MODEL INTERAKTYWNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODEL INTERAKTYWNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ"

Transkrypt

1 C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Konwersatorium Inteligentna Energetyka Studium Podyplomowe Społecze stwo prosumenckie energetyka prosumencka MODEL INTERAKTYWNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Jan Popczyk Gliwice, 24 marca 2015

2 RYNźK USŁUG SYSTźMOWYCH (NA O PEWNO NIE RYNEK MOCY!!!) Obciążenie KSź roda (9 pa dziernika 2Ńń3) Cena: giełda, RB mechanizmy SEE i rynku hurtowego Giełda rynek energii RB rynek usług (korporacyjnych), obecnie zarządzanych przez OSP, w przyszło ci usług (prosumenckich) zarządzanych przez OSŹ nadajnik sygnałów + licznik + rejestrator usług systemowych! PME 1 (5,5 mln) PME 2 (450 tys.) PME 3 (35 tys.) PME 4 (1,4 mln) Ʃ=3Ń% licznik inteligentny (?) PISE 1 (4 tys.) PISE 2 [(43+13) tys.] PISE 3 ( ) PISE 4 (400) PME prosumencka mikroinfrastruktura energetyczna 1 mechanizmy rynku prosumenckiego (prosumenckie ła cuchy warto ci) AG 1 (3500) AG 2 (1,6 mln) Ʃ=2Ń% AG 3 (PKP) AG 4 ( przemysł ) 50%

3 TRZY SEGMENTY INTERAKTYWNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ dominujący - WEK, pretendencki NI, prosumencki EP WEK EP NI (NI-WK, NI-H, NI-WW, NI-IWW) NI-WW 3800 MW w energetyce wiatrowej 4% krajowej produkcji energii elektrycznej NI-IWW OHT WW, TD źnergetyka przemysłowa (kogeneracja 1600 MW, 4% krajowej produkcji energii elektrycznej) M P i inne lokalne ródła kogeneracyjne i OZE Program Prosument (NFO igw, BO ródła cieplne do 3ŃŃ kw, ródła elektryczne do 40 kw; rynek inwestycyjny czę ć pilotażowa 4ŃŃ mln PLN) Ustawa OZE (5ŃŃ MW w ródłach do ńń kw, 3ŃŃ MW w ródłach do 3 kw rynek inwestycyjny około ńń mld PLN)

4 SPRAWY ŹźFINICYJNź (poza segmentacją podmiotową), i miejsce EP i IREE w silniejszych procesach Trzy główne wyróżniki definicyjne 1. Produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne (tryb pracyś on grid, off grid, semi off grid) najważniejszy wyróżnik 2. Prosumenckie ła cuchy warto ci Prosumencka Infrastruktura Energetyczna (od mikroinfrastruktury domu jednorodzinnego do infrastruktury przemysłowej KGHM) integrującaś ń - segmenty energii elektrycznej, ciepła, transportuś 2 - użytkowanie (w tym kształtowanie profili ŹSM/ŹSR, IoT); 3 - produkcję w ródłach OZź i kogeneracyjnych gazowychś zasobniki energii elektrycznej, ciepła, biogazu, sprężonego powietrza ś 4 - inteligentna (zarządcza) infrastruktura źp 3. Wirtualna Wyspa Procesy Energetyka prosumencka gospodarka prosumencka społecze stwo prosumenckie

5 FILARY IREE 1. Prosuemncka mikroinfrastruktura energetyczna 2. Wyspa wirtualna NI 3. Taryfa dynamiczna NI 4. Zmiana płatnika opłaty przesyłowej z odbiorcy na wytwórcę (potencjalny, główny mechanizm napędowy rozwoju energetyki prosumenckiejś prosumenckich ła cuchów warto ci, ale także całkowicie nowego rynku usług systemowych)

6 Symboliczna wizualizacja wyspy wirtualnej (ze ródłami rozproszonymi, bez sieci dystrybucyjnej, z funkcją OHT) 6

7

8 TARYFA DYNAMICZNA (obszar funkcji handlowych OHT WW) 1. Taryfa prognostyczna, jako ciowa, ex ante (nawiązanie do rynków giełdowych RŹB, RŹN)ś taryfa koncepcyjnie powiązana ci le z prognozami pogody 2. Taryfa on line, tworzona przez OHT(WW)ś taryfa bez pamięci i bez antycypacji 3. Taryfa rozliczeniowa, ex post (nawiązanie do rynku technicznego RB - PSź)ś za sprawę otwartą uznaje się podział ryzyka między NI oraz odbiorcę/prosumenta

9 STRUKTURA IREE 1. STRATEGICZNA SEGMENTACJA RYNKU W MIREE 2. PROFILź BILANSOWź B (dobowe Z/Pś naturalne i aktywnie kształtowane) 3. RYNźK źnźrgii (5 minut i więcejś segmentacja i profile cenowe) 4. RYNźK USŁUG SYSTźMOWYCH (OSP, OSŹś segmentacja) 5. RYNEK REGULACJI (do 5 minut; rodzaje regulacji i zasoby regulacyjne) 6. BźZPIźCZź STWO źlźktroźnźrgźtycznź W MIRźź (ń2 wybranych filarów)

10 DO CZEGO JEST POTRZEBNY RYNEK IREE? - do upraszczania rynku energii elektrycznej i wzmacniania konkurencji na tym rynku 1. Stopniowe zastępowanie rynków RŹB, RŹN 2. Decentralizacja bilansowania mocy i regulacji sekundowej (stopniowe zastępowanie rynku RB) Uwaga. Trzy segmenty elektroenergetyki (WźK, NI, źp) są na razie bardzo niezrównoważone pod względem siły, ale także pod względem fundamentalnych perspektyw rozwojowych. źnergetyka WźK potężna pod względem bieżącej siły nie ma żadnych perspektyw rozwojowychś w Polsce jest to wielki statek skierowany w ostatnich latach na rafęś zwłaszcza po uruchomieniu inwestycji w cztery bloki węglowe klasy ńńńń MW (Kozienice, 2xOpole, Jaworzno), o łącznych nakładach inwestycyjnych ponad 25 mld PLN, i po zrealizowaniu konsolidacji PGź z źnergą oraz Tauronu z źneą (w celu ratowania Kompanii Węglowej), nikt nie będzie w stanie zmienić kursu statku na bezpieczny. źnergetyka źp, na razie najsłabsza, ma natomiast perspektywy wynikające z megatrendów rozwojowych, które obejmująś ń technologie zasobnikowe, 2 Internet rzeczy (IoT), 3 zmiany stylu życia ludzi.

11 POLSKA Potrzeba odwrócenia kolejno ciś POLITYKA GOSPODARCZA, W MIEJSCE ENERGETYCZNEJ Program modernizacyjny dla przemysłu powinien być / może stanowić jeden z filarów bezpiecze stwa elektroenergetycznego kraju Ogólna polityka gospodarcza. Na obecnym etapie (do 2020 roku) racjonalne jest, na poziomie strategicznym, równoprawne traktowanie: kosztów wsparcia prorozwojowego (zgodnego z mechanizmami unijnej polityki klimatyczno-energetycznej), czyli efektywno ci energetycznej, energetyki OZź i inteligentnej infrastruktury do zarządzania w energetyce z jednej strony, a z drugiej kosztów niezbędnej restrukturyzacji istniejącego przemysłu, także energetyki WźK

12 1. Polski rząd powinien okre lić przede wszystkim politykę gospodarczą (w tym przemysłową), a potem dopiero zająć się energetyką (okre lenie polityki gospodarczej jest już absolutną konieczno cią). 2. Polityka gospodarcza powinna rozróżniaćś potrzebę restrukturyzacji (wraz z potrzebnym wsparciem) istniejącego przemysłu oraz potrzebę wskazania kierunków rozwojowych (również wraz z potrzebnym wsparciem). Systemy wsparcia (ogólnie rozumiane, nie tylko dotyczące energii elektrycznej) w jednym i drugim przypadku muszą być zgodne z regulacjami unijnymi dotyczącymi konkurencji (dotyczącymi zakazu niedozwolonej pomocy publicznej). 3. Wsparcie ukierunkowane na obszar związany z energią elektryczną może dotyczyć tylko tych przedsiębiorstw (zarówno restrukturyzowanych, jak i kwalifikowanych do rozwojowych), w których udział kosztu tej energii w kosztach całkowitych przekracza ńń% Przemysł nie może się koncentrować na walce z polityką klimatyczno-energetyczną Uź, powinien natomiast koncentrować się na żądaniach (kierowanych do rządu) dotyczących rozwiąza, które stosują w odniesieniu do przemysłu Niemcy (wybór kraju referencyjnego jest tu sprawą otwartą).

13 6. Przemysł wymagający restrukturyzacji powinien dla uwiarygodnienia się opracować (i następnie wdrażać) własną strategię sanacyjną (powinna to być strategia ukierunkowana przede wszystkim na efektywno ć energetyczną). 7. Cały przemysł powinien w obszarze polityki klimatyczno-energetycznej żądać (od rządu) całkowitej eliminacji nierównoprawnego traktowania energetyki WźK, w szczególno ci zaprzestania preferowania tej energetyki względem przemysłu. Na przykład, za niedopuszczalne uznaje się rozwiązanie, z którego mogłaby korzystać energetyka WźK, polegające na wprowadzeniu rynku mocy (gwarancja zwrotu na kapitale). 8. Przemysł restrukturyzujący się nie powinien ponosić kosztów rozwoju OZź (restrukturyzację i rozwój OZź traktuje się równorzędnie). 9. Przemysł rozwojowy powinien realizować strategię rozwoju kogeneracji gazowej (i w ten sposób stabilizować bezpiecze stwo energetyczne krajuś rozwiązania w zakresie polityki gospodarczej powinny uniemożliwiać inwestycje w bloki kondensacyjne dopóki istnieje potencjał rozwoju autokogeneracji przemysłowej). ńń. Przemysł rozwojowy powinien realizować w zakresie zasilania w energię (ogólnie, nie tylko w energię elektryczną) strategię prosumencką, w szczególno ci uwzględniającą aspekt partycypacyjny prosumeryzmu (w tym powinien realizować inwestycje OZź na ogólnych warunkach).

14 PROGRAMY 6 potencjalnych programów energetyczno-gospodarczych Program I(P), modernizacyjny. Program pobudzenia efektywno ciowego energetyki przemysłowej, 5Ń% krajowego zużycia energii elektrycznej. (Źziałania bezinwestycyjne i inwestycje w efektywno ć popytową o czasie zwrotu kapitału poniżej 2 lat umożliwiają w przemy le redukcję zapotrzebowaniaś 2Ń% energia elektryczna, 30% ciepło) Program II(OW), rozwojowy. Program dotyczący energetyki (prosumenckiej) na obszarach wiejskich, ń5% krajowego zużycia energii elektrycznej. (ń6ńń+5ńń) gmin, (43+ń3) tys. wsi, 3,5 mln domów do przekształcenia w semi off grid, 320 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni (10-50) ha do zainstalowania mikrobiogazowni pracujacych w trybie semi off grid, 150 tys. stacji SN/nN Program III(RE), rozwojowy. Program rozwoju rolnictwa energetycznego (restrukturyzacji rolnictwa). Roczny potencjał produkcyjny Programu w horyzoncie 2Ń5Ń wynosi ńńń-200 TWh w energii chemicznej (10-20 mld m 3 biogazu w przeliczeniu na czysty metanś w przeliczeniu na energię elektryczną jest to 4Ń-80 TWh. Taki potencjał wynika z ostrożnego oszacowania, zakładającego wykorzystanie na cele energetyczne poniżej 2Ń% dostępnych gruntów ornych) Program IV(M), rozwojowy. Program rewitalizacji budynkowo-transportowej miast (z wyłączeniem wielkiego przemysłu, z uwzględnieniem ochrony rodowiska). 35% krajowego zużycia energii elektrycznej, około 7Ń% zużycia ciepła, około 7Ń% zużycia paliw transportowych obejmuje trzy kierunki działa Ś rewitalizację zasobów budynkowych za pomocą technologii domu pasywnego, rozwój OZź oraz rozwój systemów car sharing i infrastruktury transportu elektrycznego NAJPIERW POLITYKA GOSPODARCZA, POTEM ENERGETYKA 2 PROGRAMY intensyfikacji wykorzystania istniejących zasobów WźK (w uproszczeniu, szacuje się że bezinwestycyjne zasoby tej energetyki są wystarczające w horyzoncie 2Ń5Ń). Program V(E), pomostowy. Program 2 wielkich transferów paliwowych do segmentu ródeł kogeneracyjnych (poligeneracyjnych) w energetyce prosumenckiej, głównie przemysłowej i budynkowej. Są toś transfer gazu ziemnego z rynku ciepła oraz transfer paliw z rynku transportowego Program VI(EE), pomostowy. Program harmonizacji zasobówś zdolno ci wytwórczych w blokach, zdolno ci wydobywczych w kopalniach i zdolno ci przesyłowych w sieciach (konieczna jest odrębna harmonizacja zdolno ci wytwórczych w blokach i zdolno ci wydobywczych w kopalniach dla wk i dla wb) 14

15 CYWILIZACYJNA GRA INTERESÓW Inwestycje na wiecieś Rynek energii elektrycznej, okres : roczny spadek inwestycji w technologie oparte na paliwach kopalnych 30 mld $, roczny wzrost inwestycji w OZE 147 mld $. Roczne inwestycje na rynku energetycznym (energia elektryczna, ciepło, łącznie z inwestycjami upstream i downstream) 1,2 bln $ (bez inwestycji w efektywno ć energetyczną) Struktura rocznych kosztów w polskiej energetyce Warto ć rynków (paliwa transportowe, energia elektryczna, ciepło)ś 180 ( ) mld PLN Import (paliwa, dobra inwestycyjne): 76 (65+11) mld PLN Podatki (akcyza, VAT, parapodatki): 85 ( ) mld PLN 1. Prosumeryzm: energetyka gospodarka społecze stwo prosumenckie. Warto ci dodaneś efekt fabryczny + biznesowe struktury sieciowe + partycypacja (w tym innowacyjne projektowanie, ) 2. Obszary wiejskie potencjalna kolebka energetyki prosumenckiej: na obszarach wiejskich nastąpiło największe wyprzedzenie technologiczne elektroenergetyki przez inne infrastruktury (telekomunikacja, wodociągi, oczyszczalnie, drogi), a ponadtoś istnieją zasobyś istnieją także potrzeby (reelektryfikacja, wymagania rodowiskowe)ś badania socjologiczne wykazują, że obszary wiejskie są lepiej przygotowane do dyfuzji energetyki prosumenckiej (mają dużą przewagę motywacyjną na rzecz przyspieszenia tej dyfuzji) Polski sens energetyki prosumenckiej: bezpiecze stwo energetyczne i niskie ceny, czyś 1. wzrost konkurencyjno ci przemysłu (dzięki efektywno ci energetycznej) tak! 2. wzrost warto ci domów, o (ńń-20)%, i ich mieszka cy zdolni do dyfuzji innowacji tak! 3. modernizacja obszarów wiejskich (przełamanie trendu demograficznego) tak! 4. restrukturyzacja rolnictwa (rozwój rolnictwa energetycznego) tak! 5. lepsza jako ć życia w miastach (złagodzenie kryzysu transportowego) tak! 6. partycypacyjny, innowacyjny (źp = innowacja przełomowa) rynek tak!

16 MODEL INTERAKTYWNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Od modelu WEK-IPP-EP do modelu EP-IPP-WEK [Zapowied RAPORTU] Popczyk J. MIRź CEP (Centrum Energetyki Prosumenckiej) B źp, Źział ń.ń.ń6

17 PRZźSŁANKAMI ŹO RAŹYKALNźJ KONCźPCJI RYNKU IRźź 1. Brytyjska aukcja na moce w grudniu 2014 (spadek w czasie aukcji ceny mocy z 75 funtów za kilowat do 19, i zaledwie 5-procentowy udział ródeł nowych), a także 2. Niemiecka aukcja (zaplanowana na połowę kwietnia 2Ńń5) na ródła PV dopuszcza maksymalną cenę energii ńńń euro/mwh) Podkre la się, że jedną i drugą aukcję (a także komunikat Energy Union Package, luty 2Ńń5) "komentatorzy" w Polsce widzą w bardzo różny sposób

18 UNIJNY PAKIET ENERGETYCZNY 2015 (konsolidacja koncepcji przebudowy energetyki, w horyzontach 2020, 2030 i 2050) W unijnym dokumencie wymienia się między innymi trzy kluczowe powody koniecznej przebudowy unijnej energetyki. Mianowicie, podkre la się, że nie można przyszło ci Uź opierać naś 1. przestarzałych technologiach energetycznych (paliwa kopalne, nieefektywno ć energetyczna) 2. przestarzałym modelu biznesowym energetyki (bardzo silny korporacjonizm, niedostateczna konkurencja) 3. imporcie paliw (400 mld /rok; w Polsce import paliw i dóbr inwestycyjnych dla energetyki należy szacować na około 76 mld PLN) [European Commission] ENERGY UNION PACKAGE. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK. A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy. Brussels, COM(2015) 80 final

19 Energiewende - NIEMIECKA GRA STRATEGICZNA Udział OZź na rynku energii elektrycznej 30% Rosnący eksport energii elektrycznej (po okresie importu spowodowanego odstawieniem połowy energetyki jądrowej w 2Ńńń roku) Wyniki pierwszych aukcji na rynku inwestycyjnym dużych ródeł PV Głęboki kryzys niemieckiej energetyki WźK. Spadek warto ci akcji w okresie : RWE 50%, E.On 40% (FT, 15/16 February 2014). Zapowiedziany podział firmy E.On na czę ć zdrową (OZź, sieci) i resztę (źj, wytwarzanie węglowe i gazowe) spowodował dalszy spadek warto ci firmy i obniżkę dywidendy udziałowców w 2Ńń4 roku o ń5% (w stosunku do 2013 roku)

20 PRZYSZŁO Ć źnźrgźtyki W PźRSPźKTYWIź POLITYCZNźJ Ważne! Aby prawidłowo antycypować procesy w energetyce w horyzoncie 2Ń5Ń trzeba ponownie przeanalizować proces zapoczątkowany projektem pierwszej dyrektywy o jednolitym rynku energii elektrycznej z 1992 roku (dyrektywa 96/92/WE, z 1996 r.) Horyzonty Pakiet 3x20 Mapa Drogowa 2050 Polskie miksy energetyczne 27/40 (43/30)/(27) Przebudowa energetyki priorytet na perspektywę budżetową 2Ńń Pełna konkurencjaś likwidacja wsparcia - WEK, pełna opłata kosztów zewnętrznych EP 20

21 POLSKI POTźNCJAŁ ROZWOJOWY źnźrgźtyki PROSUMźNCKIźJ jest taki, jak potencjał przebudowy całej energetykiś ń. Na wiecie pod wpływem rządowo-obywatelskiego programu strategicznego Energiewende w Niemczech rynku (w tym strategicznej gry Elona Muska) w USA polityki Komitetu Centralnego Partii w Chinach 2. W Polsce pod wpływem zaniecha rządowo-korporacyjnych i kryzysu, który w elektroenergetyce w ostrej formie wystąpi około 2Ń2Ń roku Co połączy w historii polskiej elektroenergetyki okresy ń i ? Kryzysy i reformy (przebudowa): 1. Pierwszy kryzys w drugiej połowie lat 8Ńʼ, powiązany z kryzysem społecznogospodarczym i ustrojowa (strategiczna) reforma elektroenergetyki zapoczątkowana w ń99ń roku 2. Źrugi kryzys w drugiej połowie obecnej dekady powiązany zś dotychczasowymi zaniechaniami i katastrofą w górnictwie rozbuchanymi apetytami inwestycyjnymi w polskiej elektroenergetyce (węglowej na węgiel kamienny i brunatny, oraz jądrowej) rządowym planem dalszej konsolidacja elektroenergetyki (zapowiedziane połączenie PGź z źnergą i Tauronu z źneą),... i przyspieszony po 2Ń2Ń roku, ale na ladowczy (względem wiata) rozwój energetyki prosumenckiej

ENERGETYKA PROSUMENCKA od sojuszu polityczno-korporacyjnego do energetyki prosumenckiej w prosumenckim społecze stwie

ENERGETYKA PROSUMENCKA od sojuszu polityczno-korporacyjnego do energetyki prosumenckiej w prosumenckim społecze stwie ENERGETYKA PROSUMENCKA od sojuszu polityczno-korporacyjnego do energetyki prosumenckiej w prosumenckim społecze stwie Jan Popczyk Streszczenie (wyjaśnienie dotyczące rozszerzenia Raportu). Raport został

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ENERGETYKA ROLNICTWO ENERGETYCZNE

INNOWACYJNA ENERGETYKA ROLNICTWO ENERGETYCZNE ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W MAŁYCH I ŚREDNICH GMINACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO INNOWACYJNA ENERGETYKA ROLNICTWO ENERGETYCZNE Jan POPCZYK Program IERE. 13 czerwca 2008 1 1 IERE widziane przez pryzmat

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce

Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce Maj 2011 Finansowanie inwestycji energetycznych w Polsce 2 Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazujemy Państwu raport na temat sektora elektroenerge tycznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok 2014 zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Spis treści 1 Opis działalności PGE S.A. 4 1.1 Czynniki istotne dla rozwoju PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej

Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Raport z konferencji POWER RING 2011 ENERGY ROADMAP 2050 Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej Ministerstwo Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa, 16

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA

Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Analiza SWOT Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Frączek, Aleksandra Larwa * Wprowadzenie Zagwarantowanie dostępu do konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej jest jednym z istotnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015

KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN. Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 2015 KONIEC TRADYCYJNEJ ENERGETYKI? JAK WYGRAĆ W DOBIE ZMIAN Raport PwC i ING Banku Śląskiego Kwiecień 215 Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce już 5. edycję naszego raportu. Główne zagadnienia omówione

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

[R]ewolucja energetyczna dla Polski

[R]ewolucja energetyczna dla Polski [r]ewolucja energetyczna dla polski [R]ewolucja energetyczna dla Polski scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej NASA raport Warszawa, październik 2013 r. Tytuł:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r.) Warszawa, 31 lipca 2007 roku SPIS TRESCI Wprowadzenie...3 1.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski

Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL) we współpracy z Regional Centre for Energy Policy Research (REKK), Uniwersytet Korwina w Budapeszcie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii

1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Projekt z dnia 09.10.2012r. UZASADNIENIE DO PROJEKTU USTAWY O ODNAWIANYCH ŹRÓDŁACH ENERGII 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki

EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO A W KTÓRĄ POWINNA?! W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki EFEKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKO W którą stronę pójdzie polska ENERGETYKA? A W KTÓRĄ POWINNA?! Raport gospodarczy na temat sytuacji polskiej energetyki investio.pl Czy warto inwestować w polskie spółki energetyczne?

Bardziej szczegółowo

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji

Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji LIST PREZESA ZARZĄDU 2 Zmieniliśmy kod genetyczny organizacji Miniony rok był czasem bardzo poważnych zmian w Grupie ENEA Rok 2014, w mojej ocenie, był bardzo udany tak dla ENEA S.A., jak i całej Grupy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w niskoemisyjną energetykę na obszarach wiejskich 17 grudnia 2013 r. (wtorek), 10.45-12.15

Inwestycje w niskoemisyjną energetykę na obszarach wiejskich 17 grudnia 2013 r. (wtorek), 10.45-12.15 Sesja pod Patronatem Merytorycznym Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej Inwestycje w niskoemisyjną energetykę na obszarach wiejskich 17 grudnia 2013 r. (wtorek), 10.45-12.15 VIII Forum

Bardziej szczegółowo

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZYCJA KONSUMENTA NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WARSZAWA WROCŁAW CZERWIEC 2011 2 Słownik energetyczny D Detaliczny handel energią - Sprzedaż energii do odbiorców końcowych (konsumentów). Dystrybucja transport

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MOCY W WIELKIEJ BRYTANII

RYNEK MOCY W WIELKIEJ BRYTANII RYNEK MOCY W WIELKIEJ BRYTANII DOŚWIADCZENIA WAŻNE DLA POLSKI KWIECIEŃ 2015 R. Forum Analiz Energetycznych: dr Joanna Maćkowiak-Pandera, dr Jan Rączka, dr Maciej Bukowski. AUTORZY: Phil Baker, Edith Bayer,

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO LISTA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH DLA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 (STANOWIĄCĄ PROJECT PIPELINE DLA SEKTORA ENERGETYKI W RAMACH PO IIŚ

Bardziej szczegółowo

Derogacje dla elektroenergetyki stan prac nad wnioskiem do KE

Derogacje dla elektroenergetyki stan prac nad wnioskiem do KE Narada Prezesów i Dyrektorów Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych Derogacje dla elektroenergetyki stan prac nad wnioskiem do KE Stanisław Poręba 29 marca 2011 r. Plan prezentacji I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

German Energiewende keeping on course

German Energiewende keeping on course Jacek Malko, Robert Lis Politechnika Wrocławska Niemiecka transformacja energetyczna utrzymując kurs German Energiewende keeping on course Państwo niemieckie znajduje się w procesie głębokiej transformacji

Bardziej szczegółowo

Jak zmniejszać zagrożenie braku konkurencji na hurtowym rynku energii elektrycznej?

Jak zmniejszać zagrożenie braku konkurencji na hurtowym rynku energii elektrycznej? Jak zmniejszać zagrożenie braku konkurencji na hurtowym rynku energii elektrycznej? Autor: prof. Jan Popczyk Politechnika Śląska ( Energetyka Cieplna i Zawodowa 2/2006) Punkt wyjścia 1. Gra na dwóch poziomach

Bardziej szczegółowo

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060

Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 Wersja 20 Warszawa, 12 listopada 2013 Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny, prezentuje wyniki prac analitycznych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo