Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet"

Transkrypt

1 rozdział 5 Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet Kolejne strony ksiki przedstawiaj opis korzystania w programie Outlook Express z grup dyskusyjnych drugiej (obok poczty elektronicznej) wanej usługi opierajcej si na wiadomociach tekstowych. Rozdział rozpoczyna krótkie wprowadzenie, którego celem jest zapoznanie pocztkujcych uytkowników z działaniem sieci Usenet oraz specyfik grup dyskusyjnych i prowadzonych tam rozmów. W dalszych czciach pokazano jak łczy si z serwerami grup dyskusyjnych, jak czyta zamieszczane w grupach artykuły oraz jak wysyła własne komunikaty.

2 Internet jest wymarzonym miejscem do prowadzenia poszukiwa odpowiedzi na nurtujce nas pytania. Opisane w jednym z poprzednich rozdziałów strony WWW to tylko jedna z moliwoci. Niestety dotarcie do odpowiedniej witryny wymaga niekiedy duego nakładu czasu, a informacje, jakie tam znajdziemy musimy przyj takimi, jakie s bez moliwoci ich przedyskutowania. W takich przypadkach warto uda si w miejsce, gdzie moemy spotka innych, czsto bardziej od nas dowiadczonych uytkowników. Takim włanie wirtualnym forum dyskusyjnym s grupy usenetowe jedna z najstarszych, bo majca swoje pocztki na przełomie lat 70-tych i 80-tych, usług dostpnych przez Internet. Wprowadzenie do grup dyskusyjnych Przed rozpoczciem korzystania z usługi pod nazw Usenet dobrze jest zapozna si z ogólnymi informacjami na jej temat. Przygotowanie do uczestnictwa w grupach dyskusyjnych wymaga bdzie od nas nieco wicej zachodu ni w przypadku WWW, gdzie wystarczyło jedynie uruchomi przegldark. Nie naley si jednak obawia nie bdzie to trudne zadanie. Zacznijmy jednak od krótkiego szkicu opisujcego działanie i budow Usenetu. Czym jest Usenet? Mówic w duym uproszczeniu, usługa ta polega na wysyłaniu elektronicznych komunikatów do wielu uytkowników naraz. Wiadomoci przypominajce popularne e trafiaj do wydzielonych miejsc Usenetu, nazywanych grupami dyskusyjnymi, z których kada powicona jest okrelonemu tematowi: dyscyplinie naukowej, sportowej, wybranemu hobby, jzykowi programowania, gatunkowi muzycznemu, zawodowi itp. Bez przesady mona powiedzie, e kada, nawet najbardziej wymylna dziedzina ycia, ma swoj grup dyskusyjn łczc zainteresowane ni osoby i pozwalajc na wymian dowiadcze. Ogóln liczb grup trudno jest oszacowa, mówi si jednak, e jest ich około 40 tysicy (z czego w Polsce mona doliczy si zaledwie 200). Nadsyłane artykuły (jak okrela si wiadomoci usenetowe) oraz odpowiedzi na nie w naturalny sposób przeradzaj si w wirtualn dyskusj. Obserwujc przebieg polemiki moemy włczy si do niej w dowolnym momencie lub tylko przysłuchiwa si i w ten sposób pogłbia nasz wiedz o danym zagadnieniu. Moemy take zadawa pytanie odnonie nurtujcego nas problemu, z nadziej, e znajdzie si kto, kto znajc odpowied podzieli si swoj wiedz. W ten sposób na całym wiecie dyskutuj codziennie miliony osób.

3 !"# $"#% & " Serwery grup dyskusyjnych Jeeli spojrzymy na Usenet od strony technicznej, ujrzymy ogromn sie połczonych ze sob komputerów, w duym stopniu niezalenych od samego Internetu. Komputery te nazywane s serwerami grup dyskusyjnych lub serwerami news, a ich podstawowym zadaniem jest przechowywanie całej korespondencji, jaka wymieniana jest w ramach Usenetu. Po otrzymaniu wiadomoci od uytkownika, serwer zapisuje j tak, aby mogła by ona odczytana przez inne osoby korzystajce z tego serwera. Poniewa celem istnienia całej sieci Usenet jest zapewnienie zblionej zawartoci kadego jego wzła, serwery w sposób cigły wymieniaj midzy sob informacje. Poniewa dyski twarde serwerów maj skoczon pojemno, za uytkownicy generuj codziennie ogromne iloci artykułów, konieczne jest okresowe czyszczenie dysków. Odbywa si to przez uznanie komunikatów za przedawnione i kasowanie ich. Zwykle nastpuje to po 5-7 dniach, jednak niektóre wzły wykonuj tak operacj po dłuszym czasie, inne ju po 48 godzinach. To, e artykuły s systematycznie usuwane z grup dyskusyjnych nie oznacza, e znikaj definitywnie. Naley podkreli, e wszystko, co publikujemy w sieci Usenet, zostaje zapamitane w archiwach i moe by

4 w kadej chwili odszukane (strzemy si wic wysyłania listów, których moglibymy póniej ałowa...). Nazwy grup dyskusyjnych Aby ułatwi uytkownikom dotarcie do interesujcych ich grup dyskusyjnych, kadej z nich przyporzdkowano nazw kojarzc si z jej profilem tematycznym. Sposób oznaczania grup usenetowych opiera si na wykorzystaniu tematycznej hierarchii, przypominajcej nieco sposób ułoenia folderów na naszym dysku twardym lub drzewo z wieloma, coraz mniejszymi gałziami. Zgodnie z t hierarchi konstruowane s wieloczłonowe nazwy grup, podobne nieco do nazw domenowych komputerów w Internecie, np., czy. Rozpoczynajc czytanie nazwy grup od lewej strony napotykamy na najwyszy poziom hierarchii. Jest to najszersza kategoria opisujca pewien dział, jak np. komputery (.) czy rozrywk (.) o ile mamy do czynienia z grupami ogólnowiatowymi lub po prostu skrót od nazwy kraju (np..). Podstawowych hierarchii tematycznych jest osiem (std czsto spotykana nazwa Wielka Ósemka Big8); mona si z nimi zapozna w poniszej tabeli: '"" # # (ang. computer) wiadomoci o tematyce komputerowej informacje zwizane z funkcjonowaniem samego systemu Usenet (ang. recreation) tematy powicone rekreacji, rozrywce, hobby, sztuce etc. (ang. science) wiadomoci z rónych dziedzin nauki (ang. social) tematy dotyczce zagadnie społecznych i polityki rozmaite dyskusje na dowolne, czsto kontrowersyjne tematy, swoisty internetowy Hyde Park (ang. misceallaneous) tematyka wszechstronna (ang. alternative) nowe lub alternatywne grupy, które nie pasuj do adnej z poprzednich kategorii Nastpna cz nazwy grupy okrela ju nieco bliej tematyk dyskusji. Przykładowo, w kategorii rec. znajdziemy fora, w których dominujcym tematem s rozmaite sposoby spdzania wolnego czasu (podróe), (muzyka), (rónego rodzaju gry), itd. Idc dalej, napotkamy kolejne człony nazwy, ucilajce krg zainteresowa uczestników danej grupy. I tak, w hierarchii znajdziemy cał gam gatunków muzycznych od poprzez

5 , a do konkretnych wykonawców (np., ). Wemy inn nazw grupy, tym razem z dziedziny komputerów: i zanalizujmy j poczynajc od koca. Łatwo mona stwierdzi, e temat (wskazujcy, e rzecz dotyczy systemu Windows 95) jest czci obszerniejszej kategorii dotyczcej systemów operacyjnych (ang. OS Operating System). Ta za umieszczona jest w hierarchii comp., zwizanej z ogólnie pojt tematyk komputerow. Z kolei cało (a wic comp.os.win95) podpita jest pod polsk (pl.) gał Usenetu. Znajc sposób, w jaki tworzone s nazwy, zgodnie z zasad po nitce do kłbka, łatwo trafimy na grupy odpowiadajce naszym zainteresowaniom. Hierarchiczna budowa nazw grup dyskusyjnych (fragment polskiej gałzi Usenetu) ( "#) #) #* # &( &++ &&*& & &" &*&# &#) &#)#)" & ( +, # ) " ) " ( ) " ) " # ) ", ) Grupy alternatywne (alt.*) Hierarchia alternatywna. jest jedn z najbardziej popularnych i podobnie jak reszta Wielkiej Ósemki ma zasig ogólnowiatowy. Jest jednak na tyle odmienna,e

6 grupy w niej tworzone nie podlegaj adnym prawom istnieje tutaj praktycznie pełna dowolno w wyborze tematyki i nazwy grupy. W szczególnoci, aby załoy nowe forum nie jest konieczne przeprowadzanie adnych formalnych procedur a tak jest w przypadku normalnych grup. Dziki takiemu statusowi hierarchii, kady uytkownik posiadajcy pewn wiedz o działaniu Usenetu, moe utworzy swoj grup dyskusyjn i nikt mu w tym nie przeszkodzi! Nie naley wic dziwi si, e grup z przedrostkiem alt jest najwicej w Usenecie (kilka tysicy), a ich urozmaicona zawarto przekracza nierzadko granice dobrego smaku (niektóre odnogi ) czy prawa (np..). Nierzadko mona natkn si na tematy zupełnie zwariowane, manifestujce si równie dziwnymi, wyłamujcymi si z przyjtych powszechnie konwencji nazwami, jak np., czy. Poród ogromu grup alternatywnych doszuka si mona kilku grup załoonych przez polskich uytkowników, np. (słuca m.in. wymianie plików dwikowych), (konkurencyjna do ), czy. Generalnie, alternatywne grupy s miejscem dla szerokiej gamy interesujcych tematów, rozwijajc si w tempie znacznie szybszym ni reszta Usenetu. Bardzo moliwe, e serwer news, z którego korzystamy, nie daje dostpu do grup alternatywnych. Poniewa administratorzy maj pełn dowolno w doborze grup znajdujcych si na zarzdzanych przez nich serwerach, wielu z nich decyduje si na niezamieszczanie hierarchii. Dzieje si tak nie tylko ze wzgldu na kontrowersyjn tre (niezgodn czsto z prawem danego kraju), ale take dlatego, e due iloci artykułów tam zamieszczanych pochłaniaj znaczn ilo zasobów serwera. Jeeli chcemy mie dostp do grup w Polsce, mona skorzysta z serwerów lub.

7 -./"#)0")# #1#%#)# +#)#)#2,%#)#2),0# 3##4 5 Wybrane grupy alternatywne Rozpito tematyczna grup moe naprawd budzi podziw. Aby nieco przybliy t najbarwniejsz odnog Usenetu, prezentujemy niewielk próbk jej zawartoci. Dyskusje na temat grafiki trójwymiarowej Grupa powicona łucznictwu Miejsce spotka miłoników starych samochodów Dla smakoszy piwa (bezalkoholowego? ;) ) Megabajty sex-obrazków! Sztuka z komputera Wymiana plików dwikowych Uprawa drzewek Bonsai Dyskusje na temat wolnoci słowa Kultura i jzyk Indian Kamataka. Techniki przepowiadania przyszłoci (I Ching, Tarot) Zalety i wady rekreacyjnych rodków farmakologicznych!! Dla fanów Franka Zappy! Grupa miłoników twórczoci J.R.R. Tolkiena

8 Tabulatury gitarowe Dyskusje hakerów z całego wiata (grupa moderowana) Brrr... Wilkołaki! Mejsce spotka miłoników wschodniego komiksu Manga Memetyka - nauka o ewolucji idei w społeczestwach Rodzice poszukuj zaginionych dzieci Rozmowy o muzyce grupy U2.! Dowiadczenia wyjcia poza ciało Dyskusje na temat polityki Billa Clintona Jak chroni swoj prywatno w Internecie Tylko dla fanów rapu! rock and roll z lat Wszystko o europejskiej telewizji satelitarnej Programowanie karty muzycznej Sound Blaster Ahmadiyyat jest islamsk sekt religijn vtu spotykaj si erotyczni gawdziarze Skinhedzi te maj swoje forum... "#" Dyskusje nt. serialu telewizyjnego "Beverly Hills" Gigabajty pirackiego oprogramowania Polski Usenet Polska hierarchia, a wraz ni pierwsze grupy polskojzyczne, pojawiły si stosunkowo póno, bo dopiero w 1994 roku. Ten niewielki falstart został jednak szybko nadrobiony i obecnie posiadamy ju całkiem spory zestaw grup dyskusyjnych autor doliczył si ju ponad 200 ogólnopolskich forów, wci te przybywaj nowe. Tematyka polskich grup zwykle dubluje tematyk podstawowych grup zagranicznych. Znajdziemy wic tam podstawow Wielk Ósemk przeniesion na nasz grunt i dostosowan do naszej krajowej specyfiki, a take kilka innych hierarchii. Niektóre z nich prezentuje tabela. 6# # # Wszystko, co zwizane jest ze wiatem komputerów: jzyki programowania, systemy operacyjne itp. Miejsce, gdzie kady moe umieci anons zawierajcy ofert kupna, sprzeday, bd jakiekolwiek inne ogłoszenie. Najszerzej reprezentowana hierarchia (ponad 40 grup), stanowica odpowiednik usenetowej hierarchii rec.* powiconej ogólnie pojmowanej rozrywce, hobby itp. Wiadomoci lokalne zwizane z poszczególnymi regionami Polski. Grupy dla osób interesujcych si nauk matematyka, fizyka, chemia, historia, filozofia itd.

9 Odpowiednik hierarchii soc.*, miejsce spotka uytkowników o zainteresowaniach społecznych. Grupy powicone polityce, edukacji, ekologii, zagadnieniom prawnym, religii etc. Tematy nie mieszczce si w innych kategoriach. Jak korzysta z Usenetu? Najwaniejszym ogniwem w opisywanym łacuchu wymiany informacji w Usenecie s oczywicie uytkownicy, czyli my sami. Zanim zaczniemy odwiedza poszczególne grupy, konieczne bdzie zaopatrzenie si w odpowiedni program tzw. czytnik wiadomoci. W tej roli doskonale spisuje si Outlook Express. Za pomoc czytnika wiadomoci moemy łczy si z serwerami grup dyskusyjnych, wybiera interesujce nas grupy do póniejszego przegldania, czyta znajdujce si w nich artykuły oraz pozostawia własne. Subskrypcja grup dyskusyjnych Aby móc uczestniczy w dyskusjach Usenetu naley przede wszystkim znale odpowiedni serwer grup dyskusyjnych. Kolejn czynnoci jest połczenie si z nim w programie Outlook Express i pobranie pełnej listy prowadzonych przez niego grup. Z listy nastpnie wybieramy te fora, które wydaj si odpowiada naszym zainteresowaniom i z których pragnlibymy otrzymywa na bieco artykuły (umownie czynno t nazywa si subskrypcj wbrew nazwie nie jest ona zwizana z wnoszeniem jakichkolwiek opłat...). W ostatnim ju kroku Outlook Express ciga artykuły ze wskazywanych grup i udostpnia ich tre do czytania. W nastpnych podrozdziałach zajmiemy si szczegółowo kad z tych czynnoci. Wybór odpowiedniego serwera news Podstawowe pytanie zadawane przez pocztkujcych internautów dotyczy wyboru najbardziej odpowiedniego serwera grup dyskusyjnych. Najbardziej odpowiedniego, czyli przede wszystkim szybkiego, a take udostpniajcego wszystkie interesujce nas grupy. Biorc pod uwag oba te wymagania, naley wybra serwer znajdujcy si w Polsce, a najlepiej jak najbliej miasta, w którym mieszkamy. Dziki temu bdziemy mieli szybkie połczenie oraz dostp do wszystkich polskich grup dyskusyjnych. Bardzo moliwe, e otrzymamy take dostp do kilku dodatkowych grup lokalnych, zwizanych z okrelonym miastem lub regionem np. grupy,czy te zawierajce artykuły z informacjami o lokalnych wydarzeniach. Przy wyborze serwera mona kierowa si zamieszczon niej tabelk. '# " / dla uytkowników sieci TP S.A.

10 / dla posiadaczy kont w firmie OptimusNet (take darmowych) / wyłcznie grupy pl.* / wyłcznie grupy pl.* Warszawa Wrocław Gdask Katowice! Kraków Gliwice Toru Lublin Pozna Szczecin Łód Wrocław / grupy zwizane z magazynem CHIP, comp.* oraz pl.* Niektórzy wiksi dostawcy usług internetowych posiadaj własne serwery grup dyskusyjnych, które udostpniaj wyłcznie swoim klientom. Posiadajc wykupione konto u takiego providera, najlepszym rozwizaniem jest poproszenie go o podanie adresu jego wewntrznego serwera news. Z kolei szeroka grupa uytkowników korzystajca z ogólnopolskiego numeru dostpowego TP S.A., powinna łczy si z serwerem Telekomunikacji o adresie l lub równie szybkim (bo podpitym do tej samej sieci TPNET) serwerem OptimusNet o adresie. W przypadku tego ostatniego konieczne jest posiadanie konta pocztowego w firmie OptimusNet. Jednak wobec faktu, i mona je uzyska bezpłatnie, nie powinno to stanowi istotnej przeszkody. Konfiguracja nowego konta grup dyskusyjnych w programie Outlook Express Przygotowanie programu Outlook Express do korzystania z grup usenetowych wymaga nieco wicej zabiegów ni w przypadku poczty elektronicznej. Konieczne bdzie m.in. podanie kilku informacji o serwerze, z którego bdziemy pobiera zawarto grup. Za chwil pokaemy jak przygotowa program do połczenia si z serwerem Telekomunikacji Polskiej (dla innych serwerów operacja wyglda niemal identycznie). Tak jak w przypadku poczty elektronicznej, zaczniemy od załoenia nowego konta. 1. W menu Narzdzia programu Outlook Express wybieramy polecenie Konta. 2. W oknie Konta internetowe klikamy przycisk Dodaj i wybieramy polecenie Grupy dyskusyjne.

11 3. Dalsze czynnoci nadzoruje i szczegółowo opisuje Kreator połcze internetowych. W pierwszym oknie naley poda swoje imi i nazwisko lub ewentualnie pseudonim, pod jakim chcemy wystpowa w Usenecie. 4. W kolejnym oknie wprowadzamy swój adres poczty elektronicznej. Bdzie on widoczny w kadym artykule, jaki opublikujemy w Usenecie. Dziki temu inni uytkownicy bd mogli wysła odpowied take bezporednio do nas. 5. Mamy teraz przed sob bardzo wany ekran (rys. 5. 3), w którym musimy poda adres serwera grup dyskusyjnych, z jakiego bdziemy korzysta. W przypadku serwera TP S.A. wpisujemy adres. Znajdujc si u dołu okna opcj pozostawiamy niezaznaczon. 6. Przyjmujemy gratulacje i finalizujemy operacj konfiguracji serwera klikajc przycisk Zakocz. 7' ) " Konto z konfiguracj serwera grup dyskusyjnych jest ju obecne w programie. Poniewa Outlook pozwala przechowywa informacje o dowolnej liczbie serwerów, powysze czynnoci mona teraz powtórzy dla innego serwera. Umoliwi to póniej sprawdzenie np. szybkoci połczenia i wybranie tej maszyny, która zapewnia

12 najwygodniejsz prac w Usenecie. Wszystkie serwery mona obejrze (a take zmieni ustawienia dla nich) w oknie Konta internetowe, na zakładce Grupy dyskusyjne. 89 " :" ",,,,# 0,!% Pierwsze połczenie z serwerem pobieranie listy grup Bezporednio po przeprowadzonej przed chwil konfiguracji nowego konta Outlook Express umoliwia uytkownikowi połczenie si z serwerem i zapoznanie si z dostpnymi na nim grupami dyskusyjnymi. Wystarczy zamkn okno Konta internetowe, aby Outlook zaproponował nam przeprowadzenie tej operacji. W odpowiedzi na okno z pytaniem Czy chcesz pobra grupy dyskusyjne z dodanego konta grup dyskusyjnych? wystarczy wic klikn przycisk Tak, a program sam rozpocznie proces łczenia si, a nastpnie transmisji danych z serwera. Naturalnie czynno t mona odłoy na póniej. W dowolnym momencie wystarczy wówczas w oknie programu zaznaczy nazw serwera, a nastpnie klikn przycisk Grupy dyskusyjne. Upewniamy si zatem, e jestemy podłczeni do Internetu i klikamy przycisk Tak. Po chwili ujrzymy na ekranie nastpujce okno informujce o postpie operacji:

13 +# /0 #,+%+ Wczytanie listy wszystkich grup dyskusyjnych prowadzonych przez serwer moe potrwa dobr chwil, wic teraz moemy spokojnie zaj si innymi sprawami, np. poszuka czego ciekawego na stronach WWW. Na szczcie, operacja ta przeprowadzana jest tylko jeden raz dla kadego serwera. Zakoczenie transmisji poznamy po tym, e wywietlone zostanie okno dialogowe przedstawiajce alfabetyczn list grup. Sztuczki i kruczki (33) Mniej grup szybciej u celu Przy wolniejszych połczeniach (np. modemowych) transmisja wszystkich informacji o grupach moe zaj nawet kilkanacie minut. Wikszo uytkowników i tak korzysta jedynie z grup polskojzycznych, wic duo czasu mona zaoszczdzi wybierajc serwer dystrybuujcy wyłcznie grupy. np. ogólnodostpny serwer firmy Rubikon:. Mniejsza liczba grup (około 200 zamiast pełnego zestawu ponad 20 tysicy) pozwoli nam wykona pierwsze połczenie kilka razy szybciej. Zapisywanie si do wybranych grup Jeeli połczenie z serwerem przebiegło bez wikszych zakłóce, dysponujemy teraz pełnym wykazem grup dyskusyjnych. Mona teraz rozłczy si z Internetem i spokojnie przystpi do zapoznania si z nim. Aby móc czyta grupy dyskusyjne, naley wczeniej zapisa si do nich lub inaczej mówic dokona ich subskrypcji. Tak naprawd zarówno jeden, jak i drugi termin

14 pasuje bardziej do owych list korespondencyjnych, gdzie po zapisaniu si na list rzeczywicie zaczynamy otrzymywa na adres naszej skrzynki pocztowej wszystkie wiadomoci, jakie na niej si pojawiaj. W przypadku grup Usenet owo zapisanie czy subskrypcja sprowadza si tylko do dołczenia nazwy danej grupy do łatwo dostpnego folderu w czytniku news. Dziki temu przy kadym nastpnym uruchomieniu czytnika bdziemy widzie na ekranie kilka czy kilkanacie wybranych grup, zamiast kilku tysicy dostpnych na serwerze. W Outlook Expressie folder grup dyskusyjnych dostpny jest bezporednio w głównym oknie programu, zaraz za folderami pocztowymi. Alfabetyczna lista grup wywietlana jest zaraz po zakoczeniu połczenia z nowym serwerem lub w kadej chwili po zaznaczeniu nazwy serwera i klikniciu przycisku Grupy dyskusyjne. Dwukrotne kliknicie w nazw grupy na tej licie powoduje wybranie jej do subskrypcji. Ten sam efekt daje uycie przycisku Subskrybuj (rys. 5. 6). ;+#1)/,,": ##%#,"% Jak odszuka interesujc grup? Jeeli wybrany został który z serwerów przechowujcych wicej ni tylko grupy lokalne, dostarczona do wgldu lista grup liczy moe nawet ponad 20 tysicy pozycji. Takiego ogromu informacji nie sposób przejrze nawet pobienie, dlatego Outlook daje nam moliwo wybrania jedynie tych, które nas interesuj. U góry okna Grupy dyskusyjne znajduje si pole tekstowe, gdzie mona wpisa słowa kluczowe, które pozwol ograniczy liczb wywietlanych grup (rys. 5. 7).

15 <.,#"# "!!:"," Jeeli zatem znana jest nam choby przybliona nazwa szukanej grupy (a czsto bardzo łatwo jest si jej domyli), po wpisaniu kilku liter do pola Wywietl grupy dyskusyjne zawierajce:, Outlook wywietli jedynie te grupy, których nazwa zawiera podany cig znaków. W ten sposób mona łatwo uzyska dostp np. tylko do grup polskojzycznych (wpisujemy pl ) lub powiconych ulubionemu gatunkowi muzyki. Sztuczki i kruczki (34) Najciekawsze polskie grupy dyskusyjne Czy warto w ogóle zaglda do polskiego Usenetu? Zdaniem autora zdecydowanie tak! Oto przekrojowa dwudziestka grup dyskusyjnych, która pozwoli zorientowa si w tym, co na co dzie dzieje si naszym zaktku Sieci. Miejsce spotka graczy giełdowych Warto zajrze, jeeli mamy problem z Windows Dla uytkowników komputerów PC Dyskusje na temat tworzenia stron WWW Informacje dotyczce nowych stron WWW Dyskusje na tematy zwizane z motoryzacj! Telefonia komórkowa Oferty kupna Oferty sprzeday! Oferty dla poszukujcych pracy!!! Dyskusje na temat literatury i filmów S-F! Dla kinomanów

16 Dla graczy komputerowych $ Zawsze najwiesze dowcipy Rozmowy o rónych rodzajach muzyki rozrywkowej Dla miłoników sportu paralotniowego Podróe, podróe i jeszcze raz podróe Polemiki zwizane z aktualn sytuacj polityczn Dla prawników i poszukujcych porad prawnych Dla jaroszy Czytanie zawartoci grup dyskusyjnych Poniewa artykuły usenetowe bardzo przypominaj wiadomoci , obecnie bardzo czsto spotka mona programy, które obsługuj zarówno grupy Usenet, jak i poczt elektroniczn. Takim włanie programem jest Outlook Express, który dla obu tych usług zapewnia ten sam jednolity interfejs. Uytkownik nie musi wic uczy si obsługi jeszcze jednego nowego programu, a wszystkie czynnoci zwizane z listami oraz artykułami news moe wykonywa posiadajc uruchomion tylko jedn aplikacj. Elementy okna Outlook Express Po przejciu do działu grup dyskusyjnych programu Outlook Express (klikamy nazw serwera grup dyskusyjnych), uytkownik otrzymuje niezwykle wygodne rodowisko pracy. Na główn cze okna aplikacji składaj si cztery panele (rys. 5. 8): Lista folderów. Zawiera uszeregowany pionowo zbiór ikon reprezentujcych foldery programu Outlook Express. Jako pierwsze w kolejnoci wywietlane s ikony folderów pocztowych, na kocu foldery zwizane z serwerami grup dyskusyjnych. Te ostatnie zawieraj wykazy grup dyskusyjnych, jakie subskrybowane s na danym serwerze news. Panel nagłówków. W tym miejscu wywietlane s nagłówki artykułów dostpnych w wybranej przez uytkownika grupie dyskusyjnej. Panel podgldu artykułów. Pokazuje tre artykułu, którego nagłówek zaznaczony został w panelu nagłówków. Panel kontaktów. Podrczna baza adresów.

17 => ")# Standardowa posta okna Outlook Express nie dla kadego jest postaci optymaln. Bardzo moliwe, e zmieniajc połoenie niektórych jego elementów (np. umieszczajc główne panele pionowo obok siebie patrz rysunek 5. 9), otrzymamy bardziej odpowiednie dla nas narzdzie do przegldania artykułów. Zmiana domylnych ustawie okna moliwa bdzie po wywołaniu polecenia Widok Układ (rys. 5. 9) warto poeksperymentowa ze znajdujcymi si tam opcjami.

18 #,, ""$"# ) :" ))/#"# # A Pobieranie i czytanie artykułów Bdc ju w posiadaniu wybranych do przegldania (subskrybowanych) grup dyskusyjnych, moemy przystpi do zapoznania si z ich zawartoci. Jeeli korzystamy ze standardowej postaci okna programu Outlook Express, wystarczy na licie folderów z lewej strony okna zaznaczy nazw serwera grup dyskusyjnych, rozwin list grup zwizanych z serwerem (ikona + ), a nastpnie klikn nazw grupy. Dotychczas Outlook posiadał jedynie spis nazw grup przechowywanych na serwerze. W chwili, gdy wskaemy grup, nastpi krótka przerwa potrzebna na pobranie nagłówków artykułów z tej grupy. Gdy w górnym panelu ujrzymy list z tytułami wiadomoci, moemy przystpi do czytania. Czytanie artykułów odbywa si w sposób analogiczny do obsługiwania poczty elektronicznej. Kliknicie w konkretny nagłówek powoduje pobranie treci artykułu i wywietlenie go w prawym dolnym panelu okna aplikacji. Aby uzyska wicej miejsca

19 na właciw zawarto artykułu, naley klikn w nagłówek dwa razy wiadomo otwarta zostanie w nowym oknie. BC#,+""##&)0#$##,,!:"" # Aby nie naraa uytkownika na długie oczekiwanie, artykuły wczytywane s porcjami. Jeeli w grupie znajduje si dua liczba komunikatów (a zdarza si to, gdy po raz pierwszy zagldamy do danej grupy lub powracamy do niej po dłuszej nieobecnoci), za pierwszym podejciem: pobierane jest tylko 300 artykułów. Aby cign nastpne porcje, naley z menu Narzdzia wybra polecenie Pobierz 300 nastpnych nagłówków. Jeeli nie chcemy za kadym razem odczekiwa na tak du liczb nagłówków, domyln warto 300 zastpi mona inn, mniejsz. W tym celu w opcjach programu (polecenie Narzdzia Opcje) naley przej na kart Czytanie i w opcji Pobierz xxx nagłówków jednoczenie wpisa dan liczb. Emotikony i akronimy, czyli jak rozmawiaj internauci Wiadomoci tekstowe przesyłane Internetem s doskonałym sposobem przekazywania rozmaitego rodzaju informacji. Właciwie wszystkich informacji z wyjtkiem jednej: emocji piszcego. Jest to bardzo czsto powodem wielu nieporozumie patrzc na wiadomo trudno zgadn, w jakim stanie znajdował si piszcy czy np. prowokacyjn z pozoru tre naley traktowa z przymrueniem oka, czy te miertelnie powanie. Oczywicie zawsze mona dopisa w nawiasie to tylko art. ha! ha! ha! lub mówi serio, jednak takie komentarze s uciliwe zarówno dla samego autora jak i dla odbiorców wiadomoci.

20 Internauci poradzili sobie z tym problemem wymylajc tzw. emotikony (ang. emoticons). Termin ten powstał z połczenia angielskich wyrazów emotion (emocja, uczucie) oraz icon (ikona) i oznacza zestawy symboli dodajce do wypowiedzi tekstowych zabarwienie emocjonalne. W Polsce na ich okrelenie stosowane s take takie nazwy, jak minki, buki, umiechy. Dla przykładu :-) to umiech i ogólnie wyraz dobrej woli autora (wystarczy obróci ksik o 90 stopni w prawo, aby przekona si o co chodzi). Istnieje wiele innych znaków oznaczajcych najrozmaitsze stany emocjonalne; niektóre z nich wymagaj sporej dozy wyobrani od czytajcego. Niejednokrotnie dobrze dobrany symbol jest w stanie zastpi całe zdanie wyjanienia. Rozmaitego rodzaju buziek powstały ju całe setki. Wikszo z nich pozostała rodzajem zabawy i słuy moe za dobre wiczenie wyobrani, niektóre wszake przyjły si i s stosowane w praktyce. Za ilustracj niech posłuy kilka przykładów zamieszczonych w tabeli. D#, E$)# F#E)##F :-) umiech (dla wyraenia artu, treci humorystycznych, przyjaznych zamiarów, okazjonalnie sarkazmu) :-( smutna twarz (oznacza niepomylne wieci, zaniepokojenie, ponury nastrój, itp.) ;-) umiech z przymrueniem oka ( nie traktuj tego powanie ) :-/ grymas oznaczajcy niezdecydowanie lub podejrzliwo :-)) to było naprawd mieszne! :-o zdziwienie, szok, zaskoczenie =:0 przeraenie (włosy staj dba!) :-P jzyk na policzku :- minka pozbawiona emocji Innym przejawem tworzenia si swoistego jzyka internautów s akronimy, czyli skróty utworzone z pierwszych liter kilku słów. I tak na przykład IMHO jest skrótem od In My Humble Opinion ( Moim skromnym zdaniem ), AFAIK to As Far As I Know (w tłumaczeniu Z tego, co wiem ), AKA Also Known As ( Znany take jako ) itd. Podobnie jak emotikonów, takich akronimów jest całkiem sporo całe szczcie, tych najczciej uywanych nie ma a tak wiele. Jak łatwo zauway, dominuj tu skróty angielskich słów, cho i polscy internauci powoli zaczynaj tworzy swoje własne akronimy. S to głównie adaptacje akronimów angielskich (np. MSZ Moim skromnym zdaniem ), ale nie tylko (np. PNMSP Przepraszam, nie mogłem si powstrzyma ). Wikszo najpopularniejszych skrótów i ich rozwini mona znale w zamieszczonej dalej tabeli. Warto je zapamita, bowiem do czsto pojawiaj si na polskich grupach dyskusyjnych. D#, #)

21 AFAIK As Far As I Know Z tego, co wiem AFAIR As Far As I Remember Z tego, co pamitam AKA Also Know As Znany take jako ASAP As Soon As Possible Jak najszybciej B4N Bye For Now Do zobaczenia, na razie BTW By The Way A tak swoj drog IMHO In My Humble Opinion Moim Skromnym Zdaniem IMO In My Opinion Moim zdaniem NTG Not This Group Nie Ta Grupa ROTFL Rolling on the floor laughing Tarzam si ze miechu TIA Thanks In Advance Dziki z góry THX Thanks Dziki TTBOMK To The Best Of My Knowledge Według mej najlepszej wiedzy Przegldanie wtków dyskusji W kadej grupie dyskusyjnej poszczególne komunikaty układaj si w tzw. wtki (ang. thread). Wtek tworzony jest przez pewien artykuł oraz wszystkie odpowiedzi na ten artykuł. Dziki temu osoby przegldajce zawarto danej grupy nie maj problemu z odnalezieniem interesujcej ich dyskusji, ledzeniem jej przebiegu oraz wkroczeniem do niej w odpowiednim miejscu. Przykładowo: kto wysyła do grupy list z prob o pomoc w rozwizaniu problemu. Jedna lub wicej osób odpowiada mu w specjalny sposób (za pomoc funkcji Odpowiedz grupie powiemy o tym dalej). Pytajcy pragnie dowiedzie si jeszcze wicej szczegółów, wysyła zatem odpowied na poprzedni artykuł. Kto inny z kolei dosyła uzupełnienie itd. Taki cig wiadomoci powizanych jednym tematem to włanie wtek. W czytnikach news takich jak Outlook, wtki przedstawiane s w przejrzystej, hierarchicznie zorganizowanej formie odpowied na artykuł pokazywana jest z niewielkim wciciem w stosunku do tego pierwszego (patrz rysunek 5. 11). Aby jednak zobaczy tak form, naley klikn w kwadrat ze znakiem +, jaki towarzyszy kadej wiadomoci inaugurujcej wtek. Sztuczki i kruczki (36) Gdzie te wtki?! Jeeli program Outlook Express nie pokazuje wtków, naley wybra z menu Widok podmenu Widok biecy, a nastpnie wskaza polecenie Grupuj wiadomoci według konwersacji.

22 .0#,,",31#!05 "#0, 0)))! )!:" Nie mona jednak wymaga od programu, by analizował tre listów i na tej podstawie kwalifikował je do tego lub innego wtku. Klucz selekcji musi by duo prostszy, dlatego przyjto zasad, e grupowanie artykułów nastpuje według specjalnego pola w ich nagłówku a dokładniej unikalnego identyfikatora, jakim opisywana jest kada wysłana do Usenetu wiadomo. Zazwyczaj wszystkie artykuły w wtku posiadaj take ten sam tytuł, cho bardzo czsto zdarza si, e gdy rozmowa zejdzie na inny ni pocztkowy temat, kto zapobiegliwy zmienia tytuł dalszej czci dyskusji. (...) cig dalszy rozdziału w ksice ABC Internet Explorera 6 (Wyd. Edition 2000)

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy? Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?...1 2 Historia wirusów...2 3 Rodzaje wirusów...6 3.1 Metody przenoszenia wirusów...7 3.1.1 Wirusy sektora startowego dysku...7 3.1.2 Wirusy plikowe...8 3.1.3 Wirus

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo komunikatorów

Bezpieczestwo komunikatorów Bezpieczestwo komunikatorów Sławomir Górniak, Przemysław Jaroszewski CERT Polska 1 Komunikatory w pigułce 1.1 Czym s komunikatory? Komunikator internetowy (ang. instant messenger; IM) to program umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece.

Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. !"! " #$%& $$'()*+'$%,)-#! #$!$ $!!%&" -$$!.$$&%$! /0 /10!2$ Czcionka o stałej szerokoci Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. Czcionka o stałej szerokoci pogrubiona Podaje

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktualizacja.

Skuteczna aktualizacja. Skuteczna aktualizacja. Wojciech Bury NASK Główny cel to zabezpieczenie rodowiska. rodowisko firmowe, niezalenie od uywanych systemów operacyjnych, wielkoci i profilu produkcji wymaga zabezpieczenia. Główne

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

Elementarz Internetu. Czêœæ IV: FTP i Usenet

Elementarz Internetu. Czêœæ IV: FTP i Usenet NA CD NEWSY Z OK ADKI FIRMA MAGAZYN PROGRAMY WARSZTAT Elementarz Internetu Czêœæ IV: FTP i Usenet W poprzednim odcinku uzupe³niliœmy wiadomoœci na temat poczty elektronicznej i przegl¹darki WWW. Pora opisaæ

Bardziej szczegółowo

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku.

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku. Beniamin Beniamin jest programem zapewniajcym bezpieczny dostp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osob nadzorujc komputer oraz ogranicza dostp do

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

M@tematyka z komputerem

M@tematyka z komputerem Powiatowy Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Kraniku M@tematyka z komputerem Przegld oprogramowania komputerowego do nauczania matematyki dla wszystkich typów szkół (zawiera przykładowe scenariusze lekcji)

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku

Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Paweł Grabarczyk Eksplikacja i destrukcja pojcia znaczenia wyrae w filozofii XX wieku Rozprawa doktorska napisana w Katedrze Filozofii Analitycznej Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem prof. dr hab. Adama

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda

Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda E-BOOK: MASS MAILING W MAYM PRZEDSIBIORSTWIE Autorzy: Przemysaw Rusiecki Micha Lebuda autorzy publikacji s wykadowcami Górnolskiej Wyszej Szkoy Handlowej w Katowicach Odwied take www.niespamuj.pl aby przeczyta

Bardziej szczegółowo