Głogów r. ZATWIERDZAM:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM:"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM: Głogów r. (podpis kierownika Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych I. INFORMACJE OGÓLNE Tryb zamówienia: art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych - przetarg nieograniczony Zamawiający: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie Adres zamawiającego: ul. Brama Brzostowska 1 1, Głogów Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia r - Prawo zamówień publicznych art. 39 (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp 2. Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza: a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796), c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1795). II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Dostawę regałów magazynowych stacjonarnych i przesuwnych przeznaczonych do Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury: priorytetu : Infrastruktura kultury nr 15573/11 pn. Przystosowanie Ośrodka Studyjno Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie do celów naukowo-badawczych. III. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV CPV IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie sprzedaży, dostawy i montażu regałów magazynowych stacjonarnych i przesuwnych przeznaczonych do Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury: priorytetu : Infrastruktura kultury nr 15573/11 pn. Przystosowanie Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie do celów naukowo-badawczych. 1

2 CPV W skład zamówienia wchodzą regały magazynowe stacjonarne i przesuwne niezbędne dla poprawnego funkcjonowania placówki. 2. Wybrany Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia w zakresie dostawy i montażu regałów zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt projektu ustawienia regałów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr UWAGA! Przy przygotowaniu oferty oraz wykonaniu elementów wyposażenia należy uwzględnić zawarte w załączniku nr 6 oraz załącznikach do tego załącznika wskazówki dotyczące materiałów oraz rozwiązania techniczne i technologiczne. 4. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać poprzez przedstawienie stosownych dowodów, iż oferowane przez niego rzeczy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z dostawą wszystkich atestów i dopuszczeń dotyczących dostarczonych elementów zamówienia. 5. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie następowała w częściach, sukcesywnie w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, a uzgodnionych z Wykonawcą 6. Na dostarczony sprzęt, Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesiące gwarancji, na regały, ich części i montaż 60 miesięcy gwarancji, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 7. Serwis świadczony przez Wykonawcę w zakresie regałów został szczegółowo opisany w załączniku nr 6 do SIWZ. 8. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących gwarancji. 9. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w Ośrodku Studyjno Magazynowym Zabytków Archeologicznych w Głogowie przy ul. Portowa 1 na etapie przygotowywania oferty. V. INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH, ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, UMOWIE RAMOWEJ, AUKCJI ELEKTRONICZNEJ I ZALICZKACH 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. 5. Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie: od r. do r. VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT 1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. 2

3 2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w Muzeum Archeologiczno- Historycznym w Głogowie w godzinach od 8 00 do Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego: 5. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami są: 5.1. W sprawach proceduralnych: Marcin Kwiecień tel wew.41 Remigiusz Smolin tel wew.39 VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub faksem. W przypadku informacji przekazywanej faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający posiada fax. nr Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (art.38. ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli wyjaśnień na piśmie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania i zamieszcza na własnej stronie internetowej. 4. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieści na własnej stronie internetowej. 6. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 7. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu okaże się, iż konieczny będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na własnej stronie internetowej. 8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od dnia otwarcia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 3

4 przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia 1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków wykonawca wykaże,że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż zł. 3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu tego podmiotu. 5. Ocena, czy wykonawca spełnia ww. warunki zostanie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale XI niniejszej specyfikacji. Ocena warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia. XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 12,1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć: 1.1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. nr 2 do SIWZ) 1.2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum oferowanej ceny oferty. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 2.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 2.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 4

5 Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty, o których mowa w lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty składane w języku obcym muszą byś złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Powyższe dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. XIII. WADIUM W postępowaniu nie będzie wymagane wadium XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna. 4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 7. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 8. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być czytelne oraz poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy oraz 5

6 opieczętowane pieczątką imienną i firmową. 9. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. powinny być parafowane przez wykonawcę. 10. Zamawiający zastrzega prawo wglądu do oryginałów dokumentów. 11 Ofertę należy ponumerować w kolejności stron. 12.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 13. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 14. Oferta wykonawcy musi zawierać: Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 pkt 1-4 ustawy zgodnie z formularzem stanowiącym (zał. nr 2 do SIWZ) Zestawienie kosztów zadania - zgodnie z formularzem stanowiącym (zał. nr 3 do SIWZ) Oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej (zał. nr 4 do SIWZ) 14.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna oraz opis regałów magazynowych stacjonarnych i przesuwnych (zał. nr 6 do SIWZ) 14.6 Oświadczenie czy wykonawca jest/ nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (zał. nr 7 do SIWZ) 14.7 Wykaz osób i podmiotów (podwykonawców), którzy będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zał. nr 8 do SIWZ) 14.8 Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 9 do SIWZ) 14.9 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum zł Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 14,13 Projekt umowy (zał. nr 5 do SIWZ) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 15. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 16. Kopertę należy zaadresować następująco: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie ul. Brama Brzostowska Głogów z dopiskiem: Przetarg nieograniczony sprzedaż, dostawa i montaż regałów magazynowych stacjonarnych i przesuwnych przeznaczonych do Ośrodka Studyjno Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury: priorytetu : Infrastruktura kultury nr 15573/11 pn. Przystosowanie Ośrodka Studyjno Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie do celów naukowo-badawczych 6

7 Nie otwierać przed r. godz XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć w następującym miejscu: Nazwa instytucji: Muzeum Archeologiczno Historyczne w Głogowie Adres: ul. Brama Brzostowska 1 l, Głogów, pokój nr 210 (Sekretariat, II piętro) Termin składania ofert: do dnia r. do godziny XVI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Nazwa instytucji: Muzeum Archeologiczno- Historyczne w Głogowie Adres: ul. Brama Brzostowska 1, Głogów, pokój nr 110 (Sala Edukacyjna ) Termin otwarcia ofert: r. o godz Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania. 4. Komisja dokona otwarcia ofert w kolejności ich wpływu, poda do wiadomości nazwę i adres Wykonawcy, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunków płatności zawartych w ofercie. XVII. WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY 1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) oznakowanych dodatkowo dopiskiem ZAMIANA. 3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE. 4. Koperty oznaczone napisem WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. 5. Koperty oznaczone dopiskiem ZAMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. XVIII. ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ, JEŻELI: 1. Jest niezgodna z ustawą. 2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówieni z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 5. Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nieuprawnionego do składania ofert. 6. Zawiera błędy w obliczeniu ceny. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. XIX. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY 7

8 19.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena a. przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach za wykonanie zamówienia, b. ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: A x = C min C x 100 gdzie: A(x) ilość punktów przyznana ofercie x za kryterium ceny, Cmin cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach, C(x) cena zawarta w ofercie x. Wartość podstawiana do wzoru punktacyjnego, to wartość brutto zamówienia w okresie trwania umowy, określona przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ oraz wskazana w punkcie 3 Formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). XX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Na cenę oferty powinny składać się wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu zamówienia określonego w rozdziale II (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku 6 do SIWZ Wycenę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Zestawienie kosztów zadania Cenę ofertową należy skalkulować w następujący sposób: a) w kolumnie [4] należy podać cenę jednostkową netto. b) w kolumnie [5] należy w wierszu formularza obliczyć wartość netto - cena jednostkowa z kol [4] przez ilość sztuk z [kol. 3] c) w kolumnie [6] należy podać stawkę podatku VAT d) w kolumnie [7] w wierszu formularza należy obliczyć wartość brutto - wartość netto z kol. [5] + kwota podatku VAT W Formularzu oferty pkt 3 należy podać cenę oferty: a) bez podatku VAT (netto), b) kwotę podatku VAT, c) łącznie z podatkiem VAT (brutto) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT Cenę wykazaną w ofercie, należy traktować jako stałą i wiążącą do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 90 ust 1 zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. XXI. OCENA OFERTY NAJNIŻSZA CENA 8

9 21.1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, oraz która zawiera najniższą cenę ofertową - otrzyma największą ilość punktów Zgodnie z art. 87 ust. 1 PZP w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Zamawiający zgodnie z art. 87 ust 2 PZP poprawi: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona W razie wątpliwości w zakresie złożonych oświadczeń czy dokumentów, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 4 PZP, może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Prawie zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Informacje, o których mowa w pkt , , i zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Data zamieszczenia ww. informacji na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń będzie momentem, w którym Wykonawca może przy zachowaniu należytej staranności powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania od wyników postępowania (w tym na wykluczenia i odrzucenia). XXII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 1. Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych istotnych jej warunków, jak w załączonym projekcie umowy (zał. nr 5 do SIWZ). 2. Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo do wszelkich czynności związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikających z art. 353 i art. 99 Kodeksu cywilnego. Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby wyznaczonej i czas jego działania. 3. Cena za wykonanie dostawy podana w ofercie, będzie stanowiła wynagrodzenie Wykonawcy w formie umownej. XXIII MOŻLIWOŚĆ ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu 9

10 umowy w przypadku: konieczności udzielenia i wykonania zamówień dodatkowych na podst. Art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Wykonawca w związku z wykonywaniem zamówienia dodatkowego nie będzie mógł dotrzymać terminu realizacji zamówienia podstawowego, 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany przedmiotu umowy w zakresie przedmiotowym i finansowym w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć mimo dochowania należytej staranności. 4. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmiany zakresu usług, będą one rozliczane wg składników cenotwórczych ujętych w ofercie. 5. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przed złożeniem oferty usług dodatkowych wykraczających poza zakres określony w zamówieniu podstawowym, Zamawiający udzieli zamówienia temu samemu wykonawcy, zgodnie z określonymi przepisami. Rozliczenie tych usług będzie realizowane wg składników cenotwórczych ujętych w ofercie. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2,5 % wartości brutto przedmiotu umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 3.1. w pieniądzu, 3.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3.3. w gwarancjach bankowych, 3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Nr rachunku: W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 6. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pełnej wysokości zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni po wykonaniu zamówienia i uznania przez Zamawiającego należytego wykonanie zmówienia. 7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wpłacone w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. XXIV POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia r Prawo zamówień 10

11 publicznych przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: - opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; - odrzucenia oferty odwołującego. XXV WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI 1. Formularz ofertowy (zał. nr l do SIWZ) 2. Oświadczenie wykonawcy (zał. nr 2 do SIWZ) 3. Zestawienie kosztów zadania (zał. nr 3 do SIWZ) 4. Oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej (zał. nr 4 do SIWZ) 5. Projekt umowy (zał. nr 5 do SIWZ) 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna oraz opis regałów magazynowych stacjonarnych i przesuwnych. ( zał. nr 6 do SIWZ) 7. Oświadczenie czy Wykonawca jest lub nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (zał. nr 7 do SIWZ ) 8. Wykaz osób i podmiotów, którzy będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ( zał. nr 8 do SIWZ) 9. Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi ( zał. nr 9 do SIWZ) 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ F O R M U L A R Z O F E R T Y Wyrażam chęć uczestnictwa w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Muzeum Archeologiczno Historyczne w Głogowie na: Sprzedaż, dostawę i montaż regałów magazynowych stacjonarnych i przesuwnych przeznaczonych do Ośrodka Studyjno Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury: priorytetu : Infrastruktura kultury nr 15573/11 pn. Przystosowanie Ośrodka Studyjno Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie do celów naukowobadawczych W Y K O N A W C A: 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: Zarejestrowany adres Wykonawcy: Numer telefonu: / Numer faksu / Wyznaczamy (imię i nazwisko) do reprezentowania Wykonawcy w czasie trwania procedury przetargowej. 3. OFERUJEMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PRZETARGIEM ZA CENĘ z g o d n i e z z e s t a w i e n i e m k o s z t ó w z a d a n i a z a ł ą c z n i k n r 3 Wartość netto.. zł Kwota VAT.. zł Wartość brutto. zł (słownie:...) 4. Akceptujemy stosowanie 21 dniowego terminu płatności od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 5. Deklarujemy wykonywanie zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i umowie oraz z wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. Akceptujemy SIWZ i umowę wraz ze zmianami dokonanymi w wyniku odpowiedzi na pytania oraz modyfikacjami. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. 7. Nasz numer: NIP R E G O N Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 9. Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy - koordynatora: T e l

13 10. Oświadczamy, że cena naszej oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu zamówienia określonego w rozdziale II SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 6 do SIWZ. 11. Oświadczamy, że następującą część zamówienia wykonamy przy udziale podwykonawcy (wpisać zakres) 12. Integralnymi załącznikami niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są: Data (pieczęć i podpis Wykonawcy) 13

14 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik nr 2 do SIWZ dotyczy: sprzedaży, dostawy i montażu regałów magazynowych stacjonarnych i przesuwnych przeznaczonego do Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury: priorytetu : Infrastruktura kultury nr 15573/11 pn. Przystosowanie Ośrodka Studyjno Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie do celów naukowo-badawczych. Nazwa Wykonawcy:. 1. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i/lub przedstawiamy zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia* zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 i ust. 2 pkt 1-4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz z późniejszymi zmianami) Dnia (pieczęć i podpis Wykonawcy) 14

15 Załącznik nr 3 do SIWZ Dotyczy: sprzedaży, dostawy i montażu regałów magazynowych stacjonarnych i przesuwnych przeznaczonych do Ośrodka Studyjno Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury: priorytetu : Infrastruktura kultury nr 15573/11 pn. Przystosowanie Ośrodka Studyjno Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie do celów naukowo-badawczych Nazwa Wykonawcy L.P. Przedmiot zamówienia Ilość [szt] Cena jedn. netto Wartość pozycji netto = kol3 x kol4 VA T [%] Wartość brutto = kol5 + kol Regał stacjonarny 2160x4750x Regał przesuwny 2160x2750x Regał przesuwny 2160x1750x Regał przesuwny 2160x4750x Regał przesuwny 2160x3500x Regał przesuwny 2160x2000x Regał stacjonarny 2160x2000x Regał stacjonarny 2160x3500x Regał stacjonarny 2160x2000x Regał stacjonarny 2160x750x Regał stacjonarny 2160xx350x350 1 OGÓŁEM WARTOŚĆ Wartość netto.. zł Wartość brutto.. zł Data (pieczęć i podpis Wykonawcy) 15

16 Załącznik nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie Ośrodka Studyjno Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie ul. Portowa 1 objętych przedmiotem zamówienia przy udziale uprawnionej osoby z ramienia Zamawiającego (podpis uprawnionej osoby z ramienia) (podpis uprawnionej osoby do Zamawiającego) reprezentowania Wykonawcy) 16

17 Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy NR.. /2012 zawarta w dniu r. pomiędzy: Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, Głogów, NIP: , REGON: reprezentowanym przez: 1) Dyrektora: Leszka Lenarczyka 2) Głównego księgowego: Agnieszkę Wąsik zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a.. reprezentowanym przez: 1)... 2).... zwanym dalej Wykonawcą W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa, sprzedaż i montaż regałów magazynowych stacjonarnych i przesuwnych do Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn.dz.u.2010r. nr 113, poz.759), została zawarta umowa o następującej treści: 1. 1) Przedmiotem niniejszej umowy jest: dostawa, sprzedaż i montaż regałów magazynowych stacjonarnych i przesuwnych do Ośrodka Studyjno-Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury: priorytetu : Infrastruktura kultury nr 15573/11 pn. Przystosowanie Ośrodka Studyjno Magazynowego Zabytków Archeologicznych w Głogowie do celów naukowo-badawczych. Termin realizacji zamówienia od dnia r. do r. Strony ustalają wartość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy na kwotę: 2 17

18 - wartość netto... zł - kwota VAT... zł - wartość brutto... zł (słownie:... zł). Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu ustalonego w przetargu. 2. Podstawą rozliczenia będą ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy nr....,..na podstawie faktur VAT oraz protokołu odbioru. Termin płatności wynosi 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji na regały 60 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu końcowego. 2. Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu gwarancji po upływie okresu na jaki została ona udzielona, jeżeli wada powstała lub ujawniła się w trakcie biegu tego okresu, niezależnie od tego kiedy została ona zgłoszona Wykonawcy. 3. W przypadku zaistnienia wady Wykonawca obowiązany jest według wyboru Zamawiającego, do usunięcia wady w terminie do dwóch dni roboczych od dnia zgłoszenia wady albo do dostarczenia i montażu, w miejsce towaru wadliwego, towaru wolnego od wad w terminie siedmiu dni roboczych od dnia zgłoszenia wady. 4. Na czas usunięcia wady lub na czas niezbędny do dostarczenia towaru wolnego od wad Wykonawca obowiązany jest zapewnić Zamawiającemu towar zastępczy o porównywalnej jakości i parametrach. 5. Wykonawca nie może zwolnić się od przewidzianych w niniejszym paragrafie obowiązków z uwagi na okoliczność, iż usunięcie wady lub dostarczenie rzeczy wolnych od wad wymaga nadmiernych kosztów. 6. W przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem obowiązków przewidzianych w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w niniejszej umowie zlecić usunięcie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, względnie samodzielnie wadę usunąć na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7. Od dnia usunięcia wady, albo dostarczenia i montażu towaru wolnego od wad, termin gwarancji w stosunku do naprawionego lub nowodostarczonego towaru biegnie na nowo. 8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają przepisów o rękojmi za wady rzeczy. Strony ustalają, iż Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi, nawet jeśli nie zbada towaru przy jego odbiorze w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwłocznie Wykonawcy o wadzie. 18

19 4 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 2. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów. 3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 4. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 6. Jeżeli naliczone kary umowne, z jakiegokolwiek tytułu przekroczą 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w 8 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Uprawnienia przewidziane w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie uchybiają innym uprawnieniom Zamawiającego przewidzianych przez niniejszą umowę lub inne stosowne przepisy prawa. 5 1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości... zł (słownie: ) 2.Forma zabezpieczenia:... 3.Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w dwóch terminach: a)70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, b)30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 19

20 6 a Jako koordynatora Wykonawca wyznacza: a Jako koordynatora Zamawiający wyznacza: W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz z późniejszymi zmianami). 8 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część przedmiotowej umowy. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 egzemplarze dla Zamawiającego 1 dla Wykonawcy 9 Zamawiający Wykonawca 20

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo