Przekształcenia polityczne i gospodarcze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przekształcenia polityczne i gospodarcze"

Transkrypt

1 Alicja Maria Wróbel, Agnieszka Sosnkowska - Niemyjska DROGA DO IS Przekształcenia polityczne i gospodarcze w Polsce po roku 1989 spowodowały zasadnicze zmiany organizacji komunikacji zbiorowej w Białymstoku. Uchwałą Rady Miejskiej w 1991r. rozwiązano Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne dotychczasowego monopolistę. Rozdzielono funkcję zarządzania przewozami i funkcję realizacji przewozów oraz wprowadzono elementy konkurencji przy zakupie usług komunikacyjnych u przewoźnika. Dnia 1 lipca 1991r. uchwałą Rady Miejskiej powołano jednostkę zarządzającą Zakład Obsługi Komunikacji Miejskiej w Białymstoku, zakupujący usługi przewozowe, na podstawie umów zawartych z trzema spółkami, powstałymi w oparciu o majątek rozwiązanego MPK. ZOKM jest zakładem budżetowym Gminy Białystok, zatrudniającym ponad 120 pracowników. Przedmiotem działania Zakładu, jako reprezentanta interesów Pasażera jest: programowanie i organizacja komunikacji miejskiej, zakup usług przewozowych, kontrola ich jakości oraz rozliczanie przewoźników w zakresie świadczonych usług, kontrola biletowa, utrzymanie i konserwacja przystanków, przewóz osób niepełnosprawnych. Jesteśmy jednym z najnowocześniejszych zakładów komunikacji zbiorowej w Polsce. Jako pierwsi w kraju uzyskaliśmy patent na punktualność komputerowy system ANA- LIZA sprzężony z elektronicznymi czujnika- mi zamontowanymi na terenie miasta. Dzięki tym urządzeniom sczytującym czas przejazdu autobusu i naszej determinacji w jej osiągnięciu, zdołaliśmy wyeliminować bodaj największy mankament komunikacji zbiorowej i wespół z Pasażerami możemy regulować zegarki w oparciu o rozkłady jazdy naszych autobusów. Dzięki inwencji naszych pracowników Pasażer już nie musi się denerwować, że zgubił bilet imienny lub zostawił go w domu. Wszystkie dane dotyczące tego typu sprzedanych biletów mamy odnotowane w naszej bazie danych. Kontroler Biletowy, któremu Pasażer zgłasza fakt zagubienia biletu imiennego wieloprzejazdowego łączy się przez telefon komórkowy z Zakładem. Po otrzymaniu potwierdzenia, że osoba ta faktycznie wykupiła bilet na dany okres, kończy kontrolę wskazanego Pasażera i doradza mu stawienie się w ZOKM w celu nieodpłatnego pobrania nowego biletu. Do zadań Kontrolerów należy również kontrolowanie wyposażenia autobusów, jakości świadczonych przez przewoźników usług oraz przystanków. Dzięki uzyskanym w ten sposób sygnałom, możemy szybko reagować na nie wywiązywanie się spółek komunikacyjnych z zawartych z nami umów. Zakład Obsługi Komunikacji Miejskiej w Białymstoku ma ambicje bycia organizatorem przewozów zbiorowych wszystkich mieszkańców naszego miasta, dlatego też nie zapominamy o Pasażerach niepełnosprawnych. Z myślą o nich zakupiliśmy nowoczesne autobusy niskopodłogowe, których kursy zaznaczamy na rozkładzie jazdy. Poza tym organizujemy przewozy zakupionymi i obsługiwanymi przez nas busami, przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Mimo, że należymy do czołówki polskich zakładów obsługujących komunikację zbiorową, stale podnosimy nasze kwalifikacje poprzez 19

2 permanentne szkolenia pracowników, dokształcanie ich, ale również poprzez branie udziału w branżowych targach i konferencjach. Stale konfrontujemy metody naszej pracy ze stosowanymi przez pokrewne firmy z kraju i zagranicy, szukamy nowinek technicznych, które moglibyśmy wykorzystać w naszej pracy. Po długim okresie odczuwania przez naszych pracowników potrzeby zmian, po procesie ciągłego doskonalenia, pojawiła się idea wdrożenia Systemu Zapewnienia Jakości. Wtedy jeszcze nie zdawaliśmy sobie sprawy, że chodzi nam właśnie o ISO. Potrafiliśmy sprecyzować nasze potrzeby, jednak nie umieliśmy ich nazwać. Nawiązaliśmy kontakt z Podlaskim Biurem Rozwoju Zarządzania i Przedsiębiorczości, które po zapoznaniu się ze specyfiką naszego Zakładu sporządziło raport niezgodności, czyli porównanie stanu zastanego z pożądanym, zawierający zalecenia działań dostosowawczych. PBRZiP przeprowadziło cykl szkoleń z naszymi pracownikami. Już wtedy byliśmy pewni, że chcemy podjąć to wyzwanie. Na dobre zabraliśmy się do pracy w marcu 99r. Każdego tygodnia jeden dzień poświęcaliśmy na szkolenie prowadzone przez konsultanta PBRZiP. Doradzał nam krok po kroku jak przygotować Zakład do tak poważnych zmian. Okazało się, że należy powołać Pełnomocnika Dyrekcji d/s Systemu Zapewnienia Jakości. Osoba ta ma spełniać rolę łącznika między szefem firmy, a pracownikami, a w miarę wdrażania Systemu przybywa jej obowiązków. Pełnomocnik powinien mieć samodzielne stanowisko, aby uniknąć nacisków ze strony zwierzchników, a także aby mieć swobodny dostęp do szefa firmy. Rola Pełnomocnika w całym procesie wdrażania ISO jest szalenie ważna. Od jego zaangażowania i osobowości zależy powodzenie przedsięwzięcia. Z reguły nie wszyscy pracownicy firmy są entuzjastycznie nastawieni do nadchodzących zmian, bywają też momenty zwątpienia nawet u wielkich entuzjastów. Wtedy to na Pełnomocniku spoczywa ciężar zachęcenia ludzi do dalszego wysiłku, przekonanie ich, że naprawdę warto, że to co robią rzeczywiście ma sens. A początki nie są łatwe. Dlatego też obok Pełnomocnika powołaliśmy Grupę Sterującą, czyli zespół pracowników, którzy są najbardziej zaangażowani we wdrażanie Systemu Zapewnienia Jakości. To oni stworzyli dokumentację, podejmowali decyzje co udoskonalić i jak to zrobić, aby przyniosło jak największe korzyści na ich odcinku pracy. Aby Grupa Sterująca faktycznie mogła podejmować decyzje powinna składać się z wyższej kadry kierowniczej. My odstąpiliśmy od tej zasady i w składzie wspomnianej grupy obok kierowników znaleźli się także pracownicy średniego szczebla. Dzięki temu nie zatraciliśmy kontaktu z rzeczywistością, to co wydaje się słuszne kierownikowi, bądź członkowi Grupy Sterującej z innego działu nie musi podobać się pracownikowi, który na co dzień wykonuje daną pracę. Dlatego też uważamy, że udział w pracach Grupy Sterującej pracowników średniego lub nawet najniższego szczebla jest uzasadniony i bardzo potrzebny. W Systemie Zapewnienia Jakości nie chodzi o dokonywanie zmian dla nich samych, a o realną poprawę jakości wykonywanej pracy. Pierwszym dokumentem Systemu Zapewnienia Jakości, jaki powstał w Zakładzie, była Polityki Jakości. Jest to dokument kluczowy, mianowicie wyznacza cele, do jakich firma będzie zmierzała, aby zadowolić swoich Klientów. Cele te muszą być realne do zrealizowania, jednak poprzeczka powinna być tak ustawiona, aby mobilizować do coraz lepszej pracy, i to w odczuciu naszych Klientów, a nie naszym. Stworzenie Polityki Jakości ZOKM nie przysporzyło większych problemów, gdyż zawsze na pierwszym miejscu stawialiśmy Pasażera i mimo, że nie posiadamy konkurencji, nie stosujemy praktyk monopolistycznych. Zgodnie z przyjętą zasadą, 12 kwietnia 99r. Dyrektor Zakładu oficjalnie ogłosiła Politykę Jakości wszystkim pracownikom zebranym na szkoleniu ogólnym. Był to szalenie ważny moment, gdyż pokazywał zaangażowanie Dyrektora, a jednocześnie uświadamiał każdemu pracownikowi Zakładu, że jest niezbędny do osiągnięcia postawionych w Polityce Jakości celów. Świadomość pracowników i ich pozytywne nastawienie bardzo ułatwiają pracę. Kolejnym dokumentem Systemu była Księga Jakości, zawierająca informacje o Zakładzie, Politykę Jakości oraz opis funkcjonowania ZOKM w odniesieniu do wymagań nor- 20

3 my PN-ISO Księga ogólnie opisuje procesy zachodzące w firmie, a jej uszczegółowienie stanowią procedury jakości. Procedury przypisane są do poszczególnego stanowiska i w sposób bardzo szczegółowy opisują proces wykonywania prac, na tymże sta- nowisku. Zanim przystąpiliśmy do opracowywania procedur, sporządziliśmy ich spis i narysowaliśmy schemat procesów zachodzących w Zakładzie. Wspomniany schemat przedstawia rys.1. Schemat przebiegu procesu wykonania usługi w ZOKM Symbol PJ oznacza procedurę jakości + numer procedury i tytuł. PJ16 Przewóz osób niepełnosprawnych w systemie mikrobusowym PJ 05 Zakup usług przewozowych PJ 04 Projektowanie układu linii komunikacyjnych PJ12 Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń PJ 11 Przygotowanie i utrzymanie infrastruktury przystankowej PJ 10 Zakupy PJ 06 Nadzór nad wykonaniem usług przewozu ANALIZA PJ 08 Rozliczenie z przewoźnikiem PJ 02 Przegląd umowy PJ 07 Kontrola biletowa pasażerów oraz jakości usług przewozowych PJ 03 Dystrybucja biletów PJ 13 Reklamacje i skargi dot.... i działania zapobiegawcze i korygujące PJ 01 PJ 09 PJ 15 PJ 14 PJ 13 Przegląd systemu Nadzór nad Wewnętrzne Szkolenia Reklamacje i skargi jakości wykonywany dokumentacją audity jakości pracowników dot. świadczonych przez kierownictwo i danymi i polityka usług oraz podejmowanie kadrowa działań korygujących i zapobiegawczych 21

4 Forma graficzna pozwoliła nam połączyć procedury w jedną całość. Tworząc procedury, pisaliśmy je w taki sposób, aby były zrozumiałe nawet dla nowoprzyjętych pracowników, nie wprowadzonych jeszcze w zasady funkcjonowania Zakładu. Integralną część procedur jakości stanowią formularze. W znacznej części formularze funkcjonujące w Zakładzie powstały na bazie dokumentów dotychczas wykorzystywanych, a jedynie niektóre stworzyliśmy od podstaw. Przed wdrożeniem w Zakładzie Obsługi Komunikacji Miejskiej w Białymstoku Systemu Zapewnienia Jakości, istniało wiele Instrukcji i Zarządzeń Dyrektora. Taka forma zarządzania sprawdziła się i dlatego też nie zrezygnowaliśmy z niej, a postanowiliśmy zintegrować wspomniane dokumenty z dokumentacją isowską. Schemat dokumentacji Systemu Zapewnienia Jakości przedstawia rys.2. Księga Jakości Procedury Zarządzenia i instrukcje Dyrektora ZOKM Formularze Jak już wcześniej wspomniałyśmy pracowników nastawionych sceptycznie i w naszym Zakładzie nie zabrakło. Rozpoczęliśmy walkę z przyzwyczajeniami. Nie było to łatwe, tym bardziej, że wcześniej wszystko działało sprawnie. Jedni szybko przyjmowali zmiany, inni byli oporni do końca tzn. do dnia auditu certyfikującego. Jednak teraz, gdy już uzyskaliśmy certyfikat nastawienie pracowników bardzo się zmieniło. Sami zaczynają wprowadzać usprawnienia na swoich stanowiskach pracy. Po stworzeniu dokumentacji i wdrożeniu Systemu Zapewnienia Jakości wybraliśmy i przeszkoliliśmy Auditorów Wewnętrznych oraz rozpoczęliśmy cykl auditów wewnętrznych, sprawdzających funkcjonowanie Systemu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie jest to kontrola i należy tak przeprowadzać audity wewnętrzne, aby utwierdzić auditowanych w tym przekonaniu. Każdy audit, jeżeli wykryje niezgodności, kończy się zaleceniami podjęcia działań korygujących i zapobiegawczych. Informacja o planowanych auditach jest w pełni jawna i dostępna u Pełnomocnika ds. ISO. Pełnomocnik w ostatnim miesiącu roku sporządza roczny plan auditów na rok następny, poza tym osoba auditowana jest zawsze uprzedzana z kilkudniowym wyprzedzeniem o auditowaniu jej obszaru. Pierwszy cykl auditów wewnętrznych w ZOKM wykazał sporo niezgodności, co pozwoliło nam je usunąć przed auditem zewnętrznym, od którego zależało przyznanie nam certyfikatu. Ufaliśmy, że usunęliśmy wszystkie niezgodności, jak bardzo się myliliśmy pokazał audit zewnętrzny. Na tym etapie prac musieliśmy się zastanowić nad wyborem firmy certyfikującej. Zdecydowaliśmy się na SGS SUPERVISE Poland, firmę ściśle współpracującą z przygotowującym nas do certyfikacji Podlaskim Biurem Rozwoju Zarządzania i Przedsiębiorczości. Od firmy certyfikującej otrzymaliśmy kwestionariusz, który po wypełnieniu pozwolił zorientować się prowadzącemu proces certyfikacji, jaki jest stopień zaawansowania ZOKM we wdrażaniu systemu jakości. Został on oceniony na wystarczający do przeprowadzenia oceny, dlatego też otrzymaliśmy wniosek o certyfikację oraz umowę. Po wypełnieniu wniosku przesłaliśmy go wraz z Księgą Jakości i procedurami do firmy certyfikującej. Po analizie dokumentacji pod względem formalnym, firma certyfikująca zaproponowała osobę auditora wiodącego oraz skład zespołu auditorów. W dniach listopada 99r. odbył się audit certyfikacyjny. Program i czas trwania określił organ certyfikujący. Liczba dni auditu jest zależna od wielkości fir- Rys. 2. Schemat struktury dokumentacji Systemu Zapewnienia Jakości. 22

5 my i jest uregulowana odpowiednimi wytycznymi obowiązującymi we wszystkich organach certyfikacyjnych. Firma certyfikująca przygotowała szczegółowy plan auditu określający co, gdzie, kiedy i przez kogo będzie auditowane. Ramowy program auditu obejmował audit Księgi Jakości i nadzorowania dokumentacji Systemu, audit procesów bezpośrednio i pośrednio wpływających na jakość, audit załatwiania reklamacji, prowadzenia auditów wewnętrznych, działań korygujących i zapobiegawczych oraz audit odpowiedzialności Kierownictwa. Dnia 26 listopada 1999r. Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Białymstoku został przyznany certyfikat ISO Ideałem jest, aby certyfikat był przyznawany przy stuprocentowej zgodności z wymaganiami normy. Niestety z praktyki wynika, że są to przypadki niezmiernie rzadkie. Rzeczą normalną jest raczej fakt, że po audicie certyfikacyjnym zachodzi potrzeba podjęcia działań korygujących. Tak też było w naszym przypadku. Wykryto sześć drobnych niezgodności, które musimy usunąć do następnego auditu zewnętrznego. Audity takie odbywać się będą co pół roku. Są one idealnym gwarantem zachowania jakości świadczonych usług na tym samym poziomie, co w chwili certyfikacji. Mianowicie niepomyślne przejście któregokolwiek z auditów grozi utratą certyfikatu. Oprócz strat materialnych należy liczyć się z ujemnymi konsekwencjami nagłośnienia tegoż faktu w mediach, z utratą wiarygodności. Obok pokazany jest certyfikat ISO

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU DLA GRUZIŃSKICH SAMORZĄDÓW

REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU DLA GRUZIŃSKICH SAMORZĄDÓW REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU DLA GRUZIŃSKICH SAMORZĄDÓW czyli polskie doświadczenia w standaryzacji usług publicznych REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU DLA GRUZIŃSKICH SAMORZĄDÓW czyli polskie doświadczenia w standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001: 2001 KSIĘGA JAKOŚCI EDYCJA 3-2008 Niniejszy dokument jest własnością POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia KSIĘGA JAKOŚCI Urząd Miejski 39-00 Dębica, ul. Ratuszowa 30.1.009............... Data zatwierdzenia 31.1.009............... Obowiązuje od Księga Jakości jest własnością Urzędu Miejskiego. Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Proces oceny zgodności wg nowej normy ISO 14001:2015. Jacek Korzeniewski. www.wymagania-prawne.pl

Proces oceny zgodności wg nowej normy ISO 14001:2015. Jacek Korzeniewski. www.wymagania-prawne.pl Proces oceny zgodności wg nowej normy Spis treści I. Rewizja normy ISO 14001... 3 II. Proces oceny zgodności... 4 III. Podejście auditorów zewnętrznych... 7 Załącznik: Narzędzia portalu wymagania-prawne.pl...

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo