Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 1"

Transkrypt

1 Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 1

2 Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości Jest związkiem stowarzyszeń i innych organizacji o celach nie zarobkowych zajmujących się zarządzaniem, administrowaniem, pośrednictwem i wyceną nieruchomości sektora państwowego, samorządowego, spółdzielczego i prywatnego. Rok powstania: 1998 Strona internetowa: Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 2

3 KOGO ZRZESZA PFOZiAN? Federacja zrzesza ponad 3000 firm zarządzających nieruchomościami o różnych formach organizacyjnych, a mianowicie: jednostki i zakłady budżetowe Gmin, spółki prawa handlowego, spółdzielnie mieszkaniowe, firmy zarządzające wspólnotami mieszkaniowymi. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 3

4 W skład Federacji wchodzą 34 Stowarzyszenia Zarządców i Pośredników w obrocie nieruchomościami, jak również: 4 regionalne związki rewizyjne Spółdzielni Mieszkaniowych Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami posiadająca grupowy system jakości wg normy europejskiej ISO 9001 : 2000 Centralny Związek Rewizyjny SM Unia Spółdzielców. Członkami honorowymi są: Prezydenci i Burmistrzowie 32 miast. Federacja zrzesza 2 Instytuty specjalistyczne w Gdańsku i Katowicach. Ponadto współpracuje z 10 uczelniami wyższymi z terenu całej Polski. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 4

5 DZIAŁALNOŚD PFOZiAN Skupia się na: doradztwie organizacyjnym i merytorycznym, szkoleniach specjalistycznych podnoszących kwalifikacje zarządców i pośredników, praktykach zawodowych uprawniających do uzyskania licencji państwowej zarządcy i pośrednika w obrocie nieruchomościami, przygotowaniu do zawodu audytora energetycznego tworzącego świadectwa dla budynków i lokali, uczestniczeniu czynnym z głosem doradczym w pracach sejmowej komisji infrastruktury, czynnej współpracy z Departamentami branżowymi Ministerstwa Infrastruktury. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 5

6 KTO MOŻE STAD SIĘ CZŁONKIEM? Członkowie Federacji dzielą się na: 1. Członków zwyczajnych 2. Członków wspierających Członkiem zwyczajnym Federacji może być: - stowarzyszenie, lub - inna osoba prawna o celach nie zarobkowych, prowadząca działalność w zakresie zarządzania, administrowania, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także wycen i szacowania nieruchomości. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 6

7 Członkiem wspierającym może być: - osoba prawna popierająca działalność Federacji, lub -posiadająca osobowość prawną organizacja promowana przez Federację. Warunki przystąpienia: - złożenie deklaracji o przystąpieniu, - podjęcie uchwały przez Zarząd Federacji o przyjęciu członka do PFOZiAN. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 7

8 PROFITY Z BYCIA CZŁONKIEM Ta wielka już teraz organizacja jest w stanie: - wpływać na kierunki zmian legislacyjnych w gospodarce mieszkaniowej, - kształtować stosunki miedzy wszystkimi organizacjami działającymi na rynku nieruchomości. Członkowie Federacji połączyli swe działania w celu wypracowania stanowiska w szczególnie newralgicznych dla gospodarki mieszkaniowej problemach. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 8

9 Problemy te to m.in.: zasady polityki mieszkaniowej w gminach, dostosowanie sprawozdawczości okresowej do zmienionych warunków ekonomicznych ich funkcjonowania, opracowanie zasad współpracy z dostawcami mediów komunalnych, opracowanie jednolitego pakietu ubezpieczeniowego dla budynków i lokali, zasady inwentaryzacji i przeglądów technicznych budynków oraz ustalenia krytycznego momentu remontu, programy szkoleń specjalistycznych i warsztatów, metody prowadzenia zarządu i administrowania wspólnot mieszkaniowych. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 9

10 Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 10

11 Polska Federacja Zarządców Nieruchomości Federacja jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń zarządców nieruchomości. Jest organizacją społeczną, działającą z upoważnienia, na rzecz i w interesie sfederowanych stowarzyszeń. Rok powstania: 2004 Strona internetowa: Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 11

12 KOGO ZRZESZA PFZN? Federacja zrzesza obecnie 16 stowarzyszeń zarządców nieruchomości z różnych miast Polski. Federacja jest otwarta na przyjmowanie tak nowo tworzonych, jak też już zarejestrowanych stowarzyszeń. Główny akcent kładziony jest na pomoc dla zarządców, którzy już posiadają licencję, i zrzeszają się w stowarzyszeniach należących do PFZN. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 12

13 DZIAŁALNOŚD PFZN profesjonalizacja obsługi rynku nieruchomości w zakresie zarządzania, dbałość o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi zawodu zarządcy nieruchomości, reprezentowanie członków Federacji wobec organów i instytucji centralnych oraz samorządowych, a także na forum międzynarodowym w zakresie realizacji celów przewidzianych statutem, doskonalenie systemu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc dla stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji, integracja środowiska zarządców nieruchomości. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 13

14 KTO MOŻE STAD SIĘ CZŁONKIEM? Członkowie Federacji dzielą się na: 1. Członków zwyczajnych 2. Członków wspierających Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. Członkiem wspierającym może być osoba prawna popierająca działalność Federacji. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 14

15 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA: Podstawę przyjęcia w poczet Członków zwyczajnych stanowi uchwała Zarządu, wydawana na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydata Zarządowi Federacji, tj: 1. pisemnej deklaracji przystąpienia do Federacji, 2. pisemnego oświadczenia o akceptacji statutu Federacji, 3. statutu stowarzyszenia ubiegającego się o przyjęcie. Członkowie zwyczajni muszą terminowo wnosić składkę członkowską. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 15

16 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA: Status Członka wspierającego nadaje Zarząd, w formie uchwały, po zapoznaniu się z charakterem i rodzajem działalności zainteresowanej osoby prawnej oraz po złożeniu przez nią na piśmie deklaracji członkowskiej i po wniesieniu opłaty wpisowej w wysokości ustalonej przez Zarząd. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 16

17 PROFITY Z BYCIA CZŁONKIEM To przede wszystkim udział i korzystanie z realizowanych przez Federację celów, poprzez: działania na rzecz rozwoju zarządzania nieruchomościami, organizowanie zjazdów, konferencji oraz praktyk zawodowych, wydawanie publikacji i organizację szkoleń współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 17

18 PROFITY CD propagowanie nowych technologii w budownictwie poprawiających warunki eksploatacji nieruchomości, organizowanie i prowadzenie doradztwa prawnego, ekonomicznego, technicznego i organizacyjnego, współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, udział w pracach organizacji międzynarodowych, współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli innych zawodów działających na rynku nieruchomości. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 18

19 Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 19

20 Polska Federacja Rynku Nieruchomości Polska Federacja Rynku Nieruchomości (PFRN) jest dobrowolnym związkiem samorządnych organizacji posiadających osobowość prawną Rok powstania: 1995 do lutego 1997r. działała pod nazwą Polska Federacja Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Strona internetowa: Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 20

21 KOGO ZRZESZA PFRN W chwili obecnej PFRN działa na rzecz i w interesie : - 24 regionalnych stowarzyszeń pośredników - ponad 300 zarządców nieruchomości. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jej władz naczelnych jest miasto Warszawa. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 21

22 DZIAŁALNOŚD PFRN działanie na rzecz rozwoju zawodów związanych ze specjalistyczną obsługą rynku nieruchomości, integracja środowisk specjalistów rynku nieruchomości, ochrona praw zawodowych i podnoszenie rangi zawodów zajmujących się profesjonalną obsługą rynku nieruchomości, Formułowanie, kształtowanie zasad etyki zawodowej na rynku nieruchomości, kontrola ich przestrzegania, Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 22

23 DZIAŁALNOŚD PFRN CD działania umożliwiające ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej specjalistów rynku nieruchomości, ochrona prawa własności, działanie na rzecz wzmacniania sfederowanych, w szczególności regionalnych stowarzyszeń, działanie na rzecz standaryzacji usług na rynku nieruchomości, działanie na rzecz rozwoju umiejętności doradczych wśród pośredników i zarządców. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 23

24 KTO MOŻE STAD SIĘ CZŁONKIEM Członkowie Federacji dzielą się na: 1. członków zwyczajnych, 2.członków wspierających, 3.członków kandydatów 4.członków honorowych. Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie krajowe lub regionalne posiadające osobowość prawną, skupiające grupy zawodowe specjalistów rynku nieruchomości, Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, popierająca działalność Federacji, po przedstawieniu pisemnego wniosku i przyjęciu przez Radę Krajową, Członkiem kandydatem jest Stowarzyszenie, które nie spełnia wszystkich warunków koniecznych do nadania członkostwa zwyczajnego Przez okres jednego roku ma za zadanie spełnić on wymagania statutowe Federacji, Tytuł członka honorowego nadawany jest osobom prawnym i fizycznym, szczególnie zasłużonym dla działalności i rozwoju Federacji. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 24

25 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA Stowarzyszenie ubiegające się o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych składa do Zarządu Federacji wniosek o przyjęcie obejmujący między innymi: a) opis stowarzyszenia i jego dotychczasowej działalności c) odpis statutu; d) listę członków; e) deklarację o woli przystąpienia wraz z oświadczeniem o przestrzeganiu statutu PFRN; g) bilans roczny za ostatni rok obrachunkowy; h) oświadczenie, że Stowarzyszenie nie jest członkiem innej federacji prowadzącej działalność choćby częściowo tożsamą z działalnością Federacji. Składki członkowskie są naliczane i wymagalne poczynając od miesiąca, w którym nastąpiło przyjęcie członka Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 25

26 PROFITY Z BYCIA CZŁONKIEM możliwość podejmowania wspólnych działań wraz ze Stowarzyszeniami, a także wyrażania opinii na tematy wykraczające poza obszar jednego regionu, Federacja jest wyłącznym organizatorem kursów CCIM (prestiżowy tytuł Dyplomowanego Specjalisty Komercyjnych Inwestycji) i egzaminów w Polsce, w oparciu o porozumienie podpisane z Instytutem CCIM z Chicago, Reprezentowanie członków wobec organów i instytucji centralnych i na forum międzynarodowym, Możliwość współpracy międzynarodowej między innymi z CEPI (Europejska Rada Nieruchomości), CEREAN (Porozumienia Stowarzyszeń Rynków Nieruchomości Europy Środkowej), ICREA (Międzynarodowy Alians Stowarzyszeń Rynku Nieruchomości) i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Federacja pomaga swoim członkom dostarczać tanie i efektywne narzędzie komunikacja z klientami poprzez doskonale wypromowany, ogólnopolski portal internetowy. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 26

27 WYBRANE Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 27

28 POMORSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI Powstało w 2002 roku na bazie Pomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, który był pierwszym regionalnym stowarzyszeniem zarządców nieruchomości w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Siedzibą PSZN jest miasto Gdańsk. Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości grupuje w swoich szeregach głównie prywatnych przedsiębiorców i menadżerów firm zarządzających nieruchomościami sektora mieszkalnego i niemieszkalnego. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 28

29 KOGO ZRZESZA PSZN? Stowarzyszenie zrzesza 69 licencjonowanych zarządców nieruchomości z Trójmiasta i okolic. DZIAŁALNOŚD PSZN Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest kształtowanie wizerunku zarządcy nieruchomości jako osoby w pełni profesjonalnej, odpowiedzialnej i uczciwej. Osoby budzącej szacunek i zaufanie klientów Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 29

30 DZIAŁALNOŚD CD prowadzenie działalności oświatowej w celu podnoszenia kwalifikacji, wpływanie na rzecz poprawy jakości życia osób zamieszkałych na terenie działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego, tworzenie jednolitych reguł działalności i postępowania zarządców poprzez ustalenie, a następnie nadzór nad przestrzeganiem standardów i zasad etyki zawodowej, uczestnictwo w pracach organów stanowiących akty prawne, ochronę i reprezentowanie interesów całej grupy zawodowej oraz współpracę z organizacjami zrzeszającymi innych przedstawicieli zawodów związanych z rynkiem nieruchomości. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 30

31 JAK PRZYSTĄPID DO PSZN? Trzeba być zarządcą nieruchomości! Ale także należy spełnić wymogi formalne : 1. złożyć, na ręce Zarządu, pisemną deklarację o chęci przystąpienia do Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Gdańsku, 2. otrzymać rekomendacje dwóch członków Zarządu. oraz 1. Zapoznać się ze Statutem PSZN w Gdańsku, 2. Zapoznać się ze Standardami Zarządców Nieruchomości przyjętymi i obowiązującymi w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, której PSZN jest członkiem, 3. Przestrzegać ww Standardów w pracy zawodowej. Mieć chęć do działania społecznego w organizacji zawodowej! Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 31

32 PROFITY Z BYCIA CZŁONKIEM Członkostwo w PSZN pozwala przede wszystkim na: udział w organizowanych regularnych spotkaniach promujących cele Stowarzyszenia, udział w organizowanych kursach i szkoleniach, posiadanie ułatwionego dostępu do obowiązującego prawa i fachowej literatury, współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi, prowadzenie, propagowanie i wspomaganie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznej, podejmowanie innych działań w interesie członków Stowarzyszenia, uczestniczenie w forum wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 32

33 Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 33

34 INSTYTUT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Powstał w 2005 roku z inicjatywy: organizacji pozarządowych oraz wyższych uczelni związanych z gospodarką nieruchomościami, ochroną środowiska oraz szeroko rozumianą polityką energetyczną. W ramach Instytutu współpracują ze sobą: -Organizacje pozarządowe, -5 Uczelni wyższych, strona internetowa: -Izby i Federacje zawodowe, -Licencjonowani zarządcy nieruchomości, -Rzeczoznawcy majątkowi, -Pośrednicy w obrocie nieruchomościami, -Architekci, urbaniści, syndycy masy upadłościowej, -Komornicy, audytorzy energetyczni i inne grupy zawodowe, związane z gospodarką nieruchomościami. Członkami mogą zostać osoby związane zawodowo lub przygotowujące się do pracy w sektorze szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami oraz polityki energetycznej Siedziba Instytutu mieści się w Katowicach Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 34

35 DZIAŁALNOŚD Instytutu polega głównie na organizacji praktyk zawodowych dla kandydatów na: - rzeczoznawców majątkowych, -pośredników w obrocie nieruchomościami - zarządców nieruchomości. Działalność instytutu obejmuje między innymi: - prowadzenie prac naukowych, badawczych i rozwojowych, -współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, społecznymi i finansowymi, -działalność i pomoc dydaktyczną, edukacyjną, -prowadzenie badań marketingowych rynku nieruchomości, -przygotowywanie wieloletnich strategii w zakresie gospodarki nieruchomościami, lokalnych programów rozwoju, -opracowania dotyczące efektywności inwestowania i rozwoju nieruchomości, -opracowania dotyczące prognoz wartości nieruchomości. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 35

36 PROFITY Z BYCIA CZŁONKIEM możliwość odbycia praktyk zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, współpraca z osobami i instytucjami o podobnym zakresie działania współpraca z mediami, pomoc w pozycjonowaniu stron www, udział w szkoleniach organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, dostęp do fachowej literatury. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 36

37 Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 37

38 EUROPEJSKI INSTYTU NIERUCHOMOŚCI Jest stowarzyszeniem zrzeszającym: -zarządców nieruchomości, -pośredników w obrocie nieruchomościami, -inne osoby związane z rynkiem nieruchomości. Instytut współpracuje z inżynierami budowlanymi, geodetami, rzeczoznawcami budowlanymi i majątkowymi, a także urzędami miast, uczelniami i instytucjami pozarządowymi. Siedziba Instytutu mieści się w Warszawie. Strona internetowa: Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 38

39 DZIAŁALNOŚD Instytut gromadzi informacje rynkowe, prowadzi badania i analizy tendencji i procesów rynkowych, podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i samorządności lokalnej, upowszechnianie wiedzy na temat doświadczeń krajów europejskich, prowadzenie szkoleń, kursów, organizowanie praktyk zawodowych, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami i grupami zawodowymi związanymi ze sferą zainteresowań Instytutu, doradztwo inwestycyjne, podejmowanie działania na rzecz utworzenia ogólnoeuropejskiego, spójnego i dostępnego systemu wiedzy, baz danych o rynkach nieruchomości i istotnych zbiorach bibliograficznych z tego zakresu. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 39

40 JAK PRZYSTĄPID DO EIN? Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej oraz po przyjęciu uchwałą przez Zarząd Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych wspierających honorowych kandydatów na członka Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel RP, który przedstawił pisemne rekomendacje przynajmniej 3 osób i co najmniej przez 1 rok był kandydatem na członka Stowarzyszenia. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 40

41 PROFITY Z BYCIA CZŁONKIEM Udział w zebraniach, odczytach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Instytut, możliwość współpracy z doświadczonymi specjalistami z zakresu sektora nieruchomości, korzystanie z doświadczeń i efektów pracy Stowarzyszenia, przedkładanie postulatów w sprawach Stowarzyszenia, noszenie odznaki Stowarzyszenia, publikacje artykułów, prac naukowych przez Wydawnictwo Europejskiego Instytutu Nieruchomości. Anna Traczuk, Korneliai Łukaszewska, II MSU 41

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne: 1. Krajowa Izba Gospodarcza Efektywności Energetycznej zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności STATUT Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, w skrócie

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne.

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne. Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO I Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

msp.krakow.pl 34 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW czerwiec 2008

msp.krakow.pl 34 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW czerwiec 2008 msp.krakow.pl 34 czerwiec 2008 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wydział Podatków i Opłat Renta a prowadzenie działalności gospodarczej 34 czerwiec 2008 msp.krakow.pl SPIS TREŚCI ELEMANTARZ

Bardziej szczegółowo

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji zawarta w dniu 16 maja 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Ośrodek Innowacji i Rozwoju Technologii IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jednostka

Bardziej szczegółowo

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3 Załącznik do uchwały Nr 3 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 22.04.2010 r. STATUT ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH I. Postanowienia ogólne Artykuł 1 1. Związek Banków Polskich, zwany dalej Związkiem",

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN STATUT ZWIĄZKU PODHALAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związek Podhalan w Polsce, zwany w dalszym ciągu Związkiem jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE l. 1. Stowarzyszenie nazwane STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNO REHABILITACYJNE OSÓB

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo