Przerwy dylatacyjne w konstrukcjach żelbetowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przerwy dylatacyjne w konstrukcjach żelbetowych"

Transkrypt

1 KONSTRUKCJE ELEMENTY MATERIAŁY Przerwy dylatacyjne w konstrukcjach żeletowych Prof. dr ha. inż. Włodzimierz Kiernożycki, Politechnika Szczecińska, mgr inż. Mirosław Lipski, Intop, Szczecin. Wprowadzenie PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006 Przerwy dylatacyjne wyznaczają miejsca całkowitego lu częściowego podziału konstrukcji na poszczególne wyodręnione jej części lu elementy. Mogą występować czasowo w fazie realizacji udowli ądź też określać miejsca trwałego podziału konstrukcji stanowiąc element świadomego kształtowania schematu statycznego ustroju. Umożliwiają zazwyczaj ograniczoną swoodę przemieszczeń oraz orotów poszczególnych części udowli lu jej elementów względem sąsiednich, ądź tylko w fazie realizacji oiektu, ądź w fazach jego realizacji, jak i użytkowania. Występują zarówno w oiektach wznoszonych z elementów prefarykowanych, jak i wykonywanych w technologii etonu monolitycznego. Przerwy dylatacyjne kształtując schemat statyczny konstrukcji wywierają wpływ na wartości sił wewnętrznych w poszczególnych jej elementach. Konieczność wprowadzania przerw dylatacyjnych we wznoszonych oiektach wynika zazwyczaj z uwarunkowań statyczno-konstrukcyjnych, technologiczno-organizacyjnych, funkcjonalnych, a nierzadko też estetycznych. Często wymienione uwarunkowania występują łącznie, co może ułatwić, ale również komplikować wyór właściwego rozwiązania. Zróżnicowane funkcje przerw dylatacyjnych, wynikające ze ściśle określonych uwarunkowań statyczno-konstrukcyjnych, technologiczno-organizacyjnych i funkcjonalnych, a także ociążeń wykonanego elementu udowlanego oraz innych zewnętrznych warunków jego eksploatacji, wpływają na techniczny sposó ich wykonania. Poza prostym podziałem konstrukcji na poszczególne jej części, z zachowaniem między nimi niezędnego odstępu z ewentualnym uszczelnieniem przestrzeni powstałych pomiędzy sąsiednimi elementami, coraz częściej w przekroju przerwy dylatacyjnej montuje się złożone profile ochronne oraz mechanizmy umożliwiające wyiórczo przesuw lu orót łączonych elementów konstrukcji. Zaawansowane mechanicznie urządzenia dylatacyjne gwarantują nie tylko założoną liczę stopni swoody łączonych elementów w ściśle określonych kierunkach, ale również przejmowanie występujących między nimi niektórych oddziaływań statycznych, np. sił poprzecznych.. Systematyka i rozwiązania konstrukcyjne przerw dylatacyjnych Tradycyjny podział przerw dylatacyjnych związany jest z występującymi na udowle oddziaływaniami, wywoływanymi różnymi warunkami ich eksploatacji oraz wpływem otoczenia. W pracy [] wymieniono następujące rodzaje przerw dylatacyjnych:. Dylatacyjne przerwy termiczne Przeciwdziałają negatywnym wpływom zmian temperatury zewnętrznej, której wahania doowe oraz roczne wywołują skrócenie lu wydłużenie poszczególnych elementów konstrukcji, a w przypadku nierównomiernego rozkładu temperatury również ich wyginanie i skręcanie. W układach statycznie niewyznaczalnych zmiany temperatury generują wzrost sił wewnętrznych, które mogą doprowadzić do tworzenia się rys i pęknięć.. Dylatacyjne przerwy skurczowe Przeciwdziałają następstwom skurczu twardniejącego etonu. Stosowane są w oiektach realizowanych w technologii etonu monolitycznego, szczególnie wówczas, gdy wymagana jest szczelność poszczególnych przegród np. ziorniki na ciecze.. Przerwy dylatacyjne umożliwiające swoodę osiadania poszczególnych segmentów udowli Tego rodzaju pionowe przerwy dylatacyjne oejmują zazwyczaj całość konstrukcji wraz z fundamentem. Stosowane są na terenach szkód górniczych, przy zmianie rodzaju fundamentów, różnej konstrukcji i ociążeniach poszczególnych segmentów udowli, w przypadku rozudowy oiektu pomiędzy oiektami już istniejącymi i nowo wznoszonymi.. Przerwy dylatacyjne zaezpieczające oiekt lu jego poszczególne elementy przed wpływem oddziaływań dynamicznych lu akustycznych Ograniczają następstwa drgań na konstrukcje generowane np. trzęsieniami ziemi, ruchem ulicznym oraz innymi źródłami pochodzącymi z zewnątrz. W tej grupie mieszczą się również dylatacyjne przerwy wewnętrzne, stosowane wewnątrz udynków przemysłowych i mieszkalnych np.: izolacje

2 KO N S T R U KC J E E L E M E N T Y M AT E R I A ŁY Taela. Rodzaje przerw dylatacyjnych Przerwa dylatacyjna (wymagane funkcje). Ruchome przerwy dylatacyjne (umożliwienie swoody przemieszczeń sąsiednich elementów: poziomych pionowych orotów przemieszczenia złożone). Roocze przerwy dylatacyjne (umożliwienie etapowej realizacji oiektu z uwagi na: zmienne w czasie właściwości stosowanego materiału różnice czasowe wznoszenia poszczególnych elementów konstrukcji różne właściwości fizyczne stosowanych materiałów). Konstrukcyjne przerwy dylatacyjne (umożliwiające połączenie sąsiednich elementów z zachowaniem ściśle określonych stopni swoody oraz gwarantujące przejęcie niektórych sił wewnętrznych) wiroakustyczne pod maszyny, izolacje akustyczne podłóg i ścian.. Dylatacyjne przerwy konstrukcyjne W opracowaniu [], do tej grupy przerw dylatacyjnych zaliczono min.: dylatacje dachów, tarasów, gzymsów, stropów i ścian oraz żeletowych konstrukcji ramowych monolitycznych i prefarykowanych. Do przerw dylatacyjnych zaliczono również miejsca łączenia (podparcia) poszczególnych elementów prefarykowanych. Bardziej ogólny podział przerw dylatacyjnych, związany z ich konstrukcją oraz uwarunkowaniami funkcjonalnymi, podaje E. Hampe []. Ogólnie, przerwy dylatacyjne dzieli na trzy grupy:. Ruchome przerwy dylatacyjne umożliwiające swoodę przemieszczeń przyległych elementów w wyranych lu we wszystkich kierunkach, wraz z ewentualną możliwością ich orotów. Przykłady oddziaływań wpływy termiczne, skurcz etonu nierównomierne osiadanie, wpływy termiczne zmienne ociążenie przęseł łączny wpływ temperatury i ociążeń zewnętrznych szykość twardnienia etonu, wpływy termiczne generowane ciepłem twardnienia cementu oddziaływania termiczne wywoływane ciepłem twardnienia cementu, różnice skurczu twardniejącego etonu zmiany temperatury zewnętrznej, zróżnicowany skurcz lu pęcznienie stosowanych materiałów zmiany temperatury zewnętrznej, skurcz twardniejącego etonu. Roocze przerwy dylatacyjne stosowane ze względów technologiczno-organizacyjnych, technologiczno-materiałowych oraz estetycznych (np. płaszczyzny zespolenia masywnych płyt fundamentowych etonowanych warstwowo).. Konstrukcyjne przerwy dylatacyjne gwarantujące określoną liczę stopni swoody w miejscach łączenia elementów, ale również przejmowanie niektórych sił statycznych (np. ślizgowe podparcia elek, przeguy itp.). Poza wymienionymi klasyfikacjami wyróżnia się: otwarte przerwy dylatacyjne (przepuszczające wodę), przerwy dylatacyjne odporne na działanie wilgoci i wody ez ciśnienia, przerwy dylatacyjne odporne na działanie wody pod ciśnieniem. W wielu przypadkach stosuje się rozwiązania ez przerw dylatacyjnych. Dotyczy to szczególnie Przykłady konstrukcji stropodachy, posadzki, ściany ziorników oiekt realizowany na terenie o zróżnicowanym profilu geotechnicznym, wykładziny kominów energetycznych prefarykowane przęsła oiektów handlowych przęsła konstrukcji mostowych konstrukcje monolityczne, konstrukcje masywne wznoszone metodą etonowania warstwowego połączenie ściany z płytą lu ławą fundamentową po dłuższej przerwie w etonowaniu okładziny zewnętrzne elementów konstrukcyjnych, przejścia elementów instalacyjnych przez układ konstrukcyjny oiektu połączenia elementów prefarykowanych np. słup rygiel, połączenia pomiędzy elementami realizowanymi w technologii etonu monolitycznego, łożyska i przeguy konstrukcji monolitycznych i prefarykowanych oddziaływań związanych z wpływem zmian temperatury oraz skurczu twardniejącego etonu. Odpowiednio dorane zrojenie realizowanych elementów rozprasza rysy na ich długości, z zachowaniem dopuszczalnej szerokości ich rozwarcia, kompensując sumaryczne przemieszczenia, które mogłyy wystąpić w miejscach tradycyjnych przerw dylatacyjnych. W taeli podano ogólny podział przerw dylatacyjnych z uwagi na ich konstrukcje i wymagania funkcjonalne oraz występujące oddziaływania. Przedstawiono również przykłady stosowania tego typu rozwiązań w praktyce udowlanej. Wyór konstrukcji przerw dylatacyjnych związany jest przede wszystkim z ich przeznaczeniem funkcjonalnym oraz rodzajem i wielkością występujących ociążeń. Szczególnie znaczący wpływ na wyór rozwiązania technicz- PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006

3 KONSTRUKCJE ELEMENTY MATERIAŁY a) c) nego konstrukcji przerwy dylatacyjnej mają wielkości występujących ociążeń oddziaływujących na sąsiednie elementy oiektu wywoływane np. zmiennym ociążeniem użytkowym lu termicznym w zależności od spodziewanych wahań temperatury i długości przyległych elementów oraz zachowanie warunku szczelności przed wpływem wilgoci lu wody pod ciśnieniem. Niektóre z wymienionych uwarunkowań omówiono szerzej w pukncie. artykułu. W zależności od sposou kształtowania przerwy można wyróżnić: przerwy dylatacyjne kształtowane tradycyjnie, pozostawiające zazwyczaj wolną przestrzeń pomiędzy poszczególnymi elementami lu segmentami udowli, do zaudowy której mogą yć zastosowane rożne materiały, które nie są ze soą ezpośrednio powiązane mechanicznie, przerwy dylatacyjne wypełnione urządzeniami dylatacyjnymi, które jako całość stanowią ezpośrednio powiązaną ze soą konstrukcję mechaniczną... Przerwy dylatacyjne kształtowane tradycyjnie Przerwy dylatacyjne kształtowane tradycyjnie stosowane są zazwyczaj w oiektach udownictwa ogólnego, w niektórych oiektach przemysłowych, w konstrukcjach ziorników na ciecze oraz oiektach mostowych o małej rozpiętości przęseł. PRZEGLĄD BUDOWLANY / ) d) Rys.. Przykład przerwy dylatacyjnej tarczy stropodachu Piwnica Rys.. Rozwiązania przerw dylatacyjnych ścian zewnętrznych: a) uszczel nienie materiałem elastycznym, ) przerwa dylatacyjna wypełniona profilem uszczelniającym, c) przerwy dylatacyjne elementów wielkopłytowych, d) przerwy zaezpieczone taśmami ( wkładka elastyczna, masa uszczel niająca, profil uszczelniający, profil zaciskowy, kanały pionowe, 6 uszczelnienie przeciwwiatrowe, 7 przestrzeń dekompresji, 8 uszczelnienie przeciwdeszczowe, 9 oddziaływania deszczu, 0 klej, taśma uszczelniająca) [] płyty dachowe warstwa poślizgowa warstwa elastyczna izolacja przeciwpoślizgowa izolacja termiczna 6 szlichta cementowa 7 szczelina dylatacyjna 8 warstwy pokrycia Oiekty udownictwa ogólnego Przerwy dylatacyjne ścian i stropodachów Ściany zewnętrzne tego typu udowli narażone są na wpływ temperatur zewnętrznych, działanie opadów atmosferycznych, wiatru, nieraz również na nierównomierne osiadanie. Na rysunku przedstawiono różne rozwiązania przerw dylatacyjnych ścian zewnętrznych według E. Cziesielskiego []. Dylatacje udynków z elementów wielkopłytowych wykonywano zazwyczaj przez ustawienie podwójnych poprzecznych ścian nośnych z przerwaniem na nich ciągłości stropów i ścian. Takie szczeliny wymagają zaezpieczenia udynku przed wnikaniem wód opadowych oraz stratami ciepła. Przerwy te muszą yć jednocześnie wentylowane, co wymaga specjalnego opierzenia na poziomie cokołu i dachu. Istotny prolem stanowią również złącza prefarykatów rys. c), które nie zawsze zachowują szczelność. W ścianach izolacje powłokowe ścianka dociskowa Rys.. Pionowa przerwa dylatacyjna ściany piwnicy [] Piwnica

4 KO N S T R U KC J E E L E M E N T Y M AT E R I A ŁY 6 a) ) 6 Propozycja konstrukcji poziomej szczeliny dylatacyjnej w murze licowym 0 0 mm 0 mm 0 mm (min mm) Propozycja konstrukcji pionowej szczeliny dylatacyjnej w murze licowym linia muru po rozszerzeniu linia muru po skurczeniu profil z pianki elastycznej zagruntowane podłoże masa uszczelniająca 6 wspornik Rys.. Pozioma a) i pionowa ) przerwa dylatacyjna w murze licowym (propozycja rozwiązania technicznego wg []) zewnętrznych często występują przecieki, szczególnie na wyższych kondygnacjach. Jednym z powodów nieszczelności tych złącz są termiczne ruchy nie zdylatowanej tarczy stropodachowej []. Tarcza stropodachowa powinna mieć swoodę odkształceń względem konstrukcji udynku. Przykładową konstrukcję przerwy dylatacyjnej tarczy stropodachu przedstawiono na rysunku. Tradycyjne konstrukcje pionowych przerw dylatacyjnych ścian zewnętrznych udynków narażonych na parcie wody przedstawiono na rysunku []. W oiektach udownictwa ogólnego stosowane są często warstwowe ściany zewnętrzne z pustką powietrzną lu z pustką powietrzną i izolacją cieplną, ądź tylko z izolacją cieplną. Zróżnicowany wpływy temperatury zewnętrznej na warstwę licową oraz konstrukcyjną wywołuje ich niejednakowe zmiany ojętościowe. Z tego powodu, niezależnie od przerw dylatacyjnych warstwy konstrukcyjnej, należy stosować również pionowe i poziome przerwy dylatacyjne w zewnętrznej warstwie wykończeniowej. Poziome szczeliny dylatacyjne warstwy licowej sytuowane są wzdłuż linii jej podparcia. W zależności od gruości warstwy zewnętrznej, maksymalne odstępy w pionie pomiędzy poziomami podparcia warstwy licowej mieszczą się w granicach od 0 m. Ze względów estetycznych, szczeliny te sytuowane są zazwyczaj w górnej linii poziomej otworów okiennych. W zależności od usytuowania elewacji względem stron świata, co związane jest ze zmianami intensywności nasłonecznienia, odstępy pomiędzy pionowymi szczelinami dylatacyjnymi nie mogą yć większe od 7 m []. Przykłady uszczelnienia tych przerw dylatacyjnych, podane w jednym z katalogów firmowych mocowań murów licowych, przedstawiono na rysunku. Przerwy dylatacyjne podłóg Pomijając nadmierne ugięcia podłóg etonowych wykonywanych ezpośrednio na gruncie, wynikających zazwyczaj z osiadania samego podłoża lu nadmiernych odkształceń niewłaściwie doranej izolacji cieplnej, można uznać, że potrzea wykonywania szczelin dylatacyjnych związana jest przede wszystkim ze skurczem wysychającego etonu. Siły tarcia występujące w miejscu styku podkładu etonowego z podłożem ograniczają jej swoodę odkształceń, co generuje skurczowe naprężenia wymuszone prowadzące często do ich spękań, oejmujących cały przekrój konstrukcji. W zależności od miejsca usytuowania podłogi w udowli, jej konstrukcja może składać się z kilku warstw: posadzki, podkładu, izolacji cieplnej ądź przeciwdźwiękowej oraz izolacji przeciwwilgociowych lu przeciwwodnych. Sposó rozwiązania styku między warstwą konstrukcyjną podłogi a podłożem pozwala wyróżnić: podłogi związane z podłożem, podłogi pływające, układane na warstwie poślizgowej. Rys.. Betonowa podłoga związana z podłożem: posypka piaskowa, podudowa etonowa, podkład etonowy lu żeletowy (warstwa nośna), posadzka) [6] Rys. 6. Betonowa podłoga nie związana z podłożem (pływająca): podsypka piaskowa, podudowa etonowa, warstwa poślizgowa (pozioma przerwa dylatacyjna), podkład etonowy lu żeletowy (warstwa nośna), posadzka [6] PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006

5 KONSTRUKCJE ELEMENTY MATERIAŁY A A a Gruość podkładu etonowego układanego na podsypce piaskowej na gruncie, spełniającego funkcje nośnej warstwy konstrukcyjnej, w zależności od wielkości i rodzaju ociążeń, mieści się zazwyczaj w granicach od 0 0 cm. Gruość warstwy wykończeniowej tradycyjnej posadzki mineralnej nie przekracza cm, a przy stosowaniu specjalnych trudnościeralnych materiałów kompozytowych kilku milimetrów. Minimalna gruość podkładu układanego na warstwie poślizgowej nie powinna yć mniejsza niż cm. Wymagania zachowania minimalnej gruości podłóg pływających wynikają z ograniczenia nieezpieczeństwa ich deformowania się, w następstwie niejednorodnego skurczu i wpływu temperatury. Możliwość swoody odkształceń poziomych podłogi determinuje rodzaj zastosowanej warstwy poślizgowej oraz sposó jej ułożenia. Cienkie materiały foliowe układane są na wyrównanej podudowie etonowej o różnicy poziomu nie większej niż ±0 mm na 00 cm jej długości. W podłogach można wyróżnić następujące szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe. Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji udowli, w celu wyeliminowania wpływu zmian temperatury i skurczu. Szczeliny izolacyjne oddzielają podłogę od innych elementów konstrukcji: PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006 podłoże konstrukcyjne warstwa wierzchnia etonowa posadzka szczeliny dylatacyjne przez oie warstwy szczeliny dylatacyjne warstwy wierzchniej ukosowanie krawędzi [] Rys. 7. Przerwy dylatacyjne tradycyjnej podłogi etonowej ścian, słupów itp. W podłogach pływających występują również w płaszczyznach poziomych dla oddzielenia ich konstrukcji od podłoża rysunki i 6. Przeieg dylatacji podłóg etonowych układanych na stropach, poza uwarunkowaniami wynikającymi z odkształceń termiczno- -skurczowych materiału, determinuje również różnica ugięć podkład żeletowy warstwa sczepna posadzka etonowa przerwa dylatacyjna posadzki wypełniona piaskiem wypełnienie elastyczne przerwy dylatacyjnej 6 elastyczny profil z PCV 7 klej pod płytki 8 płytki trudnościeralne 9 wypełnienie elastyczne ich poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Z tego powodu należy je sytuować wzdłuż osi głównych elek nośnych oraz w połowie rozpiętości płyt stropowych. Podłogi etonowe, z uwagi na duże wymiary w planie oraz omówione wcześniej uwarunkowania, praktycznie zawsze wymagają dylatowania. Przykład układu przerw dylatacyjnych w tradycyjnej podłodze etonowej pokazano na rysunku 7. Podłoga zdylatowana jest szczelinami oejmującymi całą jej gruość. Niezależnie należy nacinać wierzchnie warstwy, dla uporządkowania rys skurczowych. Nacięcia o szerokości do 6 mm muszą yć odpowiednio głęokie, y utworzyć przekrój osłaiony na rozciąganie wywoływany skurczem. Odstęp szczelin powinien wynosić ok., m, gdyż przy większych odstępach i zrojonej płycie, rysy pojawiają się między nacięcia- Rys. 8. Kształtowanie przerwy dylatacyjnej posadzki etonowej słao ociążonej z zastosowaniem profili z PCV [6] podkład żeletowy warstwa sczepna profil elastyczny wypełniający przerwę dylatacyjną wypełnienie elastyczne 6 klej pod płytki 7 płytki trudno ścieralne 8 spoiny między płytkami Rys. 9. Wypełnienie przerwy dylatacyjnej wkładkami kompresyjnymi [6] 8 7

6 KO N S T R U KC J E E L E M E N T Y M AT E R I A ŁY 8 mi i to niekoniecznie w środku odstępu między nimi. Krawędzie nacięć są szczególnie narażone na oddziaływania mechaniczne i często ulegają uszkodzeniom. Stosowane w praktyce tylko wypełnienie naciętych szczelin elastycznym silikonem względnie sztywną wkładką z PCV, nie daje pożądanych rezultatów. W przypadku występowania niewielkich ociążeń, zaleca się łagodne ukosowanie tych krawędzi, Wypełnianie nacięć w strefie głęszej może yć wykonane pianką o zamkniętej strukturze porów. Wierzch szczeliny musi yć wypełniony materiałem trwale elastycznym, przyklejonym do jej rzegów. Przykłady kształtowania przerw dylatacyjnych słao ociążonych posadzek przedstawiono na rysunkach 8 i 9. Górna, trudnościeralna warstwa posadzki rysunek 8, zdylatowana została elastycznymi profilami z PCV umożliwiającymi swoodę jej odkształceń termiczno-skurczowych. Dolną część przerwy wykonano przez nacięcie. Przerwę dylatacyjną posadzki przedstawionej na rysunku 9 wypełniono elastyczną jednokomorową wkładką kompresyjną. 6 Posadzki przemysłowe Posadzki przemysłowe są zazwyczaj ociążane ruchem wózków widłowych oraz innych pojazdów o znacznym nacisku kół. W linii przerw dylatacyjnych kształtowanych tradycyjnie, po dłuższym lu krótszym okresie eksploatacji posadzki w zależności od wielkości nacisku kół oserwuje się często ścinanie i miażdżenie etonu ich krawędzi. Związane jest to zazwyczaj z nierównomiernym osiadaniem poszczególnych fragmentów posadzki, podzielonych przerwami dylatacyjnymi. Na rysunkach 0 i przedstawiono tradycyjne rozwiązania techniczne złącz dylatacyjnych posadzek, ograniczające nierównomierne ich osiadanie. Zamiast ławy zaezpieczającej przed nierównomiernym osiadaniem krawędzi w szczelinie dylatacyjnej rys. 0, stosuje się również połączenia na pióro i wpust rys.. Znane są również rozwiązania polegające na wzajemnym podparciu płyt przez ułożenie olców łączących poszczególne segmenty posadzki. Bolce mogą yć kotwione w etonie dwustronnie zaezpieczenie przed nierównomiernym osiadaniem segmentów posadzki w przypadku stosowania przerw w etonowaniu z zachowaniem ciągłości jej zrojenia, oraz kotwione jednostronnie w przypadku, gdy projektuje się ruchome przerwy dylatacyjne umożliwiające podłoże gruntowe ława żeletowa warstwa poślizgowa płyta żeletowa szczelina dylatacyjna 6 posadzka Rys. 0. Przerwa dylatacyjna warstwy nośnej posadzki podparta ławą [] podłoże gruntowe płyta żeletowa szczelina dylatacyjna warstwy posadzkowe Rys.. Przerwa dylatacyjna warstwy nośnej podłogi na pióro i wpust [] Złącza kotwione A swoodę przemieszczeń sąsiednich segmentów posadzki ułożonej na warstwie poślizgowej rys.. W przypadku znacznych ociążeń mechanicznych krawędzi szczelin skurczowych lu dylatacyjnych, konieczne jest ich wzmocnienie odpowiednimi profilami stalowymi, a gdy występują dodatkowe uwarunkowania stosowanie specjalnych urządzeń dylatacyjnych pkt.. Przerwy dylatacyjne w ziornikach na ciecze Przerwy dylatacyjne ziorników na ciecze muszą spełniać wymóg Złącza dylowe Rys.. Zaezpieczenie przerwy dylatacyjnej olcami: A) kotwionymi dwustronnie, B) kotwionymi jednostronnie w płycie posadzki [6] PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006 B

7 KONSTRUKCJE ELEMENTY MATERIAŁY 6 7 a Rys.. Dylatacja płyty dennej ziornika [] ~0 cm miejsce tworzenia się rysy PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006 podłoże gruntowe ława żeletowa taśma TEPD płyta dna ziornika taśma uszczelniająca 6 wypełnienie elastyczne eton wypełniający wkładka z użerowanej lachy taśma uszczelniająca Rys.. Przykład szczelnej przerwy rooczej płyty dennej [7] 0,6 0,6 0, 0, płyta płyta denna taśma uszczelniająca mocowanie taśmy Rys.. Uszczelnienie połączenia płyty ze ścianą taśmą wewnętrzną [8] szczelności. Z uwagi na oddziaływania termiczne wywoływane ciepłem twardnienia cementu, skurcz twardniejącego etonu, uwarunkowania technologiczno-organizacyjne prowadzenia roót oraz uwarunkowania statyczno-konstrukcyjne kształtowania połączeń pomiędzy poszczególnymi ich elementami, stosuje się różne rozwiązania techniczne przerw dylatacyjnych. Przykładowe rozwiązanie konstrukcji przerwy dylatacyjnej dna ziornika podano na rysunku []. Szczelność ziornika przed infiltracją wody gruntowej zapewnia specjalna taśma TEPD jednostronnie profilowana, celem uzyskania przyczepności do etonu. Taśma KBS umieszczona w środku gruości płyty zapewnia szczelność ziornika. Szczelinę dylatacyjną wypełnia się materiałem trwale elastycznym, zazwyczaj na azie kauczuku. Na rysunku podano sposó kształtowania szczelnych przerw rooczych płyt dennych [7]. Poszczególne części płyty mogą yć etonowane jednocześnie, z pozostawieniem pomiędzy nimi przerwy w kształcie klina. Zamknięcie przerwy dylatacyjnej płyta płyta denna taśma zewnętrzna Rys. 6. Uszczelnienie połączenia płyty ze ścianą taśmą zewnętrzną [8] etonem wypełniającym następuje później, po wystąpieniu skurczu i odkształceń termicznych. Do wypełnienia przerw rooczych stosowano zazwyczaj eton zwykły o odpowiedniej szczelności. Szczelność dylatacji uzyskiwano przez ułożenie profilowanej lachy oraz taśmy uszczelniającej rysunek. Oecnie można uzyskać lepsze rezultaty, wypełniając przerwy technologiczne etonem modyfikowanym żywicami syntetycznymi lu etonem ekspansywnym. Szczególne znaczenie mają przerwy roocze w miejscu połączenia ścian ziornika z ich płytą denną. Ściany ziorników o znacznych wymiarach w planie konstruowane są zazwyczaj jako elementy oporowe, pracujące wspornikowo. W miejscu ich połączenia z płytą denną występują więc znaczne momenty zginające. Przerwa roocza w etonowaniu sprzyja tworzeniu się poziomych rys. Celem uszczelnienia połączenia stosuje się taśmy umieszczone wewnątrz przekroju ściany rys. lu na jej powierzchni zewnętrznej rys. 6. Rozwiązanie przedstawione na rysunku jest lepsze. W wypadku taśm ułożonych na zewnątrz, z uwagi na wpływ deskowania, trudniej jest uzyskać dore ich otulenie etonem. Beton w tej strefie charakteryzuje zazwyczaj większa porowatość i niejednorodność. Również w chwili usuwania deskowań możliwe jest uszkodzenie tak usytuowanej taśmy. Najczęściej występującymi uszkodzeniami ścian ziorników są rysy pionowe wywoływane wpływem skurczu i ciepła twardnienia cementu. Nawet wysoki stopień zrojenia poziomego nie zaezpiecza wydzielonej części ściany przed pojawieniem się rys. Szczególnie w przypadku wpływów termicznych, wymagane jest niekiedy stosowanie specjalnych zaiegów technologicznych. Na rysunku 7 przedstawiono przykładowo układ rur z przepływającą wodą, który pozwala programo- 9

8 KO N S T R U KC J E E L E M E N T Y M AT E R I A ŁY 0 T[ C] 0 0 temperatura fundamentu temperatura ściany 0 temperatura powietrza czas twardnienia etonu [dni] wać odkształcenia etonu płyty fundamentowej i ściany w strefie ich styku przez chłodzenie lu grzanie elementów o różnym stopniu przemiany cementu [9]. Wstępne, lokalne podniesienie temperatury płyty fundamentowej oraz chłodzenie świeżo ułożonego etonu płyty ściennej wywołuje po wyrównaniu się temperatur w ou elementach efekt wstępnego sprężenia w dolnej części ściany. Eliminuje się w ten sposó rozciąganie u jej podstawy, a więc w miejscu największego wytężenia wywoływanego wpływem oddziaływań pośrednich. Celem uporządkowania zarysowań długich ścian, w ustalonych odstępach osłaia się ich przekrój jednak w taki sposó, ay po ewentualnym powstaniu rysy zachowana została szczelność przegrody. Na rysunku 8 przedstawiono rozwiązanie polegające Fundament 70 Ściana 7 punkty pomiaru temperatury rury z przepływającą wodą Rys. 7. Kontrolowane grzanie i chłodzenie elementów osadnika oczyszczalni ścieków [9] Przekrój pionowy cm 0 cm ściana rura uszczelniająca taśma uszczelniająca rura szczelniająca 88 mm ściany gruości do 0 cm Przekrój poziomy Rys. 8. Szczelne dylatacje ścian porządkujące układ rys [8] rura szczelniająca 7 mm ściany gruości do 0 cm 6 na umieszczeniu w przekroju ściany tak zwanej rury uszczelniającej z PCV. Rura na owodzie wyposażona jest w elementy utrudniające infiltrację wody przez ścianę po powstaniu rysy. Woda może jednak przepływać wzdłuż gładkiej powierzchni rury do fundamentu. Z tego powodu w miejscu połączenia ściany z fundamentem stosować należy dodatkowe uszczelnienia w postaci taśm. Przerwy dylatacyjne w udownictwie mostów Do najważniejszych uwarunkowań wpływających na wyór konstrukcji przerw dylatacyjnych przęseł mostów należy zaliczyć: zmiany temperatury otoczenia i skurcz twardniejącego etonu, zmienność ociążeń użytkowych i montażowych oraz nierównomierne osiadanie podpór. W niektórych regionach kraju istotne są ruchy terenu wywoływane działalnością górniczą, a świata również ruchy tektoniczne podłoża. Wynika z tego złożoność wielu oddziaływań, które mogą występować jednocześnie, a ich wpływ na konstrukcje związany jest przede wszystkim z rozpiętością przęseł. Tradycyjne rozwiązania przerw dylatacyjnych w konstrukcjach mostowych stosowane są w przypadku przęseł o stosunkowo niewielkich rozpiętościach. Na rysunku 9 przedstawiono przykładowo sposó kształtowania przerwy dylatacyjnej przęsła mostu typu ze sznurem konopnym [0]. Tego typu rozwiązania, stosowane w przeszłości, sprawdziły się w przypadku konstrukcji o niewielkich przemieszczeniach przęseł, o długości nieprzekraczających m. Przykładem rozwiązania ardziej zaawansowanego, stosowanego w przypadku, gdy przesunięcia sznur konopny asfaltowany siatka stalowa ocynkowana siatka stalowa lacha cynkowa płyta pilśniowa 6 lacha cynkowa Rys. 9. Rozwiązanie wypełnienia przerwy dylatacyjnej mostu sznurem konopnym [0] PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006

9 KONSTRUKCJE ELEMENTY MATERIAŁY c 0 Rys. 0. Bitumiczna przerwa dylatacyjna [] przerwy dylatacyjnej są nie większe niż mm, są itumiczne przerwy dylatacyjne. Bitumiczne przerwy dylatacyjne stanowią rodzaj specjalnej, odkształcalnej i odpornej na oddziaływanie ruchu kołowego, nawierzchni itumicznej układanej w strefie szczeliny dylatacyjnej []. Bitumiczne przerwy dylatacyjne mogą yć stosowane w oiektach mostowych etonowych, stalowych i zespolonych, w których gruość nawierzchni itumicznej lu etonowej mieści się w granicach od 60 do 0 mm Zazwyczaj przekrycie tego typu, sytuowane w górnej strefie przerwy, udowane jest z grysów łamanych frakcji 6/ mm ze skał magmowych oraz lepiszcza wykonanego na azie asfaltu modyfikowanego dodatkiem polimerów, wypełniaczy oraz sustancji powierzchniowo czynnych. Przykład rozwiązania konstrukcyjnego tego typu przerwy przedstawiono na rysunku 0. Przerwy dylatacyjne o przesunięciach większych niż mm powinny yć zaezpieczone wodoszczelnymi urządzeniami dylatacyjnymi, zamocowanymi w konstrukcji oiektu mostowego. PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006 a s kruszywo + masa zalewowa memrana stailizator środek gruntujący izolacja gączasta wkładka neoprenowa warstwy nawierzchni.. Urządzenia dylatacyjne Urządzenia dylatacyjne montowane pomiędzy poszczególnymi elementami konstrukcji gwarantują nie tylko założoną liczę stopni swoody łączonych elementów, ale również przejmowanie występujących między nimi niektórych oddziaływań statycznych, z zachowaniem innych wymagań eksploatacyjnych, np. szczelności złącza. Urządzenia tego typu, nieraz o skomplikowanym układzie konstrukcyjnym, stosowane są w udownictwie ogólnym, w oiektach udownictwa komunalnego, w udownictwie przemysłowym oraz drogowym. Stosowanie urządzeń dylatacyjnych wynika zazwyczaj ze znacznych ociążeń lokalnych oddziaływujących na konstrukcje w linii przerw dylatacyjnych (np. konstrukcje posadzek), przewidywanych znacznych przemieszczeń przyległych fragmentów udowli generowanych zmianami termicznymi lu oddziaływaniem podłoża (np. przęsła mostów) oraz z przesłanek racjonalnego kształtowania schematu statycznego konstrukcji. Urządzenia dylatacyjne w oiektach udownictwa ogólnego W ścianach i sufitach oiektów Rys.. Szczegół rozwiązania przerwy dylatacyjnej ściany [] a l udownictwa ogólnego montuje się niekiedy proste urządzenia dylatacyjne, których elementy kotwiące ukryte są w tynkach. Elastyczna wkładka izolacyjna chroni szczelinę dylatacyjną przed przenikaniem wody. Profile te umożliwiają ograniczoną swoodę przemieszczeń poziomych sąsiednich elementów udowli w granicach 0 0 mm oraz, dzięki ślizgowym połączeniom wkładki z profilem metalowym, również przemieszczenia pionowe, wywoływane np. nierównomiernym osiadaniem poszczególnych segmentów udynku. Na rysunku przedstawiono przykładowo rozwiązanie techniczne tego typu urządzenia, wg karty katalogowej jednej z firm. Przedstawione rozwiązanie wypełnienia przerwy dylatacyjnej umożliwia swoodę przemieszczeń poziomych sąsiednich elementów w granicach 0± mm. W zależności od innych specyficznych wymagań, np. higienicznych koniecznych w oiektach szpitalnych oferowane są rozwiązania zapewniające łatwość utrzymania czystości, odporność na ścieranie, wpływy termiczne oraz chemiczne. Na rysunku przedstawiono przykład urządzenia dylatacyjnego zastępującego funkcje pojedynczych tradycyjnych trzpieni, przenoszących siły poprzeczne, ale generujących jednocześnie znaczne naprężenia dociskowe na eton w miejscu ich kotwienia. Przedstawione urządzenie dylatacyjne z podwójnymi trzpieniami,

10 KO N S T R U KC J E E L E M E N T Y M AT E R I A ŁY trzpienie żero podkładka dociskowa płytka zamykająca tuleje tuleje poślizgowe 6 poprzeczne trzpienie kotwiące 7 głowica stailizująca montaż urządzenia w deskowaniu Przesuw pod u ny 7 6 sze od powszechnie wykonywanych prostych przerw dylatacyjnych, nie wymagają jednak wysokich nakładów na ich utrzymanie w okresie eksploatacji oiektu. Rysunek przedstawia przykładowe rozwiązanie techniczne przerwy dylatacyjnej, umożliwiające przejmowanie typowych ociążeń jednostek jezdnych w płaszczyźnie pionowej (nacisk kół) i poziomej (hamowanie). Rys.. Podwójne trzpienie dylatacyjne [] kierunki przesuwu stropów trzpienie dylatacyjne Rys.. Możliwości przemieszczeń stropów [] umożliwiają tylko przesuw podłużny sąsiednich elementów udowli rysunek, ale na rynku oferowane są również inne podone urządzenia umożliwiające jednocześnie przesuw poprzeczny, z możliwością orotu łączonych elementów. Urządzenia te stosowane są w miejscach, w których wymagane jest przeniesienie znacznych sił poprzecznych, m.in.: pomiędzy płytami etonowymi, pomiędzy stropem i ścianą, w złączach podciągów ze słupami. Według informacji katalogowych [], typoszereg tego typu urządzeń umożliwia przejmowanie sił poprzecznych w granicach 0 67 kn, w zależności od szerokości szczeliny dylatacyjnej. Maksymalne przemieszczenia podłużne złącza mieszczą się w granicach 0 60 mm. W katalogu rak jest informacji dotyczących dopuszczalnych ką - tów orotów poszczególnych czę ś - ci udowli w płaszczyźnie poziomej. Możliwości względnych przemieszczeń poszczególnych segmentów udynku przedstawia rysunek. Urządzenia dylatacyjne posadzek przemysłowych Kształtowanie tradycyjnych przerw dylatacyjnych w posadzkach przemysłowych ociążonych oddziaływaniem wózków widłowych oraz regałami magazynowymi, szczególnie, gdy można spodziewać się nierównomiernego ich osiadania, prowadzi zazwyczaj do szykiego ich uszkodzenia. W podłogach central handlowych punktów logistycznych dystryucji towarów, supermarketach, hal targowych oraz innych pomieszczeń narażonych na znaczne ociążenia oraz ich zmienność w okresie użytkowania, konieczne jest stosowanie przerw dylatacyjnych o specjalnej konstrukcji. Rozwiązania te, droż- Dylatacyjne urządzenia mostowe Dylatacyjne urządzenia mostowe stosowane są w oiektach o dużych rozpiętościach przęseł, w miejscach przerw dylatacyjnych narażonych na znaczne ociążenia mechaniczne oraz termiczne. Specjalne rozwiązania stosowane są w przypadku możliwości występowania dodatkowych oddziaływań sejsmicznych. Ogólny podział tych urządzeń oejmuje: rozwiązania techniczne otwarte przepuszczające wodę oraz konstrukcje wodoszczelne. Urządzenia dylatacyjne otwarte Urządzenia tego typu nie są oecnie montowane w nowych oiektach mostowych, choć występują licznie w oiektach wznoszonych wcześniej, eksploatowanych już przez wiele lat [0]. Wcześniej montowane urządzenia z lachą przesuwną, niszczone dynamicznym oddziaływaniem kół pojazdów, zastąpione zostały w okresie późniejszym urządzeniami Rys.. Przykład rozwiązania przerwy dylatacyjnej mocno ociążonej podłogi [] l a PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006

11 KONSTRUKCJE ELEMENTY MATERIAŁY z pogruionymi płytami przesuwnymi oraz urządzeniami z płytami segmentowymi. Przykład rozwiązania urządzenia dylatacyjnego, umożliwiającego zarówno przesuw poziomy, jak i orót w płaszczyźnie pionowej generowany naciskiem kół pojazdów, podano na rysunku [0]. Urządzenia dylatacyjne z płyt segmentowych umożliwiają znaczne przemieszczenia swoodne Modułowe urządzenia dylatacyjne Modułowe mostowe urządzenia dylatacyjne umożliwiają złożone przemieszenia sąsiednich elementów, zazwyczaj we wszystkich kierunkach. Stanowią mechanizmy wewnętrznie geometrycznie zmiena c płyta podpórka uszczelnienie sprężyna kotew Rys.. Mostowe urządzenie dylatacyjne otwarte z płytą przesuwną [0] a Rys. 6. Kompaktowe urządzenie dylatacyjne [] s wkładka neoprenowa profil stalowy eton polimerowy d sworznie sąsiednich elementów, wymagają jednak ardzo starannej osługi technicznej w okresie eksploatacji oiektu: czyszczenia, smarowania przeguów, kontroli zamocowań oraz ochrony antykorozyjnej [0]. Wad tych pozawione są wodoszczelne urządzenia dylatacyjne, a szczególnie ich współczesne rozwiązania: kompaktowe i lokowe oraz segmentowe urządzenia dylatacyjne. Kompaktowe i lokowe urządzenia dylatacyjne zamknięte Kompaktowe urządzenia dylatacyjne z elastomerowymi profilami usz - czelniającymi, montowanymi we wnękach profili stalowych, umożliwiają przemieszczenia sąsiednich elementów w trzech kierunkach osi XYZ do ok. ± mm. Urządzenia te montowane są w płytach żeletowych ociążonych ruchem pieszych w przypadku kładek, oraz taorem samochodowym w przypadku ramp i parkingów (maksymalne dopuszczalne ociążenie koła od 7, kn samochody osoowe, do 0 kn samochody ciężarowe). Przykład rozwiązania technicznego wypełnienia przerwy dylatacyjnej tego typu urządzeniem podano na rysunku 6. Blokowe urządzenia dylatacyjne umożliwiają przemieszczenia poziome do około 00 mm oraz ograniczone przemieszczenia pionowe i orót w miejscu przerwy dylatacyjnej. Można montować je w mostach o konstrukcji stalowej, zespolonej i żeletowej. Budowane są zazwyczaj z elastomeru łączonego z elementami stalowymi. Elementami podatnymi na odkształcenia są loki elastomeru lu gumy połączone z dwoma płytami metalowymi []. Y u z X uy ux uq X Y Rys. 7. Schemat przemieszczeń modułowego urządzenia dylatacyjnego [] PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006

12 KO N S T R U KC J E E L E M E N T Y M AT E R I A ŁY Blacha kotwy Uszczelnienie Wkładka neoprenowa Profil stalowy węzłów, z jasno określonym schematem statycznym. Z tego względu trwałość tych urządzeń powinna dorównywać trwałości wznoszonej konstrukcji. Pętla 0 mm ne, odkształcające się swoodnie pod wpływem przemieszczeń przęseł mostu i zachowujące wymaganą sztywność pod wpływem ociążeń wywoływanych przejazdem pojazdów mechanicznych. Cechą charakterystyczną tego typu urządzeń jest podział całkowitego przemieszczenia, ociążającego przerwę dylatacyjną, na przemieszczenia kilku modułów urządzenia dylatacyjnego rys. 7. Wśród modułowych urządzeń dylatacyjnych konstrukcji mostowych wyróżnić można: urządzenia jednoi wielomodułowe. Urządzenia jednomodułowe umożliwiają swoodę przemieszczeń poziomych do około 0 mm, urządzenia wielomodułowe nawet do kilku metrów. Poza zachowaniem swoody przemieszczeń, urządzenia te zachowują szczelność oraz odporność na wpływy środowiska. Przykład konstrukcji prostego, jednomodułowego urządzenia dylatacyjnego podano na rysunku 8. Urządzenie to zudowane jest z dwóch eleczek skrajnych, elastomerowego profilu uszczelniającego oraz elementów kotwiących. Pręty 6 mm Zrojenie 6 mm Rys. 8. Przykład rozwiązania jednomodułowego urządzenia dylatacyjnego [] Poza wymienionymi klasycznymi urządzeniami dylatacyjnymi, w konstrukcjach mostów stosuje się: urządzenia dylatacyjne memranowe, urządzenia dylatacyjne lokowo-uszczelkowe oraz urządzenia dylatacyjne palczaste z uszczelkami. Bardziej szczegółową charakterystykę wymienionych urządzeń znaleźć można w monografii K. Germaniuka [0].. Podsumowanie Przedstawiony przegląd rozwiązań technicznych przerw dylatacyjnych stosowanych w udownictwie ogólnym i komunalnym, a także w udownictwie przemysłowym i mostowym, wskazuje na ich różnorodność, wynikającą zarówno z wielu przejmowanych funkcji i rodzaju występujących ociążeń, oraz co należy podkreślić z dokonującego się szyko postępu technicznego. Coraz częściej w miejsce przerw dylatacyjnych kształtowanych tradycyjnie, wprowadza się urządzenia dylatacyjne o złożonym układzie mechanicznym. Tendencji tej sprzyja powszechne wprowadzanie do produkcji udowlanej etonów wysokowartościowych, o ardzo dużych wytrzymałościach i dużej odporności na oddziaływanie środowisk agresywnych. Możliwość przejmowania przez eton dużych ociążeń lokalnych, szczególnie w miejscu docisku, skłania do stosowania ardziej zaawansowanych technologii scalania elementów w ustrój udowlany. Postęp ten jest szczególnie widoczny w udownictwie komunalnym, przemysłowym i drogowym. Niektóre urządzenia dylatacyjne, montowane w miejscu łączenia poszczególnych elementów konstrukcji, przejmują funkcje BIBLIOGRAFIA [] Kiernożycki W., Adamczyk A., Naprawa i uszczelnianie dylatacji w konstrukcjach żeletowych. Materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji WPPK, tom, s. 99. Ustroń 998 [] Praca ziorowa, Porady techniczne przy remoncie udynków, tom dylatacje. WACETOP, Warszawa, 998 [] Hampe E., Behälter. Beton-Kalender 986, Teil II, z Verlag für Architektur und technische Wissenschaften Ernst &Sohn, Berlin, 986 [] Linder R., Baukörper aus wasserundurchlässigem Beton. Beton- Kalender 986, Teil II, z Verlag für Architektur und technische Wissenschaften - Ernst &Sohn, Berlin, 986 [] Katalog Jordahl, Systemy dla murów licowych. DKGmH, 998 [6] Kiernożycki W., Adamczyk A., Dylatacje konstrukcji podług przemysłowych. Materiały Budowlane Nr 9/998, s [7] Cziesielski E., Friedmann M., Gründungsauwerke aus wasser undurchlässigem Beton. Bautechnik, /98, s. [8] Wisslicen H., Hillemeier B., Areits- und Scheinfugen in Stahletonkonstruktionen. Beton- und Stahletonau, 8/98, z. 7, [9] Staffa M., Zur Vermeidung von hydrationsedingten Rissen in Stahletonwänden. Beton und Stahletonau, 89/99, z [0] Germaniuk K., Prognozowanie trwałości eksploatacyjnej mostowych urządzeń dylatacyjnych. IBDM, zeszyt /996 [] Deska R., Dylatacje TARCO lat doświadczeń. [] Strony internetowe: www. Dylatacje.pl/ html/katalogi/_migua., wrzesień 00 [] Katalog Jordahl, Podwójne trzpienie dylatacyjne JORDAHL. DKGmH, 998 [] Aproata Techniczna IBDiM Nr AT/ , Profile do udowy urządzeń dylatacyjnych kompaktowych MAURER typ K0 i K0, Warszawa, 000 [] Aproata Techniczna IBDiM Nr AT/ , Mostowe modułowe urządzenia dylatacyjne o konstrukcji rusztowej MAURER typ D80 D960, Warszawa, 00 Skrócona wersja referatu Naprawa i uszczelnianie przerw dylatacyjnych konstrukcji żeletowych, wygłoszonego na Konferencji WPPK 006, Ustroń, 006 r. PRZEGLĄD BUDOWLANY / 006

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów

BETON. Płynny jastrych anhydrytowy. Poradnik techniczny. dla ekip wykonawczych i inwestorów BETON Płynny jastrych anhydrytowy Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i inwestorów Szanowni Państwo Mamy przyjemność przedstawić Poradnik o charakterze informacyjno-instruktażowym, którego zadaniem

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO I HYDRAULIKI 00-653 Warszawa ul. Nowowiejska 20, tel. (0-22) 234-78-32, fax. (0-22) 625-4305, email: zbigniew.kledynski@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03

Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Wykonywanie stropów 311[04].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych REFORMA 2012 Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych Mirosława Popek Kwalifikacja B. 18.4 Podręcznik do nauki zawodu MURARZ-TYNKARZ TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Dobrek Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje PRZECIWWODNE dachów płaskich

Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje PRZECIWWODNE dachów płaskich Jacek Sawicki Jak poprawnie zaprojektować i wykonać izolacje PRZECIWWODNE dachów płaskich Analiza opracowania: Dachy płaskie. Wytyczne do projektowania i wykonania dachów z izolacją przeciwwodną wytyczne

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04

Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Grzegorczyk Montaż instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji 713[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03

Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Rozpoznawanie obiektów budowlanych 311[04].O1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie

TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie Instytut Badawczy Dróg i Mostów Zakład Technologii Nawierzchni TN-249: Nawierzchnie asfaltowe długowieczne i tanie w utrzymaniu Zadanie 1 Analiza doświadczeń nawierzchni długowiecznych w świecie Opracował:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 ARTYKUŁ: DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY WADLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I EKSPERTYZOWYCH

PRZYKŁADY WADLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I EKSPERTYZOWYCH Kazimierz CZAPLIŃSKI, Jan SUWALSKI PRZYKŁADY WADLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I EKSPERTYZOWYCH Duże znaczenie w projektowaniu technicznym, a także w koncepcjach napraw przedstawionych w ekspertyzach, odgrywa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania do prac glazurniczych

Kompleksowe rozwiązania do prac glazurniczych Kompleksowe rozwiązania do prac glazurniczych KATALOG PRODUKTOWY Jesteśmy wiodącym na świecie specjalistą, dostarczającym inteligentne rozwiązania w zakresie klejów i uszczelniaczy. Posiadamy silne zaplecze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA PODSTAW BUDOWNICTWA i OCHRONY BUDOWLI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA TEMAT: SYSTEMY RENOWACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA BRANśA: FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y ARCHITEKTURA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU KRUS PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo