Analiza SWOT podstawy programowej przedmiotów Podstawy przedsiębiorczości oraz Ekonomia w praktyce w zakresie zakładania działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza SWOT podstawy programowej przedmiotów Podstawy przedsiębiorczości oraz Ekonomia w praktyce w zakresie zakładania działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Analiza SWOT podstawy programowej przedmiotów Podstawy przedsiębiorczości oraz Ekonomia w praktyce w zakresie zakładania działalności gospodarczej dr Wanda Nowara Poznań 2012

2 Spis treści Informacje o autorze... 3 Wstęp... 3 Podstawy przedsiębiorczości... 5 Ekonomia w praktyce Wnioski Bibliografia... 19

3 Informacje o autorze dr Wanda Nowara doktor nauk ekonomicznych, wieloletni adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Autor ponad 40 publikacji z zakresu ekonomii. Zainteresowania naukowe skupione wokół inwestycji zagranicznych, małych i średnich przedsiębiorstw, szoków technologicznych oraz upadłości przedsiębiorstw. Uczestnik wielu projektów badawczych, w tym czterech ministerialnych. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z takich przedmiotów jak: międzynarodowe stosunki gospodarcze, biznes międzynarodowy, makroekonomia, finanse międzynarodowe, integracja europejska. Wstęp Niniejsza analiza stanowi jedno z działań w ramach projektu pt. PI Wyobraź sobie firmę - innowacyjny model kształtowania postaw przedsiębiorczych (numer UDA-POKL /11). Projekt realizowany jest przez Fundację Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii w partnerstwie z, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem całego projektu jest opracowanie modelu kształtowania wśród uczniów postaw pro przedsiębiorczych. Projekt ma charakter projektu innowacyjnego w zakresie formuły przekazywania wiedzy, zakładającej wykorzystanie elementów fabularnych gier edukacyjnych (edurpg). Polega to na tym, iż uczestnicy prowadząc wirtualne firmy w kilkuosobowych zespołach konkurują i współpracują ze sobą według reguł zawartych w instrukcji tzw. mechanice gry. Narzędzie jest przewidziane do wykorzystania w ramach zajęć pozalekcyjnych. Projekt realizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego i w zamierzeniach nowe narzędzie testowane będzie w dwóch rożnych podregionach: o najwyższym i najniższym współczynniku przedsiębiorczości (miasto Poznań i podregion pilski). Dążąc do opracowania nowego narzędzia zaplanowano analizę podstawy

4 programowej przedmiotów ekonomicznych jak również przeprowadzenie wywiadów z nauczycielami i uczniami czyli osobami najbardziej zainteresowanymi. Przedmiotem tej analizy są podstawy programowe dwóch przedmiotów - Podstawy przedsiębiorczości oraz Ekonomia w praktyce przewidzianych dla szkół ponadgimnazjalnych. Celem analizy jest wskazanie, w jakim stopniu przygotowują one do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej uczniów liceów i techników. Skorzystano z heurystycznej techniki analitycznej SWOT, dobrze bowiem porządkuje ona informacje i pozwala na określenie aktualnej pozycji badanego przedmiotu i jej perspektyw, a wraz z tym najlepszej strategii postępowania. Zastosowano analizę normatywną, czyli stan obecny odnoszony jest do tego, co powinno być. Według raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy 1 na koniec 2011 r. stopa bezrobocia wśród młodych ludzi, którzy nie skończyli jeszcze 25 lat, sięgała na całym świecie 12,6 procent. Liczba młodych osób pozostających bez pracy wynosiła 75 milionów, a co ważniejsze, bezrobocie wśród młodych na całym świecie rośnie nieprzerwanie od 5 lat. Ostatnie dane opublikowane przez Eurostat 2 pokazują, że najwyższe stopy bezrobocia wśród młodzieży w Unii Europejskiej były w Hiszpanii (50,5 proc.) i Grecji (50,4 proc.). W Polsce to 27 procent, czyli więcej niż średnia Unijna, która wynosi ponad 22 procent. W tym kontekście interesujące się wydaje zwrócenie uwagi na potrzebę rozwijania własnych firm wśród młodych osób. Jak wynika z badań Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 3, Polacy relatywnie często zakładają własną działalność gospodarczą, przy czym nie wynika to z chęci do prowadzenia biznesu, ale z przymusu (ucieczka przed bezrobociem i biedą). Własny biznes z konieczności, a nie z chęci wykorzystania okazji, to mniejszy potencjał do rozwinięcia działalności na większą skalę i mniejsze szanse przetrwania na rynku. Z badań GEM wynika też, że kobiety niezbyt chętnie biorą się za biznes jest ich mniej, niż 30%, co stanowi jeden z najniższych wskaźników na świecie. Zeszłoroczne badania Komisji Europejskiej 4 wskazują na rosnące zainteresowanie biznesem wśród młodych Polaków. Wynika z nich, że aż sześciu na dziesięciu przed 25 rokiem życia chciałoby 1 Global Employment Trends for Youth 2012, International Labour Office, Geneva, May (dostęp 8 czerwca 2012) 3 D.Kelley, S.Singer, M.Herrington, The Global Entrepreneurship Monitor, 2011 Global Report, GEM ze_na_wlasny_biznes.html (dostęp 8 czerwca 2012)

5 prowadzić własną firmę 5. Zatem, z jednej strony, chęci są, ale z drugiej strony, trudno przewidzieć, ile z utworzonych przez młodych firm przetrwa na rynku dłużej niż rok. Ich słabością jest, bowiem brak doświadczenia, słaba znajomość rynku i ograniczony dostęp do kapitału. Należy pamiętać o tym, że aby rozwinąć swój biznes nie wystarczy tylko dobry pomysł, konieczne jest odpowiednie przygotowanie do prowadzenia firmy, znajomość przepisów i procedur oraz pozyskanie niezbędnego finansowania. Odpowiednie przygotowanie młody człowiek powinien nabyć podczas edukacji. Nie każdy jest przebojowy, ale prowadzenia biznesu można się nauczyć. Zmiana mentalności młodych osób powinna odbywać się w interesujący i przystępny sposób. Nacisk powinien być położony nie tylko na wiedzę ekonomiczną, ale także na praktyczne umiejętności umożliwiające młodym ludziom realizację przedsiębiorczych marzeń w Polsce. Każdy powinien wiedzieć jak prowadzić firmę. Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości to przedmiot wprowadzony do nauczania w 2003 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r., (Dziennik Ustaw z dnia 9 maja 2002 r.. Nr 51, poz. 458). Obecne jego cele i treści są zapisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17). Przedmiot według ustawodawcy miał za zadanie podniesienie świadomości ekonomicznej społeczeństwa. Trudno odpowiedzieć na pytanie czy zadanie to spełnił. Z jednej strony w ciągu paru lat stał się przedmiotem, którego dotyczą aż trzy olimpiady szkolne 6, liczne gry oraz konkursy w sumie około 70 inicjatyw 7. W ciągu tych paru lat przedsiębiorczość została również włączona do cyklu największych programów edukacyjnych w Polsce, takich jak Moje finanse, Ekonomia w szkole 5 Większe zainteresowanie samodzielną działalnością biznesową wykazali w całej Europie jedynie Belgowie, Łotysze i Litwini. 6 Są to: najstarsza z nich olimpiada ekonomiczna, olimpiada przedsiębiorczości i najmłodsza z nich olimpiada wiedzy o finansach. 7 (dostęp 8 czerwca 2012)

6 prowadzone przez Narodowy Bank Polski wspólnie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Szkolna internetowa gra giełdowa prowadzona przez działającą przy giełdzie Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego. Z drugiej strony przez wielu (zwłaszcza uczniów) lekcje z podstaw przedsiębiorczości są traktowane jako zło konieczne i wciąż przedmiot ten nie zalicza się do przedmiotów maturalnych 8. Głównym celem wprowadzenia przedmiotu było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw ekonomii i funkcjonowania różnego typu instytucji związanych z gospodarką rynkową oraz kształtowanie szeroko rozumianej postawy przedsiębiorczości, w tym otwartości i kreatywności w realizowaniu własnej kariery zawodowej. Podstawy przedsiębiorczości to zatem przedmiot ogólny, kształcący w zakresie podstawowym i o wszechstronnym zasięgu. Przedsiębiorczość jest tu rozumiana szeroko, jako zdolność do doskonalenia własnych pomysłów, do dążenia do znalezienia najlepszego wyjścia z danej sytuacji, do rozwijania podjętych decyzji. Węższe rozumienie przedsiębiorczości w ujęciu przedmiotowym to podejmowanie inicjatywy w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, zakładania przedsiębiorstw i przyczyniania się do rozwoju gospodarczego społeczeństwa, w którym żyje dana osoba 9. I takich aspiracji program podstawy przedsiębiorczości nie miał i nie ma. Obecna podstawa programowa przedmiotu określa cztery cele kształcenia w zakresie komunikacji i podejmowania decyzji, gospodarki i przedsiębiorstwa, planowania i kariery zawodowej oraz zasad etycznych, a także sześć obszarów treści nauczania i wymagań wobec ucznia. Są to: człowiek przedsiębiorczy; rynek cechy i funkcje; instytucje rynkowe; państwo, gospodarka; przedsiębiorstwo; rynek pracy. Mając na uwadze zakładanie własnej działalności gospodarczej jako pozytyw należy wymienić wśród celów kształcenia przede wszystkim umiejętność ucznia w wyjaśnianiu zasad 8 Z apelem o włączenie podstaw przedsiębiorczości do przedmiotów maturalnych zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Ma to służyć podniesieniu poziomu zajęć i przeszkolenie nauczycieli wykładających podstawy przedsiębiorczości. (dostęp 8 czerwca 2012) 9 W procesie tworzenia nowego przedsiębiorstwa podkreśla się kreatywność i innowację, umiejętność wykorzystywania pomysłów i okazji oraz ryzyko. Przedsiębiorcze działanie jest utożsamiane bezpośrednio z osobą przedsiębiorcy, który wyróżnia się dynamizmem, aktywnością, skłonnością do podejmowania ryzyka, umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków, postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem oraz innowacyjnością. Cechy charakterystyczne przedsiębiorczości to przede wszystkim ekspansywność i innowacyjność.

7 funkcjonowania przedsiębiorstwa i sporządzenia prostego biznesplanu (fragment celu II). Przydatna w prowadzeniu biznesu jest także umiejętność podejmowanie decyzji i ich ocena (fragment celu I). Wgłębiając się w treści nauczania bezpośrednio do przedsiębiorczości w znaczeniu węższym odnosi się 9 sformułowanych wymagań, a mianowicie, uczeń: 1. ZNA KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PLANOWANIA WŁASNYCH DZIAŁAŃ I INWESTOWANIA W SIEBIE; 2. PODEJMUJE RACJONALNE DECYZJE, OPIERAJĄC SIĘ NA POSIADANYCH INFORMACJACH, I OCENIA SKUTKI WŁASNYCH DZIAŁAŃ; 3. CHARAKTERYZUJE OTOCZENIE, W KTÓRYM DZIAŁA PRZEDSIĘBIORSTWO; 4. OMAWIA CELE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI; 5. SPORZĄDZA PROJEKT WŁASNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OPARTY NA BIZNESPLANIE; 6. ROZRÓŻNIA PODSTAWOWE FORMY PRAWNO-ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA; 7. OPISUJE PROCEDURY I WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ZAKŁADANIEM PRZEDSIĘBIORSTWA; 8. OMAWIA ETAPY REALIZACJI PROJEKTU ORAZ PLANUJE DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO JEGO REALIZACJI; 9. CHARAKTERYZUJE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA SUKCES I NIEPOWODZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA. Zagadnienia te należy zapisać jako mocną stronę programu w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności. Równocześnie należy, jako słabą stronę podkreślić w większości teoretyczne podejście do zagadnień z wyjątkiem punktu 5 i ewentualnie 2. Wydaje się, że takie podejście jak również ilość zagadnień nie umożliwia nabycia umiejętności związanych z zakładaniem działalności gospodarczej. Ponieważ na cały przedmiot jest przewidzianych 60 godzin, a wszystkich sformułowanych wymagań jest 59, zatem średnio godzina lekcyjna przypada na realizację danego zagadnienia. Podczas 45 minut zajęć możliwe jest zaledwie poznanie elementów, z których składa się np. biznes plan czy procedura zakładania przedsiębiorstwa, natomiast nie pogłębienie wiedzy takie by napisać własny plan czy praktycznie dopełnić wszystkich formalności. Podstawy programowe skupiają się na przekazywaniu suchej wiedzy i nie ma czasu na zajęcia praktyczne, przynajmniej nie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście realizacja podstaw programowych zależy od wybranego podręcznika, postawy nauczyciela oraz

8 przychylności dyrektora, który może przyznać dodatkowy czas na realizację zajęć w tzw. dodatkowych godzinach dyrektorskich. Zatem jako szanse i zagrożenia mogą pojawić się odpowiednio zajęcia praktyczne lub ich brak, ciekawa lub nudna forma prowadzenia lekcji, zachęta lub zniechęcenie do zadań domowych. Tracz i Rachwał 10 w swoich badaniach metod nauczania i środków dydaktycznych stosowanych przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości próbowali ustalić rodzaj i częstotliwość stosowania metod aktywizujących oraz rodzaju środków dydaktycznych najczęściej wykorzystywanych na lekcjach. Okazało się, że ponad 33% stosuje jakiekolwiek metody rzadko lub czasami, co tłumaczy małą liczbą godzin w ramowym programie nauczania. Za metody, które najlepiej służą realizacji celów i zadań nauczyciele najczęściej uważają gry dydaktyczne, wśród których najczęściej wskazywano burzę mózgów, dalej metoda projektów oraz metody dyskusji. Niestety nauczyciele nie dostrzegają wartości dydaktycznej metod praktycznych. Ze środków dydaktycznych wykorzystują najczęściej podręcznik (75%), zeszyt ćwiczeń (55%). Wracając do podstawy programowej za słabe strony przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w kontekście zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dodatkowo oprócz braku nacisku na umiejętności i wiedzę praktyczną oraz małą ilość czasu, należy uznać: 1. ZALEDWIE JEDEN PUNKT ZWIĄZANY ZE STWORZENIEM PROJEKTU WŁASNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA I BIZNESPLANU; 2. BRAK PODSTAW TEORETYCZNYCH DO WŁAŚCIWEGO STWORZENIA BIZNESPLANU; 3. BRAK ANALIZY RYNKU BADANIA RYNKU, NA KTÓRYM MA FUNKCJONOWAĆ PRZEDSIĘBIORSTWO, ANALIZY POTENCJALNYCH KONKURENTÓW, OKREŚLENIU POTENCJALNYCH SZANS I ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z FUNKCJONOWANIA NA OKREŚLONYM OBSZARZE; 4. BRAK PODSTAW DO POZNANIA ORAZ SKUTECZNEGO STOSOWANIA DZIAŁAŃ MARKETINGOWO-SPRZEDAŻOWYCH; 5. BRAKI W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA OKREŚLENIE ZASAD PRACY ORAZ WSPÓŁPRACY WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ Z JEGO OTOCZENIEM, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW; 10 M.Tracz, T.Rachwał, Metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości wyniki badań, w: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z.Zioło, T.Rachwał, Wydawnictwo Nowa Era, Kraków- Warszawa 2008, s https://docs.google.com/viewer?url=http%3a%2f%2fwww.pe.up.krakow.pl%2fpdf%2fpe4%2ftrach_rachwal4.pdf (stan na 2 czerwca 2012 r.)

9 6. BRAK OCENY EFEKTÓW DZIAŁANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA, WSKAZANIA MOCNYCH I SŁABYCH STRON PROJEKTU ORAZ REALNEJ OCENY PRZEDSIĘWZIĘCIA W WARUNKACH RYNKOWYCH; Wypunktowane braki nie oznaczają złej oceny przedmiotu jak całości, lecz słabości w zakresie umiejętności zakładania i prowadzenia własnej firmy. Należy jeszcze raz podkreślić, iż przedmiot Podstawy przedsiębiorczości nie ma za zadanie bezpośredniego przygotowania uczniów do prowadzenia własnej działalności, ale szerzej ma kształtować postawy szeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz dostarczać podstawowej wiedzy ekonomicznej. Jest ona niezbędna również w prowadzeniu własnego biznesu, nie da się bowiem zarządzać firmą bez wiedzy nt funkcjonowania rynku czy instytucji rynkowych, jak również podstawowych zasad makroekonomii. Jako szanse należy wskazać przede wszystkim: 1. MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA PROJEKTU ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEGO BIZNESU PRZED WSZYSTKIM W OPARCIU O DUŻĄ PRACĘ WŁASNĄ ZARÓWNO NAUCZYCIELA I UCZNIA; 2. TWÓRCZE I AKTYWNE PODEJŚCIE NAUCZYCIELA DO PRZEDMIOTU; 3. CHĘCI UCZNIÓW ZAANGAŻOWANIA SIĘ W PONAD LEKCYJNE ZAJĘCIA I PRACE DOMOWE; 4. STAWIANIE UCZNIÓW W SYTUACJACH PROBLEMOWYCH. Z kolei najważniejsze zagrożenia związane z przedmiotem to: 1. BRAK CZASU NA PRZEPROWADZENIE PROJEKTU; 2. BRAK KOMPETENCJI NAUCZYCIELA; 3. BRAK CHĘCI UCZNIÓW NIEWIDZĄCYCH BEZPOŚREDNICH KORZYŚCI; 4. POWIELANIE SCHEMATU: ZADANE, WYUCZONE, SPRAWDZONE; Jak już wspomniano wiele zależy od podręcznika i dobranego do niego zeszytu ćwiczeń. Obecnie dopuszczonych jest 6 podręczników 11, według starej podstawy programowej było ich 27 12, są to: 11 (dostęp 19 lipca 2012); 12 (dostęp 2 czerwca 2012)

10 Przedsiębiorczość na czasie. Podręcznik. Zakres podstawowy., K.Garbacik, M.Żmiejko, Wydawnictwo Szkolne PWN; Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. P. Krzyszczyk, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON; Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Z.Makieła, T. Rachwał, Nowa Era; Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, J. Korba, Z. Smutek, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON; Jak być przedsiębiorczym. Podręcznik podstaw przedsiębiorczości, M. Pietraszewski, K. Strzelecka, Wydawnictwo empi2 Mariana Pietraszewskiego; Ekonomia stosowana. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości, J.Neneman, H. Micińska, P. Miśkiewicz, J. Neneman, P. Różycki, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Jedną z ciekawszych propozycji jest podręcznik Makieły i Rachwała wraz z ćwiczeniami, ale także tutaj brak jest miejsca na projekty, interakcje i rozwiązywanie problemów. Warto podkreślić, że słabe strony i zagrożenia jakościowo zdecydowanie przeważają mocne strony i szanse przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Podsumowanie znajduje się w tabeli 1. Tabela 1. Najważniejsze elementy analizy SWOT podstawy programowej Podstawy przedsiębiorczości w kontekście zakładania działalności gospodarczej MOCNE STRONY (S) 9 punktów w programie związanych z przedsiębiorczością - uczeń: zna korzyści wynikające z planowania własnych działań i inwestowania w siebie; podejmuje racjonalne decyzje, opierając się na posiadanych informacjach, i ocenia skutki własnych działań; charakteryzuje otoczenie, w którym działa SŁABE STRONY (W) mała ilość godzin na przedmiot brak nacisku na umiejętności i wiedzę praktyczną, raczej podejście teoretyczne; braki w zawartości merytorycznej: zaledwie jeden punkt związany ze stworzeniem projektu własnego przedsiębiorstwa i biznesplanu; brak analizy rynku tj. badania rynku, na

11 przedsiębiorstwo; omawia cele działania przedsiębiorstwa oraz sposoby ich realizacji; sporządza projekt własnego przedsiębiorstwa oparty na biznesplanie; rozróżnia podstawowe formy prawnoorganizacyjne przedsiębiorstwa; opisuje procedury i wymagania związane z zakładaniem przedsiębiorstwa; omawia etapy realizacji projektu oraz planuje działania zmierzające do jego realizacji; charakteryzuje czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa. którym ma funkcjonować przedsiębiorstwo; brak podstaw do poznania oraz skutecznego stosowania działań marketingowosprzedażowych; braki w zakresie organizacji przedsięwzięcia czyli określenie zasad pracy oraz współpracy wewnątrz przedsiębiorstwa oraz z jego otoczeniem, zarządzanie zespołem, rozwiązywanie konfliktów; brak oceny efektów działania czyli funkcjonowania przedsiębiorstwa, wskazania mocnych i słabych stron projektu oraz realnej oceny przedsięwzięcia w warunkach rynkowych; SZANSE (O) możliwość przeprowadzenia projektu zakładania i prowadzenia własnego biznesu w oparciu o dużą pracę własną zarówno nauczyciela i ucznia; twórcze i aktywne podejście nauczyciela do przedmiotu (liczne i ciekawe zajęcia praktyczne); chęci uczniów zaangażowania się w ponad ZAGROŻENIA (T) brak czasu na przeprowadzenie projektu zakładania i prowadzenia własnej firmy; brak kompetencji nauczyciela; brak lub nudne zajęcia praktyczne; brak chęci uczniów niewidzących bezpośrednich korzyści; powielanie schematu: zadane, wyuczone, sprawdzone; lekcyjne zajęcia i prace domowe; stawianie uczniów w sytuacjach problemowych; Źródło: opracowanie własne.

12 Ekonomia w praktyce Ekonomia w praktyce jest nowym przedmiotem ujętym w podstawie programowej, który po raz pierwszy wejdzie w życie w roku szkolnym 2012/2013 (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17). Ma on charakter uzupełniający. Treści zapisane w wymaganiach szczegółowych tego przedmiotu były dotychczas realizowane po części w niektórych szkołach w ramach zajęć dodatkowych lub przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Głównym celem tego przedmiotu jest samodzielne przygotowanie przez uczniów przedsięwzięcia o charakterze ekonomicznym od pomysłu, przez przygotowanie planu, wdrożenie go, aż do analizy efektów. Wszystkie wymienione działania powinny być realizowane w formie pracy zespołowej 13. Treści nauczania obejmują: 1. PLANOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA UCZNIOWSKIEGO O CHARAKTERZE EKONOMICZNYM ZWŁASZCZA DOKONYWANIE WYBORU FORMY PRZEDSIĘWZIĘCIA; OKREŚLANIE ETAPÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA I DZIELENIE JE NA ZADANIA CZĄSTKOWE; PROGNOZOWANIE EFEKTÓW FINANSOWYCH ORAZ POZAFINANSOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTÓW I PRZYCHODÓW; 2. ANALIZĘ RYNKU W TYM BADANIA RYNKU, NA KTÓRYM BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ PRZEDSIĘBIORSTWO; ANALIZOWANIE ZAGROŻEŃ I MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA; 3. ORGANIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEDE WSZYSTKIM STOSOWANIE ZASAD ORGANIZACJI PRACY INDYWIDUALNEJ I ZESPOŁOWEJ; PRZYJMOWANIE ROLI LIDERA LUB WYKONAWCY; WSPÓŁPRACA W ZESPOLE; 4. OCENĘ EFEKTÓW DZIAŁANIA SZCZEGÓLNIE PREZENTOWANIE EFEKTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA; ANALIZOWANIE JEGO MOCNYCH I SŁABYCH STRON; OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA O PODOBNYM CHARAKTERZE NA GRUNCIE REALNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ. 13 J. Korba, Komentarz do podstawy programowej przedmiotu Ekonomia w praktyce w: Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. (dostęp 2 czerwca 2012)

13 Mocne strony wynikające z wymienionej treści programowej to: 1. WPROWADZENIE W REALIA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI; 2. SKŁANIANIE DO SAMODZIELNEGO ZDOBYWANIA WIEDZY; 3. UMOŻLIWIANIE SAMODZIELNEGO PODEJMOWANIA DECYZJI DOTYCZĄCE RODZAJU I ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘĆ O CHARAKTERZE EKONOMICZNYM; 4. NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI SPRZYJAJĄCYCH POSTAWOM PRZEDSIĘBIORCZYM (KREATYWNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, PODEJMOWANIE RYZYKA, ZDOLNOŚĆ DO PLANOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ I PROWADZENIE ICH DLA OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH CELÓW). Niestety można też zidentyfikować słabe strony podstawy programowej. Należą do nich: 1. BRAK WSKAZAŃ GDZIE SZUKAĆ FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA; 2. BRAK WSKAZANIA DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH PRZY REJESTRACJI I ŚCIEŻKI DZIAŁANIA; 3. NIE ZWRACANIE UWAGI NA DOKUMENTOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, EWIDENCJA VAT, ZUS); 4. BRAK ROZLICZENIA FINANSOWEGO; 5. PRZY ANALIZIE RYNKU NIE ZWRACANIE UWAGI NA JEGO SEGMENTACJĘ; 6. ZBYT MAŁO UWAGI POŚWIĘCONEJ PROMOWANIU PRODUKTU; 7. BRAK WSKAZANIA KORZYŚCI I ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z SAMOZATRUDNIENIA. Na razie przewidziany jest jeden podręcznik do tego przedmiotu, który ukaże się w sierpniu nakładem wydawnictwa OPERON 14. Według dostępnego jedynie spisu treści trudno o rzetelne jego ocenienie, ale w stosunku do wskazanych braków w podstawie programowej uwzględnia rejestrację firmy krok po kroku jak również zajmuje się kwestią znalezienia pieniędzy na działalność. Prawdopodobnie jak zwykle wiele będzie zależało od nauczyciela, jego chęci, aktywności i wiedzy, a także możliwości, którymi będzie dysponował. 14 (dostęp 20 lipca 2012).

14 Szanse związane z Ekonomią w praktyce są szerokie, trudno jednak przewidzieć na ile zostaną wykorzystane. Najważniejsze szanse to 15 : 1. WSZECHSTRONNY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI UCZNIA; 2. NAUKA WSPÓŁPRACY I WSPÓŁDZIAŁANIA; 3. WPROWADZENIE NOWYCH METOD NAUCZANIA CIEKAWYCH DLA UCZNIÓW; 4. NAUKA KONKURENCJI RYNKOWEJ; 5. INSPIRACJA DO PODJĘCIA INICJATYW EKONOMICZNYCH W DOROSŁYM ŻYCIU ZAWODOWYM; 6. ZADBANIE O TO, ABY WSZELKIE PROWADZONE PRZEZ UCZNIÓW DZIAŁANIA BYŁY ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA; 7. KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW POSTAW ETYCZNYCH; 8. TWORZENIE CZĘŚCIOWE KRYTERIÓW OCENIANIA PRZEZ UCZNIÓW, A PRZEZ TO PRZESUNIĘCIE PO CZĘŚCI NA ICH STRONĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁASNE UCZENIE; 9. OCENIANIE UWZGLĘDNIAJĄCE AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH, UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY W GRUPIE, TWÓRCZEGO MYŚLENIA 16. Z kolei zagrożenia wynikające z Ekonomii w praktyce dotyczą przede wszystkim: 1. NUDNEJ FORMY ZAJĘĆ; 2. PRZETEORETYZOWANIA; 3. PROWADZENIA DZIAŁAŃ, KTÓRE NIE SĄ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA; 4. BRAK KONTROLI I OCENY POSTĘPÓW UCZNIÓW W TRAKCIE REALIZACJI WYBRANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA; 5. BRAK DIAGNOZY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA; 6. BRAK MOTYWACJI DO POSZERZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI; 7. BRAK SAMOOCENY I OCENY CZŁONKÓW ZESPOŁU, W KTÓRYM PRACUJE UCZEŃ. 15 Przy równoległym prowadzeniu wraz z postawami przedsiębiorczości umiejętności praktyczne nabywane na ekonomii mogą być analizowane w całym zespole klasowym, dobrze by oba przedmioty były realizowane przez jednego nauczyciela. Najlepiej umiejscowić ekonomie po podstawach. 16 Ocena jest trudna ponieważ często istotniejsze jest samo działanie niż efekty. Ważne jest przede wszystkim zaangażowanie, innowacyjność, sztuka negocjacji, odpowiedzialność za realizację zadań.

15 Podsumowanie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń znajduje się w tabeli 2. Tabela 2. Najważniejsze elementy analizy SWOT podstawy programowej Ekonomia w praktyce w kontekście zakładania działalności gospodarczej MOCNE STRONY (S) szerokie treści programowe: planowanie i organizowanie przedsięwzięcia, analiza rynku, ocena efektów działania; wprowadzenie w realia funkcjonowania gospodarki; wymuszanie samodzielnego zdobywania wiedzy; umożliwianie samodzielnego podejmowania decyzji; nabywanie umiejętności sprzyjających postawom przedsiębiorczym (kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka); SZANSE (O) wszechstronny rozwój osobowości ucznia; nauka współpracy i współdziałania; wprowadzenie nowych metod nauczania ciekawych dla uczniów; nauka konkurencji rynkowej; inspiracja do podjęcia inicjatyw ekonomicznych w dorosłym życiu; SŁABE STRONY (W) braki w treściach programowych dotyczące: finansowania przedsięwzięcia, dokumentów potrzebnych przy rejestracji i ścieżki działania, dokumentowania działalności gospodarczej (podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja VAT, ZUS), rozliczenia finansowego, segmentacji rynku, promowania produktu (jest ale niewiele), korzyści i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia; ZAGROŻENIA (T) nudna forma zajęć; przeteoretyzowanie; brak zgodności z obowiązującymi przepisami prawa; brak motywacji do poszerzania wiedzy i umiejętności; brak kontroli i oceny postępów uczniów; brak samooceny i oceny członków zespołu;

16 dbanie by wszelkie działania były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa; kształtowanie u uczniów postaw etycznych; ocenianie uwzględniające aktywność, umiejętność współpracy w grupie, twórczego myślenia; Źródło: Opracowanie własne. Wnioski Wydaje się, że obecnie młodzi ludzie nie są zwykle dobrze przygotowani do zakładania i prowadzenia własnej działalności pomimo funkcjonowania w szkołach ponadgimnazjalnych przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości. Przedmiot ten bowiem nie umożliwia w skuteczny sposób pogłębienia wiedzy oraz umiejętności w tym zakresie. Wynika to przede wszystkim z jego teoretycznego charakteru oraz pobieżnego traktowania kwestii stricte przedsiębiorczości. Do tego dochodzi niewielka ilość godzin na realizację przedmiotu, co przekłada się zazwyczaj na brak ćwiczeń, przekazujących wiedze praktyczną oraz kształtujących odpowiednie umiejętności. Zatem wyraźnie istnieje potrzeba dodatkowego kształtowania postaw pro przedsiębiorczych wśród uczniów czyli takich, które po pierwsze zachęcały by do zakładania własnej działalności gospodarczej, po drugie, pokazywałyby jak założyć taką działalność w sensie prawnym i merytorycznym, po trzecie, pozwoliły by na utrzymanie się na rynku co oznacza dostarczenie odpowiedniego pakietu know-how w zakresie marketingu, sprzedaży, negocjacji oraz pozyskiwania kapitału. Aspiracje takie wydaje się mieć nowy przedmiot uzupełniający Ekonomia w praktyce. Jednakże program ten nie został dotychczas wdrożony, tak więc nie ma możliwości oceny jego

17 skuteczności i przydatności. Przyglądając się podstawie programowej Ekonomii w praktyce można wskazać szereg słabych stron i zagrożeń (wymienione w poprzednim punkcie). Równocześnie przedmiot ten ma wiele szans. Czy zostaną one wykorzystane zależy od pomysłu na przedmiot. Może nim być na przykład: własny biznes uczniowski gra edukacyjna: wirtualna firma na platformie edukacyjnej gra fabularna RPG Dwa pierwsze pomysły są już pilotażowo realizowane w ramach projektów unijnych. Są to Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe mini przedsiębiorstwo 17 oraz Krok w przedsiębiorczość 18. Wszystkie trzy pomysły stwarzają możliwości nabycia ważnych umiejętności jak: podejmowania decyzji indywidualnych i grupowych, efektywnego współdziałania w zespole, dobrego planowania, racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami, w tym finansowymi, określenia ryzyka gospodarczego. Umożliwiają także rozwijanie wiarygodności, uczciwości, odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania, wytrwałości w poszukiwaniu, odkrywaniu i dążeniu do wyznaczonych celów, kreatywności w rozwiązywaniu problemów, ciekawości poznawczej, kultury osobistej, szacunku dla innych ludzi, poczucia własnej wartości. Gra fabularna ma dodatkowo tę przewagę w stosunku do gry internetowej, że: nie wymaga dużych kosztów wdrożenia i rozwijania, przez co jest narzędziem o niskim koszcie; 17 (dostęp 12 czerwca 2012) 18 (dostęp 12 czerwca 2012)

18 nie powoduje alienacji i depersonalizacji; lepiej kształtuje zdolności w zakresie porozumiewania się oraz interpersonalne; nie wymaga zdolności informatycznych (co może być poczytane także, jako minus). Ponadto, metoda oparta na RPG, prócz przekazywania treści nauczania, posiadać może następujące zalety: być odzwierciedleniem prawdziwych sytuacji biznesowych, uczyć technik radzenia sobie w trudnych/zaskakujących sytuacjach, rozwijać wyobraźnię i myślenie strategiczne przez odgrywanie scen biznesowych, rozwijać rówieśniczą konkurencję i pracę zespołową, umożliwiać poznanie typów osobowości czy podstawy negocjacji (np. zachowanie, tembr głosu). Gry RPG umożliwiają zatem holistyczny rozwój kompetencji uczniów i dają możliwość skutecznego wykorzystaniu idei nauki przez zabawę. Wydaje się, że mogą być wykorzystane jako forma nauczania Ekonomii w praktyce, jak również jako oddzielny moduł przyczyniający się do nabycia praktycznych umiejętności umożliwiających młodym ludziom realizację przedsiębiorczych marzeń.

19 Bibliografia Gazeta Prawna nosc_gospodarcza_skad_biora_pieniadze_na_wlasny_biznes.html (dostęp 8 czerwca 2012) Global Employment Trends for Youth 2012, International Labour Office, Geneva, May 2012 Eurostat (dostęp 8 czerwca 2012) Kelley D., Singer S., Herrington M., The Global Entrepreneurship Monitor, 2011 Global Report, GEM 2011 Korba J., Komentarz do podstawy programowej przedmiotu Ekonomia w praktyce w: Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. edukacja-historyczna-i-obywatelska-w-szkole-podstawowej-gimnazjum-i-liceum- &catid=230%3aksztacenie-i-kadra-ksztacenie-ogolne-podstawa-programowa&itemid=290 (dostęp 2 czerwca 2012) Krok w przedsiębiorczość (dostęp 12 czerwca 2012) Ministerstwo Edukacji Narodowej (dostęp 2 czerwca 2012); (dostęp 2 czerwca 2012) OPERON (dostęp 20 lipca 2012). Polski portal edukacyjny

20 (dostęp 8 czerwca 2012) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r., (Dziennik Ustaw z dnia 9 maja 2002 r.. Nr 51, poz. 458) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) Rzeczpospolita html (dostęp 8 czerwca 2012) Szkoła praktycznej ekonomii (dostęp 12 czerwca 2012) Tracz M, Rachwał T., Metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości wyniki badań, w: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy, red. Z.Zioło, T.Rachwał, Wydawnictwo Nowa Era, Kraków-Warszawa 2008, https://docs.google.com/viewer?url=http%3a%2f%2fwww.pe.up.krakow.pl%2fpdf%2fpe4%2ftrach_rachwal4.pdf (stan na 2 czerwca 2012 r.).. (data i podpis autora opracowania)

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela

Research. Symulacyjna gra decyzyjna. Książka dla nauczyciela Venture Capital Research Symulacyjna gra decyzyjna Książka dla nauczyciela 2013 Opracowanie: Maria Baczyńska Redaktor prowadzący: Sebastian Przybyszewski Skład: Sebastian Przybyszewski Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces

Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca realizację projektu pn. Jaworznickie Szkolne Kluby Przedsiębiorczości Marzenia Wiedza - Sukces Publikacja finansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Polski rynek książek szkolnych a interwencja poprzez program Cyfrowa szkoła. Jan Strycharz

Polski rynek książek szkolnych a interwencja poprzez program Cyfrowa szkoła. Jan Strycharz Polski rynek książek szkolnych a interwencja poprzez program Cyfrowa szkoła Logika rynku i jego aktorów a proces edukacyjny i potencjał zmiany Jan Strycharz Warszawa 2013. 1 Raport jest dostępny na licencji

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny

Uniwersytet Ekonomiczny dr Tomasz Rachwał (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) Kierownik Zespołu dr Joanna Kudełko (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) dr Mariola Tracz (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) dr Krzysztof Wach (Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo