DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH)"

Transkrypt

1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) SYSTEM REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH Rewizja: 04 Data: ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 37/3 tel./fax RACKSYSTEM biuro handlowe Kraków: Kraków, oś.bohaterów Września 3/1a tel./fax +48 (12) tel.kom

2 1. Definicje i określenia Charakterystyka systemu Producent Charakterystyka Konstrukcja regału Instrukcja montażu Dokładność montażu Wymagania ogólne Połączenia na śruby Dokręcanie śrub Znakowanie Transport elementów Użytkowanie Sposób składowania towaru Parametry wytrzymałościowo ruchowe Zapewnienie stateczności Kotwienie Budowa podłoża Poziomowanie konstrukcji Dopuszczalne obciążenia Dopuszczalne obciążenie ramienia (wspornika) Dopuszczalne obciążenie pojedynczej nogi dłużycy Dopuszczalne obciążenie modułu dłużycy Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe Eksploatacja Warunki bezpiecznej eksploatacji Warunki bezpiecznego składowania Rodzaj i częstotliwość przeglądów. Zakres konserwacji Postępowanie na wypadek sytuacji krytycznych i awarii Załączniki Normy i dokumenty związane SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 2 z 20

3 1. Definicje i określenia Określenia przyjęto zgodnie z normami PN-M-78320, PN-M-78321,PN-89/M/78322, PN-91/M-78323, PN-M92/M nomenklaturą zakładową oraz nazewnictwem używanym w Kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa przygotowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania pełniący rolę Ośrodka Normalizacyjnego do 1997r. Regał Dłużycowy wielopoziomowa konstrukcja przestrzenna, przeznaczona do składowania elementów długich, nie krótszych niż 1,1 m. Poziom składowania wysokość miejsca składowania mierzona od poziomu posadzki Słup dłużycy element konstrukcyjny regału dłużycowego Stopa dłużycy element konstrukcyjny regału dłużycowego Noga dłużycy element złożony ze słupa dłużycy i stopy dłużycy połączonych wymaganą liczbą śrub Łącznik element konstrukcyjny stężający ze sobą dwie nogi dłużycy Stężenie element konstrukcyjny stężający ze sobą dwie nogi dłużycy Moduł regałowych konstrukcja, w skład której wchodzą trzy komplety nóg dłużycowych, sześć łączników, sześć stężeń oraz określona ilość ramion tworzących poziomy składowania Ciąg modułów konstrukcja tworzona z jednego lub kilku modułów regałowych ustawionych sąsiadująco ze sobą, połączonych wymaganą liczbą łączników Obciążenie regału masa ładunku umieszczona na module regału Obciążenie nogi masa ładunku umieszczona na pojedynczej nodze dłużycy Obciążenie ramienia masa ładunku umieszczona na ramieniu regału Obciążenie maksymalne maksymalna, deklarowana przez Producenta, masa ładunku umieszczona na regale Stateczność podłużna modułu zdolność regału do zachowania równowagi trwałej (całej konstrukcji oraz jej elementów) pod wpływem działania poziomych sił wzdłuż pionowej, podłużnej płaszczyzny symetrii regału. Stateczność poprzeczna modułu zdolność regału do zachowania równowagi trwałej (całej konstrukcji oraz jej elementów) pod wpływem działania sił prostopadłych do pionowej, podłużnej płaszczyzny symetrii regału. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 3 z 20

4 2. Charakterystyka systemu 2.1. Producent Producentem Systemu regałów dłużycowych jest firma RACKSYSTEM Aleksander Kowalski zwana dalej Producentem 2.2. Charakterystyka System regałów dłużycowych (zwanych również Regałami Wspornikowymi) to doskonały sposób na wydajne i ekonomiczne składowanie towarów dłużycowych (rury, płyty, profile, pręty), których długość przekracza dostępne długości trawersów w innych systemach regałów. Idea systemu polega właściwie na przymocowaniu wsporników, na których będzie spoczywał towar. Odstęp pomiędzy poszczególnymi wspornikami jest zależny od planowanego obciążenia oraz sztywności składowanych elementów. Konstrukcja regału pozwala na składowanie obok siebie różnych towarów niezależnie od ich długości Elementami nośnymi konstrukcji są belki z dwuteowników ekonomicznych skręcanych na montażu śrubami klasy 8.8. Konstrukcje stężają belki z rur prostokątnych i cięgna stalowe. Rys 1. Możliwości systemu regałów dłużycowych SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 4 z 20

5 Przy ustalaniu usytuowania regału dłużycowego, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: - dostępną przestrzeń przeznaczoną do magazynowania zapasów, - przewidywane przez użytkownika obciążenie regału, - gabaryty przewidzianych do składowania przedmiotów oraz formę ich przechowywania, - wytrzymałość nogi dłużycy w zależności od ilości poziomów składowania. Dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa eksploatacyjnego regałów obsługiwanych jezdnymi wózkami podnośnikowymi należy przewidzieć właściwą przestrzeń manewrową (wg PN-M-78321) oraz odpowiednie podłoże w obrębie umiejscowienia regału Konstrukcja regału Rys.2 Moduł regału dłużycowego SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 5 z 20

6 3. Instrukcja montażu Montaż może się odbyć po dokonaniu uzgodnień z właścicielem obiektu. Wszelkie prace prowadzić należy zgodnie z PN-B (klasa3), warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowcy oraz instrukcjami producenta. a) Słup nogi H-4800 połączyć ze Stopą nogi G-1470 przy pomocy śrub M20/80 klasa 8.8, tworząc Nogę dłużycy ( rysunek 3) b) Połączyć według podpunktu (a) trzy Nogi dłużycy c) Ustawić nogi w miejscu montażu skręcając je Łącznikami (rysunek 4) d) Ustawioną konstrukcję wypoziomować e) Zamontować Stężenia (rysunek 5) kontrując śrubami rzymskimi do sztywności cięgna f) Przytwierdzić konstrukcję do podłoża przy pomocy kotew o odpowiedniej wytrzymałości g) Zamontować Ramiona dłużycy na odpowiednich (równych) poziomach składowania Rys.3 Noga regału dłużycowego Rys.4 Łączniki regału dłużycowego SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 6 z 20

7 Rys.5 Stężenie regału dłużycowego UWAGA! NIEDOPUSZCZALNY JEST MONTAŻ RAMION NA RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH PRZY JEDNYM POZIOMIE SKŁADOWANIA. Rys.6 Właściwe rozmieszczenie ramion dłużycy 4. Dokładność montażu 4.1. Wymagania ogólne Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. Parametr Odległość między końcowymi słupami Odległość między sąsiednimi słupami Różnica poziomów na końcach wsporników Pochylenie słupa Odchyłka dopuszczalna = ± 20 mm = ± 5 mm = ± 5 mm = ± 10 mm Tabela 1 Dopuszczalne odchyłki regału dłużycowego. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 7 z 20

8 Właściciel obiektu ma obowiązek zapewnić odpowiednią nośność i wytrzymałość powierzchni stosowna do planowanego obciążenia na której będzie posadowiony regał Połączenia na śruby Wymagania ogólne: - Nakrętki i podkładki zaleca się stosować według klasy wytrzymałości 8.8, - Długość części gwintowanej trzpienia śruby powinna być dobrana tak, aby pod nakrętką pozostawał nie mniej niż jeden zwój gwintu, - Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio i przez podkładki dokładnie przylegać do powierzchni łączonych części, - Nakrętki należy zakładać tak, aby oznakowanie klasy było widoczne, - Podkładki hartowane i dokładne należy zakładać stroną sfazowaną od strony łba i nakrętki, - Śruby i nakrętki nie powinny być spawane, - Przy stosowaniu śrub ocynkowanych należy sprawdzić, czy nakrętki można nakręcać swobodnie Dokręcanie śrub Aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość konstrukcji należy przestrzegać wytycznych właściwego montażu połączeń śrubowych tj: - Części łączone powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania, - Śruby powinny być dokręcane do pierwszego oporu sukcesywnie od środka każdego złącza wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane, - Po dokręceniu połączenia śrubowe należy sprawdzić kluczem dynamometrycznym, - Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym, - Wszystkie połączenia powinny być sprawdzone optycznie pod względem prawidłowego przylegania części, kompletności oraz właściwej klasy śrub i nakrętek, - Dokręcenie śrub należy sprawdzać młotkiem kontrolnym, - Połączenia poprawiane lub uzupełniane wymagają powtórnego odbioru. UWAGA! W przypadku stwierdzenia obluzowania śrub należy bezzwłocznie odciążyć regał i dokręcić zluzowane połączenia śrubowe. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 8 z 20

9 5. Znakowanie W systemie regałów dłużycowych są stosowane dwa rodzaje tabliczek informacyjnych, które umieszczone są na: - słupie dłużycy, na wysokości wzroku (ok. 1.7 m nad posadzką) - ramieniu dłużycy, na wewnętrznej części przy końcu ramienia Na tabliczkach informacyjnych są umieszczone następujące informacje: dane producenta, nazwa użytkowa, rok i miesiąc produkcji, nr fabryczny, oznaczenie dokumentacji wykonawczej, nośność pojedynczego słupa oraz ramienia (wspornika), masa regału, dopuszczalna wysokość składowania. Rys 7. Tabliczki znamionowe regału dłużycowego 5.1. Transport elementów Ze względu na ciężar konstrukcji należy zachować szczególną ostrożność przy załadunku i rozładunku elementów regału dłużycowego. Elementy regału umieszczone są na dwóch paletach. Elementy są zabezpieczone do transportu drewnianymi przekładkami i pasami. Elementy pokryte lakierem proszkowym muszą być składowane w pomieszczeniach zamkniętych. Inny rodzaj składowania zakupionych elementów regałów z proszkową powłoką lakierniczą spowoduje utratę gwarancji. Ewentualne drobne uszkodzenia powłoki powstałe w czasie transportu należy niezwłocznie uzupełnić. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 9 z 20

10 6. Użytkowanie UWAGA! Konstrukcja regałów nie została przystosowana do przenoszenia obciążeń innych niż wynikające z normalnej eksploatacji regału, tj. Składowanie elementów dłużycowych. Wszystkie inne zastosowania regału są niedopuszczalne bez wcześniejszych konsultacji z producentem. Podczas eksploatacji zabrania się: - Osłabiania konstrukcji dodatkowymi otworami - uderzania w konstrukcję regału wózkami paletowymi - wykorzystania regału jako konstrukcji wsporczych lub oporowych. Konstrukcja regału nie przewiduje innych zastosowań niż składowanie elementów dłużycowych w dopuszczalnych obciążeniach. Konstrukcja jest samonośna tj. nie wymaga stężania z innymi elementami, jednak dopuszcza się stężanie z innymi konstrukcjami wyłącznie za zgodą producenta. Producent zaleca wykonywanie rocznych przeglądów, który powinien obejmować: - sprawdzenie połączeń spawanych - sprawdzenie wszystkich elementów skręcanych - sprawdzenie elementów kotwiących do podłoża - sprawdzenie konstrukcji pod względem wystąpienia trwałych odkształceń wynikłych z niewłaściwego użytkowania Wszystkie elementy uszkodzone należy bezzwłocznie wymienić, a połączenia śrubowe dokręcić Sposób składowania towaru Moduł dłużycowy należy obciążać od dolnych ramion tj. na dole najcięższe elementy, u góry lżejsze, przy czym całkowite obciążenie pojedynczej nogi nie może przekroczyć 1/3 obciążenia całego modułu dłużycy z wyłączeniem dolnego poziomu składowania. Na jednym poziomie składowania elementy należy rozłożyć symetrycznie do osi modułu maksymalnie przy nodze dłużycy, przy czym procentowe obciążenie jednego ramienia nie może przekroczyć obciążenia dopuszczalnego. Inny rozkład obciążenia powoduje zmniejszenie nośności półki do 60% obciążenia normalnego Regał dłużycowy nie jest przystosowany do składowania elementów przeciążonych z jednej strony i wszelkie dłużyce, których różnica w obciążeniu jej krańców przekracza 10% są niedopuszczalne, z wyłączeniem dolnego poziomu składowania. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 10 z 20

11 W celu zapewnienia właściwej stateczności maksymalna głębokość składowanych dłużyc nie może przekroczyć 1420 mm, a elementy mogą wystawać za ramie do 220 mm. Rys 8. Sposób składowania towaru na regale dłużycowym Rys 9. Sposób składowania towaru na regale dłużycowym 7. Parametry wytrzymałościowo ruchowe 7.1. Zapewnienie stateczności Stateczność to cecha opisująca zachowanie się regału pod wpływem działania poziomych sił charakteryzująca możliwość zmiany wzajemnego położenia względem siebie elementów konstrukcji, zmiany ich położenia względem podłoża oraz deformacji całej sylwetki regału. Wymienione w tym rozdziale zalecana maja na celu określenie poprawnej konfiguracji regałów zapewniającej ich pełna stateczność. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 11 z 20

12 Rys 10. Dopuszczalne odchyłki słupa regału przy maksymalnym obciążeniu. Rys 11. Maksymalny moment zginający regału SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 12 z 20

13 Rys 12. Maksymalny moment zginający regału. Uwagi ogólne: - wszystkie nogi powinny być bezwzględnie zakotwione do podłoża (punkt 5.2), - przed przystąpieniem do użytkowania należy wypoziomować konstrukcję (punkt 3.1.1), - podłoże, na którym jest ustawiona konstrukcja powinno spełniać normę PN-B (punkt 5.3), - za prawidłowe parametru podłoża odpowiada osoba na zlecenie której jest wykonywany montaż regału. Niedopuszczalne jest obciążanie regału siłami poprzecznymi. Należy również zabezpieczyć boki regału przed uderzeniem wózka widłowego. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 13 z 20

14 7.2. Kotwienie Regał dłużycowy wymaga bezwzględnego zakotwienia po cztery kotwy na nogę dłużycy Mocowanie regału do podłoża należy wykonać przy użyciu kotew metalowych do ciężkich zamocowań w materiałach pełnych. Element kotwiący powinien posiadać atest ITB lub inny zgodny z powyższym. Jednocześnie dla regałów eksploatowanych na zamkniętej i osłoniętej od wiatru przestrzeni kotwy powinny charakteryzować się minimalnym obciążeniem na wyrywanie 19,0 kn, na ścinanie min. 18,0 kn Budowa podłoża Posadzka, na której są ustawiane i eksploatowane regały dłużycowe powinna być wykonana zgodnie z normą PN-B i jednocześnie spełniać warunki określone dla betonu klasy B25 lub wyższej. Zapewnienie stateczności konstrukcji w całym okresie eksploatacji wymaga, aby nośność podłoża była co najmniej równa nośności regału dłużycowego wraz z umieszczonym na nim obciążeniem. W szczególnych przypadkach należy przewidzieć i zastosować specjalne konstrukcje wspomagające. Przykładowo przy posadzce zapewniającej odpowiednią nośność ale wykończonej warstwą cienką i kruchą można zastosować specjalne rynienki pod nogi regału dłużycowego, skutecznie rozkładające obciążenia na większą powierzchnię. W przypadku posadzki nie zapewniającej dobrej nośności lub niestabilnego podłoża np.: piasku, kostki Bauma w pod regałem oraz w przestrzeni pracy wózka widłowego montaż regału dłużycowego jest niedopuszczalny Poziomowanie konstrukcji Powierzchnia posadzki powinna być równa, a odchylenie od poziomu mierzone łatą kontrolną o długości 2 metry, nie powinno przekraczać 3 mm dla posadzek z zaprawy cementowej i 5 mm dla posadzek z betonu. Niezależnie od spełnienia tego warunku, budowa posadzi, na której montowany jest regał, musi umożliwiać dokładne wypoziomowanie konstrukcji przy użyciu dostarczanych przez Producenta, firmę RACKSYSTEM specjalnych podkładek dystansowych, przy czym suma grubości podkładek pod pojedynczą stopą nie może być większa niż 40 mm, a ich ilość nie może być większa niż 5 szt. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 14 z 20

15 8. Dopuszczalne obciążenia 8.1. Dopuszczalne obciążenie ramienia (wspornika) Dopuszczalne obciążenie poziomu składowania modułu regału dłużycowego przyjmujemy jako maksymalne obciążenie pojedynczego ramienia, które nie może przekroczyć 800 kg (tj. 8kN) Rys 13. Maksymalne obciążenie ramienia Dopuszczalne obciążenie dolnego poziomu składowania modułu regału dłużycowego przyjmujemy jako maksymalne obciążenie pojedynczej stopy, które nie może przekroczyć 1800 kg (tj. 17,6kN) Rys 14. Maksymalne obciążenie stopy (dolnego poziomu składowania) Warunki obciążeń zostały wyznaczone zgodnie z: [1] PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. [2] PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. [3] PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. [4] PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 15 z 20

16 8.2. Dopuszczalne obciążenie pojedynczej nogi dłużycy Dopuszczalne obciążenie pojedynczej nogi liczone jako suma obciążeń rozkładu ramion zamontowanych na tej nodze nie może przekroczyć 4000 kg (tj. 40kN). M max = N 1 +N 2 +N 3 +N 4 < 40 kn Rys 15. Dopuszczalne obciążenie pojedynczej nogi 8.3. Dopuszczalne obciążenie modułu dłużycy Dopuszczalne obciążenie modułu dłużycowego liczonego jako suma składowanych poziomów z wyłączeniem poziomu dolnego nie może przekroczyć kg (tj. 120 kn) Warunki obciążeń zostały wyznaczone zgodnie z: [1] PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. [2] PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. [3] PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. [4] PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 16 z 20

17 8.4. Obliczenia statyczno - wytrzymałościowe Obliczenia statyczno wytrzymałościowe regału dłużycowego opisuje załącznik nr Eksploatacja 9.1. Warunki bezpiecznej eksploatacji Dla zapewnienia podstaw bezpiecznej eksploatacji użytkownik powinien przestrzegać wszystkich poniższych wytycznych: - użytkownik regału powinien przeczytać i zrozumieć Dokumentację Techniczno Ruchową - należy bezwzględnie stosować wytyczne i wskazówki zawarte w niniejszej dokumentacji - regały dłużycowe mogą być używane tylko zgodnie z określanym przeznaczeniem - w trakcie eksploatacji należy stosować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy - regały, przez cały okres eksploatacji powinny być kompletne, wszystkie elementy powinny być pozbawione uszkodzeń mechanicznych, a połączenia rozłączne nie powinny wykazywać luzów - Użytkownik regałów dłużycowych eksploatowanych na otwartej przestrzeni powinien dodatkowo wyposażyć je w skuteczną podstawową instalację odgromową według PN-E0503-1,03,04 i PN-IEC Zabrania się przebywania ludzi na i pod regałem w czasie składowania zapasów z wyjątkiem okresu przeprowadzania niezbędnych przeglądów i konserwacji - Podczas montażu, okresowych przeglądów i konserwacji regału należy zachować odpowiednie przepisy BHP - Przy składowaniu materiałów użytkownik jest obwiązany do: o Przestrzegać zasad bezpieczeństwa składowania o Zapewnić, aby masa składowanego ładunku, nie przekraczała dopuszczalnych obciążeń urządzeń przeznaczonych do składowania o Zapewnić centryczny rozkład masy składowanych zapasów o Zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podług i stropów, na których odbywa się składowanie o Podczas eksploatacji jezdniowymi wózkami podnośnikowymi należy zwrócić szczególną uwagę na precyzyjne składowanie towarów, ZABRANIA SIĘ ZRZICANIA TWARU NA RAMIONA UWAGA! Wszelkie prace konserwacyjne na wysokości powyżej 2 m uważa się za pracę na wysokości. W takim przypadku pracowników wykonujących prace konserwacyjne (także montażowe) należy wyposażyć w szelki ochronne. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 17 z 20

18 9.2. Warunki bezpiecznego składowania. Zasady bezpiecznego składowania określa punkt 5.1. Każdy inny sposób rozmieszania ładunku spowoduje znaczne obniżenie nośności konstrukcji. - zapewnienie pełnego bezpieczeństwa eksploatacji regału wymagają przestrzegania zasad bezpiecznego składowania, - zapasy znajdujące się na pojedynczym poziomie składowania powinny być rozłożone centrycznie, tj. symetrycznie względem podłużnej osi symetrii regału. Zasada ta nie dotyczy dolnego poziomu składowania - zapasy znajdujące się na pojedynczym poziomie składowania powinny być maksymalnie dosunięte do nogi dłużycy, przy czym składowany ładunek nie może wystawać poza ramie więcej niż 220 mm. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, ciężar towarów składowanych na jednym poziomie nie może przekroczyć 60% obciążenia dopuszczalnego określonego dla pojedynczego ramienia dłużycy - do składowania towarów z użyciem palet, należy używać palet w dobrym stanie technicznym, o odpowiednio dobranych wymiarach i nośności zapewniających pewne utrzymanie towaru, - palety należy układać na ramionach w taki sposób, aby zapewnić stabilne składowanie towaru, - zapasy powinny być składowane tak aby nie wystąpiło ryzyko zsunięcia przedmiotów pod wpływem grawitacji lub możliwych wstrząsów i drgań wywołanych np. pracą maszyn. W przypadku możliwości zsunięcia się towaru należy zabezpieczyć końce ramion specjalnymi uchwytami dostępnymi w ofercie firmy RACKSYSTEM 9.3. Rodzaj i częstotliwość przeglądów. Zakres konserwacji. W ramach okresowych przeglądów i konserwacji Producent zaleca użytkownikowi regału dłużycowego co 12 miesięcy sprawdzać stan posadowienia regałów, tj.: - stan posadzki; upewnić się, czy nie występują widoczne pęknięcia, zarysowania i ubytki w pobliżu posadowienia stopy regałów. W przypadkach znacznego pogorszenia stanu posadzi należy przeprowadzić niezbędne jej naprawy i renowację, - jakość dokręconych kotew i śrub łączących słup nogi z podstawą, ramiona ze słupem nogi oraz połączenia słupów z łącznikami i stężeniami. Po stwierdzeniu nawet bardzo małych luzów należy dokręcić śruby. W przypadku intensywnego użytkowania regału zaleca się przeprowadzenie tej kontroli raz na miesiąc. W przypadku stwierdzenia wystąpienia luzów należy niezwłocznie odciążyć regał i dokonać niezbędnych napraw. - Stan połączeń sprawnych. W przypadku stwierdzenia pęknięcia spawu niezwłocznie odciążyć regał i dokonać wymiany uszkodzonego elementu, - Stan elementów regału pod względem uszkodzeń mechanicznych W przypadku stwierdzenia uszkodzenia elementu niezwłocznie odciążyć regał i wymienić uszkodzony element. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 18 z 20

19 9.4. Postępowanie na wypadek sytuacji krytycznych i awarii Firma RACKSYSTEM nie przewiduje sytuacji krytycznych i awarii Systemu regałów dłużycowych pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania zasad bezpiecznej eksploatacji określonych w tej dokumentacji, a przede wszystkim: - dopuszczalnego obciążenia regału, nogi regału, oraz ramienia dłużycy, - ostrożnego załadunku i rozładunku zapasów z poziomu składowania, - zapewnienia wymaganej nośności posadzi dla przewidywanego obciążenia\ - zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej wózków jezdnych obsługujących regał - dotrzymaniu warunków przeglądów i konserwacji W przypadku nieprzestrzegania powyższych warunków i ewentualnego uszkodzenia co najmniej jednego elementu nośnego w konstrukcji należy stosować się do poniższych wskazówek. W przypadku: - trwałego odkształcenia słupa nogi w pionie lub poziomie albo uszkodzenia spawu, należy bezzwłocznie odciążyć regał na całej wysokości składowania i wymienić uszkodzony słup - trwałego odkształcenia ramienia regału lub uszkodzenia spawu, należy bezzwłocznie odciążyć dany poziom składowania i wymienić uszkodzone ramię - trwałego odkształcenia łącznika lub uszkodzenia spawu, należy bezwzłocznie odciążyć wszystkie połączone moduły i wymienić uszkodzony łącznik. UWAGA! Wszystkie wymienione elementy należy bezwzględnie złomować, gdyż w żadnym przypadku nie nadają się one do naprawy. 10. Załączniki Załącznik nr Normy i dokumenty związane PN-82/B PN-82/B PN-90/B PN-B-06200:2002 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 19 z 20

20 BN PN-B PN-E ,03,04 PN-IEC PN-H PN-H PN-H PN-M PN-M PN-M PN-M PN-EN 13382:2005 PN- N01255 PN-N Kształtowniki zamknięte prostokątne. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Dwuteowniki walcowane na gorąco Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. Ochrona przed korozją. pokrycia lakierowe. Ogólne wytyczne. Urządzenia do składowania. Regały magazynowe. Nazwy, określenia, podział i symbole. Regały magazynowe wolnostojące. Wymagania i badania. Urządzenia magazynowe do składowania. Regały magazynowe. Parametry podstawowe. Regały magazynowe grawitacyjne. Wymagania i badania. Palety ładunkowe płaskie. Parametry podstawowe Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Gospodarka magazynowa. Terminologia podstawowa. Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa, Regały magazynowe stałe K/ ,113/2000, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Ośrodek Certyfikacji Wyrobów, Warszawa 2000 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych, Dz.U. nr13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa higieny pracy, Dz.U.nr 129 SYSTEM REGAŁ DŁUŻYCOWY Strona 20 z 20

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH S.O. I. WSTĘP 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Deskowanie stropowe Dokadek 30

Deskowanie stropowe Dokadek 30 999803316-03/2015 pl Specjaliści Techniki Deskowań. Deskowanie stropowe Dokadek 30 Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 98033-285-01 Wstęp Informacja dla użytkownika Deskowanie stropowe

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SE1 WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.03.01b PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.02.01 KANALIZACJA SANITARNA KOD CPV 45231300-8 53 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa Zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO -MONTAŻOWYCH Rodzaj opracowania Adres Budowy OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO Remont korytarzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stanowiskowa BHP

Instrukcja stanowiskowa BHP str. 1 z 23 I. Transport - charakterystyka Transport towarów stanowi bardzo ważny element w działalności każdego przedsiębiorstwa i możemy go podzielić na: transport zewnętrzny i wewnętrzny. Schematycznie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Instalacje Elektryczne i Teletechniczne 1.1 Zadanie Zasilanie rezerwowe dla serwerowni i pomieszczeń biurowych na poziomie +11,484 w budynku przy ul. Namysłowskiej

Bardziej szczegółowo