1. Zapewnienie miejsc składowania oraz ciągów komunikacyjnych zgodnie z wytycznymi organizatora prac

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Zapewnienie miejsc składowania oraz ciągów komunikacyjnych zgodnie z wytycznymi organizatora prac"

Transkrypt

1 MAGAZYNOWANIE Główne zagrożenia 1. Przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas ręcznego podnoszenia i przenoszenia materiałów 2. Upadek przedmiotu z wysokości 3. Upadek z wysokości 4. Uderzenie, przygniecenie, zmiażdżenie przez przewracający się materiał 5. Uderzenie, przygniecenie, zmiażdżenie transportowanym materiałem, elementem maszyny transportującej 6. Uderzenie, przygniecenie, zmiażdżenie przez przewracającą się maszynę 7. Najechanie, potrącenie przez maszynę transportującą 8. Uszkodzenie, zmiażdżenie kabiny pojazdu dostawczego spadającym z wysokości materiałem 9. Uderzenie, skaleczenie o wystające elementy składowanych materiałów 10. Potknięcie się, upadek 11. Zagrożenia związane z przechowywaniem substancji niebezpiecznych (zatrucie, pożar, wybuch, zagrożenie dla środowiska) Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace Wykonujący prace Planowanie i organizowanie prac w sposób minimalizujący ryzyko 1. Wyznaczenie miejsc składowania 2. Zapewnienie środków do wygrodzenia i oznakowania stref składowania 3. Zapewnienie pomieszczeń magazynowych w tym wyposażonych w półki o nośności przewidzianej dla składowanych materiałów 4. Zapewnienie środków ochrony zbiorowej w przypadku wyznaczenia miejsc składowania na wysokości powyżej 1 m (np. na stropach) 5. Wyznaczenie ciągów komunikacyjnych, bezpiecznego dostępu do miejsc składowania. 1. Zapewnienie miejsc składowania oraz ciągów komunikacyjnych zgodnie z wytycznymi organizatora prac 2. Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem, wygrodzeniem i oznakowaniem miejsc składowania 3. Zapewnienie stosowania i nadzór nad prawidłowym montażem środków ochrony zbiorowej 4. Zapewnienie drożności ciągów komunikacyjnych 1. Korzystanie z wyznaczonych ciągów komunikacyjnych 2. Utrzymanie drożności ciągów komunikacyjnych 3. Montaż środków ochrony zbiorowej, środków do wygrodzenia miejsc składowania zgodnie z wytycznymi pracownika nadzoru 4. Korzystanie z urządzeń dystansowych 5. Nie przekraczanie dopuszczalnej wysokości stosów 6. Składowanie materiałów w sposób

2 6. Zapewnienie sprawnych maszyn do transportu materiałów 7. Zapewnienie pracowników do obsługi maszyn z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami 8. Zapewnienie hakowego z odpowiednimi kwalifikacjami 9. Zapewnienie podestów, drabino-podestów umożliwiających dostęp do wyżej położonych elementów składowanych materiałów (np. podczas podczepiania ściany szalunkowej) 10. Zapewnienie urządzeń dystansowych 11. Zapewnienie instrukcji składowania substancji niebezpiecznych 12. Zapewnienie instrukcji użytkowania przechowywanych urządzeń, maszyn 13. Zapewnienie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych 14. Wyznaczenie pracownika do obsługi magazynu 5. Wyznaczenie ciągów komunikacyjnych służących do przemieszczania się w strefie składowania 6. W przypadku magazynowania w jednej strefie składowania różnych rodzajów materiałów wyznaczenie i oznakowanie miejsc składowania osobno dla każdego rodzaju materiału 7. Niedopuszczenie do przekraczania dozwolonych przepisami wysokości stosów 8. Zapewnienie składowania materiałów w sposób stabilny 9. Zapewnienie czytelnej informacji o dopuszczalnym obciążeniu stropów, półek przeznaczonych do składowania materiałów 10. Zapewnienie stosowania urządzeń dystansowych 11. Zapewnienie prawidłowej organizacji transportu przy użyciu maszyn w tym obecności hakowego w przypadku transportu przy użyciu dźwigu 12. Niedopuszczenie do przekraczania dopuszczalnego udźwigu maszyn 13. Kontrola stanu zawiesi 14. Zapewnienie magazynowania substancji zapewniający ich stabilność 7. Zachowanie wymaganych odległości między miejscem składowania materiałów a ogrodzeniem, stanowiskiem pracy 8. Składowanie materiałów zgodnie z wytycznymi pracownika nadzoru 9. Nie przekraczanie dopuszczalnej nośności stropów, półek, maszyn 10. Składowanie substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi Kart charakterystyki 11. Stosowanie się do zakazu wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo, palenia papierosów i operowania otwartym ogniem w pobliżu składowania butli z gazami technicznymi i płynnymi. 12. Obsługiwanie maszyn tylko przez pracowników posiadających wymagane uprawnienia 13. Bieżąca kontrola stanu zawiesi 14. Stosowanie się do wskazówek hakowego 15. Załadunek pojazdów w sposób uniemożliwiający wypadnięcie, wysunięcie się, rozsypanie materiału w czasie jego transportu

3 niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi Kart charakterystyki 16. Zachowanie szczególnej ostrożności podczas załadunku i rozładunku materiałów 17. Stosowania udostępnionych podestów, drabino-podestów (zakaz wspinania się po elementach składowanych materiałów) Środki ochrony zbiorowej Zapewnienie balustrad ochronnych przy krawędziach stropów, podczas składowania materiałów na wysokości Zapewnienie środków do wygrodzenia miejsc składowania balustrady, taśmy ostrzegawcze Zapewnienie oznakowania miejsc składowania Zapewnienie sprawnej sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej maszyn

4 Środki ochrony indywidualnej hełm ochronny buty ochronne rękawice ochronne okulary ochronne odzież odblaskowa Szczegółowe wytyczne określające prawidłowy przebieg procesu składowania materiałów na terenie budowy Transport, rozładunek i załadunek materiałów w miejscach składowania 1.Rozładunek załadunek samochodu dostawczego Zapewnienie utwardzonego ciągu komunikacyjnego oraz utwardzonego, poziomego i stabilnego miejsca do rozładunku samochodu dostawczego Opuszczenie kabiny przez kierowcę pojazdu dostawczego na czas rozładunku/załadunku z wyjątkiem pojazdów, których kabiny zostały konstrukcyjnie zabezpieczone przez producenta. Stosowanie przez kierowcę pojazdu przebywającego poza kabiną, środków ochrony indywidualnej Wygrodzenie strefy niebezpiecznej Zapewnienie bezpiecznego dostępu na platformę samochodu dostawczego Zachowanie szczególnej ostrożności podczas przemieszczania się po platformie załadunkowej pojazdu, w tym stosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości np. poprzez zastosowanie systemu Alsipercha, mobilnego lub zamontowanego na stałe, w miejscu przeznaczonym do prowadzenia rozładunku/załadunku materiałów Przed otwarciem burty skrzyni ładunkowej należy Sprawdzenie stabilności ładunku znajdującego się na skrzyni pojazdu przed opuszczeniem burty 2.Transport przy użyciu dźwigu, żurawia wieżowego Dopuszczenie do użytkowania na terenie budowy sprawnych maszyn oraz zawiesi z aktualną dokumentacją UDT (dopuszczenie do użytkowania, przeglądy) Dopuszczenie do pracy operatora dźwigu posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

5 Zapewnienie nadzoru hakowego posiadającego odpowiednie kwalifikacje (np. szkolenie stanowiskowe z zakresu czynności wykonywanych przez hakowego), wyposażonego w urządzenie do komunikacji radiowej. Zapewnienie stałej współpracy-komunikacji między hakowym a operatorem dźwigu Używanie sygnałów dźwiękowych przez operatora żurawia Prawidłowe podczepienia materiału do zawiesia Oddalenie się pracowników na bezpieczną odległość przed uniesieniem ładunku Wolne naprężanie zawiesi i kontrola prawidłowego zamocowania ładunku przed podaniem sygnału do dalszego podnoszenia i transportu Korzystanie z urządzeń dystansowych do asekuracji transportowanego ładunku Zapewnienie przemieszczania ładunku na wysokości co najmniej 1 m nad przeszkodami znajdującymi się na jego drodze Nie przemieszczanie ładunku nad pracownikami Zapewnienie odpowiednich podkładek w miejscu składowania, umożliwiających zdjęcie i wyciągnięcie łańcuchów lub lin, oraz zabezpieczenie składowanego materiału Odczepianie ładunku dopiero po jego pełnym opuszczeniu i ustabilizowaniu 3.Transport przy użyciu wózka widłowego, koparko-ładowarki Zapewnienie sprawnych maszyn z wymaganą przepisami, aktualną dokumentacją, obsługiwanych przez pracowników z odpowiednimi uprawnieniami Zapewnienie utwardzonego ciągu komunikacyjnego oraz utwardzonego, poziomego i stabilnego miejsca do rozładunku pojazdu dostawczego Stosowanie przez operatora maszyny sygnałów świetlnych i dźwiękowych Stosowanie środków ochrony indywidualnej przez operatora maszyny podczas przebywania poza kabiną Zabezpieczenie ładunku umieszczonego na maszynie przed przypadkowym wysunięciem, wypadnięciem, wysypaniem Zachowanie szczególnej ostrożności przez operatora maszyny i pracowników przebywających w pobliżu pojazdu będącego w ruchu Nie przekraczanie dopuszczalnego obciążenia maszyny

6 Wyznaczenie i przygotowanie miejsc składowania 1. Na terenie budowy należy wyznaczyć, wygrodzić i oznakować miejsca do składowania materiałów i wyrobów. 2. Miejsca te powinny być wyrównane do poziomu, utwardzone i odwodnione. 3. W miejscach składowania materiałów powinny być wywieszone czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania (rys. 1). 4. Dla każdego rodzaju składowanego materiału powinny być określone : miejsce składowania Rys. 1 Znak informacyjny Dopuszczalne obciążenie stropu sposób składowania dopuszczalna wysokość składowania. 5. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia lub upadku składowanych wyrobów i urządzeń. 6. Przy sytuowaniu składowisk wyrobów i materiałów w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych należy zachować wymagane minimalne odległości liczone w poziomie od skrajnych przewodów, (rys. 2) : 7. Masa składowanego ładunku nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania: regałów, podestów itp. 8. Masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych do jego składowania i transportu, nie może przekraczać dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów, na których odbywa się składowanie. Rys. 2 Strefa niebezpieczna od napowietrznych linii energetycznych 9. Przedmioty, których wymiary, kształt i masa decydują o ich indywidualnym sposobie składowania, powinny być ustawione stabilnie, z uwzględnieniem położenia środka ciężkości, aby zapobiec ich wywróceniu się lub spadnięciu.

7 Składowanie materiałów na terenie otwartym 1. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m. 2. Stosy materiałów workowych układa się w warstwach krzyżowo, do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. 3. Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowań 0,75 m od skrajni podwozia lub platformy obrotowej żurawia 5 m od stałego stanowiska pracy 4. Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejście o szerokości co najmniej 1 m oraz przejazd o szerokości odpowiadającej gabarytowi załadowanych środków transportowych. 5. Układanie prefabrykatów (sposób ułożenia i liczba warstw) powinno być zgodne z instrukcją producenta (Rys. 3). 6. Wchodzenie i schodzenie ze stosu powinno odbywać się przy użyciu drabin lub schodni. 7. Podczas składowania materiałów sypkich należy uwzględnić: Rys.3 Składowanie żelbetowych elementów prefabrykowanych: a) płyt ściennych właściwości chemiczne i fizyczne towarów wytrzymałość podstawy wymagania przeciwpożarowe właściwy dla każdego towaru kąt zsypu 8. Materiały pylące, składowane luzem muszą być szczelnie ogrodzone co najmniej do wysokości 0,5m ponad wysokość składowanego materiału. 9. Wchodzenie pracowników na zwały materiałów sypkich jest możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach, przy zastosowaniu pomostów lub innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, a także przy zapewnieniu asekuracji przez drugiego pracownika oraz odpowiedniego nadzoru.

8 Składowanie materiałów na regałach 1. Regały powinny mieć odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję oraz zabezpieczenia przed przewróceniem się. 2. W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić informację określającą dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych 2. Szerokość odstępów pomiędzy regałami musi odpowiadać stosowanym środkom transportu oraz powinna umożliwiać bezpieczne operowanie tymi środkami i ładunkami. 3. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe należy zastępować ręczny transport i składowanie materiałów na regałach transportem zmechanizowanym. 5. Sposób układania i zdejmowania materiałów na regałach nie może stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników. 6. Przedmioty łatwo tłukące się, niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne oraz materiały o największej masie powinny być składowane na najniższych półkach regałów Magazynowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych 1. Wszystkie substancje i mieszaniny niebezpieczne powinny być magazynowane w pomieszczeniach i miejscach do tego przeznaczonych zgodnie z instrukcjami producenta oraz Kartami charakterystyki oznakowanych za pomocą znaku ostrzegawczego ogólny znak ostrzegawczy ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (rys. 4) 3. Przechowywanie substancji i mieszanin niebezpiecznych dozwolone jest tylko w przeznaczonych do tego pojemnikach producenta, odpowiednio oznakowanych i nieuszkodzonych. 4. Rozlewanie substancji i mieszanin niebezpiecznych do innych pojemników, a zwłaszcza opakowań po produktach spożywczych, jest zabronione. 5. Niebezpieczne substancje i mieszaniny powinny być składowane na regałach posiadających odpowiednio wytrzymałą i stabilną konstrukcję na najniższych półkach Rys. 4

9 zabezpieczone przed wróceniem się i przedostaniem do środowiska (kuwety) 6. Podczas przechowywania substancji i mieszanin niebezpiecznych (np. paliw, płynów antyadhezyjnych, rozpuszczalników) należy stosować odpowiednie zabezpieczenia przed rozlewaniem i rozprzestrzenianiem się zawartości zbiorników w razie ich uszkodzenia, jak np. wanny wychwytowe, zbiorniki odciekowe (rys. 5) Rys 5 Magazynowanie butli z gazami technicznymi i płynnymi 1. Zbiorniki z gazami technicznymi należy chronić przed nagrzewaniem do temperatury powyżej +35 o C, przed bezpośrednim oddziaływaniem płomienia, iskier i gorących cząstek stałych oraz przed wstrząsami. 2 Zbiorniki przenośne przeznaczone do przechowywania tlenu i mieszanin tlenu z innymi gazami, powinny być w sposób szczególny chronione przed kontaktem z tłuszczami i smarami. 3. Zbiorników z gazami technicznymi zarówno napełnionych, jak i pustych nie wolno przechowywać w otoczeniu substancji korodujących. 4. Butle pełne i puste należy składować osobno. 4. Składując butle należy je segregować według zawartości, izolując butle z gazami palnymi od butli z gazami utleniającymi. 5. Butle należy składować w pozycji pionowej, zabezpieczając je przed upadkiem. 6. Miejsca magazynowania gazów technicznych powinny być wyznaczone na otwartej przestrzeni. 7. Pomieszczenia do przechowywania gazów technicznych i płynnych powinny być:

10 odpowiednio oznakowane, wykonane z materiałów niepalnych, o konstrukcji ażurowej zadaszone wyposażone w gaśnice 8. Butle z gazami palnymi (gaz propan butan) należy składować na lub powyżej poziomu gruntu, w odległości co najmniej trzech metrów od studzienek i zagłębień terenu z wyznaczoną strefą 1 m wolnej przestrzeni wokół miejsca ich magazynowania (strefa 2 zagrożenia wybuchem) 9.W bezpośrednim sąsiedztwie punktu składowego butli z gazami palnymi nie należy: wykonywać prac niebezpiecznych pożarowo magazynować materiałów łatwo palnych, magazynować materiałów palnych, palić tytoniu. Czynności niedozwolone 1. Opierania składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego. 2. Wyciągania materiałów z dolnych warstw stosów oraz podkopywania zwałów materiałów sypkich. 3. Przemieszczania materiałów budowlanych, ziemi itp. podczas mechanicznego załadunku i rozładunku bezpośrednio nad ludźmi. 4. Składowania materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia lub między torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 1 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Autor Jerzy Kaczmarek główny specjalista ds. bhp Konsultant Kazimierz Żurawski główny specjalista

Bardziej szczegółowo

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa BHP str. 1 z 23 I. Transport - charakterystyka Transport towarów stanowi bardzo ważny element w działalności każdego przedsiębiorstwa i możemy go podzielić na: transport zewnętrzny i wewnętrzny. Schematycznie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.191.1596 2004-05-01 zm. Dz.U.03.178.1745 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Główne zagrożenia 1. Upadek człowieka z wysokości 2. Upadek przedmiotu z wysokości Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace Wykonujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH

WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH WYMAGANIA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ Z UDZIAŁEM PONAD 50 OSÓB, W TYM BALI SYLWESTROWYCH I. Organizator imprezy każdorazowo przed jej rozpoczęciem powinien zapewnić bezpieczeństwo pożarowe i sprawdzić warunki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP stosowane przez Agencję INA-PRESS,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu.

ZAKRES Remontu pomieszczeń dla potrzeb szkoły muzycznej na ul. Sadowej w Przasnyszu. INWEST- BUD Mariusz Piórkowski Nowa Wieś Kętrzyńska 10A, 11-400 Kętrzyn adres do korespondencji : ul. Mickiewicza 2/300, 11-400 Kętrzyn tel. 604 261 584 e-mail: inwest-bud1@wp.pl ZAKRES Remontu pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a

Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a Agenda 1. Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej. Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a 2.. 3.. 4. Systemy technicznego wyposażenia. 1/102 2/102 Infrastruktura magazynowa Pojęcie i zakres infrastruktury

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CHOCZEWO GMINA CHOCZEWO INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) LINIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo