DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH)"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) SYSTEM REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH Rewizja: 04 Data: ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 37/3 tel./fax RACKSYSTEM biuro handlowe Kraków: Kraków, oś.bohaterów Września 3/1a tel./fax +48 (12) tel.kom

2 1. Definicje i określenia Charakterystyka systemu Producent Charakterystyka Konstrukcja regału Instrukcja montażu Dokładność montażu Wymagania ogólne Połączenia na śruby Dokręcanie śrub Znakowanie Transport elementów Użytkowanie Sposób składowania towaru Parametry wytrzymałościowo ruchowe Zapewnienie stateczności Kotwienie Budowa podłoża Poziomowanie konstrukcji Dopuszczalne obciążenia Dopuszczalne obciążenie ramienia (wspornika) Dopuszczalne obciążenie pojedynczej nogi dłużycy Dopuszczalne obciążenie modułu dłużycy Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe Eksploatacja Warunki bezpiecznej eksploatacji Warunki bezpiecznego składowania Rodzaj i częstotliwość przeglądów. Zakres konserwacji Postępowanie na wypadek sytuacji krytycznych i awarii Załączniki Normy i dokumenty związane SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 2 z 20

3 1. Definicje i określenia Określenia przyjęto zgodnie z normami PN-M-78320, PN-M-78321,PN-89/M/78322, PN-91/M-78323, PN-M92/M nomenklaturą zakładową oraz nazewnictwem używanym w Kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa przygotowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania pełniący rolę Ośrodka Normalizacyjnego do 1997r. Regał Dłużycowy wielopoziomowa konstrukcja przestrzenna, przeznaczona do składowania elementów długich, nie krótszych niż 1,1 m. Poziom składowania wysokość miejsca składowania mierzona od poziomu posadzki Słup dłużycy element konstrukcyjny regału dłużycowego Stopa dłużycy element konstrukcyjny regału dłużycowego Noga dłużycy element złożony ze słupa dłużycy i stopy dłużycy połączonych wymaganą liczbą śrub Łącznik element konstrukcyjny stężający ze sobą dwie nogi dłużycy Stężenie element konstrukcyjny stężający ze sobą dwie nogi dłużycy Moduł regałowych konstrukcja, w skład której wchodzą trzy komplety nóg dłużycowych, sześć łączników, sześć stężeń oraz określona ilość ramion tworzących poziomy składowania Ciąg modułów konstrukcja tworzona z jednego lub kilku modułów regałowych ustawionych sąsiadująco ze sobą, połączonych wymaganą liczbą łączników Obciążenie regału masa ładunku umieszczona na module regału Obciążenie nogi masa ładunku umieszczona na pojedynczej nodze dłużycy Obciążenie ramienia masa ładunku umieszczona na ramieniu regału Obciążenie maksymalne maksymalna, deklarowana przez Producenta, masa ładunku umieszczona na regale Stateczność podłużna modułu zdolność regału do zachowania równowagi trwałej (całej konstrukcji oraz jej elementów) pod wpływem działania poziomych sił wzdłuż pionowej, podłużnej płaszczyzny symetrii regału. Stateczność poprzeczna modułu zdolność regału do zachowania równowagi trwałej (całej konstrukcji oraz jej elementów) pod wpływem działania sił prostopadłych do pionowej, podłużnej płaszczyzny symetrii regału. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 3 z 20

4 2. Charakterystyka systemu 2.1. Producent Producentem Systemu regałów dłużycowych jest firma RACKSYSTEM Aleksander Kowalski zwana dalej Producentem 2.2. Charakterystyka System regałów dłużycowych (zwanych również Regałami Wspornikowymi) to doskonały sposób na wydajne i ekonomiczne składowanie towarów dłużycowych (rury, płyty, profile, pręty), których długość przekracza dostępne długości trawersów w innych systemach regałów. Idea systemu polega właściwie na przymocowaniu wsporników, na których będzie spoczywał towar. Odstęp pomiędzy poszczególnymi wspornikami jest zależny od planowanego obciążenia oraz sztywności składowanych elementów. Konstrukcja regału pozwala na składowanie obok siebie różnych towarów niezależnie od ich długości Elementami nośnymi konstrukcji są belki z dwuteowników ekonomicznych skręcanych na montażu śrubami klasy 8.8. Konstrukcje stężają belki z rur prostokątnych i cięgna stalowe. Rys 1. Możliwości systemu regałów dłużycowych SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 4 z 20

5 Przy ustalaniu usytuowania regału dłużycowego, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: - dostępną przestrzeń przeznaczoną do magazynowania zapasów, - przewidywane przez użytkownika obciążenie regału, - gabaryty przewidzianych do składowania przedmiotów oraz formę ich przechowywania, - wytrzymałość nogi dłużycy w zależności od ilości poziomów składowania. Dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa eksploatacyjnego regałów obsługiwanych jezdnymi wózkami podnośnikowymi należy przewidzieć właściwą przestrzeń manewrową (wg PN-M-78321) oraz odpowiednie podłoże w obrębie umiejscowienia regału Konstrukcja regału Rys.2 Moduł regału dłużycowego SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 5 z 20

6 3. Instrukcja montażu Montaż może się odbyć po dokonaniu uzgodnień z właścicielem obiektu. Wszelkie prace prowadzić należy zgodnie z PN-B (klasa3), warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowcy oraz instrukcjami producenta. a) Słup nogi H-4800 połączyć ze Stopą nogi G-1470 przy pomocy śrub M20/80 klasa 8.8, tworząc Nogę dłużycy ( rysunek 3) b) Połączyć według podpunktu (a) trzy Nogi dłużycy c) Ustawić nogi w miejscu montażu skręcając je Łącznikami (rysunek 4) d) Ustawioną konstrukcję wypoziomować e) Zamontować Stężenia (rysunek 5) kontrując śrubami rzymskimi do sztywności cięgna f) Przytwierdzić konstrukcję do podłoża przy pomocy kotew o odpowiedniej wytrzymałości g) Zamontować Ramiona dłużycy na odpowiednich (równych) poziomach składowania Rys.3 Noga regału dłużycowego Rys.4 Łączniki regału dłużycowego SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 6 z 20

7 Rys.5 Stężenie regału dłużycowego UWAGA! NIEDOPUSZCZALNY JEST MONTAŻ RAMION NA RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH PRZY JEDNYM POZIOMIE SKŁADOWANIA. Rys.6 Właściwe rozmieszczenie ramion dłużycy 4. Dokładność montażu 4.1. Wymagania ogólne Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. Parametr Odległość między końcowymi słupami Odległość między sąsiednimi słupami Różnica poziomów na końcach wsporników Pochylenie słupa Odchyłka dopuszczalna = ± 20 mm = ± 5 mm = ± 5 mm = ± 10 mm Tabela 1 Dopuszczalne odchyłki regału dłużycowego. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 7 z 20

8 Właściciel obiektu ma obowiązek zapewnić odpowiednią nośność i wytrzymałość powierzchni stosowna do planowanego obciążenia na której będzie posadowiony regał Połączenia na śruby Wymagania ogólne: - Nakrętki i podkładki zaleca się stosować według klasy wytrzymałości 8.8, - Długość części gwintowanej trzpienia śruby powinna być dobrana tak, aby pod nakrętką pozostawał nie mniej niż jeden zwój gwintu, - Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio i przez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni łączonych części, - Nakrętki należy zakładać tak, aby oznakowanie klasy było widoczne, - Podkładki hartowane i dokładne należy zakładać stroną sfazowaną od strony łba i nakrętki, - Śruby i nakrętki nie powinny być spawane, - Przy stosowaniu śrub ocynkowanych należy sprawdzić, czy nakrętki można nakręcać swobodnie Dokręcanie śrub Aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość konstrukcji należy przestrzegać wytycznych właściwego montażu połączeń śrubowych tj: - Części łączone powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania, - Śruby powinny być dokręcane do pierwszego oporu sukcesywnie od środka każdego złącza wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane, - Po dokręceniu połączenia śrubowe należy sprawdzić kluczem dynamometrycznym, - Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym, - Wszystkie połączenia powinny być sprawdzone optycznie pod względem prawidłowego przylegania części, kompletności oraz właściwej klasy śrub i nakrętek, - Dokręcenie śrub należy sprawdzać młotkiem kontrolnym, - Połączenia poprawiane lub uzupełniane wymagają powtórnego odbioru. UWAGA! W przypadku stwierdzenia obluzowania śrub należy bezzwłocznie odciążyć regał i dokręcić zluzowane połączenia śrubowe. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 8 z 20

9 5. Znakowanie W systemie regałów dłużycowych są stosowane dwa rodzaje tabliczek informacyjnych, które umieszczone są na: - słupie dłużycy, na wysokości wzroku (ok. 1.7 m nad posadzką) - ramieniu dłużycy, na wewnętrznej części przy końcu ramienia Na tabliczkach informacyjnych są umieszczone następujące informacje: dane producenta, nazwa użytkowa, rok i miesiąc produkcji, nr fabryczny, oznaczenie dokumentacji wykonawczej, nośność pojedynczego słupa oraz ramienia (wspornika), masa regału, dopuszczalna wysokość składowania. Rys 7. Tabliczki znamionowe regału dłużycowego 5.1. Transport elementów Ze względu na ciężar konstrukcji należy zachować szczególną ostrożność przy załadunku i rozładunku elementów regału dłużycowego. Elementy regału umieszczone są na dwóch paletach. Elementy są zabezpieczone do transportu drewnianymi przekładkami i pasami. Elementy pokryte lakierem proszkowym muszą być składowane w pomieszczeniach zamkniętych. Inny rodzaj składowania zakupionych elementów regałów z proszkową powłoką lakierniczą spowoduje utratę gwarancji. Ewentualne drobne uszkodzenia powłoki powstałe w czasie transportu należy niezwłocznie uzupełnić. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 9 z 20

10 6. Użytkowanie UWAGA! Konstrukcja regałów nie została przystosowana do przenoszenia obciążeń innych niż wynikające z normalnej eksploatacji regału, tj. Składowanie elementów dłużycowych. Wszystkie inne zastosowania regału są niedopuszczalne bez wcześniejszych konsultacji z producentem. Podczas eksploatacji zabrania się: - Osłabiania konstrukcji dodatkowymi otworami - uderzania w konstrukcję regału wózkami paletowymi - wykorzystania regału jako konstrukcji wsporczych lub oporowych. Konstrukcja regału nie przewiduje innych zastosowań niż składowanie elementów dłużycowych w dopuszczalnych obciążeniach. Konstrukcja jest samonośna tj. nie wymaga stężania z innymi elementami, jednak dopuszcza się stężanie z innymi konstrukcjami wyłącznie za zgodą producenta. Producent zaleca wykonywanie rocznych przeglądów, który powinien obejmować: - sprawdzenie połączeń spawanych - sprawdzenie wszystkich elementów skręcanych - sprawdzenie elementów kotwiących do podłoża - sprawdzenie konstrukcji pod względem wystąpienia trwałych odkształceń wynikłych z niewłaściwego użytkowania Wszystkie elementy uszkodzone należy bezzwłocznie wymienić, a połączenia śrubowe dokręcić Sposób składowania towaru Moduł dłużycowy należy obciążać od dolnych ramion tj. na dole najcięższe elementy, u góry lżejsze, przy czym całkowite obciążenie pojedynczej nogi nie może przekroczyć 1/3 obciążenia całego modułu dłużycy z wyłączeniem dolnego poziomu składowania. Na jednym poziomie składowania elementy należy rozłożyć symetrycznie do osi modułu maksymalnie przy nodze dłużycy, przy czym procentowe obciążenie jednego ramienia nie może przekroczyć obciążenia dopuszczalnego. Inny rozkład obciążenia powoduje zmniejszenie nośności półki do 60% obciążenia normalnego Regał dłużycowy nie jest przystosowany do składowania elementów przeciążonych z jednej strony i wszelkie dłużyce, których różnica w obciążeniu jej krańców przekracza 10% są niedopuszczalne, z wyłączeniem dolnego poziomu składowania. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 10 z 20

11 W celu zapewnienia właściwej stateczności maksymalna głębokość składowanych dłużyc nie może przekroczyć 1420 mm, a elementy mogą wystawać za ramie do 220 mm. Rys 8. Sposób składowania towaru na regale dłużycowym Rys 9. Sposób składowania towaru na regale dłużycowym 7. Parametry wytrzymałościowo ruchowe 7.1. Zapewnienie stateczności Stateczność to cecha opisująca zachowanie się regału pod wpływem działania poziomych sił charakteryzująca możliwość zmiany wzajemnego położenia względem siebie elementów konstrukcji, zmiany ich położenia względem podłoża oraz deformacji całej sylwetki regału. Wymienione w tym rozdziale zalecana maja na celu określenie poprawnej konfiguracji regałów zapewniającej ich pełna stateczność. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 11 z 20

12 Rys 10. Dopuszczalne odchyłki słupa regału przy maksymalnym obciążeniu. Rys 11. Maksymalny moment zginający regału SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 12 z 20

13 Rys 12. Maksymalny moment zginający regału. Uwagi ogólne: - wszystkie nogi powinny być bezwzględnie zakotwione do podłoża (punkt 5.2), - przed przystąpieniem do użytkowania należy wypoziomować konstrukcję (punkt 3.1.1), - podłoże, na którym jest ustawiona konstrukcja powinno spełniać normę PN-B (punkt 5.3), - za prawidłowe parametru podłoża odpowiada osoba na zlecenie której jest wykonywany montaż regału. Niedopuszczalne jest obciążanie regału siłami poprzecznymi. Należy również zabezpieczyć boki regału przed uderzeniem wózka widłowego. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 13 z 20

14 7.2. Kotwienie Regał dłużycowy wymaga bezwzględnego zakotwienia po cztery kotwy na nogę dłużycy Mocowanie regału do podłoża należy wykonać przy użyciu kotew metalowych do ciężkich zamocowań w materiałach pełnych. Element kotwiący powinien posiadać atest ITB lub inny zgodny z powyższym. Jednocześnie dla regałów eksploatowanych na zamkniętej i osłoniętej od wiatru przestrzeni kotwy powinny charakteryzować się minimalnym obciążeniem na wyrywanie 19,0 kn, na ścinanie min. 18,0 kn Budowa podłoża Posadzka, na której są ustawiane i eksploatowane regały dłużycowe powinna być wykonana zgodnie z normą PN-B i jednocześnie spełniać warunki określone dla betonu klasy B25 lub wyższej. Zapewnienie stateczności konstrukcji w całym okresie eksploatacji wymaga, aby nośność podłoża była co najmniej równa nośności regału dłużycowego wraz z umieszczonym na nim obciążeniem. W szczególnych przypadkach należy przewidzieć i zastosować specjalne konstrukcje wspomagające. Przykładowo przy posadzce zapewniającej odpowiednią nośność ale wykończonej warstwą cienką i kruchą można zastosować specjalne rynienki pod nogi regału dłużycowego, skutecznie rozkładające obciążenia na większą powierzchnię. W przypadku posadzki nie zapewniającej dobrej nośności lub niestabilnego podłoża np.: piasku, kostki Bauma w pod regałem oraz w przestrzeni pracy wózka widłowego montaż regału dłużycowego jest niedopuszczalny Poziomowanie konstrukcji Powierzchnia posadzki powinna być równa, a odchylenie od poziomu mierzone łatą kontrolną o długości 2 metry, nie powinno przekraczać 3 mm dla posadzek z zaprawy cementowej i 5 mm dla posadzek z betonu. Niezależnie od spełnienia tego warunku, budowa posadzi, na której montowany jest regał, musi umożliwiać dokładne wypoziomowanie konstrukcji przy użyciu dostarczanych przez Producenta, firmę RACKSYSTEM specjalnych podkładek dystansowych, przy czym suma grubości podkładek pod pojedynczą stopą nie może być większa niż 40 mm, a ich ilość nie może być większa niż 5 szt. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 14 z 20

15 8. Dopuszczalne obciążenia 8.1. Dopuszczalne obciążenie ramienia (wspornika) Dopuszczalne obciążenie poziomu składowania modułu regału dłużycowego przyjmujemy jako maksymalne obciążenie pojedynczego ramienia, które nie może przekroczyć 800 kg (tj. 8kN) Rys 13. Maksymalne obciążenie ramienia Dopuszczalne obciążenie dolnego poziomu składowania modułu regału dłużycowego przyjmujemy jako maksymalne obciążenie pojedynczej stopy, które nie może przekroczyć 1800 kg (tj. 17,6kN) Rys 14. Maksymalne obciążenie stopy (dolnego poziomu składowania) Warunki obciążeń zostały wyznaczone zgodnie z: [1] PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. [2] PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. [3] PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. [4] PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 15 z 20

16 8.2. Dopuszczalne obciążenie pojedynczej nogi dłużycy Dopuszczalne obciążenie pojedynczej nogi liczone jako suma obciążeń rozkładu ramion zamontowanych na tej nodze nie może przekroczyć 4000 kg (tj. 40kN). M max = N 1 +N 2 +N 3 +N 4 < 40 kn Rys 15. Dopuszczalne obciążenie pojedynczej nogi 8.3. Dopuszczalne obciążenie modułu dłużycy Dopuszczalne obciążenie modułu dłużycowego liczonego jako suma składowanych poziomów z wyłączeniem poziomu dolnego nie może przekroczyć kg (tj. 120 kn) Warunki obciążeń zostały wyznaczone zgodnie z: [1] PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. [2] PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. [3] PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. [4] PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 16 z 20

17 8.4. Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe Obliczenia statyczno wytrzymałościowe regału dłużycowego opisuje załącznik nr Eksploatacja 9.1. Warunki bezpiecznej eksploatacji Dla zapewnienia podstaw bezpiecznej eksploatacji użytkownik powinien przestrzegać wszystkich poniższych wytycznych: - użytkownik regału powinien przeczytać i zrozumieć Dokumentację Techniczno Ruchową - należy bezwzględnie stosować wytyczne i wskazówki zawarte w niniejszej dokumentacji - regały dłużycowe mogą być używane tylko zgodnie z określanym przeznaczeniem - w trakcie eksploatacji należy stosować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy - regały, przez cały okres eksploatacji powinny być kompletne, wszystkie elementy powinny być pozbawione uszkodzeń mechanicznych, a połączenia rozłączne nie powinny wykazywać luzów - Użytkownik regałów dłużycowych eksploatowanych na otwartej przestrzeni powinien dodatkowo wyposażyć je w skuteczną podstawową instalację odgromową według PN-E0503-1,03,04 i PN-IEC Zabrania się przebywania ludzi na i pod regałem w czasie składowania zapasów z wyjątkiem okresu przeprowadzania niezbędnych przeglądów i konserwacji - Podczas montażu, okresowych przeglądów i konserwacji regału należy zachować odpowiednie przepisy BHP - Przy składowaniu materiałów użytkownik jest obwiązany do: o Przestrzegać zasad bezpieczeństwa składowania o Zapewnić, aby masa składowanego ładunku, nie przekraczała dopuszczalnych obciążeń urządzeń przeznaczonych do składowania o Zapewnić centryczny rozkład masy składowanych zapasów o Zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podług i stropów, na których odbywa się składowanie o Podczas eksploatacji jezdniowymi wózkami podnośnikowymi należy zwrócić szczególną uwagę na precyzyjne składowanie towarów, ZABRANIA SIĘ ZRZICANIA TWARU NA RAMIONA UWAGA! Wszelkie prace konserwacyjne na wysokości powyżej 2 m uważa się za pracę na wysokości. W takim przypadku pracowników wykonujących prace konserwacyjne (także montażowe) należy wyposażyć w szelki ochronne. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 17 z 20

18 9.2. Warunki bezpiecznego składowania. Zasady bezpiecznego składowania określa punkt 5.1. Każdy inny sposób rozmieszania ładunku spowoduje znaczne obniżenie nośności konstrukcji. - zapewnienie pełnego bezpieczeństwa eksploatacji regału wymagają przestrzegania zasad bezpiecznego składowania, - zapasy znajdujące się na pojedynczym poziomie składowania powinny być rozłożone centrycznie, tj. symetrycznie względem podłużnej osi symetrii regału. Zasada ta nie dotyczy dolnego poziomu składowania - zapasy znajdujące się na pojedynczym poziomie składowania powinny być maksymalnie dosunięte do nogi dłużycy, przy czym składowany ładunek nie może wystawać poza ramie więcej niż 220 mm. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, ciężar towarów składowanych na jednym poziomie nie może przekroczyć 60% obciążenia dopuszczalnego określonego dla pojedynczego ramienia dłużycy - do składowania towarów z użyciem palet, należy używać palet w dobrym stanie technicznym, o odpowiednio dobranych wymiarach i nośności zapewniających pewne utrzymanie towaru, - palety należy układać na ramionach w taki sposób, aby zapewnić stabilne składowanie towaru, - zapasy powinny być składowane tak aby nie wystąpiło ryzyko zsunięcia przedmiotów pod wpływem grawitacji lub możliwych wstrząsów i drgań wywołanych np. pracą maszyn. W przypadku możliwości zsunięcia się towaru należy zabezpieczyć końce ramion specjalnymi uchwytami dostępnymi w ofercie firmy RACKSYSTEM 9.3. Rodzaj i częstotliwość przeglądów. Zakres konserwacji. W ramach okresowych przeglądów i konserwacji Producent zaleca użytkownikowi regału dłużycowego co 12 miesięcy sprawdzać stan posadowienia regałów, tj.: - stan posadzki; upewnić się, czy nie występują widoczne pęknięcia, zarysowania i ubytki w pobliżu posadowienia stopy regałów. W przypadkach znacznego pogorszenia stanu posadzi należy przeprowadzić niezbędne jej naprawy i renowację, - jakość dokręconych kotew i śrub łączących słup nogi z podstawą, ramiona ze słupem nogi oraz połączenia słupów z łącznikami i stężeniami. Po stwierdzeniu nawet bardzo małych luzów należy dokręcić śruby. W przypadku intensywnego użytkowania regału zaleca się przeprowadzenie tej kontroli raz na miesiąc. W przypadku stwierdzenia wystąpienia luzów należy niezwłocznie odciążyć regał i dokonać niezbędnych napraw. - Stan połączeń sprawnych. W przypadku stwierdzenia pęknięcia spawu niezwłocznie odciążyć regał i dokonać wymiany uszkodzonego elementu, - Stan elementów regału pod względem uszkodzeń mechanicznych W przypadku stwierdzenia uszkodzenia elementu niezwłocznie odciążyć regał i wymienić uszkodzony element. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 18 z 20

19 9.4. Postępowanie na wypadek sytuacji krytycznych i awarii Firma RACKSYSTEM nie przewiduje sytuacji krytycznych i awarii Systemu regałów dłużycowych pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania zasad bezpiecznej eksploatacji określonych w tej dokumentacji, a przede wszystkim: - dopuszczalnego obciążenia regału, nogi regału, oraz ramienia dłużycy, - ostrożnego załadunku i rozładunku zapasów z poziomu składowania, - zapewnienia wymaganej nośności posadzi dla przewidywanego obciążenia\ - zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej wózków jezdnych obsługujących regał - dotrzymaniu warunków przeglądów i konserwacji W przypadku nieprzestrzegania powyższych warunków i ewentualnego uszkodzenia co najmniej jednego elementu nośnego w konstrukcji należy stosować się do poniższych wskazówek. W przypadku: - trwałego odkształcenia słupa nogi w pionie lub poziomie albo uszkodzenia spawu, należy bezzwłocznie odciążyć regał na całej wysokości składowania i wymienić uszkodzony słup - trwałego odkształcenia ramienia regału lub uszkodzenia spawu, należy bezzwłocznie odciążyć dany poziom składowania i wymienić uszkodzone ramię - trwałego odkształcenia łącznika lub uszkodzenia spawu, należy bezwzłocznie odciążyć wszystkie połączone moduły i wymienić uszkodzony łącznik. UWAGA! Wszystkie wymienione elementy należy bezwzględnie złomować, gdyż w żadnym przypadku nie nadają się one do naprawy. 10. Załączniki Załącznik nr Normy i dokumenty związane PN-82/B PN-82/B PN-90/B PN-B-06200:2002 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 19 z 20

20 BN PN-B PN-E ,03,04 PN-IEC PN-H PN-H PN-H PN-M PN-M PN-M PN-M PN-EN 13382:2005 PN- N01255 PN-N Kształtowniki zamknięte prostokątne. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Dwuteowniki walcowane na gorąco Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. Ochrona przed korozją. pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne. Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Nazwy, określenia, podział i symbole. Regały magazynowe wolnostojące. Wymagania i badania. Urządzenia magazynowe do składowania. Regały magazynowe. Parametry podstawowe. Regały magazynowe grawitacyjne. Wymagania i badania. Palety ładunkowe płaskie. Parametry podstawowe Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Gospodarka magazynowa. Terminologia podstawowa. Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa, Regały magazynowe stałe K/ ,113/2000, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodek Certyfikacji Wyrobów, Warszawa 2000 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych, Dz.U. nr13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy, Dz.U.nr 129 SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 20 z 20

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PODESTÓW PALETOWYCH (KRATOWNICOWYCH)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PODESTÓW PALETOWYCH (KRATOWNICOWYCH) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PODESTÓW PALETOWYCH (KRATOWNICOWYCH) DO SYSTEMU REGAŁÓW WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Rewizja: 00 Data: 28 05 2009 ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW 43-305 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SYSTEM REGAŁÓW RACK 80 BIURO HANDLOWE ZAKŁAD PRODUKCYJNY 32-620 Kraków, oś.bohaterów Września 3 32-400 Myślenice, Jawornik 498 e-mail: biuro@racksystem.pl tel./fax +48

Bardziej szczegółowo

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ.

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. T e c h n i k a m a g a z y n o w a system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM

PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM ANIKOL ul. Podzamcze 2 32-210 Książ Wielki tel/fax: +48 41 383 80 34 PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM Wydanie:1 Maj 2012 Opracowanie: ANIKOL Jarosław Kruczek www.anikol.com.pl

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262110-5 Demontaż rusztowań 45262120-8 Wznoszenie rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

Załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 454-5 Roboty remontowe 1.WSTĘP

Załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 454-5 Roboty remontowe 1.WSTĘP Załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 454-5 Roboty remontowe 1.WSTĘP 1.1.PRZEDMIOT SST W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych polegających

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

10.9 1. POŁĄCZENIA ŚRUBOWE 1.1 ASORTYMENT I WŁAŚCIWOŚCI ŁĄCZNIKÓW. Konstrukcje Metalowe Laboratorium

10.9 1. POŁĄCZENIA ŚRUBOWE 1.1 ASORTYMENT I WŁAŚCIWOŚCI ŁĄCZNIKÓW. Konstrukcje Metalowe Laboratorium 1. POŁĄCZENIA ŚRUBOWE 1.1 ASORTYMENT I WŁAŚCIWOŚCI ŁĄCZNIKÓW Średnice śrub: M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 Klasy właściwości mechanicznych śrub: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9 10.9 śruby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY I OGRODZENIA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY I OGRODZENIA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW INSTRUKCJA MONTAŻU BALUSTRADY I OGRODZENIA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW Instrukcja montażu balustrady i ogrodzenia dla pieszych i rowerzystów I 15.1 1/6 1. Przedmiot instrukcji Przedmiotem niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Montaż śrub kotwiących HPM

Montaż śrub kotwiących HPM Identyfikacja produktów Śruby kotwiące HPM są dostępne w standardowych rozmiarach (16, 20, 24, 30, oraz 39) analogicznie do rozmiaru gwintu typu M śruby. Model śruby kotwiącej można rozpoznać po nazwie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELEMENTY DREWNIANE MOSTÓW 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO EW wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych Specyfikacje techniczne ST-02.05 Konstrukcje stal owe ( CPV 45223100-7) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0

Instrukcja projektowania, wykonywania, składowania i transportowania stropów typu Teriva 4.0 Skład Materiałów Budowlanych tel./fax 075 783 40 80 "Krasiccy - Systemy Kominowe" sp. j. www.smbkrasiccy.com ul. Adama Mickiewicza 36, 59-630 Mirsk biuro@smbkrasiccy.com Instrukcja projektowania, wykonywania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST B 01.03. Ogrodzenie SPIS TREŚCI : 1. CPV - 45342000-6 Ogrodzenie boisk Sporządził : SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIE CPV 45342000-6

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RUSZTOWANIE ROBOCZE SKŁADANE,

RUSZTOWANIE ROBOCZE SKŁADANE, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 06 RUSZTOWANIE ROBOCZE SKŁADANE, Z RUR STALOWYCH CPV 45262120-8 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot ST... 3 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH ZAŁOŻENIA budowlane Musi być wystarczająco wytrzymałe podłoże dla występującego nacisku na powierzchnię. Równość podłoża musi odpowiadać minimalnym wymaganiom normy

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o. i KONSERWACJI

Sp. z o.o. i KONSERWACJI Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, tel. +48 883-347-166 www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI Uwaga: Przeczytać uważnie i zachować do późniejszego stosowania. System mocowań:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Strona 1 Spis treści: 1. Zasady stosowania siatek bezpieczeństwa. 2. Terminy i definicje. 3. Podstawowe informacje dotyczące użytkowania siatek

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l Dobór regałów magazynowych i wózków jezdniowych widłowych w projektowaniu i eksploatacji jest istotnie określony przez warunki środowiska pracy. W szczególności środowisko pracy opisane jest przez ustalenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Domu Kombatanta w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Dom Kombatanta ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-10 RUSZTOWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot SST... 3 1.2. Zakres stosowania SST... 3 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

DRIVE IN. optymalizacji przestrzeni magazynowej

DRIVE IN. optymalizacji przestrzeni magazynowej DRIVE IN Utilisation Wysokiej jakości optimale system de l espace składowania palet dla optymalizacji przestrzeni magazynowej REGAŁY WJEZDNE Regały wjezdne zaprojektowano po to, by przechowywać duże ilości

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.08.02 RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.08.02 RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe 1.1.1. Rynna koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. 1.1.2. Rura spustowa

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

Magazyny Budowle magazynowe

Magazyny Budowle magazynowe Magazyny Budowle magazynowe Magazyny jednostek ładunkowych Magazyny materiałów masowych (sypkich) Magazyny materiałów płynnych (cieczy i gazów) Składowanie statyczne bezregałowe podłogowe Do piętrzenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów

Gospodarka magazynowa. Definicja magazynu (1) Definicja magazynu (2) 2014-10-06. Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Gospodarka magazynowa Podstawowe pojęcia i definicje. Zadania i funkcje magazynów Definicja magazynu (1) Wyodrębnione: pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszona (wiata), otwarte składowisko

Bardziej szczegółowo

D BARIERY OCHRONNE STALOWE

D BARIERY OCHRONNE STALOWE 329 D.07.05.01 BARIERY OCHRONNE STALOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 1.Przebudowa drogi gminnej Poręba Laskowska Laski 140134 w km 0+000-2+240 Dworskie K Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21 Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21 1 Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CPC21 na dachu płaskim lub o niewielkim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH GDYNIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNEK OŚRODKA DLA PRZEWLEKLE CHORYCH WYMIANA OPIERZEŃ Z BLACHY, RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH CPV: 45261900-3 CPV: 45261100 5 CPV: 45261320-3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

CIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ZUT W SZCZECINIE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ULICY 26 KWIETNIA

CIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ZUT W SZCZECINIE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ULICY 26 KWIETNIA PROJEKT REMONTU WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO ZUT W SZCZECINIE Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY ULICY 26 KWIETNIA 10. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D 04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 73 2. MATERIAŁY... 73 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 75 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ZT.04 OGRODZENIA CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ZT.04 OGRODZENIA CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ZT.04 OGRODZENIA CPV 45342000-6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE OSIR W ul. Kościuszki 59, 62-100 Wągrowiec, dz. nr ew. 5397 SST ZT.04

Bardziej szczegółowo

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

D CPV BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.03.01 CPV 45233252-0 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.2008 WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

Wersja 2.2008 WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH WYTYCZNE DO DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ NA WYPOSAŻENIE MEDIATEKI DZIELNICA BIELANY M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE: REGAŁÓW BIBLIOTECZNYCH CPV - 39131000-9 Wrocław, grudzień 2008 r. Strona 1 / 8 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

2.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BALCHY CYNKOWO-TYTANOWEJ

2.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BALCHY CYNKOWO-TYTANOWEJ 2.3. OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BALCHY CYNKOWO-TYTANOWEJ 1.Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu i odbioru rynien i rur

Bardziej szczegółowo

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 1. Część ogólna Wymagania techniczne dla fundamentów konstrukcji wsporczych słupów dotyczą fundamentów słupów stosowanych w liniach elektroenergetycznych 220

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE. ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, Polska, tel. + 48 52 581 77 77, fax +48 52 581 89 99 RUSZTOWANIE JEZDNE

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE. ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, Polska, tel. + 48 52 581 77 77, fax +48 52 581 89 99 RUSZTOWANIE JEZDNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, Polska, tel. + 48 52 581 77 77, fax +48 52 581 89 99 RUSZTOWANIE JEZDNE RJ - 220 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA BYDGOSZCZ 2012 1

Bardziej szczegółowo

Kotwa rozporowa BOAX-II

Kotwa rozporowa BOAX-II INFORMACJE OGÓLNE Kotwy rozporowe BOAX-II charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich odległościach krawędziowych. Stosowane

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu QS

Schöck Isokorb typu QS Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Warianty połączeń 21 Wymiary 215 Rzuty/Płyty czołowe konstrukcji stalowej/zbrojenie na budowie 216 Tabele nośności/rozstaw szczelin dylatacyjnych/tolerancje

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8890/2012 Kotwy prętowe HAB-S i HAB-MS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Podkonstrukcja pod agregaty skraplające

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Podkonstrukcja pod agregaty skraplające SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt budowlany: Budynek Administracyjny Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94 Podkonstrukcja pod agregaty

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu

Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Siłowniki wrzecionowe GEZE E 350 N, E 250, E 250-VdS Instrukcja montażu Uwaga: Siłowniki powinny być montowane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje Instalację elektryczną powinien podłączać

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA EKSPOZYTOR ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA BIURO HANDLOWE 32-620 Kraków, oś.bohaterów Września 3 Rewizja: 01 Data:27.06.2014 e-mail: biuro@racksystem.pl tel./fax +48 (12) 419 21 19 tel.kom

Bardziej szczegółowo

Podpora montażowa wielka stopa.

Podpora montażowa wielka stopa. opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY nazwa elementu: Podpora montażowa wielka stopa. treść opracowania: PROJEKT TECHNICZNY inwestor: Gloobal Industrial, ul.bukowa 9, 43-438 Brenna branża: KONSTRUKCJA Projektował

Bardziej szczegółowo

I. Wstępne obliczenia

I. Wstępne obliczenia I. Wstępne obliczenia Dla złącza gwintowego narażonego na rozciąganie ze skręcaniem: 0,65 0,85 Przyjmuję 0,70 4 0,7 0,7 0,7 A- pole powierzchni przekroju poprzecznego rdzenia śruby 1,9 2,9 Q=6,3kN 13,546

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PODPORY UKOŚNE. Dokumentacja techniczno - ruchowa

PODPORY UKOŚNE. Dokumentacja techniczno - ruchowa PODPORY UKOŚNE Dokumentacja techniczno - ruchowa Sierpień 2011 1.0 Spis treści 2.0 Charakterystyka produktu 2 2.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 2 3.0 Elementy 3 4.0 Zastosowanie 4-8 5.0 Statyka 9-15

Bardziej szczegółowo

Upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. II. Obliczenia statyczno wytrzymałościowe elementów nośnych witaczy

Upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. II. Obliczenia statyczno wytrzymałościowe elementów nośnych witaczy Opracowanie zawiera: Upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego I. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Opis oznakowania 4. Konstrukcje wsporcze

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 1 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: Wstęp 1. Zagadnienia ogólne (Jan Bródka) 1.1. Materiały i wyroby 1.2. Systematyka

Bardziej szczegółowo

RadoN s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel.(048) 332-15-56 fax (48) 367-18-13. Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych TYP VIP 11

RadoN s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel.(048) 332-15-56 fax (48) 367-18-13. Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych TYP VIP 11 s.c. 26-600 Radom ul. Żelazna 21 E tel. fax (48) 367-18-13 Urządzenie do pionowego transportu osób niepełnosprawnych TYP VIP 11 Rysunki techniczne, wytyczne budowlane str. 2 z14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja robót: Wrocław, ul. Kiełczowska 47 (45-49)

Lokalizacja robót: Wrocław, ul. Kiełczowska 47 (45-49) SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakres robót : ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Lokalizacja robót: Wrocław, ul. Kiełczowska 47 (45-49) Inwestor : Gmina Wrocław, 50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8 Wrocław, maj 2014r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obchodzenia się z produktem

Instrukcje obchodzenia się z produktem [fibre C] BY RIEDER Instrukcje obchodzenia się z produktem Instrukcja dotycząca prawidłowego stosowania paneli fibrec dla uniknięcia uszkodzeń. Niniejsze wytyczne odnośnie postępowania z produktem są obowiązujące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-7 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot SST... 3 1.2. Zakres stosowania SST... 3 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Montaż schodów drewniano-metalowych. Kod CPV 45421000-4

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Montaż schodów drewniano-metalowych. Kod CPV 45421000-4 Rozbudowa Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Transgraniczne Centrum Współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego Magnum Bonum w Krasnymstawie, ul. Krasickiego 4a Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-9 RUSZTOWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 116 1.1. Przedmiot ST... 116 1.2. Zakres stosowania ST... 116 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

ST-S.05. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ

ST-S.05. ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAŃ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19, 31-033 Kraków Adres inwestycji: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1 Rysunki i ustalenia architektoniczne, projekt budowlany 1.2 Normy i przepisy budowlane. 1.3 Literatura fachowa krajowa i zagraniczna. 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Schody jezdne pomostowe typoszereg Instrukcja montażu i eksploatacji

Schody jezdne pomostowe typoszereg Instrukcja montażu i eksploatacji Schody jezdne pomostowe typoszereg 17000 Instrukcja montażu i eksploatacji Bydgoszcz Wydanie 2010 Uwagi ogólne 1. Schody jezdne pomostowe typoszereg 17000 wykonane są ze stopu aluminium. 2. Zostały zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl.

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl. Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Lokalizacja Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl Projektant SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH H- BHP Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń zależy od właściwego ich zainstalowania zgodnie z instrukcją. Używane mogą być tylko poprawnie zamocowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALE STALOWE 1.Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych wbiciem pali nośnych z rur stalowych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Drewniany Carport Instrukcja Montażu dla zadaszeń typu W3 M5 - P1

Drewniany Carport Instrukcja Montażu dla zadaszeń typu W3 M5 - P1 Drewniany Carport Instrukcja Montażu dla zadaszeń typu W3 M5 - P1 Zestawienie elementów W3: 1. Słup 6 szt. 2. Miecz 12 szt. 3. Łata boczna 2 szt. 4. Łata górna 7 szt. 5. Łuk nośny 3 szt. 6. Łuk oczepowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja załadunku, transportu, rozładunku, magazynowania oraz układania płyt drogowych na placu budowy.

Instrukcja załadunku, transportu, rozładunku, magazynowania oraz układania płyt drogowych na placu budowy. Instrukcja załadunku, transportu, rozładunku, magazynowania oraz układania płyt drogowych na placu budowy. 1. Do załadunku płyt drogowych wózkiem widłowym lub suwnicą używa się tylko i wyłącznie trawersu

Bardziej szczegółowo