OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 (Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych celem rewitalizacji budynku F przy ul. Zyty 26 w Zielonej Górze objętych zadaniem realizowanym w ramach projektu własnego Województwa Lubuskiego pn. Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze, ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Priorytet IV - Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działanie 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich. Inwestycja dotyczy budynku usytuowanego na terenie Wojewódzkiego Szpitala w Zielonej Górze na działce nr 61/5, znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej. Zakres obejmuje roboty budowlane (rewitalizacyjne) mające na celu przywrócenie dotychczasowych funkcji zdegradowanemu technicznie budynkowi, poprawę jego stanu technicznego pozwalając na użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i potrzebami Inwestora oraz dostosowanie przedmiotowego budynku do współczesnych standardów użytkowych i bezpieczeństwa. Opis przedmiotu zamówienia stanowią: specyfikacja istotnych warunków zamówienia, projekt budowlano - wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 1. Opis budynku, podlegającego rewitalizacji: Budynek biurowo - magazynowy: Budynek trzyczęściowy, 2-3 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe, częściowo podpiwniczony (piwnice do likwidacji przez zasypanie). Budynek został wzniesiony w latach jako jeden z pierwszych budynków budowanego szpitala. Na potrzeby projektu budynek podzielono na trzy części. W części A budynek jest dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, obsługiwany przez dwubiegową klatkę schodową. W części B budynek jest dwukondygnacyjny, w części C z nieużytkowym poddaszem, podpiwniczony. Budynek jest obiektem wolnostojącym objętym ochroną konserwatorską. 2. Opis zakresu robót: 2.1 wykończenie budynku pod klucz ; 2.2 kompleksowo - instalacje: a) wodociągowa i hydrantowa zasilana z projektowanego przyłącza, b) kanalizacja sanitarna odprowadzana projektowanym przyłączem, c) centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowana zasilana z projektowanej własnej kotłowni na gaz ziemny, d) instalacja oddymiania, e) instalacja elektryczna (oświetleniowa, gniazda wtykowe, oświetlenia ewakuacyjne, zerowania, instalacja odgromowa, teleinformatyczna, telefoniczna i do odbioru Internetu), f) wentylacja mechaniczna, g) klimatyzacja centralna.

2 2.3 roboty rozbiórkowe: rozebranie całości pokrycia dachowego z łatami, podbitkami, lukarnami, pozostałości blacharki, całej stolarki okiennej i drzwiowej, wszelkich instalacji, schodów obu klatek schodowych, stropów nad piwnicą i pozostałych stalowo - ceramicznych z wyjątkiem stropu nad parterem w części C", rampy przy wejściu głównym i schodów zewnętrznych przy pozostałych wejściach, zsypu na opał w części B", studzienek okien piwnicznych, kominów, fragmentów ścian wskazanych na rysunkach, ścianek działowych, obudowy belek stropu drewnianego (podłogi, podsufitki, polepy, itd.) szybu starej windy towarowej, obudowy szybu wentylacyjnego pod wieżyczką, tynków i okładzin ścian. Wszystkie materiały rozbiórkowe, ze względu na ich skażenie należy usunąć z terenu budowy, wywieźć i poddać utylizacji; 2.4 prace renowacyjne: ławy i ściany fundamentowe - prace konserwacyjne i izolacyjne ław ceglanych z wykorzystaniem nowoczesnej chemii budowlanej, wykonanie izolacji pionowych ścian zewnętrznych do poziomu ław fundamentowych; 2.5 hydroizolacja pionowa ław i ścian fundamentowych (od zewnątrz), uszczelnienie - naprawa murów, wykonanie iniekcji niskociśnieniowej; 2.6 wykonanie odgrzybiania porażonych ścian budynków; 2.7 wykonanie izolacji i odgrzybianie ścian piwnicznych wewnętrznych; 2.8 stropy stalowo - ceramiczne nad piwnicami i parterem, w części A" i części B", w zakresie określonym na rysunkach należy rozebrać i wykonać nowe poczynając od dołu: Istniejące piwnice, po przeprowadzeniu zabiegu odgrzybiania ścian należy zasypać piaskiem lub pospółką w stanie powietrzno suchym, następnie wykonać warstwy posadzkowe. W miejscach istniejących podłóg na gruncie wykonać nowe. W tym celu rozebrać istniejące warstwy podłogowe do poziomu - 0,47 m, następnie wykonać podsypkę piaskową grubości 20 cm i pozostałe warstwy posadzkowe. W miejsce zdemontowanych stropów stalowo - ceramicznych Kleina, wykonać nowe stropy gęstożebrowe, ceramiczno - żelbetowe; Stropy istniejące w części C i nad salą pom.6 - pozostawić i wykonać renowację; 2.9 dach, strop drewniany - pozostawienie istniejącej konstrukcji dachu i stropu drewnianego nad I piętrem, wykonanie impregnacji drewno i ogniochronnej całości pozostałego drewna konstrukcji dachu i stropu, dokonanie wymiany pokrycia dachowego na pokrycie dachówką karpiówką ceramiczną, wykonanie przemurowania kominów ponad połacią dachu, wymiana uszkodzonych i zniszczonych drewnianych elementów konstrukcyjnych w około 30 % - 50% pokrycia dachu, łacenia i opierzenia w 100%, sprawdzenie i zabezpieczenie końcówki krokwi oraz belek stropowych, wykonanie miejscowych napraw konstrukcji dachu, wykonanie nowoprojektowanych elementów konstrukcji dachowej - lukarny, wykonanie montażu okien połaciowych, kolanowych, klap dymowych i wyłazów dachowych, wykonanie nowej podbitki dachowej, obróbek blacharskich, systemu odwodnienia dachu, płotków śniegowych, instalacji odgromowej, ław i stopni kominiarskich; 2.10 wykonanie konstrukcji wsporczych pod centralę wentylacyjną; 2.11 wykonanie fundamentów i ogrodzenia central klimatyzacyjnych; 2.12 schody nowe, żelbetowe, monolityczne, płytowe z betonu B-25 zbrojonego stalą A-III i A-I, na poddaszu schody drewniane dębowe; 2.13 wykonanie nowych nadproży nad otworami drzwiowymi;

3 2.14 wykonanie fundamentów zespołu wejściowego; 2.15 renowacja fasady ceglanej z oczyszczeniem przy użyciu technologii niskociśnieniowych, uzupełnienie i naprawa istniejących ubytków w cegle, naprawa ubytków spoin, renowacja powierzchni tynkowanych; 2.16 wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej z odtworzeniem wszystkich elementów zdobniczych; 2.17 montaż stolarki wewnętrznej drzwiowej z systemem klucza generalnego; 2.18 montaż urządzeń ppoż. (hydranty, gaśnice, klapy dymowe, oznakowanie); 2.19 roboty wykończeniowe wewnętrzne, ścianki działowe, tynki, malowanie, wykonanie podłóg i posadzek, sufitów podwieszanych i obudów, przegród poziomych, balustrad zewnętrznych i wewnętrznych; 2.20 wykonanie zewnętrznej infrastruktury technicznej; 2.21 zagospodarowanie terenu w tym: wykonanie opaski wokół budynku, wymiana nawierzchni istniejących chodników, wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, nasadzenie krzewów i trawników, wykonanie oświetlenia zewnętrznego; 2.22 zakup i montaż regałów przesuwnych na potrzeby archiwum zakładowego; 2.23 zakup i montaż wyposażenia w pomieszczeniach socjalnych, 2.24 parametry techniczno - użytkowe zawarte w dokumentacji projektowej (nie ograniczające treści zamówienia): DANE LICZBOWE 1.0. Długość - 39,07 m 1.1. Szerokość - 10,33 18,17 m 1.2. Wysokość - 9,21 12,63 m 1.3. Liczba kondygnacji Wysokość kondygnacji - 2,70 4,8m 1.5. Powierzchnia komunikacji - 181,40 m Powierzchnia magazynowa - 114,60 m Powierzchnia użytkowa ,80 m Kubatura ,50 m Powierzchnia zabudowy - 582,52 m Powierzchnia utwardzana - 246,43 m Powierzchnia podjazdu dla niepełnosprawnych. - 48,77 m Powierzchnia zieleni - 456,80 m 2

4 3. Kod CPV: Roboty budowlane Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty remontowe i renowacyjne Wznoszenie konstrukcji budynków Roboty instalacyjne w budynkach Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Artykuły informacyjne i promocyjne 4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 4.1 Wykonanie robót budowlanych. 4.2 Wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych. 4.3 Wykonanie wszelkich czynności odbiorowych wymaganych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi umożliwiających przystąpienie do użytkowania obiektu i przekazanie kompletnej dokumentacji w ramach czynności odbiorowych. 4.4 Uporządkowanie terenu: w tym z pozostałości materiałów budowlanych i rozbiórkowych. 4.5 Wykonanie świadectwa energetycznego dla całego budynku. - 4 egz. 4.6 Udzielenie Zamawiającemu gwarancji jakości na wbudowane materiały budowlane, urządzenia, sprzęt i wyposażenie objęte niniejszą umową na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, obejmujące również serwisowanie i obsługę gwarancyjną. 4.7 Opracowanie Instrukcji użytkowania i konserwacji" obiektu w zakresie ekonomicznego i prawidłowego korzystania z obiektu z uwzględnieniem: ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, nawiewników, stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, kotłowni, baterii sanitarnych i pozostałych, zlokalizowanych urządzeń i wyposażenia 4.8 Opracowanie Instrukcji ewakuacyjnej i bezpieczeństwa pożarowego. 4.9 wykonanie dwóch tablic: informacyjnej i pamiątkowej, informujących o realizowanej inwestycji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zgodnie z obowiązującymi zapisami wytycznych Instytucji Zarządzającej Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym w zakresie informacji i promocji z uwzględnieniem zastosowania wymaganych przepisami wymiarów i opisów zamieszczonych na tych tablicach, które doprecyzowuje tzw. księga tożsamości oraz uzyskanie zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków na zamontowanie przedmiotowej tablicy pamiątkowej na elewacji budynku. 5. Uwagi końcowe: 1.1 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Wskazane, w załączniku nr 9 do SIWZ oraz w dokumentacji projektowej i STWIOR, marki lub nazwy producenta określają klasę produktu. Wykonawca może w ofercie zaproponować inne materiały i urządzenia lecz o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych od przyjętych w dokumentacji projektowej, dostosowane pod względem rodzaju, wielkości i ciężaru do przyjętych rozwiązań

5 funkcjonalnych i konstrukcyjnych obiektu oraz umożliwiające ich powiązanie z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w sposób przyjęty w projekcie. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zastosowane materiały. Nie wskazanie produktu równoważnego w załączniku nr 9 do SIWZ dotyczącego równoważności proponowanych w ofercie materiałów, traktowane będzie jak przyjęcie wszelkich rozwiązań projektowych zgodnych z wymaganymi przez Zamawiającego. 1.2 Na etapie projektowania dostęp do wielu miejsc budynku był ograniczony względami Bezpieczeństwa. Wobec powyższego zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej obiektu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego dla zadania : Przebudowa wraz z ociepleniem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA UMOWA Z DNIA 26.02.2015 r. BZP.2421.18.2015.AB załącznik nr 11 DATA: 26.03.2015r. EGZ. NR TEMAT: EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA OBIEKT: POMIESZCZENIA PIWNICZNE I PARTERU ADRES: 50-237 WROCŁAW, UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA V

ODPOWIEDZI NA PYTANIA V ODPOWIEDZI NA PYTANIA V Pytanie 73: Jakie tynki należy wykonać na elewacjach: w SIWZ zapisano tynki gładkie silikonowe lub silikonowo-żywiczne barwione w masie, a obecnie nie występują (i w XIX wieku nie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytania Oferenta.

Odpowiedź na pytania Oferenta. Projekt nr WND RPPM.05.03.00-00-002/09 współfinansowany ze środków Unii ej w ramach Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa Odpowiedź na pytania Oferenta.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla wielobranżowych, projektów budowlano-wykonawczych: Remont pomieszczeń biurowych i hali wraz z wykonaniem odpowiedniej infrastruktury w

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo