Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych Creating the image of territorial units Streszczenie: Publikacja stanowi o potrzebach i sposobach budowania wizerunku jednostek terytorialnych. Zagadnienie wizerunku coraz odwa niej przenika do samorz dów w rozumieniu indywidualnym jak i zbiorowym oraz lokalnym i regionalnym. Artyku jest ona przeznaczony dla praktyków, samorz dowców, lokalnych organizacji spo ecznych oraz studentów zainteresowanych tym szczególnym zagadnieniem marketingu terytorialnego w uj ciu zastosowania poszczególnych grup instrumentów promocyjnych (reklamy, public relations i sponsoringu) do kreowania wizerunku jednostek terytorialnych. S owa kluczowe: marketing terytorialny, wizerunek, promocja, reklama, public relations, sponsoring, jednostka terytorialna, samorz d Abstract: The publication is on the needs and how to build the image of units. The issue of image more boldly penetrates the government within the meaning of individual and collective, and the local and regional level. Article is intended for practitioners, local government, local community organizations and students interested in this special issue of territorial marketing in terms of the application of the various groups of instruments promotion (advertising, public relations and sponsorship) to create the image units. Key words: territorial marketing, image, promotion, advertising, public relations, sponsorship, political subdivision, local unit Wst p Dotychczas problemy marketingu terytorialnego rozpatrywano w ró nych uj ciach i przekrojach, wyja niaj c jego istot, struktur oraz warunki funkcjonowania i rozwoju. Nie ustosunkowano si jednak do wa nej kwestii zwi zanej z g ównym, przytoczonym ju ogólnym paradygmatem marketingu, czyli formu y kto, co i komu oferuje. Mimo do krótkiego okresu rozwoju marketingu terytorialnego, nikt w rodowisku specjalistów z zakresu tej dziedziny wiedzy nie kwestionuje potrzeby jego wyodr bnienia i rozszerzania jego wp ywów. Nie zawsze jednak w a ciwie rozumie si jego istot, cele oraz podstawowe formy i grupy odniesienia 1. 1 A. Szromnik, Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, [w:] Grzegorczyk A., Kochaniec A., Kreowanie wizerunku miast, Wy sza Szko a Promocji, Warszawa 2010, s. 19.

2 412 M. Chrz cik Je eli przyj, e marketing to specyficzny sposób my lenia o sukcesie we wspó czesnym biznesie, to marketing terytorialny jest filozofi osi gania za o onych celów przez przestrzenne jednostki osadnicze w warunkach konkurowania o ograniczone zasoby, u podstaw której le y przekonanie o decyduj cym wp ywie na rezultaty w a ciwej orientacji na klientówpartnerów. Zgodnie z podanym podej ciem przyjmuje si taki sposób my- lenia, który sukces jednostki terytorialnej uzale nia od jej opcji na odpowiedni grup odniesienia, od konsekwentnego podporz dkowania wszystkich dzia a jej interesom i oczekiwaniom 2. Marketing terytorialny zwi zany jest ci le z marketingiem idei ekologicznych, spo ecznych, ekonomicznych wynikaj cych ze szczególnych cech lub interesów danej jednostki przestrzenno-administracyjnej, idei wspieraj cych jej rozwój jako ca o ci czy te rozwój organizacji i mieszka ców. Bez w tpienia jednak, marketing terytorialny wykazuje najsilniejsze zwi zki z marketingiem us ug 3. Dla rozwoju gmin, powiatów czy województw niezb dny jest sta y dop yw czynników rozwojowych, przede wszystkim kapita u finansowego, technologii, elementów rzeczowych, si y roboczej oraz informacji.ich pozyskanie coraz cz ciej jest celem specjalnie zaprogramowanych dzia a marketingowych zorientowanych zewn trznie poza granice danej jednostki przestrzenno-administracyjnej. Zewn trzne rynki docelowe miast i wsi, gmin, powiatów i województw to inne jednostki terytorialne dysponuj ce mobilnymi zasobami czynników wytwórczych, których w a ciciele sk onni s przemie- ci je, szukaj c efektywniejszych form i miejsc ich wykorzystania. Marketing partnerski to wzgl dnie nowy termin, stworzony dla okre- lenia marketingu szczególnie zaawansowanego i opartego na nowej koncepcji obs ugi klientów oraz formie wzajemnych powi za 4. Partnerstwo w stosunkach pracowników komunalnych i samorz dowych z interesantami prowadzi do wzrostu wzajemnego zaufania, wzrostu poparcia spo ecznego dla dzia alno ci w adz oraz wzrostu satysfakcji z pracy. Kszta tuje ono ponadto lojalno i wieloletni wspó prac mi dzy podmiotami marketingu terytorialnego. Marketing prowadzony przez osoby i instytucje lokalne, powi zane bezpo rednio z jednostk osadnicz przez zamieszkiwanie lub funkcjonowanie na danym terenie, w tym przede wszystkim marketing prowadzony przez w adze samorz dowe, mo na nazwa marketingiem w asnym. W jego sk ad wchodz wszystkie przedsi wzi cia marketingowe organów w adz, mieszka ców, w tym pojedynczych osób fizycznych, prowadzone na u ytek w asnej aktywno ci gospodarczej, artystycznej, naukowej, edukacyjnej, a tak e ró norodnych organizacji lokalnych, realizuj cych przyj te cele marketingowe. Dope nieniem marketingu w asnego jednostki osadniczej jest marketing obcy. Okre lony jest przez ca okszta t programów marketingowych jednostki te- 2 Ibidem. 3 M. Pluta-Olearnik, Marketing us ug, PWE, Warszawa 1993, s A. Szromnik, Marketing terytorialny, op. cit., s. 32. Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

3 Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych 413 rytorialnej wy szego szczebla (wi kszej pod wzgl dem obszarowym), w których to programach po rednio uczestniczy tak e dana jednostka osadnicza oraz programów sektora lub bran y o wyra nym profilu terytorialnym. Podkre laj c znaczenie efektu synergicznego w marketingu terytorialnym, zamierzano szczególnie zaakcentowa to, e nie sztuk jest dla organów w adz lokalnych prowadzi samodzielne dzia ania marketingowe, ale umiej tnie w czy si i wykorzystywa dla w asnych celów przedsi wzi cia marketingowe, realizowane przez podmioty obce, a zw aszcza przedsi biorstwa i ich grupy. Koncepcja wizerunku jednostki terytorialnej Coraz cz ciej w adze lokalne przyst puj wiadomie do budowania przewagi konkurencyjnej, która umo liwi ich miastom dalszy rozwój i wygran w mi dzymiejskiej konkurencji. Jednostki mog budowa przewag konkurencyjn w oparciu o dwie grupy zasobów. Pierwsz stanowi zasoby materialne miasta; drug natomiast zasoby niematerialne, do których zaliczy mo na jego wizerunek. W adze lokalne zaczynaj zdawa sobie spraw, e ka de miasto posiada pewien wizerunek, na który mog oddzia ywa : je li jest on negatywny, mo na podj prób jego zmiany; je li jest ma o wyrazisty wzmocni go poprzez wybór odpowiednich rodków marketingowych. Ponadto wzrost zainteresowania kszta towaniem pozytywnego obrazu ze strony w adz wynika ze zrozumienia funkcji, jakie pe ni taki wizerunek i korzy ci, które mo e on miastu przynie jest wi c on wa nym czynnikiem podejmowania decyzji, wp ywa na wi ksz rozpoznawalno jednostki, przyczynia si tak e do zwi kszonego zainteresowania miastem i budowania zaufania do w adz lokalnych 5. Wielu badaczy zajmuj cych si problematyk wizerunku miejsca wskazuje, i na obraz sk adaj si komponenty afektywne i kognitywne 6. Komponenty kognitywne wizerunku ( ac. cognito - poznanie), okre lane w literaturze tak e jako poznawcze, odnosz si do wiedzy na temat miejsca s to m.in. opinie na temat warunków ycia w mie cie, komponenty afektywne ( ac. affectus uczucie, przywi zanie), okre lane tak e jako emocjonalne, natomiast odnosz si do jego odczuwania s to wyobra enia miasta, subiektywne wra enia, czasem uprzedzenia, a nawet obawy 7. Wizerunek miejsca pe ni niew tpliwie funkcj identyfikuj c.nap yw informacji z ró nych róde pozwala jednostce pozna cechy miasta, bez czego nie mog aby ona podj decyzji o wyborze miejsca. Nale y doda, i wizerunek kszta tuje lojalno i przywi zanie do miasta. Pomaga w ponownym pozyskiwaniu osób, które ju raz skorzysta y z je- 5 S. Dudek-Ma kowska, Koncepcja wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Kreowanie wizerunku miast, Wy sza Szko a Promocji, Warszawa 2010, s K. Lynch, The Image of the City, Massachusetts Institute of Technology. Cambridge 1960; J.A. Burgess, Image and identity. A study of urban and regional perception with particular reference to Kingston upon Hull, Occasional Papers in Geography 1978, University of Hull, 23; S. Baloglu, K. W. McCleary, op. cit. 7 Dudek-Ma kowska S., Koncepcja wizerunku..., op. cit., s. 46. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

4 414 M. Chrz cik go oferty. Osoby zadowolone z czasu sp dzonego w owym mie cie, atwiej jest nak oni do przyjazdu na imprez w nast pnych latach. G. Ashworth i B. Goodall 8 twierdz, e wizerunek mo e wp ywa tak e na zachowanie osób ju po dokonaniu przez nie wyboru. Od tego zale e mo e, czy osoba zarekomenduje dane miejce innym oraz czy w przysz o ci ponownie je odwiedzi. Wizerunek mo e dawa poczucie presti u, wynikaj ce z zamieszkiwania w dobrej dzielnicy, posiadania biura przy reprezentacyjnej ulicy czy sp dzenia urlopu w znanym kurorcie. D. Lee i S.W. Bae 9 twierdz, e klienci ch tniej wybieraj mark o dobrym wizerunku, poniewa daje ona wi cej satysfakcji, samozadowolenia i presti u. Pozytywny wizerunek mo e tak e wywo ywa w ród mieszka ców poczucie dumy 10. Z kolei ich zadowolenie mo e wp ywa na wizerunek w wiadomo ci innych grup spo ecznych. S. Baloglu i K.W. McCleary 11, w oparciu o przegl d dotychczasowej literatury, opracowali model powstawania wizerunku miejsca. Autorzy wyró nili dwie grupy czynników, wp ywaj cych na powstawanie wizerunku miejsc: indywidualne cechy jednostek (personal factors) oraz czynniki zewn trzne (external stimulus factors). Do pierwszej grupy czynników zaliczyli oni cechy spo eczno- -demograficzne (np. wiek, poziom wykszta cenia, status materialny) i psychologiczne (warto ci, motywacje oraz osobowo ) jednostki; natomiast za czynniki zewn trzne uznano do wiadczenia osoby zwi zane z danym miejscem oraz ród a informacji, z których jednostka czerpie wiedz o miejscu. Bez w tpienia, wp yw na wizerunek miejsc maj tak e mass media. E. Avraham 12 twierdzi, e o ile ludzie wiedz, co si dzieje w bliskim s siedztwie ich miejsca zamieszkania, o tyle o wydarzeniach w innych miejscowo- ciach dowiaduj si przede wszystkim z prasy, radia oraz telewizji. Informacje o zdarzeniach odbywaj cych si w innych cz ciach wiata s dla nich na ogó ma o istotne, wi c nie poszukuj wiedzy o nich w innych ród ach, aby zweryfikowa informacje podane w mediach 13. Z tego powodu obrazy, które media przekazuj z odleg ych miejsc s konceptualizowane jako prawdziwe przez tych, którzy tam nie mieszkaj 14. Podsumowuj c w kszta towaniu wizerunku miasta uczestniczy wiele podmiotów. Zaliczaj si do nich: w adze lokalne, organizacje, stowarzyszenia i przedsi biorstwa, dzia aj ce na terenie miasta, mieszka cy, mass media oraz tury ci. Najwi kszy wp yw na kreowanie wizerunku miasta ma w adza lokalna oraz mieszka cy. Od prowadzonej przez w adze polityki 8 G. Ashworth, B. Goodall, op. cit. 9 D. Lee, S.W. Bae, Effects of partitioned country of origin information on buyer assessment of binational products, Advances in Consumer Research 1999, 26, s H. Xiao, op. cit. 11 S. Baloglu, K.W. McCleary, op. cit., s E. Avraham, Cities and their news media image, Cities 2000, 17(5), s M. Kunczic, Images of Nations and International Public Relations, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New York J. Burgess, J.R. Gold, Geography, the Media and Popular Culture, Croom Helm, Beckenham Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

5 Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych 415 miejskiej zale y, jak miasto b dzie postrzegane i oceniane oraz jaki przyjmie kierunek rozwoju. Wp yw na obraz miasta ma tak e polityka promocyjna. Wa na jest bowiem nie tylko realna oferta miasta, ale tak e to, jak b dzie ono zaprezentowane, które jego cechy zostan podkre lone w dzia aniach promocyjnych. Opinie o mie cie oraz stopie przywi zania mieszka ców do niego ma wp yw na jego postrzeganie przez grupy zewn trzne. Trudno jest w adzom miejskim budowa wizerunek miasta jako przyjaznego i wygodnego miejsca do zamieszkania, je li zdecydowana wi kszo mieszka ców nie jest zadowolona z warunków ycia. Nie nale y jednak zapomina o innych podmiotach, b d cych tak e no nikami wizerunku miejsca 15. Kreatorzy wizerunku miasta Kluczowym elementem strategii promocyjnej powinno by zidentyfikowanie niepublicznych sprzymierze ców kreatorów wizerunku miasta. Wizerunek miasta powstaje w niezwykle skomplikowanym procesie, w którym uczestnicz obywatele, instytucje prywatne i publiczne, na który wp yw ma zarówno tera niejszo, jak i odleg a nieraz przesz o. Kreatorzy maj wp yw na wiele elementów wizerunku miasta: rozpoznawalno, ofert inwestycyjn, jako ycia w mie cie, kapita spo eczny i ofert turystyczn 16. Kreatorami wizerunku miasta, adresuj cymi swoje dzia ania do mieszka ców, s cz sto samorz dowcy i instytucje samorz dowe. Mamy wtedy do czynienia z autopromocj w adz miasta (urz dników i radnych), która jest skierowana do wyborców i rz dzi si innymi ni marketing terytorialny prawami. Autopromocja w odarzy miasta ma uzasadnienie pozarynkowe i jej celem jest uzyskanie poparcia politycznego. Pierwszym krokiem w budowaniu wizerunku miasta jest zwi kszenie jego rozpoznawalno ci. Trzy grupy kreatorów maj tu decyduj ce znaczenie: producenci dóbr powszechnego u ytku z nazw miasta, organizatorzy imprez oraz... historycy. Honorowi obywatele miasta - dzi ki tej instytucji kreatorem wizerunku miasta mo na w umiej tny sposób uczyni ka d posta z panteonu kultury, nauki i ycia publicznego. To odpowiednik doktoratu honoris causa w yciu naukowym, przynosz cego na ogó wi kszy splendor przyznaj cej tytu uczelni ni laureatowi. Nale y pami ta, i w mniejszych miastach honorowego obywatelstwa postaciom z grupy pierwszej raczej si nie nadaje, natomiast nazwiska osób z drugiej grupy wiadcz znakomicie o wizerunku miejscowo ci. Kreatorami wizerunku jednostki dzia aj cymi podobnie jak honorowi obywatele, s arty ci - laureaci rozmaitych nagród, szczególnie literackich. Czasopisma lokalne, poprawniej zwane sublokalnymi, o zasi gu ograniczonym do jednej gminy b d powiatu, zawsze by y kreatorami wizerunku swoich miejscowo ci. Nie ma w nich niemal informacji z kraju i ze 15 S. Dudek-Ma kowska, Koncepcja wizerunku..., s Bia ecki, Kreatorzy wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Kreowanie wizerunku miast, Wy sza Szko a Promocji, Warszawa 2010, s. 69. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

6 416 M. Chrz cik wiata, po wi cone s wy cznie sprawom gminy, spo eczno ci lokalnej, funkcjonowaniu urz dów i lokalnych przedsi biorców, a nawet s siedzkim relacjom i osiedlowym plotkom. To do nich si ga go i przybysz zainteresowany miastem. Oddzia ywanie mediów lokalnych na wizerunek miasta wzros o w czasach Internetu. Czasopisma sublokalne maj swoje odpowiedniki na stronach internetowych, a obok nich powstaj portale miejskie, zarówno urz dowe te s obowi zkowo zak adane przez samorz d terytorialny jak i prywatne, nie le jednak pozycjonowane i maj ce olbrzymi wp yw na wizerunek miasta w Internecie. Kreatorami profili i grup rzadko s urz dy. Najcz ciej s to internetowi spo ecznicy. Profil w portalu spo eczno ciowym jest znacznie atwiej za o y ni odr bn stron www, w dodatku nic to nie kosztuje. Kampanie reklamowe w kszta towaniu wizerunku miasta Mechanizm oddzia ywania reklamy sprawia, e narz dzie to nadaje si szczególnie do realizacji jako ciowych celów komunikacyjnych. Zasadne zatem jest jej wykorzystywanie w procesie kszta towania wizerunku. Przydatno tego narz dzia coraz cz ciej doceniaj miasta 17. Reklama jest form komunikacji marketingowej, w której koszty ponoszone przez nadawc maj zapewni mu wysoki zakres kontroli nad komunikatem docieraj cym do adresata. Reklama, w zale no ci od wykorzystanego medium, mo e oddzia ywa w sposób zintegrowany lub selektywny s owem, obrazem i d wi kiem. Jednocze nie mechanizm oddzia ywania reklamy sprawia, e narz dzie to nadaje si szczególnie do realizacji jako- ciowych celów komunikacyjnych zasadne zatem jest jej wykorzystywanie w procesie kszta towania wizerunku 18. Przydatno tego narz dzia doceniaj m.in. przedsi biorstwa komercyjne, organizacje spo eczne i coraz cz - ciej miasta. Niektóre miasta przy budowaniu strategii kszta towania wizerunku korzystaj z us ug zewn trznych, profesjonalnych konsultantów, którzy z dystansem mog oceni dane miasta pod k tem zalet i wyró ników. Adresatami komunikatów reklamowych w marketingu terytorialnym s w najprostszej klasyfikacji tury ci, inwestorzy i mieszka cy. Do ka dej z tych grup, zainteresowanej innymi aspektami produktu miejskiego, postrzegaj cej miasto i jego mark z perspektywy zaspokojenia swoich potrzeb, komunikowane mog by w odmienny sposób warto ci (to samo ) marki. Z drugiej strony pami ta nale y, e grupy te wp ywaj na rozwój miasta, a zatem po- rednio, korzystaj c z oferty marki, tworz tak e jej wizerunek. Ka da z tych grup jest megasegmentem, w którym mo na wyodr bni kolejne segmenty, uzasadniaj ce uwzgl dnienie pewnych dostosowa w kampaniach rekla- 17 A. Wi niewska, Kampanie reklamowe w kszta towaniu wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Kreowanie wizerunku miast,wy sza Szko a Promocji, Warszawa 2010, s A. Grzegorczyk, Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 28, 48. Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

7 Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych 417 mowych, np. w zakresie szczegó owych celów wizerunkowych, formy przekazu, wykorzystanych mediów. Wa nym zadaniem reklamy jest przedstawienie adresatowi informacji o docelowym pozycjonowaniu marki 19. Trafny komunikat reklamowy powinien zwróci uwag, pobudzi wyobra ni, podkre li wyj tkowo miejsca, eby docelowo wykreowany wizerunek sta si argumentem dla decyzji turystów, mieszka ców czy te inwestorów. W przekazie reklamowym wa ne jest nie tylko to, co si komunikuje, ale tak e, jak si to robi. Jednym z elementów przekazu jest slogan krótkie sformu owania, stanowi ce kwintesencj przekazu. Wysokie prawdopodobie stwo zapami tania uzasadnia zabiegi podejmowane w celu takiego sformu owania sloganu, aby intryguj c, zwracaj c uwag i wyró niaj c si na tle sloganów konkurencyjnych, niós on jednocze nie ze sob odpowiedni adunek informacji wizerunkowych 20. Niekiedy zadaniem reklamy jest zwrócenie uwagi i zrobienie szumu wokó tematu poprzez przekaz, który dra ni, bulwersuje lub przynajmniej intryguje.cel taki osi gn mo na poprzez zastosowanie kampanii teaserowej (dra ni cej). Niejasny lub kontrowersyjny komunikat mo e sk oni adresatów kampanii wizerunkowej miasta do poszukiwania informacji, dyskusji, wymiany pogl dów na temat przes ania tego komunikatu. W nied ugim czasie zanim zainteresowanie opadnie pojawia si druga ods ona z wyja nieniem kreuj ca w a ciwy wizerunek miasta. Oryginalno i pomys owo formy przyci ga uwag, wzbudza zainteresowanie, a przez to zwi ksza szanse na odbiór komunikatu. Nale y jednak zaznaczy, i zanim reklama zostanie umieszczona w mediach, powinno si sprawdzi jej potencjaln skuteczno w budowaniu docelowego wizerunku marki. Pozwoli to unikn sytuacji, w której poniesione koszty nie przyczyni si do powi zania marki z za o on pozycj w wiadomo ci adresatów reklamy. Na koniec warto odnie si nie tylko do reklamy jako wyselekcjonowanej ekspozycji przekazu, ale tak e do tego, czy ca a kampania zosta a zauwa ona i wp yn a na postrzeganie marki w grupie docelowej zgodnie z planami w adz miasta 21. Ostatecznie o skuteczno ci kampanii reklamowej wiadczy b d odczucia i postawy mieszka ców oraz opinia o marce miasta w kraju, a w niektórych przypadkach tak e na wiecie. Silna marka o pozytywnym wizerunku, komunikuj ca wyj tkowo miasta i odró niaj ca je od innych, wp ynie na decyzje turystów, inwestorów i mieszka ców (w tym tak e tych potencjalnych), potwierdzaj c skuteczno strategii przyj tej przez w adze miasta R.R. K eczek, A. Sagan, Reklama jako instrument marketingowy wspieraj cy wizerunek marki, [w:] J. Kall, R. K eczek, A. Sagan, Zarz dzanie mark, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s A. Kochaniec, Instrumenty wprowadzania marki na rynek, [w:] Instrumenty..., op. cit., s R. K eczek, Testy reklamowe, [w:] J. Kall i inni, op. cit., s Z. Kruczkiewicz, Skuteczna promocja, Promocja miast i regionów, Media & Marketing, lutymarzec 2009, s. 12. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

8 418 M. Chrz cik Spo eczna odpowiedzialno biznesu w kreowaniu wizerunku jednostki terytorialnej W nowej rzeczywisto ci jednostki, tak jak firmy, zacz y podlega prawom rynku, zosta y zmuszone do wzajemnej rywalizacji po to, by przyci gn i utrzyma inwestorów, zach ca turystów oraz by pozytywnie postrzeganymi przez mieszka ców.szczególnie aktywnie konkuruj mi dzy sob o zewn trzne wsparcie finansowe, m.in. z funduszy unijnych, co wymusza aktywno marketingow i wi ksz ni dotychczas przedsi biorczo w adz. W konsekwencji wa n rol w budowaniu przewagi konkurencyjnej zacz a odgrywa promocja 23. Zarówno promocja miasta, jak i kreowanie wizerunku regionu, nie s jednak zapisanym w ustawie zadaniem w asnym w adz lokalnych. aden z obowi zuj cych aktów prawnych, precyzuj cych warunki funkcjonowania w adz samorz dowych nie wspomina o promocji jako obowi zku. Te same akty nie wykluczaj jednak w aden sposób prowadzenia przez w adze lokalne tego typu dzia alno ci. Generalnie wi c aktywno o charakterze promocyjnym ma z punktu widzenia prawa charakter raczej dobrowolny 24. Okazuje si jednak, e standardowe, dotychczas wykorzystywane formy promocji oparte na tradycyjnych instrumentach marketingowych ju nie wystarczaj 25. Jednostki, chc c profesjonalnie kreowa wizerunek, musz zaskakiwa nowymi pomys ami, stale poszukiwa innowacyjnych, niespotykanych dot d obszarów kontaktu z otoczeniem. CSR staje si coraz bardziej rozpoznawalny w naszym kraju i dynamicznie przenika nie tylko do biznesu, ale i do rodowisk samorz dowych, organizacji pozarz dowych i ca ego spo ecze stwa. Niektórzy twierdz, e stanowi jeden z najwa niejszych trendów w wiatowej gospodarce, b d cy cz ciowo odpowiedzi na niepo dane skutki globalizacji 26. Wi kszo praktyk spo ecznie odpowiedzialnych wdra ana jest w Polsce na podstawie do wiadcze zachodnich koncernów lub firm posiadaj cych wysok, ponadstandardow wiadomo spo eczn. Dzia alno z zakresu spo ecznej odpowiedzialno ci nabiera powoli cech koniecznego presti u. Aby skutecznie i wiadomie realizowa idee spo ecznej odpowiedzialno ci, miasto powinno wykorzystywa wachlarz dost pnych narz dzi CSR. W kontek cie samorz du zastosowanie znajd przede wszystkim: rzetelna komunikacja z interesariuszami, realizacja programów etycznych i wolontariatu pracowniczego, prowadzenie kampanii spo ecznych, podejmowanie inicjatyw z zakresu ekologii oraz wspó praca z organizacjami pozarz dowymi. 23 E. Gli ska, Zarz dzanie procesem kszta towania wizerunku miasta w ród jego mieszka ców na przyk adzie Zambrowa, Wyd. Adam Marsza ek, Toru 2008, s M. Czornik, Promocja miasta, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2000, s S. Ku nierski, Marketing turystyczny regionu, Wydzia Zarz dzania i Administracji Akademii wi tokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2003, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

9 Kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych 419 Podsumowanie Obecny system spo eczno-gospodarczy, przeobra enia polityczne, zw aszcza reformy i cz onkostwo w Unii Europejskiej, wymusi y konieczno aktywizacji dzia a nie tylko podmiotów komercyjnych, ale tak e jednostek samorz du terytorialnego. Celem dzia a jest podniesienie ich pozycji na arenie lokalnej, krajowej oraz mi dzynarodowej. Samorz d rozwa any jako podmiot wspó tworz cy gospodarcze realia makroekonomiczne skazany zosta, tak jak ka da firma komercyjna, na walk w wolnorynkowej konkurencji. Aby j skutecznie podj, musia dostosowa swoje struktury do standardów obowi zuj cych w nowoczesnych przedsi biorstwach, nauczy si wykorzystywa swoje zasoby, realizowa cele, tworzy procedury, a wi c wdra a tym samym nowoczesne systemy zarz dzania jednostk terytorialn 27. Wizerunek jednostki terytorialnej jest mentalnym odbiciem rzeczywisto ci postrzeganej przez jednostk. Wp yw na jego powstanie ma bardzo wiele czynników. Wyobra enia i opinie o mie cie zale od jego charakterystyki (fizycznej, spo eczno-ekonomicznej), jego cech (spo eczno-demograficznych, spo eczno-ekonomicznych, spo eczno-kulturowych, psychologicznych), dzia a i opinii innych podmiotów (np. opinii znajomych i rodziny, dzia a w adz lokalnych i innych podmiotów zwi zanych z miastem), róde, z których czerpie si informacje o mie cie. Niezwykle du e znaczenie w procesie powstawania obrazu miasta maj tak e wcze niejsze do wiadczenia jednostki z miejscem 28. Dotychczas za g ówne instrumenty promocji miasta uznawano podstawowe formy promocji: reklam przede wszystkim telewizyjn, prasow, outdoor oraz stron internetow. Zw aszcza Internet, dzi ki po czeniu tekstu, d wi ku i animacji sta si szczególnie atrakcyjnym medium.g ównym celem przekazów reklamowych by o propagowanie informacji, perswazja oraz utrwalanie konkretnej wiedzy zwi zanej z dzia alno ci miasta 29. Cz sto wykorzystywano równie promocj sprzeda y, ustalaj c atrakcyjne oferty cenowe, pakiety us ug, np.ulgi w podatkach dla firm, które zdecyduj si na ulokowanie swoich oddzia ów na terenie miasta, niedrogie tereny przeznaczone pod inwestycje itp. Coraz cz ciej jednak zacz to dostrzega konieczno stworzenia systemu, który z jednej strony zabezpiecza by interesy spo eczno ci lokalnej, odpowiada na jej potrzeby i wymagania za z drugiej stwarza mo liwo ci funkcjonowania miasta w warunkach gospodarki rynkowej 30. Opracowanie skutecznego programu dzia a promocyjnych, zwi zanych z kreowaniem wizerunku miasta, wymaga podj cia ró nych decyzji, opieraj cych si nie tylko na sprawdzonych, tradycyjnie stosowanych narz - 27 E. Gli ska, Zarz dzanie procesem kszta towania wizerunku miasta w ród jego mieszka ców na przyk adzie Zambrowa, Wyd. Adam Marsza ek, Toru 2008, s S. Dudek-Ma kowska, Koncepcja wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Kreowanie wizerunku miast, Wy sza Szko a Promocji, Warszawa 2010, s J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s S. Ku nierski, Marketing turystyczny..., s. 47. ZN nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013

10 420 M. Chrz cik dziach, ale równie zastosowaniu nowych koncepcji, sprawdzonych w sektorze komercyjnym 31. Bibliografia Bia ecki K., Kreatorzy wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Kreowanie wizerunku miast, Wy sza Szko a Promocji, Warszawa Burgess J., Gold J.R., Geography, the Media and Popular Culture, Croom Helm, Beckenham Dudek-Ma kowska S., Koncepcja wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Kreowanie wizerunku miast, Wy sza Szko a Promocji, Warszawa Kunczic M., Images of Nations and International Public Relations, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New York Lee D., Bae S.W., Effects of partitioned country of origin information on buyer assessment of binational products, Advances in Consumer Research Pluta-Olearnik M., Marketing us ug, PWE, Warszawa Szromnik A., Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów, [w:] Grzegorczyk A., Kochaniec A., Kreowanie wizerunku miast, Wy sza Szko a Promocji, Warszawa E. Gli ska, op. cit., s. 52. Seria: Administracja i Zarz dzanie (24)2013 ZN nr 97

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem

Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsi biorstwa z otoczeniem PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Cezary MARCINKIEWICZ Wy sza Szko a HUMANITAS w Sosnowcu Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr Marcin Chrz cik Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydarzenia promocyjne

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Micha Adam Le niewski Prezes Oddzia u Kieleckiego TNOiK dr Jan Berny Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Katarzyna Szopik-Depczy ska Rados aw Depczy ski Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie Aby wzmocni korzystny wp yw transferu wiedzy na gospodark,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rola marki w procesie decyzyjnym konsumenta bran y turystycznej

Rola marki w procesie decyzyjnym konsumenta bran y turystycznej PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Patrycja SMUL Górno l ska Wy sza Szko a Handlowa w Katowicach Rola marki w procesie decyzyjnym konsumenta

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo