Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 1"

Transkrypt

1 Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 1

2 Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości Jest związkiem stowarzyszeń i innych organizacji o celach nie zarobkowych zajmujących się zarządzaniem, administrowaniem, pośrednictwem i wyceną nieruchomości sektora państwowego, samorządowego, spółdzielczego i prywatnego. Rok powstania: 1998 Strona internetowa: Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 2

3 KOGO ZRZESZA PFOZiAN? Federacja zrzesza ponad 3000 firm zarządzających nieruchomościami o różnych formach organizacyjnych, a mianowicie: jednostki i zakłady budżetowe Gmin, spółki prawa handlowego, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy zarządzające wspólnotami mieszkaniowymi. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 3

4 W skład Federacji wchodzą 34 Stowarzyszenia Zarządców i Pośredników w obrocie nieruchomościami, jak również: 4 regionalne związki rewizyjne Spółdzielni Mieszkaniowych Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami posiadająca grupowy system jakości wg normy europejskiej ISO 9001 : 2000 Centralny Związek Rewizyjny SM Unia Spółdzielców. Członkami honorowymi są: Prezydenci i Burmistrzowie 32 miast. Federacja zrzesza 2 Instytuty specjalistyczne w Gdańsku i Katowicach. Ponadto współpracuje z 10 uczelniami wyższymi z terenu całej Polski. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 4

5 DZIAŁALNOŚD PFOZiAN Skupia się na: doradztwie organizacyjnym i merytorycznym, szkoleniach specjalistycznych podnoszących kwalifikacje zarządców i pośredników, praktykach zawodowych uprawniających do uzyskania licencji państwowej zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami, przygotowaniu do zawodu audytora energetycznego tworzącego świadectwa dla budynków i lokali, uczestniczeniu czynnym z głosem doradczym w pracach sejmowej komisji infrastruktury, czynnej współpracy z Departamentami branżowymi Ministerstwa Infrastruktury. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 5

6 KTO MOŻE STAD SIĘ CZŁONKIEM? Członkowie Federacji dzielą się na: 1. Członków zwyczajnych 2. Członków wspierających Członkiem zwyczajnym Federacji może być: - stowarzyszenie, lub - inna osoba prawna o celach nie zarobkowych, prowadząca działalność w zakresie zarządzania, administrowania, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także wycen i szacowania nieruchomości. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 6

7 Członkiem wspierającym może być: - osoba prawna popierająca działalność Federacji, lub -posiadająca osobowość prawną organizacja promowana przez Federację. Warunki przystąpienia: - złożenie deklaracji o przystąpieniu, - podjęcie uchwały przez Zarząd Federacji o przyjęciu członka do PFOZiAN. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 7

8 PROFITY Z BYCIA CZŁONKIEM Ta wielka już teraz organizacja jest w stanie: - wpływać na kierunki zmian legislacyjnych w gospodarce mieszkaniowej, - kształtować stosunki miedzy wszystkimi organizacjami działającymi na rynku nieruchomości. Członkowie Federacji połączyli swe działania w celu wypracowania stanowiska w szczególnie newralgicznych dla gospodarki mieszkaniowej problemach. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 8

9 Problemy te to m.in.: zasady polityki mieszkaniowej w gminach, dostosowanie sprawozdawczości okresowej do zmienionych warunków ekonomicznych ich funkcjonowania, opracowanie zasad współpracy z dostawcami mediów komunalnych, opracowanie jednolitego pakietu ubezpieczeniowego dla budynków i lokali, zasady inwentaryzacji i przeglądów technicznych budynków oraz ustalenia krytycznego momentu remontu, programy szkoleń specjalistycznych i warsztatów, metody prowadzenia zarządu i administrowania wspólnot mieszkaniowych. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 9

10 Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 10

11 Polska Federacja Zarządców Nieruchomości Federacja jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń zarządców nieruchomości. Jest organizacją społeczną, działającą z upoważnienia, na rzecz i w interesie sfederowanych stowarzyszeń. Rok powstania: 2004 Strona internetowa: Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 11

12 KOGO ZRZESZA PFZN? Federacja zrzesza obecnie 16 stowarzyszeń zarządców nieruchomości z różnych miast Polski. Federacja jest otwarta na przyjmowanie tak nowo tworzonych, jak też już zarejestrowanych stowarzyszeń. Główny akcent kładziony jest na pomoc dla zarządców, którzy już posiadają licencję, i zrzeszają się w stowarzyszeniach należących do PFZN. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 12

13 DZIAŁALNOŚD PFZN profesjonalizacja obsługi rynku nieruchomości w zakresie zarządzania, dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi zawodu zarządcy nieruchomości, reprezentowanie członków Federacji wobec organów i instytucji centralnych oraz samorządowych, a także na forum międzynarodowym w zakresie realizacji celów przewidzianych statutem, doskonalenie systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc dla stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji, integracja środowiska zarządców nieruchomości. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 13

14 KTO MOŻE STAD SIĘ CZŁONKIEM? Członkowie Federacji dzielą się na: 1. Członków zwyczajnych 2. Członków wspierających Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. Członkiem wspierającym może być osoba prawna popierająca działalność Federacji. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 14

15 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA: Podstawę przyjęcia w poczet Członków zwyczajnych stanowi uchwała Zarządu, wydawana na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata Zarządowi Federacji, tj: 1. pisemnej deklaracji przystąpienia do Federacji, 2. pisemnego oświadczenia o akceptacji statutu Federacji, 3. statutu stowarzyszenia ubiegającego się o przyjęcie. Członkowie zwyczajni muszą terminowo wnosić składkę członkowską. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 15

16 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA: Status Członka wspierającego nadaje Zarząd, w formie uchwały, po zapoznaniu się z charakterem i rodzajem działalności zainteresowanej osoby prawnej oraz po złożeniu przez nią na piśmie deklaracji członkowskiej i po wniesieniu opłaty wpisowej w wysokości ustalonej przez Zarząd. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 16

17 PROFITY Z BYCIA CZŁONKIEM To przede wszystkim udział i korzystanie z realizowanych przez Federację celów, poprzez: działania na rzecz rozwoju zarządzania nieruchomościami, organizowanie zjazdów, konferencji oraz praktyk zawodowych, wydawanie publikacji i organizację szkoleń współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 17

18 PROFITY CD propagowanie nowych technologii w budownictwie poprawiających warunki eksploatacji nieruchomości, organizowanie i prowadzenie doradztwa prawnego, ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego, współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, udział w pracach organizacji międzynarodowych, współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli innych zawodów działających na rynku nieruchomości. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 18

19 Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 19

20 Polska Federacja Rynku Nieruchomości Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN) jest dobrowolnym związkiem samorządnych organizacji posiadających osobowość prawną Rok powstania: 1995 do lutego 1997r. działała pod nazwą Polska Federacja Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Strona internetowa: Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 20

21 KOGO ZRZESZA PFRN W chwili obecnej PFRN działa na rzecz i w interesie : - 24 regionalnych stowarzyszeń pośredników - ponad 300 zarządców nieruchomości. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jej władz naczelnych jest miasto Warszawa. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 21

22 DZIAŁALNOŚD PFRN działanie na rzecz rozwoju zawodów związanych ze specjalistyczną obsługą rynku nieruchomości, integracja środowisk specjalistów rynku nieruchomości, ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi zawodów zajmujących się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości, Formułowanie, kształtowanie zasad etyki zawodowej na rynku nieruchomości, kontrola ich przestrzegania, Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 22

23 DZIAŁALNOŚD PFRN CD działania umożliwiające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej specjalistów rynku nieruchomości, ochrona prawa własności, działanie na rzecz wzmacniania sfederowanych, w szczególności regionalnych stowarzyszeń, działanie na rzecz standaryzacji usług na rynku nieruchomości, działanie na rzecz rozwoju umiejętności doradczych wśród pośredników i zarządców. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 23

24 KTO MOŻE STAD SIĘ CZŁONKIEM Członkowie Federacji dzielą się na: 1. członków zwyczajnych, 2.członków wspierających, 3.członków kandydatów 4.członków honorowych. Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie krajowe lub regionalne posiadające osobowość prawną, skupiające grupy zawodowe specjalistów rynku nieruchomości, Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, popierająca działalność Federacji, po przedstawieniu pisemnego wniosku i przyjęciu przez Radę Krajową, Członkiem kandydatem jest Stowarzyszenie, które nie spełnia wszystkich warunków koniecznych do nadania członkostwa zwyczajnego Przez okres jednego roku ma za zadanie spełnić on wymagania statutowe Federacji, Tytuł członka honorowego nadawany jest osobom prawnym i fizycznym, szczególnie zasłużonym dla działalności i rozwoju Federacji. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 24

25 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA Stowarzyszenie ubiegające się o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych składa do Zarządu Federacji wniosek o przyjęcie obejmujący między innymi: a) opis stowarzyszenia i jego dotychczasowej działalności c) odpis statutu; d) listę członków; e) deklarację o woli przystąpienia wraz z oświadczeniem o przestrzeganiu statutu PFRN; g) bilans roczny za ostatni rok obrachunkowy; h) oświadczenie, że Stowarzyszenie nie jest członkiem innej federacji prowadzącej działalność choćby częściowo tożsamą z działalnością Federacji. Składki członkowskie są naliczane i wymagalne poczynając od miesiąca, w którym nastąpiło przyjęcie członka Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 25

26 PROFITY Z BYCIA CZŁONKIEM możliwość podejmowania wspólnych działań wraz ze Stowarzyszeniami, a także wyrażania opinii na tematy wykraczające poza obszar jednego regionu, Federacja jest wyłącznym organizatorem kursów CCIM (prestiżowy tytuł Dyplomowanego Specjalisty Komercyjnych Inwestycji) i egzaminów w Polsce, w oparciu o porozumienie podpisane z Instytutem CCIM z Chicago, Reprezentowanie członków wobec organów i instytucji centralnych i na forum międzynarodowym, Możliwość współpracy międzynarodowej między innymi z CEPI (Europejska Rada Nieruchomości), CEREAN (Porozumienia Stowarzyszeń Rynków Nieruchomości Europy Środkowej), ICREA (Międzynarodowy Alians Stowarzyszeń Rynku Nieruchomości) i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Federacja pomaga swoim członkom dostarczać tanie i efektywne narzędzie komunikacja z klientami poprzez doskonale wypromowany, ogólnopolski portal internetowy. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 26

27 WYBRANE Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 27

28 POMORSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI Powstało w 2002 roku na bazie Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, który był pierwszym regionalnym stowarzyszeniem zarządców nieruchomości w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Siedzibą PSZN jest miasto Gdańsk. Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości grupuje w swoich szeregach głównie prywatnych przedsiębiorców i menadżerów firm zarządzających nieruchomościami sektora mieszkalnego i niemieszkalnego. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 28

29 KOGO ZRZESZA PSZN? Stowarzyszenie zrzesza 69 licencjonowanych zarządców nieruchomości z Trójmiasta i okolic. DZIAŁALNOŚD PSZN Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest kształtowanie wizerunku zarządcy nieruchomości jako osoby w pełni profesjonalnej, odpowiedzialnej i uczciwej. Osoby budzącej szacunek i zaufanie klientów Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 29

30 DZIAŁALNOŚD CD prowadzenie działalności oświatowej w celu podnoszenia kwalifikacji, wpływanie na rzecz poprawy jakości życia osób zamieszkałych na terenie działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego, tworzenie jednolitych reguł działalności i postępowania zarządców poprzez ustalenie, a następnie nadzór nad przestrzeganiem standardów i zasad etyki zawodowej, uczestnictwo w pracach organów stanowiących akty prawne, ochronę i reprezentowanie interesów całej grupy zawodowej oraz współpracę z organizacjami zrzeszającymi innych przedstawicieli zawodów związanych z rynkiem nieruchomości. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 30

31 JAK PRZYSTĄPID DO PSZN? Trzeba być zarządcą nieruchomości! Ale także należy spełnić wymogi formalne : 1. złożyć, na ręce Zarządu, pisemną deklarację o chęci przystąpienia do Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Gdańsku, 2. otrzymać rekomendacje dwóch członków Zarządu. oraz 1. Zapoznać się ze Statutem PSZN w Gdańsku, 2. Zapoznać się ze Standardami Zarządców Nieruchomości przyjętymi i obowiązującymi w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, której PSZN jest członkiem, 3. Przestrzegać ww Standardów w pracy zawodowej. Mieć chęć do działania społecznego w organizacji zawodowej! Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 31

32 PROFITY Z BYCIA CZŁONKIEM Członkostwo w PSZN pozwala przede wszystkim na: udział w organizowanych regularnych spotkaniach promujących cele Stowarzyszenia, udział w organizowanych kursach i szkoleniach, posiadanie ułatwionego dostępu do obowiązującego prawa i fachowej literatury, współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi, prowadzenie, propagowanie i wspomaganie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznej, podejmowanie innych działań w interesie członków Stowarzyszenia, uczestniczenie w forum wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 32

33 Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 33

34 INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Powstał w 2005 roku z inicjatywy: organizacji pozarządowych oraz wyższych uczelni związanych z gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska oraz szeroko rozumianą polityką energetyczną. W ramach Instytutu współpracują ze sobą: -Organizacje pozarządowe, -5 Uczelni wyższych, strona internetowa: -Izby i Federacje zawodowe, -Licencjonowani zarządcy nieruchomości, -Rzeczoznawcy majątkowi, -Pośrednicy w obrocie nieruchomościami, -Architekci, urbaniści, syndycy masy upadłościowej, -Komornicy, audytorzy energetyczni i inne grupy zawodowe, związane z gospodarką nieruchomościami. Członkami mogą zostać osoby związane zawodowo lub przygotowujące się do pracy w sektorze szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami oraz polityki energetycznej Siedziba Instytutu mieści się w Katowicach Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 34

35 DZIAŁALNOŚD Instytutu polega głównie na organizacji praktyk zawodowych dla kandydatów na: - rzeczoznawców majątkowych, -pośredników w obrocie nieruchomościami - zarządców nieruchomości. Działalność instytutu obejmuje między innymi: - prowadzenie prac naukowych, badawczych i rozwojowych, -współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, społecznymi i finansowymi, -działalność i pomoc dydaktyczną, edukacyjną, -prowadzenie badań marketingowych rynku nieruchomości, -przygotowywanie wieloletnich strategii w zakresie gospodarki nieruchomościami, lokalnych programów rozwoju, -opracowania dotyczące efektywności inwestowania i rozwoju nieruchomości, -opracowania dotyczące prognoz wartości nieruchomości. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 35

36 PROFITY Z BYCIA CZŁONKIEM możliwość odbycia praktyk zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, współpraca z osobami i instytucjami o podobnym zakresie działania współpraca z mediami, pomoc w pozycjonowaniu stron www, udział w szkoleniach organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, dostęp do fachowej literatury. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 36

37 Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 37

38 EUROPEJSKI INSTYTU NIERUCHOMOŚCI Jest stowarzyszeniem zrzeszającym: -zarządców nieruchomości, -pośredników w obrocie nieruchomościami, -inne osoby związane z rynkiem nieruchomości. Instytut współpracuje z inżynierami budowlanymi, geodetami, rzeczoznawcami budowlanymi i majątkowymi, a także urzędami miast, uczelniami i instytucjami pozarządowymi. Siedziba Instytutu mieści się w Warszawie. Strona internetowa: Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 38

39 DZIAŁALNOŚD Instytut gromadzi informacje rynkowe, prowadzi badania i analizy tendencji i procesów rynkowych, podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i samorządności lokalnej, upowszechnianie wiedzy na temat doświadczeń krajów europejskich, prowadzenie szkoleń, kursów, organizowanie praktyk zawodowych, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i grupami zawodowymi związanymi ze sferą zainteresowań Instytutu, doradztwo inwestycyjne, podejmowanie działania na rzecz utworzenia ogólnoeuropejskiego, spójnego i dostępnego systemu wiedzy, baz danych o rynkach nieruchomości i istotnych zbiorach bibliograficznych z tego zakresu. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 39

40 JAK PRZYSTĄPID DO EIN? Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej oraz po przyjęciu uchwałą przez Zarząd Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych wspierających honorowych kandydatów na członka Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel RP, który przedstawił pisemne rekomendacje przynajmniej 3 osób i co najmniej przez 1 rok był kandydatem na członka Stowarzyszenia. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 40

41 PROFITY Z BYCIA CZŁONKIEM Udział w zebraniach, odczytach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Instytut, możliwość współpracy z doświadczonymi specjalistami z zakresu sektora nieruchomości, korzystanie z doświadczeń i efektów pracy Stowarzyszenia, przedkładanie postulatów w sprawach Stowarzyszenia, noszenie odznaki Stowarzyszenia, publikacje artykułów, prac naukowych przez Wydawnictwo Europejskiego Instytutu Nieruchomości. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 41

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Misja i cele.

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Misja i cele. Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami. Misja i cele. Arkadiusz Borek Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami Prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami Krajowa Izba Gospodarki

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa, siedziba i przedmiot działania

Nazwa, siedziba i przedmiot działania STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI ROZDZIAŁ I Nazwa, siedziba i przedmiot działania 1. Tworzy się stowarzyszenie zarejestrowane pod nazwą Dolnośląskie Stowarzyszenie Zarządców

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wciąż zmieniającego się szeroko pojętego rynku nieruchomości w Polsce staramy się, stworzyć sposobność do wymiany

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wciąż zmieniającego się szeroko pojętego rynku nieruchomości w Polsce staramy się, stworzyć sposobność do wymiany Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wciąż zmieniającego się szeroko pojętego rynku nieruchomości w Polsce staramy się, stworzyć sposobność do wymiany poglądów na temat problemowych zagadnień napotykanych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2004 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Sąsiedzi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Sąsiedzi STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ

STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą zwane dalej "Towarzystwem" jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Radia Publicznego w Polsce zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem str 1 / 10 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych (zwane dalej Stowarzyszeniem ) jest stowarzyszeniem zwykłym działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie " Stowarzyszenie Absolwentów

Bardziej szczegółowo

O CZŁONKOSTWIE W POLSKIM ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

O CZŁONKOSTWIE W POLSKIM ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO załącznik nr 6 do Protokołu z 24.11.2012 UCHWAŁA NR 3 SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO Z DNIA 24 LISTOPADA 2012 ROKU O CZŁONKOSTWIE W POLSKIM ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne l 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Kosmetologii

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW I MENEDŻERÓW TRANSPORTU SZYNOWEGO. STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity)

STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW I MENEDŻERÓW TRANSPORTU SZYNOWEGO. STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW I MENEDŻERÓW TRANSPORTU SZYNOWEGO STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW I MENEDŻERÓW TRANSPORTU SZYNOWEGO, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HYDROGRAFÓW MORSKICH RP

STATUT STOWARZYSZENIA HYDROGRAFÓW MORSKICH RP STATUT STOWARZYSZENIA HYDROGRAFÓW MORSKICH RP ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT KOŚCIUSZKI - INSTYTUT INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

INSTYTUT KOŚCIUSZKI - INSTYTUT INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ STATUT INSTYTUT KOŚCIUSZKI - INSTYTUT INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę INSTYTUT KOŚCIUSZKI - INSTYTUT INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, zwane dalej IK. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT Regionalnego Stowarzyszenia Wodociągowego z siedzibą w Olsztynie (tekst jednolity na dzień 5.04.2013 r.)

STATUT Regionalnego Stowarzyszenia Wodociągowego z siedzibą w Olsztynie (tekst jednolity na dzień 5.04.2013 r.) Regionalne Stowarzyszenie Wodociągowe 10-218 Olsztyn ul. Oficerska 16a tel.: (089)532-79-44, fax (089)533-41-41 e-mail: rsw@poczta.internetdsl.pl www.pwik.olsztyn.pl STATUT Regionalnego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: PRZYJACIÓŁ SZKOŁY I OSIEDLA WILCZE GARDŁO zwane dalej Stowarzyszeniem, zrzesza

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO. (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011) I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Relatywistyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 16 lipca 2007 r. zgłoszenia poprawne pod względem formalnym, tj. spełniające łącznie 3 kryteria podane w ogłoszeniu o naborze, zostały przekazane Radzie Działalności PoŜytku Publicznego, celem uzyskania

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Użytkowników Amatorskiej Sieci Komputerowej RajskaNet

STATUT Stowarzyszenia Użytkowników Amatorskiej Sieci Komputerowej RajskaNet STATUT Stowarzyszenia Użytkowników Amatorskiej Sieci Komputerowej RajskaNet Rozdział I. Część ogólna. 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę - "RajskaNet" Stowarzyszenie Użytkowników Amatorskiej Sieci Komputerowej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Polski Instytut Spalania, zwany dalej Instytutem, jest organizacją społeczną osób zajmujących się głównie od strony naukowej, a także

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego

Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Statut Stowarzyszenia Klub Przedsiębiorców Powiatu Grodziskiego Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury jako instytucja regulująca rynek nieruchomości. Wykonała: Monika Dziedzic

Ministerstwo Infrastruktury jako instytucja regulująca rynek nieruchomości. Wykonała: Monika Dziedzic Ministerstwo Infrastruktury jako instytucja regulująca rynek nieruchomości Wykonała: 1 Uprawnienia i licencje USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami m. in. standardy i wymogi,

Bardziej szczegółowo

Statut klubu AKTK Bystrze

Statut klubu AKTK Bystrze Statut klubu AKTK Bystrze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Akademicki Klub Turystyki Kajakowej "BYSTRZE" zwane dalej Klubem. 1. Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Stowarzyszenia TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW TSP w TARNOWIE PODGÓRNYM

S T A T U T Stowarzyszenia TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW TSP w TARNOWIE PODGÓRNYM S T A T U T Stowarzyszenia TARNOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW TSP w TARNOWIE PODGÓRNYM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie: Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców TSP w

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA YOUTH HUMAN IMPACT

STATUT STOWARZYSZENIA YOUTH HUMAN IMPACT STATUT STOWARZYSZENIA YOUTH HUMAN IMPACT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Youth Human Impact zwane dalej: STOWARZYSZENIEM jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie

Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie Domów Opieki z siedzibą w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Stowarzyszenie Domów Opieki zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB 500 ŁÓDŹ

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB 500 ŁÓDŹ STATUT STOWARZYSZENIA KLUB 500 ŁÓDŹ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie KLUB 500 ŁÓDŹ jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób regionu centralnej Polski o celach niezarobkowych.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Miłośników Dąbia i Okolic STOMIDO

Statut Stowarzyszenia Miłośników Dąbia i Okolic STOMIDO Statut Stowarzyszenia Miłośników Dąbia i Okolic STOMIDO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie STOMIDO zwane dalej Stowarzyszeniem jest samorządną organizacją osób fizycznych i prawnych. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny.

STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH. Rozdział I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. STATUT STOWRZYSZENIE SYMPATYKÓW MALCZYC I OKOLIC W MALCZYCACH Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie sympatyków Malczyc i okolic, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TAŃCA

STATUT PODLASKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TAŃCA STATUT PODLASKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW TAŃCA Stowarzyszenie nosi nazwę Podlaskie Towarzystwo Miłośników Tańca zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut. Koło Naukowe Fotografii i Grafiki Komputerowej

Statut. Koło Naukowe Fotografii i Grafiki Komputerowej Statut Koło Naukowe Fotografii i Grafiki Komputerowej Statut Koła Naukowego Fotografii i Grafiki Komputerowej Niniejszy statut został przyjęty przez założycieli Koła Naukowego Fotografii i Grafiki Komputerowej

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA REWITALIZACJI KULTURY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA REWITALIZACJI KULTURY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA REWITALIZACJI KULTURY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rewitalizacji Kultury zwane dalej Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. 2.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana

Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana Statut Stowarzyszenia Chóralnego Fletnia Pana Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Chóralne Fletnia Pana zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Katowice, 3 lutego 2010r. STATUT Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałą z dnia 3.02.2010) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych, zwane w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

STATUT Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Rolnictwa POLSOR. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Rolnictwa POLSOR. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Rolnictwa POLSOR Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKIE STOWARZYSZENIE OBSŁUGI ROLNICTWA POLSOR. W dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KIERUNEK PODKARPACIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kierunek Podkarpacie i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO. Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO WILKI CHWASZCZYNO Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 1. Uczniowski Klub Sportowy Wilki Chwaszczyno zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA

TEKST JEDNOLITY STATUT STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wynikające z uchwały Nr 36/V/SGPEP/2003 V Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z dnia 15.10.2003 r. STATUT STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTASI USKOK. Rozdział I Nazwa, siedziba i teren działania

STATUT KLUBU TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTASI USKOK. Rozdział I Nazwa, siedziba i teren działania STATUT KLUBU TURYSTYKI KAJAKOWEJ PTASI USKOK Rozdział I Nazwa, siedziba i teren działania 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Turystyki Kajakowej Ptasi Uskok zwane dalej w skrócie klubem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PASTORALISTÓW

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PASTORALISTÓW S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PASTORALISTÓW ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów. 2. Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZ DOM - RZESZÓW"

STATUT STOWARZYSZENIA NASZ DOM - RZESZÓW STATUT STOWARZYSZENIA NASZ DOM - RZESZÓW" Rozdział I 1 2 1. Stowarzyszenie Nasz Dom - Rzeszów" jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem powołanym dla celów niezarobkowych. 2. Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO /Tekst jednolity przyjęty Postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej jest autonomicznym podmiotem działającym na rzecz integracji i rozwoju pomocy społecznej.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

ZASADY CZŁONKOSTWA W FEDERACJI MAZOWIA

ZASADY CZŁONKOSTWA W FEDERACJI MAZOWIA ZASADY CZŁONKOSTWA W FEDERACJI MAZOWIA Federacja MAZOWIA skupia różne organizacje pozarządowe realizujące duże projekty i ogólnopolskie kampanie oraz działające lokalnie wśród małych społeczności. Nasze

Bardziej szczegółowo

STATUT. Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich

STATUT. Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich STATUT Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich 1 1. Śląski Klub Golfowy w Siemianowicach Śląskich, zwany dalej Klubem, jest dobrowolnym, samorządnym iotrwałym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Zwykłe Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.

Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Statut Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba. Art. 1 Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Sejmikiem", stanowi związek stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BIAŁYCH MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH BIAŁE MUROWANIE

STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BIAŁYCH MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH BIAŁE MUROWANIE STATUT STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW BIAŁYCH MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH BIAŁE MUROWANIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie Producentów Białych Materiałów Ściennych Białe murowanie, w skrócie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS

STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS EPGD SPOTTERS STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS Uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 27 marca 2013 r. Marzec 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie EPGD SPOTTERS, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STATUT IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty uchwałą nr 2 I Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie Statutu Izby Architektów w dniu 19 stycznia 2002r. z późniejszymi zmianami. TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ZARZADCÓW I ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI W KRAKOWIE STATUT

STOWARZYSZENIE ZARZADCÓW I ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI W KRAKOWIE STATUT STOWARZYSZENIE ZARZADCÓW I ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI W KRAKOWIE STATUT Rozdział I Nazwa, godło, siedziba, teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia 1 Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i opiera swoją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

REGULAMIN STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB Strona 1 Regulamin BMW M Power club Toruń REGULAMIN STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie BMW M Power Club ma osobowość prawną i jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Mamy Czas. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa Stowarzyszenia, logo, osobowość prawna

STATUT. Stowarzyszenia Mamy Czas. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa Stowarzyszenia, logo, osobowość prawna Tekst Jednolity STATUT Stowarzyszenia Mamy Czas Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa Stowarzyszenia, logo, osobowość prawna 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Mamy Czas. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W PRZEMYŚLU RADOSNA JESIEŃ. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Przemyślu Radosna

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU MIELECKIEGO

STATUT FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU MIELECKIEGO STATUT FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU MIELECKIEGO ( TEKST JEDNOLITY) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mieleckiego, zwane dalej Forum jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Metropolia Dzieci, zwana dalej: Fundacją, ustanowiona przez: Agnieszkę Błażewicz i Ewelinę Ewertowską, zwane dalej: Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej I. Postanowienia ogólne Art. 1 Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach tworzy się stowarzyszenie Ośrodek Współpracy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeczpospolita Obywatelska. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA Rzeczpospolita Obywatelska. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 STATUT STOWARZYSZENIA Rzeczpospolita Obywatelska Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją działającą na podstawie prawa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW REKREACYJNO TURYSTYCZNYCH

STATUT STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW REKREACYJNO TURYSTYCZNYCH STATUT STOWARZYSZENIA ZARZĄDCÓW OBIEKTÓW REKREACYJNO TURYSTYCZNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Zarządców Obiektów Rekreacyjno Turystycznych w skrócie Stowarzyszenie SZORT zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK

STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK STATUT STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO FOTOBZIK 1 Rozdział I Przepisy ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Fotograficzne Fotobzik zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI TWÓRCÓW DZIEŁ NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH KOPIPOL Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

S T A T U T STOWARZYSZENIA ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI TWÓRCÓW DZIEŁ NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH KOPIPOL Z SIEDZIBĄ W KIELCACH S T A T U T STOWARZYSZENIA ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI TWÓRCÓW DZIEŁ NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH KOPIPOL Z SIEDZIBĄ W KIELCACH Kielce 2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Zbiorowego

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI

STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PRZEGINI STATUT GMINNEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO W PRZEGINI 1 Gminny Szkolny Związek Sportowy jest powszechnym, społecznym, samorządnym stowarzyszeniem sportowo-wychowawczym uczniów, nauczycieli, rodziców

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT STUDENCKIEGO KLUBU KAJAKOWEGO MORZKULC

STATUT STUDENCKIEGO KLUBU KAJAKOWEGO MORZKULC STATUT STUDENCKIEGO KLUBU KAJAKOWEGO MORZKULC Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Studencki Klub Kajakowy Morzkulc jest klubem międzyuczelnianym działającym na terenie Trójmiasta i okolic. 2 Siedziba Klubu

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem,

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia Wesoła54

Statut. Stowarzyszenia Wesoła54 Statut Stowarzyszenia Wesoła54 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WESOŁA54 zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Kościelnego prawa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo

STATUT. Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo STATUT Stowarzyszenia Kulturalno-Artystycznego Gminy Dopiewo Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne Gminy Dopiewo i zwane jest w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ

STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr 2/10 z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia statutu stowarzyszenia pn. Sieradzkie Stowarzyszenie Ludzi z Pasją STATUT SIERADZKIEGO STOWARZYSZENIA LUDZI Z PASJĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych I. Postanowienia Ogólne 1. 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Krajowego Stowarzyszenia Funduszy

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM Z OBRZĘKIEM NACZYNIORUCHOWYM

TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM Z OBRZĘKIEM NACZYNIORUCHOWYM TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM Z OBRZĘKIEM NACZYNIORUCHOWYM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę BMW M Power Club nazywany w dalszym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNYCH BIEGACZY FALSTART CHRZANÓW

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNYCH BIEGACZY FALSTART CHRZANÓW Chrzanów, 19.07.2010 r. STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWNYCH BIEGACZY FALSTART CHRZANÓW Rozdział I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Aktywnych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Żółto-Czarni z dnia 27 lutego 2010 roku

STATUT Stowarzyszenia Żółto-Czarni z dnia 27 lutego 2010 roku STATUT Stowarzyszenia Żółto-Czarni z dnia 27 lutego 2010 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Żółto-Czarni w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Kurs Licencyjny Zarządca Nieruchomości oraz Pośrednik w obrocie nieruchomościami - minimum programowe F PPRN

Kurs Licencyjny Zarządca Nieruchomości oraz Pośrednik w obrocie nieruchomościami - minimum programowe F PPRN Kurs Licencyjny Zarządca Nieruchomości oraz Pośrednik w obrocie - minimum programowe F PPRN Informacje o usłudze Numer usługi 206/08/0/8303/580 Cena netto 0,00 zł Cena brutto 500,00 zł Cena netto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo