RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. 2/45

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Małgorzata Domżalska, Ewa Jamiołkowska. Badaniem objęto 138 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 107 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 53 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły,grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki. 3/45

4 Obraz szkoły Technikum Zawodowe wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Uczniowie kształcą się w zawodach: technik hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych, organizacji usług gastronomicznych, informatyk i technik budownictwa. Szkoła podejmuje działania umożliwiające uczniom wszechstronny rozwój i zapewniające wysoki standard bazy dydaktycznej. Placówka posiada dwie sale gimnastyczne, siłownię, dwa sklepiki, bibliotekę, czytelnię multimedialną, pokój wypoczynkowy dla maturzystów, gabinet pielęgniarki, psychologa, pedagogów, doradcy zawodowego, gabinet stomatologiczny NFZ, nowocześnie wyposażone sale lekcyjne, internat, stołówką, wielofunkcyjne boisko sportowe. W szkole działa dziennik elektroniczny umożliwiający bieżące informowanie rodziców o wynikach w nauce ich dzieci. W ramach projektu z programu Młodzież w działaniu, utworzono salę kinową umożliwiającą edukację filmową. W ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" z RPO WZ zostały utworzone i wyposażone w profesjonalny sprzęt specjalistyczne pracownie: diagnostyczna, stolarska, hotelarska, obsługi konsumenta, gastronomiczna, projektowo-budowlana i komputerowa. Funkcjonuje szkolny hotelik prowadzony przez uczniów klas technikum hotelarskiego, w którym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne. W ramach programu Leonardo da Vinci uczniowie odbywają staże finansowane ze środków UE w hotelach i restauracjach w Anglii, Niemczech i na Malcie. Szkoła realizuje także różnorodne projekty edukacyjne w ramach programów Comenius, Comenius Regio, Młodzież w działaniu, Leonardo da Vinci, Polsko-Litewskiego Funduszu Wymianu Młodzieży, współpracując ze szkołami i instytucjami państw Unii Europejskiej. Każdego roku organizowane są wyjazdy młodzieży za granicę w ramach projektów koordynowanych przez inne państwa UE. Na zaproszenie Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz FRSE w Warszawie, na konferencjach w Szczecinie, szkoła dwukrotnie prezentowała zrealizowane projekty z programu Leonardo da Vinci oraz Comenius, jako przykłady dobrych praktyk. Szkoła zajęła I miejsce w kategorii instytucjonalnej - program Leonardo da Vinci, w ogólnopolskim konkursie pod hasłem "Historie sukcesu - jak udział w programach edukacyjnych wpłynął na funkcjonowanie instytucji i nasze życie". Uczniowie zaangażowani w realizację projektów brali udział na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP w debacie pt. "Energia młodych. Jak działać, po co działać?". W szkole działają koła przedmiotowe i zainteresowań. Organizowane są zajęcia wyrównawcze grupowe i indywidualne. Prężnie działa Klub Europejski Douzelage, Wolontariusza, Alternatywy Młodzieżowej, Honorowego Dawcy Krwi i Koło PCK oraz Szkolne Koło Naukowe. Szkoła jest organizatorem powiatowych konkursów, zawodów i olimpiadach. Prowadzi efektywne działania w celu podnoszenia wyników egzaminów zewnętrznych. Uczniowie wydają gazetę Wióry, funkcjonuje chór szkolny. Szkoła efektywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym i instytucjami. Pozytywnie kształtuje się współpraca z rodzicami, których szkoła stara się włączać w realizację działań statutowych. 4/45

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Patron Typ placówki Technikum Miejscowość Chojna Ulica Dworcowa Numer 3 Kod pocztowy Urząd pocztowy Chojna Telefon Fax Www Regon Publiczność publiczna Kategoria uczniów Dzieci lub młodzież Charakter brak specyfiki Uczniowie, wychow., słuchacze 286 Oddziały 12 Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela 3.97 Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat gryfiński Gmina Chojna Typ gminy gmina miejsko-wiejska 5/45

6 Poziom spełniania wymagań państwa Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się C Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału (D) Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się (D) Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się (D) Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania (D) Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach (D) Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój (D) Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej (B) Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój (B) Uczniowie uczą się od siebie nawzajem (B) W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów (B) Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego (D) Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji (D) W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych (B) Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B) Respektowane są normy społeczne B Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne (D) Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego (D) Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu (D) W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze oraz modyfikuje je w razie potrzeb (B) W modyfikacjach biorą udział uczniowie i rodzice (B) 6/45

7 Wnioski 1. Zachodzące w szkole procesy edukacyjne uwzględniają potrzeby i możliwości uczniów, lecz nie wszystkie podejmowane przez nauczycieli działania ukierunkowane są na aktywizację i zmotywowanie uczniów do nauki. 2. Szkoła systematycznie unowocześnia proces dydaktyczny, prowadzi działania dające uczniom dodatkowe uprawnienia i umiejętności, co wpływa na zwiększenie ich szans na rynku pracy. 3. Proces nabywania wiadomości i umiejętności odbywa się w oparciu o prowadzone diagnozy osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Podejmowane działania edukacyjne są zgodne z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej. 4. Szkoła organizuje działania wychowawcze zapewniające uczniom poczucie bezpieczeństwa, dba się o to, aby podejmowane działania wychowawcze były adekwatne i uwzględniały potrzeby całej społeczności szkolnej, a także wynikały z uczniowskich oczekiwań. 7/45

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Nauczanie w efektywnych szkołach jest celowe, ma jasno określone zadania, jest dobrze zorganizowane, przygotowane i odbywa się w odpowiednim tempie. Ilość czasu spędzanego na uczeniu się jest zaplanowana i kontrolowana, a stawiane pytania angażują uczniów. Środowisko uczenia się powinno być atrakcyjne, metody pracy nauczycieli oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Ważne jest, by zachęcać uczniów do samooceny i brania odpowiedzialności za proces uczenia się. Duży wpływ na ten proces ma informowanie uczniów o postępie, jaki się dokonuje w ich rozwoju intelektualnym, społecznym i osobistym. Poziom spełnienia wymagania: C Procesy edukacyjne służą rozwojowi uczniów. Metody pracy stosowane przez kadrę pedagogiczną i właściwe relacje między uczestnikami procesów edukacyjnych są powszechne i w większości adekwatne do potrzeb. Znaczna część uczniów zna stawiane przed nimi cele uczenia się. Wsparcie nauczycieli oraz przekazywanie uczniom informacji zwrotnej o postępach w nauce oraz stosowane przez nauczycieli sposoby oceniania, pozytywnie wpływają na atmosferę uczenia się. Procesy edukacyjne są tak organizowane, by umożliwić uczniom na poszczególnych przedmiotach łączenie wiedzy z różnych dziedzin, a realizacja projektów, w których uczestniczą i angażowanie w wolontariat, ułatwiają funkcjonowanie we współczesnym świecie. W ocenie większości uczniów to, czego uczą się w szkole nie przydaje im się w życiu. Na podstawie obserwowanych lekcji wynika, że nauczyciele umożliwiają uczniom wpływanie na sposób organizowania i przebieg uczenia się, dzięki czemu kształtują w nich poczucie odpowiedzialności za własny rozwój. Wykorzystywane przez nauczycieli na lekcji metody pracy umożliwiają uczniom uczenie się od siebie nawzajem, działania te nie są jednak w szkole powszechne. 8/45

9 Obszar badania: Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów, a nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału Procesy edukacyjne służą rozwojowi uczniów. Metody pracy stosowane przez kadrę pedagogiczną i właściwe relacje między uczestnikami procesów edukacyjnych są powszechne i w większości adekwatne do potrzeb. Większość uczniów klas czwartych podaje, że w dniu badania współpracowali z innymi uczniami (rys.1j), odnieśli się także do zagadnień dotyczących zrozumiałego tłumaczenia zagadnień przez nauczycieli, umiejętności zainteresowania tematem oraz sposobu w jaki nauczyciele uczą aby zainteresować uczniów tematem (rys.2j-3j). Zdaniem większości nauczycieli obserwowane lekcje nie różniły się od innych, różnica polegała jedynie na zastosowaniu większej ilości materiałów dydaktycznych, a uczniowie byli bardziej aktywni i spokojni. Uczniowie są bardziej zaangażowani a także zapamiętują więcej faktów. Nauczyciele używali na lekcji różnych metod w celu zmotywowania uczniów do nabycia określonej umiejętności, ukierunkowania na osiągniecie celu, wywołania pozytywnych emocji, rozwijania umiejętności współpracy, zaciekawienia uczniów, pobudzenia do dyskusji, ćwiczenia umiejętności współpracy, zaktywizowania uczniów i skłonienia ich do refleksji. Wykres 1j Wykres 2j 9/45

10 Wykres 3j Wykres 4j Obszar badania: Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się, poprzez stwarzanie przez większość lekcji sytuacji sprzyjających poszukiwaniu różnych rozwiązań oraz stosowanie różnych metod pracy. W większości twierdzą, że uczniowie potrafią się uczyć samodzielnie (rys.1j). Większość uczniów jest tego samego zdania (rys.2j). Jednak część uczniów jest zdania, że nauczyciele nie pomagają im zastanowić się czego się nauczyli (rys.3j) oraz nie wyjaśniają im jak się uczyć (rys.4j). Na większości obserwowanych lekcji były sytuacje w których nauczyciele stwarzali warunki podejmowania indywidualnych decyzji, dotyczących uczenia się oraz wyrażania swoich opinii, a z możliwości wyrażenia swojego zdania na tematy poruszane na lekcjach skorzystała większość uczniów. Na wszystkich obserwowanych zajęciach uczniowie mieli możliwość podsumowania lekcji. Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się poprzez stosowanie różnych środków dydaktycznych oraz metod pracy. 10/45

11 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j 11/45

12 Obszar badania: Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się W szkole nauczyciele i uczniowie starają się tworzyć atmosferę uczenia się. Ponad połowa ankietowanych rodziców jest zdania, że nauczyciele dbają o dobre relacje miedzy uczniami, ich dzieci chętnie chodzą do szkoły, nauczyciele ich szanują oraz traktują wszystkich uczniów równie dobrze (rys.1j-4j). Część uczniów deklaruje, że w dniu badania dostali od nauczyciela wskazówkę, która pomogła się im uczyć (rys.5j), większość z nich jest zdania, że nauczyciele wysłuchali ich, gdy mieli potrzebę z nimi porozmawiać (rys.6j). Część z nich informuje, że czas na lekcjach wykorzystywany jest na naukę (rys.7j), ponad połowa twierdzi, że uczniowie odnoszą się do siebie przyjaźnie (rys.8j), a większość, że pomagają sobie w nauce (rys.9j). Część badanych wskazuje, że nauczyciele traktują dobrze wszystkich uczniów (rys.10j). Większość, że w szkole nie ma uczniów lekceważonych przez innych (rys.11j). Na wszystkich obserwowanych lekcjach uczniowie odnosili się do siebie przyjaźnie, zaobserwowano życzliwe relacje między nauczycielem i uczniami. Młodzież miała możliwość wykorzystania popełnionych błędów do uczenia się. Na części zajęć zaobserwowano sytuacje, w których uczniowie prezentowali swoje opinie lub zgłaszali inicjatywy. Uczniowie byli aktywni i starali się dobrze wypaść. Zdaniem pracowników niepedagogicznych atmosfera w szkole jest bardzo dobra, pełna zrozumienia. W szkole kładzie się nacisk przede wszystkim na respektowanie regulaminów, dyscyplinę i bezpieczeństwo uczniów i wspomaganie nauczycieli podczas ich dyżurów. Wykres 1j Wykres 2j 12/45

13 Wykres 3j Wykres 4j Wykres 5j Wykres 6j 13/45

14 Wykres 7j Wykres 8j Wykres 9j Wykres 10j 14/45

15 Wykres 11j Obszar badania: Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania Większość uczniów zna stawiane przed nimi cele uczenia się (rys. 1j), a ponad połowa formułowane wobec nich oczekiwania (Rys. 2j). Uczniowie są zdania, że nauczyciele precyzują, jakich działań oczekują od nich w czasie lekcji (rys.3j). Na wszystkich obserwowanych zajęciach nauczyciele informowali o celach poprzez podanie tematu lekcji, wyjaśnianie i nawiązywanie do doświadczeń uczniów, nawiązywanie do tematu z poprzednich lekcji oraz poprzez wyjaśnienie i zadawanie pytań pomocniczych, których celem było naprowadzenie uczniów. W konsekwencji tych działań uczniowie wiedzą dlaczego uczą się wprowadzanych treści (Rys. 3j). 15/45

16 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j 16/45

17 Obszar badania: Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach Uczniowie w większości są motywowani do pracy, a nauczyciele udzielają im wsparcia w trudnych sytuacjach. Większość nauczycieli deklaruje, że udzielane uczniom informacje zwrotne motywują ich do pracy (rys.1j). Tylko 33 spośród 100 ankietowanych rodziców jest zdania, że nauczyciele chwalą ich dzieci i wierzą w ich możliwości (rys.2j,3j). Ponad połowa uczniów informuje, że nie lubi się uczyć na lekcjach, jednak może liczyć na udzielenie wsparcia ze strony nauczycieli (rys.4j,5j). Wykres 1j Wykres 2j 17/45

18 Wykres 3j Wykres 4j Wykres 5j 18/45

19 Obszar badania: Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój Informacja zwrotna udzielana młodzieży na temat postępów w nauce nie zawsze wpływa korzystnie na proces uczenia się i planowanie kariery szkolnej i zawodowej. Większość ankietowanych rodziców jest zdania, że sposób oceniania zachęca ich dzieci do uczenia się (rys. 1j). Zdaniem ankietowanych uczniów, większość nauczycieli przestrzegała w dniu badania ustalone zasady oceniania (rys. 2j). Z opinii uczniów wynika, że ocenianie nie w pełni motywuje ich do uczenia się (rys. 1w). Większość z nich deklaruje, że nauczyciele uzasadniają każdy stawiany im stopień (rys. 3j), ale tylko część nauczycieli rozmawia z nimi o postępach i przyczynach trudności w nauce (rys. 4j,5j). Jednocześnie uczniowie nie zawsze otrzymują informację zwrotną o tym co wpłynęło na ich sukcesy (rys. 6j). Uczniowie w większości zadeklarowali, że ocenianie odbywa się według ustalonych i jasnych zasad (rys. 7j). Z obserwacji lekcji wynika, że nauczyciele zwracają uwagę na te elementy odpowiedzi lub działania ucznia, które były prawidłowe i nieprawidłowe. Ponadto udzielana przez nich informacja zwrotna, dotycząca efektów pracy uczniów, motywuje młodzież do dalszej pracy, mobilizuje, wspomaga, pomaga zrozumieć zagadnienia, właściwie wykonać ćwiczenia. Wykres 1j Wykres 2j 19/45

20 Wykres 3j Wykres 4j Wykres 5j Wykres 6j 20/45

21 Wykres 7j Wykres 1w 21/45

22 Obszar badania: Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności lokalnej Nauczyciele w większości nawiązują na swoich lekcjach do różnych dyscyplin wiedzy, przy czym nabyta wiedza i umiejętności w ocenie młodzieży jest częściowo przydatna w życiu. Ankietowani uczniowie zadeklarowali, że na części lekcji mają możliwość korzystania z tego, czego nauczyli się na innych przedmiotach lub poza szkołą (rys.1j,2j). Mniej niż połowa z nich uważa, że to, czego uczą się w szkole przydaje im się w życiu (rys.3j). Obserwacje zajęć nie w pełni wskazały na wykorzystanie wiedzy przedmiotowej, nabytej na innych przedmiotach. Uczniowie mieli jednak możliwość odwoływania się do innych doświadczeń poprzez korzystanie z umiejętności kształconych wcześniej i dodatkowe pytania. Nauczyciele w większości dbają o to aby pokazywać uczniom związki między tym, co dzieje się na lekcji, a wydarzeniami lub sytuacją w najbliższej okolicy, w Polsce lub na świecie. Łączą wiedzę teoretyczną z praktyką, uczą m. in. obsługi arkusza kalkulacyjnego, tworzenia prezentacji multimedialnych, udzielania pierwsze pomocy, wyszukiwania i doboru informacji, uczestniczenia w zajęciach na wyższych uczelniach, czytania ze zrozumieniem, pracy z tekstem, przetwarzania informacji, kształtowania umiejętności posługiwania się językiem obcym, poszukują korelacji z innymi dziedzinami. Wykres 1j Wykres 2j 22/45

23 Wykres 3j Obszar badania: Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój Nauczyciele kształtują wśród uczniów poczucie współodpowiedzialności za własny rozwój, dając im możliwość wpływania na organizację procesu kształcenia (rys.1j-5j). Uczniowie mają wpływ na atmosferę w klasie, omawiane tematy i treści, na sposób uczenia się (rys.1w). Jak twierdzą uczniowie wyniki najbardziej zależą od ich zaangażowania, czasu jaki poświęcają na naukę, atmosfery w klasie, pracy nauczycieli, uzdolnień (rys.2w). Zachęcanie uczniów do wymyślania i realizowania własnych pomysłów przedstawia rys.6j. Z obserwacji zajęć wynika, że nauczyciele rozmawiali z uczniami o tym, jak przebiegać ma lekcja i dawali uczniom możliwość zastanowienia się, czego się nauczyli. Dają możliwość doboru par, grup, w których pracują, swobodnego wypowiadania się, zachęcają, stosują odpowiednie i zróżnicowane metody i formy prowadzenia zajęć. 23/45

24 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j 24/45

25 Wykres 5j Wykres 6j Wykres 1w 25/45

26 Wykres 2w Obszar badania: Uczniowie uczą się od siebie nawzajem Wykorzystywane przez nauczycieli na lekcji metody pracy umożliwiają uczniom uczenie się od siebie nawzajem. Działania te nie są jednak w szkole powszechne. Nauczyciele deklarują, że podczas lekcji wykorzystują różnorodne metody umożliwiające uczniom wzajemne uczenie się, np.: pracę w parach, grupach, zespołach, zbieranie informacji zwrotnych od uczniów, zadawanie pytań, podsumowanie, dyskusja, prezentacje, wyrażanie opinii, burza mózgów, ocena koleżeńska, referat, karty pracy, wykorzystanie e-learningowej platformy Moodle. Jednak nie wszyscy uczniowie potwierdzają wykorzystywanie różnorodnych metod na zajęciach (rys.1j,2j). W trakcie obserwowanych lekcji nauczyciele umożliwiali uczniom uczenie się od siebie nawzajem poprzez pomaganie słabszym, rozwiązywanie zadań w parach i grupach, pracę przy tablicy, słuchanie swoich wypowiedzi, branie udziału w dyskusji, zadawanie pytań. 26/45

27 Wykres 1j Obszar badania: Wykres 2j W szkole lub placówce stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów Szkoła podejmuje działania nowatorskie adekwatnie do potrzeb rozwojowych uczniów. Są to m. in. realizowanie przez szkołę projektu Podniesienie jakości kształcenia zawodowego" współfinansowanego przez RPO WZ, dzięki któremu utworzono i wyposażono pracownie szkolne w nowoczesny sprzęt specjalistyczny (m. in. pracownie diagnostyczną, stolarską, hotelarską, obsługi konsumenta, gastronomiczną, projektowo-budowlaną i komputerową); wdrożenie innowacji pedagogicznej Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa (projekt realizowany z POKL w partnerstwie z Politechniką Koszalińską), innowacyjny program nauczania fizyki z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych: edukacyjnych gier wideo i gier flashowych; zatrudnienie psychologa oraz doradcy zawodowego; w ramach projektu Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa z programu Leonardo da Vinci odbywanie przez uczniów klas w zawodzie technik hotelarstwa staży w hotelach w Anglii i na Malcie; ponadto złożenie kolejnego projektu Od praktyki do pracy, w ramach nowego programu Erasmus+, dzięki któremu uczniowie w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych będą mogli wyjechać na zagraniczne staże w hotelach i restauracjach; 27/45

28 zorganizowanie międzynarodowej konferencji Projekty mobilności programu Leonardo da Vinci realizowane w ZSP Nr 1 w Chojnie, jako narzędzie służące przygotowaniu uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w której m.in. udział brali przedstawiciele organu prowadzącego, przedstawiciel Agencji Narodowej programu, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, absolwenci szkoły, uczniowie, którzy odbyli staże w ramach programu, pracodawcy z kraju i z zagranicy, opracowanie przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wprowadzenie w szkole ECVET europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym, którego celem jest propagowanie mobilności transnarodowej i dostępu do uczenia się przez całe życie, dzięki czemu uczniowie mogą łatwiej uzyskać uznanie szkoleń, zdobytych umiejętności oraz wiedzy odbytych w innym państwie członkowskim UE; uczestnictwo uczniów w projektach edukacyjnych: Europa lokalnie: nadzieje i obawy w Prienai na Litwie (Polsko Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży); Postaw na młodzież Europejski Tydzień Młodzieży w Chojnie; Rozmawiaj, tańcz, myśl realizuj się! z partnerami z Węgier i Rumunii; Razem przez pokolenia w Anglii; Go Online! - Training and Networking in the youth field w Turcji; Młodzież udział obywatelstwo ( w ramach programu Młodzież w działaniu) z partnerami z Malty i Węgier; realizacja dwuletniego projektu Community school school in community (program Comenius Regio) z partnerami z Anglii i Malty; współpraca z WOPR, dzięki której uczniowie mają możliwość uzyskania wszystkich stopni ratowniczych; rozszerzenie oferty kół przedmiotowych i zainteresowań o koła obejmujące kształcenie zawodowe: koło wiedzy hotelarskiej, koło wiedzy o żywieniu i żywności, koło wiedzy i umiejętności budowlanych, rozszerzenie oferty olimpiad i konkursów z zakresu przedmiotów zawodowych (Olimpiada Innowacji Technicznych, Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, VII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie Net Master Cup, Ogólnopolski konkurs informatyczny "Technologie informacyjno-komunikacyjne? Tak!", Szkolny Konkurs Wiedzy Hotelarskiej, Szkolna internetowa gra giełdowa i kurs e-learningowy o inwestowaniu, Szkolny Konkurs Informatyczny Bezpieczny komputer, działanie uczniów w Szkolnym Klubie Wolontariusza, Szkolnym Klubie Honorowych Dawców Krwi oraz Szkolnym Kole PCK (systematycznie organizowane są wyjazdy do Zachodniopomorskiej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, gdzie uczniowie oddają krew,uczniowie, chcący poświęcić swój czas innym) mające na celu uwrażliwienie na potrzeby innych, organizowanie przez szkołę powiatowych konkursów dla uczniów gimnazjów oraz I klas szkół ponadgimnazjalnych: wiedzy o HIV/AIDS, ortograficznego, mitologicznego, wiedzy o Europie, Według dyrektora, w działania szkoły nie wszyscy nauczyciele się angażują. Połowa nauczycieli zadeklarowała stosowanie nowatorskich rozwiązań w swojej pracy (rys.1j) i (rys.1w). Według dyrektora i nauczycieli zastosowanie nowatorskich metod wpływa na: rozwój uczniów, wzrost jakości praktycznego kształcenia zawodowego oraz zwiększenie zaangażowania uczniów w wyższym stopniu niż w przypadku stosowania metod tradycyjnych. 28/45

29 Wykres 1j Wykres 1w 29/45

30 Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. Poziom spełnienia wymagania: B W Technikum Zawodowym w Chojnie wykorzystuje się wiedzę na temat osiągnięć uczniów w poprzednim etapie edukacyjnym w realizacji podstawy programowej. W procesie lekcyjnym są uwzględniane zalecane warunki i sposoby realizacji ustalone dla danego przedmiotu. Nauczyciele monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów. Szkoła realizuje działania rozwijające umiejętność autoprezentacji, funkcjonowania na rynku pracy także międzynarodowym, planowania dalszej kariery zawodowej i edukacyjnej na podstawie predyspozycji zawodowych i zainteresowań, przygotowania dokumentacji związanej z poszukiwaniem pracy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, obsługi komputera i urządzeń biurowych, korzystania z nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych, współpracy w zespole. Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego W szkole wykorzystuje się wiedzę na temat osiągnięć uczniów w poprzednim etapie edukacyjnym w realizacji podstawy programowej. Nauczyciele przeprowadzają dwie diagnozy wstępne: analizę wyników egzaminu gimnazjalnego oraz badanie kompetencji językowych. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego służy zdobyciu informacji o wiadomościach i umiejętnościach nowych uczniów tworzących jeden oddział, w celu dostosowania przez uczących nauczycieli programu nauczania, rozkładów materiału, metod nauczania do możliwości i umiejętności uczniów. Badanie kompetencji językowych, przeprowadzane jest w formie testu językowego w fazie rekrutacji, służy to podziałowi uczniów wszystkich klas pierwszych na grupy międzyoddziałowe, w zależności od poziomu zaawansowania. Zespół nauczycieli języków obcych wybiera podręczniki dostosowane do poziomu wiedzy uczniów oraz dostosowuje rozkłady materiału.celowe jest więc przeprowadzanie w szkole takich diagnoz, ponieważ umożliwiają one nauczycielom dobre rozplanowanie pracy w każdym oddziale. 30/45

31 Obszar badania: Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji W procesie lekcyjnym są uwzględniane zalecane warunki i sposoby realizacji ustalone dla danego przedmiotu nauczania. Nauczyciele w różnym stopniu umożliwiają uczniom kształtowanie kluczowych kompetencji (rys.1j - 8j). Jak wynika z obserwacji zajęć nauczyciele kształtowali na lekcjach przede wszystkim: czytanie, umiejętność pracy zespołowej, odkrywanie przez uczniów swoich zainteresowań i przygotowanie do dalszej edukacji oraz umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i piśmie. Nauczyciele uwzględniali możliwości edukacyjne młodzieży, na zajęciach uczniowie rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności, tak aby każdy mógł osiągnąć sukces zarówno uczeń mający trudności w nauce jak i zdolny, stwarzali możliwość korzystania z różnych źródeł informacji, udział w dyskusjach na forum klasy. Wykres 1j Wykres 2j 31/45

32 Wykres 3j Wykres 4j Wykres 5j Wykres 6j 32/45

33 Wykres 7j Wykres 8j Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz W Technikum Zawodowym w Chojnie nauczyciele monitorują nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów. Wykorzystują wnioski z analizy osiągnięć uczniów (rys. 1w), a następnie wykorzystują w swojej pracy wnioski z tych analiz do modyfikacji: kryteriów oceniania, zakresu wprowadzanego materiału, warsztatu pracy, indywidualizacji nauczania, ćwiczenia strategii rozwiązywania testów i zadań egzaminacyjnych. Ponadto modyfikują dotychczasowe metody pracy i metody wychowawcze, zwiększają intensywność konsultacji z rodzicami uczniów, zwiększają nacisk na rozwiązywanie zadań praktycznych, aktywizują uczniów i zwracają większą uwagę na zagadnienia, które sprawiają uczniom trudność. Nauczyciele monitorują nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia podczas lekcji. Jak wynika z obserwacji lekcji robią to poprzez: sprawdzanie czy uczniowie właściwie zrozumieli temat, w jaki sposób wykonują zadania, jakie potrafią wyciągać wnioski i jak analizują teksty. 33/45

34 Wykres 1w 34/45

35 Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych Głównymi działaniami podejmowanymi przez szkołę w celu wzrostu wyników kształcenia lub osiągania sukcesów jest: prowadzenie przez wszystkich nauczycieli uczących przedmiotów zdawanych na egzaminie, zajęć przygotowujących do egzaminów zewnętrznych, przeprowadzanie próbnych egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, przygotowywanie uczniów do konkursów, których tematyka i forma sprzyjają odniesieniu przez nich sukcesu, na miarę możliwości, ujęcie w ofercie szkoły różnorodnych olimpiad, konkursów, zawodów, w których uczniowie mogą wziąć udział. Ponadto prowadzenie dużej liczby kół przedmiotowych i zainteresowań, zajęć wyrównawczych grupowych i indywidualnych, realizacja projektów edukacyjnych, umożliwiających uczniom odbywanie stażu w ramach obowiązkowych praktyk zawodowych w hotelach i restauracjach w Anglii i na Malcie, stała modernizacja bazy oraz dbałość o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, a także udział dużej grupy nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego. Większość uczniów potrafi wymienić sukcesy, z których jest zadowolona. Należą do nich m.in. udziały w konkursach, nabywanie umiejętności zawodowych, uzyskiwanie dobrych ocen, wyjazdy na praktyki zawodowe za granicę, wolontariat itp. Jak wynika z analizy wniosków z nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora w szkole dotyczących efektów uczenia się najważniejsze to: organizacja zajęć wyrównawczych poprawienie w klasach zdawalności technikum egzaminu zawodowego, w celu potwierdzającego poprawy kwalifikacje wyników zawodowe egzaminu uczniów maturalnego, klas technikum zawodowego, organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów, którzy zadeklarowali chęć zdawania egzaminu zawodowego, organizowanie próbnych egzaminów maturalnych i zawodowych, zwiększenie motywacji do uczenia się przedmiotów zawodowych. Ponadto realizacja programu poprawy frekwencji, prowadzenie efektywnych działań wychowawczych w celu ograniczenia nieuzasadnionych nieobecności uczniów na zajęciach. Wszystkie podejmowane działania w szkole przyczyniają się do wzrostu zdawalności egzaminów zewnętrznych na przestrzeni ostatnich lat. Przekłada się to na umiejscowienie szkoły w coraz to wyższym staninie (6 i 7). W odniesieniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obserwowana jest od trzech lat tendencja zwyżkowa dotycząca zdawalności egzaminu. Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy Szkoła realizuje działania rozwijające umiejętność autoprezentacji, funkcjonowania na rynku pracy także międzynarodowym, planowania dalszej kariery zawodowej i edukacyjnej na podstawie predyspozycji zawodowych i zainteresowań, przygotowania dokumentacji związanej z poszukiwaniem pracy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, obsługi komputera i urządzeń biurowych, korzystania z nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych, współpracy w zespole. Kładzie się nacisk na rozwijanie kompetencji językowych, szczególnie w obszarze komunikacji zawodowej, a także praktyczno - zawodowej, rozwijanie poczucia własnej wartości, pewności siebie, asertywności i otwartość na zmiany, tolerancję dla odmiennych kultur, poczucie tożsamości europejskiej. 35/45

36 W związku z tym organizowane są wyjazdy uczniów na staże zagraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci, współpraca z uczelniami wyższymi, prowadzone jest doradztwo zawodowe oraz zajęcia dodatkowe związane z wprowadzeniem na rynek pracy. W szkole wdrożono system ECVET, który pozwala na transfer i uznanie umiejętności zdobytych podczas praktyk zawodowych w krajach Unii Europejskiej. Podobne znaczenie mają Europass mobilność nadawane uczniom odbywającym praktyki zawodowe za granicą. 36/45

37 Wymaganie: Respektowane są normy społeczne Szkoły powinny kształtować postawy zgodne z wartościami i normami społeczeństwa demokratycznego. Poznawanie zasad i rozumienie ich znaczenia dla funkcjonowania społeczności szkolnej i społeczeństwa stanowi element rozwoju. Świadomość tego, jak ważne jest przestrzeganie wspólnie ustalonych reguł, decyduje o sukcesie grup. Ważnym zadaniem szkoły jest tworzenie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, a także klimatu sprzyjającego uczeniu się. Poziom spełnienia wymagania: B W Technikum wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski. W związku z tym mogą angażować się w różnorodne działania. W szkole wypracowane są zasady postępowania i współżycia, które respektowane są przez całą społeczność szkolną oraz rodziców uczniów. Dokonuje się analiz podejmowanych działań, które służą eliminacji zagrożeń i wzmacnianiu poczucie pozytywnych bezpieczeństwa. zachowań Szkoła uczniów. umożliwia W związku uczniom z tym i rodzicom uczniowie udział mają w analizie i modyfikacji systemu oddziaływań wychowawczych. Obszar badania: Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne W szkole podejmowane są działania, które zapewniają uczniom poczucie bezpieczeństwa. Uczniowie czują się bezpiecznie zarówno na lekcjach, przerwach jak i po skończonych zajęciach (rys. 1j - 3j). W szkole nie ma problemu z kradzieżami między uczniami, czy niszczeniem przedmiotów należących do uczniów (rys. 4j 6j). Ponadto uczniowie twierdzą, że (rys. 7j - 12j). Pracownicy szkoły podkreślają, że szkoła jest bezpieczna: jest monitoring, uczniowie noszą identyfikatory, na terenie szkoły zatrudnionych jest 3 ochroniarzy. Ponadto dla celów bezpieczeństwa prowadzone są kontrole wewnętrzne, próbne alarmy, procedury awaryjne. Szkoła współpracuje ze Strażą Miejską, odbywają się szkolenia BHP itp. Na temat dobrze zapewnionego bezpieczeństwa w szkole wypowiadają się partnerzy szkoły oraz organ prowadzący. 37/45

38 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j 38/45

39 Wykres 5j Wykres 6j Wykres 7j Wykres 8j 39/45

40 Wykres 9j Wykres 10j Wykres 11j Wykres 12j 40/45

41 Obszar badania: Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego W Technikum wszyscy uczniowie tworzą Samorząd Uczniowski. W związku z tym mogą angażować się w różnorodne działania (rys.1w). Organizowane są wycieczki do kina, teatru, na basen. Nauczyciele podkreślają, że uczniowie biorą udział nie tylko w działaniach samorządu uczniowskiego w szkole, ale też w swoich środowiskach lokalnych. Wykres 1w Obszar badania: Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu W szkole wypracowane są zasady postępowania i współżycia, które respektowane są przez całą społeczność szkolną oraz rodziców uczniów. Rodzice podkreślają, że mają możliwość w szkole współdecydowania o obowiązujących zasadach i normach, zawsze są informowani o tym co dzieje się w szkole i zawsze pytani o opinie. Współdecydują o wycieczkach szkolnych, wydatkowaniu pieniędzy z rady rodziców, programach wychowawczych i profilaktycznych (rys.1j - 3j). Jak wynika z obserwacji zajęć uczniowie jak i nauczyciele przestrzegają określonych w szkole norm i zasad postępowania. Przez okazywanie sobie wzajemnego szacunku współpracują ze sobą. Nauczyciele dają możliwości każdemu uczniowi wypowiedzenia się, odnoszą się do każdego ucznia z szacunkiem, każdego traktują równo, w szkole panuje atmosfera wzajemnej życzliwości. Od uczniów oczekuje się przede wszystkim zachowań kulturalnych, noszenia w szkole identyfikatorów, poszanowania mienia. Uczniowie rozmawiają z nauczycielami o tym, jak należy się zachowywać, przeprowadzane są też rozmowy i zajęcia z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym. W szkole 41/45

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Piekary Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGMA w Tarnowie Tarnów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła 2 96-200 Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYMAGANIE 1. PRZEDMIOT EWALUACJI: Szkoła lub placówka realizuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Katolickie Gimnazjum Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE NA LATA 2015/2016 I 2016/2017 opracowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU Szczecinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Koncepcja pracy zespołu szkół Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZATORZE NA ROK SZKOLNY 2010/ opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GI MN AZJ UM IM. JANA P AWŁ A II W DOB CZYC AC H ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Koncepcja pracy szkoły Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych.

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych. PROGRAM ROZWOJU - KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w konkursach, opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014 2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 316 IM. ASTRID LINDGREN W WARSZAWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6 W WARSZAWIE 1 Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych wymaganiach.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 3 PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im., Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Policealna Szkoła Prawa i Administracji dla Dorosłych "ŻAK" Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH Koncepcja pracy Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych Strona 1 z 6 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-ELEKTRONICZNYCH W KALISZU NA LATA 2012-2016 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Formy nadzoru pedagogicznego kontrola ewaluacja wspomaganie Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Program wspierania uczniów z trudnościami w nauce w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Strzelin 2016 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA Koncepcja pracy szkoły podstawowej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W WIERUSZOWIE NA LATA 2012-2017 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY: 2014/2015

RAPORT EWALUACYJNY: 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY: 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE (ul. Sportowa 2) ROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ SPIS TREŚCI: I. WSTĘP. 3 1. Podstawowe dane 2. Cele

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w ogdańczowicach; 46-233 ąków PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 OBSZAR: PROCESY Wymaganie : Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Policealna Leonardo 2 w Poznaniu Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy 2/34

Wstęp. Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy 2/34 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum im. Gen. K. Sosnkowskiego w Opalenicy Opalenica Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo