REGULAMIN PLATFORMY TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PLATFORMY TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH"

Transkrypt

1 REGULAMIN PLATFORMY TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH POSTANOWIENIA WSTĘPNE Platforma internetowej dostępna jest pod adresem: https://pilot.e-codex.pl i została stworzona przez Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu w związku z realizacją projektu e-codex (e-justice Communication via Online Data Exchange). Projekt e-codex jest wielkoskalowym projektem pilotażowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CIP na rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP). Rozdział I Ustalenia ogólne i definicje 1. Ustalenia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania internetowej Platformy dostępnej pod adresem: https://pilot.e-codex.pl. 2. Celem funkcjonowania Platformy jest uruchomienie pilotaży transgranicznych procedur sądowych pomiędzy partnerami, którzy zadeklarowali możliwość przeprowadzenia wybranych procedur w poszczególnych państwach biorących udział w projekcie. Lista zawierająca informacja na temat: 1) państw, które udostępniły wybrane procedury transgraniczne, 2) procedur transgranicznych udostępnionych przez wyżej wskazane państwa, 3) sądów biorących udział w pilotażu jest umieszczona jest na stronie internetowej pod adresem https://pilot.e-codex.pl. 3. Podmiotem powołującym Platformę https://pilot.e-codex.pl i administrującym nim jest Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu. 4. Regulamin normuje prawa i obowiązki użytkowników Platformy oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Instytutu Logistyki i Magazynowania, jako podmiotu zarządzającego Platformą. 5. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Powyższe nie wyklucza konieczności uiszczenia stosownych opłat wymaganych przez przepisy prawa obowiązującego w państwie do którego składany jest dokument za pośrednictwem Platformy. 6. Instytut Logistyki i Magazynowania nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji opublikowanych na Platformie. 7. Warunkiem koniecznym do korzystania z Platformy jest akceptacja postanowień Regulaminu dokonana przed skorzystaniem z usług udostępnionych na Platformie przez Usługodawcę.

2 2. Definicje 1) Platforma serwis internetowy należący do Instytutu Logistyki i Magazynowania, funkcjonujący pod adresem https://pilot.e-codex.pl powstały ramach projektu e-codex (e-justice Communication via Online Data Exchange). 2) Administrator administratorem Platformy jest Instytut Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu, ul. Estkowskiego 6, zarejestrowany pod nr KRS Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r., o instytucjach badawczych (Dz. U. z 2010 r., nr 96, poz.618 z późn. zm.), REGON: NIP: , który działa poprzez osoby umocowane do wykonywania poszczególnych czynności związanych z administrowaniem Platformy. 3) Użytkownik pełnoletnia osoba fizyczna, przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, pełnomocnik wyżej wskazanych podmiotów, posiadający konto na Platformie, który zarejestrował się na stronie https://pilot.e-codex.pl jako użytkownik i otrzymał dostęp do konta, do którego loguje się za pomocą identyfikatora (nazwa użytkownika) i unikalnego hasła. 4) Konto zestaw danych identyfikujących użytkownika umożliwiających logowanie się na Platformie oraz korzystanie z określonej dla zarejestrowanych użytkowników grupy funkcjonalności (usług). Konta na Platformie udostępniane są bezpłatnie przez Administratora. 5) Profil użytkownika zestaw danych o zarejestrowanym użytkowniku. 6) Usługi usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis usług umieszczone zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część. 7) Usługodawca administrator Platformy, do której Użytkownik uzyskał dostęp poprzez zalogowanie się na Platformie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 8) Zgłoszenie (formularz) formularz dostępny na Platformie pod adresem: https://pilot.e-codex.pl wypełniany przez Użytkownika celem skorzystania z usługi udostępnianej na Platformie przez Usługodawcę. Rozdział II Zasady korzystania z Platformy Uczestnikami Platformy są jego Użytkownicy. 2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. 3. Każdy Użytkownik powinien zarejestrować się tylko jeden raz.

3 4. Rejestrując się, każdy Użytkownik ma obowiązek podania informacji zgodnych z prawdą. 5. Do korzystania z Platformy niezbędna są przeglądarki: Firefox w wersji, co najmniej 3.6, Internet Explorer w wersji, co najmniej 8.0, Google Chrome w wersji, co najmniej 10.0 lub inne zgodne z powyższymi posiadające obowiązkowo obsługę JAVA Rejestracja na Platformie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: https://pilot.e-codex.pl 2. Po przejściu na stronę służącą do rejestracji Użytkownik poproszony zostaje o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, a następnie o jego akceptację poprzez odhaczenie aktywnego pola check-the-box. 3. Jeżeli Użytkownik dokonał akceptacji Regulaminu następnie wprowadza, w dedykowane do tego pola, dane niezbędne do jego identyfikacji przez Administratora. 4. Potwierdzenie faktu rejestracji następuje poprzez kliknięcie aktywnego linku przesłanego na podany podczas rejestracji adres owy. 5. Celem skutecznego złożenia dokumentu za pośrednictwem Platformy należy uzupełnić formularz wypełniając poszczególne pola. 6. Złożenie podpisu elektronicznego pod formularzem wykonuje się przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego. Podpisanie i wysłanie dokumentu jest tożsame z zablokowaniem możliwości edycji dokumentu Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Platformy i jego zawartości zgodnie z uzyskanymi od Administratora uprawnieniami, obowiązującymi polskimi oraz międzynarodowymi przepisami prawa, normami społecznymi i moralnymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu: a) Użytkownik, w związku z korzystaniem z Platformy, wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji skierowanej do Użytkownika za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności w postaci poczty elektronicznej, b) W przypadku niedozwolonego skorzystania z Usługi, to jest skorzystania w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Administrator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania i o przyczynie przetwarzania jego danych osobowych. 2. W przypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd Administratora. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Platformy przez Użytkownika, w szczególności polegających na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik. 3. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

4 a) nieumieszczania na Platformie treści podżegających do nienawiści, dyskryminacji rasowej, etnicznej, wyznaniowej itp. oraz propagujących przemoc, erotycznych bądź pornograficznych; b) nieużywania słów uznawanych powszechnie za obelżywe; c) nieumieszczanie materiałów naruszających prawa osób trzecich nieumieszczanie danych osobowych, zdjęć i filmów przedstawiających lub odnoszących się do osób trzecich bez ich uprzedniej zgody lub nie konieczność ich umieszczenia w zasobach Platformy nie wynika z procedury trans granicznej świadczonej drogą elektroniczną i uruchomionej przez Użytkownika; d) nieumieszczania materiałów naruszających autorskie prawa majątkowe osób trzecich; e) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych Administratora oraz innych Użytkowników; f) powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogą zakłócić funkcjonowanie Platformy lub uniemożliwić innym Użytkownikom dostęp do Platformy; g) niepodejmowania działań, które mogą przynieść szkodę Administratorowi, Użytkownikom lub innym podmiotom. 4. Każdy Użytkownik powinien mieć tylko jedno Konto. Niedozwolone jest korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie innym Użytkownikom swojego Konta. 5. Administrator zastrzega sobie prawo do: 1) natychmiastowego usunięcia bez uprzedzenia komentarzy, zdjęć i plików oraz jakichkolwiek treści umieszczonych przez Użytkownika w przypadku, gdy treści te naruszają Regulamin; 2) zablokowania Konta Użytkownika, jeśli ten naruszy postanowienia Regulaminu lub na wniosek organu, który zwrócił się do Administratora o aktywację Konta; 3) zablokowania Konta Użytkownika jeśli ten działa na szkodę Platformy lub jego Użytkowników; 4) usunięcia wszelkich zasobów Użytkownika znajdujących się na serwerach Administratora w sytuacjach, gdy ich obecność na Platformie stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa Platformy, Użytkowników lub Administratora. 6. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy Regulamin, ale zostaną przez Administratora uznane za niepożądane, Administrator może zawiadomić Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o tym fakcie, z poleceniem zaprzestania podejmowania wymienionych działań. Jeżeli Użytkownik nie zastosuje się niezwłocznie do polecenia Administratora, będzie to traktowane jak naruszenie Regulaminu. W przypadku zawiadomienia Użytkownika o działaniach niepożądanych Administrator uzasadni dlaczego uznał działania Użytkownika za niepożądane. 7. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, utworzenie nowego Konta jest możliwe tylko za zgodą Administratora. 8. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania niektórych usług związanych z Platformą bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. 6.

5 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: a) treść danych zamieszczanych w Platformie przez Użytkownika, nie będącego pracownikiem Administratora; b) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowanej korzystaniem z Platformy; c) sposób, w jaki Konta będą wykorzystywane przez Użytkowników; d) zawartość Wiadomości przesyłanych do Użytkowników przez innych Użytkowników, nie będących pracownikami lub pełnomocnikami Administratora; całkowitą odpowiedzialność (z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem) za treść i zawartość listów, wiadomości, komentarzy, danych w formularzach ponosi Użytkownik, który wytworzył informację i ją przesłał; e) przerwy w funkcjonowaniu Platformy, zaistniałej z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, aktualizacje oprogramowania) lub niezależnych od Administratora; f) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora; g) szkody spowodowane awarią sieci energetycznej lub łącz operatorów sieci teleinformatycznych; h) niemożność zalogowania się do Platformy, spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią sieci telefonicznej lub energetycznej, złą konfiguracją oprogramowania Użytkownika; i) skutki ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła do swojego Konta; j) skutki dostępu osób nieuprawnionych, spowodowane przez osoby znające hasło, lub które hasło złamały; k) nieprawidłowe działanie usług indywidualizowanych w wypadku nieaktualnych danych osobowych; l) aktualność i jakość danych pobieranych z innych systemów/portali współpracujących z Platformą; Rozdział III Polityka prywatności Niniejszy rozdział wyjaśnia, w jakim celu i w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane oraz chronione dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników Platformy. Administratorem danych osobowych jest Instytut Logistyki i Magazynowania Administrator danych oświadcza, że dane osobowe przetwarzane na Platformie są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 2. Administrator danych oświadcza również, że posiada wdrożoną Politykę Ochrony Danych Osobowych oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do

6 przetwarzania danych osobowych a pracownicy przetwarzający dane posiadają stosowne upoważnienia. 3. Administrator przetwarza dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników w celu prawidłowego działania Platformy, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Administratorowi formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie wypełniania formularza, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422). Dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.). 4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od danych niezbędnych do właściwego świadczenia usługi: 1) nazwisko i imiona, 2) data urodzenia, 3) numer ewidencyjny PESEL, 4) numer identyfikacji podatkowej NIP, 5) dane teleadresowe (kraj, województwo, powiat, ulica, nr domu), 6) adres poczty elektronicznej. 5. Administrator danych Platformy będzie udostępniał dane osobowe (w zakresie określonym w profilu Użytkownika Platformy) organom, odpowiedzialnym za realizację transgranicznych procedur sądowych uruchamianych przez Użytkownika w postaci usługi świadczonej drogą elektroniczną. 6. Użytkownik posiada prawo do: 1) dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 2) wniesienia pisemnego, umotywowanego sprzeciwu przetwarzania danych. 9. Logi systemowe i mechanizm Cookies 1. Platforma gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych. Platforma stosuje mechanizm Cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer www zapisuje po stronie Użytkownika. Cookies używane są do zapamiętywania informacji o Użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików Cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. 10. Postępowanie reklamacyjne 1. Ewentualne zapytania, wnioski związane z funkcjonowaniem Platformy należy kierować na adres: oraz pod numerem telefonu ,

7 2. Zapytania, wnioski rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania reklamacji. 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usunąć w miarę możliwości nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkownika. 11. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 czerwca 2015 r. 2. Usługodawca zastrzega, że Platforma a w szczególności jej funkcjonalności oraz rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach niej treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, itd. stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą. 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu. 4. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub wprowadzenia nowego. Usługodawca zamieści informację o zmianie Regulaminu na stronach Platformy oraz poinformuje bezpośrednio Użytkowników o jego zmianie wysyłając do Użytkowników wiadomość na wskazany przez nich przy dokonywaniu rejestracji adres lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w panelu Konta. Doręczenie tekstu Regulaminu po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na stronach Platformy. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna względem Użytkownika po dokonaniu przez niego akceptacji w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia jego treści. Brak akceptacji we wskazanym terminie oznacza rezygnację z dalszego korzystania z Platformy przez Użytkownika i skutkuje utratą przez niego dostępu do Konta. Użytkownik jest zobligowany wówczas do poinformowania o tym fakcie organy, do których kierował korespondencję za pośrednictwem Platformy. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 6. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz na żądanie Użytkownika w postaci pliku zapisanego w formacie PDF. 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę powoda. Rozdział IV Nota prawna

8 Instytut Logistyki i Magazynowania nie jest podmiotem świadczącym pomoc prawną i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści wprowadzane przez Użytkowników do formularzy. Wypełnienie formularza oraz opatrzenie go bezpiecznym podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu i skorzystanie z funkcji wyślij po dotarciu do właściwego organu wybranego przez Użytkownika wywołuje skutki prawne przewidziane w przepisach prawa.

9 Załącznik nr 1 Wykaz usług świadczonych na Platformie: Wypełnienie i złożenie formularza pozwu - Użytkownik będzie mógł wypełnić i złożyć formularz w wybranej transgranicznej procedurze sądowej. Lista udostępnionych procedur wraz z listą sądów do których mogą zostać złożone pozwy jest umieszczona na stronie internetowej pod adresem:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje

Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. Definicje Regulamin korzystania z serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. 1 Definicje 1. TIME S.A. TIME Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych I. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy regulamin, został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE

REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa dostępu do bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów

Bardziej szczegółowo