Projekt budowlany: SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt budowlany: SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 *Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ja niżej podpisany Krzysztof Uździński, nr PESEL zam. w Toruniu przy ul. Rubinowej 3, kod poczty: , poczta: Toruń oświadczam, że projekt budowlany dotyczący inwestycji: "Adaptacji nawy nr1 hali C1 dla celów laboratorium badawczo doświadczalnego" opracowany na rzecz inwestora: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 55 został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant: mgr inż. KRZYSZTOF UŹDZIŃSKI upr nr. UAN - IV / 46 / TO / 88 Toruń r. * wymóg art 20 ust. 4 Ustawy z dnia roku - Prawo Budowlane (Dz.U ze zmianami)

2 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka ogólna obiektu Opis wybranych elementów hali C Dane ogólne Klasyfikacja ogniowa Opis projektowanych zmian i układu funkcjonalnego laboratorium w nawie nr Ściana wewnętrzna pomiędzy nawami nr. 1 i Mocowanie płyt Obróbki blacharskie wytyczne montażu rama stalowa do mocowania wrót Przeszklone ścianki działowe Wykończenie wewnętrzne Informacja o BIOZ dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zakres i kolejność robót wewnętrznych Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia Wytyczne zagospodarowania odpadów Materiały

3 SPIS RYSUNKÓW Rys. nr 1/5 Plan sytuacyjny. skala 1:500 Rys. nr 2/5 Adaptacja nawy nr 1 hali C2 na cele laboratorium badawczo doświadczalnego. Rzut przyziemia: poziom ± 0.00 m. skala 1:100 Rys. nr 3/5 Adaptacja nawy nr 1 hali C2 na cele laboratorium badawczo doświadczalnego. Ściana warstwowa pomiędzy nawami nr 1 i 2. Zestawienie płyt warstwowych PWS-W 150T. Przekroje A-A i B-B. skala 1:100 Rys. nr 4/5 Adaptacja nawy nr 1 hali C2 na cele laboratorium badawczo doświadczalnego. Poz. 1 Rama stalowa do mocowania wrót. Szczegóły mocowania płyt warstwowych skala 1:10, 1:25 Rys. nr 5/5 Adaptacja nawy nr 1 hali C2 na cele laboratorium badawczo doświadczalnego. Przeszklone ścianki działowe. skala 1:50, 1:200 3

4 Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane "KONSBUD - TORUŃ" Toruń ul. Rubinowa 3 telefon: Symbol opracowania nr 5/12 PROJEKT BUDOWLANY adaptacji nawy nr1 hali C2 dla celów laboratorium badawczo doświadczalnego - Obiekt: Hala C: prób i badań, zaplecza doświadczalnego, centralnej informacji naukowo - technicznej oraz archiwalnej. - Adres obiektu: Toruń ul. M. Skłodowskiej - Curie 55 - Inwestor: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu F u n k c j a : I m i ę i n a z w i s k o : P o d p i s : Projektant termomodernizacji: mgr inż. KRZYSZTOF UŹDZIŃSKI upr nr. UAN - IV / 46 / TO / 88 Asystent projektanta: inż. arch. ALEKSANDRA UŹDZIŃSKA Data: T o r u ń : r.

5 PROJEKT BUDOWLANY adaptacji nawy nr1 hali C2 dla celów laboratorium badawczo doświadczalnego Hala C: prób i badań, zaplecza doświadczalnego, centralnej informacji naukowo - technicznej oraz archiwalnej. Toruń, ul. M. Skłodowskiej - Curie INFORMACJE WSTĘPNE. - Obiekt: Hala C: prób i badań, zaplecza doświadczalnego, centralnej informacji naukowo - technicznej oraz archiwalnej. - Adres obiektu: Toruń ul. M. Skłodowskiej - Curie 55 - Inwestor: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. - Zlecenie nr NK/129/2012 z dnia r. - Zatwierdzona koncepcja rozmieszczenia sprzętu laboratoryjnego na hali BP Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu opracowana przez Sławomira Miszewskiego z dnia r. - Projekt architektoniczno budowlany Budynku zaplecza Doświadczalnego Z.U.CH. "Metalchem" w Toruniu opracowany przez Biuro Projektów Aparatury Chemicznej "Metalchem" w marcu 1978 r, projektant: mgr inż. K. Jankowski. - Aprobata Techniczna ITB AT /2010 Ścienne płyty warstwowe PWS-W PRUSZYŃSKI rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej. - Aktualnie obowiązujące normy i przepisy budowlane. 4

6 3. ZAKRES OPRACOWANIA. W zakres niniejszego projektu budowlanego wchodzi: - wydzielenie nawy nr 1 z hali C2 lekką, pełną ścianą działową na całą wysokość hali z przeznaczeniem na laboratorium doświadczalno badawcze; - podział funkcjonalny nawy nr 1 na poszczególne stanowiska doświadczalno badawczo oraz powiązania projektowanego laboratorium z pozostałą częścią hali; - dobór i zestawienia systemowych, przeszklonych ścianek działowych aluminiowych wydzielających poszczególne stanowiska doświadczalno badawcze; - projekt konstrukcji ściany wydzielającej nawę nr 1 z hali C2. 4. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU. Hala C składa się z trzech części powiązanych ze sobą funkcjonalnie o zróżnicowanych wysokościach: część C1: hala parterowa, dwunawowa, niepodpiwniczona o wysokości H = 5.40 m; część C2: hala parterowa, trzynawowa, niepodpiwniczona o wysokości H = 7.70 m z dwukondygnacyjnym zapleczem socjalno - biurowym; część C3: biurowo doświadczalna (sześciopoziomowa), niepodpiwniczona z klatką schodową i dźwigiem towarowym o wysokościach H = i H = m Obiekt wolnostojący z wejściami i wjazdami zewnętrznymi od strony wschodniej i zachodniej. Część C1: hala dwunawowa o konstrukcji żelbetowej opisana na siatce słupów 6.00 x m o wysokości H = 5.40 m z prostokątnym świetlikiem dachowym - kalenicowym w skrajnej nawie północnej. 5

7 Część C2: hala trzynawowa o konstrukcji żelbetowej opisana na siatce słupów 6.00 x m o wysokości H = 7.70 m z prostokątnymi świetlikami dachowymi - kalenicowymi w każdej nawie. Od strony szczytu wschodniego znajduje się w obrębie hali dwukondygnacyjna część socjalno - biurowa z klatką schodową o wymiarach w osiach konstrukcyjnych 6.00 x m. Hala w nawie środkowej wyposażona w suwnicę natorową o udźwigu Q = 50.0 kn. Część C3: wysoka o wymiarach w rzucie ok x m o konstrukcji stalowej z żelbetowym trzonem mieszczącym klatkę schodową, windę towarową, sanitariaty oraz maszynownię dźwigu. Skrzydła biurowo - doświadczalne o wysokościach ok. H = m o konstrukcji stalowej szkieletowej, zlokalizowane po obydwóch stronach trzonu żelbetowego ze stropami w poziomach: , i m. Konstrukcja stalowa wpisana w siatkę słupów 5.50 x 5.50 m o wymiarach w osiach konstrukcyjnych: - od strony hali C x m - od strony hali C x m. Trzon żelbetowy z klatką schodową i dźwigiem towarowym o wysokości ok. H = m o wymiarach w rzucie ok x m z podestami i przystankami w poziomach: ± 0.00, , , , , , m. Antresola o konstrukcji stalowej w poziomie m, w obrębie Hali C2. Funkcja budynku: - hale C1 i C2 oraz parter części wysokiej C3 z antresolą w poziomie m: badawczo - doświadczalna, magazynowa; - hala C2: biurowo - socjalna, węzeł cieplny; - część wysoka C3 w poziomach , 9.00 i m: biurowo-badawcza. Zabudowa: kompleks wolnostojący. 6

8 4.1 OPIS WYBRANYCH ELEMENTÓW HALI C2. ustrój nośny: stropodach: słupy główne: główna konstrukcja nośna opisana na siatce słupów 6.00 x m w postaci poprzecznych, płaskich ram składających się ze słupów żelbetowych oraz dwuspadowych dźwigarów strunobetonowych połączonych w przestrzenny ustrój sztywnymi tarczami stropodachowymi z pref. płyt panwiowych. żelbetowe, dachowe płyty panwiowe o wysokości 0.30 m i rozpiętości 6.00 m, oparte na dźwigarach strunobetonowych. Ocieplenie płytami "Lamela" z wełny mineralnej o gr 6.0 cm oraz płytami z wełny mineralnej o gr 15.0 cm. prefabrykowane, pełne, żelbetowe: - zewnętrzne o stałych przekrojach 0.40 x 0.40 m; - środkowe ze wspornikami jednostronnymi pod oparcie dźwigarów dachowych i belek podsuwnicowych o zmiennych przekrojach, przekroje u podstawy 0.40 x 0.60 m. dźwigary dachowe: strunobetonowe z nadbetonem, dwuspadowe o rozpiętości l = 12.00m w rozstawach co 6.00 m ściany zewnętrzne - lekka obudowa z płyt warstwowych z okładzinami z blach powlekanych z rdzeniem styropianowym o gr 15.0 cm mocowana do rygli stalowych; - rygle lekkiej obudowy mocowane do zewnętrznych słupów głównych; świetliki: - prostokątne o konstrukcji nośnej w postaci ram stalowych o rozpiętości 3.00 m, przykryte żelb. pł. dachowymi, ściany podłużne przeszklone, szczytowe murowane. Ocieplenie dachów płytami "Lamela" z wełny mineralnej o gr 6.0 cm oraz z płyt z wełny mineralnej o gr 15.0 cm; - okna świetlików z profili PVC z szybami zespolonymi, część kwater uchylna ze sterowaniem elektrycznym z poziomu posadzki hali. 7

9 4.2 DANE OGÓLNE. - wymiary obiektu w rzucie: ok. B x L = x m w tym: hala C1: hala C2: część C3: ok. b x l = x 25.0 m ok. b x l = x m ok. b x l = x m - wymiary w rzucie cz. socjalno - biurowej w hali C2: ok. b x l = 7.00 x m - powierzchnia zabudowy: ok m 2 - powierzchnia użytkowa: ok m 2 - kubatura: ok m 3 - ilość kondygnacji nadziemnych/podziemnych: hala C1: /0 hala C2: /0 hala C2 - cz. socjalno - biurowa: /0 cz. C3 - wysoka: /0 - wysokość obiektów powyżej terenu: hala C1: hala C2: h 1 = 7.40 m h 2 = 9.70 m cz. C3 - wysoka: skrzydła biurowe: h 3 = m trzon żelb. z klatką schodową i dźwigiem: h 4 = m - poziomy posadzek: ( ± 0.00 m) m npm - wysokość kondygnacji netto w cz. socjalno - biurowej hali C2: parter m piętro: m - poziomy stropów w cz. wysokiej C3: , , , , , m 8

10 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia poszczególne części obiektu zaliczono do następujących grup wysokości budynków: - niskich (N): hale C1 i C2: wysokość powyżej istniejącego terenu wraz ze świetlikami: a. hala C1: H 1 max = 7.40 m b. hala C2: H 2 max = 9.70 m < m - średniowysokich (W): część C3 wysokość powyżej istniejącego terenu: a. części biurowo doświadczalnych: H 3 max = m < m b. trzonu żelbetowego: H = m 3 max 4.3 KLASYFIKACJA OGNIOWA. Kategoria zagrożenia ludzi części biurowe i socjalne w częściach C2 i C3: ZL III Klasa odporności pożarowej budynku: - części niskie C1 i C2 produkcyjne Q 2000 MJ/m 2 : D - części średniowysokie, biurowo - doświadczalne C3: B - część niska socjalno biurowa C2: C Minimalna klasa odporności ogniowej: Ściany oraz elementy konstrukcyjne budynku z materiałów Nie Rozprzestrzeniających Ognia: NRO Klasyfikacja ogniowa ścian nienośnych z płyt PWS-W 150T PRUSZYŃSKI. Zgodnie z PN-EN A1:2009 klasa odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt warstwowych PWS-W 150T PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości 15.0 cm wynosi EI 60 (o i) przy działaniu ognia od wewnątrz lub zewnątrz pomieszczenia, jeżeli konstrukcja nośna ma klasę odporności ogniowej R 60 i rozstaw elementów konstrukcji nośnej jest nie większy niż 1184 cm przy pionowym układzie płyt. Uwaga: Klasyfikacja ogniowa odnosi się do płyt warstwowych do których nie są podwieszone żadne elementy obciążające takie jak instalacje, przewody wentylacyjne 9

11 5. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN I UKŁADU FUNKCJONALNEGO LABORATORIUM W NAWIE NR 1. Projektuje się wydzielenie z hali C2 skrajnej nawy nr 1 z przeznaczeniem na laborato- rium doświadczalno badawcze Instytutu (z wyłączeniem dwukondygnacyjnej części socjalno biurowej znajdującej się w skrajnym trakcie od strony szczytu wschodniego hali C2). Wyodrębnienie nawy nr 1 projektuje się za pomocą ściany warstwowej z okładzinami z blach powlekanych i rdzeniem z wełny mineralnej o grubości 15.0 cm na pełną wysokość hali C2. Usytuowanie ściany - w polach pomiędzy słupami głównymi hali, powierzchnia ściany zlicowana z powierzchnią słupów od strony nawy nr 1. Wygrodzenie poszczególnych stanowisk badawczo doświadczalnych planuje się za po- mocą systemowych ścianek działowych o wysokości 2.50 m. Usytuowanie stanowisk labora- toryjnych prostopadłe do długości hali, przylegające do południowej ściany zewnętrznej w osi L' zgodnie z koncepcją rozmieszczenia sprzętu laboratoryjnego. Układ stanowisk laboratoryjnych korytarzowy. Główny ciąg komunikacyjny o szerokości 3.40 m zaprojektowano wzdłuż ściany w osi Ł oddzielającej nawy nr 1 i 2. W trakcie pomię- dzy osiami 2 i 3 przylegającym do części socjalno biurowej hali zaplanowano ciąg komunikacyjny o szerokości 5.53 m przebiegający przez całą szerokość nawy nr 1. Obydwa ciągi ko- munikacyjne tworzą w rzucie kształt litery "L". Wejścia do poszczególnych stanowisk laboratoryjnych prowadzą bezpośrednio z głównego ciągu komunikacyjnego, wejścia do węzła cieplnego oraz do części socjalno biurowej hali zaprojektowano bezpośrednio z ciągu komunikacyjnego prostopadłego do głównego ciągu komunikacyjnego. Powiązania funkcjonalne projektowanego laboratorium w nawie nr 1: z nawą nr 2 hali C2: - wrotami 1.80 x 2.10 m w ścianie pomiędzy nawami nr 1 i 2; - drzwiami osobowymi 1.10 x 2.10 m w ścianie pomiędzy nawami nr 1 i 2. z częścią socjalno biurową hali C2: - istniejącymi drzwiami osobowymi. 10

12 Perspektywicznie planuje się powiązanie wolnostojącego Budynku technicznego z laboratorium z Halą C2 łącznikiem. Usytuowanie wejścia do planowanego w przyszłości Łącznika zakłada się na szerokości ciągu komunikacyjnego w trakcie pomiędzy osiami 2 i 3 przebiegającego wzdłuż części socjalno biurowej hali C2. Wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego planuje się ustawienie systemowych regałów magazynowych dla potrzeb poszczególnych stanowisk laboratoryjnych. Regały magazynowe o głębokości 0.80 m i wysokości 3.00 m zamykane pionowymi żaluzjami. Szerokość użytkowa korytarza w świetle regałów i ściany działowej wygradzającej stanowiska laboratoryjne 2.40 m. Sanitariaty, umywalnie, szatnie oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników znajdują się w dwukondygnacyjnej części hali C2 z bezpośrednim dostępem z projektowanych ciągów komunikacyjnych Laboratorium w nawie nr 1. Zestawienie pomieszczeń Laboratorium w nawie nr 1: 1. Linia do granulacji Erema z komunikacją 73.6 m 2 2. Linia foliowa 48.9 m 2 3. Stanowisko Buhler 35.4 m 2 4. Stanowisko Brandenber 42.3 m 2 5. Stanowisko suszarek 30.4 m 2 6. Komunikacja 66.9 m 2 7. Komunikacja 63.0 m 2 razem: m 2 Projekt adaptacji nawy nr 1 hali C2 dla potrzeb laboratorium badawczo doświadczalnego przedstawiono na rys. nr 2/5 11

13 6. ŚCIANA WEWNĘTRZNA POMIĘDZY NAWAMI nr. 1 i 2. Wewnętrzną, samonośną ścianę działową pomiędzy nawami nr. 1 i 2 w osi Ł/2-7 na pełną wysokość hali C2 projektuje się z płyt warstwowych typu PWS-W 150T PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości 15.0 cm i z okładzinami z blach powlekanych, dwustronnie mikrotrapezowane posiadających Aprobatę Techniczną ITB AT /2010. Układ płyt - pionowy, płyty jednoprzęsłowe zlicowane od strony nawy nr 1 z licami słupów. Standardowa szerokość płyt 1150 mm, modularna Płyty o niestandardowych szerokościach należy docinać na budowie. Połączenia płyt pomiędzy sobą na pióro i wpust. Układ i zestawienie płyt warstwowych, drzwi i wrót wewnętrznych oraz obróbek blacharskich przedstawiono na rys. nr 3/5. Podstawowe dane techniczne płyt PWS-W 150T PRUSZYŃSKI - grubość płyt: mm - szerokość modularna płyt: mm - szerokość płyty: mm - grubość blach (stalowe, ocynkowane, powlekane dwustronnie): mm - gęstość pozorna: ± 15% kg/m 3 - współczynnik przewodzenia ciepła, deklarowany λ D : W/(mK) - stabilność wymiarowa próbek warstwowych po 24h działania temperatury 80 0 C: ± 0.2 % - wytrzymałość na ściskanie próbek warstwowych: MPa - wytrzymałość na rozciąganie próbek warstwowych: MPa - moduł sprężystości przy ściskaniu próbek warstwowych: MPa - moduł sprężystości przy rozciąganiu próbek warstwowych: MPa - moduł sprężystości poprzecznej przy zginaniu belek warstwowych: MPa - ocena izolacyjności akustycznej R A1 : db R A2 : db - ważony współczynnik izolacyjności akustycznej właściwej R w : db - klasyfikacja ogniowa: NRO 12

14 - klasa reakcji na ogień: B-s2, d0 - kolorystyka płyt: kolor dwustronny RAL przetłoczenia okładzin: strona zewnętrzna mikrotrapez Płyty warstwowe są gotowymi elementami budowlanymi. Płyty o niestandardowych szerokościach docinać na placu budowy po uprzednim pomiarze miejsc wbudowania z natury. Płyty o niestandardowych szerokościach na rysunkach i w wykazach oznaczono *. 6.1 MOCOWANIE PŁYT. Mocowanie płyt zaprojektowano do posadzki i płyt dachowych hali za pośrednictwem stalowych kątowników walcowanych L 150x150x12 mm usytuowanych w poziomach posadzki hali C m oraz w poziomie m spodu żeber płyt dachowych. Kątowniki L 150x150x12 mm ze stali St3SX mocowane do posadzki oraz żelbetowych pachwin pomiędzy dachowymi płytami panwiowymi za pomocą wklejanych kotew Hilti HIT-RE 500 M16x198/38, rozstaw kotew co ok cm. Mocowanie płyt warstwowych do kątowników za pomocą wkrętów samowiercących do profili walcowanych z podkładkami neoprenowymi SDT-12-A19 5.5x186 mm. Na szerokości płyty stosować minimum 3 łączniki. Na wszystkie łby śrub nałożyć kapturki osłonowe z PVC w kolorze płyt. Szczegóły mocowania płyt przedstawiono na rys nr. 4/5 6.2 OBRÓBKI BLACHARSKIE. Przyjęto do wykończenia obudowy nietypowe obróbki blacharskie z powlekanej blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0.5 mm. Obróbki mocowane do płyt za pomocą nitów zrywalnych 4.8 x 12 mm. Kolor obróbek: - obróbki w poziomie posadzki hali RAL pozostałe RAL

15 6.3 WYTYCZNE MONTAŻU. Roboty wstępne i przygotowawcze: Zamocować do posadzki oraz do pachwin płyt dachowych kątowniki L 150x150x12 mm ze stali St3SX za pomocą kotew wklejanych Hilti HIT-RE 500 M16x190/38. Rozstaw kotew co ok cm. Roboty montażowe: - bezpośrednio przed docięciem i montażem płyt sprawdzać sukcesywnie w naturze wymiary płyt, obróbek blacharskich oraz na bieżąco korygować ich wymiary; - bezpośrednio przed montażem płyt na kątowniki w płaszczyznach styków z płytami zakładać samoprzylepne taśmy izolacyjne; - do cięcia okładzin płyt stosować nożyce elektryczne, do cięcia obróbek blacharskich nożyce ręczne, cięcia rdzenia z wełny mineralnej wykonywać specjalistycznym nożem; - cięcie płyt i obróbek blacharskich wykonywać na stojakach wyłożonych miękkim materiałem; - zabrania się stosowania do cięcia płyt i obróbek szlifierek kątowych z uwagi na możliwość nadpalenia okładzin; - obróbki blacharskie łączyć na zakłady o szerokościach minimum 5.0 cm; - do wkręcania łączników samowiercących i dybli stosować wkrętarki zalecane przez producentów wkrętów i dybli; - na bieżąco kontrolować odchylenia płyt od poziomu i pionu, które nie powinny przekraczać ± 2 mm na 3.00 m; - górne powierzchnie płyt powinny znajdować się w jednej płaszczyźnie, dopuszczalne różnice górnych krawędzi sąsiednich nie powinny być większe od ± 2 mm; - połączenia płyt i obróbek blacharskich uszczelniać w sposób ciągły silikonem; - stosować wyłączne akcesoria montażowe posiadające niezbędne atesty i certyfikaty techniczne. 14

16 6.4. RAMA STALOWA DO MOCOWANIA WRÓT. W celu zamocowania w wewnętrznej ścianie warstwowej wrót o wymiarach 1.80 x 2.10 m w świetle ościeżnicy zaprojektowano stalową ramę - poz.1 złożoną z kwadratowych rur o przekroju 100x100x3 mm ze stali St3SX. Rygiel mocowany do słupów głównych podparty dwoma słupami. Rama mocowana do słupów hali od strony nawy nr 1, słupy zamocowane do posadzki hali - za pomocą kotew wklejanych Hilti HIT-RE 500 M16x190/38. Wymiary ramy przed montażem należy dostosować do wymiarów zamówionych wrót. Konstrukcję ramy przedstawiono na rys. nr 4/5. Wszystkie elementy stalowe ramy zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować farbą nawierzchniową w kolorze RAL PRZESZKLONE ŚCIANKI DZIAŁOWE. Wygrodzenie poszczególnych stanowisk w laboratorium projektuje się za pomocą systemowych ścianek działowych o konstrukcji z profili aluminiowych i wysokości 2.50 m. Wypełnienie ścianek szybą pojedynczą bezpieczną bezbarwną oraz nieprzezroczystymi panelami z meleniny o gr. 18 mm. Drzwi wejściowe do poszczególnych stanowisk laboratoryjnych przeszklone, rozwierane o wymiarach w świetle ościeżnicy x cm. Kolor profili AL, paneli i listew wykończeniowych: RAL 7035 Podział i zestawienie ścianek działowych przedstawiono na rys. nr. 5/5. 8. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE. - posadzka przemysłowa: z betonu B30 o gr cm ze zbrojenie stalowym rozproszonym w ilości 25 kg/m 3, dylatowana na pola o max. wymiarach 4.0x 4.0 m, utwardzana posypką Fortedur w ilości min. 4 kg/m 2,zatarta mechanicznie na gładko, impregnowana roztworem żywicy akrylowej, kolor: jasno - szary. 15

17 - kanały instalacyjne: zabezpieczenie krawędzi kątownikami stalowymi L 40x40x4 mm pomalowanymi w kolorze RAL 9007; przykrycie kanałów kratami stalowymi z płaskowników ocynkowanych; - ściany, słupy, dźwigary, świetliki: farba emulsyjna w kolorze białym. - wrota i drzwi osobowe w ścianie pomiędzy nawami nr 1 i 2: kolor: RAL wsporniki do podwieszania instalacji, grzejniki z podejściami: kolor: RAL

18 Projekt budowlany: termomodernizacji oraz kolorystyki. 9. INFORMACJA O BIOZ DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 9.1 ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT WEWNĘTRZNYCH. Zakres i kolejność robót: - montaż kątowników do mocowania samonośnej ściany warstwowej pomiędzy nawami nr 1 i 2; - wykonanie i montaż ramy do mocowania wrót w ścianie działowej pomiędzy nawami nr 1 i 2; - montaż wewnętrznej ściany działowej pomiędzy nawami nr 1 i 2 z płyt warstwowych, drzwi osobowych i wrót wewnętrznych, obróbek blacharskich; - wewnętrzne roboty malarskie; - montaż systemowych ścianek działowych; - wykonanie i montaż przykrycia kanałów instalacyjnych. 9.2 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT. Podczas prowadzenia robót przewiduje się możliwość wystąpienia następujących zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m podczas przy wykonywaniu robót montażowych i malarskich; - uderzenie w części ciała przedmiotami spadającymi z wysokości; - możliwość porażenia prądem podczas używania elektronarzędzi; - ryzyko poparzeń roztopionym metalem podczas wykonywania robót spawalniczych; - możliwość porażenia wzroku i poparzenia rąk podczas wykonywania robót spawalniczych; 17

19 Projekt budowlany: termomodernizacji oraz kolorystyki. - możliwość skaleczeń rąk i nóg przy niestosowaniu rękawic ochronnych oraz odpowiedniego obuwia; - zachlapanie oczu podczas wykonywania robót malarskich. 9.3 SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. Wszyscy pracownicy muszą przejść szkolenie stanowiskowe w zakresie: - pracy na rusztowaniach i drabinach; - stosowania środków ochrony osobistej; - obsługi elektronarzędzi; - zasad ochrony p. poż.; - podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej. 9.4 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy: - na czas prowadzonych robót związanych z montażem ściany działowej nr 1 i 2 wyłączyć z użytkowania nawę nr 2; - stosować środki ochrony osobistej: hełmy, rękawice i obuwie ochronne, okulary ochronne, osłony oczu. 10. WYTYCZNE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW. Odpady powstające podczas wykonywania robót zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o odpadach z dnia r Dz.U.Nr 62 poz. 62). Przewidywane odpady: odpady inne niż niebezpieczne: - gruz budowlany z rozbiórek i remontów kod odpady izolacyjne (wełna mineralna)

20 Projekt budowlany: termomodernizacji oraz kolorystyki. - szkło złom żelaza i stali Odpady nie nadające się do odzysku należy przekazać podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 11. MATERIAŁY. - płyty warstwowe PWS-W 150T PRUSZYŃSKI z okładzinami z blachy mikrotrapezowanej o gr 15.0 cm; - obróbki blacharskie indywidualne z blachy powlekanej o gr 0.5 mm; - kotwy wklejane Hilti HIT-RE 500 M16x190/38; - kątowniki stalowe 150 x 150 x 12 mm ze stali St3SX - rury kwadratowe ze stali St3SX 100x100x 3 mm - kraty pomostowe; - nity i łączmiki; - klej silikonowy; - taśmy samoprzylepne PVC. Uwaga: Wszystkie prace prowadzić pod stałym nadzorem i kontrolą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. Podczas prowadzenia robót ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów bhp oraz stosować niezbędne zabezpieczenia ludzi przed możliwością upadku z wysokości. Projektant: mgr inż. KRZYSZTOF UŹDZIŃSKI Toruń r. upr nr. UAN - IV / 46 / TO / 88 POL_LAB/12 19

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA: ZAWARTOŚĆ ORACOWANIA ARCHITEKTURA: II. Architektura 3. Opis techniczny 4. Rys. nr A1 Rzut parteru skala 1: 5. Rys. nr A2 Rzut dachu skala 1: 6. Rys. nr A3 - rzekroje A A, B B i C - C skala 1: 7. Rys. nr

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

UPRAWNIENIA: Nadanie Uprawień wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU...3 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZAPROPONOWANYCH URZĄDZEŃ...5 4. OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ...6 4.1. Demontaż istniejącego układu

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne

1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne I. Zawartość opracowania 1-40 1. Strona tytułowa Str.1 2. Spis treści Str.2 II. Dokumenty formalne 1. Uprawnienia projektanta architektury Str.3 2. PrzynaleŜność projektanta do Izby Budowlanej Str.4 3.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) Opis techniczny do projektu sali gimnastycznej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 1.1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo