UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH"

Transkrypt

1 UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup i montaż nowych regałów magazynowych wraz z odbojnikami (dalej Przedmiot umowy ) na potrzeby wyposażenia nowobudowanego zakładu OVOPOL Sp. z o.o., na terenie działek o nr 127/1 i 127/2 położonych w K-SSSE w Nowej Soli, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w SIWZ do zapytania ofertowego 14/ Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot umowy zgodnie z Harmonogramem prac (Załącznik nr 2). 3. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy jest fabrycznie nowy oraz odpowiada wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym wymaganiom technicznym określonym w SIWZ, która stanowi załącznik do umowy i jej integralną część (Załącznik nr 1). 4. Strony ustalają termin zakończenia prac na dzień r. potwierdzony odbiorem końcowym. 5. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia na rzecz Zamawiającego następujących świadczeń: a. dostarczenia Przedmiotu umowy transportem i na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego wraz z koniecznym wyposażeniem oraz wymaganymi dokumentami, b. rozładunku Przedmiotu umowy ze środka transportu oraz jego przetransportowania [wniesienia] do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko, c. prawidłowego montażu Przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w sposób umożliwiający prawidłową eksploatację, na własny koszt i ryzyko. 6. Wraz z dostawą Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wydać Zamawiającemu następujące dokumenty: a. dokumenty gwarancji; b. aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty jakości, c. deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i dyrektywami; d. wszelkie pozostałe istotne dokumenty dotyczące wykonania Przedmiotu umowy; e. oraz wszelkie inne dokumenty, pozwalające Zamawiającemu na korzystanie z Przedmiotu umowy zgodnie z prawem oraz zgodnie z ich technicznym i gospodarczym przeznaczeniem. Wydanie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w treści niniejszego ustępu wymaga pisemnego potwierdzenia w treści protokołu odbioru przez upoważnionego przedstawiciela 1

2 Zamawiającego. Wszystkie określone w treści niniejszego ustępu dokumenty winny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Wykonawca odpowiada za przedstawienie Zamawiającemu pełnej informacji o produkcie. 7. Zamawiający dla celów wykonania Umowy zapewni Wykonawcy dostęp do miejsca dostawy i montażu oraz energię elektryczną Wykonawca udziela 5 lat (pięciu lat) gwarancji jakości na Przedmiot umowy. Okres rękojmi za wady urządzeń jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. 2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady urządzenia rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. 3. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Wykonawca może zlecić innemu profesjonalnemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń Przedmiotu umowy, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany - według wyboru Zamawiającego: podzespołów, elementów wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady urządzenia wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania. 4. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego. Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady obciążają Wykonawcę. 5. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad Przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji jakości i przyjazdu techników na teren siedziby Zamawiającego, w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającego o wystąpieniu wady. 6. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej - na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7. Wykonawca gwarantuje nieodpłatną obsługę serwisową w okresie gwarancji. 8. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo powołania i wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko Zamawiającego, wówczas Wykonawca, niezależnie od obowiązku wypełnienia zobowiązań gwarancyjnych, zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu całości kosztów wykonania ekspertyzy. 9. Dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 2

3 3 1. Zgodnie z Harmonogramem, w zakresie wykonania umowy wystąpi odbiór końcowy. 2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego najpóźniej do dnia r. w formie pisemnej. 3. W terminie do 2dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych. Wykonawca z udziałem Zamawiającego przeprowadzi testy wykonanych prac pod kątem ich jakości i występujących ewentualnych usterek lub wad. Wynik testów zostanie opisany w Protokole odbioru końcowego. 4. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru końcowego, między innymi, w razie: a. braku któregokolwiek z dokumentów wskazanych w par. 1 ust. 6 niniejszej umowy; b. istnienia wad w Przedmiocie umowy; W sytuacji wskazanej w pkt. 5 a.-b. Wykonawca pozostaje w zwłoce ze wszelkimi konsekwencjami, jakie się z tym wiążą: w szczególności Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych. Wykonawca nie może w takim przypadku domagać się zapłaty wynagrodzenia. 5. W przypadku niedokonania odbioru końcowego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, mimo prawidłowego zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę, nie pozostaje on w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy. Przez okoliczności leżące po stronie Zamawiającego rozumie się między innymi przesunięcie terminu spowodowane pracami innych wykonawców działających na zlecenie Zamawiającego. 6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego Za wykonanie Przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie... netto (...00/100 netto) plus należny podatek VAT. 2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż: a. może ulec podwyższeniu jedynie na podstawie pisemnego aneksu do umowy, w przypadku podjęcia przez Wykonawcę i Zamawiającego decyzji o wykonaniu prac dodatkowych; b. ulega obniżeniu w przypadku niewykonania części prac objętych zakresem niniejszej umowy. 3. Wartość obniżenia wynagrodzenia w przypadkach określonych w ust.3 b. powyżej, ustalona zostanie na podstawie kosztorysu różnicowego w odniesieniu do wartości wynikających z kosztorysu będącego częścią oferty. 4. Kwota określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy a w szczególności: koszt wykonania urządzenia, koszt dostawy i montażu w sposób określony w 1 ust. 5c niniejszej umowy w zakładzie OVOPOL Sp. z o. o. na terenie K-SSSE w Nowej Soli, koszt zakupu materiałów, urządzeń, w tym koszty ich dostawy i montażu, koszt sprzętu, robocizny, transportu, pełen zakres prac objętych dokumentacją techniczną, koszty zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, koszty mediów na czas robót, koszty obsługi, koszt dokumentacji powykonawczej, jeśli taka będzie miała miejsce, koszty usunięcia i utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie poza ustalonym w niniejszej umowie. Wykonawca zrzeka się w sposób wyraźny wszelkich praw, w tym do wnoszenia roszczeń związanych lub wynikających ze wzrostem cen materiałów, dóbr, energii, paliw, kosztów robocizny lub innych kosztów związanych z wykonaniem prac. 5. Wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób: 3

4 30% w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy 70% po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego 6. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest Protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego. 7. Płatności dokonywane będą przelewem, na konto Wykonawcy:, w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury. Za moment zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 8. Wykonawca zrzeka się prawa do potrącenia jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy wobec Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. w wysokości 0,3% Wartości umowy, za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do przekroczenia terminu zakończenia prac określonego w 1 ust.4; b. z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w 4 ust Kary umowne mogą być sumowane. Jeśli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy wysokość naliczonej kary umownej, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych, ponad wysokość zastrzeżonych kar Poza przypadkami wskazanymi w przepisach kodeksu cywilnego Zamawiający może odstąpić od umowy, w całości lub w części: w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności lub długotrwałej siły wyższej powodującej, że wykonanie umowy nie leży w jego interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 2 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej części umowy oraz zapłata za zakupione/zamówione materiały, których dostawy/ produkcji nie można anulować i które nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych prac. Dowód, że dostawy nie można anulować oraz, że materiałów nie można wykorzystać do innych prac obciąża Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wartość podlegających zapłacie materiałów. W sytuacji, o której mowa w niniejszym punkcie, w terminie 7 (siedmiu) dni od odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, strony dokonają inwentaryzacji prac w toku i sporządzą protokół określający wartość tych prac oraz wartość zakupionych i zamówionych materiałów. Protokół ten będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 2. Wszelkie informacje pozyskane przez Wykonawcę na temat Zamawiającego, w związku z zawarciem niniejszej Umowy oraz wykonaniem Przedmiotu umowy, objęte są obowiązkiem zachowania poufności. 4

5 7 1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, 2. Wszelkie zmiany poza wymienionymi wyżej wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie sporządzonego na piśmie aneksu podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki, w tym (ważność i stopień obowiązywania wg wskazanej kolejności): a) Załącznik nr 1 - SIWZ 01/2015, b) Załącznik nr 2 - Harmonogram dokument opracowany przez Wykonawcę, w porozumieniu z Inwestorem, określający podział prac na poszczególne etapy oraz wiążące terminy wykonania (w tym dostawy i montażu poszczególnych części Przedmiotu umowy). c) Załącznik nr 3 - oferta Wykonawcy. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Zamawiający Wykonawca 5

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich Umów Sprzedaży produktów, zawieranych

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. umowa numer

WZÓR UMOWY. umowa numer Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY umowa numer zawarta w dniu..... 2010r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub

16. Jeśli po zawarciu umowy zostanie wprowadzona jakakolwiek opłata importowa lub związana z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, podatek lub OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ATLAS COPCO POLSKA SP. Z O.O. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży, w których stroną dokonującą sprzedaży jest

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki sprzedaży HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez HELUKABEL Polska Sp. z o.o. Dostawy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt.

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt. Wzór umowy Załącznik nr Zakup, wdrożenie i uruchomienie platformy wirtualizacyjnej oraz wdrożenie środowiska backupu. zawarta w Bełchatowie w dniu pomiędzy EKO REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97 400

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo