TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016"

Transkrypt

1 Studia podyplomowe LUQAM TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016

2 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Absolwent kierunku będzie potrafił stworzyć wizję systemu zarządzania utrzymaniem ruchu w oparciu o potrzeby przedsiębiorstwa, a dzięki zajęciom z psychologiem i przedstawicielem działu HR inspirować, motywować i rozliczać zespół wdrożeniowy. Nacisk na studiach położony jest na aktywizację uczestników poprzez czynny udział w projektowaniu, badaniu, analizowaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań w obszarze utrzymania ruchu. Ważnym atutem jest wizyta benchmarkingowa w zakładach produkcyjnych i warsztaty SMED oraz analiza przepływu. Największym atutem programu studiów są zajęcia prowadzone w całości przez: managerów Lean, managerów UR, doświadczonych konsultantów. CEL STUDIÓW Uczestnicy studiów podyplomowych TPM Champion Utrzymanie ruchu w praktyce: uzyskają kompleksową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania utrzymaniem ruchu, będą potrafili stworzyć kompetentny zespół TPM w ramach zespołu pracowniczego, poszerzą wiedzą techniczną z zakresu Lean Manufacturing, będą mieć okazję do benchamarkingowej wizyty w zakładzie produkcyjnym. ADRESACI Specjaliści Lean Manufacturing (Management) Osoby pracujące w działach utrzymania ruchu Osoby zajmujące się produkcją KORZYŚCI DLA FIRMY Wykształcenie kompetentnych pracowników działu UR w czasie krótszym niż uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach Wizyta benchmarkingowa w zakładzie produkcyjnym i transfer najlepszych praktyk w swoim przedsiębiorstwie Zapewnienie ciągłości produkcji dzięki skutecznemu zastosowaniu TPM

3 CERTYFIKATY Kończąc studia podyplomowe prowadzone przez LUQAM, we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie, każdy student otrzymuje: Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Certyfikat ukończenia programu szkoleniowego TPM Champion (LUQAM), Certyfikat Auditor Wewnętrzny ISO i OHSAS (SwissCert) w języku polskim i niemieckim. Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów. WAŻNE INFORMACJE Liczba semestrów: 2 Liczba zjazdów: 10 Zajęcia: sobota, niedziela Zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października i kończą się w drugiej połowie czerwca. ZASADY ZALICZENIA Test zaliczeniowy

4 PROGRAM Temat Opis Program I. ELEMENTY LEAN MANUFACTURING I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WSTĘP DO LEAN MANUFACTURING i KAIZEN WARSZTAT SMED METODA 8D Lean Manufacturing, czyli produkcja odchudzona, to system zarządzania produkcją, którego celem jest likwidacja metodami organizacyjnymi wszelkiego rodzaju strat poprzez: poprawienie jakości produktu, realizację dostaw na czas, racjonalne wykorzystanie zasobów (w tym czasu), redukcję zapasów magazynowych. W ramach zajęć zostanie przedstawiona symulacja szybkiego przezbrojenia przy wykorzystaniu specjalnego zestawu szkoleniowego. Metoda rozwiązywania problemów oparta na ośmiu krokach. Zawiera w sobie podstawowe elementy definicji problemu, jego opisu oraz usystematyzowanego sposobu jego rozwiązania. Poczynając na opisie problemu, poprzez działania tymczasowe, analizę problemu oraz wybór rozwiązań metoda ta pozwala zapoznać się z wszystkimi krokami, które będą miały zastosowanie w problemie reklamacyjnym u klienta jak również szeregu wewnętrznych problemów z jakimi zmaga się dana organizacja. Omówione i przećwiczone zostaną m.in. takie narzędzia jak 5W2H, diagram ISHIKAVA, 5WHY, Matryca priorytetów, Diagram zależności. Wprowadzenie do Lean Manufacturing Toyota Production System Identyfikacja i rodzaje strat Wdrażanie etapy, pułapki Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing Kaizen jako narzedzie ciągłego doskonalenia Geneza metody SMED 4 etapy metody Ćwiczenie praktyczne Czym jest problem? Analiza Pareto Filozofia Kaizen, co to są Koła Jakości i jak je wykorzystać? Usystematyzowana metodologia rozwiazywania problemów - 8D: D1 Powołanie zespołu Dobór członków zespołu, role w zespole, ustanowienie zasad, D2 Opis problemu Zebranie informacji o problemie. Omówienie metody 5W2H, ćwiczenie D3 Tymczasowe działania korygujące, D4 Analiza przyczyn niewykrycia problemu D5 Poszukiwanie przyczyn źródłowych problemu Wykorzystanie narzędzi Burza mózgów, Ishikava, 5WHY, Diagram zależności, ćwiczenia D6 Wyszukiwanie koncepcji rozwiązań Wykorzystanie Matrycy priorytetów D7 Wprowadzenie akcji zapobiegawczych, weryfikacja działań D8 Wnioski i standaryzacja III. BHP I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM W FIRMIE PRODUKCYJNEJ AUDITOR WEWNĘTRZNY ISO i OHSAS Szkolenie kierowane jest do osób odpowiadających w organizacji za zarządzanie środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, auditorów i przyszłych auditorów ISO i OHSAS oraz kandydatów na auditorów. Szkolenie pozwala także osobom odpo- Wstęp do znormalizowanych systemów zarządzania Wymagania ISO Wymagania OHSAS Integracja systemów zarządzania Dokumentowanie systemu Audit systemu ISO i OHSAS 18001

5 wiedzialnym za zarządzanie produkcją w organizacji spojrzeć szerzej na kwestie związane z ochroną środowiska oraz BHP. Ćwiczenia praktyczne III. UTRZYMANIE RUCHU I TPM WSTĘP DO TPM, WSKAŹNIKI TPM AUTONOMICZNE UTRZYMANIE RUCHU PREWENCYJNE UTRZYMANIE RUCHU Przedstawienie podstaw Total Productive Maintenance jako podejścia do ulepszania na styku współdziałania człowieka z maszynami i procesami w całej organizacji. Uczestnicy dowiedzą się o tym, co najważniejsze w podejściu TPM oraz jak rozpocząć jego wdrażanie we własnej firmie. Program Autonomous Maintenance jest jednym z podstawowych filarów TPM i ma na celu stworzenie i wprowadzenie jako zasady odpowiedzialności za utrzymanie wyposażenia w odpowiednim stanie na poziomie jego operatorów. To odejście od standardowego podejścia reprezentowanego przez dział utrzymania ruchu i produkcję czyli ja produkuję ty naprawiasz. Podkreślenie roli strony produkcyjnej w utrzymaniu dobrej efektywności parku maszynowego. Prewencyjne Utrzymanie Ruchu jest istotną częścią TPM, która już na etapie wdrożenia przynosi wymierne rezultaty. Jest to system do rozwijania efektywnego działania dla wszystkich prac utrzymania ruchu. Wdrażane jest Przedstawienie genezy powstania oraz historii rozwoju TPM Definicja TPM. Dlaczego go potrzebujemy? Koszty zarządzania awariami Podstawowe straty które może wyeliminować TPM Opłacalność wdrożenia TPM w organizacji bezpośrednie korzyści z wdrożenia Organizacja tradycyjna vs. Organizacja TPM Filary TPM Zarządzanie zmianami w organizacji podczas wdrażania TPM Zagadnienia autonomicznego utrzymania ruchu jako pierwszego kroku przy wdrażaniu TPM Wprowadzenie do Autonomous Maintenance. Proces wdrażania AM, 7 kroków do perfekcji. Korzyści oraz problemy wynikające podczas wdrożenia. W jaki sposób system 5S wpływa na prowadzenie działań AM. Dzień Maszyny czyli przywrócenie maszyny do stanu pierwotnego i początek budowy świadomości AM. Pojęcie systemu Red-Tag. Do czego służy i jak może pomóc w prowadzeniu działań naprawczych. Mapa wycieków. Jak ją tworzyć i wykorzystać do późniejszego tworzenia harmonogramu czyszczenia. Analiza miejsc trudno dostępnych i źródeł zanieczyszczeń. Metodologia Problem Solving jako narzędzie wspomagające eliminacje źródeł problemów. Ogólny przegląd maszyny i wyposażenia i tworzenie planów przeglądów AM. Wizualizacja jako narzędzie wspomagające utrzymanie AM. W jaki sposób szkolić i przygotować operatorów do prowadzenia samodzielnych działań z zakresu AM. Co to jest One Point Lesson i jak ją tworzyć. Samo inspekcja, czyli kontrola z poziomu operatora. Metody wizualizacji przydatne przy wykonywaniu kontroli. Ciągłe doskonalenie i usprawnianie parku maszynowego w myśl zasady Zero defektów UR prewencyjne wprowadzenie: - Miejsce utrzymania ruchu i działów technicznych w organizacji - Nowoczesne UR w aspekcie metodologii, kosztów, niezawodności i ukierunkowania pracowni-

6 RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE m.in. po to, by likwidować opóźnienia ze względu na dostępność materiałów, narzędzi, określać obciążenie pracą w taki sposób aby zapewnić jak najwydajniejsze obsadzenie załogą oraz określać zapotrzebowanie na materiały i usługi wspomagające aby zapewnić jak najniższy poziom inwestycji. Reliability Centered Maintenance to zintegrowana metodologia w obszarze utrzymania ruchu ukierunkowana na niezawodność. Szkolenie RCM obejmuje zagadnienia dotyczące tworzenia pakietu zadań obsługi technicznej maszyn roboczych, stworzenie właściwych programów profilaktycznych dla tych maszyn oraz oszacowane tych zadań pod względem i ich wykonywalności i kosztów z nimi związanych. ków - Koszty utrzymania reakcyjnego i prewencyjnego w firmie Prewencyjne utrzymanie ruchu: - Metody zapobiegania awariom - Metody planowe Planned Maintenance - Metody predykcyjne Predictive Maintenance - Metody proaktywne Proactive Maintenance Utrzymanie planowo-zapobiegawcze Planned Maintenance - Wprowadzenie do planowego UR - Plany prewencyjne - Tworzenie planów prewencyjnych omówienie kluczowych metod - Przykłady dokumentacji planów prewencyjnych - Planowanie i harmonogramowanie działań UR - Oracowywanie planów prewencyjnych Utrzymanie na podstawie stanu technicznego Condition Based Maintenance (CBM) - Wprowadzenie do CBM - Monitorowanie stanu technicznego metody, narzędzia i praktyczne uwagi - Przegląd modeli diagnostycznych - Predykcyjne UR Predictive Maintenance - Wdrażanie utrzymania predykcyjnego Doskonalenie prewencyjnego UR - Kluczowe metody optymalizacji prewencyjnego UR - Analizy niezawodnościowe - Zbieranie danych na temat awarii i innych kluczowych zdarzeń eksploatacyjnych - Zarządzanie prewencyjnym UR - Realizacja działań zapobiegawczych - Odpowiedzialności w systemie prewencyjnego UR Działania prewencyjne a inne elementy procesu UR Prewencyjne UR a wykorzystanie systemów CMMS Efektywność prewencyjnego UR Efektywność - skuteczność? Wskaźniki efektywności (KPI) Raportowanie w UR Wprowadzenie do Reliability Centered Maintenance Podział funkcjonalny maszyn i urządzeń Opis budowy maszyny i urządzenia Maksymalna ilość poziomów podziału Techniki określania poziomów (obiekt, system, podsystem, zespół, komponent) Analiza FMEA Następstwa uszkodzeń Podział następstw uszkodzeń na dwie główne grupy Diagram decyzyjny następstw uszkodzeń Określenie zadań profilaktycznych na podstawie diagramu decyzyjnego Skrócona metoda prowadzenia RCM

7 WCZESNE PLANOWE UTRZYMANIE RUCHU GOSPODARKA MAGAZYNOWA w DZIALE UR WIZYTA BENCHMARKINGOWA TPM ORGANIZACJA DZIAŁU UTRZYMANIA RUCHU Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze strategiami i narzędziami planowania skutecznej realizacji zadań w dziale Utrzymania Ruchu. Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników UR z metodami redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych oraz prawidłową gospodarką materiałowo-narzędziową w przedsiębiorstwie. W ramach wizyty benchamrkingowej u jednego z Klientów LUQAM przedstawione zostaną rozwiązania TPM wypracowane dla konkretnych maszyn oraz dla całego systemu TPM funkcjonującego w organizacji. Strategie eksploatacyjne Utrzymanie do uszkodzenia Run To Failure Utrzymanie planowo-zapobiegawcze Planned Maintenance Utrzymanie na podstawie stanu technicznego Condition Based Maintenance Poziomy Obsługi Technicznej Systemu Zleceń Pracy rodzaje, budowa Procedura Zarządzania Zleceniami Pracy Wprowadzenie do Planowania Metody Planowania i Harmonogramowania działań UR Rola Planisty UR Planowanie przeglądów i remontów Harmonogramowanie działań UR Wykorzystanie systemów CMMS do Planowania i Harmonogramowania Procesy utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami utrzymania ruchu Zarządzanie zapasami części zamiennych i materiałów - Definicje zapasów - Sposoby zbierania danych o stanie zapasów części zamiennych - Określenie kryterium ważności części zamiennych - Identyfikacja i kategoryzacja posiadanych części zamiennych - Kategoryzacja metodą ABC - Określenie poziomów bezpieczeństwa - Określenie optymalnej partii zamówienia materiałów ( EOQ, ROP) Organizacja magazynu części zamiennych - Metodologia organizacji magazynu części zamiennych - Wprowadzenie magazynów podręcznych - Wykorzystanie magazynów konsygnacyjnych Zakupy narzędzi, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych Narzędzia systemu Pull w zastosowaniu do części zamiennych - Wykorzystanie metodologii Kanban - Wizualizacja w magazynie części zamiennych Ocena poddostawców Doskonalenie systemu zarządzania częściami zmiennymi

8 IV. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM BUDOWANIE ZESPOŁU i MOTYWOWANIE SUPERVISOR ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji menedżera w nowym lub zmieniającym się zespole i środowisku pracy. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób radzić sobie w trudnych, problematycznych sytuacjach. Nauczą się, w jaki sposób pracować nad emocjami w przypadku sytuacji konfliktowych.. Uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami zarządzania zmianą przez ukazanie odpowiedniej formy budowania zespołu. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną metody ocen pracowniczych, komunikacji i rozwiązywania problemów. Zostanie zbudowany model zmiany jako zespół współpracowników przez tworzenie siatek koordynatorów i liderów. Etapy budowania zespołu i rola kierownictwa w każdej fazie Role zespołowe Funkcjonowanie zespołu: charakterystyka skutecznych zespołów Podejmowanie decyzji grupowych zalety i wady (negatywne zjawisko myślenia grupowego) Funkcje menedżera (kierownika) w kierowaniu zespołem Przekazywanie głównych celów zespołowi Wybrane teorie motywowania: - Elfan Mayo - Piramida Maslowa w kontekście zawodowym - Herzberg czynniki motywujące i demotywujące Narzędzia motywowania zespołowego i jednostek Rozwiązywanie trudnych, destrukcyjnych sytuacji w zespole Wprowadzenie typy kierowników Właściwa postawa, zwracanie uwagi na szczegóły bezpieczeństwo w pracy Zadania kierownika Job description, określanie priorytetów Organizacja pracy podległych ASP - tworzenie zespołów, podzial obowiązków Sytem oceniania pracowników oraz analizy pracy zespolu Synergia działań właściwe podejście (gra praca wspólna zespołu) Wprowadzenie zasad Lean Manufacturing przynoszący korzyści wzrost dla zapewnienia najwyższej jakości i ilości w odpowiednim czasie

9 CENA Płatność w 1 racie: 6750 zł brutto Płatność w 2 ratach: 6900 zł brutto ( ) STANDARDOWE ZNIŻKI 5% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia 15% dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie bądź magisterskie w 2014 lub 2015 roku 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM 20% dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 25% rabatu przy zapisie 4 osób z tej samej firmy Dla 8 osób: 30% rabatu Dla 9 osób: 33% rabatu Dla 10 i więcej osób: 37% rabatu OFERTA KORPORACYJNA Kwota brutto Rabat Standardowa cena dla 1 uczestnika 6750 zł - Cena przy zgłoszeniu 8 osób 4725 zł 30% Cena przy zgłoszeniu 9 osób 4522,50 zł 33% Cena przy zgłoszeniu 10 osób i więcej 4252,50 zł 37% Rabaty nie sumują się.

10 ZAPISY Aby zapisać się na studia należy: 1. Zapoznać się z regulaminem studiów. 2. Zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI WSZIB wybierając studia prowadzone przez LUQAM. 3. Dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy poniżej) 1 zdjęcie oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych. 4. Wpłacić opłatę za całość studiów lub za jeden semestr na numer konta podany przez WSZiB (podawany przed rozpoczęciem roku akademickiego). Biuro rekrutacji: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, Kraków Dziekanat: i piętro, p. 105 pon-pt. 8:00-16:00; sob. 8:00-14:00 Dokładnych informacji udziela: Karolina Antos Opiekun studiów podyplomowych LUQAM tel kom

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

5 26 dni warsztatów. 136 modułów tematycznych

5 26 dni warsztatów. 136 modułów tematycznych WARSZTATY PRAKTYCZNE LOGISTYKA UR System Zarządzania Zakupami, Gospodarką Magazynową i Dystrybujcą Materiałami i Częściami Zamiennymi 5 26 dni warsztatów 136 modułów tematycznych zagadnień Lincoln Electric

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Certyfikowane Warsztaty

Certyfikowane Warsztaty Czerwiec - Wrzesień 2015 Certyfikowane Warsztaty Zobacz fabrykę Hyundaia! 30 czerwca 2015, Nosovice Letnia Akademia Managera Produkcji 6-9 lipca 2015, Sopot Jak budować i rozwijać kulturę ciągłego doskonalenia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Robot dobry na wszystko

Robot dobry na wszystko kwartalnik nr 1[2]/2012 cena 35 PLN w tym 5% VAT logistyka PRODUKCJI inżynieria utrzymania ruchu Partner merytoryczny czasopismo o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturingu Robot dobry na

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Manager ds. Lean

Certyfikowany Manager ds. Lean Już wkrótce dostępne kursy: Certyfikowany Redukcja kosztów poprzez Kaizen Certyfikowany Jak przeprowadzić organizację przez transformację Lean Certyfikowany Szanowni Państwo Jakim sposobem można w prosty

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ 1. Logistyczne systemy sterowania produkcją W produkcyjnych systemach logistycznych dąży się do integracji wszelkich działań przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2 Primum non prodigere Uzupełnienie cz.2 Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Total Preventive Maintenance... 2 Niektóre stosowane narzędzia... 6 Elementy TPM... 9 SMED - Błyskawiczne Przezbrojenia... 10 Elementy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU Monika RYBIŃSKA, Marek SEKIETA Streszczenie: Posiadany przez przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe rzeczowy majątek trwały stanowi o potencjale przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem

demos Szkolenia Finanse, Rachunkowość, Prawo Szkolenia IT Szkolenia dla Administracji Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem demos 2013 Strategia i Kierowanie Przedsiębiorstwem Zarządzanie Zespołem i Przywództwo Sprzedaż i Marketing Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Rozwój Osobisty i Efektywność Umiejętności Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych mgr inż. RAFAŁ POLAK Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo