System MV (MAGO 035)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System MV (MAGO 035)"

Transkrypt

1 System MV (MAGO 035) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH.

2

3 SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia Charakterystyka Systemu MV Producent System Podstawowe elementy i zespoły regału Wytrzymałość regałów Stateczność regałów. Najistotniejsze zalecenia dotyczące usta la nia konfiguracji regału Zakres zastosowań Znakowanie Montaż Warunki posadowienia Transport elementów Schemat montażu Dokładność montażu Zabezpieczenia Postanowienia końcowe. Uwagi Eksploatacja Warunki bezpiecznej eksploatacji Warunki bezpiecznego składowania Rodzaj i częstotliwość przeglądów. Zakres konserwacji Postępowanie na wypadek sytuacji krytycznych i awarii Normy i dokumenty związane

4 1. Definicje i określenia. Określenia przyjęto zgodne z normami PN-M-78320, PN-M-78321, nomenklaturą za kła dową oraz nazewnictwem używanym w Kryteriach oceny wyrobów pod względem bez pie czeń stwa przygotowanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skal ne go w Warszawie jednostkę wyznaczoną przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji do prze pro wa dze nia procedury certyfikacji regałów magazynowych stałych na znak bez pieczeń stwa B. Regał - wielopoziomowa konstrukcja przestrzenna, przeznaczona do składowania za pa sów. Regał stały - regał, którego elementy konstrukcyjne zachowują stałe położenie w czasie pro ce su składowania zapasów, przy czym może on być związany lub niezwiązany z podłożem. Regał ramowy - regał, którego zasadniczym elementem konstrukcyjnym jest powtarzający się układ ramowy. Rama - konstrukcja kratownicowa zbudowana ze słupów i stężeń. W nomenklaturze handlo wej rama jest określana także jako noga. Słupy - pionowe elementy nośne ramy regału. Stężenia - elementy łączące słupy, tworzące wraz ze słupami ramę regału. Trawers (podłużnica) - pozioma belka łącząca słupy w pojedynczym gnieździe; para trawer ów stanowi podstawę gniazda. Poziom składowania - wysokość miejsca składowania mierzona od poziomu posadzki. Gniazdo - miejsce do składowania zapasów ograniczone po bokach ramami regału. Miejsce paletowe - miejsce na jedną paletę na/w gnieździe regału. Segment regałowy - konstrukcja, w skład której wchodzą dwie ramy (nogi) i określona liczba par trawersów tworzących gniazda. Jedna rama może być wykorzystywana do bu dowy dwóch sąsiednich segmentów. Ciąg regałowy - konstrukcja utworzona z jednego lub wielu ustawionych sąsiadująco ze sobą segmentów regałowych. Blok regałowy - konstrukcja zbudowana z jednego lub wielu ciągów regałowych, po łą czonych ze sobą za pomocą specjalnych elementów, nazywanych łącznikami mię dzy re ga ło wymi. Obciążenie regału - masa ładunku umieszczona na/w regale. 4

5 Obciążenie nominalne (nośność regału) - maksymalna, deklarowana przez Pro du cen ta, masa ładun ku umieszczona na/w regale. Stateczność podłużna regału - zdolność regału do zachowania równowagi trwałej (całej kon struk cji oraz jej elementów) pod wpływem działania poziomych sił wzdłuż pio no wej, podłuż nej płaszczyzny symetrii regału. Stateczność poprzeczna regału - zdolność regału do zachowania równowagi trwałej (całej kon struk cji oraz jej elementów) pod wpływem działania sił prostopadłych do pionowej, podłużnej płaszczyzny symetrii regału. 5

6 2. Charakterystyka Systemu MV Producent. Producentem Systemu regałów magazynowych MV jest firma Mago S.A., zwana da lej Producentem System. System lekkich regałów magazynowych wysokiego składowania MV jest od po wiedzią na za po trze bo wa nie rynku w zakresie składowania szerokiej gamy to wa rów. System tworzy ro dzi na regałów stałych ramowych, półkowych z półkami stałymi prze zna czo nych do wy so kie go skła do wa nia. Podstawową formą składowania jest prze cho wy wa nie za pa sów umiesz czo nych na paletach. Dzięki zastosowaniu se pa ra to rów, półek i innych ak ce so riów możliwe jest bezpieczne i uporządkowane magazynowanie to wa rów skła do wa nych lu zem, elementów łatwo toczących się lub pogrupowanych w do wol ne opa ko wa nia. Idea systemu regałowego polega na możliwości tworzenia ciągów regałowych skła dają cych się z jednego, dwóch i wielu segmentów, z różną liczbą poziomów składowania w każ dym z nich, a zbudowanych z kilku podstawowych, powtarzających się, elementów. Są nimi słupy i stężenia, z których są budowane ramy oraz trawersy, które montowane parami łączą nogi re ga łu i tworzą poziomy składowania towarów. Montaż wszystkich elementów od by wa się wy łącz nie przy użyciu połączeń śrubowych i zapadkowych. Tworząc ciągi regałów w Systemie MV do budowy dwóch sąsiednich segmentów wy korzy stu je się jedną, wspólną ramę. Rys. 1. Regały magazynowe System MV. 6

7 Rys. 2. Pojedynczy segment regału magazynowego MV. Elementy podstawowe: 1 słup; 2 stężenie poziome; 3 stężenie skośne; 4 blaszka do montażu stężeń; 5 śruba + nakrętka; 6 - trawers; 7 - za bez pie cze nie trawersu. Elementy dodatkowe: 8 odbojnik narożny; 9 kotwa. Akcesoria: 10 zabezpieczenie paletowe tylne; 11 zabezpieczenie paletowe boczne; 12 belka wzmacniająca pod ramę; 13 belka poprzeczna. Przy ustalaniu konfiguracji regału magazynowego, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: - dostępną przestrzeń przeznaczoną do magazynowania zapasów, - przewidywane przez użytkownika obciążenie regału, - gabaryty przewidzianych do składowania przed mio tów oraz formę ich przechowywania (np. luzem lub na pa le tach), - wytrzymałość posadzki, na której będzie ustawiony regał, - nośność pary trawersów (gniazda regału), - wytrzymałość ramy regału w zależności od wysokości gniazd. Konfiguracja regału magazynowego rozstaw słupów, wzajemne położenie ciągów re ga ło wych, ich długość, jest ustalana w oparciu o zapotrzebowanie użytkownika, do puszczal ne obciążenie konstrukcji i warunki zapewniające jej stateczność. Dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa eksploatacyjnego regałów ob słu giwa nych jez dnio wy mi wózkami podnośnikowymi zalecamy stosowanie zabezpieczenia niezwią za ne z kon strukcją regału w postaci odbojników narożnych (wg PN-M-78321). 7

8 2.3. Podstawowe elementy i zespoły regału. A. RAMA Rama w Systemie MV jest konstrukcją kratownicową wykonaną z dwóch słupów po łą czo nych stężeniami poziomymi i skośnymi. Węzły kratownicy są tworzone za pomocą blaszek do mo co wa nia stężeń połączonych śrubami ze stężeniami. Słup jest wykonany z zamkniętego profilu stalowego 60x50/60x70 wraz z przyspawaną do niego stopą (Rys. 3). W słu pie wy ko na ne są dwa rzę dy otwo rów mon ta żo wych, rozmiesz czo nych w pio nie co 50 mm. Stopa przedstawiona na rysunku 3 ułatwia prowadzenie mło to wier ta rek i umożliwia wybór otworu pod kotwy. Ma to szcze gól ne zna cze nie, je że li pod jed nym z otwo rów w sto pie prze bie ga zbro je nie po sadz ki lub szcze li na dylatacyjna. Otwory w słupach zostały zaprojektowane w taki sposób, że możliwe jest wy ko rzy stanie jednego otworu pod montaż stężenia jak i pod osadzenie trawersu. otwory montażowe noga H 50mm Rys. 3. Słupy. Wysokość słupa. stopa Stężenia nóg są wykonane z profila prostokątnego 30x9mm. Ze względu na spo sób ich za mo co wa nia, można wyróżnić dwa typy stężeń: - Poziome - montowane prostopadle do słupów. - Skośne - montowane do słupów pomiędzy dwoma kolejnymi stężeniami po zio mymi. Stężenia zastosowane do budowy kratownicy ramy regału tworzą układ przed sta wiony na rysunku 4. Charakterystycznymi wy mia ra mi han dlo wy mi ramy są: G - szerokość ramy odpowiadająca głębokości zmontowanego regału. H - wysokość ramy (nogi) określająca jednocześnie wysokość regału. Standardowo powyższe wielkości tworzą następujące ciągi wymiarów: - Szerokość ramy G : 600, 690, 750, 850, 950, 1050 i 1350 mm. - Wysokość ramy H : do 6000 mm. 8

9 max 300 słup H stę że nie stopa G Rys. 4. Przykładowy układ stężeń kompletnej ramy regału. Tabela 1. Charakterystyczne wymiary ram, odpowiadające po szcze gól nym oznaczeniom handlowym. G G 3 G 2 G 1 Ozna cze nia han dlo we G G 1 G 2 G 3 G G G

10 UWAGA! Wszystkie regały, któ rych wartości głębokości znajdują się pomiędzy war to ścia mi wymienionymi w ciągu, spełniają wszystkie wymagania tech nicz ne na rzu ca ne na kon struk cję przez nor my i kry te ria bez pie czeń stwa. Pojęcie wymiaru han dlo we go służy systematyzacji ro dza jów produkowanych ram dla po trzeb sprzedaży. Cha rak te ry stycz ne wy mia ry ram, od po wia da ją ce oznaczeniom han dlowym, wraz ze schematem wy mia ro wa nia za wie ra Tabela 1. Wartości tworzące ciągi wymiarów handlowych najlepiej odpowiadają życzeniom naszych do tych cza so wych klientów. Kombinacje tych wymiarów umożliwiają budowę re ga łów z opty malną liczbą gniazd i miejsc paletowych. B. TRAWERS Trawersy stanowią stalowe belki zakończone łapami, umożliwiającymi osadzenie trawer su w otworach perforacji słupów (Rys. 5). W celu uniemożliwienia przypadkowego podniesienia i wysunięcia trawersu przez urządzenia transportowe stosuje się obowiązkowo elementy zabezpieczające (Rys. 2, ele ment MV 7). Charakterystycznym wymiarem trawersu, oprócz wysokości i szerokości profila, jest długość handlowa - L h. Długości pro du ko wa nych trawersów zostały zestawione poniżej: L h : 1000, 1200, 1250, 1330, 1500, 1600, 1800, 2000, 2300, 2330, 2500, 2660, 2700, 2800; Rys. 5 Trawers wystepujący w Systemie MV. 10

11 Tabela 2. Cha rak te ry stycz ne wy mia ry pro du ko wa nych tra wer sów, odpowiadające po szcze gól nym oznaczeniom handlowym. P L 1 L G Ozna cze nia han dlo we L L 1 P L L L L L Profil prostokątny zamknięty 4S60 4S80 4S100 Profil prostokątny składany 4C100 4C120 Profil schodkowy zamknięty 5N60 5N80 Rys. 6. Przekroje belek trawersów dostępnych w ofer cie firmy Mago S.A. 11

12 2.4. Wy trzy ma łość regałów. Obciążenie regału sta no wią składowane na/w nim zapasy. Aby usta lić jaką naj większą, do pusz czalną masę moż na skła do wać na/w re ga le, na le ży zapoznać się ze sposobami wyzna cza nia jego ob cią żeń. UWAGA! Wszystkie ze sta wio ne w poniższych ta be lach wartości obciążeń są po da wa ne w ki lo gra mach. A. Wytrzymałość ram Dla wyznaczenia do pusz czal ne go ob cią że nia ramy (nogi) istotne są dwie wiel ko ści: - obciążenie całkowite ramy, określane według schematu przedstawionego na rysun ku 8; - obciążenie regału ponad gniazdem o określonej wysokości, ustalane wg sche ma tu przedstawionego na rysunku 9; dane o do pusz czal nych ob cią że niach tego ro dza ju za wie ra Tabela 3. Warunek ten należy sprawdzić dla każdego swobodnego odcinka ram. * Pomocniczo dla ustalenia całkowitej nośności ramy należy ustalić obciążenie po je dynczej ramy od towarów zeskładowanych na/w gniazdach znajdujących się na jednym po zio mie składowania w dwóch sąsiadujących ze sobą segmentach (Rys. 7), i1 i i2 i = poziom składowania i i=0,1,...,n n-całkowita liczba poziomów skła do wa nia Rys. 7. Ob cią że nie pojedynczej ramy od towarów ze skła do wa nych na/w gniazdach znaj du ją cych się na jednym po zio mie składowania w dwóch sąsiadujących ze sobą segmentach. * -Największym ograniczeniem nośności ramy są wysokie gniazda. Określenie maksymalnej nośności zależy również od nośności posadzki ustalonej przez użytkownika. 12

13 31 32 C = C - całkowite obciążenie ramy poziom skła do wa nia poziom skła do wa nia poziom skła do wa nia 1 1 Rys. 8. Całkowite ob cią że nie ramy (nogi). poziom skła do wa nia 0 i+2,1 i+1,1 i+2,2 i+2 i+1,2 i+1 poziom składowania i+2 poziom składowania i+1 n-całkowita liczba poziomów składowania h i i,1 i i,2 poziom składowania i pgi = i+1 + i+2,i=0,1,...,n Rys. 9. Obciążenie ramy ponad gniaz dem i o wysokości h i. Tabela 3. Nośność ramy regału ponad gniaz dem o wy so ko ści h i, i=1,2,...,n. Wysokość gniazda i h i [mm] Obciążenie nominalne ramy ponad gniazdem i pgi [kg]

14 B. Wytrzymałość TRA WER SÓW Dopuszczalne ob cią że nie pary trawersów zależy od: rodzaju przekroju trawersu; długości trawersu. Przy jednocześnie spełnionym warunku optymalnego składowania zapasów wy trzyma łość pary trawersów tworzących gniazdo przed sta wia Tabela 4. Tabela 4. Zestawienie dopuszczalnych obciążeń gniazd (par trawersów) w systemie MV. Rodzaj trawersów, charakterystyka profilu - wymiary: wysokość x szerokość x grubość ścianki [mm] Profil prostokątny Profil prostokątny skła da ny Profil schodkowy za mknię ty Wymiary handlowe trawersów L h [mm] 4S60 60 x 40 4S80 80 x 40 4S x 40 4S x 40 4C x 40 4C x 40 5N60 60 x 52 5N80 80 x N x

15 2.5. Stateczność re ga łów. Najistotniejsze zalecenia dotyczące usta la nia kon fi gu ra cji regału. Stateczność to cecha opi su ją ca zachowanie się regału pod wpływem działania po ziomych sił cha rak te ry zu ją ca możliwość zmia ny wzajemnego położenia względem siebie elemen tów kon struk cji, zmiany ich położenia wzglę dem podłoża oraz de for ma cji ca łej syl wet ki regału. Wy mie nio ne w tym rozdziale za le ce nia mają na celu okre śle nie po praw nej kon fi gu ra cji re ga łów zapewniającej ich pełną sta tecz ność. A. Warunki ogólne Aby dowolne regały utwo rzo ne z segmentów, ciągów lub bloków re ga ło wych, o wy miarach: wysokości H (H B ), długości L (L B ) i szerokości (głę bo ko ści) G (B), (w na wia sach zo sta ły podane ozna cze nia obo wią zu ją ce dla bloków regałowych), były stateczne, ko niecz ne jest speł nie nie sfor mu ło wa nych poniżej wa run ków. - Jeżeli: H < 3L i H < 4G oraz spełnione są za le ce nia punktu Wzmoc nie nie wy krzy żo wa nia mi to regał jest sta tecz ny i nie wymaga ko twie nia. Wyjątek - regały jedno- i segmentowe - patrz pkt.b Kotwienie. - Jeżeli: H < 3L i 4G < H < 8G oraz spełnione są wa run ki punktów: Wzmoc nie nie wykrzyżowaniami oraz Kotwie nie to regał taki jest sta tecz ny. - W sytuacji, kiedy dla po je dyn czych ciągów re ga ło wych jeden z wa run ków: H < 3L i 4G < H < 8G, nie jest spełniony, ko niecz ne jest połączenie kilku ciągów w blok re ga ło wy speł niają cy na stę pu ją ce wy ma ga nia: H B < 3L B i 4B < H B < 8B Reguły budowania pra wi dło wych bloków opisuje punkt Zasady tworzenia bloków rega ło wych. Dodatkowo wszystkie re ga ły eks plo ato wa ne na wolnej przestrzeni muszą spełniać wy ma ga nia sfor mu ło wa ne w punk cie Działanie wiatru 15

16 B. Kotwienie - Jeżeli wysokość ciągu re ga ło we go jest więk sza od czte ro krot no ści jego głę bo ko ści to ciąg taki wymaga kotwienia. Wymagania dotyczące sto so wa nych ko tew okre śla punkt 3.1 w pod punk cie Ko twie nie ram regału. - Wszystkie regały usta wia ne i eksploatowane na wolnej przestrzeni (także w wiatach pod za da sze niem) wy ma gają kotwienia, przy czym minimalną wy trzy ma łość ko tew okre śla punkt F Działanie wiatru. - Regały jedno- i dwusegmentowe, nie stężone z innymi regałami kotwionymi, wymagają kotwienia. C. WZMOCNIENIE WYKRZYŻOWANIAMI - Dwie pary trawersów oraz dwie ramy sta no wią minimum po trzeb ne do stwo rze nia po je dyn cze go seg men tu re ga łu; trawersy two rzą ce parę muszą być umiesz czo ne na jednej wy so ko ści nad po sadzką z od chył ka mi opi sa ny mi w rozdziale 3.4. Jeśli taki segment jest usta wio ny sa mo dziel nie, musi być wzmoc nio ny wy krzy żo wa niem. - Dowolny ciąg re ga ło wy utworzony z mniej niż trzech segmentów lub posiadający mniej niż trzy po zio my skła do wa nia w do wol nym seg men cie musi być wzmoc nio ny wy krzy żo wa niem w co naj mniej jednym seg men cie. - Pierwsza, najniżej po ło żo na para tra wer sów tworząca gniaz do w re ga le po win na być za mon to wa na na wy so ko ści nie więk szej niż 1,5 me tra nad po sadzką, w przeciw nym przy pad ku regał taki musi zo stać wzmoc nio ny wy krzy żo wa niem (wy ją tek patrz prze jaz dy). - Maksymalna wy so kość gniazda w re ga łach jed no lub dwu seg men to wych nie wyma ga ją cych sto so wa nia wy krzy żo wa nia wy no si 2600 mm. - W dowolnym ciągu re ga ło wym, w któ rym znaj dują się seg men ty z gniazdami o wyso ko ści większej niż 3200 mm należy jeden z trzech ko lej nych segmentów ta kie go ciągu za bez pie czyć wy krzy żo wa niem tylnym. Wykrzyżowanie sta no wią dwa cię gna mon to wa ne do dwóch kolejnych ram ciągu re gało we go w płasz czyź nie pro sto pa dłej do pod ło ża, prze ci na ją ce się ze sobą pod ką tem jak naj bliższym 90. Muszą one spi nać nogi na mi ni mum 60% ich wy so ko ści, co w nie któ rych przy pad kach oznacza konieczność wy ko rzy sta nia więcej niż jed ne go wy krzy żo wa nia w jed nym seg men cie rega łu (Rys. 10). Ich licz bę należy do bie rać tak aby cięgna wszyst kich par prze ci na ły się pod takim sa mym ką tem, jak naj bliż szym 90. Rys. 10. Wykrzyżowania. 16

17 D. Przejazdy W dłu gim cią gu re ga ło wym (pięć i wię cej seg men tów) ist nie je możliwość utwo rze nia prze jaz du seg men tu, w któ rym naj ni żej za wie szo ny tra wers znaj du je się na wysokości po wy żej 1,5 metra, jeżeli co najmniej po jednej stronie ta kie go prze jaz du znajdują się mi nimum po dwa, ko lej no zmon to wa ne, pra wi dło we segmenty (Rys. 11). Ob cią że nie no mi nal ne gniazd w prze jeź dzie jest nie więk sze od wy zna czo ne go dla tra wer sów za wie szo nych na tej samej wy so ko ści w mniej ob cią żo nym, są sied nim seg men cie (z wa run ku do pusz czal ne go ob cią że nia nogi po nad gniaz dem o określonej wy so ko ści h i ). Rys. 11. Przejazd. E. Zasady tworzenia BLO KÓW regałowych Aby utworzyć pra wi dło wy blok re ga ło wy należy sto so wać następujące zasady: - w ciągach re ga ło wych usta wio nych rów no le gle, a nie roz dzie lo nych cią giem ko muni ka cyj nym (drogą), należy spi nać łączni ka mi mię dzy re ga ło wy mi co drugą ramę cią gu jed nym stężeniem na każde czte ry me try wy so ko ści; słu py łączonych ram muszą być usta wio ne w jednej li nii; - w ciągach re ga ło wych usta wio nych rów no le gle i roz dzie lo nych drogą należy spi nać co najmniej co czwartą ramę ciągu re ga ło we go łączni kiem mię dzy re ga ło wym na naj mniej szej wy so ko ści umoż li wia ją cej swo bod ne ko rzy sta nie z re ga łu, nie ni żej jed nak niż w 75% wysokości blo ku re ga ło we go; stę że nie nie może być jednak zamo co wa ne po wy żej H max = H ramy 600 mm, z wy jąt kiem sy tu acji, w której rama na wy so ko ści za mo co wa nia łączni ka jest do dat ko wo wzmoc nio na stę że niem po ziomym, wów czas stę że nie może być za mo co wa ne na dowolnej wy so ko ści więk szej niż połowa wy so ko ści regału; mak sy mal na dłu gość łączni ka wy no si 5000 mm. - w ciągach ustawionych prostopadle należy, w przypadku regałów wysokich (powyżej 4,5 m), spinać ze sobą krańcowe nogi stojących blisko siebie (do 1m) pojedyńczych ciągów regałów. 17

18 Rys. 12. Blok regałowy. Charakterystyczne wymiary bloku. F. Działanie wiatru Ponadto dla regałów o dowolnej kon fi gu ra cji eks plo ato wa nych na otwartej prze strze ni (tak że w wia tach pod za da sze niem) stosuje się kotwienie wszyst kich ram. Wysokość cią gu (blo ku) re ga ło we go usta wio ne go na wolnej przestrzeni musi speł niać warunek: H < (0,5*F dop + 4)*G [H B < (0,5*F dop + 4)*B - dla blo ku], gdzie symbolem F dop ozna czo na zo sta ła minimalna wytrzymałość kotew na wy ry wa nie z podłoża, określona w ka ta lo gu producenta kotew, zaś G (B) i H (H B ) określają od po wied nio głębokość (sze ro kość) i wysokość ciągu (bloku) re ga ło we go Zakres zastosowań. Poprzez zastosowanie dodatkowych elementów ta kich jak: separatory, belki łączą ce tra wer sy wraz z płytami wy peł nia ją cy mi i innych, jest moż li we dostosowanie regału Sys te mu MV do potrzeb skła do wa nia bar dzo szerokiej gamy zapasów prze cho wy wa nych na pa le tach, w becz kach i luzem (Rys. 13). Regały magazynowe Sys te mu MV pokryte la kie rem proszkowym są przeznaczone do montażu i eks plo ata cji tyl ko w pomieszczeniach za mknię tych. Regały Systemu MV z cynkową powłoką ochronną mogą być użytkowane na otwar tej i/lub nie za da szo nej prze strze ni. Regały eks plo ato wa ne na otwartej przestrzeni Ku pu ją cy po wi nien wy po sa żyć w in stala cję od gro mową wg normy PN-E , 03, 04 i PN-IEC W obydwu przy pad kach użytkowania regały Sys te mu MV wymagają od po wied nie go przygotowania podłoża pod ustawienie re ga łu. In struk cje dotyczące przy go to wa nia pod ło ża zawiera punkt

19 Rys. 13. Za sto so wa nia regału Sys te mu MV. Regal z integracją Zna ko wa nie. W Systemie regałów ma ga zy no wych MV są sto so wa ne dwa rodzaje tabliczek in for macyj nych, które umiesz cza ne są na: - słupie; na wy so ko ści wzroku (ok. 1,7 m nad po sadzką); - trawersie; na jego zewnętrznej stronie, w po bli żu połączenia belki z łapą. Na tabliczkach in for ma cyj nych są umiesz czo ne na stę pu ją ce informacje: rok pro dukcji, identyfikacja wy twór cy, ozna cze nie wy ro bu, w przy pad ku słu pa do dat ko wo podaje się w for mie tabeli no śność ramy oraz in for ma cję o do pusz czal nym ob cią że niu gniazd. Zaś w przy pad ku tra wer su do dat ko wo sze ro kość two rzo ne go przy jego użyciu gniaz da oraz jego no śność (Rys. 14a,b). 19

20 Trawers MV-T Długość...270mm Przekrój x 40 mm Dopuszczalne obciążenie gniazda kg Rok produkcji... PRODUCENT POLSKA Nadarzyn; Rusiec Aleja Katowicka 119/121 tel: e~mail: Rys. 14.a. Tabliczka in for ma cyj na na trawers. NOGA Typ: MV-N... Rok produkcji.. Wysokość gniazda hi [mm] Dopuszczalne obciążenie ponad gniazdem o wysokości hi [kg] PRODUCENT Nadarzyn; Rusiec Aleja Katowicka 119/121 tel fax e~mail: Rys. 14.b. Tabliczka na ramę regału. 3. Montaż Warunki posadowienia. A. Budowa podłoża Posadzka, na której są ustawiane i eks plo ato wa ne regały magazynowe wysokiego skła do wa nia, po win na być wy ko na na zgodnie z normą PN-B i jed no cze śnie spełniać wa run ki okre ślo ne dla be to nu kla sy co najmniej B25 (lub wyższej). Zapewnienie sta tecz no ści konstrukcji w ca łym okresie eksploatacji wymaga, aby no śność pod ło ża była co najmniej równa nośności re ga łu ma ga zy no we go wraz z umiesz czo nym na nim obciążeniem. W szcze gól nych przy pad kach na le ży przewidzieć i za sto so wać specjalne kon struk cje wspo ma ga ją ce. Przy kła do wo przy po sadz ce za pew nia ją cej od powied nią 20

21 no śność ale wykończonej warstwą cienką i kruchą można zastosować spe cjal ne belki pod ramy re ga łu magazynowego (Rys. 2 element MV 10), sku tecz nie roz kła da ją ce obciążenie na większą powierzchnię. W przy pad ku posadzki nie za pew nia ją cej dobrej no śno ści lub nie sta bil ne go podłoża np. piasku lub kostki Bauma należy wy ko nać, speł nia ją ce wa runki no śno ści pod ło ża, ławy fun da men to we pod ramy regału. B. Poziomowanie konstrukcji Powierzchnia po sadz ki powinna być równa, a odchylenie od poziomu mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie po win no przekraczać 3 mm dla posadzek z zaprawy ce mento wej i 5 mm dla posadzek z betonu. Nie za leż nie od spełnienia tego warunku, bu do wa po sadz ki, na której montowany jest regał, musi umożliwiać dokładne wy po zio mo wa nie konstruk cji przy użyciu dostarczanych przez Producenta, firmę Mago S.A. spe cjal nych pod kładek dystansowych, przy czym suma grubości podkładek pod po je dynczą stopą nie może być większa niż 50 mm, a ich ilość nie może być większa niż 5 (Rys. 15). max. 50mm Rys. 15. Poziomowanie regału przy pomocy podkładek. Podkładka dystansująca. C. Kotwienie ram I ODBOJNIKÓW regału Ramy regału muszą zostać przymocowane kotwami do podłoża jeżeli wysokość re ga łu prze kra cza wymiar czterokrotności jego głębokości oraz w przypadkach opisanych w punk cie 2.5. Kotwienie należy przeprowadzić przy użyciu kotew stalowych do ciężkich za mo co wań w ma te ria łach pełnych. Element kotwiący ramy i odbojniki powinien posiadać atest ITB lub inny zgodny z po wyż szym. Jednocześnie dla regałów eksploatowanych na zamknię tej i osło nię tej od wia tru prze strze ni kotwy powinny charakteryzować się mi ni mal nym ob cią że niem do pusz czal nym na wyrywanie z podłoża równym lub większym od 4kN. Dla re ga łów pod da nych dzia ła niu wiatru obowiązują odrębne zasady kotwienia ram opi sa ne w punkcie 2.5 F. 21

22 3.2. Transport elementów. Elementy regału magazynowego przygotowane do transportu są oznakowane oraz za bez pie czo ne przed uszkodzeniem i zdeformowaniem przez ich rozdzielenie od po wied ni mi przekładkami. Części, w szczególności długie takie jak słupy, trawersy, stężenia, są wią za ne w pakiet i ustawiane na palecie. UWAGA! Elementy pokryte lakierem proszkowym muszą być skła do wa ne w po miesz cze niach za mknię tych, chronionych przed dostępem wilgoci. Inny ro dzaj skła do wa nia zakupionych ele men tów regałów z prosz kową po włoką la kier niczą spowoduje utratę gwa ran cji Schemat montażu. Do montażu i regulacji regału magazynowego Producent nie przewidział żadnych spe cjal nych narzędzi i przyrządów. A. Kompletacja części Aby zmontować regał w zaprojektowanej uprzednio konfiguracji należy przy go to wać ustaloną na podstawie niniejszej Dokumentacji i projektu zagospodarowania wnę trza, ilość elementów regału: - podstawowych: - ram; o słupów; o stężeń; o blaszek do stężeń; o kompletów śrub i nakrętek; - trawersów; - zabezpieczeń trawersów; - dodatkowych: - kotew; - odbojników narożnych; - łączników międzyregałowych; - akcesoriów: - odbojników bocznych; - separatorów; - belek pod półki; 22

23 - półek i wypełnień; - zabezpieczeń paletowych bocznych i tylnych; Przed rozpoczęciem mon ta żu należy zaopatrzyć się w podkładki poziomujące pod nogi regałów. A.1. Kompletacja RAMY (NOGI). Aby skompletować elementy potrzebne do zmontowania prawidłowej nogi należy po słu żyć się tabelą 5. Zawiera ona elementy, które oprócz dwóch słupów określonej wyso ko ści, będą konieczne do zbudowania prawidłowej ramy regału. Liczbę tych pod sta wowych elementów należy zwielokrotnić o liczbę ram występujących w projekcie. Tabela 5. Elementy potrzebne do kompletacji ramy (nogi) określonej wysokości. Wysokość nogi H [mm] Ilość stężeń skośnych Z Ilość stężeń poziomych Ilość blaszek Ilość śrub z nakrętką A.2. POZOSTAŁE ELEMENTY. Liczbę pozostałych elementów podstawowych, dodatkowych i akcesoriów należy usta lić na podstawie szkiców projektu zagospodarowania wnętrza. Na każdy trawers przypa dają dwa zabezpieczenia chroniące ją przed przypadkowym zdemontowaniem. 23

24 B. MONTAZ ZESPOŁÓW. W pierwszej kolejności należy zmontować ramy regału. Schemat montażu ramy regału i kolejność montowania stężeń pokazuje rysunek 16. Rys. 16 Kolejność montowania stężeń. Schemat montażu węzła 1 w stężeniach MV. Zmontowane ramy należy podnosić i ustawiać na wyznaczonych dla nich miejscach w kolej no ści, w ja kiej będą one ustawione w zmontowanym ciągu. Na każde dwie kolejne po stawio ne ramy należy założyć co najmniej jedną, najniżej położoną parę trawersów. Zaleca się dla usta bi li zo wa nia konstrukcji, zwłaszcza w przypadku regałów o wysokości powyżej 4 m, za ło że nie co najmniej dwóch par trawersów (Rys. 17). Każdy założony trawers należy na tych miast zabezpieczyć dwoma przeznaczonymi do tego celu zabezpieczeniami. Po usta wie niu ram należy założyć wszystkie brakujące trawersy. Należy zwrócić uwagę na to aby obie łapy pojedynczego trawersu znajdowały się na jednej wysokości nad posadzką z to le ran cja mi określonymi w rozdziale

25 Rys. 17 Zakładanie trawersu. Kolejnym etapem jest połączenie ustawionych ciągów regałowych łącznikami mię dzy rega ło wy mi. W końcowej fazie montowania podstawowej konfiguracji regałów (bez akcesoriów) na le ży wykonać otwory pod kotwy i zakotwić nogi regałów, o ile jest to konieczne (patrz roz dział 2.5), po ich uprzednim wypoziomowaniu przy pomocy specjalnych podkładek dostęp nych w ofercie Producenta. Następnie, w przypadku gdy regały mają być obsługiwane jez dnio wy mi wózkami podnośnikowymi należy zamontować odbojniki narożne. Pozycję odboj ni ka względem nogi regału pokazuje rysunek 18. Odbojniki, jak i ramy należy połączyć trwale z pod ło żem (Rys. 19) przy użyciu kotew opisanych w rozdziale 3.1, w punkcie C Rys. 18a Montaż ram. Dopuszczalne położenie odbojnika narożnego względem stopy nogi regału kotwy lub kotwy Rys. 18b Montaż ram. Zalecany układ kotew dla pojedynczej ramy. 25

26 lub lub Faza montażu Efekt montażu Rys. 19 Schemat sposobu kotwienia stopy ramy i odbojnika. Jeżeli to konieczne (patrz rozdział 2.5), założyć wykrzyżowania tylne. Ramy po win ny być spięte na minimum 60% ich wysokości, a kąt pomiędzy cięgnami powinien być naj bliższy 90. Zmontowany regał w przykładowej wersji wykonania został przedstawiony na ry sun ku 20. Rys. 20 Przykładowy zmontowany według instrukcji segment regałowy. Ostatnią fazę stanowi umieszczenie na konstrukcji regałów akcesoriów. Za mon to wa ne na regale akcesoria zostały uwidocznione na rysunku

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz.

Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz. Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Utz na Świecie Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz.com Georg Utz AG Augraben 2-4 CH-5620

Bardziej szczegółowo

klasyczna biblioteka VILLA T E M AT N U M E R U Zajmuje oddzielne pomieszczenie lub połączona jest Z gabinetem. jej ściany od podłogi aż po sufit

klasyczna biblioteka VILLA T E M AT N U M E R U Zajmuje oddzielne pomieszczenie lub połączona jest Z gabinetem. jej ściany od podłogi aż po sufit Klasyczna biblioteka z litego, postarzanego drewna kolekcja Vere Antichta firmy Arte Brotto. W górnej części półki odsłonięte, w dolnej ukryte za drewnianymi drzwiczkami. ARTE BROTTO klasyczna biblioteka

Bardziej szczegółowo

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice

ISSN 1899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 19 (242) Poniedziałek 8 października 2012. Warszawa i okolice ISSN 899-6558 GAZETA BEZPŁATNA Nr 9 (242) Poniedziałek 8 października 202 Warszawa i okolice 0225032 2 Rynek nieruchomości Warszawa 8 października 202 Wiel ka pły ta kon tra ka mie ni ca Dodaj ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Tiefbau galabau aquabau sportbau CENNIK 2012

Tiefbau galabau aquabau sportbau CENNIK 2012 Tiefbau gaabau aquabau sportbau CENNIK 2012 Separatory I REULATORY obowiązuje od 01.04.2012 Tiefbau gaabau aquabau sportbau AQUAbau AQUAFIX Separatory betonowe 8 Separatory staowe duża przepustowość 20

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Wy pa le nie za wo do we

Wy pa le nie za wo do we WARSZAWA ŁÓDŹ BIAŁYSTOK LUBLIN PŁOCK RADOM PONIEDZIAŁEK 10 WRZEŚNIA 2012 NR 37 (933) DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE GRAŻYNA BORKOWSKA NR INDEKSU ISSN 142-4794 JUTRO W GAZECIE WYBORCZEJ Sprawdź, jak

Bardziej szczegółowo

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI WTOREK tylko 2,99 zł w tym 23% VAT TWÓJ PRZEWODNIK PO RYNKU MOTORYZACYJNYM nr indeksu 320021 ISSN 1731-5514 ogłoszenia w internecie Nr 45 (1055) 6-12 listopada 2012 Romet Elektryczny 4E - test SCANIA -

Bardziej szczegółowo

Obok innowacyjnej linii

Obok innowacyjnej linii DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY www.grupamediapartner.com NR 3 (119) 31 marca 2009 r. No we miej sce, wię cej moż li wo ści Pod koniec 2008 roku Grupa Kapitałowa LUG rozpoczęła działalność w nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo