METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy"

Transkrypt

1 WARSZTAT DREWNO METAL Katalog maszynowy

2 MASZYNY I URZĄDZENIA WARSZTATOWE MARKI LUNA Do Państwa dyspozycji oddajemy katalog wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna i metalu oraz urządzeń warsztatowych i pneumatycznych. Kupno maszyny firmy Luna to dobry wybór na lata. Jest to opłacalna inwestycja, pod warunkiem, że zainstalują Państwo maszynę we właściwy sposób i będzie ona eksploatowana zgodnie z zaleceniami. Przy zakupie PROCES UDOKUMENTOWANEJ INSTALACJI OBEJMUJE: Przyłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej (podłączenie do stałej instalacji elektrycznej może wykonać tylko wykwalifikowany elektryk) Przygotowanie maszyny do pracy Przegląd akcesoriów / konsultację naszych maszyn, mogą Państwo także zamówić usługę instalacji urządzenia. Po instalacji nasz technik dokona przeglądu maszyny w Państwa obecności. Otrzymują Państwo protokół, potwierdzający prawidłowość wykonania instalacji maszyny. Po sprawdzeniu funkcjonalności urządzenie jest gotowe do użycia. Instruktaż dotyczący zasad bezpieczeństwa i ochrony maszyny Kontrolę funkcjonalności i uruchomienia maszyny Szkolenie dla operatorów SERWIS I NAPRAWY W naszym centrum serwisowym w Katowicach kompetentni technicy zajmą się Państwa maszynami. Dysponujemy bardzo szerokim asortymentem części zamiennych, dlatego naprawa sprzętu bywa często USŁUGI DODATKOWE naprawy pogwarancyjne narzędzi i maszyn montaż odczytów cyfrowych SERWIS MOBILNY Na życzenie możemy wykonać prace serwisowe u Państwa na miejscu. Możemy szybko i bezproblemowo naprawić opłacalna. Ocenimy sprzęt i przedstawimy propozycje cenowe koniecznych działań naprawczych. Poza naprawami gwarancyjnymi świadczymy dodatkowe usługi. kalibracja kluczy dynamometrycznych wzorcowanie narzędzi pomiarowych Państwa sprzęt bez potrzeby przywożenia go do nas. CENTRUM MASZYNOWE LUNA Przy głównej siedzibie w Katowicach dysponujemy Centrum Maszynowym, gdzie mogą Państwo zapoznać się z naszą ofertą maszyn do obróbki drewna i metalu, OFERUJEMY: Prezentacje i pokazy maszyn do obróbki drewna i metalu Możliwość dostosowania dni szkolenia do Państwa indywidualnych wymagań PREZENTUJEMY TUTAJ M.IN. Tokarki Wiertarki Frezarki Szlifierki przeprowadzić testy oraz kontrolę funkcjonowania i jakości naszych urządzeń. Umożliwi to dobór odpowiedniej maszyny do Państwa indywidualnych potrzeb. Niezbędne materiały materiały szkoleniowe i foldery ofertowe Piły taśmowe Prasy warsztatowe Akcesoria

3

4 DODATKOWE AKCESROIA: Przedłużacz stołu do cięcia Prowadnica Wyrzutnik Oświetlenie Specjalne noże Nożyce do cięcia blachy Urządzenie do obliczania cięcia OFERTA SPECJALNA: Luna oferuje ręczne maszyny elektryczne marki TRUMPF - asortyment przeznaczony głównie do warsztatów blacharskich, przemysłu i producentów systemów wentylacyjnych. Nożyce Przecinark i do metalu Maszyny do fazowania Maszyny zespalające

5 NOŻYCE DO CIĘCIA BLACHY Firma Luna oferuje ręczne, mechaniczne oraz hydrauliczne nożyce do cięcia blachy. Nożyce powyżej 3 mm są zazwyczaj hydrauliczne. Ręczne nożyce do blachy używane są częściowo w sektorze budowlanym jako jednostki przenośne i w warsztatach dla małego zakresu cięć przy mniejszych seriach. Nożyce przemysłowe stosuje się przy większych produkcjach i w warsztatach blacharskich. WAŻNE PARAMETRY, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZY WYBORZE MASZYNY: Długość robocza Długość robocza maszyny określa maksymalną dozwoloną szerokość, jaką może mieć obrabiany przedmiot przy zastsowaniu tego typu maszyny. Grubość materiału Maksymalna grubość materiału dla obrabianego tworzywa. Przy twardszych materiałach zmniejsza się dozwolona grubość. Rodzaj materiału Typ materiału zwykle określa się zgodnie z normą 400N/mm 2. Precyzja Optymalna szczelina noża równa jest 1/10 części grubości materiału. Osiąga się wówczas mniejsze deformacje w cięciu i najlepszą precyzję. Prowadnica tylna ręczna prow adnica. tylna mechaniczna p rowadnica tylnie kierowana mechaniczna prowadnica Kąt cięcia GÓRNY NÓŻ TNĄCY (z boku) 2 KĄT CIĘCIA DOLNY NÓŻ TNĄCY (z boku) mały kąt cięcia - daje małą deformację, wymaga więcej siły.. duży kąt cięcia - daje dużą deformację, wymagana mniejsza siła.. Rozdzaj noża Zależy od materiału przeznaczonego do cięcia. GÓRNY NÓŻ TNĄCY (z góry) SZCZELINA NOŻA Częstotliwość korzystania z maszyny. DOLNY N ÓŻ TNĄCY (z góry)

6 No yce gilotynowe Z nap dem r cznym ze stojakiem Luna. Wykonane z odlewu. Spr ynujàcy ogranicznik szerokoêci materia u, z mechanizmem blokady, jest nastawiany w zakresie mm za pomocà korbki. Stó posiada podzia k, przesuwanà szyn prowadnicy oraz prowadnic kàtowà. No yce wyposa one sà w os on ochronnà palców, (oddzielna os ona do starszych modeli no yc dostarczana jest na indywidualne zamówienie). Jeden koniec os ony jest przymocowany do sto u na sta e, a drugi za pomocà wyjmowanego ko ka, dzi ki czemu mo liwe jest ci cie blach d u szych ni stó. Jako wyposa enie dodatkowe wyst puje stojak oraz zamek blokujàcy rami robocze w dolnym po o eniu. (przydatny np. w warsztatach szkolnych itp.) Nr art Luna... Nr MGH 1270 Stojak... jest D ugoêç ci cia... mm 1270 Maks. ci ta gruboêç blachy stalowej... mm 1.5 SzerokoÊç sto u... mm 560 D ugoêç sto u... mm 1380 Masa netto... kg 400 Akcesoria MGH 1270 Nr art Nó górny (-0959) Nó dolny (-1056) Dociskacz blachy (-1304) Os ona ochrony palców (-1502) Obrabiarki do metalu 1

7 GIĘTARKI Firma Luna oferuje m.in. giętarki ręczne, mechaniczne i hydrauliczne. Giętarki hydrauliczne stosowane są najczęściej przy grubości materiału ponad 3mm. GIĘCIA PROSTE GIĘCIE KILKU WYSOKICH BOKÓW GIĘCIE KILKU BOKÓW W DWÓCH KIERUNKACH

8 WAŻNE PARAMETRY, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZY WYBORZE MASZYNY: Długość robocza Długość robocza maszyny określa maksymalną dozwoloną szerokość, jaką może mieć obrabiany materiał przy zastosowaniu tego tyupu maszyny. Grubość materiału Podwójna grubość nie przekłada się na podwójną wartość siły, tylko wymaga siły około 4 razy większej. Typ materiału Typ materiału określa się zwykle zgodnie z normą 400 N/mm 2. Profile gięcia Jaki kąt gięcia chce się uzyskać? Jaka wysokość jest wymagana? W jakim przypadku uzyskuje się promień gięcia? Proste gięcie Jeśli chce się uzys kać jedno gięcie. Pryzmat górny gięcia nie jest podzielny. Gięcie kilku boków Np. przy gięciu w celu uzyskania pudełka. Pryzmat górny jest podzielny na segmenty. Należy określić dokładną szerokość segmentów. Gięcie kliku boków w dwóch kierunkach Pryzmaty górny, dolny i pryzmat gięcia są podzielone na segmenty. Giętarki DODATKOWE AKCESORIA: Tylna prowadnica Rózne typy maszyn: wysokie/niskie, segmentowane, różne kąty Kątomierz Prowadnica Tylna ręczna prowadnica Tylna mechaniczna prowadnica Tylnie kierow na mechanicz na prowadnica Dolny pryzmat Precyzja Pryzmat gięcia Podstawowa zasada wysokość pryzmatu gięcia i grubość giętej blachy leżą na jednej płaszczyźnie z pryzmatem dolnym. Częstotliwość korzystania z maszyny Bombering Bombering - pojęcie, które oznacza możliwość kompensowania elastyczności pryzmatu gięcia, przy założonej 2-metrowej długości gięcia i umocowania pryzmatów w odpowiednich stronach. Gięta blacha Bombering

9 Obrabiarki do metalu Gi tarki kraw dziowe Z obs ugà no nà Luna. Mocne maszyny, specjalnie skonstruowane do u ytku profesjonalnego. Kompaktowa, ca kowicie spawana konstrukcja o bardzo wysokiej jakoêci, wyró nia si przede wszystkim ergonomicznà obs ugà i minimalnym zakresem czynnoêci konserwacyjnych. Posiadajà obs ugiwanà no nie belk dociskowà, dzi ki czemu praca jest bardzo prosta i szybka, poniewa obie r ce sà wolne do wk adania materia u. Po bokach belek dolnej, dociskowej i zaginajàcej znajdujà si 25 mm przeêwity, umo liwiajàce gi cie profili z zagi tymi do góry bokami. Maszyny wyposa one sà standardowo w spr yny odcià ajàce belk zaginajàcà, co zapewnia doskona e i bezproblemowe gi cie. Posiadajà segmentowy wzornik ostry, do gi cia profili skrzynkowych o maksymalnej wysokoêci kraw dzi 26 mm. Standardowo dostarczane z wzornikiem wk adanym 15 mm. Nr art Luna... Nr MFF 2S MFF 3S Nap d... No ny No ny D ugoêç robocza... mm Maks. gruboêç blachy (400 N/mm 2 ).... mm Kàt zaginania Rozwarcie belek... mm D ugoêç... mm SzerokoÊç... mm WysokoÊç... mm Spr yny odcià ajàce... sà sà Masa... kg Akcesoria: Przymiar tylny mm (-1003) (-1003) Mechaniczne HM. Mechaniczne gi tarki kraw dziowe o ca kowicie spawanej konstrukcji i nowoczesnej linii, z nie wymagajàcymi smarowania ani konserwacji prowadnicami bocznymi. Wózek dolny mo e byç opuszczony przy u ywaniu wzornika zaokràglonego. Belka dociskowa nap dzana jest za pomocà silnika sterowanego elektronicznie. Sterowanie maszyny prze àcznikiem no nym. Kàt zagi cia ustawiany p ynnie pokr t em w zakresie Dostarczane z silnikiem o jednej pr dkoêci - klasa szczelnoêci IP 54, wy àcznikiem nadmiarowym wyzwalanym przy zaniku napi cia, oraz uruchamianiem dwur cznym. Nr art (-0102) (-0300) (-0409) (-0508) HM... Nr HBM S HBM S HBM S HBM3100-2S D ugoêç robocza... mm Maks. rozwarcie belek... mm Maks. gruboêç blachy (400 N/mm 2 ) Kàt zaginania... mm D ugoêç... mm SzerokoÊç... mm WysokoÊç... mm Napi cie zasil.... V 230/400 3-faz. 50 Hz 230/400 3-faz. 50 Hz 230/400 3-faz. 50 Hz 230/400 3-faz. 50 Hz Masa... kg

10 WAŻNE PARAMETRY, KTÓRE NALEŻY UZWGLĘDNIĆ PRZY WY BORZE MASZYNY: Długość robocza Długość walców. Grubość materiału Największa grubość materiału. Typ materiału Typ materiału zwykle określa się zgodnie z normą 400 N/mm 2 Walce umieszczone symetrycznie Najprostsza zasada dotycząca okrągłego gięcia w tym wypadku -nie giąć całkowitej cylindrycznej formy. Walce umieszczone asymetrycznie Za pomocą walców asymetrycznych można wygiąć blachę z boku, a zakończyć gięcie z przodu i dzięki temu stworzyć formę cylindryczną. Typ materiału Przy materiałach nierdzewnych konieczne jest zastosowanie walcó w hartowanych i szlifowanych, w przeciwnym razie materiał spadnie z walców. Najmniejsza uzyskiwana średnica Zależna jest od średnicy walca i sprężystości blachy. Walcowanie żelaza okrągłego Odczyt cyfrowy dla: Walca d o zgi nania (gięcie s tożków po dwóch stronach). Walca zaciskowego. Giętarki walcowe Gięcie stożków Akcesoria do ukośnego ustawienia walca do gięcia i ślizgacza. Bombering Bombering - pojęcie, które oznacza możliowość kompensowania elastyczności walca do gięcia, przy założonej 2-metrowej długości gięcia i osadzeniu walców w odpowiednich stronach. Bombering

11 GIĘTARKI WALCOWE Firma Luna oferuje także wszelkiego rodzaju ręczne i mechaniczne giętarki walcowe. Ich wydajność zależy od długości walca i jego średnicy. Im dłuższy walec, tym większa średnica walca potrzebna jest do osiągnięcia tej samej siły. Najmniejsza uzyskiwana średnica zależy od średnicy walca i grubości blachy. Cieńsza blacha wykazuje większą sprężystość, a grubsza odgina się mniej. DODATKOWE AKCESORIA: Walec mechaniczny do gięcia Walec mechaniczny zaciskowy Odczyt cyfrowy Hartowane i szlifowane walce Urządzenie do gięcia stożków Ślizgacz Regulacja częstotliwości

12 Gi tarki walcowe Z nap dem r cznym Luna. Wyposa one w trzy beczkowate walce. Walec górny jest odchylany, aby umo liwiç atwe zdj cie blachy po wygi ciu. Walec dolny ustawiany jest za pomocà pokr t a z prawej strony maszyny. Walec tylny ustawia si za pomocà dêwigni i wymiennego wycinka ko a z batego. Walec ten mo e byç równie ustawiany skoênie - dla zwijania sto ków. Walce dolny i tylny posiadajà cztery ró ne rowki, s u àce do wwijania wk adek drutowych. Maszyny wyposa one sà w walce ukszta towane beczkowato, i mogà byç dostarczane z podstawà wykonanà z rur stalowych. Luna. Maszyna o prostej i stabilnej konstrukcji. Walce ustawione sà symetrycznie i wszystkie w wykonaniu nagniatanym. Walce dolne osadzone sà w o yskach na sta e, natomiast walec górny jest ustawiany za pomocà dwóch Êrub, równie skoênie - dla zwijania sto ków. Jedno z jarzm bocznych jest odchylane, umo liwiajàc zdj cie gotowego przedmiotu. Wyposa enie do zwijania sto kowego pasuje do wszystkich rozmiarów. Wyposa enie to mo e byç zamówione tylko wraz z maszynà. Z podstawà Nr art (-0102) Luna... MBK- 620 H 1015 H 1212 H D ugoêç robocza... mm Maks. grub. blachy (400 N/mm 2 )... mm Âredn. walca górnego i dolnego... mm Âredn. walca tylnego... mm Masa netto... kg Akcesoria: Podstawa Nr art (-0203) (-0302) (-0708) (-0807) (-1102) (-1201) (-1300) Luna... MBS H 1060 H 1240 H 1250 H 1525 H 1535 H 1540 H D ugoêç robocza... mm Maks. grub. blachy (400 N/mm 2 )... mm Âredn. walca górnego... mm Âredn. walców dolnych... mm Masa netto... kg Obrabiarki do metalu Nr art (-1607) (-1706) (-1805) (-2100) (-2209) (-2308) Luna... MBS H 1725 H 1730 H 2010 H 2015 H 2020 H D ugoêç robocza... mm Maks. grub. blachy (400 N/mm 2 ) mm Âredn. walca górnego... mm Âredn. walców dolnych... mm Masa netto... kg Wyposa enie dodatkowe Wyposa enie do zwijania sto kowego (-2605) 3

13 Gi tarki walcowe Mechaniczne Luna. Nap d silnikiem elektrycznym z przek adnià Êlimakowà. Walce umieszczone asymetrycznie, beczkowate, zapewniajà wykonywanie gi ç dok adnie powtarzalnych. Walec górny bardzo atwo odchylany dla zdj cia gotowej rury. Ustawianie walca tylnego za pomocà dêwigni, walca dolnego za pomocà pokr t a. Walce dolne i tylne wyposa one sà w cztery ró ne rowki umo liwiajàce zawijanie rur z wk adem drutowym. Ponadto walec tylny mo e byç ustawiany skoênie, do gi cia sto kowego. Dostarczane w komplecie z silnikiem z wbudowanym hamulcem 230/400 V 3-faz. 50 Hz, przyciskiem awaryjnym, wy àcznikiem bezpieczeƒstwa z linkà, podstawà dolnà oraz no nym prze àcznikiem kierunku biegu maszyny zasilanym napi ciem 24 V. Pr dkoêç robocza 5.5 m/min. Wyposa enie elektryczne o klasie szczelnoêci obudowy IP 54. Inne d ugoêci robocze ni podane w tabeli oferowane sà na specjalne zamówienie. Nr art (-0109) (-0208) (-0307) Luna... MBL- 620 M 1015 M 1212 M D ugoêç robocza... mm Maks. gruboêç blachy (400 N/mm 2 )... mm Âredn. walców górnego i dolnego... mm Âredn. walca tylnego... mm Moc silnika... kw Masa... kg Obrabiarki do metalu Akcesoria: Sterowanie cz stotliwoêciowe (-0604) (-0604) (-0604) HM. Mechaniczne gi tarki walcowe z asymetrycznie ustawionymi walcami, dzi ki czemu praca mo e byç wykonywana ze sta à, niskà pr dkoêcià, zapewniajàcà jednoczeênie prostot i dok adnoêç. Walce beczkowate. Zarówno walec dolny jak i gnàcy sà regulowane pokr t em poprzez przek adni Êlimakowà. Walec gnàcy mo e byç ustawiany skoênie, do gi cia sto kowego. Maszyny wyposa one sà w silnik 0,75 kw z hamulcem, uk ad sterowania cz stotliwoêciowego, panel sterujàcy, link awaryjnego wy àczania umieszczonà wokó maszyny, oraz w peda sterujàcy - do w àczania biegu w przód lub wstecz, z wy àcznikiem awaryjnym. Nr art (-0105) (-0204) (-0303) HM... Nr TTE 10/10 TTE 10/15 TTE 12/12 D ugoêç robocza... mm GruboÊç blachy... mm Walec... mm 50/55 60/65 60/65 Wymiary LxBxH... mm 1450x550x x550x x550x980 Masa... kg

14 Gi tarki walcowe Mechaniczne Suwak Wyposa enie do gi cia sto kowego Nap d walca gnàcego, wy àcznik awaryjny i silnik z hamulcem Luna. Nowoczesna maszyna o atwej obs udze. Walce umieszczone asymetrycznie - wszystkie beczkowate - zapewniajà wykonywanie gi ç dok adnie powtarzalnych. Nap d walca górnego i dolnego silnikiem z przek adnià Êlimakowà. Walec górny bardzo atwo odchylany dla zdj cia gotowej rury. Wszystkie walce osadzone na o yskach ig owych. Ustawianie walca dolnego i gnàcego dokonuje si pokr t ami r cznymi, poprzez przek adnie Êlimakowe. Pr dkoêç robocza 4.5 m/min. Dostarczana w komplecie z silnikiem z wbudowanym hamulcem 230/400 V 3-faz. - klasa obudowy IP 54, prze àcznikiem no nym kierunku obrotów zasilanym napi ciem 24 V, przyciskiem awaryjnym, wy àcznikiem bezpieczeƒstwa z linkà, oraz z podzia kà ustawiania walca gnàcego. Na zamówienie maszyny mogà mieç wyposa enie specjalne (patrz tabela). Wyposa enie do gi cia sto kowego (wraz z suwakiem). Mechaniczne ustawianie walca gnàcego oraz walca dolnego, panel sterowania przenoêny, sterowanie cz stotliwoêciowe z cyfrowym wskaênikiem ustawienia walca gnàcego (przy gi ciu sto kowym wymagane 2 szt.) oraz cyfrowe wskazanie ustawienia walca dolnego. Walce hartowane i szlifowane, lub powlekane adiprenem oferowane na specjalne zamówienie. Nr art (-0127) (-0143) (-0168) (-0184) (-0010) (-0028) (-0036) (-0044) (-0051) (-0069) (-0077) Luna... MBR M 1220 M 1515 M 2010 M 1030 M 1225 M 1520 M 2015 M 1040 M 1235 M 1530 M D ugoêç robocza... mm Maks. gruboêç blachy (400 N/mm 2 ). mm Ârednica walców... mm Moc silnika... kw 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,1 1,1 1,1 Masa... kg Nr art (-0085) (-0093) (-0101) (-0200) (-0309) (-0507) (-0549) (-1208) (-1307) (-1406) (-1505) Luna... MBR M 2510 M 1050 M 1245 M 1540 M 2025 M 2515 M 1055 M 1250 M 1545 M 2030 M D ugoêç robocza... mm Maks. gruboêç blachy (400 N/mm 2 ). mm Ârednica walców mm Moc silnika kw 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Masa... kg Nr art (-1554) (-1604) (-1703) (-1802) (-1901) (-1950) (-2008) (-2107) (-2206) (-2305) (-2404) Luna... MBR M 1060 M 1255 M 1550 M 2035 M 2525 M 1065 M 1260 M 1555 M 2040 M 2530 M D ugoêç robocza... mm Maks. gruboêç blachy (400 N/mm 2 ). mm Ârednica walców mm Moc silnika kw 1,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Masa... kg Akcesoria 8266 Akcesoria do gi cia kraw dziowego: Ustawienie skoêne walca gnàcego, z suwakiem i pokr t em z licznikiem. (-0606) Ustawienie skoêne walca dolnego mm (-4715) Wskaênik cyfrowy 8266 na oê walca gnàcego i/lub dolnego (-4723) Pokr t o z licznikiem 8266 (-4780) Nap d mechaniczny walca gnàcego, walce mm (-0804) Nap d mechaniczny walca gnàcego, walce /120 mm (-0903) Nap d mechaniczny walca gnàcego, walce mm (-3006) Nap d mechaniczny walca dolnego, walce mm (-3055) Nap d mechaniczny walca dolnego, walce mm (-4004) Stojak pod ogowy do przenoênego panelu sterowania (-5001) PrzenoÊny panel sterowania walca gnàcego lub dolnego (-5100) PrzenoÊny panel sterowania walca gnàcego + dolnego (-5209) Sterowanie cz stotliwoêciowe, walce mm (-4301) Sterowanie cz stotliwoêciowe, walce mm (-4400) Sterowanie cz stotliwoêciowe, walce mm (-4509) Obrabiarki do metalu 5

15 Gi tarki walcowe Mechaniczne Obrabiarki do metalu Luna. Maszyny proste i stabilne. Walce sà umieszczone symetrycznie i wszystkie sà beczkowate. Walec dolny jest osadzony w o yskach na sta e, natomiast górny jest ustawiany za pomocà dwóch Êrub pociàgowych, umo liwiajàcych ustawienie skoêne, do zwijania sto kowego. Jeden kab àk boczny jest odchylany w celu umo liwienia wyj cia zwini tego arkusza. Nap d dwóch walców dolnych dokonywany jest poprzez przek adni paskowà i ko a z bate. Pr dkoêç robocza 6 m/min. Dostarczane w komplecie z silnikiem z wbudowanym hamulcem 230/400 V 3-faz. - klasa szczelnoêci IP 54, no nym prze àcznikiem kierunku biegu maszyny zasilanym napi ciem 24 V, oraz przyciskiem awaryjnym i wy àcznikiem bezpieczeƒstwa z linkà. Wyposa enie do gi cia sto kowego mo e byç zamawiane tylko razem z maszynà. Nr art (-0103) (-0202) (-0301) (-0400) (-0509) (-0608) (-0707) Luna... MBT M 1050 M 1060 M 1070 M 1080 M 1230 M 1240 M D ugoêç robocza... mm Maks. gruboêç blachy (400 N/mm 2 )... mm Âredn. walca górnego... mm Âredn. walca dolnego... mm Moc silnika 900 obr/min... kw Masa... kg Nr art (-0806) (-0905) (-1002) (-1101) (-1200) (-1309) (-1408) Luna... MBT M 1260 M 1270 M 1525 M 1535 M 1540 M 1550 M D ugoêç robocza... mm Maks. gruboêç blachy (400 N/mm 2 ) mm Âredn. walca górnego... mm Âredn. walca dolnego... mm Moc silnika 900 obr/min... kw Masa... kg Nr art (-1507) (-1606) (-1705) (-1804) (-1903) (-2000) (-2109) Luna... MBT M 1715 M 1725 M 1730 M 1740 M 1750 M 2010 M D ugoêç robocza... mm Maks. gruboêç blachy (400 N/mm 2 ) mm Âredn. walca górnego... mm Âredn. walca dolnego... mm Moc silnika 900 obr/min... kw Masa... kg Nr art (-2208) (-2307) (-2406) (-2505) (-2604) (-2703) (-2802) Luna... MBT M 2020 M 2030 M 2040 M 2510 M 2515 M 2520 M D ugoêç robocza... mm Maks. gruboêç blachy (400 N/mm 2 )... mm Âredn. walca górnego... mm Âredn. walca dolnego... mm Moc silnika 900 obr/min... kw Masa... kg Opcja Wyposa enie do gi cia sto kowego (-2605) 6

16 Wiertarki można podzielić na dwa rodzaje: Wiertarka przekładniowa wytrzymuje większe obciążenie i ma pełen moment obrotowy także przy pierwszym biegu. Wiertarka z napędem pasowym regulowana częstotliwością lub ręcznie prędkość na kołach pasowych. WAŻNE PARAMETRY, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZY WYBORZE MASZYNY: Przy wyborze maszyny należy kierować się powierzchnią, na której wykonuje się prace i częstotliwością używania sprzętu. Gwintowanie końcówki wrzeciona Jeśli istnieje potrzeba zamknięcia urządzenia przy mniejszych pracach. A Napęd Ręczny. Automatyczny (elektryczny bądź mechaniczny) Przełącznik Ręczny, automatyczny, elektryczny w zależności od potrzeby. Ważne wymiary: A odległość między końcówką wrzeciona a płaszczyzną stołu B - odległość między końcówką wrzeciona a podstawą C odległość między środkiem wrzeciona kolumną D długość suwu wrzeciona E stożek wrzeciona D B E C Wielkość stożka wrzeciona Jest zależna od wydajności maszyny i rozmiaru wiertarki, najczęściej stosuje się stożek Morse a. Wielkość uchwytów wiertarki Wielkość uchwytu zależy od rodzaju zastosowanej wiertarki z cylindryczną rękojeścią. Jeśli używa się wiertarki ze stożkową rękojeścią, montowane są bezpośrednio na stożku maszyny lub przez tuleję redukcyjną. Przełączniki nożne Przełącznik. Stoły obrotowe Zastosowanie ich pozwala na optymalne pozycjonowanie obrabianego materiału. Podstawa wiertarki Materiał do obróbki może zostać przymocowany bezpośrednio w podstawie maszyny, np. przy wysokich materiałach do obróbki. Zaopatrzenie w chłodziwa Zaopatrzenie przy wierceniu w różnego typu chłodziwa i smary, a także usuwanie wiór. Wydajność Jak duże otwory należy wywiercić i czy należy zwiększyć wydajność przy twardszych materiałach. Wiertarki Oświetlenie maszyny DODATKOWE AKCESORIA: Zaopatrzenie w chłodziwa Autoamtyczne przełączniki Wyłącznik nożny Wyłącznik nożny start/stop Uchwyty wiertarskie i do gwintowania Oświetlenie maszyny

17 WIERTARKI Nasza bogata oferta składa się ze sprzętu prostego i bardziej skomplikowanego. Stół współrzędnościowy Zestawy do mocowania Imadło maszynowe

18 Wiertarki sto owe i kolumnowe Ferax. Obs ugiwane r cznie wiertarki sto owe i kolumnowe z nap dem pasowym. Do warsztatów i l ejszego przemys u. Pasowa przek adnia zmiany pr dkoêci, 3-ramienna dêwignia posuwu pionowego wrzeciona. Regulacja wysokoêci sto u wzd u listwy z batej, przechy blatu w zakresie z wykorzystaniem podzia ki kàtowej, ponadto mo liwoêç odchylania sto u na boki. Wrzeciono o yskowane kulkowo. Nastawianie g bokoêci wiercenia z wykorzystaniem podzia ki. Krzy laserowy do dok adnego wyznaczania punktu wiercenia. Os ona ochronna wiert a z mikrowy àcznikiem, o regulowanej wysokoêci usytuowania. Dostarczane w komplecie z 16 mm uchwytem wiertarskim, trzpieniem do uchwytu wiertarskiego, klinem do wybijania wiert a i kluczami trzpieniowymi szeêciokàtnymi, silnikiem o sta ej pr dkoêci i klasie szczelnoêci IP 44, 3- y owym kablem zasilajàcym oraz wy àcznikiem zwalnianym przy zaniku napi cia. Nr art Ferax... Nr 16 DB 16 DF 20 DB 20 DF 25 DF3 Model... Sto owa Kolumnowa Sto owa Kolumnowa Kolumnowa Wersja... R czna R czna R czna R czna R czna Wiercenie w stali, Êr. otw. do mm Sto ek wrzeciona... MK Skok wrzeciona... mm Pr dkoêç obr. wrzeciona... szt Pr dkoêç obr. wrzeciona... obr/min Âredn. kolumny... mm Odleg oêç oê wrzeciona-kolumna mm Maks. odleg oêç koniec wrzec.-stó... mm Min. odleg oêç koniec wrzec.-stó... mm Wymiary sto u... mm x x x425 Szer. rowków T... mm Rozstaw rowków T (oê-oê) mm Maks. odleg oêç koniec wrzec.-p yta podst.... mm Obrobiona p aszcz. podstawy... mm 200x x x x x330 Szer. rowków T... mm Rozstaw rowków T (oê-oê) mm Napi cie zasil.... V faz. 50 Hz faz. 50 Hz faz. 50 Hz faz. 50 Hz Moc silnika... kw 0,55 0,55 0,55 0,55 1,1 WysokoÊç... mm Masa... kg /400 3-faz. 50 Hz Obrabiarki do metalu 7

19 Wiertarki sto owe i kolumnowe Obrabiarki do metalu Luna. Wiertarki z p ynnà regulacjà pr dkoêci obrotowej i wyêwietlaczem pokazujàcym aktualne obroty. Stó przechylany w zakresie 45. Przeznaczone dla rzemieêlników i do mniejszych warsztatów przemys owych. Dostarczane z uchwytem szybkomocujàcym, os onà uchwytu i wy àcznikiem bezpieczeƒstwa zwalniajàcym przy zaniku zasilania. Nr art Luna... Nr MD20BV MD20FV Model... Sto owa Kolumnowa Wersja... R czna R czna Wiercenie w stali, Êr. otw. do... mm Sto ek wrzeciona... MK 3 3 Skok wrzeciona... mm Obroty wrzeciona (reg. p ynna)... obr/min Âredn. kolumny... mm Odleg oêç oê wrzeciona-kolumna... mm Maks. odl. koniec wrzeciona-stó... mm Min. odl. koniec wrzeciona-stó... mm Wymiary sto u... mm 350x x250 Szer. rowków T... mm Maks. odl. koniec wrzec.-p yta podstawy... mm P aszczyzna rob. podstawy, obrobiona... mm 550x x350 Rozstaw rowków T (oê-oê)... mm Napi cie zasil... V faz. 50 Hz faz. 50 Hz Moc silnika... kw WysokoÊç... mm Pràd znamionowy... A Masa... kg

20 Wiertarki sto owe i kolumnowe Luna. Konserwacja uproszczona do minimum dzi ki smarowanej skrzynce przek adniowej oêmiostopniowej. W aêciwe ustawienie wysokoêci sto u i g owicy, zgodnie z zasadami ergonomii, poprzez listwy z bate. Nadaje si do rzemios a, warsztatów mechanicznych i szkó. [0169]Wiertarka sto owa i pod ogowa, na mocnej kolumnie stalowej. G owica wiertarki i rami sto u mogà byç przekr cane w zakresie 360, oraz przesuwane w gór i w dó wzd u listwy z batej. Nap d podawany jest poprzez przek adni z batà z ko ami o skoênych z bach wykonanych ze stali i materia u fibrowego, zapewniajàcych cichy bieg i wymagajàcych minimum serwisu. Szybkie i atwe nastawianie jednej z 8 pr dkoêci roboczych w skrzynce przek adniowej. Maszyna posiada wy àcznik nadmiarowy, zwalniany przy zaniku napi cia i wy àcznik awaryjny - o klasie szczelnoêci IP 41, prostokàtny stó z rowkami teowymi i dookolnym rowkiem olejowym, oraz os on wiert a z mikrowy àcznikiem. MD 30 jest wyposa ona w cyfrowy miernik g bokoêci wiercenia. MD 40 jest wyposa ona standardowo w mechanicznà, smarowanà olejem skrzynk przek adniowà posuwu roboczego i ruchu nawrotnego, wybijak narz dzia oraz elektrycznà os on wiert a. MD 30 dostarczana jest z uchwytem szybkomocujàcym 3-16 mm oraz z trzpieniem MK3, wybijakiem narz dzia, cyfrowym miernikiem g bokoêci wiercenia, tulejami redukcyjnymi MK3-MK2 i MK3-MK1. MD 40 dostarczana z uchwytem szybkomocujàcym 1-16 mm oraz z trzpieniem MK4, tulejami redukcyjnymi MK4-MK3 i MK 4- MK2. Pasujàce uchwyty wiertarskie patrz B16 str. 37. Pasujàce trzpienie do uchwytów wiertarskich patrz str. 38. Pasujàce uchwyty gwintownicze patrz str Wiertarka standardowa Luna... Nr MD30B MD30F MD40F Model... Sto owa Kolumnowa Kolumnowa Wersja... R czna R czna Posuw mech. Wiercenie w stali, Êr. otw. do... mm Gwintowanie, rozmiar do (maks. 4 gwinty/min).... M Sto ek wrzeciona... MK Skok wrzeciona... mm Liczba pr dkoêci obr. wrzeciona Zakres pr dkoêci obr. wrzeciona 50Hz... obr/min Zakres pr dkoêci obr. wrzeciona 60Hz... obr/min Ârednica kolumny... mm Odst p oê wrzec.-kolumna... mm Maks./min. odleg oêç koniec wrzeciona-stó... mm - 915/0 820/140 Koniec wrzeciona-p yta podstawy... mm 584/80 584/ /980 Wymiary sto u... mm - 500x x350 Czop sto u... mm Szer. rowków T... mm Rozstaw rowków T (oê-oê)... mm Poziom ha asu... db (A) Napi cie zasil.... V 400 +/-10% 3-faz Hz 400 +/-10% 3-faz Hz P aszczyzna robocza podstawy, obrobiona... mm Moc silnika... kw 0.65/0.9 0,65/0,9 1,4/2,0 Pràd znamionowy... A 1,8/2,3 1,8/2,3 3,7/4,3 Masa... kg /-10% 3-faz Hz Obrabiarki do metalu 9

GRUPA. Maszyny i urządzenia. do obróbki metalu. Hala wystawowa Siedlce ul. Brzeska 116. Wybierz Polską Markę. Wspieraj Polską Gospodarkę

GRUPA. Maszyny i urządzenia. do obróbki metalu. Hala wystawowa Siedlce ul. Brzeska 116. Wybierz Polską Markę. Wspieraj Polską Gospodarkę GRUPA Maszyny i urządzenia do obróbki metalu Hala wystawowa Siedlce ul. Brzeska 116 Wspieraj Polską Gospodarkę Wybierz Polską Markę GRUPA Przecinarki www.maktek.pl Przecinarka taśmowa MAKTEK BS 85 Przecinarka

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki do metali i wyposażenie

Obrabiarki do metali i wyposażenie Obrabiarki do metali i wyposażenie KATALOG GŁÓWNY 09/2014 Wiertarki Frezarki Tokarki Obrabiarki CNC Znakowarki mikroudarowe Plotery frezujące Odciągi pyłów Pochłaniacze mgły olejowej Szlifierki do płaszczyzn

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna L.p. Rodzaj Minimalne parametry techniczne. Pilarka tarczowa stołowa do drewna. Frezarka dolnowrzecionowa do drewna 3. Strugarka wyrówniarka do drewna Średnica piły Ø 50 mm Prędkość

Bardziej szczegółowo

Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji)

Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji) ZP/UR/85/2013 Załącznik nr 1.1 do siwz Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji) Zadanie 1 Zadanie 1: Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2012

Katalog zbędnych środków produkcji 2012 Katalog zbędnych środków produkcji 2012 WIERTARKA KADŁUBOWA WKA-40 Zakres prędkości obrotowych wrzeciona:...25-1250 obr/min Zakres posuwów wrzeciona:.0,1-0,9 mm/obr Liczba prędkości obrotowych wrzeciona:...6

Bardziej szczegółowo

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej AKCESORIA Pi³a tarczowa przenoœna TRIM 300 NR Maszyny i oprzyrz¹dowanie niezast¹piona przy bezpoœrednim monta u konstrukcji aluminiowych na budowie

Bardziej szczegółowo

Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75

Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75 Centrum wiertarsko-frezarskie MAKA PE 75 NOWA OPCJA W STANDARDZIE Portalna zabudowa maszyny Agregat frezujący: - 5-cio osiowy - chłodzony cieczą - moc 11 kw Agregat wiertarski: - 7 + 10 + 2 x 1 wierteł

Bardziej szczegółowo

Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA

Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA 1 Załącznik Nr 1 Powiat Ostrowiecki WYKAZ WYPOSAŻENIA Nowoczesne Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim zakup wyposażenia techno dydaktycznego do Pracowni obróbki mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2011

Katalog zbędnych środków produkcji 2011 Katalog zbędnych środków produkcji 2011 PRZECIĄGARKA PIONOWA BVE-40/2000/630 Siła rozciągająca 40 T Prędkość robocza 0 + 7,5 m/min Ilość obrabianych jednocześnie detali 3 Moc zainstalowana 50 kw Skok 2000

Bardziej szczegółowo

Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400

Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400 Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400 Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400 Charakterystyka maszyny. Wiertarka kolumnowa B-1850FE/400 przystosowana jest wiercenia, rozwiercania, gwintowania, pogłębiania walcowego

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

Wiertarko-sękarki 94-101 1 690,- 3 580,- Obrabiarki R-3125B/400 R-8616F/400

Wiertarko-sękarki 94-101 1 690,- 3 580,- Obrabiarki R-3125B/400 R-8616F/400 Wiertarko-sękarki Wiertarki stołowe, kolumnowe oraz wiertarko-sękarki są przystosowane do wiercenia, wgłębiania i wycinania otworów w różnych materiałach. Wrzeciono jest łożyskowane łożyskami kulkowymi,

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2016

Katalog zbędnych środków produkcji 2016 Katalog zbędnych środków produkcji 2016 Informacji na temat maszyn i urządzeń zawartych w katalogu udziela: Ryszard Sachar SIPMA S.A., DPP/Technolog tel. kom. (+48) 605 577 521 tel. (+48) 81 44 14 650

Bardziej szczegółowo

Przeznaczone głównie do miękkiej stali. Wyposażenie dodatkowe dla NPP-6: nóż nr kat. 25500009 530,-

Przeznaczone głównie do miękkiej stali. Wyposażenie dodatkowe dla NPP-6: nóż nr kat. 25500009 530,- Nożyce Urządzenia kształtujące są przeznaczone do wykonywania prac wymagających dokładnych czynności formujących. Pewna i masywna konstrukcja gwarantuje wysoką jakość kształtowania materiałów ze stali

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

CZĘŚĆ I MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA Załącznik nr 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY Nawiązując do zaproszenia do udziału w zapytaniu ofertowym na Dostawa wyposażenia maszyn do obróbki dla Laboratorium Realizacji dotycząca projektu

Bardziej szczegółowo

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi Centra obróbcze CNC FEELE Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit egeneracja narzędzi POLTA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 844 27 71, fax 15 844 27 70 e-mail: obrabiarki@poltra.pl

Bardziej szczegółowo

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE

PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 OBRABIARKI CNC SPRZEDAŻ I SERWIS OPROGRAMOWANIE CAD / CAM / PDM OBRABIARKI SPECJALNE PORTALOWE CENTRUM FREZARSKO WIERTARSKIE TBI SDV-H 1611 1/6 » korpus obrabiarki wykonany z żeliwa» 4 prowadnice w osi Z» konstrukcja bazująca na bramie» liniowe prowadnice toczne we wszystkich osiach» absolutny

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2015

Katalog zbędnych środków produkcji 2015 Katalog zbędnych środków produkcji 2015 Informacji na temat maszyn i urządzeń zawartych w katalogu udziela: Ryszard Sachar SIPMA S.A., DPP/Technolog tel. kom. (+48) 605 577 521 tel. (+48) 81 44 14 650

Bardziej szczegółowo

OTWORNICE. profiline

OTWORNICE. profiline OTWORNICE profiline z węglika spiekanego, skrawanie płaskie Otwornica uniwersalna z węglika spiekanego bimetal HSS / HSS Co 8 RUKO z węglika spiekanego mogą być stosowane w wiertarkach ręcznych i stojakowych.

Bardziej szczegółowo

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX SPIS TREŚCI 1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych UNIFLEX strona 1.1. Zakuwarki do węży...6 8. 1.2. Przecinarki do węży... 9... 1.3. Skórowarki do węży... 10... 2. Maszyny do produkcji przewodów

Bardziej szczegółowo

TruShear: Skuteczne cięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

TruShear: Skuteczne cięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna TruShear: Skuteczne cięcie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Rozwiązania na miarę Spis treści Rozwiązania na miarę 2 Technika cięcia, która przekonuje 3 Nożyce

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

www.simasa.pl Piły stołowe do materiałów budowlanych piły do drewna

www.simasa.pl Piły stołowe do materiałów budowlanych piły do drewna www.simasa.pl Piły stołowe do materiałów budowlanych piły do drewna quality through service Piła stołowa do betonu i kamienia Magnum 900/700 Przeznaczona do ciężkich i intensywnych prac Profesjonalna piła

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego odczytu

System cyfrowego odczytu System cyfrowego odczytu Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Niezawodne systemy pomiarowe wy sza jakoêç, wi kszy profit Linia y magnetyczne Sony spe niajà

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Giętarki i nożyce do stali zbrojeniowej

Giętarki i nożyce do stali zbrojeniowej Giętarki i nożyce do stali zbrojeniowej Giętarki elektryczne Giętarko-nożyce elektryczne COMBI Nożyce elektryczne Elektryczne giętarki do strzemion Giętarki i nożyce ręczne quality through service Nożyce

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

Misją firmy Globmetal jest oferowanie szerokiej gamy usług w zakresie obróbki metali. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość produktu ale przede

Misją firmy Globmetal jest oferowanie szerokiej gamy usług w zakresie obróbki metali. Naszym priorytetem jest najwyższa jakość produktu ale przede Katalog usług firmy CIĘCIE BLACH LASEREM CIĘCIE LASEREM RUR I PROFILI GIĘCIE BLACH NA PRASIE KRAWĘDZIOWEJ CIĘCIE PRZECINARKĄ TAŚMOWĄ SPAWANIE WALCOWANIE TŁOCZENIE USŁUGI ŚLUSARSKIE Posiadamy certyfikat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakup maszyn i urządzeń dla Oddziału Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Wyposażenie Katedry Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji w ramach Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Obrabiarki do metali i wyposażenie

Obrabiarki do metali i wyposażenie Wiertarki Frezarki Tokarki Urządzenia pomiarowe Przecinarki taśmowe do metali Przecinarki tarczowe do metali Szlifierki Polerki Walcarki Zaginarki Nożyce gilotynowe Prasy Sterowanie CNC do obrabiarek Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA

MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA PL Piły ukosowe Piły ukosowe ELEKTRO maschinen są precyzyjne i elastyczne w wielu praktycznych zastosowaniach. Są one podzielone na 3 grupy: podstawowe piły ukosowe, piły ukosowe

Bardziej szczegółowo

Informacje o usługach KS Maków

Informacje o usługach KS Maków Informacje o usługach KS Maków ul. Przasnyska 77 06-200 Maków Mazowiecki Piotr Jurys Kierownik Projektu Mobile: +48 660 42 93 74 Tel. +48 029 717 08 30 www. ksconstruction.com.pl p.jurys@autohit.com.pl

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności oferowanych parametrów sprzętu i wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Marka, typ, model...

Deklaracja zgodności oferowanych parametrów sprzętu i wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Marka, typ, model... Możliwość wykonania wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN- EN 61557, tj.: Miernik wielofunkcyjny szt. 1 - impedancji pętli zwarciowej - parametrów wyłączników RCD - rezystancji izolacji - rezystancji

Bardziej szczegółowo

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań.

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań. W gamie produktów przygotowanej z myślą o większych przedsiębiorstwach, oferujemy przecinarkę do spoin RUBI DJ-130, która jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie specjalnych cięć potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. 8 mm Maks. siła wykrawania Maks. waga obrabianego arkusza Maks. prędkości: Symultaniczne osie X/Y Ilość uderzeń przy znakowaniu

Dane techniczne. 8 mm Maks. siła wykrawania Maks. waga obrabianego arkusza Maks. prędkości: Symultaniczne osie X/Y Ilość uderzeń przy znakowaniu Wykrawarko-laser do blach wielofunkcyjna sterowana CNC umożliwiająca wykrawanie, cięcie młoteczkowe, wycinanie laserowe i formowanie z możliwością rotacji wszystkich narzędzi Wyposażenie maszyny: - Magazyn

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze MAKA PE 80

Centrum obróbcze MAKA PE 80 Centrum obróbcze MAKA PE 80 625 381 Centrum obróbcze sterowane CNC MAKA PE80 Maszyna o podwójnej konstrukcji portalnej budowa maszyny zaprojektowana przez inżynierów do obróbki drewna w grubych profilach.

Bardziej szczegółowo

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570

Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Pionowe centrum obróbkowe TBI VC 1570 Uniwersalne i precyzyjne urządzenie do obróbki 3 osiowej, najbogatszy standard wyposażenia na rynku TBI Technology Sp. z o.o. ul. Bosacka 52 47-400 Racibórz tel.:

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPC-900PA

Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Tokarka uniwersalna SPC-900PA Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPC-900PA przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Wiertła do metalu Wiertła SPiralNe HSS-tiN do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle met iertła al u Polecane do obróbki: Kasety z wiertłami

Wiertła do metalu Wiertła SPiralNe HSS-tiN do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle met iertła al u Polecane do obróbki: Kasety z wiertłami SPIRALNE HSS-TiN DIN 338 wiertło z uchwytem cylindrycznym, krótkie, prawotnące, typu N 30 l Do ekstremalnych obciążeń w przemyśle i rzemiośle l Szlif dwuścinowy wg. DIN 1412 C, kąt wierzchołkowy 135 l

Bardziej szczegółowo

Katalog zbędnych środków produkcji 2015

Katalog zbędnych środków produkcji 2015 Katalog zbędnych środków produkcji 2015 Informacji na temat maszyn i urządzeń zawartych w katalogu udziela: Ryszard Sachar SIPMA S.A., DPP/Technolog tel. kom. (+48) 605 577 521 tel. (+48) 81 44 14 650

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.)

WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) FABRYKA OBRABIAREK PRECYZYJNYCH AVIA S.A. ul. Siedlecka 47, 03-768 Warszawa WYKAZ MASZYN I URZĄDZEŃ DO UPŁYNNIENIA (stan na dzień 04.04.2014 r.) Lp. Nazwa maszyny / urządzenia Typ Nr inw. Nr fabr. Rok

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Tokarka uniwersalna SPA-700P

Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Tokarka uniwersalna SPA-700P Charakterystyka maszyny. Tokarka uniwersalna SPA-700P przeznaczona jest do wszelkiego rodzaju prac tokarskich. MoŜliwa jest obróbka zgrubna i wykańczająca

Bardziej szczegółowo

www.marcosta.pl +48 14 626 68 52 handlowy@marcosta.pl 11

www.marcosta.pl +48 14 626 68 52 handlowy@marcosta.pl 11 Imadła maszynowe Precyzyjne imadła maszynowe OPTIMUM seria FMS FMS 100 335 4100 129.00 dla FMS 100 335 4102 32.00 FMS 125 335 4125 169.00 dla FMS 125 335 4127 40.00 FMS 150 335 4150 199.00 dla FMS 150

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ OFERTA PROMOCYJNA. Lato 2012. w ofercie STALCO od 20.08.2012. Elektronarzędzia DEWALT dostępne. w platformie dystrybucyjnej

NOWOŚĆ OFERTA PROMOCYJNA. Lato 2012. w ofercie STALCO od 20.08.2012. Elektronarzędzia DEWALT dostępne. w platformie dystrybucyjnej NOWOŚĆ OFERTA PROMOCYJNA Lato 2012 Ceny w ulotce są cenami netto, od których nie obowiązuje dodatkowy rabat handlowy. Elektronarzędzia DEWALT dostępne w ofercie STALCO od 20.08.2012 w platformie dystrybucyjnej

Bardziej szczegółowo

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU

NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU NARZĘDZIA ŚCIERNE KLASY PREMIUM DO OBRÓBKI METALU WYJĄTKOWA SZYBKOŚĆ SZLIFOWANIA DOSKONAŁE USUWANIE NADDATKU DO NAJTRUDNIEJSZYCH PRAC REWELACYJNE RÓWNIEŻ DO STALI NIERDZEWNEJ ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ, OGRANICZ

Bardziej szczegółowo

Producent, model zaoferowanego sprzętu. 1 szt. 1 szt. 4 kpl.

Producent, model zaoferowanego sprzętu. 1 szt. 1 szt. 4 kpl. ... (pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Zakup i dostawa sprzętu do pracowni rzeźby i ceramiki Centrum Aktywności Twórczej w Ustce Lp. Rodzaj sprzętu, wymagane parametry

Bardziej szczegółowo

OBCINARKI NOŻYCOWE HSM CM 2606-3206 HSM CM 3815-4315 HSM CA 3640 HSM CA 4640 HSM R 48000

OBCINARKI NOŻYCOWE HSM CM 2606-3206 HSM CM 3815-4315 HSM CA 3640 HSM CA 4640 HSM R 48000 HSM CM 2606-3206 Niewielkie i podręczne gilotyny z ręczną blokadą papieru i osłoną chroniacą palce. Wyposażone w skalę centymetrową, calową, kątową i skalę formatów specjalnych. CM 2606 260 mm 10 CM 3206

Bardziej szczegółowo

TruBend Seria 7000: Najszybsze. gięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

TruBend Seria 7000: Najszybsze. gięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna TruBend Seria 7000: Najszybsze gięcie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Perfekcyjna współpraca maszyny i człowieka. Większa szybkość dzięki mniejszej wadze.

Bardziej szczegółowo

Bystar L. laser cutting. efficiency in. Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili

Bystar L. laser cutting. efficiency in. Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili efficiency in laser cutting Bystar L Wielkoformatowe systemy do cięcia laserowego do blach, rur i profili 2 Bystar L wielki, precyzyjny i autonomiczny Pod względem długości obszaru roboczego, urządzenia

Bardziej szczegółowo

3 Mocowanie. Uchwyty magnetyczne i akcesoria

3 Mocowanie. Uchwyty magnetyczne i akcesoria Uchwyty magnetyczne i akcesoria BM P yty mocujàce z magnesami trwa ymi Wykonanie: Z poprzecznym podzia em biegunów. Pewne i stabilne mocowanie poprzez system magnesów ceramicznych. Niska konstrukcja i

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie fabryk okien z PCV i aluminium

Wyposażenie fabryk okien z PCV i aluminium rok założenia: 1989 ZAKŁAD PRODUKCJI METALOWEJ ul. Martyniaka 14 10-763 Olsztyn tel./faks: (0-89) 524-43-88, 513-68-18 biuro@zpm.net.pl www.zpm.net.pl Wyposażenie fabryk okien z PCV i aluminium Oferta

Bardziej szczegółowo

HOLLAND POWER SINCE 1965 DANE TECHNICZNE OPIS POWER SINCE 1965 OPIS DANE TECHNICZNE OPIS DANE TECHNICZNE KATALOG JAKOŚĆ WYDAJNOŚĆ DESIGN

HOLLAND POWER SINCE 1965 DANE TECHNICZNE OPIS POWER SINCE 1965 OPIS DANE TECHNICZNE OPIS DANE TECHNICZNE KATALOG JAKOŚĆ WYDAJNOŚĆ DESIGN LT R NC KTLOG JKOŚĆ WYDJNOŚĆ DESIGN LT R NC CDM1105 WIERTRKO-WKRĘTRK KU 18 V NiCd Waga: 1,55 kg Zasilanie ładowania: 30 V 50 Hz Rodzaj akumulatora: NiCd 18 V 1,0 h Ilość stopni momentu: 15 + 1 Prędkość

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Cena brutto Szlifierka taśmowa ręczna. szt. 1. szt. 1

FORMULARZ CENOWY. Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Cena brutto Szlifierka taśmowa ręczna. szt. 1. szt. 1 Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 1.12..2008 r. Numer sprawy: 3410-5/2008 FORMULARZ CENOWY Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość...Data... Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: Grupa

Bardziej szczegółowo

Napęd silnikiem prądu stałego. BFS 16 BF 25 Super BF 30 Super

Napęd silnikiem prądu stałego. BFS 16 BF 25 Super BF 30 Super KF 10 KF 20 KF 16 Vario KF 10 KF 20 KF 16 Vario Wydajność wiercenia w stali 10 mm 13 mm 16 mm Częstotliwość obrotów wrzeciona, bezstopniowa 100-2000 obr./min 0-2500 obr./min 50-2250 obr./min Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Frezarki ,- Obrabiarki. Frezarka narzędziowa FNS-55PD. (40 902,- bez VAT)

Frezarki ,- Obrabiarki. Frezarka narzędziowa FNS-55PD. (40 902,- bez VAT) Frezarki Frezarka narzędziowa FNS-55PD 2,25 kw/400 V Maks. zalecana wiercenia 45 mm Maks. zalecana frezu 60 mm Maks. zalecana głowicy do frezowania 100 mm ISO 40 Obroty wrzeciona 65-4 500/min. (płynna

Bardziej szczegółowo

01.02. 2015 do 30.06.2015 ażna od W olska Sp. z o.o. Koelner P NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor:

01.02. 2015 do 30.06.2015 ażna od W olska Sp. z o.o. Koelner P NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor: NARZĘDZIA DO PRACY Dystrybutor: Koelner Polska Sp. z o.o. Ważna od 01.02. 2015 do 30.06.2015 OFERTA AEG 30 Nm AEG-BS12G2LI Wiertarko-wkrętarka 4935446687 449,00 netto 552,27 zł z Vat 2 biegi 0-350/0-1350

Bardziej szczegółowo

1.Stacja transformatorowa: - montaż głowic kablowych. 2. Zasilanie stacji

1.Stacja transformatorowa: - montaż głowic kablowych. 2. Zasilanie stacji Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe OPAK-MET Stanisław Barański ul. Marcinkowskiego 110, 88-100 Inowrocław Projekt Nr RPKP.05.02.02-04-005/14 lp. Nazwa/Kategoria Specyfikacja sprzętu/ Zakres/rodzaj

Bardziej szczegółowo

OBRABIARKI CNC +48 663 41 61 61 +48 783 41 61 61. mar-tools@mar-tools.pl www.mar-tools.com.pl. Sklep on-line: www.mar-tools.pl

OBRABIARKI CNC +48 663 41 61 61 +48 783 41 61 61. mar-tools@mar-tools.pl www.mar-tools.com.pl. Sklep on-line: www.mar-tools.pl OBRABIARKI CNC Firma MAR-TOOLS od 1998 r. wprowadza na polski rynek wysokiej jakości obrabiarki CNC. Oferujemy profesjonalną obsługę w zakresie dystrybucji, programowania i wdrożenia CNC, sprzedaży oraz

Bardziej szczegółowo

Wiertła szlifowane HSS-G do metalu

Wiertła szlifowane HSS-G do metalu Wiertła szlifowane HSS-G do metalu 135 o SZLIFOWANE WIERTŁO HSS DIN 338 HQ STOPOWA ŻELIWO NORMA JAKOŚĆ szt. szt. MN-60-210* 1,0 35 20 200 267589 MN-60-215* 1,5 40 20 200 267596 MN-60-220* 2,0 50 20 200

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH JMY8-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. DANE TECHNICZNE... 3 III. OBSŁUGA... 3 IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 V. SCHEMAT... 4 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

TMALASER Teresa Malinowska

TMALASER Teresa Malinowska TMALASER Teresa Malinowska O NAS Firma TMALASER Teresa Malinowska działa od 2006 roku zgodnie z wymogami ISO. Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest produkcja detali, podzespołów dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym OÊ liniowa ze Êrubà kulowà GL15B & GL20B Sztywna i zwarta budowa Po àczenie prowadnicy liniowej GSR z bardzo sztywnym profilem aluminiowym i nap dem kulowo-tocznym da o osi liniowej typu GL15 i GL20 sztywnà

Bardziej szczegółowo

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD

Centra. tokarskie DUGARD 100. ze skośnym łożem. www.jafo.com.pl DUGARD Centra tokarskie DUGARD 100 ze skośnym łożem DUGARD www.jafo.com.pl DUGARD 100 Tokarki CNC Szybkie posuwy 30m/min, prowadnice liniowe w osiach X i Z Prowadnice liniowe zapewniają duże prędkości przesuwów

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Przykładowe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego z informatora Rozwiązanie zadania obejmuje: - opracowanie propozycji rozwiązania konstrukcyjnego dla wpustu przenoszącego napęd z wału na koło zębate w zespole

Bardziej szczegółowo

NetMarker STOŁOWY SYSTEM

NetMarker STOŁOWY SYSTEM S TO Ł O W Y S Y S T E M D O Z N A K O WA N I A N e t M a r k e r NetMarker KOMPAKTOWY STOŁOWY SYSTEM DO ZNAKOWANIA Innowacyjny stołowy system do znakowania CNC NetMarker odznacza się jakością znakowania,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA (oprogramowanie i inne) 1 2 3 4 5

KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA (oprogramowanie i inne) 1 2 3 4 5 Nazwa i adres wykonawcy:.. NIP... Załącznik Nr 6 KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA (oprogramowanie i inne) 1 2 3 4 5 Lp. Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia 1 Pakiet biurowy: edytor tekstu, arkusz

Bardziej szczegółowo

STRUGI KP0800K KP0810. Podwójna izolacja. Pełnookresowy układ elektryczny z regulacją. Odsysanie pyłu. Ograniczenie prądu rozruchowego.

STRUGI KP0800K KP0810. Podwójna izolacja. Pełnookresowy układ elektryczny z regulacją. Odsysanie pyłu. Ograniczenie prądu rozruchowego. STRUGI KP0810 Podwójna izolacja Pełnookresowy układ elektryczny z regulacją Odsysanie pyłu Ograniczenie prądu rozruchowego Walizka KP0800K 94 STRUG WRĘGOWNIK STRUG DO DREWNA N1923B Idealny do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny)

Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia. Parametr wymagany ( graniczny) Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo- techniczna przedmiotu zamówienia Charakterystyka wiertarki ortopedycznej/ chirurgicznej z osprzętem dla potrzeb bloku operacyjnego I Napęd akumulatorowy

Bardziej szczegółowo

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE

TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE TCF 160 / TCF 200 / TCF 224 / TCF 250 TCF 275 / TCF 300 TOKARKA KŁOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PODSTAWOWE PARAMETRY Łoże 3-prowadnicowe Max. moment obrotowy wrzeciona: Max. masa detalu w kłach: Długość toczenia:

Bardziej szczegółowo

FVP-1300A. Pionowe centrum frezarskie. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi

FVP-1300A. Pionowe centrum frezarskie. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi Centra obróbcze CNC FEELE Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit egeneracja narzędzi POLTA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 844 27 71, fax 15 844 27 70 e-mail: obrabiarki@poltra.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. szybkowymiennymi głowicami

CZĘŚĆ 1. szybkowymiennymi głowicami CZĘŚĆ lp. nazwa ilość Cena netto wartość netto wartość brutto Elektryczny obcinak do rur 2 Ręczne obcinaki do rur oraz do fazowania 3 Elektryczna zaciskarka do złączek na rurach PEX i rurach ze stali nierdzewnej

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 4 Temat zajęć: Dokumentacja technologiczna (Karta KT oraz KIO) Materiał przygotowany z wykorzystaniem opracowań

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Uk ad graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urz dze Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

» MASZYNY DO RDZENIOWANIA I FREZARKA KRAWĘDZIOWA

» MASZYNY DO RDZENIOWANIA I FREZARKA KRAWĘDZIOWA » MASZYNY DO RDZENIOWANIA I FREZARKA KRAWĘDZIOWA Maszyny do rdzeniowania Ręczna maszyna do rdzeniowania RSH 1300 Silnik o dużej mocy, optymalnie ustawiana liczba obrotów oraz ręczny typ konstrukcji zapewniają

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W Wiertarka udarowa 550 W MN-90-025 ZASTOSOWANIE ŚREDNICE WIERCENIA 550 W wiercenie, wiercenie z udarem przełącznik obrotów, prawe/lewe, regulacja obrotów uchwyt bezkluczykowy, rękojeść boczna, ogranicznik

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA MADE IN GERMANY PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA DLA INSTALATORÓW

PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA MADE IN GERMANY PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA DLA INSTALATORÓW PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA MADE IN GERMANY PROFESJONALNE ELEKTRONARZĘDZIA DLA INSTALATORÓW Notes Dystrybutor: www.eibenstock.pl Profil firmy Profesjonalne elektronarzędzia od 1919 roku Made in Germany

Bardziej szczegółowo

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę.

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła do i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła Liczba modeli Średnica calowy cm calowy cm Przenośny TRISTAND 4 1 8-12 6-300

Bardziej szczegółowo

w w w. r a n d d t e c h. p l

w w w. r a n d d t e c h. p l PL www.randdtech.pl EASY WAY Maksimum ochrony, tylko tam, gdzie wymagane. Do aluminium lub PVC. Linia pił Precision zapewnia najwyższą swobodę pod względem konfiguracji. Wyposażona w integralne zabezpieczenie,

Bardziej szczegółowo

Maszyny do obróbki drewna

Maszyny do obróbki drewna Wood-Mizer Maszyny do obróbki drewna Gotowy produkt prosto z lasu Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. ul. Nagórna 114, 62-600 Koło tel.: (0) 63 26-26-000 fax: (0) 63 27-22-327 www.woodmizer.pl WIELOPIŁA TARCZOWA

Bardziej szczegółowo

od 1939 roku 200 importerów i dystrybutorów na całym świecie Innowacje Tradycja Informacje Serwis

od 1939 roku 200 importerów i dystrybutorów na całym świecie Innowacje Tradycja Informacje Serwis od 1939 roku 200 importerów i dystrybutorów na całym świecie 3 zakłady wytwórcze 7 oddziałów Francja Wielka Brytania Holandia Hiszpania Polska Chiny Brazylia Tradycja Innowacje Rozwój Serwis Informacje

Bardziej szczegółowo

2 Obróbka. Frezy 2/43. Przeglàd VHM - program frezowania. Materia y. skrawaniem

2 Obróbka. Frezy 2/43. Przeglàd VHM - program frezowania. Materia y. skrawaniem Przeglàd - program frezowania 2 oznaczenie frezy jedno- frezy frezy mini frezy palcowe ostrzowe miniaturowe iloêç z bów 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 norma norma norma norma zaklawa zaklawa zaklad. zaklawa typ

Bardziej szczegółowo

Drewnoplast s.c. Adam Majcherczyk, Wioleta Mika - Majcherczyk ul. Powstańców Śląskich 15, 47-100 Strzelce Opolskie

Drewnoplast s.c. Adam Majcherczyk, Wioleta Mika - Majcherczyk ul. Powstańców Śląskich 15, 47-100 Strzelce Opolskie Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zaproszenie do składania ofert na zakup maszyn w ramach projektu pn. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do produkcji

Bardziej szczegółowo