Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II"

Transkrypt

1 Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II Autorzy: Wojciech Kyciak (wstêp, rozdzia³y 1 36), Karol Przeliorz (dodatek A) ISBN: Format: , stron: 264 Zostañ prawdziwym e-biznesmenem! Marketing promocja sklepu, systemy partnerskie, komunikacja z klientem U ytecznoœæ witryny rozmieszczenie elementów, wyszukiwanie, nawigacja Wybór sklepu funkcjonalnoœæ, modele oprogramowania, logistyka Jeœli powa nie myœlisz o otwarciu w³asnego sklepu, ale boisz siê skoczyæ od razu na g³êbok¹ wodê albo nie chcesz niepotrzebnie utopiæ góry pieniêdzy, idealnym rozwi¹zaniem dla Ciebie bêdzie za³o enie sklepu internetowego. Taki sklep ma niemal same zalety nie jest drogi w utrzymaniu, pozwala na elastyczne dopasowanie czasu pracy, zapewnia dotarcie do klientów mieszkaj¹cych w innych rejonach kraju albo nawet na ca³ym œwiecie. Jest tylko jedno ma³e ale aby ten biznes przynosi³ dochody, musisz perfekcyjnie dopracowaæ swoj¹ witrynê, zapewniæ jej skuteczn¹ promocjê, a ponadto nie nadu ywaæ cierpliwoœci kupuj¹cych z powodu chaotycznej logistyki. Wszelkie aspekty prowadzenia biznesu internetowego, od podstaw a po najbardziej zaawansowane zagadnienia, znajdziesz w ksi¹ ce Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II. Jest to nowa, uzupe³niona wersja niezwykle popularnej ksi¹ ki pod tym samym tytu³em, wydanej przez Helion w 2006 roku. Dowiesz siê z niej, jak wybraæ odpowiedni¹ strategiê konkurowania, przyci¹gn¹æ i zatrzymaæ klienta, w³aœciwie wykorzystaæ mo liwoœci pozycjonowania i ró nych form reklamy. Nauczysz siê analizowaæ dane statystyczne, obliczaæ koszty i zyski, stosowaæ programy motywacyjne oraz badaæ poziom zadowolenia konsumentów. Wszystko to pozwoli Ci osi¹gn¹æ prawdziwy sukces biznesowy! Strategie konkurencji i zyskiwanie zaufania klienta Pozycjonowanie i reklama w wyszukiwarkach Programy partnerskie, aukcje internetowe, ró ne formy promocji Public relations i kampanie reklamowe Kompleksowa analiza danych statystycznych i obliczanie zysków Obs³uga klienta przed sprzeda ¹ i po niej Grafika i rozmieszczenie elementów witryny Strona g³ówna, strona kategorii, strona produktu Nawigacja, proces zamawiania, koszyk Logowanie, zak³adanie konta, wyszukiwanie wœród produktów w sklepie Centrum informacyjne, bezpieczeñstwo, logistyka Modele oprogramowania, charakterystyka najwa niejszych rozwi¹zañ Prawo w kontekœcie sklepu internetowego Za³ó w³asny sklep internetowy rozkrêæ wielkie Ÿród³o dochodów!

2 Spis tre ci Cz I Wst p Marketing promocja sklepu i komunikacja z klientem Rozdzia 1. Strategie konkurencji w sklepie internetowym Czym jest strategia konkurencji? Rodzaje strategii konkurencji Strategia przywództwa kosztowego Strategia zró nicowania Strategia koncentracji Któr strategi wybra? Rozdzia 2. Budujemy zaufanie klienta do sklepu Od wej cia do sklepu do momentu decyzji o zamówieniu Zamawianie produktów Po zamówieniu towaru Rozdzia 3. Wyszukiwarki jak optymalizowa i pozycjonowa sklep? Wyszukiwarki dzi Wyszukiwarki jaka b dzie przysz o? Jak si w tym wszystkim nie pogubi definicje Historyjka Jak promowa w wyszukiwarkach? Zleci czy promowa samemu? Formy wspó pracy sklepu z firm pozycjonuj c W jakie wyszukiwarki inwestowa? Literatura Rozdzia 4. Reklama p atna w wyszukiwarkach Czym jest model PPC? Zalety i wady reklam p atnych w wyszukiwarkach Co warto wiedzie o reklamie p atnej w wyszukiwarkach? Prowadzi kampani samemu czy zleci specjalistom? Rozdzia 5. Program partnerski Czym jest program partnerski? Dlaczego warto prowadzi program partnerski?... 37

3 4 Jak za o y skuteczny i dochodowy sklep internetowy Czy na pewno dla wszystkich? Cechy dobrego programu partnerskiego Rodzaje prowizji w programach partnerskich Jak rozwija program partnerski? Na kogo stawia? Program partnerski a program lojalno ciowy Czego potrzebujemy? Prawo a programy partnerskie Jak skonstruowa regulamin programu partnerskiego? Dobre programy partnerskie (zestawienie) Rozdzia 6. Inne formy promocji Porównywarki Kto zyskuje? Jak to dzia a od strony klienta? Jak to dzia a od strony sklepu? Czy ka dy mo e wspó pracowa z porównywarkami? Ile na tym zarobimy? O katalogach sklepów Katalog sklepów a porównywarka czy pasa handlowy Jak dzia aj katalogi sklepów? Korzy ci z uczestnictwa Katalogi zaawansowane Reklama graficzna Mailing RSS Katalogi stron internetowych W asne publikacje, poradniki, informacje Serwisy internetowe Blogi i mikroblogi Rozdzia 7. Aukcje internetowe Tylko dla ma ych sklepów? Jak zwi kszy obroty w sklepie internetowym poprzez serwisy aukcyjne? Ekspansja w serwisie aukcyjnym Selekcja produktów Za o enie konta Wygl d aukcji System komentarzy O czym wiedz serwisy aukcyjne? Kto i jak promuje si na aukcjach? Z jakich serwisów aukcyjnych korzysta? Rozdzia 8. Public relations wspó praca z pras Czym jest public relations? Przygotowujemy zaplecze Na naszej stronie Wydelegowanie odpowiedzialnej osoby Kompletujemy baz dziennikarzy Jak pisa informacje prasowe? Schemat wiadomo ci prasowej O czym pisa? Jak to robi? Korzy ci Case studies Literatura... 63

4 Spis tre ci 5 Rozdzia 9. Kompleksowa analiza danych statystycznych Po co mi statystyki? Z jakich statystyk korzysta? Jak analizowa? Obliczamy skuteczno dzia a Obliczamy skuteczno naszej oferty Co jeszcze warto bada? Jak zdoby te informacje? Co dalej? Rozdzia 10. Obliczamy zyski Zanim zaczniemy liczy Za o enia Obliczamy koszty Koszty pocz tkowe Koszty sta e Koszt jednostkowy Szacujemy ruch w sklepie Wyszukiwarki Program partnerski Aukcje internetowe Pasa e handlowe, porównywarki cen Liczba zamówie Przychody Rozdzia 11. P atno w sklepie internetowym Rodzaje p atno ci w sklepach internetowych Pobranie Zwyk y przelew Przelew b yskawiczny P atno kart Systemy p atno ci Z czego skorzysta wybieramy formy p atno ci w naszym sklepie Rozdzia 12. Obs uga klienta Telefon Czat Tradycyjne komunikatory internetowe Skype Rozdzia 13. Program motywacyjny Program motywacyjny a program lojalno ciowy Rodzaje nagród Cz onkostwo w klubach Punkty Wspó praca mieszana Budowanie relacji Jak wydziela korzy ci? Tworzymy program lojalno ciowy Rozdzia 14. Dzia ania promocyjne Upominki, gratisy jak oferowa? Rabaty, promocje, wyprzeda e... 90

5 6 Jak za o y skuteczny i dochodowy sklep internetowy Rozdzia 15. Obs uga i ankietowanie po sprzeda y Obs uga po sprzeda y O czym informowa? Ankietowanie po sprzeda y Jak ankietowa? Co zyskamy, ankietuj c? Rozdzia 16. Przygotowujemy kampani reklamow Rozdzia 17. Grafika w sklepach internetowych Jakie elementy graficzne s niezb dne? Kolory w sklepie internetowym Kilka wytycznych, zanim zaczniemy projektowa Reklamy w sklepie internetowym Cz II U yteczno Czym jest u yteczno? Sk d czerpa wiedz o u yteczno ci? Rozdzia 18. Rozmieszczenie najwa niejszych elementów w sklepie internetowym Logotyp Co to za sklep? (tagline) Menu Wyszukiwarka Ikona lub cze koszyk Ikona lub cze moje konto Ikona lub cze pomoc Prezentacja towaru Newsletter Wa ne informacje A zatem utoniemy w szarzy nie? Rozdzia 19. Strona g ówna sklepu Rozdzia 20. Nawigacja w sklepie internetowym cze do strony g ównej G ówne menu nawigacyjne (odno niki do g ównych kategorii) Sklepy z niewielk ilo ci kategorii g ównych Sklepy z wieloma kategoriami g ównymi Menu z podkategoriami Spójny system nawigacyjny Elastyczny system nawigacji Kiedy kategoria to zarazem podkategoria A mo e ruchome menu? Breadcrumb O innych odno nikach Rozdzia 21. Strona kategorii Przyk ady standardowe Strona kategorii zamiast strony produktu? A mo e tak jak na aukcjach? Sortowanie Podsumowanie

6 Spis tre ci 7 Rozdzia 22. Strona produktu Opis towaru Opinie klientów Moderowa opinie czy pozostawia je samym sobie? Przej cie do koszyka i cena produktu Zdj cie produktu Kiedy to b dzie za ma o Rozdzia 23. Formy, metody i rodki wspomagania sprzeda y Nazewnictwo Klasyczne przyk ady wspomagania Inne sposoby Gdzie wspomaga? Strona produktu Koszyk Od do koszyka do koszyka Listy bestsellerów Odwieczne pytanie gdzie zamie ci? Sztuczne toplisty Promocje Inne sposoby Rozdzia 24. Koszyk Jak oznakowa koszyk? Co powinien zawiera u yteczny koszyk? Koszyk w praktyce Zacz tek koszyka jak to ugry? Jak rozwi za problem opuszczonych koszyków? Rozdzia 25. Logowanie, moje konto, za o enie konta Szko a nr 1 zak adanie konta poprzez d ugi formularz Szko a nr 2 zak adanie konta poprzez krótki formularz Rozdzia 26. Proces zamówienia Etapy realizacji zamówienia Ca y proces zamówienia na jednej stronie Proces zamówienia rozbity na cz ci bez informowania o tym u ytkownika Proces zamówienia rozbity na cz ci wraz z informacj dla u ytkowników Etapowo zamówienia w praktyce Za o enie konta i podanie danych wysy kowych Wymusza zak adanie konta czy te da woln r k kupuj cym? Potwierdzenie zamówienia przez kupuj cego Warto? Jak to rozwi za? P atno P atno razem z formularzem zamówieniowym? A mo e osobna strona p atno ci? Potwierdzenie przyj cia zamówienia przez sklep Jak nie projektowa procesu zamówienia

7 8 Jak za o y skuteczny i dochodowy sklep internetowy Rozdzia 27. Wyszukiwarka Rozdzia 28. Pomoc Gdzie umie ci pomoc? Czy pomoc jest konieczna? Co w pomocy? Strona wizualna Korzy ci z dobrego dzia u pomoc Rozdzia 29. Bezpiecze stwo P atno Ochrona danych osobowych Rozdzia 30. Centrum informacyjne Dane kontaktowe dzia kontakt Informacje o sklepie i firmie dzia o nas Informacje prasowe dla prasy i prasa o nas Praca informacje o oferowanej pracy Mapa strony Regulamin sklepu internetowego Rozdzia 31. Wersje obcoj zyczne sklepu Cz III Wybieramy sklep Rozdzia 32. Funkcjonalno Ogólne CMS strony opisowe Zarz dzanie zamówieniami Zarz dzanie klientami Zarz dzanie produktami i kategoriami SEO Cross-selling i up-selling Integracja z Allegro Inne opcje integracji Magazyn Marketing Rozdzia 33. Modele oprogramowania sklepowego Darmowe oprogramowanie Model licencyjny Model abonamentowy Model prowizyjny Sklep na zamówienie Rozdzia 34. Charakterystyka najwa niejszych rozwi za Sote.pl IAI-Shop.com Sunweb.com.pl Epro.com.pl Etradepro.pl Istore.pl Triger.com.pl Shoper.pl Inne oferty

8 Spis tre ci 9 Cz IV Logistyka w sklepie internetowym Rozdzia 35. Pakujemy i wysy amy towar Pakujemy towar Jak u atwi i usprawni sobie prac? Wysy ka towaru Poczta Polska Firmy kurierskie Samodzielne dostarczenie towaru A mo e wysy ka przez hurtowni? Na co si zdecydowa? Jak sprawnie wspó pracowa z poczt? Rozdzia 36. Problemy logistyczne Najcz stsze problemy logistyczne na linii hurtownia sklep Zbyt d ugie oczekiwanie na towar zamówiony w hurtowni magazyn w sklepie internetowym Pomy ki hurtowni przy wysy ce towaru Kiedy hurtowni b dzie kilka Kwestia informatyzacji w hurtowniach Najwa niejsze problemy logistyczne na linii sklep klient Towar nie dotrze do klienta lub dotrze, ale zniszczony Przesy ka pobraniowa nie zostanie rozpoznana przez klienta i ten nie przyjmie jej Problem zwrotów i reklamacji Na koniec Dodatek A Prawo w kontek cie sklepu internetowego Wst p Ochrona praw konsumentów Informacja handlowa a problem spamu Skorowidz

9 Rozdzia 18. Rozmieszczenie najwa niejszych elementów w sklepie internetowym 105 Rozdzia 18. Rozmieszczenie najwa niejszych elementów w sklepie internetowym Ka dy sklep internetowy ma swoje sta e elementy, które sk adaj si na spójn ca o. Mam tu na my li m.in. logotyp, menu, prezentacje produktów, odno nik do koszyka, stref logowania. Aby sklep poprawnie funkcjonowa, musi je wszystkie zawiera. I w tym momencie rodzi si najwa niejsze pytanie: w jaki sposób wdro y te elementy we w asnym sklepie uton w szarzy nie i by wiernym standardom czy te by oryginalnym? Nale a oby odpowiedzie : by wiernym standardom i nie uton w szarzy nie. Fakty s takie, e schemat systemu sklepu internetowego, z jakim mamy do czynienia na co dzie, istnieje ju kilka dobrych lat. W tym czasie wiele rozwi za zosta o wielokrotnie powielonych. To sprawi o, e wytworzy y si pewne standardy, których dzisiaj powinni my przestrzega. Przyk adem jest logo w lewym górnym rogu umo liwiaj ce zarazem powrotem do strony g ównej. Dzi ki temu u ytkownik intuicyjnie i cz sto pod wiadomie wie, e aby wróci do strony g ównej, nale y klikn logotyp, który znajduje si w lewym górnym rogu ekranu. Co sta oby si, gdyby logo znalaz o si nagle w prawym dolnym rogu? Z pewno ci wtedy powrót na stron g ówn by by trudniejszy i bardziej czasoch onny. Przyjrzyjmy si wi c podstawowym elementom sklepu internetowego i zastanówmy si, gdzie powinny by one umiejscowione. Poni sze wskazówki odnosz si do najbardziej tradycyjnego projektu, na który sk adaj si : górny obszar, lewa kolumna, prawa kolumna, obszar pomi dzy kolumnami, a tak e dolna belka.

10 106 Cz II U yteczno Logotyp Logotyp w znakomitej wi kszo ci przypadków jest umiejscawiany w lewym górnym rogu. Na potwierdzenie tej tezy proponuj wpisa do przegl darki adresy kilkunastu dowolnie wybranych polskich lub zagranicznych sklepów internetowych. Podejrzewam, e tylko kilka procent nie b dzie mia o logotypu w lewym górnym rogu. Co wi cej, wszystkie logotypy b d zarazem odno nikami do stron g ównych sklepów internetowych. To chyba jeden z najbardziej zakorzenionych standardów, równie w Polsce. Dlatego w tym przypadku nie warto nawet my le o innych strefach przy rozmieszczeniu swoistego szyldu sklepowego. Co to za sklep? (tagline) Specjali ci od u yteczno ci na czele z chyba najbardziej znan osobisto ci w tej dziedzinie Jakobem Nielsenem s zdania, e ka dy serwis powinien w kilku s owach okre li, czego dotyczy. Ów opis to tzw. tagline, który sprawdzi si doskonale tak e w przypadku sklepów internetowych. Przyj o si, e najodpowiedniejszym miejscem na tagline jest linia zaraz pod logotypem. Warto zatem zaznaczy, jakim asortymentem handlujemy. B dzie to ogromne u atwienie dla osób, które przegl danie oferty rozpoczn od pojedynczej strony danego produktu (np. trafiaj c do nas za po rednictwem wyszukiwarki). Musimy przecie wzi pod uwag, e niejednokrotnie nazwa serwisu nie informuje o tematyce, na której si skupiamy w swoim sklepie. Ponadto wiele sklepów oferuje asortyment z ró nych bran. Przyk adem tagline mo e by wszystko dla domu (dla sklepu z szerokim asortymentem) lub drogeria internetowa (dla sklepu z w szym zakresem towarów). Menu Prawie wszystkie sklepy internetowe menu umieszczaj albo po lewej stronie, albo w poziomie pod logo, na szeroko ci ca ego ekranu. Wybór jednej lub drugiej opcji powinien by uzale niony od ilo ci g ównych kategorii produktów w sklepie. W sytuacji kiedy g ównych kategorii jest niewiele, doskonale sprawdzi si menu poziome. Z kolei w przypadkach kiedy kategorii jest kilkana cie i wi cej, zdecydowanie lepszym pomys em b dzie postawienie na menu po lewej stronie. Cz sto zdarzaj si sklepy, które maj kilka najwa niejszych kategorii z produktami, a do ka dej jest przyporz dkowane kilkana cie podkategorii. W takim przypadku projektanci maj dwa rozwi zania g ówne menu poziome i menu po lewej stronie dla podkategorii lub menu zarazem z kategoriami i podkategoriami po lewej stronie.

11 Rozdzia 18. Rozmieszczenie najwa niejszych elementów w sklepie internetowym 107 Wyszukiwarka W przypadku wyszukiwarki nie ma ju jednoznacznej odpowiedzi, w którym miejscu nale a oby j umie ci. Jest to element, który wyst puje cz sto w ró nych miejscach. Co nie znaczy oczywi cie, e wyszukiwarki nie maj swoich ulubionych stref. Wed ug angloj zycznego serwisu Webdesignpractices.com, który m.in. zajmuje si studiami nad rozmieszczeniem elementów w sklepach internetowych, wyszukiwarki najcz ciej umieszcza po lewej stronie, pod logotypem, lub w górnej cz ci ekranu, na prawo od logotypu. Jeden z najpopularniejszych polskich sklepów internetowych Merlin.pl wyszukiwark na stronie g ównej umie ci po lewej stronie, pod logotypem i menu. Nie jest to bez znaczenia, bior c pod uwag, e wielu potencjalnych klientów dokonywa o kiedy zakupów lub chocia tylko odwiedza o Merlin.pl. Ikona lub cze koszyk Jak pokazuje wiele testów i bada, optymalnym miejscem na ikon lub cze przenosz ce do koszyka jest prawy górny róg sklepu internetowego. Trudno powiedzie, e jest to najlepsze miejsce na ikon koszyka. Jedno jest pewne jest to najcz ciej wybierane miejsce na koszyk, a zatem zgodnie z teori u yteczno ci najlepsze. Pisz c to, zdaj sobie spraw, e do du o polskich sklepów internetowych amie t regu, prezentuj c cze do koszyka w innych miejscach, np. po lewej stronie. Niemniej jednak odno nik do koszyka w prawym górnym rogu wietnie zdaje egzamin zw aszcza w po czeniu z innymi ikonami lub czami narz dziowymi, o których za chwil napisz. Zanim do tego dojdziemy, warto odnotowa, e rzecz bardzo wskazan jest prezentowanie odno nika do koszyka na ka dej podstronie sklepu, tak aby ka dy odwiedzaj cy móg bez problemu do niego dotrze w ka dym miejscu sklepu. Ikona lub cze moje konto Jest to drugi element, obok ikony koszyka, który powinien by umieszczony w prawym górnym rogu. Oprócz tego wiele sklepów internetowych wstawia na stron g ówn formularz logowania zawieraj cy zazwyczaj nazw u ytkownika lub oraz has o. Moim zdaniem takie dzia ania s niepotrzebne i blokuj miejsce innym, wa niejszym cz ciom sk adaj cym si na sklep internetowy. Trzeba bowiem u wiadomi sobie, e czynno logowania nie jest kluczowa w przypadku dokonywania zakupów. Co wi cej, w modelu sklepu, który zaprezentuj w tej cz ci ksi ki, logowanie nie b dzie odgrywa tak wa nej roli, jak ma to miejsce w przypadku wielu polskich sklepów internetowych. Osoba, która chce dokona zakupu w sieci, i tak pr dzej czy pó niej zaloguje si (je li konto ju za o y a). Szerzej o tym problemie pisz w rozdziale omawiaj cym system zamawiania w sklepie internetowym.

12 108 Cz II U yteczno Ikona lub cze pomoc cze lub ikona pomoc razem z koszykiem i moje konto tworz ikony narz dziowe. Dlatego najlepszym miejscem dla pomocy jest równie prawy górny róg. Tutaj równie niezmiernie wa ne jest, aby cze lub ikona znajdowa y si na ka dej podstronie. Pozwoli to u ytkownikowi poczu si pewniej i bezpieczniej. B dzie on móg si do nich odwo ywa w ka dej chwili. Jak skonstruowa dzia pomoc, opisuj w dalszej cz ci ksi ki. W przypadku kiedy sklep stawia na ikony, konieczne jest, aby by y one podpisane, tak aby nie trzeba si by o zastanawia, co oznaczaj. Prezentacja towaru Pisa em ju o tym, e na korzystny wygl d sklepu internetowego du y wp yw ma sposób zaprezentowania poszczególnych towarów. Co wi cej, wielu projektantów na prezentacji towarów buduje image sklepu internetowego. Dlatego te wa ne jest, aby wygospodarowa odpowiednio du o miejsca, aby pokaza w ciekawej formie potencjalnym klientom, co mamy im do zaoferowania. Gdzie to zrobi? Takich miejsc jest kilka, jednak najwa niejszym z nich jest obszar na rodku strony, pomi dzy lew a praw cz ci, pod górn stref z logotypem i ikonami narz dziowymi. Ten obszar sklepu zazwyczaj dzieli si jeszcze na takie dzia y jak np. nowo ci lub promocje. Oprócz tego wielu w a cicieli sklepów internetowych decyduje si na eksponowanie asortymentu równie w innych miejscach na stronie g ównej. Zazwyczaj wykorzystuj miejsce po lewej lub po prawej stronie, z tym e tam mo liwo ci prezentacji s o wiele bardziej ograniczone. Mimo to warto zastanowi si nad tak dodatkow form promocji w asnych towarów. Newsletter Newsletter jest z kolei elementem, który zazwyczaj trzeba dopasowywa do ca ej uk adanki. Nale y jednak wzi pod uwag to, e im lepiej b dzie umiejscowiony, tym oka e si bardziej skuteczny. Gdzie go zatem umie ci w sklepie? Jedn z mo liwo ci jest prawa kolumna, szczególnie dla sklepów, które maj d ugie menu po lewej stronie. Na prawej kolumnie powinni my umiejscowi go mo liwie wysoko. Drug mo liwo- ci jest lewa strona, pod lub nad menu nawigacyjnym, w zale no ci od tego, jakie jest ono d ugie. Pami tajmy, e im lepiej umiejscowimy newsletter, tym b dzie skuteczniejszy.

13 Rozdzia 18. Rozmieszczenie najwa niejszych elementów w sklepie internetowym 109 Wa ne informacje Ka dy sklep powinien równie wygospodarowa miejsce na stronie g ównej, które zawiera b dzie odno niki do najwa niejszych informacji dotycz cych p atno ci, kosztów i sposobów wysy ki czy czasu realizacji zamówie. Które miejsce b dzie zatem najlepsze? Osobi cie proponuj praw kolumn sklepu. Dlaczego akurat praw? Zak adaj c, e lew przeznaczamy na menu z kategoriami produktów, prawa kolumna wydaje si bardziej odpowiednia. A zatem utoniemy w szarzy nie? Tyle o podstawowych elementach. Tworz c sklep, w którym wszystkie cz ci umieszczone s wed ug standardowych wskazówek i zalece, mo na obawia si, e b dzie on kolejnym nudnym i szarym miejscem w internecie. Moim zdaniem na to, czy tak b dzie, nie maj wp ywu powy sze standardy. Powinni my skupi si na tym, aby zachowuj c najwa niejsze zalecenia, nie uton w szarzy nie. Jak to zrobi? Od innych mog odró ni nas grafika, dobrze dobrane kolory, jako prezentacji asortymentu, ale równie to, co b dziemy mie do powiedzenia naszym odwiedzaj cym.

Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II.

Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II. Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II. Autor: Wojciech Kyciak Zostań prawdziwym e-biznesmenem! Marketing promocja sklepu, systemy partnerskie, komunikacja z klientem Użyteczność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Marketing promocja sklepu i komunikacja z klientem 13. Wstęp... 11

Spis treści. Część I Marketing promocja sklepu i komunikacja z klientem 13. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 Część I Marketing promocja sklepu i komunikacja z klientem 13 Rozdział 1. Strategie cenowe w sklepie internetowym... 15 Czym są strategie cenowe?... 15 Na co zwracać uwagę przy

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa Platforma Aukcyjna Marketplanet Podręcznik Oferenta Aukcja dynamiczna zniŝkowa (c) 2008 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki.

Posiadane punkty lojalnościowe można również wykorzystać na opłacenie kosztów przesyłki. Program lojalnościowy Program lojalnościowy sklepu Gunfire pozwala Ci zyskać jeszcze więcej, nie dopłacając ani grosza. Zbieraj punkty i zamieniaj je na wysokiej jakości produkty dostępne w sklepie Gunfire.pl.

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę?

Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę? Kto tak naprawdę odwiedza Twoją stronę? Jak odczytać i wykorzystać dane z Google Analytics. Bartosz Groszek Sklepy Blogi Strony informacyjne Kiedyś Urchin ->>>> 2005 Początek Analytics Teraz 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

E-commerce dofollow list

E-commerce dofollow list E-commerce dofollow list Lista zawiera 5 adresów stron, które można wykorzystać do promocji sklepów internetowych. Została ona udostępniona użytkownikom serwisu http://www.seostation.pl/ Sugerujemy wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Skuteczna reklama porozmawiajmy o tym! CartBoards

Skuteczna reklama porozmawiajmy o tym! CartBoards Skuteczna reklama porozmawiajmy o tym! CartBoards Szukam reklamy, pasującej do mojego biznesu i pozostającej trwale w pamięci klientów! Karolina Kowal mgr farmacji 2 Nasze CartBoards są dla Państwa dobrym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe w służbie najpiękniejszych sklepów internetowych Raport 2016

Media społecznościowe w służbie najpiękniejszych sklepów internetowych Raport 2016 Media społecznościowe w służbie najpiękniejszych sklepów internetowych Raport 2016 Internauci w 2014 roku wydali 27 miliardów złotych* w e-sklepach. W całym 2015 roku ta kwota na pewno została przekroczona,

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa

Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiaj cy: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP Lewiatan) ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa Data: 28 wrze nia 2010 r. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan,

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta 1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta Aby zalogować się na stronie portalu studenta/doktoranta należy wybrać stronę: https://ps.ug.edu.pl (na stronie logowanie odbywa się wyłącznie poprzez podanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Dolnośląski Region Wielkopolski Region Górnośląski Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O.

Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Instrukcja obsługi platformy zakupowej PHU VECTOR SP. Z O.O. Logowanie Aby zalogować się do platformy zakupowej VECTOR należy otworzyć naszą stronę internetową i wejść na zakładkę Sklep internetowy Twój

Bardziej szczegółowo

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją

Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Znak sprawy: OR.042.14.2013 Nawojowa, 06.12.2013 r. Z A P Y T A N I E na realizację zadania pn. O F E R T O W E Wykonanie strony internetowej projektu wraz z hostingiem i administracją Zapytanie w ramach

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Oferta promocyjna portalu Mierzyn24.pl > Wybory Samorządowe 2010 <

Oferta promocyjna portalu Mierzyn24.pl > Wybory Samorządowe 2010 < Oferta promocyjna portalu Mierzyn24.pl > Wybory Samorządowe 2010 < Niniejszym chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę reklamową przygotowaną na Wybory Samorządowe 2010, uwzględniającą atrakcyjne i skuteczne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło

Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika Robert Szmurło LATO 2007 Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika 1 Proces wytwarzania oprogramowania. Czyli trochę inżynierii oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja

Inspiracje dla branży. Sport i rekreacja Inspiracje dla branży Sport i rekreacja shop.reebok.com Klient nasz p - projektant Dajemy narzędzia: zrób to sam... Coraz więcej firm podejmuje działania służące idealnemu dopasowaniu produktu do preferencji

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się do Moje GS1. wprowadź dane o swoich lokalizacjach w mniej niż 5 minut!

Zaloguj się do Moje GS1. wprowadź dane o swoich lokalizacjach w mniej niż 5 minut! Zaloguj się do Moje GS1 0 wprowadź dane o swoich lokalizacjach w mniej niż 5 minut! WSTĘP DO MOJE GS1 (1) MOJE GS1 to przyjazne w obsłudze narzędzie do tworzenia i zarządzania numerami GTIN i GLN posiadające

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM REKOMENDACJE W roku 2015 kancelaria SADKOWSKI I WSPÓLNICY została wyróżniona w corocznym rankingu prestiżowym zestawieniu kancelarii prawniczych, rekomendowanych przez Klientów Kancelarii oraz inne firmy

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Laboratorium 2

Bazy Danych. Laboratorium 2 Bazy Danych Zadania i problemy techniczno-inżynieryjne oraz informatyczne dla systemów operacyjnych, połączeń i konfiguracji baz danych do pracy w biurze, sieci oraz z internetem. pdf Laboratorium 2 Opracować

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved.

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved. KOMUNIKACJA MARKI 1 Wyzwania Rynku Reklamy Konsumenci otrzymują ponad 1000 komunikatów reklamowych dziennie. Zbudowanie silnej marki może stać się kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy.

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo