OPINIA DOKONUJĄCA OCENY ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE MOS-T W PRZYSZŁOŚĆ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA DOKONUJĄCA OCENY ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE MOS-T W PRZYSZŁOŚĆ"

Transkrypt

1 OPINIA DOKONUJĄCA OCENY ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE MOS-T W PRZYSZŁOŚĆ M ł o d z i e ż o w y O ś r o d e k S o c j o t e r a p i i w U s t c e I z b a R z e m i o s ł a i P r z e d s i ę b i o r c z o ś c i P o m o r z a Ś r o d k o w e g o w S ł u p s k u Program MOS-t MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. U S T K A

2 Copyright by Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce, ul. Wróblewskiego Ustka tel , fax Opinia prawna opracowana została w ramach projektu MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce 2

3 Wstęp Przedmiotem niniejszej opinii jest ocena rozwiązań prawnych zaproponowanych w projekcie Program MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce. Głównym celem projektu jest wypracowanie narzędzi, które ułatwią absolwentom Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii funkcjonowanie na rynku pracy. I. MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII INSTYTUCJA POLSKIEGO SYSTEMU OŚWIATY Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, zwane dalej MOS, funkcjonują poza ściśle rozumianym systemem szkolnym, a ich działalność ma służyć zaspokojeniu szeroko rozumianych potrzeb edukacyjnych tych dzieci i młodzieży, których dysfunkcje społeczne uniemożliwiają uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w szkołach ogólnodostępnych. Do ich podstawowych zadań należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. W skład MOS powinna wchodzić szkoła specjalna: podstawowa, gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna. Zadania MOS są realizowane przez organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktycznowychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków oraz działania wspierające rodziców. II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOS-T Program MOS-T w przyszłość, ma na celu znaczne poszerzenie oferty w planowaniu dalszej kariery zawodowej i edukacyjnej podopiecznych MOS. Autorzy projektu opierając się na swoich dotychczasowych doświadczeniach zawodowych oraz przeprowadzonych badaniach, których wyniki zostały zaprezentowane w Raporcie MOS-T wskazują, że wychowankowie MOS po ukończeniu nauki w ośrodku socjoterapeutycznym w większości przypadków nie podejmują dalszej nauki lub po jej podjęciu nie kończą jej i tym samym stanowią istotną grupę ryzyka jeśli chodzi o adaptację na rynku pracy. Tym samym znajdują się w kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, ubóstwa oraz potencjalnym wejściem na drogę zachowań antyspołecznych. Brak przygotowania zawodowego oraz właściwego stosunku do pracy i jednocześnie niski poziom wiedzy 3

4 ogólnej - właściwie uniemożliwiają im efektywne wejście na rynek pracy i skazują na pozostanie w grupie społecznie problemowej. Projekt Program MOS-T w przyszłość jest skierowany do wychowanków uczących się w ostatniej klasie gimnazjum specjalnego przy MOS. Przy czym ostatni rok nauki oznacza tu zarówno uczniów klas III jak i wychowanków kończących 18 rok życia, którzy według prawa kończą obowiązek szkolny. Powodem objęcia działaniami tej grupy jest ryzyko poszerzającego się tu zjawiska degradacji społecznej oraz dylemat wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz życiowej, przed którym stają absolwenci MOS. Na potrzeby niniejszej opinii tylko informacyjnie należy wspomnieć, że Program MOS-T w przyszłość składa się z dwóch modułów: Treningu Alternatyw Życiowych, który jest programem identyfikującym i rozwijającym potencjał młodych ludzi dla ich sukcesu w przyszłości, na drodze kontynuacji kariery edukacyjnej lub zawodowej (jego realizacja nie wymaga zmian w obowiązującym systemie prawnym) oraz Programu Szkolenia Zawodowego z Przyuczeniem do Wykonywania Pracy Asystent w zawodzie. Zaproponowane w projekcie Szkolenie Zawodowe z Przyuczeniem do Wykonywania Pracy Asystenta w zawodzie... jest dedykowane młodzieży realizującej cykl kształcenia ogólnego na poziomie gimnazjum i ma przygotować wychowanków MOS do zdobycia kwalifikacji na Pierwszym Poziomie Krajowych Ram Kwalifikacyjnych, zwanych dalej KRK. Szkolenie Zawodowe jest próbą aplikacji koncepcji KRK do specyficznej sytuacji edukacyjnej grupy pominiętej w obecnie funkcjonującym w Polsce systemie edukacji zawodowej. Przedstawiona w Programie MOS-T w przyszłość koncepcja Szkolenia Zawodowego bazuje na dualnym modelu kształcenia zawodowego polegającym na praktycznej nauce zawodu w zakładzie rzemieślniczym i równoległej nauce szkolnej w gimnazjum. Proponuje się by Szkolenie Zawodowe odbywało się w cyklu 10- miesięcznym, co według autorów pozwoli na równomierny rozwój potencjału zawodowego i osobistego uczestnika zgodnie z szeroką koncepcją kompetencji zawodowych: czyli wyposaży wychowanka MOS w niezbędną wiedzę zawodową, odpowiednie umiejętności oraz pomoże wykształcić w nim pożądane postawy w pracy. Przewiduje się, że po odbyciu 10-miesięcznego przyuczenia do pracy jego uczestnik przystąpi do egzaminu sprawdzającego według standardów opracowanych dla przyuczenia do wykonywania danego zawodu (na poziomie wymagań zawodowych dla asystenta w danym zawodzie) przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Izbę Rzemieślniczą. Zdany egzamin będzie jednocześnie stanowił przygotowanie do wejścia na I poziom KRK. Absolwent będzie miał otwartą dalszą ścieżkę kariery - zarówno edukacyjnej jak i zawodowej oraz możliwość zdobywania kolejnych poziomów KRK. W ocenie przygotowującego niniejszą opinię, Program MOS-T w przyszłość zawiera dobrze przemyślane i całościowo opracowane propozycje rozwiązań, których wdrożenie przyczyni się do lepszego startu w dorosłe życie wychowanków MOS opuszczających mury placówki. 4

5 III.OCENA OBOWIĄZUJĄCEGO STANU PRAWNEGO POD KĄTEM MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU MOS-T 1. Zakres aktów normatywnych poddanych analizie. W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, czy wdrożenie Programu MOS-T w przyszłość może nastąpić w ramach obowiązującego prawa, czy też niezbędne są jego zmiany? A jeżeli tak to jakie? Mając na uwadze powyższe dokonano analizy aktów normatywnych o podstawowym znaczeniu w interesującym nas zakresie (zarówno ustaw, jak i aktów o charakterze wykonawczym). I były to: 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); 2) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.); 3) ustawa z dnia 23 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.); 4) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.); 5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278, z późn. zm.); 6) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. Nr 214, poz. 1808); 7) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1629); 8) rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U r. poz. 186 i poz. 1152); 9) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U poz. 204); 10) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631); 11) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz oraz z 2012 r. poz. 981); 12) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 77, poz. 518, z późn. zm.); 5

6 13) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U r. poz. 977); 14) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 poz.184) 15) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1117) Organizacja i zadania młodzieżowego ośrodka socjoterapii w świetle ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w skład systemu oświaty wchodzą m.in. MOS przeznaczone dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Przy czym przez naukę można również tutaj rozumieć m.in. kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, czy przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia (art. 1 pkt 13a i 14 ustawy). Zakładanie i prowadzenie MOS należy do zadań własnych powiatu, a zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w tej placówce jest zadaniem oświatowym powiatu. Zadaniem oświatowym powiatu jest także zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat, tj. również w MOS (art. 5 ust 5a i art. 5a ust. 2 i 2b ustawy). Przy czym przez kwalifikacyjny kurs zawodowy należy rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy środki niezbędne na realizację powyższych zadań oświatowych zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przytoczenie powyższych rozwiązań prawnych obowiązujących na gruncie ustawy o systemie oświaty pozwala na stwierdzenie, że w ramach istniejących przepisów są podstawy prawne do pewnych modyfikacji zadań dotychczas realizowanych przez MOS, których źródło finansowania ustawa już określa. Tym samym wdrożenie Programu MOS-T w przyszłość nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego, a jedynie pewne przesunięcia wydatków w ramach posiadanego budżetu Praktyczna nauka zawodu w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Ustawa o systemie oświaty określa także zasady odbywania praktycznej nauki zawodu, ale te przepisy, w celu ich właściwego zrozumienia powinny być interpretowane łącznie z odpowiednimi przepisami Kodeksu pracy oraz aktów do niego wykonawczych. Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy o systemie oświaty praktyczna nauka zawodu może odbywać się w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, warsztatach szkolnych, u pracodawców, a 6

7 także w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w ww. podmiotach na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a tym podmiotem. Umowa powinna określać w szczególności sposób ponoszenia kosztów realizowania praktycznej nauki zawodu. Jednocześnie minister właściwy do spraw oświaty w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy został upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, warunków i trybu organizowania praktycznej nauki zawodu w podmiotach wskazanych wyżej, szczegółowej treści umowy zawieranej między szkołą a tym podmiotem, a także kwalifikacji wymaganych od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu. Przytoczone wyżej przepisy mają odpowiednie zastosowanie do młodocianych pracowników odbywających praktyczną naukę zawodu w ramach odbywania przygotowania zawodowego na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. To właśnie do rozwiązań zawartych w tym rozporządzeniu odwołuje się Program MOS-T w przyszłość Dofinansowanie kosztów kształcenia w świetle ustawy o systemie oświaty. Z punktu widzenia rzemieślników chcących wziąć udział w Programie niezmiernie istotne są kwestie ewentualnego wsparcia finansowego (potwierdzają to badania przeprowadzone przez autorów projektu). Dlatego też wydaje się, że przyjęcie za podstawę realizacji Programu rozwiązań dotyczących odbywania przygotowania zawodowego, a zwłaszcza jednej z jego form, czyli przyuczenia do wykonywania określonej pracy pozwoli również na spełnienie oczekiwań finansowych rzemieślników. Zgodnie bowiem z art. 70b ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Ponadto warunkiem niezbędnym do dofinansowania jest to, by młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z ww. przepisem. Przepisy ust. 2 w art. 70b ustawy określają, że w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy kwota dofinansowania wynosi 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia (kwota ta jest waloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105 %). Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu sprawdzającego. Dofinansowanie to jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. Z tego punktu widzenia realizacja Programu MOS-T w przyszłość nie wymagałaby zmian w ustawie o systemie oświaty. 7

8 2.4. Wnioski. Reasumując powyższe należy stwierdzić, że przepisy ustawy o systemie oświaty nie zakazują takiej modyfikacji zadań MOS, które polegałyby na przyuczaniu, wychowanków tej placówki będących jednocześnie uczniami gimnazjum, do wykonywania określonej pracy, w rozumieniu przepisów o przygotowaniu zawodowym młodocianych. Tym samym w ocenie sporządzającego niniejszą opinię dokonanie odpowiedniej interpretacji obowiązujących przepisów tej ustawy, jest wystarczające do uznania, że realizacja Programu może odbywać się na gruncie obecnie obowiązującej ustawy (co nie zmienia faktu, że pewne zmiany legislacyjne na poziomie aktów wykonawczych do ustawy o systemie oświaty są niezbędne, o czym będzie mowa niżej). Niemniej jednak przepisów zezwalających na zatrudnianie uczniów gimnazjum należy poszukiwać poza ustawą o systemie oświaty. Te kwestie regulowane są w dziale dziewiątym Kodeksu pracy Zatrudnianie młodocianego w świetle Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Kodeks zabrania zatrudniać osoby, które nie ukończyły 16 lat. Kodeks pracy zezwala ponadto, co do zasady, na zatrudnianie młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum i przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Młodociany, który nie posiada kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Szczegółowe zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego przekazano do uregulowania Radzie Ministrów, w drodze rozporządzenia. Wyżej wspomniano, że Kodeks pracy zezwala na zatrudnianie młodocianych, którzy ukończyli gimnazjum, jednakże ustawodawca upoważnił Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej do określenia, w drodze rozporządzenia, przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne m. in.: zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum oraz zatrudnianie osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. Z młodocianym zawierana jest umowa o pracę jedynie w celu przygotowania zawodowego. Umowa taka powinna w szczególności określać rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy), czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego, sposób dokształcania teoretycznego (uzupełnianie wykształcenia ogólnego) oraz wysokość wynagrodzenia. Równolegle z przygotowaniem zawodowym pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia 18 lat. W szczególności powinien dokształcać się w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, jeżeli szkoły takiej nie ukończył. Pracodawca jest jednocześnie obowiązany zwolnić młodocianego od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkolnych w związku z dokształcaniem się. Kodeks pracy określił ponadto, że jeżeli młodociany nie ukończył przygotowania zawodowego przed osiągnięciem 18 lat, obowiązek dokształcania się odpowiednio w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, może być przedłużony do czasu ukończenia przygotowania zawodowego. Przepisy Kodeksu pracy regulują też wymiar czasu pracy młodocianego, który nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. Bardzo istotny z punktu widzenia 8

9 możliwości wdrożenia Programu MOS-T w przyszłość jest też przepis art. 206 Kodeksu pracy, który stanowi, że przepisy działu dziewiątego, mają odpowiednie zastosowanie do młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy o przygotowanie zawodowe u pracodawców będących rzemieślnikami Realizacja Programu MOS-T w przyszłość w świetle Kodeksu pracy. Przytoczone wyżej przepisy Kodeksu pracy pozwalają na dokonanie wstępnej oceny, według której jednoczesna nauka w gimnazjum oraz zatrudnienie u pracodawcy, w tym u rzemieślnika w celu przygotowania zawodowego (przyuczenia do wykonywania określonej pracy) jest możliwe. Na taką interpretację wpływają następujące okoliczności: 1) wolno zatrudniać osoby, które ukończyły 16 lat (młodociany); 2) młodociany, który nie posiada kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego (przyuczenia do wykonywania określonej pracy); 3) wyjątkowo (zgodnie z przepisami Ministra Pracy i Polityki Społecznej) można zatrudniać młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum; 4) pracownik młodociany ma obowiązek dokształcania się, w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum do ukończenia 18 lat; 5) młodocianemu, który nie ukończył przygotowania zawodowego (przyuczenia do wykonywania określonej pracy) przed osiągnięciem 18 lat, można przedłużyć obowiązek dokształcania się w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum do czasu ukończenia przygotowania zawodowego. Przyrównując powyższe okoliczności z przyjętymi założeniami Programu MOS-T w przyszłość można stwierdzić, że nie naruszają one kanonów określonych w Kodeksie pracy, ponieważ: 1) Programem będą objęci wychowankowie, którzy ukończyli 16 lat, uczący się w ostatniej klasie gimnazjum specjalnego przy MOS. Przy czym ostatni rok nauki oznaczać będzie zarówno uczniów klas III jak i wychowanków kończących 18 lat, którzy według prawa kończą obowiązek szkolny; 2) objęcie wychowanków MOS Szkoleniem Zawodowym będzie tak naprawdę przyuczeniem do wykonywania określonej pracy odbywanym na podstawie stosownej umowy o pracę; 3) Szkolenie Zawodowe oparte zostało na funkcjonującym w prawie pracy dualnym modelu kształcenia zawodowego polegającym na praktycznej nauce zawodu w zakładzie rzemieślniczym i równoległej nauce szkolnej w gimnazjum. Zestawienie celów Programu z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy pozwala uznać, że jego realizacja nie naruszy postanowień działu dziewiątego tego Kodeksu. 9

10 4.1. Dopuszczalność jednoczesnego pobierania nauki w gimnazjum i przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. W związku z powyższymi wnioskami ogólnymi dot. dopuszczalności jednoczesnego zatrudnienia młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy i pobierania nauki na poziomie gimnazjum należy dokonać szczegółowej analizy przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. Otóż zgodnie z 1 ust. 1 rozporządzenia z młodocianym, który nie ukończył gimnazjum, może być, na wniosek jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, jeżeli został on przyjęty do oddziału przysposabiającego do pracy utworzonego w gimnazjum oraz uzyskał pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej albo uzyskał zezwolenie dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie mieszka, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz uzyskał pozytywną opinię, o której mowa wyżej. Przytoczony wyżej przepis wskazuje jednoznacznie, że młodociany będąc jednocześnie uczniem gimnazjum może zawrzeć z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Aby tak się stało, niezbędne jest spełnienie trzech warunków: 1) stosowny wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna; 2) pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej; 3) nauka w gimnazjum z oddziałem przysposabiającym do pracy. Tylko na marginesie niniejszej sprawy należy wspomnieć, że pozostałe przepisy ww. rozporządzenia nie mają znaczenia dla rozpatrywanej sprawy, ponieważ nie dotyczą uczniów gimnazjum Gimnazjum z oddziałem przysposabiającym do pracy. Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach, zezwalają obecnie na organizowanie szkół specjalnych przysposabiających do pracy jedynie dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. MOS funkcjonujące (według stanu na dzień 31 marca 2012 r.) w Polsce są przeznaczone w przeważającej liczbie dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej. Istnieje też kilka ośrodków dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem lekkim: Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii dla dziewcząt w normie intelektualnej 5; Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii dla chłopców w normie intelektualnej 27; Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii koedukacyjne dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej 28; 10

11 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii koedukacyjne dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu lekkim 2; Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii dla chłopców w normie intelektualnej i z upośledzeniem w stopniu lekkim 3; Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii koedukacyjne dla dzieci i młodzieży w normie intelektualnej i z upośledzeniem w stopniu lekkim 1. To oznacza, że w obecnym stanie prawnym w MOS nie mogą zostać utworzone oddziały przysposabiające do pracy, a tym samym nie mógłby być wdrożony Program MOS-T w przyszłość. Dlatego też odpowiedniego dostosowania prawnego wymagają zarówno rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r., jak i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. IV. NIEZBĘDNE ZMIANY LEGISLACYJNE 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. W przypadku tego rozporządzenia proponuje się dodanie w 1 w ust. 1 pkt 3, który po wejściu w życie brzmiałby: z młodocianym, który nie ukończył gimnazjum, może być, na wniosek jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, jeżeli jest on wychowankiem młodzieżowego ośrodka socjoterapii przyjętym do oddziału przyuczającego do wykonywania określonej pracy utworzonego w gimnazjum specjalnym oraz uzyskał pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na podejmowanie, przez dyrektorów MOS, fakultatywnych decyzji o potrzebie utworzenia tego typu oddziału w gimnazjum specjalnym przeznaczonym dla młodzieży w normie intelektualnej i z upośledzeniem w stopniu lekkim. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach. Nierozerwalnie związana ze zmianą z pkt 1 powinna być także zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r., polegająca na dodaniu w 4 dodatkowego ust. 1a, który mógłby otrzymać następujące brzmienie: w młodzieżowym ośrodku socjoterapii w gimnazjum specjalnym może być utworzony oddział przyuczający do wykonywania określonej pracy, na zasadach określonych w przepisach dotyczących przygotowania zawodowego młodocianych. Pozostałe przepisy przedmiotowego rozporządzenia nie wymagają zmian i zachowują swoją aktualność nawet do tak zmodyfikowanego zakresu zdań MOS. 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. 11

12 Ze zmianami określonymi w powyższych pkt 1 i 2 powinna też pójść nowelizacja przedmiotowego rozporządzenia. Zgodnie z brzmieniem obecnie obowiązującego rozporządzenia młodzieżowe ośrodki socjoterapii są prowadzone dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. Do zadań młodzieżowych ośrodków socjoterapii należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Zadania te są realizowane przez organizowanie zajęć resocjalizacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz profilaktyczno-wychowawczych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym oraz przez organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach, o których mowa w odrębnych przepisach. Jak wynika z przytoczonych przepisów zadaniem MOS jest m.in. organizowanie zajęć resocjalizacyjnych. Powtarzając za autorami Programu MOS-T w przyszłość, jednym z podstawowych środków oddziaływania resocjalizacyjnego jest praca. Wartość pracy, o ile uczy lub utrwala posiadane umiejętności, które będą mogły być wykorzystane po opuszczeniu ośrodka, jest szczególnie cenna. Wynika ona z możliwości, jaką dają kwalifikacje zawodowe i zatrudnienie w sferze wypełniania ról społecznych. Na tle potrzeby rekonstrukcji więzi społecznych zerwanych przez pobyt w ośrodku jest to element szczególnie ważny. Szczególną wartość w ramach pomocy realizowanej w trakcie wychowania resocjalizacyjnego należy wiązać z edukacją zawodową, traktowaną jako nieodłączny element kształtowania ich kompetencji zawodowych. W obliczu trudności ze znalezieniem miejsca zatrudnienia, należy zwrócić szczególną uwagę na kierowaną ofertę kształcenia zawodowego. Oferta kształcenia zawodowego powinna być maksymalnie dopasowana do potrzeb rynku pracy, obejmując trafną diagnozę aktualnych i przyszłych ofert zatrudnienia, ale również powinna uwzględniać indywidualne możliwości i dotychczasowe kompetencje samych bezpośrednio zainteresowanych, a więc - wychowanków MOS. Indywidualizacja kształcenia w oparciu o kryterium bio-psychospołecznych uwarunkowań, uwzględniająca predyspozycje wychowanków, ich zainteresowania i potrzeby, pozwala przewidywać lepsze rezultaty podejmowanych działań edukacyjno-wychowawczych. Właściwie realizowany wymiar edukacji zawodowej w resocjalizacji jest jednym z podstawowych elementów decydujących o tym, że czas przeznaczony na pobyt w instytucji resocjalizacyjnej jest czasem wykorzystanym dla dobra wychowanka. Możliwość zdobycia wiedzy (nie tylko drogą nauczania, ale także - różnych przekazów edukacyjnych występujących w wielu wymiarach pracy resocjalizacyjnej) - uzupełnia istotne braki w tym zakresie, powodowane wielokrotnie zaniedbaniem edukacji przed umieszczeniem w MOS. Mając na uwadze powyższe rozumienie pojęcia resocjalizacja można byłoby przyjąć założenie, że przygotowanie zawodowe wychowanków odbywane w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy mieściłoby się już w obecnie określonych zdaniach MOS. W celu wyeliminowania mogących powstać wątpliwości proponuje się jednak pewne zmiany w przedmiotowym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. Chodzi o dodanie przepisu wskazującego, że zadania MOS mogą być dodatkowo realizowane przez aktywizację zawodową wychowanków. Ponadto należałoby dodać w 16 rozporządzenia przepis zezwalający na utworzenie w młodzieżowym ośrodku socjoterapii gimnazjum specjalnego z oddziałem przyuczającym do wykonywania określonej pracy. Dodatkowo mając na uwadze treść 17, należałoby również dodać przepis wskazujący, że jeżeli w młodzieżowym ośrodku 12

13 socjoterapii utworzono oddział, o którym mowa wyżej, wychowankom należy umożliwić udział w zajęciach praktycznych organizowanych przez pracodawcę, z którym wychowanek podpisał umowę o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych. Jedynie porządkujący charakter powinna mieć zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 marca 2005 r. Załącznik nr 5 do tego rozporządzenia określa ramowy statut młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Skoro zaproponowano w ww. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. zmianę istniejącej dotychczas struktury tych ośrodków, polegającą na możliwości utworzenia gimnazjum specjalnego z oddziałem przyuczającym do wykonywania określonej pracy, to statut MOS powinien taką zmianę również odzwierciedlać. Proponuje się więc następujące brzmienie stosownego przepisu: Jeżeli w młodzieżowym ośrodku socjoterapii utworzono oddział przyuczający do wykonywania określonej pracy, statut określa również szczegółowe zadania ośrodka w zakresie aktywizacji zawodowej wychowanków, sposób wykonywania tych zadań oraz zakres i formy współpracy ośrodka z pracodawcami zatrudniającymi wychowanków.. V. WDROŻENIE PROGRAMU MOS-T W PRZYSZŁOŚĆ Zaproponowane zmiany w ww. rozporządzeniach mają na celu umożliwienie realizacji Programu MOS-T w przyszłość, a zwłaszcza jego drugiego modułu: Programu Szkolenia Zawodowego z Przyuczeniem do Wykonywania Pracy Asystent w zawodzie. Wejście w życie nowych regulacji pozwoli na odbywanie Szkolenia Zawodowego na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, wydanym na podstawie art i art Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami przedmiotowego rozporządzenia przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się przez naukę zawodu albo przyuczanie do wykonywania określonej pracy. Nas interesuje jedynie przygotowanie zawodowe prowadzone w formie przyuczenia o wykonywania określonej pracy, bowiem taki jest cel Programu MOS-T w przyszłość. Tak więc przyuczenie do wykonywania określonej pracy ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego pracownika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu określonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, ale także w zawodzie odpowiadającemu danemu rodzajowi rzemiosła, nieujętemu w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy prowadzi pracodawca (osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, osoba zatrudniona u pracodawcy), którym może być też rzemieślnik. Pracodawca musi posiadać kwalifikacje wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu. Pracodawca ma obowiązek zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę o pracę w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (wzór umowy w załączeniu). O zawarciu takiej umowy pracodawca ma 13

14 obowiązek zawiadomić wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego oraz właściwą izbę rzemieślniczą, jeżeli pracodawcą jest rzemieślnik (wzór zawiadomienia w załączeniu). Przyuczenie młodocianego do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy. O długości trwania tego przyuczenia decyduje pracodawca. Ponadto pracodawca decyduje również o zakresie oraz programie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Realizując swoje kompetencje pracodawca powinien wziąć pod uwagę wybrane treści programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub programu zapewniającego spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach będących podstawą przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w zawodach nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym składanym bezpośrednio u pracodawcy, a jeżeli pracodawca jest rzemieślnikiem przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego. Jeżeli wynik egzaminu jest pozytywny, pracodawca lub izba rzemieślnicza wydaje zaświadczenie stwierdzające nabycie umiejętności w wykonywaniu prac, których dotyczyło przyuczenie, oraz określające jego rodzaj, czas trwania i uzyskaną ocenę. Przepisy przedmiotowego rozporządzenia przewidują również sytuację, w której młodociany uzyskał negatywną ocenę z egzaminu. Wówczas pracodawca lub izba rzemieślnicza ustala, na jaki okres, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, należy przedłużyć przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Młodocianemu, który ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy z wynikiem pozytywnym i podjął naukę zawodu obejmującą zakres przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zalicza się okres przyuczenia do okresu praktycznej nauki zawodu. Bardzo istotny, jest przepis, który pozwala osobom osiągającym pełnoletność przed ukończeniem przyuczenia do wykonywania określonej pracy, ukończyć przyuczenie na warunkach określonych dla młodocianych. Młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje stosowne wynagrodzenie. Kwota tego wynagrodzenia nie może być niższa niż 4% miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. Tylko w celu przypomnienia, gdyż była o tym mowa wyżej, należy wskazać, że pracodawcy zatrudniającemu młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje stosowne dofinansowanie (wzór wniosku o dofinansowanie w załączeniu). Przedstawiony powyżej stan prawny dotyczący przyuczenia młodocianego pracownika do wykonywania określonej pracy będzie miał wprost zastosowanie do wychowanków MOS uczących się w gimnazjum i biorących udział w Programie MOS-T w przyszłość, pod warunkiem wcześniej zasygnalizowanych niezbędnych zmian we wskazanych rozporządzeniach, a także wprowadzenia jednej zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów, polegającej na przedłużeniu przyuczenia, wychowanka MOS będącego uczniem gimnazjum specjalnego, do wykonywania określonej pracy do 10 miesięcy. Według sporządzającego niniejszą opinię rozporządzenie to nie wymaga innych zmian, albowiem wszystkie cele Programu mogą zostać zrealizowane w ramach aktualnie obowiązującego stanu prawnego, gdyż: 1) Program Szkolenia Zawodowego z Przyuczeniem do Wykonywania Pracy Asystent w zawodzie odpowiada instytucji przyuczenia do wykonywania określonej pracy; co prawda przepisy rozporządzenia nie przewidują specjalnej nazwy dla uzyskanych kwalifikacji (jak proponują autorzy Programu), jednakże w 14

15 zaświadczeniu wydanym po zdanym egzaminie określa się nabyte umiejętności w wykonywaniu prac, których dotyczyło przyuczenie; można byłoby pokusić się o wprowadzenie do przedmiotowego rozporządzenia stosownej nazwy kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia przyuczenia do wykonywania określonej pracy i to nie tylko na potrzeby realizacji Programu, ale w stosunku do wszystkich młodocianych zdobywających ten rodzaj kwalifikacji zawodowych, natomiast taka zmiana nie ma znaczenia z punktu widzenia możliwości realizacji Programu; 2) szkolenie praktyczne będzie odbywało się u pracodawcy, najczęściej u rzemieślnika, a nauka teoretyczna w gimnazjum w oddziale przyuczającym do wykonywania określonej pracy; 3) program Szkolenia Zawodowego dla poszczególnych asystentów (6 najbardziej popularnych na ternie powiatu słupskiego) określili autorzy Programu, ale wydaje się, że równie dobrze mogliby określać go pracodawcy, bowiem tak pracodawcy, jak i autorzy Programu muszą korzystać z podstawy programowej kształcenia w zawodach; w tym miejscu nasuwa się pytanie, czy ustalając program przyuczenia do wykonywania określonej pracy pracodawca powinien uzgodnić jego zakres z dyrektorem gimnazjum w MOS? Wydaje się, że cele Programu MOS-T w przyszłość są tak określone, że współpraca MOS i pracodawców (rzemieślników) jest niezmiernie istotna i do takich ustaleń będzie dochodziło i stąd nie wydaje się konieczne dodawanie przepisu w rozporządzeniu, że takie programy powinny być ustalane w porozumieniu z dyrektorami MOS; 4) absolwent Programu Szkolenia Zawodowego z Przyuczeniem do Wykonywania Pracy Asystent w zawodzie przystąpi do egzaminu sprawdzającego i jego pozytywny wynik pozwoli mu na kontynuowanie nauki na kolejnych szczeblach KRK, jak to przewidują przepisy rozporządzenia. VI. KONKLUZJA Autor niniejszej opinii dokonał oceny proponowanych rozwiązań w Programie MOS-T oraz przedstawił możliwości prawne jego pełnego wdrożenia. Jak wynika z rozważań zawartych w opinii wdrożenie Programu wymaga niewielkich zmian legislacyjnych na poziomie aktów wykonawczych do Kodeksu pracy oraz ustawy o systemie oświaty (projekty nowelizacji 5 rozporządzeń stanowią załącznik do opinii). Proponuje się by zmiana stanu prawnego w przedmiotowym zakresie nastąpiła z dniem 1 września 2013 r. Tylko na marginesie niniejszej sprawy autor opinii oraz wstępnych projektów aktów normatywnych zwraca uwagę, że na kolejnych etapach procesu legislacyjnego niezbędne będą szczegółowe wyliczenia kosztów przyuczenia do wykonywania określonej pracy jednego wychowanka, populację wychowanków mogących zostać objętych Programem, a także wskazanie źródeł sfinansowania Programu (ewentualnych przesunięć w budżetach odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego). 15

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 2013 r. Projekt z dnia 19 grudnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów placówek publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów placówek publicznych Projekt z dnia 19 grudnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów placówek publicznych Na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. brzmienie od 2005-05-01 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 278) Zmiany aktu: 2005-05-01 Dz.U. 2005

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Dz.U.1996.60.278 2012.09.01 zm. Dz.U.2012.980 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r.)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 232. obwieszczenie prezesa rady ministrów. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 232. obwieszczenie prezesa rady ministrów. z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 232 obwieszczenie prezesa rady ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Dz.U.96.60.278 2002.12.12 zm. Dz.U.02.197.1663 1 2004.10.15 zm. Dz.U.04.224.2274 1 2005.05.01 zm. Dz.U.05.53.472 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (Dz. U. Nr 60, poz.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (Dz. U. Nr 60, poz. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (Dz. U. Nr 60, poz. 278) Na podstawie art. 191 3 i art. 195 2 Kodeksu pracy zarządza

Bardziej szczegółowo

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych!

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Kto jest pracownikiem młodocianym w myśl kp? Młodocianym jest osoba która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat (art. 190

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Problematyka podziału praktycznej nauki zawodu Formy: - zajęcia praktyczne - praktyka zawodowa Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Zmiany w prawie oświatowym Informacje dotyczące zmian w prawie oświatowym dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku pod adresem: www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce: PRAWO

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 ze zm.); ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Przygotowanie projektu i Wniosku o Dofinansowanie Przygotowanie projektu 7 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Zmiany przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce http://pupsokolka.pl/strona/przygotowanie-zawodowe-doroslych/111 Przygotowanie zawodowe dorosłych Przygotowanie zawodowe dorosłych oznacza to instrument aktywizacji w formie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1113 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Pracownik młodociany. www.pip.gov.pl

Pracownik młodociany. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Definicja młodocianego Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie pracowników w wieku poniżej 16 lat, poza kilkoma wyjątkami, jest

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych

Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych Kodeks pracy - Dział IX - Zatrudnianie młodocianych Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy. Młodocianym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (ostatnia zmiana: Dz. U. z 2016 r., poz.2255) DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. [Definicja młodocianego] 1. Młodocianym

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. Projekt z dnia 13 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1578 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Na podstawie art. 68a ust.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne

DZIAŁ DZIEWIĄTY. Zatrudnianie młodocianych. Rozdział I. Przepisy ogólne DZIAŁ DZIEWIĄTY Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne [Art. 190. 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. 2. Zabronione jest zatrudnianie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Dz.U.2015.1113 z dnia 2015.08.07 Wersja od: 7 sierpnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Orientacja i poradnictwo zawodowe

Orientacja i poradnictwo zawodowe Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach Orientacja i poradnictwo zawodowe Akty prawne akty prawne pochodzą ze strony MEN ul. Drozdów 21 i 17, 40-530 Katowice; tel.: 032 209 53 12 lub

Bardziej szczegółowo

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r.

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. mgr inż. Barbara Kutkowska doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul.

Bardziej szczegółowo

Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych. od 1 września 2012 r.

Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych. od 1 września 2012 r. Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego od 1 września 2012 r. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Białystok, 12 lutego 2014 r.

Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Białystok, 12 lutego 2014 r. Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego Białystok, 12 lutego 2014 r. Ustawa sześciolatkowa 30 sierpnia 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

z dnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Projekt z dnia 6 czerwca 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych Podstawy prawne 27 stycznia 2017 r. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 551/XXX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 551/XXX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 551/XXX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 500/XLIV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i wysokości

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Pracownik młodociany

Pracownik młodociany www.pip.gov.pl Definicja młodocianego Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie pracowników w wieku poniżej 16 lat, poza kilkoma wyjątkami, jest

Bardziej szczegółowo

Ad 1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r.

Ad 1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.), USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Porównanie aktów prawnych dotyczących indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 1. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U.2012.186 2012.11.07 zm. Dz.U.2012.1152 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

KONFERENCJA Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe KONFERENCJA Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - uregulowania prawne Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017 PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017 NOWE AKTY PRAWNE Ustawy 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz.60) 2. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Kształcenie dualne w polskim systemie oświaty

Kształcenie dualne w polskim systemie oświaty DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Kształcenie dualne w polskim systemie oświaty Tezy na posiedzenie Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego 18 marca 2015 r. Definicja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJACYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJACYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW. INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJACYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW. Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania. Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

NP SO. Kontrola dotyczy zgodności działania niepublicznych: 1) młodzieżowych ośrodków wychowawczych;

NP SO. Kontrola dotyczy zgodności działania niepublicznych: 1) młodzieżowych ośrodków wychowawczych; NP.5532.11.4.2015.SO ARKUSZ KONTROLI zgodności działania placówek niepublicznych z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Ich rola i zadania

Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Ich rola i zadania Placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Ich rola i zadania 1 pozaszkolnych. Ich rola i zadania Uregulowania prawne Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017,

Bardziej szczegółowo

PRACA DZIECI. 1. Osoby do lat 16

PRACA DZIECI. 1. Osoby do lat 16 PRACA DZIECI Kodeks pracy szczegółowo reguluje możliwość zatrudniania osób poniżej 18 roku życia, dzieląc te osoby na dwie grupy: osoby poniżej lat 16 osoby, które ukończyły lat 16, a nie przekroczyły

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Dz.U.2012.186 2012.11.07 zm. Dz.U.2012.1152 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne Informacja nt aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego dotyczących wydawania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MEN z r. 1

Rozporządzenie MEN z r. 1 Rozporządzenie MEN z 18.11.2017 r. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018 Krystyna Skalik Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r.poz.1578) w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Ostatnie zmiany prawa dotyczące kształcenia zawodowego

Ostatnie zmiany prawa dotyczące kształcenia zawodowego Ostatnie zmiany prawa dotyczące kształcenia zawodowego Czesław Stawikowski Bydgoszcz, 27 listopada 2012 r., Zespół Szkół Elektronicznych Wojewódzka konferencja branżowa dyrektorów szkół i pracodawców Branża

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U ) Zmiany w prawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270) - nadzór w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania - ewaluacja to

Bardziej szczegółowo

ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi:

ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi: ABC PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU Zgodnie ze statutem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców do podstawowych zadań Cechu należy między innymi: a) ochrona praw i reprezentowanie interesów swoich członków wobec

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 4 grudnia 2015 r. USTAWA z dnia o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Informacje o sprawie: dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Informacje o sprawie: dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Informacje o sprawie: dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Nazwa Podstawa prawna Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Zmiany w przepisach prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych 27 stycznia 2017 r. www.reformaedukacji.men.gov.pl Podstawy prawne Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 - modyfikacja w dniu 19 listopada 2013r. Źródła planu: 1. Kontekst prawny: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ. Świdnica, 4 grudnia 2017 r.

WSPARCIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ. Świdnica, 4 grudnia 2017 r. WSPARCIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI. UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ. Świdnica, 4 grudnia 2017 r. 1. Co się rozumie pod pojęciem dokumentacja, która jest dołączona do wniosku o

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych

Kodeks pracy. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. Kodeks pracy Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy** Dział IX Zatrudnianie młodocianych 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat,

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Procedury ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego dla uczniów szkół położonych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2017 r. Poz. 1652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 228 15721 Poz. 1491 1491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Od dnia 01.07.2014 r. pomoc de minimis, którą jest min. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu

Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Moduł I: Regulacje prawne dotyczące dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Jolanta Rafał-Łuniewska Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Cele modułu o Przedstawienie uwarunkowań prawnych umożliwiających funkcjonowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. z dnia r.

Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. z dnia r. Projekt z dnia 11 sierpnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Art. 1.

Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Art. 1. - Projekt - Ustawa z dnia.. o zmianie ustawy o systemie oświaty Art. 1. W ustawie z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm./ wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

System egzaminów przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych

System egzaminów przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych System egzaminów przeprowadzanych przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych Kaków, 27 stycznia 2014 Akty prawne określające powoływanie komisji, warunki dopuszczania do egzaminów oraz sposób przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w rzemiośle

Kształcenie zawodowe w rzemiośle Konferencja dla doradców zawodowych Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Kształcenie zawodowe w rzemiośle Jolanta Kosakowska Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 205 12080 Poz. 1206 1206 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

poz. 24), ta kwestia była uregulowana jedynie w stosunku do uczniów zmieniających typ szkoły publicznej.

poz. 24), ta kwestia była uregulowana jedynie w stosunku do uczniów zmieniających typ szkoły publicznej. Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego

Bardziej szczegółowo

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego IZBA RZEMIEŚLNICZA DOPUSZCZA DO EGZAMINU CZELADNICZEGO OSOBĘ, KTÓRA SPEŁNIA JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW: ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw z 2 grudnia 2010 Nr 228 poz. 1491

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw z 2 grudnia 2010 Nr 228 poz. 1491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw z 2 grudnia 2010 Nr 228 poz. 1491 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie ZSRCKU w Piasecznie z dnia 6 listopada 2012 r.

Zmiany w Statucie ZSRCKU w Piasecznie z dnia 6 listopada 2012 r. Załącznik 1 do Uchwały 6/2012/2013 Zmiany w Statucie ZSRCKU w Piasecznie z dnia 6 listopada 2012 r. 1. 1. 1) ust. 8 otrzymuje brzmienie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych

Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Planowanie i organizacja kształcenia w formach pozaszkolnych po 1 września 2012 roku 26 listopada 2012 r. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Podwyższanie kwalifikacji ogólnych, kluczem do dalszego rozwoju zawodowego

Podwyższanie kwalifikacji ogólnych, kluczem do dalszego rozwoju zawodowego Podwyższanie kwalifikacji ogólnych, kluczem do dalszego rozwoju zawodowego Kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz szkolenia przygotowujące do egzaminów eksternistycznych w nowej formule Podstawowe akty prawne

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo