Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II"

Transkrypt

1 Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II Autorzy: Wojciech Kyciak (wstêp, rozdzia³y 1 36), Karol Przeliorz (dodatek A) ISBN: Format: , stron: 264 Zostañ prawdziwym e-biznesmenem! Marketing promocja sklepu, systemy partnerskie, komunikacja z klientem U ytecznoœæ witryny rozmieszczenie elementów, wyszukiwanie, nawigacja Wybór sklepu funkcjonalnoœæ, modele oprogramowania, logistyka Jeœli powa nie myœlisz o otwarciu w³asnego sklepu, ale boisz siê skoczyæ od razu na g³êbok¹ wodê albo nie chcesz niepotrzebnie utopiæ góry pieniêdzy, idealnym rozwi¹zaniem dla Ciebie bêdzie za³o enie sklepu internetowego. Taki sklep ma niemal same zalety nie jest drogi w utrzymaniu, pozwala na elastyczne dopasowanie czasu pracy, zapewnia dotarcie do klientów mieszkaj¹cych w innych rejonach kraju albo nawet na ca³ym œwiecie. Jest tylko jedno ma³e ale aby ten biznes przynosi³ dochody, musisz perfekcyjnie dopracowaæ swoj¹ witrynê, zapewniæ jej skuteczn¹ promocjê, a ponadto nie nadu ywaæ cierpliwoœci kupuj¹cych z powodu chaotycznej logistyki. Wszelkie aspekty prowadzenia biznesu internetowego, od podstaw a po najbardziej zaawansowane zagadnienia, znajdziesz w ksi¹ ce Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II. Jest to nowa, uzupe³niona wersja niezwykle popularnej ksi¹ ki pod tym samym tytu³em, wydanej przez Helion w 2006 roku. Dowiesz siê z niej, jak wybraæ odpowiedni¹ strategiê konkurowania, przyci¹gn¹æ i zatrzymaæ klienta, w³aœciwie wykorzystaæ mo liwoœci pozycjonowania i ró nych form reklamy. Nauczysz siê analizowaæ dane statystyczne, obliczaæ koszty i zyski, stosowaæ programy motywacyjne oraz badaæ poziom zadowolenia konsumentów. Wszystko to pozwoli Ci osi¹gn¹æ prawdziwy sukces biznesowy! Strategie konkurencji i zyskiwanie zaufania klienta Pozycjonowanie i reklama w wyszukiwarkach Programy partnerskie, aukcje internetowe, ró ne formy promocji Public relations i kampanie reklamowe Kompleksowa analiza danych statystycznych i obliczanie zysków Obs³uga klienta przed sprzeda ¹ i po niej Grafika i rozmieszczenie elementów witryny Strona g³ówna, strona kategorii, strona produktu Nawigacja, proces zamawiania, koszyk Logowanie, zak³adanie konta, wyszukiwanie wœród produktów w sklepie Centrum informacyjne, bezpieczeñstwo, logistyka Modele oprogramowania, charakterystyka najwa niejszych rozwi¹zañ Prawo w kontekœcie sklepu internetowego Za³ó w³asny sklep internetowy rozkrêæ wielkie Ÿród³o dochodów!

2 Spis tre ci Cz I Wst p Marketing promocja sklepu i komunikacja z klientem Rozdzia 1. Strategie konkurencji w sklepie internetowym Czym jest strategia konkurencji? Rodzaje strategii konkurencji Strategia przywództwa kosztowego Strategia zró nicowania Strategia koncentracji Któr strategi wybra? Rozdzia 2. Budujemy zaufanie klienta do sklepu Od wej cia do sklepu do momentu decyzji o zamówieniu Zamawianie produktów Po zamówieniu towaru Rozdzia 3. Wyszukiwarki jak optymalizowa i pozycjonowa sklep? Wyszukiwarki dzi Wyszukiwarki jaka b dzie przysz o? Jak si w tym wszystkim nie pogubi definicje Historyjka Jak promowa w wyszukiwarkach? Zleci czy promowa samemu? Formy wspó pracy sklepu z firm pozycjonuj c W jakie wyszukiwarki inwestowa? Literatura Rozdzia 4. Reklama p atna w wyszukiwarkach Czym jest model PPC? Zalety i wady reklam p atnych w wyszukiwarkach Co warto wiedzie o reklamie p atnej w wyszukiwarkach? Prowadzi kampani samemu czy zleci specjalistom? Rozdzia 5. Program partnerski Czym jest program partnerski? Dlaczego warto prowadzi program partnerski?... 37

3 4 Jak za o y skuteczny i dochodowy sklep internetowy Czy na pewno dla wszystkich? Cechy dobrego programu partnerskiego Rodzaje prowizji w programach partnerskich Jak rozwija program partnerski? Na kogo stawia? Program partnerski a program lojalno ciowy Czego potrzebujemy? Prawo a programy partnerskie Jak skonstruowa regulamin programu partnerskiego? Dobre programy partnerskie (zestawienie) Rozdzia 6. Inne formy promocji Porównywarki Kto zyskuje? Jak to dzia a od strony klienta? Jak to dzia a od strony sklepu? Czy ka dy mo e wspó pracowa z porównywarkami? Ile na tym zarobimy? O katalogach sklepów Katalog sklepów a porównywarka czy pasa handlowy Jak dzia aj katalogi sklepów? Korzy ci z uczestnictwa Katalogi zaawansowane Reklama graficzna Mailing RSS Katalogi stron internetowych W asne publikacje, poradniki, informacje Serwisy internetowe Blogi i mikroblogi Rozdzia 7. Aukcje internetowe Tylko dla ma ych sklepów? Jak zwi kszy obroty w sklepie internetowym poprzez serwisy aukcyjne? Ekspansja w serwisie aukcyjnym Selekcja produktów Za o enie konta Wygl d aukcji System komentarzy O czym wiedz serwisy aukcyjne? Kto i jak promuje si na aukcjach? Z jakich serwisów aukcyjnych korzysta? Rozdzia 8. Public relations wspó praca z pras Czym jest public relations? Przygotowujemy zaplecze Na naszej stronie Wydelegowanie odpowiedzialnej osoby Kompletujemy baz dziennikarzy Jak pisa informacje prasowe? Schemat wiadomo ci prasowej O czym pisa? Jak to robi? Korzy ci Case studies Literatura... 63

4 Spis tre ci 5 Rozdzia 9. Kompleksowa analiza danych statystycznych Po co mi statystyki? Z jakich statystyk korzysta? Jak analizowa? Obliczamy skuteczno dzia a Obliczamy skuteczno naszej oferty Co jeszcze warto bada? Jak zdoby te informacje? Co dalej? Rozdzia 10. Obliczamy zyski Zanim zaczniemy liczy Za o enia Obliczamy koszty Koszty pocz tkowe Koszty sta e Koszt jednostkowy Szacujemy ruch w sklepie Wyszukiwarki Program partnerski Aukcje internetowe Pasa e handlowe, porównywarki cen Liczba zamówie Przychody Rozdzia 11. P atno w sklepie internetowym Rodzaje p atno ci w sklepach internetowych Pobranie Zwyk y przelew Przelew b yskawiczny P atno kart Systemy p atno ci Z czego skorzysta wybieramy formy p atno ci w naszym sklepie Rozdzia 12. Obs uga klienta Telefon Czat Tradycyjne komunikatory internetowe Skype Rozdzia 13. Program motywacyjny Program motywacyjny a program lojalno ciowy Rodzaje nagród Cz onkostwo w klubach Punkty Wspó praca mieszana Budowanie relacji Jak wydziela korzy ci? Tworzymy program lojalno ciowy Rozdzia 14. Dzia ania promocyjne Upominki, gratisy jak oferowa? Rabaty, promocje, wyprzeda e... 90

5 6 Jak za o y skuteczny i dochodowy sklep internetowy Rozdzia 15. Obs uga i ankietowanie po sprzeda y Obs uga po sprzeda y O czym informowa? Ankietowanie po sprzeda y Jak ankietowa? Co zyskamy, ankietuj c? Rozdzia 16. Przygotowujemy kampani reklamow Rozdzia 17. Grafika w sklepach internetowych Jakie elementy graficzne s niezb dne? Kolory w sklepie internetowym Kilka wytycznych, zanim zaczniemy projektowa Reklamy w sklepie internetowym Cz II U yteczno Czym jest u yteczno? Sk d czerpa wiedz o u yteczno ci? Rozdzia 18. Rozmieszczenie najwa niejszych elementów w sklepie internetowym Logotyp Co to za sklep? (tagline) Menu Wyszukiwarka Ikona lub cze koszyk Ikona lub cze moje konto Ikona lub cze pomoc Prezentacja towaru Newsletter Wa ne informacje A zatem utoniemy w szarzy nie? Rozdzia 19. Strona g ówna sklepu Rozdzia 20. Nawigacja w sklepie internetowym cze do strony g ównej G ówne menu nawigacyjne (odno niki do g ównych kategorii) Sklepy z niewielk ilo ci kategorii g ównych Sklepy z wieloma kategoriami g ównymi Menu z podkategoriami Spójny system nawigacyjny Elastyczny system nawigacji Kiedy kategoria to zarazem podkategoria A mo e ruchome menu? Breadcrumb O innych odno nikach Rozdzia 21. Strona kategorii Przyk ady standardowe Strona kategorii zamiast strony produktu? A mo e tak jak na aukcjach? Sortowanie Podsumowanie

6 Spis tre ci 7 Rozdzia 22. Strona produktu Opis towaru Opinie klientów Moderowa opinie czy pozostawia je samym sobie? Przej cie do koszyka i cena produktu Zdj cie produktu Kiedy to b dzie za ma o Rozdzia 23. Formy, metody i rodki wspomagania sprzeda y Nazewnictwo Klasyczne przyk ady wspomagania Inne sposoby Gdzie wspomaga? Strona produktu Koszyk Od do koszyka do koszyka Listy bestsellerów Odwieczne pytanie gdzie zamie ci? Sztuczne toplisty Promocje Inne sposoby Rozdzia 24. Koszyk Jak oznakowa koszyk? Co powinien zawiera u yteczny koszyk? Koszyk w praktyce Zacz tek koszyka jak to ugry? Jak rozwi za problem opuszczonych koszyków? Rozdzia 25. Logowanie, moje konto, za o enie konta Szko a nr 1 zak adanie konta poprzez d ugi formularz Szko a nr 2 zak adanie konta poprzez krótki formularz Rozdzia 26. Proces zamówienia Etapy realizacji zamówienia Ca y proces zamówienia na jednej stronie Proces zamówienia rozbity na cz ci bez informowania o tym u ytkownika Proces zamówienia rozbity na cz ci wraz z informacj dla u ytkowników Etapowo zamówienia w praktyce Za o enie konta i podanie danych wysy kowych Wymusza zak adanie konta czy te da woln r k kupuj cym? Potwierdzenie zamówienia przez kupuj cego Warto? Jak to rozwi za? P atno P atno razem z formularzem zamówieniowym? A mo e osobna strona p atno ci? Potwierdzenie przyj cia zamówienia przez sklep Jak nie projektowa procesu zamówienia

7 8 Jak za o y skuteczny i dochodowy sklep internetowy Rozdzia 27. Wyszukiwarka Rozdzia 28. Pomoc Gdzie umie ci pomoc? Czy pomoc jest konieczna? Co w pomocy? Strona wizualna Korzy ci z dobrego dzia u pomoc Rozdzia 29. Bezpiecze stwo P atno Ochrona danych osobowych Rozdzia 30. Centrum informacyjne Dane kontaktowe dzia kontakt Informacje o sklepie i firmie dzia o nas Informacje prasowe dla prasy i prasa o nas Praca informacje o oferowanej pracy Mapa strony Regulamin sklepu internetowego Rozdzia 31. Wersje obcoj zyczne sklepu Cz III Wybieramy sklep Rozdzia 32. Funkcjonalno Ogólne CMS strony opisowe Zarz dzanie zamówieniami Zarz dzanie klientami Zarz dzanie produktami i kategoriami SEO Cross-selling i up-selling Integracja z Allegro Inne opcje integracji Magazyn Marketing Rozdzia 33. Modele oprogramowania sklepowego Darmowe oprogramowanie Model licencyjny Model abonamentowy Model prowizyjny Sklep na zamówienie Rozdzia 34. Charakterystyka najwa niejszych rozwi za Sote.pl IAI-Shop.com Sunweb.com.pl Epro.com.pl Etradepro.pl Istore.pl Triger.com.pl Shoper.pl Inne oferty

8 Spis tre ci 9 Cz IV Logistyka w sklepie internetowym Rozdzia 35. Pakujemy i wysy amy towar Pakujemy towar Jak u atwi i usprawni sobie prac? Wysy ka towaru Poczta Polska Firmy kurierskie Samodzielne dostarczenie towaru A mo e wysy ka przez hurtowni? Na co si zdecydowa? Jak sprawnie wspó pracowa z poczt? Rozdzia 36. Problemy logistyczne Najcz stsze problemy logistyczne na linii hurtownia sklep Zbyt d ugie oczekiwanie na towar zamówiony w hurtowni magazyn w sklepie internetowym Pomy ki hurtowni przy wysy ce towaru Kiedy hurtowni b dzie kilka Kwestia informatyzacji w hurtowniach Najwa niejsze problemy logistyczne na linii sklep klient Towar nie dotrze do klienta lub dotrze, ale zniszczony Przesy ka pobraniowa nie zostanie rozpoznana przez klienta i ten nie przyjmie jej Problem zwrotów i reklamacji Na koniec Dodatek A Prawo w kontek cie sklepu internetowego Wst p Ochrona praw konsumentów Informacja handlowa a problem spamu Skorowidz

9 Rozdzia 18. Rozmieszczenie najwa niejszych elementów w sklepie internetowym 105 Rozdzia 18. Rozmieszczenie najwa niejszych elementów w sklepie internetowym Ka dy sklep internetowy ma swoje sta e elementy, które sk adaj si na spójn ca o. Mam tu na my li m.in. logotyp, menu, prezentacje produktów, odno nik do koszyka, stref logowania. Aby sklep poprawnie funkcjonowa, musi je wszystkie zawiera. I w tym momencie rodzi si najwa niejsze pytanie: w jaki sposób wdro y te elementy we w asnym sklepie uton w szarzy nie i by wiernym standardom czy te by oryginalnym? Nale a oby odpowiedzie : by wiernym standardom i nie uton w szarzy nie. Fakty s takie, e schemat systemu sklepu internetowego, z jakim mamy do czynienia na co dzie, istnieje ju kilka dobrych lat. W tym czasie wiele rozwi za zosta o wielokrotnie powielonych. To sprawi o, e wytworzy y si pewne standardy, których dzisiaj powinni my przestrzega. Przyk adem jest logo w lewym górnym rogu umo liwiaj ce zarazem powrotem do strony g ównej. Dzi ki temu u ytkownik intuicyjnie i cz sto pod wiadomie wie, e aby wróci do strony g ównej, nale y klikn logotyp, który znajduje si w lewym górnym rogu ekranu. Co sta oby si, gdyby logo znalaz o si nagle w prawym dolnym rogu? Z pewno ci wtedy powrót na stron g ówn by by trudniejszy i bardziej czasoch onny. Przyjrzyjmy si wi c podstawowym elementom sklepu internetowego i zastanówmy si, gdzie powinny by one umiejscowione. Poni sze wskazówki odnosz si do najbardziej tradycyjnego projektu, na który sk adaj si : górny obszar, lewa kolumna, prawa kolumna, obszar pomi dzy kolumnami, a tak e dolna belka.

10 106 Cz II U yteczno Logotyp Logotyp w znakomitej wi kszo ci przypadków jest umiejscawiany w lewym górnym rogu. Na potwierdzenie tej tezy proponuj wpisa do przegl darki adresy kilkunastu dowolnie wybranych polskich lub zagranicznych sklepów internetowych. Podejrzewam, e tylko kilka procent nie b dzie mia o logotypu w lewym górnym rogu. Co wi cej, wszystkie logotypy b d zarazem odno nikami do stron g ównych sklepów internetowych. To chyba jeden z najbardziej zakorzenionych standardów, równie w Polsce. Dlatego w tym przypadku nie warto nawet my le o innych strefach przy rozmieszczeniu swoistego szyldu sklepowego. Co to za sklep? (tagline) Specjali ci od u yteczno ci na czele z chyba najbardziej znan osobisto ci w tej dziedzinie Jakobem Nielsenem s zdania, e ka dy serwis powinien w kilku s owach okre li, czego dotyczy. Ów opis to tzw. tagline, który sprawdzi si doskonale tak e w przypadku sklepów internetowych. Przyj o si, e najodpowiedniejszym miejscem na tagline jest linia zaraz pod logotypem. Warto zatem zaznaczy, jakim asortymentem handlujemy. B dzie to ogromne u atwienie dla osób, które przegl danie oferty rozpoczn od pojedynczej strony danego produktu (np. trafiaj c do nas za po rednictwem wyszukiwarki). Musimy przecie wzi pod uwag, e niejednokrotnie nazwa serwisu nie informuje o tematyce, na której si skupiamy w swoim sklepie. Ponadto wiele sklepów oferuje asortyment z ró nych bran. Przyk adem tagline mo e by wszystko dla domu (dla sklepu z szerokim asortymentem) lub drogeria internetowa (dla sklepu z w szym zakresem towarów). Menu Prawie wszystkie sklepy internetowe menu umieszczaj albo po lewej stronie, albo w poziomie pod logo, na szeroko ci ca ego ekranu. Wybór jednej lub drugiej opcji powinien by uzale niony od ilo ci g ównych kategorii produktów w sklepie. W sytuacji kiedy g ównych kategorii jest niewiele, doskonale sprawdzi si menu poziome. Z kolei w przypadkach kiedy kategorii jest kilkana cie i wi cej, zdecydowanie lepszym pomys em b dzie postawienie na menu po lewej stronie. Cz sto zdarzaj si sklepy, które maj kilka najwa niejszych kategorii z produktami, a do ka dej jest przyporz dkowane kilkana cie podkategorii. W takim przypadku projektanci maj dwa rozwi zania g ówne menu poziome i menu po lewej stronie dla podkategorii lub menu zarazem z kategoriami i podkategoriami po lewej stronie.

11 Rozdzia 18. Rozmieszczenie najwa niejszych elementów w sklepie internetowym 107 Wyszukiwarka W przypadku wyszukiwarki nie ma ju jednoznacznej odpowiedzi, w którym miejscu nale a oby j umie ci. Jest to element, który wyst puje cz sto w ró nych miejscach. Co nie znaczy oczywi cie, e wyszukiwarki nie maj swoich ulubionych stref. Wed ug angloj zycznego serwisu Webdesignpractices.com, który m.in. zajmuje si studiami nad rozmieszczeniem elementów w sklepach internetowych, wyszukiwarki najcz ciej umieszcza po lewej stronie, pod logotypem, lub w górnej cz ci ekranu, na prawo od logotypu. Jeden z najpopularniejszych polskich sklepów internetowych Merlin.pl wyszukiwark na stronie g ównej umie ci po lewej stronie, pod logotypem i menu. Nie jest to bez znaczenia, bior c pod uwag, e wielu potencjalnych klientów dokonywa o kiedy zakupów lub chocia tylko odwiedza o Merlin.pl. Ikona lub cze koszyk Jak pokazuje wiele testów i bada, optymalnym miejscem na ikon lub cze przenosz ce do koszyka jest prawy górny róg sklepu internetowego. Trudno powiedzie, e jest to najlepsze miejsce na ikon koszyka. Jedno jest pewne jest to najcz ciej wybierane miejsce na koszyk, a zatem zgodnie z teori u yteczno ci najlepsze. Pisz c to, zdaj sobie spraw, e do du o polskich sklepów internetowych amie t regu, prezentuj c cze do koszyka w innych miejscach, np. po lewej stronie. Niemniej jednak odno nik do koszyka w prawym górnym rogu wietnie zdaje egzamin zw aszcza w po czeniu z innymi ikonami lub czami narz dziowymi, o których za chwil napisz. Zanim do tego dojdziemy, warto odnotowa, e rzecz bardzo wskazan jest prezentowanie odno nika do koszyka na ka dej podstronie sklepu, tak aby ka dy odwiedzaj cy móg bez problemu do niego dotrze w ka dym miejscu sklepu. Ikona lub cze moje konto Jest to drugi element, obok ikony koszyka, który powinien by umieszczony w prawym górnym rogu. Oprócz tego wiele sklepów internetowych wstawia na stron g ówn formularz logowania zawieraj cy zazwyczaj nazw u ytkownika lub oraz has o. Moim zdaniem takie dzia ania s niepotrzebne i blokuj miejsce innym, wa niejszym cz ciom sk adaj cym si na sklep internetowy. Trzeba bowiem u wiadomi sobie, e czynno logowania nie jest kluczowa w przypadku dokonywania zakupów. Co wi cej, w modelu sklepu, który zaprezentuj w tej cz ci ksi ki, logowanie nie b dzie odgrywa tak wa nej roli, jak ma to miejsce w przypadku wielu polskich sklepów internetowych. Osoba, która chce dokona zakupu w sieci, i tak pr dzej czy pó niej zaloguje si (je li konto ju za o y a). Szerzej o tym problemie pisz w rozdziale omawiaj cym system zamawiania w sklepie internetowym.

12 108 Cz II U yteczno Ikona lub cze pomoc cze lub ikona pomoc razem z koszykiem i moje konto tworz ikony narz dziowe. Dlatego najlepszym miejscem dla pomocy jest równie prawy górny róg. Tutaj równie niezmiernie wa ne jest, aby cze lub ikona znajdowa y si na ka dej podstronie. Pozwoli to u ytkownikowi poczu si pewniej i bezpieczniej. B dzie on móg si do nich odwo ywa w ka dej chwili. Jak skonstruowa dzia pomoc, opisuj w dalszej cz ci ksi ki. W przypadku kiedy sklep stawia na ikony, konieczne jest, aby by y one podpisane, tak aby nie trzeba si by o zastanawia, co oznaczaj. Prezentacja towaru Pisa em ju o tym, e na korzystny wygl d sklepu internetowego du y wp yw ma sposób zaprezentowania poszczególnych towarów. Co wi cej, wielu projektantów na prezentacji towarów buduje image sklepu internetowego. Dlatego te wa ne jest, aby wygospodarowa odpowiednio du o miejsca, aby pokaza w ciekawej formie potencjalnym klientom, co mamy im do zaoferowania. Gdzie to zrobi? Takich miejsc jest kilka, jednak najwa niejszym z nich jest obszar na rodku strony, pomi dzy lew a praw cz ci, pod górn stref z logotypem i ikonami narz dziowymi. Ten obszar sklepu zazwyczaj dzieli si jeszcze na takie dzia y jak np. nowo ci lub promocje. Oprócz tego wielu w a cicieli sklepów internetowych decyduje si na eksponowanie asortymentu równie w innych miejscach na stronie g ównej. Zazwyczaj wykorzystuj miejsce po lewej lub po prawej stronie, z tym e tam mo liwo ci prezentacji s o wiele bardziej ograniczone. Mimo to warto zastanowi si nad tak dodatkow form promocji w asnych towarów. Newsletter Newsletter jest z kolei elementem, który zazwyczaj trzeba dopasowywa do ca ej uk adanki. Nale y jednak wzi pod uwag to, e im lepiej b dzie umiejscowiony, tym oka e si bardziej skuteczny. Gdzie go zatem umie ci w sklepie? Jedn z mo liwo ci jest prawa kolumna, szczególnie dla sklepów, które maj d ugie menu po lewej stronie. Na prawej kolumnie powinni my umiejscowi go mo liwie wysoko. Drug mo liwo- ci jest lewa strona, pod lub nad menu nawigacyjnym, w zale no ci od tego, jakie jest ono d ugie. Pami tajmy, e im lepiej umiejscowimy newsletter, tym b dzie skuteczniejszy.

13 Rozdzia 18. Rozmieszczenie najwa niejszych elementów w sklepie internetowym 109 Wa ne informacje Ka dy sklep powinien równie wygospodarowa miejsce na stronie g ównej, które zawiera b dzie odno niki do najwa niejszych informacji dotycz cych p atno ci, kosztów i sposobów wysy ki czy czasu realizacji zamówie. Które miejsce b dzie zatem najlepsze? Osobi cie proponuj praw kolumn sklepu. Dlaczego akurat praw? Zak adaj c, e lew przeznaczamy na menu z kategoriami produktów, prawa kolumna wydaje si bardziej odpowiednia. A zatem utoniemy w szarzy nie? Tyle o podstawowych elementach. Tworz c sklep, w którym wszystkie cz ci umieszczone s wed ug standardowych wskazówek i zalece, mo na obawia si, e b dzie on kolejnym nudnym i szarym miejscem w internecie. Moim zdaniem na to, czy tak b dzie, nie maj wp ywu powy sze standardy. Powinni my skupi si na tym, aby zachowuj c najwa niejsze zalecenia, nie uton w szarzy nie. Jak to zrobi? Od innych mog odró ni nas grafika, dobrze dobrane kolory, jako prezentacji asortymentu, ale równie to, co b dziemy mie do powiedzenia naszym odwiedzaj cym.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach

Wojownik SEO. Sztuka osiągania najwyższych pozycji w wyszukiwarkach Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Facebook. Daj siê poznaæ

Facebook. Daj siê poznaæ Facebook. Daj siê poznaæ Autor: ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2634-2 Format: A5, stron: 232 Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

E-biznes i e-marketing w Praktyce

E-biznes i e-marketing w Praktyce E-biznes i e-marketing w Praktyce Ma gorzata Bednarek Zezwalam na kopiowanie w niezmienionej tre ci i z informacj, e autorami tre ci s Ma gorzata Bednarek i Agencja Interaktywna Migomedia Kilka s ów o

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU

WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Roman Simi ski* Sebastian S oci ski** WYKORZYSTANIE WYSZUKIWAREK INTERNETOWYCH W MARKETINGU STRESZCZENIE Celem tej pracy jest prezentacja wykorzystania internetowych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Autor: Dan Rahmel T³umaczenie: Tomasz Przedmojski ISBN: 978-83-246-1766-1 Tytu³ orygina³u: Professional Joomla! (Programmer to Programmer) Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Search Engine Optimization Secrets Tłumaczenie: Rafał Jońca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3606-8 Copyright 2011 by

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13

Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Spis tre ci Wst p... 9 Cz I Modelowanie systemów ERP... 13 Rozdzia 1. Zrozumie ERP... 15 1.1. Uk ad modelowania ERP... 18 1.2. Otoczenie (kontekst) ERP... 20 1.2.1. Analiza PEST a ERP... 21 1.2.2. Zbiór

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa

Bardziej szczegółowo