WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW"

Transkrypt

1 WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych z wdrażaniem na Naszej Uczelni Systemu Zarządzania Jakścią. Z inicjatywy JM Rektra już pd kniec rku 2000 rzpczęt działania rganizacyjne zmierzające d wdrżenia na Uczelni Systemu Zarządzania Jakścią zgdneg z międzynardwą nrmą ISO W miesiącu listpadzie 2000 r. Kierwnictw Uczelni skierwał mnie na kilkudniwe specjalistyczne szklenie zrganizwane przez Plskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, wspólnie z angielską firmą BSI. Szklenie bejmwał gólne zaznajmienie się z nrmami ISO 9000 raz zajęcia warsztatwe w zakresie auditwania systemów na zgdnść z nrmą ISO 9001:1994. P pmyślnym zdaniu wymaganeg egzaminu uzyskałem uprawnienia auditra wewnętrzneg systemów zapewnienia jakści. W dniu 15 grudnia 2000 r. zstała publikwana nwa międzynardwa nrma ISO 9001:2000 pracwana przez Kmitet Techniczny ISO/TC 176, która w spsób zdecydwanie dmienny pdchdzi d systemu zarządzania jakścią. W nrmie tej system jest integralnym elementem zarządzania firmą, partym na zarządzaniu pdstawwymi prcesami. Aby sprawnie zarządzać prcesami należy je w spsób ciągły mnitrwać, c jest mżliwe tylk wtedy, gdy dla każdeg prcesu są ustalne właściwe wskaźniki i miary pzwalające na cenę efektywnści jeg przebiegu. Ciągłe mnitrwanie i dsknalenie skutecznści systemu ma na celu zwiększenie zadwlenia klienta pprzez spełnienie jeg wymagań. Prace wdrżeniwe realizwane w parciu zapisy nwej nrmy pzwlą naszej Uczelni na zajęcie człweg miejsca w grupie jedn-stek budujących System Zarządzania Jakścią w parciu nrmę ISO 9001:2000. Działania pprzedzające budwę systemu zakńczne zstały wraz ze stwrzeniem pisemneg planu działania d rzpczęcia prcesu wdrażania Systemu Zarządzania Jakścią według nrmy ISO 9001:2000 raz pwłania Pełnmcnika ds. Systemu Jakści. Plan bejmujący całkształt zagadnień prwadzących d wdrżenia w naszej Uczelni Systemu Zarządzania Jakścią raz uzyskania certyfikacji w latach zstał przedstawiny na Klegium Rektrskim w dniu 8 stycznia 2001 r. JM Rektr pwłał inż. Ryszarda Kretschmera na Pełnmcnika Rektra d Spraw Systemu Jakści na kres kadencji władz uczelni, tj. d 31 sierpnia 2002 rku. Zatwierdzny plan zakładał między innymi przeprwadzenie szklenia kadry kierwniczej Uczelni zaznajamiająceg z ideą systemu raz krzyściami, jakie wiążą się z wdrżeniem systemu i uzyskaniem certyfikatu. Szklenie takie przeprwadzne przez przedstawiciela PCBC w Warszawie dbył się w dniu 5 luteg br. Przystępując d realizacji dalszej części planu wdrażania Systemu Zarządzania Jakścią rzpisaneg na lata władze Uczelni dszły d wnisku, że prace wdrżeniwe realizwane własnymi siłami, przy wielkiej złżnści prcesów realizwanych w jednstkach rganizacyjnych AM, mgą ptrwać znacznie dłużej niż pierwtnie zakładan. Dlateg też zdecydwan się na pdjęcie współpracy z którąś z jednstek specjalizujących się we wdrażaniu SZJ. W tym celu głszny zstał przetarg na "Pmc w pracwaniu prgramu i wdrżenie SZJ w Akademii Medycznej we Wrcławiu raz przygtwanie d certyfikacji zgdnej z wymaganiami nrmy ISO 9001:2000".

2 W wyniku przetargu wyłnina zstała firma "ZETOM" z Warszawy specjalizująca się we wdrżeniach systemów raz pmcy w uzyskaniu certyfikacji, która zaprpnwała harmngram prac pzwalający na uzyskanie przez Uczelnię gtwści certyfikacyjnej d kńca czerwca 2002 r., pd warunkiem pełneg zaangażwania kadry kierwniczej i mbilizacji wszystkich pracwników Akademii Medycznej. W II półrczu 2001 r. raz w I półrczu rku 2002 czeka nas lbrzymia praca związana między innymi z identyfikacją prcesów, kreśleniem wzajemnych pwiązań i zależnści zachdzących pmiędzy nimi, kreśleniem wejść i wyjść, identyfikacją ich właścicieli, pracwaniem raz wdrżeniem dkumentacji systemwej, przeprwadzeniem auditów wewnętrznych itp. Przedstawiając pwyższe infrmacje pzstaję z nadzieją, że d tych prac aktywnie włączy się cała spłecznść akademicka, b tylk aktywne działanie wszystkich pracwników Uczelni mże przynieść czekiwane efekty w pstaci wdrżneg Systemu Zarządzania Jakścią pzwalająceg na bardziej efektywne i nwczesne zarządzanie Akademią Medyczną we Wrcławiu. Uzyskanie certyfikatu jakści zgdneg z nrmą ISO 9001:2000 natmiast pstawi naszą Uczelnię w grnie nielicznych jeszcze, nwcześnie administrwanych jednstek akademickich w kraju, które wdrżyły w swich strukturach system zarządzania zgdny z tą międzynardwą nrmą. Będzie t również bardz isttny element, który przyczyni się d znacznie lepszeg pstrzegania Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich nie tylk w Plsce, ale w Eurpie i na całym świecie. Pełnmcnik Rektra d Spraw Systemu Jakści Ryszard Kretschmer HARMONOGRAM PRAC - ETAPY I OKRESY REALIZACJI PROJEKTU Lp. Etapy realizacji prac Ilść rbcz dni Termin realizacji 1 Ustalenie zakresu prac związanych z wprwadzeniem SZJ w AM Analiza stanu faktyczneg w AM - przeprwadzenie auditu zerweg Wyspecyfikwanie prcesów realizwanych w AM raz kreślenie wzajemnych pwiązań i zależnści zachdzących między tymi prcesami - pmc w pracwaniu schematu funkcjnalneg Uczelni Opracwanie zasad kreślających spsób dkumentwania Systemu Zarządzania Jakścią Pmc w twrzeniu dkumentacji SZJ Pmc przy pracwywaniu "Księgi Jakści" Pmc we wdrażaniu i ptymalizacji dkumentacji Przeprwadzenie niezbędnych szkleń pszczególnych grup pracwniczych (Kierwnictw - 1 dzień, grupy rbcze - 2 x 4 dni szklenia (2 grupy p 25 sób), auditrzy wewnętrzni - 3 dni szklenia) Nadzór nad przeprwadzeniem auditów wewnętrznych Przeprwadzenie auditu knsultanta Opracwanie kńcweg raprtu pkntrlneg Krdynwanie wprwadzania ewentualnych działań krygujących Pmc w przygtwaniu wnisku certyfikację 0,

3 Nagrdy specjalne JM Rektra AM Nminacje d nagród specjalnych JM Rektra Akademii Medycznej we Wrcławiu za prace głszne w czaspismach najwyższym współczynniku wpływu. Na pdstawie listy rankingwej przygtwanej przez Biblitekę Główną nminwani zstali (nazwiska nminwanych pdane są w prządku alfabetycznym): 1. Dr Tadeusz Dbsz - Katedra i Zakład Medycyny Sądwej, 2. Dr hab. Jerzy Mzrzymas - Katedra i Zakład Bifizyki, 3. Zespół: dr Barbara Ślesak - Katedra i Zakład Immunlgii Klinicznej, prf. Antnina Harłzińska-Szmyrka - Katedra i Zakład Immunlgii Klinicznej, prf. Witld Knast - Katedra i Klinika Chirurgii Przewdu Pkarmweg, dr Paweł Sedlaczek - Katedra i Zakład Immunlgii Klinicznej, 4. prf. Mieczysław Wźniak - Katedra i Zakład Analityki Medycznej, 5. dr hab. Waldemar Wyskiński - Katedra i Klinika Angilgii, Nadciśnienia Tętniczeg i Diabetlgii. Nazwisk laureata raz współczynniki wpływu uzyskane przez wszystkich nminwanych zstaną pdane d publicznej wiadmści pdczas Inauguracji Rku Akademickieg. Ze względów frmalnych nie mgły być uwzględnine prace, w których autrzy nie pdali Uczelni jak swjej afiliacji. D nagrdy specjalnej JM Rektra Akademii Medycznej we Wrcławiu za publikacje głszne w czaspismach najwyższym współczynniku wpływu, które pwstały w wyniku współpracy Akademii Medycznej i Instytutu Immunlgii i Terapii Dświadczalnej PAN nminwani zstali (układ zespłów w prządku alfabetycznym według nazwiska pierwszeg autra): 1. B.Adamik, J.Kübler-Kiełb, B.Głębiwska, A.Gamian, A.Kübler; 2. I.Frydecka, P.Kaczmarek, D.Bćk, A. Ksmaczewska, 3. I.Kryczak, M.Grybś, L.Karabn, A.Klimczak, A.Lange; 4. U.Nawrt, K.Grzybek-Hryncewicz, U.Zielska, A.Czarny, J.Pdwińska, 5. S.Ryng, M.Zimecki, A.Fedrwicz, A.Kll raz Z.Snnenberg i M.J.Mkrs; Ogłszenie laureata nastąpi pdczas urczystej Inauguracji Rku Akademickieg. Prrektr ds. Nauki Prf. dr hab. Marian KLINGER

4 REKORDOWA LICZBA STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU Dbiega kńca rekrutacja na I rk studiów. Trwają jeszcze na niektórych wydziałach prace związane z dwłaniami, są jeszcze przyjmwani studenci zagraniczni, którzy nie pdlegają egzaminm - jednak pdstawwa akcja rekrutacyjna dbiegła kńca. P raz pierwszy w histrii naszej uczelni przyjęliśmy na wszystkie wydziały i kierunki studiów rekrdwą liczbę 979 studentów. Ta duża liczba nw przyjętych t przede wszystkim wynik znaczneg pszerzenia naszej ferty dydaktycznej studia licencjackie na Wydziale Zdrwia Publiczneg (dawny Wydział Pielęgniarski). Na pszczególne wydziały i kierunki studiów przyjęliśmy: Wydział Studia dzienne: 203 studia wieczrwe (płatne): 51(kandydatów: 795) Wydział Studia dzienne: 86 studia wieczrwe (płatne): 17 (kandydatów: 281) Wydział Studia dzienne: 130 studia wieczrwe (płatne): 23(kandydatów: 656) Lekarski Lekarsk-Stmatlgiczny Farmaceutyczny Oddział Analityki Medycznej Studia dzienne: 30(kandydatów: 53) Wydział Zdrwia Publiczneg Kierunek: Pielęgniarstw: Studia magisterskie zaczne: 109 (kandydatów: 194) Studia licencjackie, 3-letnie: Kierunek: Pielęgniarstw: 1. W-w, ul. Wrcella: 46(kandydatów: 80) 2. W-w, ul. Bartla: 65(kandydatów: 75) 3. Zielna Góra: 30(kandydatów: 36) 4. Świdnica: 30 (kandydatów: 37) Kierunek: W-w, ul. Grunwaldzka 2: 9 studia wieczrwe (płatne):30(kandydatów: 421 ) Fizjterapia: Kierunek: Ratwnik medycznyw-w, ul. Bartla: 35 (kandydatów: 75 ) Studia uzupełniające 2-letnie magisterskie zaczne: Kierunek: Zarządzanie instytucjami pieki zdrwtnej i spłecznej Aktualnie przyjętych: 25(rekrutacja trwa) Reasumując: na I. rk studiów przyjęt 979 studentów, w tym na licencjat 305. Pdbnie jak w innych dziedzinach życia, tak i w systemie światy następują refrmy, zmieniają się całe systemy edukacyjne. Już w rku ubiegłym Rada Główna Szklnictwa Wyższeg uchwaliła, że kształcenie pielęgniarek w naszym kraju dbywać się będzie na pzimie trzyletnich studiów

5 licencjackich. Krzystając z teg prawa w rku ubiegłym rzpczęliśmy takie studia na naszej uczelni dla 50 pielęgniarek jeszcze wtedy w ramach Wydziału Pielęgniarskieg. W Plsce rzpczęła się dyskusja i próby twrzenia nwych wyższych szkół zawdwych (w tym prywatnych), które chciały utwrzyć kierunki pielęgniarskie i kształcić według nweg, wymaganeg w Unii Eurpejskiej systemu. Były też prjekty twrzenia takich szkół na bazie istniejących już Medycznych Studiów Zawdwych. Urząd Marszałkwski Wjewództwa Dlnśląskieg jeszcze w rku ubiegłym wystąpił d Rady Głównej Szklnictwa Wyższeg utwrzenie we Wrcławiu takiej wyższej szkły zawdwej. Naptkan tu jednak na duże trudnści frmalnprawne związane głównie z wymaganiami dtyczącymi kadry dydaktycznej i takiej szkły w efekcie nie utwrzn. Ptencjał dydaktyczny Akademii Medycznej dyspnującej znakmitą kadrą spwdwał, że w efekcie dszł d dyskusji i przumienia pmiędzy Urzędem Marszałkwskim a Akademią Medyczną w sprawie kształcenia licencjackieg na bazie istniejących szkół medycznych. Równcześnie z rzmwami z Urzędem Marszałkwskim w tym rku, p bardz wielu trudnych staraniach udał się w Radzie Głównej uzyskać pzwlenie na prwadzenie studiów licencjackich z zakresu fizjterapii i ratwnictwa medyczneg. Na pdstawie pdpisanych przumień rzpczynamy więc kształcenie na pzimie licencjackim na bazie następujących Medycznych Studiów Zawdwych: we Wrcławiu przy ul. Bartla 5 - kierunek pielęgniarski i ratwnik medyczny, przy ul. Grunwaldzkiej 2 - fizjterapia. Przejęliśmy również kształcenie z zakresu pielęgniarstwa na bazie Medyczneg Studium Zawdweg w Świdnicy. W drębnej umwie z Urzędem Marszałkwskim Wjewództwa Lubuskieg rzpczynamy studia licencjackie z zakresu pielęgniarstwa również w Zielnej Górze. W chwili becnej szkły te są nadal własnścią Urzędów Marszałkwskich, jednak w mmencie zwiększenia liczby naszych studentów zstaną ne przekazane Akademii Medycznej. Zwiększna liczba studentów t kniecznść zwiększenia kadry. Od 1 stycznia 2002 r. na etaty dydaktyczne Akademii Medycznej przyjmiemy z tych wszystkich szkół 24 nauczycieli. Ddatkwe śrdki na rzwój nwych kierunków studiów zapewnia Ministerstw Zdrwia. Plany dalszeg rzwju dydaktyczneg w naszej uczelni t wprwadzenie w przyszłym rku akademickim nwych kierunków studiów licencjackich. Myślimy tu na pewn płżnictwie (Wydział Zdrwia Publiczneg), analityce medycznej (Wydział Farmaceutyczny) i techniku dentystycznym (Wydział Lekarsk-Stmatlgiczny). Być mże będzie mżna wprwadzić dietetykę (Wydział Zdrwia Publiczneg). Aktualnie Ministerstw Zdrwia bardz ppiera twrzenie nwych kierunków studiów na Akademiach Medycznych, gdyż jest t jedyna baza kształcenia kadr dla służby zdrwia - według nwych zasad i nwych prgramów. Aktualne algrytmy finanswania uczelni uwzględniają dsyć wyraźnie studia licencjackie. Mżna jednak jedynie przewidywać, że będą ne dpwiedni ddatkw finanswane. Przyjęci na pierwszy rk studiów, niezależnie d wydziału i kierunku są pełnprawnymi studentami Akademii Medycznej. W rku ubiegłym wprwadziliśmy nwy Regulamin Studiów, który p rku funkcjnwania uległ nieznacznej krekcie w punkcie dtyczącym egzaminów kmisyjnych i warunkweg wpisu na semestr następny. Regulamin Studiów twrzny wraz z Samrządem Studenckim jest nwczesny, demkratyczny i prstudencki - jest regulaminem, w którym student jest traktwany jak djrzały partner. Oczywiście regulamin bwiązuje zarówn studentów, jak i kadrę nauczającą - twrzy warunki wzajemnej współpracy i zrzumienia, i takie cele przeświecały jeg twórcm. Od bieżąceg rku akademickieg będzie wprwadzny w życie nwy Regulamin Pmcy Materialnej. Uwzględnia n wszystkie aktualne przepisy prawne i finanswe. Niestety dtacja Ministerstwa Zdrwia przeznaczna na pmc materialną dla studentów jest niższa niż w latach ubiegłych, dlateg i studenci dczują efekty niedbru finansweg naszeg kraju. Obniżyć musieliśmy maksymalny wymiar stypendium scjalneg i naukweg d kwty 650 PLN (w pprzednich latach 850 PLN), pdnieśliśmy próg przyznawania stypendium naukweg (w skali 6 stpniwej próg wynsi aktualnie 4,00) i w przedziale 4,00-4,24 średniej cen za wyniki w nauce student trzymuje 390 PLN stypendium naukweg. Zstał pdwyższny kszt utrzymania w dmu studenckim d sumy 290 PLN, dpłacamy również d biadów w stłówkach studenckich p 3,50 PLN d jedneg biadu. Aktualnie dyspnujemy 1130 miejscami w dmach studenckich (Bliźniak, Jubilatka i Parytet - D.S. Vademecum 100 miejscach zstał czasw wyłączny i przeznaczny d remntu). Uzyskaliśmy ddatkw 40 miejsc w bursie szkły przy ul. Bartla dla studiów licencjackich. W naszych akademikach

6 mieszkają rdziny studenckie (w rku ubiegłym mieszkał 20 małżeństw i 15 dzieci). W miarę aktualnych mżliwści są wyknywane remnty akademików. W tym rku np. m. in. pza remntem umywalni i ubikacji w D.S. Bliźniak planujemy wyknać remnt piętra w D.S. Jubilatka i stwrzyć pkje pdwyższnym standardzie. Rzpczęła swje działanie stłówka studencka, w D.S. Jubilatka d października zstaną twarte nwe gabinety stmatlgiczne, a piekę medyczną sprawuje przychdnia Fundacji Akademii Medycznej. Studenci pierwszeg rku mają na naszej uczelni bardz dbrze rzwinięty system pieki nie tylk ze strny samrządu i rganizacji młdzieżwych, ale również ze strny kadry dydaktycznej. Stały się już regułą tzw. bzy adaptacyjne rganizwane dla nw przyjętych studentów (w tym rku przez Samrząd w Międzyzdrjach i ZSP w Ustrniu Mrskim). Na każdym kierunku studiów są rganizwane sptkania infrmacyjne, wybierani dświadczeni piekunwie. P raz pierwszy w histrii naszej uczelni przyjęliśmy tak dużą liczbę studentów. Na pczątku rku akademickieg chcę złżyć im w imieniu władz i całej spłecznści akademickiej przede wszystkim gratulacje za t, że p niejednkrtnie trudnym egzaminie udał się im zstać studentami. Wiadm, że studia t piękny kres w życiu człwieka - kres pracy, ale i zabawy, nwych kntaktów, przyjaźni. Wszystkim nw przyjętym studentm życzę, by siągali jak najlepsze wyniki w nauce, by byli dumni z teg, że są studentami wrcławskiej Akademii Medycznej, by ptrafili dróżnić czas pracy d czasu zabawy i w przyszłści kres studiów wspminali jak najprzyjemniejszy w ich życiu. Prf. dr hab. Zygmunt Grzebieniak Prrektr ds. Dydaktyki Zarządzenie nr 35/XIII R/2001 Rektra Akademii Medycznej we Wrcławiu z dnia 27 sierpnia 2001 r. zmieniające regulamin studiów Na pdstawie art. 49 i 143 ustawy z dnia 12 września 1990 r. szklnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, pz. 365 z późniejszymi zmianami) raz uchwały Senatu z dnia 25 czerwca 2001 r. zarządzam c następuje: 1 W "REGULAMINIE STUDIÓW AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU" wprwadznym zarządzeniem nr 25/XIII R/2000 z dnia 12 kwietnia 2000 r. wprwadzam następujące zmiany: a. w 15 ust. 3 trzymuje brzmienie: "3. Termin egzaminu ustneg uzgadnia student: a) indywidualnie z egzaminatrem, b) na zasadzie zapisywania się na dwlny z prpnwanych przez egzaminatra terminów." b. w 15 ddaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Termin egzaminu pisemneg (w tym testu) ustala egzaminatr w przumieniu ze studentami." c. w 24 ust. 2 trzymuje brzmienie: "2. Na wnisek studenta złżny w terminie 14 dni d daty egzaminu pprawkweg, Dziekan

7 zarządza egzamin kmisyjny, który pwinien się dbyć w terminie uzgdninym, nie później jednak niż przed rzpczęciem następnej sesji egzaminacyjnej (zgdnie z 16 ust. 2)." d. w 28 ust. 3 trzymuje brzmienie: "3. Odpwiedni udkumentwana prśba studenta urlp pwinna być złżna d Dziekana w ciągu 14 dni d pwstania klicznści uzasadniającej prśbę, ale nie później niż przed rzpczęciem danej sesji egzaminacyjnej." e. w 28 ust. 6 trzymuje brzmienie: "6. W czasie krzystania z urlpu student zachwuje uprawnienia studenckie na zasadach zgdnych z bwiązującymi regulaminami, bez prawa d pmcy materialnej z wyjątkiem urlpu dziekańskieg udzielneg w związku z pdjęciem studiów za granicą w ramach ficjalnej wymiany międzyuczelnianej. W uzasadninych przypadkach Rektr mże przyznać pmc materialną." 2 Zarządzenie wchdzi w życie z dniem pdpisania z mcą bwiązującą d 1 października 2001 r. Rektr Akademii Medycznej dr hab. Leszek Paradwski prf. nadzw. Przewdniczący Samrządu Studentów Akademii Medycznej we Wrcławiu Pitr Marszalik Szanwni Państw, Centra Dsknałści Kmisja Eurpejska głsiła 20 września 2001 r. knkurs dtyczący twrzenia Centrów Dsknałści w krajach kandydujących. Pierwszy knkurs z 1999 rku zakńczył się naszym dużym sukcesem. Dfinanswanie (d 300 tys. d 1 mln. eur na kres 3 lat) trzymał 9 plskich Centrów Dsknałści (spśród 34 wyłninych w knkursie). Ptwierdza t, że eksperci Kmisji Eurpejskiej wysk ceniają ptencjał nauki plskiej i jej mżliwści integracji z Unią Eurpejską. Zachęcam Państwa grąc d wzięcia udziału w nwym knkursie. Prszę wytypwanie i wsparcie najlepszych zespłów badawczych, instytutów i wydziałów w ich staraniach uzyskanie statusu Centrum Dsknałści. Chciałbym przypmnieć, że Centra Dsknałści stanwią zasadniczy element plityki UE w nwej inicjatywie twrzenia Eurpejskiej Przestrzeni Badawczej i mgą liczyć na znaczące wsparcie finanswe. Krajwy Punkt Kntaktwy 5 Prgramu Ramweg Unii Eurpejskiej deklaruje wszechstrnną pmc w przygtwaniu wnisków prjektwych. Planujemy rganizację warsztatów szkleniwych raz przeprwadzenie indywidualnych knsultacji. W załączeniu przesyłam rbczą wersję knkursu (wspólneg dla prgramów "Quality f life and Management f Living Resurces"; "Cmpetitive and Sustainable Grwth", "Energy Envirnment and Sustainable Develpment").

8 P twarciu knkursu infrmacja nim ukaże się na strnie KPK:http://www.npk.gv.pl/ Z wyrazami najwyższeg szacunku Andrzej Siemaszk Dyrektr KPK 5PR UE Jint "Quality f life and Management f Living Resurces"; "Cmpetitive and Sustainable Grwth", "Energy Envirnment and Sustainable Develpment" call fr prpsals n accmpanying measures fr the integratin f Newly Assciated States (NAS) in the Eurpean Research Area In rder t supprt the full integratin f the NAS int the Eurpean Research Area, the specific prgrammes "Quality f life and management f living resurces ( )", "Cmpetitive and sustainable grwth ( )", "Energy, envirnment and sustainable develpment ( )" will implement a jint call n Accmpanying Measures. The bjective will be t supprt a number f utstanding research centres, in the first place t enable them t imprve links between centres in Member States and in NAS. Centres t be supprted shuld bring tgether theretical and applied research in ne r several f the fields cvered by the specific prgrammes participating in the jint cali, where pssible using a multi-disciplinary apprach. Supprt will be prvided fr a package f accmpanying measures aimed at pening pprtunities which wuld nt be available with the budget the centre wuld nrmally receive. The package may cmprise different types f activity, such as: wrkshps, cnferences, c-rdinatin f a research netwrk including member and assciated cuntries, visiting fellws (teacher and/r researchers), training fr Ph.D. students and/r pstdctral researchers, twinning with a fellw centre in Eurpe and study visits f the researchers frm the centre t ther institutins. It shuld have a welldefined target and envisaged impact. A centre is defined here as an existing wrking unit (a single prpser), either independent r functining within a lcaliy estabiished research rganisatin, having its wn specific research agenda and preferably distinct rganisatinal and administrative bundaries. The specific prgramme "Quality f life and management f living resurces" will cntribute an amunt f 10 Mi Eur t the budget f the jint call. Publicatin f the cali is freseen fr September 20, 2001, with a deadline fr submissin f prpsals n January 31, 2002.

9 Fr the evaluatin f prpsals, the nrmal peer review prcedure described in the FPS Evaluatin Manual (Annex O) will be applied, with the fllwing specific criteria: Scientific/technlgical excellence f Centre: scientific/technlgical reputatin f permanent staff quality and vlume f scientific/technlgical utput and activities (number f publicatins, patents, licences etc.), attractin t visitrs, experience with netwrking activities (participatin in Eurpean r bilateral cperatin prjects, number f researchers n visits abrad rganisatin f natinal r internatinal cnferences, wrkshps etc.). Structure f the Centre: quality f management and f supervisry bard, distributin f staff age and qualificatins, infrastructure and wrking envirnment (incl. safcty regulatins and equal pprtunities), links with ecnmic and scial envirnment f NAS. Scientific/technlgical ptential and impact f the package: clear definitin f target, cntributin t linkages with ther Eurpean Centres cherence with the themes f the thematic prgrammes, cntributin t supra-reginal relevance and internatinal attractiveness, cntributin t ecnmic and scial relevance f the Centre t NAS. Diversity f funding: prprtin f existing funding cming frm external surces and the rigin ff his funding. The cntributin f the Cmmunity t the prpsed package shuld crrespnd t n mre than ne third f the ttal nrmal activity level f the Centre.

10 Intensywna terapia dziecięca w listpadzie? Dr Marzena Zielińska jest pełna ptymizmu. Czy jenak nwy Oddział zacznie pracwać d listpada? - Histria budwy plmby, w której będzie się mieścił ddział intensywnej terapii dla dzieci liczy już pnad 10 lat. Pierwsze prjekty stwrzenia teg ddziału sięgają kadencji rektra Knapika. - Budwa nabrała tempa w kresie dwóch kadencji rektra Czernika - mówi dr Marzena Zielińska. - Wspierał ją wtedy mój bezpśredni przełżny prrektr prfesr Andrzej Kübler. Z racji swjej specjalizacji anestezjlgii i intensywnej terapii, Prfesr nadzrwał bezpśredni realizację teg prjektu, był jeg grącym rędwnikiem. W naszej uczelni dczuwa się dtkliwy brak takieg ddziału. Trzeba wiedzieć, że w ramach Dziecięceg Szpitala Kliniczneg mamy wszystkie specjalnści i pdspecjalnści pediatryczne. Z Kliniki Onklgii i Hematlgii Dziecięcej trafia d nas craz więcej pacjentów w stanach bezpśrednieg zagrżenia życia. Terapia, bardz nwczesna, łącznie z przeszczepami szpiku, niesie ze sbą ryzyk bardz grźnych pwikłań. Niestety zdarza się, że dzieci tracimy nie z pwdu chrby zasadniczej, czyli schrzenia nklgiczneg, ale właśnie z pwdu pwikłań, których nie mamy gdzie leczyć. Głównie są t wstrząsy septyczne, które kńczą się niewydlnścią wielnarządwą. Takie dzieci bardz częst wymagają terapii respiratrem. Zapewnienie im właściweg leczenia daje grmne szanse na całkwite wyleczenie. Pacjenci chirurgii dziecięcej w kresie przedperacyjnym i zaraz p zabiegu wymagają wsparcia ddechweg, dłuższeg lub krótszeg pbytu na ddziale intensywnej terapii. Oprócz teg czywiście jest wiele schrzeń w pediatrii, w przebiegu których mże djść d skrajnych stanów niewydlnści ddechwej. Ptrzeba istnienia takieg ddziału była więc czywista. - Na razie we Wrcławiu jest tylk jeden ddział intensywnej terapii dziecięcej, który znajduje się w Dlnśląskim Centrum Pediatrycznym przy ulicy Kasprwicza. - Dyspnują tam 12 łóżkami, jeżeli uwzględnimy liczbę mieszkańców Wrcławia, nie mówiąc już Dlnym Śląsku, dysprprcje w stsunku d ptrzeb są przerażające. Nasz ddział niec pprawi tę sytuację. Na jeg dwóch piętrach jest przewidziane dcelw twarcie 10 stanwisk intensywnej terapii dziecięcej. 4 z nich będą służyć dla celów intensywnej terapii nwrdka i niemwlęcia, pzstałe dla dzieci starszych, t znaczy p kresie niemwlęcym aż d 18 rku życia. Oprócz teg na parterze teg budynku przewidujemy twarcie pradni leczenia bólu u dzieci i pradni pieki paliatywnej. Takiej placówki na terenie Dlneg Śląska nie mamy. Pradnia ta będzie się zajmwała zespłami streg i przewlekłeg bólu u dzieci, jak również będzie współrganizwała z kliniką hematlgii dziecięcej piekę nad dziećmi nieuleczalnie chrymi. - T są plany. Nwy biekt dawn już zstał wybudwany i częściw wypsażny. Czeg jeszcze ptrzeba by mógł wreszcie służyć małym pacjentm - Ptrzeba niewiele i jedncześnie bardz wiele. Dzięki zabiegm władz rektrskich w sierpniu udał się wreszcie zdbyć śrdki na pdłączenie teg budynku d gazów medycznych. Instalacje

11 wewnętrzne są już gtwe, natmiast nie są ne jeszcze pdłączne d bezpśrednieg źródła zasilania w tlen medyczny i sprężne pwietrze. Mamy prblem z pdłączeniem budynku d zasilania awaryjneg z generatra, który na szczęście już sti za knami. Liczymy na t, że d kńca października rbty te zstaną zrealizwane Bez tych technicznych uwarunkwań biekt nie mże być ddany d użytku. Brakuje nam jeszcze trchę sprzętu medyczneg. Dwa lata temu Ministerstw Zdrwia przyznał, wydaje się, że sprą kwtę, b 1,5 milina złtych na wypsażenie teg biektu. Niestety już wtedy pieniądze te stanwiły zaledwie jedną trzecią rzeczywistych nakładów na sprzęt jaki pwinien tutaj się znaleźć. Sprzęt niestety pdrżał, zmieniły się kursy walut. Udał się zakupić najwyższej klasy sprzęt mnitrujący, który na takim ddziale jest gwarantem bezpieczeństwa agresywnej terapii jaką się tu prwadzi. Kupin cztery respiratry, łóżka i drbny sprzęt medyczny. Brakuje jeszcze spr, przede wszystkim inkubatrów dla najmłdszych dzieci. Brakuje części respiratrów. T są te najdrższe zakupy, które są ciągle przed nami. Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej już d dwóch lat czeka na małych pacjentów - Władze wjewódzkie czy miejskie nie chcą pmóc? - Starania władz uczelni z przełmu rku 2000/2001 sprawiły, że wreszcie władze wjewódzkie zaintereswały się biektem, który sti tu już d pnad rku niewykrzystany. Wszyscy byli bardz zaskczeni, łącznie z wjewdą, że te prace są już tak zaawanswane. Obiecan wówczas pmc finanswą. Była na nawet dsyć spra, przez c mgliśmy mieć nadzieję, że prawie wszystk uda nam się kupić i wreszcie ruszyć. Niestety na bietnicach się skńczył. Najpierw deklarwana kwta zmalała d płwy. Później kazał się, że i na t chyba nie będziemy mgli liczyć. T bardz smutne. - A c z Kasą Chrych? - Kasa Chrych jest bardz przychylna twarciu teg ddziału. Trzeba zaznaczyć, że d tej pry finanswanie naszych usług dla kasy szpitala nie jest specjalnie krzystne. Czekamy na zaakceptwanie skali TIS. Jest t skala pzwalająca finanswać ddział intensywnej terapii zgdnie z rzeczywistymi ksztami pniesinymi na terapię ciężk chrych pacjentów. Każdej czynnści zaawanswanej medycznie twarzyszy dpwiednia liczba punktów, za którymi idą pieniądze. Dyrektr Kasy Chrych, pani Misińska, zadeklarwała swją pmc plegającą na tym, że skredytuje działalnść ddziału w ciągu pierwszych dwóch miesięcy jeg planwaneg twarcia. T pzwli na zakup pścieli, mydła, dzwników d płynów dezynfekcyjnych i innych pdstawwych artykułów.

12 Kasa Chrych jest gtwa d listpada uznać ten ddział jak twarty i płacić za hspitalizację dzieci. Żeby w kńcu ddział zaczął funkcjnwać władze rektrskie, Kasa Chrych i dyrekcja szpitala pdjęły decyzję, że ze względu na niepełne wypsażenie ddziału i kniecznść skmpletwania kadry, nie tylk lekarskiej, ale i pielęgniarskiej, rzpczniemy pracę z pięcima stanwiskami intensywnej terapii. - Pani będzie kierwała ddziałem? Na pacjentów czeka najnwcześniejszy sprzęt medyczny - T dpier rzstrzygnie knkurs na stanwisk rdynatra teg ddziału. Władze rektrskie i władze dziecięceg szpitala kliniczneg muszą pstępwać zgdnie z bwiązującymi przepisami. Nie ukrywam, że mam zamiar przystąpić d teg knkursu. Bez względu na jeg wynik będę tu pracwała wraz z zespłem lekarzy, którzy tak jak ja interesują się prblemami anestezjlgii pediatrycznej. Mja praca dktrska dtyczyła prblemów terapii bólu pperacyjneg u dzieci. Kiedy uzyskałam stanwisk adiunkta w klinice anestezjlgii i intensywnej terapii dziecięcej był wiadm, że będę dpwiedzialna ze funkcjnwanie zespłu zajmująceg się prblemami anestezjlgii dziecięcej. Wtedy też zstałam zaangażwana w prblemy rganizacyjne teg nweg ddziału. - Dziękuję za rzmwę. Rzmawiał i ftgrafwał: Adam Zadrzywilski OFERTA STYPENDIALNA NA ROK AKADEMICKI 2002/2003 Na strnie internetwej przedstawina jest ferta stypendialna na rk akademicki 2002/2003,przedstawiająca mżliwści wyjazdów na studia częściwe, staże, misje naukwe, studia dktranckie, staże habilitacyjne raz kursy językwe. P dknaniu wstępnej kwalifikacji wewnętrznej przez kmisję, pwłaną przez Prrektra ds. Nauki, zgłszenia kandydatów będą wysyłane za pśrednictwem wytypwanej jednstki naszej uczelni d Biura Uznawalnści Wykształcenia i Wymiany Międzynardwej Ministerstwa Edukacji Nardwej w Warszawie.

13 Zgłszenie pwinn zawierać: kwestinariusz kandydata na wyjazd za granicę, życirys naukwy (dtyczy tylk pracwników naukwych), wykaz siągnięć naukwych z statnich 3 lat, ptwierdzną znajmść języka daneg kraju, infrmację średniej cen i pinię dziekana wydziału (dt. studentów), ptwierdzenie gtwści przyjęcia kandydata przez zagraniczny śrdek naukwy, plan badawczy pbytu, pinię piekuna naukweg (nie dtyczy sób ze stpniem dr hab.). Kandydat mże starać się tylk jedn stypendium. Zgłszenia kandydatów będą rzpatrywane przez kmisję resrtwą, a stateczna decyzja przyznaniu stypendium zstanie pdjęta przez partnera zagraniczneg. Wniski stypendia wraz z kmpletem dkumentów należy składać w Zesple ds. Współpracy z Zagranicą AM we Wrcławiu w terminie d 15 listpada Zespół ds. Współpracy z Zagranicą Akademii Medycznej we Wrcławiu SPRAWOZDANIE Z ANKIETY OCENIAJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU PRZEZ STUDENTÓW Ankieta zstała pracwana przez Kmisję Dydaktyki Samrządu Studentów i wydrukwana dzięki wydatnej pmcy Prrektra ds. Dydaktyki, prf. Zygmunta Grzebieniaka. Ankieta zstała rzprwadzna wśród studentów: IV, V, VI rku Wydziału Lekarskieg, IV, V rku Wydziału Lekarsk-Stmatlgiczneg, IV, V rku Wydziału Farmaceutyczneg, IV, V rku Oddziału Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutyczneg, IV rku Wydziału Zdrwia Publiczneg. Pdczas rzprwadzania ankiety Samrząd Studentów krzystał z pmcy piekunów pszczególnych lat raz starstów grup. Udał nam się dtrzeć d niemal wszystkich ww. studentów. Mim iż czas przeznaczny na wypełnienie ankiety zstał przedłużny z dwóch tygdni d czterech miesięcy, dsetek ddanych ankiet wynsi pniżej 10%. Niestety, mim lbrzymieg zaangażwania piekunów lat i licznych apeli ze strny Samrządu Studentów, nie udał się uzyskać znacząceg dzewu ze strny studentów. W naszej cenie zjawisk t jest wynikiem dwóch czynników: zbytnieg rzbudwania ankiety, spsbu jej dystrybucji i zbierania. Nasz błąd plegał na tym, że chcąc stwrzyć ankietę idealną, zadaliśmy w niej zbyt wiele pytań zbyt dużym stpniu szczegółwści. Wynikiem teg były prblemy ze zrzumieniem części ankiety i zniechęcenie d jej wypełniania.

14 Spsób rzprwadzenia ankiety kazał się również niedsknały, gdyż pstanwiliśmy przeprwadzić ankietę własnymi siłami, nie angażując d teg Uczelni. Tymczasem dświadczenia naszych klegów z innych uczelni medycznych wyraźnie wskazują na kniecznść zaangażwania Uczelni w cenę prcesu dydaktyczneg. Z dyskusji przeprwadznych w grnie Samrządów Studenckich wszystkich Akademii Medycznych wynika, że ptymalny mdel przewiduje przeznaczenie niewielkiej części zajęć dydaktycznych na przeprwadzenie ankiety i zebranie jej przez prwadząceg zajęcia. W takim mdelu dsetek dpwiedzi na ankietę wynsi kł 90%. Pdczas twrzenia naszej ankiety zabrakł również knsultacji ze strny specjalistów: scjlga, psychlga i statystyka. Rzutwał t nie tylk na spsób przeprwadzenia ankiety, ale także na pracwanie jej wyników. Okazał się mianwicie, iż nie jest mżliwe przeprwadzenie tak dużeg i isttneg przedsięwzięcia bez dpwiedniej infrastruktury. Wytłumaczenie teg jest przaiczne - ankietę pracwywali i przeprwadzali studenci, którym zajęcia i egzaminy uniemżliwiły pświęcenie temu więcej czasu. Jedynymi wniskami, które udał nam się sfrmułwać z tej niewielkiej części ankiet, które d nas wróciły były: pstulat upraktycznienia zajęć, kniecznść większej elastycznści i dstswania d ptrzeb studentów pracy Dziekanatów (gdziny twarcia). Z uwagi na zebraną liczbę ankiet, która nie upważnia nas d frmułwania bardziej gólnych stwierdzeń i cen, nie pdejmujemy się przekazania wnisków dtyczących knkretnych jednstek rganizacyjnych. Na kniec pzwalamy sbie przedstawić nasze refleksje dtyczące ankiety w frmie wnisków kńcwych: w twrzeniu ankiety pwinny brać udział dwie strny: studenci raz Uczelnia (kadra dydaktyczna, scjlg, psychlg), ankieta pwinna być maksymalnie uprszczna, czas jej wypełniania nie pwinien przekraczać 10 minut, pytania nie pwinny być zbyt szczegółwe i pwinny uwzględniać tylk najisttniejsze zagadnienia, nie jest mżliwe dpwiednie rzprwadzenie ankiety bez pmcy Uczelni; ptymalny mdel, t rzdanie ankiety przez prwadząceg zajęcia i zebranie jej p kilku minutach, pracwanie ankiety pwinn się dbyć przy udziale pracwników Uczelni z pmcą Samrządu Studentów, wyniki ankiety pwinny być jawne i udstępnine wszystkim studentm; jest t warunek wiarygdnści ankiety. Z prawdziwą przykrścią bserwwaliśmy trudnści z przeprwadzeniem ankiety, które uważamy za jedn z kluczwych zadań Samrządu Studentów. Pwyższe wniski przekażemy naszym następcm i nie tracimy nadziei, że ankieta stanie się stałym elementem dialgu pmiędzy studentami i kadrą dydaktyczną naszej Uczelni. Z wyrazami szacunku Przewdniczący Samrządu Studentów Akademii Medycznej we Wrcławiu Pitr Marszalik Wiceprzewdniczący Samrządu Studentów Akademii Medycznej we Wrcławiu ds. Dydaktyki Przemysław Piec

15 GAUDE MATER POLONIA Crcznie pdczas urczystych inauguracji nweg rku akademickieg rzbrzmiewa na wyższych uczelniach hymn "Gaude Mater Plnia" (Raduj się Matk Plsk...). Mniej znany jest fakt, że jest t pierwsza zwrtka najstarszeg hymnu świętym Stanisławie biskupie i męczenniku ( ) uważaneg w całej Rzeczypsplitej za pstać sztandarwą (Małgrzata Kswska: Święty Stanisław ze Szczepanwa, Niepkalanów 1997). Hymn ten, w języku kścielnym - sekwencja, zstał napisany przez dminikanina Wincenteg z Kielc (ur. kł 1200 r., zmarł 1268) kł rku 1253 r., a pierwtnie był przeznaczny na święt przeniesienia relikwii św. Stanisława (27 IX); następnie wszedł d liturgii gdzin jeg urczystści (8 V), a z uwagi na wznisłść samej treści i meldii, p dzień dzisiejszy uświetnia ważniejsze urczystści religijne, patrityczne, a szczególnie przyjął się na rzpczęcie urczystści inaugurujących nwy rk akademicki na terenie naszeg kraju. Hymn w wersji łacińskiej zbudwany jest z 11 strf (na inauguracjach dśpiewuje się zwykle pierwszą), tematycznie zaś dzieli się na cztery części: zachęca Plskę d radści z duchweg bgactwa Święteg, przypmina jeg walki tczne z królem Blesławem Śmiałym, przytacza cuda zdziałane przez Święteg, a kńczy się wezwaniem d głszenia chwały Trójcy Świętej. Meldia hymnu jest dminikańskieg pchdzenia (Michał Jagsz: Gaude Mater Plnia, Encyklpedia Katlicka, Tm V, Lublin 1989). Spśród 11 strf na przytczenie zasługują przynajmniej, bk pwszechnie znanej pierwszej, trzy dalsze, zarówn w ryginalnym tekście w języku łacińskim, jak i pięknym wlnym przekładzie plskim (jeszcze według starej piswni). Gaude, mater Plónia, Prle fecúnda nóbili, Summi Regis magnália, Laude frequénta vigili. Cujus benigna grátia Stanislái Pntificis Passiónis insignia Signis fulgens mirificis. Hic certans pr justitia, Regis nn cedit fúriae: Stat pr plebis injúria Christi miles in ácie. Tyránni trunculéntiam Qui dum cnstánter árguit, Martyrii victóriam Membrátim caesus méruit. 1. Święć triumf, Plska Macierzy, Wsławina zacnym tak synem, I Bga kraju rycerzy Sław krnie sercem matczynem! 2. Znój życia pniósł fiarnie Stanisław, biskup bez trwgi, A jeg krwawe męczarnie Uwieńczył cudów rząd mngi. 3. On sprśne karcąc zwyczaje, Srgieg króla zmógł szały, Za ludu krzywdę w bój staje Chrystusa żłnierz wytrwały! 4. Gdy dziką srgść tyrana Chce spętać, lecząc ją razem, Męczeńska palma mu dana I padł rzsiekan żelazem! (wg Officia prpria SS. Patrnrum Regni Plniae et Sueciae Mechliniae MCMI) (wg Hymny kścielne przekład ks. Tadeusza Karyłwskieg TJ, Warszawa 1978, pnwienie I wydania Kraków 1932)

16 Wart też na zakńczenie nadmienić, że hymn dczekał się również 4-głsweg pracwania T.T. Klnwskieg; autr hymnu natmiast dczekał się tablicy-epitafium umieszcznej na zewnętrznej ścianie absydy katedry kieleckiej, (której becnie przysługuje gdnść Bazyliki Mniejszej) treści następującej: Wincentemu z Kielc twórcy Hymnu Gaude Mater Plnia i żywtu św. Stanisława w hłdzie Rdacy 1998 r. Piszący te słwa uważa, że należy pdzielić się psiadanymi infrmacjami, zdbytymi nie bez pewneg trudu, zwłaszcza, że są ne na gół mniej znane - a zbliża się klejna inauguracja nweg rku akademickieg... Zbigniew Dmsławski 4 lipca 2001 r. we Wrcławiu, Oleśnicy i Lwwie - w 60. rcznicę zamrdwania Prfesrów Lwwskich Uczelni In memriam atque ad glriam pr meritis exegit We Wrcławiu, 4 lipca 2001 r. bchdzn urczyście 60. rcznicę rzstrzelania 23 Prfesrów Lwwskich Uczelni na Wzgórzach Wuleckich we Lwwie przez SS-Vernichtungs-Kmmand. Właściwie t już 2 tygdnie wcześniej twart w Galerii p. Haliny Spaswskiej w "Pasażu" przy ul. Kiełbaśniczej wystawę "Leplis dcet" i t był jakby preludium. Wystawę tę przygtwał "z ptrzeby serca" dr hab. Plitechniki Wrcławskiej p. Ryszard Czch i rzeczywiście wiele mżna był się z niej dwiedzieć i nauczyć, m.in. że pierwszą kbietą - dcentem na Uniwersytecie Jana Kazimierza była wykładająca histrię sztuki, żyjąca d dziś w Rzymie, prf. dr hab. Karlina Lanckrńska mająca dziś 103 lata. Histria życia prf. Lanckrńskiej, której cudem nie zamrdwał w Stanisławwie Hans Krüger, ten sam, który jest dpwiedzialny za zbrdnię na prfesrach lwwskich, jest fascynująca. Ona pierwsza pinfrmwała świat, że za zbrdnię tę dpwiedzialni są hitlerwcy (1, 4). Na wystawie mżna był również zbaczyć dyplm Nagrdy im. Williama Daytna Millera, przyznanej jednmyślnie Prf. Antniemu Cieszyńskiemu przez Kmitet Wyknawczy Féderátin Dentaire Internatinale w 1935 rku w Brukseli (2). Wrcławskie urczystści rzpczęły się gdz mszą świętą kncelebrwaną z udziałem J.E. biskupa Edwarda Janiaka w Kściele Ojców Salezjanów p.w. Najświętszeg Serca Pana Jezusa przy pl. Grunwaldzkim. Wzięł w niej udział wielu lwwian. O gdz zebrani mieszkańcy Wrcławia, Rektrzy, Prfesrwie i pczty sztandarwe Uczelni Wrcławskich przeszli pd Pmnik Prfesrów Lwwskich, gdzie wygłszn klicznściwe przemówienia i złżn wieńce. Wśród nich szczególnie zapamiętałam kazały żółt-niebieski wieniec d aktualneg Rektra Państwweg Uniwersytetu we Lwwie. Hymn Plski w wyknaniu rkiestry wjskwej i urczysta zmiana wart Kmpanii Hnrwej Wjska Plskieg uświetniły tę jakże smutną urczystść. Napis na pmniku "Nasz ls przestrgą" i tablica z pełnym spisem nazwisk lwwskich prfesrów przypmina wszystkim chlubie plskiej nauki, a młdym pklenim uzmysławia skąd nasze krzenie. Wśród rzstrzelanych prfesrów lwwskich jeden był Dlnślązakiem - urdzny 31 maja 1882 rku w Oleśnicy Prfesr Uniwersytetu Jana Kazimierza Antni Cieszyński, któreg jciec był farmaceutą w tym mieście. Od 1967 r. w leśnickim Rynku, na budynku Apteki "Pd Orłem" jest tablica pświęcna

17 pamięci prf. Antnieg Cieszyńskieg, której wmurwanie nastąpił z inspiracji Jeg ucznia - prf. Tadeusza Owińskieg. 4 lipca 2001 r. gdz w Oleśnicy pd tablicą ku czci prf. Antnieg Cieszyńskieg sptkali się mieszkańcy teg piękneg miasta, stmatldzy wrcławscy i przedstawiciele Dlnśląskiej Izby Lekarskiej raz władze samrządwe Oleśnicy. Urczystścim twarzyszył reprezentacyjny Oddział Wjsk Ltniczych w Oleśnicy, który dprawił urczystą wartę raz zaprezentwał pkaz musztry pd dwództwem płk. Jerzeg Żłbińskieg z Dwództwa Wjsk Ltniczych. Przy akmpaniamencie rkiestry wjskwej złżyli kwiaty: Dziekan Wydziału Lekarsk-Stmatlgiczneg Akademii Medycznej we Wrcławiu prf. dr hab. Marek Ziętek, nestrka wrcławskiej stmatlgii - statnia żyjąca specjalizantka prf. Cieszyńskieg - dr med. Barbara Włdek-Owińska, Prezes Plskieg Twarzystwa Stmatlgiczneg dr n. med. Anna Sblewska, Prfesrstw Zfia i Adam Masztalerzwie, prf. dr hab. Bgumił Płnka, Kierwnik Katedry i Zakładu Prtetyki Stmatlgicznej we Wrcławiu dr n. med. Halina Panek, dr hab. Tmasz Knpka, wiceprzewdniczący Dlnśląskiej Rady Lekarskiej dr n. med. Andrzej Wjnar, Przewdnicząca Kmisji Kształcenia DIL dr Teresa Bujk, dr n. med. Grzegrz Chmiel, a także mgr Marila Abkwicz i dr Jan Dąbrwski z Bibliteki Głównej AM. Na urczystści był również becny Starsta Pwiatu Oleśnicy mgr inż. Zbigniew Ptyrała raz reprezentująca Burmistrza Oleśnicy Pani Zdzisława Maria Jakimiec - Przewdnicząca Rady Miasta. W sali sesyjnej leśnickieg Ratusza dr Barbara Włdek-Owińska przedstawiła sylwetkę Prf. Antnieg Cieszyńskieg i wspminała swją u Nieg pracę i lwwskie lata. Zebrani ze wzruszeniem glądali jej dyplm uzyskania specjalizacji ze stmatlgii z pdpisem prf. Cieszyńskieg. Chciałabym w tym miejscu pdziękwać mim Mistrzm akademickim, że ptrafili przekazać nam zrzumienie dla ważnści tradycji naukwej związanych z twórczą pstacią prf. Cieszyńskieg, który życie swje pświęcił pracy badawczej nad nwymi drgami stmatlgii w służbie Nardwi Plskiemu i całej ludzkści, dla któreg dewizą życiwą był "Salus Plniae suprema lex est". Łączyliśmy się w myślach z tymi c we Lwwie akurat w tym samym czasie ddawali hłd pamięci Plskim Prfesrm, na których 4 lipca 1941 r. dknan brzasku dnia straszliweg mrdu. Na zakńczenie chciałabym zacytwać fragment z listu z 11 lipca 2001 r. (3) prf. dr. hab. Tmasza Cieszyńskieg, syna prf. Antnieg Cieszyńskieg, urczystściach 4 lipca 2001 r. we Lwwie: "W urczystści ddania hłdu pamięci Plskim Prfesrm we Lwwie wzięli udział nie tylk przedstawiciele Rzeczypsplitej Plskiej (Knsul Generalny i wiceknsul), przedstawiciel prezesa Instytutu Pamięci Nardwej prf. Kieresa, Twarzystwa Miłśników Lwwa i Kresów Płd. Wschdnich (p. dr Danuta Nespiakwa), ale przede wszystkim dwie duże grupy młdzieży akademickiej z Wrcławia (Plitechniki i Akademii Medycznej) i Uniwersytetu Jagiellńskieg (pd przewdnictwem prf. Andrzeja Małeckieg - "Ne cedat Academia", raz grupa fiarnych lwwian, którzy nigdy nie puścili Lwwa (m.in. p. Kazimierz Dąbrwski i p. Janina Zamjska, a również ks. Prałat reprezentant ks. Kardynała Jawrskieg, który celebrwał wspólną mdlitwę). Spśród rdzin fiar mrdu ptmków fiar tej tragedii był trzech synów dr Jan Lngchamps de Berier, dr Zbigniew Kstecki i prf. dr med. hab. mgr fil. Tmasz Cieszyński raz wnuczka prf. Cieszyńskieg dr Ewa Müllerwa (3). NON OMNIS MORIAR B. Bruziewicz-Mikłaszewska

18 Piśmiennictw 36. Z. Albert: Kaźń prfesrów lwwskich lipiec Studia raz relacje i dkumenty zebrane i pracwane przez Zygmunta Alberta, T. Cieszyński "Dni silne kchaniem". Wyd. autra. Drukarnia TINTA, Wrcław 2000, Listy prf. Tmasza Cieszyńskieg z 11 i 14 lipca 2001 r. 39. K. Lanckrńska: Wspmnienia wjenne. Wyd. Znak, Kraków 2001, SENTYMENTALNA PODRÓŻ DO LWOWA 4 lipca br. minęła sześćdziesiąta rcznica mrdu prfesrów lwwskich. Sześćdziesiąt lat temu hitlerwcy dknali aresztwania prfesrów lwwskich uczelni, z czeg znaczną część stanwili lekarze. Wśród aresztwanych znaleźli się: prfesr chirurgii Tadeusz Ostrwski, prfesr interny Jan Grek, prfesr stmatlgii Antni Cieszyński, dcent kulistyki Jerzy Grzędzielski, prfesr chirurgii Władysław Dbrzaniecki, prfesr chirurgii Henryk Hilarwicz, prfesr medycyny sądwej Włdzimierz Sieradzki, prfesr gineklgii Adam Słwij, prfesr gineklgii Stanisław Mączewski i inni. Rcznicę tę pstanwili uczcić przedstawiciele wrcławskieg i krakwskieg śrdwiska akademickieg. Naszą Uczelnię reprezentwała delegacja pd przewdnictwem dr. Janusza Dembwskieg z Katedry i Kliniki Urlgii. W skład delegacji weszli także studenci: Elżbieta Lats-Grażyńska, Wjciech Baran, Gabriel Kryczka, Pitr Marszalik, Przemysław Piec i Krzysztf Szkaradziński. Nasi lwwscy gspdarze zrganizwali dla nas w auli Plitechniki krótki wykład na temat jej histrii, płączny ze zwiedzaniem bibliteki, raz sptkanie z merem Lwwa, Vasylem Kuybidą, pdczas któreg pruszan kwestie zacieśnienia współpracy między Lwwem i Wrcławiem. Ppłudnia były przeznaczne na zwiedzanie Lwwa - nieceniną pmcą kazali się dwaj młdzi adiunkci z miejscwej kliniki urlgii, którzy kazali się znawcami miejscwej histrii i architektury, a w ddatku świetnie władali językiem plskim. Lwów zachwycił nas pięknymi kamienicami, cerkwiami, świątyniami grekkatlickimi i wspaniałą perą. Pdczas zwiedzania nie mgliśmy też pminąć bwiązkweg punktu prgramu, jakim był złżenie wiązanki pd pmnikiem Adama Mickiewicza. Jednym z punktów pbytu był sptkanie z lwwską bracią studencką. Nasi ukraińscy kledzy byli niezwykle twarci i serdeczni, ale z ich relacji wyłaniał się niezbyt wesły braz życia studenckieg: trudnści bytwe, płączne z prblemami natury plitycznej - władze państwwe niezbyt ględnie bchdzą się ze studentami, których nie zachwyca becna władza. Kulminacyjnym punktem wyjazdu były urczystści ku czci pmrdwanych prfesrów. Rzpczęły się częścią nieficjalną na zbczu Kadeckiej Góry, gdzie miejscwa plnia ufundwała tablicę upamiętniającą miejsce kaźni prfesrów. Pnieważ istnieją kntrwersje między przedstawicielami strny plskiej a władzami ukraińskimi dtyczące treści napisu, punkt ten nie zstał włączny d prgramu ficjalnych bchdów. P chwili mdlitewnej zadumy w miejscu tragedii nasza delegacja złżyła wiązankę kwiatów i uczciła zmarłych chwilą milczenia.

19 Delegacja Akademii Medycznej p złżeniu wieńca w miejscu kaźni prfesrów lwwskich Ptem udaliśmy się w miejsce, gdzie władze ukraińskie wmurwały kamień węgielny pd pmnik, który stanie tu w przyszłści. Przy kamieniu węgielnym dbyły się urczyste bchdy: przemówienia strny ukraińskiej i plskiej raz mdlitwa za zmarłych. Był t statni akcent teg niezwykłeg pbytu. Opuszczaliśmy Lwów z prawdziwym żalem... Przemysław Piec Pitr Marszalik Szanwny Panie Listy - pdziękwania Bardz serdecznie dziękuję za przysłanie mi ftgrafii z urczystści złżenia wieńców pd pmnikiem pmrdwanych prfesrów lwwskich (ich rdzin, w tym mjej matki, szwagra i innych bliskich). Szanwny Panie Rektrze Łączę miłe wyrazy K. A. Kmrnicka Przepraszam, że tak późn piszę z pdziękwaniem za przesłane piękne zdjęcie z urczystści złżenia wieńców pd pmnikiem prfesrów lwwskich. Muszę przyznać, że kazja w czasie naszeg pbytu zbaczenia pmnika i tablicy, zrdziła niezapmniane wrażenie, był t jakby być nad grbem teścia, któreg lsie dwiedzieliśmy się parę lat później. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za pamięć i pmc w rganizwaniu tej urczystści. Z pważaniem Krystyna Rencka

20 Pdziękwanie Pan Leszek Paradwski Rektr Akademii Medycznej we Wrcławiu Z prawdziwą przyjemnścią i satysfakcją pragnę pdziękwać Panu Rektrwi za kazaną pmc w przeprwadzeniu szklenia funkcjnariuszy plicji pinu ruchu drgweg i prewencji Kmendy Miejskiej Plicji we Wrcławiu w zakresie "pierwszej pmcy przedlekarskiej" fiarm wypadków kmunikacyjnych. Szczególne pdziękwania składam zespłwi lekarskiemu z Kliniki Anestezjlgii i Intensywnej Terapii Pani dr Grażynie Durek, Panu dr. Stanisławwi Zielińskiemu raz Panu dr. Dariuszwi Rsińskiemu, którzy w frmie wykładów i ćwiczeń przeszklili 70 plicjantów w prfesjnalny spsób. Jestem przeknany, że zdbyta wiedza przez plicjantów przyczyni się d pdwyższenia pzimu wyknywanych zadań służbwych. Wyrażając uznanie za dtychczaswą współpracę między Sekcją Ruchu Drgweg KMP we Wrcławiu a Akademią Medyczną przesyłam pzdrwienia raz życzę Panu Rektrwi wszelkiej pmyślnści w pracy zawdwej i w życiu sbistym. Naczelnik Wydziału Ruchu Drgweg Kmendy Miejskiej Plicji we Wrcławiu Nadkm. mgr Blesław Ktuła

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii Wyższa Szkła Rehabilitacji studia pdyplmwe Studia Pdyplmwe: Diagnstyka kliniczna w fizjterapii Charakterystyka studiów : Studia kierwane są d abslwentów fizjterapii, którzy chcą dsknalić swją wiedzę medyczną

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Notatka służbowa dotycząca Terenu Centralnego Bis.

Notatka służbowa dotycząca Terenu Centralnego Bis. Warszawa, 28 października 2009 Prf. Jan Szmidt Dziekan Wydziału Elektrniki i Technik Infrmacyjnych PW Ntatka służbwa dtycząca Terenu Centralneg Bis. 1. Kilka infrmacji prządkwych Z inicjatywy trzech dziekanów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej 1 Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedaggika w WyŜszej Szkle Administracji w Bielsku- Białej Wymagania gólne: Obwiązek dbycia praktyki reguluje rzprządzenie 1401 Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Świadczenie usług szklenia, dradztwa i knsultacji w zakresie zarządzania prjektami i twrzenia sprawnie działających zespłów prjektwych realizujących prjekty kulturalne w Plsce i na świecie. Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja / Fizjoterapia wad postawy ciała

Studia Podyplomowe: Gimnastyka korekcyjna i rehabilitacja / Fizjoterapia wad postawy ciała Wyższa Szkła Rehabilitacji studia pdyplmwe Studia Pdyplmwe: Gimnastyka krekcyjna i rehabilitacja / Fizjterapia wad pstawy ciała Charakterystyka studiów : Celem studiów jest umżliwienie nauczycielm, fizjterapeutm

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 Harmngram rekrutacji d samrządwych przedszkli/ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych w rku szklnym 2012/2013 W rku szklnym 2012/2013 rdzice dzieci urdznych w latach 2007-2009, ubiegających się przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

9/2011 Wrocław, 8 lutego 2011 r.

9/2011 Wrocław, 8 lutego 2011 r. DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Wydział Organizacyjn-Prawny 50-541 Wrcław, al. Armii Krajwej 54 tel. 071 39-74-200 fax 071 39-74-202 e-mail: wrclaw.dwup@dwup.pl 9/2011 Wrcław, 8 luteg 2011 r. Wałbrzych:

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe : Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu

Studia podyplomowe : Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu Wyższa Szkła Rehabilitacji: studia pdyplmwe Studia pdyplmwe : Terapia manualna w dysfunkcjach narządu ruchu Charakterystyka studiów : Celem studiów jest wykształcenie specjalisty z zakresu terapii manualnej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Harcerstwa Polskiego, ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.zhp.pl Warszawa: Usługa rezerwacji, sprzedaży i dstarczania krajwych i międzynardwych biletów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie turnusu rehabilitacyjneg wraz z indywidualnymi i grupwymi zajęciami z dradcą zawdwą raz wsparciem psychlgicznym dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Termmdernizacja budynku Oddziału Dziecięceg SP ZOZ w Zduńskiej Wli w zakresie ciepleń ścian zewnętrznych i wymiany stlarki kiennej i drzwiwej Numer głszenia: 206836-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Prwadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskieg dla kierwnictwa i pracwników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z poważaniem. dr Dorota Kilańska

Szanowni Państwo, z poważaniem. dr Dorota Kilańska Szanwni Państw, Mając na uwadze dtychczaswe działania w zakresie implementacji Klasyfikacji d praktyki pielęgniarskiej, uprzejmie prsimy pchylenie się nad badaniem kwestinariuszwym, celem przekazania infrmacji

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.wrc.pl Wrcław: Tłumaczenia pisemne i ustne wraz z bsługą techniczną dla Urzędu Miejskieg Wrcławia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie, ul. Zawadzkiego 12, 84-240 Reda, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie, ul. Zawadzkiego 12, 84-240 Reda, woj. Reda: Budwę szklneg placu zabaw przy Szkle Pdstawwej Nr 2 im. Małeg Trójmiasta Kaszubskieg w Redzie ul. Zawadzkieg 12, realizwaneg w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła Numer głszenia: 355526-2014; data

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009 1 INFORMACJA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gv.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa chrny sób i mienia na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 109847-2015;

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo