The network of manufacturing excellence

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The network of manufacturing excellence"

Transkrypt

1 The network of manufacturing excellence

2 Nasza produkcja Siedziba producenta w Danii Siedziba firmy Szanowni Pañstwo, gwarancja jakoúci to nasze motto pozwalajàce na zachownie bezpieczeñstwa. Nasz sukces zaczàù siæ w 1975 roku w duñskiej miejscowoúci Slangerup, kiedy to Jorgen Grynnerup, jako pierwszy, rozpoczàù produkcjæ luster drogowych, przemysùowych, sklepowych z tworzywa sztucznego. Obecnie firmà Dancop A/S skutecznie zarzàdza - juý jako drugie pokolenie - Peter Grynnerup, który nadal kontynuuje rozwój firmy poprzez zastosowanie nowoczesnej techniki dziæki, której lustra uzyskaùy certyfikaty TÜV. W zwiàzku z tym najwaýniejsza jest wysoka jakoúã produktu i zapewnienie bezpieczeñstwa. Dostawa i sprzedaý prowadzone sà przez firmæ Dancop International GmbH, która mieúci siæ w miejscowoúci Peine w Niemczech. To centralne poùoýenie i personel mówiàcy róýnymi jæzykami, umoýliwia lepszy kontakt z klientami oraz serwis. Oprócz wùasnej produkcji i stworzonych marek wùasnych nawiàzano takýe kontakty partnerskie z innymi producentami, dlatego moýemy Pañstwu dostarczaã - szybko i niezawodnie - inne wysokiej jakoúci produkty. Chætnie Pañstwu pomoýemy! Zespóù firmy Dancop International GmbH Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Nasz magazyn Mocne strony firmy Dancop 1. Innowacyjnoúã 2. Elastycznoúã i szybka dostawa 3. Produkty wysokiej jakoúci 4. Nasza oferta zawiera produkty, które speùnià caùkowicie Pañstwa oczekiwania

3 Lustra drogowe

4 Lustra Verkehrsspiegel drogowe Mocowanie Odpowiednie rozwiàzanie dla kaýdej sytuacji Uchwyt mocujàcy, czteropunktowy z przegubem kulowym, dla sùupków mm Mocowanie uniwersalne dla rur o úrednicy mm Lustro Subway : pierúcieñ stalowy do mocowania úciennego Opaska taúmowa Uchwyt teleskopowy (30-50 cm) Uchwyt teleskopowy (30-50 cm) W czym leýy przewaga luster firmy Dancop? Posiadajàce certyfikat TÜV lustra, majà masywnà konstrukcjæ. Stosowane w ramach produkcji metalizowanie powierzchni wewnætrznej lustra generuje doskonaùe odbicie. Dodatkowo wszystkie lustra firmy Dancop odporne sà na dziaùanie promieni UV. Uýywany standardowo do produkcji luster akryl jest 70 % mocniejszy od szkùa. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Jakie sà róýnice materiaùowe? Akryl Poliwæglan Inox - stal nierdzewna 70 % mocniejszy od szkùa Prawie niezniszczalny Prawie niezniszczalny Odporny na promienie UV Odporny na promienie UV Odporny na promienie UV Maùy ciæýar Maùy ciæýar Odporny na wysokà temperaturæ Odpornoúã na uderzenia wg Niepalny Odporny na úrodki chemiczne ISO 179-1

5 Lustra drogowe Lustra drogowe Europejska produkcja Wszystkie lustra firmy Dancop posiadajà certyfikat TÜV. Proszæ odwiedziã naszà stronæ internetowà : Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Zalety luster firmy Dancop: - Odporne na dziaùanie promieni UV - Najbardziej masywne mocowanie na rynku: Uchwyt mocujàcy, czteropunktowy z przegubem kulowym - Dostarczane z uchwytami mocujàcymi dla: - sùupków okràgùych o úrednicy od 50 do 85 mm - sùupków z profili prostokàtnych i kwadratowych od 50 do 90 mm - uchwyty do mocowania úciennego - Sprawdzone na dziaùanie wiatru do 12 Stopni w skali Beauforta (Orkan > 117 km/godz ) - Doskonaùa optyka - Prosty montaý Trzy wskazówki dla wyboru wùaúciwego lustra : 1 Miejsce 2 montaýu: Materiaù: Na zewnàtrz Wewnàtrz Akryl : 70 % mocniejszy od szkùa Poliwæglan : prawie niezniszczalny Inox : odporny na dziaùanie wysokich temperatur i úrodków chemicznych 3 Wielkoúã: Im wiæksze lustro, tym lepsza widocznoúã i jakoúã optycznego odbicia. 5

6 Lustra Traffic drogowe mirrors Lustra drogowe Film pokazujàcy montaý lustra Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl, Poliwæglan lub Inox Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 5 lat Krawædê lustra oklejona folià odblaskowà typu RA2, znacznie poprawia widocznoúã. W ten sposób wszelkie drogi wjazdowe, wyjazdowe jak równieý skrzyýowania sà w peùni bezpieczne. lustra okràgùe Odlegùoúã Nr. artykuùu Opis Ciæýar obserwacji TM AC 60 Akryl, ø 60 cm 6,5 kg 9-15 m TM AC 80 Akryl, ø 80 cm 9,0 kg m TM AC 40 X 60 Akryl, 40x60 cm 5,5 kg 9-15 m TM AC 60 X 80 Akryl, 60x80 cm 10,0 kg m TM AC 80 X 100 Akryl, 80x100 cm 14,0 kg m TM AC 100 X 120 Akryl, 100x120 cm 20,0 kg m TM PC 60 Poliwæglan, ø 60 cm 6,5 kg 9-15 m TM PC 80 Poliwæglan, ø 80 cm 9,0 kg m TM PC 40 X 60 Poliwæglan, 40x60 cm 5,5 kg 9-15 m TM PC 60 X 80 Poliwæglan, 60x80 cm 10,0 kg m TM PC 80 X 100 Poliwæglan, 80x100 cm 14,0 kg m TM INOX 60 Inox, ø 60 cm 9,1 kg 9-15 m TM INOX 80 Inox, ø 80 cm 11,0 kg m TM INOX 40 X 60 Inox, 40 x 60 cm 9,5 kg 9-15 m TM INOX 60 X 80 Inox, 60 x 80 cm 13,3 kg m czteropunktowy uchwyt mocujàcy z przegubem kulowym pozwala na ùatwe ustawienie lustra Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

7 Lustra drogowe Lustra drogowe typu TM-B nieparuj¹ce Bez instalacji elektrycznej! Pokryte nanopowùokà Bez powùoki Film pokazujàcy montaý lustra Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl lub Poliwæglan Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 5 lat Naniesiona fabrycznie powùoka, zapobiega osadzaniu siæ pary. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã lustra okràgùe Odlegùoúã Nr. artykuùu Opis Ciæýar obserwacji TM B AC 60 Ak ryl, ø 60 cm 14 kg 9-15 m TM B AC 80 Akryl, ø 80 cm 17 kg m TM B AC 40 X 60 Ak ryl, 40 x 60 cm 10 kg 9-15 m TM B AC 60 X 80 Ak ryl, 60 x 80 cm 18 kg m TM B AC 80 X 100 Ak ryl, 80 x 100 cm 27 kg m Polycarbonat TM B PC 60 Poliwæglan, ø 60 cm 14 kg 9-15 m TM B PC 80 Poliwæglan, ø 80 cm 17 kg m TM B PC 40 X 60 Poliwæglan, 40 x 60 cm 10 kg 9-15 m TM B PC 60 X 80 Poliwæglan, 60 x 80 cm 18 kg m TM B PC 80 X 100 Poliwæglan, 80 x 100 cm 27 kg m czteropunktowy uchwyt mocujàcy z przegubem kulowym pozwala na ùatwe ustawienie lustra 7 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

8 Lustra drogowe Lustra drogowe typu TM-I Uchwyt z przegubem kulowym do precyzyjnego ustawienia Film pokazujàcy montaý lustra Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 5 lat Nasze lustra TM-I podnoszà bezpieczeñstwo w ruchu drogowym jak równieý na terenie zakùadów przemysùowych. Bardzo dobrze speùniajà swoje zadanie w miejscach wjazdu i wyjazdu z parkingów i centrów handlowych. Czerwone obramowanie zwiæksza dodatkowo lepszà widocznoúã. lustra okràgùe czteropunktowy uchwyt mocujàcy z przegubem kulowym pozwala na ùatwe ustawienie lustra Nr. artykuùu Opis Ciæýar TM-I AC 50 Akryl, ø 50 cm 5,2 kg TM-I AC 60 Akryl, ø 60 cm 6,4 kg TM-I AC 80 Akryl, ø 80 cm 8,2 kg TM-I AC 40 X 60 Akryl, 40 x 60 cm 5,2 kg TM-I AC 60 X 80 Akryl, 60 x 80 cm 7,6 kg Odlegùoúã obserwacji 5-7 m 9-15 m m 9-15 m m Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

9 Lustra drogowe Lustra uniwersalne typu UNI-SIG - z foli¹ odblaskow¹ lub bez Film pokazujàcy montaý lustra Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Materiaù Akryl Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 2 lat Lustra uniwersalne typu UNI-SIG sà ekonomicznà alternatywà. Podnoszà bezpieczeñstwo na parkingach, wjazdach i wyjazdach oraz na terenach przemysùowych. lustra okràgùe Nr. artykuùu Opis Ciæýar Odlegùoúã obserwacji z folià odblaskowà US Typ1 40 X 60 Akryl, 40 x 60 cm 4,5 kg 5-7 m US Typ1 60 X 80 Akryl, 60 x 80 cm 7,0 kg 9-15 m US Typ1 80 x 100 Akryl, 80 x 100 cm 11,5 kg m Bez folii odblaskowej US TM-I 50 Akryl, ø 50 cm 4,5 kg 5-7 m US TM-I 60 Akryl, ø 60 cm 5,0 kg 9-15 m US TM-I 40 X 60 Akryl, 40 x 60 cm 4,5 kg 5-7 m US TM-I 60 X 80 Akryl, 60 x 80 cm 7,0 kg 9-15 m US TM-I 80 x 100 Akryl, 80 x 100 cm 11,5 kg m moýliwe ustawienie lustra w pionie i poziomie 9 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

10 Lustra drogowe Lustro typu SUBWAY z prawie niezniszczalnego poliwæglanu Poliwæglan o gruboúci 6 mm Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Poliwæglan Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 5 lat Lustro z kàtem obserwacji 180 stopni poprawia bezpieczeñstwo osób przebywajàcych w przejúciach podziemnych, metrze, na parkingach wielopoziomowych. Zastosowany do jego wyprodukowania niezniszczalny poliwæglan, czyni to lustro odpornym na dziaùanie wandali. Stalowy pierúcieñ mocujàcy lustro do úciany dostarczany jest oddzielnie. czteropunktowy uchwyt mocujàcy z przegubem kulowym pozwala na ùatwe ustawienie lustra Nr. artykuùu Opis Ciæýar Odlegùoúã obserwacji SUBWAY Poliwæglan, ø 60 cm 8,2 kg 9-15 m Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

11 Lustra drogowe Lustro typu TRIXI - eliminuje martwy punkt Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Tylko w wykonaniu okràgùym Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie Sùupek Gwarancja 2 lat Nasze lustra TRIXI eliminujà "martwy punkt", przez co poprawiajà bezpieczeñstwo pieszych i rowerzystów, dlatego wypadki z ich udziaùem na skrzyýowaniach i przejúciach dla pieszych mogà odejúã w zapomnienie. Ratujà ýycie i chronià przed kalectwem. Uchwyt standardowy (w komplecie opaska taúmowa) Nr. artykuùu Opis Ciæýar TRIXI 35 Akryl, ø 35 cm 2,5 kg TRIXI 50 Akryl, ø 50 cm TRIXI 50-H Akryl, ø 50 cm, 3,5 kg 3,8 kg z termostatem Odlegùoúã obserwacji 1-4 m 5-7 m 5-7 m 11 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

12 Lustra Verkehrsspiegel drogowe Lustra typu EXPLORER Film pokazujàcy montaý lustra Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 2 lat Nasze lustro EXPLORER dziæki kàtowi obserwacji wynoszàcemu 180 stopni oferuje optymalne pole widzenia. Idealne lustro obserwacyjne do zamontowania na halach produkcyjnych lub w ruchu drogowym. Uchwyt uniwersalny Nr. artykuùu Opis Ciæýar EXPLORER 60 Akryl, 60 cm EXPLORER 80 Akryl, 80 cm 4,8 kg 7,0 kg Odlegùoúã obserwacji 9-15 m m Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

13 Lustra drogowe Lustro typu PANORAMA z prawie niezniszczalnego poliwæglanu Film pokazujàcy montaý lustra Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Poliwæglan gruboúã 6 mm Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Type I. Materiaù Poliwæglan Type IV. Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 5 lat Lustro PANORAMA dziæki unikalnej krzywiênie pozwala na panoramiczny widok 180 stopni. Zielono/ýóùta folia odblaskowa poprawia widocznoúã w nocy i w czasie niekorzystnych warunków pogodowych. czteropunktowy uchwyt mocujàcy z przegubem kulowym pozwala na ùatwe ustawienie lustra Nr. artykuùu Opis Ciæýar Odlegùoúã obserwacji TM PC 360 Poliwæglan z zielono/ýóùtà folià odblaskowà 6,0 kg 9-15 m 13 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

14 Lustra przemysùowe

15 Lustra przemysùowe Industrial mirrors Mocowanie Odpowiednie rozwiàzanie dla kaýdej sytuacji Uchwyt 4-Punkt mocujàcy, Kugelgelenkhalterung czteropunktowy z przegubem für Pfosten kulowym, 50 - dla 85 mm sùupków mm Mocowanie Universalhalterung uniwersalne dla rur Rohrdurchmesser o úrednicy mm - 85 mm Komplet ùañcuszków przeznaczony do zamontowania luster typu BM do sufitu Subway Spiegel: Stahlring zur Wandfixierung Opaska Bandschellenadapter taúmowa Teleskopwandhalterung Uchwyt teleskopowy (30 ( cm) cm) Teleskopwandhalterung Uchwyt teleskopowy (30 ( cm) cm) W czym leýy przewaga luster firmy Dancop? Posiadajàce certyfikat TÜV lustra, majà masywnà konstrukcjæ. Stosowane w ramach produkcji metalizowanie powierzchni wewnætrznej lustra generuje doskonaùe odbicie. Dodatkowo wszystkie lustra firmy Dancop odporne sà na dziaùanie promieni UV. Uýywany standardowo do produkcji luster akryl jest 70 % mocniejszy od szkùa. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Jakie sà róýnice materiaùowe? Akryl Poliwæglan Inox - stal nierdzewna 70 % mocniejszy od szkùa Prawie niezniszczalny Prawie niezniszczalny Odporny na promienie UV Odporny na promienie UV Odporny na promienie UV Maùy ciæýar Maùy ciæýar Odporny na wysokà temperaturæ Odpornoúã na uderzenia wg Niepalny Odporny na úrodki chemiczne ISO

16 Lustra przemysùowe Lustra przemysùowe Europejska produkcja Wszystkie lustra firmy Dancop posiadajà certyfikat TÜV. Proszæ odwiedziã naszà stronæ internetowà : Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Zalety luster firmy Dancop: - Odporne na dziaùanie promieni UV - Najbardziej masywne mocowanie na rynku: Uchwyt mocujàcy, czteropunktowy z przegubem kulowym - Dostarczane z uchwytami mocujàcymi dla: - sùupków okràgùych o úrednicy od 50 do 85 mm - sùupków z profili prostokàtnych i kwadratowych od 50 do 90 mm - uchwyty do mocowania úciennego - Sprawdzone na dziaùanie wiatru do 12 Stopni w skali Beauforta (Orkan > 117 km/godz ) - Doskonaùa optyka - Prosty montaý Trzy wskazówki dla wyboru wùaúciwego lustra : 1 Miejsce 2 montaýu: Materiaù: Na zewnàtrz Wewnàtrz Akryl : 70 % mocniejszy od szkùa Poliwæglan : prawie niezniszczalny Inox : odporny na dziaùanie wysokich temperatur i úrodków chemicznych 3 Wielkoúã: Im wiæksze lustro, tym lepsza widocznoúã i jakoúã optycznego odbicia. 16

17 Lustra przemysùowe Check Point...zgodnie z europejsk¹ dyrektyw¹ CE dotycz¹c¹ zaleceñ z zakresu Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy Mocowanie úcienne lub na sùupku: Uchwyt czteropunktowy z przegubem kulowym Typ I. Mocowanie uniwersalne Typ IV. Film pokazujàcy montaý lustra Miejsce montaýu wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 2 lat Type I. Type IV. Lustro przemysùowe typu Check Point podwyýsza widocznoúã i bezpieczeñstwo na stanowiskach pracy. Przy pomocy tego lustra moýna wyeliminowaã tzw. "martwe punkty " i widzieã to co normalnie jest niewidoczne. Stosujàc te lustra, unikniemy wypadków przy pracy i zwiàzanych z tym przestojów w produkcji. Mocowanie standardowe : Uchwyt teleskopowy cm Pozycja pionowa Nr. artykuùu Opis Ciæýar CP 30 X 50 Akryl, 30 x 50 cm 2,8 kg CP 40 X 60 Akryl, 40 x 60 cm 4,0 kg CP 60 X 90 Akryl, 60 x 90 cm 7,6 kg Mocowanie alternatywne dla CP 40 X 60 i CP 60 X 90: Uchwyt I Uchwyt IV Odlegùoúã obserwacji 5-7 m 7-12 m m Uchwyt czteropunktowy z przegubem kulowym do montaýu úciennego lub na sùupku (fi mm) Uchwyt uniwersalny do montaýu úciennego lub na sùupku (fi mm) 17 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

18 Lustra przemysùowe Lustro typu Check Mirror Bardzo dobre odbicie pozbawione odksztaùceñ Miejsce montaýu wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 2 lat Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Lustro Check Mirror zostaùo specjalnie zaprojektowane do nadzoru linii produkcyjnych. Pracownik moýe skontrolowaã oddzielnie kaýdy produkt, a specjalna krzywizna lustra dodatkowo go powiæksza, dziæki temu minimalizuje siæ koszty zwiàzane z niewykryciem bùædu sprawdzanego wyrobu. Mocowanie standardowe : Uchwyt teleskopowy cm Nr. artykuùu Opis Ciæýar CM 30 X 50 Akryl, 30 x 50 cm 1,5 kg CM 40 X 60 Akryl, 40 x 60 cm 2,0 kg CM 60 X 90 Akryl, 60 x 90 cm 4,0 kg Odlegùoúã obserwacji 1 m 1 m 1 m Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

19 Lustra Miroir przemysùowe Industriel Lustra drogowe typ TM Film pokazujàcy montaý lustra Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Type I. Materiaù Akryl, Poliwæglan lub Inox Type IV. Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 5 lat Krawædê lustra oklejona folià odblaskowà typu RA2, znacznie poprawia widocznoúã. W ten sposób wszelkie drogi wjazdowe, wyjazdowe jak równieý skrzyýowania sà w peùni bezpieczne. Nr. artykuùu Opis Ciæýar TM AC 60 Akryl, ø 60 cm 6,5 kg TM AC 80 Akryl, ø 80 cm 9,0 kg TM AC 40 X 60 Akryl, 40 x 60 cm 5,5 kg TM AC 60 X 80 Akryl, 60 x 80 cm 10,0 kg TM AC 80 X 100 Akryl, 80 x 100 cm 14,0 kg TM AC 100 X 120 Akryl, 100 x 120 cm 20,0 kg TM PC 60 Poliwæglan, ø 60 cm 6,5 kg TM PC 80 Poliwæglan, ø 80 cm 9,0 kg TM PC 40 X 60 Poliwæglan, 40 x 60 cm 5,5 kg TM PC 60 X 80 Poliwæglan, 60 x 80 cm 10,0 kg TM PC 80 X 100 Poliwæglan, 80 x 100 cm 14,0 kg TM INOX 60 Inox, ø 60 cm 9,1 kg TM INOX 80 Inox, ø 80 cm 11,0 kg TM INOX 40 X 60 Inox, 40 x 60 cm 9,5 kg TM INOX 60 X 80 Inox, 60 x 80 cm 13,3 kg lustra okràgùe Odlegùoúã obserwacji 9-15 m m 9-15 m m m m 9-15 m m 9-15 m m m 9-15 m m 9-15 m m czteropunktowy uchwyt mocujàcy z przegubem kulowym pozwala na ùatwe ustawienie lustra 19 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

20 Lustra przemysùowe Lustra drogowe typu TM-B nieparuj¹ce Bez powùoki Bez instalacji elektrycznej! Pokryte nanopowùokà Film pokazujàcy montaý lustra Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl lub Poliwæglan Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 5 lat Naniesiona fabrycznie powùoka, zapobiega osadzaniu siæ pary. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Nr. artykuùu Opis Ciæýar TM B AC 60 Akryl, okràgùe ø 60 cm 14 kg TM B AC 80 Akryl, okràgùe ø 80 cm 17 kg TM B AC 40 x 60 Akryl, 40 x 60 cm 10 kg TM B AC 60 x 80 Akryl, 60 x 80 cm 18 kg TM B AC 80 x 100 Akryl, 80 x 100 cm 27 kg Polycarbonat TM B PC 60 Poliwæglan, okràgùe ø 60 cm 14 kg TM B PC 80 Poliwæglan, okràgùe ø 80 cm 17 kg TM B PC 40 x 60 Poliwæglan, 40 x 60 cm 10 kg TM B PC 60 x 80 Poliwæglan, 60 x 80 cm 18 kg TM B PC 80 x 100 Poliwæglan, 80 x 100 cm 27 kg lustra okràgùe Odlegùoúã obserwacji 9-15 m m 9-15 m m m 9-15 m m 9-15 m m m czteropunktowy uchwyt mocujàcy z przegubem kulowym pozwala na ùatwe ustawienie lustra Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

21 Lustra przemysùowe Lustra drogowe typu TM-I Film pokazujàcy montaý lustra Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 5 lat Lustra przemysùowe TM-I efektywnie podnoszà bezpieczeñstwo na terenie zakùadów przemysùowych. Masywna konstrukcja lustra gwarantuje jego dùugà ýywotnoúã i jest trafionà inwestycjà w Pañstwa zakùadzie. czteropunktowy uchwyt mocujàcy z przegubem kulowym pozwala na ùatwe ustawienie lustra Nr. artykuùu Opis Ciæýar TM-I AC 50 Akryl, ø 50 cm 5,2 kg TM-I AC 60 Akryl, ø 60 cm 6,4 kg TM-I AC 80 Akryl, ø 80 cm 8,2 kg TM-I AC 40 X 60 Akryl, 40 x 60 cm 5,2 kg TM-I AC 60 X 80 Akryl, 60 x 80 cm 7,6 kg Odlegùoúã obserwacji 5-7 m 9-15 m m 9-15 m m 21 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

22 Lustra przemysùowe Lustro typu PANORAMA z prawie niezniszczalnego poliwæglanu Film pokazujàcy montaý lustra Poliwæglan gruboúã 6 mm Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Poliwæglan Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 5 lat Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Lustro PANORAMA Type I. dziæki unikalnej krzywiênie pozwala na panoramiczny widok 180 stopni. Zielono/ýóùta folia odblaskowa poprawia widocznoúã w nocy i w czasie niekorzystnych warunków pogodowych. Type IV. czteropunktowy uchwyt mocujàcy z przegubem kulowym pozwala na ùatwe ustawienie lustra Nr. artykuùu Opis Ciæýar Odlegùoúã obserwacji TM PC 360 Poliwæglan z zielono/ýóùtà folià odblaskowà 6,0 kg 9-15 m Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

23 Lustra przemysùowe Lustro typu TRANSPO 180 Miejsce montaýu wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie do úciany Gwarancja 2 lat Nasze lustro Transpo umoýliwia kàt widzenia 180 stopni. W zwiàzku z czym w lustrze moýna dostrzec wiækszy obszar. Masywna budowa gwarantuje jego dùugà ýywotnoúã. Mocowanie standardowe : Uchwyt teleskopowy cm Nr. artykuùu Opis Ciæýar TRANSPO AC 45 Akryl 45 cm 1,5 kg TRANSPO AC 60 Akryl 60 cm 3,4 kg TRANSPO AC 80 Akryl 80 cm 5,8 kg Odlegùoúã obserwacji 1-2 m 9-15 m m 23 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

24 Lustra Miroir przemysùowe Industriel Lustra uniwersalne typu UNI-SIG - z foli¹ odblaskow¹ lub bez Film pokazujàcy montaý lustra Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie Na sùupku lub do úciany Gwarancja 2 lat Type I. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Type IV. Lustra uniwersalne typu UNI-SIG sà ekonomicznà alternatywà. Podnoszà bezpieczeñstwo na parkingach, wjazdach i wyjazdach oraz na terenach przemysùowych. moýliwe ustawienie lustra w pionie i poziomie lustra okràgùe Nr. artykuùu Opis Ciæýar MIT Reflektoren US Typ US Typ US Typ OHNE Reflektoren US TM-I 50 US TM-I 60 US TM-I 40 X 60 US TM-I 60 X 80 US TM-I 80 x 100 Akryl, 40 x 60 cm Akryl, 60 x 80 cm 4,5 kg 7,0 kg Akryl, 80 x 100 cm 11,5 kg Akryl, ø 50 cm 4,5 kg Akryl, ø 60 cm 5,0 kg Akryl, 40 x 60 cm 4,5 kg Akryl, 60 x 80 cm 7,0 kg Akryl, 80 x 100 cm 11,5 kg Odlegùoúã obserwacji 5-7 m 9-15 m m 5-7 m 9-15 m 5-7 m 9-15 m m Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

25 Lustra przemysùowe Lustra obserwacyjne typu SM Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie do úciany Dziæki masywnej konstrukcji i tylnej obudowie, lustra te moýna montowaã wewnàtrz i na zewnàtrz pomieszczeñ. Róýne wielkoúci pozwalajà na montaý w wielu miejscach. Gwarancja 2 lat lustra okràgùe Mocowanie standardowe : Uchwyt teleskopowy cm Nr. artykuùu Opis Ciæýar SM 35 Akryl, ø 35 cm 1,0 kg SM 50 Akryl, ø 50 cm 2,5 kg SM 60 Akryl, ø 60 cm 4,0 kg SM 80 Akryl, ø 80 cm 6,0 kg SM 40 X 60 Akryl, 40 x 60 cm 3,0 kg SM 60 X 80 Akryl, 60 x 80 cm 5,5 kg Odlegùoúã obserwacji 1-4 m 5-7 m 9-15 m m 9-15 m m 25 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

26 Lustra Miroir przemysùowe Industriel Lustra typu TRANSPO 25 Dla zapewnienia bezpieczeñstwa wózkom widùowym Idealne jako lusterko wsteczne w wózkach widùowych Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie do przykræcenia Gwarancja 2 lat Type I. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Type IV. Lustro podwyýsza bezpieczeñstwo pieszych i kierowców wózków widùowych. Dokùadne odbicie w lustrze pozwala na szybkie zapoznanie siæ z sytuacjà panujàcà podczas pracy. Nr. artykuùu Opis Ciæýar Odlegùoúã obserwacji TRANSPO 25 Akryl 25 cm 0,6 kg 1-2 m Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

27 Miroir Divers Industrial mirrors Lustra przemysùowe Lustra przemysùowe ze stali nierdzewnej INOX Odporne na dziaùanie wysokiej temperatury do 350 stopni C ze zdejmowalnà ramkà z PVC Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù stal nierdzewna Mocowanie do úciany Gwarancja 2 lat Ten wariant lustra wykonany jest ze stali nierdzewnej INOX i pozwala na montaý w miejscach gdzie panuje bardzo wysoka temperatura oraz w zakùadach gdzie produkowane sà artykuùy spoýywcze. Ramkæ z PVC moýna w ùatwy sposób zdjàã. z zdejmowalnà ramkà z PVC Mocowanie standardowe : Uchwyt teleskopowy cm Nr. artykuùu Opis Ciæýar INOX HF 45 X x 60 cm 9,1 kg INOX HF 60 Ø 60 cm 9,1 kg Odlegùoúã obserwacji 9-15 m 9-15 m 27 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

28 Lustra przemysùowe Lustra panoramiczne 360 stopni Wiêksze bezpieczeñstwo w Pañsta firmie BM 60-3 BM 80-3 BM Zapewniajà najwiæksze pole widzenia z luster dostæpnych na rynku. Miejsce montaýu wewnàtrz Materiaù Akryl lub Poliwæglan Mocowanie przy pomocy ùañcuszków lub bezpoúrednio do sufitu Gwarancja 2 lat Lustra panoramiczne mogà byã montowane w kaýdym zakùadzie przemysùowym. Montowane pod sufitem lustra 360 stopni zapewniajà najlepiej, bezpieczeñstwo na skrzyýowaniach. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Nr. artykuùu Opis Ciæýar Promieñ póùkuli lustra Odlegùoúã obserwacji BM 360 BM 60-3 Akryl, 60 cm 1,2 kg 29 cm m BM 80-3 Akryl, 80 cm 1,8 kg 35 cm m BM 90-3 Akryl, 90 cm 2,3 kg 37 cm m BM Akryl, 100 cm 2,8 kg 38 cm m BM Akryl, 125 cm 3,7 kg 49 cm m BM PC 60 Poliwæglan, 60 cm 1,2 kg 29 cm m ùañcuch montaýowy ùañcuch montaýowy dla BM Komplet ùañcuszków montaýowych dostarczamy oddzielnie. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

29 Lustra przemysùowe Lustra panoramiczne 90 i 180 stopni wiæcej bezpieczeñstwa w Pañstwa firmie BM 180 BM 90 Zapewniajà najwiæksze pole widzenia z luster dostæpnych na rynku. Miejsce montaýu wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie úciana, sufit lub w rogu pomieszczenia Gwarancja 2 lat Lustra 90 i 180 stopni zabezpieczajà drogi oraz przejúcia w celu zminimalizowania ryzyka wypadków. Moýna je w ùatwy sposób szybko i efektywnie zamontowaã. Nr. artykuùu Opis BM 180 BM 60-2 Akryl, 60 cm BM 80-2 Akryl, 80 cm BM Akryl, 100 cm BM 90 BM 60-1 Akryl, 60 cm BM 80-1 Akryl, 80 cm BM Akryl, 100 cm Ciæýar 0,6 kg 0,8 kg 1,3 kg 0,2 kg 0,4 kg 0,7 kg Promieñ póùkuli lustra 29 cm 35 cm 38 cm 29 cm 35 cm 38 cm Odlegùoúã obserwacji m m m m m m 29 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

30 Lustra przemysùowe Lustra obserwacyjne typu EC Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie do úciany Gwarancja 2 lat Lustra EC sà tañszym wariantem luster obserwacyjnych do nadzoru pomieszczeñ sklepowych i zakùadów produkcyjnych. Dostarczany w komplecie uchwyt pozwala na optymalne ustawienie lustra. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã * Przykùad : úcianka tylna lustra EC-US Mocowanie standardowe : Uchwyt teleskopowy cm Odlegùoúã Nr. artykuùu Opis Ciæýar obserwacji Odlegùoúã Przeznaczone do montaýu wewnàtrz pomieszczeñ Nr. artykuùu Opis Ciæýar obserwacji EC-RS 30 Akryl, ø 30 cm 1,2 kg 1-4 m Przeznaczone do montaýu na zewnàtrz EC-RS 40 Akryl, ø 40 cm 1,4 kg 1-5 m lub wewnàtrz pomieszczeñ EC-RS 40X60 Akryl, 40x60 cm 2,2 kg 1-5 m EC-US 30 Akryl, ø 30 cm 1,2 kg 1-4 m EC-RS 50 Akryl, ø 50 cm 1,8 kg 5-7 m EC-US 40 Akryl, ø 40 cm 1,5 kg 1-5 m EC-RS 60 Akryl, ø 60 cm 2,4 kg 9-15 m EC-US 50 Akryl, ø 50 cm 2,4 kg 5-7 m EC-RS 60X80 Akryl, 60x80 cm 3,4 kg 9-15 m EC-US 60 Akryl, ø 60 cm 3,5 kg 9-15 m EC-RS 70 Akryl, ø 70 cm 2,8 kg m EC-US 70 Akryl, ø 70 cm 4,5 kg m EC-RS 80 Akryl, ø 80 cm 4,0 kg m EC-US 80 Akryl, ø 80 cm 6,5 kg m Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

31 Kontrollspiegel Lustra inspekcyjne typu IS Ramiæ teleskopowe z aluminium Na skutek zintegrowanego rozmieszczenia diod LED, podúwietlenie jest bardzo efektywne i nie odbija siæ w lustrze. Rozciàgane od cm Miejsce montaýu na zewnàtrz lub wewnàtrz Materiaù Akryl Gwarancja gwarancja na dziaùanie 5 lat dla instalacji elektrycznej 1 rok Type I. Type IV. Lustro inspekcyjne jest idealne do kontroli podwozi. Dziæki podúwietleniu moýna je uýywaã w dzieñ i w nocy. Jego maùy ciæýar pozwala na ùatwe przenoszenie i obsùugæ. Kóùka z poliuretanu wyposaýone sà w ùoýyska kulkowe, które gwarantujà dùugi okres uýytkowania. Nr. artykuùu Opis IS 20 X 40 z kóùkami, 20 x 40 cm IS 25 okràgùe, Ø 25 cm IS 35 z kóùkami, okràgùe, ø 35 cm IS-L 20 X 40 z kóùkami i podúwietleniem, 20 x 40 cm IS-L 25 okràgùe z podúwietleniem, ø 25 cm IS-L 35 z kóùkami i podúwietleniem, okràgùe ø 35 cm Ciæýar 2,2 kg 1,4 kg 2,0 kg 2,2kg 1,4 kg 2,0 kg 31 Wiæcej informacji otrzymajà Pañstwo piszàc na adres :

32 Industriespiegel Lustra przemysùowe Lustra pùaskie z akrylu Miejsce montaýu wewnàtrz Materiaù Akryl Mocowanie sufit albo úciana Lustra pùaskie typu IP sà uniwersalne w uýyciu. Mocowanie do sufitu przy pomocy ùañcuszków (oddzielnie dostarczane) lub do úciany. Posiada aluminiowà ramæ. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Gwarancja 2 lat Nr. artykuùu Opis Ciæýar IP AC 30 X 40 Akryl 30 x 40 cm 0,8 kg IP AC 40 X 60 Akyrl 40 x 60 cm 1,6 kg IP AC 60 X 80 Akyrl 60 x 80 cm 2,8 kg IP AC 30 X 100 Akyrl 30 x 100 cm 2,0 kg IP AC 50 X 100 Akyrl 50 x 100 cm 3,0 kg IP AC 75 X 100 Akyrl 75 x 100 cm 3,8 kg Odlegùoúã obserwacji 1-4 m 1-6 m 1-6 m 1-8 m 1-8 m 1-10 m 32 Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

33 Lustra sklepowe

34 Lustra sklepowe Mocowanie Odpowiednie rozwiàzanie dla kaýdej sytuacji Uchwyt 4-Punkt mocujàcy, Kugelgelenkhalterung czteropunktowy z przegubem für Pfosten kulowym, dla mmsùupków mm Universalhalterung Mocowanie uniwersalne dla Rohrdurchmesser rur o úrednicy mm 85 mm Kettenset Komplet zur ùañcuszków Deckenbefestigung przeznaczony der BM-Spiegel do zamontowania luster typu BM do sufitu Bandschellenadapter Opaska taúmowa Teleskopwandhalterung (30-50 cm) Uchwyt teleskopowy (30-50 cm) Teleskopwandhalterung (30-50 cm) Uchwyt teleskopowy (30-50 cm) Kiedy naleýy zastosowaã lustro z poliwæglanu? Lustro z poliwæglanu jest prawie niezniszczalne i odporne na silne uderzenia. Montuje siæ je w miejscach szczególnie niebezpiecznych, jak wiæzienia, klinki, naraýonych na wandalizm oraz w przemyúle spoýywczym. Jakie sà róýnice materiaùowe? Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Akryl Poliwæglan Inox - stal nierdzewna 70 % mocniejszy od szkùa Prawie niezniszczalny Prawie niezniszczalny Odporny na promienie UV Odporny na promienie UV Odporny na promienie UV Maùy ciæýar Maùy ciæýar Odporny na wysokà temperaturæ Odpornoúã na uderzenia wg Niepalny Odporny na úrodki chemiczne ISO

35 Lustra sklepowe Europejska produkcja 35 Wszystkie lustra firmy Dancop posiadajà certyfikat TÜV. Proszæ odwiedziã naszà stronæ internetowà : 1 Miejsce montaýu: 2 Materiaù: Das Material: 3 Wielkoúã: Die Größe: 1 Einsatz: 2 Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã Zalety luster firmy Dancop: - Odporne na dziaùanie promieni UV - Stabilna konstrukcja zapewnia dùugà ýywotnoúã lustra - Znajdujàce siæ w zestawie mocowania pozwalajà na stabilne zamocowanie i precyzyjne ustawienie lustra - Róýne wielkoúci umoýliwiajà ich montaý w kaýdym miejscu - Bardzo dobre odbicie lustrzane bez znieksztaùceñ - Prosty montaý Trzy wskazówki dla wyboru wùaúciwego lustra : Na zewnàtrz Wewnàtrz Akryl : 70 % mocniejszy od szkùa Poliwæglan : prawie niezniszczalny Inox : odporny na dziaùanie wysokich temperatur i úrodków chemicznych Im wiæksze lustro, tym lepsza widocznoúã i jakoúã optycznego odbicia.

36 Lustra sklepowe Lustra panoramiczne 360 stopni Wiêksze bezpieczeñstwo w Pañstwa sklepach BM 60-3 BM 80-3 BM Zapewniajà najwiæksze pole widzenia z luster dostæpnych na rynku. Miejsce montaýu wewnàtrz Materiaù Akryl lub Poliwæglan Mocowanie przy pomocy ùañcuszków lub bezpoúrednio do sufitu Gwarancja 2 lat Dziæki doskonaùemu widokowi dookoùa, lustra te nadajà siæ do obserwacji przestrzeni sklepowych i sà jednà z tanich i skutecznych metod zapobiegajàcych kradzieýom sklepowym. Promieñ póùkuli lustra Nr. artykuùu Opis Ciæýar BM 360 BM 60-3 Akryl, 60 cm 1,2 kg 29 cm BM 80-3 Akryl, 80 cm 1,8 kg 35 cm BM 90-3 Akryl, 90 cm 2,3 kg 37 cm BM Akryl, 100 cm 2,8 kg 38 cm BM Akryl, 125 cm 3,7 kg 49 cm BM PC 60 Poliwæglan, 60 cm 1,2 kg 29 cm 3095 ùañcuch montaýowy 3097 ùañcuch montaýowy dla BM Odlegùoúã obserwacji m m m m m m Komplet ùañcuszków montaýowych dostarczamy oddzielnie. Majà Pañstwo pytania? proszæ zadzwoniã

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów

Novoferm Docking Solutions. Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Novoferm Docking Solutions Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznego i komfortowego przeładunku towarów Nowe pomysły i sprawdzona

Bardziej szczegółowo

Systemy przeładunkowe wszystko z jednej ręki

Systemy przeładunkowe wszystko z jednej ręki Systemy przeładunkowe wszystko z jednej ręki Pomosty przeładunkowe, rampy przeładunkowe, śluzy, rękawy uszczelniające, systemy bramowe, akcesoria Jakość ma nowe imię Kompetencje z jednej ręki Utworzona

Bardziej szczegółowo

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com.

Pakowanie, transport, składowanie. Systemy z aluminium. Jakość potwierdzona certyfikatem. z normą DIN EN ISO 9001 : 2000. www.zarges.com. Jakość potwierdzona certyfikatem zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 : 2000 w www.zarges.com.pl Pakowanie, transport, składowanie NOWOŚĆ! ZARGES Case Center Szereg nowości Systemy z aluminium Spis treści Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT SPORTOWY NAWIERZCHNIA SPORTOWA

SPRZĘT SPORTOWY NAWIERZCHNIA SPORTOWA SPRZĘT SPORTOWY NAWIERZCHNIA SPORTOWA 8 edycja 2 o firmie Nasza firma istnieje od 1983 roku. W roku 1990 uruchomiliśmy produkcję sprzętu sportowego. Trzy lata później nawiązaliśmy współpracę z firmą amerykańską

Bardziej szczegółowo

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł

Przemysł EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS. Przemysł Przemysł Design with CONFIDENCE EQUIPMENT PROTECTION SOLUTIONS Przemysł Twój partner w aplikacjach i systemach przemysłowych Wiodące marki, doświadczenie, wsparcie Pentair Equipment Protection Pentair

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA OIOM. DIAGNOSTYKA.. MEBLE MEDYCZNE. BLOK OPERACYJNY. Z myślą o Tobie... W trosce o Twoich Pacjentów...

MEDYCYNA OIOM. DIAGNOSTYKA.. MEBLE MEDYCZNE. BLOK OPERACYJNY. Z myślą o Tobie... W trosce o Twoich Pacjentów... MEDYCYNA BLOK OPERACYJNY. OIOM. DIAGNOSTYKA.. MEBLE MEDYCZNE. Z myślą o Tobie... W trosce o Twoich Pacjentów... Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, mamy przyjemność zaprezentować

Bardziej szczegółowo

Kontakt. Zmniejsz opłaty bankowe za pomocą płatności SEPA. Pomoc techniczna. Telefon serwisowy 24/h (+48) 91 885 26 77

Kontakt. Zmniejsz opłaty bankowe za pomocą płatności SEPA. Pomoc techniczna. Telefon serwisowy 24/h (+48) 91 885 26 77 Katalog 2013/2014 KONTAKT Kontakt Telefon serwisowy 24/h (+48) 91 885 26 77 Olgierd Jakubowski Regionalny przedstawiciel handlowy Tel. kom: (+48) 509 650 136 oj@hgpoland.pl Aleksandra Stefańska Asystent

Bardziej szczegółowo

PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE

PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE Właściwości i sposób działania punktowych elementów Punktowe elementy odblaskowe Swareflex wykorzystują zjawisko powrotnego odbicia światła. Odbicie powrotne jest to szczególny rodzaj odbicia, które zachodzi,

Bardziej szczegółowo

Medical.System - dystrybucja leków Nowoczesna logistyka szpitalna www.zargesmedical.pl

Medical.System - dystrybucja leków Nowoczesna logistyka szpitalna www.zargesmedical.pl Medical.System - dystrybucja leków Nowoczesna logistyka szpitalna www.zargesmedical.pl Dystrybucja lekarstw Taca do dystrybucji lekarstw Służba zdrowia poszukuje sposobów pozwalających na minimalizację

Bardziej szczegółowo

CAŁKOWITY PAKIET OCHRONY RADIACYJNEJ 2:7 OSŁONY ANTYRADIACYJNE DLA GABINETÓW MEDYCZNYCH 8:15 SPECJALISTYCZNE APLIKACJE OSŁON ANTYRADIACYJNYCH 16:19

CAŁKOWITY PAKIET OCHRONY RADIACYJNEJ 2:7 OSŁONY ANTYRADIACYJNE DLA GABINETÓW MEDYCZNYCH 8:15 SPECJALISTYCZNE APLIKACJE OSŁON ANTYRADIACYJNYCH 16:19 SPIS TREŚCI Strony CAŁKOWITY PAKIET OCHRONY RADIACYJNEJ 2:7 OSŁONY ANTYRADIACYJNE DLA GABINETÓW MEDYCZNYCH 8:15 SPECJALISTYCZNE APLIKACJE OSŁON ANTYRADIACYJNYCH 16:19 EKRANOWANIE POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe

06 informatyczny system zarządzania EasyWMS 08 regały paletowe tradycyjne 10 regały paletowe wjezdne 12 regały paletowe przepływowe Spis treści 06 informatyczny system zarządzania EasyWMS system integrujący magazynowanie oraz dystrybucję. 08 regały paletowe tradycyjne uniwersalny system, zapewniający bezpośredni dostęp do każdej palety.

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

MX-X Nowa odsłona. Uroczyste otwarcie Oddziału Gdańsk. Pomarańczowa rewolucja E-samochody pod okiem STILL. RX 50 produktem roku 2011!

MX-X Nowa odsłona. Uroczyste otwarcie Oddziału Gdańsk. Pomarańczowa rewolucja E-samochody pod okiem STILL. RX 50 produktem roku 2011! Biuletyn informacyjny 2/2012 Uroczyste otwarcie Oddziału Gdańsk Pomarańczowa rewolucja E-samochody pod okiem STILL RX 50 produktem roku 2011! MX-X Nowa odsłona OD REDAKCJI 3 SPIS TREŚCI biuletyn informacyjny

Bardziej szczegółowo

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo!

Mobilna rewolucja! więcej na str. 26. STILL na warsztatach LogDays. Nowy siłacz - RX70-40/50. Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Biuletyn informacyjny 2/2013 STILL na warsztatach LogDays Nowy siłacz - RX70-40/50 Blue Safety Light - zwiększa bezpieczeństwo! Mobilna rewolucja! więcej na str. 26 OD REDAKCJI 3 Spis treści biuletyn informacyjny

Bardziej szczegółowo

Program produkcji. Rozwiązania Albany dla każdego zastosowania

Program produkcji. Rozwiązania Albany dla każdego zastosowania Program produkcji Rozwiązania Albany dla każdego zastosowania Albany Door Systems Wynalazca szybkobieżnej bramy rolowanej Kwestią niezmiernie ważną dla przedsiębiorstwa z bogatymi tradycjami jest jego

Bardziej szczegółowo

Z naszymi laserami spawanie. dziecinnie łatwe. usługi - spawanie laserowe form. Posiadając własny laser zaoszczędzacie czas i pieniądze.

Z naszymi laserami spawanie. dziecinnie łatwe. usługi - spawanie laserowe form. Posiadając własny laser zaoszczędzacie czas i pieniądze. usługi - spawanie laserowe form Dzięki wieloletniej współpracy z producentem najlepiej sprzedających się w ostatnich latach spawarek laserowych, dysponujemy najnowocześniejszymi, mobilnymi i wydajnymi

Bardziej szczegółowo

Katalog wyposażenia medycznego. Linde Healthcare. Katalog wyposażenia medycznego. Linde: Living healthcare

Katalog wyposażenia medycznego. Linde Healthcare. Katalog wyposażenia medycznego. Linde: Living healthcare Katalog wyposażenia medycznego 1 Linde Healthcare Katalog wyposażenia medycznego Linde: Living healthcare Linde Healthcare. Katalog wyposażenia medycznego. 3 Spis treści 1 Wyposażenie medyczne ruchome

Bardziej szczegółowo

Rozprowadzanie sprężonego powietrza Systemy przewodów pneumatycznych

Rozprowadzanie sprężonego powietrza Systemy przewodów pneumatycznych 3 Rozprowadzanie sprężonego powietrza Systemy przewodów pneumatycznych Schneider Druckluft 81 SYSTEMY PRZEWODÓW PNEUMATYCZNYCH Wtykanie, wkręcanie lub zaciskanie perfekcyjne systemy przewodów firmy Schneider

Bardziej szczegółowo

N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A

N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A ISSN 1644-2555 INDEKS 334928 2009 WYDANIE SPECJALNE bezpłatny dodatek do kwartalnika WARSTWY DACHY i ŚCIANY 2/2009 N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A n i e z b ę d n i k d e k a r z a & c

Bardziej szczegółowo

Katalog główny 2014 / 2015. Innowacyjne narzędzia Uniwersalny osprzęt

Katalog główny 2014 / 2015. Innowacyjne narzędzia Uniwersalny osprzęt Katalog główny 2014 / 2015 Innowacyjne narzędzia Uniwersalny osprzęt 3 09 K-Einleitung PL_2012 T 31.10.2012 13:54 Uhr Seite 1 wolfcraft - innowacyjne narzędzia dla ambitnych majsterkowiczów i wymagających

Bardziej szczegółowo

Złącza z serii IE-Line

Złącza z serii IE-Line październik grudzień 2007/nr 4 kwartalnik FEGA Poland Sp. z o.o. Złącza z serii IE-Line Rozruch i ochrona silnika UPSy General Electric Rozdział mocy w najlepszej formie: Rittal Ri4Power Zgodne z PN 60439-1

Bardziej szczegółowo

Mottem naszej firmy jest być elastycznym i nowoczesnym partnerem, który wspomaga rozwój swoich klientów.

Mottem naszej firmy jest być elastycznym i nowoczesnym partnerem, który wspomaga rozwój swoich klientów. NASZA WIZJA Mottem naszej firmy jest być elastycznym i nowoczesnym partnerem, który wspomaga rozwój swoich klientów. inż. Adam Katryniok Prezes Zarządu partner w budowie maszyn 2 Haberkorn Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Oryginalne akcesoria Tiguan

Oryginalne akcesoria Tiguan Oryginalne akcesoria Tiguan SPIS TREŚCI 04 Sport i design 10 Felgi i koła 14 Komunikacja 20 Transport 30 Komfort i ochrona 40 Pielęgnacja i bezpieczeństwo 44 Lifestyle JAKOŚCI Najważniejsze jest dla nas

Bardziej szczegółowo

Oryginalne akcesoria Passat, Passat Variant i Passat Alltrack

Oryginalne akcesoria Passat, Passat Variant i Passat Alltrack Oryginalne akcesoria Passat, Passat Variant i Passat Alltrack Spis treści 04 Felgi i koła 12 Komunikacja 18 Transport 28 Komfort i ochrona 38 Pielęgnacja i bezpieczeństwo 42 Lifestyle 50 Informacje 02

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2

Spis treści CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 2 ARCHIMEDIA UL. WOLSZTYŃSKA 4 60-361 POZNAŃ TEL/FAX: (061) 867 17 35 HALA GIMNASTYCZNA LESZKA BLANIKA - CENTRUM INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE AWFIS W GDAŃSKU PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ Z ARANŻACJĄ

Bardziej szczegółowo

bezpiecz e. Z nami drzwi są Program produktów KFV: niezawodny, komfortowy, uniwersalny.

bezpiecz e. Z nami drzwi są Program produktów KFV: niezawodny, komfortowy, uniwersalny. Z nami drzwi są bezpiecz e. Program produktów KFV: niezawodny, komfortowy, uniwersalny. OKUCIA OKIENNE OKUCIA DO DRZWI OKUCIA DO DRZWI PRZESUWNYCH TECHNIKA WIETRZENIA AUTOMATYKA OKUCIA DO DRZWI 2 W ten

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP

CENNIK. Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP CENNIK 2014 Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić! AVIP 05-092 Łomianki, ul. 11 Listopada 100 biuro czynne: pon.-pt. 9-18 tel./fax 22 629 91 50 e-mail: avip@avip.com.pl; cennik - www.avip.com.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl

Budownictwo Motoryzacja Przemysł. Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl DOLNE ŹRÓDŁA CIEPŁA RAUGEO DO POMP CIEPŁA NOWOCZESNE OGRZEWANIE, CHŁODZENIE I OSZCZĘDZANIE ENERGII Z WYKORZYSTANIEM CIEPŁA GEOTERMALNEGO INFORMACJA TECHNICZNA 827600 PL Ważna od 06.2012 827600 Zastrzegamy

Bardziej szczegółowo