Załącznik do uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 marca 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 marca 2011 r."

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr V/36/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z działalności Centrum w 2010 roku oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie hrubieszowskim I. Pomoc społeczna. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie w 2010 roku realizowało zadania pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) oraz opartych na niej aktach wykonawczych. Zgodnie z art. 15 cytowanej ustawy, pomoc społeczna polega w szczególności na: 1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń, 2) pracy socjalnej, 3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, 4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą. Zadania przypisane dla powiatów dzielą się na zadania własne powiatu oraz zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Do zadań własnych powiatu należy: 1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; 2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym; 4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie; 1

2 5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu; 6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się; 8) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem, 9) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób; 10) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 11) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej; 12) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 13) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 14) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu; 15) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 17) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej; 18) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy: 1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a cytowanej ustawy, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej; 2

3 5) finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych w art. 5 cytowanej ustawy; 6) realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego; 7) pomoc repatriantom (zadanie realizowane w oparciu o ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji - t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532). Zadania pomocy społecznej w powiatach, zgodnie z art. 112 cytowanej ustawy, wykonują jednostki organizacyjne powiatowe centra pomocy rodzinie. Realizacja zadań w 2010 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Realizacja zadań własnych powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie udzielało w 2010 r. pomocy rodzinom zastępczym oraz pełnoletnim wychowankom tych rodzin, realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz opartych na niej aktów wykonawczych: - rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 233, poz. 2344), utraciło moc r., - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 110, poz. 773), - rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45). W ramach pomocy udzielonej rodzinom zastępczym dokonano w 2010 r., w oparciu o wydane decyzje administracyjne, wypłaty 1160 świadczeń dla 72 rodzin, w których przebywało łącznie 105 dzieci, na kwotę ,00 zł. W kwocie tej poszczególne rodzaje świadczeń wynosiły: - miesięczna pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci ,00 zł, - jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny 4 700,00 zł, - wynagrodzenie dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem wielodzietnych rodzin zastępczych ,00 zł, - wynagrodzenie dla zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego ,00 zł, - wynagrodzenie dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego pozostających w gotowości 8 403,00 zł. Na terenie Powiatu Hrubieszowskiego funkcjonowało w 2010 roku 72 rodziny zastępcze, z tego: - 61 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, - 8 rodzin zastępczych niespokrewnionych, - 3 zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze. Wśród zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych funkcjonowało: - 2 o charakterze pogotowia rodzinnego, - 2 wielodzietne rodziny zastępcze. Pierwsza zawodowa niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza o charakterze pogotowia rodzinnego funkcjonuje od 2006 roku, natomiast kolejna została zawiązana 3

4 w marcu 2010 roku, a następnie z dniem 23 września 2010 r. została przekwalifikowana na zawodową niespokrewnioną z dzieckiem wielodzietną rodzinę zastępczą. Rolą zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego jest opieka nad dziećmi, które w pewnych szczególnych wypadkach wymagają sprawowania opieki okresowej (zgodnie z ustawą maksymalnie do 15 miesięcy). W rodzinach tych przebywało w 2010 roku 10 dzieci. Dla dwojga znaleziono rodzinę adopcyjną, troje dzieci umieszczono w zawodowej rodzinie wielodzietnej, troje rodzeństwa powróciło do rodziców biologicznych, a jedno dziecko umieszczono w placówce opiekuńczowychowawczej. Pierwsza zawodowa niespokrewniona z dzieckiem wielodzietna rodzina zastępcza została zawiązana w 2009 roku. W dwóch tego typu rodzinach w 2010 roku przebywało po troje dzieci. Ponadto w 2010 roku zrealizowano 8 orzeczeń sądowych zarządzających umieszczenie 11-rga dzieci w rodzinach zastępczych. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej i rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 roku w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, w 2010 roku udzielono w tym zakresie świadczeń na łączną kwotę ,00 zł. Z tego dla 10 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych dokonano wypłaty 62 świadczeń na łączną kwotę ,00 zł. W kwocie tej poszczególne rodzaje świadczeń wynosiły: - pomoc pieniężna na usamodzielnienie 6 588,00 zł, - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki ,00 zł, - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej ,00 zł. Natomiast w ramach pomocy dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych dla 44 osób udzielono 366 świadczeń na łączną kwotę ,00 zł. W kwocie tej poszczególne rodzaje świadczeń wynosiły: - pomoc pieniężna na usamodzielnienie ,00 zł, - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki ,00 zł, - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 7 470,00 zł. Zadania dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych, powiatowych ośrodków wsparcia, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie określone są w ustawie o pomocy społecznej oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201 poz.1455). Na terenie powiatu hrubieszowskiego nie ma placówek opiekuńczo-wychowawczych, powiatowych ośrodków wsparcia, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Realizacja powyższego zadania w 2010 roku polegała na finansowaniu pobytu małoletnich w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach. W 2010 roku zrealizowano 2 orzeczenia sądowe zarządzające umieszczenie dwojga dzieci w placówce opiekuńczowychowawczej. W 2010 roku placówki opiekuńczo-wychowawcze opuściło 20 wychowanków, z czego pięciu wychowanków opuściło placówki jako pełnoletnie osoby i kontynuując naukę otrzymywało z tego tytułu pomoc pieniężną, natomiast spośród pozostałych 15 małoletnich dwóch wychowanków powróciło do domu rodzinnego, pięcioro wychowanków zostało przekazanych do rodzin zastępczych, a 8 dzieci zostało adoptowanych. Na dzień 31 grudnia 4

5 2010 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, znajdujących się na terenie innych powiatów, przebywało ogółem 18 wychowanków z naszego powiatu. W związku z przebywaniem małoletnich w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, pokrywano z tego tytułu koszty ich utrzymania w tych placówkach. Koszt utrzymania wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczowychowawczych w 2010 roku wyniósł miesięcznie od 2 600,00 zł w Niepublicznym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tuligłowach do 5 209,00 zł. w Pogotowiu Opiekuńczym w Lublinie. Ogólne koszty poniesione za pobyt dzieci z powiatu hrubieszowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2010 roku wyniosły ,69 zł. Informowanie o prawach i uprawnieniach, a także poradnictwo i doradztwo dla różnych grup osób i rodzin w tym wymagających pomocy w kryzysach prowadzone jest w tut. Centrum przez specjalistów zatrudnionych w PCPR (pedagog, psycholog, specjalista pracy socjalnej i terapeuta). W strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie funkcjonuje od 2001 roku Punkt Interwencji Kryzysowej, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie poradnictwa (pedagogicznego, psychologicznego i rodzinnego), a także poradnictwa specjalistycznego (prawnego). W 2010 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej realizowany był program, który został zamieszczony w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego pt. Poradnictwo i doradztwo dla osób i rodzin doświadczających kryzysów w rodzinie. Celem powyższego programu było umożliwienie rodzinie poradzenia sobie z przejściowym brakiem równowagi, spowodowanej takimi wydarzeniami jak: alkoholizm, utrata pracy, stosowanie przemocy przez jednego członka rodziny, w tym zarówno przemocy fizycznej, psychologicznej i ekonomicznej. W 2010 roku Punkt Interwencji Kryzysowej otrzymał 46 zgłoszeń z Powiatowej Komendy Policji w Hrubieszowie. Przedmiotowe zgłoszenia dotyczyły środowisk, w których występowała przemoc oraz alkoholizm. Rodziny, które zostały zgłoszone przez policję dostały imienne zaproszenia do tut. Punktu z ofertą bezpłatnej pomocy prawnej, pedagogicznej i psychologicznej. Z zaproponowanej pomocy skorzystało 5 osób. Natomiast w pozostałych 41 rodzinach zabrakło chęci do współpracy, zarówno ze strony sprawców jak i ofiar przemocy. Ponadto do Punktu Interwencji Kryzysowej zgłosiło się 58 osób, które samodzielnie szukały pomocy w swoim kryzysie i zostały objęte następującą pomocą: - 17 osób uzyskało porady prawne, - 41 osób uzyskało porady pedagogiczne. Wszystkim osobom, które zgłosiły się osobiście jak i na zaproszenie tut. Punktu została udzielona pomoc w formie informacji co do dalszego działania w danej sytuacji. Przeprowadzano rozmowy wyjaśniające, motywujące do podjęcia inicjatywy w rozwiązaniu danego problemu. Najczęściej zgłaszającymi się osobami się do Punktu po poradę w 2010 roku były kobiety, które na swojej drodze zmagają się z takimi problemami jak: - alkoholizm męża lub członka rodziny, - przemoc fizyczna, - przemoc psychiczna, - przemoc ekonomiczna, - niezaradność życiowa. 5

6 Podsumowując powyższe dane z 2010 r., łącznie z pomocy Punktu Interwencji Kryzysowej działającego w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie skorzystało 63 osoby. II. Osoby niepełnosprawne. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie w 2010 roku realizowało zadania z zakresu rehabilitacji społecznej określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, Poz. 587). Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Jest realizowana przede wszystkim przez: 1) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, 2) wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, 3) likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępu do informacji, 4) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi. Zadania dotyczące rehabilitacji społecznej finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków własnych Powiatu (jest to 10 % kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej mających siedziby na terenie powiatu hrubieszowskiego). Środki PFRON są przydzielane powiatom na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1297). Według algorytmu nasz Powiat otrzymał do dyspozycji w 2010 roku ogólną kwotę ,00 zł, a następnie zgodnie z art. 35 a ust. 3 ww. ustawy Rada Powiatu Hrubieszowskiego w dniu 28 grudnia 2010 r. Uchwałą Nr III/24/2010 dokonała podziału środków na poszczególne zadania. Należy podkreślić, że w celu jak największego wykorzystania środków PFRON, którymi dysponował Powiat Hrubieszowski, wypłaty przyznawanych kwot realizowane były do końca ubiegłego roku. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 1. Warsztat terapii zajęciowej - oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 6

7 Na terenie powiatu hrubieszowskiego funkcjonuje trzy warsztaty terapii zajęciowej, w których rehabilitowanych jest łącznie 111 uczestników. Kwota środków na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ, ustalona została przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wyniosła w 2010 roku ,00 zł, z czego ,00 zł pochodziło ze środków PFRON oraz 1 644,00 zł ze środków własnych Powiatu. W 2010 roku koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej wyniosły łącznie ,00 zł, z tego współfinansowanie ze środków własnych Powiatu wyniosło ,00 zł, tj. 10% ogólnej wartości tych kosztów. Nazwa zadania Dofinansowanie kosztów działalności WTZ Limit Środków ,00 zł (w tym 10% środków JST ,00 zł) Wykorzystanie Różnica Wykorzystanie ,00 zł 0,00 zł 100% Ponadto na podstawie art. 10 b pkt. 6 cytowanej ustawy w 2010 roku pokrywane były koszty rehabilitacji jednego mieszkańca powiatu hrubieszowskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat w wysokości 1 644,00 zł (powiat grodzki Lublin). 2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych W 2010 roku złożono 12 wniosków o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, z czego zostało zrealizowanych 6 na kwotę 6 935,84 zł. Pozostałe wnioski nie zostały zrealizowane z uwagi na brak środków finansowych. Nazwa Zadania Limit środków Wykorzystanie Różnica Wykorzystanie Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 6 936,00 zł 6 936,00 zł 0,00 zł 100% 3. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. W 2010 roku złożono 171 wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, z czego tylko 32 wnioski zostały zrealizowane na kwotę ,00 zł. Pozostałe 139 wniosków nie zostało zrealizowane z uwagi na brak środków finansowych. Nazwa Zadania Limit Wykorzystanie Różnica Wykorzystanie 7

8 środków Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 100% 4. Turnus rehabilitacyjny - oznacza formę aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. W 2010 roku wnioski o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego złożyło 485 osób. Zgodnie z Uchwałą Nr III/24/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 28 grudnia 2010 r., ostateczna wysokość środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych na turnusach rehabilitacyjnych wyniosła ,00 zł, co umożliwiło dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla 211 osób. Nazwa Zadania Limit środków Wykorzystanie Różnica Wykorzystanie Turnusy rehabilitacyjne ,00 zł ,00 zł 0,00 zł 100% 5. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W ramach dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2010 roku złożono 350 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 318 wniosków na kwotę ,00 zł Pozostałe 32 wnioski nie zostały zrealizowane z uwagi na brak środków finansowych. Nazwa Zadania Limit środków Wykorzystanie Różnica Wykorzystanie Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ,78 zł ,00 zł 3,78 zł 99,9999% Ogółem w 2010 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie złożono wniosków dotyczących dofinansowania ze środków PFRON, z czego w ramach przyznanej kwoty, to jest ,57 zł zostało przyznanych 567 dofinansowań na łączną kwotę ,00 zł. Pozostałe 706 wniosków nie zostało zrealizowanych z uwagi na brak środków finansowych. Wykorzystanie środków PFRON na wszystkie zadania w 2010 roku ukształtowało się na poziomie 100%. Przedmiotowe rozliczenie nie obejmuje działalności WTZ. 8

9 III. Projekt systemowy Stajemy się lepsi. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku realizowało projekt systemowy współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pt. Stajemy się lepsi. Wartość realizowanego projektu systemowego w 2010 roku wyniosła ,00 zł. Na realizację przedmiotowego projektu tut. Centrum pozyskało i wykorzystało środki w kwocie ,00 zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, który był instytucją wdrażającą. Celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych poprzez stworzenie korzystnych warunków do integracji społecznej i aktywizacji zawodowej. W trakcie realizacji projektu działaniami objęto 90 osób niepełnosprawnych w wieku od 16 do 64 roku życia i 15 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w wieku od 18 do 25 roku życia łącznie 105 osób. W ramach projektu w miesiącu czerwcu 2010 roku odbył się 3 dniowy wyjazdowy warsztat integracyjny dla wszystkich uczestników projektu w Krasnobrodzie, który składał się z bloku zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym. W miesiącach od lipca do września 2010 roku odbyły się dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne w Zakopanem dla 90 osób niepełnosprawnych. Po powrocie z turnusu rehabilitacyjnego, dodatkowo 84 osoby niepełnosprawne skorzystały z zabiegów rehabilitacyjnych. Kolejny etap projektu polegał na umożliwieniu nabycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Udział w kursach i szkoleniach był zgodny z zaplanowaną ścieżka reintegracji osób niepełnosprawnych i programem usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych i rodzin zastępczych. W ramach projektu zostały sfinansowane następujące kursy i szkolenia zawodowe: kurs prawo jazdy kat. B wraz z egzaminem 13 osób, kurs prawo jazdy kat. C wraz z egzaminem 4 osoby, kurs prawo jazdy kat. C+E z egzaminem 1 osoba, kurs instruktor nauki jazdy kat. B - 1 osoba, kurs kierowca wózków jezdniowych z napędem mechanicznym 3 osoby, kurs komputerowy (poziom podstawowy i średniozaawansowany) 28 osób, kurs języka angielskiego (poziom podstawowy i średniozaawansowany) 3 osoby, kurs kucharstwa 26 osób, kurs fryzjerski 10 osób, kurs pierwsza pomoc przedmedyczna 2 osoby, kurs stylizacji i wizażu, kosmetyka itp. 38 osób, kurs pracownik kadr i płac 3 osoby, kurs bukieciarstwa 10 osób, kurs utrzymanie terenów zielonych 7 osób, kurs specjalista ds. utrzymania czystości w domu i biurze 8 osób, kurs palacz centralnego ogrzewania 2 osoby, szkolenie warsztat fotograficzny 1 osoba, kurs programowanie stron internetowych 1 osoba, 9

10 szkolenie mediator sądowy 1 osoba, szkolenie specjalista ds. funduszy unijnych z akredytacją 1 osoba, kurs obsługa kasy fiskalnej 2 osoby, kurs opiekun osoby starszej 1 osoba, szkolenie pracownik ochrony fizycznej I stopnia 1 osoba, kurs instalacja i konfiguracja serwerów opartych na systemie Linux 1 osoba, kurs masażu 2 osoby. W rezultacie realizacji projektu osoby biorące udział w projekcie zdobyły nowe kwalifikacje zawodowe i nabyły umiejętności służące podniesieniu ich szans na rynku pracy. Twarde oraz miękkie rezultaty projektu korespondują z założonym celem projektu przyczyniając się do zwiększenia aktywności i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. IV. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. W strukturze PCPR funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Powiatowy zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej, w sprawie stopnia niepełnosprawności, lub w przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, o niepełnosprawności. Pracami Zespołu kieruje Przewodnicząca Zespołu. Członkami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności są: - 6 lekarzy, - 1 psycholog, - 1 pedagog, - 1 doradca zawodowy, - 3 pracowników socjalnych. Ogółem do Zespołu w 2010 roku wpłynęło wnioski, w tym: wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-tego roku życia, wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia. Wydano orzeczeń, w tym: orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-tego roku życia, orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia. W 2010 roku zostało wydanych ogółem 241 legitymacji osób niepełnosprawnych, w tym: legitymacji dla osób po 16-tym roku życia, - 75 legitymacji dla osób przed 16-tym rokiem życia. V. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej W myśl art. 112 ust. 12 w związku z ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej dyrektor powiatowego centrum pomocy rodzinie składając radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności przedstawia jednocześnie wykaz potrzeb w zakresie 10

11 pomocy społecznej, na postawie którego Rada Powiatu opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy społecznej. W dniu 8 lutego 2006 roku została przyjęta przez Radę Powiatu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Hrubieszowskiego, zawierająca m.in. trzy programy z zakresu pomocy i rehabilitacji społecznej, tj. Poradnictwo i doradztwo dla osób i rodzin doświadczających kryzysów w rodzinie w Punkcie Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, Program działań na rzecz wyrównywania szans i integracji osób niepełnosprawnych na terenie powiatu hrubieszowskiego na lata oraz Razem dla rodziny. Dwa pierwsze programy realizowane są na bieżąco, natomiast program Razem dla rodziny ze względu na brak odpowiedniego lokalu mogącego stanowić zaplecze do zaplanowanych działań nie jest w ogóle realizowany. Program ten jest zbieżny z zadaniami własnymi powiatu z zakresu pomocy społecznej, określonymi w ustawie o pomocy społecznej i zakłada zorganizowanie: - specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego, rodzinnego, pedagogicznego, socjalnego (w tym również telefoniczne) i terapii rodzin, - całodobowej usługi hostelowej dla ofiar przemocy w rodzinie i osób doświadczających kryzysów, - mieszkania chronionego dla młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczowychowawcze i rodziny zastępcze, - grupy wsparcia dla: matek i opiekunów osób zależnych, osób starszych, młodzieży wykluczonej społecznie itp., - świetlicy profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych poradnictwem oraz usługami hostelowymi i innych potrzebujących opieki, - klubu aktywności dla osób starszych, - szkółki aktywności społecznej usługi wolontarystyczne (m.in. opieka nad osobami zależnymi), zbiórki żywności itp., - wydawania posiłków dla osób korzystających z hostelu oraz ze świetlicy. Powyższe formy pomocy są nadal istotne dla społeczeństwa powiatu i należy czynić starania o pozyskanie przez Powiat odpowiedniego lokalu, co umożliwi realizację zapisów programu Razem dla rodziny. W związku z brakiem placówek opiekuńczo-wychowawczych na naszym terenie podjęliśmy działania zmierzające do rozbudowania systemu rodzinnej opieki zastępczej. W tym celu skierujemy do Rady Powiatu w Hrubieszowie projekt Programu Rozwoju Rodzicielstwa Zastępczego, który m.in. zakłada utworzenie kolejnych rodzin zastępczych zawodowych, a w miarę możliwości, także rodzinnego domu dziecka. Koszt opieki rodzinnej jest znacznie niższy niż opieki instytucjonalnej, nie mówiąc już o niepodważalnej przewadze opieki rodzinnej jeśli chodzi o zapewnienie lepszych warunków rozwoju i wychowania dzieci. Należy też podjąć działania zmierzające do realizacji innych zadań powiatu, nie realizowanych w ogóle lub w wąskim zakresie. Chodzi tu głównie o: - utworzenie mieszkań chronionych o zasięgu ponadgminnym, - rozszerzenie zakresu i dostępu do specjalistycznego poradnictwa, - zapewnienie szkoleń, doskonalenia oraz doradztwa zawodowego dla kadr pomocy społecznej. 11

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/245/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2008 roku

Uchwała Nr XXV/245/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2008 roku Uchwała Nr XXV/245/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach. Na podstawie art. 20 ust. 2, art.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały... Rady Powiatu w Ełku z dnia... STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, zwane dalej Centrum,

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Załącznik do uchwały Nr XXXVII/156/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne i Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. STATUT UCHWAŁA NR XXXIII/280/06 RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Na podstawie art. 21 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje: Uchwała Nr 468/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Zadania Centrum Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje

Rozdział IV Zadania Centrum Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje Rozdział IV Zadania Centrum 13. 1. Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje Centrum, należy: 1) opracowanie i realizacja powiatowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XVII/10/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 marca 2008 r.

Załącznik do Uchwały Nr XVII/10/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 marca 2008 r. Załącznik do Uchwały Nr XVII/10/08 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 marca 2008 r. S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli I. Postanowienia ogólne Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie.

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie. S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Załącznik do Uchwały Nr XXIII/202/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku. I. Postanowienia ogólne: 1 1. Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Ń ę ę ą ę ą Ę ę ą ż Ą Ą ó Zaącznik do Uchway Nr XLVII/314/2013 Rady Powiatu owickiego z dnia 27 grudnia 2013 roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w owiczu Misją Powiatowego Centrum Pomocy w

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/285/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2010r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/285/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2010r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/285/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2010r. S p r a w o z d a n i e Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie z działalności Centrum

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, zwane dalej Centrum działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. Projekt z dnia 2 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Walczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 4 28-200 Staszów

Pani Barbara Walczyk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szkolna 4 28-200 Staszów ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl tel. 0-41 342-14-27, fax: 0-41 342-13-72; e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku ON.II-0062/543/2006 Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 124/08 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 lutego 2008 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE Załącznik do Uchwały Nr 228/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie 1 Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie : 1. Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 22/11 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

Uchwała Nr 22/11 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie określa zasady wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 3908 UCHWAŁA Nr XXII/116/2012 RADY POWIATU W PUŁTUSKU z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR IX/84/11 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 21 grudnia 2011 roku STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r.

Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r. 1 Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU Załącznik do uchwały Nr 363/05 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, zwany dalej Regulaminem, określa organizacje i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki Projekt z dnia 7 listopada 2008 r. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku pozostają bez zmian. 3.

Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku pozostają bez zmian. 3. Uchwała Nr 222/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 lipca 2008 roku zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku. Na podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.4.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.

UCHWAŁA NR XII.4.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu. UCHWAŁA NR XII.4.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2, ust.2, art.26 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 605 UCHWAŁA NR XXXI/389/17 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LESZNIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LESZNIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr VI/65/2015 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LESZNIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/716/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 września 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 70/278/2016 z dnia 17 maja 2016r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1087/LXI/2010 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia 13 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR 1087/LXI/2010 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia 13 maja 2010 r. UCHWAŁA NR 1087/LXI/2010 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 13 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę nr 364/XVI/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 27.11.2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/178/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej):

Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): Pomoc społeczna polega w szczególności na (art. 15 ustawy o pomocy społecznej): - przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; - pracy socjalnej; - prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010

PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010 Załącznik do uchwały Nr XV/124/2008 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 17 kwietnia 2008r. PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE DLA POWIATU CHOJNICKIEGO NA LATA 2008 2010 Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 323440323 Fax MOPS Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MPiPS-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 4975 UCHWAŁA NR PR.0007.204.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 1087/LXI/2010

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.);

4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.); Samorząd Powiatu Augustowskiego Samorząd Powiatu Augustowskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów tel. 643 20 71, e-mail pcpr2@poczta.onet.pl Godziny pracy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel:. fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 156/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 156/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 156/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 21 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul.

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa 2 9 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Cicha 7/ 59-700 Bolesławiec Tel. 75-645 78

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Zadania merytoryczne poszczególnych zespołów

Rozdział IV Zadania merytoryczne poszczególnych zespołów Rozdział IV Zadania merytoryczne poszczególnych zespołów 11. Do zadań własnych powiatu z zakresu pieczy zastępczej, które realizuje zespół ds. pieczy zastępczej, należy: 1) opracowanie i realizacja 3 letnich

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 5 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1137 UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/509/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008 r.

UCHWAŁA NR XIX/509/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008 r. UCHWAŁA NR XIX/509/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie połączenia jednostek budŝetowych o nazwach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2008 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 275/09 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 82/233/04 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 października 2004 r.

Uchwała Nr 82/233/04 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 października 2004 r. Uchwała Nr 82/233/04 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 października 2004 r. w sprawie nadania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. KOŚCIUSZKI 12A 97-500 RADOMSKO Tel. 44 6832885

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 188/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 11 września 2008r.

Uchwała Nr 188/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 11 września 2008r. Uchwała Nr 188/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 11 września 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemyślu. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w R a d z i e j o w i e

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w R a d z i e j o w i e REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w R a d z i e j o w i e I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwane dalej Centrum jest powiatową jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Pysznica ul. Wolności 320, 37-403 PYSZNICA Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 101/2008 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lutego 2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Kwiecień 2012 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu średzkiego Autorzy: Bernadeta Staszak SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 3 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ Załącznik do Uchwały Rady Powiatu POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2010 r.

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach. za I-XII 2010 r. MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Rzeszów Jagiellońska 26, 35-025 Rzeszów Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax PCPR nakielski 89-1 NAKŁO NAD NOTECIĄ Dąbrowskiego 46 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9 42-200 Częstochowa Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu częstochowskiego Autorzy: PCPR SPIS TREŚCI STRONA

Bardziej szczegółowo