Czym jest turbokapitalizm? Twórcą tego zyskującego coraz większą. popularność terminu jest ceniony amerykański ekonomista Edward

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czym jest turbokapitalizm? Twórcą tego zyskującego coraz większą. popularność terminu jest ceniony amerykański ekonomista Edward"

Transkrypt

1 Stefan J. Adamski Turbokapitalizm szanse i zagroŝenia Czym jest turbokapitalizm? Twórcą tego zyskującego coraz większą popularność terminu jest ceniony amerykański ekonomista Edward Luttwak. W ksiąŝce pod tym właśnie tytułem, wydanej niedawno takŝe w polskim przekładzie, utrzymuje on, iŝ w ostatnich dwóch dekadach mamy do czynienia - w skali światowej - z gospodarką zupełnie odmienną niŝ ta, do jakiej przyzwyczaiły nas podręczniki ekonomii, klasyczne definicje, a takŝe własne doświadczenia i obserwacje. Turbokapitalizm to innymi słowy - totalnie wolny rynek, kapitalizm z turboładowaniem, jak określa to autor. JakieŜ są zatem wyznaczniki tego nowego modelu kapitalizmu? MoŜna je wyliczyć dosłownie w jednym zdaniu. Deregulacja, prywatyzacja, liberalizacja handlu, zmiany technologiczne, globalizacja oraz - bodaj jako jedyny czynnik kontroli - skrupulatne przestrzeganie wskazań monetarystów. Warto równieŝ dodać, iŝ nowe oblicze najbardziej efektywnego systemu nowoŝytnej ekonomii jest takŝe po trosze swoistym mariaŝem kapitalizmu "korporacyjnego" z kapitalizmem "kasynowym". Kontrolowany w dość duŝej mierze przez państwo kapitalizm przez blisko pół wieku, zapewniał dynamiczny rozwój krajom Europy Zachodniej oraz Stanom Zjednoczonym i Japonii (były to w istocie trzy róŝne odmiany wywierania przez państwo wpływu na gospodarkę). Gwarantował on zarazem wzrost zamoŝności i bezpieczeństwo socjalne mieszkańcom stosujących go krajów, tworząc - zwłaszcza w wariancie europejskim - modelowe państwo opiekuńcze, toteŝ pozostawał obiektem tęsknot ludzi zza "Ŝelaznej kurtyny" i mieszkańców krajów Trzeciego Świata. Sterowanie przez państwo przejawiało się tu dosyć róŝnorodnie, stosunkowo najbardziej ograniczone było w wydaniu amerykańskim. Regulacja cen strategicznych surowców (ropy i gazu), arbitralnie ustalane stopy oprocentowania depozytów oraz subsydiowanie produkcji rolniczej i eksportu miały chronić newralgiczne punkty gospodarki. Luttwak przytacza nader interesujący przykład kas oszczędnościowopoŝyczkowych S&L, którym - podobnie jak bankom komercyjnym - odgórnie narzucano odsetki, toteŝ mogły one konkurować tylko poprzez obniŝanie kosztów operacyjnych, otwieranie nowych oddziałów, atrakcyjną reklamę czy sprawniejszą obsługę. Anegdotycznie rzecz ujmując formuła zarządzania nimi sprowadzała się do zasady 3-5-6, czyli 3 procent od depozytów, 5 procent od kredytów hipotecznych, a o szóstej - pole golfowe. Osoby zarządzające kasami nie musiały mieć nadzwyczajnych kwalifikacji menedŝerskich - miały przede wszystkim naleŝycie troszczyć się o los depozytów - za co otrzymywały godziwe, acz nie nazbyt sowite apanaŝe. Jakiekolwiek akrobacje finansowe wykluczały restrykcyjne regulacje prawne. Gdy je w latach 80-tych zniesiono, zastępy zachęconych do Strona 1 z 8

2 działania menedŝerów zaczęły uprawiać istny hazard, z jednej strony windując oprocentowanie depozytów na kilkakrotnie wyŝszy poziom, z drugiej - kupując niechciane i ryzykowne "śmieciowe" obligacje. Pozwoliło to im osiągnąć rekordowe zarobki - juŝ nie trzydzieści, ale trzysta razy wyŝsze od uposaŝenia kasjerów. W rezultacie przez kasy S&L przetoczyła się fala widowiskowych bankructw, przetrwały bardzo nieliczne. Zapewnienie pokrycia dla "przepuszczonych" lokat, liczonych w setkach milionów dolarów, spadło w końcu na barki podatników, natomiast tysiące szeregowych pracowników kas straciło pracę. Sprawcy tych trudnych do oszacowania strat zachowali natomiast swe łupy, przenosząc się z nimi gdzie indziej. Prawda, Ŝe pouczające? Podobnych przykładów moŝna wskazać mnóstwo takŝe na naszym kontynencie. Jeszcze bardziej dotkliwym skutkiem deregulacji - dla przegranych - jest daleko idąca likwidacja świadczeń socjalnych i niedostateczna ochrona zatrudnienia. Oczywiście, dla równowagi warto podkreślić niekwestionowane plusy deregulacji: powstrzymanie biurokratycznych ingerencji w gospodarkę, likwidację wielu barier handlowych w postaci zawyŝonych ceł czy kontyngentów, zniesienie wielu korupcjogennych systemów wydawania licencji, koncesji etc. A raŝące przejawy braku reguł i jaskrawej niesprawiedliwości? Zacytujmy Friedricha A. Hayeka: "Nauczyliśmy się uczestniczyć w tej grze nieustannego odkrywania, którą nazywamy konkurencją, poniewaŝ społeczności, które z nią eksperymentowały i stopniowo ulepszyły jej reguły, przeŝyły większy od innych rozkwit. W rezultacie stały się przedmiotem naśladownictwa. JednakŜe wynik tej gry, której reguły wymagają od ludzi, aby jak najpełniej wykorzystywali nadarzające się szanse ku poŝytkowi własnemu i innych, nie moŝe być bardziej sprawiedliwy niŝ wynik jakiejkolwiek innej gry opartej na przypadku". Prywatyzacja jawi się dziś jako powszechnie stosowane panaceum na rozwiązanie problemu nierentownych zakładów, dotowanych lub utrzymywanych przez państwo, a więc przez podatników, ponoszących koszty nieefektywnego zarządzania, słabej wydajności pracy, niedostatecznej jakości produktów, a często takŝe zachowania anachronicznych struktur. Często prywatyzacja w istocie przynosi spektakularne efekty nie tylko w postaci ocalenia nieodwołalnie - zdawać by się mogło - skazanych na likwidację przedsiębiorstw, ale takŝe w postaci sanacji całych gałęzi gospodarki. SprzedaŜ, czy to bezpośrednia, czy to osiągana drogą skierowania akcji na rynek lokalny bądź zagraniczny, czy teŝ poprzez przekazanie akcji pracownikom (którzy jednak w większości przypadków i tak się z nimi rozstaną) zapewnia nie tylko wpływy do budŝetu, ale w bardziej dalekosięŝnej perspektywie wydaje się być najlepszym sposobem zapewnienia oŝywczych impulsów w skali makroekonomicznej. Niestety, często tylko się wydaje. Przejęcie własności państwowej bądź publicznej przez prywatnych inwestorów budzi niekiedy zrozumiałe emocje (nie tylko Strona 2 z 8

3 zresztą w krajach postkomunistycznych). Bardziej niepokojący jest jednak fakt, Ŝe dawni biurokraci często pozostają na kierowniczych stanowiskach z wyŝszymi gratyfikacjami, nawet gdy to oni są odpowiedzialni za fatalną kondycję zakładu, podczas gdy redukcje dotykają wielu rzetelnych i wykwalifikowanych pracowników. Jeszcze gorsze bywa to, Ŝe politycy - niejednokrotnie pod presją zdesperowanych załóg zagroŝonych utratą stanowisk pracy - decydują się na pospieszną prywatyzację za wszelką cenę, nie troszcząc się o rezultat, byle tylko wykazać się inicjatywą i dotrzymać pochopnie złoŝonych obietnic. Jeden skromny przykład - wcale nie z naszego podwórka. Zdarzyło się to Helmutowi Kohlowi, który w trakcie przedwyborczego spotkania z załogą kombinatu chemicznego Buna przejął osobisty patronat nad prywatyzacją zakładów chemicznych. śaden z niemieckich koncernów nie był zainteresowany. Do akcji wkroczyli Amerykanie, ściślej koncern Dow Chemical. Negocjowali tak umiejętnie (rząd był niejako pod ścianą wobec nieopatrznie złoŝonych deklaracji kanclerza), Ŝe przejęli zakład za śmieszną - wobec koniecznych inwestycji sięgających 4 miliardów DM - sumę 200 milionów marek. Rząd federalny nie tylko zdecydował się na poniesienie lwiej części przewidywanych wydatków, ale zobowiązał się - w zamian za utrzymanie przez rzutkich Jankesów (dających raptem pięcioletnie gwarancje) 1800 miejsc pracy, Ŝe kaŝde z tych stanowisk ma być dofinansowane kwotą ponad 5 milionów DM (całość - prawie10 miliardów marek!). Dziennikarze "Spiegla", którzy zajęli się tą absurdalną prywatyzacją obliczyli, Ŝe za mniejsze pieniądze moŝna by zbudować zakład od nowa, zapewniając pracę znacznie większej ilości ludzi. Warto sobie moŝe uzmysłowić, Ŝe większość problemów z jakimi mamy do czynienia w Polsce w ostatniej dekadzie wynika nie tylko z transformacji ustrojowej, podobne perturbacje są udziałem większości krajów świata, takŝe tych najbardziej rozwiniętych. Lawinowo narastająca przestępczość, bezradność państwa wobec struktur mafijnych, powszechna korupcja, rosnące bezrobocie, pauperyzacja coraz szerszych kręgów społecznych nie radzących sobie z nowymi wyzwaniami, kryzys demokracji - wszystkie te zjawiska występują w róŝnym natęŝeniu niemal pod kaŝdą szerokością geograficzną. Bardziej niŝ kiedykolwiek przedtem doświadczamy faktu, Ŝe świat stał się globalną wioską i to nie tylko w tym sensie, w jakim mówił o nim McLuhan. Oczywiście, turbokapitalizm generuje niebywałą efektywność, a w konsekwencji istotny postęp w wielu dziedzinach Ŝycia. Co więcej, swobodny przepływ kapitału, wzrost efektywności i lokowanie nowych inwestycji w regionach tradycyjnie zacofanych zdaje się być realną szansą zniwelowania ogromnych dysproporcji między poziomem Ŝycia w krajach rozwiniętych a jakością egzystencji na zapomnianych peryferiach Trzeciego Świata czy w Rosji. Nieszczęście polega na tym, Ŝe krąg beneficjentów tych przemian jest ograniczony, więcej - coraz bardziej się zawęŝa. Rzecz nie w tym, Ŝe istnieją dysproporcje. Egalitaryzm to juŝ zgrana karta - fałszywie pojmowana równość wiedzie donikąd. Problem Strona 3 z 8

4 tkwi gdzie indziej. Dopóki ludzie zawdzięczają bogactwo własnej przedsiębiorczości, pracy, kwalifikacjom i talentom, zwykle nie budzi to sprzeciwu. Gdy jednak zaleŝności te ulegają erozji, gdy o sukcesie decyduje w coraz większej mierze przypadek i kaprysy niestabilnego rynku, gdy ludzie przestają być kowalami własnego losu, bo o ich przyszłości stanowią decyzje podejmowane bez ich udziału, gdy o wygranej przesądza swoista ekonomiczna ruletka, trudno oczekiwać akceptacji istniejącego porządku. Jak dowodzi praktyka, kilkuprocentowe bezrobocie jest ceną, jaką społeczeństwa w zasadzie są jeszcze skłonne ponieść w zamian za wzrost PKB, a tym samym za wyŝszy (przynajmniej teoretycznie, bowiem nie da się postawić znaku równości między "więcej" a "lepiej") poziom Ŝycia większości. PowaŜni analitycy utrzymują jednak, iŝ zupełnie realna staje się perspektywa, iŝ aby utrzymać dynamikę rozwoju gospodarczego zupełnie wystarczy dwadzieścia procent (tak!) zdolnej do pracy populacji globu. Podejmują ten temat m.in. Hans-Peter Martin i Harald Schumann w swojej frapującej pracy pod tytułem "Pułapki globalizacji". Oznacza to, Ŝe wszelkie towary i usługi, które potrzebne są światu moŝna zapewnić odwołując się do wysiłku i umiejętności zdecydowanej mniejszości. Trudno sobie nawet wyobrazić taką cywilizację opartą na produkcyjnej i konsumpcyjnej aktywności owej jednej piątej... Klasyczny kapitalizm dziś jest w zasadzie juŝ tylko wspomnieniem. Zmiany dokonały się niezwykle szybko, zainicjowane juŝ w latach osiemdziesiątych, osiągnęły apogeum w ostatniej dekadzie kończącego się stulecia. Po bankructwie komunizmu i obaleniu muru berlińskiego linie podziału przestały przebiegać wzdłuŝ tradycyjnych granic. Oszałamiający postęp techniczny dopełnił dzieła. W konsekwencji jesteśmy coraz bliŝsi nieoczekiwanego przebudzenia się w huxleyowskim "nowym, wspaniałym świecie", w niektórych swych przejawach bardziej moŝe jeszcze zdehumanizowanym. Jednocześnie trudno z przekonaniem orzec, Ŝe zagroŝenia bliskie orwellowskiej wizji totalitaryzmu minęły bezpowrotnie. Istnieją uzasadnione powody do obaw, Ŝe juŝ w początkach nowego tysiąclecia obydwa te modele zaczną się w pewien sposób przenikać, tworząc jakąś nową, wyjątkowo wybuchową mieszankę. Zmroziła mnie w trakcie pisania tego szkicu lakoniczna informacja agencyjna, jaką przyniosły światowe serwisy - otóŝ dziennikarze Associated Press weszli w posiadanie poufnych dokumentów firmy Bridgestone-Firestone, z których niezbicie wynika, iŝ juŝ od trzech lat wiedziała ona o problemach ze swymi oponami stosowanymi w niektórych modelach Forda. Specjalne śledztwo NHTSA (Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) dowiodło, Ŝe w wypadkach związanych z wadami tychŝe opon zginęło w USA co najmniej 88 osób. Na wymianę sześciu milionów opon firma zdecydowała się miesiąc temu, właśnie pod presją opinii publicznej zbulwersowanej ustaleniami komisji. Materiały, którymi dysponują dzienikarze AP wykazują, Ŝe z pełną świadomością, ze Strona 4 z 8

5 względu na koszty i uciąŝliwość operacji wymiany opon, odstąpiono jej przeprowadzenia i gdyby nie rozstrzygające orzeczenie NHTSA, ludzie ginęliby nadal. Bardzo podobny charakter miała sprawa innego amerykańskiego koncernu, która przed dwoma laty wywołała prawdziwą burzę. Tam z kolei kilkadziesiąt osób poniosło śmierć bądź zostało cięŝko poparzonych w płonących samochodach. Był te efekt ewidentnego błędu konstrukcyjnego, powodującego wybuch zbiorników z paliwem przy lada stłuczce. Błąd odkryto zanim z taśmy zjechało pierwsze wadliwe auto, wstrzymanie produkcji i ponowne zaprojektowanie niefortunnego modelu kosztowałoby jednak ogromne pieniądze. MenedŜerowie firmy w asyście (a jakŝe) prawników i ekonomistów przeprowadzili stosowne symulacje i opierając się na rachunku prawdopodobieństwa wyliczyli, Ŝe - w przypadku ujawnienia sprawy - znacznie taniej będzie zapłacić wysokie odszkodowania. Z premedytacją zatem skazali nie znanych sobie ludzi na śmierć lub kalectwo. Sprawa trafiła do prasy, a następnie do sądów. Przyznane odszkodowania były rekordowe, nawet jak na warunki amerykańskie. Sprawcy licznych tragedii uniknęli jednak odpowiedzialności karnej dzięki umiejętnościom swoich adwokatów. Jak widać, troska o efektywne zarządzanie i maksymalizację zysku moŝe niekiedy prowadzić do zbrodni. Niestety, trudno nie zgodzić się z ponurą diagnozą Edwarda Luttwaka: "Skrajności przyciągają się, więc nic dziwnego, Ŝe turbokapitalizm ma wiele wspólnego z sowiecką wersja komunizmu". Brzmi to osobliwie, ale czy ten zarzut jest w istocie bezpodstawny? Nie sposób nie zauwaŝyć, Ŝe leseferyzm i zdawanie się wyłącznie na wolny rynek jako jedyną siłę sprawczą światowego ładu ma charakter w duŝej mierze ideologiczny. Jak w krajach realnego socjalizmu wydajność jest tu niemal fetyszem. Ponadto zwycięska ideologia - podobnie jak niegdyś doktryna marksistowska - oferuje wszystkim bez wyjątku identyczne recepty lekcewaŝąc lub zgoła ignorując sferę tradycyjnych wartości, róŝnice społeczne, cywilizacyjne, mentalne i obyczajowe. Oczywiście rozwiązania oferowane przez turbokapitalizm, nie są tak utopijne, przeciwnie, ich źródłem jest pragmatyczne podejście do rzeczywistości; jednak czysty utylitaryzm i chłodna kalkulacja bywają niekiedy niemniej zgubne, niŝ fanatyczny idealizm. Owszem, nie moŝna - jak słusznie zauwaŝył juŝ Adam Smith - arbitralnie kierować całą gospodarką. MoŜna jednak korygować nieobliczalne następstwa oddziaływania rynku przeciwdziałając rozkładowi tradycyjnych więzi społecznych. Nie zapominajmy, Ŝe jakkolwiek Jan Paweł II, w encyklice Centesimus Annus (1991) - poparł gospodarkę wolnorynkową najsilniej w dziejach Kościoła, to zarazem ostrzegał: "Działalność gospodarcza, zwłaszcza w zakresie gospodarki rynkowej, nie moŝe przebiegać w próŝni instytucjonalnej, prawnej i politycznej. [...] Brak poczucia bezpieczeństwa, towarzysząca mu korupcja władz publicznych i mnoŝenie się niewłaściwych źródeł wzbogacenia i łatwych Strona 5 z 8

6 zysków opartych na działaniach nielegalnych czy po prostu spekulacji, jest dla rozwoju i dla porządku gospodarczego jedną z głównych przeszkód." Nie wszyscy moŝe wiedzą, Ŝe łączna wartość transakcji zawieranych kaŝdego dnia na światowych giełdach kilkanaście razy przewyŝsza wartość wytworzonego tego samego dnia produktu globalnego brutto. Trudno w tych warunkach rozprawiać o jakiejkolwiek stabilności. To budujące, Ŝe kaŝdego dnia powstają nowe fortuny, szkoda tylko, Ŝe tak powszechnie obowiązuje dewiza vae victis - biada zwycięŝonym. Dlaczego? Po pierwsze jest to oczywista konsekwencja niebywałego postępu technicznego, triumfalnego pochodu nowych technologii, które powodują ogromne zmiany redukujące ilość miejsc pracy. Nikt nie moŝe czuć się bezpiecznie. Po drugie - po zakończeniu zimnej wojny polityka straciła na znaczeniu wobec ekonomii. Tradycyjne państwo obumiera - demokracja wobec uwiądu społeczeństwa obywatelskiego staje się swego rodzaju parawanem, mającym przesłonić fakt, Ŝe rozstrzygnięcia są w coraz większym stopniu dziełem technokratyczno - finansowych elit, za nic mających sobie społeczne implikacje prowadzonej polityki. Tym bardziej, Ŝe nie ponoszą one jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, co czynią - odium spada na polityków, których pole manewru zawęŝa się nieustannie. Jak szczerze wyznał przed trzema laty szef Bundesbanku, Hans Tietmayer, na forum gospodarczym w Davos: "Większość polityków nie zdaje sobie sprawy z tego, jak dalece znajdują się pod kontrolą rynków finansowych, ba, są nawet przez nie sterowani". Recepty prezesów banków centralnych (obecnie tę rolę pełni Bank Światowy i MFW, choć nie naleŝy zapominać o roli amerykańskiego FED) są zawsze identyczne. W skrócie sprowadzają się one do trywialnych wręcz zaleceń: deflacja, ograniczanie wydatków rządowych, rygorystyczny budŝet, polityka "trudnych" kredytów. Oczywiście, w wymiarze czysto ekonomicznym, trudno z tymi regułami polemizować. Zwykle dyscyplinują one gospodarkę i zapobiegają niespodziewanym wstrząsom. Jednak to, co w wymiarze ekonomiczno-finansowym bywa zbawienne, moŝe mieć niezwykle destrukcyjne oddziaływanie na wszelkie relacje społeczne. Warto moŝe uzmysłowić sobie, Ŝe na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych stosowano te same z grubsza środki na bolączki świata dotkniętego niszczącą recesją. Niewątpliwie jednym ze skutków owej bezwzględnej polityki finansowej było dojście do władzy Hitlera, który za nic miał ostrzeŝenia finansistów i osiągnął swoisty cud gospodarczy. Tyle, Ŝe rachunek za jego sukcesy wystawiła druga wojna światowa. Lekarstwo okazało się zatem gorsze od samej choroby. Z drugiej strony rooseveltowski new deal, który - jako reakcja na kryzys - takŝe sprzeniewierzył się obowiązującemu wówczas sposobowi myślenia o gospodarce, okazał się skutecznym specyfikiem na stagnację i recesję. Pod pewnymi względami mamy dziś powtórkę z historii. Oto na naszych oczach dokonują się przemiany, które moŝna porównać jedynie z bezwzględnym niszczeniem struktur feudalnych w pierwszej fazie Strona 6 z 8

7 rewolucji przemysłowej. KaŜda akcja wywołuje jednak reakcję. Odpowiedzią na ekspansję "wilczego kapitalizmu" stała się marksowska nieprzejednana krytyka nierówności społecznych, która z walki klas uczyniła doktrynę mobilizującą rzesze ludzi wyzutych z własności, radykalizując ich oczekiwania. Informatyczna rewolucja, która się obecnie dokonuje, niesie ze sobą bardzo podobne - o ile nawet nie większe - zagroŝenia. Trudno dziś mówić o proletariacie. Rewolucja przemysłowa potrzebowała bowiem licznych rąk do pracy, powodując wielkie migracje. Obecnie mamy do czynienia z rosnącą liczbą "odrzuconych" i "niepotrzebnych". U schyłku dziewiętnastego wieku w Rosji uŝywano określenia lisznije ludi, ludzie zbyteczni. Nieco później to właśnie oni stanowili główną siłę napędową bolszewickiego przewrotu. Desperacja i poczucie beznadziejności nie są tym rodzajem motywacji, który pozwala kierować się rzetelną oceną swego połoŝenia... Rezultatem słabości ekonomii w XX wieku, były liczne aberracje w świecie polityki, za co miliony ludzi zapłaciły straszliwą cenę. Niepodobna oprzeć się refleksji, Ŝe obecna słabość polityki, jej skarlenie, a zarazem bezprzykładna supremacja ekonomii moŝe prowadzić - do eskalacji zgoła obłędnych zawirowań zarówno w sferze polityki, jak i gospodarki. Niepokojące symptomy tego stanu rzeczy są juŝ dziś bardzo wyraźne. Triumf "racjonalnej" ekonomii moŝe stać się początkiem jej końca. Ów racjonalizm bywa zresztą nader wątpliwy. Niekiedy trudno wręcz oprzeć się poczuciu, Ŝe mamy do czynienia ze swoistą religią. Bogiem jest tu pieniądz, świątyniami - banki i giełdy, rolę złotego cielca pełni maksymalizacja zysku, a podstawowym dogmatem jest konieczność wzrostu gospodarczego. Odpowiednikami diabła i kręgów piekielnych są recesja i hiperinflacja, a spadek wskaźników giełdowych jest zwiastunem apokalipsy. Próby praktycznego przeciwstawiania się obowiązującej doktrynie (ot, choćby najmniejsze oznaki protekcjonizmu czy rozluźnienia ciasnego gorsetu ograniczeń wydatków na cele socjalne) traktowane są w kategoriach groźnej apostazy. Kara za owe odstępstwa spotyka "heretyków" w wymiarze jak najbardziej doczesnym i szybciej niŝ mogliby oczekiwać. Jest nią ucieczka zagranicznych inwestorów, a takŝe odpływ krajowego kapitału, a w konsekwencji - spadek notowań lokalnej waluty, zrazu chaos, później stagnacja, zwiększająca dystans do reszty stawki uczestniczącej w wyścigu. Przy jego tempie, straty te mogą się okazać nie do odrobienia, toteŝ niewielu znajdzie się polityków skłonnych podjąć takie ryzyko, by sprostać oczekiwaniom swych wyborców. Pisał przed trzydziestu laty Malcolm Muggeridge: "Co mamy sądzić o zupełnie idiotycznym pomyśle królestwa niebieskiego na ziemi, którego wizję przedstawiają nam największe autorytety naszych czasów? Wzrastające bez końca bogactwo tych, którzy mają w nim udział, opływających w towary na raty, ogłupionych telewizją i seksem [...]; pędzą po szerokich, sześciopasmowych autostradach, niekiedy krew Strona 7 z 8

8 pryska po asfalcie w ramach dodatkowego dreszczyku; niebiosa rozciągają się wokół nich w supermarkecie, niezliczone błyszczące anteny wyrastają ku niebu niczym wieŝyce; szczęście w tylu kolorach, ile jest pigułek; pałace ze światła i chromu dźwigają się coraz wyŝej. Dla potomności królestwo to moŝe być tylko przedmiotem kpin i szyderstw - zakładając, Ŝe będzie jakaś potomność." Jak wynika z danych opublikowanych przy okazji milenijnego szczytu ONZ, ponad miliard ludzi na naszej planecie utrzymuje się przy Ŝyciu (bo jak to inaczej określić) mając do dyspozycji mniej niŝ trzydzieści dolarów miesięcznie. Celem nowojorskiej konferencji miało być - jak to ujęto wdzięcznie w głównym wydaniu telewizyjnych wiadomości: "zmniejszenie o połowę tej liczby" (sic!). To niezręczne sformułowanie oznacza rzecz jasna, iŝ intencją uczestników konferencji jest poprawienie tej przeraŝającej statystyki przez zwiększenie dochodów owych nieszczęsnych pariasów. W przeciwnym razie owa wspólnota nędzy zredukuje się sama wskutek głodu i chorób, czemu mieszkańcy krajów wysoko rozwiniętych będą się biernie przypatrywać. Nie podejmujemy wyzwań, jakich nie szczędzi nam dzień powszedni. Nie potrafiąc uporządkować rzeczywistości, tworzymy wirtualne światy, ale jest to jedynie eskapizm, Wielka Ucieczka od własnej human condition i trudnych problemów w krainę pozorów i iluzji. [...] Sprawą zasadniczą - jak to zwykle bywa - jest kwestia proporcji, określenia naszych rzeczywistych (a nie tworzonych li-tylko na uŝytek rynku) potrzeb i aspiracji, czyli znalezienia modus vivendi między mieć a być. Fragmenty artykułu opublikowanego w numerze 9 (lato 2000) kwartalnika naukowego "Pieniądze i Więź" Tekst udostępniamy za łaskawą zgodą serwisu Obywatelskiej Inicjatywy Opodatkowania Obrotu Kapitałowego (www.attac.pl) Strona 8 z 8

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ GLOBAL GOVERNANCE Koncepcje doświadczenia perspektywy Janusz W. Gołębiowski Nr 291 Warszawa 2008 Recenzent Jerzy Kleer Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej mają

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Raporty Wschodniego Klastra IT Raport nr 1, wrzesień 2010 autor: mgr inż. Jerzy Wawro Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Spis treści Wprowadzenie...2 Wstęp...2 Co to jest innowacyjność...2

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO WNIOSKI DLA EUROPY WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE GŁÓWNE NURTY EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2015 Więcej wolności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Obecny kryzys światowy * Potrzeba dogłębnych refom instytucji finansowych i walutowych Maurice Allais

Obecny kryzys światowy * Potrzeba dogłębnych refom instytucji finansowych i walutowych Maurice Allais 1 Obecny kryzys światowy * Potrzeba dogłębnych refom instytucji finansowych i walutowych Maurice Allais Treść 1. Wielka depresja lat 1929 1934: podstawowe nauki...... 2 Zwyżka i załamanie kursów giełdowych......

Bardziej szczegółowo

Grzegorz W. Kołodko. Strategia. dla Polski. Moim córeczkom Julii i Gabrysi

Grzegorz W. Kołodko. Strategia. dla Polski. Moim córeczkom Julii i Gabrysi Grzegorz W. Kołodko Strategia dla Polski Moim córeczkom Julii i Gabrysi Honorarium za książkę Autor przekazuje Fundacji Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki" Grzegorz W. Kołodko Strategia dla Polski Warszawa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa

Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Marek Małkowski Nr albumu: 219085 Koncepcja racjonalnego działania w myśli ekonomicznej Ludwiga von Misesa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia specjalność:

Bardziej szczegółowo

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU

MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU 1 prof. d hab. Krzysztof Jasiecki PAN MODEL POLSKIEGO KAPITALIZMU Tekst został wygłoszony w trakcie Seminarium naukowego "Polski kapitalizm" organizowane przez Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Copyright 2000 for the fifth edition The Ludwig von Mises Institute, www.mises.org

Copyright 2000 for the fifth edition The Ludwig von Mises Institute, www.mises.org T ł u m a c z e n i e M a r c i n Z i e l i ń s k i i W i t o l d F a l k o w s k i Tytuł oryginału: America s Great Depression Copyright 2000 for the fifth edition The Ludwig von Mises Institute, www.mises.org

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO. pod tytułem: Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku.

RAPORT POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO. pod tytułem: Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. www.plp.info.pl RAPORT POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO pod tytułem: Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz DO ŚWIATA z Aspirantem Fortuną FINANSÓW Jak czytać dane finansowe? Nr 1 luty 2015 Czy te liczby mogą kłamać? Większość z nich jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Nie wiemy, czy są prawdziwe ani też co

Bardziej szczegółowo

Konspekt przemówienia sejmowego prezesa NBP prof. Marka Belki

Konspekt przemówienia sejmowego prezesa NBP prof. Marka Belki Konspekt przemówienia sejmowego prezesa NBP prof. Marka Belki 23 lipca 2014 r. Wysoka Izbo, Wzorem lat ubiegłych przesłałem Wysokiej Izbie Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2013

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji

Jarosław Zieliński. Globalizacja wobec demokracji Jarosław Zieliński Globalizacja wobec demokracji Warszawa 2001 Wprowadzenie Będzie to świat globalny w pozytywnym znaczeniu tego słowa, jako suma wkładów wielu narodów, ras i kultur 1 Co naprawdę znaczy

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Z. Poznański OBŁĘD REFORM WYPRZEDAŻ POLSKI NOTA WYDAWNICZA

Kazimierz Z. Poznański OBŁĘD REFORM WYPRZEDAŻ POLSKI NOTA WYDAWNICZA Kazimierz Z. Poznański OBŁĘD REFORM WYPRZEDAŻ POLSKI NOTA WYDAWNICZA Oddajemy do rąk Czytelników książkę autora, który choć mieszka poza granicami Polski, uważnie śledzi wydarzenia w kraju. Kazimierz Z.

Bardziej szczegółowo

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media 2012 Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota Ruch Palikota Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media Wydawnictwo Indygo Zahir Media ul. Kamienna 105/9, 50-547 Wrocław tel./fax +48 71 796 41 59 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI ZDROWIE PRACA RODZINA PROGRAM PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI 2014 Przedstawiamy nowy program Prawa i Sprawiedliwości, dostosowany do zmienionej sytuacji. Pragniemy zaprosić w ten sposób do dyskusji nad naszymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Jaki powinien być kształt sprzyjającej wzrostowi polityki gospodarczej w Polsce w obliczu globalizacji?

Jaki powinien być kształt sprzyjającej wzrostowi polityki gospodarczej w Polsce w obliczu globalizacji? dr Radosław Puchała Jaki powinien być kształt sprzyjającej wzrostowi polityki gospodarczej w Polsce w obliczu globalizacji? Wstęp Polska gospodarka, mimo wielu sukcesów dotychczasowego procesu reform,

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie modelu dystrybucjonizmu

Poszukiwanie modelu dystrybucjonizmu Wojciech Czarniecki Poszukiwanie modelu dystrybucjonizmu Copyright Wojciech Czarniecki pozwalam drukować, kopiować i rozpowszechniać w inny sposób pod warunkiem wskazania źródła 1 2 Wstęp...5 Czy wszyscy

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy zarządzania teoria i praktyka. Monografia naukowa z okazji 40-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Aktualne problemy zarządzania teoria i praktyka. Monografia naukowa z okazji 40-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Aktualne problemy zarządzania teoria i praktyka Monografia naukowa z okazji 40-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Recenzent naukowy: Prof. dr hab. Bogdan Nogalski Redakcja: Anita Sosnowska

Bardziej szczegółowo

Stenogram z konwersatorium Czwartki u Ekonomistów nt. "Otwarte Fundusze Emerytalne a Finanse Publiczne" - z 11 marca 2010 r.

Stenogram z konwersatorium Czwartki u Ekonomistów nt. Otwarte Fundusze Emerytalne a Finanse Publiczne - z 11 marca 2010 r. Stenogram z konwersatorium Czwartki u Ekonomistów nt. "Otwarte Fundusze Emerytalne a Finanse Publiczne" - z 11 marca 2010 r. Pani prof. Elżbieta Mączyńska Witam wszystkich zgromadzonych. Chciałam bardzo

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Polska Czechy Niemcy wzajemne relacje / współpraca / rozwój

Polska Czechy Niemcy wzajemne relacje / współpraca / rozwój Polska Czechy Niemcy wzajemne relacje / współpraca / rozwój Materiał opracowany w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii PKN ORLEN w oparciu o badania przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz, by wszystko zostało takie, jakie jest, musisz zadbać, by ciągle wszystko się zmieniało. Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Jeśli chcesz, by wszystko zostało takie, jakie jest, musisz zadbać, by ciągle wszystko się zmieniało. Giuseppe Tomasi di Lampedusa Jeśli chcesz, by wszystko zostało takie, jakie jest, musisz zadbać, by ciągle wszystko się zmieniało. Giuseppe Tomasi di Lampedusa kody wartości czyli jak skutecznie przejść sukcesję w firmie rodzinnej

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro?

Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Czy, jak i kiedy wprowadzić euro? Perspektywy polskiego członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej wobec doświadczeń kryzysu 2008-2011 RAPORT dr Krzysztof Iszkowski Centrum Studiów nad Demokracją Szkoła

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE.

PRICE ACTION OUTLOOK 2015 FOREX TRADERA HISTORIA FED MISSISSIPPI. INWESTYCJE alternatywne. Bańka finansowa CARRY TRADE STYLE LIFE. MAGAZYN FINANSOWO-INWESTYCYJNY DLA POCZATKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH INWESTORÓW NUMER 1 (2) 2015 PRICE ACTION TRADERA HISTORIA FED INWESTYCJE alternatywne OUTLOOK 2015 FOREX MISSISSIPPI Bańka finansowa CARRY

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu?

Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu? Andrzej Sopoćko, Pieniądz niebankowy. Czy istnieje możliwość powrotu? Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 4 (LXXV) 2012 Andrzej Sopoćko* PIENIĄDZ NIEBANKOWY. CZY ISTNIEJe MOŻLIWOŚĆ POWROTU? Obecny

Bardziej szczegółowo