Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units Streszczenie: Publikacja stanowi o potrzebach i sposobach budowania wizerunku jednostek terytorialnych. Zagadnienie wizerunku coraz odwa niej przenika do samorz dów w rozumieniu indywidualnym jak i zbiorowym oraz lokalnym i regionalnym. Artyku jest ona przeznaczony dla praktyków, samorz dowców, lokalnych organizacji spo ecznych oraz studentów zainteresowanych tym szczególnym zagadnieniem marketingu terytorialnego w uj ciu zastosowania poszczególnych grup instrumentów promocyjnych (reklamy, public relations i sponsoringu) do kreowania wizerunku jednostek terytorialnych. S owa kluczowe: marketing terytorialny, wizerunek, promocja, reklama, public relations, sponsoring, jednostka terytorialna, samorz d Abstract: The publication is on the needs and how to build the image of units. The issue of image more boldly penetrates the government within the meaning of individual and collective, and the local and regional level. Article is intended for practitioners, local government, local community organizations and students interested in this special issue of territorial marketing in terms of the application of the various groups of instruments promotion (advertising, public relations and sponsorship) to create the image units. Key words: territorial marketing, image, promotion, advertising, public relations, sponsorship, political subdivision, local unit Wst p Dotychczas problemy marketingu terytorialnego rozpatrywano w ró nych uj ciach i przekrojach, wyja niaj c jego istot, struktur oraz warunki funkcjonowania i rozwoju. Nie ustosunkowano si jednak do wa nej kwestii zwi zanej z g ównym, przytoczonym ju ogólnym paradygmatem marketingu, czyli formu y kto, co i komu oferuje. Mimo do krótkiego okresu rozwoju marketingu terytorialnego, nikt w rodowisku specjalistów z zakresu tej dziedziny wiedzy nie kwestionuje potrzeby jego wyodr bnienia i rozszerzania jego wp ywów. Nie zawsze jednak w a ciwie rozumie si jego istot, cele oraz podstawowe formy i grupy odniesienia 1. 1 A. Szromnik, Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, [w:] Grzegorczyk A., Kochaniec A., Kreowanie wizerunku miast, Wy sza Szko a Promocji, Warszawa 2010, s. 19.

2 412 M. Chrz cik Je eli przyj, e marketing to specyficzny sposób my lenia o sukcesie we wspó czesnym biznesie, to marketing terytorialny jest filozofi osi gania za o onych celów przez przestrzenne jednostki osadnicze w warunkach konkurowania o ograniczone zasoby, u podstaw której le y przekonanie o decyduj cym wp ywie na rezultaty w a ciwej orientacji na klientówpartnerów. Zgodnie z podanym podej ciem przyjmuje si taki sposób my- lenia, który sukces jednostki terytorialnej uzale nia od jej opcji na odpowiedni grup odniesienia, od konsekwentnego podporz dkowania wszystkich dzia a jej interesom i oczekiwaniom 2. Marketing terytorialny zwi zany jest ci le z marketingiem idei ekologicznych, spo ecznych, ekonomicznych wynikaj cych ze szczególnych cech lub interesów danej jednostki przestrzenno-administracyjnej, idei wspieraj cych jej rozwój jako ca o ci czy te rozwój organizacji i mieszka ców. Bez w tpienia jednak, marketing terytorialny wykazuje najsilniejsze zwi zki z marketingiem us ug 3. Dla rozwoju gmin, powiatów czy województw niezb dny jest sta y dop yw czynników rozwojowych, przede wszystkim kapita u finansowego, technologii, elementów rzeczowych, si y roboczej oraz informacji.ich pozyskanie coraz cz ciej jest celem specjalnie zaprogramowanych dzia a marketingowych zorientowanych zewn trznie poza granice danej jednostki przestrzenno-administracyjnej. Zewn trzne rynki docelowe miast i wsi, gmin, powiatów i województw to inne jednostki terytorialne dysponuj ce mobilnymi zasobami czynników wytwórczych, których w a ciciele sk onni s przemie- ci je, szukaj c efektywniejszych form i miejsc ich wykorzystania. Marketing partnerski to wzgl dnie nowy termin, stworzony dla okre- lenia marketingu szczególnie zaawansowanego i opartego na nowej koncepcji obs ugi klientów oraz formie wzajemnych powi za 4. Partnerstwo w stosunkach pracowników komunalnych i samorz dowych z interesantami prowadzi do wzrostu wzajemnego zaufania, wzrostu poparcia spo ecznego dla dzia alno ci w adz oraz wzrostu satysfakcji z pracy. Kszta tuje ono ponadto lojalno i wieloletni wspó prac mi dzy podmiotami marketingu terytorialnego. Marketing prowadzony przez osoby i instytucje lokalne, powi zane bezpo rednio z jednostk osadnicz przez zamieszkiwanie lub funkcjonowanie na danym terenie, w tym przede wszystkim marketing prowadzony przez w adze samorz dowe, mo na nazwa marketingiem w asnym. W jego sk ad wchodz wszystkie przedsi wzi cia marketingowe organów w adz, mieszka ców, w tym pojedynczych osób fizycznych, prowadzone na u ytek w asnej aktywno ci gospodarczej, artystycznej, naukowej, edukacyjnej, a tak e ró norodnych organizacji lokalnych, realizuj cych przyj te cele marketingowe. Dope nieniem marketingu w asnego jednostki osadniczej jest marketing obcy. Okre lony jest przez ca okszta t programów marketingowych jednostki te- 2 Ibidem. 3 M. Pluta-Olearnik, Marketing us ug, PWE, Warszawa 1993, s A. Szromnik, Marketing terytorialny, op. cit., s. 32. Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

3 Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych 413 rytorialnej wy szego szczebla (wi kszej pod wzgl dem obszarowym), w których to programach po rednio uczestniczy tak e dana jednostka osadnicza oraz programów sektora lub bran y o wyra nym profilu terytorialnym. Podkre laj c znaczenie efektu synergicznego w marketingu terytorialnym, zamierzano szczególnie zaakcentowa to, e nie sztuk jest dla organów w adz lokalnych prowadzi samodzielne dzia ania marketingowe, ale umiej tnie w czy si i wykorzystywa dla w asnych celów przedsi wzi cia marketingowe, realizowane przez podmioty obce, a zw aszcza przedsi biorstwa i ich grupy. Koncepcja wizerunku jednostki terytorialnej Coraz cz ciej w adze lokalne przyst puj wiadomie do budowania przewagi konkurencyjnej, która umo liwi ich miastom dalszy rozwój i wygran w mi dzymiejskiej konkurencji. Jednostki mog budowa przewag konkurencyjn w oparciu o dwie grupy zasobów. Pierwsz stanowi zasoby materialne miasta; drug natomiast zasoby niematerialne, do których zaliczy mo na jego wizerunek. W adze lokalne zaczynaj zdawa sobie spraw, e ka de miasto posiada pewien wizerunek, na który mog oddzia ywa : je li jest on negatywny, mo na podj prób jego zmiany; je li jest ma o wyrazisty wzmocni go poprzez wybór odpowiednich rodków marketingowych. Ponadto wzrost zainteresowania kszta towaniem pozytywnego obrazu ze strony w adz wynika ze zrozumienia funkcji, jakie pe ni taki wizerunek i korzy ci, które mo e on miastu przynie jest wi c on wa nym czynnikiem podejmowania decyzji, wp ywa na wi ksz rozpoznawalno jednostki, przyczynia si tak e do zwi kszonego zainteresowania miastem i budowania zaufania do w adz lokalnych 5. Wielu badaczy zajmuj cych si problematyk wizerunku miejsca wskazuje, i na obraz sk adaj si komponenty afektywne i kognitywne 6. Komponenty kognitywne wizerunku ( ac. cognito - poznanie), okre lane w literaturze tak e jako poznawcze, odnosz si do wiedzy na temat miejsca s to m.in. opinie na temat warunków ycia w mie cie, komponenty afektywne ( ac. affectus uczucie, przywi zanie), okre lane tak e jako emocjonalne, natomiast odnosz si do jego odczuwania s to wyobra enia miasta, subiektywne wra enia, czasem uprzedzenia, a nawet obawy 7. Wizerunek miejsca pe ni niew tpliwie funkcj identyfikuj c.nap yw informacji z ró nych róde pozwala jednostce pozna cechy miasta, bez czego nie mog aby ona podj decyzji o wyborze miejsca. Nale y doda, i wizerunek kszta tuje lojalno i przywi zanie do miasta. Pomaga w ponownym pozyskiwaniu osób, które ju raz skorzysta y z je- 5 S. Dudek-Ma kowska, Koncepcja wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Kreowanie wizerunku miast, Wy sza Szko a Promocji, Warszawa 2010, s K. Lynch, The Image of the City, Massachusetts Institute of Technology. Cambridge 1960; J.A. Burgess, Image and identity. A study of urban and regional perception with particular reference to Kingston upon Hull, Occasional Papers in Geography 1978, University of Hull, 23; S. Baloglu, K. W. McCleary, op. cit. 7 Dudek-Ma kowska S., Koncepcja wizerunku..., op. cit., s. 46. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

4 414 M. Chrz cik go oferty. Osoby zadowolone z czasu sp dzonego w owym mie cie, atwiej jest nak oni do przyjazdu na imprez w nast pnych latach. G. Ashworth i B. Goodall 8 twierdz, e wizerunek mo e wp ywa tak e na zachowanie osób ju po dokonaniu przez nie wyboru. Od tego zale e mo e, czy osoba zarekomenduje dane miejce innym oraz czy w przysz o ci ponownie je odwiedzi. Wizerunek mo e dawa poczucie presti u, wynikaj ce z zamieszkiwania w dobrej dzielnicy, posiadania biura przy reprezentacyjnej ulicy czy sp dzenia urlopu w znanym kurorcie. D. Lee i S.W. Bae 9 twierdz, e klienci ch tniej wybieraj mark o dobrym wizerunku, poniewa daje ona wi cej satysfakcji, samozadowolenia i presti u. Pozytywny wizerunek mo e tak e wywo ywa w ród mieszka ców poczucie dumy 10. Z kolei ich zadowolenie mo e wp ywa na wizerunek w wiadomo ci innych grup spo ecznych. S. Baloglu i K.W. McCleary 11, w oparciu o przegl d dotychczasowej literatury, opracowali model powstawania wizerunku miejsca. Autorzy wyró nili dwie grupy czynników, wp ywaj cych na powstawanie wizerunku miejsc: indywidualne cechy jednostek (personal factors) oraz czynniki zewn trzne (external stimulus factors). Do pierwszej grupy czynników zaliczyli oni cechy spo eczno- -demograficzne (np. wiek, poziom wykszta cenia, status materialny) i psychologiczne (warto ci, motywacje oraz osobowo ) jednostki; natomiast za czynniki zewn trzne uznano do wiadczenia osoby zwi zane z danym miejscem oraz ród a informacji, z których jednostka czerpie wiedz o miejscu. Bez w tpienia, wp yw na wizerunek miejsc maj tak e mass media. E. Avraham 12 twierdzi, e o ile ludzie wiedz, co si dzieje w bliskim s siedztwie ich miejsca zamieszkania, o tyle o wydarzeniach w innych miejscowo- ciach dowiaduj si przede wszystkim z prasy, radia oraz telewizji. Informacje o zdarzeniach odbywaj cych si w innych cz ciach wiata s dla nich na ogó ma o istotne, wi c nie poszukuj wiedzy o nich w innych ród ach, aby zweryfikowa informacje podane w mediach 13. Z tego powodu obrazy, które media przekazuj z odleg ych miejsc s konceptualizowane jako prawdziwe przez tych, którzy tam nie mieszkaj 14. Podsumowuj c w kszta towaniu wizerunku miasta uczestniczy wiele podmiotów. Zaliczaj si do nich: w adze lokalne, organizacje, stowarzyszenia i przedsi biorstwa, dzia aj ce na terenie miasta, mieszka cy, mass media oraz tury ci. Najwi kszy wp yw na kreowanie wizerunku miasta ma w adza lokalna oraz mieszka cy. Od prowadzonej przez w adze polityki 8 G. Ashworth, B. Goodall, op. cit. 9 D. Lee, S.W. Bae, Effects of partitioned country of origin information on buyer assessment of binational products, Advances in Consumer Research 1999, 26, s H. Xiao, op. cit. 11 S. Baloglu, K.W. McCleary, op. cit., s E. Avraham, Cities and their news media image, Cities 2000, 17(5), s M. Kunczic, Images of Nations and International Public Relations, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New York J. Burgess, J.R. Gold, Geography, the Media and Popular Culture, Croom Helm, Beckenham Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

5 Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych 415 miejskiej zale y, jak miasto b dzie postrzegane i oceniane oraz jaki przyjmie kierunek rozwoju. Wp yw na obraz miasta ma tak e polityka promocyjna. Wa na jest bowiem nie tylko realna oferta miasta, ale tak e to, jak b dzie ono zaprezentowane, które jego cechy zostan podkre lone w dzia aniach promocyjnych. Opinie o mie cie oraz stopie przywi zania mieszka ców do niego ma wp yw na jego postrzeganie przez grupy zewn trzne. Trudno jest w adzom miejskim budowa wizerunek miasta jako przyjaznego i wygodnego miejsca do zamieszkania, je li zdecydowana wi kszo mieszka ców nie jest zadowolona z warunków ycia. Nie nale y jednak zapomina o innych podmiotach, b d cych tak e no nikami wizerunku miejsca 15. Kreatorzy wizerunku miasta Kluczowym elementem strategii promocyjnej powinno by zidentyfikowanie niepublicznych sprzymierze ców kreatorów wizerunku miasta. Wizerunek miasta powstaje w niezwykle skomplikowanym procesie, w którym uczestnicz obywatele, instytucje prywatne i publiczne, na który wp yw ma zarówno tera niejszo, jak i odleg a nieraz przesz o. Kreatorzy maj wp yw na wiele elementów wizerunku miasta: rozpoznawalno, ofert inwestycyjn, jako ycia w mie cie, kapita spo eczny i ofert turystyczn 16. Kreatorami wizerunku miasta, adresuj cymi swoje dzia ania do mieszka ców, s cz sto samorz dowcy i instytucje samorz dowe. Mamy wtedy do czynienia z autopromocj w adz miasta (urz dników i radnych), która jest skierowana do wyborców i rz dzi si innymi ni marketing terytorialny prawami. Autopromocja w odarzy miasta ma uzasadnienie pozarynkowe i jej celem jest uzyskanie poparcia politycznego. Pierwszym krokiem w budowaniu wizerunku miasta jest zwi kszenie jego rozpoznawalno ci. Trzy grupy kreatorów maj tu decyduj ce znaczenie: producenci dóbr powszechnego u ytku z nazw miasta, organizatorzy imprez oraz... historycy. Honorowi obywatele miasta - dzi ki tej instytucji kreatorem wizerunku miasta mo na w umiej tny sposób uczyni ka d posta z panteonu kultury, nauki i ycia publicznego. To odpowiednik doktoratu honoris causa w yciu naukowym, przynosz cego na ogó wi kszy splendor przyznaj cej tytu uczelni ni laureatowi. Nale y pami ta, i w mniejszych miastach honorowego obywatelstwa postaciom z grupy pierwszej raczej si nie nadaje, natomiast nazwiska osób z drugiej grupy wiadcz znakomicie o wizerunku miejscowo ci. Kreatorami wizerunku jednostki dzia aj cymi podobnie jak honorowi obywatele, s arty ci - laureaci rozmaitych nagród, szczególnie literackich. Czasopisma lokalne, poprawniej zwane sublokalnymi, o zasi gu ograniczonym do jednej gminy b d powiatu, zawsze by y kreatorami wizerunku swoich miejscowo ci. Nie ma w nich niemal informacji z kraju i ze 15 S. Dudek-Ma kowska, Koncepcja wizerunku..., s Bia ecki, Kreatorzy wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Kreowanie wizerunku miast, Wy sza Szko a Promocji, Warszawa 2010, s. 69. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

6 416 M. Chrz cik wiata, po wi cone s wy cznie sprawom gminy, spo eczno ci lokalnej, funkcjonowaniu urz dów i lokalnych przedsi biorców, a nawet s siedzkim relacjom i osiedlowym plotkom. To do nich si ga go i przybysz zainteresowany miastem. Oddzia ywanie mediów lokalnych na wizerunek miasta wzros o w czasach Internetu. Czasopisma sublokalne maj swoje odpowiedniki na stronach internetowych, a obok nich powstaj portale miejskie, zarówno urz dowe te s obowi zkowo zak adane przez samorz d terytorialny jak i prywatne, nie le jednak pozycjonowane i maj ce olbrzymi wp yw na wizerunek miasta w Internecie. Kreatorami profili i grup rzadko s urz dy. Najcz ciej s to internetowi spo ecznicy. Profil w portalu spo eczno ciowym jest znacznie atwiej za o y ni odr bn stron www, w dodatku nic to nie kosztuje. Kampanie reklamowe w kszta towaniu wizerunku miasta Mechanizm oddzia ywania reklamy sprawia, e narz dzie to nadaje si szczególnie do realizacji jako ciowych celów komunikacyjnych. Zasadne zatem jest jej wykorzystywanie w procesie kszta towania wizerunku. Przydatno tego narz dzia coraz cz ciej doceniaj miasta 17. Reklama jest form komunikacji marketingowej, w której koszty ponoszone przez nadawc maj zapewni mu wysoki zakres kontroli nad komunikatem docieraj cym do adresata. Reklama, w zale no ci od wykorzystanego medium, mo e oddzia ywa w sposób zintegrowany lub selektywny s owem, obrazem i d wi kiem. Jednocze nie mechanizm oddzia ywania reklamy sprawia, e narz dzie to nadaje si szczególnie do realizacji jako- ciowych celów komunikacyjnych zasadne zatem jest jej wykorzystywanie w procesie kszta towania wizerunku 18. Przydatno tego narz dzia doceniaj m.in. przedsi biorstwa komercyjne, organizacje spo eczne i coraz cz - ciej miasta. Niektóre miasta przy budowaniu strategii kszta towania wizerunku korzystaj z us ug zewn trznych, profesjonalnych konsultantów, którzy z dystansem mog oceni dane miasta pod k tem zalet i wyró ników. Adresatami komunikatów reklamowych w marketingu terytorialnym s w najprostszej klasyfikacji tury ci, inwestorzy i mieszka cy. Do ka dej z tych grup, zainteresowanej innymi aspektami produktu miejskiego, postrzegaj cej miasto i jego mark z perspektywy zaspokojenia swoich potrzeb, komunikowane mog by w odmienny sposób warto ci (to samo ) marki. Z drugiej strony pami ta nale y, e grupy te wp ywaj na rozwój miasta, a zatem po- rednio, korzystaj c z oferty marki, tworz tak e jej wizerunek. Ka da z tych grup jest megasegmentem, w którym mo na wyodr bni kolejne segmenty, uzasadniaj ce uwzgl dnienie pewnych dostosowa w kampaniach rekla- 17 A. Wi niewska, Kampanie reklamowe w kszta towaniu wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Kreowanie wizerunku miast,wy sza Szko a Promocji, Warszawa 2010, s A. Grzegorczyk, Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 28, 48. Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

7 Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych 417 mowych, np. w zakresie szczegó owych celów wizerunkowych, formy przekazu, wykorzystanych mediów. Wa nym zadaniem reklamy jest przedstawienie adresatowi informacji o docelowym pozycjonowaniu marki 19. Trafny komunikat reklamowy powinien zwróci uwag, pobudzi wyobra ni, podkre li wyj tkowo miejsca, eby docelowo wykreowany wizerunek sta si argumentem dla decyzji turystów, mieszka ców czy te inwestorów. W przekazie reklamowym wa ne jest nie tylko to, co si komunikuje, ale tak e, jak si to robi. Jednym z elementów przekazu jest slogan krótkie sformu owania, stanowi ce kwintesencj przekazu. Wysokie prawdopodobie stwo zapami tania uzasadnia zabiegi podejmowane w celu takiego sformu owania sloganu, aby intryguj c, zwracaj c uwag i wyró niaj c si na tle sloganów konkurencyjnych, niós on jednocze nie ze sob odpowiedni adunek informacji wizerunkowych 20. Niekiedy zadaniem reklamy jest zwrócenie uwagi i zrobienie szumu wokó tematu poprzez przekaz, który dra ni, bulwersuje lub przynajmniej intryguje.cel taki osi gn mo na poprzez zastosowanie kampanii teaserowej (dra ni cej). Niejasny lub kontrowersyjny komunikat mo e sk oni adresatów kampanii wizerunkowej miasta do poszukiwania informacji, dyskusji, wymiany pogl dów na temat przes ania tego komunikatu. W nied ugim czasie zanim zainteresowanie opadnie pojawia si druga ods ona z wyja nieniem kreuj ca w a ciwy wizerunek miasta. Oryginalno i pomys owo formy przyci ga uwag, wzbudza zainteresowanie, a przez to zwi ksza szanse na odbiór komunikatu. Nale y jednak zaznaczy, i zanim reklama zostanie umieszczona w mediach, powinno si sprawdzi jej potencjaln skuteczno w budowaniu docelowego wizerunku marki. Pozwoli to unikn sytuacji, w której poniesione koszty nie przyczyni si do powi zania marki z za o on pozycj w wiadomo ci adresatów reklamy. Na koniec warto odnie si nie tylko do reklamy jako wyselekcjonowanej ekspozycji przekazu, ale tak e do tego, czy ca a kampania zosta a zauwa ona i wp yn a na postrzeganie marki w grupie docelowej zgodnie z planami w adz miasta 21. Ostatecznie o skuteczno ci kampanii reklamowej wiadczy b d odczucia i postawy mieszka ców oraz opinia o marce miasta w kraju, a w niektórych przypadkach tak e na wiecie. Silna marka o pozytywnym wizerunku, komunikuj ca wyj tkowo miasta i odró niaj ca je od innych, wp ynie na decyzje turystów, inwestorów i mieszka ców (w tym tak e tych potencjalnych), potwierdzaj c skuteczno strategii przyj tej przez w adze miasta R.R. K eczek, A. Sagan, Reklama jako instrument marketingowy wspieraj cy wizerunek marki, [w:] J. Kall, R. K eczek, A. Sagan, Zarz dzanie mark, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s A. Kochaniec, Instrumenty wprowadzania marki na rynek, [w:] Instrumenty..., op. cit., s R. K eczek, Testy reklamowe, [w:] J. Kall i inni, op. cit., s Z. Kruczkiewicz, Skuteczna promocja, Promocja miast i regionów, Media & Marketing, lutymarzec 2009, s. 12. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

8 418 M. Chrz cik Spo eczna odpowiedzialno biznesu w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej W nowej rzeczywisto ci jednostki, tak jak firmy, zacz y podlega prawom rynku, zosta y zmuszone do wzajemnej rywalizacji po to, by przyci gn i utrzyma inwestorów, zach ca turystów oraz by pozytywnie postrzeganymi przez mieszka ców.szczególnie aktywnie konkuruj mi dzy sob o zewn trzne wsparcie finansowe, m.in. z funduszy unijnych, co wymusza aktywno marketingow i wi ksz ni dotychczas przedsi biorczo w adz. W konsekwencji wa n rol w budowaniu przewagi konkurencyjnej zacz a odgrywa promocja 23. Zarówno promocja miasta, jak i kreowanie wizerunku regionu, nie s jednak zapisanym w ustawie zadaniem w asnym w adz lokalnych. aden z obowi zuj cych aktów prawnych, precyzuj cych warunki funkcjonowania w adz samorz dowych nie wspomina o promocji jako obowi zku. Te same akty nie wykluczaj jednak w aden sposób prowadzenia przez w adze lokalne tego typu dzia alno ci. Generalnie wi c aktywno o charakterze promocyjnym ma z punktu widzenia prawa charakter raczej dobrowolny 24. Okazuje si jednak, e standardowe, dotychczas wykorzystywane formy promocji oparte na tradycyjnych instrumentach marketingowych ju nie wystarczaj 25. Jednostki, chc c profesjonalnie kreowa wizerunek, musz zaskakiwa nowymi pomys ami, stale poszukiwa innowacyjnych, niespotykanych dot d obszarów kontaktu z otoczeniem. CSR staje si coraz bardziej rozpoznawalny w naszym kraju i dynamicznie przenika nie tylko do biznesu, ale i do rodowisk samorz dowych, organizacji pozarz dowych i ca ego spo ecze stwa. Niektórzy twierdz, e stanowi jeden z najwa niejszych trendów w wiatowej gospodarce, b d cy cz ciowo odpowiedzi na niepo dane skutki globalizacji 26. Wi kszo praktyk spo ecznie odpowiedzialnych wdra ana jest w Polsce na podstawie do wiadcze zachodnich koncernów lub firm posiadaj cych wysok, ponadstandardow wiadomo spo eczn. Dzia alno z zakresu spo ecznej odpowiedzialno ci nabiera powoli cech koniecznego presti u. Aby skutecznie i wiadomie realizowa idee spo ecznej odpowiedzialno ci, miasto powinno wykorzystywa wachlarz dost pnych narz dzi CSR. W kontek cie samorz du zastosowanie znajd przede wszystkim: rzetelna komunikacja z interesariuszami, realizacja programów etycznych i wolontariatu pracowniczego, prowadzenie kampanii spo ecznych, podejmowanie inicjatyw z zakresu ekologii oraz wspó praca z organizacjami pozarz dowymi. 23 E. Gli ska, Zarz dzanie procesem kszta towania wizerunku miasta w ród jego mieszka ców na przyk adzie Zambrowa, Wyd. Adam Marsza ek, Toru 2008, s M. Czornik, Promocja miasta, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2000, s S. Ku nierski, Marketing turystyczny regionu, Wydzia Zarz dzania i Administracji Akademii wi tokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2003, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

9 Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych 419 Podsumowanie Obecny system spo eczno-gospodarczy, przeobra enia polityczne, zw aszcza reformy i cz onkostwo w Unii Europejskiej, wymusi y konieczno aktywizacji dzia a nie tylko podmiotów komercyjnych, ale tak e jednostek samorz du terytorialnego. Celem dzia a jest podniesienie ich pozycji na arenie lokalnej, krajowej oraz mi dzynarodowej. Samorz d rozwa any jako podmiot wspó tworz cy gospodarcze realia makroekonomiczne skazany zosta, tak jak ka da firma komercyjna, na walk w wolnorynkowej konkurencji. Aby j skutecznie podj, musia dostosowa swoje struktury do standardów obowi zuj cych w nowoczesnych przedsi biorstwach, nauczy si wykorzystywa swoje zasoby, realizowa cele, tworzy procedury, a wi c wdra a tym samym nowoczesne systemy zarz dzania jednostk terytorialn 27. Wizerunek jednostki terytorialnej jest mentalnym odbiciem rzeczywisto ci postrzeganej przez jednostk. Wp yw na jego powstanie ma bardzo wiele czynników. Wyobra enia i opinie o mie cie zale od jego charakterystyki (fizycznej, spo eczno-ekonomicznej), jego cech (spo eczno-demograficznych, spo eczno-ekonomicznych, spo eczno-kulturowych, psychologicznych), dzia a i opinii innych podmiotów (np. opinii znajomych i rodziny, dzia a w adz lokalnych i innych podmiotów zwi zanych z miastem), róde, z których czerpie si informacje o mie cie. Niezwykle du e znaczenie w procesie powstawania obrazu miasta maj tak e wcze niejsze do wiadczenia jednostki z miejscem 28. Dotychczas za g ówne instrumenty promocji miasta uznawano podstawowe formy promocji: reklam przede wszystkim telewizyjn, prasow, outdoor oraz stron internetow. Zw aszcza Internet, dzi ki po czeniu tekstu, d wi ku i animacji sta si szczególnie atrakcyjnym medium.g ównym celem przekazów reklamowych by o propagowanie informacji, perswazja oraz utrwalanie konkretnej wiedzy zwi zanej z dzia alno ci miasta 29. Cz sto wykorzystywano równie promocj sprzeda y, ustalaj c atrakcyjne oferty cenowe, pakiety us ug, np.ulgi w podatkach dla firm, które zdecyduj si na ulokowanie swoich oddzia ów na terenie miasta, niedrogie tereny przeznaczone pod inwestycje itp. Coraz cz ciej jednak zacz to dostrzega konieczno stworzenia systemu, który z jednej strony zabezpiecza by interesy spo eczno ci lokalnej, odpowiada na jej potrzeby i wymagania za z drugiej stwarza mo liwo ci funkcjonowania miasta w warunkach gospodarki rynkowej 30. Opracowanie skutecznego programu dzia a promocyjnych, zwi zanych z kreowaniem wizerunku miasta, wymaga podj cia ró nych decyzji, opieraj cych si nie tylko na sprawdzonych, tradycyjnie stosowanych narz - 27 E. Gli ska, Zarz dzanie procesem kszta towania wizerunku miasta w ród jego mieszka ców na przyk adzie Zambrowa, Wyd. Adam Marsza ek, Toru 2008, s S. Dudek-Ma kowska, Koncepcja wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Kreowanie wizerunku miast, Wy sza Szko a Promocji, Warszawa 2010, s J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s S. Ku nierski, Marketing turystyczny..., s. 47. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

10 420 M. Chrz cik dziach, ale równie zastosowaniu nowych koncepcji, sprawdzonych w sektorze komercyjnym 31. Bibliografia Bia ecki K., Kreatorzy wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Kreowanie wizerunku miast, Wy sza Szko a Promocji, Warszawa Burgess J., Gold J.R., Geography, the Media and Popular Culture, Croom Helm, Beckenham Dudek-Ma kowska S., Koncepcja wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Kreowanie wizerunku miast, Wy sza Szko a Promocji, Warszawa Kunczic M., Images of Nations and International Public Relations, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New York Lee D., Bae S.W., Effects of partitioned country of origin information on buyer assessment of binational products, Advances in Consumer Research Pluta-Olearnik M., Marketing us ug, PWE, Warszawa Szromnik A., Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, [w:] Grzegorczyk A., Kochaniec A., Kreowanie wizerunku miast, Wy sza Szko a Promocji, Warszawa E. Gli ska, op. cit., s. 52. Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

społeczna odpowiedzialność biznesu?

społeczna odpowiedzialność biznesu? SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 1. WPROWADZENIE Z czym kojarzy się Państwu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Miasto Szczecin pn. Centrum Żeglarskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO -

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Firma FAKRO FAKRO jest prywatna firmą rodzinną powstałą w 1991 r. Właścicielem oraz

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo społeczne

Bezpieczeństwo społeczne Bezpieczeństwo społeczne Potrzeby współczesnego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa Potrzeba - odczuwany brak czegoś i chęć jego zaspokojenia. W literaturze znana jest hierarchia potrzeb według Maslowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)?

Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)? Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)? Społeczna odpowiedzialność to etyczne prowadzenie biznesu, zgodne z oczekiwaniami i potrzebami otoczenia firmy, uczciwość w stosunku do interesariuszy.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing

Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ

POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ POMORSKA RADA OŚWIATOWA A BUDOWA REGIONALNEGO SYSTEMU WSPARCIA SZKÓŁ Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego MISJĄ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA JEST REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ (fragment statutu) Celem Fundacji jest: a) tworzenie efektu synergii pomiędzy projektami realizowanymi na poziomie krajowym i w innych regionach; b)

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kompetencje?

Dlaczego kompetencje? Dlaczego kompetencje? Kompetencje to słowo, które słyszymy dziś bardzo często, zarówno w kontekście konieczności wykształcania ich u uczniów, jak i w odniesieniu do naszego osobistego rozwoju zawodowego.

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki Miasta Wojewódzkie

Raport z badania reputacji marki Miasta Wojewódzkie Raport z badania reputacji marki Miasta Wojewódzkie Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Działanie 9.5 PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Kielce, 6 września 2013 PRZEDMIOT KONKURSU Projekty określone dla

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej

Finansowanie działalności gospodarczej Finansowanie działalności gospodarczej Kapitał własny o wkład założycielski właścicieli (pieniężny lub rzeczowy) o dopłaty właścicieli o sprzedaż nowych udziałów lub akcji na rynku niepublicznym o emisja

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi PROJEKT Załącznik do uchwały nr.. Rady Gminy Garbów z dnia. Program Współpracy Gminy Garbów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com 20 lat na rzecz przedsiębiorczości Działamy od 1994 roku Skupiamy przedsiębiorców i menedżerów Działamy w województwie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich Art. 1. 1. Należy zachęcić posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009. Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich. dr Danuta Dudkiewicz

Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009. Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich. dr Danuta Dudkiewicz Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009 Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich dr Danuta Dudkiewicz 1 Ph. Kotler: miertelne grzechy marketingu brak dostatecznej znajomo

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Praca socjalna Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia:

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Praca socjalna Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: Efekty kształcenia dla kierunku PRACA SOCJALNA studia pierwszego stopnia (profil PRAKTYCZNY) i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut

Bardziej szczegółowo

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska

Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Agnieszka Wróblewska Budowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Agnieszka Wróblewska RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO Projekt zakłada wdrażanie na poziomie gminy

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 10 października 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 10 października 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 10 października 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy do Państwa ciągłej dyspozycji, przekonani, że połączenie naszych umiejętności oraz Państwa potrzeb pozwoli znaleźć optymalne rozwiązanie.

Jesteśmy do Państwa ciągłej dyspozycji, przekonani, że połączenie naszych umiejętności oraz Państwa potrzeb pozwoli znaleźć optymalne rozwiązanie. o nas oferta Klienci realizacje wsparcie marketingowe jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych grup działania Jesteśmy do Państwa ciągłej dyspozycji, przekonani, że połączenie naszych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Procedura Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich.

Procedura Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich. Strona1 Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedura Tworzenie partnerstwa publiczno-społecznego na prowadzenie Centrum Organizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr z dnia Dyrektora PCPR w Lublinie KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach

Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach Człowiek w cyberprzestrzeni możliwości, zagrożenia i wyzwania - założenia programu studiów INTERDYSCYPLINARNE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA w ramach projektu Nauka i rozwój Założenia programu studiów Człowiek

Bardziej szczegółowo