MODEL INTERAKTYWNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODEL INTERAKTYWNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ"

Transkrypt

1 C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Konwersatorium Inteligentna Energetyka Studium Podyplomowe Społecze stwo prosumenckie energetyka prosumencka MODEL INTERAKTYWNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Jan Popczyk Gliwice, 24 marca 2015

2 RYNźK USŁUG SYSTźMOWYCH (NA O PEWNO NIE RYNEK MOCY!!!) Obciążenie KSź roda (9 pa dziernika 2Ńń3) Cena: giełda, RB mechanizmy SEE i rynku hurtowego Giełda rynek energii RB rynek usług (korporacyjnych), obecnie zarządzanych przez OSP, w przyszło ci usług (prosumenckich) zarządzanych przez OSŹ nadajnik sygnałów + licznik + rejestrator usług systemowych! PME 1 (5,5 mln) PME 2 (450 tys.) PME 3 (35 tys.) PME 4 (1,4 mln) Ʃ=3Ń% licznik inteligentny (?) PISE 1 (4 tys.) PISE 2 [(43+13) tys.] PISE 3 ( ) PISE 4 (400) PME prosumencka mikroinfrastruktura energetyczna 1 mechanizmy rynku prosumenckiego (prosumenckie ła cuchy warto ci) AG 1 (3500) AG 2 (1,6 mln) Ʃ=2Ń% AG 3 (PKP) AG 4 ( przemysł ) 50%

3 TRZY SEGMENTY INTERAKTYWNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ dominujący - WEK, pretendencki NI, prosumencki EP WEK EP NI (NI-WK, NI-H, NI-WW, NI-IWW) NI-WW 3800 MW w energetyce wiatrowej 4% krajowej produkcji energii elektrycznej NI-IWW OHT WW, TD źnergetyka przemysłowa (kogeneracja 1600 MW, 4% krajowej produkcji energii elektrycznej) M P i inne lokalne ródła kogeneracyjne i OZE Program Prosument (NFO igw, BO ródła cieplne do 3ŃŃ kw, ródła elektryczne do 40 kw; rynek inwestycyjny czę ć pilotażowa 4ŃŃ mln PLN) Ustawa OZE (5ŃŃ MW w ródłach do ńń kw, 3ŃŃ MW w ródłach do 3 kw rynek inwestycyjny około ńń mld PLN)

4 SPRAWY ŹźFINICYJNź (poza segmentacją podmiotową), i miejsce EP i IREE w silniejszych procesach Trzy główne wyróżniki definicyjne 1. Produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne (tryb pracyś on grid, off grid, semi off grid) najważniejszy wyróżnik 2. Prosumenckie ła cuchy warto ci Prosumencka Infrastruktura Energetyczna (od mikroinfrastruktury domu jednorodzinnego do infrastruktury przemysłowej KGHM) integrującaś ń - segmenty energii elektrycznej, ciepła, transportuś 2 - użytkowanie (w tym kształtowanie profili ŹSM/ŹSR, IoT); 3 - produkcję w ródłach OZź i kogeneracyjnych gazowychś zasobniki energii elektrycznej, ciepła, biogazu, sprężonego powietrza ś 4 - inteligentna (zarządcza) infrastruktura źp 3. Wirtualna Wyspa Procesy Energetyka prosumencka gospodarka prosumencka społecze stwo prosumenckie

5 FILARY IREE 1. Prosuemncka mikroinfrastruktura energetyczna 2. Wyspa wirtualna NI 3. Taryfa dynamiczna NI 4. Zmiana płatnika opłaty przesyłowej z odbiorcy na wytwórcę (potencjalny, główny mechanizm napędowy rozwoju energetyki prosumenckiejś prosumenckich ła cuchów warto ci, ale także całkowicie nowego rynku usług systemowych)

6 Symboliczna wizualizacja wyspy wirtualnej (ze ródłami rozproszonymi, bez sieci dystrybucyjnej, z funkcją OHT) 6

7

8 TARYFA DYNAMICZNA (obszar funkcji handlowych OHT WW) 1. Taryfa prognostyczna, jako ciowa, ex ante (nawiązanie do rynków giełdowych RŹB, RŹN)ś taryfa koncepcyjnie powiązana ci le z prognozami pogody 2. Taryfa on line, tworzona przez OHT(WW)ś taryfa bez pamięci i bez antycypacji 3. Taryfa rozliczeniowa, ex post (nawiązanie do rynku technicznego RB - PSź)ś za sprawę otwartą uznaje się podział ryzyka między NI oraz odbiorcę/prosumenta

9 STRUKTURA IREE 1. STRATEGICZNA SEGMENTACJA RYNKU W MIREE 2. PROFILź BILANSOWź B (dobowe Z/Pś naturalne i aktywnie kształtowane) 3. RYNźK źnźrgii (5 minut i więcejś segmentacja i profile cenowe) 4. RYNźK USŁUG SYSTźMOWYCH (OSP, OSŹś segmentacja) 5. RYNEK REGULACJI (do 5 minut; rodzaje regulacji i zasoby regulacyjne) 6. BźZPIźCZź STWO źlźktroźnźrgźtycznź W MIRźź (ń2 wybranych filarów)

10 DO CZEGO JEST POTRZEBNY RYNEK IREE? - do upraszczania rynku energii elektrycznej i wzmacniania konkurencji na tym rynku 1. Stopniowe zastępowanie rynków RŹB, RŹN 2. Decentralizacja bilansowania mocy i regulacji sekundowej (stopniowe zastępowanie rynku RB) Uwaga. Trzy segmenty elektroenergetyki (WźK, NI, źp) są na razie bardzo niezrównoważone pod względem siły, ale także pod względem fundamentalnych perspektyw rozwojowych. źnergetyka WźK potężna pod względem bieżącej siły nie ma żadnych perspektyw rozwojowychś w Polsce jest to wielki statek skierowany w ostatnich latach na rafęś zwłaszcza po uruchomieniu inwestycji w cztery bloki węglowe klasy ńńńń MW (Kozienice, 2xOpole, Jaworzno), o łącznych nakładach inwestycyjnych ponad 25 mld PLN, i po zrealizowaniu konsolidacji PGź z źnergą oraz Tauronu z źneą (w celu ratowania Kompanii Węglowej), nikt nie będzie w stanie zmienić kursu statku na bezpieczny. źnergetyka źp, na razie najsłabsza, ma natomiast perspektywy wynikające z megatrendów rozwojowych, które obejmująś ń technologie zasobnikowe, 2 Internet rzeczy (IoT), 3 zmiany stylu życia ludzi.

11 POLSKA Potrzeba odwrócenia kolejno ciś POLITYKA GOSPODARCZA, W MIEJSCE ENERGETYCZNEJ Program modernizacyjny dla przemysłu powinien być / może stanowić jeden z filarów bezpiecze stwa elektroenergetycznego kraju Ogólna polityka gospodarcza. Na obecnym etapie (do 2020 roku) racjonalne jest, na poziomie strategicznym, równoprawne traktowanie: kosztów wsparcia prorozwojowego (zgodnego z mechanizmami unijnej polityki klimatyczno-energetycznej), czyli efektywno ci energetycznej, energetyki OZź i inteligentnej infrastruktury do zarządzania w energetyce z jednej strony, a z drugiej kosztów niezbędnej restrukturyzacji istniejącego przemysłu, także energetyki WźK

12 1. Polski rząd powinien okre lić przede wszystkim politykę gospodarczą (w tym przemysłową), a potem dopiero zająć się energetyką (okre lenie polityki gospodarczej jest już absolutną konieczno cią). 2. Polityka gospodarcza powinna rozróżniaćś potrzebę restrukturyzacji (wraz z potrzebnym wsparciem) istniejącego przemysłu oraz potrzebę wskazania kierunków rozwojowych (również wraz z potrzebnym wsparciem). Systemy wsparcia (ogólnie rozumiane, nie tylko dotyczące energii elektrycznej) w jednym i drugim przypadku muszą być zgodne z regulacjami unijnymi dotyczącymi konkurencji (dotyczącymi zakazu niedozwolonej pomocy publicznej). 3. Wsparcie ukierunkowane na obszar związany z energią elektryczną może dotyczyć tylko tych przedsiębiorstw (zarówno restrukturyzowanych, jak i kwalifikowanych do rozwojowych), w których udział kosztu tej energii w kosztach całkowitych przekracza ńń% Przemysł nie może się koncentrować na walce z polityką klimatyczno-energetyczną Uź, powinien natomiast koncentrować się na żądaniach (kierowanych do rządu) dotyczących rozwiąza, które stosują w odniesieniu do przemysłu Niemcy (wybór kraju referencyjnego jest tu sprawą otwartą).

13 6. Przemysł wymagający restrukturyzacji powinien dla uwiarygodnienia się opracować (i następnie wdrażać) własną strategię sanacyjną (powinna to być strategia ukierunkowana przede wszystkim na efektywno ć energetyczną). 7. Cały przemysł powinien w obszarze polityki klimatyczno-energetycznej żądać (od rządu) całkowitej eliminacji nierównoprawnego traktowania energetyki WźK, w szczególno ci zaprzestania preferowania tej energetyki względem przemysłu. Na przykład, za niedopuszczalne uznaje się rozwiązanie, z którego mogłaby korzystać energetyka WźK, polegające na wprowadzeniu rynku mocy (gwarancja zwrotu na kapitale). 8. Przemysł restrukturyzujący się nie powinien ponosić kosztów rozwoju OZź (restrukturyzację i rozwój OZź traktuje się równorzędnie). 9. Przemysł rozwojowy powinien realizować strategię rozwoju kogeneracji gazowej (i w ten sposób stabilizować bezpiecze stwo energetyczne krajuś rozwiązania w zakresie polityki gospodarczej powinny uniemożliwiać inwestycje w bloki kondensacyjne dopóki istnieje potencjał rozwoju autokogeneracji przemysłowej). ńń. Przemysł rozwojowy powinien realizować w zakresie zasilania w energię (ogólnie, nie tylko w energię elektryczną) strategię prosumencką, w szczególno ci uwzględniającą aspekt partycypacyjny prosumeryzmu (w tym powinien realizować inwestycje OZź na ogólnych warunkach).

14 PROGRAMY 6 potencjalnych programów energetyczno-gospodarczych Program I(P), modernizacyjny. Program pobudzenia efektywno ciowego energetyki przemysłowej, 5Ń% krajowego zużycia energii elektrycznej. (Źziałania bezinwestycyjne i inwestycje w efektywno ć popytową o czasie zwrotu kapitału poniżej 2 lat umożliwiają w przemy le redukcję zapotrzebowaniaś 2Ń% energia elektryczna, 30% ciepło) Program II(OW), rozwojowy. Program dotyczący energetyki (prosumenckiej) na obszarach wiejskich, ń5% krajowego zużycia energii elektrycznej. (ń6ńń+5ńń) gmin, (43+ń3) tys. wsi, 3,5 mln domów do przekształcenia w semi off grid, 320 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni (10-50) ha do zainstalowania mikrobiogazowni pracujacych w trybie semi off grid, 150 tys. stacji SN/nN Program III(RE), rozwojowy. Program rozwoju rolnictwa energetycznego (restrukturyzacji rolnictwa). Roczny potencjał produkcyjny Programu w horyzoncie 2Ń5Ń wynosi ńńń-200 TWh w energii chemicznej (10-20 mld m 3 biogazu w przeliczeniu na czysty metanś w przeliczeniu na energię elektryczną jest to 4Ń-80 TWh. Taki potencjał wynika z ostrożnego oszacowania, zakładającego wykorzystanie na cele energetyczne poniżej 2Ń% dostępnych gruntów ornych) Program IV(M), rozwojowy. Program rewitalizacji budynkowo-transportowej miast (z wyłączeniem wielkiego przemysłu, z uwzględnieniem ochrony rodowiska). 35% krajowego zużycia energii elektrycznej, około 7Ń% zużycia ciepła, około 7Ń% zużycia paliw transportowych obejmuje trzy kierunki działa Ś rewitalizację zasobów budynkowych za pomocą technologii domu pasywnego, rozwój OZź oraz rozwój systemów car sharing i infrastruktury transportu elektrycznego NAJPIERW POLITYKA GOSPODARCZA, POTEM ENERGETYKA 2 PROGRAMY intensyfikacji wykorzystania istniejących zasobów WźK (w uproszczeniu, szacuje się że bezinwestycyjne zasoby tej energetyki są wystarczające w horyzoncie 2Ń5Ń). Program V(E), pomostowy. Program 2 wielkich transferów paliwowych do segmentu ródeł kogeneracyjnych (poligeneracyjnych) w energetyce prosumenckiej, głównie przemysłowej i budynkowej. Są toś transfer gazu ziemnego z rynku ciepła oraz transfer paliw z rynku transportowego Program VI(EE), pomostowy. Program harmonizacji zasobówś zdolno ci wytwórczych w blokach, zdolno ci wydobywczych w kopalniach i zdolno ci przesyłowych w sieciach (konieczna jest odrębna harmonizacja zdolno ci wytwórczych w blokach i zdolno ci wydobywczych w kopalniach dla wk i dla wb) 14

15 CYWILIZACYJNA GRA INTERESÓW Inwestycje na wiecieś Rynek energii elektrycznej, okres : roczny spadek inwestycji w technologie oparte na paliwach kopalnych 30 mld $, roczny wzrost inwestycji w OZE 147 mld $. Roczne inwestycje na rynku energetycznym (energia elektryczna, ciepło, łącznie z inwestycjami upstream i downstream) 1,2 bln $ (bez inwestycji w efektywno ć energetyczną) Struktura rocznych kosztów w polskiej energetyce Warto ć rynków (paliwa transportowe, energia elektryczna, ciepło)ś 180 ( ) mld PLN Import (paliwa, dobra inwestycyjne): 76 (65+11) mld PLN Podatki (akcyza, VAT, parapodatki): 85 ( ) mld PLN 1. Prosumeryzm: energetyka gospodarka społecze stwo prosumenckie. Warto ci dodaneś efekt fabryczny + biznesowe struktury sieciowe + partycypacja (w tym innowacyjne projektowanie, ) 2. Obszary wiejskie potencjalna kolebka energetyki prosumenckiej: na obszarach wiejskich nastąpiło największe wyprzedzenie technologiczne elektroenergetyki przez inne infrastruktury (telekomunikacja, wodociągi, oczyszczalnie, drogi), a ponadtoś istnieją zasobyś istnieją także potrzeby (reelektryfikacja, wymagania rodowiskowe)ś badania socjologiczne wykazują, że obszary wiejskie są lepiej przygotowane do dyfuzji energetyki prosumenckiej (mają dużą przewagę motywacyjną na rzecz przyspieszenia tej dyfuzji) Polski sens energetyki prosumenckiej: bezpiecze stwo energetyczne i niskie ceny, czyś 1. wzrost konkurencyjno ci przemysłu (dzięki efektywno ci energetycznej) tak! 2. wzrost warto ci domów, o (ńń-20)%, i ich mieszka cy zdolni do dyfuzji innowacji tak! 3. modernizacja obszarów wiejskich (przełamanie trendu demograficznego) tak! 4. restrukturyzacja rolnictwa (rozwój rolnictwa energetycznego) tak! 5. lepsza jako ć życia w miastach (złagodzenie kryzysu transportowego) tak! 6. partycypacyjny, innowacyjny (źp = innowacja przełomowa) rynek tak!

16 MODEL INTERAKTYWNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Od modelu WEK-IPP-EP do modelu EP-IPP-WEK [Zapowied RAPORTU] Popczyk J. MIRź CEP (Centrum Energetyki Prosumenckiej) B źp, Źział ń.ń.ń6

17 PRZźSŁANKAMI ŹO RAŹYKALNźJ KONCźPCJI RYNKU IRźź 1. Brytyjska aukcja na moce w grudniu 2014 (spadek w czasie aukcji ceny mocy z 75 funtów za kilowat do 19, i zaledwie 5-procentowy udział ródeł nowych), a także 2. Niemiecka aukcja (zaplanowana na połowę kwietnia 2Ńń5) na ródła PV dopuszcza maksymalną cenę energii ńńń euro/mwh) Podkre la się, że jedną i drugą aukcję (a także komunikat Energy Union Package, luty 2Ńń5) "komentatorzy" w Polsce widzą w bardzo różny sposób

18 UNIJNY PAKIET ENERGETYCZNY 2015 (konsolidacja koncepcji przebudowy energetyki, w horyzontach 2020, 2030 i 2050) W unijnym dokumencie wymienia się między innymi trzy kluczowe powody koniecznej przebudowy unijnej energetyki. Mianowicie, podkre la się, że nie można przyszło ci Uź opierać naś 1. przestarzałych technologiach energetycznych (paliwa kopalne, nieefektywno ć energetyczna) 2. przestarzałym modelu biznesowym energetyki (bardzo silny korporacjonizm, niedostateczna konkurencja) 3. imporcie paliw (400 mld /rok; w Polsce import paliw i dóbr inwestycyjnych dla energetyki należy szacować na około 76 mld PLN) [European Commission] ENERGY UNION PACKAGE. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN INVESTMENT BANK. A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy. Brussels, COM(2015) 80 final

19 Energiewende - NIEMIECKA GRA STRATEGICZNA Udział OZź na rynku energii elektrycznej 30% Rosnący eksport energii elektrycznej (po okresie importu spowodowanego odstawieniem połowy energetyki jądrowej w 2Ńńń roku) Wyniki pierwszych aukcji na rynku inwestycyjnym dużych ródeł PV Głęboki kryzys niemieckiej energetyki WźK. Spadek warto ci akcji w okresie : RWE 50%, E.On 40% (FT, 15/16 February 2014). Zapowiedziany podział firmy E.On na czę ć zdrową (OZź, sieci) i resztę (źj, wytwarzanie węglowe i gazowe) spowodował dalszy spadek warto ci firmy i obniżkę dywidendy udziałowców w 2Ńń4 roku o ń5% (w stosunku do 2013 roku)

20 PRZYSZŁO Ć źnźrgźtyki W PźRSPźKTYWIź POLITYCZNźJ Ważne! Aby prawidłowo antycypować procesy w energetyce w horyzoncie 2Ń5Ń trzeba ponownie przeanalizować proces zapoczątkowany projektem pierwszej dyrektywy o jednolitym rynku energii elektrycznej z 1992 roku (dyrektywa 96/92/WE, z 1996 r.) Horyzonty Pakiet 3x20 Mapa Drogowa 2050 Polskie miksy energetyczne 27/40 (43/30)/(27) Przebudowa energetyki priorytet na perspektywę budżetową 2Ńń Pełna konkurencjaś likwidacja wsparcia - WEK, pełna opłata kosztów zewnętrznych EP 20

21 POLSKI POTźNCJAŁ ROZWOJOWY źnźrgźtyki PROSUMźNCKIźJ jest taki, jak potencjał przebudowy całej energetykiś ń. Na wiecie pod wpływem rządowo-obywatelskiego programu strategicznego Energiewende w Niemczech rynku (w tym strategicznej gry Elona Muska) w USA polityki Komitetu Centralnego Partii w Chinach 2. W Polsce pod wpływem zaniecha rządowo-korporacyjnych i kryzysu, który w elektroenergetyce w ostrej formie wystąpi około 2Ń2Ń roku Co połączy w historii polskiej elektroenergetyki okresy ń i ? Kryzysy i reformy (przebudowa): 1. Pierwszy kryzys w drugiej połowie lat 8Ńʼ, powiązany z kryzysem społecznogospodarczym i ustrojowa (strategiczna) reforma elektroenergetyki zapoczątkowana w ń99ń roku 2. Źrugi kryzys w drugiej połowie obecnej dekady powiązany zś dotychczasowymi zaniechaniami i katastrofą w górnictwie rozbuchanymi apetytami inwestycyjnymi w polskiej elektroenergetyce (węglowej na węgiel kamienny i brunatny, oraz jądrowej) rządowym planem dalszej konsolidacja elektroenergetyki (zapowiedziane połączenie PGź z źnergą i Tauronu z źneą),... i przyspieszony po 2Ń2Ń roku, ale na ladowczy (względem wiata) rozwój energetyki prosumenckiej

CEP. Konwersatorium Inteligentna Energetyka Temat przewodni Bilansowanie mocy i energii w Energetyce Prosumenckiej

CEP. Konwersatorium Inteligentna Energetyka Temat przewodni Bilansowanie mocy i energii w Energetyce Prosumenckiej C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Konwersatorium Inteligentna Energetyka Temat przewodni Bilansowanie mocy i energii w Energetyce Prosumenckiej AUTONOMIZACJA ENERGETYCZNA PROSUMENTÓW I WIRTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium Inteligentna Energetyka. Doktryna energetyczna: NAJPIźRW POLITYKA PRZźMYSŁOWA, A POTźM źnźrgźtyczna

Konwersatorium Inteligentna Energetyka. Doktryna energetyczna: NAJPIźRW POLITYKA PRZźMYSŁOWA, A POTźM źnźrgźtyczna C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Konwersatorium Inteligentna Energetyka Doktryna energetyczna: NAJPIźRW POLITYKA PRZźMYSŁOWA, A POTźM źnźrgźtyczna

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ NA ROZWÓJ LOKALNY

WPŁYW ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ NA ROZWÓJ LOKALNY C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Kancelaria Prezydenta RP Seminarium eksperckie ENERGETYKA OBYWATELSKA NA RZECZ LOKALNEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU PROSUMENCKIEGO

SEGMENTACJA RYNKU PROSUMENCKIEGO C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny TARGI ENERGII 2015 Dzień (dla) PROSUMENTA na Targach Energii SEGMENTACJA RYNKU PROSUMENCKIEGO prosumenci przemysłowi (autoproducenci), instytucjonalni (w tym

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

EKONOMIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Debata NOWE ŹRÓDŁA ENERGII JAKA ENERGIA DLA POLSKI? EKONOMIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Jan Popczyk Warszawa,

Bardziej szczegółowo

CEP. JźŹNO Ć ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ I INNOWACJI PRZźŁOMOWYCH. Konferencja źnergetyka Prosumencka w Wymiarach Zrównowa onego Rozwoju

CEP. JźŹNO Ć ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ I INNOWACJI PRZźŁOMOWYCH. Konferencja źnergetyka Prosumencka w Wymiarach Zrównowa onego Rozwoju C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Konferencja źnergetyka Prosumencka w Wymiarach Zrównowa onego Rozwoju JźŹNO Ć ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ I INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: JEDNOŚĆ POLITYKI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEJ

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ: JEDNOŚĆ POLITYKI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNEJ C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Polska Izba Ekologii KONFERENCJA CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ 2015 Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska. Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju. ENERGETYKA PROSUMENCKA pole do współdziałania.

Politechnika Śląska. Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju. ENERGETYKA PROSUMENCKA pole do współdziałania. C EP Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Klaster 3x20 ENERGETYKA PROSUMENCKA pole do współdziałania

Bardziej szczegółowo

Raport referencyjny do modułu/przedmiotu: Podstawy techniczne i ekonomiczne autonomicznych rejonów energetycznych

Raport referencyjny do modułu/przedmiotu: Podstawy techniczne i ekonomiczne autonomicznych rejonów energetycznych Raport referencyjny do modułu/przedmiotu: Podstawy techniczne i ekonomiczne autonomicznych rejonów energetycznych Opracowali: dr inż. Marcin Fice prof. dr hab. inż. Jan Popczyk Katowice 2015 Wstęp Autonomiczny

Bardziej szczegółowo

DOKTRYNA ENERGETYCZNA Jan Popczyk

DOKTRYNA ENERGETYCZNA Jan Popczyk DOKTRYNA ENERGETYCZNA Jan Popczyk Doktryna energetyczna jest bardzo potrzebna, bo energetyka na wiecie się przebudowuje cywilizacyjnie, natomiast w Polsce przeżywa najcięższy historyczny kryzys. Zgrabną

Bardziej szczegółowo

Energetyczna mapa drogowa dla Województwa Świętokrzyskiego scenariusze rozwoju energetyki w oparciu o energetykę prosumencką

Energetyczna mapa drogowa dla Województwa Świętokrzyskiego scenariusze rozwoju energetyki w oparciu o energetykę prosumencką KONFERENCJA ENERGETYCZNA MAPA DROGOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO 2050 r. Energetyczna mapa drogowa dla Województwa Świętokrzyskiego scenariusze rozwoju energetyki w oparciu o energetykę prosumencką

Bardziej szczegółowo

Dajmy się ponieść trendom

Dajmy się ponieść trendom Centrum Strategii Energetycznych w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki Dajmy się ponieść trendom prof. Jan POPCZYK Politechnika Śląska Od redakcji Na świecie trwa przebudowa energetyki

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce

Rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce Jan Popczyk Politechnika Śląska - Centrum Energetyki Prosumenckiej Rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce ENERGYREGION - Efektywny rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej w połączeniu z konwencjonalną

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium Inteligentna Energetyka

Konwersatorium Inteligentna Energetyka STOWARZYSZENIE Konwersatorium Inteligentna Energetyka Autonomizacja regionów energetycznych ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA W ELEKTROENERGETYCE Porównanie energetyki WEK i EP w kontekście fundamentalnych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Polityka energetyczna Polski do 2050 roku rola sektora ciepłownictwa i kogeneracji Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 22 października 2015 r. 2 Polityka energetyczna Polski elementy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

DZIŚ ROZSTRZYGA SIĘ NASZE JUTRO o kluczowych dylematach pomorskiej energetyki Jan Popczyk. Gdańsk, 16 maja 2009 roku

DZIŚ ROZSTRZYGA SIĘ NASZE JUTRO o kluczowych dylematach pomorskiej energetyki Jan Popczyk. Gdańsk, 16 maja 2009 roku DZIŚ ROZSTRZYGA SIĘ NASZE JUTRO o kluczowych dylematach pomorskiej energetyki Jan Popczyk Gdańsk, 16 maja 2009 roku WAŻNE DLA ENERGETYKI PRZYSZŁE DATY (HORYZONTY CZASOWE) 2012 wygasa Protokół z Kioto 2013

Bardziej szczegółowo

Informatyka w PME Między wymuszonąprodukcjąw źródłach OZE i jakościowązmianąużytkowania energii elektrycznej w PME

Informatyka w PME Między wymuszonąprodukcjąw źródłach OZE i jakościowązmianąużytkowania energii elektrycznej w PME Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Wydział Elektryczny Instytut Elektrotechniki i Informatyki Konwersatorium Inteligentna Energetyka Bilansowanie mocy i energii w Energetyce Prosumenckiej

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji jako narzędzie do budowania nowoczesnego przemysłu ICT w Polsce

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji jako narzędzie do budowania nowoczesnego przemysłu ICT w Polsce Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji jako narzędzie do budowania nowoczesnego przemysłu ICT w Polsce Program Wizja i koncepcja sieci inteligentnej Smart Grid Instytucja prosumenta Smart

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ W ROZWOJU ENERGETYKI W POLSCE, SZANSE I POTENCJALNE KORZYŚCI Jan Popczyk

MIEJSCE ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ W ROZWOJU ENERGETYKI W POLSCE, SZANSE I POTENCJALNE KORZYŚCI Jan Popczyk MIEJSCE ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ W ROZWOJU ENERGETYKI W POLSCE, SZANSE I POTENCJALNE KORZYŚCI Jan Popczyk RZĄDOWA POLITYKA ENERGETYCZNA W ŚLEPYM ZAUŁKU Premier RP stawia na energetykę węglową i jądrową,

Bardziej szczegółowo

Energetyka prosumencka i jej miejsce w energetyce

Energetyka prosumencka i jej miejsce w energetyce Energetyka prosumencka i jej miejsce w energetyce Autor: prof. dr hab. inż. Jan Popczyk - Politechnika Ślaska ("Czysta Energia" - nr 5/2014) Premier RP stawia na energetykę węglową i jądrową, otwarcie

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa.

Energetyka przemysłowa. Energetyka przemysłowa. Realna alternatywa dla energetyki systemowej? KONWERSATORIUM Henryk Kaliś Gliwice 22 luty 2011 r podatek od energii KOSZTY POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKA I NIEMCY. wsparcie kogeneracji

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców

Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Energetyka rozproszona Szanse i korzyści dla wszystkich samorządów przedsiębiorców mieszkańców Mariusz Klimczak Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska Wyobraź sobie mamy rok 2025 OZE Jesteśmy w gminie

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013

Konferencja. Silesia Power Meeting. Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050. Termin: 12.04.2013 Konferencja Silesia Power Meeting Technologie Gazowe w Polskiej Mapie Drogowej 2050 Termin: 12.04.2013 Expo Silesia, Sosnowiec, Braci Mieroszewskich 124 Linia przewodnia : Rolą gazowych technologii energetycznych,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha

CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE. Ryszard Mocha CENTRUM ENERGETYCZNO PALIWOWE W GMINIE Ryszard Mocha ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W POLSCE. BIOMASA Największe możliwości zwiększenia udziału OZE istnieją w zakresie wykorzystania biomasy. Załącznik

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XI Konferencja Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec Sulechów, 1o października 2014 r. Wprowadzenie Konieczność modernizacji Kotły

Bardziej szczegółowo

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w II półroczu 2009 roku KONFERENCJA PRASOWA SEP Marek Kulesa dyrektor biura TOE Warszawa, PAP 08.06.2009 r. Uwarunkowania handlu energią elektryczną Źródło: Platts, 2007 < 2 >

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska. XXI Konferencja ODBIORCY NA RYNKU ENERGII 2013 NOWA SEGMENTACJA ENERGETYKI I JEJ PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE

Politechnika Śląska. XXI Konferencja ODBIORCY NA RYNKU ENERGII 2013 NOWA SEGMENTACJA ENERGETYKI I JEJ PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE C EP Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Klaster 3x20 XXI Konferencja ODBIORCY NA RYNKU ENERGII 2013 NOWA SEGMENTACJA ENERGETYKI I JEJ PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE narodziny

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska. Krajowa Izba Gospodarcza Komitet ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej Komitet Ochrony Środowiska

Politechnika Śląska. Krajowa Izba Gospodarcza Komitet ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej Komitet Ochrony Środowiska CEP Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Krajowa Izba Gospodarcza Komitet ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej Komitet Ochrony Środowiska Klaster 3x20 Gospodarka z

Bardziej szczegółowo

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG

51 Informacja przeznaczona wyłącznie na użytek wewnętrzny PG 51 DO 2020 DO 2050 Obniżenie emisji CO2 (w stosunku do roku bazowego 1990) Obniżenie pierwotnego zużycia energii (w stosunku do roku bazowego 2008) Obniżenie zużycia energii elektrycznej (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009

PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz. Jan Pyka. Grudzień 2009 PANEL EKONOMICZNY Zakres prac i wyniki dotychczasowych analiz Jan Pyka Grudzień 2009 Zakres prac Analiza uwarunkowań i czynników w ekonomicznych związanych zanych z rozwojem zeroemisyjnej gospodarki energii

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Henryk Majchrzak Dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwo Gospodarki Uwarunkowania PEP do 2030 Polityka energetyczna Unii Europejskiej: Pakiet klimatyczny-

Bardziej szczegółowo

dr inż. Piotr Danielski wiceprezes DB ENERGY Przewodniczący zespołu ds. Efektywności energetycznej Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

dr inż. Piotr Danielski wiceprezes DB ENERGY Przewodniczący zespołu ds. Efektywności energetycznej Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Energetyka przemysłowa, a bezpieczeństwo energetyczne dr inż. Piotr Danielski wiceprezes DB ENERGY Przewodniczący zespołu ds. Efektywności energetycznej Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium Inteligentna Energetyka. Nowy rynek energii elektrycznej, energetyka NI i symulator hybrydowy gminnej gospodarki energetycznej

Konwersatorium Inteligentna Energetyka. Nowy rynek energii elektrycznej, energetyka NI i symulator hybrydowy gminnej gospodarki energetycznej Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Wydział Elektryczny Instytut Elektrotechniki i Informatyki Konwersatorium Inteligentna Energetyka Nowy rynek energii elektrycznej, energetyka NI i symulator

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska. Komisja Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Stowarzyszenie Energii Odnawialnej

Politechnika Śląska. Komisja Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Stowarzyszenie Energii Odnawialnej C EP Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Komisja Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Stowarzyszenie Energii Odnawialnej Klaster 3x20 2014-2020 POTRZEBA II RYNKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r.

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Warszawa, sierpień 2014 r. Polityka energetyczna Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. 2 Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Strategia BEiŚ: została przyjęta przez Radę Ministrów 15 kwietnia 2014 r. (rozpoczęcie prac

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości przesuwania obciążeń (DSM) dla odbiorców przemysłowych i wpływ na przebieg zapotrzebowania mocy KSE

Analiza możliwości przesuwania obciążeń (DSM) dla odbiorców przemysłowych i wpływ na przebieg zapotrzebowania mocy KSE Analiza możliwości przesuwania obciążeń (DSM) dla odbiorców przemysłowych i wpływ na przebieg zapotrzebowania mocy KSE Opracował Euro-Centrum Strona1 Wprowadzenie Dzienny przebieg zapotrzebowania KSE (rys.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE MAREK SIUCIAK TERESPOL, 26.05.2014 PROSUMENT? Producent + konsument Pojęcie zaczerpnięte z pilotażowego programu finansowego

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej Wzywania stojące przed polską energetyką w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Wysokie zapotrzebowanie na energię dla rozwijającej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Agenda I. Kontekst Europejski II. Sytuacja w KSE III. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OPARTA O ENERGETYKĘ

WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OPARTA O ENERGETYKĘ C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Konwersatorium Inteligentna Energetyka WIZJA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OPARTA O ENERGETYKĘ Jan Popczyk

Bardziej szczegółowo

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010

Komfort Consulting. Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce. Sosnowiec, 20 Października 2010 Stan obecny i perspektywy dla inwestycji w OZE i Energetyki w Polsce Sosnowiec, 20 Października 2010 Janusz Starościk - KOMFORT CONSULTING 20/10/2010 Internal reserves all rigs even in the event of industrial

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU

UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU UWARUNKOWANIA PRAWNE ROZWOJU BIOGAZU Według przepisów prawa UE i Polski inż. Bartłomiej Asztemborski basztemborski@kape.gov.pl dr inż. Ryszard Wnuk Zmień odpady na zysk - Biogazownia w Twojej gminie Rozwój

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Gospodarka niskoemisyjna dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, mgr Marcin Cholewa Kraków, 02.06.2015

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy Prof. Jerzy Buzek, Parlament Europejski Członek Komisji Przemysłu,

Bardziej szczegółowo

Energetyka przemysłowa.

Energetyka przemysłowa. Energetyka przemysłowa. Realna alternatywa dla energetyki systemowej? Henryk Kaliś Warszawa 31 styczeń 2013 r 2 paliwo 139 81 58 Elektrownia Systemowa 37% Ciepłownia 85% Energia elektryczna 30 kogeneracja

Bardziej szczegółowo

Ciepło systemowe wyzwania panel komentatorów

Ciepło systemowe wyzwania panel komentatorów Ciepło systemowe wyzwania panel komentatorów Cztery obszary wyzwań I. Kogeneracja Efektywność energetyczna II. Ochrona powietrza ( IED, BAT, ETS, MCP, CAFE ) III. Perspektywy finansowania przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

8/2014. Modyfikacja obejmuje między innymi zmianę tytułu i uzupełnienie o Przedmowę.

8/2014. Modyfikacja obejmuje między innymi zmianę tytułu i uzupełnienie o Przedmowę. [RAPORT zapowied ] ELEKTROENERGETYKA 2014 o potrzebie rozwoju (II restrukturyzacji polskiej energetyki) 1 Jan Popczyk Czerpiąc z przeszłości, uwzględniając złożoność teraźniejszości, zwróćmy się ku przyszłości.

Bardziej szczegółowo

PME jako obiekt regulacji/sterowania

PME jako obiekt regulacji/sterowania Politechnika ląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Wydział źlektryczny Instytut Elektrotechniki i Informatyki Konwersatorium Inteligentna Energetyka Bilansowanie mocy i energii w Energetyce Prosumenckiej

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA ZAWODOWA vs ROZPROSZONA

ENERGETYKA ZAWODOWA vs ROZPROSZONA C EP Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechnika Śląska Wydział Elektryczny NFOŚiGW 59 spotkanie Forum Energia Efekt Środowisko Klaster 3x20 ENERGETYKA ZAWODOWA vs ROZPROSZONA Jan Popczyk Zabrze, 6 maja

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ Kraje dynamicznie rozwijające produkcję kraje Azji Południowo-wschodniej : Chiny, Indonezja, Indie, Wietnam,. Kraje o niewielkim wzroście i o stabilnej produkcji USA, RPA,

Bardziej szczegółowo

Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości

Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości Nowe (planowane) uwarunkowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce krok ku przyszłości Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 27.09.2012 r. ZAKRES PREZENTACJI 1. Wprowadzenie - wybrane

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Kolejny kolor - białe certyfikaty. Od energii odnawialnej do zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Kolejny kolor - białe certyfikaty. Od energii odnawialnej do zrównoważonego rozwoju energetycznego. Kolejny kolor - białe certyfikaty. Od energii odnawialnej do zrównoważonego rozwoju energetycznego. Białe certyfikaty Debata - Procesy Inwestycyjne Warszawa, 26 września 2007 r. www.ptce.pl Tomasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Systemowe mechanizmy wsparcia dla działań służących rozwojowi rynku energii elektrycznej w Polsce. 22 lutego 2012 r.

Systemowe mechanizmy wsparcia dla działań służących rozwojowi rynku energii elektrycznej w Polsce. 22 lutego 2012 r. Systemowe mechanizmy wsparcia dla działań służących rozwojowi rynku energii elektrycznej w Polsce 22 lutego 2012 r. Construction Club 2 Rys historyczny sektora elektroenergetycznego Przez dziesiątki lat

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r.

Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014. 14 maja 2014 r. Wyniki finansowe i operacyjne GK PGE po I kwartale 2014 14 maja 2014 r. Kluczowe osiągnięcia i zdarzenia Marek Woszczyk Prezes Zarządu 2 Dobre wyniki PGE osiągnięte na wymagającym rynku Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery

Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery ITC Rozwój kogeneracji w Polsce perspektywy, szanse, bariery Janusz Lewandowski Sulechów, listopad 2011 Ogólne uwarunkowania 1. Kogeneracja jest uznawana w Polsce za jedną z najefektywniejszych technologii

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu

Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Odnawialne źródła energii w dokumentach strategicznych regionu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 31 marca 2015 r. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

AGREGAT W PROSUMENCKIM SYSTEMIE GWARANTOWANEGO ZASILANIA WYMIAR KRAJOWY W KONTEKŒCIE SKUTKÓW DYREKTYWY 2010/75 BŹ ilab EPRO 1.1.3, 2.2.

AGREGAT W PROSUMENCKIM SYSTEMIE GWARANTOWANEGO ZASILANIA WYMIAR KRAJOWY W KONTEKŒCIE SKUTKÓW DYREKTYWY 2010/75 BŹ ilab EPRO 1.1.3, 2.2. AGREGAT W PROSUMENCKIM SYSTEMIE GWARANTOWANEGO ZASILANIA WYMIAR KRAJOWY W KONTEKŒCIE SKUTKÓW DYREKTYWY 2010/75 BŹ ilab EPRO 1.1.3, 2.2.1 Wykonał inż. Michał Chodorek Politechnika Śląska Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

MODEL ENERGETYCZNY GMINY. Ryszard Mocha

MODEL ENERGETYCZNY GMINY. Ryszard Mocha MODEL ENERGETYCZNY GMINY Ryszard Mocha PAKIET 3X20 Załącznik I do projektu dyrektywy ramowej dotyczącej promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii : w 2020 roku udział energii odnawialnej w finalnym

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii.

Ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii. Ryzyka inwestycyjne w warunkach wspólnego rynku energii. Seminarium eksperckie Kancelarii Prezydenta RP Finansowanie projektów sektora energii w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa 4 lipca

Bardziej szczegółowo

KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA W 2015 Józef Chmiel 1

KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA W 2015 Józef Chmiel 1 KONWERSATORIUM INTELIGENTNA ENERGETYKA W 2015 Józef Chmiel 1 Wprowadzenie Działania w ramach Konwersatorium Inteligentna Energetyka w 2015 roku oparte są na prezentacjach, wystąpieniach i dyskusjach odbywających

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ

WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ WPŁYW OTOCZENIA REGULACYJNEGO NA DYNAMIKĘ INWESTYCJI W ENERGETYKĘ ROZPROSZONĄ Dr hab. Mariusz Swora, Uniwersytet Jagielloński Seminarium eksperckie Energetyka obywatelska na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach 2015-2020 Konferencja FORUM WYKONAWCY Janusz Starościk - KOMFORT INTERNATIONAL/SPIUG, Wrocław, 21 kwiecień 2015 13/04/2015 Internal Komfort

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych. dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych

Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych. dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych Ekonomiczne konsekwencje wyborów scenariuszy energetycznych dr Maciej Bukowski Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych ENERGETYCZNE DYLEMATY POLSKI Potencjał krajowych zasobów Wielkoskalowa generacja

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA ENERGETYKI WARSZAWY W KATEGORIACH ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ 1 Jan Popczyk

TRANSFORMACJA ENERGETYKI WARSZAWY W KATEGORIACH ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ 1 Jan Popczyk TRANSFORMACJA ENERGETYKI WARSZAWY W KATEGORIACH ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ 1 Jan Popczyk Globalna zmiana trajektorii rozwoju energetyki (paradygmatu rozwojowego) tworzy dla Warszawy historyczną szansę na

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Konwersatorium Inteligentna Energetyka

Konwersatorium Inteligentna Energetyka Politechnika Śląska Wydział Elektryczny Instytut Elektrotechniki i Informatyki Centrum Energetyki Prosumenckiej STOWARZYSZENIE Konwersatorium Inteligentna Energetyka Autonomizacja regionów energetycznych

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Polityka energetyczna Polski do 2050 roku założenia i perspektywy rozwoju sektora gazowego w Polsce Paweł Pikus Wydział Gazu Ziemnego, Departament Ropy i Gazu VII Forum Obrotu 2014 09-11.06.2014 r., Stare

Bardziej szczegółowo

- Poprawa efektywności

- Poprawa efektywności Energetyka przemysłowa: - Poprawa efektywności energetycznej - uwarunkowania dla inwestycji we własne źródła energii elektrycznej Daniel Borsucki 24.05.2011 r. MEDIA ENERGETYCZNE 615 GWh energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SMART KLUCZEM DO OPŁACALNEJ PRODUKCJI ENERGII Z OZE WYSŁUCHANIE PUBLICZNE W SEJMIE DR INŻ. JAROSŁAW TWORÓG

INFRASTRUKTURA SMART KLUCZEM DO OPŁACALNEJ PRODUKCJI ENERGII Z OZE WYSŁUCHANIE PUBLICZNE W SEJMIE DR INŻ. JAROSŁAW TWORÓG INFRASTRUKTURA SMART KLUCZEM DO OPŁACALNEJ PRODUKCJI ENERGII Z OZE WYSŁUCHANIE PUBLICZNE W SEJMIE DR INŻ. JAROSŁAW TWORÓG AGENDA PREZENTACJI Dylematy energetyczne Potrzeba modernizacji infrastruktury sieciowej

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025

PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM DO ROKU 2025 z uwzględnieniem źródeł odnawialnych Poznań,, 22.05.2012 2012-05-31 1 Dokumenty Strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

System Certyfikacji OZE

System Certyfikacji OZE System Certyfikacji OZE Mirosław Kaczmarek miroslaw.kaczmarek@ure.gov.pl III FORUM EKOENERGETYCZNE Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks Polkowice, 16-17 września 2011 r. PAKIET KLIMATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy Zużycie Biomasy w Energetyce Stan obecny i perspektywy Plan prezentacji Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w Polsce. Produkcja odnawialnej energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej.

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

ilab EPRO Jan Popczyk

ilab EPRO Jan Popczyk Konwersatorium Inteligentna Energetyka ilab EPRO Jan Popczyk Gliwice, 28 lutego 2012 1 Misja Misją ilab EPRO jest konsolidacja zróżnicowanych środowisk, tworzących złoty czworokąt: nauka biznes samorządy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DEMONSTRACYJNY CCS. ROZWÓJ CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH w GRUPIE TAURON PE

PROGRAM DEMONSTRACYJNY CCS. ROZWÓJ CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH w GRUPIE TAURON PE PROGRAM DEMONSTRACYJNY CCS ROZWÓJ CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH w GRUPIE TAURON PE Joanna Schmid Wiceprezes Zarządu Tauron PE Warszawa, 16.06.2011r. 1 13,9 % udział w krajowym rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020

Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Zagadnienia energooszczędności i nowoczesnego budownictwa w nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego WM 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

BLOKI REFERENCYJNE WIELKOSKALOWE DO ANALIZY EKONOMICZNEJ INWESTYCJI W ENERGETYCE PROSUMENCKIEJ Popczyk J.

BLOKI REFERENCYJNE WIELKOSKALOWE DO ANALIZY EKONOMICZNEJ INWESTYCJI W ENERGETYCE PROSUMENCKIEJ Popczyk J. BLOKI REFERENCYJNE WIELKOSKALOWE DO ANALIZY EKONOMICZNEJ INWESTYCJI W ENERGETYCE PROSUMENCKIEJ Popczyk J. Streszczenie. W artykule proponuje się, aby na obecnym etapie uznać ogólną zasadę kosztów unikniętych

Bardziej szczegółowo

Odnawialne MikroźródłaEnergii jako szansa na rozwój postaw prosumenckichw społeczeństwie

Odnawialne MikroźródłaEnergii jako szansa na rozwój postaw prosumenckichw społeczeństwie Odnawialne MikroźródłaEnergii jako szansa na rozwój postaw prosumenckichw społeczeństwie Prosument Czyli osoby będącej zarówno konsumentem jak i producentem energii elektrycznej. W wyniku zmian w prawie

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej?

Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Jak oszczędzić na zakupach energii elektrycznej? Wrocław 27.10.2010 r. RWE nazwa spółki 11/2/2010 STRONA 1 Grupa RWE: jedna z wiodących firm utilities na kontynencie europejskim* Główne rynki Grupy RWE

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ W DZIAŁANIACH NA RZECZ GOSPODARKI BEZEMISYJNEJ W HORYZONCIE 2050

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ W DZIAŁANIACH NA RZECZ GOSPODARKI BEZEMISYJNEJ W HORYZONCIE 2050 C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Grupa Robocza ds. Ochrony Powietrza i Energetyki MOŻLIWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

MODEL INTERAKTYWNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Od rynku grup interesów do cenotwórstwa czasu rzeczywistego Mix energetyczny

MODEL INTERAKTYWNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Od rynku grup interesów do cenotwórstwa czasu rzeczywistego Mix energetyczny C Politechnika Śląska CEP Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów SEJM Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii Tematyka Rozproszone źródła węglowe, rynek energii

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁU ENERGETYKI ROZPROSZONEJ (GAZOWEJ I OZE/URE),

POTENCJAŁU ENERGETYKI ROZPROSZONEJ (GAZOWEJ I OZE/URE), BIEŻĄCY (połowa 2011 roku) PRZEGLĄD POTENCJAŁU ENERGETYKI ROZPROSZONEJ (GAZOWEJ I OZE/URE), czyli gdzie szukać rozwiązań na wypadek niewydolności elektroenergetyki WEK po 2015 roku? Jan Popczyk Antycypowanie

Bardziej szczegółowo