RECENZENCI Wacław Gierulski, Wojciech Płaza, Małgorzata Suchaska, Dorota Miłek KIEROWNICTWO PROJEKTU FORESIGHT prof." name="description"> RECENZENCI Wacław Gierulski, Wojciech Płaza, Małgorzata Suchaska, Dorota Miłek KIEROWNICTWO PROJEKTU FORESIGHT prof."> ">

!"#$%&%'(')&*&*++,&*+&*-&,+%&*++,&. /0!10#02! " !:# 1!; ; <1 97"615 =*++>

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!"#$%&%'(')&*&*++,&*+&*-&,+%&*++,&. /0!10#02!3 045675"86709 75!:# 1!; ; <1 97"615 =*++>"
.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkrypt

1 !"#$%&%'(')&*&*++,&*+&*-&,+%&*++,&. /0!10#02! " !:# 1!; ; <1 97"615 =*++>

2 RECENZENCI Wacław Gierulski, Wojciech Płaza, Małgorzata Suchaska, Dorota Miłek KIEROWNICTWO PROJEKTU FORESIGHT prof. ndzw. dr hab. in. Leszek Płonecki Koordynator prof. dr hab. Aleksander Oksanycz Asystent Koordynatora prof. ndzw. dr hab. Krzysztof Grysa Asystent Koordynatora CZŁONKOWIE PANELU GŁÓWNEGO PROJEKTU dr in. Artur Bartosik Politechnika witokrzyska prof. ndzw. dr hab. in. Wacław Gierulski Politechnika witokrzyska prof. ndzw. dr hab. Janusz Kot - Akademia witokrzyska dr Zdobysław Kuleszyski Wysza Szkoła Ekonomii i Administracji prof. zw. dr hab. in. Andrzej Neimitz Fundacja im. St. Staszica prof. ndzw. dr hab. Zbigniew Olesiski Akademia witokrzyska mgr in. Wojciech Płaza Stowarzyszenie Forum Pracodawców dr Jerzy Strzelec Urzd Marszałkowski prof. ndzw. dr hab. Małgorzata Suchaska Politechnika witokrzyska mgr Jacek Sułek Urzd Wojewódzki prof. ndzw. dr hab. in. Zbigniew Rusin Politechnika witokrzyska dr Jan Telus Wysza Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych mgr in. Leszek Walczyk Odlewnie Polskie S.A. mgr Ryszard Zbróg Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa OPRACOWANIE Cel i charakter projektu Krzysztof Grysa Szczegółowe narzdzia badawcze Krzysztof Grysa Skróty ekspertyz Aleksander Oksanycz i Danuta Gierulska Raport kocowy z obrad panelu I Piotr Sadłocha i Dorota Krzemionka Raport kocowy z obrad panelu II Mariola Rokita-Surówka i Stanisław Baska Raport kocowy z obrad panelu III Tomasz Gołdziski i Małgorzata Wirecka-Zemsta Raport kocowy z obrad panelu IV Janina Kowalik i Danuta Kossak Raport kocowy z obrad panelu V Dorota Wiraszka i Anna Głowacka Raport kocowy z obrad panelu VI Lidia wieboda-toborek Raport kocowy z obrad panelu VII Dominik Kraska i Jacek Sułek Podsumowania ankiety delfickiej Małgorzata Sokala Synteza prac paneli tematycznych i tez delfickich Agnieszka Piotrowska-Pitek Ekspercki raport Wiodcych Technologii Janina Kowalik Analiza TOWS-SWOT Zbigniew Skrobacki Redakcja wydawnicza: Ilona Molenda-Grysa Korekta Marta Sidło Projekt okładki: Artur Janus ISBN: Printed in Poland Copyright by Wydawnictwo Politechniki witokrzyskiej, Kielce 2007 Strona Projektu: foresight.tu.kielce.pl Politechnika witokrzyska, Al lecia Pastwa Polskiego 7, Kielce Przygotowanie do druku, druk i oprawa: KARAD Usługi Poligraficzne Nakład: egz.

3 Spis treci... 3 WPROWADZENIE... 9 CEL I CHARAKTER PROJEKTU TYPU FORESIGHT SZCZEGÓŁOWE NARZDZIA BADAWCZE Ekstrapolacja trendów Modelowanie symulacyjne Panel ekspercki Burza mózgów Warsztaty analizy scenariuszy Metoda Delphi Analiza SWOT oraz analiza TOWS/SWOT C Z I: P A N E L E T E M A T Y C Z N E OBSZAR TEMATYCZNY I: BUDOWNICTWO I PRZEMYSŁ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH: CEMENTOWY, WAPIENNICZY, GIPSOWY, WYROBY CERAMICZNE Skrót ekspertyz dotyczcych panelu I Charakterystyka stosowanych technologii pod wzgldem ich nowoczesnoci Poziom wykorzystania nowoczesnych technologii w brany Tendencje rozwojowe w zakresie technologii Bariery wdroenia nowoczesnych technologii i moliwe kierunki ich zniesienia Przedsibiorstwa, firmy, organizacje regionu, wykorzystujce nowoczesne technologie, lub zajmujce si ich opracowaniem lub transferem Oczekiwane skutki wdroenia nowych technologii Raport kocowy z obrad panelu I Organizacja i metodyka prac Panelu Diagnoza obszarów branowych Wizja rozwoju kluczowych technologii Scenariusze rozwoju brany Podsumowanie ankiety delfickiej dla panelu I OBSZAR TEMATYCZNY II: PRZETWÓRSTWO SPO YWCZE, ROLNICTWO, BIOTECHNOLOGIA, BIOCHEMIA, CHEMIA PRZEMYSŁOWA Skrót ekspertyz dotyczcych panelu II Charakterystyka stosowanych technologii pod wzgldem ich nowoczesnoci Poziom wykorzystania nowoczesnych technologii w brany Tendencje rozwojowe w zakresie technologii Bariery wdroenia nowoczesnych technologii i moliwe kierunki ich zniesienia Przedsibiorstwa, firmy, organizacje regionu, wykorzystujce nowoczesne technologie, lub zajmujce si ich opracowaniem lub transferem

4 Oczekiwane skutki wdroenia nowych technologii Raport kocowy z obrad panelu II Organizacja i metodyka prac Panelu Diagnoza obszarów branowych Wizja rozwoju kluczowych technologii Scenariusze rozwoju bran Podsumowanie ankiety delfickiej dla panelu II OBSZAR TEMATYCZNY III: ENERGIA, GAZ, WODA I ODNAWIALNE RÓDŁA ENERGII ORAZ PRZETWÓRSTWO ODPADÓW Skrót ekspertyz dotyczcych panelu III Charakterystyka stosowanych technologii pod wzgldem ich nowoczesnoci Poziom wykorzystania nowoczesnych technologii w brany Tendencje rozwojowe w zakresie technologii Bariery wdroenia nowoczesnych technologii i moliwe kierunki ich zniesienia Przedsibiorstwa, firmy, organizacje regionu, wykorzystujce nowoczesne technologie, lub zajmujce si ich opracowaniem lub transferem Oczekiwane skutki wdroenia nowych technologii Raport kocowy z obrad panelu III Wstp Organizacja i metodyka prac Panelu Diagnoza obszarów branowych Wizja rozwoju kluczowych technologii Scenariusze rozwoju bran Podsumowanie ankiety delfickiej dla panelu III OBSZAR TEMATYCZNY IV: DZIAŁALNO JEDNOSTEK BADAWCZO- ROZWOJOWYCH, WYKORZYSTANIE BADA NAUKOWYCH W PRZEMYLE; TECHNOLOGIE POPRAWIAJCE EFEKTYWNO ZARZDZANIA PRZEDSIBIORSTWEM; ROZWIZANIA SYSTEMOWE SŁU CE TRANSFEROWI OSIGNI NAUKOWYCH DO PRZEMYSŁU I STYMULACJI NAUKI PRZEZ PRZEMYSŁ Skrót ekspertyz dotyczcych panelu IV Charakterystyka stosowanych technologii pod wzgldem ich nowoczesnoci Poziom wykorzystania nowoczesnych technologii w brany Tendencje rozwojowe w zakresie technologii Bariery wdroenia nowoczesnych technologii i moliwe kierunki ich zniesienia Przedsibiorstwa, firmy, organizacje regionu, wykorzystujce nowoczesne technologie, lub zajmujce si ich opracowaniem lub transferem Oczekiwane skutki wdroenia nowych technologii Raport kocowy z obrad panelu IV Wstp Organizacja i metodyka prac Panelu

5 Diagnoza obszarów branowych Wizja rozwoju kluczowych technologii Scenariusze rozwoju bran Podsumowanie Podsumowanie ankiety delfickiej dla panelu IV OBSZAR TEMATYCZNY V: INFORMATYKA, TELEKOMUNIKACJA, ELEKTRONIKA, BIOFIZYKA, MEDYCYNA, TECHNIKA CYFROWA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, POLIGRAFIA, WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE Skrót ekspertyz dotyczcych panelu V Charakterystyka stosowanych technologii pod wzgldem ich nowoczesnoci Poziom wykorzystania nowoczesnych technologii w brany Tendencje rozwojowe w zakresie technologii Bariery wdroenia nowoczesnych technologii i moliwe kierunki ich zniesienia Oczekiwane skutki wdroenia nowych technologii Raport kocowy z obrad panelu V Raport kocowy z obrad panelu V Organizacja i metodyka prac Panelu Diagnoza obszarów branowych Wizja rozwoju kluczowych technologii Scenariusze rozwoju bran Podsumowanie ankiety delfickiej dla panelu V OBSZAR TEMATYCZNY VI: PRZEMYSŁ MASZYNOWY AUTOMATYZACJA I MONITORING PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Skrót ekspertyz dotyczcych panelu VI Charakterystyka stosowanych technologii pod wzgldem ich nowoczesnoci Poziom wykorzystania nowoczesnych technologii w brany Kierunki rozwoju wybranych technologii i systemów wytwarzania Bariery wdroenia nowoczesnych technologii i moliwe kierunki ich zniesienia Oczekiwane skutki wdroenia nowych technologii Raport kocowy z obrad panelu VI Organizacja i metodyka prac Panelu Diagnoza obszarów branowych Wizja rozwoju kluczowych technologii Scenariusze rozwoju bran Podsumowanie Podsumowanie ankiety delfickiej dla panelu VI OBSZAR TEMATYCZNY VII: USŁUGI EDUKACYJNE, KONSULTINGOWE, FINANSOWE, BEZPIECZESTWA, KOLPORTERSKIE, LOGISTYKA, HANDEL, TARGI, PROMOCJA, OBSŁUGA NIERUCHOMOCI I FIRM, TURYSTYKA

6 7.1. Skrót ekspertyz dotyczcych panelu VII Charakterystyka stosowanych technologii Poziom wykorzystania nowoczesnych technologii w brany Tendencje rozwojowe w zakresie technologii Oczekiwane skutki wdroenia nowych technologii Raport kocowy z obrad panelu VII Organizacja i metodyka prac Panelu Diagnoza obszarów branowych Wizja rozwoju kluczowych technologii Scenariusze rozwoju brany Podsumowanie Podsumowanie ankiety delfickiej dla panelu VII Podsumowanie ankiety delfickiej dla pozostałych bran C Z II: A N A L I Z A T E C H N O L O G I I Synteza wyników prac paneli tematycznych Budownictwo i przemysł materiałów budowlanych: cementowy, wapienniczy, gipsowy, wyroby ceramiczne Syntetyczne ujcie organizacji, metodyki i wyników prac Panelu I Wizja i scenariusze rozwoju technologii w brany Tezy delfickie Przetwórstwo spoywcze, rolnictwo, biotechnologia, biochemia, chemia przemysłowa Syntetyczne ujcie organizacji, metodyki i wyników prac Panelu II Wizja i scenariusze rozwoju technologii w brany Tezy delfickie Energia, gaz, woda i odnawialne ródła energii oraz przetwórstwo odpadów Syntetyczne ujcie organizacji, metodyki i wyników prac Panelu III Wizja i scenariusze rozwoju technologii w brany Tezy delfickie Działalno jednostek badawczo-rozwojowych, wykorzystanie bada naukowych w przemyle; technologie poprawiajce efektywno zarzdzania przedsibiorstwem; rozwizania systemowe słuce transferowi osigni naukowych do przemysłu i stymulacji nauki przez przemysł Syntetyczne ujcie organizacji, metodyki i wyników prac Panelu IV Wizja i scenariusze rozwoju technologii w brany Tezy delfickie Informatyka, telekomunikacja, elektronika, biofizyka, medycyna, technika cyfrowa, grafika komputerowa, poligrafia, wzornictwo przemysłowe Syntetyczne ujcie organizacji, metodyki i wyników prac Panelu V Wizja i scenariusze rozwoju technologii w brany Tezy delfickie Przemysł maszynowy, automatyzacja i monitoring procesów produkcyjnych Syntetyczne ujcie organizacji, metodyki i wyników prac Panelu VI Wizja i scenariusze rozwoju technologii w brany

7 Tezy delfickie Usługi edukacyjne, konsultingowe, finansowe, bezpieczestwa, kolporterskie, logistyka, handel, targi, promocja, obsługa nieruchomoci i firm, turystyka Syntetyczne ujcie organizacji, metodyki i wyników prac Panelu VII Wizja i scenariusze rozwoju technologii w brany Tezy delfickie Podsumowanie wszystkich analiz delfickich Analiza SWOT/TOWS dla siedmiu obszarów tematycznych Załoenia dotyczce obiektu rozwaa Zakres rozwaa Modyfikacja metody TOWS/SWOT Realizacja bada Panel I: Budownictwo i przemysł materiałów budowlanych: cementowy, wapienniczy, gipsowy, wyroby ceramiczne Panel II: Przetwórstwo spoywcze, rolnictwo, biotechnologia, biochemia, chemia przemysłowa Panel III : Energia, gaz, woda i odnawialne ródła energii oraz przetwórstwo odpadów Panel IV: : Działalno jednostek badawczo-rozwojowych, wykorzystanie bada naukowych w przemyle; technologie poprawiajce efektywno zarzdzania przedsibiorstwem; rozwizania systemowe słuce transferowi osigni naukowych do przemysłu i stymulacji nauki przez przemysł, Panel V : Informatyka, telekomunikacja, elektronika, biofizyka, medycyna, technika cyfrowa, grafika komputerowa, poligrafia, wzornictwo przemysłowe Panel VI : Przemysł maszynowy automatyzacja i monitoring procesów produkcyjnych Panel VII: Usługi edukacyjne, konsultingowe, finansowe, bezpieczestwa, kolporterskie, logistyka, handel, targi, promocja, obsługa nieruchomoci i firm, turystyka Wnioski i zalecenia RAPORT WIODCYCH TECHNOLOGII - PODSUMOWANIE PRACY GRUPY EKSPERTÓW Budownictwo i przemysł materiałów budowlanych Rolnictwo i przetwórstwo spoywcze Energia, gaz, woda i odnawialne ródła energii oraz przetwórstwo odpadów Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe oraz system ich współpracy z przemysłem Informatyka, telekomunikacja, elektronika, biofizyka, medycyna, technika cyfrowa, grafika komputerowa, poligrafia, wzornictwo przemysłowe Przemysł maszynowy automatyzacja i monitoring procesów produkcyjnych

8 11.7. Usługi edukacyjne, konsultingowe, finansowe, bezpieczestwa, kolporterskie, logistyka, handel, targi, promocja, obsługa nieruchomoci i firm, turystyka Podsumowanie Teoria Rozwizywania Innowacyjnych Zada (TRIZ) Klasyfikacja poziomów zada innowacyjnych Klasyfikacja poziomów zada artystycznych Krzywa S - kształtna Metody generowania projektów innowacyjnych Inwentyka naturalna Inwentyka analityczna Teoria Rozwizywania Innowacyjnych Zada (TRIZ) Wektor inercji Pojcie sprzecznoci technicznej (technologicznej) Idealny wynik kocowy (IWK) Tabela typowych sprzecznoci technologicznych Tabela elementarnych decyzji inwentycznych - zasad usuwania sprzecznoci technologicznych Matryca skojarze sprzecznoci z elementarnymi decyzjami (chwytami) Operator systemowy Analiza wepolowa TROT - Teoria Rozwoju Osobowoci Twórczej ARIZ - Algorytm Rozwizywania Innowacyjnych Zada Przykłady "Nie wrzuca w problem pienidzy" Analiza problemu zbioru malin z wykorzystaniem metodyki TRIZ Podsumowanie Spis tabel i rysunków

9 Od lipca 2006 roku Politechnika witokrzyska realizuje finansowany z funduszy Unii Europejskiej projekt typu Foresight, zatytułowany Priorytetowe technologie dla zrównowaonego rozwoju województwa witokrzyskiego (projekt nr WKP_1/1.4.5/2/ 2006/20/23/601/2006/U). W wyniku prac podjtych do czerwca 2007 roku powstał Raport Kluczowych Bran Regionu. W Raporcie tym przedstawiono wyniki ankiety Karta oceny brany, w której m.in. okrelono wano zgłaszanych przez respondentów bran pod wzgldem ekonomicznym, społecznym i dla rodowiska, szanse naukowo-badawcze i technologiczne oraz szanse wdroeniowe (zarówno w opinii ekspertów, jak i w odbiorze społecznym),a take przedział czasowy, w którym wskazane brane optymalnie si rozwin przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. W wyniku bada ankietowych wykonanych przy pomocy ankiety Karta oceny brany wyłoniono pewn liczb podklas PKD, rozumianych jako brane. Dla tych podklas sporzdzono analizy statystyczne oraz podano zwizły opis tych bran opierajc si na opiniach respondentów. Ponadto nakrelono dla nich - wskazane przez respondentów - perspektywy czasowe. Na podstawie otrzymanych wyników opracowano drug ankiet, majc na celu ustalenie, które brane - sporód wskazanych przez ekspertów w pierwszej ankiecie - s kluczowe dla województwa witokrzyskiego. Ustalony w wyniku ankiety drugiej ranking bran stał si podstaw do wyboru siedmiu obszarów badawczych, które stały si tematem prac grup panelowych w drugim etapie realizowania projektu Foresight. W skład kadej grupy panelowej wchodziło 15 ekspertów z regionu, dwóch członków Panelu Głównego oraz dwóch moderatorów. Celem prac grup panelowych było wstpne wyłonienie technologii przyszłoci oraz nakrelenie wizji przyszłoci dla bran, które zostały wyłonione w ankietach. Równolegle z pracami paneli tematycznych przeprowadzono ankiete delfick. Tezy wyłonione w trakcie prac nad t ankiet zostały podzielone na osiem obszarów tematycznych. Siedem z nich pokrywa si z tematyk prac paneli. Obszar ósmy to te tezy delfickie, które nie mieciły si w zakresie prac adnego panelu. Raporty kocowe z prac paneli tematycznych zostały nastpnie omówione podczas konferencji grupy 25 ekspertów, w skład której oprócz fachowców z omawianych bran weszli m.in. przedstawiciele samorzdów terytorialnych i władz wojewódzkich. Konferencja ta sporód wizji nakrelonych podczas prac grup panelowych wybrała technologie przyszłoci, priorytetowe dla zrównowaonego rozwoju województwa witokrzyskiego. Przedstawiany raport opisuje etapy prac, prowadzce do wyłonienia tych technologii, nazwanych technologiami wiodcymi. W dalszych etapach realizacji projektu przewiduje si szerok konsultacj społeczn przedstawionych w tym raporcie wyników poprzez przeprowadzenie ankiety, wywiadów grupowych oraz wywiadów indywidualnych. Raport składa si z dwóch czci. W pierwszej omówiono wyniki prac paneli tematycznych na tle zwile opracowanych opinii ekspertów oraz wyników ankiety delfickiej. Cz druga to zwizłe podsumowanie wyników konferencji ekspertów ze wskazaniem wiodcych technologii dla regionu witokrzyskiego. Przedstawiajc rezultaty prac paneli tematycznych i konferencji ekspertów wyraamy nadziej, e w wyniku konsultacji społecznych zostan one wzbogacone uwagi i opinie wszystkich osób, dla których rozwój gospodarczy i społeczny regionu witokrzyskiego jest spraw priorytetow. Leszek Płonecki, Krzysztof Grysa 9

10 Klasycznie rozumiane planowanie działa moliwe jest tylko wtedy, gdy ich horyzont czasowy jest stosunkowo krótki. Oczywicie dla rónego rodzaju działa pojecie to bdzie oznaczało inny odcinek czasu, jednake zawsze oznacza to taki okres, dla którego jestemy w stanie z do duym prawdopodobiestwem okreli zmiany istotnych dla nas parametrów. Zupełnie inaczej jest w przypadku bardzo długich okresów czasu, na przykład 20 lat, w którym mog zaj tak radykalne zmiany, i niemoliwa jest ekstrapolacja posiadanej wiedzy. W takim przypadku nie ma sensu próba planowania działa, a jedynie mona rozwaa trendy i do ogólne scenariusze rozwoju sytuacji w myl popularnej zasady, e nie mona przewidzie przyszłoci a co najwyej stara si jak najlepiej do niej przygotowa. W tym kontekcie pojcie Foresight ma szereg rónych znacze. Po pierwsze Foresight jest zbiorem narzdzi ułatwiajcych konstrukcje scenariuszy rozwoju sytuacji w stosunkowo dalekiej perspektywie, (zwykle lat) lub te w takich przypadkach, gdy moe nastpi trudny do przewidzenia rozwój sytuacji (np. na polu walki, gdy przeciwnik stara si zastosowa zaskakujce manewry). Dlatego te oprócz metod analitycznych w procesie Foresight stosowane s metody heurystyczne (np. burza mózgów). Obrazowe wyjanienie rónicy pomidzy działaniami typu Foresight a planowaniem pokazano na Rys.1. W przypadku procesu planowania mamy zwykle do czynienia ze zbiorem warunków brzegowych (W) i zbiorem parametrów stanu (P) przedstawiajcych szczegółowy opis badanego obszaru, wynikajcy z istniejcych (lub zakładanych) warunków. Wynikiem planowania jest hipotetyczny obraz sytuacji w przyszłoci z ewentualnym oszacowaniem prawdopodobiestwa jego zaistnienia. W przypadku procesu Foresight wychodzi si równie z opisu warunków brzegowych (W o ) i wynikajcych z nich parametrów stanu (P o ), jednake bazujc na tych danych oraz wynikach prac ekspertów, zakłada si ogólny scenariusz rozwoju sytuacji (np. dynamiczny wzrost gospodarczy zwizany z inwestycjami w wybrany sektor technologii). W nastpnym etapie prowadzone s prace majce okreli jak powinny by ukształtowane warunki (W 1 ) i parametry (P 1 ) aby osign zakładany scenariusz oraz jakie mog wystpi przeszkody aby go osign. Przy tym scenariusz ten nie ogranicza si jedynie do obszaru nauki i technologii, lecz zawiera take opis efektów ekonomicznych i społecznych. Ostateczny scenariusz otrzymuje si zwykle na drodze iteracji, tj. poprzez kilkukrotne przymierzanie zakładanych parametrów (W) i (P), co jest jedn z charakterystycznych cech procesów Foresight (na rysunku oznaczony gwiazdk *). Drug jego cech jest konsultacja wstpnie opracowanych scenariuszy z du grup ekspertów i osób zainteresowanych jego realizacja (**). Po drugie Foresight powinien mie charakter cigłego procesu, w którym przeprowadzane s poszczególne projekty tematyczne Foresight. Projekty te ponawiane s zwykle po okresie, w którym wystpiły istotne zmiany opisywanej przez nie sytuacji. Po trzecie Foresight nie jest wic metod naukow, lecz kombinacj czterech elementów: o Intuicji o Metody o Analizy antycypacyjnej o Rozwoju trendów 10

11 Rys. 1. Schematyczne pokazanie rónic pomidzy procesem Foresight (lewa strona rysunku) i procesem planowania (prawa strona rysunku) [2] W literaturze wiatowej rozrónia si generalnie dwa rodzaje projektów: Foresight regionalny (Regional Foresight) i Foresight technologiczny (Technology Foresight) oraz ich kombinacje. Czasami stosowane bywa te okrelenie Foresight branowy (np. w zakresie wytwarzania i wykorzystywania energii). Elementy Foresight u technologicznego Identyfikacja kluczowych technologii w przyszłoci Ocena szans i zagroe dla technologii Identyfikacja działa, które naley podj w celu rozwoju technologii Budowa scenariuszy Elementy Foresight u regionalnego Identyfikacja kluczowych dla danego regionu kierunków rozwoju Uzyskanie konsensusu społecznego co do kierunków rozwoju Identyfikacja kluczowych organizacji potrzebnych do osignicia zamierzonych kierunków Stworzenie sieci współpracy pomidzy jednostkami, które podejm zaplanowane działania Budowa scenariuszy W przypadku Foresight u dla regionu witokrzyskiego mamy do czynienia z Foresight em regionalnym technologicznym, tzn. bdzie si on składał z elementów nastpujcych: Identyfikacja kluczowych dla danego regionu technologii w przyszłoci Ocena szans i zagroe dla technologii 11

12 Uzyskanie konsensusu społecznego co do kierunków rozwoju technologii w przyszłoci Identyfikacja działa, które naley podj w celu rozwoju technologii Identyfikacja kluczowych organizacji potrzebnych do osignicia zamierzonych kierunków Stworzenie sieci współpracy pomidzy jednostkami, które podejm zaplanowane działania Budowa scenariuszy! Kryteria i metody stosowane w projektach Foresight mona usystematyzowa na wiele sposobów. Rozrónia si metody eksploracyjne i standardowe, ilociowe i jakociowe, bazujce na wiedzy ekspertów i bazujce na analizie przyjtych załoe. Mona take przedstawi je w sposób pokazany w tabeli 1, zalenych od trzech kryteriów: Kryteria 1. Metody ilociowe (bazujce na analizie przyjtych załoe), wykorzystujce dane statystycznych 2. Wydobywanie wiedzy eksperckiej w celu okrelenia długoterminowych wizji i scenariuszy 3. Metody okrelajce kluczowe punkty działania, okrelajce planowanie strategii 12 Metody Ekstrapolacja trendów Modelowanie symulacyjne Panel ekspercki Burza mózgów Mapowanie myli Warsztaty analizy scenariuszy Metoda Delphi Krzyowa analiza wpływów Analiza SWOT Kluczowe/krytyczne technologie Drzewo odniesie Analizy morfologiczne Tabela 1. Kryteria i metody [1] Metody ilociowe wykorzystuj dane liczbowe rónego typu, najczciej dane statystyczne. Mona je przetwarza na wiele sposobów, szczególnie z wykorzystaniem komputerów. Przedstawianie danych w formie liczbowej jest bardzo czste. Takie dane mona porównywa, modelowa, szuka trendów itd. Istnieje jednak wiele zwizanych z nimi ogranicze. Przede wszystkim nie wszystko da si przedstawi za pomoc liczb. Liczby zwizane z omawianym zjawiskiem nie determinuj go w całoci. Czsto mówi si o kłamstwie statystycznym (np. informacja o przecitnej głbokoci stawu, która sugeruje, e nie ma w nim miejsc głbokich). Dane liczbowe niezbyt czsto cechuje wysoka jako. Wreszcie niektóre metody modelowania czy przetwarzania danych s bardzo skomplikowane. Dlatego metody ilociowe traktuje si raczej jako uzupełnienie innych metod. Okrelenie długoterminowych wizji bazuje na wiedzy ekspertów. Najczciej potrzebna jest do tego opinia wielu ekspertów, czsto spoza regionu. Dlatego najczciej praca nad okrelaniem wizji w taki sposób bazuje na kontaktowaniu si z szerok ich rzesz, Mona kontaktowa si z nimi przez , poczta lub w inne na odległo sposoby. Mona ich te gromadzi na warsztatach, konferencjach, panelach wtedy pracuj widzc si nawzajem. Mog by wykorzystani jako bierne ródło wiedzy lub w sposób interaktywny. Ten pierwszy sposób wykorzystywany jest np. w metodzie Delphi czy poprzez wywiady; ten drugi np. podczas warsztatów czy burzy mózgów.

13 Kluczowe punkty działania ( kamienie milowe ) na ogół wyznacza si poprzez odniesienie si do stanu rzeczy przez porównanie go ze stanem rzeczy w innym obszarze lub czasie (metoda benchmarkingu), poprzez analiz słabych i silnych stron oraz szans i zagroe (analiza SWOT), poprzez graficzne powizanie pomidzy badanymi czynnikami (drzewo odniesie) czy poprzez konstruowanie tzw. macierzy wpływów; ta ostatnia metoda, zwana metod krzyowej analizy wpływów, to metoda ilociowo-jakociowa. Trend to sposób zachowania si danych w czasie. Niektóre najczciej wykorzystywane kształty trendów to trendy liniowe, paraboliczne, w kształcie litery S (wzrost, po którym nastpuje spadek) i wiele innych. Najpierw dokonuje si wyznaczenia krzywej trendu w oparciu o dane liczbowe, nastpnie ekstrapoluje si krzyw trendu w czasie. Czsto trend jak i jego ekstrapolacj mona okreli na oko. W prognozach krótkoterminowych czsto wykorzystuje si trend, który po prostu przedłua si w czasie. Jednak dla prognoz długoterminowych ten sposób zawodzi i potrzebne s dokładniejsze prognozy i dodatkowe dane, niekoniecznie liczbowe. Ekstrapolacja trendów jest jednak wskanikiem, który pokazuje skal zmian, jakie mog nastpi jeli trend bdzie zachowany w dłuszym czasie. Podczas okrelania trendu na podstawie szeregów czasowych warto odpowiedzie sobie na pytania dlaczego trend jest taki a nie inny (co stoi za takim zachowaniem krzywej trendu), czy s inne szeregi liczbowe silnie skorelowane z rozwaanym, które mog warunkowa zmiany rozwaanego trendu itp. Jest tu due pole do bada zarówno ilociowych jak i jakociowych. Symulacja, zwykle komputerowa, zwykle jest prób przedstawienia stanu rzeczy poprzez szereg zmiennych i relacje pomidzy nimi. Mog to by zmienne opisujce badany region, a take zmienne dotyczce wikszego obszaru, majce z załoenia wpływ na zmienne w regionie. Zwykle modelowanie dotyczy stanów w wikszej skali, np. wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, zuycia energii czy demografii w regionie czy kraju. W ostatnich latach czsto modelowano symulacyjnie zachowania klimatu i jego wpływ na rodowisko. Do modelowania potrzebni s specjalici oraz komputer z odpowiednim oprogramowaniem. Głównym problemem jest odpowied na pytanie co zrobi z niejasnymi sytuacjami brak danych, słabe zrozumienie zwizków przyczynowo-skutkowych, róne teorie. Te niejasnoci to włanie podstawa bada próbuje si rónych modeli, a potem dyskutuje si na temat moliwoci ich realizacji w przyszłoci. Bardzo wane jest zazwyczaj uwzgldnienie granic moliwego wzrostu (zmiany) danych. Gdy narzdziem Foresightu ma by modelowanie, trzeba odpowiedzie na wiele pyta, w tym np. na pytania Kto ma dokonywa walidacji danych i załoonych relacji midzy nimi? Czy s niezaleni eksperci, którzy mog oceni jako modeli? Czy modele maj by złoone czy proste? Czy przy skomplikowanych modelach sami twórcy rozumiej jak one działaj? Jak wtedy wygldaj koszty symulacji? Czy w modelu da si uwzgldni strukturalne czy jakociowe zmiany widoczne na horyzoncie czasowym? Czy model dopuszcza powstanie stanów równowagi? I czy bdzie ona wynikała z powanych analiz czy te bdzie to sprawa wiary w model? 13

14 Panel ekspercki jest wanym narzdziem przy zbieraniu znaczcych informacji i wiedzy, stymulowaniu nowego wgldu w problem i kreatywnego, strategicznego spojrzenia w przyszło, przenikaniu procesu Foresight i otrzymanych wyników do szerokiego grona podatników, ogólnym znaczeniu wyników projektu Foresight w zrozumieniu jego implementacji w przyszłoci. W zasadzie trudno mówi o panelu jako o metodzie. Jakie specyficzne metody mona zastosowa do zmotywowania panelu, przydziale zada czy wywołania wymiany myli w jej wyniku zwikszenia wiedzy na rozwaany temat. Dla pracy panelu jest wane, aby oprócz technicznych kwalifikacji poszczególni jego członkowie byli zdolni do twórczego mylenia, prowadzcego do moliwoci rozwanie rónych punktów widzenia, mogli dobrze pracowa w zespole/zespołach, byli w stanie swobodnie wyraa swoje opinie bez ogldania si na to e reprezentuj jak szczególn grup interesów. W panelu nie powinna znale si zbyt wska reprezentacja grup zawodowych i społecznych, która moe chcie przeforsowywa własne interesy niekoniecznie majc na wzgldzie zrównowaony rozwój regionu. Prowadzenie panelu musi by efektywne tak, by podtrzyma motywacj, rozstrzyga konflikty, pilnowa terminów, by wiadomym zewntrznych ogranicze, zapobiega zdominowaniu grupy przez jak siln osobowo itd. Burza mózgów to czsto uywana metoda pracy w grupie. Celem burzy mózgów jest wymylenie jak najwikszej iloci rozwiza do postawionego problemu, który to problem najlepiej postawi w formie pytania. W jego formułowaniu naley uwzgldni przede wszystkim dwie rzeczy. Po pierwsze precyzyjne jasne sformułowanie Z drugiej za strony postawione pytanie nie powinno by zbytnio ograniczajce. Zespół powinien by jak najbardziej zrónicowany (płe, wiek, zawód, stanowisko itd.) Niektórzy uwaaj nawet, e do fazy twórczej nie powinno si bra specjalistów z dziedziny, w której jest umieszczone zadanie. Laik w danej dziedzinie nie myli kategoriami poprzednich rozwiza, bo ich po prostu nie zna, std łatwiej mu wygenerowa nowe idee. Burza mózgów składa si z dwóch etapów: W pierwszym etapie osoby uczestniczce zachcane s do swobodnego zgłaszania pomysłów i wymiany pogldów z zastrzeeniem braku jakiegokolwiek krytycyzmu. Wszystkie pomysły s zapisywane, bd sesja rejestrowana jest na tamie. Nie wolno w jakikolwiek sposób ocenia adnego pomysłu w fazie ich generowania, ani mówi e co jest dobre ani e co jest złe. Nie trzeba równie wyjania pomysłów (z reguły proby o wyjanienie s tylko po to by co udowodni). Celem tego etapu (nazywanego faz twórcz) jest zapisanie jak najwikszej iloci pomysłów, nawet tych najbardziej szalonych i głupich. Jeeli tylko jest na to czas, dobrze jest wybra (rola ekspertów!) kilka najlepszych rozwiza i pozostawi wybrane pomysły uczestnikom burzy mózgów do inkubacji. Wypisa je na kartce, powiesi w widocznym miejscu, lub poprosi by kady postawił w widocznym miejscu u siebie w domu. Pozostawi tak sytuacj, bez wyboru konkretnego rozwizania na kilka dni, po czym dopiero przekaza ekspertom. W drugim etapie ekspert lub grupa ekspertów nieuczestniczcych w pierwszym etapie przeglda jego wyniki i stara si odsia idee majce sens. 14

15 W praktyce badania pokazały, e jakkolwiek burza mózgów moe by bardzo skuteczna, to jej skuteczno moe te by łatwo utracona. W szczególnoci czynnikami niszczcymi jej efektywno s np. obecno bardzo silnej dominujcej osobowoci w pierwszym etapie, zbyt dua ambicja niektórych uczestników, nie pozwalajcych doj innym do głosu, niewielka otwarto na nowe idee ekspertów oceniajcych pomysły, skłonno uczestnika do zmiany tematu na niezwizany z zadaniem, itp. Metoda scenariuszy moe by standardowa lub ekstrapolacyjna. Punktem krytycznym w metodzie scenariuszy jest to, e powinny one budowa spójny obraz przyszłych moliwoci, uytecznych do przewidywania skutków niepewnego rozwoju oraz kontrolowania zakresu działania. Scenariusze to co na kształt historii przyszłoci sekwencja zdarze i trendów, albo obraz przyszłoci sprawozdanie z sytuacji w wybranym punkcie przyszłoci. W projekcie Foresight zazwyczaj pracuje si z wieloma scenariuszami, pozwalajcymi rozwaa róne typy rozwoju badanej dziedziny. Scenariusze s narzdziami dla syntezy rónych elementów rozwaanych podczas pracy nad projektem Foresight; ustrukturyzowuj one mylenie. Pozwalaj take by pewniejszym, e wizje zostały okrelone i wyartykułowane w wewntrznie spójny i wzgldnie systematyczny sposób. Scenariusz powinien rzuca wiatło na biece działania w sposób wskazujcy ich przyszłe konsekwencje. Aby stworzy scenariusz, trzeba zidentyfikowa centralny punkt wyjcia lub najistotniejsz decyzj, okreli kluczowe siły i trendy w otoczeniu, zbada główne niewiadome (to, co niejasne) w tych siłach i trendach, wybra logik scenariusza albo przez wybór szczególnego co, jeli? załoenia, albo przez wybranie jednego lub wicej punktu kocowego szczególnie nas interesujcego, rozwiniecie przyszłej historii i wizerunków, oceni ich skutki, wybra wiodce wskaniki i sygnały które mog by uyte do monitorowania ruchu w kierunku scenariusza lub w kierunku odwrotnym ni zamierzony, rozway krytyczne działania, które bd moliwe do podjcia, aby uczyni ruch w kierunku do albo od scenariusza, albo da zaangaowanym w scenariuszach przedsibiorstwom moliwo poradzenia sobie z własnym rozwojem. Warsztaty analizy scenariuszy to popularna droga ich budowy. Takie warsztaty oferuj dwie korzyci: 1) Taki warsztat moe skupi szeroki zakres wiedzy i dowiadczenia biorcych w nim udział ludzi, co jest trudne, gdy problem rozwaa mała grupa. Dobrze na takie warsztaty zaprosi ekspertów i praktyków. Atutem takich warsztatów jest rónorodno dowiadcze uczestników. 2) Scenariusze prezentowane w formie warsztatów s znacznie bardzie realistyczne i ywe dla uczestników ni w przypadku gdy s po prostu referowane przez zewntrzne ródło. Warsztaty powoduj powstanie właciciela scenariusza i s lepiej wyposaone do przeniesienia ich na forum organizacji, z których pochodz uczestnicy (organizacji, które bd przyszłymi uytkownikami scenariusza). Scenariusze pomagaj nakierowa uwag na siły sprawcze, moliwe drogi ewolucji i rozpito ewentualnych działa z jakimi mog zosta skonfrontowane. S szczególnie uyteczne, gdy trzeba wzi pod uwag wiele czynników, co do których wystpuje wysoki stopie niepewnoci ich znaczenia i działania w przyszłoci. 15

16 Metoda Delphi wymaga przegldu ludzi kto powinien by ekspertem w obszarach podlegajcych analizie. W wikszoci powszechnie stosowanych odmian metody Delphi, nakrelone opinie s prognoz dotyczc tego, kiedy szczególne wydarzenia które si antycypuje w rozwaanych obszarach bd jak si wydaje miały miejsce. Taka metoda Delphi, prognozujca rozwój technologiczny, jest szeroko wykorzystywana w projekcie Foresight Technologiczny jak równie w bardziej tradycyjnych badaniach dotyczcych przyszłoci. Czciej pytania dotycz antycypowanych dat pojawienia si jakiego wydarzenia albo postpu i dodatkowych kwestii, np. moliwych ogranicze czy czynników ułatwiajcych (ekonomicznych, technologicznych, społecznych, politycznych) pojawienie si wydarzenia czy postpu, wynikajcych z nich społecznych czy ekonomicznych korzyci itd. Metoda polega na przeprowadzeniu kilkukrotnego ankietowania wybranej grupy ekspertów, którzy nie mog si ze sob w tej sprawie komunikowa i naradza. Eksperci powinni posiada du wiedze merytoryczn i dowiadczenie w tematyce bdcej przedmiotem ankiet ale jednoczenie take szeroki ogld i dowiadczenia w zakresie oddziaływania badanej dziedziny z szeroko rozumianym otoczeniem. Eksperci s anonimowi. Kady z nich uzasadnia przedstawione wyniki. Po zebraniu wyników i przeprowadzeniu ich analizy, prowadzcy projekt przygotowuje kolejn wersj ankiety zawajc i ucilajc obszar działania i rozsyła j ponownie do tych samych ekspertów. Cykl ten jest powtarzany kilkakrotnie, a do wypracowania pewnej zgody pomidzy ekspertami, dostatecznego zawenia priorytetów i utworzenia spójnego obrazu rozwoju danej dziedziny. Zanim rozpocznie si Foresight metod Delphi, warto odpowiedzie na pytania: Co jest celem? Jakie zasoby (siła robocza, pienidze, zasoby naturalne, ) mamy i w jakich ilociach? Czy metoda Delphi to dobry wybór? Jak mona okreli obszary badawcze/stwierdzenia pocztkowe (sformułowane w postaci zda oznajmujcych)? Na jakie pytania naley znale odpowied? Przy poszukiwaniu sformułowa okrelajcych punkty wyjcia do bada (tez delfickich) mona posłuy si warsztatami grup roboczych, podczas których mona stosowa rozmaite metody inwentyczne, mona dokonywa analiz literaturowych, analiz patentów, trendów i innych metod. Sformułowania te powinny by moliwie krótkie, jasne i niedwuznaczne np. kosmiczne fabryki s budowane, aby produkowa nowe materiały w próni w stanie niewakoci. Kryteria dla tych stwierdze s nastpujce: musza by one w jaki sposób realistyczne, horyzont czasowy powinien mieci si granicach od 5 do 30 lat, musz by jasne i niedwuznaczne i powinno si je pisa w formie zda oznajmujcych, uywajc takich okrele, jak wyjaniono, rozwinito, jest w powszechnym uyciu etc. Sformułowane w ten sposób zostan pewne przyszłe fakty. Nastpnie na podstawie danych spoza regionu/kraju okrela si tzw. megatrendy i odpowiadajce ich realizacji horyzonty czasowe. Przesłanie takich megatrendów do członków panelu pozwoli uzyska od nich odpowied tak (zgadzam si) lub nie i po zliczeniu głosów oceni, co eksperci uznaj za realistyczne. Te megatrendy naley nastpnie wzi pod uwag przy Foresight cie dla regionu. Kwestionariusz składa si z dwóch podstawowych czci jak równie pyta dodatkowych (takich jak płe, wiek, oraz kraj zamieszkania respondentów). Cz I zawiera tezy delfickie, dotyczce technologii, nt. których respondenci proszeni s o dostarczenie m.in. nastpujcych informacji: 1) Poziom dowiadczenia w rozpatrywanej dziedzinie, 16

17 2) Horyzont czasowy danej tezy, 3) Wpływ danej tezy na zwikszanie poziomu dobrobytu (zdefiniowanego jako wzrost ekonomiczny gospodarki wyraonej w PKB na osob), 4) Wpływ tezy na rodowisko (zdefiniowane jako ochrona rodowiska naturalnego, biologicznej rónorodnoci), 5) Wpływ tezy na poziom ycia (zdefiniowane jako znaczcy postp dla wikszoci społeczestwa w dziedzinie zdrowia oraz bezpieczestwa, edukacji, zatrudnienia, wydatków przeznaczanych na potrzeby bytowo-gospodarcze czy dostpu do rekreacji), 6) Wpływ tezy na bezpieczestwo społeczne i energetyczne, 7) Działania potrzebne do zwikszenia moliwoci prawdopodobiestwa zaistnienia badanej tezy delfickiej - respondenci s proszeni o wskazanie wicej ni jednego działania, 8) Komentarze: respondenci s proszeni o umieszczenie dodatkowych komentarzy na temat danej tezy. W Czci II, zawierajcej wizje społeczno-ekonomiczne (np. wizja indywidualnego wyboru, wizja równowagi ekologicznej, wizja sprawiedliwoci społecznej), zadaje si zestaw pyta dotyczcych np.: Znaczenia specyficznych technologii w poszczególnych wizjach społecznych, Znaczenia instrumentów społeczno-ekonomicznych i politycznych w kadej z wizji. Ponadto, w formie funkcji uzupełniajcej, respondentom mona da moliwo dodania do listy technologii przedstawionych w tezach, nieoczekiwanych zdarze o ogromnym wpływie, tzw. Jokerów. Jokery s rozumiane jako technologiczne przełomy, posiadaj niewielkie szanse zdarzenia, jednake w razie zaistnienia, mog wywrze istotny wpływ na struktur całego systemu.!! "! Analiza SWOT zwykle jest opracowywana przez grup ekspertów jako punkt startu do scenariuszy lub innych rozwaa. Do opracowania analizy SWOT dobrze jest uy burzy mózgów. W tym celu warto uwiadomi ekspertom istot tej analizy, typy otoczenie i rozdaje zmian, jakie mog w nim nastpi. Opisano to krótko poniej. Istota analizy SWOT: pozwala na wygenerowanie z otoczenia szans rozwoju oraz zagroe hamujcych rozwój firmy, rozwaa si tutaj zarówno otoczenie blisze oraz otoczenie dalsze (w otoczeniu bliszym 5 sił konkurencji Portera, a w otoczeniu dalszym trendy ekonomiczne, demograficzne, technologiczne, prawne, kulturowe itp.), analiza zasobów ma doprowadzi do wygenerowania mocnych punktów przedsibiorstwa oraz wskazania jego słabych stron. Mocne punkty mog oznacza; i naley je nadal rozwija i doskonali, słabe za eliminowa, bd zreorganizowa, analiz zasobów firmy zwykle prowadzi si równolegle z analiz zasobów najgroniejszych konkurentów, w celu wskazania rónic midzy słabymi a mocnymi stronami rywalizujcych firm. Przedmiot analizy SWOT Z jednej strony analizuje si zasoby, a z drugiej wpływ otocznia. Porównanie mocnych i słabych stron ma na celu szukanie potencjalnej przewagi strategicznej. W metodzie klasycznej TOWS/SWOT proponuje si podejcie systemowe, w którym pierwszym działaniem jest identyfikacja czynników pogrupowanych nastpujco: 17

18 a) czynniki wewntrzne charakteryzujce siły organizacji (nazywane w skrócie silne strony lub "siły"), b) czynniki wewntrzne charakteryzujce słaboci organizacji ( słabe strony lub "słaboci"), c) czynniki zewntrzne wystpujce w otoczeniu, charakteryzujce szanse dla organizacji ( szanse ), d) czynniki zewntrzne wystpujce w otoczeniu, charakteryzujce zagroenia dla organizacji ( zagroenia ). Nastpnie przeprowadza si analiz wzajemnych zalenoci pomidzy czynnikami z jednej grupy charakteryzujcej otoczenie a czynnikami wybranej grupy charakteryzujcej organizacj, oraz relacje odwrotne pokazane na rys. 2 Szczegółow analiz zalenoci wykonuje si w czterech tabelach z zastosowaniem metody TOWS i w czterech tabelach z zastosowaniem zmodyfikowanej metody SWOT. W tabelach TOWS naley w wierszach zestawi zidentyfikowane wczeniej czynniki wewntrzne - silne albo słabe strony, za w kolumnach czynniki zewntrzne - szanse albo zagroenia. W tabelach sprawdza si, czy istniej oddziaływania pomidzy czynnikami (interakcje) oraz przypisuje si wagi czynnikom jako miar subiektywnej siły czynnika w porównaniu do pozostałych. Iloczyn wagi i liczby interakcji dla kadego czynnika w wierszach i kolumnach jest miar istotnoci czynnika w badanej relacji. Czynniki zewntrzne w otoczeniu Czynniki wewntrzne w organizacji SZANSE (1) SIŁY ZAGRO ENIA (2) SŁABOCI 18 Rys. 2. Relacje midzy grupami czynników w metodzie TOWS/SWOT Wyróniona na rys. 2 relacja oznaczona jako (1), ukazuje wpływ zagroe wystpujcych w otoczeniu na siły tkwice w organizacji. Za pomoc analizy w tablicy TOWS mona okreli hierarchi zagroe oraz okreli zagregowan warto (waona liczba interakcji) informujca o wpływie zagroe na osłabienie sił. Odwrotn relacj - oznaczon na rysunku jako (2) - bada si za pomoc tablicy SWOT, która umoliwia ocen reakcji silnych stron organizacji na zagroenie zewntrzne. Tablica wskazuje, które silne strony (hierarchia silnych stron) i w jakim stopniu (waona liczba interakcji) zmniejszaj destrukcyjny wpływ zagroe. W Raporcie Wiodcych Technologii pełna analiza omiu tablic pozwala na znalezienie wielu odpowiedzi na pytania dotyczce kierunków racjonalnego zarzdzania organizacj na bazie ocen stanów aktualnych. Jeli analiz TOWS/SWOT wykona si dla prognozowanych stanów organizacji i otoczenia, to uzyskuje si informacje o prawdopodobnych zmianach w strategii w okrelonym horyzoncie czasowym.

19 Ostatnim działaniem jest sporzdzenie zestawienia zbiorczego danych zagregowanych (sumy interakcji i sumy iloczynów wag i interakcji) dla rozpatrywanych kombinacji: szanse/słaboci, zagroenia/słaboci, szanse/siły, zagroenia/siły. Mona wykona oddzielne zestawienia dla metod: SWOT, TOWS i TOWS/SWOT, uzyskujc wiele praktycznych zalece literaturowych [2] co do wyboru strategii (agresywna, konkurencyjna, konserwatywna i defensywna) i wyboru szczegółowych działa stosownych do zalecanych strategii. Literatura [1] Miles, I. and Keenan, M. (2002), Practical Guide to re-gional Foresight in the United Kingdom. European Commission Directorate for Research K, Unit Science and Technology Foresight, links with the IPTS. [2] Jacek Kuciski (2006), Organizacja i prowadzenie projektów Foresight w wietle dowiadcze midzynarodowych. Instytut Podst. Problemów Techniki PAN, stycze 2006, c2bc005cbee.pdf [3] Obłój K.: Strategia organizacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

20 " # $ % &'! % $! % %! $ % ( ( (! % W ramach Panelu I dostarczono nastpujce ekspertyzy: Ekspertyza nr 1: Przemysł surowców mineralnych w województwie witokrzyskim Autor: Aleksander Kabziski, Polski Zwizek Pracodawców Producentów Kruszyw Ekspertyza nr 2: Ocena sytuacji biecej w brany wykonawczej budownictwa. Autor: Tomasz Tworek, Przedsibiorstwo budowlane Dorbud S.A. Ekspertyza nr 3: Budownictwo i przemysł materiałów budowlanych Autor: dr in. Kazimierz Sokołowski, Politechnika witokrzyska 20 #$#$#$% & ' Technologie i ich poziom omówione w ekspertyzach: 1. Wydobycie surowców mineralnych oceniane globalnie w skali krajowej, z podziałem na wydobycie metodami podziemnymi, metodami odkrywkowymi i metodami otworowymi. W Polsce wydobywa si odpowiednio około 400 mln ton surowców mineralnych, co stanowi 1,43 % wiatowego wydobycia, a w zakresie wydobytych kopalin do produkcji kruszyw naturalnych ok. 200 mln ton, co stanowi 1,11 % wiatowego poziomu w tym zakresie. W kadej z omawianych grup, poziom nowoczesnoci metod jest zrónicowany, od bardzo wysokiego (liczcego si w skali wiatowej) do bardzo prostego, o znaczeniu lokalnym. Przykłady wydobycia surowców w zalenoci od poziomu nowoczesnoci: a) poziom wiatowy: i. górnictwo wgla kamiennego, rud cynku i ołowiu, a szczególnie wydobycie rud miedzi - uznawane za najnowoczeniejsze i najbezpieczniejsze na wiecie; ii. bardzo rozwinite górnictwo odkrywkowe wgla brunatnego, a w tym najwiksze w Europie odkrywkowe wyrobisko w KWB Bełchatów iii. w woj. witokrzyskim górnictwo odkrywkowe surowców mineralnych iv. w zakresie robót wiertniczo strzałowych oraz nabywania, przechowywania, przemieszczania i uywania materiałów wybuchowych dokonała si w latach rewolucja techniczna i technologiczna, która stawia nasze województwo w czołówce wiatowej w zakresie tych robót b) redni poziom europejski w zakresie zdejmowania nadkładu i robót przygotowawczych w odkrywkowym górnictwie surowców mineralnych, ale czsto stosowane maszyny nie odbiegaj od urzdze najnowszej generacji (w skali woj. witokrzyskiego) c) poziom lokalny: czsto bardzo prosto prowadzone odkrywkowe wyrobiska piasków i wirów. 2. Przetwarzanie i wzbogacanie surowców mineralnych wystpuje wszdzie tam gdzie wytwarzane s koncentraty np. rudy miedzi, cynku i ołowiu. W województwie witokrzyskim nie wystpuje wzbogacanie surowców mineralnych, natomiast powszechne jest rozdrabnianie i klasyfikacja oraz przetwórstwo:

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami

Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami Podręcznik prognozowania ilości i jakości odpadów komunalnych oraz oceny zgodności systemów gospodarki odpadami z zasadami zrównoważonego rozwoju Emilia den

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

Poradnik Pozyskiwacza

Poradnik Pozyskiwacza PORADNIK POZYSKIWACZA Czyli: JAK ZDOBY RODKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOCI? Autorzy: phm. Patrycja Gajewska HR phm. Lucjan Brudzyski HR Sopot, 2006 roku. Hufiec ZHP w Sopocie Jamboree 2007 1 Spis treci:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica widnica, 2004 1. WSTP... 11 1.1 UKŁAD NINIEJSZEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI... 11 1.2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo