Opis zmian wprowadzonych do EGBV WIN wersja 6.29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis zmian wprowadzonych do EGBV WIN wersja 6.29"

Transkrypt

1 Opis zmian wprowadzonych do EGBV WIN wersja Rozszerzono program o możliwość prowadzenia rejestru budynków przekazanych do użytku i ubytków mieszkaniowych. Dane w nim gromadzone potrzebne są do sporządzania kwartalnych raportów oczekiwanych przez GUS. Do rejestru GUS można wejść z poziomu menu głównego, listy budynków oraz z kartoteki danego budynku. Zmiana danych (w tym dopisywanie) wymaga włączenia uprawnień dla operatora: Wejście z menu głównego odbywa się poprzez wybranie opcję Rejestr > G. Budynki przekazane w użytkowanie i ubytki, a następnie wskazanie sposóbu przeglądania danych:

2 Wejście z poziomu listy budynków odbywa się poprzez klawisz F12 Gus: Wejście z poziomu kartoteki budynku odbywa się poprzez klawisz Gus: W przypadku wejścia z poziomu listy budynków lub z kartoteki danego budynku, informacje z rejestru GUS są ograniczone tylko do danego budynku. Natomiast wejście z poziomu menu głównego ukazuje wszystkie pozycje rejestru wg wybranego sposobu przeglądania. W rejestrze zapisywane są zarówno informacje o przekazaniu w użytkowanie jak i informacje o ubytkach mieszkaniowych. O rodzaju zapisu decyduje wartość w kolumnie P/U (P-przekazanie, U-Ubytek). Przekazywanie budynku do użytku może następować etapami (częściami). W przypadku gdy przekazany do użytku jest cały budynek, należy wpisać słowo cały w polu dotyczącym części. W przypadku częściowego przekazywania budynku do użytku, kolejne części należy numerować cyframi arabskimi, natomiast ostatnią cześć należy zapisać słowem ostatnia. Wynika to z objaśnień do formularza GUS. Dane do rejestru wprowadzane są po wybraniu akcji F3 Dopisz z poziomu listy. Przy czym sposób wprowadzania danych do rejestru uzależniony jest od miejsca, z którego nastąpiło wejście do rejestru. Gdy wejście do rejestru odbywa się z poziomu menu głównego EGB, to uruchomienie dopisywania danych skutkuje pojawieniem się czystego formularza:

3 W pierwszej kolejności określamy datę, następnie czy wpis dotyczy przekazania do użytku, czy ubytku. W zależności od rodzaju wpisu następuje aktywowanie wymaganych pól formularza nie wymagane stają się nieaktywne. Formularz może (ale nie musi) zostać wypełniony danymi znajdującymi się w EGB. W tym celu należy wybrać z listy gminę i obręb (ikona obok pola obręb). Następnie wybrać budynek znajdujący się w EGB (ikona przy polu identyfikatora budynku).

4 W wyniku wybrania budynku, nastąpi wypełnienie poszczególnych pól formularza na podstawie kartoteki budynku. Gdy w EGB znajdują się lokale powiązane z budynkiem, to zostanie wypełniona część formularza dotycząca mieszkań i izb. Zostają również pobrane osoby znajdujące się w JR, w której znajduje się budynek. Dane, których nie można pobrać z EGB, trzeba uzupełnić ręcznie. Po wskazaniu budynku i pobraniu jego danych z EGB zmienia się sposób działania klawisza wyboru budynku. Od tego momentu możliwe jest odświeżenie danych budynku (nie można wybrać innego budynku). Ponowne pobranie (odświeżenie) danych z EGB może też nastąpić po zmianie daty wpisu. Sprawdzane jest przy tym, czy w podanym czasie budynek znajdował się w EGB. Jeśli się nie znajdował, to program proponuje pobranie danych z pierwszego wpisu budynku do EGB. Jeżeli w EGB nie ma jeszcze danych o budynku, to poszczególne pola formularza można wypełnić ręcznie. Pole identyfikator budynku można wypełnić, tylko w przypadku, gdy wiadomo jest jaki identyfikator będzie posiadał dany budynek, w przeciwnym przypadku nie należy tego pola wypełniać. W wyniku naciśnięcia klawisza OK, następuje weryfikacja wprowadzonych danych i zapis do bazy. Gdy rejestr GUS zostanie wywołany z poziomu listy budynków lub kartoteki budynku, to uruchomienie dopisywania danych spowoduje automatyczne wypełnienie formularza danymi pobranymi z EGB. Podczas wprowadzania ubytku mieszkaniowego, o ile ubytek nie dotyczy całego budynku, należy wskazać konkretny lokal. Wciśnięcie ikony obok pola z identyfikatorem lokalu spowoduje wyświetlenie listy lokali znajdujących się w danym budynku. Wybranie lokalu z listy spowoduje wypełnienie informacji o numerze lokalu oraz o osobach na podstawie JR, w której znajduje się lokal.

5 Dane zapisane w rejestrze GUS można wydrukować wybierając z menu głównego EGB opcję Raporty > Raporty dla GUS Po wskazaniu rodzaju raportu pojawia się formularz pozwalający określić parametry sporządzania raportu. Raport może być wykonany dla całego powiatu lub dla aktualnej gminy. Można także określić przedział dat inny niż wynikający z cyklu kwartalnego, np. wykonać go w skali roku. Uwaga: W przypadku braku licencji na prowadzenie rejestru GUS, program w tym zakresie pracuje w wersji demonstracyjnej co oznacza, że zachowana jest pełna funkcjonalności wprowadzania danych ale wydruki ograniczone są do kilku pozycji. 2. Poprawiono działanie wydruków uproszczonych. W przypadku wyboru działek do wydruku z poziomu formularza wypisów uproszczonych, a następnie uruchomienia tworzenia wydruku pojawiał się błąd Access violation...

6 Opis zmian wprowadzonych do EGBV WIN wersja Wprowadzono możliwość pracy programu z pominięciem systemu plików. Dzięki temu zabezpieczono dane przed przypadkowym uszkodzeniem lub skasowaniem. Odwołanie do danych następuje przez odpowiednią konfigurację bazy Pervasive oraz plik konfiguracyjny dla programu EGB. Powyższy mechanizm został również wprowadzony do wszystkich modułów dodatkowych programu (SWDE, RCiWN, Opłaty, EWN, FVAT). 2. Dostosowano wydruki generowane przez program do formatu graficznego. Poprawiono tym samym ich wizualny wygląd (w tym podział na strony) oraz znacznie przyspieszono czas tworzenia. 3. Poprawiono wydruk listy Rezerwacja numerów działek wywoływanej poprzez F10 z poziomu listy rezerwacji. Na wydruku arkusz działki nie był oddzielony od numeru działki. 4. Rozbudowano panel rezerwacji numerów działek o możliwość definiowania zakresu mianowników dla nowych działek Po wprowadzeniu tego zakresu, do listy rezerwacji zostaną automatycznie dopisane kolejne działki. 5. Poprawiono działanie Listy rezerwacji działek po wybraniu akcji F2 Oblicz lub F9 Jest na liście. 6. Wprowadzono możliwość generowania skorowidzów i zestawień budynków oraz lokali na zadany dzień poprzez definicję parametrów analizy:

7 7. Poprawiono tworzenie Zbiorczego zestawienia klasoużytków dla wskazanego arkusza. Dotychczas generowanie tego zestawienia obejmowało również działki z innym arkuszem znajdujące się w JR, w której wystąpiła działka z zadanym arkuszem. Obecnie do zestawienia przyjmowane są tylko działki z danego arkusza. 8. Na zawiadomieniach o zmianach dodano możliwość drukowania oznaczenia Teczki rzeczowej. Oznaczenie drukowane jest w górnym lewym rogu zawiadomienia i ma format: <fraza. >WWPPGG_R.OOOO.NrZmiany.Rok <fraza> określana jest na formularzu parametrów tworzenia zawiadomień i pamiętana jest dla każdego operatora. Na poniższym przykładzie zapisana jest jako NGG.. 9. Poprawiono działanie formularza parametrów generowania zawiadomień w zakresie określenia nowej (zgodnej z G5) i starej formy wydruku zawiadomienia. Stara forma wydruku nie podlega modyfikacji i w kolejnych wersjach programu będzie wycofana. Poprawiono również Edycję decyzji 1,2 oraz Adresatów. Dotychczas edycja tych elementów stałych zawiadomienia nie uwzględniała rozbicia na nową i starą formę wydruku, a tym samym miało to wpływ na kodowanie polskich znaków oraz formatowanie szerokości wydruku. 10. Na wydruku wypisów dodano możliwość: - określenia ilości drukowanych egzemplarzy, - wyłączenia wydruku danych osobowych - pamiętania numerów kancelaryjnych i wybierania ich z listy

8 Parametr Ilość egzemplarzy ma wpływ na sposób sortowania wydruku. Jeśli jego wartość jest większa od 1 to program przestawia sterownik wydruku na takie sortowanie, aby kolejno drukowane strony stanowiły pierwszy egzemplarz, kolejne drugi itd. Dotychczas wpierw drukowane były pierwsze strony, potem drugie itd. Lista numerów kancelaryjnych zapisana jest w pliku: Nr_kanc.txt 11. Poprawiono formatowanie nagłówka jednostki ewidencyjnej na wypisach i zawiadoamieniach o zmianach. W przypadku, gdy następowało złamanie wiersza z nazwą jednoski ewidencyjnej (zajmowała ona więcej niż jeden wiersz), dochodziło do nieprawidłowego stronicowania wydruku (ostatnie wiersze były przerzucane na nową, nienumerowaną stronę).

9 12. Rozszerzono parametry operatora o możliwość włączenia szybkiego podglądu oraz określenie domyślnej skali podglądu wydruku. Włączenie szybkiego podglądu oznacza, że po sporządzeniu wydruku nie będzie pojawiał się edytor wydruku tylko od razu rzeczywisty podgląd. Dotychczas, aby ten właściwy podgląd uzyskać trzeba go było ręczne wywołać z poziomu edytora wydruku, np. poprzez klawisz F4. Skala podglądu pozwala na zmianę domyślnego skalowania podglądu wydruku, które dostosowuje skalę do rozdzielczości monitora. 13. Poprawiono działanie podglądu wydruku w zakresie skalowania i przeglądania stron. Dotychczas po ręcznym zmienieniu skali wydruku, występował problem z przeglądaniem stron przy pomocy klawiszy PgUp i PgDown. Zamiast przeglądu kolejnych stron, zmieniana była skala podglądu. Dodatkowo wprowadzono możliwość zmiany skali poprzez naciśnięcie klawisza Ctrl i kręcenie kółkiem myszy (podobnie jak w przeglądarkach internetowych, czy pakiecie MS Office) W przypadku, gdy w parametrach operatora włączona jest opcja Szybkiego podglądu wydruku, na formularzu podglądu pojawia się opcja pozwalająca na przejście do edytora wydruku po zakończeniu podglądu.

10 14. Rozszerzono wydruk wypisów uproszczonych o możliwość drukowania notesów zapisanych przy osobach 15. Wyłączono przenoszenie adresu działki do adresów budynków, podczas wykonywania podziału działki i przypisywania budynków do działek powstałych podczas podziału. 16. Dodano możliwość wyszukiwania osób fizycznych i instytucji na listach pojawiających się podczas wybierania osoby z banku osób, np. podczas określania osoby zgłaszającej zmianę lub podczas określania danych osobowych w JR: W wyniku wybrania akcji F7 szukaj, pojawia się pytanie o frazę wyszukiwania (nie są wymagane blankiety). Wyszukiwanie realizowane jest od aktualnej pozycji do końca listy i zatrzymuje się na pierwszym napotkanym wierszu, w którym znajdzie się szukana fraza. Z racji budowy w/w listy możliwe jest jej przeszukiwanie również po danych adresowych, numerach NIP, REGON lub PESEL. W analogiczny sposób realizowane jest wyszukiwanie osób fizycznych. 17. Na liście wykonawców, odbiorców i rzeczoznawców dodano możliwość wyszukiwania osoby po frazie zapisanej blankietowo. Tego typu wyszukiwanie wywołuje się poprzez naciśnięcie klawiszy Ctrl i F7 (stąd znak ^ w opisie klawisza F7^ Szukaj). Zwykłe wyszukiwanie dostępne poprzez samo F7 Szukaj nadal funkcjonuje i realizowane jest w zakresie aktywnego indeksu (Kod lub Nazwa osoby w zależności od sposobu wywołania listy).

11 18. W wersji dla gmin (do przegladania danych) wprowadzono blokowanie podglądu i zmiany hasła operatora ADM przez innych operatorów. 19. Wprowadzono opcję techniczną pozwalającą na dołączanie KERGów. Istnieją dwa warianty dołączania KERGów: pełny i różnicowy. W warincie pełnym dołączane są wszystkie KERGi, bez analizy, czy dany KERG istniał już w bazie docelowej. Wariant ten należy stosować w przypadku, gdy dołączana baza była od początku prowadzona niezależnie od bazy docelowej. Wariant róznicowy należy stosować w przypadku, gdy pierwotnie obie bazy były prowadzone w tej samej lokalizacji (np. starostwo), a następnie doszło do ich rozłączenia i odrębnego prowadzenia (np. przekazanie bazy do gminy/miasta, co oznaczało przekopiowanie istnejącej w starostwie bazy KERG), a po pewnym czasie bazy znowu wróciły do lokalizacji źródłowej (starostwo). W takim przypadku cześć wpisów w obu bazach jest taka sama, gdyż wspólne jest ich źródło. Dołączanie różnicowe dołączy jedynie KERGi, które występują w bazie dołączanej, a nie występują w bazie docelowej. W celu dołączenia KERG-ów z innej bazy należy: 1. Wykonać kompletną archiwizację danych, gdyż ewnetualne niepowodzenie dołączania wymagać będzie odtworzenia danych z kopii. 2. Skopiować do katalogu programu pliki pochodzące z dołączanego systemu: Roboty_D.btr Rob_obj_D.btr Osoby_D.btr Oznaczenie "_D" w nazwie pliku musi zostać dodane podczas kopiowania plików. 3. Wgrać dołączane gminy do katalogu z danymi programu docelowego (domyślnie katalog \BAZA) 4. Dodać dołączane gminy do systematyki katalogów baz programu 5. W celu sprawdzenia poprawności instalacji, wejść do kilku obrębów dołączanych gmin 6. Uruchomić procedurę dołączania KERG-ów (Rejestr > Operacje na bazie > Dołączanie KERG-ów) Dołączanie KERGów jest procedurą dwustopniową. Najpierw następuje dodanie KERGów do systemu głównego, a następnie przekonwertowanie danych w dołączanych gminach i ich obrębach W rezultacie pierwszego kroku, tworzony jest plik "DK.TXT", który jest tabelą konwersji identyfikatorów KERG-ów. Drugi krok bazuje na tabeli konwersji "DK.TXT", wymieniając identyfikatory KERG-ów ze starych na nowe w plikach gminnych i obrębowych dołączanej gminy. Krok pierwszy jest operacją jednorazową wykonywaną podczas dołączania pierwszej gminy. W jego rezultacie pliki z oznaczeniem "*_D.btr" zostaną zmienione na "*_D.iii", aby nie zostały ponownie użyte (skutkowałoby to powieleniem KERGów) Krok drugi można powtarzać dla kolejnych dołączanych gmin, gdyż elementem sterującym dla niego jest plik "DK.TXT" wygenerowny w kroku pierwszym. W tym celu należy zmienić aktywną gminę i ponownie uruchomić dołączanie KERG-ów 7. Jeżeli dołączana gmina jest ostanią z dołączanych, to należy potwierdzić skasowanie pliku "DK.TXT", aby nie doszło do konwersji KERGów w wyniku przypadkowego działania operatora.

12 8. Dokładnie przeanalizować raport z dołączania. Ewentualne błędy krytyczne oznaczone są znkiem "!" Natomiast stwierdzone nieprawidłowości - znakiem "*" W przypadku wystąpienia błędów krytycznych, pojawia się również komunikat na końcu raportu. 20. W opcjach technicznych dodano analizę i naprawę bazy KERG (Rejestr > Operacje na bazie > Naprawa baz danych > Analiza i naprawa KERG). Sprawdzana jest integralność danych w zakresie powiązań KERGów z osobami oraz powiązań obiektów, przy których jest określany KERG (gmina, obręb, działka, budynek, lokal, zmiana) z bazą KERG-ów. Stwierdzone nieprawidłowości są raportowane. W przypadku braku osoby lub KERGu, następuje ich dopisanie do bazy. Po stronie prowadzącego jest uzupełnienie brakujących danych w tak utworzonych wpisach. Naprawa jest również włączona w mechanizm naprawy wszystkich plików gminnych. 21. Dodano zabezpieczenie dotyczące sprawdzania środowiska pracy programu. Część zgłaszanych problemów, związanych z pracą programu wynikała z faktu, iż nie było wykonane mapowanie zasobu sieciowego na dysk logiczny. Mapowanie winno istnieć przed uruchomieniem programu i przeważnie realizowane jest komendą: NET USE <dysk>: \\serwer\zasob_sieciowy Np.: net use s: \\win2003\geodezja W zamapowanym zasobie musi istnieć katalog dla programu (o dowolnej nazwie nie przekraczającej 8- znaków), np. EGB lub EGB6 itp. Dopiero w tym katalogu można umieszczać program oraz dane EGB i modułów dodatkowych. Kolejne problemy wynikały z nieprawidłowego formatu daty systemowej, definiowanej w ustawieniach regionalnych w panelu sterowania systemu Windows. Do prawidłowej pracy programu wymagana jest data zapisana na 10 znakach w formacie RRRR-MM-DD w Windows definiowana jako rrrr-mm-dd. 22. Rozszerzono pole teczka rzeczowa z 10 do 15 znaków. 23. Wprowadzono możliwość wyłączenia drukowania nazwy miejscowości w nagłówkach wypisów oraz w pozycjach zawiadomień o zmianach dla obszarów wiejskich. W przypadku braku nazw miejscowości przy działkach lub różnych nazwach miejscowości w poszczególnych działkach danej JR, jako nazwa miejscowości w nagłówku przyjmowana jest nazwa miasta dla obszarów miejskich lub nazwa obrębu, w którym położone są działki dla obszarów wiejskich. W przypadku obrębów istnieje możliwość określenia domyślnej nazwy miejscowości, gdy powinna być ona inna niż nazwa obrębu. Istnieją jednak przypadki dotyczące obszarów wiejskich, gdy w danym obrębie jest kilka miejscowości i w takiej sytuacji pobieranie nazwy miejscowości na podstawie nazwy obrębu lub miejscowości domyślnej nie jest prawidłowe. Dlatego w parametrach obrębu zapisanych w systematyce jednostek ewidencyjnych dodano opcję pozwalającą wyłączyć opisany powyżej mechanizm określania nazwy miejscowości i tym samym pominąć jej wydruk w nagłówku wypisu/rejestru. Podczas sporządzania zawiadomienia o zmianach, mechanizm ten dotyczy także ustalania nazwy miejscowości dla budynków i lokali (na podstawie relacji do działek), w sytuacji gdy działka nie ma ustalonej nazwy miejscowości. 24. Poprawiono błąd określania najwyższego numeru działek podczas wprowadzania rezerwacji numerów działek. 25. Wprowadzono możliwość definiowania zakresu eksportu danych dla wskazanych obiektów geodezyjnych (obręby, JR, działki, budynki, lokale itd) oraz typów i atrybutów standardu SWDE. W przypadku eksportu danych osobowych, można również zaznaczyć pole "XXX puste dane osobowe", co będzie oznaczało wydanie pojedynczych osób (G5OSF, G5INS, G5MLZ lub G5OSZ) bez informacji osobowych, ale z odwołaniami na nie z innych typów np udziałów. Daje to możliwość wydania danych SWDE bez danych osobowych. Więcej informacji w plikach *.HLP (katalog programu).

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Interfejs do komunikacji między Geoinfo a EgbWin

Interfejs do komunikacji między Geoinfo a EgbWin Spis Opis ogólny...1 Wymagania...2 Instalacja...3 Dostosowanie konfiguracji identyfikatorów...4 Dopasowanie obrębów i arkuszy...4 Opis działania...6 Opcja INFO...6 Opcja DANE...6 Opcja FILTR...7 Zabezpieczenie...12

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu :

Instalacja. Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu : Instalacja a)pobranie i instalacja programu ze strony SOFTLINE b)jest to wersja demo (działa przez okres jednego miesiąca. W przypadku zakupu wystarczy wgrać plik licencji do głównego katalogu GeoOrganizera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę? Mapa

Jak rozpocząć pracę? Mapa Jak rozpocząć pracę? SWDE Manager jest aplikacją służącą do przeglądania graficznych i opisowych danych ewidencji gruntów i budynków zapisanych w formacie SWDE (.swd,.swg,.swde). Pracując w SWDE Managerze,

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Archiwum DG 2016 PL-SOFT

Archiwum DG 2016 PL-SOFT 2 1 to kompleksowe narzędzie ochrony Twoich danych genealogicznych utworzonych w programie Drzewo genealogiczne. Aplikacja nie wymaga instalacji na komputerze i jest uruchamiana bezpośrednio z dysku USB.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika

Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika Instrukcja obsługi systemu informacji o wolnych łóżkach w szpitalach Dostęp z poziomu Użytkownika System opracowany przez firmę Architektura Internetu z Łodzi Podstawowe oznaczenia i nazewnictwo w programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

W nowej wersji aplikacji Plansoft.org wprowadzono liczne zmiany w module Tabela Przestawna.

W nowej wersji aplikacji Plansoft.org wprowadzono liczne zmiany w module Tabela Przestawna. Tabela przestawna-zmiany... 1 Wiele wartości w wierszu... 1 Raport w formacie Excel... 1 Nazwy skrótowe... 2 Zachowywanie ustawień okna... 2 Nadgrupa, liczność grupy... 3 Inne zmiany... 3 Poprawki... 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK 1. Wstęp Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowoksięgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności

Bardziej szczegółowo

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK.

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK. Załącznik nr 7 Wgrywanie UMX i realizacja wniosków - ŚRODKI POMOCNICZE KS-AOW 2016 v.10.02.2016 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A I. INSTALACJA PROGRAMU W celu dokonania instalacji programu należy umieścić dostarczoną płytę w napędzie CD/DVD i uruchomić znajdujący się tam plik ADA.EXE. Program automatycznie

Bardziej szczegółowo

INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2

INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2 1 Spis treści... 0 Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Obsługa dużych załączników (warunkowe wczytywanie)... 2 Nowy

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList)

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) KS-ZSA Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) Niejednokrotnie w aptece, pojawia się w konieczność wyłączenia z zamówień określonych pozycji asortymentowych. Typowymi przykładami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Generatora CSV

Instrukcja obsługi. Generatora CSV Instrukcja obsługi Generatora CSV Spis treści: 1. Wstęp 2. Praca z programem Generator CSV 2.1. Rozpoczęcie pracy 2.2. Sprawdzanie docelowego pliku CSV 2.3 Korekta błędów w docelowym pliku CSV 2.3.1. Odnajdywanie

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ

PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań tel. / fax. (-61) 656-44-10 adres do korespondencji: os. Stefana Batorego 13/27 60-969 POZNAÑ 60, skr. 40 PROGRAM RETROKONWERSJI ZDALNEJ dla systemów SOWA opracował zespół

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WF-FaKir dla Windows, stworzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu :

Dane z programu dla wersji jednostanowiskowej są zapisywane w katalogu : Instalacja a)pobranie i instalacja programu ze strony Softline b)jest to wersja demo (działa przez okres jednego miesiąca. W przypadku zakupu wystarczy wgrać plik licencji do głównego katalogu GeoOrganizera

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń".

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja INWENT 5

Konfiguracja INWENT 5 Krótka instrukcja Rozpoczęcia pracy Zakończenia Inwentaryzacji w programie INWENT5 Pierwszym pytaniem na jakie należy sobie odpowiedzieć jest czy wymianę danych kolektor-komputer dokonywać ma się automatycznie

Bardziej szczegółowo

Przeglądarka IW-SIRZ

Przeglądarka IW-SIRZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 14.01.2013 Wersja 6.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja użytkownika. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja użytkownika TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.1 2014.12.01 2 Spis treści 1. Konta użytkowników...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA PROGRAMU EGB V WIN wersja 6.02

I. INSTALACJA PROGRAMU EGB V WIN wersja 6.02 I. INSTALACJA PROGRAMU EGB V WIN wersja 6.02 Przekazana instalacja programu EGBV WIN wersja 6.* jest wersją up-grade do EGBV WIN wersja: 5.90-5.95 i 6.01. Instalację programu winien realizować administrator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

FlowSoft02. Przeznaczenie programu

FlowSoft02. Przeznaczenie programu FlowSoft02 Przeznaczenie programu FlowSoft02 jest programem przeznaczonym do obsługi systemu zdalnych odczytów w systemach opartych o magistralę MBUS. Program jest przygotowany dla systemu Windows. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18

Dokumentacja programu. Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy. Zielona Góra 2015-06-18 Dokumentacja programu Instrukcja użytkownika modułu Gabinet Zabiegowy Zielona Góra 2015-06-18 Głównym celem funkcjonalnym modułu Gabinet zabiegowy jest komunikacja z laboratoriami diagnostycznym w celu

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.31.0 3 marca 2015 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w usługach dodatkowych Komentarz: Liczba stron: 13 Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

Wykaz stali z projektu.

Wykaz stali z projektu. Wykaz stali z projektu. Program służy do wykonywania wykazu stali z wielu rysunków. Może być również wykorzystywany do sprawdzania poprawności opisu stali na wykonywanym rysunku. Aby korzystać z programu

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu S4H

Instalacja programu S4H Instalacja programu S4H Pobierz wersję instalacyjną programu ze strony S4H (zakładka pomoc) Menu Pomoc Pliki do pobrania Kliknij na link: Demo Programu S4H I pobierz plik Install_1_21.zip. Jeżeli Internet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0

Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Rejestracji Zwierząt Podręcznik Użytkownika Data opracowania: 13.11.2013 Wersja 8.0 Spis treści 1. Informacje na temat dokumentu... 3 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy wersja 2.15 data: 2013-06-27 W celu wprowadzenia nowego wniosku o kredyt gotówkowy należy wybrać: Menu główne/nowy wniosek/kredyt

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm centralnego zarządzania rolami

KS-ZSA. Mechanizm centralnego zarządzania rolami KS-ZSA Mechanizm centralnego zarządzania rolami 1. Opis funkcjonalności W KS-ZSA zostaje udostępniona funkcji centralnego zarządzania rolami. W samym programie jest możliwość tworzenia centralnej roli

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo