UMOWA DOT. WSPÓŁUŻYTKOWANIA MODUŁÓW WYSZUKIWARKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DOT. WSPÓŁUŻYTKOWANIA MODUŁÓW WYSZUKIWARKI"

Transkrypt

1 Umowa niniejsza zostaje zawarta w Radomiu w dniu:.... roku pomiędzy: z siedzibą w... kod.., ul..., wpisaną do EDG/KRS dla miasta.., pod numerem..,nip..... reprezentowanym przez Panią/Pana, upoważnioną/upoważnionego do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań adres do wysyłki poczty elektronicznej: numer telefonu: zwanym dalej Właścicielem, a: esky.pl S.A. z siedzibą w Radomiu, kod pl. Jagielloński 8 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , NIP , REGON , kapitał zakładowy PLN reprezentowaną przez Piotra Stępniewskiego Prezesa Zarządu, lub Łukasza Habaja - Wiceprezesa Zarządu upoważnionych do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu spółki zwaną dalej esky.pl Adres do korespondencji: esky.pl S.A, Program Partnerski ul. Murckowska 14, Katowice Preambuła: Wziąwszy pod uwagę: że esky.pl jest właścicielem systemu ETS - wyszukiwarki będącej elektroniczną bazą danych, zawierającej m.in. moduły wyszukiwania połączeń i biletów lotniczych, hoteli (noclegów), ubezpieczeń podróżnych, samolotów w ramach usługi private fly, transferów, samochodów w ramach usługi rent a car, itp., że Wyszukiwarka ta stanowi przedmiot praw wyłącznych esky.pl S.A., że Właścicielowi przysługuje prawo własności domen/-y:, na której została umieszczona funkcjonująca strona WWW, że Właściciel posiada wszelkie niezbędne prawa do ww. domeny, a domena ta oraz strona WWW nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich Strony postanawiają zawrzeć niniejszą umowę. Strona 1 z 10

2 1 Definicje W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej oraz zniwelowania sfery możliwych wątpliwości interpretacyjnych związanych z wykonaniem niniejszej Umowy strony zgodnie postanawiają, że poszczególne pojęcia występujące w tekście Umowy powinny być rozumiane zgodnie z nadanym im poniżej znaczeniem: 1.1 Strona WWW stanowi prezentację danych, przesyłanych częściowo lub w całości przez Internet, odczytywanych przy pomocy specjalnego oprogramowania, nazywanego przeglądarką internetową lub za pośrednictwem innego oprogramowania i sprzętu umożliwiającego odbiór takich danych. Strona internetowa może zawierać w szczególności tekst, pliki graficzne, pliki multimedialne, skrypty, oprogramowanie. 1.2 System ETS esky Travel Search informatyczny system rezerwacji i sprzedaży: biletów lotniczych, ubezpieczeń podróżnych, usług hotelowych i innych, 1.3 Moduł wyszukiwarki baza danych wraz z zaawansowanymi narzędziami wyszukiwania stanowiąca własność esky.pl. 1.4 Partner Toolkit panel administracyjny służący do zarządzania afiliacją. 1.5 Logo oznacza graficzne przedstawienie identyfikujące towar, usługę lub ich dostawcę, stanowiące często ich znak towarowy. 1.6 Layout - jest elementem konstrukcji graficznej, w którym ustala się wygląd m.in. kolorystykę, elementy dekoracyjne, czcionki i rozmieszczenie elementów (treści) na stronie WWW. 2 Przedmiot umowy Przedmiotem Umowy jest określenie warunków współpracy związanej ze współużytkowaniem przez strony domeny, która należy do Właściciela oraz bazy danych wraz z zaawansowanymi narzędziami/modułami wyszukiwania, których rodzaj określają załączniki, a która stanowi własność esky.pl. Strony dodatkowo określą zasady umieszczenia wyszukiwarki na stronie WWW w domenie należącej do Właściciela. 3 Prawa i obowiązki stron 3.1 Prawa i obowiązki Właściciela: Właściciel zobowiązuje się do umieszczenia modułu/-ów wyszukiwarki serwisu esky.pl na swojej stronie internetowej określonego/-ych w załączniku/-ach do umowy Właściciel zobowiązuje się do umieszczenia i utrzymania przez cały czas trwania umowy na swojej stronie internetowej, kodu afiliacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od esky.pl dostępu do panelu zarządzania afiliacją Partner Toolkit Na wypadek niedotrzymania warunku określonego w pkt lub w przypadku rezygnacji z afiliacji wyszukiwarki na swojej stronie, przed upływem 1 roku licząc od dnia podpisania umowy, Właściciel zobowiązany będzie dokonać na rzecz esky.pl (na podstawie przedłożonego przez tę spółkę wezwania), zwrotu wszelkich nakładów poniesionych przez tę spółkę związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym m.in. kosztów stworzenia modułu na stronę WWW, utrzymywania w należytym stanie oraz kosztów świadczenia usług Call Center. Strona 2 z 10

3 3.1.4 Koszty, o których mowa w punkcie wynoszą 5000 zł i zostaną naliczone w przypadku, gdy wypowiedzenie umowy zostanie dokonane przed wykonaniem 35 rezerwacji na witrynie strony WWW w domenie właściciela; po osiągnięciu progu 35 rezerwacji koszty nie będą naliczane Właściciel w okresie obowiązywania umowy ma prawo do zgłoszenia domen innych, niż domena/y główna/e zgłoszona/e w Preambule, do których posiada niezbędne prawa, poprzez system Partner Toolkit lub drogą elektroniczną Właściciel jest obowiązany utrzymywać domenę na serwerze zapewniającym dostateczną przepustowość danych, a strona WWW umieszczona w domenie winna być estetyczna i zachęcać potencjalnych klientów Właściciel zobowiązany jest do zawiadomienia esky.pl (pisemnie lub za pośrednictwem panelu administracyjnego) o zmianie danych teleadresowych oraz danych rejestracyjnych zawartych w preambule w ciągu 7 dni od daty ich zmiany. W przypadku nie powiadomienia esky.pl o zmianach w powyższym terminie, korespondencję przesłaną na ostatni zgłoszony adres uznaje się za doręczoną Właściciel w czasie trwania umowy wyraża zgodę na bezpłatne publikowanie logotypu i/lub nazwy serwisu właściciela przez esky.pl w materiałach informacyjnych w tym również stronie internetowej. Właściciel zapewnia, iż logotyp i nazwa serwisu nie naruszają praw osób trzecich, a na wypadek ewentualnego zgłoszenia przez nie jakichkolwiek roszczeń, zobowiązuje się przejąć na siebie wszelką odpowiedzialność w tym zakresie Właściciel zobowiązuje się usunąć moduł wyszukiwania wraz z wszystkimi jego elementami niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni. 3.2 Prawa i obowiązki esky.pl: esky.pl wyraża zgodę na podpięcie modułu/-ów wyszukiwarki esky.pl określonych w załączniku/-ach do bazy esky.pl na stronę Właściciela esky.pl zobowiązuje się do utrzymywania modułu wyszukiwarki w stanie nadającym się do umówionego użytku, a także do zapewnienia niezbędnego serwisu technicznego w razie jej awarii esky.pl zobowiązuje się do udostępnienia kodu wyszukiwarki w terminie nie przekraczającym terminów określonych w załącznikach do niniejszej umowy esky.pl ma prawo do niezautoryzowania wybranych domen zgłoszonych przez Właściciela, bez podania przyczyny odmowy esky.pl ma prawo do wykorzystania utworów Właściciela, bądź ich elementów, jeśli stanowią składniki layoutu jego strony WWW w zakresie nie wybiegającym poza zakres realizacji niniejszej umowy esky.pl odpowiada za bezpieczeństwo przeprowadzonych transakcji esky.pl nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie wyszukiwarki m.in. wynikające z problemów na łączach spowodowanych, problemami z autoryzacją kart kredytowych, problemami z łącznością, brakiem zasilania oraz działania siły wyższych (powódź, wojna, trzęsienie ziemi itp.). W przypadku powyższych zdarzeń, a także w każdym przypadku siły wyższej, Strony umowy wyłączają w najszerszym dopuszczonym zakresie odpowiedzialność esky.pl za szkody, jakie mogły wyniknąć, w tym również z tytułu utraconych korzyści Wyszukiwarka może być modyfikowana przez esky.pl, który ponadto jest uprawniony do zmiany jej funkcjonalności esky dysponując Telefonicznym Centrum Rezerwacji może udostępnić dedykowany numer infolinii na stronę właściciela. Termin i warunki udostępnienia będą podlegały osobnym ustaleniom pomiędzy stronami. Strona 3 z 10

4 esky ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek czynności Właściciela działających na szkodę esky, a także naruszania, niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy. Jednocześnie esky zastrzega prawo do wezwania Właściciela do poniesienia kosztów i rekompensaty w związku z tymi działaniami. 3.3 Prawa i obowiązki obu stron: Termin i warunki udostępnienia dodatkowych modułów wyszukiwarki podlegać będą odrębnym uzgodnieniom zawartym pomiędzy stronami w formie pisemnego załącznika/-ów Strony ustalają, że dane klientów dokonujących rezerwacji ze strony Właściciela w bazie esky.pl są poufne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Uzyskane dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na zasadach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych Zapis w ust niniejszego paragrafu nie dotyczy przekazania danych koniecznych do realizacji zarezerwowanych usług (wykonania umów zawartych z klientami) oraz sytuacji kiedy obowiązek ich udostępnienia wynika zpowszechnie obowiązujących przepisów prawa Strony ustalają, że materiały graficzne, loga, oprogramowanie, opisy, zdjęcia itp. pozostają własnością Stron i nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż określa przedmiotowa Umowa z zastrzeżeniem pkt oraz Strony ustalają, iż treść umowy niniejszej jest poufna i nie będą jej udostępniały osobom trzecim, ani informowały ich o współpracy w ramach niniejszej umowy w sposób inny, niż wynikający z zamieszczenia na stronie WWW Właściciela modułu/-ów wyszukiwarki Strony ustalają, że przekazywanie uprawnień wynikających z przedmiotowej Umowy osobom trzecim lub innym serwisom internetowym WWW może się odbyć tylko za uprzednią pisemną zgodą esky.pl W pozostałym zakresie strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 4 Wynagrodzenie 4.1 Strony ustalają, że Właściciel za zrealizowane i zapłacone usługi zamówione przez należącą do niego stronę WWW oraz dedykowane numery infolinii otrzyma prowizję, której wartość określają załączniki. 4.2 Wynagrodzenie będzie płatne raz w miesiącu na podstawie zestawienia udostępnionego przez system Partner Toolkit, w oparciu, o które Właściciel wystawi fakturę VAT za reklamę na stronie WWW właściciela za każdy miesiąc w którym nastąpiła przynajmniej jedna transakcja. Należność powiększona zostanie o należny podatek VAT. 4.3 Data wystawienia faktury nie może być późniejsza niż ostatni dzień miesiąca rozliczeniowego. Jeżeli wystawienie faktury ostatniego dnia miesiąca nie jest możliwe, koniecznym jest aby data sprzedaży pokrywała się z okresem, którego dotyczy faktura. 4.4 W treści faktury powinien zostać podany okres, za który jest ona wystawiona oraz osobno zewidencjonowane wartości prowizji za poszczególne produkty wymienione w załącznikach do umowy. 4.4 esky.pl dokona zapłaty faktury w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. Za datę zapłaty uznawane jest obciążenie rachunku bankowego esky.pl. Jeżeli faktura nie spełnia wymogów zawartych w punkcie 4.2 lub 4.3 lub 4.4, zapłata zostanie Strona 4 z 10

5 wstrzymana do momentu otrzymania prawidłowej faktury, z wyłączeniem prawa do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w jej zapłacie. 4.5 Właściciel uprawniony jest do wystawiania faktur w formie elektronicznej, która jest przysyłana do esky.pl jedynie na adres mailowy : 4.6 Właściciel niniejszym oświadcza, iż faktura spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Faktura nie wymaga podpisów wystawcy i odbiorcy na podstawie Par. 5 Ust.1 Roz. Min. Fin. Z dnia DZ.U. z 2008r. Nr 212 Poz esky.pl niniejszym oświadcza, iż akceptuje otrzymywanie faktur elektronicznych jedynie z adresu mailowego:., 5 Działania niedozwolone Zważywszy, że esky utrzymuje i wykorzystuje własną stronę internetową (www.esky.pl) za czynności zabronione Właścicielowi uznaje się: 5.1 Pozycjonowanie i reklamowanie swojej/swoich stron internetowych w wyszukiwarkach na frazy marki esky co oznacza jakiekolwiek wyrażenie lub słowo kluczowe, które brzmi identycznie lub myląco podobnie do (wariacji, przekręconej pisowni) jakiegokolwiek z następujących wyrażeń: esky, esky.pl (z lub bez powiązanymi nazwami domen internetowych (bez względu na domenę najwyższego poziomu) (np. esky.com, esky.ro, esky.bg). 5.2Prowadzenie, podejmowanie, stosowanie i wykorzystywanie oraz upoważnianie podmiotów trzecich do prowadzenia, podejmowania, stosowania i wykorzystywania takich czynności jak płatne wyszukiwanie, marketing w wyszukiwarkach internetowych lub optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych z użyciem frazy esky włącznie z błędną pisownią. 5.3 Sublicencjonowanie, o ile nie zostało to określone inaczej, jakichkolwiek praw przyznanych Właścicielowi w ramach niniejszej umowy, 5.4 Właściciel w celu ochrony marki i niematerialnych składników esky zobowiązuje się i gwarantuje, że Strona/Strony Internetowe Właściciela (włącznie z innymi stronami internetowymi (bezpośrednio lub pośrednio) należącymi do, kontrolowanymi lub utrzymywanymi przez Właściciela z wyjątkiem elementów udostępnionymi w sposób wyraźny jest (i pozostanie) wystarczająco i znacząco różna i odmienna od Stron Internetowych esky (w różnych wersjach językowych) uwzględniając (nie wyłącznie) elementy takie jak kolorystyka, kompozycja, projekt i plan graficzny. 5.5 Właściciel bezpośrednio lub pośrednio nie zarejestruje, uzyska, wykorzysta, zakupi lub zdobędzie nazwę domeny, która zawiera w sobie (jako element adresu strony) jakiekolwiek słowo lub słowa, które są identyczne z, jak również myląco lub znacząco podobne do słowa esky", włącznie z błędną pisownią. 6 Postanowienia dodatkowe i uzupełniające 6.1 Umowa została zawarta na czas oznaczony 1 roku z opcją jej przedłużenia. Jeżeli nie nastąpi wypowiedzenie niniejszej umowy na minimum 3 miesiące przed upływem roku od jej podpisania, umowa zostaje przedłużona na czas nieokreślony. Strona 5 z 10

6 6.2 Umowa po przejściu na czas nieokreślony winna być wypowiedziana w formie pisemnej z zachowaniem co najmniej trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy. 6.3 Wszelkie zmiany i uzupełnienia oraz notyfikacje w przedmiocie wypowiedzenia i rozwiązania niniejszej umowy oraz załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6.4 Właściciel zobowiązuje się dołączyć do niniejszej umowy kserokopię odpisu aktualnego z KRS lub wpisu do EGD, decyzji o nadaniu numeru NIP oraz numeru REGON. 6.5 Z chwilą podpisania niniejszej Umowy tracą jednocześnie ważność wszelkie inne Umowy i porozumienia zawarte pomiędzy Stronami w zakresie uregulowanym niniejszą umową. 6.6 Każda ze Stron uprawniona jest do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym tylko w następujących wypadkach: a) zaległości w zapłacie faktur VAT za trzy kolejne okresy płatności, b) naruszanie przepisów o ochronie danych osobowych przez którąkolwiek za stron. c) rażącego naruszenia zapisów umowy w szczególności (lecz niewyłącznie) zapisów par 5. d) w przypadku gdy sprzedaż łączna w ciągu 12 miesięcy trwania umowy wynosi Poza wyraźnie określonymi w niniejszej umowie prawami żadna ze Stron nie przyznaje jakichkolwiek innych praw drugiej Stronie ani w sposób wyraźny ani jakikolwiek inny. 6.8 W wyniku zawarcia niniejszej umowy nie zostaje ustanowiony jakikolwiek stosunek spółki cywilnej, wspólnego przedsięwzięcia, czy zatrudnienia między Właścicielem a esky. Żadna ze stron nie jest upoważniona do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu drugiej Strony. 6.9 Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miasta Radom W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Właściciel: esky.pl: Strona 6 z 10

7 Załącznik Moduł wyszukiwarki biletów lotniczych do umowy z dnia:.. zawarty w dniu:.. Zgodnie z i oraz 4 pkt. 1 umowy, niniejszy załącznik reguluje zasady udostępnienia przez esky.pl modułu wyszukiwarki biletów lotniczych na stronę Właściciela. 1 Zobowiązania stron 1. Właściciel wyraża zgodę na umieszczenie modułu wyszukiwarki połączeń i biletów lotniczych esky.pl na swojej stronie internetowej. 2. esky.pl wyraża zgodę na podpięcie modułu wyszukiwarki połączeń i biletów lotniczych esky.pl na stronę Właściciela. 3. Właściciel w dniu podpisania niniejszej umowy zobowiązuje się do wpłaty kaucji wdrożeniowej w kwocie 600,00 PLN na rachunek esky.pl S.A tytułem Kaucja moduł wyszukiwarki lotów oraz przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenia dokonania wpłaty. 4. Kaucja wdrożeniowa o której mowa w pkt. 3 podlega zwrotowi Właścicielowi na podstawie pisemnego wezwania w momencie osiągnięcia poziomu sprzedaży równego przynajmniej 35 rezerwacji w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 5. Obowiązek pisemnego wezwania do zwrotu kaucji spoczywa tylko i wyłącznie na Właścicielu i musi zostać przesłana na adres esky.pl najpóźniej 3 miesiące od momentu uzyskania limitu sprzedaży upoważniającego do zwrotu kaucji określonego w punkcie poprzednim. Prawo żądania zwrotu kaucji przestaje obowiązywać wraz z rozwiązaniem umowy współpracy oraz w przypadku przekroczenia 3 miesięcznego okresu określonego w niniejszym punkcie. 6. esky.pl zobowiązuje się do udostępnienia kodu modułu wyszukiwarki biletów lotniczych za pośrednictwem systemu PartnerToolkit w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego dokumentu. 7. Właściciel oświadcza, iż nie będzie na swojej stronie WWW utrzymywał żadnego narzędzia wyszukującego, które miałoby funkcjonalność i przeznaczenie zbliżone do wyszukiwarki stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 8. W przypadku, gdy Właściciel ma zamiar zamieścić na swojej stronie WWW inny, niż objęty niniejszym załącznikiem moduł wyszukiwania, a mający funkcjonalność i przeznaczenie zbliżone do modułu określonego w tym załączniku, winien ustalić pisemnie z esky.pl zasady ich umieszczenia pod rygorem wezwania do zapłaty kary określonej w par umowy. 2 Wynagrodzenie 1. Strony ustalają, że Właściciel za zrealizowane i zapłacone za jego pośrednictwem bilety lotnicze tanich oraz regularnych linii lotniczych otrzyma prowizję procentową od każdej opłaty transakcyjnej (TF). Opłata transakcyjna to opłata za wystawienie biletu lotniczego doliczana do ceny biletu lotniczego kalkulująca się z ETS lub doliczana do ceny biletu lotniczego kalkulowanego według taryf manualnych nieznajdujących się w systemie ETS. Strona 7 z 10

8 2. Wysokość prowizji o której mowa w pkt.1 uzależniona jest od ilości transakcji przeprowadzonych w danym miesiącu rozliczeniowym i wynosi: % opłaty transakcyjnej (TF) ilość transakcji w miesiącu do do do do > Wysokość opłaty transakcyjnej (TF) zależna jest od rodzaju trasy oraz linii lotniczej. 4. Wysokość prowizji za loty czarterowych linii lotniczych nie jest zależna od ilości transakcji przeprowadzonych w danym miesiącu i wynosi: 15,00 PLN/netto za każdą transakcję. 5. Prowizja jest naliczana partnerowi w momencie zaksięgowania przez esky.pl opłaty transakcyjnej (TF). Właściciel: esky.pl: Strona 8 z 10

9 Załącznik Moduł wyszukiwarki hoteli do umowy z dnia:.. zawarty w dniu:.. Zgodnie z i oraz 4.1 umowy, niniejszy załącznik reguluje zasady udostępnienia przez esky.pl modułu wyszukiwarki hoteli na stronę Właściciela. 1 Zobowiązania stron 1. Właściciel wyraża zgodę na umieszczenie modułu wyszukiwarki hoteli esky.pl na swojej stronie internetowej. 2. esky.pl wyraża zgodę na podpięcie modułu wyszukiwarki hoteli esky na stronę Właściciela. 3. esky.pl zobowiązuje się do udostępnienia kodu modułu wyszukiwarki hoteli za pośrednictwem systemu PartnerToolkit w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego dokumentu. 4. Właściciel oświadcza, iż nie będzie na swojej stronie WWW utrzymywał żadnego narzędzia wyszukującego, które miałoby funkcjonalność i przeznaczenie zbliżone do wyszukiwarki stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 5. W przypadku, gdy Właściciel ma zamiar zamieścić na swojej stronie WWW inny, niż objęte niniejszym załącznikiem moduły wyszukiwania, a mający funkcjonalność i przeznaczenie zbliżone do modułu określonego w tym załączniku winien ustalić pisemnie z esky.pl zasady ich umieszczenia pod rygorem wezwania do zapłaty kary określonej w par umowy. 2 Wynagrodzenie 1. Dla rezerwacji hotelowych prowizja jest równa 50% marży netto esky.pl niezależnie od poziomu sprzedaży w danym miesiącu rozliczeniowym. 2. Wysokość marży esky.pl to różnica pomiędzy kwotą netto pobraną od klienta, a kwotą należną dostawcy hotelowemu lub bezpośrednio hotelowi z tytułu rezerwacji. 3. Prowizja jest naliczana partnerowi w momencie wyliczenia marży jednak nie wcześniej niż w dacie wykwaterowania klienta z hotelu (zrealizowania usługi). Właściciel: esky.pl: Strona 9 z 10

10 Załącznik Moduł wyszukiwarki ubezpieczeń podróżnych do umowy z dnia:.. zawarty w dniu:.. Zgodnie z i oraz 4.1 umowy, niniejszy załącznik reguluje zasady udostępnienia przez esky.pl modułu wyszukiwarki ubezpieczeń podróżnych na stronę Właściciela. 1 Zobowiązania stron 6. Właściciel wyraża zgodę na umieszczenie modułu wyszukiwarki ubezpieczeń podróżnych esky.pl na swojej stronie internetowej. 7. esky.pl wyraża zgodę na podpięcie modułu wyszukiwarki ubezpieczeń podróżnych esky.pl na stronę Właściciela. 8. esky.pl zobowiązuje się do udostępnienia kodu modułu wyszukiwarki ubezpieczeń podróżnych za pośrednictwem systemu PartnerToolkit w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego dokumentu. 2 Rozliczenie prowizji 4. Dla rezerwacji ubezpieczeń podróżnych prowizja jest równa 5% opłaty netto pobranej od użytkowników niezależnie od poziomu sprzedaży w danym miesiącu rozliczeniowym. 5. Prowizja jest naliczana partnerowi nie wcześniej niż w dacie zrealizowania usługi (tj. po dacie ważności ubezpieczenia). Właściciel: esky.pl: Strona 10 z 10

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1 stycznia 2014 1. DEFINICJE 1. 1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48 12 6882600 Faks: +48 12 6882699 Email: biuro@dotpay.pl REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Marketing w Internecie

Regulamin Usługi Marketing w Internecie Regulamin Usługi Marketing w Internecie 1. Przedmiot Regulaminu. 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Marketing w Internecie przez pkt.pl Marketing Zintegrowany Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym przez Comarch

Bardziej szczegółowo

Umowa na pozycjonowanie serwisu internetowego adres strony www

Umowa na pozycjonowanie serwisu internetowego adres strony www Umowa na pozycjonowanie serwisu internetowego adres strony www zawarta w Toruniu w dniu 10.10.2010 roku (dalej zwana jako Umowa ) pomiędzy: www.artdelarte.pl Wykonawca: Art Delarte Rafał Bonselewski Zlecający:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym przez Comarch spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze

Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze Regulamin usług odpłatnych w Serwisie elekarze 1. DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet.pl - Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44 (30-126 Kraków) zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ W dniu.. 201.. r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo