Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM 1 Definicje Zwroty użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Operator (Optolan) - Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną pod numerem KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, oraz wpisaną pod numerem 9746 do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP , REGON oraz kapitał zakładowy zł. 2. Użytkownik - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, utworzona zgodnie z przepisami prawa osoba prawna lub utworzona zgodnie z przepisami prawa posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie Usług. 3. Lista połączeń (Biling) - szczegółowy wykaz Usług zrealizowanych na rzecz Użytkownika. 4. Cennik szczegółowy wykaz cen za połączenia wychodzące realizowane przez Użytkownika oraz szczegółowy wykaz cen za usługi i urządzenia, które posiada w swojej ofercie OPTOLAN, stanowiący integralną część Regulaminu; aktualny Cennik dostępny jest na stronie 5. Usługi - wymienione w Cenniku usługi, w tym Usługa Telefoni Internetowej I- KOM; zasady działania oraz szczegółowy opis Usługi zawarte są na stronie 6. Konto Użytkownika - konto zakładane dla Użytkownika w celu korzystania z usług Optolan, dostępne po zalogowaniu poprzez Panel Użytkownika dostępny pod adresem https://www.voip.optolan.pl. Użytkownik poprzez Konto Użytkownika ma możliwość tworzenia dowolnej liczby kont usług oferowanych przez OPTOLAN. Operator może zablokować lub usunąć Konto Użytkownika w przypadku zaistnienia zdarzeń określonych w niniejszym regulaminie lub nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu. 7. Login - indywidualne oznaczenie Użytkownika przypisane do Konta Użytkownika w sieci Optolan, którym posługuje się on korzystając z Usług oraz do dostępu do Panela Użytkownika. 8. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia korzystania z Usług oraz dostępu do Panela Użytkownika.

2 9. Panel Użytkownika - panel konfiguracyjny zlokalizowany pod adresem https://www.voip.optolan.pl pozwalający Użytkownikowi na dokonywanie zmian konfiguracyjnych Usług w ramach udostępnionego konta i w zakresie ustalonym przez Operatora. Panel Użytkownika umożliwia również Użytkownikowi dostęp do rejestru zrealizowanych przez Użytkownika połączeń, doładowania konta, podgląd i możliwość wydruku wystawionych Faktur VAT, jak również należnych Operatorowi i przez niego zaksięgowanych a dokonanych przez Użytkownika płatności. Połączenie z Panelem Użytkownika może odbywać się z wykorzystaniem szyfrowanej transmisji SSL. 10. Zlecenie Świadczenia Usług - żądanie przez Użytkownika uaktywnienia interesującej go Usługi, po uprzednim zalogowaniu się na konto Użytkownika - poprzez Panel użytkownika: oraz uregulowania z góry płatności za daną Usługę (PRE-PAID). 11. Faktura - faktura VAT, dokument księgowy wystawiany przez Operatora zgodnie z przepisami prawa. 12. Numer telefonu numer telefonu udostępniony Użytkownikowi przez Dostawcę, zgodny z Zasadami Numeracji Krajowej obowiązującymi w Polsce. Ważność zakupionego numeru PSTN wynosi 30 dni od daty zakupu. Przydzielony Numer Telefonu zastaje deaktywowany, jeżeli środki dostępne na Koncie Usługi Użytkownika są mniejsze niż miesięczna opłata za utrzymanie danego Numeru Telefonu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wpłacił za dalsze utrzymanie Numeru Telefonu Operator ma prawo przydzielić dany Numer Telefonu innemu Użytkownikowi. Każdy Użytkownik może samodzielnie usunąć Numer Telefonu przypisany do danego konta Usługi. 13. Konto Usługi - konto rozliczeniowe Użytkownika, założone przez Użytkownika w celu korzystania z usług Optolan. Konto Usługi może być: aktywne, zablokowane lub usunięte. Gdy Konto Usługi jest aktywne Operator utrzymuje gotowość świadczenia danej Usługi Użytkownikowi. Operator może zablokować lub usunąć konto Usługi w przypadku zaistnienia zdarzeń określonych w niniejszym regulaminie lub nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Użytkownik może mieć jednocześnie dwa nieaktywne konta Usług. Dodatkowe konta Użytkownik może aktywować tylko wtedy, gdy liczba nieaktywnych kont jest mniejsza niż dwa. 14. Blokada konta Usługi może dotyczyć dowolnego konta Usługi i oznacza częściowe lub całkowite ograniczenia w świadczeniu Usługi, nakładane przez Operatora na Użytkownika. Blokada może być nałożona w przypadku zaistnienia zdarzeń określonych w niniejszym Regulaminie lub nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu. 15. Doładowanie Konta wpłata pieniężna dokonana przez Użytkownika na rzecz Operatora i zaksięgowana na rachunku bankowym Operatora bądź zarejestrowana przez partnera Operatora obsługującego wpłaty elektroniczne. Doładowanie Konta jest przypisane do Konta Usługi. Dokonując Doładowania Konta Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie przez Operatora usług zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz Cennikiem.

3 16. Saldo Konta - określony w polskich złotych limit do wykorzystania przez Użytkownika na korzystanie z Usług. 17. Terminal Końcowy VoIP - odpowiednio skonfigurowane końcowe urządzenie VoIP znajdujące się u klienta, pozwalające na korzystanie z usług I-KOM. 18. Regulamin - niniejszy regulamin. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z Usługi, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym. 2. OPTOLAN świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz Cenniku. 3. Zlecenie przez Użytkownika świadczenia usług przez OPTOLAN jest tożsame z zapoznaniem się przez Użytkownika z obowiązującym Regulaminem i Cennikiem oraz zaakceptowania postanowień tam zawartych w całości, bez zastrzeżeń. 4. Świadczenie przez OPTOLAN Usługi na rzecz Użytkownika wymaga jednoczesnego spełnienia poniższych warunków: 4.1. posiadania przez Użytkownika Loginu, 4.2. złożenia przez Użytkownika Zlecenia świadczenia usług, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu oraz Cennika Posiadanie funkcjonującego konta podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 5. OPTOLAN zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usługi I-KOM w przypadku, gdy: 5.1. Użytkownik nie spełnił warunków określonych w pkt. 4 2 niniejszego Regulaminu, 5.2. nie istnieją warunki techniczne zapewniające korzystanie z Usługi przez Abonenta lub braku możliwości zapewnienia ich należytej jakości, 5.3. Użytkownik nie opłacił Usługi, 5.4. Użytkownik dokonywał lub dokonuje prób wejścia lub włamania się do zasobów informatycznych będących w posiadaniu Operatora oraz innych osób lub instytucji,

4 5.5. Użytkownik podejmował lub podejmuje działania, które mogą uszkodzić infrastrukturę telekomunikacyjną służącą OPTOLAN do świadczenia jakichkolwiek usług, w tym usług telekomunikacyjnych, 5.6. Użytkownik naruszył lub narusza prywatność innego Użytkownika korzystającego z jakichkolwiek usług świadczonych przez OPTOLAN, 5.7. Użytkownik w sposób rażący naruszył lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Ocena charakteru naruszenia należy do OPTOLAN Konto podane w formularzu rejestracyjnym nie jest aktywne i nie ma możliwości kontaktu z Użytkownikiem przez wspomniany adres Wysokość opłat za usługi określa Cennik. 7. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Cennikiem przed złożeniem Zlecenia na Usługi. 8. Cennik zawierający aktualne ceny jest dostępny pod adresem 9. O zmianach Cennika Operator powiadamia Użytkownika poprzez zamieszczenie aktualnego Cennika na stronach 10. Zmiany postanowień Regulaminu dokonuje się poprzez zamieszczenie aktualnego Regulaminu na stronach 11. Zmienione w trybie opisanym w ustępach poprzedzających postanowienia Regulaminu oraz Cennika wiążą Użytkownika, jeśli Użytkownik nie wypowie Zlecenia w najbliższym okresie wypowiedzenia. 3 ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu i Cennika 2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji swoich danych teleadresowych, poprzez Panel Użytkownika, dostępny pod adresem https://www.voip.optolan.pl. 3. Użytkownik jest zobowiązany powiadomić Operatora o braku wystawionej Faktury VAT, bądź o braku zaksięgowaniu przez Operatora wpłaconej przez niego kwoty, błędnie wystawionej Fakturze VAT, po upływie terminu przewidzianego do wykonania tych czynności, a w przypadku błędów w wystawionej fakturze VAT w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. 4 OPŁATY I INNE POSTANOWIENIA

5 1. Opłaty za świadczenie Usługi I-KOM przez Operatora są pobierane w systemie PRE-PAID (płatność z góry), co oznacza iż OPTOLAN świadczy na rzecz Użytkownika Usługi wyłącznie do chwili wykorzystania przez Użytkownika kwoty na poczet Usługi I-KOM. 2. Wszelkie należności za Usługi płatne są przelewem na rachunek bankowy Operatora podany po zalogowaniu w Panelu Użytkownika. 3. Płatności on-line obsługuje firma zewnętrzna zgodnie z ich regulaminem dostępnym na stronie internetowej partnera. 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności Użytkownika na rachunek bankowy Operatora lub w przypadku płatności on-line na rachunek bankowy partnera o którym mowa w pkt Opłaty abonamentowe za świadczone usługi pobierane są automatycznie w cyklu miesięcznym z salda konta tak długo do póki oraz saldo konta jest wystarczające na jej pobranie. 6. Operator świadczy Usługi na rzecz Użytkownika wyłącznie do chwili utrzymania w systemie aktywnych kont Usług oferowanych przez OPTOLAN. 7. Operator ma prawo natychmiastowego wstrzymania świadczenia Usługi i/lub zablokowania Konta Użytkownika, w razie zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w pkt Faktury VAT dokumentujące wpłatę na poczet Usług w systemie wystawiane są na koniec miesiąca kalendarzowego i udostępniane w Panelu Użytkownika po zalogowaniu się na https://www.voip.optolan.pl w zakładce Faktury VAT do 7 dnia miesiąca następnego po miesiącu kalendarzowym. Kwota faktury VAT jest sumą wszystkich wpłat dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym. 9. Operator wystawia Faktury VAT bez podpisu wystawcy i odbiorcy, a Użytkownik wyraża na to zgodę. 10. Faktura VAT wystawiona w sposób określony w pkt. 9 4 nie jest fakturą elektroniczną. Zarówno po stronie Wystawcy jak i Odbiorcy istnieje postać drukowana dokumentu, zmienia się tylko sposób dostarczania wystawionej przez Operatora Faktury VAT. Operator może na zlecenie Użytkownika wystawić i doręczyć duplikat Faktury VAT. 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawem wykorzystanie otrzymanej Faktury VAT, w szczególności zabronione jest: drukowanie więcej niż jednego egzemplarza otrzymanego dokumentu, powielanie, kopiowanie Faktury VAT czy zmiana treści dokumentu. 12. Wszelkie należności za Usługi płatne są w sposób, w wysokości i na zasadach określonych w Cenniku. 13. Wpłacone przez Użytkownika kwoty nie są zwracane.

6 14. Zlecenie świadczenia Usług jest składane przez Użytkownika poprzez zalogowanie się Użytkownika na Konto Użytkownika do Panelu Użytkownika prawidłowym Loginem i Hasłem, wybór interesującej go Usługi OPTOLAN oraz jej opłacenie zgodnie z Cennikiem i zgodnie z zasadami określonymi w pkt Operator zaprzestaje świadczenia na rzecz Użytkownika danej Usługi z dniem wykorzystania przez Użytkownika opłaty zapłaconej na poczet tejże Usługi i braku wpłaty na poczet kontynuacji Usługi. 16. Lista połączeń (Biling) jest dostępny dla Użytkownika, po uprzednim zalogowaniu się na Konto Użytkownika poprawnym Loginem oraz Hasłem. 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA OPTOLAN I REKLAMACJE 1. Operator OPTOLAN ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług na zasadach określonych przepisami prawa. OPTOLAN nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. OPTOLAN nie odpowiada za korzystanie z Usług przez osoby trzecie przy wykorzystaniu poprawnego Loginu i Hasła Użytkownika. OPTOLAN nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z podaniem niepoprawnych, nieścisłych lub nieprawdziwych danych przy dokonywaniu opłat za Usługę. 2. OPTOLAN nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wynikające z faktu niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców oraz sieci Internet. 3. OPTOLAN nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług jeżeli jest to związane z niską przepustowością łącza Internetowego pomiędzy platformą OPTOLAN a terminalem Użytkownika, fluktuacją przepustowości i innych parametrów łącz mających wpływ na jakość przekazu głosu, bądź działania siły wyższej. 4. OPTOLAN gwarantuje działanie usług oraz realizowanych połączeń zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. 5. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Operatora, bądź nieprawidłowego naliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi. 6. Reklamacje dotyczące Usług i Rozliczeń należy zgłaszać w terminie 14 dni licząc od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji, mailowo na adres 7. Reklamacja powinna odpowiadać przepisom aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej. Reklamacja powinna zawierać Login Użytkownika, który był używany do korzystania z Usług.

7 8. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. 9. W przypadku uznania reklamacji za zasadną kwota wynikająca z reklamacji zostanie zwrócona na Konto Użytkownika do wykorzystania. 6 USŁUGA NAGRYWANIA POŁĄCZEŃ 1. Opłaty za usługę nagrywania rozmów są pobierane zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. 2. Sposób korzystania z usługi jest zamieszczony na stronie internetowej serwisu i dostępny pod adresem: 3. Użytkownik ma prawo poinformować odbiorcę połączenia telefonicznego o fakcie nagrywania danego połączenia telefonicznego. 4. Użytkownik stosuje tą usługę na własną odpowiedzialność i OPTOLAN nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z tej usługi oraz za wykorzystywanie nagrań przez nagrywającego oraz udostępnieniu nagrań przez nagrywającego osobom trzecim oraz innym podmiotom. 5. OPTOLAN przechowuje nagranie przez okres 3 miesięcy. W tym czasie użytkownik może je pobrać z serwisu przez Panel Użytkownika po zalogowaniu poprawnym Loginem i Hasłem i zachować na własnym komputerze. Po okresie 3 miesięcy nagranie jest usuwane z serwisu. 6. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia OPTOLAN do nagrywania wybranych lub wszystkich połączeń telefonicznych zależnie od wybranej przez Użytkownika oferty oraz wyraża zgodę i upoważnia OPTOLAN na przechowywanie tych nagrań przez OPTOLAN zgodnie z Art , pkt a, b, c oraz art Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. wraz z późniejszymi poprawkami. 7. OPTOLAN oświadcza, iż usługa ta spełnia wymogi Ustawy Telekomunikacyjnej z dnia 16 lipca 2004 r. wraz z późniejszymi poprawkami 8. OPTOLAN oświadcza, że nie będzie przetwarzał ani udostępniał nagrań osobom trzecim z wyjątkiem organów prawa do tego upoważnionych odpowiednią ustawą lub decyzją sądu. 9. Nagrania są zabezpieczone przez bezpieczny protokół SSL oraz indywidualny Login oraz Hasło Użytkownika. 10. Skorzystanie przez Użytkownika z usługi nagrywania rozmów oznacza akceptacje niniejszego paragrafu Regulaminu. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8 1. Świadczenie usług na rzecz Użytkownika, może być przerwane przez Operatora bez obowiązku zwrotu Użytkownikowi wpłaconych na poczet Usług należności, w przypadku: 1.1. dołączenia przez Użytkownika do sieci OPTOLAN urządzeń nie spełniających wymagań określonych przepisami prawa wykorzystania przez Użytkownika Usług do celów niezgodnych z prawem wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w pkt Użytkownik przez kolejne 90 dni nie korzystał z którejkolwiek z Usług. 2. Operator ma prawo zlikwidować lub zablokować Konto Użytkownika z którego Użytkownik od 6 miesięcy nie korzystał. 3. Operator ma prawo zlikwidować lub zablokować Konto Usługi gdy w okresie 3 miesięcy saldo wynosiło 0 PLN (słownie: zero). 4. Usunięcie dowolnego konta Usługi świadczonej przez Operatora jest równoznaczne z utratą prawa do rezerwacji przydzielonej numeracji PSTN. 5. Cesja praw Użytkownika wynikających ze Zlecenia Świadczenia Usług jest wyłączona. 6. Operator nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności w sieci Internet. 7. Operator informuje Użytkownika, iż podanie danych osobowych przy korzystaniu z Usług jest dobrowolne, przy czym warunkuje ono wykonanie Usługi przez Operatora na rzecz Użytkownika. Dane przekazane Operatorowi przez Użytkownika w związku ze składaniem Zamówienia lub w trakcie korzystania z Usług będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu należytego wykonania Usług, chyba że Użytkownik udostępnił je Operatorowi również w innym celu. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych Użytkownika przez Operatora i przez podmioty, którymi Operator posługuje się przy wykonaniu Usług w celu ich prawidłowego i należytego wykonania. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o prawie wglądu i prawie poprawiania swoich danych. Użytkownik oświadcza, iż jego dane podawane Operatorowi w procesie składania Zamówienia lub trakcie korzystania z Usług są prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. 8. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących usług oferowanych przez OPTOLAN na podane w procesie rejestracji konto poczty elektronicznej. 9. Wpłata jakiejkolwiek kwoty pieniężnej na poczet którejkolwiek z Usług oznacza, iż Użytkownik zapoznał się z Cennikiem oraz Regulaminem i akceptuje ich treść w pełni i bez zastrzeżeń.

9 10. Dostawca Usługi I-KOM nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności w sieci Internet. 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie 12. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie poprzez umieszczenie Regulaminu na stronie 13. W sprawach w Regulaminie oraz Cenniku nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski Sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

3 Postanowienia ogólne

3 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi telefonii internetowej Optolan 1 Przedmiot regulacji 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych oferowanych przez Optolan Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług w sieci ProfiTEL

Regulamin usług w sieci ProfiTEL Regulamin usług w sieci ProfiTEL Ważny od 1 grudnia 2012 1 Postanowienia ogólne Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne

Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku. Postanowienia ogólne Regulamin realizacji stałych doładowań telefonów w mbanku I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają warunki realizacji Stałego doładowania wskazanego przez Zleceniodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA ważny od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Centrum Asystentki i Asystenta

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Centrum Asystentki i Asystenta REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Centrum Asystentki i Asystenta 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego " Centrum Asystentki i Asystenta (dalej Program ) jest Aero.pl Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne)

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne) Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 (Postanowienia wstępne) 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia Ogólne

1 Postanowienia Ogólne Regulamin Usługi "Dostęp do Windows Store w Plusie" wersja z dnia 26.06.2015r. 1 Postanowienia Ogólne 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia będą miały poniżej nadane znaczenie: a) Abonent podmiot będący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN USŁUGI SMS PREMIUM via PLATNOSCI.PL 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin został wydany przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl Regulamin usług hostingowych na Linux.pl 1. Definicje 1. Terminy użyte w regulaminie: "Linux.pl" - firma AB-Com Arkadiusz Bednarczyk, z siedzibą przy ul.wodnej 19A, 76-251 Kobylnica - wpisaną do ewindencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO.

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu lexel.net.pl, korzystania

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych typu pre-paid za pośrednictwem internetu przez JustCall 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin oraz Cennik stanowią integralną część wszystkich Umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Definicje.

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 1. Definicje. Cumulus TS Cumulus Technology Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Sosnkowskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA ELBLĄSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA ELBLĄSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA ELBLĄSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: ZKM - Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu, ul. Browarna 90.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi FOTO DNIA

Regulamin usługi FOTO DNIA Regulamin usługi FOTO DNIA świadczonej przez Asseco Poland S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: a. link WAP link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu obejrzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Serwis ifirma.pl widoczny w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usług przez Serwis ifirma.pl widoczny w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Serwis ifirma.pl widoczny w serwisie cobrand: ksiegowosc.mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Informacje ogólne 1. Serwis działający pod adresem www.brw.com.pl prowadzony jest przez "BLACK RED WHITE" Spółka Akcyjna (S.A.) z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl

Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Regulamin Współpracy - Program Partnerski BiG.org.pl Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy firmą Kancelaria Finansowa B&G Sp. z o.o. Sp. k. a Partnerami Programu Partnerskiego BiG.org.pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN INTERNETOWYCH 1 DEFINICJE Administrator ASIB Press & Media Emil Michał Kowalski, partner Operatora z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kozłowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile

Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile Regulamin Usługi Doładowania kont nju mobile I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue Media

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W NOWYM TARGU

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W NOWYM TARGU Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Targu REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA ELEKTRONICZNEJ KIELECKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA ELEKTRONICZNEJ KIELECKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 2/2013 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach z dnia 18.02.2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Doładowania Elektronicznej Kieleckiej Karty Miejskiej Przez

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja REGULAMIN 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu służącego do zarządzania firmą przez Internet znajdującego się pod adresem elektronicznym https:\\bizin.pl. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Internetowego Serwisu przegladarka-przetargow obowiązujący od dnia r.

Regulamin świadczenia usług Internetowego Serwisu  przegladarka-przetargow obowiązujący od dnia r. Regulamin świadczenia usług Internetowego Serwisu http://laboratoria.net/pl/ przegladarka-przetargow obowiązujący od dnia 11.04.2012r. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Stron w zakresie świadczenia

Bardziej szczegółowo