RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. 2/45

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Małgorzata Domżalska, Ewa Jamiołkowska. Badaniem objęto 138 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 107 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 53 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły,grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki. 3/45

4 Obraz szkoły Technikum Zawodowe wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Uczniowie kształcą się w zawodach: technik hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych, organizacji usług gastronomicznych, informatyk i technik budownictwa. Szkoła podejmuje działania umożliwiające uczniom wszechstronny rozwój i zapewniające wysoki standard bazy dydaktycznej. Placówka posiada dwie sale gimnastyczne, siłownię, dwa sklepiki, bibliotekę, czytelnię multimedialną, pokój wypoczynkowy dla maturzystów, gabinet pielęgniarki, psychologa, pedagogów, doradcy zawodowego, gabinet stomatologiczny NFZ, nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, internat, stołówką, wielofunkcyjne boisko sportowe. W szkole działa dziennik elektroniczny umożliwiający bieżące informowanie rodziców o wynikach w nauce ich dzieci. W ramach projektu z programu Młodzież w działaniu, utworzono salę kinową umożliwiającą edukację filmową. W ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" z RPO WZ zostały utworzone i wyposażone w profesjonalny sprzęt specjalistyczne pracownie: diagnostyczna, stolarska, hotelarska, obsługi konsumenta, gastronomiczna, projektowo-budowlana i komputerowa. Funkcjonuje szkolny hotelik prowadzony przez uczniów klas technikum hotelarskiego, w którym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne. W ramach programu Leonardo da Vinci uczniowie odbywają staże finansowane ze środków UE w hotelach i restauracjach w Anglii, Niemczech i na Malcie. Szkoła realizuje także różnorodne projekty edukacyjne w ramach programów Comenius, Comenius Regio, Młodzież w działaniu, Leonardo da Vinci, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymianu Młodzieży, współpracując ze szkołami i instytucjami państw Unii Europejskiej. Każdego roku organizowane są wyjazdy młodzieży za granicę w ramach projektów koordynowanych przez inne państwa UE. Na zaproszenie Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz FRSE w Warszawie, na konferencjach w Szczecinie, szkoła dwukrotnie prezentowała zrealizowane projekty z programu Leonardo da Vinci oraz Comenius, jako przykłady dobrych praktyk. Szkoła zajęła I miejsce w kategorii instytucjonalnej - program Leonardo da Vinci, w ogólnopolskim konkursie pod hasłem "Historie sukcesu - jak udział w programach edukacyjnych wpłynął na funkcjonowanie instytucji i nasze życie". Uczniowie zaangażowani w realizację projektów brali udział na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP w debacie pt. "Energia młodych. Jak działać, po co działać?". W szkole działają koła przedmiotowe i zainteresowań. Organizowane są zajęcia wyrównawcze grupowe i indywidualne. Prężnie działa Klub Europejski Douzelage, Wolontariusza, Alternatywy Młodzieżowej, Honorowego Dawcy Krwi i Koło PCK oraz Szkolne Koło Naukowe. Szkoła jest organizatorem powiatowych konkursów, zawodów i olimpiadach. Prowadzi efektywne działania w celu podnoszenia wyników egzaminów zewnętrznych. Uczniowie wydają gazetę Wióry, funkcjonuje chór szkolny. Szkoła efektywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym i instytucjami. Pozytywnie kształtuje się współpraca z rodzicami, których szkoła stara się włączać w realizację działań statutowych. 4/45

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Patron Typ placówki Technikum Miejscowość Chojna Ulica Dworcowa Numer 3 Kod pocztowy Urząd pocztowy Chojna Telefon Fax Www Regon Publiczność publiczna Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież Charakter brak specyfiki Uczniowie, wychow., słuchacze 286 Oddziały 12 Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela 3.97 Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat gryfiński Gmina Chojna Typ gminy gmina miejsko-wiejska 5/45

6 Poziom spełniania wymagań państwa Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się C Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału (D) Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D) Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D) Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania (D) Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach (D) Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój (D) Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej (B) Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój (B) Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B) W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów (B) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego (D) Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji (D) W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych (B) Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B) Respektowane są normy społeczne B Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne (D) Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego (D) Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu (D) W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb (B) W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B) 6/45

7 Wnioski 1. Zachodzące w szkole procesy edukacyjne uwzględniają potrzeby i możliwości uczniów, lecz nie wszystkie podejmowane przez nauczycieli działania ukierunkowane są na aktywizację i zmotywowanie uczniów do nauki. 2. Szkoła systematycznie unowocześnia proces dydaktyczny, prowadzi działania dające uczniom dodatkowe uprawnienia i umiejętności, co wpływa na zwiększenie ich szans na rynku pracy. 3. Proces nabywania wiadomości i umiejętności odbywa się w oparciu o prowadzone diagnozy osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Podejmowane działania edukacyjne są zgodne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej. 4. Szkoła organizuje działania wychowawcze zapewniające uczniom poczucie bezpieczeństwa, dba się o to, aby podejmowane działania wychowawcze były adekwatne i uwzględniały potrzeby całej społeczności szkolnej, a także wynikały z uczniowskich oczekiwań. 7/45

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Nauczanie w efektywnych szkołach jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze zorganizowane, przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na uczeniu się jest zaplanowana i kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko uczenia się powinno być atrakcyjne, metody pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. Poziom spełnienia wymagania: C Procesy edukacyjne służą rozwojowi uczniów. Metody pracy stosowane przez kadrę pedagogiczną i właściwe relacje między uczestnikami procesów edukacyjnych są powszechne i w większości adekwatne do potrzeb. Znaczna część uczniów zna stawiane przed nimi cele uczenia się. Wsparcie nauczycieli oraz przekazywanie uczniom informacji zwrotnej o postępach w nauce oraz stosowane przez nauczycieli sposoby oceniania, pozytywnie wpływają na atmosferę uczenia się. Procesy edukacyjne są tak organizowane, by umożliwić uczniom na poszczególnych przedmiotach łączenie wiedzy z różnych dziedzin, a realizacja projektów, w których uczestniczą i angażowanie w wolontariat, ułatwiają funkcjonowanie we współczesnym świecie. W ocenie większości uczniów to, czego uczą się w szkole nie przydaje im się w życiu. Na podstawie obserwowanych lekcji wynika, że nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób organizowania i przebieg uczenia się, dzięki czemu kształtują w nich poczucie odpowiedzialności za własny rozwój. Wykorzystywane przez nauczycieli na lekcji metody pracy umożliwiają uczniom uczenie się od siebie nawzajem, działania te nie są jednak w szkole powszechne. 8/45

9 Obszar badania: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału Procesy edukacyjne służą rozwojowi uczniów. Metody pracy stosowane przez kadrę pedagogiczną i właściwe relacje między uczestnikami procesów edukacyjnych są powszechne i w większości adekwatne do potrzeb. Większość uczniów klas czwartych podaje, że w dniu badania współpracowali z innymi uczniami (rys.1j), odnieśli się także do zagadnień dotyczących zrozumiałego tłumaczenia zagadnień przez nauczycieli, umiejętności zainteresowania tematem oraz sposobu w jaki nauczyciele uczą aby zainteresować uczniów tematem (rys.2j-3j). Zdaniem większości nauczycieli obserwowane lekcje nie różniły się od innych, różnica polegała jedynie na zastosowaniu większej ilości materiałów dydaktycznych, a uczniowie byli bardziej aktywni i spokojni. Uczniowie są bardziej zaangażowani a także zapamiętują więcej faktów. Nauczyciele używali na lekcji różnych metod w celu zmotywowania uczniów do nabycia określonej umiejętności, ukierunkowania na osiągniecie celu, wywołania pozytywnych emocji, rozwijania umiejętności współpracy, zaciekawienia uczniów, pobudzenia do dyskusji, ćwiczenia umiejętności współpracy, zaktywizowania uczniów i skłonienia ich do refleksji. Wykres 1j Wykres 2j 9/45

10 Wykres 3j Wykres 4j Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się, poprzez stwarzanie przez większość lekcji sytuacji sprzyjających poszukiwaniu różnych rozwiązań oraz stosowanie różnych metod pracy. W większości twierdzą, że uczniowie potrafią się uczyć samodzielnie (rys.1j). Większość uczniów jest tego samego zdania (rys.2j). Jednak część uczniów jest zdania, że nauczyciele nie pomagają im zastanowić się czego się nauczyli (rys.3j) oraz nie wyjaśniają im jak się uczyć (rys.4j). Na większości obserwowanych lekcji były sytuacje w których nauczyciele stwarzali warunki podejmowania indywidualnych decyzji, dotyczących uczenia się oraz wyrażania swoich opinii, a z możliwości wyrażenia swojego zdania na tematy poruszane na lekcjach skorzystała większość uczniów. Na wszystkich obserwowanych zajęciach uczniowie mieli możliwość podsumowania lekcji. Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się poprzez stosowanie różnych środków dydaktycznych oraz metod pracy. 10/45

11 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j 11/45

12 Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się W szkole nauczyciele i uczniowie starają się tworzyć atmosferę uczenia się. Ponad połowa ankietowanych rodziców jest zdania, że nauczyciele dbają o dobre relacje miedzy uczniami, ich dzieci chętnie chodzą do szkoły, nauczyciele ich szanują oraz traktują wszystkich uczniów równie dobrze (rys.1j-4j). Część uczniów deklaruje, że w dniu badania dostali od nauczyciela wskazówkę, która pomogła się im uczyć (rys.5j), większość z nich jest zdania, że nauczyciele wysłuchali ich, gdy mieli potrzebę z nimi porozmawiać (rys.6j). Część z nich informuje, że czas na lekcjach wykorzystywany jest na naukę (rys.7j), ponad połowa twierdzi, że uczniowie odnoszą się do siebie przyjaźnie (rys.8j), a większość, że pomagają sobie w nauce (rys.9j). Część badanych wskazuje, że nauczyciele traktują dobrze wszystkich uczniów (rys.10j). Większość, że w szkole nie ma uczniów lekceważonych przez innych (rys.11j). Na wszystkich obserwowanych lekcjach uczniowie odnosili się do siebie przyjaźnie, zaobserwowano życzliwe relacje między nauczycielem i uczniami. Młodzież miała możliwość wykorzystania popełnionych błędów do uczenia się. Na części zajęć zaobserwowano sytuacje, w których uczniowie prezentowali swoje opinie lub zgłaszali inicjatywy. Uczniowie byli aktywni i starali się dobrze wypaść. Zdaniem pracowników niepedagogicznych atmosfera w szkole jest bardzo dobra, pełna zrozumienia. W szkole kładzie się nacisk przede wszystkim na respektowanie regulaminów, dyscyplinę i bezpieczeństwo uczniów i wspomaganie nauczycieli podczas ich dyżurów. Wykres 1j Wykres 2j 12/45

13 Wykres 3j Wykres 4j Wykres 5j Wykres 6j 13/45

14 Wykres 7j Wykres 8j Wykres 9j Wykres 10j 14/45

15 Wykres 11j Obszar badania: Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania Większość uczniów zna stawiane przed nimi cele uczenia się (rys. 1j), a ponad połowa formułowane wobec nich oczekiwania (Rys. 2j). Uczniowie są zdania, że nauczyciele precyzują, jakich działań oczekują od nich w czasie lekcji (rys.3j). Na wszystkich obserwowanych zajęciach nauczyciele informowali o celach poprzez podanie tematu lekcji, wyjaśnianie i nawiązywanie do doświadczeń uczniów, nawiązywanie do tematu z poprzednich lekcji oraz poprzez wyjaśnienie i zadawanie pytań pomocniczych, których celem było naprowadzenie uczniów. W konsekwencji tych działań uczniowie wiedzą dlaczego uczą się wprowadzanych treści (Rys. 3j). 15/45

16 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j 16/45

17 Obszar badania: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach Uczniowie w większości są motywowani do pracy, a nauczyciele udzielają im wsparcia w trudnych sytuacjach. Większość nauczycieli deklaruje, że udzielane uczniom informacje zwrotne motywują ich do pracy (rys.1j). Tylko 33 spośród 100 ankietowanych rodziców jest zdania, że nauczyciele chwalą ich dzieci i wierzą w ich możliwości (rys.2j,3j). Ponad połowa uczniów informuje, że nie lubi się uczyć na lekcjach, jednak może liczyć na udzielenie wsparcia ze strony nauczycieli (rys.4j,5j). Wykres 1j Wykres 2j 17/45

18 Wykres 3j Wykres 4j Wykres 5j 18/45

19 Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój Informacja zwrotna udzielana młodzieży na temat postępów w nauce nie zawsze wpływa korzystnie na proces uczenia się i planowanie kariery szkolnej i zawodowej. Większość ankietowanych rodziców jest zdania, że sposób oceniania zachęca ich dzieci do uczenia się (rys. 1j). Zdaniem ankietowanych uczniów, większość nauczycieli przestrzegała w dniu badania ustalone zasady oceniania (rys. 2j). Z opinii uczniów wynika, że ocenianie nie w pełni motywuje ich do uczenia się (rys. 1w). Większość z nich deklaruje, że nauczyciele uzasadniają każdy stawiany im stopień (rys. 3j), ale tylko część nauczycieli rozmawia z nimi o postępach i przyczynach trudności w nauce (rys. 4j,5j). Jednocześnie uczniowie nie zawsze otrzymują informację zwrotną o tym co wpłynęło na ich sukcesy (rys. 6j). Uczniowie w większości zadeklarowali, że ocenianie odbywa się według ustalonych i jasnych zasad (rys. 7j). Z obserwacji lekcji wynika, że nauczyciele zwracają uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania ucznia, które były prawidłowe i nieprawidłowe. Ponadto udzielana przez nich informacja zwrotna, dotycząca efektów pracy uczniów, motywuje młodzież do dalszej pracy, mobilizuje, wspomaga, pomaga zrozumieć zagadnienia, właściwie wykonać ćwiczenia. Wykres 1j Wykres 2j 19/45

20 Wykres 3j Wykres 4j Wykres 5j Wykres 6j 20/45

21 Wykres 7j Wykres 1w 21/45

22 Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej Nauczyciele w większości nawiązują na swoich lekcjach do różnych dyscyplin wiedzy, przy czym nabyta wiedza i umiejętności w ocenie młodzieży jest częściowo przydatna w życiu. Ankietowani uczniowie zadeklarowali, że na części lekcji mają możliwość korzystania z tego, czego nauczyli się na innych przedmiotach lub poza szkołą (rys.1j,2j). Mniej niż połowa z nich uważa, że to, czego uczą się w szkole przydaje im się w życiu (rys.3j). Obserwacje zajęć nie w pełni wskazały na wykorzystanie wiedzy przedmiotowej, nabytej na innych przedmiotach. Uczniowie mieli jednak możliwość odwoływania się do innych doświadczeń poprzez korzystanie z umiejętności kształconych wcześniej i dodatkowe pytania. Nauczyciele w większości dbają o to aby pokazywać uczniom związki między tym, co dzieje się na lekcji, a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej okolicy, w Polsce lub na świecie. Łączą wiedzę teoretyczną z praktyką, uczą m. in. obsługi arkusza kalkulacyjnego, tworzenia prezentacji multimedialnych, udzielania pierwsze pomocy, wyszukiwania i doboru informacji, uczestniczenia w zajęciach na wyższych uczelniach, czytania ze zrozumieniem, pracy z tekstem, przetwarzania informacji, kształtowania umiejętności posługiwania się językiem obcym, poszukują korelacji z innymi dziedzinami. Wykres 1j Wykres 2j 22/45

23 Wykres 3j Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój Nauczyciele kształtują wśród uczniów poczucie współodpowiedzialności za własny rozwój, dając im możliwość wpływania na organizację procesu kształcenia (rys.1j-5j). Uczniowie mają wpływ na atmosferę w klasie, omawiane tematy i treści, na sposób uczenia się (rys.1w). Jak twierdzą uczniowie wyniki najbardziej zależą od ich zaangażowania, czasu jaki poświęcają na naukę, atmosfery w klasie, pracy nauczycieli, uzdolnień (rys.2w). Zachęcanie uczniów do wymyślania i realizowania własnych pomysłów przedstawia rys.6j. Z obserwacji zajęć wynika, że nauczyciele rozmawiali z uczniami o tym, jak przebiegać ma lekcja i dawali uczniom możliwość zastanowienia się, czego się nauczyli. Dają możliwość doboru par, grup, w których pracują, swobodnego wypowiadania się, zachęcają, stosują odpowiednie i zróżnicowane metody i formy prowadzenia zajęć. 23/45

24 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j 24/45

25 Wykres 5j Wykres 6j Wykres 1w 25/45

26 Wykres 2w Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem Wykorzystywane przez nauczycieli na lekcji metody pracy umożliwiają uczniom uczenie się od siebie nawzajem. Działania te nie są jednak w szkole powszechne. Nauczyciele deklarują, że podczas lekcji wykorzystują różnorodne metody umożliwiające uczniom wzajemne uczenie się, np.: pracę w parach, grupach, zespołach, zbieranie informacji zwrotnych od uczniów, zadawanie pytań, podsumowanie, dyskusja, prezentacje, wyrażanie opinii, burza mózgów, ocena koleżeńska, referat, karty pracy, wykorzystanie e-learningowej platformy Moodle. Jednak nie wszyscy uczniowie potwierdzają wykorzystywanie różnorodnych metod na zajęciach (rys.1j,2j). W trakcie obserwowanych lekcji nauczyciele umożliwiali uczniom uczenie się od siebie nawzajem poprzez pomaganie słabszym, rozwiązywanie zadań w parach i grupach, pracę przy tablicy, słuchanie swoich wypowiedzi, branie udziału w dyskusji, zadawanie pytań. 26/45

27 Wykres 1j Obszar badania: Wykres 2j W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów Szkoła podejmuje działania nowatorskie adekwatnie do potrzeb rozwojowych uczniów. Są to m. in. realizowanie przez szkołę projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego" współfinansowanego przez RPO WZ, dzięki któremu utworzono i wyposażono pracownie szkolne w nowoczesny sprzęt specjalistyczny (m. in. pracownie diagnostyczną, stolarską, hotelarską, obsługi konsumenta, gastronomiczną, projektowo-budowlaną i komputerową); wdrożenie innowacji pedagogicznej Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa (projekt realizowany z POKL w partnerstwie z Politechniką Koszalińską), innowacyjny program nauczania fizyki z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych: edukacyjnych gier wideo i gier flashowych; zatrudnienie psychologa oraz doradcy zawodowego; w ramach projektu Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa z programu Leonardo da Vinci odbywanie przez uczniów klas w zawodzie technik hotelarstwa staży w hotelach w Anglii i na Malcie; ponadto złożenie kolejnego projektu Od praktyki do pracy, w ramach nowego programu Erasmus+, dzięki któremu uczniowie w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych będą mogli wyjechać na zagraniczne staże w hotelach i restauracjach; 27/45

28 zorganizowanie międzynarodowej konferencji Projekty mobilności programu Leonardo da Vinci realizowane w ZSP Nr 1 w Chojnie, jako narzędzie służące przygotowaniu uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w której m.in. udział brali przedstawiciele organu prowadzącego, przedstawiciel Agencji Narodowej programu, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, absolwenci szkoły, uczniowie, którzy odbyli staże w ramach programu, pracodawcy z kraju i z zagranicy, opracowanie przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wprowadzenie w szkole ECVET europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym, którego celem jest propagowanie mobilności transnarodowej i dostępu do uczenia się przez całe życie, dzięki czemu uczniowie mogą łatwiej uzyskać uznanie szkoleń, zdobytych umiejętności oraz wiedzy odbytych w innym państwie członkowskim UE; uczestnictwo uczniów w projektach edukacyjnych: Europa lokalnie: nadzieje i obawy w Prienai na Litwie (Polsko Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży); Postaw na młodzież Europejski Tydzień Młodzieży w Chojnie; Rozmawiaj, tańcz, myśl realizuj się! z partnerami z Węgier i Rumunii; Razem przez pokolenia w Anglii; Go Online! - Training and Networking in the youth field w Turcji; Młodzież udział obywatelstwo ( w ramach programu Młodzież w działaniu) z partnerami z Malty i Węgier; realizacja dwuletniego projektu Community school school in community (program Comenius Regio) z partnerami z Anglii i Malty; współpraca z WOPR, dzięki której uczniowie mają możliwość uzyskania wszystkich stopni ratowniczych; rozszerzenie oferty kół przedmiotowych i zainteresowań o koła obejmujące kształcenie zawodowe: koło wiedzy hotelarskiej, koło wiedzy o żywieniu i żywności, koło wiedzy i umiejętności budowlanych, rozszerzenie oferty olimpiad i konkursów z zakresu przedmiotów zawodowych (Olimpiada Innowacji Technicznych, Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie Net Master Cup, Ogólnopolski konkurs informatyczny "Technologie informacyjno-komunikacyjne? Tak!", Szkolny Konkurs Wiedzy Hotelarskiej, Szkolna internetowa gra giełdowa i kurs e-learningowy o inwestowaniu, Szkolny Konkurs Informatyczny Bezpieczny komputer, działanie uczniów w Szkolnym Klubie Wolontariusza, Szkolnym Klubie Honorowych Dawców Krwi oraz Szkolnym Kole PCK (systematycznie organizowane są wyjazdy do Zachodniopomorskiej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, gdzie uczniowie oddają krew,uczniowie, chcący poświęcić swój czas innym) mające na celu uwrażliwienie na potrzeby innych, organizowanie przez szkołę powiatowych konkursów dla uczniów gimnazjów oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych: wiedzy o HIV/AIDS, ortograficznego, mitologicznego, wiedzy o Europie, Według dyrektora, w działania szkoły nie wszyscy nauczyciele się angażują. Połowa nauczycieli zadeklarowała stosowanie nowatorskich rozwiązań w swojej pracy (rys.1j) i (rys.1w). Według dyrektora i nauczycieli zastosowanie nowatorskich metod wpływa na: rozwój uczniów, wzrost jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz zwiększenie zaangażowania uczniów w wyższym stopniu niż w przypadku stosowania metod tradycyjnych. 28/45

29 Wykres 1j Wykres 1w 29/45

30 Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. Poziom spełnienia wymagania: B W Technikum Zawodowym w Chojnie wykorzystuje się wiedzę na temat osiągnięć uczniów w poprzednim etapie edukacyjnym w realizacji podstawy programowej. W procesie lekcyjnym są uwzględniane zalecane warunki i sposoby realizacji ustalone dla danego przedmiotu. Nauczyciele monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów. Szkoła realizuje działania rozwijające umiejętność autoprezentacji, funkcjonowania na rynku pracy także międzynarodowym, planowania dalszej kariery zawodowej i edukacyjnej na podstawie predyspozycji zawodowych i zainteresowań, przygotowania dokumentacji związanej z poszukiwaniem pracy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, obsługi komputera i urządzeń biurowych, korzystania z nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych, współpracy w zespole. Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego W szkole wykorzystuje się wiedzę na temat osiągnięć uczniów w poprzednim etapie edukacyjnym w realizacji podstawy programowej. Nauczyciele przeprowadzają dwie diagnozy wstępne: analizę wyników egzaminu gimnazjalnego oraz badanie kompetencji językowych. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego służy zdobyciu informacji o wiadomościach i umiejętnościach nowych uczniów tworzących jeden oddział, w celu dostosowania przez uczących nauczycieli programu nauczania, rozkładów materiału, metod nauczania do możliwości i umiejętności uczniów. Badanie kompetencji językowych, przeprowadzane jest w formie testu językowego w fazie rekrutacji, służy to podziałowi uczniów wszystkich klas pierwszych na grupy międzyoddziałowe, w zależności od poziomu zaawansowania. Zespół nauczycieli języków obcych wybiera podręczniki dostosowane do poziomu wiedzy uczniów oraz dostosowuje rozkłady materiału.celowe jest więc przeprowadzanie w szkole takich diagnoz, ponieważ umożliwiają one nauczycielom dobre rozplanowanie pracy w każdym oddziale. 30/45

31 Obszar badania: Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji W procesie lekcyjnym są uwzględniane zalecane warunki i sposoby realizacji ustalone dla danego przedmiotu nauczania. Nauczyciele w różnym stopniu umożliwiają uczniom kształtowanie kluczowych kompetencji (rys.1j - 8j). Jak wynika z obserwacji zajęć nauczyciele kształtowali na lekcjach przede wszystkim: czytanie, umiejętność pracy zespołowej, odkrywanie przez uczniów swoich zainteresowań i przygotowanie do dalszej edukacji oraz umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i piśmie. Nauczyciele uwzględniali możliwości edukacyjne młodzieży, na zajęciach uczniowie rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności, tak aby każdy mógł osiągnąć sukces zarówno uczeń mający trudności w nauce jak i zdolny, stwarzali możliwość korzystania z różnych źródeł informacji, udział w dyskusjach na forum klasy. Wykres 1j Wykres 2j 31/45

32 Wykres 3j Wykres 4j Wykres 5j Wykres 6j 32/45

33 Wykres 7j Wykres 8j Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz W Technikum Zawodowym w Chojnie nauczyciele monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów. Wykorzystują wnioski z analizy osiągnięć uczniów (rys. 1w), a następnie wykorzystują w swojej pracy wnioski z tych analiz do modyfikacji: kryteriów oceniania, zakresu wprowadzanego materiału, warsztatu pracy, indywidualizacji nauczania, ćwiczenia strategii rozwiązywania testów i zadań egzaminacyjnych. Ponadto modyfikują dotychczasowe metody pracy i metody wychowawcze, zwiększają intensywność konsultacji z rodzicami uczniów, zwiększają nacisk na rozwiązywanie zadań praktycznych, aktywizują uczniów i zwracają większą uwagę na zagadnienia, które sprawiają uczniom trudność. Nauczyciele monitorują nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia podczas lekcji. Jak wynika z obserwacji lekcji robią to poprzez: sprawdzanie czy uczniowie właściwie zrozumieli temat, w jaki sposób wykonują zadania, jakie potrafią wyciągać wnioski i jak analizują teksty. 33/45

34 Wykres 1w 34/45

35 Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych Głównymi działaniami podejmowanymi przez szkołę w celu wzrostu wyników kształcenia lub osiągania sukcesów jest: prowadzenie przez wszystkich nauczycieli uczących przedmiotów zdawanych na egzaminie, zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych, przeprowadzanie próbnych egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, przygotowywanie uczniów do konkursów, których tematyka i forma sprzyjają odniesieniu przez nich sukcesu, na miarę możliwości, ujęcie w ofercie szkoły różnorodnych olimpiad, konkursów, zawodów, w których uczniowie mogą wziąć udział. Ponadto prowadzenie dużej liczby kół przedmiotowych i zainteresowań, zajęć wyrównawczych grupowych i indywidualnych, realizacja projektów edukacyjnych, umożliwiających uczniom odbywanie stażu w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych w hotelach i restauracjach w Anglii i na Malcie, stała modernizacja bazy oraz dbałość o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, a także udział dużej grupy nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego. Większość uczniów potrafi wymienić sukcesy, z których jest zadowolona. Należą do nich m.in. udziały w konkursach, nabywanie umiejętności zawodowych, uzyskiwanie dobrych ocen, wyjazdy na praktyki zawodowe za granicę, wolontariat itp. Jak wynika z analizy wniosków z nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora w szkole dotyczących efektów uczenia się najważniejsze to: organizacja zajęć wyrównawczych poprawienie w klasach zdawalności technikum egzaminu zawodowego, w celu potwierdzającego poprawy kwalifikacje wyników zawodowe egzaminu uczniów maturalnego, klas technikum zawodowego, organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów, którzy zadeklarowali chęć zdawania egzaminu zawodowego, organizowanie próbnych egzaminów maturalnych i zawodowych, zwiększenie motywacji do uczenia się przedmiotów zawodowych. Ponadto realizacja programu poprawy frekwencji, prowadzenie efektywnych działań wychowawczych w celu ograniczenia nieuzasadnionych nieobecności uczniów na zajęciach. Wszystkie podejmowane działania w szkole przyczyniają się do wzrostu zdawalności egzaminów zewnętrznych na przestrzeni ostatnich lat. Przekłada się to na umiejscowienie szkoły w coraz to wyższym staninie (6 i 7). W odniesieniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obserwowana jest od trzech lat tendencja zwyżkowa dotycząca zdawalności egzaminu. Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy Szkoła realizuje działania rozwijające umiejętność autoprezentacji, funkcjonowania na rynku pracy także międzynarodowym, planowania dalszej kariery zawodowej i edukacyjnej na podstawie predyspozycji zawodowych i zainteresowań, przygotowania dokumentacji związanej z poszukiwaniem pracy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, obsługi komputera i urządzeń biurowych, korzystania z nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych, współpracy w zespole. Kładzie się nacisk na rozwijanie kompetencji językowych, szczególnie w obszarze komunikacji zawodowej, a także praktyczno - zawodowej, rozwijanie poczucia własnej wartości, pewności siebie, asertywności i otwartość na zmiany, tolerancję dla odmiennych kultur, poczucie tożsamości europejskiej. 35/45

36 W związku z tym organizowane są wyjazdy uczniów na staże zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci, współpraca z uczelniami wyższymi, prowadzone jest doradztwo zawodowe oraz zajęcia dodatkowe związane z wprowadzeniem na rynek pracy. W szkole wdrożono system ECVET, który pozwala na transfer i uznanie umiejętności zdobytych podczas praktyk zawodowych w krajach Unii Europejskiej. Podobne znaczenie mają Europass mobilność nadawane uczniom odbywającym praktyki zawodowe za granicą. 36/45

37 Wymaganie: Respektowane są normy społeczne Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu sprzyjającego uczeniu się. Poziom spełnienia wymagania: B W Technikum wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski. W związku z tym mogą angażować się w różnorodne działania. W szkole wypracowane są zasady postępowania i współżycia, które respektowane są przez całą społeczność szkolną oraz rodziców uczniów. Dokonuje się analiz podejmowanych działań, które służą eliminacji zagrożeń i wzmacnianiu poczucie pozytywnych bezpieczeństwa. zachowań Szkoła uczniów. umożliwia W związku uczniom z tym i rodzicom uczniowie udział mają w analizie i modyfikacji systemu oddziaływań wychowawczych. Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne W szkole podejmowane są działania, które zapewniają uczniom poczucie bezpieczeństwa. Uczniowie czują się bezpiecznie zarówno na lekcjach, przerwach jak i po skończonych zajęciach (rys. 1j - 3j). W szkole nie ma problemu z kradzieżami między uczniami, czy niszczeniem przedmiotów należących do uczniów (rys. 4j 6j). Ponadto uczniowie twierdzą, że (rys. 7j - 12j). Pracownicy szkoły podkreślają, że szkoła jest bezpieczna: jest monitoring, uczniowie noszą identyfikatory, na terenie szkoły zatrudnionych jest 3 ochroniarzy. Ponadto dla celów bezpieczeństwa prowadzone są kontrole wewnętrzne, próbne alarmy, procedury awaryjne. Szkoła współpracuje ze Strażą Miejską, odbywają się szkolenia BHP itp. Na temat dobrze zapewnionego bezpieczeństwa w szkole wypowiadają się partnerzy szkoły oraz organ prowadzący. 37/45

38 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j 38/45

39 Wykres 5j Wykres 6j Wykres 7j Wykres 8j 39/45

40 Wykres 9j Wykres 10j Wykres 11j Wykres 12j 40/45

41 Obszar badania: Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego W Technikum wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski. W związku z tym mogą angażować się w różnorodne działania (rys.1w). Organizowane są wycieczki do kina, teatru, na basen. Nauczyciele podkreślają, że uczniowie biorą udział nie tylko w działaniach samorządu uczniowskiego w szkole, ale też w swoich środowiskach lokalnych. Wykres 1w Obszar badania: Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu W szkole wypracowane są zasady postępowania i współżycia, które respektowane są przez całą społeczność szkolną oraz rodziców uczniów. Rodzice podkreślają, że mają możliwość w szkole współdecydowania o obowiązujących zasadach i normach, zawsze są informowani o tym co dzieje się w szkole i zawsze pytani o opinie. Współdecydują o wycieczkach szkolnych, wydatkowaniu pieniędzy z rady rodziców, programach wychowawczych i profilaktycznych (rys.1j - 3j). Jak wynika z obserwacji zajęć uczniowie jak i nauczyciele przestrzegają określonych w szkole norm i zasad postępowania. Przez okazywanie sobie wzajemnego szacunku współpracują ze sobą. Nauczyciele dają możliwości każdemu uczniowi wypowiedzenia się, odnoszą się do każdego ucznia z szacunkiem, każdego traktują równo, w szkole panuje atmosfera wzajemnej życzliwości. Od uczniów oczekuje się przede wszystkim zachowań kulturalnych, noszenia w szkole identyfikatorów, poszanowania mienia. Uczniowie rozmawiają z nauczycielami o tym, jak należy się zachowywać, przeprowadzane są też rozmowy i zajęcia z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym. W szkole 41/45

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole "Wyspa Malucha" Przecław Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 1. OGÓLNY PLAN PRACY PLACÓWKI Wizja funkcjonowania ZSB i planowane cele. Szkoła kształci uczniów przygotowując ich do wykonywania zwodów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły JOLANTA MISZTAL Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły Podejmowane w polskim systemie oświaty przedsięwzięcia w zakresie ewaluacji i oceny

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza Swarzędz Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo