Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia dla zadania: pn. Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia dla zadania: pn. Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych"

Transkrypt

1 Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia dla zadania: pn. Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych Strona 1 z 10

2 Specyfikacja Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z montażem regałów z regulowanym położeniem półek przeznaczonych do ręcznego oraz paletowego składowania materiałów oraz wyposażenia dodatkowego do magazynów PSE S.A. w 4 lokalizacjach Zamawiającego. 2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia i montażu wybranych regałów przeznaczonych do ręcznego i paletowego składowania materiałów oraz wyposażenia dodatkowego o następujących parametrach: a) Dla lokalizacji - budynek magazynowy na terenie SE 750/400/110 kv Rzeszów w miejscowości Widełka Regał do ręcznego składowania z regulowanym położeniem półek 4 zestawy o parametrach: Wysokość regału: ok mm; Całkowita długość regału: ok mm (4x1200 mm); Głębokość regału: 800 mm; Ilość poziomów składowania: podłoga + 7; Max obciążenie 1 półki (800x1200): nie mniej niż 300 kg; Obciążenie całego regału (kolumn): nie mniej niż 2100 kg Półki pełne. Regał do paletowego składowania z regulowanym położeniem półek 2 zestawy o parametrach: Wysokość regału: ok mm; Długość regału dla 2 zestawów: ok mm (2x3600 mm); Głębokość regału: 1100 mm; Ilość poziomów składowania: podłoga + 3; Max obciążenie 1 półki (1100x3600): nie mniej niż 2000 kg; Obciążenie całego regału (kolumn): nie mniej niż 6000 kg Regał do paletowego składowania z regulowanym położeniem półek zestawy o parametrach: Wysokość regału: ok mm; Długość regału dla 2 zestawów: ok mm (2x3600 mm); Głębokość regału: 1100 mm; Ilość poziomów składowania: podłoga + 3; Max obciążenie 1 półki (1100x3600): nie mniej niż 2000 kg; Obciążenie całego regału (kolumn): nie mniej niż 6000 kg Półki pełne dostosowane do obciążenia Wózek paletowy z kołami gumowymi 1 szt. Nośność: 2000 kg Długość wideł: 1150 mm Drabina aluminiowa 8-stopniowa wolnostojąca z półką 1 szt. Wysokość półki: 1700 mm Wytrzymałość: do 150 kg Zasięg z półki: do 3700 mm b) Dla lokalizacji magazyn na terenie SE 400/220/110 kv Olsztyn Mątki w miejscowości Jonkowo Regał do ręcznego składowania z regulowanym położeniem półek 7 zestawów o parametrach: Wysokość regału: ok mm; Całkowita długość regału: ok mm (7x1200 mm); Strona 2 z 10

3 Głębokość regału: 800 mm; Ilość poziomów składowania: podłoga + 7; Max obciążenie 1 półki (800x1200): nie mniej niż 300 kg; Obciążenie całego regału (kolumn): nie mniej niż 2100 kg Półki pełne. Wózek paletowy z kołami gumowymi 1 szt. Nośność: 2000 kg Długość wideł: 1150 mm Drabina aluminiowa 8-stopniowa wolnostojąca z półką 1 szt. Wysokość półki: 1700 mm Wytrzymałość: do 150 kg Zasięg z półki: do 3700 mm c) Dla lokalizacji wiata magazynowa na terenie SE 220/110 kv Mory w Warszawie Regał do ręcznego składowania z regulowanym położeniem półek 4 zestawy o parametrach: Wysokość regału: ok mm; Całkowita długość regału: ok mm (4x1200 mm); Głębokość regału: 800 mm; Ilość poziomów składowania: podłoga + 7; Max obciążenie 1 półki (800x1200): nie mniej niż 300 kg; Obciążenie całego regału (kolumn): nie mniej niż 2100 kg Półki pełne. Wózek paletowy z kołami gumowymi 1 szt. Nośność: 2000 kg Długość wideł: 1150 mm Drabina aluminiowa 8-stopniowa wolnostojąca z półką 1 szt. Wysokość półki: 1700 mm Wytrzymałość: do 150 kg Zasięg z półki: do 3700 mm d) Dla lokalizacji magazyn na terenie SE 400/220/110 kv Plewiska w miejscowości Plewiska Regał do ręcznego składowania z regulowanym położeniem półek 5 zestawów o parametrach: Wysokość regału: ok.3000 mm; Całkowita długość regału: ok mm (5x1200 mm); Głębokość regału: 800 mm; Ilość poziomów składowania: podłoga + 7; Max obciążenie 1 półki (800x1200): nie mniej niż 300 kg; Obciążenie całego regału (kolumn): nie mniej niż 2100 kg Półki pełne. Wózek paletowy z kołami gumowymi 1 szt. Nośność: 2000 kg Długość wideł: 1150 mm Drabina aluminiowa 8-stopniowa wolnostojąca z półką 1 szt. Wysokość półki: 1700 mm Wytrzymałość: do 150 kg Zasięg z półki: do 3700 mm Strona 3 z 10

4 Rysunek poglądowy jednego zestawu regału do składowania ręcznego. Rysunek poglądowy jednego zestawu regału do składowania paletowego. Strona 4 z 10

5 Rozmieszczenie regałów w budynku magazynowym na terenie SE 750/400/110 kv Rzeszów rysunek poglądowy. Strona 5 z 10

6 Rozmieszczenie regałów w budynku magazynowym na terenie SE 400/220/110 kv Olsztyn Mątki rysunek poglądowy. Strona 6 z 10

7 Rozmieszczenie regałów w wiacie magazynowej na terenie SE 220/110 kv Mory rysunek poglądowy. Strona 7 z 10

8 Rozmieszczenie regałów w budynku magazynowym na terenie SE 400/220/110 kv Plewiska rysunek poglądowy. Strona 8 z 10

9 3. Warunki dostawy: a) Regały do składowania ręcznego oraz paletowego służyć będą do stałego przechowywania materiałów w wyznaczonych składach magazynowych PSE S.A. Regały powinny spełniać parametry określone w pkt 2. (zarówno pod względem obciążeniowym jak i nie odbiegającym znacząco od wymiarów). Każdy z regałów powinien być zmontowany w sposób nie stwarzający zagrożenia dla obsługi danego składu magazynowego. b) Regały będące przedmiotem zamówienia powinny być wyprodukowane i dostarczone do wyznaczonych składów magazynowych Zamawiającego na własny koszt i własnym staraniem; c) Wykonawca w zakresie zamówienia dokona montażu i usytuowania regałów w wybranych składach magazynowych w odniesieniu do przedstawionych w specyfikacji zamówienia rysunków. d) Wykonawca po dokonaniu montażu regałów, potwierdzi fakt poprawności ich montażu pod względem bezpieczeństwa składowania jak i wykonywania prac w ich pobliżu oraz potwierdzi pozytywnymi wynikami próby obciążeniowej; e) Wykonawca dokona odpowiedniego oznakowania regałów etykietami zgodnie z zasadami, które reguluje POLSKA NORMA PN - EN 15635, z informacją zawierającą m.in. dane wykonawcy, dane o serwisie wraz z kontaktem, terminie następnego przeglądu, typie, gabarytach, poziomach składowania, rysunek z informacją o maksymalnym obciążeniu gniazda i całego regału. f) Wykonawca przedstawi harmonogram prac na poszczególnych obiektach przyjmując jako datę początkową dzień otrzymania zlecenia; Harmonogram podlega uzgodnieniu z Zamawiającym; g) Z wyprzedzeniem min. 4-dniowym Wykonawca poinformuje przedstawiciela PSE S.A. Oddział w Radomiu o planowanym terminie rozpoczęcia realizacji prac, ze szczegółowym harmonogramem czasu przebywania na obiekcie, poda wykaz pracowników (imię nazwisko, nr dowodu, nr samochodu) dla których Zamawiający uzyska pozwolenie na prace i wejście na obiekt; h) Do rozliczenia usługi Wykonawca dostarczy: Karty gwarancyjne dotyczące przedmiotu dostawy dla każdego obiektu oddzielnie, Oświadczenie o poprawności montażu regałów Potwierdzenie pozytywnych wyników próby obciążeniowej; Posiadane certyfikaty i atesty Instrukcje obsługi, i) Podstawą realizacji i rozliczenia będzie Umowa sporządzona po przyznaniu zamówienia. 4. Wymagania dotyczące składanej oferty: a) Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w poszczególnych obiektach w celu zweryfikowania wymagań Zamawiającego w odniesieniu do stanu rzeczywistego zarówno pod względem wymiarów, rodzaju podłoża i sposobu montażu; do oferty należy załączyć oświadczenie o wizji lokalnej; b) Warunkiem dokonania wizji lokalnej jest uzgodnienie terminu pobytu na obiekcie z Zamawiającym z wcześniejszym podaniem danych osób dokonujących wizji lokalnej; c) Oferent musi podać cenę w złotych polskich za wyspecyfikowane w poniższych tabelach elementy będące przedmiotem zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, na który mają wpływ niżej wymienione wymagania (m. in. w cenę jednostkową należy wliczyć koszty montażu). Zakres dostawy dla SE 750/400/110 kv Rzeszów Elementy Ilość Cena jednostkowa netto [zł] za 1 kpl. ręcznego paletowego paletowego z pełną półką Cena całkowita netto [zł] konstrukcje 4 kpl... konstrukcje 2 kpl... konstrukcje 2 kpl... Strona 9 z 10

10 Drabina - 1 szt. Wózek paletowy - 1 szt. Suma całkowita -. Zakres dostawy dla SE 400/220/110 kv Olsztyn Mątki Elementy Ilość Cena jednostkowa netto [zł] za 1 kpl ręcznego Cena całkowita netto [zł] konstrukcje 7 kpl... Drabina - 1 szt. Wózek paletowy - 1 szt. Suma całkowita - Zakres dostawy dla SE 220/110 kv Mory Elementy Ilość Cena jednostkowa netto [zł] za 1 kpl ręcznego Cena całkowita netto [zł] konstrukcje 4 kpl... Drabina - 1 szt. Wózek paletowy - 1 szt. Suma całkowita - Zakres dostawy dla SE 400/220/110 kv Plewiska Elementy Ilość Cena jednostkowa netto [zł] za 1 kpl ręcznego Cena całkowita netto [zł] konstrukcje 5 kpl... Drabina - 1 szt. Wózek paletowy - 1 szt. Suma całkowita - d) Określić łączną cenę za całość zadania dla wszystkich obiektów; e) Musi określić termin ważności swojej oferty (minimum 90 dni); f) Musi podać okres gwarancji dla regałów (minimum 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego) i wyposażenia dodatkowego; g) Przedstawić harmonogram realizacji licząc termin od daty przyznania zlecenia; h) Wziąć pod uwagę fakt, iż dostarczy powyższe do odpowiednio wskazanych lokalizacji na własny koszt i własnym staraniem; i) Uwzględnić fakt uczestniczenia w odbiorze pogwarancyjnym przed zakończeniem okresu gwarancji. 5. Warunki płatności: Po zrealizowaniu dostawy i montażu regałów we wszystkich wskazanych lokalizacjach w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury będzie otrzymanie od Zamawiającego pozytywnego protokołu. Protokół może być wystawiony dopiero po realizacji całego zakresu zadania łącznie z dostarczeniem wszystkich wymaganych dokumentów związanych z dostawą i montażem. Strona 10 z 10

DOTYCZY: I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 1. Regał wspornikowy dwustronny Regał nr 1. 24 szt. obciążenie jednego poziomu. Regał nr 2. 9 szt.

DOTYCZY: I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 1. Regał wspornikowy dwustronny Regał nr 1. 24 szt. obciążenie jednego poziomu. Regał nr 2. 9 szt. Strona 1 DOTYCZY: Zapytanie ofertowe na regały wysokiego składowania komplet w ramach Projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji rolet okiennych przez Aluprof S.A. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POIG.4/ICL/SIWZ-Zam.13/23.10 Celem postepowania jest wybór wykonawcy następujących robót: Instalacja Wentylacji magazynu wysokiego składowania Inwestycja w Inteligentne Centrum Logistyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. KRAKODLEW Spółka Akcyjna. ul. Ujastek 1 30-969 Kraków

ZAPYTANIE OFERTOWE. KRAKODLEW Spółka Akcyjna. ul. Ujastek 1 30-969 Kraków Kraków, dn. 10.05.2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE STANOWISKA DO BADAŃ NAD PROCESAMI SFEROIDYZACJI Z ODCIĄGIEM, POWIĘKSZENIE DOŁÓW ZALEWOWYCH W NAWIE II HALI PRODUKCYJNEJ,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49 TXZ.71.53.57894.2013.PG Wrocław, dnia 20.06.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-27 Warszawa tel. 22 628-07-2, fax: 22 626 9 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

0113/ZO/FZ/2014 Płock, 2014-11-28 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

0113/ZO/FZ/2014 Płock, 2014-11-28 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Szanowni Państwo! ORLEN Laboratorium zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę 2 sztuk laserowego analizatora wielkości cząstek. I. WYMAGANIA TECHNICZNE A Laserowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR PODMIOTU DO OBSŁUGI PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH ZAWODNIKÓW I PRACOWNIKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR PODMIOTU DO OBSŁUGI PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH ZAWODNIKÓW I PRACOWNIKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR PODMIOTU DO OBSŁUGI PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH ZAWODNIKÓW I PRACOWNIKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Towarzystw Wioślarskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM DOWÓDCA Jednostki Wojskowej 2063 Warszawa, dn. 20.02.2014 płk Grzegorz WLAZŁOWSKI Nr sprawy: 022/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 ul. Banacha

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo