Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM 1 Definicje Zwroty użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Operator (Optolan) - Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną pod numerem KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, oraz wpisaną pod numerem 9746 do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP , REGON oraz kapitał zakładowy zł. 2. Użytkownik - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, utworzona zgodnie z przepisami prawa osoba prawna lub utworzona zgodnie z przepisami prawa posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie Usług. 3. Lista połączeń (Biling) - szczegółowy wykaz Usług zrealizowanych na rzecz Użytkownika. 4. Cennik szczegółowy wykaz cen za połączenia wychodzące realizowane przez Użytkownika oraz szczegółowy wykaz cen za usługi i urządzenia, które posiada w swojej ofercie OPTOLAN, stanowiący integralną część Regulaminu; aktualny Cennik dostępny jest na stronie 5. Usługi - wymienione w Cenniku usługi, w tym Usługa Telefoni Internetowej I- KOM; zasady działania oraz szczegółowy opis Usługi zawarte są na stronie 6. Konto Użytkownika - konto zakładane dla Użytkownika w celu korzystania z usług Optolan, dostępne po zalogowaniu poprzez Panel Użytkownika dostępny pod adresem https://www.voip.optolan.pl. Użytkownik poprzez Konto Użytkownika ma możliwość tworzenia dowolnej liczby kont usług oferowanych przez OPTOLAN. Operator może zablokować lub usunąć Konto Użytkownika w przypadku zaistnienia zdarzeń określonych w niniejszym regulaminie lub nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu. 7. Login - indywidualne oznaczenie Użytkownika przypisane do Konta Użytkownika w sieci Optolan, którym posługuje się on korzystając z Usług oraz do dostępu do Panela Użytkownika. 8. Hasło - oznacza ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia korzystania z Usług oraz dostępu do Panela Użytkownika.

2 9. Panel Użytkownika - panel konfiguracyjny zlokalizowany pod adresem https://www.voip.optolan.pl pozwalający Użytkownikowi na dokonywanie zmian konfiguracyjnych Usług w ramach udostępnionego konta i w zakresie ustalonym przez Operatora. Panel Użytkownika umożliwia również Użytkownikowi dostęp do rejestru zrealizowanych przez Użytkownika połączeń, doładowania konta, podgląd i możliwość wydruku wystawionych Faktur VAT, jak również należnych Operatorowi i przez niego zaksięgowanych a dokonanych przez Użytkownika płatności. Połączenie z Panelem Użytkownika może odbywać się z wykorzystaniem szyfrowanej transmisji SSL. 10. Zlecenie Świadczenia Usług - żądanie przez Użytkownika uaktywnienia interesującej go Usługi, po uprzednim zalogowaniu się na konto Użytkownika - poprzez Panel użytkownika: oraz uregulowania z góry płatności za daną Usługę (PRE-PAID). 11. Faktura - faktura VAT, dokument księgowy wystawiany przez Operatora zgodnie z przepisami prawa. 12. Numer telefonu numer telefonu udostępniony Użytkownikowi przez Dostawcę, zgodny z Zasadami Numeracji Krajowej obowiązującymi w Polsce. Ważność zakupionego numeru PSTN wynosi 30 dni od daty zakupu. Przydzielony Numer Telefonu zastaje deaktywowany, jeżeli środki dostępne na Koncie Usługi Użytkownika są mniejsze niż miesięczna opłata za utrzymanie danego Numeru Telefonu. W przypadku, gdy Użytkownik nie wpłacił za dalsze utrzymanie Numeru Telefonu Operator ma prawo przydzielić dany Numer Telefonu innemu Użytkownikowi. Każdy Użytkownik może samodzielnie usunąć Numer Telefonu przypisany do danego konta Usługi. 13. Konto Usługi - konto rozliczeniowe Użytkownika, założone przez Użytkownika w celu korzystania z usług Optolan. Konto Usługi może być: aktywne, zablokowane lub usunięte. Gdy Konto Usługi jest aktywne Operator utrzymuje gotowość świadczenia danej Usługi Użytkownikowi. Operator może zablokować lub usunąć konto Usługi w przypadku zaistnienia zdarzeń określonych w niniejszym regulaminie lub nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Użytkownik może mieć jednocześnie dwa nieaktywne konta Usług. Dodatkowe konta Użytkownik może aktywować tylko wtedy, gdy liczba nieaktywnych kont jest mniejsza niż dwa. 14. Blokada konta Usługi może dotyczyć dowolnego konta Usługi i oznacza częściowe lub całkowite ograniczenia w świadczeniu Usługi, nakładane przez Operatora na Użytkownika. Blokada może być nałożona w przypadku zaistnienia zdarzeń określonych w niniejszym Regulaminie lub nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu. 15. Doładowanie Konta wpłata pieniężna dokonana przez Użytkownika na rzecz Operatora i zaksięgowana na rachunku bankowym Operatora bądź zarejestrowana przez partnera Operatora obsługującego wpłaty elektroniczne. Doładowanie Konta jest przypisane do Konta Usługi. Dokonując Doładowania Konta Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie przez Operatora usług zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz Cennikiem.

3 16. Saldo Konta - określony w polskich złotych limit do wykorzystania przez Użytkownika na korzystanie z Usług. 17. Terminal Końcowy VoIP - odpowiednio skonfigurowane końcowe urządzenie VoIP znajdujące się u klienta, pozwalające na korzystanie z usług I-KOM. 18. Regulamin - niniejszy regulamin. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z Usługi, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym. 2. OPTOLAN świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie oraz Cenniku. 3. Zlecenie przez Użytkownika świadczenia usług przez OPTOLAN jest tożsame z zapoznaniem się przez Użytkownika z obowiązującym Regulaminem i Cennikiem oraz zaakceptowania postanowień tam zawartych w całości, bez zastrzeżeń. 4. Świadczenie przez OPTOLAN Usługi na rzecz Użytkownika wymaga jednoczesnego spełnienia poniższych warunków: 4.1. posiadania przez Użytkownika Loginu, 4.2. złożenia przez Użytkownika Zlecenia świadczenia usług, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu oraz Cennika Posiadanie funkcjonującego konta podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. 5. OPTOLAN zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usługi I-KOM w przypadku, gdy: 5.1. Użytkownik nie spełnił warunków określonych w pkt. 4 2 niniejszego Regulaminu, 5.2. nie istnieją warunki techniczne zapewniające korzystanie z Usługi przez Abonenta lub braku możliwości zapewnienia ich należytej jakości, 5.3. Użytkownik nie opłacił Usługi, 5.4. Użytkownik dokonywał lub dokonuje prób wejścia lub włamania się do zasobów informatycznych będących w posiadaniu Operatora oraz innych osób lub instytucji,

4 5.5. Użytkownik podejmował lub podejmuje działania, które mogą uszkodzić infrastrukturę telekomunikacyjną służącą OPTOLAN do świadczenia jakichkolwiek usług, w tym usług telekomunikacyjnych, 5.6. Użytkownik naruszył lub narusza prywatność innego Użytkownika korzystającego z jakichkolwiek usług świadczonych przez OPTOLAN, 5.7. Użytkownik w sposób rażący naruszył lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Ocena charakteru naruszenia należy do OPTOLAN Konto podane w formularzu rejestracyjnym nie jest aktywne i nie ma możliwości kontaktu z Użytkownikiem przez wspomniany adres Wysokość opłat za usługi określa Cennik. 7. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Cennikiem przed złożeniem Zlecenia na Usługi. 8. Cennik zawierający aktualne ceny jest dostępny pod adresem 9. O zmianach Cennika Operator powiadamia Użytkownika poprzez zamieszczenie aktualnego Cennika na stronach 10. Zmiany postanowień Regulaminu dokonuje się poprzez zamieszczenie aktualnego Regulaminu na stronach 11. Zmienione w trybie opisanym w ustępach poprzedzających postanowienia Regulaminu oraz Cennika wiążą Użytkownika, jeśli Użytkownik nie wypowie Zlecenia w najbliższym okresie wypowiedzenia. 3 ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA 1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu i Cennika 2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji swoich danych teleadresowych, poprzez Panel Użytkownika, dostępny pod adresem https://www.voip.optolan.pl. 3. Użytkownik jest zobowiązany powiadomić Operatora o braku wystawionej Faktury VAT, bądź o braku zaksięgowaniu przez Operatora wpłaconej przez niego kwoty, błędnie wystawionej Fakturze VAT, po upływie terminu przewidzianego do wykonania tych czynności, a w przypadku błędów w wystawionej fakturze VAT w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. 4 OPŁATY I INNE POSTANOWIENIA

5 1. Opłaty za świadczenie Usługi I-KOM przez Operatora są pobierane w systemie PRE-PAID (płatność z góry), co oznacza iż OPTOLAN świadczy na rzecz Użytkownika Usługi wyłącznie do chwili wykorzystania przez Użytkownika kwoty na poczet Usługi I-KOM. 2. Wszelkie należności za Usługi płatne są przelewem na rachunek bankowy Operatora podany po zalogowaniu w Panelu Użytkownika. 3. Płatności on-line obsługuje firma zewnętrzna zgodnie z ich regulaminem dostępnym na stronie internetowej partnera. 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu należności Użytkownika na rachunek bankowy Operatora lub w przypadku płatności on-line na rachunek bankowy partnera o którym mowa w pkt Opłaty abonamentowe za świadczone usługi pobierane są automatycznie w cyklu miesięcznym z salda konta tak długo do póki oraz saldo konta jest wystarczające na jej pobranie. 6. Operator świadczy Usługi na rzecz Użytkownika wyłącznie do chwili utrzymania w systemie aktywnych kont Usług oferowanych przez OPTOLAN. 7. Operator ma prawo natychmiastowego wstrzymania świadczenia Usługi i/lub zablokowania Konta Użytkownika, w razie zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w pkt Faktury VAT dokumentujące wpłatę na poczet Usług w systemie wystawiane są na koniec miesiąca kalendarzowego i udostępniane w Panelu Użytkownika po zalogowaniu się na https://www.voip.optolan.pl w zakładce Faktury VAT do 7 dnia miesiąca następnego po miesiącu kalendarzowym. Kwota faktury VAT jest sumą wszystkich wpłat dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym. 9. Operator wystawia Faktury VAT bez podpisu wystawcy i odbiorcy, a Użytkownik wyraża na to zgodę. 10. Faktura VAT wystawiona w sposób określony w pkt. 9 4 nie jest fakturą elektroniczną. Zarówno po stronie Wystawcy jak i Odbiorcy istnieje postać drukowana dokumentu, zmienia się tylko sposób dostarczania wystawionej przez Operatora Faktury VAT. Operator może na zlecenie Użytkownika wystawić i doręczyć duplikat Faktury VAT. 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawem wykorzystanie otrzymanej Faktury VAT, w szczególności zabronione jest: drukowanie więcej niż jednego egzemplarza otrzymanego dokumentu, powielanie, kopiowanie Faktury VAT czy zmiana treści dokumentu. 12. Wszelkie należności za Usługi płatne są w sposób, w wysokości i na zasadach określonych w Cenniku. 13. Wpłacone przez Użytkownika kwoty nie są zwracane.

6 14. Zlecenie świadczenia Usług jest składane przez Użytkownika poprzez zalogowanie się Użytkownika na Konto Użytkownika do Panelu Użytkownika prawidłowym Loginem i Hasłem, wybór interesującej go Usługi OPTOLAN oraz jej opłacenie zgodnie z Cennikiem i zgodnie z zasadami określonymi w pkt Operator zaprzestaje świadczenia na rzecz Użytkownika danej Usługi z dniem wykorzystania przez Użytkownika opłaty zapłaconej na poczet tejże Usługi i braku wpłaty na poczet kontynuacji Usługi. 16. Lista połączeń (Biling) jest dostępny dla Użytkownika, po uprzednim zalogowaniu się na Konto Użytkownika poprawnym Loginem oraz Hasłem. 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA OPTOLAN I REKLAMACJE 1. Operator OPTOLAN ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług na zasadach określonych przepisami prawa. OPTOLAN nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. OPTOLAN nie odpowiada za korzystanie z Usług przez osoby trzecie przy wykorzystaniu poprawnego Loginu i Hasła Użytkownika. OPTOLAN nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z podaniem niepoprawnych, nieścisłych lub nieprawdziwych danych przy dokonywaniu opłat za Usługę. 2. OPTOLAN nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wynikające z faktu niewłaściwego funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych innych operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców oraz sieci Internet. 3. OPTOLAN nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług jeżeli jest to związane z niską przepustowością łącza Internetowego pomiędzy platformą OPTOLAN a terminalem Użytkownika, fluktuacją przepustowości i innych parametrów łącz mających wpływ na jakość przekazu głosu, bądź działania siły wyższej. 4. OPTOLAN gwarantuje działanie usług oraz realizowanych połączeń zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. 5. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Operatora, bądź nieprawidłowego naliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi. 6. Reklamacje dotyczące Usług i Rozliczeń należy zgłaszać w terminie 14 dni licząc od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji, mailowo na adres 7. Reklamacja powinna odpowiadać przepisom aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej. Reklamacja powinna zawierać Login Użytkownika, który był używany do korzystania z Usług.

7 8. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. 9. W przypadku uznania reklamacji za zasadną kwota wynikająca z reklamacji zostanie zwrócona na Konto Użytkownika do wykorzystania. 6 USŁUGA NAGRYWANIA POŁĄCZEŃ 1. Opłaty za usługę nagrywania rozmów są pobierane zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. 2. Sposób korzystania z usługi jest zamieszczony na stronie internetowej serwisu i dostępny pod adresem: 3. Użytkownik ma prawo poinformować odbiorcę połączenia telefonicznego o fakcie nagrywania danego połączenia telefonicznego. 4. Użytkownik stosuje tą usługę na własną odpowiedzialność i OPTOLAN nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z tej usługi oraz za wykorzystywanie nagrań przez nagrywającego oraz udostępnieniu nagrań przez nagrywającego osobom trzecim oraz innym podmiotom. 5. OPTOLAN przechowuje nagranie przez okres 3 miesięcy. W tym czasie użytkownik może je pobrać z serwisu przez Panel Użytkownika po zalogowaniu poprawnym Loginem i Hasłem i zachować na własnym komputerze. Po okresie 3 miesięcy nagranie jest usuwane z serwisu. 6. Użytkownik wyraża zgodę i upoważnia OPTOLAN do nagrywania wybranych lub wszystkich połączeń telefonicznych zależnie od wybranej przez Użytkownika oferty oraz wyraża zgodę i upoważnia OPTOLAN na przechowywanie tych nagrań przez OPTOLAN zgodnie z Art , pkt a, b, c oraz art Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. wraz z późniejszymi poprawkami. 7. OPTOLAN oświadcza, iż usługa ta spełnia wymogi Ustawy Telekomunikacyjnej z dnia 16 lipca 2004 r. wraz z późniejszymi poprawkami 8. OPTOLAN oświadcza, że nie będzie przetwarzał ani udostępniał nagrań osobom trzecim z wyjątkiem organów prawa do tego upoważnionych odpowiednią ustawą lub decyzją sądu. 9. Nagrania są zabezpieczone przez bezpieczny protokół SSL oraz indywidualny Login oraz Hasło Użytkownika. 10. Skorzystanie przez Użytkownika z usługi nagrywania rozmów oznacza akceptacje niniejszego paragrafu Regulaminu. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8 1. Świadczenie usług na rzecz Użytkownika, może być przerwane przez Operatora bez obowiązku zwrotu Użytkownikowi wpłaconych na poczet Usług należności, w przypadku: 1.1. dołączenia przez Użytkownika do sieci OPTOLAN urządzeń nie spełniających wymagań określonych przepisami prawa wykorzystania przez Użytkownika Usług do celów niezgodnych z prawem wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w pkt Użytkownik przez kolejne 90 dni nie korzystał z którejkolwiek z Usług. 2. Operator ma prawo zlikwidować lub zablokować Konto Użytkownika z którego Użytkownik od 6 miesięcy nie korzystał. 3. Operator ma prawo zlikwidować lub zablokować Konto Usługi gdy w okresie 3 miesięcy saldo wynosiło 0 PLN (słownie: zero). 4. Usunięcie dowolnego konta Usługi świadczonej przez Operatora jest równoznaczne z utratą prawa do rezerwacji przydzielonej numeracji PSTN. 5. Cesja praw Użytkownika wynikających ze Zlecenia Świadczenia Usług jest wyłączona. 6. Operator nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności w sieci Internet. 7. Operator informuje Użytkownika, iż podanie danych osobowych przy korzystaniu z Usług jest dobrowolne, przy czym warunkuje ono wykonanie Usługi przez Operatora na rzecz Użytkownika. Dane przekazane Operatorowi przez Użytkownika w związku ze składaniem Zamówienia lub w trakcie korzystania z Usług będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu należytego wykonania Usług, chyba że Użytkownik udostępnił je Operatorowi również w innym celu. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych Użytkownika przez Operatora i przez podmioty, którymi Operator posługuje się przy wykonaniu Usług w celu ich prawidłowego i należytego wykonania. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o prawie wglądu i prawie poprawiania swoich danych. Użytkownik oświadcza, iż jego dane podawane Operatorowi w procesie składania Zamówienia lub trakcie korzystania z Usług są prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. 8. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących usług oferowanych przez OPTOLAN na podane w procesie rejestracji konto poczty elektronicznej. 9. Wpłata jakiejkolwiek kwoty pieniężnej na poczet którejkolwiek z Usług oznacza, iż Użytkownik zapoznał się z Cennikiem oraz Regulaminem i akceptuje ich treść w pełni i bez zastrzeżeń.

9 10. Dostawca Usługi I-KOM nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności w sieci Internet. 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie 12. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie poprzez umieszczenie Regulaminu na stronie 13. W sprawach w Regulaminie oraz Cenniku nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski Sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany I Definicje Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2. Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority.

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator firma Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL. ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZENBOX.PL ( Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie świadczenia usług Zenbox.pl, stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA. Operator Epoka sp zoo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA. Operator Epoka sp zoo REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA Operator Epoka sp zoo Usługi : 1) Telefonia, Internet, telewizja kablowa TIT 2) Usługi radio-dostępowe telefonia i Internet 3)

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN E-migrant.pl

REGULAMIN E-migrant.pl REGULAMIN E-migrant.pl 1 Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Euro-Tax.pl sp. z o.o. (dalej zwana Euro-Tax.pl) w ramach marki działającej pod nazwą E-migrant.pl i przy

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo