Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet"

Transkrypt

1 rozdział 5 Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet Kolejne strony ksiki przedstawiaj opis korzystania w programie Outlook Express z grup dyskusyjnych drugiej (obok poczty elektronicznej) wanej usługi opierajcej si na wiadomociach tekstowych. Rozdział rozpoczyna krótkie wprowadzenie, którego celem jest zapoznanie pocztkujcych uytkowników z działaniem sieci Usenet oraz specyfik grup dyskusyjnych i prowadzonych tam rozmów. W dalszych czciach pokazano jak łczy si z serwerami grup dyskusyjnych, jak czyta zamieszczane w grupach artykuły oraz jak wysyła własne komunikaty.

2 Internet jest wymarzonym miejscem do prowadzenia poszukiwa odpowiedzi na nurtujce nas pytania. Opisane w jednym z poprzednich rozdziałów strony WWW to tylko jedna z moliwoci. Niestety dotarcie do odpowiedniej witryny wymaga niekiedy duego nakładu czasu, a informacje, jakie tam znajdziemy musimy przyj takimi, jakie s bez moliwoci ich przedyskutowania. W takich przypadkach warto uda si w miejsce, gdzie moemy spotka innych, czsto bardziej od nas dowiadczonych uytkowników. Takim włanie wirtualnym forum dyskusyjnym s grupy usenetowe jedna z najstarszych, bo majca swoje pocztki na przełomie lat 70-tych i 80-tych, usług dostpnych przez Internet. Wprowadzenie do grup dyskusyjnych Przed rozpoczciem korzystania z usługi pod nazw Usenet dobrze jest zapozna si z ogólnymi informacjami na jej temat. Przygotowanie do uczestnictwa w grupach dyskusyjnych wymaga bdzie od nas nieco wicej zachodu ni w przypadku WWW, gdzie wystarczyło jedynie uruchomi przegldark. Nie naley si jednak obawia nie bdzie to trudne zadanie. Zacznijmy jednak od krótkiego szkicu opisujcego działanie i budow Usenetu. Czym jest Usenet? Mówic w duym uproszczeniu, usługa ta polega na wysyłaniu elektronicznych komunikatów do wielu uytkowników naraz. Wiadomoci przypominajce popularne e trafiaj do wydzielonych miejsc Usenetu, nazywanych grupami dyskusyjnymi, z których kada powicona jest okrelonemu tematowi: dyscyplinie naukowej, sportowej, wybranemu hobby, jzykowi programowania, gatunkowi muzycznemu, zawodowi itp. Bez przesady mona powiedzie, e kada, nawet najbardziej wymylna dziedzina ycia, ma swoj grup dyskusyjn łczc zainteresowane ni osoby i pozwalajc na wymian dowiadcze. Ogóln liczb grup trudno jest oszacowa, mówi si jednak, e jest ich około 40 tysicy (z czego w Polsce mona doliczy si zaledwie 200). Nadsyłane artykuły (jak okrela si wiadomoci usenetowe) oraz odpowiedzi na nie w naturalny sposób przeradzaj si w wirtualn dyskusj. Obserwujc przebieg polemiki moemy włczy si do niej w dowolnym momencie lub tylko przysłuchiwa si i w ten sposób pogłbia nasz wiedz o danym zagadnieniu. Moemy take zadawa pytanie odnonie nurtujcego nas problemu, z nadziej, e znajdzie si kto, kto znajc odpowied podzieli si swoj wiedz. W ten sposób na całym wiecie dyskutuj codziennie miliony osób.

3 !"# $"#% & " Serwery grup dyskusyjnych Jeeli spojrzymy na Usenet od strony technicznej, ujrzymy ogromn sie połczonych ze sob komputerów, w duym stopniu niezalenych od samego Internetu. Komputery te nazywane s serwerami grup dyskusyjnych lub serwerami news, a ich podstawowym zadaniem jest przechowywanie całej korespondencji, jaka wymieniana jest w ramach Usenetu. Po otrzymaniu wiadomoci od uytkownika, serwer zapisuje j tak, aby mogła by ona odczytana przez inne osoby korzystajce z tego serwera. Poniewa celem istnienia całej sieci Usenet jest zapewnienie zblionej zawartoci kadego jego wzła, serwery w sposób cigły wymieniaj midzy sob informacje. Poniewa dyski twarde serwerów maj skoczon pojemno, za uytkownicy generuj codziennie ogromne iloci artykułów, konieczne jest okresowe czyszczenie dysków. Odbywa si to przez uznanie komunikatów za przedawnione i kasowanie ich. Zwykle nastpuje to po 5-7 dniach, jednak niektóre wzły wykonuj tak operacj po dłuszym czasie, inne ju po 48 godzinach. To, e artykuły s systematycznie usuwane z grup dyskusyjnych nie oznacza, e znikaj definitywnie. Naley podkreli, e wszystko, co publikujemy w sieci Usenet, zostaje zapamitane w archiwach i moe by

4 w kadej chwili odszukane (strzemy si wic wysyłania listów, których moglibymy póniej ałowa...). Nazwy grup dyskusyjnych Aby ułatwi uytkownikom dotarcie do interesujcych ich grup dyskusyjnych, kadej z nich przyporzdkowano nazw kojarzc si z jej profilem tematycznym. Sposób oznaczania grup usenetowych opiera si na wykorzystaniu tematycznej hierarchii, przypominajcej nieco sposób ułoenia folderów na naszym dysku twardym lub drzewo z wieloma, coraz mniejszymi gałziami. Zgodnie z t hierarchi konstruowane s wieloczłonowe nazwy grup, podobne nieco do nazw domenowych komputerów w Internecie, np., czy. Rozpoczynajc czytanie nazwy grup od lewej strony napotykamy na najwyszy poziom hierarchii. Jest to najszersza kategoria opisujca pewien dział, jak np. komputery (.) czy rozrywk (.) o ile mamy do czynienia z grupami ogólnowiatowymi lub po prostu skrót od nazwy kraju (np..). Podstawowych hierarchii tematycznych jest osiem (std czsto spotykana nazwa Wielka Ósemka Big8); mona si z nimi zapozna w poniszej tabeli: '"" # # (ang. computer) wiadomoci o tematyce komputerowej informacje zwizane z funkcjonowaniem samego systemu Usenet (ang. recreation) tematy powicone rekreacji, rozrywce, hobby, sztuce etc. (ang. science) wiadomoci z rónych dziedzin nauki (ang. social) tematy dotyczce zagadnie społecznych i polityki rozmaite dyskusje na dowolne, czsto kontrowersyjne tematy, swoisty internetowy Hyde Park (ang. misceallaneous) tematyka wszechstronna (ang. alternative) nowe lub alternatywne grupy, które nie pasuj do adnej z poprzednich kategorii Nastpna cz nazwy grupy okrela ju nieco bliej tematyk dyskusji. Przykładowo, w kategorii rec. znajdziemy fora, w których dominujcym tematem s rozmaite sposoby spdzania wolnego czasu (podróe), (muzyka), (rónego rodzaju gry), itd. Idc dalej, napotkamy kolejne człony nazwy, ucilajce krg zainteresowa uczestników danej grupy. I tak, w hierarchii znajdziemy cał gam gatunków muzycznych od poprzez

5 , a do konkretnych wykonawców (np., ). Wemy inn nazw grupy, tym razem z dziedziny komputerów: i zanalizujmy j poczynajc od koca. Łatwo mona stwierdzi, e temat (wskazujcy, e rzecz dotyczy systemu Windows 95) jest czci obszerniejszej kategorii dotyczcej systemów operacyjnych (ang. OS Operating System). Ta za umieszczona jest w hierarchii comp., zwizanej z ogólnie pojt tematyk komputerow. Z kolei cało (a wic comp.os.win95) podpita jest pod polsk (pl.) gał Usenetu. Znajc sposób, w jaki tworzone s nazwy, zgodnie z zasad po nitce do kłbka, łatwo trafimy na grupy odpowiadajce naszym zainteresowaniom. Hierarchiczna budowa nazw grup dyskusyjnych (fragment polskiej gałzi Usenetu) ( "#) #) #* # &( &++ &&*& & &" &*&# &#) &#)#)" & ( +, # ) " ) " ( ) " ) " # ) ", ) Grupy alternatywne (alt.*) Hierarchia alternatywna. jest jedn z najbardziej popularnych i podobnie jak reszta Wielkiej Ósemki ma zasig ogólnowiatowy. Jest jednak na tyle odmienna,e

6 grupy w niej tworzone nie podlegaj adnym prawom istnieje tutaj praktycznie pełna dowolno w wyborze tematyki i nazwy grupy. W szczególnoci, aby załoy nowe forum nie jest konieczne przeprowadzanie adnych formalnych procedur a tak jest w przypadku normalnych grup. Dziki takiemu statusowi hierarchii, kady uytkownik posiadajcy pewn wiedz o działaniu Usenetu, moe utworzy swoj grup dyskusyjn i nikt mu w tym nie przeszkodzi! Nie naley wic dziwi si, e grup z przedrostkiem alt jest najwicej w Usenecie (kilka tysicy), a ich urozmaicona zawarto przekracza nierzadko granice dobrego smaku (niektóre odnogi ) czy prawa (np..). Nierzadko mona natkn si na tematy zupełnie zwariowane, manifestujce si równie dziwnymi, wyłamujcymi si z przyjtych powszechnie konwencji nazwami, jak np., czy. Poród ogromu grup alternatywnych doszuka si mona kilku grup załoonych przez polskich uytkowników, np. (słuca m.in. wymianie plików dwikowych), (konkurencyjna do ), czy. Generalnie, alternatywne grupy s miejscem dla szerokiej gamy interesujcych tematów, rozwijajc si w tempie znacznie szybszym ni reszta Usenetu. Bardzo moliwe, e serwer news, z którego korzystamy, nie daje dostpu do grup alternatywnych. Poniewa administratorzy maj pełn dowolno w doborze grup znajdujcych si na zarzdzanych przez nich serwerach, wielu z nich decyduje si na niezamieszczanie hierarchii. Dzieje si tak nie tylko ze wzgldu na kontrowersyjn tre (niezgodn czsto z prawem danego kraju), ale take dlatego, e due iloci artykułów tam zamieszczanych pochłaniaj znaczn ilo zasobów serwera. Jeeli chcemy mie dostp do grup w Polsce, mona skorzysta z serwerów lub.

7 -./"#)0")# #1#%#)# +#)#)#2,%#)#2),0# 3##4 5 Wybrane grupy alternatywne Rozpito tematyczna grup moe naprawd budzi podziw. Aby nieco przybliy t najbarwniejsz odnog Usenetu, prezentujemy niewielk próbk jej zawartoci. Dyskusje na temat grafiki trójwymiarowej Grupa powicona łucznictwu Miejsce spotka miłoników starych samochodów Dla smakoszy piwa (bezalkoholowego? ;) ) Megabajty sex-obrazków! Sztuka z komputera Wymiana plików dwikowych Uprawa drzewek Bonsai Dyskusje na temat wolnoci słowa Kultura i jzyk Indian Kamataka. Techniki przepowiadania przyszłoci (I Ching, Tarot) Zalety i wady rekreacyjnych rodków farmakologicznych!! Dla fanów Franka Zappy! Grupa miłoników twórczoci J.R.R. Tolkiena

8 Tabulatury gitarowe Dyskusje hakerów z całego wiata (grupa moderowana) Brrr... Wilkołaki! Mejsce spotka miłoników wschodniego komiksu Manga Memetyka - nauka o ewolucji idei w społeczestwach Rodzice poszukuj zaginionych dzieci Rozmowy o muzyce grupy U2.! Dowiadczenia wyjcia poza ciało Dyskusje na temat polityki Billa Clintona Jak chroni swoj prywatno w Internecie Tylko dla fanów rapu! rock and roll z lat Wszystko o europejskiej telewizji satelitarnej Programowanie karty muzycznej Sound Blaster Ahmadiyyat jest islamsk sekt religijn vtu spotykaj si erotyczni gawdziarze Skinhedzi te maj swoje forum... "#" Dyskusje nt. serialu telewizyjnego "Beverly Hills" Gigabajty pirackiego oprogramowania Polski Usenet Polska hierarchia, a wraz ni pierwsze grupy polskojzyczne, pojawiły si stosunkowo póno, bo dopiero w 1994 roku. Ten niewielki falstart został jednak szybko nadrobiony i obecnie posiadamy ju całkiem spory zestaw grup dyskusyjnych autor doliczył si ju ponad 200 ogólnopolskich forów, wci te przybywaj nowe. Tematyka polskich grup zwykle dubluje tematyk podstawowych grup zagranicznych. Znajdziemy wic tam podstawow Wielk Ósemk przeniesion na nasz grunt i dostosowan do naszej krajowej specyfiki, a take kilka innych hierarchii. Niektóre z nich prezentuje tabela. 6# # # Wszystko, co zwizane jest ze wiatem komputerów: jzyki programowania, systemy operacyjne itp. Miejsce, gdzie kady moe umieci anons zawierajcy ofert kupna, sprzeday, bd jakiekolwiek inne ogłoszenie. Najszerzej reprezentowana hierarchia (ponad 40 grup), stanowica odpowiednik usenetowej hierarchii rec.* powiconej ogólnie pojmowanej rozrywce, hobby itp. Wiadomoci lokalne zwizane z poszczególnymi regionami Polski. Grupy dla osób interesujcych si nauk matematyka, fizyka, chemia, historia, filozofia itd.

9 Odpowiednik hierarchii soc.*, miejsce spotka uytkowników o zainteresowaniach społecznych. Grupy powicone polityce, edukacji, ekologii, zagadnieniom prawnym, religii etc. Tematy nie mieszczce si w innych kategoriach. Jak korzysta z Usenetu? Najwaniejszym ogniwem w opisywanym łacuchu wymiany informacji w Usenecie s oczywicie uytkownicy, czyli my sami. Zanim zaczniemy odwiedza poszczególne grupy, konieczne bdzie zaopatrzenie si w odpowiedni program tzw. czytnik wiadomoci. W tej roli doskonale spisuje si Outlook Express. Za pomoc czytnika wiadomoci moemy łczy si z serwerami grup dyskusyjnych, wybiera interesujce nas grupy do póniejszego przegldania, czyta znajdujce si w nich artykuły oraz pozostawia własne. Subskrypcja grup dyskusyjnych Aby móc uczestniczy w dyskusjach Usenetu naley przede wszystkim znale odpowiedni serwer grup dyskusyjnych. Kolejn czynnoci jest połczenie si z nim w programie Outlook Express i pobranie pełnej listy prowadzonych przez niego grup. Z listy nastpnie wybieramy te fora, które wydaj si odpowiada naszym zainteresowaniom i z których pragnlibymy otrzymywa na bieco artykuły (umownie czynno t nazywa si subskrypcj wbrew nazwie nie jest ona zwizana z wnoszeniem jakichkolwiek opłat...). W ostatnim ju kroku Outlook Express ciga artykuły ze wskazywanych grup i udostpnia ich tre do czytania. W nastpnych podrozdziałach zajmiemy si szczegółowo kad z tych czynnoci. Wybór odpowiedniego serwera news Podstawowe pytanie zadawane przez pocztkujcych internautów dotyczy wyboru najbardziej odpowiedniego serwera grup dyskusyjnych. Najbardziej odpowiedniego, czyli przede wszystkim szybkiego, a take udostpniajcego wszystkie interesujce nas grupy. Biorc pod uwag oba te wymagania, naley wybra serwer znajdujcy si w Polsce, a najlepiej jak najbliej miasta, w którym mieszkamy. Dziki temu bdziemy mieli szybkie połczenie oraz dostp do wszystkich polskich grup dyskusyjnych. Bardzo moliwe, e otrzymamy take dostp do kilku dodatkowych grup lokalnych, zwizanych z okrelonym miastem lub regionem np. grupy,czy te zawierajce artykuły z informacjami o lokalnych wydarzeniach. Przy wyborze serwera mona kierowa si zamieszczon niej tabelk. '# " / dla uytkowników sieci TP S.A.

10 / dla posiadaczy kont w firmie OptimusNet (take darmowych) / wyłcznie grupy pl.* / wyłcznie grupy pl.* Warszawa Wrocław Gdask Katowice! Kraków Gliwice Toru Lublin Pozna Szczecin Łód Wrocław / grupy zwizane z magazynem CHIP, comp.* oraz pl.* Niektórzy wiksi dostawcy usług internetowych posiadaj własne serwery grup dyskusyjnych, które udostpniaj wyłcznie swoim klientom. Posiadajc wykupione konto u takiego providera, najlepszym rozwizaniem jest poproszenie go o podanie adresu jego wewntrznego serwera news. Z kolei szeroka grupa uytkowników korzystajca z ogólnopolskiego numeru dostpowego TP S.A., powinna łczy si z serwerem Telekomunikacji o adresie l lub równie szybkim (bo podpitym do tej samej sieci TPNET) serwerem OptimusNet o adresie. W przypadku tego ostatniego konieczne jest posiadanie konta pocztowego w firmie OptimusNet. Jednak wobec faktu, i mona je uzyska bezpłatnie, nie powinno to stanowi istotnej przeszkody. Konfiguracja nowego konta grup dyskusyjnych w programie Outlook Express Przygotowanie programu Outlook Express do korzystania z grup usenetowych wymaga nieco wicej zabiegów ni w przypadku poczty elektronicznej. Konieczne bdzie m.in. podanie kilku informacji o serwerze, z którego bdziemy pobiera zawarto grup. Za chwil pokaemy jak przygotowa program do połczenia si z serwerem Telekomunikacji Polskiej (dla innych serwerów operacja wyglda niemal identycznie). Tak jak w przypadku poczty elektronicznej, zaczniemy od załoenia nowego konta. 1. W menu Narzdzia programu Outlook Express wybieramy polecenie Konta. 2. W oknie Konta internetowe klikamy przycisk Dodaj i wybieramy polecenie Grupy dyskusyjne.

11 3. Dalsze czynnoci nadzoruje i szczegółowo opisuje Kreator połcze internetowych. W pierwszym oknie naley poda swoje imi i nazwisko lub ewentualnie pseudonim, pod jakim chcemy wystpowa w Usenecie. 4. W kolejnym oknie wprowadzamy swój adres poczty elektronicznej. Bdzie on widoczny w kadym artykule, jaki opublikujemy w Usenecie. Dziki temu inni uytkownicy bd mogli wysła odpowied take bezporednio do nas. 5. Mamy teraz przed sob bardzo wany ekran (rys. 5. 3), w którym musimy poda adres serwera grup dyskusyjnych, z jakiego bdziemy korzysta. W przypadku serwera TP S.A. wpisujemy adres. Znajdujc si u dołu okna opcj pozostawiamy niezaznaczon. 6. Przyjmujemy gratulacje i finalizujemy operacj konfiguracji serwera klikajc przycisk Zakocz. 7' ) " Konto z konfiguracj serwera grup dyskusyjnych jest ju obecne w programie. Poniewa Outlook pozwala przechowywa informacje o dowolnej liczbie serwerów, powysze czynnoci mona teraz powtórzy dla innego serwera. Umoliwi to póniej sprawdzenie np. szybkoci połczenia i wybranie tej maszyny, która zapewnia

12 najwygodniejsz prac w Usenecie. Wszystkie serwery mona obejrze (a take zmieni ustawienia dla nich) w oknie Konta internetowe, na zakładce Grupy dyskusyjne. 89 " :" ",,,,# 0,!% Pierwsze połczenie z serwerem pobieranie listy grup Bezporednio po przeprowadzonej przed chwil konfiguracji nowego konta Outlook Express umoliwia uytkownikowi połczenie si z serwerem i zapoznanie si z dostpnymi na nim grupami dyskusyjnymi. Wystarczy zamkn okno Konta internetowe, aby Outlook zaproponował nam przeprowadzenie tej operacji. W odpowiedzi na okno z pytaniem Czy chcesz pobra grupy dyskusyjne z dodanego konta grup dyskusyjnych? wystarczy wic klikn przycisk Tak, a program sam rozpocznie proces łczenia si, a nastpnie transmisji danych z serwera. Naturalnie czynno t mona odłoy na póniej. W dowolnym momencie wystarczy wówczas w oknie programu zaznaczy nazw serwera, a nastpnie klikn przycisk Grupy dyskusyjne. Upewniamy si zatem, e jestemy podłczeni do Internetu i klikamy przycisk Tak. Po chwili ujrzymy na ekranie nastpujce okno informujce o postpie operacji:

13 +# /0 #,+%+ Wczytanie listy wszystkich grup dyskusyjnych prowadzonych przez serwer moe potrwa dobr chwil, wic teraz moemy spokojnie zaj si innymi sprawami, np. poszuka czego ciekawego na stronach WWW. Na szczcie, operacja ta przeprowadzana jest tylko jeden raz dla kadego serwera. Zakoczenie transmisji poznamy po tym, e wywietlone zostanie okno dialogowe przedstawiajce alfabetyczn list grup. Sztuczki i kruczki (33) Mniej grup szybciej u celu Przy wolniejszych połczeniach (np. modemowych) transmisja wszystkich informacji o grupach moe zaj nawet kilkanacie minut. Wikszo uytkowników i tak korzysta jedynie z grup polskojzycznych, wic duo czasu mona zaoszczdzi wybierajc serwer dystrybuujcy wyłcznie grupy. np. ogólnodostpny serwer firmy Rubikon:. Mniejsza liczba grup (około 200 zamiast pełnego zestawu ponad 20 tysicy) pozwoli nam wykona pierwsze połczenie kilka razy szybciej. Zapisywanie si do wybranych grup Jeeli połczenie z serwerem przebiegło bez wikszych zakłóce, dysponujemy teraz pełnym wykazem grup dyskusyjnych. Mona teraz rozłczy si z Internetem i spokojnie przystpi do zapoznania si z nim. Aby móc czyta grupy dyskusyjne, naley wczeniej zapisa si do nich lub inaczej mówic dokona ich subskrypcji. Tak naprawd zarówno jeden, jak i drugi termin

14 pasuje bardziej do owych list korespondencyjnych, gdzie po zapisaniu si na list rzeczywicie zaczynamy otrzymywa na adres naszej skrzynki pocztowej wszystkie wiadomoci, jakie na niej si pojawiaj. W przypadku grup Usenet owo zapisanie czy subskrypcja sprowadza si tylko do dołczenia nazwy danej grupy do łatwo dostpnego folderu w czytniku news. Dziki temu przy kadym nastpnym uruchomieniu czytnika bdziemy widzie na ekranie kilka czy kilkanacie wybranych grup, zamiast kilku tysicy dostpnych na serwerze. W Outlook Expressie folder grup dyskusyjnych dostpny jest bezporednio w głównym oknie programu, zaraz za folderami pocztowymi. Alfabetyczna lista grup wywietlana jest zaraz po zakoczeniu połczenia z nowym serwerem lub w kadej chwili po zaznaczeniu nazwy serwera i klikniciu przycisku Grupy dyskusyjne. Dwukrotne kliknicie w nazw grupy na tej licie powoduje wybranie jej do subskrypcji. Ten sam efekt daje uycie przycisku Subskrybuj (rys. 5. 6). ;+#1)/,,": ##%#,"% Jak odszuka interesujc grup? Jeeli wybrany został który z serwerów przechowujcych wicej ni tylko grupy lokalne, dostarczona do wgldu lista grup liczy moe nawet ponad 20 tysicy pozycji. Takiego ogromu informacji nie sposób przejrze nawet pobienie, dlatego Outlook daje nam moliwo wybrania jedynie tych, które nas interesuj. U góry okna Grupy dyskusyjne znajduje si pole tekstowe, gdzie mona wpisa słowa kluczowe, które pozwol ograniczy liczb wywietlanych grup (rys. 5. 7).

15 <.,#"# "!!:"," Jeeli zatem znana jest nam choby przybliona nazwa szukanej grupy (a czsto bardzo łatwo jest si jej domyli), po wpisaniu kilku liter do pola Wywietl grupy dyskusyjne zawierajce:, Outlook wywietli jedynie te grupy, których nazwa zawiera podany cig znaków. W ten sposób mona łatwo uzyska dostp np. tylko do grup polskojzycznych (wpisujemy pl ) lub powiconych ulubionemu gatunkowi muzyki. Sztuczki i kruczki (34) Najciekawsze polskie grupy dyskusyjne Czy warto w ogóle zaglda do polskiego Usenetu? Zdaniem autora zdecydowanie tak! Oto przekrojowa dwudziestka grup dyskusyjnych, która pozwoli zorientowa si w tym, co na co dzie dzieje si naszym zaktku Sieci. Miejsce spotka graczy giełdowych Warto zajrze, jeeli mamy problem z Windows Dla uytkowników komputerów PC Dyskusje na temat tworzenia stron WWW Informacje dotyczce nowych stron WWW Dyskusje na tematy zwizane z motoryzacj! Telefonia komórkowa Oferty kupna Oferty sprzeday! Oferty dla poszukujcych pracy!!! Dyskusje na temat literatury i filmów S-F! Dla kinomanów

16 Dla graczy komputerowych $ Zawsze najwiesze dowcipy Rozmowy o rónych rodzajach muzyki rozrywkowej Dla miłoników sportu paralotniowego Podróe, podróe i jeszcze raz podróe Polemiki zwizane z aktualn sytuacj polityczn Dla prawników i poszukujcych porad prawnych Dla jaroszy Czytanie zawartoci grup dyskusyjnych Poniewa artykuły usenetowe bardzo przypominaj wiadomoci , obecnie bardzo czsto spotka mona programy, które obsługuj zarówno grupy Usenet, jak i poczt elektroniczn. Takim włanie programem jest Outlook Express, który dla obu tych usług zapewnia ten sam jednolity interfejs. Uytkownik nie musi wic uczy si obsługi jeszcze jednego nowego programu, a wszystkie czynnoci zwizane z listami oraz artykułami news moe wykonywa posiadajc uruchomion tylko jedn aplikacj. Elementy okna Outlook Express Po przejciu do działu grup dyskusyjnych programu Outlook Express (klikamy nazw serwera grup dyskusyjnych), uytkownik otrzymuje niezwykle wygodne rodowisko pracy. Na główn cze okna aplikacji składaj si cztery panele (rys. 5. 8): Lista folderów. Zawiera uszeregowany pionowo zbiór ikon reprezentujcych foldery programu Outlook Express. Jako pierwsze w kolejnoci wywietlane s ikony folderów pocztowych, na kocu foldery zwizane z serwerami grup dyskusyjnych. Te ostatnie zawieraj wykazy grup dyskusyjnych, jakie subskrybowane s na danym serwerze news. Panel nagłówków. W tym miejscu wywietlane s nagłówki artykułów dostpnych w wybranej przez uytkownika grupie dyskusyjnej. Panel podgldu artykułów. Pokazuje tre artykułu, którego nagłówek zaznaczony został w panelu nagłówków. Panel kontaktów. Podrczna baza adresów.

17 => ")# Standardowa posta okna Outlook Express nie dla kadego jest postaci optymaln. Bardzo moliwe, e zmieniajc połoenie niektórych jego elementów (np. umieszczajc główne panele pionowo obok siebie patrz rysunek 5. 9), otrzymamy bardziej odpowiednie dla nas narzdzie do przegldania artykułów. Zmiana domylnych ustawie okna moliwa bdzie po wywołaniu polecenia Widok Układ (rys. 5. 9) warto poeksperymentowa ze znajdujcymi si tam opcjami.

18 #,, ""$"# ) :" ))/#"# # A Pobieranie i czytanie artykułów Bdc ju w posiadaniu wybranych do przegldania (subskrybowanych) grup dyskusyjnych, moemy przystpi do zapoznania si z ich zawartoci. Jeeli korzystamy ze standardowej postaci okna programu Outlook Express, wystarczy na licie folderów z lewej strony okna zaznaczy nazw serwera grup dyskusyjnych, rozwin list grup zwizanych z serwerem (ikona + ), a nastpnie klikn nazw grupy. Dotychczas Outlook posiadał jedynie spis nazw grup przechowywanych na serwerze. W chwili, gdy wskaemy grup, nastpi krótka przerwa potrzebna na pobranie nagłówków artykułów z tej grupy. Gdy w górnym panelu ujrzymy list z tytułami wiadomoci, moemy przystpi do czytania. Czytanie artykułów odbywa si w sposób analogiczny do obsługiwania poczty elektronicznej. Kliknicie w konkretny nagłówek powoduje pobranie treci artykułu i wywietlenie go w prawym dolnym panelu okna aplikacji. Aby uzyska wicej miejsca

19 na właciw zawarto artykułu, naley klikn w nagłówek dwa razy wiadomo otwarta zostanie w nowym oknie. BC#,+""##&)0#$##,,!:"" # Aby nie naraa uytkownika na długie oczekiwanie, artykuły wczytywane s porcjami. Jeeli w grupie znajduje si dua liczba komunikatów (a zdarza si to, gdy po raz pierwszy zagldamy do danej grupy lub powracamy do niej po dłuszej nieobecnoci), za pierwszym podejciem: pobierane jest tylko 300 artykułów. Aby cign nastpne porcje, naley z menu Narzdzia wybra polecenie Pobierz 300 nastpnych nagłówków. Jeeli nie chcemy za kadym razem odczekiwa na tak du liczb nagłówków, domyln warto 300 zastpi mona inn, mniejsz. W tym celu w opcjach programu (polecenie Narzdzia Opcje) naley przej na kart Czytanie i w opcji Pobierz xxx nagłówków jednoczenie wpisa dan liczb. Emotikony i akronimy, czyli jak rozmawiaj internauci Wiadomoci tekstowe przesyłane Internetem s doskonałym sposobem przekazywania rozmaitego rodzaju informacji. Właciwie wszystkich informacji z wyjtkiem jednej: emocji piszcego. Jest to bardzo czsto powodem wielu nieporozumie patrzc na wiadomo trudno zgadn, w jakim stanie znajdował si piszcy czy np. prowokacyjn z pozoru tre naley traktowa z przymrueniem oka, czy te miertelnie powanie. Oczywicie zawsze mona dopisa w nawiasie to tylko art. ha! ha! ha! lub mówi serio, jednak takie komentarze s uciliwe zarówno dla samego autora jak i dla odbiorców wiadomoci.

20 Internauci poradzili sobie z tym problemem wymylajc tzw. emotikony (ang. emoticons). Termin ten powstał z połczenia angielskich wyrazów emotion (emocja, uczucie) oraz icon (ikona) i oznacza zestawy symboli dodajce do wypowiedzi tekstowych zabarwienie emocjonalne. W Polsce na ich okrelenie stosowane s take takie nazwy, jak minki, buki, umiechy. Dla przykładu :-) to umiech i ogólnie wyraz dobrej woli autora (wystarczy obróci ksik o 90 stopni w prawo, aby przekona si o co chodzi). Istnieje wiele innych znaków oznaczajcych najrozmaitsze stany emocjonalne; niektóre z nich wymagaj sporej dozy wyobrani od czytajcego. Niejednokrotnie dobrze dobrany symbol jest w stanie zastpi całe zdanie wyjanienia. Rozmaitego rodzaju buziek powstały ju całe setki. Wikszo z nich pozostała rodzajem zabawy i słuy moe za dobre wiczenie wyobrani, niektóre wszake przyjły si i s stosowane w praktyce. Za ilustracj niech posłuy kilka przykładów zamieszczonych w tabeli. D#, E$)# F#E)##F :-) umiech (dla wyraenia artu, treci humorystycznych, przyjaznych zamiarów, okazjonalnie sarkazmu) :-( smutna twarz (oznacza niepomylne wieci, zaniepokojenie, ponury nastrój, itp.) ;-) umiech z przymrueniem oka ( nie traktuj tego powanie ) :-/ grymas oznaczajcy niezdecydowanie lub podejrzliwo :-)) to było naprawd mieszne! :-o zdziwienie, szok, zaskoczenie =:0 przeraenie (włosy staj dba!) :-P jzyk na policzku :- minka pozbawiona emocji Innym przejawem tworzenia si swoistego jzyka internautów s akronimy, czyli skróty utworzone z pierwszych liter kilku słów. I tak na przykład IMHO jest skrótem od In My Humble Opinion ( Moim skromnym zdaniem ), AFAIK to As Far As I Know (w tłumaczeniu Z tego, co wiem ), AKA Also Known As ( Znany take jako ) itd. Podobnie jak emotikonów, takich akronimów jest całkiem sporo całe szczcie, tych najczciej uywanych nie ma a tak wiele. Jak łatwo zauway, dominuj tu skróty angielskich słów, cho i polscy internauci powoli zaczynaj tworzy swoje własne akronimy. S to głównie adaptacje akronimów angielskich (np. MSZ Moim skromnym zdaniem ), ale nie tylko (np. PNMSP Przepraszam, nie mogłem si powstrzyma ). Wikszo najpopularniejszych skrótów i ich rozwini mona znale w zamieszczonej dalej tabeli. Warto je zapamita, bowiem do czsto pojawiaj si na polskich grupach dyskusyjnych. D#, #)

21 AFAIK As Far As I Know Z tego, co wiem AFAIR As Far As I Remember Z tego, co pamitam AKA Also Know As Znany take jako ASAP As Soon As Possible Jak najszybciej B4N Bye For Now Do zobaczenia, na razie BTW By The Way A tak swoj drog IMHO In My Humble Opinion Moim Skromnym Zdaniem IMO In My Opinion Moim zdaniem NTG Not This Group Nie Ta Grupa ROTFL Rolling on the floor laughing Tarzam si ze miechu TIA Thanks In Advance Dziki z góry THX Thanks Dziki TTBOMK To The Best Of My Knowledge Według mej najlepszej wiedzy Przegldanie wtków dyskusji W kadej grupie dyskusyjnej poszczególne komunikaty układaj si w tzw. wtki (ang. thread). Wtek tworzony jest przez pewien artykuł oraz wszystkie odpowiedzi na ten artykuł. Dziki temu osoby przegldajce zawarto danej grupy nie maj problemu z odnalezieniem interesujcej ich dyskusji, ledzeniem jej przebiegu oraz wkroczeniem do niej w odpowiednim miejscu. Przykładowo: kto wysyła do grupy list z prob o pomoc w rozwizaniu problemu. Jedna lub wicej osób odpowiada mu w specjalny sposób (za pomoc funkcji Odpowiedz grupie powiemy o tym dalej). Pytajcy pragnie dowiedzie si jeszcze wicej szczegółów, wysyła zatem odpowied na poprzedni artykuł. Kto inny z kolei dosyła uzupełnienie itd. Taki cig wiadomoci powizanych jednym tematem to włanie wtek. W czytnikach news takich jak Outlook, wtki przedstawiane s w przejrzystej, hierarchicznie zorganizowanej formie odpowied na artykuł pokazywana jest z niewielkim wciciem w stosunku do tego pierwszego (patrz rysunek 5. 11). Aby jednak zobaczy tak form, naley klikn w kwadrat ze znakiem +, jaki towarzyszy kadej wiadomoci inaugurujcej wtek. Sztuczki i kruczki (36) Gdzie te wtki?! Jeeli program Outlook Express nie pokazuje wtków, naley wybra z menu Widok podmenu Widok biecy, a nastpnie wskaza polecenie Grupuj wiadomoci według konwersacji.

22 .0#,,",31#!05 "#0, 0)))! )!:" Nie mona jednak wymaga od programu, by analizował tre listów i na tej podstawie kwalifikował je do tego lub innego wtku. Klucz selekcji musi by duo prostszy, dlatego przyjto zasad, e grupowanie artykułów nastpuje według specjalnego pola w ich nagłówku a dokładniej unikalnego identyfikatora, jakim opisywana jest kada wysłana do Usenetu wiadomo. Zazwyczaj wszystkie artykuły w wtku posiadaj take ten sam tytuł, cho bardzo czsto zdarza si, e gdy rozmowa zejdzie na inny ni pocztkowy temat, kto zapobiegliwy zmienia tytuł dalszej czci dyskusji. (...) cig dalszy rozdziału w ksice ABC Internet Explorera 6 (Wyd. Edition 2000)

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Dokumentacja uytkownika. e-urzd Wojewódzki. Wersja dokumentacji 1.00.01. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Dokumentacja uytkownika e-urzd Wojewódzki Wersja dokumentacji 1.00.01 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Niniejsza dokumentacja powstała w wyniku realizacji umowy nr TBD-SPO/Z4/2/06/414/TBD/06 z

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Thunderbird z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows Vista Busissnes) KROK NR 1: Uruchamiamy dowolną przeglądarkę internetową w celu pobrania najnowszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl

Pytania i komentarze prosimy kierowa do Pana Roberta Izdebskiego Tel.: 503063068 info@mentat.pl Prezentujemy 5 koncepcji serwisów internetowych. S to pomysły na portal biznesowy. Wybierz ten, który najbardziej Ci si podoba, stwórz ranking koncepcji. Do wyboru wykorzystaj metod addytywnej uytecznoci

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku.

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku. Beniamin Beniamin jest programem zapewniajcym bezpieczny dostp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osob nadzorujc komputer oraz ogranicza dostp do

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze

Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze 1 Konfiguracja konta pocztowego na szkolnym serwerze Krok 1. Założenie konta. Zgłoś się do opiekuna pracowni celem założenia konta. Przygotuj własną propozycję nazwy użytkownika, np. jkowalski, jankowalski,

Bardziej szczegółowo

Zakładanie konta e-mail

Zakładanie konta e-mail Zakładanie konta e-mail Jeśli chcesz posiadać własne konto e-mail i mieć możliwość wysyłania i odbierania poczty powinieneś skorzystać z oferty firmy świadczącej takie usługi 1. W celu założenia konta

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET Instrukcja Obsługi Copyright 2005 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)* +(+%'(%)* Wszystkie nazwy i znaki towarowe uyte w niniejszej publikacji s własnoci

Bardziej szczegółowo

$'&.,,,*+,$-,$.,,./.,0,(2 $.-0-3&*'&.,,,402 ..03,940$&6*+-$-,$.,,.2650.3

$'&.,,,*+,$-,$.,,./.,0,(2 $.-0-3&*'&.,,,402 ..03,940$&6*+-$-,$.,,.2650.3 !"# Zespół CERT Polska w porozumieniu z Komend Główn Policji i na zlecenie Komendy Rejonowej Warszawa Mokotów wykonał ekspertyz w konkretnej sprawie dotyczcej pokrzywdzonego przez działanie programu typu

Bardziej szczegółowo

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation).

Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). Temat: Programowanie zdarzeniowe. Zdarzenia: delegacje, wykorzystywanie zdarze. Elementy Windows Application (WPF Windows Presentation Foundation). 1. Programowanie zdarzeniowe Programowanie zdarzeniowe

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.0?

Co nowego w wersji 3.0? Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

Errata. Instalacja sklepu internetowego

Errata. Instalacja sklepu internetowego Errata. Instalacja sklepu internetowego Aplikacja sklepu internetowego została napisana i przetestowana w rodowisku PHP 4 oraz MySQL 4.0. Poniewa jednak na płycie CD-ROM dołczonej do ksiki znajduje si

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Sposoby przekazywania parametrów w metodach.

Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Temat: Definiowanie i wywoływanie metod. Zmienne lokalne w metodach. Sposoby przekazywania parametrów w metodach. Pojcia klasy i obiektu wprowadzenie. 1. Definiowanie i wywoływanie metod W dotychczas omawianych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA. Listy i grupy dyskusyjne

KOMUNIKACJA. Listy i grupy dyskusyjne KOMUNIKACJA Listy i grupy dyskusyjne Do czego służą? Do wymiany opinii na dany temat. Do dzielenia się wiedzą i spostrzeżeniami z danej dziedziny. Do nawiązywania kontaktów z specjalistami w określonym

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne laboratorium 3 Paweł Gmys strona 1

Systemy operacyjne laboratorium 3 Paweł Gmys strona 1 Systemy operacyjne laboratorium 3 Paweł Gmys strona 1 Windows Host Script WSH udostpnia dwa tryby uruchamiania skryptów: tekstowy i graficzny. O sposobie przetwarzania programu moe zadecydowa powłoka systemowa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl FLASH

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl FLASH Interfejs programu INSTYTUT TECHNIKI FLASH 1. Górne menu, z którego mo%na wybiera( polecenia. Niektóre polecenia w menu skrywaj, kolejne zestawy polece- (podmenu). Inne te, po których nazwie wyst1puje

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

FTP przesył plików w sieci

FTP przesył plików w sieci FTP przesył plików w sieci 7.5 FTP przesył plików w sieci Podstawowe pojęcia FTP (File Transfer Protocol) jest usługą sieciową pozwalającą na wymianę plików w sieci Internet. Osoby chcące wymienić między

Bardziej szczegółowo

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu.

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu. Ten rozdział pokae jak tworzy powierzchnie prostoliniowe i trasowane oraz dostarczy niezbdnych informacji o rónych typach powierzchni, które moemy stosowa przy tworzeniu geometrii. Rozdział pokazuje równie

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005 4CMSystem Podrcznik uytkownika Stworzone przez grup 4proweb.net Strona projektu: http://cms.4proweb.net Realizacja projektu: 2004 2005 Programista, administrator Marcin Iwaniec, miwaniec@4proweb.net Autor

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie TI do wymiany informacji USENET. Technologia Informacyjna Lekcja 9

Zastosowanie TI do wymiany informacji USENET. Technologia Informacyjna Lekcja 9 Zastosowanie TI do wymiany informacji USENET Technologia Informacyjna Lekcja 9 USENET Usenet czyli system grup dyskusyjnych, powstał jeszcze przed powstaniem www, jest bardzo popularną usługą. Grupy dyskusyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Katarzyna Jach Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program CalcuLuX jest narzdziem wspomagajcym proces projektowania owietlenia, opracowanym przez Philips Lighting.

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub uwag odnośnie niniejszego dokumentu proszę o kontakt pod adresem info@lukaszpiec.pl. Można także

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna

Lekcja 8, 9 i 10. Konspekt lekcji Poczta elektroniczna. Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Lekcja 8, 9 i 10 Materiał z podręcznika: Rozdział 5. Poczta elektroniczna Konspekt lekcji Poczta elektroniczna Temat: Poczta elektroniczna Czas: 3x45 minut Uczeń powinien znać pojęcia: Uczeń powinien posiadać

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Typy bazy danych Textract

Typy bazy danych Textract Typy bazy danych Typy bazy danych bazy tekstowe, Textract, http://www.textract.com - bazy tekstowe, np. archiwum gazety, dla setek gigabajtów, szybkie wyszukiwanie i indeksacja informacji bazy danych bez

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

EuroFirma. Zintegrowany System Zarządzania Firmą EUROFIRMA START. Sklep Internetowy. Bielsko-Biała, grudzien 2009

EuroFirma. Zintegrowany System Zarządzania Firmą EUROFIRMA START. Sklep Internetowy. Bielsko-Biała, grudzien 2009 EuroFirma Zintegrowany System Zarządzania Firmą EUROFIRMA START Sklep Internetowy Bielsko-Biała, grudzien 2009 Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu EuroFirma Start 4.03 Zestawienie to (moduł)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Konfiguracji Programu. MS Outlook Express

Instrukcja Konfiguracji Programu. MS Outlook Express Instrukcja Konfiguracji Programu MS Outlook Express Zmiana hasła pocztowego Hasło do skrzynki pocztowej można zmienić na 2 sposoby: Po zalogowaniu się do Panelu Kontrolnego - ten sposób jest szerzej opisany

Bardziej szczegółowo

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional)

Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) Przykładowa konfiguracja konta pocztowego w programie Outlook Express z wykorzystaniem MKS 2k7 (MS Windows 2000 Proessional) KROK NR 1: Uruchamiamy program Outlook Express. Jesteśmy proszeni o nazwę tożsamości.

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1

Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1 Systemy operacyjne lab. 6 Paweł Gmys strona 1 I Uytkownicy i grupy 1. Proces logowania Rozpoczynajc prac z systemem na komputerze lokalnym Windows 2000 musimy poda w oknie logowania identyfikator uytkownika

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I I N S T R U K C J A O B S Ł U G I edycja 2005-10-31 Program FS-Translator słuy do prowadzenia Repertorium dla tłumaczy przysigłych. Jest to nowoczesna aplikacja pracujca w rodowisku graficznym Windows,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do kompilatorów

Wprowadzenie do kompilatorów Wprowadzenie do kompilatorów Czy ja kiedykolwiek napisz jaki kompilator? Jakie zadania ma do wykonania kompilator? Czy jzyk formalny to rodzaj jzyka programowania? Co to jest UML?, Czy ja kiedykolwiek

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie

Wstawianie filmu i odtwarzanie go automatycznie Wstawianie filmu (pliku wideo) w programie PowerPoint 2003 i wyświetlanie go na pełnym ekranie Ten artykuł dotyczy odtwarzania filmów (nazywanych także plikami wideo) i opisuje sposób wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer. Przegld wybranych funkcji programu

Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer. Przegld wybranych funkcji programu 1 Zestaw üwicze z przegldark Internet Explorer Przegld wybranych funkcji programu 2 Podstawy obsáugi programu opis funkcji jakie speániaj poszczególne paski okna przegldarki Pasek Menu 3DVHNQDU]G]L Przyciski

Bardziej szczegółowo

1. Panel sterowania zarzdzanie systemem operacyjnym Windows XP

1. Panel sterowania zarzdzanie systemem operacyjnym Windows XP 1. Panel sterowania zarzdzanie systemem operacyjnym Windows XP Panel Sterowania jest zbiorem narzdzi słuacych do konfiguracji systemu Windows. Opcje Panelu Sterowania ułatwiaj dostp do ustawien wygldu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Elementy baz danych w edytorze tekstu. Elementy baz danych w arkuszu kalkulacyjnym. Jednorodna tabela jako ródło danych:

Elementy baz danych w edytorze tekstu. Elementy baz danych w arkuszu kalkulacyjnym. Jednorodna tabela jako ródło danych: 1 / 9 PODSTAWY BAZ DANYCH 2 / 9 PODSTAWY BAZ DANYCH Elementy baz danych w edytorze tekstu. Elementy baz danych w arkuszu kalkulacyjnym. Jednorodna tabela jako ródło danych: Jednorodna tabela jako ródło

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

VSFTPd 2.0.1+ Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu VSFTPd. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

VSFTPd 2.0.1+ Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu VSFTPd. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA VSFTPd 2.0.1+ Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu VSFTPd wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZY I CERTYFIKATU DLA DEMONA VSFTPD... 3 2.1. GENEROWANIE WNIOSKU O CERTYFIKAT

Bardziej szczegółowo

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents AltiumLive - Content Store Language AltiumLive - Content Store Contents Dostp do Content Store Obsuga Content Store Przegldanie elementów i pobieranie zawartoci Wyszukiwanie elementów Ocenianie zawartoci

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁY TRANSPORTU PORTY krótki przegld

PROTOKOŁY TRANSPORTU PORTY krótki przegld PROTOKOŁY TRANSPORTU PORTY krótki przegld 1 1. Standardowe protokoły internetowe 1.0. TCP Transmission Control Protocol Aplikacje, dla których istotne jest, eby dane niezawodnie dotarły do celu, wykorzystuj

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu pocztowego Outlook Express do pracy w sieci NEO.pl

Konfiguracja programu pocztowego Outlook Express do pracy w sieci NEO.pl Konfiguracja programu pocztowego Outlook Express do pracy w sieci NEO.pl neo.pl ogólnopolski dostawca usług internetowych ul. Gen. Dąbrowskiego 38-40, 70-100 Szczecin tel. (091) 4244222, fax: (091) 4244221

Bardziej szczegółowo