DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH"

Transkrypt

1 DLACZEGO KORZYSTAMY Z BANKOWO CI INTERNETOWEJ? OPINIE KLIENTÓW BANKÓW W WIETLE BADA JAKO CIOWYCH WOJCIECH GRZEGORCZYK, ANNA SIBI SKA, WIOLETTA KRAWIEC Streszczenie Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników bada jako ciowych dotycz cych wyboru banku internetowego przez klienta w polskiej bankowo ci elektronicznej oraz czynników maj cych wpływ na wybór tej formy dystrybucji produktów i usług bankowych. W artykule zwrócono równie uwag na ródła pozyskiwania informacji o elektronicznych formach wiadczenia usług oraz opinie klientów bankowo ci internetowej wzgl dem wybranych elementów strony WWW banków, które maj istotne znaczenie w okre laniu funkcjonalno ci stron www. Ostateczne opisano sugestie, co do idealnej strony banku. Zawarte w artykule informacje zgromadzone zostały w wyniku przeprowadzonych bada jako ciowych realizowanych za pomoc metody Webclinic. Artykuł zawiera opis metodyki bada empirycznych wraz ze szczegółowym opisem metody gromadzenia informacji. W ko cowej cz ci podano wnioski i spostrze enia autorów. Słowa kluczowe: bankowo internetowa, klient bankowy, zachowanie klienta, funkcjonalno stron www banku 1. Wprowadzenie Zastosowanie Internetu oraz innych mediów elektronicznych przez instytucje finansowe staje si coraz bardziej powszechne. Banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, czy po rednicy finansowi wykorzystuj Internet do sprzeda y swoich produktów i usług, do komunikowania si z klientami i budowania trwałych relacji na linii klient instytucja finansowa. Przejawem tych działa jest rozwój serwisów internetowych i ich ró nych funkcji, które maj istotny wpływ na zachowania nabywcze klientów. W przypadku usług finansowych b d tak e znacz co wpływały na podejmowane decyzje klientów, słu yły jako kryterium wyboru instytucji i produktu. Strony internetowe stanowi równie obszar oceny instytucji, jej działa skierowanych do klienta oraz oferty produktowej. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na aspekt wyboru banku internetowego przez klienta w polskiej bankowo ci elektronicznej oraz zaprezentowanie czynników wpływaj cych na wybór tej formy dystrybucji produktów i usług bankowych. Zwrócono równie uwag na ródła pozyskiwania informacji o elektronicznych formach wiadczenia usług oraz opinie klientów bankowo ci internetowej wzgl dem wybranych elementów strony WWW banku maj cych wpływ na jej funkcjonalno. Ostateczne zaprezentowano sugestie co do idealnej strony banku. W artykule zaprezentowano tak e wyniki bada jako ciowych w oparciu o metod

2 28 Wojciech Grzegorczyk, Anna Sibi ska, Wioletta Krawiec Dlaczego korzystamy z bankowo ci internetowej? Opinie klientów banków w wietle bada jako ciowych Webclinic 1. Realizowane przez autorów badania koncentruj si na rynku usług bankowych w Polsce. Ze wzgl du na dynamik rozwoju bankowo ci elektronicznej na wiecie, a w szczególno ci w Polsce, wybór tego rynku wydaje si by uzasadniony. Ponadto sektor bankowy w Polsce znakomicie odzwierciedla wykorzystanie i zaadoptowanie narz dzi internetowych w celach komercyjnych i do usprawnienia procesów komunikacyjnych i transakcyjnych. Z raportów Zwi zku Banków Polskich na koniec 2009 r. wynika, e liczba indywidualnych klientów, którzy zawarli umowy o usługi bankowo ci internetowej wyniosła 13,3 mln, a klientów aktywnych, czyli takich, którzy wykonali w miesi cu przynajmniej jedn operacj za po rednictwem Internetu, było 7,4 mln. ZBP prognozuje, e liczba aktywnych klientów bankowo ci elektronicznej w Polsce b dzie w kilku kolejnych latach rosła nie mniej ni 1 mln rocznie. 2 Zatem przeprowadzone analizy przez autorów, w jakim zakresie strony internetowe banków dostarczaj swoim klientom funkcjonalno ci i jaki ma to wpływ na ich zachowania, dostarczaj wielu ciekawych spostrze e i wniosków. 2. Metodyka badania W celu okre lenia oczekiwa i preferencji nabywców bankowo ci internetowej w odniesieniu do elektronicznych form wiadczenia produktów i usług za po rednictwem stron WWW banku zostały przeprowadzone badania jako ciowe i ilo ciowe. W pierwszym etapie procesu badawczego przeprowadzono pogł bione wywiady grupowe na dwóch niezale nych grupach respondentów. Druga cz procesu polegała na przeprowadzeniu bada ilo ciowych w Internecie. Realizacja obu cz ci badania została zlecona do wykonania firmie Pentor Research International. Niniejszy artykuł ujmuje przede wszystkim wyniki bada jako ciowych. Sporadycznie w artykule odniesiono si do wyników z bada ilo ciowych. Celem ich umieszczenia było potwierdzenie wyników bada jako ciowych. Badanie jako ciowe zostało zrealizowane przy u yciu metody Webclinic, która pozwalała na zebranie opinii Internatów dotycz cych stron internetowych w rodowisku zbli onym do realnego.3 Do tej cz ci badania opracowano scenariusz badawczy z wykorzystaniem stworzonej wcze niej listy kryteriów funkcjonalno ci stron WWW. Opracowany scenariusz wywiadów uwzgl dniał nast puj ce cele do realizacji: analiz oczekiwa klientów w zakresie wyboru banku i funkcjonalno ci stron WWW, 1 Badania były prowadzone w Zakładzie Strategii Marketingowych, Wydział Zarz dzania, UŁ. Projekt zatwierdzony do realizacji przez KBN. Nr projektu: N /3718. Badanie zostało zrealizowane za pomoc bada jako ciowych Focused Group Interview metod Webclinic i bada zrealizowano ilo ciowych przy u yciu metody CAWI. Badania ilo ciowe wykorzystuj c metod Maximum Difference Scalling. Dzi ki tej metodzie mo liwe było ujawnienie hierarchii wa no ci wszystkich czynników uj tych w badaniu i sprawdzenie na ile deklaracje wprost (z innych pyta ) rzeczywi cie oddaj to co jest wa ne dla klientów bankowo ci, a co jest tylko racjonalizacj swoich postaw i zachowa, b d wynika z zaw enia kontekstu pytania. Patrz szerzej: Grzegorczyk W., Sibi ska A., Krawiec W., Funkcjonalno stron internetowych banków a zachowania nabywców na rynku usług bankowych, UŁ, Łód 2009, s Piechoci ski J., Bankowo internetowa w Polsce, zachowania nabywców na rynku usług bankowych, UŁ, Łód 2009, s. 85.2,2,ID ,n, z dnia 17 grudnia Webclinic to licencjonowane badanie Research International maj ce na celu wielowymiarow ocen stron i serwisów WWW. Badanie umo liwia pogł bienie wiedzy na temat potrzeb, oczekiwa i opinii internautów w stosunku do serwisów www poddanych badaniu. Patrz wi cej: Pentor, Webclinic Narz dzie diagnostyczne wspieraj ce optymalizacj serwisu internetowego,

3 29 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 51, 2011 zrozumienie tego, jak klienci postrzegaj i korzystaj ze stron czy okre lonych narz dzi internetowych, przygotowanie wielowymiarowej oceny zachowa Internautów i otrzymanie rekomendacji o koniecznych udoskonaleniach strony, przetestowanie narz dzia do badania ilo ciowego. W dniu 8 wrze nia 2008 roku zrealizowano ł cznie 2 dyskusje grupowe Webclinic. Uczestnicy dyskusji byli rekrutowani ze wzgl du na korzystanie z usług bankowo ci internetowej. Ka dy uczestnik posiadał rachunek bankowy lub konto rozliczeniowe. Wiek respondentów mie cił si w przedziale lata. W trakcie badania przeprowadzono obserwacj przebiegu dyskusji i zarejestrowano zachowania respondentów na stronach internetowych. Tabela 1. Charakterystyka respondentów bada jako ciowych Grupa GRUPA 1 GRUPA 2 Charakterystyka respondentów Klienci korzystaj cy z banków internetowych: 3 klientów MBANK 3 klientów INTELIGO Klienci korzystaj cy z banków tradycyjnych (posiadaj cych kanały dost pu elektronicznego): 2 klientów BZ WBK 2 klientów MILLENNIUM 1 klient PKO BP 1 klient MULTIBANK ródło: Raport: Badanie funkcjonalno ci stron internetowych banków, Pentor Research 3. Wyniki bada jako ciowych Webclinic Przeprowadzone wywiady grupowe dostarczyły wniosków w odniesieniu do takich zagadnie jak: A. kryteria wyboru banku, B. ródła informacji na temat banków, C. korzystanie z bankowo ci internetowej, D. zalety korzystania z bankowo ci internetowej, E. wady korzystania z bankowo ci internetowej, F. powody korzystania ze stron banków, G. ocena wybranych elementów stron www banków w opinii jej u ytkowników. A. Kryteria wyboru banku Wykorzystanie Internetu w zarz dzaniu finansami przez osoby prywatne w Polsce staje si powszechne. Polacy korzystaj z oferty innych banków ni bank podstawowy, a konto internetowe staje si substytutem tradycyjnego konta. Warto zwróci uwag na fakt, e Internauci powszechnie

4 30 Wojciech Grzegorczyk, Anna Sibi ska, Wioletta Krawiec Dlaczego korzystamy z bankowo ci internetowej? Opinie klientów banków w wietle bada jako ciowych korzystaj z usług wi cej ni jednego banku. Bardzo cz sto jednocze nie klienci banków internetowych s klientami banków tradycyjnych oferuj cych dost p elektroniczny do swoich usług finansowych. Ponadto uwidaczniaj si bardzo ró norodne preferencje klientów do korzystania z odmiennych kanałów dost pu do banku. Znamienne jest, i pomimo mo liwo ci bezpo redniego kontaktowania si ze swoim bankiem w jego placówce lub oddziale klienci banków tradycyjnych najcz ciej wybieraj kontakt za po rednictwem kanału on-line. Klient elektronicznej bankowo ci Klient internetowej bankowo ci Bank ródło: Opracowanie własne. Klient tradycyjnej bankowo ci Rysunek 1. Droga ( cie ka) przepływu klienta bankowego Korzystanie z kilku banków zazwyczaj jest zwi zane z korzystaniem z wielu ró nych produktów bankowych w ró nych bankach. Raczej rzadko mo na zaobserwowa postaw typu wszystko w jednym banku % 10% 2 28% 1 58% Rysunek 1. Udział klientów korzystaj cych z oferty ró nej liczby banków w Polsce (badania CAWI, N=4314) International,Warszawa Dominuj ce motywy korzystania z bankowo ci internetowej mo na w skrócie okre li w dwóch słowach oferta & wygoda. Termin oferta w du ej mierze postrzegany jest przez pryzmat kryteriów kosztowych np. opłaty za prowadzenie konta, opłaty za przelewy itd. Ze wzgl du na histori korzystania z bankowo ci wra liwo cenowa nieco inaczej kształtuje si w ród klientów banków internetowych i banków tradycyjnych.

5 31 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 51, 2011 Klienci banków tradycyjnych zacz li korzysta z bankowo ci internetowej niejako przy okazji, na zasadzie skoro jest to dlaczego nie skorzysta. Klienci tych banków relatywnie rzadziej ni klienci banków internetowych kierowali si przy wyborze banku motywami kosztowymi. Ceny miały nieco wi ksze znaczenie dla klientów banków internetowych ni dla klientów banków tradycyjnych brak opłat za prowadzenie rachunku, bezpłatne przelewy (patrz rysunek 2). Istotno kryterium cenowego dodatkowo jest wzmacniana przez efekt porównania z cenami banków tradycyjnych. Du a cz klientów banków internetowych zanim zacz ła korzysta z usług banków internetowych miała do wiadczenia z korzystania z usług banków tradycyjnych. Porównanie opłat w obu typach banków było cz sto motywem do przeniesienia rachunku z banku tradycyjnego do internetowego. Obserwacja poprzedniego banku, Pekao SA, w którym konto było ju w pewnym momencie nieopłacalne. Tam był chyba koszt 8,50 zł za prowadzenie konta miesi cznie. klient bankowo ci internetowej Nieraz co si kontynuuje. Ja wzi łam kredyt w PKO BP, wi c ten kredyt spłacałam tam ile lat. Jak weszła bankowo elektroniczna to, dlaczego nie skorzysta z tego? klient bankowo ci tradycyjnej Rysunek 2. Wypowiedzi respondentów wywiadów pogł bionych Pod terminem wygoda kryje si przede wszystkim mo liwo szybkiego, o ka dej porze i bez konieczno ci wychodzenia z domu, załatwienia spraw. Ta cecha bankowo ci internetowej w równej mierze była motywem do korzystania z bankowo ci internetowej zarówno w ród klientów banków tradycyjnych jak i klientów banków internetowych. Poza ofert oraz wygod korzystania z bankowo ci internetowej w ród dodatkowych motywatorów do obsługi rachunku bankowego on-line pojawiaj si takie elementy jak: pozytywna opinia innych osób na temat danego banku, w tym tak e na temat strony do obsługi bankowo ci internetowej (jej wygl du, czytelno ci, bezproblemowo ci i funkcjonalno ci) patrz rysunek 3, mo liwo korzystania z bankowo ci internetowej jest w zasadzie czynnikiem koniecznym, by zainteresowa si ofert banku, liczba bezpłatnych bankomatów i ich zlokalizowanie w pobli u miejsc zamieszkania, forma zabezpiecze przy dokonywaniu transakcji chocia obserwujemy do zró nicowane preferencje, co do formy zabezpiecze ( Czy sms-y, czy karty kodów, czy tokeny ), to jest to element, do którego klienci przywi zuj uwag podejmuj c decyzj o wyborze banku, marka banku i jej wizerunek ma znaczenie przy wyborze banku o tyle, e do marek zupełnie nie znanych klienci podchodz z du ym dystansem patrz rysunek 4. W wi kszo ci przypadków wybór banku poprzedzony jest porównaniem kilku innych ofert 4. 4 Grzegorczyk W., Krawiec W., Sibi ska A., Współczesne dylemtay marketingu bankowego w Polsce, UŁ, Łód 2010, s. 42.

6 32 Wojciech Grzegorczyk, Anna Sibi ska, Wioletta Krawiec Dlaczego korzystamy z bankowo ci internetowej? Opinie klientów banków w wietle bada jako ciowych Opinia znajomych te nie jest bez znaczenia. To, jako jeden z elementów składowych, niedecyduj cy. Wiadomo, e jak ju si szuka tego banku to stara si zebra jak najwi cej informacji. Nie tylko takich suchych jak ze strony czy z oferty, ale bardziej ju subiektywnych, osobistych wypowied klienta bankowo ci internetowej Rysunek 3. Wypowiedzi respondentów wywiadów pogł bionych International,Warszawa Bank, o którym nie słyszałabym jeszcze nic, pewnie bym si zastanowiła i chciała pozna przynajmniej mniej wi cej, co to jest za bank, sk d pochodzi, (jakie ma udziały). klient bankowo ci internetowej Rysunek 4. Wypowiedzi respondentów wywiadów pogł bionych B. ródła informacji na temat banków Głównym i cz sto pierwszym ródłem informacji na temat ofert bankowych jest Internet. Dominuj dwie cie ki poszukiwania informacji. Pierwsza poprzez przegl darki internetowe typu Google, Onet, Wirtualna Polska. Druga po przez serwisy informacyjne typu pozwalaj ce na porównanie ofert ró nych banków (patrz rysunek 5). Dopiero w kolejnym kroku Internauci zagl daj na strony wybranych konkretnych banków. Ponadto odwiedzanie stron internetowych ró nych banków zazwyczaj jest zwi zane z aktualnym poszukiwaniem informacji na temat produktów bankowych. W sytuacji, gdy klienci nie maj tego typu potrzeb informacyjnych zagl danie na strony innych banków jest bardzo sporadyczne. Kolejnym ródłem informacji s opinie innych osób, zarówno znajomych, jak i te wyra ane przez klientów na forach internetowych. Natomast pojedyncze osoby szukaj informacji w prasie. W ród wymienianych ródeł pojawiała si prasa specjalistyczna (Gazeta Prawna), tygodniki opinii (Wprost, Newsweek). Nale y równie wspomnie, e klienci banków zainteresowani s ró nego rodzaju rankingami publikowanymi w prasie, które stanowi bodziec do zainteresowania si ofert banku i dalszego zweryfikowania jej w Internecie. W przypadku klientów banków tradycyjnych óródłem informacji mog by tak e doradcy banku.

7 33 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 51, 2011 Ka dy bank si tam przedstawia, przedstawia swoje oferty. Tam s porównywarki lokat, kredytów, wszystkiego. klient bankowo ci internetowej Google najlepszym przyjacielem. Najłatwiej. Jak czasem co si słyszy, nie zna si konkretnej nazwy, mo na to w sposób opisowy czasem zrobi i po prostu do tego doj. klient bankowo ci internetowej Rysunek 5. Wypowiedzi respondentów wywiadów pogł bionych C. Korzystanie z bankowo ci internetowej Z przeprowadzonych bada wynika, e cz stotliwo korzystania z bankowo ci internetowej jest bardzo zró nicowana. Wyodr bniono dwie skrajne postawy w stosunku do korzystania z bankowo ci internetowej. Sprowadzaj si one do: korzystania z bankowo ci internetowej mniej wi cej raz w miesi cu, co zazwyczaj wi e si z dokonywaniem na raz wszystkich niezb dnych opłat; korzystania niemal wył cznie z bankowo ci internetowej kilka / kilkana cie razy w miesi cu. Do grupy intensywniejszych u ytkowników zazwyczaj nale osoby robi ce zakupy przez Internet. Trudno powiedzie 2% Odmowa 1% Cz ciej ni raz dziennie 10% Rzadziej ni raz na tydzie 15% Raz dziennie 11% Mniej wi cej raz na tydzie 22% Kilka razy w tygodniu 39% Rysunek 2. Cz stotliwo korzystania ze stron www swojego banku (badania CAWI, N=4 314)

8 34 Wojciech Grzegorczyk, Anna Sibi ska, Wioletta Krawiec Dlaczego korzystamy z bankowo ci internetowej? Opinie klientów banków w wietle bada jako ciowych MultiBank 77% mbank Bank BPH SA Bank Zachodni WBK SA Inteligo ING Bank l ski SA Lukas Bank PKO Bank Polski SA Bank Millennium Bank PEKAO S.A. Citibank Handlowy Getin Bank (GBG) BG (Bank Gospodarki ywno ciowej) Bank spółdzielczy (ogólnie) Kredyt Bank S.A. 69% 69% 63% 60% 60% 60% 59% 57% 55% 53% 52% 52% 47% 41% Rysunek 3. Odsetek klientów banków odwiedzaj cych cz ciej ni raz w tygodniu (badania CAWI, N=4 314) ródło: Opracowanie własne na podstawie bada. Mimo, e klienci wskazuj na ci gły rozwój bankowo ci internetowej trudno jest im wymieni konkretne zmiany, jakie w niej zaszły od momentu, kiedy zacz li z niej korzysta. Mo e to wiadczy o szybkim i wr cz odbywaj cym si nie w pełni na nieu wiadamianym poziomie przyswajaniu owych zmian, które do szybko zacieraj si w pami ci klienta. Wyj tek stanowi tutaj zmiany w sposobie komunikacji banku z klientem, która kiedy odbywała si głównie za po rednictwem poczty, a teraz wykorzystuje si do tego tak e telefon, wiadomo ci tekstowe (sms). Ponadto zmiany s traktowane, jako co oczywistego i nawet je li na pocz tku nieco utrudniaj poruszanie si po stronie, to łatwo w opinii badanych si do nich szybko przyzwyczai (patrz rysunek 6). Jak w mbanku jaki czas temu zmienili troch wygl d, to trzeba si było troszeczk oswoi, bo inaczej wygl dała ta pierwsza strona, ale ju jest OK. klient bankowo ci internetowej Rysunek 6. Wypowiedzi respondentów wywiadów pogł bionych

9 35 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 51, 2011 D. Zalety korzystania z bankowo ci internetowej Zarówno klienci banków internetowych, jak i klienci banków tradycyjnych postrzegaj bankowo internetow jako przede wszystkim oszcz dno czasu i wygod. W ród wymienianych zalet najcz ciej pojawiaj si takie jak: mo liwo załatwienia wszystkich spraw bez wychodzenia z domu, dogodno w płaceniu rachunków bez stania w kolejkach, dost pno banku o ka dej porze dnia i nocy, dost pno banku wła ciwie z ka dego miejsca, o ile tylko ma si dost p do Internetu, szybsza ni na poczcie realizacja przelewów (patrz rysunek 7), łatwy dost p do salda konta, wyci gi w formie elektronicznej, brak konieczno ci samodzielnego kontrolowania terminów spłaty kredytu, mo liwo ustawienia automatycznej spłaty zadłu enia, mo liwo doładowania telefonu komórkowego ze strony banku, mo liwo ustanowienia PIN-u karty płatniczej przez Internet, mo liwo bezpo redniego zakupu jednostek funduszy inwestycyjnych, dost pno ró nego rodzaju rabatów z tytułu korzystania z konta Inteligo czy z mbanku, ni sze opłaty zaleta głównie wymieniana przez klientów banków internetowych. Ja te mam kredyt i zacz łem go spłaca jak jeszcze nie miałem konta internetowego, szedłem na poczt i za 2 dni dzwonił kto z banku, e nie wpłyn ła kwota, a ja zrobiłem to kilka dni wcze niej, bo wiedziałem jak poczta funkcjonuje i musiałem si tłumaczy, wysła fax z potwierdzeniem wpłaty, a tu sobie w domu spokojnie Mo na sobie wszystko zrobi. klient bankowo ci tradycyjnej Rysunek 7. Wypowiedzi respondentów wywiadów pogł bionych E. Wady korzystania z bankowo ci internetowej Dostrzegane zalety bankowo ci internetowej zdecydowanie dominuj w porównaniu z jej wadami, które ograniczaj si do dwóch punktów: 1. pewna obawa przed staniem si ofiar hakerów. Mo na jednak zauwa y stosunkowo wysoki poziom zaufania do profesjonalizmu banku i zabezpiecze, które uniemo liwiaj, by klienci stracili swoje pieni dze (patrz rysunek 8), 2. ograniczenie banków typowo internetowych, w których w sytuacji, braku dost pu do Internetu, nie ma te mo liwo ci załatwienia czegokolwiek.

10 36 Wojciech Grzegorczyk, Anna Sibi ska, Wioletta Krawiec Dlaczego korzystamy z bankowo ci internetowej? Opinie klientów banków w wietle bada jako ciowych Bank nas w pewnym sensie ubezpiecza przed taka sytuacj. S to dodatkowe nerwy, ale jest mo liwo odzyskania tych pieni dzy. To nie jest tak, e haker nas oczy ci i koniec klient bankowo ci tradycyjnej Rysunek 8. Wypowiedzi respondentów wywiadów pogł bionych F. Powody korzystania ze stron banków Klienci banków chocia z oczywistych wzgl dów głównie korzystaj ze strony internetowej swojego banku to w pewnych sytuacjach zagl daj tak e na strony innych banków. Na stron swojego banku klienci wchodz w przypadku: sprawdzania stanu konta dokonywania transakcji (wpłaty, wypłaty, przelewy itp.) dokonywania zakupów przez Internet (głównie klienci banków internetowych) sprawdzania informacji o produktach, zmianach, nowo ciach Tabela 2. Powody korzystania ze stron banków Na strony innych banków klienci wchodz w przypadku: sprawdzania kursu walut wchodzenia na rynek nowego produktu lub usługi, w szczególno ci gdy jest reklamowany w mediach, w celu sprawdzenia nowej oferty poszukiwania informacji o konkretnym produkcie, porównywania ofert ródło: Raport Badanie funkcjonalno ci stron internetowych banków, Pentor Research G. Ocena wybranych elementów stron www banków w opinii jej u ytkowników Ocenie respondentów poddano kryteria maj ce wpływ na funkcjomalno i u yteczno strony banku, takie jak: kolory u yte na stronie, budowa i zawaro menu, układ strony, szybko ładaownia si na stron banku, kalkulator, wyszukiwarka, demonstracyjna wersja strony. Z wypowiedzi respondentów wynika, e preferuj oni serwisy o jednolitej, stonowanej kolorystyce. Zbyt ró norodne i krzykliwe kolory nie pasuj w opinii badanych do serwisów bankowych i s mało profesjonalne. Jednocze nie zbyt du a proporcja białych elementów, białego tła robi wra enie, e strona jest zimna i mało przyst pna. Najlepiej według respondentów oceniane s menu, które jednocze nie maj ograniczon liczb sekcji do minimum, ale zawieraj wszystkie niezb dne obszary tematyczne, uwzgl dniaj ce podział na: typ klienta (klient indywidualny, firma; klient nowy / klient stały), rodzaj produktu (lokaty, kredyty, konta / rachunki, inwestycje, promocje, nowo ci/ zmiany). Badanie oczekuj od serwisu internetowego jednoznacznych nazw sekcji, które od razu sugeruj czego mo na si pod nimi spodziewa. Pewne w tpliwo ci wzbudziły np. nazwy sekcji w menu Multibanku (jestem, ja itd). Szczególnie preferowane jest rozwijane menu, którego

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 51, zawarto (nazwy podstron) mo na obejrze bez konieczno ci wchodzenia w nie i przeładowywania strony Istotny zdaniem badanych jest równie odpowiednio dobrany, pozwalaj cy na bezproblemowe odczytanie rozmiar czcionki Klienci preferuj taki układ strony, na której wida wszystko bez konieczno ci jej przewijania. Optymalne zagospodarowanie wolnych przestrzeni, ale jednocze nie stosowanie pewnych odst pów miedzy prezentowanymi informacjami tak, aby nie sprawiały one wra enia zlewaj cych si. Z pozytywn ocen spotykaj si graficzne uzupełnienia prezentowanych tekstowych informacji, ale zastosowane w odpowiedniej proporcji tak, by nie zakłóciły czytelno ci strony. Elementem istotnie wpływaj cym na ocen strony jest szybko jej ładowania si. Konieczno zbyt długiego oczekiwania na załadowanie strony wzbudza du irytacj i od samego pocz tku negatywnie nastawia do ogl danego serwisu Narz dziem, które oceniane jest jako szczególnie przydatne i bardzo ułatwiaj ce pozyskiwanie poszukiwanych informacji jest kalkulator usłóg finansowych. Jest to jeden z elementów, którego obecno wyra nie wzmacnia pozytywn ocen funkcjonalno ci serwisu. Według badanych powinien by łatwo i szybko identyfikowalny. Innym istotnym narz dziem serwisu jest wyszukiwarka bankomatów, czy oddziałów banku. Poza tym, e wyszukiwarka powinna by łatwa w obsłudze, powinna charakteryzowa si szybko ci działania oraz aktualno ci. Na stronie www banku klienci ceni sobie takie rozwi zania, które zawieraj nast puj ce informacje: dokładny adres oraz prezentacja lokalizacji na mapie, czy godziny otwarcia banku. Ponadto respondenci zwrócili uwag na obecno tego narz dzia, jakim jest demonstracyjna wersja strony. Według nich jest ona szczególnie warto ciowa ze wzgl du na jego praktyczny wymiar. Poza tym, e pozwala klientom sprawdzi jak taka strona wygl da, pełni te funkcj pewnego rodzaju szkolenia z jej funkcjonowania. Z bardzo negatywnym wra eniem spotyka si obecno reklam w demonstracyjnej wersji strony bankowo ci internetowej. Warto wspomnie, e w przypadku gdy strona bankowo ci internetowej bardzo ró ni si od strony banku np. posiada odmienn grafik, kolorystyk to w ród osób, które zupełnie jej nie znały wcze niej pojawia si w tpliwo, czy na pewno zostały przekierowanie na wła ciw stron, a nie znalazły si na stronie fałszywej przygotowanej przez hakerów. Stali u ytkownicy bankowo ci internetowej danego banku nie maj takich obaw. W ród elementów, które szczególnie zwracały uwag klientów jest tak e ró norodno form kontaktów. Jednym z bliskich ideału przykładów jest serwis ING, gdzie potencjalny klient ma np. mo liwo porozmawiania z konsultantem przez skype. Klienci banków nie posiadaj jasno sprecyzowanych oczekiwa dotycz cych stron internetowych. S one traktowane w przewa aj cej mierze w kategoriach funkcjonalnych pod k tem konkretnej potrzeby (dokonania transakcji, wyszukania informacji, interakcji czy relacji). Poziom u wiadomionych opinii dotycz cych istotno ci poszczególnych cech wskazuje na nisk umiej tno zró nicowania wa no ci danego obszaru. Przykładem na to jest du a istotno obszaru interakcji, który ze wzgl du na swoj wzgl dn atrakcyjno został na poziomie deklaracii oceniony bardzo wysoko pod k tem wa no ci w porównaniu z innymi analizowanymi obszarami. Wyniki badania wskazuj na nisk umiej tno ró nicowania cech stron internetowym. Wszystkie one na poziomie u wiadomionym charakteryzuj si znacznym poziomem

12 38 Wojciech Grzegorczyk, Anna Sibi ska, Wioletta Krawiec Dlaczego korzystamy z bankowo ci internetowej? Opinie klientów banków w wietle bada jako ciowych atrakcyjno ci co sprzyja przyznawaniu wyrównanych ocen. Jednak, gdy konieczne jest dokonanie wyboru najbardziej i najmniej istotnej cechy spo ród okre lonego okazuje si, e zdecydowanie najistotniejszy jest obszar transakcji. Kilkukrotnie wa niejszy ni wszystkie pozostałe. Znaczenie oceny serwisu internetowego banku jest nieco zró nicowane w zale no ci od tego czy potencjalny klient dopiero szuka banku, w którym skorzysta z danej usługi, czy te zdecydował si ju na wybór banku. Ocena serwisu internetowego przez internaut ma szczególnie du e znaczenie na tym pierwszym etapie tzn. etapie poszukiwania informacji o produkcie, porównywania ofert ró nych banków. Je li na tym etapie pojawi si problemy z poruszaniem si po stronie, zidentyfikowaniem poszukiwanych informacji, internauta szybko przeniesie si na serwis innego banku, rezygnuj c tym samym z usług banku posiadaj cego mało funkcjonaln stron. Wpływ oceny serwisu jest nieco słabszy, gdy potencjalny klient ju przekonał si do skorzystania z produktu oferowanego wła nie w tym banku np. przeczytał o danym produkcie w prasie czy te w internetowym serwisie ogólnofinansowym. W badaniu respondenci poproszeni zostali o dokonanie oceny czterech obszarów funkcjonalnosci stron: Informacji, Interakcji, Transakcji i Relacji. 5 W ramach obszaru zwi zanego z zakresem informacji prezentowanych na stronie w ocenie strony internetowej banku istotne s nast puj ce elementy: widoczna, precyzyjna i zrozumiała lista wszelkich opłat i prowizji oraz oprocentowa zarówno jako zbiorcza lista jak i jako lista przy konkretnych produktach zawieraj ca informacje dotycz ce tego produktu, pełna informacja o produktach, ł cznie z wszelkimi formalno ciami: dokumentacj, jaka jest niezb dna aby z niego skorzysta, regulaminem, wzorami umów, aktualne promocje, nowe produkty, benefity za korzystanie z wi cej ni jednego produktu w banku, informacje o samym banku takie jak: jego historia, kapitał, KRS chocia nie zawsze wzbudzaj zainteresowanie to ich brak na pewno wzbudza podejrzliwo i zmniejsza zaufanie do banku, informacje o oddziałach i bankomatach (sie, opłaty w bankomatach innej sieci, lokalizacje), odpowiedni system informowania klientów o wszelkich zmianach np. wy wietlanie tego typu informacji od razu po zalogowaniu si do konta. W ramach obszaru zwi zanego z wykonywanymi operacjami bankowymi (transakcji) w ocenie strony internetowej banku istotne s nast puj ce elementy: prosty (np. numer + hasło), ale bezpieczny sposób logowania si, regularne przypominanie przez bank o konieczno ci zmiany hasła, dodatkowe zabezpieczenie w przypadku przelewów o du ej warto ci, które powinny by weryfikowane przez bank przed ich zrealizowaniem np. poprzez telefon konsultanta do klienta mo liwo samodzielnego wykonywania symulacji za po rednictwem zlokalizowanego wwidocznym miejscu na stronie kalkulatora, w ramach on-linowej obsługi konta czytelna historia rachunku tzn. lista transakcji 5 Lista kryteriów poszczególnych obszarów funkcjonalno ci stron została zaprezentowana w: Grzegorczyk W., Sibi ska A., Krawiec W., Funkcjonalno stron internetowych banków a zachowania nabywców na rynku usług bankowych, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łód 2009, s. 121.

13 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 51, z mo liwo ci ich sortowania według wybranych zmiennych, mo liwo zarz dzania wszystkimi produktami (konta, lokaty, debety itp.) za po rednictwem jednego konta internetowego oraz dodatkowo mo liwo przeniesienia informacji finansowych o tych produktach do innych programów typu Excel, w celu samodzielnego dokonywania ró nych oblicze, mo liwo doładowania telefonu przez konto internetowe. W ramach obszaru zwi zanego z czynnikami relacyjnymi w ocenie strony internetowej banku istotne s nast puj ce elementy: wyszukiwarka na stronie banku,w opini badanych funkcjonuje jako co co dobrze eby było, ale co ciekawe, chocia wyszukiwarki internetowe typu google wydaj si nieodł cznym narz dziem poruszania si po internecie, to wyszukiwarki na stronach banków s wyra nie rzadziej wykorzystywane, a na stronie swojego banku w zasadzie w ogóle. Mo e to te wiadczy o tym, e klienci unikaj korzystania z takich serwisów banków, w których konieczne jest skorzystanie z wyszukiwarki i decyduj si na korzystanie z tych, w których wszystko mo na znale korzystaj c np. z menu, FAQ, pytania i odpowiedzi, ale o odpowiednio praktycznej zawarto ci, gdy tego typu rozwi zania s cz sto oceniane jako niesatysfakcjonuj ce, a same pytania jako tendencyjne, nie pokrywaj ce si z faktycznymi potrzebami informacyjnymi. W ramach obszaru zwi zanego z interakcjami w ocenie strony internetowej banku istotne s nast puj ce elementy: czytelne, rozwijane menu, dane kontaktowe, mo liwo wyboru formy kontaktu adres, telefon / infolinia (w sytuacji konieczno ci oczekiwania informacja, którym jest si w kolejce), czat, ekspert on-line, , forum na poziomie deklaracji wydaje si potrzebne, ale raczej jako ródło informacji ni miejsce do wypowiedzenia si. Nale y te zwróci uwag na niebezpiecze stwo postrzegania fora bankowego jako mało obiektywnego (moderowanego tak by utrzyma pozytywny wizerunek banku). Internauci korzystaj z for internetowych, tak e w celu uzyskania informacji na temat banku, produktu, ale w tym celu wybieraj raczej fora niezale ne. 4. Podsumowanie i rekomendacje Internet jest głównym rodkiem komunikacji, wpływa na kształtowanie si relacji pomi dzy bankiem i jego klientami, a jego głównym narz dziem wykorzystywanym w celu budowania wi zi ze swoimi klientami, jest strona internetowa. Poprzez zastosowanie ró nych funkcji kształtuje onado wiadczenia nabywców, wpływa na jego zadowolenie oraz stopie satysfakcji. Nawet, gdy lojalno klientów jest stosunkowo trwała, mo e ona zosta utracona z powodu braku niespełnienia oczekiwa klienta. Przyczynił si do tego rozwój stron www, które przekazuj bardzo du o informacji i narz dzia interakcji, które maj zapewni reakcj banku na pytania i w tpliwo ci klientów. Automatyzacja bankowo ci na bierz co powi ksza zasób wiedzy klienta na temat banku, jak i daje szanse bankom na budowanie wi zi z klientem. Nale y pami ta, e to wła nie internetowi klientci s najbardziej wymagaj c grup klientów w bankowo ci. Kreowanie i utrzymywanie wysokiego poziomu wiadczenia produktów i usług za po rednictwem strony banku niesie nast puj ce konsekwencje: monitorowanie satysfakcji klienta ze strony www banku lub serwisu internetowego banku. Cho z przeprowadzonych bada wynika, e klient internauta nie spotkał takiego serwisu

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (02.11.2015-06.11.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 02.11.2015-06.11.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych 1. Słowniczek Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Bank Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji rachunek z premi. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji rachunek z premi 1. Organizator Promocji 1. Promocja rachunek z premi zwana dalej Promocj organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich. Polska

Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich. Polska Warszawa, 20 października 2010 Exposure research Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich Polska Spis treści Metodologia Kim są użytkownicy mediów mobilnych? Jakie są zalety korzystania z mediów

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40, fax. (71) 784 45 41 www.pentagon-research.com,

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40, fax. (71) 784 45 41 www.pentagon-research.com, 2 O AUTORACH Pentagon Research to agencja badawcza obecna na polskim rynku od 2006 roku. Zespół Pentagon Research specjalizuje się między innymi w ilościowych i jakościowych badaniach marketingowych w

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pomysł na FutureNet Start FutureNet Nowy wygląd strony 2012 2014 2015 FUTUREADPRO START KWIECIEŃ 2016 REKLAMA ONLINE - POTENCJAŁ Rynek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Czy bank wymaga wyceny? Kto organizuje proces wyceny? Podmiot dokonujący wyceny Strona ponosząca koszty wyceny Koszt wyceny Alior Wycena

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms)

Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms) Dokumentacja usługi SMS (Aplikacja def3000/sms) 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Opis funkcjonalności aplikacji... 3 3. Funkcje pasywne (Powiadamianie o zdarzeniu)... 3 3.1 Informacje o saldzie... 3 3.2

Bardziej szczegółowo

JAK ZNALEŹĆ SZUKANY PRODUKT I DOKONAĆ ZAKUPU PRZEWODNIK KROK PO KROKU

JAK ZNALEŹĆ SZUKANY PRODUKT I DOKONAĆ ZAKUPU PRZEWODNIK KROK PO KROKU JAK ZNALEŹĆ SZUKANY PRODUKT I DOKONAĆ ZAKUPU PRZEWODNIK KROK PO KROKU Pierwszym krokiem w sklepie internetowym jest znalezienie szukanych produktów. Jest to możliwe na kilka sposobów : 1. Przez kliknięcie

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać!

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać! Programy lojalnościowe Co to program lojalnościowy? Program lojalnościowy to długotrwałe działania marketingowe służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej atrakcyjnymi

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo bankowości mobilnej

Bezpieczeństwo bankowości mobilnej Core Banking International Bezpieczeństwo bankowości mobilnej - nowatorskie rozwiązania z Polski i ze Świata Agenda 1 Mobile banking o jakiej skali mówimy 2 Bezpieczne aplikacje? 3 Nadchodzi boom mobile

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań

Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budowy Mieszkań Jak zachęcić polskie rodziny do oszczędzania? dr Jacek Furga Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC

REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej 2 x więcej za Schneider Electric (zwanej dalej Promocją ) jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego

KRYSTIAN ZAWADZKI. Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego KRYSTIAN ZAWADZKI Praktyczna wycena przedsiębiorstw i ich składników majątkowych na podstawie podmiotów sektora bankowego Niniejsza analiza wybranych metod wyceny wartości przedsiębiorstw opiera się na

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Karty przypuszczeń IDEA

Karty przypuszczeń IDEA Karty przypuszczeń IDEA CO? Karty przypuszczeń IDEA są narzędziem zaprojektowanym aby użyc go w kilku kontekstach: w nauczaniu przedsiębiorczości w ramach studiów wyższych w mentoringu i nauczaniu potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 AGENDA 1 Kilka słów o integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka 1. Postanowienia ogólne. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Sztuka inteligentnych zakupów

Sztuka inteligentnych zakupów Sztuka inteligentnych zakupów Inteligentne zakupy Polaków. Jak korzystamy Badanie: z kart płatniczych? Jak korzystamy z kart płatniczych? Raport z badania Deutsche Bank PBC zrealizowanego przez Instytut

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA Regulamin wprowadzony Uchwałą nr4/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015r, w oparciu o 12 a ust.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo