5. KSI 5.20 Ksi ki wydane w 2010 r Strategiczne zarz dzanie zasobami ludzkimi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. KSI 5.20 Ksi ki wydane w 2010 r. 5.20.1 Strategiczne zarz dzanie zasobami ludzkimi. 5.20.2"

Transkrypt

1 5. KSIKI 5.20 Ksiki wydane w 2010 r Armstrong M.: Strategiczne zarzdzanie zasobami ludzkimi. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa s Grudowski P.: Projektowanie, nadzorowanie i doskonalenie systemu jakoci według normy PN-EN ISO 9001:2009 w oparciu o podejcie procesowe z uwzgldnieniem specyfiki sektora MP. ODDK, Gdask s Hbek P., Szewczyk P.: Społeczna odpowiedzialno a zarzdzanie jakoci. Wyd. Politechniki lskiej, Gliwice s Hutchins D.: Hoshin Kanri strategiczne podejcia do nieustannego doskonalenia. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa s Jako usług bibliotecznych w społeczestwie informacyjnym. Red. J. Kamiska, B. ołdowska- Król. Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa s Kalinowski T.B.: Innowacyjno przedsibiorstw a systemy zarzdzania jakoci. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa s Mantura W.: Zarys kwalitologii. Wyd. Politechniki Poznaskiej, Pozna s Meneder jakoci. Red. K. Lisiecka, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice s Osignicia i perspektywy nauk o zarzdzaniu. Red. nauk S. Lachiewicz, B. Nogalski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa s Pacana A., Stadnicka D.: Systemy zarzdzania jakoci zgodne z ISO 9001 wdraanie, audytowanie i doskonalenie. Of. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów s Pełnomocnik jakoci. Red. J. Czerwiski, Wyd. Akademii Morskiej, Gdynia, Cz. I s. 176, Cz. II s Piekara A.: Jako administracji w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa s Profesjonalne zarzdzanie kadrami w zakładach opieki zdrowotnej. Red. M.D. Głowacka, E. Mojs. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa s Sidor-Rzdkowska M.: Zarzdzanie personelem w małej firmie. Wyd. II uakt. i rozsz. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa s Skrzypek E., Hofman M.: Zarzdzanie procesami w przedsibiorstwie (Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie procesów). Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa Stymulowanie innowacyjnoci i konkurencyjnoci przedsibiorstw w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy. Red. A.P. Balcerzak, E. Rogalska. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s System zarzdzania jakoci według ISO 9001:2008 Wdroenie i organizacja. Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa s Szczepaska K.: TQM w zarzdzaniu zasobami ludzkimi. POLTEXT, Warszawa s Szczepaska K.: Kompleksowe zarzdzanie jakoci Przeszło i teraniejszo. Of. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa s Szymanowski W., Pawłowska B., Strychalska-Rudzewicz A.: Zarys zarzdzania jakoci Ujcie marketingowo-logistyczne. Wyd. Ars boni et aegni, Pozna s Szymaska D., Szymaski M.: Przekonaj pracowników do dbania o jako Poradnik menederski dla pełnomocników, kierowników i szefów, którym zaley na jakoci. Difin, Warszawa s Thomas M.: Mistrzowskie zarzdzanie ludmi. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa s Turlejska H., Szołtysek K., Ładoski W.: Poradnik dotyczcy Normy ISO Systemy Zarzdzania Bezpieczestwem ywnoci wymagania dla wszystkich organizacji w łasuchu ywnociowym. Współwydawcy: LAARDO Justyna Bana, QUALITY HOUSE, Europejskie Centrum Jakoci i Promocji Sp. z o.o., Warszawa s Urbaniak M.: Kierunki doskonalenia systemów zarzdzania jakoci. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łód Wybrane koncepcje i systemy zarzdzania jakoci. Red. T. Sikora, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków s Zarzdzanie ryzykiem w przedsibiorstwie. Red. nauk. R. Hanisz, Wyd. Wyszej Szkoły Biznesu w Dbrowie Górniczej s Ksiki wydane w 2009 r Avery G.C.: Przywództwo w organizacji Paradygmaty i studia przypadków. PWE, Warszawa s Batko R.: Zarzdzanie jakoci w urzdach gminy. Wyd. Uniwersytetu Jagielloskiego, Kraków s Belbin M.: Zespoły zarzdzajce sekrety ich sukcesów i poraek. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa s Caruso D.R., Salovey P.: Inteligentny emocjonalnie meneder Jak rozwin i wykorzysta cztery kluczowe umiejtnoci zarzdzania ludmi. Rebis, Pozna s Cook R.A., Cook G.O., Yale L.J.: Etykieta biznesu Przewodnik. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa s Czyewski, B.: Metody statystyczne w sterowaniu jakoci precesów technologicznych. Wyd. IV, Wielkopolski Klub Jakoci NOT, Pozna 64

2 wiklicki M., Obara H.: Metody TQM w zarzdzaniu firm Praktyczne przykłady zastosowa. POLTEXT, Warszawa s Damodaran A.: Ryzyko strategiczne Podstawy zarzdzania ryzykiem. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa s Dokumenty SZJ (System Zarzdzania Jakoci). KOMAG, Gliwice Dolhasz M. i in.: Podstawy zarzdzania Koncepcje, strategie, zastosowania. WN PWN, Warszawa s Drucker P.F.: Zarzdzanie XXI wieku Wyzwania. MT Biznes, Warszawa s Grüh A. Assländer F.: Jak kierowa ludmi? Salwator, Kraków s Henrykowski W.: System oceny zgodnoci w Unii Europejskiej pi lat po akcesji Historia Teraniejszo. PERT, Warszawa s Inynieria jakoci w przedsibiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym. Red. P. Grudowski, M. Dobrzyski, J. Preihs, P. Waszczura, Politechnika Gdaska, Gdask Karaszewski R.: Nowoczesne koncepcje zarzdzania jakoci. Dom Organizatora, Toru s Kisielnicki J.: Zarzdzanie. PWE, Warszawa s Kolman R.: Kwalitologia Wiedza o rónych dziedzinach jakoci. Placet, Warszawa s Koszty jakoci działa personalnych wspomagajcych zarzdzanie wiedz. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice Krawiec F.: Kreowanie i zarzdzanie reputacj firmy. Difin, Warszawa s Kuc B.R.: Kontrola jako funkcja zarzdzania. Difin, Warszawa s Lisiecka K.: Systemy zarzdzania jakoci produktów, metody analizy i oceny. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice Midzynarodowe testy produktów. Red. P. Koluch, J. Wosiska, Fundacja PRO-TEST s Miso i przetwory drobiowe Technologia, higiena, jako. WNT, Warszawa s Modzelewski P.: System zarzdzania jakoci a skuteczno i efektywno administracji samorzdowej. Wyd. CeDeWu, Warszawa s Morawski M.: Zarzdzanie profesjonalistami. PWE, Warszawa s Myszewski J.M.: Po prostu jako Podrcznik zarzdzania jakoci. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa s Pacana A., Stadnicka D.: Systemy zarzdzania jakoci produktów Wdraanie, Auditowanie i doskonalenie. OWPRz, Rzeszów Nowe zarzdzanie publiczne Skuteczno i efektywno. Difin, Warszawa s Payne S., Payne J.: Jak by dobrym menederem. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków s Pluta W.: Zarzdzanie wartoci w małych i rednich przedsibiorstwach. PWE, Warszawa s Reilly P., Williams T.: Strategiczne zarzdzanie zasobami ludzkimi. Wolters Kluwer Polska, Warszawa s Rytko P.: Zarzdzanie kredytem handlowym w małych i rednich przedsibiorstwach. Difin, Warszawa s Steczkowski J., Stefanów P.: Metoda reprezentacyjna w badaniu wyrobów Kontrola odbiorcza. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków s Szczepaska K.: Koszty jakoci dla inynierów. PLACET, Warszawa s Szczepaska K.: Metody i techniki TQM. Of. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa s Thomas J.P.: Perswazja i wywieranie wpływu w zarzdzaniu Przewodnik. Wolters Kluwer Polska, Warszawa s. 109Wawrzynek J.: Planowanie eksperymentów zorientowane na doskonalenie jakoci produktu. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław s Williams M.: Mistrzowskie przywództwo. Wolters Kluwer Polska, Warszawa s Wolniak R., Skotnicka-Zasadzie B.: Wykorzystanie metody servqual do badania jakoci usług w administracji samorzdowej. Wyd. Politechniki lskiej, Gliwice Wójcik G.: Zarzdzanie jakoci w urzdach skarbowych. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa Zapłata S.: Zarzdzanie jakoci w przedsibiorstwie Ocena i uwarunkowania skutecznoci. Wolters Kluwer Polska, s Zarbska A.: Identyfikacja tosamoci organizacyjnej w zarzdzaniu przedsibiorstwem. Difin, Warszawa s Zarzdzanie jakoci Metody i instrumenty controllingu jakoci. Red. W. Grzenkowicz. Wyd. Naukowe Wydziału Zarzdzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa s Zarzdzanie jakoci i bezpieczestwem ywnoci. Red. T. Trziszka. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław s Zarzdzanie jakoci w przedsibiorstwie Wybrane problemy. Red. nauk. J. Toruski, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce s Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarzdzania. PWE, Warszawa s emigała M.: Jako w systemie zarzdzania przedsibiorstwem. Wyd. 2, uzupełn. Placet, Warszawa s Ksiki wydane w 2008 r Baron A., Armstrong M.: Zarzdzanie kapitałem ludzkim. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa s

3 Beck-Krala E.: Partycypacja pracowników w zarzdzaniu firm. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa s Berdowski J.B., Zdziennicki A.K.: HACCP w piekarni Teoria i praktyka. Of. Wyd. Poligrafia ADAM, Warszawa s Blanchard K., Peale N. V.: Etyka biznesu. Helion, Gliwice s Bral W.: Obieg i ochrona dokumentów w zarzdzaniu jakoci, rodowiska i bezpieczestwa informacji. Difin, Warszawa s Bugdol M.: Zarzdzanie jakoci w urzdach administracji publicznej teoria i praktyka. Difin, Warszaw s Ciechanowicz-McLean J., Bukowski Z., Rakoczy B.: Prawo ochrony rodowiska Komentarz. Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa s Dubois D. D., Rothwell W. J.: Zarzdzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach. Helion, Gliwice s Dzwolak W.: Produkcja bezpiecznej ywnoci wg ISO Vademecum producenta ywnoci. BDLong, Olsztyn Edukacja projakociowa krok trzeci. Red. nauk. B. Sujak-Cyrul. Of. Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Owiatowe Gajdzik B., Wycilik A.: Jako, rodowisko i bezpieczestwo pracy w zarzdzaniu przedsibiorstwem. Politechnika lska, Gliwice Golnau W., Kalinowski M., Litwin J.: Zarzdzanie zasobami ludzkimi. Red. W. Golnau, CeDeWu Pl, Warszawa s Grudzewski W. M., Hejduk J. K.: Zarzdzanie technologiami. Difin, Warszawa s Hamel. G, Breen B.: Zarzdzanie jutra. Red. Horse, Lublin s Harrison S.: Przyzwoito w zarzdzaniu. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków s Jako i bezpieczestwo ywnoci Nowoczesne metody analityczne w zapewnieniu jakoci i bezpieczestwa ywnoci. Wyd. SGGW, Warszawa s Janasz K. i in.: Zarzdzanie strategiczne Koncepcje, metody, strategie. Difin, Warszawa s Jankowski M: Mała wielka firma 7 sekretów efektywnego zarzdzania. Studio Emka, Warszawa s Kaczmarek T. T.: Ryzyko i zarzdzanie ryzykiem. Wyd. III rozszerzone. Difin, Warszawa s Kałuny S.: Kontrola wewntrzna Teoria i praktyka. PWE, Warszawa s Karaszewski R.: Przywództwo w rodowisku globalnego biznesu. Dom Organizatora, Toru s Kirejczyk E.: Zrozumie zarzdzanie. WN PWN, Warszawa s Kompetencje a sukces zarzdzania organizacj. Red. S. S. Witkowski, T. Listwan, Difin, Warszawa s Koncepcje zarzdzania jakoci Dowiadczenia i perspektywy. Red. T. Sikora, UEK Kraków, Kraków Kowalczyk J.: Konsultant w dziedzinie zarzdzania jakoci. CeDeWu, Warszawa, wyd. II Komiski A. K., Jemielniak D.: Zarzdzanie od podstaw. Wyd. Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa s Krat K.: Jako i marketing usług medycznych. ABC Wolters Kluwer business, Warszawa Krzakiewicz K.: Zarzdzania antykryzysowe w organizacji. Wyd. Ekonomiczne w Poznaniu, Pozna s Kugler S.: Zasada Alchemidesa Kompleksowa strategia zarzdzania firm. Studio Emka, Warszawa s Lewandowski R., Kowalski J. M.: W poszukiwaniu obiektywnych metod pomiaru jakoci usług medycznych. Uniwersytet Warmisko-Mazurski, Katedra Organizacji i Zarzdzania, Olsztyn Łuczak J.: System zarzdzania jakoci dostawców w brany motoryzacyjnej. Wyd. AE w Poznaniu, Pozna Łunarski J.: Zarzdzanie jakoci standardy i zasady. WNT, Warszawa s Marfo-Yiadom E.: Zasady zarzdzania. Wyd. Wyszej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łód s Matthews J.J., Megginson D., Surtees M.: Rozwój zasobów ludzkich. Helion, Gliwice s Matuszak-Flejszman A.: System zarzdzania rodowiskowego w organizacji. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, s Michalski R., Mytych J.: Akredytacja laboratoriów badawczych według normy PN-EN ISO/IEC Przewodnik. Elamed, Katowice s Nowe kierunki w zarzdzaniu. Red. nauk. M. Kostera. Wyd. Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o. Warszawa s Oleksyn T.: Zarzdzanie zasobami ludzkimi w organizacji Kanony, realia, kontrowersje. Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków s Opolski K., Modzelewski P.: Zarzdzanie jakoci w usługach publicznych. Wyd. CeDeWu, Warszawa Papaj T.: Strategia TQM w urzdach terytorialnej administracji publicznej. Wydz. Akademii Ekonomicznej, Katowice s Perechuda K.: Filozofia 1-Cing w zarzdzaniu. Placet, Warszawa s Pocztowski A.: Zarzdzanie zasobami i ludzkimi. Wyd. II zm. PWE, Warszawa s

4 Podstawy i metody zarzdzania Wybrane zagadnienia. Red. E. Weiss, VIZJA PRESS, Warszawa s Podstawy nauki o organizacji. Red. nauk. S. Marek, M. Białasiewicz, PWN, Warszawa s Podstawy zarzdzania zakładem opieki zdrowotnej. Red. nauk. M. Dobska, K. Rogoziska. WN PWN, Warszawa s Podrcznik obliczania niepewnoci pomiaru w laboratoriach rodowiskowych. Raport Techniczny NORDTEST TR 537, Wersja 3, stycze Biuletyn Informacyjny Klubu POLLAB 2/51/ Poradnik Zarzdzanie jakoci w praktyce. Wyd. Wiedza i Praktyka, Warszawa Potocki A.: Instrumenty komunikacji wewntrznej w przedsibiorstwie. Difin, Warszawa s Praktyka zarzdzania strategicznego Studia polskich przypadków. Red. nauk. E. Urbanowska- Sojkin, PWE, Warszawa s Pringle H., Gordon W.: Zarzdzanie mark. Rebis, Pozna s Scenariusze, dialogi i procesy zarzdzania wiedz. Red. K. Perechuda, M. Sobiska. Difin, Warszawa s Schermerhorn J. R. Jr.: Zarzdzanie. PWE, Warszawa s Silverman D.: Prowadzenie bada jakociowych. PN PWN, Warszawa Solorz J. K.: Zarzdzanie ryzykiem systemu finansowego. WN PWN, Warszawa s Staniewski M. W.: Zarzdzanie zasobami ludzkimi a zarzdzanie wiedz w przedsibiorstwie. VIZJA PRESS IT, Warszawa s Stocki R., Prokopowicz P., muda G.: Pełna partycypacja w zarzdzaniu Tajemnica sukcesnu najwikszych eksperymentów menederskich wiata. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków s Suterski H., Miedziarek S.: Inynieria jakoci Projektowanie projakociowe. Pastwowa Wysza Szkoła Zawodowa, Leszno s Templar R.: Zasady zarzdzania. Studio Emka, Warszawa s Winiarska K.: Audyt wewntrzny. Difin, Warszawa Wolniak R., Skotnicka B.: Metody i narzdzia zarzdzania jakoci. Teoria i praktyka. Wyd. Politechniki lskiej, Gliwice Wpływ zarzdzanie procesowego na jako i innowacyjno przedsibiorstwa. Red. E. Skrzypek, Zakład Ekonomiki, Jakoci i Zarzdzania Wiedz UMCS w Lublinie, Lublin Zarzdzanie jakoci usług w instytucjach publicznych. Red. J. R, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin Zarzdzanie w energetyce Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej. Red. nauk. A. Chochowski, F. Krawiec, Difin, Warszawa s Zarzdzanie wiedz. Red. nauk. D. Jemielniak, A.K. Komiski, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa s Zarzdzanie w przedsibiorstwie rodowisko, procesy, systemy, zasoby. Red. nauk. J. S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak, Difin, Warszawa s uber R.: Zarzdzanie rozwojem przedsibiorstwa teoria i praktyka. Difin, Warszawa s Ksiki wydane w 2007 r Armstrong M.: Zarzdzanie ludmi. Rebis, Pozna s Białas A.: Bezpieczestwo informacji i usług w nowoczesnej firmie. Wyd. 2, WNT, Warszawa s Biznes 10 tomów, w tym t. 1 i 2 Zarzdzanie firm, tom 5 Zarzdzanie zasobami ludzkimi, Biblioteka Gazety Wyborczej WN PWN, Warszawa Blanchard K.: Przywództwo wyszego stopnia. WN PWN, Warszawa s Borkowski S. Wozendybył E.: Jako i efektywno usług hotelarskich. WN PWN, Warszawa s Burchard-Dziubiska M.: Instytucjonalne aspekty midzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony rodowiska przyrodniczego. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łód s Chrabaski K., Gwiodzik E., Kostka-Bochenek A.: System zarzdzania jakoci według standardu ISO w organizacji wytwarzajcej oprogramowanie. lska Wysza Szkoła Zarzdzania im. J. Zitka w Katowicach, Katowice Dysfunkcje i patologie w zarzdzaniu zasobami ludzkimi. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łód s Fico K.: Inynieria zarzdzania kryzysowego Podejcie systemowe. BEL Studio, Warszawa s Fołtyn H.: Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji. Wyd. Key Text, Warszawa s Gajewski A.S.: Wstp do zarzdzania jakoci. Wyd. MWSZE, Toru s Galata S.: Podstawy zarzdzania nowoczesn organizacj Ekonomia, kultura, bezpieczestwo, etyka. Difin, Warszawa s Gorchels L.: Zarzdzanie produktem Od bada i rozwoju do budetowania reklamy. Helion, Gliwice s Gospodarka a rodowisko I ekologia. Red. K. Małachowski. CeDeWu, Warszawa s Gospodarowicz A. i in.: Zarzdzanie ryzykiem. WN PWN, Warszawa s Górzyski J.: Podstawy analizy rodowiskowej wyrobów i obiektów. WNT, Warszawa s Grajewski P.: Organizacja procesowa. PWE, Warszawa s Greenberg H,. Sweeney P.: Jak odnie sukces i rozwin potencjał. MT Biznes, Warszawa s Grudowski P.: Podejcie procesowe w systemach zarzdzania jakoci w małych i rednich przedsibiorstwach. Wyd. Politechnika Gdaska 67

5 Hamrol A.: Zarzdzanie jakoci z przykładami. Wyd. II zm., WN PWN, Warszawa s Hofstede G., Hofstede G. J.: Kultury I organizacje. PWE, Warszawa s Hryniewicz J. T.: Stosunki pracy w polskich organizacjach. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa s Imai M.: Kaizen: klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. MT Biznes, Warszawa s Inynieria jakoci. Red. P. Gnidowski, J. Preihs, P. Waszczura. Politechnika Gdaska, Gdask Jackiewicz B.: Wzorcowa dokumentacja HCCP Hurtownia ogólnospoywcza. ODDK, Gdask- Oliwa s Jako usług turystycznych. Red. A. Panasiuk, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin s Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalnoci innowacyjnej przedsibiorstw. PWE, Warszawa s Kolman R.: Elementy kwalitologii. Czstochowskie Wydawnictwo Naukowe, Czstochowa-Gdask Kolman R.: Przyczynki wiedzy o jakoci. Dział Wydawnictw Akademii Morskiej, Gdynia Komputerowe wspomaganie zarzdzania przedsibiorstwem. Red. R. Knosala, PWE, Warszawa s Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarzdzanie wiedz Koncepcja i narzdzia. Difin, Warszawa s Kousznik B.: Zachowania człowieka w organizacji. Wyd. II. PWE, Warszawa s Krokowska J., Kołodziejski S.: Badania opinii pracowników w praktyce zarzdzania. IMPERIA, Łód Kultura organizacyjna w zarzdzaniu. Red. G. Aniszewska. PWE, Warszawa s Langdon K., Cartwright N.: Rozmowa kwalifikacyjna: jak zdoby wymarzon prac. Rebis, Pozna s 328 (52 Wspaniałe Pomysły) Lencioni P.: Efektywne spotkanie biznesowe. MT Biznes, Warszawa s Levinson H.: Psychologia przywództwa. Helion, Gliwice s Lewicka-Strzałecka A.: Odpowiedzialno moralna w yciu gospodarczym. Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa s Liwowski B., Kozłowski R.: Podstawowe zagadnienia zarzdzania produkcj. Wyd. II, poszerzone, Oficyna Ekonomiczna, Kraków s Łasiski G.: Rozwizywanie problemów w organizacji Moderacje w praktyce. PWE, Warszawa s Łuczak B., Kukliska D.: Audi/yty i audi/ytowanie. WBK, Pozna Łuczak B., Matuszak-Flejszman A.: Metody i techniki zarzdzania jakoci. Quality Progress, Pozna s Malik F.: Kierowa osign y Skuteczne zarzdzanie na nowe czasy. MT Biznes, Warszawa s Maud V.: Depresja w pracy. Wyd. Jedno, Kielce s Matuszak-Flejszman A., Łuczak J.: Metody i techniki zarzdzania jakoci kompendium wiedzy. Quality Progres, s Metody oceny projektów gospodarczych. Red. J. Duraj, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łód s Middleton J.: Zwyciskie CV: jak napisa przekonujce CV. Rebis, Pozna s. 256 (52 Wspaniałe Pomysły) Molski M., Łacheta M.: Przewodnik audytora systemów informatycznych. Helion, Gliwice s CD Nogalski B., Rankowski R.: Współczesne przedsibiorstwo: problem funkcjonowania i zatrudniania. Dom Organizatora, Toru s Ocena zgodnoci oraz certyfikacja wyrobów i usług Praktyczny przewodnik dla producentów i dystrybutorów. Verlag Dashofer, Warszawa Obłój K.: O zarzdzaniu refleksyjnie. MT Biznes, Warszawa s Osada H.: Midzynarodowa szkoła jakoci. SGH, Warszawa Pacana A., Stadnicka D.: Wdraanie i auditowanie systemów zarzdzania jakoci zgodnych z norm ISO 9001:2000. Of. Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Pajk E.: Zarzdzanie produkcj Produkt, technologia, organizacja. WN PWN, Warszawa s Parks S.D.: Przywództwa mona si nauczy. Helion, Gliwice s Pasieczny J.: Biznesplan. PWE, Warszawa s Pawlak M.: Zarzdzanie projektami. WN PWN, Warszawa s Penc J.: Decyzje i zmiany w organizacji W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania. Difin, Warszawa s Perspektywy psychologii pracy. Red. M Górnik-Durose, B. Kousznik, Wyd. Uniwersytetu lskiego, Katowice s Podstawy kompleksowego zarzdzania jakoci TQM. Red. J. Łacucki. Wyd. III zm. i uaktual. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Pozna s Podstawy zarzdzania przedsibiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Red. B. Mikuła, A Pirtruszka-Ortyl, A. Potocki. Difin, Warszawa s Podstawy zarzdzania zakładem opieki zdrowotnej. Red. M. Dobska, M. Rogoziski. WN PWN, Warszawa s Poskrobko B., Poskrobko T., Skiba K.: Ochrona biosfery. PWE, Warszawa s Quinn R. F. i in.: Profesjonalne zarzdzanie. PWE, Warszawa s

6 Rola procesów, standardów i procedur w kształtowaniu jakoci wiadcze zdrowotnych. Red. A. Macig. Alfa-Medica Rczkowski B.: BHP w praktyce. Wyd. XI. ODDK, Gdask-Oliwa s Rozkwitalska M.: Zarzdzanie midzynarodowe. Difin, Warszawa s Rutkowski J. P.: Rozwój nowego produktu Metody i uwarunkowania. PWE, Warszawa s Stabryła A.: Zarzdzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. WN PWN, Warszawa s Stachowska S.: Wynagrodzenia w strategicznym zarzdzaniu przedsibiorstwem. Dom Organizatora, Toru s Suchar M.: Zarzdzanie personelem w praktyce Poradnik dla menederów z zestawem narzdzi. ODDK, Gdask-Oliwa s Sutherland J., Canwell D.: Klucz do zarzdzania strategicznego Najwaniejsze teorie, pojcia, postaci. WN PWN, Warszawa s Sutherland J., Canwell D.: Klucz do zarzdzania zasobami ludzkimi Najwaniejsze teorie, pojcia, postaci. WN PWN, Warszawa s Systemy zarzdzania jakoci i rodowiskiem. Praca zbiorowa pod red. T. Borysa i P. Rogali. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław s Szulce H., Janiszewska K.: Zarzdzanie mark. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Pozna s Szynkiewicz P.: Balanced Scorecard pomiar, który motywuje: przewodnik wdroenia. Proed, Warszawa s Štofkova J., Borkowski S.: Praktyka zarzdzania jakoci wyrobów i usług. Of. Wyd. HUMANITAS, Sosnowiec s Traple E. i in.: Prawo reklamy i promocji. LexisNexis, Warszawa s Urbaniak M.: Zarzdzanie jakoci, rodowiskiem oraz bezpieczestwem w praktyce gospodarczej. Difin, Warszawa s Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H.: Zarzdzanie strategiczne przedsibiorstwem. PWE, Warszawa s Walkowiak R.: Zarzdzanie zasobami ludzkimi: kompetencje, nowe trendy, efektywno. Dom Organizatora, Toru s Wawak S.: Podrcznik wdraania ISO 9001:2000. Wyd. Helion/One Press, Gliwice s Wicek J., Fajczak-Kowalska A., Sadowski A.: Zintegrowane zarzdzanie jakoci. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łód s Zarzdzanie jakoci w procesie integracji europejskiej. Red. nauk. J. Zymonik, Z. Zymonik. Of. Eyd. Politechniki Wrocławskiej Zarzdzanie kosztami jakoci, logistyki, innowacji, ochrony rodowiska a rachunkowo finansowa. Red. A. Karmanle. Drifin, Warszawa s Zarzdzanie ryzykiem. Red. nauk. K. Jaguga, WN PWN, Warszawa s Zarzdzanie zasobami ludzkimi dla menederów redniego szczebla. Red. E. Jdrych. Wolters Kluver Polska, Kraków s Zarzdzanie zasobami ludzkimi Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Red. nauk. H. Król, A. Ludwiczyski. WN PWN, Warszawa s Zarzdzanie zmian. Studio Emka, Warszawa s Zarzycki R., Imbierowicz R., Stelmachowski M.: Wprowadzenie do inynierii rodowiska. Cz WNT, Warszawa s Zintegrowane zarzdzanie jakoci. Red. J. Wicek. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łód s Ziółkowski S.: Systemy zarzdzania jakoci w małych i rednich firmach Vademecum menedera jakoci. WNT, Warszawa s Zybert E.B.: Jako w działalnoci bibliotek: oceny, pomiar, narzdzia. Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, Warszawa 5.16 Ksiki wydane w 2006 r Albisetti V.: Pracowa z sercem O pracy jako czci dobrego ycia. Wyd. Jedno, Kielce s Baruk A. J.: Jak skutecznie oddziaływa na odbiorców?: wybrane formy sprzeday i wywierania wpływu na nabywców. Dom Organizatora, Toru s Baruk J.: Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy. Difin, Warszawa Baruk J.: Zarzdzanie wiedz i innowacjami. Wyd. A. Marszałek, Toru Berdowski J. B., Berdowski F. J.: HACCP w teorii i praktyce. Of. Wyd. WSM, Warszawa s Bezpieczestwo ruchu miejskiego. Red. T. Szczuraszek. WKŁ, Warszawa s Błaszczuk D.: Wstp do prognozowania i symulacji. WN PWN, Warszawa s Bogan Ch. E., English M. J.: Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk. Helion, Gliwice s Buckingham M.: To jedno co powiniene wiedzie o wietnym zarzdzaniu, wybitnym przywództwie i trwałym sukcesie osobistym. MT Biznes, Warszawa s Carey D. C., Weichs M.-C.: Jak prowadzi firm Z dowiadcze wybitnych dyrektorów. MT Biznes, Warszawa s Dawidczyk A., Gryz J., Koziej S.: Zarzdzanie strategiczne bezpieczestwem teoria praktyka dydaktyka. Wyd. Wyszej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łód s Dołgowski B., Janczała S.: Praktyczny poradnik dla słub bhp. Wyd. V. ODDK, Gdask-Oliwa s

7 Edukacja projakociowa w szkole, 2. MarMar: Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole Edwards H., Day D.: Kreowanie marek z pasj. Of. Ekonomiczna, Kraków s Flore F. F. Jak szybko przygotowa dobry biznesplan. Wolters Kluver Polska, Kraków s Fox J.J.: Jak by wielkim szefem, czyli jak znale dobrych pracowników. Vocatio s Galata S.: Sztuka zarzdzania organizacjami Zasoby, sposoby, perspektywy. Difin, Warszawa s Gregory A.: Skuteczne techniki PR. Gdaskie Wyd. Psychologiczne, Sopot s Grochowska M.: Bezpieczestwo ywnoci i ywienia Komentarz do ustawy oraz przepisów wspólnotowych. ODDK, Gdask-Oliwa s Haig M.: Poraki marek Najwiksze wpadki rekinów biznesu. Bellona, Warszawa s Hargrove P. R.: Mistrzowski coaching. Of. Ekonomiczna, Kraków s Heath R.: Ukryta moc reklamy Co tak naprawd wpływa na wybór marki? Gdaskie Wyd. Psychologiczne, Sopot Heszen G., Rudnik.: Pomiary w HACCP Praktyczne wskazówki i przyrzdy pomiarowe. ODDK, Gdask-Oliwa s Holliday M.: Coaching, mentoring i zarzadzanie Jak rozwizywa problemy i budowa zespół. HELION, Gliwice s Inynieria jakoci w technologii maszyn. Wyd. Politechniki Gdaskiej, Gdask s Janowska Z., Cewiska J., Wojtaszczyk K.: Dysfunkcje zarzdzania zasobami ludzkimi. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łód s Jashapara A.: Zarzdzanie wiedz. PWE, Warszawa Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników Jak przełoy strategi na działanie. Wyd. 2, WN PWN, Warszawa s Karaszewski R.: Nowoczesne koncepcje zarzdzania jakoci. Dom Organizatora, Toru s Klient w organizacji zarzdzanej przez jako. Red. T. Sikora. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków Krupa K.: Teoria zmian organizacyjnych przedsibiorstw ery informacji: wybrane aspekty i narzdzia. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów s Leksykon zarzdzania. Red. Olczak A., Kołodziejczyk-Olczak J. Wyd. Wyszej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej, Łód s Leszczyski Z., Wnuk-Pel T.: Controlling w praktyce. ODDK, Gdask-Oliwa s Lewicka-Strzałecka A.: Odpowiedzialno moralna w yciu gospodarczym. Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej PAN, Warszawa s Maister D.H.: Zarzdzanie firm usług profesjonalnych. HELION, Gliwice s Marciniak J.: Standaryzacja procesów zarzdzania personelem. Of. Ekonomiczna, Kraków s Martin W. B.: Zarzdzanie jakoci obsługi w restauracjach I hotelach. Of. Ekonomiczna, Kraków s Mistrzowskie negocjacje: jak nawiza trwałe relacje z partnerami biznesowymi. Tłum. z ang. R. Schmidtke. Studio Emka, Warszawa s. 180 (Meneder Skuteczny) Muszyski M.: Aktywne metody prowadzenia strategii przedsibiorstwa. Placet, Warszawa s Nierzwicki W.: Zarzdzanie rodowiskowe. PWE, Warszawa s Oleksyn T.: Zarzdzanie kompetencjami Teoria i praktyka. Of. Ekonomiczna, Kraków s O Reilly III Ch. A., Pfeiffer J.: Lepsze zarzdzanie kadrami Jak stworzy organizacj, która uwalnia ludzki potencjał. Helion, Gliwice s Osiski J., ach P.: Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów. WKŁ, Warszawa s Pajk E.: Zarzdzanie produkcj Produkcja, technologia, organizacja. WN PWN, Warszawa s Pawlak M.: Zarzdzanie projektami. WN PWN, Warszawa s Penc J.: Sztuka skutecznego zarzdzania. Of. Ekonomiczna, Kraków s Piercionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsibiorstwa. WN PWN, Warszawa s Piwowarczyk J.: Partycypacja w zarzdzaniu a motywowanie pracowników. Of. Ekonomiczna, Kraków s Podstawy kompleksowego zarzdzania jakoci TQM. Red. nauk. J. Łacucki, Wyd. III zm. i uakt. Akademia Ekonomiczna, Pozna s Skrzypek E.: Wpływ zmian globalnych na doskonalenie procesów zarzdzania w przedsibiorstwach. Studia i materiały Instytutu Zarzdzania i Marketingu. KUL, Lublin Sokołowicz W., Srzednicki A.: ISO System Zarzdzania Jakoci oraz inne systemy oparte na normach. Wyd. 3. C.H. Beck, Warszawa Stabryła A.: Zarzdzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. WN PWN, Warszawa s Strategiczne zarzdzanie kosztami. Red. E. Nowak. Of. Ekonomiczna, Kraków s Szadura J., Tomczak M., Lisiecka E.: Instrukcja sporzdzania sprawozda o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym. ODDK, Gdask-Oliwa s Szafraski M.: Skuteczno działa w systemach zarzdzania jakoci przedsibiorstw Badania i ocena. Wyd. Politechniki Poznaskiej, Pozna witalski W.: Innowacje i konkurencyjno. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa s Tokarski S.: Kierownik w organizacji. Difin, Warszawa s Tracy B.: Sztuka zatrudniania najlepszych. MT Biznes, Warszawa s Tracy B.: Zarzdzanie czasem. Muza, Warszawa s

8 Turek S.: Najwaniejsi klienci czyli Key Account Management w praktyce. MT Biznes, Warszawa s Twarz w twarz: komunikacja w kontaktach osobistych. Tłum. z ang. E. Czerwiska. Studio Emka, Warszawa s. 159 (Meneder Skuteczny) Urbaniak M.: Systemy zarzdzania w praktyce gospodarczej. Difin, Warszawa s Uzarczyk A.: Czynniki szkodliwe i uciliwe w rodowisku pracy. ODDK, Gdask-Oliwa s Uzarczyk A.: Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach naraonych na: czynniki szkodliwe, czynniki uciliwe, zagroenia wypadkowe wraz z programem komputerowym. ODDK, Gdask-Oliwa s Walniak R., Skotnicka B.: Dokumentacja systemu zarzdzania jakoci. Teoria i praktyka. Wyd. Politechniki lskiej Wawak S.: Zarzdzanie jakoci Teoria i praktyka. Wyd. II Wyd. HELION, Gliwice s Wlazło S.: ISO w szkole dla Dyrektorów szkoły. Fraszka Edukacyjna, Warszawa s Współczesne ródła wartoci marki. Red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman. Difin, Warszawa s Wystpienia publiczne: zosta mistrzem retoryki. Tłum. z ang. R. Schmidtke. Studio Emka, Warszawa s. 180 (Meneder Skuteczny) Zadernowski M. R. i in.: Audytowanie firm spoywczych GMP.GHP, HACCP, JAKO wymagania, komentarz, metodyka. ODDK, Gdask-Oliwa s Zarzdzanie jakoci w procesie integracji europejskiej. Red. J. Zymonik, Z. Zymonik. Of. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław s Zarzdzanie mark. Helion, Gliwice s Zarzdzanie przez jako Koncepcje, metody, studia przypadków. Red. E. Konarzewska-Gubała. Wyd. II. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław s Zarzdzanie rodowiskowe ISO Praca zbiorowa pod. red. A. Tabora Tom I. Systemy zarzdzania rodowiskowego, s. 208; Tom II. Ochrona rodowiska naturalnego, s. 328, CSiOSJ Politechniki Krakowskiej, Kraków Zarzdzanie wiedz jako kluczowy czynnik midzynarodowej konkurencyjnoci przedsibiorstwa. Red. M. J. Stankiewicz. Dom Organizatora, Toru s Zarzdzanie zasobami ludzkimi Teraniejszo i przyszło. Red. nauk. S. Borkowska. IPiSS, Warszawa s Zharmonizowany system zarzdzania jakoci w ochronie zdrowia Wymagania dla certyfikacji wg normy ISO 9001:2000 i dla akredytacji wg standardów CMJ. TUV Nord, Katowice 5.15 Ksiki wydane w 2005 r Albiska E.: Człowiek w rodowisku przyrodniczym i społecznym. Wyd. KUL, Lublin s Armstrong M.: Zarzdzanie zasobami ludzkimi. Wyd. III poszerzone. Of. Ekonomiczna, Kraków s Brdulak J.J.: Zarzdzanie wiedz a proces innowacji produktu Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy. OW SGH, Warszawa s Bukowski Z.: Prawo midzynarodowe a ochrona rodowiska. Dom Organizatora, Toru s Chrisidu-Budnik A. i in.: Nauka organizacji i zarzadzania. Kolonia Limited, Wrocław s Ciechan-Kujawa M.: Rachunek kosztów jakoci Wykorzystanie w zarzdzaniu przedsibiorstwem. Oficyna Ekonomiczna, Kraków s Controlling w działalnoci przedsibiorstwa. Red. E. Nowak. PWE, Warszawa s Dale M.: Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników. Of. Ekonomiczna, Kraków s DeMarco T.: Luz Jak unikn wypalenia si, zapracowania i mitu absolutnej sprawnoci. WNT, Warszawa s Dowgiałło Z., Zadworny W.: Rola menedera w zarzdzaniu przedsibiorstwem. Wyd. Znicz, Szczecin s Drucker P. F: Praktyka zarzdzania. MT Biznes, Warszawa s Edukacja zawodoznawcza i edukacja projakociowa w szkole. Red. A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak- Lesz, red. nauk. B. Sujak-Cyrul. MarMar: Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przy udziale Wydziału Edukacji Urzdu Miejskiego Evans Ch.: Zarzdzanie wiedz. PWE, Warszawa s Frckiewicz E., Rudawska e.: CRM jako narzdzie zarzdzania relacjami z klientem na rynku usług. Wyd. Nauk. Uniwestytetu Szczeciskiego, Szczecin s Gruszecki K.: Ustawa o ochronie przyrody komentarz. Zakamycze, Kraków s Gruszka A., Niegowska E.: Zarzdzanie rodowiskowe Komentarz do norm serii ISO Wyd. III zm. PKN, Warszawa s Harry M., Schroder R.: Six sigma wykorzystywanie programu jakoci do poprawy wyników finansowych. Wyd. II. Of. Ekonom, Kraków s Hernas A., Gajda L.: Systemy zarzdzania jakoci. Wyd. Politechniki lskiej, Gliwice s Innowacje w działalnoci przedsibiorstwa w integracji z Uni Europejsk. Red. Nauk. W. Janasz., Difin, Warszawa s Jako kształcenia na kierunku zarzdzania i marketingu Problemy badania rozwizania. Red. T. Stalewski. Difin, Warszawa s Janowska Z., Cewiska J, Wojtaszczyk K.: Dysfunkcje zarzdzania zasobami ludzkimi. Wyd. Ut, Łód s

9 Kaczmarek T. T.: Ryzyko i zarzdzanie ryzykiem Ujcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa s Kalbarczyk M.: Ocena jakoci maszyn i urzdze technicznych z wykorzystaniem metod taxonomii. Wyd. UWM, Olsztyn Kall J., Kleczek R., Sagan A.: Zarzdzanie mark. Of. Ekonomiczna, Kraków s Karaszewski R.: Zarzdzanie jakoci: koncepcje, metody i narzdzia stosowane przez liderów wiatowego biznesu. Dom Organizatora, Toru s Kenig-Witkowska M.: Prawo rodowiska UE Zagadnienia systemowe. LexisNexis, Warszawa s Kerzner H.: Advanced project management Edycja polska. Helion, Gliwice s Kietliski K., Reyer V. M., Oleksyn T.: Etyka w biznesie i zarzdzaniu. Of. Ekonom, Kraków s Kister A.: Zarzdzanie kosztami jakoci Sposób na popraw efektywnoci przedsibiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków s Knedler K. Stasik M.: Audyt wewntrzny w praktyce Audyt operacyjny i finansowy. Polska Akademia Rachunkowoci, Łód s Kobylaski A.: Modele jakoci produktów i procesów programowania. SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa Kowalczyk J.: Szef firmy w systemie zarzdzania przez jako ISO 9001 TQM. CeDeWu.PL, Warszawa s Kramer M. i in.: Midzynarodowe zarzdzanie rodowiskiem. C.H. Beck, Warszawa T. II instrumenty i systemy zarzdzania. s T. III. Operacyjne zarzdzanie rodowiskiem w aspekcie midzynarodowym i interdyscyplinarnym. s Kubik K.: Meneder w przedsibiorstwie przyszłoci. Dom Organizatora, Toru s Lendzion J.P., Stankiewicz-Mróz A.: Wprowadzenie do organizacji i zarzdzania. Of. Ekonom, Kraków s Lewandowska A., Likierski M.: Pod presj czasu Strategiczna Karta Wyników w praktyce Przewodnik kieszonkowy Balanced Scored. C.H. Beck, Warszawa s Liker J. K.: Droga Toyoty 14 zasad zarzdzania wiodcej firmy produkcyjnej wiata. MT Biznes, Warszawa s Luning P. A., Marcelis W. J., Jangen W. M. F.: Zarzdzanie jakoci ywnoci Ujcie technologiczno-menederskie. WNT, Warszawa s Mary H.: Stres w pracy. Jedno, Kielce s Metody organizacji i zarzdzania Kształtowanie relacji organizacyjnych. Red. W. Błaszczyk. WN PWN, Warszawa s Midzynarodowe zarzdzanie rodowiskiem. Tom II. Kramer M., Nowak Z., Brauweiler J.: Instrumenty i systemy zarzdzania. s Tom III. Kramer M., Strebel H., Buzek L.: Operacyjne zarzdzanie rodowiskiem w aspekcie midzynarodowym i interdyscyplinarnym. s Mroziewski M.: Style kierowania i zarzdzania Wybrane koncepcje. Difin, Warszawa s Myszewski J. M.: Po prostu jako Podrcznik zarzdzania jakoci. Wyd. WSPiZ, Warszawa s Nauka organizacji i zarzdzania. Chriside-Budnik A. i in. Kolonia Limited, Wrocław s Negocjacje i rozwizywanie konfliktów. Harvard Business Review. HELION, Gliwice s Ochrona rodowiska. Red. Z. Brodecki. LexisNexis, Warszawa s Ochyra J., Sołtys J.: Zarzdzanie jakoci w praktyce. Wiedza i Praktyka Orzewski W.: Znak towarowy Praktyczny poradnik dla przedsibiorcy. ODDK, Gdask-Oliwa s Pasternak K.: Zarys zarzdzania produkcj. PWE, Warszawa s Patterson i in.: Sztuka negocjacji Jak prowadzi rozmowy wane, trudne i decydujce. Bellona, Warszawa s Przywództwo. Harverd Business Review. HELION, Gliwice s Peltier B.: Psychologia coachingu kadry kierowniczej Teoria i zastosowanie. Rebis, Pozna Penc J.: Role i umiejtnoci menederskie Sekrety sukcesu i kariery. Difin, Warszawa s Prawo konsumenckie. C.H. Beck, Warszawa s Przedsibiorstwo konkurencyjne. Red. L. M. Pacholski, S. Trzcieliski. Politechnika Poznaska, Pozna s Ratyski W.: Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarzdzania. C.H. Beck, Warszawa s Rczkowski B.: Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie. ODDK, Gdask-Oliwa s Rokita J.: Zarzdzanie strategiczne Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa s Rynkowe mechanizmy kształtowania jakoci. Red. S. Makarski. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów s Sidor M.W.: Jako usług bibliotecznych: badanie metod SERVQUAL. Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa Sikorski Cz.: Jzyk konfliktu Kultura komunikacji społecznej w organizacji. C.H. Beck, Warszawa s Stankiewicz M. J.: Konkurencyjno przesibiorstwa: budowanie konkurencyjnoci przedsibiorstwa w warunkach globalizacji. Dom Organizatora, Toru s

10 Stocki R.: Patologie organizacyjne diagnoza i interwencja. Of. Ekonomiczna, Kraków s Suchar M.: Rekrutacja i selekcja personelu. C.H. Beck, Warszawa wyd. 2 s Szkoda J. widerski A.: Problem oceny skutecznoci jakociowej procesów realizacji wyrobów w aspekcie wymaga NATO. Wyd. Europejski Instytut Jakoci, Warszawa Terelak J. F.: Psychologia organizacji i zarzdzania. Difin, Warszawa s Thompson J. R., Koronacki J., Nieckuła J.: Techniki zarzdzania jakoci od Shewharta do metody Six Sigma. AOW Exit, Warszawa s Tray B.: Droga do sukcesu: jak podwoi dochody i ilo wolnego czasu. Muza S.A., Warszawa s Trompenaars F., Hampden-Turner Ch.: Zarzdzanie personelem w organizacjach zrónicowanych kulturowo. Of. Ekonomiczna, Kraków s Udo H.: Konflikty w yciu zawodowym: mediacja i trening w rozwizywaniu problemów. Jedno, Kielce s Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Red. J. Szwaja, 2 wyd. C.H. Beck, Warszawa s Ward P.: Ocena pracownicza 360 stopni. Of. Ekonomiczna, Kraków s Whitehead R.: Poradnik kierownika zespołu. WNT, Warszawa s Wierzbowski B, Rakoczy B: Podstawy prawa ochrony rodowiska. Wyd. II. LexisNexis, Warszawa s Winiewska M.: Od gospodarstwa do stołu Organizacja i zarzdzanie jakoci oraz bezpieczestwem produktu ywnociowego. Wyd. Uniwersytety Gdaskiego, Gdask Wolniak R., Skotnicka B.: Metody i narzdzia zarzdzania jakoci. Wyd. Politechniki lskiej, Gliwice s Wolski W.: Metody realizacji e-biznesu w strategii rozwoju przedsibiorstwa. WN Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin s Zarzdzanie innowacj. Harvard Business Review. Wyd. HELION, Gliwice s Zarzdzanie jakoci wyrobów i usług. Oprac. i red. nauk. S. Borkowski. Wyd. Menederskie PTM, Warszawa s Zarzdzanie kapitałem ludzkim wobec wejcia Polski do Unii Europejskiej Wybrane problemy. Red. B. Kousznik. Wyd. Uniwersytetu lskiego, s Zarzdzanie kreatywnoci i innowacj. MT Biznes, Warszawa s Zarzdzanie strategiczne Systemowa koncepcja biznesu. Red. M. Moszkowicz. PWE, Warszawa s Zarzdzanie Teoria i praktyka. Red. Nauk. A. K. Komiski, W. Protrowski. Wyd. 5 zm. WN PWN, Warszawa s Zarzdzanie wiedz. Harvard Business Review. Wyd. HELION, Gliwice s Zarzdzanie wiedz w przedsibiorstwie. Red. K. Perechuda. WN PWN, Warszawa s Zarzdzanie zasobami ludzkimi. Red. Z. Gomółka. WN Uniwersytetu Szczeciskiego wyd. 2 zm., s Zasady negocjacji: kompendium wiedzy dla trenerów i menederów. R. J. Lewicki i in. Rebis, Pozna s Ksiki wydane w 2004 r Adamczyk W.: Ekologia wyrobów. Jako. Cykl ycia. Projektowanie. PWE, Warszawa Audyt w zarzdzaniu przedsibiorstwem. Red. P. Jedynak. Ksigarnia Akademicka, Kraków s Bagiski J.: Zarzdzanie jakoci. Of. Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa Bee F., Bee R.: Narzdzia do oceny efektywnoci szkole. Of. Ekonomiczna, Kraków s Berdowski J.B., Berdowski F.J.: Zarzdzanie jakoci warunkiem konkurencyjnoci przedsibiorstwa. OW WSM SIG, Warszawa s Berdowski J., Turlejska H.: HACCP. Europejski Instytut Jakoci, Warszawa s Bielski M., Czarnecki J.: Podstawy teorii organizacji i zarzdzania. C.H. Beck, Warszawa s Blattberg R.C., Getz G., Thomas J.S.: Klient jako kapitał: budowa cennego majtku relacji z klientem i zarzdzanie nim. MT Biznes, Konstancin-Jeziorna s Bramham J.: Benchmarking w zarzdzaniu zasobami ludzkimi. Of. Ekonom., Kraków s Brodecki Z. i in.: Ochrona rodowiska. LexisNexis, Warszawa s Brown S.A.: Strategiczne podejcie do klientów. PWE, Warszawa s Chytowicz B.: Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej doskonałoci. TN KUL, Lublin Covey S.R.: Zasady skutecznego przywództwa. Wyd. II Rebis, Pozna s Cybulski K.: Zarzdzanie działem sprzeday firmy. WN PWN, Warszawa s Dembiska-Cyran J., Holub-Iwan J., Perens J.: Zarzdzanie relacjami z klientem. Difin, Warszawa s Dwignia Archimedesa czyli metody i techniki zarzdzania. Red. S. Duchniewicz. WN PWN, Warszawa s Elementy etyki gospodarki rynkowej. Red. B. Pogonowska. Wyd. II zm. PWE, Warszawa s Filipowicz G.: Zarzdzanie kompetencjami zawodowymi. PWE, Warszawa s Friedag H. R. i in.: My Balanced Scorecard Moja strategiczna Karta Wyników Najnowsza koncepcja zarzdzania strategicznego. Wyd. 2. C.H. Beck, Warszawa s

11 Fritz R.: ABC nowoczesnego menedera. Wznowienie. Amber, s Gałach A.: Instrukcja zarzdzania bezpieczestwem systemu informatycznego. ODDK, Gdask- Oliwa s Gałach A.: Zarzdzanie bezpieczestwem systemu informatycznego uniwersalna lista kontrolna. ODDK, Gdask-Oliwa s Gladstone B.: Zarzdzanie wiedz. Petit, Warszawa Golnau W., KalinowskiM., Litwin J.: Zarzdzanie zasobami ludzkimi. Red. W. Golman. CeDeWu, Warszawa s Griffin R.W.: Podstawy zarzdzania organizacjami. Wyd. 2 zm. WN PWN, Warszawa s. XXVI Grudowski P.: System zarzdzania jakoci według normy ISO 9001 w małej firmie. OPO, Bydgoszcz Grudzewski W. M., Hejduk J. K.: Zarzdzanie wiedz w przedsibiorstwach. Difin, Warszawa Hamrol A., Mantura W.: Zarzdzanie jakoci Teoria i praktyka. Wyd. 3 uaktualnione. WN PWN, Warszawa s Harry M., Schroeder R.: Six sigma Wykorzystanie programu jakoci do poprawy wyników finansowych. Wyd. II. Of ekonomiczna, Kraków s Jackiewicz B.: Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej CHP z przykładowo uzupełnion dokumentacj Cukiernia Ciastkarnia Lodziarnia. ODDK Gdask, Oliwa s Jongen W.M., Luning P.A., Marcelis W.J.: Zarzdzanie jakoci ywnoci Ujcie technologicznomenederskie. WNT, Warszawa Juchnowicz M., Rostkowski T., Sienkiewicz Ł.: Narzdzia i praktyka zarzdzania zasobami ludzkimi. Red. M. Juchnowicz. Poltext, Warszawa s Kachniewska M.: ISO 9001 w przedsibiorstwie turystycznym. WSHP, Warszawa s Kapitał ludzki a kształtowanie przedsibiorczoci. Red. M. Juchnowicz. Poltext, Warszawa s Klapczyska M.: Firma i jej ochrona. LexisNexis, Warszawa s Kompendium wiedzy o logistyce. Red. E. Gołembska, WN PWN, Warszawa s Konkurencja. Red. Z. Brodecki. LexisNexis, Warszawa s Komiski A.K.: Zarzdzanie w warunkach niepewnoci Podrcznik dla zaawansowanych. WN PWN, Warszawa s Kramer M., Urbaniec M., Kryski A. (red.): Midzynarodowe zarzdzanie rodowiska. T.I.: Interdyscyplinarne załoenia proekologicznego zarzdzania przedsibiorstwem. C.H. Beck, Warszawa s Krytyczna teoria organizacji Wybór zagadnie. Red. Nauk. W. Kieun, Wyd. WSPiZ, Warszawa s Krzemie E.: Zintegrowane zarzdzanie Aspekty towaroznawcze Jako, rodowisko, technologia i bezpieczestwo. Wyd. lsk, Katowice s Krzemie E., Wolniak R.: Zarzdzanie jakoci w sektorze usług finansowych. WSBiF, Bielsko-Biała Lock D.: Podrcznik zarzdzania jakoci. WN PWN, Warszawa Listwan I. i in.: Zarzdzanie kadrami. Wyd. 2. C.H. Beck, Warszawa s Luning P.A., Marcelio W.J., Jongen W.M.F.: Zarzdzanie jakoci ywnoci w ujciu technologiczno-menederskim. WNT, Warszawa s Łuczak J.: Jako usług certyfikacyjnych systemów zarzdzania. Oficyna Współczesna, Pozna Marciniak J.: Audyt funkcji personalnej w przedsibiorstwie. Of. Ekonom., Kraków s Meneder jakoci Analiza przypadków. Red. K. Lisiecka. AE, Katowice Midzynarodowe zarzdzanie rodowiskiem. Tom I. Interdyscyplinarne załoenia proekologicznego zarzdzania przedsibiorstwem. Red. A. Kryski. Wyd. C.H. Beck, Warszawa s Nowoczesne zarzdzanie jakoci. T. I Systemy zarzdzania, dokumentacja, procesy, audit. s. 178, T. II Metody i narzdzia jakoci, normalizacja, akredytacja, certyfikacja. s. 207, T. III Planowanie, wdraanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarzdzania jakoci. s. 180, T. IV System zarzdzania jakoci w praktyce. s Red. A. Tabor, M. Rczka, CS I OSJ Politechniki Krakowskiej im. T. Kociuszki, Kraków Opolski K., Modzelewski P.: Zarzdzanie jakoci w usługach publicznych. CeDeWu, Warszawa s Penc J.: Narodowe i midzynarodowe systemy zarzdzania Mylenie o jutrze w jednoczcej si Europie. Wyd. II. WSSM, Łód s Podstawy systemowego zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy. Red. D. Podgórski, Z. Pawłowska. CIOP-PIB, Warszawa Procedury i instrukcje zakładowego systemu HACCP z formularzami do zapisów. ODDK, Gdask Rae L.: Ocena pracy szkoleniowca. Oficyna Ekonomiczna, Kraków s Rybak M.: Etyka menedera społeczna odpowiedzialno przedsibiorstw. WN PWN, Warszawa s Schulz von Thun F., Ruppel J., Stratmann R.: Sztuka zarzdzania Psychologia komunikacji dla szefów i liderów. WAM, Kraków s Sikora T.: Narzdzia jakoci w doskonaleniu i zarzdzaniu jakoci. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków Standardy europejskie w zarzdzaniu zasobami ludzkimi. Red. M. Juchnowicz. Poltext, Warszawa s

12 Sutton R. J.: Bezpieczestwo telekomunikacji Praktyka i zarzdzanie. WKŁ, Warszawa s Szkoda J.: Sterowanie jakoci procesów produkcyjnych Teoria i praktyka. Wyd. Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego, Olsztyn Tyrała P., Stplewski B.: Controlling nowoczesn metod zarzdzania strategicznego. Adam Marszałek, Toru s Urbaniak M.: Zarzdzanie jakoci Teoria i praktyka. Difin, Warszawa s Whithead R.: Poradnik kierownika zespołu. WNT, Warszawa s Wicher J.: Bezpieczestwo samochodów i ruchu drogowego. WKŁ, Warszawa s Winiewska M.: Ksiga reklamacji z wyjanieniami i przykładem prowadzenia. ODDK, Gdask s. 32 (dokumenty zwizane z Ksig HACCP) Winiewska M.: Ksiga norm i przepisów. ODDK, Gdask s. 20 (dokumenty zwizane z Ksig HACCP) Witkowska H.: Poradnik wdraania HACCP w małych zakładach produkcyjnych, przetwórstwa i obrotu misem. ODDK, Gdask s Wo J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M.: Zachowania konsumentów Teoria i praktyka. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna s Współczesna metrologia Zagadnienia wybrane. Pr. zbior. WNT. Warszawa s Zarzdzanie jakoci. Red. J. Bagiski. Of. Wyd. PW, Warszawa s Zarzdzanie kadrami. T. Listwan i in. Wyd. 2. C.H. Beck, Warszawa s Zarzdzanie rodowiskowe Komentarz do norm serii ISO PKN, Warszawa s Zarzdzanie wiedz w polskich przedsibiorstwach. Błaszczuk A. i in. Of. Wydawnicza SGH, Warszawa Zarzdzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przej. Red. A. Pocztowski. Of. Ekonomiczna, Kraków s Zarzdzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Red. Z. Winiewski, A. Pocztowski Oficyna Ekonomiczna, Kraków s Zarzdzanie z pasj, czyli rozmowy z K. Matsushit. Tłum. i komentarz W.R. Pawlak. Wyd. FORUM, Pozna a ylicz T.: Ekonomia rodowiska i zasobów naturalnych. PWE, Warszawa s Ksiki wydane w 2003 r Antomides G., v. Raaij, W.F.: Zachowanie konsumenta. WN PWN, Warszawa s Arendarski J.: Niepewno pomiarów. OW PW, Warszawa s Audyt wewntrzny GMP, GHP, HACCP poradnik praktyczny. Red. M.R. Zdernowski ODDK, Gdask s Baehr J., Stawicki E., Antczak J.: Prawo energetyczne Komentarz. Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, s Bartes F. Srzednicki A.: Walka konkurencyjna przedsibiorstw. C.H. Beck, Warszawa s Berdowski J.B., Turlejska H.: HACCP System zapewnienie bezpieczestwa i jakoci zdrowotnej ywnoci. Europejski Instytut Jakoci, Warszawa s Black S.: Public relations. Of. Ekonomiczna, Kraków s Bossidy L., Charan R.: Realizacja Zasady wprowadzania planów w ycie. MT Biznes, Warszawa s Brown S. A.: Strategiczne podejcie do klienta. PWE, Warszawa s Buckingham M., Coffman C.: Po pierwsze: Złam wszelkie zasady Co najwiksi menederowie na wiecie robi inaczej. MT Biznes, Warszawa s Buckingham M., Coffman C.: Teraz odkryj swoje silne strony To rewolucyjny program ukazujcy jak rozwija wyjtkowe talenty i silne strony u siebie i u ludzi, którymi zarzdzamy. MT Biznes, Warszawa s Bugdol M.: Zarzdzanie przez jako Problemy społeczne. Opole s Cameron K. S., Quinn R. E.: Kultura organizacyjna diagnoza i zmiana. Of. Ekonomiczna, Kraków Chodyski A.: Innowacyjno i jako strategii rozwoju firmy. WSZM, Sosnowiec Chwałek J.: Obsługa klienta Jako usług. Podrcznik. WsiP, Warszawa s Ciechanowicz-McLean J.: Ochrona rodowiska w działalnoci gospodarczej. LexisNexis, Warszawa s Cook M.F.: Outsourcing funkcji personalnej. Of. Ekonom., Kraków s Covey R.S.: 7 nawyków skutecznego działania. Wyd. 3 popr. Rebis, Pozna s Czarnawska M. M.: Podstawy negocjacji i komunikacji. WSH, Pułtusk s Forsyth P.: Efektywne zarzdzanie czasem. Helion, Gliwice s Grajewski P.: Koncepcja struktury organizacji procesowej. Dom Organizatora, Toru s Gros U.: Zachowania organizacyjne w teorii i w praktyce zarzdzania. WN PWN, Warszawa s Grudowski P.: Jako, rodowisko i BHP w systemach zarzdzania. AJG-OPO Grudowski P.: Ksiga jakoci według normy ISO 9001:2000 Przykład z komentarzem Metodyka opracowywania. ODDK, Gdask s Heerkens G.R.: Jak zarzdza projektami. Wyd. RM, Warszawa s Hill N., Alexander J.: Pomiar satysfakcji i lojalnoci klientów. Of. Ekonom., Kraków s

13 Hudson H.: Doskonała ocena pracownika: wszystko, czego potrzebujesz, aby udało si za pierwszym razem. Rebis, Pozna s Hutyra A.: Umieszczanie na wyrobach oznakowania CE Zakres obowizywania Podstawowe zasady Praktyczne wskazówki. ODDK, Gdask s Ignatiuk S., Ignatiuk S.: Zarzdzanie strategiczne w wietle teorii I praktyki. Wyd. WSE w Białymstoku, Białystok s ISO dla małych firm - Metody postpowania - Poradnik Komitetu ISO/TC 176. PKN, Warszawa s Karaszewski R.: Systemy zarzdzania jakoci najwikszych korporacji wiata i ich dyfuzja (zjawisko, rozwój, znaczenie). Toru Kelley T.: Sztuka innowacji. MT Biznes, Warszawa s Kondej A.: Polowanie na klienta Jak nami manipuluj producenci i sprzedawcy 45 sztuczek i tricków. SBK Marketing, Białystok s Lech P.: Zintegrowane systemy zarzdzania ERP/ERP II Wykorzystanie w biznesie, wdraanie. Difin, Warszawa s Lock D.: Podstawy zarzdzania projektami. PWE, Warszawa s Lotko A.: Zarzdzanie relacjami z klientem. Politechnika Radomska, Radom Masłyk-Musiał E.: Organizacje w ruchu strategia zarzdzania zmianami. Oficyna Wydawnicza, Kraków s Mroek N.M., Chmielewski J.: Z certyfikatem do UE Konieczno i moda Poradnik dla kadej firmy. EUROPEX, Kraków s Narzdzia i praktyka zarzdzania zasobami ludzkimi. Red. M. Juchnowicz. Poltext, Warszawa s Opolski K., Dykowska G., Modonek M.: Zarzdzanie przez jako w usługach zdrowotnych teoria i praktyka. CeDeWu, Warszawa s Pande P.S., Neumann R.P., Covanagh R.R.: Six sigma. Liber, Warszawa s Pawlak Z.: Personalna funkcja firmy Procesy i procedury kadrowe. Poltext, Warszawa s Penc J.: Meneder w działaniu. T. I. Sekrety prowadzenia biznesu. s T. II. Skuteczne działanie i samodoskonalenie. s C.H. Beck, Warszawa Pieczonka A., Tabor A.: Vademecum jakoci. CSOSJ Politechniki Krakowskiej, Kraków s PM1 Poradnik w zakresie zarzdzania i sterowania jakoci dla menederów. Tłum. i adaptacja W.R. Pawlak. Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne dla Zagranicy. Orodek Sterowania Jakoci firmy Matsushita Corp. Forum Media s Podstawy kompleksowego zarzdzania jakoci TQM. Red. Nauk. J. Łacucki. Wyd. AE w Poznaniu, Pozna Podstawy systemu zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy Zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy. Red. A. Tabor, M. Rczka, A. Pieczorek. Politechnika Krakowska, Karków Proctor T.: Twórcze rozwizywanie problemów Podrcznik dla menederów. Gdaskie Wyd. Psychologiczne, Gdask s Radziszewski E.: Prawo ochrony rodowiska Przepisy i komentarze. LexisNexis, Warszawa s Robbins S.P.: Zachowania w organizacji. Wyd. 2 zm. PWE, Warszawa s Roberts-Phelps G.: wiczenia z zakresu obsługi klienta. Of. Ekonomiczna, Kraków s Rogala P., Brzozowski T.: Systemy zarzdzania jakoci i rodowiskiem. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław Sidor-Rzdkowska M.: Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników. Oficyna Ekonomiczna, Kraków s Sierpiska M., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsibiorstwie. WN PWN Warszawa s Strojny M.: Metody i narzdzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsibiorstwa. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa Targalski J.: Przedsibiorczo i zarzdzanie. C.H. Beck, Warszawa s Tiwana A.: Przewodnik po zarzdzaniu wiedz e-biznes i zastosowania CRM. Placet, Warszawa s Trocki M., Grucza B., Ogonek K.: Zarzdzanie projektami. PWE, Warszawa s Turlejska H.: Praktyczny poradnik wdraania systemu HACCP producenci ywnoci. ODDK, Gdask s Winiewska M.: Instrukta prowadzenia Ksigi HACCP z dokumentacj. ODDK, Gdask s Winiewska M.: Wzorcowa Ksiga HACCP z dokumentacj. ODDK, Gdask s Winiewska M.: Instrukta opracowania procedury auditu wewntrznego HACCP z dokumentacj. ODDK, Gdask s Winiewska M.: Uniwersalna lista kontrolna auditu wewntrznego HACCP. ODDK, Gdask s Zarzdzanie bezpieczestwem pracy Ocena ryzyka zawodowego. Red. J. Karaszewski. FORUM Sp. z o.o Zarzdzanie jakoci i bezpieczestwem ywnoci Integracja i informatyzacja systemów. Red. J. Kijowski, T. Sikora. WNT, Warszawa s Zarzdzanie produktem. Red. B. Sojkim, PWE, Warszawa Zarzdzanie przez jako Koncepcje, metody, studia przypadków. Red. E. Konarzewska-Gubała. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław s

14 Zarzdzanie zmian i okresem przejciowym. Tłum. z ang. K. Krzywicka-Szpor. MT Biznes, Warszawa s Zymonik Z.: Koszty jakoci w zarzdzaniu przedsibiorstwem. Wyd. 2. poszerzone. Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław s Ksiki wydane w 2002 r Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D.: Karta wyników zarzdzania zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków s Bizon-Górecka J.: Meneder jakoci w nowoczenie zarzdzanym przedsibiorstwie. OPO, Bydgoszcz Chłopek Z.: Ochrona rodowiska naturalnego. WKŁ, Warszawa.s Chodyski A.: Zarzdzanie rozwojem firmy Strategia jakoci ekologicznej. WSZiM, Sosnowiec Dejnaka A.: CRM Zarzdzanie kontaktami z klientami. Helion, Gliwice s DeMarco T., Lister T.: Czynnik ludzki Skteczne przedsiwzicia I wydajne zespoły. WNT, Warszawa s Dendura K.: Metodyka wdraania systemu zarzdzania jakoci w kształceniu akademickim. Fundacja WSM, Gdynia s Doskonalenie jakoci w bankach. Red. K. Opolski. CeDeWu, Warszawa s Dyché J.: CRM Relacje z klientami. Helion, Gliwice s Goldmann H.M.: Jak zdobywa klientów. Akademia Sukcesu Wyd. Studio EMKA, Warszawa s Gay Ch. L, Essinger J.: Outsourcing strategiczny Koncepcja, modele I wdraanie. Of. Ekonomiczna, Kraków s HACCP i higiena ywnoci. Red. L. Owczarek. WEKA, Warszawa Publikacja jest co par miesicy uzupełniana i aktualizowana Haffer R.: Systemy zarzdzania jakoci w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsibiorstw. Wyd. UMK, Toru Jako zasobów pracy. Kultura kompetencje konkurencyjno. Red A. Sajkiewicz. Poltext, Warszawa s Janowska Z.: Zarzdzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa s Jurkowski R.: Prawne i ekonomiczne aspekty zarzdzania ludmi. DW ABC, Warszawa s Kachniewska M.: Zarzdzanie jakoci usług turystycznych. Difin, Warszawa s Kaczmarek T.: Zarzdzanie ryzykiem handlowym, finansowym i produkcyjnym. ODDK, Gdask Kaplan R. S., Cooper R.: Zarzdzanie kosztami I efektywnoci. Wyd. II. Of. Ekonomiczna, Kraków s Kiełtyka L.: Komunikacja w zarzdzaniu Techniki, narzdzie i formy przekazu informacji. Placet, Warszawa s Kolman R.: Jako ycia na co dzie. OPO, Bydgoszcz Konkurencyjno przedsibiorstw Nowe podejcie. Red. nauk. E. Skawiska. WN PWN, Wwarszawa Pozna s Korytkowski J.: Wykaz obowizków uytkownika rodowiska i organów administracji w latach ODDK, Gdask s Kossowska M., Sołtysiska J.: Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Of. Ekonom., Kraków s Kozioł L.: Motywacja w pracy Determinanty ekonomiczno-organizacyjne. WN PWN Warszawa- Kraków s Kuc B. R.: Audyt wewntrzny Teoria i praktyka. Wyd. Menederskie PTM, s Lipka A.: Ryzyko personalne Szanse i zagroenia zarzdzania zasobami ludzkimi. Poltext, Warszawa s Lisiecka K.: Kreowanie jakoci uwarunkowania, strategie, techniki. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice s Lock D.: Podrcznik zarzdzania jakoci. PWN, Warszawa Maciejowski T.: Relacje z kluczowymi klientami Analiza i zarzdzanie. Of. Ekonom., Kraków s Majchrzak J.: Zarzdzanie zmianami w przedsibiorstwie. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Pozna Mayo A.: Kształtowanie strategii szkole i rozwoju pracowników. Of. Ekonom., Kraków s Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwizywaniu problemów zarzdzania. Wyd. 3. WN PWN, Warszawa s Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A.: Zarzdzanie przedsibiorstwem XXI wieku Wybrane koncepcje i metody. Wyd. Difin, Warszawa s Najlepsze praktyki zarzdzania kapitałem ludzkim. Red. A. Ludwiczyski. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa s Najlepsze praktyki zarzdzania zasobami ludzkimi w Polsce Studia przypadków. Red. A. Pocztowski. Oficyna Ekonomiczna, DW ABC Warszawa-Kraków s Od zarzdzania rodowiskiem do zintegrowanego. Red. A. Matuszak-Flejszman. PZITS, Pozna s Parsloe E., Wray M.: Trener i mentor Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia si. Of. Ekonomiczna, Kraków s

15 Pawłowska Z.: System zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy w przedsibiorstwie. CIOP- PIB, Warszwa s Podrcznik zarzdzania jakoci. Red. nauk. D. Lock. WN PWN, Warszawa s Poradnik menedera jakoci Metody i narzdzia stosowane w zarzdzaniu jakoci. WEKA, Warszawa Publikacja jest co par miesicy uzupełniana i aktualizowana P1P Poradnik w zakresie zarzdzania i sterowania jakoci dla pracowników pierwszoliniowych. WEKA, Warszawa s Powałowski A., Koraluk S.: Prawo ochrony konsumentów. Wyd. Prawo i Praktyka gospodarcza, Watszawa Pritchard C. L.: Zarzdzanie ryzykiem w projektach Teoria i praktyka. WIG-Press, Warszawa Probst G., Raub S., Romhardt P.: Zarzdzanie wiedz w organizacji. Of. Ekonom., Kraków s Robbins S. P., DeCenzo D. A.: Podstawy zarzdzania. PWE, Warszawa s Rozwój pracownika Przesłanki, cele, instrumenty. Red. A. Szałkowski. Poltext, Warszawa s Sajkiewicz A., Sajkiewicz Ł.: Nowe metody pracy z ludmi. Poltext, Warszawa s Sikorski Cz.: Kultura organizacyjna. C.H. Beck, Warszawa s Stabryła A.: Zarzdzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. WN PWN, Warszawa Kraków s Stevenson N.: Motywowanie pracowników Praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubi traci czasu. Liber, Warszawa s Struyna L.: Doskonalenie jakoci zarzdzania zasobami ludzkimi w małych firmach. Akademia Ekonomiczna, Katowice Szkoda J.: Zarzdzanie jakoci w procesach realizacji maszyn i urzdze technicznych. Wyd. UWM, Olsztyn Turzeniecka D.: Ocena niepewnoci wyników pomiaru. WN PWN, Warszawa Winiewska M.: Normy ISO serii 9000:2000 Wymagania analiza, wdraanie. ODiDK, Gdask s Wyraanie niepewnoci pomiaru analitycznego. Przewodnik EURACHEM/CIT AC, wyd. 2 s. 180, Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, Biuletyn Informacyjny Nr 2/37/ Zalewski R. I.: Zarzdzanie jakoci w produkcji ywnoci. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna s Zbuduj swój system zarzdzania jakoci Poradnik wdraania norm ISO 9001 i Jabłoski A. i in. Min. Gospodarki, Dep. Turystyki, Warszawa 5.11 Ksiki wydane w 2001 r Antoszkiewicz J.D., Pawlak Z.: Techniki menederskie skuteczne zarzdzanie firm. Poltext, Warszawa s Bellabara A., Radtke Ph., Wilmes D.: Skuteczne zarzdzanie kontaktami z klientem. Oficyna Wydawnicza Spectrum, Warszawa s Bernstel J.B., Windhaus S.: Dobra organizacja. K.E. Liber, Warszawa s Blaik P.: Logistyka. Wyd. II rozszerzone. PWE, Warszawa s Bramley P.: Ocena efektywnoci szkole. DW ABC, Kraków s Bugdol M.: Zarzdzanie jakoci w administracji samorzdowej. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole Cascio W.F.: Kalkulacja kosztów zarobków ludzkich. DW ABC, Kraków s Cheverton P.: Zarzdzanie kluczowymi klientami. Of. Ekonom., DW ABC, Kraków s Chong Y.Y., Brown EM: Zarzdzanie ryzykiem projektu. DW ABC, Kraków s J. Ciechanowicz-McLean: Midzynarodowe prawo ochrony rodowiska. LexisNexis, Warszawa s Dale M.: Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników. Of. Ekonom., DW ABC, Kraków s Dworczyk M., Szlasa R.: Zarzdzanie innowacjami Wpływ innowacyjnoci na wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw. OW PW, Warszawa 2001 s Dyrektywa maszynowa Wydanie zaktualizowane Wprowadzanie maszyn na rynek Unii Europejskiej Wymagania techniczne. Fundusz Europejski, Warszawa s Edvinoon L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny. WN PWN, Warszawa s Engel Z.: Ochrona rodowiska przed drganiami i hałasem. WN PWN, Warszawa s Etyka biznesu w działaniu Dowiadczenia i perspektywy. Red. W. Gasparski, J. Dietl. WN PWN, Warszawa s Grabowska G.: Europejskie prawo ochrony rodowiska. LexisNexis, Warszawa s Gruszka A., Niegowska E.: Komentarz do norm ISO 9000:2000. PKN, Warszawa s Hiam A.: Dyrektor zarzdzajcy Narzdzia i metody wspomagajce podejmowanie decyzji. Wyd. II. Of. Ekonomiczna, Kraków s Jazdon A.: Doskonalenie zarzdzania jakoci. OPO, Bydgoszcz Kaplan R., Norton D.: Strategiczna karta wyników. Centrum Informacji Menedera, Warszawa Karaszewski R.: TQM Teoria i praktyka. TNOiK, Dom Organizatora, Toru s. 300, wyd. II rozszerzone Katzenbach J. R., Smith D.K.: Siła zespołów Wpływ pracy zespołowej na efektywno organizacji. Of. Ekonom., Kraków s Lundy O., Cowling A.: Strategiczne zarzdzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków Łtowska E.: Ochrona niektórych praw konsumentów. Wyd. 3. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa s

16 Łunarski J.: Systemy jakoci, normalizacji i certyfikacji wyrobów. OW Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Matuszczak-Flejszman A.: Jak skutecznie wdroy system zarzdzania rodowiskowego wg normy ISO Polskie zrzeszenie Inynierów i Techników Sanitarnych, Pozna s Morgan G.: Wyobrania organizacyjna Nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarzdzania. WN PWN, Warszawa s Motywowanie w przedsibiorstwie i uwalnianie ludzkiej produktywnoci. Wyd. II. Red. Z. Jasiski. Placet, Warszawa s Muhlemann A.P., Oakland J. S., Lockyer K.G.: Zarzdzanie Produkcja i usługi. WN PWN, Warszawa s Nowe regulacje dotyczce ocen oddziaływania na rodowisko oraz dostpu do informacji o rodowisku i jego ochronie. Red. A. Tyszecki, Problemy Ocen rodowiskowych. EKOKONSULT, Gdask s Ocena zgodnoci oraz certyfikacja wyrobów i usług Praktyczny poradnik dla producentówi dystrybutorów. Red. M. Walczak. Verlag Dashöfer, Warszawa 2001 Publikacja jest co par miesicy uzupełniana i aktualizowana Pacana A., Mec A.: Systemy zarzdzania jakoci zgodne z wymaganiami norm ISO serii OW Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Pawłowska Z., Pciłło M.: Jak zarzdza bezpieczestwem i higien pracy i osign sukces? CIOP, Warszawa Podgórski D.: Wytyczne integracji systemów zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy z systemami TQM. CIOP, Warszawa s Pomykalski A.: Zarzdzanie innowacjami. WN PWN, Warszawa s Pozwolenia zintegrowane Nowy instrument w ochronie rodowiska. Red. A. Pochyluk i J. Szymaski. EKOKONSULT, Gdask s Prozorowicz M.: Ekonomiczne determinenty kształtowania jakoci wyrobu w przedsibiorstwie. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin s Seria ISO 9000:2000 Nowoczesne zarzdzanie jakoci Poradnik dla przedsibiorstw w zakresie norm serii 9000:2000 rozszerzony o ISO i PN-N Red. A. Gach. Verlag Dashöfer, Warszawa Publikacja jest co par miesicy uzupełniana i aktualizowana Sp J., Pacana A.: Metody i narzdzia zarzdzania jakoci. OW Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilber D. R.: Kierowanie. Wyd. II zm. PWE, Warszawa s Tarczyski W., Mojsiewicz M.: Zarzdzanie ryzykiem. PWE, Warszawa s Trocki M.: Outsourcing. PWE, Warszawa s Ulrich D.: Liderzy zarzdzania zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, DW ABC, Kraków s Watson T.J.: W poszukiwaniu doskonałego zarzdzania. WN PWN, Warszawa s Wdraanie dyrektyw opartych na koncepcji nowego i globalnego podejcia - Przewodnik opracowany przez Komisj Europejsk. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa s Wheeler J.: Moc innowacyjnego mylenia. Amber, Warszawa s Wymagania bezpieczestwa dla maszyn umieszczanych na rynkach Unii Europejskiej i na rynku Polski. Informator dla polskich podmiotów gospodarczych. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa s Wymagania zasadnicze dotyczce sprztu elektrycznego m. in. wprowadzanego na rynek UE i na rynek Polski. Informator dla Polskich Podmiotów Gospodarczych. Ministerstwo Gospodarki. Departament Polityki Przemysłowej, Warszawa s Wyraanie niepewnoci pomiaru przy wzorcowaniu. GUM, Warszawa Wytyczne do systemów zarzdzania bezpieczestwem i higien pracy ILO OSH CIOP, Warszawa s Zachowanie konsumentów Koncepcje i badania europejskie. Red.: M. Lambtin i in. WN PWN, Warszawa s Zapewnienie jakoci kształcenia w szkole wyszej. Red. K. Lisiecka. AE, Katowice Zarzdzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Difin, Warszawa s Zarzdzanie jakoci w administracji samorzdowej Pierwsze dowiadczenia krajowe. Red. B. Turowski. UMBRELLA Stowarzyszenie Konsultantów, Warszawa s Zarzdzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej. Red. K. Makowski. Poltext, Warszawa s Zarzdzanie strategiczne kapitałem ludzkim. Red. A. Ludwiczyski, K. Stabiska. Poltext, Warszawa Zarzdzanie rodowiskiem. Red. Z. Nowak. Cz. I s. 380, Cz. II s. 364 Wyd. Politechniki lskiej, Gliwice Zarzdzanie zasobami ludzkimi. Red. Z. Winiewski. Uniwersytet im. M. Kopernika, Toru Zasoby ludzkie w firmie. Red. A. Sajkiewicz. Poltext, Warszawa 5.10 Ksiki wydane w 2000 r Aczel A.D.: Statystyka w zarzdzaniu. WN PWN, Warszawa s Bartz B.: Midzynarodowa certyfikacja jakoci kształcenia. Szkoła Wysza im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock Bendell T., Boulter L.: Benchmarking. PSP, Kraków Butterbrodt D., Tammler U.: Techniki zarzdzania rodowiskowego. Oficyna Wydawnicza Spectrum, Warszawa s

17 Butterbrodt D., Tammler U.: System zarzdzania rodowiskowego Audit rodowiskowy. Oficyna Wydawnicza Spectrum, Warszawa s Chabiera J., Doroszewicz S., Zbierachowska A.: Zarzdzanie jakoci. Centrum Informacji Menedera, Warszawa s Chodyski A.: Projakociowe zarzdzanie rozwojem produkcji w przedsibiorstwie. WSZiM, Bielsko- Biała Dahlagaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K.: Podstawy zarzdzania jakoci. WN PWN, Warszawa s Drucker P.F.: Zarzdzanie w XXI wieku. Muza, Warszawa Dwiliski L.: Zarzdzanie jakoci i niezawodnoci wyrobów. OW PW, Warszawa s Etyka biznesu. Red. J. Dietl, W. Gasparski. WN PWN, Warszawa s Europejska wizja jakoci spojrzenie w przyszło. Tłum. z ang. PCBC, Warszawa s Gasparski W.: Wykłady z etyki biznesu. WSPiZ, Warszawa 2000 s Gnela B.: Odpowiedzialno za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny. Zakamycze Jako usług bankowych i ubezpieczeniowych Diagnoza, determinanty, segmentacja. Red. Nauk. J. Garczarczyk. AE Pozna s Jako w banku w teorii i praktyce. Red. K. Opolski, CeDeWu, Warszawa Jasiczak J.: Zarzdzanie jakoci w instytucji finansowej. Zeszyty Naukowe Zarzdzanie i Komunikacja. WSKiZ, Pozna s Jedliski M.: Jako w nowoczesnym zarzdzaniu. Zachodniopomorka Szkoła Biznesu w Szczecinie, Szczecin Jurkowski R.: Zarzdzanie personelem Proces kadrowy i jego prawne aspekty. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa s Kaplan R. S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników Jak przełoy strategie na działania. WN PWN, Warszawa s. 275 (+ 2 płyty CD z przykładowym oprogramowaniem) Kaplan R. S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników Praktyka. CIM, Warszawa s Karczewski J.: System zarzdzania bezpieczestwem pracy. OD i DK, Gdask Oliwa s Klimpel A.: Zapewnienie jakoci w spawalnictwie. Oficyna Wydawnicza Spectrum, Warszawa s Konecki K.: Studia z metodologii bada jakociowych Teoria ugruntowana. WN PWN, Warszawa s Kostera M.: Zarzdzanie personelem. PWE, Warszawa s Komiski A.K.: Zarzdzanie w warunkach niepewnoci. WN PWN, Warszawa s Krawiec F.: Zarzdzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi. Difin, Warszawa s Kuc B.R.: Audyt wewntrzny teoria i praktyka. Wyd. Menederskie PTM, Warszawa Lipka A.: Strategie personalne firmy. PSB, Kraków Lipka A.: Ryzyko personalne Szanse i zagroenia zarzdzania zasobami ludzkimi. Poltext, Warszawa s Maleszka A.: Wprowadzenie do statystycznego sterowania procesem. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna s Masłyk-Musiał E.: Strategiczne zarzdzanie zasobami ludzkimi. OWPW, Warszawa s Meneder jakoci. Red. J. Bagiski. OWPW, Warszawa s Metody i narzdzia doskonalenia jakoci. T. 1 Red. E. Krodkiewska-Skoczylas. Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Warszawa s Metrologia w systemach jakoci 3. T. 1 i 2. Politechnika witokrzyska, Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Kielce Meyer K.: BHP przy eksploatacji i instalacji urzdze energetycznych. ODiKD, Gdask s Nonaka J., Takeuchi H.: Kierowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa s Oakland J., Morris P.: TQM - Ilustrowany przewodnik menederów. Centrum Informacji Menedera, Warszawa s Obłój K.: Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa s Odpowiedzialno za produkt Praktyczny przewodnik dla producentów, sprzedawców i importerów. Wyd. Forum, Pozna 12 Publikacja jest co par miesicy uzupełniana i aktualizowana Pawlak W.R.: Praktyki 5S w przedsibiorstwach i instytucjach, czyli dbało o porzdek i skuteczne gospodarowanie. WEKA, Warszawa 2000 s Pernal E.: Taktownie, profesjonalnie, elegancko, czyli etykieta w biznesie. ODiDK, Gdask s Piotrowski J., Kostyrko K.: Wzorcowanie aparatury pomiarowej Podstawy teoretyczne i trasabilno według norm ISO 9000 i zalece midzynarodowych. WN PWN, Warszawa s Przedsibiorstwo przyszłoci. Red. W. Grudzewski, I. Hejduk. Difin, Warszawa Rola konsultacji i negocjacji społecznych w procedurze uzgadniania definicji zmieniajcych rodowisko Wybór materiałów. Red. W. Lenart. Ministerstwo rodowiska, EKO-KONSULT, Gdask s Rozwój firmy Zarzdzanie, jako, warto. BIT i WSMiZ, Bielsko-Biała Rösch B., Hummel T.: Poradnik wdraania QS 9000 i VDA 6.1. Oficyna Wydawnicza Spectrum, Warszawa s Skrzypek E.: Jako i efektywno. UMCS, Lublin s Sosnowska A., Łabejko S., Kłopotek A.: Zarzdzanie firm innowacyjn. Difin, Warszawa s Srzednicki A., Sokołowicz W.: ISO system zapewnienia jakoci. Wyd. C.H. Beck, Warszawa s Tkaczyk S.: Inynieria jakoci a inynieria materiałowa. ORGMASZ. Warszawa s

18 Wilmes D., Radtke Ph., Aurich M.: Controlling w TQM. Oficyna Wydawnicza Spectrum, Warszawa s Winiewska M.: Normy ISO serii 9000 oraz metoda HACCP w zakładowym systemie jakoci przedsibiorstwa spoywczego. ODiDK, Gdask Oliwa s Winiewska M.: Droga przedsibiorstwa do uzyskania certyfikatu ISO serii 9000 Praktyczny poradnik menedera. ODiDK, Gdask Oliwa s Wojciechowski H.: ISO 9000 w praktyce Dokumentowanie, wdraanie, przykłady. ODiDK, Gdask Oliwa s Womack J.P., Jones D.T.: Odchudzanie firm Eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu. CIM, Warszawa s Zarzdzanie jakoci. T. I-VI. Praca zbiorowa pod red. A. Tabora i W. Rczki. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków Zarzdzanie jakoci według nowych norm serii ISO WEKA, Warszawa 12 Publikacja jest co par miesicy uzupełniana i aktualizowana Zarzdzanie kapitałem ludzkim w przedsibiorstwie. Red. M. Rybak. Monografie i Opracowania 470, IFGN 41, Warszawa Zmiana warunkiem sukcesu zarzdzanie przełomu wieków. Red. J. Skalik. Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław 5.9 Ksiki wydane w 1999 r Bonstingi J. J.: Szkoły jakoci Wprowadzenie do TQM w edukacji. CODN, Warszawa, wyd Brauer J.-P., Kühme E.U.: Poradnik wdraania systemu zarzdzania jakoci wg ISO Oficyna Wydawnicza Spectrum, Warszawa s Burton C., Michael N.: Zarzdzanie projektem. Astrum, Wrocław s Chryssides G.D., Koter J.H.: Wprowadzenie do etyki biznesu. WN PWN, Warszawa s Ciechanowicz J.: Midzynarodowe prawo ochrony rodowiska. PWN, Warszawa Denny R.: Motywowanie do zwycistwa. IFC Press, Kraków Efektywno certyfikacji systemów jakoci. Red. T. Wawak. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa Gick A., Tarczyska M.: Motywowanie pracowników. PWE, Warszawa Hammer M.: Reinynieria i jej nastpstwa. WN PWN s Iwasiewicz A.: Zarzdzanie jakoci Podstawowe problemy i metody. WN PWN, Warszawa s Jackson J.: Biznes i moralno. WN PWN, Warszawa s Jako zarzdzania przedsibiorstwem. Red. A. Sajkiewicz. Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Monografie i Opracowania 455, Warszawa Janikowski R.: Zarzdzanie ekologiczne. AOW PLJ, Warszawa Klimpel A., Szymaski A.: Wymagania jakociowe w spawalnictwie. Oficyna Wydawnicza Spectrum, Warszawa s Koch R.: Zasada Lepsze efekty mniejszym nakładem sił i rodków. Medium, Warszawa s Manganelli R.L., Klein M.M.: Reengineering Metoda usprawniania organizacji. PWE, Warszawa s Meneder jakoci. Rozwizywanie problemów w praktyce przedsibiorstw. Red. K. Lisiecka. AE im. A. Adamieckiego w Katowicach, Kolegium Zarzdzania, Katowice Nasza wspólna przyszło. Midzynarodowe Forum Zarzdzania rodowiskowego ISO Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Warszawa s Nierzwicki W. i in.: Zarzdzanie jakoci, wybrane zagadnienia. ODiDK, Gdask Nikodemska-Wołowik A. H.: Jakociowe badania marketingowe. PWE, Warszawa s Ochrona rodowiska w wietle przepisów wynikajcych z reform administracji pastwowej i integracji Polski z UE. Red. W. Sokołowska. Wyd. Ekonomia i rodowisko, Białystok Pawlak W.R.: Motywacja personelu skutecznym narzdziem menedera Poradnik menedera jakoci. Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Warszawa s Piekowski R.: Jako energii elektrycznej w sieciach zasilajcych. Stan aktualny i tendencje rozwojowe. Opracowanie analityczno-syntetyczne. Instytut Elektrotechniki, Warszawa s Pochyluk R., Gradowski P., Szymaski J.: Zasady wdraania systemu zarzdzania rodowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO EKOKONSULT, Gdask s Reu H., Przybyła C.: Projekt ISO 9001: Komentarz. Oficyna Wydawnicza Spectrum, Warszawa s Rothery B.: ISO i ISO Agencja Informacji Wydawniczych IPS, Warszawa s Sikorski C.: Zachowanie ludzi w organizacjach. WN PWN, Warszawa s Strategia zarzdzania rodowiskowego w przedsibiorstwie i gminie. Red. Nauk. R. Miłaszewski. PZITS, Pozna-Bialystok s Szczepaska K.: Techniki menederskie w TQM. Alfa-Wero, Warszawa s Wrzosek S.: Zarzdzanie rodowiskiem przez administracj publiczn w Polsce. DWiP Politechniki Białostockiej, Białystok s Wykaz akredytowanych przez PCBC jednostek certyfikujcych wyroby, systemy zarzdzania i personel. Wyd. PCBC, Warszawa s Wymagania dotyczce dopuszczalnej emisji hałasu dla maszyn umieszczanych na rynkach Unii Europejskiej i na rynku Polski. Ministerstwo Gospodarki, Departament Polityki Przemysłowej, Warszawa s

19 Wyraanie niepewnoci pomiaru. Przewodnik GUM, Warszawa s Zarzdzanie jakoci Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa pod red. W.Nieszwickiego ODiDK, Gdask Oliwa s Zintegrowane systemy zarzdzania. Praca zbiorowa pod red. J. Bagiskiego i E. Górskiej. Warszawa s uber R.: Zarzdzanie przedsiwziciami. OWPW, Warszawa 5.8 Ksiki wydane w 1998 r Analiza elementów koncepcji zarzdzania przez jako (TQM) oraz zasady reorganizacji procesów zarzdzania w przedsibiorstwie. CIOP, Warszawa Bełdowski T.: Znakowanie wyrobów znakiem B i CE - Poradnik dla producentów i handlowców. Agencja Informacji Wydawniczych IPS, Warszawa s Blanchard K., O Connor M.: Zarzdzanie poprzez wartoci. Studio EMKA, Warszawa Carr D.K., Hard K.J., Trahant W.J.: Zarzdzanie procesami zmian. WN PWN, Warszawa s Drummond H.: W pogoni za jakoci - Total Quality Management. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa s Dyrektywy dotyczce niskiego napicia i kompatybilnoci elektromagnetycznej. Fundusz Współpracy, Warszawa s Ginnis Mc A. L.: Sztuka motywacji, czyli wydoby z ludzi to, co w nich najlepsze. Oficyna Wydawnicza Vacatio, Warszawa Glazer T.: Projektowanie i doskonalenie systemu jakoci. ORGMASZ, Warszawa s Hamana T., Takahashi M.: Podrcznik programu HOPP Przewodnik metodyczny. Agencja Relex, wyd. 3, Warszawa Kanholm J.: ISO Wymagania bez tajemnic - Przewodnik. Alfa-Wero, Warszawa s Kanholm J.: ISO Dokumentacja - Ksiga jakoci i procedury operacyjne. Alfa-Wero, Warszawa s Kanholm J.: ISO Wdraanie w twojej firmie - Samouczek dla pracowników. Alfa-Wero, Warszawa s Kanholm J.: ISO System jakoci - Przygotowanie do auditu certyfikacyjnego. Alfa-Wero, Warszawa s Kreier E., Łuczak J.: ISO Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakoci. Wydawnictwo Forum, Pozna Latzko W. J., Saunders D. M.: Cztery dni z dr. Demingiem - Nowoczesna teoria zarzdzania. WNT, Warszawa s Lenartowicz H.: Zarzdzanie jakoci w pielgniarstwie: CEM, Warszawa Lewandowski J.: Zarzdzanie jakoci Jako, ergonomia, bezpieczestwo pracy, ochrona rodowiska. Wyd. Marcus, Łód Łunarski J.: Zarzdzanie jakoci. WSIiZ, Rzeszów McGinnis A.L.: Sztuka motywacji, czyli jak wydoby z ludzi to, co w nich najlepsze. Oficyna Wydawnicza Vacatio, Warszawa Myszewski J. M.: Zarzdzanie zmiennoci - Systemowe spojrzenie na metody statystyczne w zarzdzaniu jakoci. ORGMASZ, Warszawa s Nowicki M., Wasilewski L.: Przewodnik po dyrektywach nowego podejcia Unii Europejskiej. ORGMASZ, Warszawa s Opolski K.: Strategia jakoci w nowoczesnym zarzdzaniu bankiem. Olympus, Warszawa Pietkiewicz E.: Etykieta menedera. CIM, Warszawa s Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na rodowisko. Red. Lenart W., Tyszecki A., EKOKONSULT, Gdask s Praktyczny Poradnik - Certyfikat CE w zakresie kompatybilnoci elektromagnetycznej. Alfa-Weka, Warszawa Publikacja jest co par miesicy uzupełniana i aktualizowana Poskrobko B.: Zarzdzanie rodowiskiem. PWE, Warszawa Pratley P.: Etyka w biznesie. Gebethner i S-ka, Warszawa s Proctor T.: Zarzdzanie twórcze. Gebethner i S-ka, Warszawa s Small J.E.: ISO 9000 dla dyrektorów. WN Alfa-Wero, Warszawa s Sprzt elektryczny niskiego napicia - Dyrektywa niskonapiciowa 73/23/EWG + 93/68/EWG (Tekst ujednolicony na podstawie tekstu oficjalnego) - Wytyczne stosowania - Oznaczenie CE - Deklaracja zgodnoci. Ministerstwo Gospodarki - Instytut Elektrotechniki. Wydawnictwo Ksikowe Instytutu Elektrotechniki, Warszawa s Sternberg E.: Czysty biznes Etyka biznesu w działaniu. WN PWN, Warszawa s Systemy Jakoci a integracja europejska. II Midzynarodowe Sympozjum. Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Krynica s Szczepaska K.: Kompleksowe zarzdzanie jakoci TQM. Warszawa Urbaniak M.: Strategia jakoci w marketingu przemysłowym. Alfa-Wero, Warszawa s Wasilewski L.: Europejski kontekst zarzdzania jakoci. ORGMASZ, Warszawa s Wasilewski L.: Podstawy zarzdzania jakoci. WSPiZ, Warszawa 82

20 Wdraanie TQM, norm ISO 9000 i ISO w urzdach administracji publicznej i w przedsibiorstwach. Praca zbiorowa pod red. T. Wawaka. Wysza Szkoła Administracji, Bielsko-Biała zeszyt 2 s Winter G.: Przewodnik rodowiskowego zarzdzania przedsibiorstwem Czysty zysk. Centrum Edukacji Zarzdzania Ochron rodowiska Zalewski R.: Zarzdzanie jakoci w zakładach przetwórstwa rolno-spoywczego. Dom Organizatora TNOiK, Toru Zbiegie-Macig L.: Kultura w organizacji Identyfikacja kultury znanych firm. WN PWN, Warszawa 1998 s Zmieniajce si przedsibiorstwo w zmieniajcej si politycznie Europie. Praca zbiorowa pod red. naukow T. Wawaka. Wyd. Informacji Ekonomicznej UJ przy udziale Polskiego FORUM ISO 9000, Kraków T s. 269, T s. 486, T s Ksiki wydane w 1997 r Ansell T.: Zarzdzanie jakoci w sektorze usług finansowych. ZBP, Warszawa s Balon U., Skrzypek M.: Konsumencka akceptacja jakoci towarów. EJB, Kraków s Bank J.: Zarzdzanie przez jako. Gebethner i Ska, Warszawa s Clarke L.: Zarzdzanie zmian. Gebethner i Ska, Warszawa s Dwiliski L.: Wybrane zagadnienia jakoci i niezawodnoci wyrobów. OW PW, Warszawa s Grouard B., Meston F.: Kierowanie zmianami w przedsibiorstwie Jak osign sukces. Poltext, Warszawa Kłos Z.: Kształtowanie kultury przedsibiorstwa. ITE, Radom s Kolman R., Krukowski K.: Nowoczesne systemy jakoci. Poradnik TNOiK, Bydgoszcz Koszty i korzyci wdraania systemu jakoci w przedsibiorstwie. Praca zbiorowa pod red. T. Wawaka. Wyd. II poszerzone. Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Warszawa s Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.: Energetyka a ochrona rodowiska. WNT, Warszawa Maleszka A.: Narzdzia sterowania jakoci w polskiej gospodarce wolnorynkowej. ZN AE Seria II, Pozna Metrologia w systemach jakoci 2. T. 1 i 2. Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Mikołajki Mudie P., Cottam A.: Usługi: Zarzdzanie i marketing. WN PWN, Warszawa s Peppard J., Rowland P.: Re - Engineering. Gebethner i Ska, Warszawa s Pietrzkiewicz t.: Zasady etyczne w zarzdzaniu gospodarczym. ORGMASZ, Warszawa s Praktyczne zarzdzanie jakoci - Metody i narzdzia stosowane do planowania i utrzymywania systemów jakoci w przedsibiorstwie wg norm serii ISO Alfa-Weka, Warszawa Publikacja jest co par miesicy uzupełniana i aktualizowana Sloman M.: Strategia szkolenia pracowników. WN PWN, Warszawa s Quality System Requirements QS ISO, wyd s Smans P., Ver Elst G.: ISO Gwarancja jakoci - Przewodnik. Alfa-Wero, Warszawa s Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakoci. Red. T. Wawak. IV Sympozjum Klubu POLSKIE FORUM ISO EJB, Kraków s Steinbeck H. H.: Total Quality Management Kompleksowe zarzdzanie jakoci. Placet, Warszawa System jakoci w wytwarzaniu maszyn. Red. J. Zymonik, Z. Zymonik. SIMPRESS, Wrocław s Wawak T.: Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakoci. EJB, Kraków Zarzdzanie jakoci w przedsibiorstwie. Red. J. Łacucki. OW OPT Bydgoszcz s Ksiki wydane w 1996 r Buch Jensen P.: ISO Przewodnik i komentarz. Alfa-Wero, Warszawa s. 130 T pozycj w niektórych bibliotekach mona znale pod Jensen P.B Buchner-Jeziorska A., Boczkowski A.: Procedury i negocjacje, jako kształcenia w szkole wyszej. Instytut Socjologii UŁ, Łód Dendura K.: Podstawy zarzdzania jakoci. WSM, Gdynia Geffroy E. K.: Clienting jedyne co przeszkadza, to klient. Placet, Warszawa Grudowski P. i in.: Zarzdzanie jakoci. PC, Gdask Hammer M., Champy J.: Reengineering w przedsibiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa Hryniewicz O.: Nowoczesne metody statystycznego sterowania jakoci. IBS PAN, Omnitech Press, Warszawa Kay J.: Podstawy sukcesu firmy. PWE, Warszawa Koronacki J., Thompson J.R.: Statystyczne sterowanie procesem. AOW PLJ, W-wa McKenna E., Beeck N.: Zarzdzanie zasobami ludzkimi. Gebethner i s-ka, Warszawa s Metrologia w systemach jakoci. Klub POLSKIE FORUM ISO 9000, Polanica Zdrój Midzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii. GUM, Warszawa s Pocztowski A.: Zarzdzanie zasobami ludzkimi. Ossolineum, Wrocław Podstawy inynierii jakoci. Red. A. Hernas. Wyd. Politechnika lska, Gliwice Poradnik opracowania i wdroenia systemu jakoci według ISO Polskie FORUM ISO Komisja Problemowa Wdraania Systemów Jakoci, Warszawa s

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Copyright by Piotr Jedynak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2007 All rights reserved

Copyright by Piotr Jedynak & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2007 All rights reserved Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ RECENZENCI prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek dr

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie (zestawienie tematyczne w wyborze)

Organizacja i zarządzanie (zestawienie tematyczne w wyborze) BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SKIERNIEWICACH ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice tel./fax (46) 833-40-13, http://www.bpsk.nets.pl, e-mail: biblioteka@bpsk.net Skierniewice, listopad 2014 Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego -------------

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego ------------- OPIS KURSU/PRZEDMIOTU Tytuł kursu/przedmiotu Podstawy Zarządzania Projektami Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego dr inż. Kazimierz Frączkowski dr inż. Bogumił Tomasz Dałkowski GET Manager dr inż.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji

Bardziej szczegółowo

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH

LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH LISTA UDOSTĘPNIONYCH TYTUŁÓW WYDAŃ ELEKTRONICZNYCH L.p. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 13 Administracja publiczna 978-83-01-14995-6 2 93673 Aksjologia życia publicznego 978-83-7405-582-6 3 96021 Aksjomaty prawa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Barbara Bobińska* Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie

Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie Dr hab. Piotr Walentynowicz Doświadczenie konsultingowe, naukowe i organizatorskie 02.1996-06.1996 Konsultant w spółce Izolacja Nidzica SA w Nidzicy, 09.1997 Analiza systemu produkcyjnego firmy "Franke

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu

SYLLABUS. Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji. Nazwa. Typ przedmiotu. Poziom. Podstawowy. przedmiotu Kierunek Specjalność Nazwa przedmiotu Typ przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów, semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ekonomia Ekonomia Przedsiębiorstwa I stopień Teoria podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Istota inżynierii produkcji Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Definicja inżynierii produkcji jako jednej z podstawowych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne

Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne Spis treci dokumentu VI.2.D.2. Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone odrbnie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo