OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego robót remontowych magazynu nr 105 w Archiwum Państwowym w Lublinie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego robót remontowych magazynu nr 105 w Archiwum Państwowym w Lublinie."

Transkrypt

1 OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego robót remontowych magazynu nr 105 w Archiwum Państwowym w Lublinie. 1. Podstawa opracowania 1.1. Umowa z Archiwum Państwowym w Lublinie Uzgodnienia z Inwestorem 1.3. Projekt budowlany wzmocnienia stropów opracowanie z grudnia 2005r. 2. Cel i zakres opracowania Opracowanie niniejsze stanowi uzupełniający opis do projektu wykonawczego remontu pomieszczenia magazynowego nr 105 ze wzmocnieniem stropów. Roboty remontowo-budowlane wykonać naleŝy na podstawie : a/ projektu budowlanego wykonawczego i pozwolenia na budowę z grudnia 2005r., który zawiera: - opis techniczny, - obliczenia konstrukcyjne wzmocnienia stropu, - rysunki inwentaryzacyjne archiwalne, - rysunek konstrukcyjny wzmocnienie stropu w magazynie nr 105, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. b/ opracowanie niniejsze- dokumentacja uzupełniająca, uściślająca zakres robót przewidzianych do wykonania obecnie obejmuje: - opis techniczny uzupełniający do wykonania remontu magazynu Nr 105, - ksiąŝka przedmiarów, - kosztorys inwestorski szczegółowy 3. Ogólny opis magazynu w pom wg proj. budowlanego. Pomieszczenie przeznaczone jest na magazyn archiwaliów. Archiwalia gromadzone będą na regałach przejezdnych na szynach. Szyny regałów naleŝy układać równolegle do ścian poprzecznych. ObciąŜenia uŝytkowe stropu nie mogą przekraczać 10 kn/m2 (1000 kg/m2), licząc razem archiwalia na półkach z cięŝarem własnym regałów. Przykładowe orientacyjne obciąŝenie na 1 m2 powierzchni stropu przy zastosowaniu regałów 8 półkowych o szerokości 40 cm x 2 = 80 cm oraz obciąŝeniu 40 kg na 1 m półki. 1

2 Rozstaw szyn regałów nie będzie przekraczać 1,5 m. Do obliczeń przyjęto orientacyjny cięŝar własny regałów 8 półkowych o szerokości 40 x 2 = 80 cm, 170 kg na 1 m długości regału. Przyjąć naleŝy, Ŝe cięŝar własny regałów stropu wyniesie orientacyjnie 170/0,8 = 212,5 kg na 1m2 pow. stropu. W zaokrągleniu moŝna przyjąć 200 kg/m2. Na obciąŝenia archiwaliami pozostaje = 800 kg/m2 stropu. Przy załoŝeniu regałów 8 półkowych dopuszczalne obciąŝenie na półkę wyniesie: (800 x 0,8): (8 x 2) = 40 kg/m W przypadku regałów 7 półkowych dopuszczalne obciąŝenie wyniesie : (800 x 0,8) : (7 x 2 ) = 45,7 kg/m półki. 4.Kolejność wykonania robót. 4.1.OdciąŜyć i rozebrać regały magazynu nr 105, archiwalia przenieść do innych pomieszczeń. 4.2.Kolejność robót remontowych. - rozbiórka posadzki - rozbiórka podłoŝa betonowego i gruzowego - 30 cm łącznie - wykucie bruzdy obwodowej na ścianach 1x1cegły w poziomie oparcia płyty stropowej - wykonanie szlichty wyrównawczej 3cm - ułoŝenie izolacji z płyt styropianu 3cm - ułoŝenie folii polietylenowej 0.2 mm - montaŝ zbrojenia i betonowanie płyty - zamurowanie pozostałej bruzdy nad płytą stropową - gładź samopoziomująca (w razie potrzeby) - montaŝ szyn jezdnych regałów - układanie posadzki z płytek gresowych z cokolikami - roboty wykończeniowe ścian (uzupełnienia tynków, zeskrobanie starej farby, przetarcie i malowanie) Uwagi: Zbrojenie płyty Ŝelbetowej moŝna układać po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru prawidłowo wykonanych bruzd do oparcia płyty Ŝelbetowej. Płyty Ŝelbetowe moŝna wylewać po odbiorze technicznym robót przygotowawczych oraz zmontowaniu zbrojenia płyty Ŝelbetowej. Odbiór zbrojenia płyty Ŝelbetowej i robót przygotowawczych do betonowania płyty dokonują inspektor nadzoru z projektantem. 2

3 5.Opis robót remontowo-budowlanych. Posadzkę istniejącą wylewane lastriko naleŝy odkuć od płyty Ŝelbetowej. Bruzdy w ścianach wykuć na głębokość min.15cm do 20 cm, do oparcia płyty Ŝelbetowej na całym obwodzie pomieszczenia magazynowego, oprócz odcinków przy dobudowanych przewodach wentylacyjnych. W tych miejscach wystąpi przerwa w oparciu płyty z oddylatowaniem styropianem grubości 1 cm. Zbrojenie płyty nie moŝe być oparte na murach mniej niŝ 15 cm. Płyty wykonywane będą z betonu B-30 zbrojone siatkami z prętów stalowych ze stali A-IIIN średnicy ujednoliconej d = 14 mm. Poziom górnej powierzchni betonowanej płyty Ŝelbetowej naleŝy domierzyć poziomicą laserową z dokładnością do ok. 3 mm. Powierzchnię betonową płyty naleŝy zacierać po kilkunastu godzinach od zabetonowania płyty przed związaniem betonu. Tolerancje poziomowania płyty ok. 3 mm wymagane są przy zakładaniu szyn regałów. Przed drzwiami płytę Ŝelbetową na dług. 1.0 m wykonać ze spadkiem - jeŝeli wystąpi wynikowa róŝnica poziomów z istn. progiem drzwi i dostosować do jazdy wózkami. Posadzkę pochylni uwidocznić kolorystycznie. Szyn regałów nie moŝna wkuwać w płytę Ŝelbetową stropu. Po montaŝu szyn układać posadzkę z płytek gresowych. Posadzkę dylatować w polach między szynami: - wzdłuŝ szyny w kaŝdym polu - poprzeczne w polu 2 szt. z listew dylatacyjnych Cokoliki z płytek j.w. wys. 12 cm wykończone listwą wykończającą. 6. Wentylacja W pom. przewidziano osadzenie dwóch wentylatorków kanałowych o wydajności 200 m3/h. 7. Wymiana grzejników c.o. Istniejące dwa grzejniki Ŝeliwne naleŝy zdemontować. ZałoŜyć dwa nowe grzejniki stalowe dwupłytowe, dług mm, wysokość 600 mm z zaworami powrotnymi, zaworami grzejnikowymi z głowicą termostatyczną średnicy 15 mm. Wymienić rury przyłączne o średn. 15 mm do grzejników. Lublin r. Opracował: inŝ. Janusz Fronczyk 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 L U B L I N Zakład Projektowo - Wykonawczy Urządzeń Elektroenergetycznych ELPIR s.c Lublin ul. Guliwera 11 NIP ( (81) pieczęć jednostki projektowej PROJEKT WYKONAWCZY modernizacji instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych, w Archiwum Państwowym w Lublinie MAGAZYN Nr 105 Inwestor Archiwum Państwowe w Lublinie ul. Jezuicka 13 Projektant : Podst: inż. Wojciech Pietras Nr upr. 595/Lb/2002 Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.... pieczęć projektanta Egzemplarz Nr 1 Lublin dn. wrzesień 2012 rok

48 Wojciech Pietras Lublin, dnia ul. Guliwera Lublin Oświadczenie Zgodnie z art. 20 ust 4 prawa budowlanego oświadczam, że opracowany przeze mnie projekt branży: Elektrycznej_ wchodzący w skład projektu budowlanego dotyczącego: remontu pomieszczeń magazynu Nr 105 zakr. wewnętrznych instalacji elektrycznych dla: Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul. Jezuickiej 13 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Upr. Bud. Nr 595/Lb/

49 1. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości 2. Podstawy opracowania 3. Opis techniczny 4. Spis Rysunków E-1. - Schemat instalacji oświetlenia elektr. ogólnego, gniazd wtykowych 230 V, 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 1. Zlecenie Inwestora. 2. Remont pomieszczenia magazynu Nr 105 Archiwum Państwowego w Lublinie - PT Architektura, - obowiązujące normy i przepisy, - uzgodnienia międzybranżowe, Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny elektrycznych instalacji wewnętrznych. Swoim zakresem obejmuje następujące instalacje wewnętrzne: - instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 1- faz. - instalacja oświetlenia awaryjnego, - instalacja od porażeń prądem elektrycznym, 3. OPIS TECHNICZNY Projekt wykonawczy opracowano na zlecenie Inwestora tj. Archiwum Państwowego w Lublinie Wyżej wymieniona inwestycja związana jest z remontem magazynu Nr INSTALACJA WEWNĘTRZNA Uwagi ogólne: Instalacja wewnętrzna wykonana będzie przewodami typu YDYp 3 x 1,5 mm 2,YDYp 4 x 1,5 mm 2, YDYp 3 x 2,5 mm 2 Przewody układać w rurkach pod tynkiem. Osprzęt elektryczny zastosować np. Schnaider-FORUM. Wyłączniki oświetlenia montować na wys. 1,4 m od podłoża, natomiast gniazda wtykowe 0,9 m od podłoża. Całość instalacji elektrycznej wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami Nr E-1 oraz zgodnie z PN IEC 60364

50 3. OPIS TECHNICZNY 2. INSTALACJA DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ Dodatkową ochroną od porażeń zastosowaną w obiekcie jest szybkie wyłączanie zasilania. W związku z tym przewidziano zastosowanie wyłączników przeciwporażeniowych różnicowo-prądowych o następujących parametrach: In=25 A, I D =0,03 A, 3-faz. umieszczony w projektowanej tablicy rozdzielczej TR-1.3 UWAGA : aby zapewnić prawidłową ochronę przez wyłącznik różnicowo-prądowy, przewody ochronne nie mogą mieć za wyłącznikiem bezpośredniego lub pośredniego połączenia z przewodem neutralnym. Przy układaniu przewodów pod tynkiem należy zwrócić uwagę na to aby nie uszkodzić izolacji przewodu w przeciwnym wypadku nie będzie można załączyć wyłącznika ochronnego. 3. OŚWIETLENIE OGÓLNE I AWARYJNE POMIESZCZEŃ Oświetlenie ogólne Do oświetlenia pomieszczeń zastosowano oprawy oświetleniowe firmy PLEXIFORM zachowując kryteria doboru ze względu na wymagane natężenie oświetlenia, sposób montażu jak również walory estetyczne i energooszczędne. Rozmieszczenie i typ opraw oraz zastosowane źródła światła w poszczególnych pomieszczeniach przedstawiono na Rys E-1. W pomieszczeniach należy zastosować np. oprawy FIBRA II PC 2x58W IP 65 Oprawę wyposażyć w świetlówki typu TL-D 586 W/840 K. Oświetlenie awaryjne W pomieszczeniu magazynu nr 105 zaprojektowano oprawy wyposażone w moduł awaryjny (3h). Oprawy wyposażone w moduł wskazano na rys E1 6. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA Projektuje się również ochronę od przepięć w sieci zasilającej w myśl normy PN-93/E W tym celu w tablicy TR.1.3 istniejące ograniczniki przepięć pozostają do wykorzystania. Należy tylko sprawdzić poprawność podłączeń i stan techniczny ochronników. 8. Pomiary Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonać należy wszystkie wymagane pomiary dla nowobudowanych odbiorczych instalacji elektrycznych niskiego napięcia, a mianowicie: sprawdzić rezystancję izolacji obwodów elektrycznych, sprawdzić ciągłość przewodu ochronnego, sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, sprawdzić działanie wyłączników różnicowoprądowych, sprawdzić działanie funkcjonalne obwodów gniazd wtykowych, Kontrolę sprawności instalacji (wykonaną wg powyższych punktów) poprzeć należy protokołami kontrolnymi dołączonymi do dokumentacji powykonawczej. 4. SPIS RYSUNKÓW E-1. - Schemat instalacji oświetlenia elektr. ogólnego gniazd wtykowych 230 V

51 1/8 Korytarz 2 1/12 Mag. archiwum 105 1/11 Mag. archiwum 106 1/10 Mag. archiwum 107

52 Regały przejezdne Patrz SIWZ - załącznik nr 3 - Plan rozmieszczenia i opis techniczny regałów

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2. Adres: ul. Warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański Inwestor: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku Muzeum w Piotrkowie trybunalskim INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA SERWEROWNI I GNIAZD KOMPUTEROWYCH W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH NA 2 PIĘTRZE Inwestor: INSTYTUT MEDYCYNY DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ im. MIROSŁAWA MOSSAKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo