ZASTOSOWANIE KREATYWNEGO AGENTA OPROGRAMOWANIA W MODULE GIEŁDOWYM IKGSWI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE KREATYWNEGO AGENTA OPROGRAMOWANIA W MODULE GIEŁDOWYM IKGSWI"

Transkrypt

1 ZASTOSOWANIE KREATYWNEGO AGENTA OPROGRAMOWANIA W MODULE GIEŁDOWYM IKGSWI WSPOMAGAJĄCYM INWESTYCJE KAPITAŁOWE Streszczenie Stanisław Stanek Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Marcin Mazur Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Bogdan Sadecki WyŜsza Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu W obecnych czasach komputer jest narzędziem powszechnie uŝywanym, nie jest juŝ elitarnym instrumentem naukowców. Ogromna część mocy obliczeniowych jest ukierunkowana na uatrakcyjnienie i uproszczenie z uprzyjemnieniem codziennych czynności. Bardzo waŝnym elementem jest obecnie stopień przyjazności komputera w stosunku do uŝytkownika. Komputerowi awatarzy (bezpośrednia reprezentacja uŝytkownika komputera w cyberprzestrzeni), asystenci czy wirtualni agenci sprawią juŝ wkrótce, Ŝe komputer jeszcze bardziej oŝyje. Artykuł porusza te tematy oraz prezentuje projekt wprowadzenia agenta dydaktycznego w IKGSwI na uczelnie wyŝsze. Słowa kluczowe: agent, asystent, kreatywność, wirtualny doradca inwestycyjny Wstęp Od kilkunastu lat naukowcy prowadzą badania mające na celu stworzenie komputerowego systemu zdolnego do kreatywnego myślenia. Zastanawiają się, czy komputer moŝe być kreatywny lub czy moŝe wspierać kreatywność człowieka, jak naleŝy rozumieć kreatywność w pracy z komputerem, w jaki sposób ją rozpoznać i ocenić. W słowniku języka polskiego słowo kreatywność jest tłumaczone jako synonim twórczości. Michał Stasikiewicz w Twórczości i interakcji, twórczość przedstawia jako plastyczność, ekspresyjność i inteligencję. W. SłuŜewski w dialektyce o twórczości mówi twórczość wszelaka jest to siła, która staje się przyczyną powstania rzeczy nieistniejących poprzednio. Definicja ta jest bardzo aktualna i praktyczna. Inną definicję przedstawia nam Edward Nęcka w

2 588 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania Psychologii twórczości powołując się na Morisa I. Steina prezentuje nam twórczość jako proces prowadzący do nowego wytworu, który jest akceptowany jako uŝyteczny lub do przyjęcia dla pewnej grupy w pewnym okresie. Definicja ta budzi częściowy sprzeciw ze względu na relatywizm oceny dzieł twórczych. Większość osób woli mniej relatywistyczne stanowisko, zgodnie, z którym coś jest lub nie jest twórcze, niezaleŝnie od czyjegoś osądu z natury rzeczy subiektywnego i opartego na zmiennych kryteriach. Twórczość jako cecha osobowa to zdolność do produkowania wytworów charakteryzujących się dwoma cechami: nowością i wartością. Aby uniknąć wieloznaczności związanych ze słowem twórczość coraz częściej uŝywa się terminu kreatywność. Kreatywność przejawia się w formie obserwowalnego zachowania polegającego na produkcji nowych i wartościowych wytworów. Mogą to być wytwory zarówno artystyczne jak i techniczne lub w naszym przypadku komputerowe. Zdolność do produkowania nowych i wartościowych wytworów nie jest toŝsama z zachowaniem, poniewaŝ składają się na nią procesy poznawcze i cechy indywidualne danej osoby. Definicję kreatywności podaje nam W. Smid Kreatywność to zdolność do kojarzenia spraw, które pozornie nie mają związku, a przez to uzyskiwanie nowych rozwiązań i nowej jakości. Kreatywność Omawiając kreatywność powinniśmy poznać jej podstawowe rodzaje: 1. Generowanie kompilatywne - budowanie nowych wytworów przy pomocy istniejących wzorców, zestawienie prowadzące do nowej jakości inne konfigurowanie. 2. Generowanie semikreatywne - częściowe odtworzenie - włączenie własnego pomysłu do juŝ istniejących - innowacyjność. 3. Generowanie kreatywne - całkowicie nowatorski wytwór[iz98]. WaŜnym elementem procesu kreatywności jest teŝ jego struktura. RozróŜniamy następujące struktury procesu twórczego: 1. Podejście asocjacyjne - umysł w podejściu asocjacyjnym jest przedstawiony jako mozaika przedstawień, idei, wyobraŝeń łączących się według pewnych reguł. Idee te łączą się w umyśle według: podobieństw cech: piłka - pomarańcza; kontrastów: biały - czarny; częstego pojawiania się w tym samym momencie: łyŝka - widelec; 2. Podejście postaciowe - twierdzi, Ŝe nie da się sprowadzić twórczości do tworzących ją części, poniewaŝ całość jest waŝniejsza od jej części składowych.

3 Zastosowanie kreatywnego agenta oprogramowania w module Koncepcja rewizjonistyczna - twierdzi, Ŝe nie ma nagłych olśnień przy tworzeniu nowego dzieła trzeba do niego dąŝyć długo i wytrwale pracując. 4. Koncepcja interakcji twórczej - to proces ciągłego oddziaływania dwóch elementów: a) celu aktywności twórczej - rozwiązanie problemu, b) struktur próbnych - stanowiących próbę osiągnięcia celu. 5. Model genploracji - opiera się na stwierdzeniu, Ŝe charakterystyczną cechą ludzkiego umysłu jest zdolność do produkowania nowych jednostek wiedzy. Aby moŝna było mówić o wytworach kreatywnych, twórczych powinniśmy zaznajomić się z trzema podstawowymi kryteriami ocen twórczości, czyli płynnością - łatwością wytwarzania pomysłów operacjonalizowania ich przez liczbę. RozróŜniamy trzy rodzaje płynności: 1. Słowna - np. podać jak najwięcej słów zaczynających się na L. 2. Ideacyjna - wytworzenie jak największej liczby rozwiązań problemu. 3. Skojarzeniowa - np. podać jak najwięcej słów kojarzących się z wyrazem owca. Kolejnym kryterium jest giętkość - gotowość do zmiany kierunku myślenia. Wskaźnikiem tej zdolności moŝe być róŝnorodność pomysłów, czyli liczba kategorii, do których moŝna je zaliczyć. RozróŜniamy dwa kryteria giętkości: 1. Spontaniczną - niewymuszona zmiana kierunku myślenia; 2. Adaptacyjną - modyfikacja procesów myślenia pod wpływem konieczności dostosowania do okoliczności lub warunków zadania. Ostatnim elementem kryterium ocen twórczości jest oryginalność - zdolność do tworzenia reakcji nietypowych lub niepowtarzalnych. Kryterium oryginalności jest tzw.: 1. Wskaźnik frekwencyjny - pomysł uznaje się za oryginalny, jeśli pojawił się tylko u określonej grupy badanych osób np. 2%. 2. Sędziowie kompetentni - osoby oceniające oryginalność. Znając juŝ kryteria ocen twórczości moŝemy zająć się metodami pomiaru kreatywności. Najłatwiej określić kreatywność danej osoby bądź programu komputerowego uŝywając testów. RozróŜniamy następujące testy: Test Torrance a (Torrance Test of Creative Thinking, TT) - składa się z zadań werbalnych i niewerbalnych wymagających twórczego rozwiązania (np. uŝycia przedmiotu w nietypowej funkcji). Wyniki ocenia się pod względem: 1. Płynności - liczby sensownych odpowiedzi. 2. Giętkości - róŝnorodność odpowiedzi. 3. Oryginalności - statystyczna rzadkość występowania odpowiedzi.

4 590 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania 4. Staranności - szczegółowość opisu odpowiedzi. Test Twórczego Myślenia (TTM) pomaga w dostrzeganiu podobieństw, umiejętności dziwienia się i zadawania pytań i zdolności dostrzegania wad w istniejących przedmiotach. Wyniki ocenia się pod względem: 1. Płynności - liczby sensownych odpowiedzi. 2. Giętkości - róŝnorodność odpowiedzi. 3. Metaforyczności przenośnia w udzielaniu odpowiedzi. Test Urbana i Jellena - sprowadza się do kartki papieru, na której narysowano ramkę a w niej kilka elementów figur. Zadanie polega na dokończeniu rysunku według pomysłu badanego. Test Odległych Skojarzeń (Ramote Association Test RAT) składa się z trzydziestu części, w których kaŝda zawiera trzy wyrazy powiązane skojarzeniowo w sposób trudny do odgadnięcia np. telefon Ŝycie odcinek = linia, wynik testu to liczba poprawnych odpowiedzi [Nę01]. RóŜne techniki wspomagające kreatywność myślenia znane są od dziesiątków lat. Do nich moŝna zaliczyć: burzę mózgów, metaplan, sesje wątpliwości, metodę okrągłego stołu, czy teŝ dyskusję panelową. Dawniej do zastosowania większości z nich wystarczał ołówek i kartka papieru, jednak okazało się, Ŝe komputery równieŝ w tym przypadku mogą być bardzo pomocne. Komputer otwiera w człowieku ogromny potencjał. Jest narzędziem, które człowiek uŝywa do tworzenia rzeczy nowych. Wiele czynników wpływa na to by komputer pełnił waŝna rolę w wyzwoleniu kreatywności. Znając ogólną charakterystykę pojęcia kreatywności zastanawiamy się nad zastosowaniem jej w informatyce. W 1997 roku komputer Deep Blue odbył pojedynek szachowy z mistrzem świata Gariim Kasparowem. W grze, która dotąd była uwaŝana za wzór twórczego i logicznego myślenia wygrał komputer posługujący się algorytmem realizującym rozwiązanie problemu typu: a co, jeŝeli (what-if). Zastanawiamy się, w jaki sposób komputer mógł rozwiązywać problemy tak złoŝone i skąd czerpał wiedzę? Był on stworzony przez informatyków firmy IBM posiadał potęŝną hurtownię danych z osiągnięciami arcymistrzów z całej historii gry. Program był na tyle elastycznie skonstruowany, Ŝe styl prowadzonej przez niego gry był zmieniany w kaŝdej partii i dostosowywał się do ruchów mistrza [Ma97]. Wydaje się, Ŝe moŝna za tym stwierdzić, Ŝe powyŝszy program był kreatywny. Biorąc pod uwagę wcześniej omówione generowanie kompilatywne na pewno moŝna wysunąć taką hipotezę. Innym typem programów kreatywnych są programy typu IdeaFisher lub Idea TREE. Są to systemy mające na celu wzbudzenie kreatywnego myślenia w uŝytkowniku. Mogą one się przydać osobom tworzącym biznes plany, nowe strategie i wizje dla firm, jak i pisarzom, osobom piszącym przemówienia. Twórca programu jest Max Fisher badający problemy kreatywnego myślenia i

5 Zastosowanie kreatywnego agenta oprogramowania w module 591 sposoby pobudzania umysłu do twórczych rozwiązań. W IdeaFisher komputer zadaje pytania uŝytkownikowi. Z uzyskanych odpowiedzi komputer wybiera najlepsze rozwiązanie dla człowieka. Systemy tego typu są tworzone przez ekspertów, którzy analizują róŝne sytuacje, z którymi człowiek moŝe się spotkać. Następnie odpowiedzi są wprowadzane do banku danych, który jest uŝywany do generowania związków skojarzeniowych w wybranym temacie [Id6.0]. Agent, asystent Badania przeprowadzone przez amerykańskich naukowców dowiodły, Ŝe ludzie chętniej pracują z systemami informatycznymi, które wykazują ludzkie cechy. W tym celu zaczęto pracować nad stworzeniem wirtualnych postaci mogących komunikować się z człowiekiem. Nowe rozwiązania w dziedzinie komputerowego prowadzenia rozmowy w języku naturalnym wskazują sposób rozwiązania problemu. Wirtualnym doradcą partnerem do rozmowy jest np. Lingubot, który posiada swoją osobowość i moŝe okazywać emocje. MoŜe on doradzać człowiekowi w kwestii rozwiązywania problemów dotyczących inwestycji giełdowych np. Victoria z firmy finanzen.net. w przyjazny sposób odpowiada na pytania związane z sposobami inwestowania pieniędzy, zna aktualne kursy akcji. Inne sztuczne osobowości doradzają nam w zakresie kupna produktów bankowych, czy teŝ doradztwa przy zakupie towarów z segmentu TI. O zdolnościach Lingubota do rozmowy nie świadczy tylko liczba słów czy zdań, które rozumie, im większa tym lepiej, ale zdolność łączenia ich w logiczną całość. Nowe zwroty moŝna wprowadzać do bazy danych za pomocą programu Lingubot Creator. Przy tworzeniu nowego Lingubota pracuje zwykle zespół składający się z inŝyniera bazy wiedzy, informatyków, copywriterów. Dodatkowo twórców często wspierają konsultanci z zakresu lingwistyki, logiki, marketingu i psychologii [fido]. Nowszym rozwiązaniem są istoty określane zwyczajową nazwą agentów oprogramowania. Opisuje się ich jako autonomiczne jednostki zdolne do komunikowania się i monitorowania swojego otoczenia. Dlatego główne cechy pozwalające odróŝnić agentów od innych bytów to: zdolność do wykorzystywania duŝej ilości wiedzy z danego zakresu, tolerancyjność na błędy, niespodziewane lub złe wejścia, zdolność do uŝywania symbolów i abstraktów, zdolność do adaptywnego zachowania zorientowanego na osiągnięcie celu, zdolność do uczenia się od środowiska, zdolność do przeprowadzania operacji w czasie rzeczywistym, zdolność do komunikacji w języku naturalnym. Oczywiście moŝna załoŝyć, Ŝe nie kaŝdy inteligentny agent oprogramowania będzie posiadał wszystkie cechy wyŝej wymienione. Ze względu na zastosowa-

6 592 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania nie moŝe on nie tolerować błędów oraz komunikować się w języku naturalnym, jeśli jego zadaniem jest komunikacja tylko z innymi agentami. RównieŜ agent moŝe być bardzo skuteczny nie posiadając zdolności do uczenia się. Istnieją dwa podejścia do budowania systemów opartych na agentach oprogramowania. MoŜna wykorzystać pojedynczego agenta realizującego określone zadanie lub wprowadzić wieloagentowy system. Pojedynczy agent komunikuje się wyłącznie z uŝytkownikiem. Jest to podejście łatwiejsze do zrealizowania, jednak nieodpowiednie dla bardziej skomplikowanych zadań. W systemach wieloagentowych, w których wiele agentów współpracuje ze sobą dla realizacji celów trudnych lub niemoŝliwych do wykonania dla pojedynczego agenta komunikacja musi odbywać się nie tylko pomiędzy uŝytkownikiem i agentem, ale takŝe pomiędzy agentami. Ponadto agenci dzielą się na trzy główne grupy: awatarów, asystentów i aktorów. RóŜnice między nimi wynikają z ich przeznaczenia i relacji do uŝytkownika. Awatar jest bezpośrednią reprezentacją uŝytkownika komputera w cyberprzestrzeni. Pojawia się wszędzie tam, gdzie wymagane jest podkreślenie obecności człowieka dotyczy to głównie sieci Internet - w chat-roomach, na wirtualnych konferencjach i w cybersklepach. Jego swoboda jest minimalna - awatar wykonuje wszystko, co "kaŝe" mu uŝytkownik. Asystent jest pomocnikiem uŝytkownika komputera - rezyduje w komputerze i wykonuje najrozmaitsze zlecenia: pomaga ustalić harmonogram dnia, przypomina o spotkaniach, potrafi teŝ znaleźć w Sieci potrzebną informację czy uporządkować twardy dysk. Oprócz wykonywania tak konkretnych zleceń, równie waŝną rolą asystenta jest zabawianie uŝytkownika, gdy ten się nudzi. Dlatego teŝ w jego przypadku niezwykle waŝną kwestią jest osobowość, czyli zestaw zachowań i motywacji charakterystycznych dla danego agenta, uwiarygodnia ona komputerowego towarzysza i ułatwia z nim kontakt. Wpływ, jaki uŝytkownik wywiera na agenta, ogranicza się do wskazywania celów i motywacji poprzez wydawanie poleceń. Ostatnia grupa agentów obejmuje postacie niezaleŝne od ludzkiej woli ich poczynania w minimalnym stopniu będą uzaleŝnione od naszego zachowania. Zazwyczaj pełnią oni taką rolę, jak prawdziwi aktorzy są rezydentami rzeczywistości wirtualnej. W chat-roomach będą zabawiać nas rozmową, gdy nie znajdziemy tam prawdziwego człowieka. Ich motywacje i plany są niezaleŝne od naszej woli, wstępnie układa je autor systemu, później zaś zmieniają się w zaleŝności od warunków. Potencjalne zastosowanie dla agentów znajdziemy wszędzie tam, gdzie uŝytkownik moŝe mieć problemy z wykonaniem zadania np. wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www [Tw01]. Drugim waŝnym zastosowaniem jest branŝa rozrywkowa. Rozrywka moŝe mieć walory edukacyjne: przykładem moŝe być wirtualny skansen - rekonstrukcja japońskiej wioski, gdzie kaŝdy uŝytkownik na wejściu spotyka usłuŝnego przewodnika

7 Zastosowanie kreatywnego agenta oprogramowania w module 593 gotowego oprowadzić po najciekawszych miejscach wystawy. Agent-asystent moŝe, pełnić takŝe rolę nauczyciela dysponuje on bardzo rozległą wiedzą przez dostęp do baz danych i dopasowuje tempo nauczania do potrzeb konkretnego ucznia. Problemy techniczne Zgodnie przyznaje się, Ŝe w trakcie badań naleŝy rozwiązać bardzo duŝo problemów natury technicznej. Budowę agenta moŝna podzielić na dwie części: "umysł", czyli fragment systemu, który jest odpowiedzialny za zachowanie, emocje i motywacje postaci, i "ciało" czyli moduły wizualizacji i procedury realizujące komunikację agenta z otoczeniem. Pozornie najlepszym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie w tym celu np. sieci neuronowych lub dynamicznych systemów ekspertowych (modele komputerowe pracujące pod pewnymi względami analogicznie do ludzkiego mózgu). Modele te cechują się jednak małą stabilnością (często "wariują" bez konkretnego powodu) - dlatego teŝ umysł agenta kontrolowany jest za pomocą algorytmów. Metoda ta nie pozwala wprawdzie na wykorzystanie tzw. sztucznej inteligencji, lecz w zamian za to uzyskujemy dobry stopień kontroli nad naszą postacią. Zasadniczo zachowanie agenta opisują dwa czynniki: cele i osobowość. Pierwszy z nich to zbiór - konkretne polecenia, które agent ma wykonywać (np. pomoc przy wypełnieniu). Drugi stwarza natomiast pozory kontaktu z realnym człowiekiem - osobowość decyduje o "pozaprogramowych" zachowaniach postaci (np. co robi, gdy nic od niej nie chcemy). Na stronach WWW częściej spotkamy drugi model postaci (asystenci), do pierwszego moŝemy zaliczyć większość tzw. aktorów. Co ciekawe, elementy osobowości (nawet w minimalnym stopniu) powinien mieć kaŝdy agent, włącznie z awatarem (dzięki temu moŝe on wzbogacać naszą gestykulację i mimikę, co generalnie zwiększa realność wirtualnej,osoby). Bardzo waŝną i skomplikowaną jednocześnie rolę w projektowaniu systemów sztucznych osobowości odgrywa odpowiednia hierarchizacja ich zachowań. KaŜdy czynnik ma wpływ na niŝsze w hierarchii, przy czym projektant ma moŝliwość "wyłączenia" czynników zaimplementowanych i zastąpić je własnymi "reakcjami". Tylko taki model gwarantuje niezbędną elastyczność i zarazem spójność funkcjonowania postaci. Wbrew pozorom, moduł decyzyjny agentów funkcjonuje zupełnie inaczej niŝ ludzki umysł. WciąŜ nie ma ustalonego jednoznacznego standardu wymiany wiedzy między agentami oraz opracowanej jednolitej metodologii ich budowy. Opracowanie takich metod oraz zaprogramowanie samych agentów jest rzeczą trudną z uwagi na rozległość wiedzy, jaką musi dysponować projektant agenta. Projektant musi znać takie obszary zaawansowanych technologii jak: reprezentacja wiedzy, wnioskowanie, metody oraz protokoły komunikacji sieciowej czy zaawansowane aspekty sztucznej inteligencji (uczenie się oraz planowanie).

8 594 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania Pozornie najlepszym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie w tym celu np. sieci neuronowych lub dynamicznych systemów ekspertowych, czyli modele komputerowe pracujące pod pewnymi względami analogicznie do ludzkiego mózgu. Modele te cechują się jednak małą stabilnością, dlatego teŝ umysł agenta kontrolowany jest za pomocą algorytmów. Metoda ta nie pozwala wprawdzie na wykorzystanie, tzw. sztucznej inteligencji, lecz w zamian za to uzyskujemy dobry stopień kontroli nad naszą postacią. Zasadniczo, zachowanie agenta opisują dwa czynniki: cele i osobowość [Tw01]. Głosu postaci udziela zazwyczaj moduł syntezy mowy, w niektórych przypadkach jest on skojarzony z odpowiednimi ruchami ust agenta. Równie waŝna, jak komunikaty głosowe, jest podobnie jak w przypadku ludzi sygnalizacja niewerbalna, mimika, gesty. Odbiór danych jest realizowany za pomocą klawiatury lub systemu rozpoznawania mowy, niektóre rozwiązania, jak np. VisTA-walk, pozwalają na zbieranie informacji o ruchach ciała i gestach człowieka. Komunikacja Aby agent mógł porozumieć się (obustronnie) z uŝytkownikiem, muszą zaistnieć odpowiednie mechanizmy. Sposób wyświetlania agentów jest róŝny: od prostych dwuwymiarowych animacji (stosowanych na stronach WWW) do skomplikowanych trójwymiarowych modeli renderowanych w czasie rzeczywistym (najbardziej skomplikowane systemy tego typu przewidują nawet modelowanie postaci na bazie anatomicznego endoszkieletu). Głosu postaci udziela zazwyczaj moduł syntezy mowy (w niektórych przypadkach jest on skojarzony z odpowiednimi ruchami ust agenta - co planujemy wykonać w IKGSwI). Równie waŝna, jak komunikaty głosowe, jest - podobnie jak w przypadku ludzi - komunikacja niewerbalna (mimika, gesty). Odbiór danych jest realizowany za pomocą klawiatury lub systemu rozpoznawania mowy (niektóre rozwiązania, jak np. VisTA-walk, pozwalają na zbieranie informacji o ruchach ciała i gestach człowieka). DuŜe nadzieje wiąŝe się z rozpoznawaniem emocji uŝytkownika - juŝ dziś konstruuje się czujniki typu "wearable computing" (elementy komputera funkcjonujące stale w bezpośredniej bliskości uŝytkownika) w postaci kolczyków, okularów czy obuwia zdolnego badać nasze tętno, rytm oddechu, przewodnictwo skóry czy napięcie mięśni. Dane te pozwalają agentowi poznać nasz stan emocjonalny. Jak się okazuje, uŝytkownicy komputera niechętnie zdradzają się ze swoimi emocjami, natomiast łatwo wpadają we frustrację. Programowanie zachowania naszej postaci w zasadzie odbywa się za pomocą dowolnego języka programowania (Java, C++, Visual Basic, JavaScript, VBScript)[MS Agent]. Badanie ich stanu ducha moŝe pozwolić agentowi na zmianę swego zachowania, na razie nie jest jeszcze za późno (tzn. zanim ręka powędruje w stronę przycisku RESET).

9 Zastosowanie kreatywnego agenta oprogramowania w module 595 Agent (wirtualny doradca inwestycyjny, makler) w Module Giełdowym IKGSwI. Nowym, bardzo ciekawym jednocześnie rozwiązaniem dla uŝytkowników będzie zastosowanie agenta w tworzonej przez nas IKGSwI w Module Giełdowym GIEŁDA BOGUCICKA. Gra komputerowa o cechach dydaktycznych, której zadaniem będzie zapoznanie z tą tak fascynującą dziedziną gospodarki - giełdą papierów wartościowych, omówienie pojęć związanych z inwestycjami na rynku kapitałowym oraz doradztwo w podejmowaniu tych decyzji będzie omawiała te właśnie tematy. Program ten opiera się na moŝliwości inwestowania wirtualnych pieniędzy i tworzenia portfela z kilkunastu spółek giełdowych działających w sektorach budowlanym, spoŝywczym (w planach: chemicznym, nowych technologii oraz finansowym). W rozgrywce będzie pomagał wirtualny doradca inwestycyjny-makler (o twarzy jednego z autorów gry/symulacji), który będzie starał się pomóc podjąć graczom jak najbardziej trafne decyzje inwestycyjne. Agent będzie równieŝ pomagał zrozumieć inwestorom tajniki gry na giełdzie poprzez dokładne omówienie wykresów za pomocą analizy technicznej oraz wskaźników analizy finansowej. Wirtualna postać przybliŝy graczom analizę fundamentalną spółek oraz zaprezentuje podstawowe - zazwyczaj stosowane na rzeczywistych giełdach wskaźniki giełdowe. Rys. 1. Agent omawiający analizę finansową przedsiębiorstwa [StMS99]

10 596 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania Rys. 2. Agent omawiający analizę techniczną przedsiębiorstwa [StMS99] Wnioski Obserwacje i spostrzeŝenia wskazują, Ŝe informatycy bardzo powaŝnie zajmują się problemem wirtualnych osobowości tworzonych przez komputer. Trudno jednakŝe określić jest kierunek w jakim (pójdzie) rozwinie się ta dziedzina informatyczna. MoŜliwości są ogromne, co zapewne znajdzie praktyczne zastosowanie w wielu dziedzinach - takŝe w dydaktyce. NajbliŜsze lata pokaŝą zapewne, czy ten kierunek zbliŝania do siebie dwóch światów maszyn i ludzi jest właściwy. Od bardzo wielu juŝ lat wiadomo, Ŝe efektywność pracy zaleŝy od tzw. mentalnego porozumienia pomiędzy człowiekiem i maszyną. PoniewaŜ człowiekowi najłatwiej jest porozumiewać się właśnie z drugim człowiekiem sądzić moŝna, Ŝe przyszłość leŝy w uczłowieczeniu komputerów do tego stopnia, Ŝe będą zachowywały się one, reagowały, wnioskowały i porozumiewały jak ludzie. Chodzi tutaj o cechy personalne takie jak: usposobienie, ludzkie motywacje i emocje oraz nastrój. Coraz częściej mówi się o tym, Ŝe ludzie o wiele lepiej pracują z komputerami, które przy pomocy zainstalowanych programów/systemów informatycznych wykazują ludzkie cechy. Nikt chyba juŝ nie wątpi w to co nas czeka, czyli sztuczna osobowość implementowana urządzeniom elektronicznym w niedalekiej przyszłości.

11 Zastosowanie kreatywnego agenta oprogramowania w module 597 Agent-asystent moŝe pełnić takŝe rolę nauczyciela (przewyŝsza on normalnych wykładowców: nie męczy się i nie zniechęca, dysponuje bardzo rozległą wiedzą poprzez dostęp do baz danych i dopasowuje tempo nauczania do potrzeb konkretnego ucznia). Ciekawym projektem w tej dziedzinie jest system firmy IntelliMedia (http://multimedia.ncsu.edu/imedia). Rozwiązanie to łączy elementy wykładu (ilustrowane odpowiednio skonstruowaną rzeczywistością wirtualną) z testem prowadzonym przez agenta-nauczyciela. Przykładem zastosowania tego systemu jest Robak Herman, wprowadzający ucznia w tajniki budowy roślin. W razie problemów z prawidłowymi odpowiedziami potrafi on (na podstawie zadawanych pytań) "inteligentnie" dobrać rodzaj i stopień podpowiedzi tak, by efekt nauczania był jak najlepszy. RównieŜ w tym przypadku kluczową rolę odgrywa osobowość. Robak został tak zaprojektowany, by pobudzić chęć do nauki (nawiasem mówiąc, mogłaby się od niego uczyć większość polskich nauczycieli). W naszym przypadku w celu zwiększenia wraŝenia i efektywności zastosujemy w IKGSwI postacie wykładowców z naszej uczelni jako agenta, które będą porozumiewały się głosem zbliŝonym do swojego naturalnego. Komputerowi agenci to pierwszy krok w kierunku uczłowieczania komputera. Miło jest pomyśleć, Ŝe niedługo, zamiast bezdusznego programu czy nudnego samoobsługowego sklepu internetowego, będziemy mieli do czynienia z wirtualnym wykładowcą bądź sprzedawcą sprawiającym wraŝenie Ŝywej osoby. W tym właśnie kierunku podąŝają autorzy referatu i IKGSwI. Literatura: [Du96] [Iz98] [Id6.0] [Ju98] [Ma97] [Nę01] [StMS99] Dunaj B.: Słownik współczesnego języka. Wyd. Wilga Warszawa Izdebska J.: Rola mass mediów, mediów kształtowaniu przez dziecko obrazu świata w,media, a edukacja, red. W. Stryjowski, Wyd. empi 2, Poznań IdeaFisher 6.0 and PRO WWW. IdeaFisher Juszczyk S.: Czy cyberprzestrzeń stanowi zagroŝenie dla Ŝycia społecznego - Media, a edukacja, red. W. Stryjowski Wyd. em- PI 2 Poznań Majkowski A.: Utopiony w błękicie- Magazyn Internetowy 1997, Maszyny mają głos - Komputer świat 6/2003. Nęcka E.: Psychologia twórczości, Wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Stanek S., Mika J. Sroka H.: Modelowanie procesów gospodarczych, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 1999.

12 598 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania [To03] [Tw01] [fido] [MS Agent] Todman C.: Projektowanie hurtowni danych, Wyd. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, W wa Twarogowski Ł.: Komputerowy agent czy twój wirtualny przyjaciel, Magazyn Cyber, MS Agent Microsoft Word Nowadays computers are commonly used, it is not a scientists elitist equipment anymore. Enormous part of RAM is divided to make life more attractive, easy and pleasant. It is important that the computer is user friendly. Computer agents (users representatives in cyberspace), assistants or virtual agents will make the computer more alive soon. This article is about agents and presents how to introduce teaching agent project in IKGSwI at universities. Key words: agent, assistant, creativity, virtual investment adviser

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące

Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące Działanie realizowane w ramach projektu Absolwent informatyki lub matematyki specjalistą na rynku pracy Matematyka i informatyka może i trudne, ale nie nudne Inteligentne Multimedialne Systemy Uczące dr

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym.

Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Rozwijanie aktywności twórczej i jej wpływ na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Wielu psychologów twierdzi, Ŝe dzieci są twórcze z samej swej natury, a postawa twórcza jest wśród dzieci powszechna.

Bardziej szczegółowo

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych.

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych. Informatyka Coraz częściej informatykę utoŝsamia się z pojęciem technologii informacyjnych. Za naukową podstawę informatyki uwaŝa się teorię informacji i jej związki z naukami technicznymi, np. elektroniką,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - MATEMATYKA WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA uczeń posiada niepełną wiedzę określoną programem nauczania, intuicyjnie rozumie pojęcia, zna ich nazwy i potrafi podać

Bardziej szczegółowo

Twórcze rozwiązywanie problemów. Joanna Kot V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 13-14.05.2010

Twórcze rozwiązywanie problemów. Joanna Kot V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 13-14.05.2010 Twórcze rozwiązywanie problemów Joanna Kot V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia, 13-14.05.2010 Cel warsztatu nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie technik twórczego rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. Liceum Ogólnokształcące Nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. Liceum Ogólnokształcące Nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Liceum Ogólnokształcące Nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu Zasady oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem w Liceum Ogólnokształcącym nr X

Bardziej szczegółowo

*Zdolność człowieka do tworzenia wytworów nowych i wartościowych (cenniejszych od tego co było do tej pory).

*Zdolność człowieka do tworzenia wytworów nowych i wartościowych (cenniejszych od tego co było do tej pory). * *Zdolność człowieka do tworzenia wytworów nowych i wartościowych (cenniejszych od tego co było do tej pory). *Człowiek kreatywny to ktoś zdolny generować pomysły, które czynią nasz świat lepszym, bardziej

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Sztuczna inteligencja 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja Sztuczna inteligencja Przykładowe zastosowania Piotr Fulmański Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska 12 czerwca 2008 Plan 1 Czym jest (naturalna) inteligencja? 2 Czym jest (sztuczna)

Bardziej szczegółowo

Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych

Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych Lech Banachowski, Paweł Lenkiewicz, ElŜbieta Mrówka- Matejewska Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

Analiza metod prognozowania kursów akcji

Analiza metod prognozowania kursów akcji Analiza metod prognozowania kursów akcji Izabela Łabuś Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki Kierunek informatyka, Rok V Specjalność informatyka ekonomiczna Politechnika Częstochowska izulka184@o2.pl

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Prowadzący: Piotr Urbaniak 1. CELE PROGRAMU Myślą przewodnią

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady projektowania w technice

Podstawowe zasady projektowania w technice Podstawowe zasady projektowania w technice Projektowanie w technice jest działalnością twórczą z określonym udziałem prac rutynowych i moŝe dotyczyć głównie nowych i modernizowanych: produktów (wyrobów

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wprowadzenie do wykładu Prowadzący dr inż. Marta Kraszewska pokój 216, II pę piętro, budynek C3 e-mail: martak@agh.edu.pl www: home.agh.edu.pl/ edu pl/~martak

Bardziej szczegółowo

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Dorota Witkowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wprowadzenie Sztuczne

Bardziej szczegółowo

Kreatywność w zarządzaniu projektami

Kreatywność w zarządzaniu projektami Anna Nowakowska Kreatywność w zarządzaniu projektami Dane adresowe Symetria Agencja e-biznes i dom mediowy ul. Wyspiańskiego 10/4 60-749 Poznań Kontakt tel.: 061 864 36 55 faks: 061 864 36 55 e-mail: symetria@symetria.pl

Bardziej szczegółowo

Narzędzia AI. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl Pokój 312. http://zajecia.jakubw.pl SZTUCZNA INTELIGENCJA (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

Narzędzia AI. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl Pokój 312. http://zajecia.jakubw.pl SZTUCZNA INTELIGENCJA (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) Narzędzia AI Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl Pokój 312 http://zajecia.jakubw.pl SZTUCZNA INTELIGENCJA (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) Nauka o maszynach realizujących zadania, które wymagają inteligencji

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu. Programowanie strukturalne i obiektowe. dla technikum informatycznego

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu. Programowanie strukturalne i obiektowe. dla technikum informatycznego PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu Programowanie strukturalne i obiektowe dla technikum informatycznego Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Słupsku Krzysztof Smoliński 1. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa Opis programu OpiekunNET OpiekunNET jest pierwszym na polskim rynku systemem filtrującym nowej generacji. Jako program w pełni sieciowy oferuje funkcje wcześniej niedostępne dla programów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

DR URSZULA GEMBARA TWÓRCZOŚĆ A ROZWÓJ OSOBOWOŚCI W KONTEKŚCIE PRACY NAUCZYCIELA

DR URSZULA GEMBARA TWÓRCZOŚĆ A ROZWÓJ OSOBOWOŚCI W KONTEKŚCIE PRACY NAUCZYCIELA DR URSZULA GEMBARA TWÓRCZOŚĆ A ROZWÓJ OSOBOWOŚCI W KONTEKŚCIE PRACY NAUCZYCIELA Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan prezentacji: 1. Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2012/2013 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr /3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW W KOMPUTEROWYM SYMULATORZE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW W KOMPUTEROWYM SYMULATORZE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Wydział Informatyki i Zarządzania STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW W KOMPUTEROWYM SYMULATORZE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Dr Agnieszka Bojnowska Symulacja komputerowa Gra pojęcie wieloznaczne - forma współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Zgodnie z Podstawą Programową jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach plastyki w gimnazjum wymagania ogólne: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Zdrowie Publiczne. Poziom studiów: drugi. Profil: ogólny

Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Zdrowie Publiczne. Poziom studiów: drugi. Profil: ogólny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek: Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej. Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw.

Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej. Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw. Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej Wanda Jochemczyk Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów wanda@oeiizk.waw.pl Plan wystąpienia Jakie zmiany w nauczaniu przedmiotów informatycznych?

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

Ile Informacji zapamiętujemy. Ile informacji wchłaniamy za pośrednictwem poszczególnych zmysłów. Ile pamiętamy po określonym czasie

Ile Informacji zapamiętujemy. Ile informacji wchłaniamy za pośrednictwem poszczególnych zmysłów. Ile pamiętamy po określonym czasie 9.2 Myślenie myślenie twórcze Zasadniczą rolę w rozwiązywaniu problemów i w projektowaniu odgrywają trzy problemy; informacyjny, innowacyjny i decyzyjny [Patzak82]. 1. Problem informacji - co ja muszę

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia:

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia: Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: godziny Miejsce szkolenia: Cel główny szkolenia: a) Zdobycie wiedzy i umiejętności: - komunikacji z klientem - etapów schematów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Jak się porozumiewać i być zrozumianym - kilka słów o komunikacji niewerbalnej.

Jak się porozumiewać i być zrozumianym - kilka słów o komunikacji niewerbalnej. Jak się porozumiewać i być zrozumianym - kilka słów o komunikacji niewerbalnej. AAC to w skrócie komunikacja alternatywna i wspomagająca. To wszystkie sposoby porozumiewania się, które są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Definicje. Najprostszy schemat blokowy. Schemat dokładniejszy

Definicje. Najprostszy schemat blokowy. Schemat dokładniejszy Definicje owanie i symulacja owanie zastosowanie określonej metodologii do stworzenia i weryfikacji modelu dla danego rzeczywistego Symulacja zastosowanie symulatora, w którym zaimplementowano model, do

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

WY H C OWA W N A I N E

WY H C OWA W N A I N E Co nauczyciel wiedzieć powinien? WaŜne pojęcia WaŜne pojęcia WYCHOWANIE to mądre towarzyszenie uczniowi na drodze jego rozwoju i stworzenie mu wartościowego środowiska wychowawczego. W jego wyniku uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Teambuilding budowanie zespołu

Teambuilding budowanie zespołu Teambuilding budowanie zespołu Opis szkolenia: Praca zespołowa jest to jedna z najbardziej cenionych i potrzebnych umiejętności pracowników w większości firm. Zgrany i zaangażowany zespół nie może pracować

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000.

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego

Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego Wybrane elementy zarządzania kompetencjami pracowniczymi w aspekcie kształcenia zawodowego Autor referatu: Marek Goliński Prezentuje: Joanna Kijewska Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie kompetencjami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU PROGRAM KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU RAMOWY PLAN KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Lp Nazwa przedmiotu Liczba godzin zajęć Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego

Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego (na podstawie: Żółtowski B. Podstawy diagnostyki maszyn, 1996) dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Teoria eksperymentu: Teoria eksperymentu

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i Programowanie Obiektowe

Modelowanie i Programowanie Obiektowe Modelowanie i Programowanie Obiektowe Wykład I: Wstęp 20 październik 2012 Programowanie obiektowe Metodyka wytwarzania oprogramowania Metodyka Metodyka ustandaryzowane dla wybranego obszaru podejście do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

V.1.e. Potrafisz samodzielnie zestawiać połączenie za pomocą programu Dial-Up Networking

V.1.e. Potrafisz samodzielnie zestawiać połączenie za pomocą programu Dial-Up Networking V.1.e. Potrafisz samodzielnie zestawiać połączenie za pomocą programu Dial-Up Networking Przypomnijmy Umiejętność zestawienia połączenia typu Dial-Up moŝe się przydać na przykład w sytuacji awarii sieci

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Informacje podstawowe o szkoleniu Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

Systemy Informatyki Przemysłowej

Systemy Informatyki Przemysłowej Systemy Informatyki Przemysłowej Profil absolwenta Profil absolwenta Realizowany cel dydaktyczny związany jest z: tworzeniem, wdrażaniem oraz integracją systemów informatycznych algorytmami rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu PLTB ARKUSZ OCENY PRACY TERAPEUTYCZNEJ DOKONYWANEJ PRZEZ SUPERWIZORA IMIĘ I NAZWISKO: STANOWISKO: DATA OCENY: OCENIAJĄCY:

Załącznik nr 4 do Regulaminu PLTB ARKUSZ OCENY PRACY TERAPEUTYCZNEJ DOKONYWANEJ PRZEZ SUPERWIZORA IMIĘ I NAZWISKO: STANOWISKO: DATA OCENY: OCENIAJĄCY: Załącznik nr 4 do Regulaminu PLTB ARKUSZ OCENY PRACY TERAPEUTYCZNEJ DOKONYWANEJ PRZEZ SUPERWIZORA IMIĘ I NAZWISKO: STANOWISKO: DATA OCENY: OCENIAJĄCY: SKALA OCEN: Każdy oceniający posługuje się 5-stopniową

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design

Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Case Study Projektowanie systemu sprzedaŝy ubezpieczeń dla T. U. Generali zgodnie z metodyką User-Centered Design Zadanie Naszym zadaniem było zaprojektowanie interfejsu aplikacji do sprzedaŝy ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

wzór raportu: ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO THOMAS INTERNATIONAL SYSTEMS dotyczy osoby na stanowisku kierowniczym

wzór raportu: ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO THOMAS INTERNATIONAL SYSTEMS dotyczy osoby na stanowisku kierowniczym wzór raportu: ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO THOMAS INTERNATIONAL SYSTEMS dotyczy osoby na stanowisku kierowniczym Pan XY RAPORT I. ANALIZA PROFILU OSOBOWEGO METODĄ THOMAS INTERNATIONAL WYNIKI NUMERYCZNIE:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z zostały opracowane na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa 2. Programu nauczania edukacji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć komputerowych klasy IV-VI

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć komputerowych klasy IV-VI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć komputerowych klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Bezpieczne posługiwanie się sprzętem i oprogramowaniem znajdującym się w szkolnej pracowni komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Warsztaty DORADCA KLIENTA. Oferta

Warsztaty DORADCA KLIENTA. Oferta Warsztaty DORADCA KLIENTA Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Informacje podstawowe o szkoleniu Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym samym

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

Materiały wykładowe (fragmenty)

Materiały wykładowe (fragmenty) Materiały wykładowe (fragmenty) 1 Robert Susmaga Instytut Informatyki ul. Piotrowo 2 Poznań kontakt mail owy Robert.Susmaga@CS.PUT.Poznan.PL kontakt osobisty Centrum Wykładowe, blok informatyki, pok. 7

Bardziej szczegółowo

1. Powiem otwarcie Jestem zły analiza utworu Sławomira Mrożka Szuler

1. Powiem otwarcie Jestem zły analiza utworu Sławomira Mrożka Szuler 1. Powiem otwarcie Jestem zły analiza utworu Sławomira Mrożka Szuler Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna tekst S. Mrożka Szuler, rozumie znaczenie słowa szuler, rozumie emocje doznawane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Szkoła XXI wieku. Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning

Szkoła XXI wieku. Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning INNOWACJA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Opracowanie mgr Ewa Onoszko Szkoła XXI wieku Oprogramowanie wspomagające kształcenie. e -learning e learning na lekcji wiedzy o kulturze, nauka przez Internet z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Komputer nie myśli. On tylko wykonuje nasze polecenia. Nauczmy się więc wydawać mu rozkazy

Komputer nie myśli. On tylko wykonuje nasze polecenia. Nauczmy się więc wydawać mu rozkazy Programowanie w C++ 1.Czym jest programowanie Pisanie programów to wcale nie czarna magia, tylko bardzo logiczna rozmowa z komputerem. Oczywiście w jednym ze specjalnie stworzonych do tego celu języków.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Edukacji Dla Bezpieczeństwa Dokument został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. 2. Programu

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec

W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec W związku z duŝym zainteresowaniem noworocznym treningiem rozwoju osobistego postanowiliśmy zorganizować II edycję treningu: Start:1 marzec Trening rozwoju osobistego przez Internet Chcesz zmienić swoje

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców

Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i wychowawców 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Temat Poskromienie złośnika Kiedy dziecko się złości? Jak rodzice/wychowawcy reagują na złość dziecka? Dlaczego niektóre sposoby

Bardziej szczegółowo

Akademia Twórczego i Logicznego Myślenia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Akademia Twórczego i Logicznego Myślenia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Akademia Twórczego i Logicznego Myślenia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Tak naprawdę geniusz oznacza mniej więcej zdolność do postrzegania w niewyuczony sposób Założenia i cele Akademii:

Bardziej szczegółowo

Program koła informatycznego

Program koła informatycznego Program koła informatycznego dla uczniów gimnazjum do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych w klasach I III Autorzy: Beata Matias-Smęt Piotr Urbaniak 1. CELE EDUKACYJNE podnoszenie poziomu kultury technicznej

Bardziej szczegółowo

Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB)

Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB) Zachowania Ludzi w Organizacji ZWO (Organizational Behaviour - OB) Studia licencjackie Moduł H- do wyboru dla WSZYSTKICH kierunków i specjalności na Wydziale Zarządzania UŁ Dr GraŜyna Broniewska Katedra

Bardziej szczegółowo

Communicating in marketing

Communicating in marketing K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność do grupy ów Poziom Formy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły

KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły TEMAT: Czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów Opracowanie: Lidia Kłoczko, nauczyciel konsultant Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO

Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO Streszczenie Celem projektu jest uzmysłowienie uczniom w możliwie prosty sposób, bez

Bardziej szczegółowo

Sztuczna inteligencja - wprowadzenie

Sztuczna inteligencja - wprowadzenie Sztuczna inteligencja - wprowadzenie Dariusz Banasiak Katedra Informatyki Technicznej W4/K9 Politechnika Wrocławska Sztuczna inteligencja komputerów - wprowadzenie Kontakt: dr inż. Dariusz Banasiak, pok.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne. dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach. z przedmiotu zajęcia komputerowe

Szczegółowe wymagania edukacyjne. dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach. z przedmiotu zajęcia komputerowe Szczegółowe wymagania edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Proszowicach z przedmiotu zajęcia komputerowe I etap kształcenia- edukacja wczesnoszkolna 3 klasa Ocena Wymagania edukacyjne klasa

Bardziej szczegółowo

Umiejętność "odczytywania" i wykorzystywania komunikatów wynikających ze sfery pozawerbalnej człowieka

Umiejętność odczytywania i wykorzystywania komunikatów wynikających ze sfery pozawerbalnej człowieka "POTĘGA WIZERUNKU" W OBSZARZE WERBALNYM I NIEWERBALNYM - autorskie narzędzia skutecznej komunikacji i treningu charyzmy wykorzystywane podczas wystąpień publicznych i spotkań biznesowych Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-503 Nazwa modułu Rynki finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial markets Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach

Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Przedmiotowy System Oceniania z Informatyki w Publicznym Gimnazjum w Bielicach Głównym organizatorem procesu kształcenia jest nauczyciel. Nauczyciel powinien tak organizować zajęcia informatyki, aby czas

Bardziej szczegółowo

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Wraz z upowszechnieniem Internetu narodziło się nowe pokolenie. Świat

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Spekulacja na rynkach finansowych. znajomość narzędzi czy siebie? Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A.

Spekulacja na rynkach finansowych. znajomość narzędzi czy siebie? Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Spekulacja na rynkach finansowych znajomość narzędzi czy siebie? Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Narzędzia 2 Analiza techniczna Analiza fundamentalna Narzędzia (2) 3 AT astrologia rynków finansowych AF alchemia

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

Modelowanie reakcji chemicznych

Modelowanie reakcji chemicznych Modelowanie reakcji chemicznych Przykładowe ćwiczenia w Excelu i Modellusie 2007 IT for US Projekt jest finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej, nr grantu 119001-CP-1-2004-1-PL-COMENIUS-C21. Materiały

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 rok szkolny 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 rok szkolny 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 rok szkolny 2011/2012 II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU BADAŃ Badanym obszarem są efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zorientowane na uŝytkownika

Projektowanie zorientowane na uŝytkownika Uniwersytet Jagielloński Interfejsy graficzne Wykład 2 Projektowanie zorientowane na uŝytkownika Barbara Strug 2011 Hall of shame Hall of shame Model wodospad Feedback Problem z modelem waterfall Projektowanie

Bardziej szczegółowo