JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ ROKU Poznań, 12 sierpnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ ROKU 2015. Poznań, 12 sierpnia 2015 r."

Transkrypt

1 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ ROKU 2015 Poznań, 12 sierpnia 2015 r. Raport STAR FITNESS S.A. za II kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

2 Strona 2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE O EMITENCIE... 3 II. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BILANS RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 6 III. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI... 6 IV. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI... 7 V. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM... 9 VI. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI... 9 VII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE... 9 VIII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI... 9 IX. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH... 9 X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU... 9 XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY... 10

3 Strona 3 I. INFORMACJE O EMITENCIE Star Fitness Spółka Akcyjna ul. Bolesława Krzywoustego 72, Poznań KRS Sąd Rejonowy dla Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy: ,70 zł tel./fax / ZARZĄD Sebastian Gazda Prezes Zarządu Szymon Kolasiński Wiceprezes Zarządu Magdalena Gazda Członek Zarządu Autoryzowany Doradca: INC S.A. STAR FITNESS S.A. z siedzibą w Poznaniu dostarcza kompleksowych rozwiązań dla branży fitness. Spółka powstała w 2006 r. pod nazwą Haberq Sp. z o.o., jako przedstawiciel jednego z najbardziej dynamicznie rozwijającego się amerykańskiego producenta sprzętu fitness Star Trac. Od 2010 r. firma działa pod nazwą Star Fitness. Debiut giełdowy Spółki miał miejsce w dniu 20 grudnia 2011 r. Firma specjalizuje się w dystrybucji profesjonalnego sprzętu do wyposażenia klubów fitness renomowanych marek Star Trac, Jordan, Vicore, Mega Form, Olymp&Olimp, oferuje programy treningowe, takie jak: Spinning, Indorwalking, kompleksowe i profesjonalne szkolenia kadry instruktorskiej w ramach Akademii Star Fitness oraz wsparcie marketingowe. Firma zapewnia doradztwo w zakresie doboru produktów i tworzenia programów treningowych dla klientów biznesowych. Od listopada 2012 roku prowadzi także sprzedaż sprzętu do ćwiczeń do użytku domowego. Dostarczanie wymagającym klientom najnowocześniejszych rozwiązań zobowiązuje, dlatego inwestujemy nie tylko w poszerzanie coraz bogatszej oferty sprzętu, ale przede wszystkim w rozwój kadry. Dzięki temu dysponujemy zespołem profesjonalistów i pasjonatów, którzy projektują, wdrażają i roztaczają opiekę nad klientami i oferowanymi produktami. Od początku istnienia stawiamy szczególny nacisk na rozwój, co przynosi efekty w postaci jednego z najbardziej dynamicznych wzrostów w branży. Star Fitness S.A. tworzy zespół specjalistów prekursorów branży fitness w Polsce. Oferowane produkty i usługi spełniają najwyższe światowe standardy. Każdy z projektowanych klubów musi osiągnąć pewien wzorcowy poziom, zgodny z obowiązującymi trendami na świecie. Oprócz dostawy i dystrybucji sprzętu oraz szkoleń, zapewniamy także doradztwo z zakresu zdrowego stylu życia, zarówno dla swoich klientów, jak i osób ćwiczącym w ich klubach. Ponadto oferujemy klientom możliwość wyboru wielu instrumentów finansowania realizowanej inwestycji oraz szerokie wsparcie marketingowe, które wpływa na rozpoznawalność i pomaga zwiększyć przychody klubu. Tym samym maksymalizowana jest stopa zwrotu danego przedsięwzięcia.

4 Strona 4 II. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Od do Od do Od do Od do A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, , , , ,61 w tym: od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,51 Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, II. zmniejszenie - wartość ujemna) , , , ,52 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,62 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,39 I. Amortyzacja , , , ,84 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,76 III. Usługi obce , , , ,86 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , ,31 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , , ,74 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,71 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,44 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,73 C. Wynik ze sprzedaży (A-B) , , , ,78 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,53 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 756,50 0, ,50 0,00 II. Dotacje 0, , , ,00 III. Inne przychody operacyjne , , , ,53 E. Pozostałe koszty operacyjne 7 103, , , ,09 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 7 103, , , ,10 F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) , , , ,34 G. Przychody finansowe , , , ,57 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: , , , ,49 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne , , , ,08 H. Koszty finansowe , , , ,45 I. Odsetki, w tym: , , , ,30 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne , , , ,15 I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H) , , , ,22 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Wynik brutto (I+/-J) , , , ,22 L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Wynik netto (K-L-M) , , , ,22 *Dane porównywalne za II kwartał roku 2014 zostały sporządzone na podstawie danych finansowych prezentowanych w raporcie kwartalnym za II kwartał Różnice pomiędzy ww. danymi mogą wynikać z korekt przeprowadzonych w okresie pomiędzy publikacją raportu kwartalnego za II kwartał 2014 a obecnym stanem.

5 Strona 5 2. BILANS Stan na Stan na AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , ,65 I. Wartości niematerialne i prawne , ,50 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,35 III. Należności długoterminowe , ,86 IV. Inwestycje długoterminowe ,34 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,94 Stan na Stan na B. AKTYWA OBROTOWE , ,49 I. Zapasy , ,82 II. Należności krótkoterminowe , ,68 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,81 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,70 AKTYWA RAZEM: , ,14 Stan na Stan na PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,83 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 0, , ,53 0,00 0, , , , , , ,22 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ , ,31 I. Rezerwy na zobowiązania , ,57 II. Zobowiązania długoterminowe , ,79 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,06 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,00 PASYWA RAZEM: , ,14 *Dane porównywalne za II kwartał roku 2014 zostały sporządzone na podstawie danych finansowych prezentowanych w raporcie kwartalnym za II kwartał Różnice pomiędzy ww. danymi mogą wynikać z korekt przeprowadzonych w okresie pomiędzy publikacją raportu kwartalnego za II kwartał 2014 a obecnym stanem.

6 Strona 6 3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA) Od do Od do Od do Od do A. I. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk (strata) netto , , , ,22 II. Korekty razem , , , ,24 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) , , , ,46 B. I. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wpływy , , , ,20 II. Wydatki , , , ,74 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , , , ,54 C. I. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy , , , ,68 II. Wydatki , , , ,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , , , ,68 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III) 743, ,51-550, ,32 E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 743, ,51-550, ,32 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 80, , , ,12 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D) 823, ,80 823, ,80 *Dane porównywalne za II kwartał roku 2014 zostały sporządzone na podstawie danych finansowych prezentowanych w raporcie kwartalnym za II kwartał Różnice pomiędzy ww. danymi mogą wynikać z korekt przeprowadzonych w okresie pomiędzy publikacją raportu kwartalnego za II kwartał 2014 a obecnym stanem. 4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Stan na Stan na I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO) , ,33 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych , ,07 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) , ,83 III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,83 *Dane porównywalne za II kwartał roku 2014 zostały sporządzone na podstawie danych finansowych prezentowanych w raporcie kwartalnym za II kwartał Różnice pomiędzy ww. danymi mogą wynikać z korekt przeprowadzonych w okresie pomiędzy publikacją raportu kwartalnego za II kwartał 2014 a obecnym stanem. III. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania na 30 czerwca 2015 r. są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 nr 152 poz z późn. zm.). Rachunek zysków i strat jest sporządzony metodą porównawczą. Wycena aktywów i pasywów: - środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne: w cenie nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy amortyzacyjne,

7 Strona 7 - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, których wartość wynosi powyżej 1 500,00 zł lecz poniżej 3 500,00 zł, zaliczane są w koszty działalności w miesiącu ich zakupu poprzez jednorazowy odpis amortyzacyjny, - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, których wartość jest niższa niż 1 500,00zł są traktowane jako materiały, - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonano metoda liniową na podstawie planu amortyzacji, - stany zapasu materiałów i towarów wyceniono wg rzeczywistych cen zakupu lub nabycia, nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto, - dla ustalenia wartości rozchodu dla towarów handlowych i materiałów przyjęto zasadę: pierwsze przyszło pierwsze wyszło. W zakresie polityki rachunkowości Spółki nie wystąpiły zmiany mogące wpłynąć na dane porównywalne w innych okresach. IV. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI Dla Spółki Star Fitness S.A. II kwartał 2015 roku był okresem ciężkiej pracy, która niestety nie przełożyła się bezpośrednio na wyniki finansowe w tym czasie. Jest to związane z silną sezonowością, która występuje w branży Emitenta. W omawianym okresie Spółka swoją uwagę skoncentrowała na kontraktach, których realizacja przewidziana jest na kolejne kwartały oraz nad zwiększeniem liczby szans sprzedażowych. Spółka Star Fitness wypracowała przychody ze sprzedaży za okres od stycznia do czerwca 2015 r. na poziomie tysiąca złotych, co przekłada się na wzrost (o 92%) w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. W II kwartale 2015 r. Emitent osiągnął przychody na poziomie tysiąca złotych, jest to wzrost o 142% w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży nie przełożył się bezpośrednio na wynik Emitenta. Spółka osiągnęła stratę netto w I półroczu 2015 r. wynoszącą tys. zł. Gorsze wyniki w pierwszej połowie 2015 w stosunku do analogicznego okresu roku 2014 spowodowane są głównie przez niższą marżę na sprzedanych towarach. Niższa marża jest efektem wydań promocyjnych dla klientów, z którymi Emitent ma podpisane długoterminowe kontrakty. Spółce zależy na utrzymywaniu dobrych, długookresowych relacji z kluczowymi klientami, w związku z tym musi oferować atrakcyjne ceny, które będą zachętą do dalszej, długookresowej współpracy. Bardzo duży wpływ na wyniki osiągnięte w 2015 roku miała sezonowość w branży, która widoczna jest w każdym roku działalności Spółki. Większość klubów fitness rozpoczyna swoją działalność w drugiej

8 Strona 8 połowie roku. Jednak już w pierwszej części roku prowadzone są rozmowy i negocjacje z klientami zmierzające do podpisania kontraktów, które zostaną sfinalizowane w III i IV kwartale 2015 roku. Do pozostałych przyczyn, które negatywnie wpłynęły na wyniki możemy zaliczyć różnice kursowe, które spowodowały znaczący wzrost kosztów finansowych. Ponadto, w związku z planami dalszego, dynamicznego rozwoju Spółki, zwiększono zatrudnienie oraz wdrożono zmiany w strukturze organizacyjnej. W II kwartale głównym przedsięwzięciem marketingowym był udział w największych fitnessowych targach na rynku polskim Fit Expo 2015 w Poznaniu. Star Fitness co roku prezentuje swoje produkty na okazałym stoisku, jednak w tym roku poza głównym stoiskiem Star Fitness, firma prezentowała osobne stoisko wystawiennicze ukazujące produkty marki Mega Form, których Star Fitness jest wyłącznym dystrybutorem w kraju. Stoisko Mega Form jako jedyne w tym roku zdobyło wyróżnienie Acanthus Aureus. Jest to przyznawana przez MTP nagroda, która ma na celu nagradzanie najlepszych rozwiązań architektonicznych i graficznych, które sprzyjają bezpośredniej komunikacji z klientem i podkreślają pozytywny wizerunek firmy, wystawiającej swoją ofertę na poszczególnych targach. Statuetką Złotego Akanta nagradzane są stoiska najlepiej zaprojektowane i przygotowane do realizacji strategii marketingowej firmy podczas targów. Poza tym firma otrzymała również Złoty Medal za produkt BoxMaster. W czerwcu dodatkowo zostały przygotowane 2 kampanie promujące oferty specjalne związane z usługami serwisowymi: Utrzymaj dobrą formę Twoich rowerów oraz Pierwszy przegląd maszyn siłowych w Twoim klubie gratis. W maju została też wdrożona nowa strona firmy. Został znacznie zmieniony design oraz jej użyteczność. Poza tym, jak dotychczas były realizowane działania typowo wizerunkowe na Facebooku, poprzez mailingi i stronę internetową. W II kwartale 2015 r. w dalszym ciągu trwały prace związane z zakończeniem inwestycji w fabrykę sprzętu fitness w Kutnie. Zakończono prace związane z dostawą i montażem wyposażenia w części magazynowej oraz rozpoczęto prace związane z wyposażaniem hali produkcyjnej w maszyny i urządzenia do produkcji. W ramach montażu wyposażenia magazynowego zakończono prace związane z montażem regałów paletowych tradycyjnych, regałów półkowych z antresolą oraz regałów wspornikowych. W ramach prac wykonanych w części magazynowej dostarczone zostały w tym okresie i uruchomione wózki widłowe wraz wyposażeniem dodatkowym do obsługi magazynu. W ramach prac związanych z wyposażaniem hali produkcyjnej została dostarczona do zakładu w Kutnie, a następnie zmontowana i uruchomiona, pneumatyczna komora śrutownicza służąca do przygotowania powierzchni elementów stalowych produkowanego sprzętu fitness przed procesem malowania proszkowego. W okresie tym wykonano niezbędne podłączenia mediów na potrzeby komory śrutowniczej, jak również malarni proszkowej, której montaż i uruchomienie zaplanowano w kolejnym kwartale.

9 Strona 9 V. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM Nie dotyczy. VI. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI Nie dotyczy. VII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. VIII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. IX. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Nie dotyczy. X. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Według publicznie dostępnych informacji struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu jest następująca: Akcjonariusz liczba akcji % akcji liczba głosów % głosów Sebastian Gazda ,98% ,98% Szymon Kolasiński ,43% ,43% Pozostali ,59% ,59% Razem ,00% ,00%

10 Strona 10 XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY Forma zatrudnienia Liczba zatrudnionych Liczba pełnych etatów Umowa o pracę Umowa o dzieło, zlecenie i inne Dane na koniec II kwartału 2015 r Poznań, dnia 12 sierpnia 2015r. Prezes Zarządu Sebastian Gazda

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za I kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ZA KWARTAŁ 2014 ROKU (dane za okres 01.01.2014 r. 31.03.2014 r.) Zawartość raportu: 1. podstawowe informacje o Emitencie (jednostka dominująca) 2. wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

za III kwartał 2012 roku

za III kwartał 2012 roku RAPORT KWARTALNY Milkpol Spółki Akcyjnej za III kwartał 2012 roku WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. Czarnocin, dnia 14 listopada 2012 roku MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN,

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Spis treści Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 31.03.2009 aktywa... 4 Bilans na 31.03.2009 pasywa... 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku

RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku RAPORT ROCZNY Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Data: 14 Czerwca 2014 roku 1 SPIS TREŚCI: Lp. Nr strony 1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. 4 2 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 SPIS TREŚCI 1 Podstawowe dane o Emitencie. 1.1. Dane adresowe 1.2. Główny przedmiot działalności 1.3.

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje pozabilansowe nie wystąpiły. 4 5 6 7 INFORMACJE DODATKOWE I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku)

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej MGM SYSTEMS S.A. za rok obrotowy 2014 (dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku) Wrocław 12 czerwca 2013 roku Wrocław, 30 czerwca 2015 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo