Przerwy dylatacyjne w konstrukcjach żelbetowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przerwy dylatacyjne w konstrukcjach żelbetowych"

Transkrypt

1 KONSTRUKCJE ELEMENTY MATERIAŁY Przerwy dylatacyjne w konstrukcjach żeletowych Prof. dr ha. inż. Włodzimierz Kiernożycki, Politechnika Szczecińska, mgr inż. Mirosław Lipski, Intop, Szczecin. Wprowadzenie PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006 Przerwy dylatacyjne wyznaczają miejsca całkowitego lu częściowego podziału konstrukcji na poszczególne wyodręnione jej części lu elementy. Mogą występować czasowo w fazie realizacji udowli ądź też określać miejsca trwałego podziału konstrukcji stanowiąc element świadomego kształtowania schematu statycznego ustroju. Umożliwiają zazwyczaj ograniczoną swoodę przemieszczeń oraz orotów poszczególnych części udowli lu jej elementów względem sąsiednich, ądź tylko w fazie realizacji oiektu, ądź w fazach jego realizacji, jak i użytkowania. Występują zarówno w oiektach wznoszonych z elementów prefarykowanych, jak i wykonywanych w technologii etonu monolitycznego. Przerwy dylatacyjne kształtując schemat statyczny konstrukcji wywierają wpływ na wartości sił wewnętrznych w poszczególnych jej elementach. Konieczność wprowadzania przerw dylatacyjnych we wznoszonych oiektach wynika zazwyczaj z uwarunkowań statyczno-konstrukcyjnych, technologiczno-organizacyjnych, funkcjonalnych, a nierzadko też estetycznych. Często wymienione uwarunkowania występują łącznie, co może ułatwić, ale również komplikować wyór właściwego rozwiązania. Zróżnicowane funkcje przerw dylatacyjnych, wynikające ze ściśle określonych uwarunkowań statyczno-konstrukcyjnych, technologiczno-organizacyjnych i funkcjonalnych, a także ociążeń wykonanego elementu udowlanego oraz innych zewnętrznych warunków jego eksploatacji, wpływają na techniczny sposó ich wykonania. Poza prostym podziałem konstrukcji na poszczególne jej części, z zachowaniem między nimi niezędnego odstępu z ewentualnym uszczelnieniem przestrzeni powstałych pomiędzy sąsiednimi elementami, coraz częściej w przekroju przerwy dylatacyjnej montuje się złożone profile ochronne oraz mechanizmy umożliwiające wyiórczo przesuw lu orót łączonych elementów konstrukcji. Zaawansowane mechanicznie urządzenia dylatacyjne gwarantują nie tylko założoną liczę stopni swoody łączonych elementów w ściśle określonych kierunkach, ale również przejmowanie występujących między nimi niektórych oddziaływań statycznych, np. sił poprzecznych.. Systematyka i rozwiązania konstrukcyjne przerw dylatacyjnych Tradycyjny podział przerw dylatacyjnych związany jest z występującymi na udowle oddziaływaniami, wywoływanymi różnymi warunkami ich eksploatacji oraz wpływem otoczenia. W pracy [] wymieniono następujące rodzaje przerw dylatacyjnych:. Dylatacyjne przerwy termiczne Przeciwdziałają negatywnym wpływom zmian temperatury zewnętrznej, której wahania doowe oraz roczne wywołują skrócenie lu wydłużenie poszczególnych elementów konstrukcji, a w przypadku nierównomiernego rozkładu temperatury również ich wyginanie i skręcanie. W układach statycznie niewyznaczalnych zmiany temperatury generują wzrost sił wewnętrznych, które mogą doprowadzić do tworzenia się rys i pęknięć.. Dylatacyjne przerwy skurczowe Przeciwdziałają następstwom skurczu twardniejącego etonu. Stosowane są w oiektach realizowanych w technologii etonu monolitycznego, szczególnie wówczas, gdy wymagana jest szczelność poszczególnych przegród np. ziorniki na ciecze.. Przerwy dylatacyjne umożliwiające swoodę osiadania poszczególnych segmentów udowli Tego rodzaju pionowe przerwy dylatacyjne oejmują zazwyczaj całość konstrukcji wraz z fundamentem. Stosowane są na terenach szkód górniczych, przy zmianie rodzaju fundamentów, różnej konstrukcji i ociążeniach poszczególnych segmentów udowli, w przypadku rozudowy oiektu pomiędzy oiektami już istniejącymi i nowo wznoszonymi.. Przerwy dylatacyjne zaezpieczające oiekt lu jego poszczególne elementy przed wpływem oddziaływań dynamicznych lu akustycznych Ograniczają następstwa drgań na konstrukcje generowane np. trzęsieniami ziemi, ruchem ulicznym oraz innymi źródłami pochodzącymi z zewnątrz. W tej grupie mieszczą się również dylatacyjne przerwy wewnętrzne, stosowane wewnątrz udynków przemysłowych i mieszkalnych np.: izolacje

2 KO N S T R U KC J E E L E M E N T Y M AT E R I A ŁY Taela. Rodzaje przerw dylatacyjnych Przerwa dylatacyjna (wymagane funkcje). Ruchome przerwy dylatacyjne (umożliwienie swoody przemieszczeń sąsiednich elementów: poziomych pionowych orotów przemieszczenia złożone). Roocze przerwy dylatacyjne (umożliwienie etapowej realizacji oiektu z uwagi na: zmienne w czasie właściwości stosowanego materiału różnice czasowe wznoszenia poszczególnych elementów konstrukcji różne właściwości fizyczne stosowanych materiałów). Konstrukcyjne przerwy dylatacyjne (umożliwiające połączenie sąsiednich elementów z zachowaniem ściśle określonych stopni swoody oraz gwarantujące przejęcie niektórych sił wewnętrznych) wiroakustyczne pod maszyny, izolacje akustyczne podłóg i ścian.. Dylatacyjne przerwy konstrukcyjne W opracowaniu [], do tej grupy przerw dylatacyjnych zaliczono min.: dylatacje dachów, tarasów, gzymsów, stropów i ścian oraz żeletowych konstrukcji ramowych monolitycznych i prefarykowanych. Do przerw dylatacyjnych zaliczono również miejsca łączenia (podparcia) poszczególnych elementów prefarykowanych. Bardziej ogólny podział przerw dylatacyjnych, związany z ich konstrukcją oraz uwarunkowaniami funkcjonalnymi, podaje E. Hampe []. Ogólnie, przerwy dylatacyjne dzieli na trzy grupy:. Ruchome przerwy dylatacyjne umożliwiające swoodę przemieszczeń przyległych elementów w wyranych lu we wszystkich kierunkach, wraz z ewentualną możliwością ich orotów. Przykłady oddziaływań wpływy termiczne, skurcz etonu nierównomierne osiadanie, wpływy termiczne zmienne ociążenie przęseł łączny wpływ temperatury i ociążeń zewnętrznych szykość twardnienia etonu, wpływy termiczne generowane ciepłem twardnienia cementu oddziaływania termiczne wywoływane ciepłem twardnienia cementu, różnice skurczu twardniejącego etonu zmiany temperatury zewnętrznej, zróżnicowany skurcz lu pęcznienie stosowanych materiałów zmiany temperatury zewnętrznej, skurcz twardniejącego etonu. Roocze przerwy dylatacyjne stosowane ze względów technologiczno-organizacyjnych, technologiczno-materiałowych oraz estetycznych (np. płaszczyzny zespolenia masywnych płyt fundamentowych etonowanych warstwowo).. Konstrukcyjne przerwy dylatacyjne gwarantujące określoną liczę stopni swoody w miejscach łączenia elementów, ale również przejmowanie niektórych sił statycznych (np. ślizgowe podparcia elek, przeguy itp.). Poza wymienionymi klasyfikacjami wyróżnia się: otwarte przerwy dylatacyjne (przepuszczające wodę), przerwy dylatacyjne odporne na działanie wilgoci i wody ez ciśnienia, przerwy dylatacyjne odporne na działanie wody pod ciśnieniem. W wielu przypadkach stosuje się rozwiązania ez przerw dylatacyjnych. Dotyczy to szczególnie Przykłady konstrukcji stropodachy, posadzki, ściany ziorników oiekt realizowany na terenie o zróżnicowanym profilu geotechnicznym, wykładziny kominów energetycznych prefarykowane przęsła oiektów handlowych przęsła konstrukcji mostowych konstrukcje monolityczne, konstrukcje masywne wznoszone metodą etonowania warstwowego połączenie ściany z płytą lu ławą fundamentową po dłuższej przerwie w etonowaniu okładziny zewnętrzne elementów konstrukcyjnych, przejścia elementów instalacyjnych przez układ konstrukcyjny oiektu połączenia elementów prefarykowanych np. słup rygiel, połączenia pomiędzy elementami realizowanymi w technologii etonu monolitycznego, łożyska i przeguy konstrukcji monolitycznych i prefarykowanych oddziaływań związanych z wpływem zmian temperatury oraz skurczu twardniejącego etonu. Odpowiednio dorane zrojenie realizowanych elementów rozprasza rysy na ich długości, z zachowaniem dopuszczalnej szerokości ich rozwarcia, kompensując sumaryczne przemieszczenia, które mogłyy wystąpić w miejscach tradycyjnych przerw dylatacyjnych. W taeli podano ogólny podział przerw dylatacyjnych z uwagi na ich konstrukcje i wymagania funkcjonalne oraz występujące oddziaływania. Przedstawiono również przykłady stosowania tego typu rozwiązań w praktyce udowlanej. Wyór konstrukcji przerw dylatacyjnych związany jest przede wszystkim z ich przeznaczeniem funkcjonalnym oraz rodzajem i wielkością występujących ociążeń. Szczególnie znaczący wpływ na wyór rozwiązania technicz- PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006

3 KONSTRUKCJE ELEMENTY MATERIAŁY a) c) nego konstrukcji przerwy dylatacyjnej mają wielkości występujących ociążeń oddziaływujących na sąsiednie elementy oiektu wywoływane np. zmiennym ociążeniem użytkowym lu termicznym w zależności od spodziewanych wahań temperatury i długości przyległych elementów oraz zachowanie warunku szczelności przed wpływem wilgoci lu wody pod ciśnieniem. Niektóre z wymienionych uwarunkowań omówiono szerzej w pukncie. artykułu. W zależności od sposou kształtowania przerwy można wyróżnić: przerwy dylatacyjne kształtowane tradycyjnie, pozostawiające zazwyczaj wolną przestrzeń pomiędzy poszczególnymi elementami lu segmentami udowli, do zaudowy której mogą yć zastosowane rożne materiały, które nie są ze soą ezpośrednio powiązane mechanicznie, przerwy dylatacyjne wypełnione urządzeniami dylatacyjnymi, które jako całość stanowią ezpośrednio powiązaną ze soą konstrukcję mechaniczną... Przerwy dylatacyjne kształtowane tradycyjnie Przerwy dylatacyjne kształtowane tradycyjnie stosowane są zazwyczaj w oiektach udownictwa ogólnego, w niektórych oiektach przemysłowych, w konstrukcjach ziorników na ciecze oraz oiektach mostowych o małej rozpiętości przęseł. PRZEGLĄD BUDOWLANY / ) d) Rys.. Przykład przerwy dylatacyjnej tarczy stropodachu Piwnica Rys.. Rozwiązania przerw dylatacyjnych ścian zewnętrznych: a) uszczel nienie materiałem elastycznym, ) przerwa dylatacyjna wypełniona profilem uszczelniającym, c) przerwy dylatacyjne elementów wielkopłytowych, d) przerwy zaezpieczone taśmami ( wkładka elastyczna, masa uszczel niająca, profil uszczelniający, profil zaciskowy, kanały pionowe, 6 uszczelnienie przeciwwiatrowe, 7 przestrzeń dekompresji, 8 uszczelnienie przeciwdeszczowe, 9 oddziaływania deszczu, 0 klej, taśma uszczelniająca) [] płyty dachowe warstwa poślizgowa warstwa elastyczna izolacja przeciwpoślizgowa izolacja termiczna 6 szlichta cementowa 7 szczelina dylatacyjna 8 warstwy pokrycia Oiekty udownictwa ogólnego Przerwy dylatacyjne ścian i stropodachów Ściany zewnętrzne tego typu udowli narażone są na wpływ temperatur zewnętrznych, działanie opadów atmosferycznych, wiatru, nieraz również na nierównomierne osiadanie. Na rysunku przedstawiono różne rozwiązania przerw dylatacyjnych ścian zewnętrznych według E. Cziesielskiego []. Dylatacje udynków z elementów wielkopłytowych wykonywano zazwyczaj przez ustawienie podwójnych poprzecznych ścian nośnych z przerwaniem na nich ciągłości stropów i ścian. Takie szczeliny wymagają zaezpieczenia udynku przed wnikaniem wód opadowych oraz stratami ciepła. Przerwy te muszą yć jednocześnie wentylowane, co wymaga specjalnego opierzenia na poziomie cokołu i dachu. Istotny prolem stanowią również złącza prefarykatów rys. c), które nie zawsze zachowują szczelność. W ścianach izolacje powłokowe ścianka dociskowa Rys.. Pionowa przerwa dylatacyjna ściany piwnicy [] Piwnica

4 KO N S T R U KC J E E L E M E N T Y M AT E R I A ŁY 6 a) ) 6 Propozycja konstrukcji poziomej szczeliny dylatacyjnej w murze licowym 0 0 mm 0 mm 0 mm (min mm) Propozycja konstrukcji pionowej szczeliny dylatacyjnej w murze licowym linia muru po rozszerzeniu linia muru po skurczeniu profil z pianki elastycznej zagruntowane podłoże masa uszczelniająca 6 wspornik Rys.. Pozioma a) i pionowa ) przerwa dylatacyjna w murze licowym (propozycja rozwiązania technicznego wg []) zewnętrznych często występują przecieki, szczególnie na wyższych kondygnacjach. Jednym z powodów nieszczelności tych złącz są termiczne ruchy nie zdylatowanej tarczy stropodachowej []. Tarcza stropodachowa powinna mieć swoodę odkształceń względem konstrukcji udynku. Przykładową konstrukcję przerwy dylatacyjnej tarczy stropodachu przedstawiono na rysunku. Tradycyjne konstrukcje pionowych przerw dylatacyjnych ścian zewnętrznych udynków narażonych na parcie wody przedstawiono na rysunku []. W oiektach udownictwa ogólnego stosowane są często warstwowe ściany zewnętrzne z pustką powietrzną lu z pustką powietrzną i izolacją cieplną, ądź tylko z izolacją cieplną. Zróżnicowany wpływy temperatury zewnętrznej na warstwę licową oraz konstrukcyjną wywołuje ich niejednakowe zmiany ojętościowe. Z tego powodu, niezależnie od przerw dylatacyjnych warstwy konstrukcyjnej, należy stosować również pionowe i poziome przerwy dylatacyjne w zewnętrznej warstwie wykończeniowej. Poziome szczeliny dylatacyjne warstwy licowej sytuowane są wzdłuż linii jej podparcia. W zależności od gruości warstwy zewnętrznej, maksymalne odstępy w pionie pomiędzy poziomami podparcia warstwy licowej mieszczą się w granicach od 0 m. Ze względów estetycznych, szczeliny te sytuowane są zazwyczaj w górnej linii poziomej otworów okiennych. W zależności od usytuowania elewacji względem stron świata, co związane jest ze zmianami intensywności nasłonecznienia, odstępy pomiędzy pionowymi szczelinami dylatacyjnymi nie mogą yć większe od 7 m []. Przykłady uszczelnienia tych przerw dylatacyjnych, podane w jednym z katalogów firmowych mocowań murów licowych, przedstawiono na rysunku. Przerwy dylatacyjne podłóg Pomijając nadmierne ugięcia podłóg etonowych wykonywanych ezpośrednio na gruncie, wynikających zazwyczaj z osiadania samego podłoża lu nadmiernych odkształceń niewłaściwie doranej izolacji cieplnej, można uznać, że potrzea wykonywania szczelin dylatacyjnych związana jest przede wszystkim ze skurczem wysychającego etonu. Siły tarcia występujące w miejscu styku podkładu etonowego z podłożem ograniczają jej swoodę odkształceń, co generuje skurczowe naprężenia wymuszone prowadzące często do ich spękań, oejmujących cały przekrój konstrukcji. W zależności od miejsca usytuowania podłogi w udowli, jej konstrukcja może składać się z kilku warstw: posadzki, podkładu, izolacji cieplnej ądź przeciwdźwiękowej oraz izolacji przeciwwilgociowych lu przeciwwodnych. Sposó rozwiązania styku między warstwą konstrukcyjną podłogi a podłożem pozwala wyróżnić: podłogi związane z podłożem, podłogi pływające, układane na warstwie poślizgowej. Rys.. Betonowa podłoga związana z podłożem: posypka piaskowa, podudowa etonowa, podkład etonowy lu żeletowy (warstwa nośna), posadzka) [6] Rys. 6. Betonowa podłoga nie związana z podłożem (pływająca): podsypka piaskowa, podudowa etonowa, warstwa poślizgowa (pozioma przerwa dylatacyjna), podkład etonowy lu żeletowy (warstwa nośna), posadzka [6] PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006

5 KONSTRUKCJE ELEMENTY MATERIAŁY A A a Gruość podkładu etonowego układanego na podsypce piaskowej na gruncie, spełniającego funkcje nośnej warstwy konstrukcyjnej, w zależności od wielkości i rodzaju ociążeń, mieści się zazwyczaj w granicach od 0 0 cm. Gruość warstwy wykończeniowej tradycyjnej posadzki mineralnej nie przekracza cm, a przy stosowaniu specjalnych trudnościeralnych materiałów kompozytowych kilku milimetrów. Minimalna gruość podkładu układanego na warstwie poślizgowej nie powinna yć mniejsza niż cm. Wymagania zachowania minimalnej gruości podłóg pływających wynikają z ograniczenia nieezpieczeństwa ich deformowania się, w następstwie niejednorodnego skurczu i wpływu temperatury. Możliwość swoody odkształceń poziomych podłogi determinuje rodzaj zastosowanej warstwy poślizgowej oraz sposó jej ułożenia. Cienkie materiały foliowe układane są na wyrównanej podudowie etonowej o różnicy poziomu nie większej niż ±0 mm na 00 cm jej długości. W podłogach można wyróżnić następujące szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji udowli, w celu wyeliminowania wpływu zmian temperatury i skurczu. Szczeliny izolacyjne oddzielają podłogę od innych elementów konstrukcji: PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006 podłoże konstrukcyjne warstwa wierzchnia etonowa posadzka szczeliny dylatacyjne przez oie warstwy szczeliny dylatacyjne warstwy wierzchniej ukosowanie krawędzi [] Rys. 7. Przerwy dylatacyjne tradycyjnej podłogi etonowej ścian, słupów itp. W podłogach pływających występują również w płaszczyznach poziomych dla oddzielenia ich konstrukcji od podłoża rysunki i 6. Przeieg dylatacji podłóg etonowych układanych na stropach, poza uwarunkowaniami wynikającymi z odkształceń termiczno- -skurczowych materiału, determinuje również różnica ugięć podkład żeletowy warstwa sczepna posadzka etonowa przerwa dylatacyjna posadzki wypełniona piaskiem wypełnienie elastyczne przerwy dylatacyjnej 6 elastyczny profil z PCV 7 klej pod płytki 8 płytki trudnościeralne 9 wypełnienie elastyczne ich poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Z tego powodu należy je sytuować wzdłuż osi głównych elek nośnych oraz w połowie rozpiętości płyt stropowych. Podłogi etonowe, z uwagi na duże wymiary w planie oraz omówione wcześniej uwarunkowania, praktycznie zawsze wymagają dylatowania. Przykład układu przerw dylatacyjnych w tradycyjnej podłodze etonowej pokazano na rysunku 7. Podłoga zdylatowana jest szczelinami oejmującymi całą jej gruość. Niezależnie należy nacinać wierzchnie warstwy, dla uporządkowania rys skurczowych. Nacięcia o szerokości do 6 mm muszą yć odpowiednio głęokie, y utworzyć przekrój osłaiony na rozciąganie wywoływany skurczem. Odstęp szczelin powinien wynosić ok., m, gdyż przy większych odstępach i zrojonej płycie, rysy pojawiają się między nacięcia- Rys. 8. Kształtowanie przerwy dylatacyjnej posadzki etonowej słao ociążonej z zastosowaniem profili z PCV [6] podkład żeletowy warstwa sczepna profil elastyczny wypełniający przerwę dylatacyjną wypełnienie elastyczne 6 klej pod płytki 7 płytki trudno ścieralne 8 spoiny między płytkami Rys. 9. Wypełnienie przerwy dylatacyjnej wkładkami kompresyjnymi [6] 8 7

6 KO N S T R U KC J E E L E M E N T Y M AT E R I A ŁY 8 mi i to niekoniecznie w środku odstępu między nimi. Krawędzie nacięć są szczególnie narażone na oddziaływania mechaniczne i często ulegają uszkodzeniom. Stosowane w praktyce tylko wypełnienie naciętych szczelin elastycznym silikonem względnie sztywną wkładką z PCV, nie daje pożądanych rezultatów. W przypadku występowania niewielkich ociążeń, zaleca się łagodne ukosowanie tych krawędzi, Wypełnianie nacięć w strefie głęszej może yć wykonane pianką o zamkniętej strukturze porów. Wierzch szczeliny musi yć wypełniony materiałem trwale elastycznym, przyklejonym do jej rzegów. Przykłady kształtowania przerw dylatacyjnych słao ociążonych posadzek przedstawiono na rysunkach 8 i 9. Górna, trudnościeralna warstwa posadzki rysunek 8, zdylatowana została elastycznymi profilami z PCV umożliwiającymi swoodę jej odkształceń termiczno-skurczowych. Dolną część przerwy wykonano przez nacięcie. Przerwę dylatacyjną posadzki przedstawionej na rysunku 9 wypełniono elastyczną jednokomorową wkładką kompresyjną. 6 Posadzki przemysłowe Posadzki przemysłowe są zazwyczaj ociążane ruchem wózków widłowych oraz innych pojazdów o znacznym nacisku kół. W linii przerw dylatacyjnych kształtowanych tradycyjnie, po dłuższym lu krótszym okresie eksploatacji posadzki w zależności od wielkości nacisku kół oserwuje się często ścinanie i miażdżenie etonu ich krawędzi. Związane jest to zazwyczaj z nierównomiernym osiadaniem poszczególnych fragmentów posadzki, podzielonych przerwami dylatacyjnymi. Na rysunkach 0 i przedstawiono tradycyjne rozwiązania techniczne złącz dylatacyjnych posadzek, ograniczające nierównomierne ich osiadanie. Zamiast ławy zaezpieczającej przed nierównomiernym osiadaniem krawędzi w szczelinie dylatacyjnej rys. 0, stosuje się również połączenia na pióro i wpust rys.. Znane są również rozwiązania polegające na wzajemnym podparciu płyt przez ułożenie olców łączących poszczególne segmenty posadzki. Bolce mogą yć kotwione w etonie dwustronnie zaezpieczenie przed nierównomiernym osiadaniem segmentów posadzki w przypadku stosowania przerw w etonowaniu z zachowaniem ciągłości jej zrojenia, oraz kotwione jednostronnie w przypadku, gdy projektuje się ruchome przerwy dylatacyjne umożliwiające podłoże gruntowe ława żeletowa warstwa poślizgowa płyta żeletowa szczelina dylatacyjna 6 posadzka Rys. 0. Przerwa dylatacyjna warstwy nośnej posadzki podparta ławą [] podłoże gruntowe płyta żeletowa szczelina dylatacyjna warstwy posadzkowe Rys.. Przerwa dylatacyjna warstwy nośnej podłogi na pióro i wpust [] Złącza kotwione A swoodę przemieszczeń sąsiednich segmentów posadzki ułożonej na warstwie poślizgowej rys.. W przypadku znacznych ociążeń mechanicznych krawędzi szczelin skurczowych lu dylatacyjnych, konieczne jest ich wzmocnienie odpowiednimi profilami stalowymi, a gdy występują dodatkowe uwarunkowania stosowanie specjalnych urządzeń dylatacyjnych pkt.. Przerwy dylatacyjne w ziornikach na ciecze Przerwy dylatacyjne ziorników na ciecze muszą spełniać wymóg Złącza dylowe Rys.. Zaezpieczenie przerwy dylatacyjnej olcami: A) kotwionymi dwustronnie, B) kotwionymi jednostronnie w płycie posadzki [6] PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006 B

7 KONSTRUKCJE ELEMENTY MATERIAŁY 6 7 a Rys.. Dylatacja płyty dennej ziornika [] ~0 cm miejsce tworzenia się rysy PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006 podłoże gruntowe ława żeletowa taśma TEPD płyta dna ziornika taśma uszczelniająca 6 wypełnienie elastyczne eton wypełniający wkładka z użerowanej lachy taśma uszczelniająca Rys.. Przykład szczelnej przerwy rooczej płyty dennej [7] 0,6 0,6 0, 0, płyta płyta denna taśma uszczelniająca mocowanie taśmy Rys.. Uszczelnienie połączenia płyty ze ścianą taśmą wewnętrzną [8] szczelności. Z uwagi na oddziaływania termiczne wywoływane ciepłem twardnienia cementu, skurcz twardniejącego etonu, uwarunkowania technologiczno-organizacyjne prowadzenia roót oraz uwarunkowania statyczno-konstrukcyjne kształtowania połączeń pomiędzy poszczególnymi ich elementami, stosuje się różne rozwiązania techniczne przerw dylatacyjnych. Przykładowe rozwiązanie konstrukcji przerwy dylatacyjnej dna ziornika podano na rysunku []. Szczelność ziornika przed infiltracją wody gruntowej zapewnia specjalna taśma TEPD jednostronnie profilowana, celem uzyskania przyczepności do etonu. Taśma KBS umieszczona w środku gruości płyty zapewnia szczelność ziornika. Szczelinę dylatacyjną wypełnia się materiałem trwale elastycznym, zazwyczaj na azie kauczuku. Na rysunku podano sposó kształtowania szczelnych przerw rooczych płyt dennych [7]. Poszczególne części płyty mogą yć etonowane jednocześnie, z pozostawieniem pomiędzy nimi przerwy w kształcie klina. Zamknięcie przerwy dylatacyjnej płyta płyta denna taśma zewnętrzna Rys. 6. Uszczelnienie połączenia płyty ze ścianą taśmą zewnętrzną [8] etonem wypełniającym następuje później, po wystąpieniu skurczu i odkształceń termicznych. Do wypełnienia przerw rooczych stosowano zazwyczaj eton zwykły o odpowiedniej szczelności. Szczelność dylatacji uzyskiwano przez ułożenie profilowanej lachy oraz taśmy uszczelniającej rysunek. Oecnie można uzyskać lepsze rezultaty, wypełniając przerwy technologiczne etonem modyfikowanym żywicami syntetycznymi lu etonem ekspansywnym. Szczególne znaczenie mają przerwy roocze w miejscu połączenia ścian ziornika z ich płytą denną. Ściany ziorników o znacznych wymiarach w planie konstruowane są zazwyczaj jako elementy oporowe, pracujące wspornikowo. W miejscu ich połączenia z płytą denną występują więc znaczne momenty zginające. Przerwa roocza w etonowaniu sprzyja tworzeniu się poziomych rys. Celem uszczelnienia połączenia stosuje się taśmy umieszczone wewnątrz przekroju ściany rys. lu na jej powierzchni zewnętrznej rys. 6. Rozwiązanie przedstawione na rysunku jest lepsze. W wypadku taśm ułożonych na zewnątrz, z uwagi na wpływ deskowania, trudniej jest uzyskać dore ich otulenie etonem. Beton w tej strefie charakteryzuje zazwyczaj większa porowatość i niejednorodność. Również w chwili usuwania deskowań możliwe jest uszkodzenie tak usytuowanej taśmy. Najczęściej występującymi uszkodzeniami ścian ziorników są rysy pionowe wywoływane wpływem skurczu i ciepła twardnienia cementu. Nawet wysoki stopień zrojenia poziomego nie zaezpiecza wydzielonej części ściany przed pojawieniem się rys. Szczególnie w przypadku wpływów termicznych, wymagane jest niekiedy stosowanie specjalnych zaiegów technologicznych. Na rysunku 7 przedstawiono przykładowo układ rur z przepływającą wodą, który pozwala programo- 9

8 KO N S T R U KC J E E L E M E N T Y M AT E R I A ŁY 0 T[ C] 0 0 temperatura fundamentu temperatura ściany 0 temperatura powietrza czas twardnienia etonu [dni] wać odkształcenia etonu płyty fundamentowej i ściany w strefie ich styku przez chłodzenie lu grzanie elementów o różnym stopniu przemiany cementu [9]. Wstępne, lokalne podniesienie temperatury płyty fundamentowej oraz chłodzenie świeżo ułożonego etonu płyty ściennej wywołuje po wyrównaniu się temperatur w ou elementach efekt wstępnego sprężenia w dolnej części ściany. Eliminuje się w ten sposó rozciąganie u jej podstawy, a więc w miejscu największego wytężenia wywoływanego wpływem oddziaływań pośrednich. Celem uporządkowania zarysowań długich ścian, w ustalonych odstępach osłaia się ich przekrój jednak w taki sposó, ay po ewentualnym powstaniu rysy zachowana została szczelność przegrody. Na rysunku 8 przedstawiono rozwiązanie polegające Fundament 70 Ściana 7 punkty pomiaru temperatury rury z przepływającą wodą Rys. 7. Kontrolowane grzanie i chłodzenie elementów osadnika oczyszczalni ścieków [9] Przekrój pionowy cm 0 cm ściana rura uszczelniająca taśma uszczelniająca rura szczelniająca 88 mm ściany gruości do 0 cm Przekrój poziomy Rys. 8. Szczelne dylatacje ścian porządkujące układ rys [8] rura szczelniająca 7 mm ściany gruości do 0 cm 6 na umieszczeniu w przekroju ściany tak zwanej rury uszczelniającej z PCV. Rura na owodzie wyposażona jest w elementy utrudniające infiltrację wody przez ścianę po powstaniu rysy. Woda może jednak przepływać wzdłuż gładkiej powierzchni rury do fundamentu. Z tego powodu w miejscu połączenia ściany z fundamentem stosować należy dodatkowe uszczelnienia w postaci taśm. Przerwy dylatacyjne w udownictwie mostów Do najważniejszych uwarunkowań wpływających na wyór konstrukcji przerw dylatacyjnych przęseł mostów należy zaliczyć: zmiany temperatury otoczenia i skurcz twardniejącego etonu, zmienność ociążeń użytkowych i montażowych oraz nierównomierne osiadanie podpór. W niektórych regionach kraju istotne są ruchy terenu wywoływane działalnością górniczą, a świata również ruchy tektoniczne podłoża. Wynika z tego złożoność wielu oddziaływań, które mogą występować jednocześnie, a ich wpływ na konstrukcje związany jest przede wszystkim z rozpiętością przęseł. Tradycyjne rozwiązania przerw dylatacyjnych w konstrukcjach mostowych stosowane są w przypadku przęseł o stosunkowo niewielkich rozpiętościach. Na rysunku 9 przedstawiono przykładowo sposó kształtowania przerwy dylatacyjnej przęsła mostu typu ze sznurem konopnym [0]. Tego typu rozwiązania, stosowane w przeszłości, sprawdziły się w przypadku konstrukcji o niewielkich przemieszczeniach przęseł, o długości nieprzekraczających m. Przykładem rozwiązania ardziej zaawansowanego, stosowanego w przypadku, gdy przesunięcia sznur konopny asfaltowany siatka stalowa ocynkowana siatka stalowa lacha cynkowa płyta pilśniowa 6 lacha cynkowa Rys. 9. Rozwiązanie wypełnienia przerwy dylatacyjnej mostu sznurem konopnym [0] PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006

9 KONSTRUKCJE ELEMENTY MATERIAŁY c 0 Rys. 0. Bitumiczna przerwa dylatacyjna [] przerwy dylatacyjnej są nie większe niż mm, są itumiczne przerwy dylatacyjne. Bitumiczne przerwy dylatacyjne stanowią rodzaj specjalnej, odkształcalnej i odpornej na oddziaływanie ruchu kołowego, nawierzchni itumicznej układanej w strefie szczeliny dylatacyjnej []. Bitumiczne przerwy dylatacyjne mogą yć stosowane w oiektach mostowych etonowych, stalowych i zespolonych, w których gruość nawierzchni itumicznej lu etonowej mieści się w granicach od 60 do 0 mm Zazwyczaj przekrycie tego typu, sytuowane w górnej strefie przerwy, udowane jest z grysów łamanych frakcji 6/ mm ze skał magmowych oraz lepiszcza wykonanego na azie asfaltu modyfikowanego dodatkiem polimerów, wypełniaczy oraz sustancji powierzchniowo czynnych. Przykład rozwiązania konstrukcyjnego tego typu przerwy przedstawiono na rysunku 0. Przerwy dylatacyjne o przesunięciach większych niż mm powinny yć zaezpieczone wodoszczelnymi urządzeniami dylatacyjnymi, zamocowanymi w konstrukcji oiektu mostowego. PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006 a s kruszywo + masa zalewowa memrana stailizator środek gruntujący izolacja gączasta wkładka neoprenowa warstwy nawierzchni.. Urządzenia dylatacyjne Urządzenia dylatacyjne montowane pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji gwarantują nie tylko założoną liczę stopni swoody łączonych elementów, ale również przejmowanie występujących między nimi niektórych oddziaływań statycznych, z zachowaniem innych wymagań eksploatacyjnych, np. szczelności złącza. Urządzenia tego typu, nieraz o skomplikowanym układzie konstrukcyjnym, stosowane są w udownictwie ogólnym, w oiektach udownictwa komunalnego, w udownictwie przemysłowym oraz drogowym. Stosowanie urządzeń dylatacyjnych wynika zazwyczaj ze znacznych ociążeń lokalnych oddziaływujących na konstrukcje w linii przerw dylatacyjnych (np. konstrukcje posadzek), przewidywanych znacznych przemieszczeń przyległych fragmentów udowli generowanych zmianami termicznymi lu oddziaływaniem podłoża (np. przęsła mostów) oraz z przesłanek racjonalnego kształtowania schematu statycznego konstrukcji. Urządzenia dylatacyjne w oiektach udownictwa ogólnego W ścianach i sufitach oiektów Rys.. Szczegół rozwiązania przerwy dylatacyjnej ściany [] a l udownictwa ogólnego montuje się niekiedy proste urządzenia dylatacyjne, których elementy kotwiące ukryte są w tynkach. Elastyczna wkładka izolacyjna chroni szczelinę dylatacyjną przed przenikaniem wody. Profile te umożliwiają ograniczoną swoodę przemieszczeń poziomych sąsiednich elementów udowli w granicach 0 0 mm oraz, dzięki ślizgowym połączeniom wkładki z profilem metalowym, również przemieszczenia pionowe, wywoływane np. nierównomiernym osiadaniem poszczególnych segmentów udynku. Na rysunku przedstawiono przykładowo rozwiązanie techniczne tego typu urządzenia, wg karty katalogowej jednej z firm. Przedstawione rozwiązanie wypełnienia przerwy dylatacyjnej umożliwia swoodę przemieszczeń poziomych sąsiednich elementów w granicach 0± mm. W zależności od innych specyficznych wymagań, np. higienicznych koniecznych w oiektach szpitalnych oferowane są rozwiązania zapewniające łatwość utrzymania czystości, odporność na ścieranie, wpływy termiczne oraz chemiczne. Na rysunku przedstawiono przykład urządzenia dylatacyjnego zastępującego funkcje pojedynczych tradycyjnych trzpieni, przenoszących siły poprzeczne, ale generujących jednocześnie znaczne naprężenia dociskowe na eton w miejscu ich kotwienia. Przedstawione urządzenie dylatacyjne z podwójnymi trzpieniami,

10 KO N S T R U KC J E E L E M E N T Y M AT E R I A ŁY trzpienie żero podkładka dociskowa płytka zamykająca tuleje tuleje poślizgowe 6 poprzeczne trzpienie kotwiące 7 głowica stailizująca montaż urządzenia w deskowaniu Przesuw pod u ny 7 6 sze od powszechnie wykonywanych prostych przerw dylatacyjnych, nie wymagają jednak wysokich nakładów na ich utrzymanie w okresie eksploatacji oiektu. Rysunek przedstawia przykładowe rozwiązanie techniczne przerwy dylatacyjnej, umożliwiające przejmowanie typowych ociążeń jednostek jezdnych w płaszczyźnie pionowej (nacisk kół) i poziomej (hamowanie). Rys.. Podwójne trzpienie dylatacyjne [] kierunki przesuwu stropów trzpienie dylatacyjne Rys.. Możliwości przemieszczeń stropów [] umożliwiają tylko przesuw podłużny sąsiednich elementów udowli rysunek, ale na rynku oferowane są również inne podone urządzenia umożliwiające jednocześnie przesuw poprzeczny, z możliwością orotu łączonych elementów. Urządzenia te stosowane są w miejscach, w których wymagane jest przeniesienie znacznych sił poprzecznych, m.in.: pomiędzy płytami etonowymi, pomiędzy stropem i ścianą, w złączach podciągów ze słupami. Według informacji katalogowych [], typoszereg tego typu urządzeń umożliwia przejmowanie sił poprzecznych w granicach 0 67 kn, w zależności od szerokości szczeliny dylatacyjnej. Maksymalne przemieszczenia podłużne złącza mieszczą się w granicach 0 60 mm. W katalogu rak jest informacji dotyczących dopuszczalnych ką - tów orotów poszczególnych czę ś - ci udowli w płaszczyźnie poziomej. Możliwości względnych przemieszczeń poszczególnych segmentów udynku przedstawia rysunek. Urządzenia dylatacyjne posadzek przemysłowych Kształtowanie tradycyjnych przerw dylatacyjnych w posadzkach przemysłowych ociążonych oddziaływaniem wózków widłowych oraz regałami magazynowymi, szczególnie, gdy można spodziewać się nierównomiernego ich osiadania, prowadzi zazwyczaj do szykiego ich uszkodzenia. W podłogach central handlowych punktów logistycznych dystryucji towarów, supermarketach, hal targowych oraz innych pomieszczeń narażonych na znaczne ociążenia oraz ich zmienność w okresie użytkowania, konieczne jest stosowanie przerw dylatacyjnych o specjalnej konstrukcji. Rozwiązania te, droż- Dylatacyjne urządzenia mostowe Dylatacyjne urządzenia mostowe stosowane są w oiektach o dużych rozpiętościach przęseł, w miejscach przerw dylatacyjnych narażonych na znaczne ociążenia mechaniczne oraz termiczne. Specjalne rozwiązania stosowane są w przypadku możliwości występowania dodatkowych oddziaływań sejsmicznych. Ogólny podział tych urządzeń oejmuje: rozwiązania techniczne otwarte przepuszczające wodę oraz konstrukcje wodoszczelne. Urządzenia dylatacyjne otwarte Urządzenia tego typu nie są oecnie montowane w nowych oiektach mostowych, choć występują licznie w oiektach wznoszonych wcześniej, eksploatowanych już przez wiele lat [0]. Wcześniej montowane urządzenia z lachą przesuwną, niszczone dynamicznym oddziaływaniem kół pojazdów, zastąpione zostały w okresie późniejszym urządzeniami Rys.. Przykład rozwiązania przerwy dylatacyjnej mocno ociążonej podłogi [] l a PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006

11 KONSTRUKCJE ELEMENTY MATERIAŁY z pogruionymi płytami przesuwnymi oraz urządzeniami z płytami segmentowymi. Przykład rozwiązania urządzenia dylatacyjnego, umożliwiającego zarówno przesuw poziomy, jak i orót w płaszczyźnie pionowej generowany naciskiem kół pojazdów, podano na rysunku [0]. Urządzenia dylatacyjne z płyt segmentowych umożliwiają znaczne przemieszczenia swoodne Modułowe urządzenia dylatacyjne Modułowe mostowe urządzenia dylatacyjne umożliwiają złożone przemieszenia sąsiednich elementów, zazwyczaj we wszystkich kierunkach. Stanowią mechanizmy wewnętrznie geometrycznie zmiena c płyta podpórka uszczelnienie sprężyna kotew Rys.. Mostowe urządzenie dylatacyjne otwarte z płytą przesuwną [0] a Rys. 6. Kompaktowe urządzenie dylatacyjne [] s wkładka neoprenowa profil stalowy eton polimerowy d sworznie sąsiednich elementów, wymagają jednak ardzo starannej osługi technicznej w okresie eksploatacji oiektu: czyszczenia, smarowania przeguów, kontroli zamocowań oraz ochrony antykorozyjnej [0]. Wad tych pozawione są wodoszczelne urządzenia dylatacyjne, a szczególnie ich współczesne rozwiązania: kompaktowe i lokowe oraz segmentowe urządzenia dylatacyjne. Kompaktowe i lokowe urządzenia dylatacyjne zamknięte Kompaktowe urządzenia dylatacyjne z elastomerowymi profilami usz - czelniającymi, montowanymi we wnękach profili stalowych, umożliwiają przemieszczenia sąsiednich elementów w trzech kierunkach osi XYZ do ok. ± mm. Urządzenia te montowane są w płytach żeletowych ociążonych ruchem pieszych w przypadku kładek, oraz taorem samochodowym w przypadku ramp i parkingów (maksymalne dopuszczalne ociążenie koła od 7, kn samochody osoowe, do 0 kn samochody ciężarowe). Przykład rozwiązania technicznego wypełnienia przerwy dylatacyjnej tego typu urządzeniem podano na rysunku 6. Blokowe urządzenia dylatacyjne umożliwiają przemieszczenia poziome do około 00 mm oraz ograniczone przemieszczenia pionowe i orót w miejscu przerwy dylatacyjnej. Można montować je w mostach o konstrukcji stalowej, zespolonej i żeletowej. Budowane są zazwyczaj z elastomeru łączonego z elementami stalowymi. Elementami podatnymi na odkształcenia są loki elastomeru lu gumy połączone z dwoma płytami metalowymi []. Y u z X uy ux uq X Y Rys. 7. Schemat przemieszczeń modułowego urządzenia dylatacyjnego [] PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006

12 KO N S T R U KC J E E L E M E N T Y M AT E R I A ŁY Blacha kotwy Uszczelnienie Wkładka neoprenowa Profil stalowy węzłów, z jasno określonym schematem statycznym. Z tego względu trwałość tych urządzeń powinna dorównywać trwałości wznoszonej konstrukcji. Pętla 0 mm ne, odkształcające się swoodnie pod wpływem przemieszczeń przęseł mostu i zachowujące wymaganą sztywność pod wpływem ociążeń wywoływanych przejazdem pojazdów mechanicznych. Cechą charakterystyczną tego typu urządzeń jest podział całkowitego przemieszczenia, ociążającego przerwę dylatacyjną, na przemieszczenia kilku modułów urządzenia dylatacyjnego rys. 7. Wśród modułowych urządzeń dylatacyjnych konstrukcji mostowych wyróżnić można: urządzenia jednoi wielomodułowe. Urządzenia jednomodułowe umożliwiają swoodę przemieszczeń poziomych do około 0 mm, urządzenia wielomodułowe nawet do kilku metrów. Poza zachowaniem swoody przemieszczeń, urządzenia te zachowują szczelność oraz odporność na wpływy środowiska. Przykład konstrukcji prostego, jednomodułowego urządzenia dylatacyjnego podano na rysunku 8. Urządzenie to zudowane jest z dwóch eleczek skrajnych, elastomerowego profilu uszczelniającego oraz elementów kotwiących. Pręty 6 mm Zrojenie 6 mm Rys. 8. Przykład rozwiązania jednomodułowego urządzenia dylatacyjnego [] Poza wymienionymi klasycznymi urządzeniami dylatacyjnymi, w konstrukcjach mostów stosuje się: urządzenia dylatacyjne memranowe, urządzenia dylatacyjne lokowo-uszczelkowe oraz urządzenia dylatacyjne palczaste z uszczelkami. Bardziej szczegółową charakterystykę wymienionych urządzeń znaleźć można w monografii K. Germaniuka [0].. Podsumowanie Przedstawiony przegląd rozwiązań technicznych przerw dylatacyjnych stosowanych w udownictwie ogólnym i komunalnym, a także w udownictwie przemysłowym i mostowym, wskazuje na ich różnorodność, wynikającą zarówno z wielu przejmowanych funkcji i rodzaju występujących ociążeń, oraz co należy podkreślić z dokonującego się szyko postępu technicznego. Coraz częściej w miejsce przerw dylatacyjnych kształtowanych tradycyjnie, wprowadza się urządzenia dylatacyjne o złożonym układzie mechanicznym. Tendencji tej sprzyja powszechne wprowadzanie do produkcji udowlanej etonów wysokowartościowych, o ardzo dużych wytrzymałościach i dużej odporności na oddziaływanie środowisk agresywnych. Możliwość przejmowania przez eton dużych ociążeń lokalnych, szczególnie w miejscu docisku, skłania do stosowania ardziej zaawansowanych technologii scalania elementów w ustrój udowlany. Postęp ten jest szczególnie widoczny w udownictwie komunalnym, przemysłowym i drogowym. Niektóre urządzenia dylatacyjne, montowane w miejscu łączenia poszczególnych elementów konstrukcji, przejmują funkcje BIBLIOGRAFIA [] Kiernożycki W., Adamczyk A., Naprawa i uszczelnianie dylatacji w konstrukcjach żeletowych. Materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji WPPK, tom, s. 99. Ustroń 998 [] Praca ziorowa, Porady techniczne przy remoncie udynków, tom dylatacje. WACETOP, Warszawa, 998 [] Hampe E., Behälter. Beton-Kalender 986, Teil II, z Verlag für Architektur und technische Wissenschaften Ernst &Sohn, Berlin, 986 [] Linder R., Baukörper aus wasserundurchlässigem Beton. Beton- Kalender 986, Teil II, z Verlag für Architektur und technische Wissenschaften - Ernst &Sohn, Berlin, 986 [] Katalog Jordahl, Systemy dla murów licowych. DKGmH, 998 [6] Kiernożycki W., Adamczyk A., Dylatacje konstrukcji podług przemysłowych. Materiały Budowlane Nr 9/998, s [7] Cziesielski E., Friedmann M., Gründungsauwerke aus wasser undurchlässigem Beton. Bautechnik, /98, s. [8] Wisslicen H., Hillemeier B., Areits- und Scheinfugen in Stahletonkonstruktionen. Beton- und Stahletonau, 8/98, z. 7, [9] Staffa M., Zur Vermeidung von hydrationsedingten Rissen in Stahletonwänden. Beton und Stahletonau, 89/99, z [0] Germaniuk K., Prognozowanie trwałości eksploatacyjnej mostowych urządzeń dylatacyjnych. IBDM, zeszyt /996 [] Deska R., Dylatacje TARCO lat doświadczeń. [] Strony internetowe: www. Dylatacje.pl/ html/katalogi/_migua., wrzesień 00 [] Katalog Jordahl, Podwójne trzpienie dylatacyjne JORDAHL. DKGmH, 998 [] Aproata Techniczna IBDiM Nr AT/ , Profile do udowy urządzeń dylatacyjnych kompaktowych MAURER typ K0 i K0, Warszawa, 000 [] Aproata Techniczna IBDiM Nr AT/ , Mostowe modułowe urządzenia dylatacyjne o konstrukcji rusztowej MAURER typ D80 D960, Warszawa, 00 Skrócona wersja referatu Naprawa i uszczelnianie przerw dylatacyjnych konstrukcji żeletowych, wygłoszonego na Konferencji WPPK 006, Ustroń, 006 r. PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Podręcznik A3 Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych W większości obiektów budowlanych stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian

Bardziej szczegółowo

4.3. Katalog szczegółów budowlanych

4.3. Katalog szczegółów budowlanych 4. 4.3. Katalog szczegółów budowlanych 119 4. JAK PROJEKTOWAĆ BUDYNKI Z BETONU KOMÓRKOWEGO? 4.3.1. Detale ścian 4.3.1.1. Detal przyziemia ściany jednorodnej LEGENDA: 1 ściana zewnętrzna z bloczków z betonu

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE MOSTY Roman Zawodziński 75-368 Koszalin, ul. Kostenckiego 1a/8 tel. 0506 116 320 INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Most przez rów melioracyjny w ciągu drogi gminnej w m. Człuchy,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I BAZY PRODUKCYJNEJ ELEMENTÓW WIELKOPŁYTOWYCH

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I BAZY PRODUKCYJNEJ ELEMENTÓW WIELKOPŁYTOWYCH SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I BAZY PRODUKCYJNEJ ELEMENTÓW WIELKOPŁYTOWYCH... 11 1. Wstęp... 13 2. Zagadnienia ogólne budownictwa mieszkaniowego z elementów wielkopłytowych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część V. Stropy. www.wseiz.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część V. Stropy. www.wseiz. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część V Stropy www.wseiz.pl STROPY Stropy podobnie jak ściany należą do

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE

OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE System profili izolowanych termicznie: Seria VERANDA typ E Materiały zawarte w prezentacji mają charakter informacyjny. 1. Przygotowanie miejsca montażu: Miejsce montażu konstrukcji

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

ŻELBETOWE ZBIORNIKI NA CIECZE

ŻELBETOWE ZBIORNIKI NA CIECZE ŻELBETOWE ZBIORNIKI NA CIECZE OGÓLNA KLASYFIKACJA ZBIORNIKÓW Przy wyborze kształtu zbiornika należy brać pod uwagę następujące czynniki: - przeznaczenie zbiornika, - pojemność i wymiary, - stosowany materiał

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BLOKOWE URZĄDZENIA DYLATACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BLOKOWE URZĄDZENIA DYLATACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA BLOKOWE URZĄDZENIA DYLATACYJNE 1.Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl H-Block Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości Izolacyjnej Płyty Konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 3. DREWNO JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY DO BUDOWY MOSTÓW 39 3.1. Wady i zalety drewna 39 3.2. Gatunki drewna stosowane

Bardziej szczegółowo

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09 PL 215872 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215872 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383660 (51) Int.Cl. E04C 1/00 (2006.01) E04B 2/42 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C.

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C. OPIS PRODUKTU Ogniochronna masa akrylowa skutecznie wypełnia szczeliny wokół rur i kabli w przejściach instalacyjnych, szczelinach i dylatacjach w przegrodach wykonanych z płyt G/K, cegły, betonu, żelbetu.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI EKO

INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI EKO INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI EKO Studnie kanalizacyjne EKO produkowane są jako wyroby przeznaczone do wbudowania w sieci kanalizacyjnej, w odpowiednio przygotowanym wykopie, którego kształt oraz konstrukcja

Bardziej szczegółowo

ROBOTY INŻYNIERYJNE - WD-0.03 Wiadukt nad DTŚ w ciągu DK88. Wyszczególnienie robót wraz z przedmiarem

ROBOTY INŻYNIERYJNE - WD-0.03 Wiadukt nad DTŚ w ciągu DK88. Wyszczególnienie robót wraz z przedmiarem BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM 0+306 DO KM 4+060 (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) ROBOTY INŻYNIERYJNE

Bardziej szczegółowo

PROFILE TARASOWO-BALKONOWE

PROFILE TARASOWO-BALKONOWE PROFILE TARASOWO-BALKONOWE RODZAJE PROFILI KRAWĘDZIOWYCH IZOHAN TB 10 do posadzek żywicznych wysokość progu na profilu: 3 mm IZOHAN TB 20 do posadzek ceramicznych wysokość progu na profilu: 0 mm IZOHAN

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

posiadać minimalną przepuszczalność powietrza, być odpornym na uszkodzenia podczas budowy, zachowywać swoje właściwości przez okres trwałości budynku.

posiadać minimalną przepuszczalność powietrza, być odpornym na uszkodzenia podczas budowy, zachowywać swoje właściwości przez okres trwałości budynku. www.lech-bud.org Budownictwo energooszczędne - uszczelnienie budynku (opóźniacz przepływu powietrza) Maksymalne uszczelnienie budynku, przy zapewnieniu prawidłowej wymiany powietrza to podstawowe cechy

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO. Prof. Antoni Szydło

NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO. Prof. Antoni Szydło NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO Prof. Antoni Szydło NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE - DEFINICJA 1. Wg obowiązujących przepisów: Nawierzchnie betonowe 30 lat; Nawierzchnie podatne 20

Bardziej szczegółowo

Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane

Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną prawidłowo zamontowane 1 INSTRUKCJA MONTAŻ OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH 1. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi balkonowych Okna i drzwi mogą spełniać swoje funkcje jeśli oprócz zgodnego z dokumentacją wykonania, zostaną

Bardziej szczegółowo

PODKŁADKI ELASTOMEROWE

PODKŁADKI ELASTOMEROWE PODKŁADKI ELASTOMEROWE Elastyczne opieranie elementów konstrukcyjnych poddanych obciążeniom statycznym Przegląd produktów i podstawowe wskazówki do wymiarowania ki elastomerowe Typ podkładki Grubość podkładki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X. Podkłady podłogowe Warstwy wyrównujące, jastrychy cementowe

ROZDZIAŁ X. Podkłady podłogowe Warstwy wyrównujące, jastrychy cementowe ROZDZIAŁ X Podkłady podłogowe Warstwy wyrównujące, jastrychy cementowe Prawidłowo skonstruowane przegrody stropowe powinny składać się z kilku warstw: strop konstrukcja nośna izolacja przeciwwilgociowa

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE 1.Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.5. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścian zewnętrznych Ściana jest przegrodą oddzielającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi,

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi, Załącznik nr 7 do siwz Znak sprawy IOS.VI.ZP.271.4.2015 Dokumentacja Nazwa inwestycji: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów etap

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODUŁOWE URZĄDZENIA DYLATACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODUŁOWE URZĄDZENIA DYLATACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODUŁOWE URZĄDZENIA DYLATACYJNE 1.Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

system uszczelniający FERMACELL

system uszczelniający FERMACELL FERMACELL wytyczne dla wykonawców: system uszczelniający FERMACELL Wymagania przeciwwilgociowe/ Obszary zastosowania. Płaszczyzna uszczelnienia z normowymi taśmami uszczelniającymi leży pod płytkami. W

Bardziej szczegółowo

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE

Schiedel THERMO NOWOŚĆ THE THERMO NOWOŚĆ THE 225 Spis treści Strona Krótka charakterystyka 227 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 228 231 Wykonanie i program dostawczy 232 226 Krótka charakterystyka Opis Pustaki wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE Wykład 9: Wykład 10 Podstawy realizacji robót murowych i stropowych. Stosowane technologie wykonania elementów murowanych w konstrukcjach obiektów, przegląd rozwiązań materiałowotechnologicznych (a) materiały

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE. Piotr Olgierd Korycki

LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE. Piotr Olgierd Korycki LEKKIE PRZEGRODY BUDOWLANE Piotr Olgierd Korycki Dane ogólne Lekkie przegrody budowlane są to rozwiązania izolacyjnokonstrukcyjne o masie na ogół nie przekraczającej 100 kg/m2 w przypadku ścian osłonowych

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

2. Badania doświadczalne w zmiennych warunkach otoczenia

2. Badania doświadczalne w zmiennych warunkach otoczenia BADANIE DEFORMACJI PŁYTY NA GRUNCIE Z BETONU SPRĘŻONEGO W DWÓCH KIERUNKACH Andrzej Seruga 1, Rafał Szydłowski 2 Politechnika Krakowska Streszczenie: Celem badań było rozpoznanie zachowania się betonowej

Bardziej szczegółowo

Sposób na ocieplenie od wewnątrz

Sposób na ocieplenie od wewnątrz Sposób na ocieplenie od wewnątrz Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 Budynki użytkowane stale 1 Wyższa temperatura powierzchni ściany = mniejsza wilgotność powietrza Wnętrze (ciepło) Rozkład

Bardziej szczegółowo

ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE

ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE D.08.05.01. ŚCIEKI PREFABRYKOWANE BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, ścieku prefabrykowanego betonowego w ramach

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE... Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.... 2 5. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

PŁYTKI POSADZKOWE INSTRUKCJA UKŁADANIA 1 / 6 01.1 INSTRUKCJA UKŁADANIA POSADZEK

PŁYTKI POSADZKOWE INSTRUKCJA UKŁADANIA 1 / 6 01.1 INSTRUKCJA UKŁADANIA POSADZEK PŁYTKI POSADZKOWE 1 / 6 01.1 Obciążone ruchem pieszym, wózkami widłowymi o napędzie ręcznym i motorowym o masie całkowitej do 2.0 T na ogumieniu pneumatycznym, CSE, oraz kołach gumowych pełnych. Posadzki

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część II

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część II WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część II Obiekty budowlane Budynki Oznaczenia w projektowaniu podstawowych

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do wykonywania elewacji TeknoAmerBlok

Wytyczne do wykonywania elewacji TeknoAmerBlok Wytyczne do wykonywania elewacji TeknoAmerBlok 1. Magazynowanie na placu budowy Elementy murowe elewacyjne TeknoAmerBlok należy magazynować na placu budowy w miejscu nie narażonym na zabrudzenie spoiwami,

Bardziej szczegółowo

Thexpan. Bez miotły odśnieżamy dachy, bez klimatyzatora schładzamy pomieszczenia. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.

Thexpan. Bez miotły odśnieżamy dachy, bez klimatyzatora schładzamy pomieszczenia. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft. Thexpan Bez miotły odśnieżamy dachy, bez klimatyzatora schładzamy pomieszczenia. Thexpan Thexpan jest grupą produktów opartych o termodynamiczną płytę warstwową. To jedyne na rynku, chronione prawem patentowym

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

Przedmioty Kierunkowe:

Przedmioty Kierunkowe: Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski w Katedrze Budownictwa, czerwiec-lipiec 2016 Losowanie 3 pytań: 1-2 z przedmiotów kierunkowych i 1-2 z przedmiotów specjalistycznych Przedmioty Kierunkowe:

Bardziej szczegółowo

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO

ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIA BOISKA SZKOLNEGO Inwestor: Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132A 26 220 Stąporków Lokalizacja: Krasna Działka nr geod.119/5 Autor opracowania Nr uprawnień Specjalność Data

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej 2 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 4 2 Podstawa opracowania 4 3 Warunki gruntowe 4 4 Opis konstrukcyjno-budowlany

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty remontowo- budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty remontowo- budowlane OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty remontowo- budowlane 1 KNR AT-03 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 m d.1 0101-04 cm - posadzka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót Budowa w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno - Rehabilitacyjnym w Ustroniu infrastruktury do produkcji i przesyłu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. NR EGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. NR EGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL PL 68070 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 121953 (22) Data zgłoszenia: 16.04.2013 (19) PL (11) 68070 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1/25 2/25 3/25 4/25 ARANŻACJA KONSTRUKCJI NOŚNEJ STROPU W przypadku prostokątnej siatki słupów można wyróżnić dwie konfiguracje belek stropowych: - Belki główne podpierają belki drugorzędne o mniejszej

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w

Bardziej szczegółowo

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM

1 INSTRUKCJA ZABUDOWY :SXVW\ L NDQDî\ ]H VWDOL QLHUG]HZQHM INSTRUKCJA ZABUDOWY INSTRUKCJA ZABUDOWY Grupa ACO ACO jest globalnym - - - - - - - - - - - Syfon 6 7 8 9 6 - Syfon 6 7 7 Syfon 6 7 8 Faza 9 Faza 0 Faza Faza Faza 6 - - - - - - 6 Syfon 7 8 9 0 Faza Faza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D. 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCRONNYC EIS ROCKWOOL 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem.. 7 Talerzyk zaciskowy Szpilki zgrzewane

Bardziej szczegółowo

DACHY W SKŁAD SYSTEMÓW ELASTAR WCHODZĄ: 1.MASA PLASTYCZNA ELASTAR HD

DACHY W SKŁAD SYSTEMÓW ELASTAR WCHODZĄ: 1.MASA PLASTYCZNA ELASTAR HD DACHY Pokrycia dachowe ELASTAR to systemy bezspoinowych pap nowej generacji. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów, niewątpliwym walorom estetycznym i przystępnej cenie ELASTAR zyskał już znaczną

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne Schiedel Pustaki wentylacyjne Opis wyrobu Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

CISADOR. Izolacja drgań i dźwięków materiałowych Elastyczne podparcie budynków i urządzeń

CISADOR. Izolacja drgań i dźwięków materiałowych Elastyczne podparcie budynków i urządzeń CISADOR Izolacja drgań i dźwięków materiałowych Elastyczne podparcie budynków i urządzeń Częstotliwość drgań własnych Stopień tłumienia Spis treści Opis produktu Częstotliwość drgań własnych Stopień tłumienia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

8. IZOLACJA PODŁÓG I STROPÓW

8. IZOLACJA PODŁÓG I STROPÓW 8. IZOLACJA PODŁÓG I STROPÓW dobra izolacja akustyczna wysoka paroprzepuszczalność produkt niepalny wysoka kompresja odporny na grzyby, pleśń dobra izolacja cieplna Doskonała izolacja termiczna UNI-MATA!

Bardziej szczegółowo

Elementy i ustroje konstrukcyjne oraz układy budynków 1

Elementy i ustroje konstrukcyjne oraz układy budynków 1 @mw Budownictwo str. 1 Elementy i ustroje konstrukcyjne oraz układy budynków 1 Obiekty budowlane składają się z wielu elementów spełniających określone funkcje konstrukcyjne, użytkowe i estetyczne. Można

Bardziej szczegółowo

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyta to najnowsza i najbardziej zaawansowana technologicznie poz. w asortymencie płyt warstwowych EuroPanels. jest dachową płyta warstwową wykonaną w atrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy

Bardziej szczegółowo

2. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U

2. PRZYKŁAD OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA U . PRZYKŁAD OBLICZANIA SPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPłA PRZYKŁAD Obliczyć współczynnik przenikania ciepła dla ścian wewnętrznych o budowie przedstawionej na rysunkach. 3 4 5 3 4 5.5 38.5 [cm] Rys.. Ściana

Bardziej szczegółowo

Rodzaj bloku Symbol elementu b/h Masa [kg] Objętość [m] 0,345 0,460 0,578 bloki drzwiowe BPD/149/228 865 0,346 BP/89/112

Rodzaj bloku Symbol elementu b/h Masa [kg] Objętość [m] 0,345 0,460 0,578 bloki drzwiowe BPD/149/228 865 0,346 BP/89/112 Bloki ścienne piwniczne dla budownictwa wielkoblokowego. Bloki (tzw. typ cegła żerańska ) są elementami konstrukcyjnymi, dostosowanymi do przeniesienia obciążeń z 5 kondygnacji nadziemnych. Budynki w których

Bardziej szczegółowo

YTONG Panel. Ścianka działowa 3 x szybciej

YTONG Panel. Ścianka działowa 3 x szybciej YTONG Panel Ścianka działowa 3 x szybciej Gotowe płyty z betonu komórkowego YTONG Panel pozwalają na szybki montaż wewnętrznych przegród działowych bez tynkowania. To nowoczesne rozwiązanie dla wymagających

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Kącik rekreacyjny w ogrodzie

Kącik rekreacyjny w ogrodzie Kącik rekreacyjny w ogrodzie Cztery zdjęcia ukazują montaż kącika rekreacyjnego na tarasie umiejscowionym na wzgórzu. Po pierwszym etapie, występujące na miejscu podłoże zostało wykopane w celu przygotowania

Bardziej szczegółowo

Świetlik połaciowy EuroLight

Świetlik połaciowy EuroLight Świetlik połaciowy EuroLight jest unikalnym rozwiązaniem wykorzystującym kombinację wysokiego poziomu właściwości mechanicznych, estetycznych i termicznych. Widok oraz przekrój naświetla przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ŚCIANY ZESPOLONE OL-GRAN - informacje techniczne

ŚCIANY ZESPOLONE OL-GRAN - informacje techniczne ŚCIANY ZESPOLONE OL-GRAN - informacje techniczne Wymiary i kształt Parametry geometryczne ścian prefabrykowanych mogą być dowolne i powinny być indywidualnie określone przez projektanta na podstawie rzutów

Bardziej szczegółowo

PL 206 693 B1. Opis wynalazku

PL 206 693 B1. Opis wynalazku RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206693 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369912 (51) Int.Cl. E01C 9/04 (2006.01) E01B 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE)

D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH: D151 HALI SPORTOWEJ (PODŁOGA WENTYLOWANA MECHANICZNIE) wielowarstwowa wykładzina winylowa 0,4 płyta OSB 2x10mm 2,0 deski sosnowe 18x95 co 25cm 1,8 tacica iglasta,wilgotność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1 MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią Ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 1. 2. 3. 4. 5. A. GZYMS I CHODNIK OD STRONY DOLNEJ WODY

PRZEDMIAR ROBÓT 1. 2. 3. 4. 5. A. GZYMS I CHODNIK OD STRONY DOLNEJ WODY L.p Kod pozycji przedmiaru Nr specyf. technicznej PRZEDMIAR ROBÓT Naprawa gzymsów i chodników typowego mostu na cieku na rzece Leśnica w Wodzisławiu Śląskim dzielnica Radlin w ciągu drogi powiatowej nr

Bardziej szczegółowo