System MV (MAGO 035)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System MV (MAGO 035)"

Transkrypt

1 System MV (MAGO 035) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH.

2

3 SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia Charakterystyka Systemu MV Producent System Podstawowe elementy i zespoły regału Wytrzymałość regałów Stateczność regałów. Najistotniejsze zalecenia dotyczące usta la nia konfiguracji regału Zakres zastosowań Znakowanie Montaż Warunki posadowienia Transport elementów Schemat montażu Dokładność montażu Zabezpieczenia Postanowienia końcowe. Uwagi Eksploatacja Warunki bezpiecznej eksploatacji Warunki bezpiecznego składowania Rodzaj i częstotliwość przeglądów. Zakres konserwacji Postępowanie na wypadek sytuacji krytycznych i awarii Normy i dokumenty związane

4 1. Definicje i określenia. Określenia przyjęto zgodne z normami PN-M-78320, PN-M-78321, nomenklaturą za kła dową oraz nazewnictwem używanym w Kryteriach oceny wyrobów pod względem bez pie czeń stwa przygotowanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skal ne go w Warszawie jednostkę wyznaczoną przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji do prze pro wa dze nia procedury certyfikacji regałów magazynowych stałych na znak bez pieczeń stwa B. Regał - wielopoziomowa konstrukcja przestrzenna, przeznaczona do składowania za pa sów. Regał stały - regał, którego elementy konstrukcyjne zachowują stałe położenie w czasie pro ce su składowania zapasów, przy czym może on być związany lub niezwiązany z podłożem. Regał ramowy - regał, którego zasadniczym elementem konstrukcyjnym jest powtarzający się układ ramowy. Rama - konstrukcja kratownicowa zbudowana ze słupów i stężeń. W nomenklaturze handlo wej rama jest określana także jako noga. Słupy - pionowe elementy nośne ramy regału. Stężenia - elementy łączące słupy, tworzące wraz ze słupami ramę regału. Trawers (podłużnica) - pozioma belka łącząca słupy w pojedynczym gnieździe; para trawer ów stanowi podstawę gniazda. Poziom składowania - wysokość miejsca składowania mierzona od poziomu posadzki. Gniazdo - miejsce do składowania zapasów ograniczone po bokach ramami regału. Miejsce paletowe - miejsce na jedną paletę na/w gnieździe regału. Segment regałowy - konstrukcja, w skład której wchodzą dwie ramy (nogi) i określona liczba par trawersów tworzących gniazda. Jedna rama może być wykorzystywana do bu dowy dwóch sąsiednich segmentów. Ciąg regałowy - konstrukcja utworzona z jednego lub wielu ustawionych sąsiadująco ze sobą segmentów regałowych. Blok regałowy - konstrukcja zbudowana z jednego lub wielu ciągów regałowych, po łą czonych ze sobą za pomocą specjalnych elementów, nazywanych łącznikami mię dzy re ga ło wymi. Obciążenie regału - masa ładunku umieszczona na/w regale. 4

5 Obciążenie nominalne (nośność regału) - maksymalna, deklarowana przez Pro du cen ta, masa ładun ku umieszczona na/w regale. Stateczność podłużna regału - zdolność regału do zachowania równowagi trwałej (całej kon struk cji oraz jej elementów) pod wpływem działania poziomych sił wzdłuż pio no wej, podłuż nej płaszczyzny symetrii regału. Stateczność poprzeczna regału - zdolność regału do zachowania równowagi trwałej (całej kon struk cji oraz jej elementów) pod wpływem działania sił prostopadłych do pionowej, podłużnej płaszczyzny symetrii regału. 5

6 2. Charakterystyka Systemu MV Producent. Producentem Systemu regałów magazynowych MV jest firma Mago S.A., zwana da lej Producentem System. System lekkich regałów magazynowych wysokiego składowania MV jest od po wiedzią na za po trze bo wa nie rynku w zakresie składowania szerokiej gamy to wa rów. System tworzy ro dzi na regałów stałych ramowych, półkowych z półkami stałymi prze zna czo nych do wy so kie go skła do wa nia. Podstawową formą składowania jest prze cho wy wa nie za pa sów umiesz czo nych na paletach. Dzięki zastosowaniu se pa ra to rów, półek i innych ak ce so riów możliwe jest bezpieczne i uporządkowane magazynowanie to wa rów skła do wa nych lu zem, elementów łatwo toczących się lub pogrupowanych w do wol ne opa ko wa nia. Idea systemu regałowego polega na możliwości tworzenia ciągów regałowych skła dają cych się z jednego, dwóch i wielu segmentów, z różną liczbą poziomów składowania w każ dym z nich, a zbudowanych z kilku podstawowych, powtarzających się, elementów. Są nimi słupy i stężenia, z których są budowane ramy oraz trawersy, które montowane parami łączą nogi re ga łu i tworzą poziomy składowania towarów. Montaż wszystkich elementów od by wa się wy łącz nie przy użyciu połączeń śrubowych i zapadkowych. Tworząc ciągi regałów w Systemie MV do budowy dwóch sąsiednich segmentów wy korzy stu je się jedną, wspólną ramę. Rys. 1. Regały magazynowe System MV. 6

7 Rys. 2. Pojedynczy segment regału magazynowego MV. Elementy podstawowe: 1 słup; 2 stężenie poziome; 3 stężenie skośne; 4 blaszka do montażu stężeń; 5 śruba + nakrętka; 6 - trawers; 7 - za bez pie cze nie trawersu. Elementy dodatkowe: 8 odbojnik narożny; 9 kotwa. Akcesoria: 10 zabezpieczenie paletowe tylne; 11 zabezpieczenie paletowe boczne; 12 belka wzmacniająca pod ramę; 13 belka poprzeczna. Przy ustalaniu konfiguracji regału magazynowego, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: - dostępną przestrzeń przeznaczoną do magazynowania zapasów, - przewidywane przez użytkownika obciążenie regału, - gabaryty przewidzianych do składowania przed mio tów oraz formę ich przechowywania (np. luzem lub na pa le tach), - wytrzymałość posadzki, na której będzie ustawiony regał, - nośność pary trawersów (gniazda regału), - wytrzymałość ramy regału w zależności od wysokości gniazd. Konfiguracja regału magazynowego rozstaw słupów, wzajemne położenie ciągów re ga ło wych, ich długość, jest ustalana w oparciu o zapotrzebowanie użytkownika, do puszczal ne obciążenie konstrukcji i warunki zapewniające jej stateczność. Dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa eksploatacyjnego regałów ob słu giwa nych jez dnio wy mi wózkami podnośnikowymi zalecamy stosowanie zabezpieczenia niezwią za ne z kon strukcją regału w postaci odbojników narożnych (wg PN-M-78321). 7

8 2.3. Podstawowe elementy i zespoły regału. A. RAMA Rama w Systemie MV jest konstrukcją kratownicową wykonaną z dwóch słupów po łą czo nych stężeniami poziomymi i skośnymi. Węzły kratownicy są tworzone za pomocą blaszek do mo co wa nia stężeń połączonych śrubami ze stężeniami. Słup jest wykonany z zamkniętego profilu stalowego 60x50/60x70 wraz z przyspawaną do niego stopą (Rys. 3). W słu pie wy ko na ne są dwa rzę dy otwo rów mon ta żo wych, rozmiesz czo nych w pio nie co 50 mm. Stopa przedstawiona na rysunku 3 ułatwia prowadzenie mło to wier ta rek i umożliwia wybór otworu pod kotwy. Ma to szcze gól ne zna cze nie, je że li pod jed nym z otwo rów w sto pie prze bie ga zbro je nie po sadz ki lub szcze li na dylatacyjna. Otwory w słupach zostały zaprojektowane w taki sposób, że możliwe jest wy ko rzy stanie jednego otworu pod montaż stężenia jak i pod osadzenie trawersu. otwory montażowe noga H 50mm Rys. 3. Słupy. Wysokość słupa. stopa Stężenia nóg są wykonane z profila prostokątnego 30x9mm. Ze względu na spo sób ich za mo co wa nia, można wyróżnić dwa typy stężeń: - Poziome - montowane prostopadle do słupów. - Skośne - montowane do słupów pomiędzy dwoma kolejnymi stężeniami po zio mymi. Stężenia zastosowane do budowy kratownicy ramy regału tworzą układ przed sta wiony na rysunku 4. Charakterystycznymi wy mia ra mi han dlo wy mi ramy są: G - szerokość ramy odpowiadająca głębokości zmontowanego regału. H - wysokość ramy (nogi) określająca jednocześnie wysokość regału. Standardowo powyższe wielkości tworzą następujące ciągi wymiarów: - Szerokość ramy G : 600, 690, 750, 850, 950, 1050 i 1350 mm. - Wysokość ramy H : do 6000 mm. 8

9 max 300 słup H stę że nie stopa G Rys. 4. Przykładowy układ stężeń kompletnej ramy regału. Tabela 1. Charakterystyczne wymiary ram, odpowiadające po szcze gól nym oznaczeniom handlowym. G G 3 G 2 G 1 Ozna cze nia han dlo we G G 1 G 2 G 3 G G G

10 UWAGA! Wszystkie regały, któ rych wartości głębokości znajdują się pomiędzy war to ścia mi wymienionymi w ciągu, spełniają wszystkie wymagania tech nicz ne na rzu ca ne na kon struk cję przez nor my i kry te ria bez pie czeń stwa. Pojęcie wymiaru han dlo we go służy systematyzacji ro dza jów produkowanych ram dla po trzeb sprzedaży. Cha rak te ry stycz ne wy mia ry ram, od po wia da ją ce oznaczeniom han dlowym, wraz ze schematem wy mia ro wa nia za wie ra Tabela 1. Wartości tworzące ciągi wymiarów handlowych najlepiej odpowiadają życzeniom naszych do tych cza so wych klientów. Kombinacje tych wymiarów umożliwiają budowę re ga łów z opty malną liczbą gniazd i miejsc paletowych. B. TRAWERS Trawersy stanowią stalowe belki zakończone łapami, umożliwiającymi osadzenie trawer su w otworach perforacji słupów (Rys. 5). W celu uniemożliwienia przypadkowego podniesienia i wysunięcia trawersu przez urządzenia transportowe stosuje się obowiązkowo elementy zabezpieczające (Rys. 2, ele ment MV 7). Charakterystycznym wymiarem trawersu, oprócz wysokości i szerokości profila, jest długość handlowa - L h. Długości pro du ko wa nych trawersów zostały zestawione poniżej: L h : 1000, 1200, 1250, 1330, 1500, 1600, 1800, 2000, 2300, 2330, 2500, 2660, 2700, 2800; Rys. 5 Trawers wystepujący w Systemie MV. 10

11 Tabela 2. Cha rak te ry stycz ne wy mia ry pro du ko wa nych tra wer sów, odpowiadające po szcze gól nym oznaczeniom handlowym. P L 1 L G Ozna cze nia han dlo we L L 1 P L L L L L Profil prostokątny zamknięty 4S60 4S80 4S100 Profil prostokątny składany 4C100 4C120 Profil schodkowy zamknięty 5N60 5N80 Rys. 6. Przekroje belek trawersów dostępnych w ofer cie firmy Mago S.A. 11

12 2.4. Wy trzy ma łość regałów. Obciążenie regału sta no wią składowane na/w nim zapasy. Aby usta lić jaką naj większą, do pusz czalną masę moż na skła do wać na/w re ga le, na le ży zapoznać się ze sposobami wyzna cza nia jego ob cią żeń. UWAGA! Wszystkie ze sta wio ne w poniższych ta be lach wartości obciążeń są po da wa ne w ki lo gra mach. A. Wytrzymałość ram Dla wyznaczenia do pusz czal ne go ob cią że nia ramy (nogi) istotne są dwie wiel ko ści: - obciążenie całkowite ramy, określane według schematu przedstawionego na rysun ku 8; - obciążenie regału ponad gniazdem o określonej wysokości, ustalane wg sche ma tu przedstawionego na rysunku 9; dane o do pusz czal nych ob cią że niach tego ro dza ju za wie ra Tabela 3. Warunek ten należy sprawdzić dla każdego swobodnego odcinka ram. * Pomocniczo dla ustalenia całkowitej nośności ramy należy ustalić obciążenie po je dynczej ramy od towarów zeskładowanych na/w gniazdach znajdujących się na jednym po zio mie składowania w dwóch sąsiadujących ze sobą segmentach (Rys. 7), i1 i i2 i = poziom składowania i i=0,1,...,n n-całkowita liczba poziomów skła do wa nia Rys. 7. Ob cią że nie pojedynczej ramy od towarów ze skła do wa nych na/w gniazdach znaj du ją cych się na jednym po zio mie składowania w dwóch sąsiadujących ze sobą segmentach. * -Największym ograniczeniem nośności ramy są wysokie gniazda. Określenie maksymalnej nośności zależy również od nośności posadzki ustalonej przez użytkownika. 12

13 31 32 C = C - całkowite obciążenie ramy poziom skła do wa nia poziom skła do wa nia poziom skła do wa nia 1 1 Rys. 8. Całkowite ob cią że nie ramy (nogi). poziom skła do wa nia 0 i+2,1 i+1,1 i+2,2 i+2 i+1,2 i+1 poziom składowania i+2 poziom składowania i+1 n-całkowita liczba poziomów składowania h i i,1 i i,2 poziom składowania i pgi = i+1 + i+2,i=0,1,...,n Rys. 9. Obciążenie ramy ponad gniaz dem i o wysokości h i. Tabela 3. Nośność ramy regału ponad gniaz dem o wy so ko ści h i, i=1,2,...,n. Wysokość gniazda i h i [mm] Obciążenie nominalne ramy ponad gniazdem i pgi [kg]

14 B. Wytrzymałość TRA WER SÓW Dopuszczalne ob cią że nie pary trawersów zależy od: rodzaju przekroju trawersu; długości trawersu. Przy jednocześnie spełnionym warunku optymalnego składowania zapasów wy trzyma łość pary trawersów tworzących gniazdo przed sta wia Tabela 4. Tabela 4. Zestawienie dopuszczalnych obciążeń gniazd (par trawersów) w systemie MV. Rodzaj trawersów, charakterystyka profilu - wymiary: wysokość x szerokość x grubość ścianki [mm] Profil prostokątny Profil prostokątny skła da ny Profil schodkowy za mknię ty Wymiary handlowe trawersów L h [mm] 4S60 60 x 40 4S80 80 x 40 4S x 40 4S x 40 4C x 40 4C x 40 5N60 60 x 52 5N80 80 x N x

15 2.5. Stateczność re ga łów. Najistotniejsze zalecenia dotyczące usta la nia kon fi gu ra cji regału. Stateczność to cecha opi su ją ca zachowanie się regału pod wpływem działania po ziomych sił cha rak te ry zu ją ca możliwość zmia ny wzajemnego położenia względem siebie elemen tów kon struk cji, zmiany ich położenia wzglę dem podłoża oraz de for ma cji ca łej syl wet ki regału. Wy mie nio ne w tym rozdziale za le ce nia mają na celu okre śle nie po praw nej kon fi gu ra cji re ga łów zapewniającej ich pełną sta tecz ność. A. Warunki ogólne Aby dowolne regały utwo rzo ne z segmentów, ciągów lub bloków re ga ło wych, o wy miarach: wysokości H (H B ), długości L (L B ) i szerokości (głę bo ko ści) G (B), (w na wia sach zo sta ły podane ozna cze nia obo wią zu ją ce dla bloków regałowych), były stateczne, ko niecz ne jest speł nie nie sfor mu ło wa nych poniżej wa run ków. - Jeżeli: H < 3L i H < 4G oraz spełnione są za le ce nia punktu Wzmoc nie nie wy krzy żo wa nia mi to regał jest sta tecz ny i nie wymaga ko twie nia. Wyjątek - regały jedno- i segmentowe - patrz pkt.b Kotwienie. - Jeżeli: H < 3L i 4G < H < 8G oraz spełnione są wa run ki punktów: Wzmoc nie nie wykrzyżowaniami oraz Kotwie nie to regał taki jest sta tecz ny. - W sytuacji, kiedy dla po je dyn czych ciągów re ga ło wych jeden z wa run ków: H < 3L i 4G < H < 8G, nie jest spełniony, ko niecz ne jest połączenie kilku ciągów w blok re ga ło wy speł niają cy na stę pu ją ce wy ma ga nia: H B < 3L B i 4B < H B < 8B Reguły budowania pra wi dło wych bloków opisuje punkt Zasady tworzenia bloków rega ło wych. Dodatkowo wszystkie re ga ły eks plo ato wa ne na wolnej przestrzeni muszą spełniać wy ma ga nia sfor mu ło wa ne w punk cie Działanie wiatru 15

16 B. Kotwienie - Jeżeli wysokość ciągu re ga ło we go jest więk sza od czte ro krot no ści jego głę bo ko ści to ciąg taki wymaga kotwienia. Wymagania dotyczące sto so wa nych ko tew okre śla punkt 3.1 w pod punk cie Ko twie nie ram regału. - Wszystkie regały usta wia ne i eksploatowane na wolnej przestrzeni (także w wiatach pod za da sze niem) wy ma gają kotwienia, przy czym minimalną wy trzy ma łość ko tew okre śla punkt F Działanie wiatru. - Regały jedno- i dwusegmentowe, nie stężone z innymi regałami kotwionymi, wymagają kotwienia. C. WZMOCNIENIE WYKRZYŻOWANIAMI - Dwie pary trawersów oraz dwie ramy sta no wią minimum po trzeb ne do stwo rze nia po je dyn cze go seg men tu re ga łu; trawersy two rzą ce parę muszą być umiesz czo ne na jednej wy so ko ści nad po sadzką z od chył ka mi opi sa ny mi w rozdziale 3.4. Jeśli taki segment jest usta wio ny sa mo dziel nie, musi być wzmoc nio ny wy krzy żo wa niem. - Dowolny ciąg re ga ło wy utworzony z mniej niż trzech segmentów lub posiadający mniej niż trzy po zio my skła do wa nia w do wol nym seg men cie musi być wzmoc nio ny wy krzy żo wa niem w co naj mniej jednym seg men cie. - Pierwsza, najniżej po ło żo na para tra wer sów tworząca gniaz do w re ga le po win na być za mon to wa na na wy so ko ści nie więk szej niż 1,5 me tra nad po sadzką, w przeciw nym przy pad ku regał taki musi zo stać wzmoc nio ny wy krzy żo wa niem (wy ją tek patrz prze jaz dy). - Maksymalna wy so kość gniazda w re ga łach jed no lub dwu seg men to wych nie wyma ga ją cych sto so wa nia wy krzy żo wa nia wy no si 2600 mm. - W dowolnym ciągu re ga ło wym, w któ rym znaj dują się seg men ty z gniazdami o wyso ko ści większej niż 3200 mm należy jeden z trzech ko lej nych segmentów ta kie go ciągu za bez pie czyć wy krzy żo wa niem tylnym. Wykrzyżowanie sta no wią dwa cię gna mon to wa ne do dwóch kolejnych ram ciągu re gało we go w płasz czyź nie pro sto pa dłej do pod ło ża, prze ci na ją ce się ze sobą pod ką tem jak naj bliższym 90. Muszą one spi nać nogi na mi ni mum 60% ich wy so ko ści, co w nie któ rych przy pad kach oznacza konieczność wy ko rzy sta nia więcej niż jed ne go wy krzy żo wa nia w jed nym seg men cie rega łu (Rys. 10). Ich licz bę należy do bie rać tak aby cięgna wszyst kich par prze ci na ły się pod takim sa mym ką tem, jak naj bliż szym 90. Rys. 10. Wykrzyżowania. 16

17 D. Przejazdy W dłu gim cią gu re ga ło wym (pięć i wię cej seg men tów) ist nie je możliwość utwo rze nia prze jaz du seg men tu, w któ rym naj ni żej za wie szo ny tra wers znaj du je się na wysokości po wy żej 1,5 metra, jeżeli co najmniej po jednej stronie ta kie go prze jaz du znajdują się mi nimum po dwa, ko lej no zmon to wa ne, pra wi dło we segmenty (Rys. 11). Ob cią że nie no mi nal ne gniazd w prze jeź dzie jest nie więk sze od wy zna czo ne go dla tra wer sów za wie szo nych na tej samej wy so ko ści w mniej ob cią żo nym, są sied nim seg men cie (z wa run ku do pusz czal ne go ob cią że nia nogi po nad gniaz dem o określonej wy so ko ści h i ). Rys. 11. Przejazd. E. Zasady tworzenia BLO KÓW regałowych Aby utworzyć pra wi dło wy blok re ga ło wy należy sto so wać następujące zasady: - w ciągach re ga ło wych usta wio nych rów no le gle, a nie roz dzie lo nych cią giem ko muni ka cyj nym (drogą), należy spi nać łączni ka mi mię dzy re ga ło wy mi co drugą ramę cią gu jed nym stężeniem na każde czte ry me try wy so ko ści; słu py łączonych ram muszą być usta wio ne w jednej li nii; - w ciągach re ga ło wych usta wio nych rów no le gle i roz dzie lo nych drogą należy spi nać co najmniej co czwartą ramę ciągu re ga ło we go łączni kiem mię dzy re ga ło wym na naj mniej szej wy so ko ści umoż li wia ją cej swo bod ne ko rzy sta nie z re ga łu, nie ni żej jed nak niż w 75% wysokości blo ku re ga ło we go; stę że nie nie może być jednak zamo co wa ne po wy żej H max = H ramy 600 mm, z wy jąt kiem sy tu acji, w której rama na wy so ko ści za mo co wa nia łączni ka jest do dat ko wo wzmoc nio na stę że niem po ziomym, wów czas stę że nie może być za mo co wa ne na dowolnej wy so ko ści więk szej niż połowa wy so ko ści regału; mak sy mal na dłu gość łączni ka wy no si 5000 mm. - w ciągach ustawionych prostopadle należy, w przypadku regałów wysokich (powyżej 4,5 m), spinać ze sobą krańcowe nogi stojących blisko siebie (do 1m) pojedyńczych ciągów regałów. 17

18 Rys. 12. Blok regałowy. Charakterystyczne wymiary bloku. F. Działanie wiatru Ponadto dla regałów o dowolnej kon fi gu ra cji eks plo ato wa nych na otwartej prze strze ni (tak że w wia tach pod za da sze niem) stosuje się kotwienie wszyst kich ram. Wysokość cią gu (blo ku) re ga ło we go usta wio ne go na wolnej przestrzeni musi speł niać warunek: H < (0,5*F dop + 4)*G [H B < (0,5*F dop + 4)*B - dla blo ku], gdzie symbolem F dop ozna czo na zo sta ła minimalna wytrzymałość kotew na wy ry wa nie z podłoża, określona w ka ta lo gu producenta kotew, zaś G (B) i H (H B ) określają od po wied nio głębokość (sze ro kość) i wysokość ciągu (bloku) re ga ło we go Zakres zastosowań. Poprzez zastosowanie dodatkowych elementów ta kich jak: separatory, belki łączą ce tra wer sy wraz z płytami wy peł nia ją cy mi i innych, jest moż li we dostosowanie regału Sys te mu MV do potrzeb skła do wa nia bar dzo szerokiej gamy zapasów prze cho wy wa nych na pa le tach, w becz kach i luzem (Rys. 13). Regały magazynowe Sys te mu MV pokryte la kie rem proszkowym są przeznaczone do montażu i eks plo ata cji tyl ko w pomieszczeniach za mknię tych. Regały Systemu MV z cynkową powłoką ochronną mogą być użytkowane na otwar tej i/lub nie za da szo nej prze strze ni. Regały eks plo ato wa ne na otwartej przestrzeni Ku pu ją cy po wi nien wy po sa żyć w in stala cję od gro mową wg normy PN-E , 03, 04 i PN-IEC W obydwu przy pad kach użytkowania regały Sys te mu MV wymagają od po wied nie go przygotowania podłoża pod ustawienie re ga łu. In struk cje dotyczące przy go to wa nia pod ło ża zawiera punkt

19 Rys. 13. Za sto so wa nia regału Sys te mu MV. Regal z integracją Zna ko wa nie. W Systemie regałów ma ga zy no wych MV są sto so wa ne dwa rodzaje tabliczek in for macyj nych, które umiesz cza ne są na: - słupie; na wy so ko ści wzroku (ok. 1,7 m nad po sadzką); - trawersie; na jego zewnętrznej stronie, w po bli żu połączenia belki z łapą. Na tabliczkach in for ma cyj nych są umiesz czo ne na stę pu ją ce informacje: rok pro dukcji, identyfikacja wy twór cy, ozna cze nie wy ro bu, w przy pad ku słu pa do dat ko wo podaje się w for mie tabeli no śność ramy oraz in for ma cję o do pusz czal nym ob cią że niu gniazd. Zaś w przy pad ku tra wer su do dat ko wo sze ro kość two rzo ne go przy jego użyciu gniaz da oraz jego no śność (Rys. 14a,b). 19

20 Trawers MV-T Długość...270mm Przekrój x 40 mm Dopuszczalne obciążenie gniazda kg Rok produkcji... PRODUCENT POLSKA Nadarzyn; Rusiec Aleja Katowicka 119/121 tel: e~mail: Rys. 14.a. Tabliczka in for ma cyj na na trawers. NOGA Typ: MV-N... Rok produkcji.. Wysokość gniazda hi [mm] Dopuszczalne obciążenie ponad gniazdem o wysokości hi [kg] PRODUCENT Nadarzyn; Rusiec Aleja Katowicka 119/121 tel fax e~mail: Rys. 14.b. Tabliczka na ramę regału. 3. Montaż Warunki posadowienia. A. Budowa podłoża Posadzka, na której są ustawiane i eks plo ato wa ne regały magazynowe wysokiego skła do wa nia, po win na być wy ko na na zgodnie z normą PN-B i jed no cze śnie spełniać wa run ki okre ślo ne dla be to nu kla sy co najmniej B25 (lub wyższej). Zapewnienie sta tecz no ści konstrukcji w ca łym okresie eksploatacji wymaga, aby no śność pod ło ża była co najmniej równa nośności re ga łu ma ga zy no we go wraz z umiesz czo nym na nim obciążeniem. W szcze gól nych przy pad kach na le ży przewidzieć i za sto so wać specjalne kon struk cje wspo ma ga ją ce. Przy kła do wo przy po sadz ce za pew nia ją cej od powied nią 20

21 no śność ale wykończonej warstwą cienką i kruchą można zastosować spe cjal ne belki pod ramy re ga łu magazynowego (Rys. 2 element MV 10), sku tecz nie roz kła da ją ce obciążenie na większą powierzchnię. W przy pad ku posadzki nie za pew nia ją cej dobrej no śno ści lub nie sta bil ne go podłoża np. piasku lub kostki Bauma należy wy ko nać, speł nia ją ce wa runki no śno ści pod ło ża, ławy fun da men to we pod ramy regału. B. Poziomowanie konstrukcji Powierzchnia po sadz ki powinna być równa, a odchylenie od poziomu mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie po win no przekraczać 3 mm dla posadzek z zaprawy ce mento wej i 5 mm dla posadzek z betonu. Nie za leż nie od spełnienia tego warunku, bu do wa po sadz ki, na której montowany jest regał, musi umożliwiać dokładne wy po zio mo wa nie konstruk cji przy użyciu dostarczanych przez Producenta, firmę Mago S.A. spe cjal nych pod kładek dystansowych, przy czym suma grubości podkładek pod po je dynczą stopą nie może być większa niż 50 mm, a ich ilość nie może być większa niż 5 (Rys. 15). max. 50mm Rys. 15. Poziomowanie regału przy pomocy podkładek. Podkładka dystansująca. C. Kotwienie ram I ODBOJNIKÓW regału Ramy regału muszą zostać przymocowane kotwami do podłoża jeżeli wysokość re ga łu prze kra cza wymiar czterokrotności jego głębokości oraz w przypadkach opisanych w punk cie 2.5. Kotwienie należy przeprowadzić przy użyciu kotew stalowych do ciężkich za mo co wań w ma te ria łach pełnych. Element kotwiący ramy i odbojniki powinien posiadać atest ITB lub inny zgodny z po wyż szym. Jednocześnie dla regałów eksploatowanych na zamknię tej i osło nię tej od wia tru prze strze ni kotwy powinny charakteryzować się mi ni mal nym ob cią że niem do pusz czal nym na wyrywanie z podłoża równym lub większym od 4kN. Dla re ga łów pod da nych dzia ła niu wiatru obowiązują odrębne zasady kotwienia ram opi sa ne w punkcie 2.5 F. 21

22 3.2. Transport elementów. Elementy regału magazynowego przygotowane do transportu są oznakowane oraz za bez pie czo ne przed uszkodzeniem i zdeformowaniem przez ich rozdzielenie od po wied ni mi przekładkami. Części, w szczególności długie takie jak słupy, trawersy, stężenia, są wią za ne w pakiet i ustawiane na palecie. UWAGA! Elementy pokryte lakierem proszkowym muszą być skła do wa ne w po miesz cze niach za mknię tych, chronionych przed dostępem wilgoci. Inny ro dzaj skła do wa nia zakupionych ele men tów regałów z prosz kową po włoką la kier niczą spowoduje utratę gwa ran cji Schemat montażu. Do montażu i regulacji regału magazynowego Producent nie przewidział żadnych spe cjal nych narzędzi i przyrządów. A. Kompletacja części Aby zmontować regał w zaprojektowanej uprzednio konfiguracji należy przy go to wać ustaloną na podstawie niniejszej Dokumentacji i projektu zagospodarowania wnę trza, ilość elementów regału: - podstawowych: - ram; o słupów; o stężeń; o blaszek do stężeń; o kompletów śrub i nakrętek; - trawersów; - zabezpieczeń trawersów; - dodatkowych: - kotew; - odbojników narożnych; - łączników międzyregałowych; - akcesoriów: - odbojników bocznych; - separatorów; - belek pod półki; 22

23 - półek i wypełnień; - zabezpieczeń paletowych bocznych i tylnych; Przed rozpoczęciem mon ta żu należy zaopatrzyć się w podkładki poziomujące pod nogi regałów. A.1. Kompletacja RAMY (NOGI). Aby skompletować elementy potrzebne do zmontowania prawidłowej nogi należy po słu żyć się tabelą 5. Zawiera ona elementy, które oprócz dwóch słupów określonej wyso ko ści, będą konieczne do zbudowania prawidłowej ramy regału. Liczbę tych pod sta wowych elementów należy zwielokrotnić o liczbę ram występujących w projekcie. Tabela 5. Elementy potrzebne do kompletacji ramy (nogi) określonej wysokości. Wysokość nogi H [mm] Ilość stężeń skośnych Z Ilość stężeń poziomych Ilość blaszek Ilość śrub z nakrętką A.2. POZOSTAŁE ELEMENTY. Liczbę pozostałych elementów podstawowych, dodatkowych i akcesoriów należy usta lić na podstawie szkiców projektu zagospodarowania wnętrza. Na każdy trawers przypa dają dwa zabezpieczenia chroniące ją przed przypadkowym zdemontowaniem. 23

24 B. MONTAZ ZESPOŁÓW. W pierwszej kolejności należy zmontować ramy regału. Schemat montażu ramy regału i kolejność montowania stężeń pokazuje rysunek 16. Rys. 16 Kolejność montowania stężeń. Schemat montażu węzła 1 w stężeniach MV. Zmontowane ramy należy podnosić i ustawiać na wyznaczonych dla nich miejscach w kolej no ści, w ja kiej będą one ustawione w zmontowanym ciągu. Na każde dwie kolejne po stawio ne ramy należy założyć co najmniej jedną, najniżej położoną parę trawersów. Zaleca się dla usta bi li zo wa nia konstrukcji, zwłaszcza w przypadku regałów o wysokości powyżej 4 m, za ło że nie co najmniej dwóch par trawersów (Rys. 17). Każdy założony trawers należy na tych miast zabezpieczyć dwoma przeznaczonymi do tego celu zabezpieczeniami. Po usta wie niu ram należy założyć wszystkie brakujące trawersy. Należy zwrócić uwagę na to aby obie łapy pojedynczego trawersu znajdowały się na jednej wysokości nad posadzką z to le ran cja mi określonymi w rozdziale

25 Rys. 17 Zakładanie trawersu. Kolejnym etapem jest połączenie ustawionych ciągów regałowych łącznikami mię dzy rega ło wy mi. W końcowej fazie montowania podstawowej konfiguracji regałów (bez akcesoriów) na le ży wykonać otwory pod kotwy i zakotwić nogi regałów, o ile jest to konieczne (patrz roz dział 2.5), po ich uprzednim wypoziomowaniu przy pomocy specjalnych podkładek dostęp nych w ofercie Producenta. Następnie, w przypadku gdy regały mają być obsługiwane jez dnio wy mi wózkami podnośnikowymi należy zamontować odbojniki narożne. Pozycję odboj ni ka względem nogi regału pokazuje rysunek 18. Odbojniki, jak i ramy należy połączyć trwale z pod ło żem (Rys. 19) przy użyciu kotew opisanych w rozdziale 3.1, w punkcie C Rys. 18a Montaż ram. Dopuszczalne położenie odbojnika narożnego względem stopy nogi regału kotwy lub kotwy Rys. 18b Montaż ram. Zalecany układ kotew dla pojedynczej ramy. 25

26 lub lub Faza montażu Efekt montażu Rys. 19 Schemat sposobu kotwienia stopy ramy i odbojnika. Jeżeli to konieczne (patrz rozdział 2.5), założyć wykrzyżowania tylne. Ramy po win ny być spięte na minimum 60% ich wysokości, a kąt pomiędzy cięgnami powinien być naj bliższy 90. Zmontowany regał w przykładowej wersji wykonania został przedstawiony na ry sun ku 20. Rys. 20 Przykładowy zmontowany według instrukcji segment regałowy. Ostatnią fazę stanowi umieszczenie na konstrukcji regałów akcesoriów. Za mon to wa ne na regale akcesoria zostały uwidocznione na rysunku

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ.

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. T e c h n i k a m a g a z y n o w a system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) SYSTEM REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH Rewizja: 04 Data: 27.11.2013 ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW 43-305 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 37/3 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM

PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM ANIKOL ul. Podzamcze 2 32-210 Książ Wielki tel/fax: +48 41 383 80 34 PODRĘCZNIK MONRAŻU EKSPLOATACJI I KONSERWACJI REGAŁU PÓŁKOWEGO TYPU PM Wydanie:1 Maj 2012 Opracowanie: ANIKOL Jarosław Kruczek www.anikol.com.pl

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Pojemniki wielkogabarytowe

Pojemniki wielkogabarytowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki wielkogabarytowe 186 GLT Pojemniki wielkogabarytowe 187 Warianty KOLOX KOLOX system składania Po odryglowaniu mechanizmu zamykania... KOLOX skła da ny po

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

BU DOW NIC TWO. Bezpieczne rusztowania. Piotr Kmiecik Dariusz Gnot

BU DOW NIC TWO. Bezpieczne rusztowania. Piotr Kmiecik Dariusz Gnot BU DOW NIC TWO Bezpieczne rusztowania Piotr Kmiecik Dariusz Gnot Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Wy daw ca dzię ku je fir mom BIS plet tac i Pio nart za udo stęp nie nie zdjęć i ry sun ków ilu stru ją

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Montaż okna lub drzwi balkonowych

Montaż okna lub drzwi balkonowych Montaż okna lub drzwi balkonowych Zdejmowanie miary Najpierw trzeba zmierzyć wy miary (czyli otworu w ścianie) i dostosować do nich wymiary okna. Okno powinno być 2-3 cm węższe i 4,5-5,5 cm niższe od.

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SYSTEM REGAŁÓW RACK 80 BIURO HANDLOWE ZAKŁAD PRODUKCYJNY 32-620 Kraków, oś.bohaterów Września 3 32-400 Myślenice, Jawornik 498 e-mail: biuro@racksystem.pl tel./fax +48

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PODESTÓW PALETOWYCH (KRATOWNICOWYCH)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PODESTÓW PALETOWYCH (KRATOWNICOWYCH) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA PODESTÓW PALETOWYCH (KRATOWNICOWYCH) DO SYSTEMU REGAŁÓW WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Rewizja: 00 Data: 28 05 2009 ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW 43-305 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Do wypadków dochodzi w wyniku: wychylania się, przeciążenia, nie zachowania, co najmniej trzech punktów kontaktu, niewłaściwego ustawienia drabiny,

Do wypadków dochodzi w wyniku: wychylania się, przeciążenia, nie zachowania, co najmniej trzech punktów kontaktu, niewłaściwego ustawienia drabiny, O W T C OWNI BUD Drabiny Praca na drabinie, 1. a wypadki! Drabiny są tanie i proste w użytkowaniu. Jednak łatwo jest zlekceważyć zagrożenia związane z ich użyciem, co może narazić na ryzyko wypadku. Do

Bardziej szczegółowo

High-Tech Pojemniki systemowe

High-Tech Pojemniki systemowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 High-Tech Pojemniki systemowe 72 EUROTEC EUROTEC 73 Wyposażenie Wpusty mocujące Po jem ni ki EU RO TEC przy da ją się przede wszyst kim w au to ma tycz nej ob słu dze

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Łatwa oszczędność powierzchni

Łatwa oszczędność powierzchni Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Łatwa oszczędność powierzchni 124 Pojemniki składane Pojemniki składane 125 System składania I Za opa tru jąc oddziały firmy czę sto trze ba za bie rać z po wro - tem

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Rusztowanie Blitz firmy Layher Instrukcja montażu i użytkowania. Standardowy system do wybudowy rusztowań

Rusztowanie Blitz firmy Layher Instrukcja montażu i użytkowania. Standardowy system do wybudowy rusztowań Rusztowanie Blitz firmy Layher Instrukcja montażu i użytkowania Standardowy system do wybudowy rusztowań Znak bezpieczeństwa B wydany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Mon tażi. cha ni zmów WC

Mon tażi. cha ni zmów WC Mon tażi wy mia na me cha ni zmów WC Wiadomości ogólne Bu do wa spłucz ki umoż li wia podłączenie gięt kie go prze wo dudo pro wa dza ją ce go wo dę od pio nu wo do cią go we go z jej prawej lub le wej

Bardziej szczegółowo

www.mago.pl Regały magazynowe HX MAGO 060

www.mago.pl Regały magazynowe HX MAGO 060 Regały magazynowe HX MAGO 060 regały magazynowe HX MAGO 060 katalog 3 Firma 14 16 18 20 22 Warszawa Rusiec 54 52 MAGO S.A. 05-830 Nadarzyn Rusiec, Aleja Katowicka 119/121 tel. +48 (22) 729 81 01 fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Regały magazynowe z integracją

Regały magazynowe z integracją Regały magazynowe z integracją MAGO 055 regały magazynowe z integracją MAGO 055 katalog /pol Spis treści Spis treści 4 Przegląd rozwiązań 5 Elementy 21 Nogi 21 Stężenia do nóg 60 x 50 23 Stężenia do nóg

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8

Instrukcja montażu. Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model RR-0,8 Instrukcja montażu Rusztowania ramowe typ PIONART model Opracowanie to stanowi wyciąg z DTR PIONART jest członkiem Polskiej Izby Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262110-5 Demontaż rusztowań 45262120-8 Wznoszenie rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3

VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1. Ustawa. Akty wykonawcze. Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne zestawienie zmian z komentarzem PODATKI NR 3 PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 9788374403108 STYCZEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT 2015 PODATKI CZĘŚĆ 1 Ustawa Akty wykonawcze Przewodnik po zmianach w VAT tabelaryczne

Bardziej szczegółowo

Rusztowanie Allround firmy Layher Instrukcja montażu i użytkowania

Rusztowanie Allround firmy Layher Instrukcja montażu i użytkowania Rusztowanie Allround firmy Layher Instrukcja montażu i użytkowania Uniwersalny system do realizacji zarówno prostych, jak i najbardziej skomplikowanych rusztowań Znak bezpieczeństwa B wydany przez Instytut

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. www.mago.pl www.mgltechnika.pl G R U P A M A G O

Regały serii HX. www.mago.pl www.mgltechnika.pl G R U P A M A G O Regały serii HX www.mago.pl www.mgltechnika.pl G R U P A M A G O MGL Linia profilowania słupów MGL sp. z o.o. Regały serii HX 2 www.mgltechnika.pl MGL Podstawową działalnością MGL jest produkcja regałów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l Dobór regałów magazynowych i wózków jezdniowych widłowych w projektowaniu i eksploatacji jest istotnie określony przez warunki środowiska pracy. W szczególności środowisko pracy opisane jest przez ustalenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia mleasing Assistance dla Klientów mleasing Sp. z o.o. 05.11.2015 Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Różnorodne warianty. Warianty ścianek

Różnorodne warianty. Warianty ścianek Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Wszechstronne 28 RAKO RAKO 29 Różnorodne warianty Każ dy po jem nik RA KO mo że zo stać wy ko na ny w wie lu wa rian tach. Ta róż no rod ność wy ni ka z kom - bi na

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia

Formy zatrudnienia Formy zatrudnienia www.pip.gov.pl Umowa o pracę a umowa prawa cywilnego W prawie polskim funkcjonują dwie formy zatrudniania: zatrudnienie pracownicze jest naj czę ściej efek - tem pod pi sa nia umo wy

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO

d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA \^7 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115090 (22) Data zgłoszenia: 18.10.2004 (19) PL (ii) 63375

Bardziej szczegółowo

Izolacyjność dachu w zależności od kąta na chy le nia połaci da cho wej

Izolacyjność dachu w zależności od kąta na chy le nia połaci da cho wej Izolacyjność dachu w zależności od kąta na chy le nia połaci da cho wej E 2.1 Pokrycia dachów spadzistych osłaniają domy przed opadami atmosferycznymi sprowadzając wodę poza okap. Ich skuteczność polega

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE REGAŁÓW DLA INWESTYCJI:

ST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE REGAŁÓW DLA INWESTYCJI: Załącznik nr 8 do SIWZ ST.00.06 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE REGAŁÓW DLA INWESTYCJI: Roboty budowlane polegające na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku na pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Czesław Kowalczyk. Jak ocenić ryzyko zawodowe?

Czesław Kowalczyk. Jak ocenić ryzyko zawodowe? Czesław Kowalczyk Jak ocenić zawodowe? War sza wa 2010 Pro jekt okład ki DO RO TA ZA JĄC Wstęp i podstawy prawne MACIEJ SOKOŁOWSKI Opra co wa nie re dak cyj ne MONIKA KOLITOWSKA-SOKÓŁ Opra co wa nie ty

Bardziej szczegółowo

węzeł konstrukcyjny: belka z jednym podestem (regał przyścienny) podest 400mm podest 400mm podest 500mm podest 500mm podest 600mm podest 600mm

węzeł konstrukcyjny: belka z jednym podestem (regał przyścienny) podest 400mm podest 400mm podest 500mm podest 500mm podest 600mm podest 600mm SYSTEM REGAŁÓW U5 Przy projektowaniu powierzchniowego i przestrzennego układu poszczególnych modułów zestawów regałów za punkt wyjścia należy przyjąć wymiary podstawowych węzłów konstrukcyjnych. (przyścienny,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. NARZĘDZI DO MONTAŻU INSTALACJI Z RUR PE-RT, PE-Xc Systemu KAN-therm

INSTRUKCJA OBSŁUGI. NARZĘDZI DO MONTAŻU INSTALACJI Z RUR PE-RT, PE-Xc Systemu KAN-therm INSTRUKCJA OBSŁUGI NARZĘDZI DO MONTAŻU INSTALACJI Z RUR PE-RT, PE-Xc Systemu KAN-therm Spis treści Uwagi ogólne......................................................... 2 Asortyment narzędzi...................................................

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

REGAŁY I SZAFY PRZEMYSŁOWE

REGAŁY I SZAFY PRZEMYSŁOWE REGAŁY I SZAFY PRZEMYSŁOWE Półki i szafy są niezbędne do utrzymania porządku w miejscu pracy. Oferujemy szeroką gamę produktów i grup produktowych niezbędnych do stworzenie funkcjonalnego systemu składowania.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Stabilne w każdej sytuacji

Stabilne w każdej sytuacji Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Stabilne w każdej sytuacji 172 Palety Palety 173 Trzy typy palet Two rzy wo sztucz ne czy drew no? Pa le ty z two rzy wa sztucz ne go nie sta no wią al ter na ty wy

Bardziej szczegółowo