METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy"

Transkrypt

1 WARSZTAT DREWNO METAL Katalog maszynowy

2 MASZYNY I URZĄDZENIA WARSZTATOWE MARKI LUNA Do Państwa dyspozycji oddajemy katalog wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna i metalu oraz urządzeń warsztatowych i pneumatycznych. Kupno maszyny firmy Luna to dobry wybór na lata. Jest to opłacalna inwestycja, pod warunkiem, że zainstalują Państwo maszynę we właściwy sposób i będzie ona eksploatowana zgodnie z zaleceniami. Przy zakupie PROCES UDOKUMENTOWANEJ INSTALACJI OBEJMUJE: Przyłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej (podłączenie do stałej instalacji elektrycznej może wykonać tylko wykwalifikowany elektryk) Przygotowanie maszyny do pracy Przegląd akcesoriów / konsultację naszych maszyn, mogą Państwo także zamówić usługę instalacji urządzenia. Po instalacji nasz technik dokona przeglądu maszyny w Państwa obecności. Otrzymują Państwo protokół, potwierdzający prawidłowość wykonania instalacji maszyny. Po sprawdzeniu funkcjonalności urządzenie jest gotowe do użycia. Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa i ochrony maszyny Kontrolę funkcjonalności i uruchomienia maszyny Szkolenie dla operatorów SERWIS I NAPRAWY W naszym centrum serwisowym w Katowicach kompetentni technicy zajmą się Państwa maszynami. Dysponujemy bardzo szerokim asortymentem części zamiennych, dlatego naprawa sprzętu bywa często USŁUGI DODATKOWE naprawy pogwarancyjne narzędzi i maszyn montaż odczytów cyfrowych SERWIS MOBILNY Na życzenie możemy wykonać prace serwisowe u Państwa na miejscu. Możemy szybko i bezproblemowo naprawić opłacalna. Ocenimy sprzęt i przedstawimy propozycje cenowe koniecznych działań naprawczych. Poza naprawami gwarancyjnymi świadczymy dodatkowe usługi. kalibracja kluczy dynamometrycznych wzorcowanie narzędzi pomiarowych Państwa sprzęt bez potrzeby przywożenia go do nas. CENTRUM MASZYNOWE LUNA Przy głównej siedzibie w Katowicach dysponujemy Centrum Maszynowym, gdzie mogą Państwo zapoznać się z naszą ofertą maszyn do obróbki drewna i metalu, OFERUJEMY: Prezentacje i pokazy maszyn do obróbki drewna i metalu Możliwość dostosowania dni szkolenia do Państwa indywidualnych wymagań PREZENTUJEMY TUTAJ M.IN. Tokarki Wiertarki Frezarki Szlifierki przeprowadzić testy oraz kontrolę funkcjonowania i jakości naszych urządzeń. Umożliwi to dobór odpowiedniej maszyny do Państwa indywidualnych potrzeb. Niezbędne materiały materiały szkoleniowe i foldery ofertowe Piły taśmowe Prasy warsztatowe Akcesoria

3

4 DODATKOWE AKCESROIA: Przedłużacz stołu do cięcia Prowadnica Wyrzutnik Oświetlenie Specjalne noże Nożyce do cięcia blachy Urządzenie do obliczania cięcia OFERTA SPECJALNA: Luna oferuje ręczne maszyny elektryczne marki TRUMPF - asortyment przeznaczony głównie do warsztatów blacharskich, przemysłu i producentów systemów wentylacyjnych. Nożyce Przecinark i do metalu Maszyny do fazowania Maszyny zespalające

5 NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY Firma Luna oferuje ręczne, mechaniczne oraz hydrauliczne nożyce do cięcia blachy. Nożyce powyżej 3 mm są zazwyczaj hydrauliczne. Ręczne nożyce do blachy używane są częściowo w sektorze budowlanym jako jednostki przenośne i w warsztatach dla małego zakresu cięć przy mniejszych seriach. Nożyce przemysłowe stosuje się przy większych produkcjach i w warsztatach blacharskich. WAŻNE PARAMETRY, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZY WYBORZE MASZYNY: Długość robocza Długość robocza maszyny określa maksymalną dozwoloną szerokość, jaką może mieć obrabiany przedmiot przy zastsowaniu tego typu maszyny. Grubość materiału Maksymalna grubość materiału dla obrabianego tworzywa. Przy twardszych materiałach zmniejsza się dozwolona grubość. Rodzaj materiału Typ materiału zwykle określa się zgodnie z normą 400N/mm 2. Precyzja Optymalna szczelina noża równa jest 1/10 części grubości materiału. Osiąga się wówczas mniejsze deformacje w cięciu i najlepszą precyzję. Prowadnica tylna ręczna prow adnica. tylna mechaniczna p rowadnica tylnie kierowana mechaniczna prowadnica Kąt cięcia GÓRNY NÓŻ TNĄCY (z boku) 2 KĄT CIĘCIA DOLNY NÓŻ TNĄCY (z boku) mały kąt cięcia - daje małą deformację, wymaga więcej siły.. duży kąt cięcia - daje dużą deformację, wymagana mniejsza siła.. Rozdzaj noża Zależy od materiału przeznaczonego do cięcia. GÓRNY NÓŻ TNĄCY (z góry) SZCZELINA NOŻA Częstotliwość korzystania z maszyny. DOLNY N ÓŻ TNĄCY (z góry)

6 No yce gilotynowe Z nap dem r cznym ze stojakiem Luna. Wykonane z odlewu. Spr ynujàcy ogranicznik szerokoêci materia u, z mechanizmem blokady, jest nastawiany w zakresie mm za pomocà korbki. Stó posiada podzia k, przesuwanà szyn prowadnicy oraz prowadnic kàtowà. No yce wyposa one sà w os on ochronnà palców, (oddzielna os ona do starszych modeli no yc dostarczana jest na indywidualne zamówienie). Jeden koniec os ony jest przymocowany do sto u na sta e, a drugi za pomocà wyjmowanego ko ka, dzi ki czemu mo liwe jest ci cie blach d u szych ni stó. Jako wyposa enie dodatkowe wyst puje stojak oraz zamek blokujàcy rami robocze w dolnym po o eniu. (przydatny np. w warsztatach szkolnych itp.) Nr art Luna... Nr MGH 1270 Stojak... jest D ugoêç ci cia... mm 1270 Maks. ci ta gruboêç blachy stalowej... mm 1.5 SzerokoÊç sto u... mm 560 D ugoêç sto u... mm 1380 Masa netto... kg 400 Akcesoria MGH 1270 Nr art Nó górny (-0959) Nó dolny (-1056) Dociskacz blachy (-1304) Os ona ochrony palców (-1502) Obrabiarki do metalu 1

7 GIĘTARKI Firma Luna oferuje m.in. giętarki ręczne, mechaniczne i hydrauliczne. Giętarki hydrauliczne stosowane są najczęściej przy grubości materiału ponad 3mm. GIĘCIA PROSTE GIĘCIE KILKU WYSOKICH BOKÓW GIĘCIE KILKU BOKÓW W DWÓCH KIERUNKACH

8 WAŻNE PARAMETRY, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZY WYBORZE MASZYNY: Długość robocza Długość robocza maszyny określa maksymalną dozwoloną szerokość, jaką może mieć obrabiany materiał przy zastosowaniu tego tyupu maszyny. Grubość materiału Podwójna grubość nie przekłada się na podwójną wartość siły, tylko wymaga siły około 4 razy większej. Typ materiału Typ materiału określa się zwykle zgodnie z normą 400 N/mm 2. Profile gięcia Jaki kąt gięcia chce się uzyskać? Jaka wysokość jest wymagana? W jakim przypadku uzyskuje się promień gięcia? Proste gięcie Jeśli chce się uzys kać jedno gięcie. Pryzmat górny gięcia nie jest podzielny. Gięcie kilku boków Np. przy gięciu w celu uzyskania pudełka. Pryzmat górny jest podzielny na segmenty. Należy określić dokładną szerokość segmentów. Gięcie kliku boków w dwóch kierunkach Pryzmaty górny, dolny i pryzmat gięcia są podzielone na segmenty. Giętarki DODATKOWE AKCESORIA: Tylna prowadnica Rózne typy maszyn: wysokie/niskie, segmentowane, różne kąty Kątomierz Prowadnica Tylna ręczna prowadnica Tylna mechaniczna prowadnica Tylnie kierow na mechanicz na prowadnica Dolny pryzmat Precyzja Pryzmat gięcia Podstawowa zasada wysokość pryzmatu gięcia i grubość giętej blachy leżą na jednej płaszczyźnie z pryzmatem dolnym. Częstotliwość korzystania z maszyny Bombering Bombering - pojęcie, które oznacza możliwość kompensowania elastyczności pryzmatu gięcia, przy założonej 2-metrowej długości gięcia i umocowania pryzmatów w odpowiednich stronach. Gięta blacha Bombering

9 Obrabiarki do metalu Gi tarki kraw dziowe Z obs ugà no nà Luna. Mocne maszyny, specjalnie skonstruowane do u ytku profesjonalnego. Kompaktowa, ca kowicie spawana konstrukcja o bardzo wysokiej jakoêci, wyró nia si przede wszystkim ergonomicznà obs ugà i minimalnym zakresem czynnoêci konserwacyjnych. Posiadajà obs ugiwanà no nie belk dociskowà, dzi ki czemu praca jest bardzo prosta i szybka, poniewa obie r ce sà wolne do wk adania materia u. Po bokach belek dolnej, dociskowej i zaginajàcej znajdujà si 25 mm przeêwity, umo liwiajàce gi cie profili z zagi tymi do góry bokami. Maszyny wyposa one sà standardowo w spr yny odcià ajàce belk zaginajàcà, co zapewnia doskona e i bezproblemowe gi cie. Posiadajà segmentowy wzornik ostry, do gi cia profili skrzynkowych o maksymalnej wysokoêci kraw dzi 26 mm. Standardowo dostarczane z wzornikiem wk adanym 15 mm. Nr art Luna... Nr MFF 2S MFF 3S Nap d... No ny No ny D ugoêç robocza... mm Maks. gruboêç blachy (400 N/mm 2 ).... mm Kàt zaginania Rozwarcie belek... mm D ugoêç... mm SzerokoÊç... mm WysokoÊç... mm Spr yny odcià ajàce... sà sà Masa... kg Akcesoria: Przymiar tylny mm (-1003) (-1003) Mechaniczne HM. Mechaniczne gi tarki kraw dziowe o ca kowicie spawanej konstrukcji i nowoczesnej linii, z nie wymagajàcymi smarowania ani konserwacji prowadnicami bocznymi. Wózek dolny mo e byç opuszczony przy u ywaniu wzornika zaokràglonego. Belka dociskowa nap dzana jest za pomocà silnika sterowanego elektronicznie. Sterowanie maszyny prze àcznikiem no nym. Kàt zagi cia ustawiany p ynnie pokr t em w zakresie Dostarczane z silnikiem o jednej pr dkoêci - klasa szczelnoêci IP 54, wy àcznikiem nadmiarowym wyzwalanym przy zaniku napi cia, oraz uruchamianiem dwur cznym. Nr art (-0102) (-0300) (-0409) (-0508) HM... Nr HBM S HBM S HBM S HBM3100-2S D ugoêç robocza... mm Maks. rozwarcie belek... mm Maks. gruboêç blachy (400 N/mm 2 ) Kàt zaginania... mm D ugoêç... mm SzerokoÊç... mm WysokoÊç... mm Napi cie zasil.... V 230/400 3-faz. 50 Hz 230/400 3-faz. 50 Hz 230/400 3-faz. 50 Hz 230/400 3-faz. 50 Hz Masa... kg

10 WAŻNE PARAMETRY, KTÓRE NALEŻY UZWGLĘDNIĆ PRZY WY BORZE MASZYNY: Długość robocza Długość walców. Grubość materiału Największa grubość materiału. Typ materiału Typ materiału zwykle określa się zgodnie z normą 400 N/mm 2 Walce umieszczone symetrycznie Najprostsza zasada dotycząca okrągłego gięcia w tym wypadku -nie giąć całkowitej cylindrycznej formy. Walce umieszczone asymetrycznie Za pomocą walców asymetrycznych można wygiąć blachę z boku, a zakończyć gięcie z przodu i dzięki temu stworzyć formę cylindryczną. Typ materiału Przy materiałach nierdzewnych konieczne jest zastosowanie walcó w hartowanych i szlifowanych, w przeciwnym razie materiał spadnie z walców. Najmniejsza uzyskiwana średnica Zależna jest od średnicy walca i sprężystości blachy. Walcowanie żelaza okrągłego Odczyt cyfrowy dla: Walca d o zgi nania (gięcie s tożków po dwóch stronach). Walca zaciskowego. Giętarki walcowe Gięcie stożków Akcesoria do ukośnego ustawienia walca do gięcia i ślizgacza. Bombering Bombering - pojęcie, które oznacza możliowość kompensowania elastyczności walca do gięcia, przy założonej 2-metrowej długości gięcia i osadzeniu walców w odpowiednich stronach. Bombering

11 GIĘTARKI WALCOWE Firma Luna oferuje także wszelkiego rodzaju ręczne i mechaniczne giętarki walcowe. Ich wydajność zależy od długości walca i jego średnicy. Im dłuższy walec, tym większa średnica walca potrzebna jest do osiągnięcia tej samej siły. Najmniejsza uzyskiwana średnica zależy od średnicy walca i grubości blachy. Cieńsza blacha wykazuje większą sprężystość, a grubsza odgina się mniej. DODATKOWE AKCESORIA: Walec mechaniczny do gięcia Walec mechaniczny zaciskowy Odczyt cyfrowy Hartowane i szlifowane walce Urządzenie do gięcia stożków Ślizgacz Regulacja częstotliwości

12 Gi tarki walcowe Z nap dem r cznym Luna. Wyposa one w trzy beczkowate walce. Walec górny jest odchylany, aby umo liwiç atwe zdj cie blachy po wygi ciu. Walec dolny ustawiany jest za pomocà pokr t a z prawej strony maszyny. Walec tylny ustawia si za pomocà dêwigni i wymiennego wycinka ko a z batego. Walec ten mo e byç równie ustawiany skoênie - dla zwijania sto ków. Walce dolny i tylny posiadajà cztery ró ne rowki, s u àce do wwijania wk adek drutowych. Maszyny wyposa one sà w walce ukszta towane beczkowato, i mogà byç dostarczane z podstawà wykonanà z rur stalowych. Luna. Maszyna o prostej i stabilnej konstrukcji. Walce ustawione sà symetrycznie i wszystkie w wykonaniu nagniatanym. Walce dolne osadzone sà w o yskach na sta e, natomiast walec górny jest ustawiany za pomocà dwóch Êrub, równie skoênie - dla zwijania sto ków. Jedno z jarzm bocznych jest odchylane, umo liwiajàc zdj cie gotowego przedmiotu. Wyposa enie do zwijania sto kowego pasuje do wszystkich rozmiarów. Wyposa enie to mo e byç zamówione tylko wraz z maszynà. Z podstawà Nr art (-0102) Luna... MBK- 620 H 1015 H 1212 H D ugoêç robocza... mm Maks. grub. blachy (400 N/mm 2 )... mm Âredn. walca górnego i dolnego... mm Âredn. walca tylnego... mm Masa netto... kg Akcesoria: Podstawa Nr art (-0203) (-0302) (-0708) (-0807) (-1102) (-1201) (-1300) Luna... MBS H 1060 H 1240 H 1250 H 1525 H 1535 H 1540 H D ugoêç robocza... mm Maks. grub. blachy (400 N/mm 2 )... mm Âredn. walca górnego... mm Âredn. walców dolnych... mm Masa netto... kg Obrabiarki do metalu Nr art (-1607) (-1706) (-1805) (-2100) (-2209) (-2308) Luna... MBS H 1725 H 1730 H 2010 H 2015 H 2020 H D ugoêç robocza... mm Maks. grub. blachy (400 N/mm 2 ) mm Âredn. walca górnego... mm Âredn. walców dolnych... mm Masa netto... kg Wyposa enie dodatkowe Wyposa enie do zwijania sto kowego (-2605) 3

13 Gi tarki walcowe Mechaniczne Luna. Nap d silnikiem elektrycznym z przek adnià Êlimakowà. Walce umieszczone asymetrycznie, beczkowate, zapewniajà wykonywanie gi ç dok adnie powtarzalnych. Walec górny bardzo atwo odchylany dla zdj cia gotowej rury. Ustawianie walca tylnego za pomocà dêwigni, walca dolnego za pomocà pokr t a. Walce dolne i tylne wyposa one sà w cztery ró ne rowki umo liwiajàce zawijanie rur z wk adem drutowym. Ponadto walec tylny mo e byç ustawiany skoênie, do gi cia sto kowego. Dostarczane w komplecie z silnikiem z wbudowanym hamulcem 230/400 V 3-faz. 50 Hz, przyciskiem awaryjnym, wy àcznikiem bezpieczeƒstwa z linkà, podstawà dolnà oraz no nym prze àcznikiem kierunku biegu maszyny zasilanym napi ciem 24 V. Pr dkoêç robocza 5.5 m/min. Wyposa enie elektryczne o klasie szczelnoêci obudowy IP 54. Inne d ugoêci robocze ni podane w tabeli oferowane sà na specjalne zamówienie. Nr art (-0109) (-0208) (-0307) Luna... MBL- 620 M 1015 M 1212 M D ugoêç robocza... mm Maks. gruboêç blachy (400 N/mm 2 )... mm Âredn. walców górnego i dolnego... mm Âredn. walca tylnego... mm Moc silnika... kw Masa... kg Obrabiarki do metalu Akcesoria: Sterowanie cz stotliwoêciowe (-0604) (-0604) (-0604) HM. Mechaniczne gi tarki walcowe z asymetrycznie ustawionymi walcami, dzi ki czemu praca mo e byç wykonywana ze sta à, niskà pr dkoêcià, zapewniajàcà jednoczeênie prostot i dok adnoêç. Walce beczkowate. Zarówno walec dolny jak i gnàcy sà regulowane pokr t em poprzez przek adni Êlimakowà. Walec gnàcy mo e byç ustawiany skoênie, do gi cia sto kowego. Maszyny wyposa one sà w silnik 0,75 kw z hamulcem, uk ad sterowania cz stotliwoêciowego, panel sterujàcy, link awaryjnego wy àczania umieszczonà wokó maszyny, oraz w peda sterujàcy - do w àczania biegu w przód lub wstecz, z wy àcznikiem awaryjnym. Nr art (-0105) (-0204) (-0303) HM... Nr TTE 10/10 TTE 10/15 TTE 12/12 D ugoêç robocza... mm GruboÊç blachy... mm Walec... mm 50/55 60/65 60/65 Wymiary LxBxH... mm 1450x550x x550x x550x980 Masa... kg

14 Gi tarki walcowe Mechaniczne Suwak Wyposa enie do gi cia sto kowego Nap d walca gnàcego, wy àcznik awaryjny i silnik z hamulcem Luna. Nowoczesna maszyna o atwej obs udze. Walce umieszczone asymetrycznie - wszystkie beczkowate - zapewniajà wykonywanie gi ç dok adnie powtarzalnych. Nap d walca górnego i dolnego silnikiem z przek adnià Êlimakowà. Walec górny bardzo atwo odchylany dla zdj cia gotowej rury. Wszystkie walce osadzone na o yskach ig owych. Ustawianie walca dolnego i gnàcego dokonuje si pokr t ami r cznymi, poprzez przek adnie Êlimakowe. Pr dkoêç robocza 4.5 m/min. Dostarczana w komplecie z silnikiem z wbudowanym hamulcem 230/400 V 3-faz. - klasa obudowy IP 54, prze àcznikiem no nym kierunku obrotów zasilanym napi ciem 24 V, przyciskiem awaryjnym, wy àcznikiem bezpieczeƒstwa z linkà, oraz z podzia kà ustawiania walca gnàcego. Na zamówienie maszyny mogà mieç wyposa enie specjalne (patrz tabela). Wyposa enie do gi cia sto kowego (wraz z suwakiem). Mechaniczne ustawianie walca gnàcego oraz walca dolnego, panel sterowania przenoêny, sterowanie cz stotliwoêciowe z cyfrowym wskaênikiem ustawienia walca gnàcego (przy gi ciu sto kowym wymagane 2 szt.) oraz cyfrowe wskazanie ustawienia walca dolnego. Walce hartowane i szlifowane, lub powlekane adiprenem oferowane na specjalne zamówienie. Nr art (-0127) (-0143) (-0168) (-0184) (-0010) (-0028) (-0036) (-0044) (-0051) (-0069) (-0077) Luna... MBR M 1220 M 1515 M 2010 M 1030 M 1225 M 1520 M 2015 M 1040 M 1235 M 1530 M D ugoêç robocza... mm Maks. gruboêç blachy (400 N/mm 2 ). mm Ârednica walców... mm Moc silnika... kw 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,1 1,1 1,1 Masa... kg Nr art (-0085) (-0093) (-0101) (-0200) (-0309) (-0507) (-0549) (-1208) (-1307) (-1406) (-1505) Luna... MBR M 2510 M 1050 M 1245 M 1540 M 2025 M 2515 M 1055 M 1250 M 1545 M 2030 M D ugoêç robocza... mm Maks. gruboêç blachy (400 N/mm 2 ). mm Ârednica walców mm Moc silnika kw 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Masa... kg Nr art (-1554) (-1604) (-1703) (-1802) (-1901) (-1950) (-2008) (-2107) (-2206) (-2305) (-2404) Luna... MBR M 1060 M 1255 M 1550 M 2035 M 2525 M 1065 M 1260 M 1555 M 2040 M 2530 M D ugoêç robocza... mm Maks. gruboêç blachy (400 N/mm 2 ). mm Ârednica walców mm Moc silnika kw 1,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Masa... kg Akcesoria 8266 Akcesoria do gi cia kraw dziowego: Ustawienie skoêne walca gnàcego, z suwakiem i pokr t em z licznikiem. (-0606) Ustawienie skoêne walca dolnego mm (-4715) Wskaênik cyfrowy 8266 na oê walca gnàcego i/lub dolnego (-4723) Pokr t o z licznikiem 8266 (-4780) Nap d mechaniczny walca gnàcego, walce mm (-0804) Nap d mechaniczny walca gnàcego, walce /120 mm (-0903) Nap d mechaniczny walca gnàcego, walce mm (-3006) Nap d mechaniczny walca dolnego, walce mm (-3055) Nap d mechaniczny walca dolnego, walce mm (-4004) Stojak pod ogowy do przenoênego panelu sterowania (-5001) PrzenoÊny panel sterowania walca gnàcego lub dolnego (-5100) PrzenoÊny panel sterowania walca gnàcego + dolnego (-5209) Sterowanie cz stotliwoêciowe, walce mm (-4301) Sterowanie cz stotliwoêciowe, walce mm (-4400) Sterowanie cz stotliwoêciowe, walce mm (-4509) Obrabiarki do metalu 5

15 Gi tarki walcowe Mechaniczne Obrabiarki do metalu Luna. Maszyny proste i stabilne. Walce sà umieszczone symetrycznie i wszystkie sà beczkowate. Walec dolny jest osadzony w o yskach na sta e, natomiast górny jest ustawiany za pomocà dwóch Êrub pociàgowych, umo liwiajàcych ustawienie skoêne, do zwijania sto kowego. Jeden kab àk boczny jest odchylany w celu umo liwienia wyj cia zwini tego arkusza. Nap d dwóch walców dolnych dokonywany jest poprzez przek adni paskowà i ko a z bate. Pr dkoêç robocza 6 m/min. Dostarczane w komplecie z silnikiem z wbudowanym hamulcem 230/400 V 3-faz. - klasa szczelnoêci IP 54, no nym prze àcznikiem kierunku biegu maszyny zasilanym napi ciem 24 V, oraz przyciskiem awaryjnym i wy àcznikiem bezpieczeƒstwa z linkà. Wyposa enie do gi cia sto kowego mo e byç zamawiane tylko razem z maszynà. Nr art (-0103) (-0202) (-0301) (-0400) (-0509) (-0608) (-0707) Luna... MBT M 1050 M 1060 M 1070 M 1080 M 1230 M 1240 M D ugoêç robocza... mm Maks. gruboêç blachy (400 N/mm 2 )... mm Âredn. walca górnego... mm Âredn. walca dolnego... mm Moc silnika 900 obr/min... kw Masa... kg Nr art (-0806) (-0905) (-1002) (-1101) (-1200) (-1309) (-1408) Luna... MBT M 1260 M 1270 M 1525 M 1535 M 1540 M 1550 M D ugoêç robocza... mm Maks. gruboêç blachy (400 N/mm 2 ) mm Âredn. walca górnego... mm Âredn. walca dolnego... mm Moc silnika 900 obr/min... kw Masa... kg Nr art (-1507) (-1606) (-1705) (-1804) (-1903) (-2000) (-2109) Luna... MBT M 1715 M 1725 M 1730 M 1740 M 1750 M 2010 M D ugoêç robocza... mm Maks. gruboêç blachy (400 N/mm 2 ) mm Âredn. walca górnego... mm Âredn. walca dolnego... mm Moc silnika 900 obr/min... kw Masa... kg Nr art (-2208) (-2307) (-2406) (-2505) (-2604) (-2703) (-2802) Luna... MBT M 2020 M 2030 M 2040 M 2510 M 2515 M 2520 M D ugoêç robocza... mm Maks. gruboêç blachy (400 N/mm 2 )... mm Âredn. walca górnego... mm Âredn. walca dolnego... mm Moc silnika 900 obr/min... kw Masa... kg Opcja Wyposa enie do gi cia sto kowego (-2605) 6

16 Wiertarki można podzielić na dwa rodzaje: Wiertarka przekładniowa wytrzymuje większe obciążenie i ma pełen moment obrotowy także przy pierwszym biegu. Wiertarka z napędem pasowym regulowana częstotliwością lub ręcznie prędkość na kołach pasowych. WAŻNE PARAMETRY, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZY WYBORZE MASZYNY: Przy wyborze maszyny należy kierować się powierzchnią, na której wykonuje się prace i częstotliwością używania sprzętu. Gwintowanie końcówki wrzeciona Jeśli istnieje potrzeba zamknięcia urządzenia przy mniejszych pracach. A Napęd Ręczny. Automatyczny (elektryczny bądź mechaniczny) Przełącznik Ręczny, automatyczny, elektryczny w zależności od potrzeby. Ważne wymiary: A odległość między końcówką wrzeciona a płaszczyzną stołu B - odległość między końcówką wrzeciona a podstawą C odległość między środkiem wrzeciona kolumną D długość suwu wrzeciona E stożek wrzeciona D B E C Wielkość stożka wrzeciona Jest zależna od wydajności maszyny i rozmiaru wiertarki, najczęściej stosuje się stożek Morse a. Wielkość uchwytów wiertarki Wielkość uchwytu zależy od rodzaju zastosowanej wiertarki z cylindryczną rękojeścią. Jeśli używa się wiertarki ze stożkową rękojeścią, montowane są bezpośrednio na stożku maszyny lub przez tuleję redukcyjną. Przełączniki nożne Przełącznik. Stoły obrotowe Zastosowanie ich pozwala na optymalne pozycjonowanie obrabianego materiału. Podstawa wiertarki Materiał do obróbki może zostać przymocowany bezpośrednio w podstawie maszyny, np. przy wysokich materiałach do obróbki. Zaopatrzenie w chłodziwa Zaopatrzenie przy wierceniu w różnego typu chłodziwa i smary, a także usuwanie wiór. Wydajność Jak duże otwory należy wywiercić i czy należy zwiększyć wydajność przy twardszych materiałach. Wiertarki Oświetlenie maszyny DODATKOWE AKCESORIA: Zaopatrzenie w chłodziwa Autoamtyczne przełączniki Wyłącznik nożny Wyłącznik nożny start/stop Uchwyty wiertarskie i do gwintowania Oświetlenie maszyny

17 WIERTARKI Nasza bogata oferta składa się ze sprzętu prostego i bardziej skomplikowanego. Stół współrzędnościowy Zestawy do mocowania Imadło maszynowe

18 Wiertarki sto owe i kolumnowe Ferax. Obs ugiwane r cznie wiertarki sto owe i kolumnowe z nap dem pasowym. Do warsztatów i l ejszego przemys u. Pasowa przek adnia zmiany pr dkoêci, 3-ramienna dêwignia posuwu pionowego wrzeciona. Regulacja wysokoêci sto u wzd u listwy z batej, przechy blatu w zakresie z wykorzystaniem podzia ki kàtowej, ponadto mo liwoêç odchylania sto u na boki. Wrzeciono o yskowane kulkowo. Nastawianie g bokoêci wiercenia z wykorzystaniem podzia ki. Krzy laserowy do dok adnego wyznaczania punktu wiercenia. Os ona ochronna wiert a z mikrowy àcznikiem, o regulowanej wysokoêci usytuowania. Dostarczane w komplecie z 16 mm uchwytem wiertarskim, trzpieniem do uchwytu wiertarskiego, klinem do wybijania wiert a i kluczami trzpieniowymi szeêciokàtnymi, silnikiem o sta ej pr dkoêci i klasie szczelnoêci IP 44, 3- y owym kablem zasilajàcym oraz wy àcznikiem zwalnianym przy zaniku napi cia. Nr art Ferax... Nr 16 DB 16 DF 20 DB 20 DF 25 DF3 Model... Sto owa Kolumnowa Sto owa Kolumnowa Kolumnowa Wersja... R czna R czna R czna R czna R czna Wiercenie w stali, Êr. otw. do mm Sto ek wrzeciona... MK Skok wrzeciona... mm Pr dkoêç obr. wrzeciona... szt Pr dkoêç obr. wrzeciona... obr/min Âredn. kolumny... mm Odleg oêç oê wrzeciona-kolumna mm Maks. odleg oêç koniec wrzec.-stó... mm Min. odleg oêç koniec wrzec.-stó... mm Wymiary sto u... mm x x x425 Szer. rowków T... mm Rozstaw rowków T (oê-oê) mm Maks. odleg oêç koniec wrzec.-p yta podst.... mm Obrobiona p aszcz. podstawy... mm 200x x x x x330 Szer. rowków T... mm Rozstaw rowków T (oê-oê) mm Napi cie zasil.... V faz. 50 Hz faz. 50 Hz faz. 50 Hz faz. 50 Hz Moc silnika... kw 0,55 0,55 0,55 0,55 1,1 WysokoÊç... mm Masa... kg /400 3-faz. 50 Hz Obrabiarki do metalu 7

19 Wiertarki sto owe i kolumnowe Obrabiarki do metalu Luna. Wiertarki z p ynnà regulacjà pr dkoêci obrotowej i wyêwietlaczem pokazujàcym aktualne obroty. Stó przechylany w zakresie 45. Przeznaczone dla rzemieêlników i do mniejszych warsztatów przemys owych. Dostarczane z uchwytem szybkomocujàcym, os onà uchwytu i wy àcznikiem bezpieczeƒstwa zwalniajàcym przy zaniku zasilania. Nr art Luna... Nr MD20BV MD20FV Model... Sto owa Kolumnowa Wersja... R czna R czna Wiercenie w stali, Êr. otw. do... mm Sto ek wrzeciona... MK 3 3 Skok wrzeciona... mm Obroty wrzeciona (reg. p ynna)... obr/min Âredn. kolumny... mm Odleg oêç oê wrzeciona-kolumna... mm Maks. odl. koniec wrzeciona-stó... mm Min. odl. koniec wrzeciona-stó... mm Wymiary sto u... mm 350x x250 Szer. rowków T... mm Maks. odl. koniec wrzec.-p yta podstawy... mm P aszczyzna rob. podstawy, obrobiona... mm 550x x350 Rozstaw rowków T (oê-oê)... mm Napi cie zasil... V faz. 50 Hz faz. 50 Hz Moc silnika... kw WysokoÊç... mm Pràd znamionowy... A Masa... kg

20 Wiertarki sto owe i kolumnowe Luna. Konserwacja uproszczona do minimum dzi ki smarowanej skrzynce przek adniowej oêmiostopniowej. W aêciwe ustawienie wysokoêci sto u i g owicy, zgodnie z zasadami ergonomii, poprzez listwy z bate. Nadaje si do rzemios a, warsztatów mechanicznych i szkó. [0169]Wiertarka sto owa i pod ogowa, na mocnej kolumnie stalowej. G owica wiertarki i rami sto u mogà byç przekr cane w zakresie 360, oraz przesuwane w gór i w dó wzd u listwy z batej. Nap d podawany jest poprzez przek adni z batà z ko ami o skoênych z bach wykonanych ze stali i materia u fibrowego, zapewniajàcych cichy bieg i wymagajàcych minimum serwisu. Szybkie i atwe nastawianie jednej z 8 pr dkoêci roboczych w skrzynce przek adniowej. Maszyna posiada wy àcznik nadmiarowy, zwalniany przy zaniku napi cia i wy àcznik awaryjny - o klasie szczelnoêci IP 41, prostokàtny stó z rowkami teowymi i dookolnym rowkiem olejowym, oraz os on wiert a z mikrowy àcznikiem. MD 30 jest wyposa ona w cyfrowy miernik g bokoêci wiercenia. MD 40 jest wyposa ona standardowo w mechanicznà, smarowanà olejem skrzynk przek adniowà posuwu roboczego i ruchu nawrotnego, wybijak narz dzia oraz elektrycznà os on wiert a. MD 30 dostarczana jest z uchwytem szybkomocujàcym 3-16 mm oraz z trzpieniem MK3, wybijakiem narz dzia, cyfrowym miernikiem g bokoêci wiercenia, tulejami redukcyjnymi MK3-MK2 i MK3-MK1. MD 40 dostarczana z uchwytem szybkomocujàcym 1-16 mm oraz z trzpieniem MK4, tulejami redukcyjnymi MK4-MK3 i MK 4- MK2. Pasujàce uchwyty wiertarskie patrz B16 str. 37. Pasujàce trzpienie do uchwytów wiertarskich patrz str. 38. Pasujàce uchwyty gwintownicze patrz str Wiertarka standardowa Luna... Nr MD30B MD30F MD40F Model... Sto owa Kolumnowa Kolumnowa Wersja... R czna R czna Posuw mech. Wiercenie w stali, Êr. otw. do... mm Gwintowanie, rozmiar do (maks. 4 gwinty/min).... M Sto ek wrzeciona... MK Skok wrzeciona... mm Liczba pr dkoêci obr. wrzeciona Zakres pr dkoêci obr. wrzeciona 50Hz... obr/min Zakres pr dkoêci obr. wrzeciona 60Hz... obr/min Ârednica kolumny... mm Odst p oê wrzec.-kolumna... mm Maks./min. odleg oêç koniec wrzeciona-stó... mm - 915/0 820/140 Koniec wrzeciona-p yta podstawy... mm 584/80 584/ /980 Wymiary sto u... mm - 500x x350 Czop sto u... mm Szer. rowków T... mm Rozstaw rowków T (oê-oê)... mm Poziom ha asu... db (A) Napi cie zasil.... V 400 +/-10% 3-faz Hz 400 +/-10% 3-faz Hz P aszczyzna robocza podstawy, obrobiona... mm Moc silnika... kw 0.65/0.9 0,65/0,9 1,4/2,0 Pràd znamionowy... A 1,8/2,3 1,8/2,3 3,7/4,3 Masa... kg /-10% 3-faz Hz Obrabiarki do metalu 9

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

Wiertła kręte do drewna do zastosowń z kluczami udarowymi

Wiertła kręte do drewna do zastosowń z kluczami udarowymi kcesoria 2014 / 15 2 Spis treści Nr str. kcesoria do polerowania 107 aterie 150 rzeszczoty do wyrzynarek 122 128 rzeszczoty HCKZLL 121 rzeszczoty do pił szablastych SWZLL / Wyposażenie dodatkowe 108 120

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A

N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A ISSN 1644-2555 INDEKS 334928 2009 WYDANIE SPECJALNE bezpłatny dodatek do kwartalnika WARSTWY DACHY i ŚCIANY 2/2009 N A R Z Ę D Z I A S P R Z Ę T A K C E S O R I A n i e z b ę d n i k d e k a r z a & c

Bardziej szczegółowo

I. LISTA SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO

I. LISTA SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA STANOWIĄCEGO PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO PPNT.0511.2014 Załącznik nr 2 do informacji o zamiarze stosowania dialogu technicznego ZESTAWIENIE SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA DO LABORATORIÓW ELEKTRONICZNYCH I PROTOTYPOWNI W RAMACH ROZBUDOWY POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Prasy krawędziowe. Nożyce gilotynowe. Zaginarki. Wykrawarki. Prasy mimośrodowe. Odwijaki, podajniki, prostowarki. Bezolejowe środki smarne

Wstęp. Prasy krawędziowe. Nożyce gilotynowe. Zaginarki. Wykrawarki. Prasy mimośrodowe. Odwijaki, podajniki, prostowarki. Bezolejowe środki smarne Spis treści Wstęp 1 Prasy krawędziowe 2 Nożyce gilotynowe 45 Zaginarki 7 Wykrawarki 89 Prasy mimośrodowe 10 Odwijaki, podajniki, prostowarki 11 Bezolejowe środki smarne 11 Zwijarki do blach 12 Zwijarki

Bardziej szczegółowo

Katalog główny 2014 / 2015. Innowacyjne narzędzia Uniwersalny osprzęt

Katalog główny 2014 / 2015. Innowacyjne narzędzia Uniwersalny osprzęt Katalog główny 2014 / 2015 Innowacyjne narzędzia Uniwersalny osprzęt 3 09 K-Einleitung PL_2012 T 31.10.2012 13:54 Uhr Seite 1 wolfcraft - innowacyjne narzędzia dla ambitnych majsterkowiczów i wymagających

Bardziej szczegółowo

Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05

Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Zych Projektowanie procesów technologicznych 311[20].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy wyposażenia w ramach projektu Przebudowa warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w powiecie żagańskim

Specyfikacja dostawy wyposażenia w ramach projektu Przebudowa warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w powiecie żagańskim Specyfikacja dostawy wyposażenia w ramach projektu Przebudowa warsztatów szkolnych na potrzeby szkolnictwa zawodowego w powiecie żagańskim Pracownia elektrotechniki gab. 103 Kierunek kształcenia technik

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Z naszymi laserami spawanie. dziecinnie łatwe. usługi - spawanie laserowe form. Posiadając własny laser zaoszczędzacie czas i pieniądze.

Z naszymi laserami spawanie. dziecinnie łatwe. usługi - spawanie laserowe form. Posiadając własny laser zaoszczędzacie czas i pieniądze. usługi - spawanie laserowe form Dzięki wieloletniej współpracy z producentem najlepiej sprzedających się w ostatnich latach spawarek laserowych, dysponujemy najnowocześniejszymi, mobilnymi i wydajnymi

Bardziej szczegółowo

Do czego służy rozdział Projektowanie?

Do czego służy rozdział Projektowanie? Przegląd ProJEktowanie Do czego służy rozdział? Rozdział pomoże Państwu w znalezieniu odpowiedniego elektrobębna i w doborze komponentów. Tutaj znajdą Państwo: Informacje o zastosowaniach, branżach i warunkach

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-426X OBERON

ISSN 1509-426X OBERON ISSN 1509-426X OBERON KWARTALNIK INFORMACYJNO-TECHNICZNY NUMER 02 (31) 2007 OBRABIARKI F R E Z A R K I T O K A R K I C E N T R A O B R Ó B C Z E EC-400 Poziome centrum obróbcze z systemem 2 palet (400

Bardziej szczegółowo

NACZYNIA TRANSPORTOWE

NACZYNIA TRANSPORTOWE KLATKI WYCIĄGOWE NACZYNIA TRANSPORTOWE KLATKI WYCIĄGOWE Przeznaczenie: Klatki wyciągowe służą do transportu urobku, ludzi i materiałów w szybach i szybikach kopalni węgla i rud. Według przeznaczenia i

Bardziej szczegółowo

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services G1000 DRIVESYSTEMS STAŁA PRĘDKOŚĆ

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services G1000 DRIVESYSTEMS STAŁA PRĘDKOŚĆ Intelligent Drivesystems, Worldwide Services PL G1000 STAŁA PRĘDKOŚĆ DRIVESYSTEMS Reduktory walcowe... C 1...... D 1... E 1 www.nord.com I ... F 1.......G 1 Wykaz części zamiennych... H 1 II www.nord.com

Bardziej szczegółowo

Mottem naszej firmy jest być elastycznym i nowoczesnym partnerem, który wspomaga rozwój swoich klientów.

Mottem naszej firmy jest być elastycznym i nowoczesnym partnerem, który wspomaga rozwój swoich klientów. NASZA WIZJA Mottem naszej firmy jest być elastycznym i nowoczesnym partnerem, który wspomaga rozwój swoich klientów. inż. Adam Katryniok Prezes Zarządu partner w budowie maszyn 2 Haberkorn Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Pełna moc. System akumulatorowy STIHL i VIKING

Pełna moc. System akumulatorowy STIHL i VIKING Pełna moc System akumulatorowy STIHL i VIKING Bezprzewodowa doskonałość: Komfortowy system akumulatorowy STIHL i VIKING Akumulator STIHL pasuje do każdego urządzenia z naszego uniwersalnego systemu akumulatorowego.

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE. Katalog produktów

CIĘCIE. Katalog produktów CIĘCIE Katalog produktów Cięcie wg Festool My jesteśmy liderem Dążenie do doskonałości to nasz cel. I nawet, jeśli nigdy nie powstanie doskonałe narzędzie do cięcia, Festool zapisał już na drodze do jej

Bardziej szczegółowo

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS Control 144N/145N Sterowanie do przemys owych bram segmentowych PL FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK

Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK PL Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK Nale y zachowaç niniejszà instrukcj! Po wmontowaniu nap du rurowego nale y umocowaç niniejszà instrukcj na kablu. Nale y przestrzegaç nast pujàcych

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04

Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Krawczak Opracowanie programu i realizacja obróbki elementów na obrabiarkach CNC 722[02].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny wytwarzania płytki ramiennej przyśrodkowej dalszej lewej

Proces technologiczny wytwarzania płytki ramiennej przyśrodkowej dalszej lewej Tytuł artykułu: Proces technologiczny wytwarzania płytki ramiennej przyśrodkowej dalszej lewej Autor: Niedoskonali Białystok 2015 Spis treści CZĘŚĆ I - TEORETYCZNA... 3 1. Definicja i opis procesu technologicznego...

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia tokarskie TOCZENIE OGÓLNE PRZECINANIE I TOCZENIE ROWKÓW TOCZENIE GWINTÓW SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia tokarskie TOCZENIE OGÓLNE PRZECINANIE I TOCZENIE ROWKÓW TOCZENIE GWINTÓW SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik oromant Narzędzia tokarskie TOZENE OÓLNE PRZENANE TOZENE ROWKÓW TOZENE WNTÓW SYSTEMY NARZĘDZOWE 2012 SYSTEMY MOOWANA NARZĘDZ ak dobrać uchwyt ak dobrać uchwyt 1 Wybierz

Bardziej szczegółowo

Kontakt. Zmniejsz opłaty bankowe za pomocą płatności SEPA. Pomoc techniczna. Telefon serwisowy 24/h (+48) 91 885 26 77

Kontakt. Zmniejsz opłaty bankowe za pomocą płatności SEPA. Pomoc techniczna. Telefon serwisowy 24/h (+48) 91 885 26 77 Katalog 2013/2014 KONTAKT Kontakt Telefon serwisowy 24/h (+48) 91 885 26 77 Olgierd Jakubowski Regionalny przedstawiciel handlowy Tel. kom: (+48) 509 650 136 oj@hgpoland.pl Aleksandra Stefańska Asystent

Bardziej szczegółowo