UMOWA DOT. WSPÓŁUŻYTKOWANIA MODUŁÓW WYSZUKIWARKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DOT. WSPÓŁUŻYTKOWANIA MODUŁÓW WYSZUKIWARKI"

Transkrypt

1 Umowa niniejsza zostaje zawarta w Radomiu w dniu:.... roku pomiędzy: z siedzibą w... kod.., ul..., wpisaną do EDG/KRS dla miasta.., pod numerem..,nip..... reprezentowanym przez Panią/Pana, upoważnioną/upoważnionego do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań adres do wysyłki poczty elektronicznej: numer telefonu: zwanym dalej Właścicielem, a: esky.pl S.A. z siedzibą w Radomiu, kod pl. Jagielloński 8 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , NIP , REGON , kapitał zakładowy PLN reprezentowaną przez Piotra Stępniewskiego Prezesa Zarządu, lub Łukasza Habaja - Wiceprezesa Zarządu upoważnionych do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu spółki zwaną dalej esky.pl Adres do korespondencji: esky.pl S.A, Program Partnerski ul. Murckowska 14, Katowice Preambuła: Wziąwszy pod uwagę: że esky.pl jest właścicielem systemu ETS - wyszukiwarki będącej elektroniczną bazą danych, zawierającej m.in. moduły wyszukiwania połączeń i biletów lotniczych, hoteli (noclegów), ubezpieczeń podróżnych, samolotów w ramach usługi private fly, transferów, samochodów w ramach usługi rent a car, itp., że Wyszukiwarka ta stanowi przedmiot praw wyłącznych esky.pl S.A., że Właścicielowi przysługuje prawo własności domen/-y:, na której została umieszczona funkcjonująca strona WWW, że Właściciel posiada wszelkie niezbędne prawa do ww. domeny, a domena ta oraz strona WWW nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich Strony postanawiają zawrzeć niniejszą umowę. Strona 1 z 10

2 1 Definicje W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej oraz zniwelowania sfery możliwych wątpliwości interpretacyjnych związanych z wykonaniem niniejszej Umowy strony zgodnie postanawiają, że poszczególne pojęcia występujące w tekście Umowy powinny być rozumiane zgodnie z nadanym im poniżej znaczeniem: 1.1 Strona WWW stanowi prezentację danych, przesyłanych częściowo lub w całości przez Internet, odczytywanych przy pomocy specjalnego oprogramowania, nazywanego przeglądarką internetową lub za pośrednictwem innego oprogramowania i sprzętu umożliwiającego odbiór takich danych. Strona internetowa może zawierać w szczególności tekst, pliki graficzne, pliki multimedialne, skrypty, oprogramowanie. 1.2 System ETS esky Travel Search informatyczny system rezerwacji i sprzedaży: biletów lotniczych, ubezpieczeń podróżnych, usług hotelowych i innych, 1.3 Moduł wyszukiwarki baza danych wraz z zaawansowanymi narzędziami wyszukiwania stanowiąca własność esky.pl. 1.4 Partner Toolkit panel administracyjny służący do zarządzania afiliacją. 1.5 Logo oznacza graficzne przedstawienie identyfikujące towar, usługę lub ich dostawcę, stanowiące często ich znak towarowy. 1.6 Layout - jest elementem konstrukcji graficznej, w którym ustala się wygląd m.in. kolorystykę, elementy dekoracyjne, czcionki i rozmieszczenie elementów (treści) na stronie WWW. 2 Przedmiot umowy Przedmiotem Umowy jest określenie warunków współpracy związanej ze współużytkowaniem przez strony domeny, która należy do Właściciela oraz bazy danych wraz z zaawansowanymi narzędziami/modułami wyszukiwania, których rodzaj określają załączniki, a która stanowi własność esky.pl. Strony dodatkowo określą zasady umieszczenia wyszukiwarki na stronie WWW w domenie należącej do Właściciela. 3 Prawa i obowiązki stron 3.1 Prawa i obowiązki Właściciela: Właściciel zobowiązuje się do umieszczenia modułu/-ów wyszukiwarki serwisu esky.pl na swojej stronie internetowej określonego/-ych w załączniku/-ach do umowy Właściciel zobowiązuje się do umieszczenia i utrzymania przez cały czas trwania umowy na swojej stronie internetowej, kodu afiliacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od esky.pl dostępu do panelu zarządzania afiliacją Partner Toolkit Na wypadek niedotrzymania warunku określonego w pkt lub w przypadku rezygnacji z afiliacji wyszukiwarki na swojej stronie, przed upływem 1 roku licząc od dnia podpisania umowy, Właściciel zobowiązany będzie dokonać na rzecz esky.pl (na podstawie przedłożonego przez tę spółkę wezwania), zwrotu wszelkich nakładów poniesionych przez tę spółkę związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym m.in. kosztów stworzenia modułu na stronę WWW, utrzymywania w należytym stanie oraz kosztów świadczenia usług Call Center. Strona 2 z 10

3 3.1.4 Koszty, o których mowa w punkcie wynoszą 5000 zł i zostaną naliczone w przypadku, gdy wypowiedzenie umowy zostanie dokonane przed wykonaniem 35 rezerwacji na witrynie strony WWW w domenie właściciela; po osiągnięciu progu 35 rezerwacji koszty nie będą naliczane Właściciel w okresie obowiązywania umowy ma prawo do zgłoszenia domen innych, niż domena/y główna/e zgłoszona/e w Preambule, do których posiada niezbędne prawa, poprzez system Partner Toolkit lub drogą elektroniczną Właściciel jest obowiązany utrzymywać domenę na serwerze zapewniającym dostateczną przepustowość danych, a strona WWW umieszczona w domenie winna być estetyczna i zachęcać potencjalnych klientów Właściciel zobowiązany jest do zawiadomienia esky.pl (pisemnie lub za pośrednictwem panelu administracyjnego) o zmianie danych teleadresowych oraz danych rejestracyjnych zawartych w preambule w ciągu 7 dni od daty ich zmiany. W przypadku nie powiadomienia esky.pl o zmianach w powyższym terminie, korespondencję przesłaną na ostatni zgłoszony adres uznaje się za doręczoną Właściciel w czasie trwania umowy wyraża zgodę na bezpłatne publikowanie logotypu i/lub nazwy serwisu właściciela przez esky.pl w materiałach informacyjnych w tym również stronie internetowej. Właściciel zapewnia, iż logotyp i nazwa serwisu nie naruszają praw osób trzecich, a na wypadek ewentualnego zgłoszenia przez nie jakichkolwiek roszczeń, zobowiązuje się przejąć na siebie wszelką odpowiedzialność w tym zakresie Właściciel zobowiązuje się usunąć moduł wyszukiwania wraz z wszystkimi jego elementami niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni. 3.2 Prawa i obowiązki esky.pl: esky.pl wyraża zgodę na podpięcie modułu/-ów wyszukiwarki esky.pl określonych w załączniku/-ach do bazy esky.pl na stronę Właściciela esky.pl zobowiązuje się do utrzymywania modułu wyszukiwarki w stanie nadającym się do umówionego użytku, a także do zapewnienia niezbędnego serwisu technicznego w razie jej awarii esky.pl zobowiązuje się do udostępnienia kodu wyszukiwarki w terminie nie przekraczającym terminów określonych w załącznikach do niniejszej umowy esky.pl ma prawo do niezautoryzowania wybranych domen zgłoszonych przez Właściciela, bez podania przyczyny odmowy esky.pl ma prawo do wykorzystania utworów Właściciela, bądź ich elementów, jeśli stanowią składniki layoutu jego strony WWW w zakresie nie wybiegającym poza zakres realizacji niniejszej umowy esky.pl odpowiada za bezpieczeństwo przeprowadzonych transakcji esky.pl nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie wyszukiwarki m.in. wynikające z problemów na łączach spowodowanych, problemami z autoryzacją kart kredytowych, problemami z łącznością, brakiem zasilania oraz działania siły wyższych (powódź, wojna, trzęsienie ziemi itp.). W przypadku powyższych zdarzeń, a także w każdym przypadku siły wyższej, Strony umowy wyłączają w najszerszym dopuszczonym zakresie odpowiedzialność esky.pl za szkody, jakie mogły wyniknąć, w tym również z tytułu utraconych korzyści Wyszukiwarka może być modyfikowana przez esky.pl, który ponadto jest uprawniony do zmiany jej funkcjonalności esky dysponując Telefonicznym Centrum Rezerwacji może udostępnić dedykowany numer infolinii na stronę właściciela. Termin i warunki udostępnienia będą podlegały osobnym ustaleniom pomiędzy stronami. Strona 3 z 10

4 esky ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek czynności Właściciela działających na szkodę esky, a także naruszania, niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy. Jednocześnie esky zastrzega prawo do wezwania Właściciela do poniesienia kosztów i rekompensaty w związku z tymi działaniami. 3.3 Prawa i obowiązki obu stron: Termin i warunki udostępnienia dodatkowych modułów wyszukiwarki podlegać będą odrębnym uzgodnieniom zawartym pomiędzy stronami w formie pisemnego załącznika/-ów Strony ustalają, że dane klientów dokonujących rezerwacji ze strony Właściciela w bazie esky.pl są poufne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Uzyskane dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na zasadach wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych Zapis w ust niniejszego paragrafu nie dotyczy przekazania danych koniecznych do realizacji zarezerwowanych usług (wykonania umów zawartych z klientami) oraz sytuacji kiedy obowiązek ich udostępnienia wynika zpowszechnie obowiązujących przepisów prawa Strony ustalają, że materiały graficzne, loga, oprogramowanie, opisy, zdjęcia itp. pozostają własnością Stron i nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż określa przedmiotowa Umowa z zastrzeżeniem pkt oraz Strony ustalają, iż treść umowy niniejszej jest poufna i nie będą jej udostępniały osobom trzecim, ani informowały ich o współpracy w ramach niniejszej umowy w sposób inny, niż wynikający z zamieszczenia na stronie WWW Właściciela modułu/-ów wyszukiwarki Strony ustalają, że przekazywanie uprawnień wynikających z przedmiotowej Umowy osobom trzecim lub innym serwisom internetowym WWW może się odbyć tylko za uprzednią pisemną zgodą esky.pl W pozostałym zakresie strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 4 Wynagrodzenie 4.1 Strony ustalają, że Właściciel za zrealizowane i zapłacone usługi zamówione przez należącą do niego stronę WWW oraz dedykowane numery infolinii otrzyma prowizję, której wartość określają załączniki. 4.2 Wynagrodzenie będzie płatne raz w miesiącu na podstawie zestawienia udostępnionego przez system Partner Toolkit, w oparciu, o które Właściciel wystawi fakturę VAT za reklamę na stronie WWW właściciela za każdy miesiąc w którym nastąpiła przynajmniej jedna transakcja. Należność powiększona zostanie o należny podatek VAT. 4.3 Data wystawienia faktury nie może być późniejsza niż ostatni dzień miesiąca rozliczeniowego. Jeżeli wystawienie faktury ostatniego dnia miesiąca nie jest możliwe, koniecznym jest aby data sprzedaży pokrywała się z okresem, którego dotyczy faktura. 4.4 W treści faktury powinien zostać podany okres, za który jest ona wystawiona oraz osobno zewidencjonowane wartości prowizji za poszczególne produkty wymienione w załącznikach do umowy. 4.4 esky.pl dokona zapłaty faktury w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. Za datę zapłaty uznawane jest obciążenie rachunku bankowego esky.pl. Jeżeli faktura nie spełnia wymogów zawartych w punkcie 4.2 lub 4.3 lub 4.4, zapłata zostanie Strona 4 z 10

5 wstrzymana do momentu otrzymania prawidłowej faktury, z wyłączeniem prawa do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w jej zapłacie. 4.5 Właściciel uprawniony jest do wystawiania faktur w formie elektronicznej, która jest przysyłana do esky.pl jedynie na adres mailowy : 4.6 Właściciel niniejszym oświadcza, iż faktura spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Faktura nie wymaga podpisów wystawcy i odbiorcy na podstawie Par. 5 Ust.1 Roz. Min. Fin. Z dnia DZ.U. z 2008r. Nr 212 Poz esky.pl niniejszym oświadcza, iż akceptuje otrzymywanie faktur elektronicznych jedynie z adresu mailowego:., 5 Działania niedozwolone Zważywszy, że esky utrzymuje i wykorzystuje własną stronę internetową (www.esky.pl) za czynności zabronione Właścicielowi uznaje się: 5.1 Pozycjonowanie i reklamowanie swojej/swoich stron internetowych w wyszukiwarkach na frazy marki esky co oznacza jakiekolwiek wyrażenie lub słowo kluczowe, które brzmi identycznie lub myląco podobnie do (wariacji, przekręconej pisowni) jakiegokolwiek z następujących wyrażeń: esky, esky.pl (z lub bez powiązanymi nazwami domen internetowych (bez względu na domenę najwyższego poziomu) (np. esky.com, esky.ro, esky.bg). 5.2Prowadzenie, podejmowanie, stosowanie i wykorzystywanie oraz upoważnianie podmiotów trzecich do prowadzenia, podejmowania, stosowania i wykorzystywania takich czynności jak płatne wyszukiwanie, marketing w wyszukiwarkach internetowych lub optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych z użyciem frazy esky włącznie z błędną pisownią. 5.3 Sublicencjonowanie, o ile nie zostało to określone inaczej, jakichkolwiek praw przyznanych Właścicielowi w ramach niniejszej umowy, 5.4 Właściciel w celu ochrony marki i niematerialnych składników esky zobowiązuje się i gwarantuje, że Strona/Strony Internetowe Właściciela (włącznie z innymi stronami internetowymi (bezpośrednio lub pośrednio) należącymi do, kontrolowanymi lub utrzymywanymi przez Właściciela z wyjątkiem elementów udostępnionymi w sposób wyraźny jest (i pozostanie) wystarczająco i znacząco różna i odmienna od Stron Internetowych esky (w różnych wersjach językowych) uwzględniając (nie wyłącznie) elementy takie jak kolorystyka, kompozycja, projekt i plan graficzny. 5.5 Właściciel bezpośrednio lub pośrednio nie zarejestruje, uzyska, wykorzysta, zakupi lub zdobędzie nazwę domeny, która zawiera w sobie (jako element adresu strony) jakiekolwiek słowo lub słowa, które są identyczne z, jak również myląco lub znacząco podobne do słowa esky", włącznie z błędną pisownią. 6 Postanowienia dodatkowe i uzupełniające 6.1 Umowa została zawarta na czas oznaczony 1 roku z opcją jej przedłużenia. Jeżeli nie nastąpi wypowiedzenie niniejszej umowy na minimum 3 miesiące przed upływem roku od jej podpisania, umowa zostaje przedłużona na czas nieokreślony. Strona 5 z 10

6 6.2 Umowa po przejściu na czas nieokreślony winna być wypowiedziana w formie pisemnej z zachowaniem co najmniej trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy. 6.3 Wszelkie zmiany i uzupełnienia oraz notyfikacje w przedmiocie wypowiedzenia i rozwiązania niniejszej umowy oraz załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6.4 Właściciel zobowiązuje się dołączyć do niniejszej umowy kserokopię odpisu aktualnego z KRS lub wpisu do EGD, decyzji o nadaniu numeru NIP oraz numeru REGON. 6.5 Z chwilą podpisania niniejszej Umowy tracą jednocześnie ważność wszelkie inne Umowy i porozumienia zawarte pomiędzy Stronami w zakresie uregulowanym niniejszą umową. 6.6 Każda ze Stron uprawniona jest do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym tylko w następujących wypadkach: a) zaległości w zapłacie faktur VAT za trzy kolejne okresy płatności, b) naruszanie przepisów o ochronie danych osobowych przez którąkolwiek za stron. c) rażącego naruszenia zapisów umowy w szczególności (lecz niewyłącznie) zapisów par 5. d) w przypadku gdy sprzedaż łączna w ciągu 12 miesięcy trwania umowy wynosi Poza wyraźnie określonymi w niniejszej umowie prawami żadna ze Stron nie przyznaje jakichkolwiek innych praw drugiej Stronie ani w sposób wyraźny ani jakikolwiek inny. 6.8 W wyniku zawarcia niniejszej umowy nie zostaje ustanowiony jakikolwiek stosunek spółki cywilnej, wspólnego przedsięwzięcia, czy zatrudnienia między Właścicielem a esky. Żadna ze stron nie jest upoważniona do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu drugiej Strony. 6.9 Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miasta Radom W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Właściciel: esky.pl: Strona 6 z 10

7 Załącznik Moduł wyszukiwarki biletów lotniczych do umowy z dnia:.. zawarty w dniu:.. Zgodnie z i oraz 4 pkt. 1 umowy, niniejszy załącznik reguluje zasady udostępnienia przez esky.pl modułu wyszukiwarki biletów lotniczych na stronę Właściciela. 1 Zobowiązania stron 1. Właściciel wyraża zgodę na umieszczenie modułu wyszukiwarki połączeń i biletów lotniczych esky.pl na swojej stronie internetowej. 2. esky.pl wyraża zgodę na podpięcie modułu wyszukiwarki połączeń i biletów lotniczych esky.pl na stronę Właściciela. 3. Właściciel w dniu podpisania niniejszej umowy zobowiązuje się do wpłaty kaucji wdrożeniowej w kwocie 600,00 PLN na rachunek esky.pl S.A tytułem Kaucja moduł wyszukiwarki lotów oraz przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenia dokonania wpłaty. 4. Kaucja wdrożeniowa o której mowa w pkt. 3 podlega zwrotowi Właścicielowi na podstawie pisemnego wezwania w momencie osiągnięcia poziomu sprzedaży równego przynajmniej 35 rezerwacji w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 5. Obowiązek pisemnego wezwania do zwrotu kaucji spoczywa tylko i wyłącznie na Właścicielu i musi zostać przesłana na adres esky.pl najpóźniej 3 miesiące od momentu uzyskania limitu sprzedaży upoważniającego do zwrotu kaucji określonego w punkcie poprzednim. Prawo żądania zwrotu kaucji przestaje obowiązywać wraz z rozwiązaniem umowy współpracy oraz w przypadku przekroczenia 3 miesięcznego okresu określonego w niniejszym punkcie. 6. esky.pl zobowiązuje się do udostępnienia kodu modułu wyszukiwarki biletów lotniczych za pośrednictwem systemu PartnerToolkit w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego dokumentu. 7. Właściciel oświadcza, iż nie będzie na swojej stronie WWW utrzymywał żadnego narzędzia wyszukującego, które miałoby funkcjonalność i przeznaczenie zbliżone do wyszukiwarki stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 8. W przypadku, gdy Właściciel ma zamiar zamieścić na swojej stronie WWW inny, niż objęty niniejszym załącznikiem moduł wyszukiwania, a mający funkcjonalność i przeznaczenie zbliżone do modułu określonego w tym załączniku, winien ustalić pisemnie z esky.pl zasady ich umieszczenia pod rygorem wezwania do zapłaty kary określonej w par umowy. 2 Wynagrodzenie 1. Strony ustalają, że Właściciel za zrealizowane i zapłacone za jego pośrednictwem bilety lotnicze tanich oraz regularnych linii lotniczych otrzyma prowizję procentową od każdej opłaty transakcyjnej (TF). Opłata transakcyjna to opłata za wystawienie biletu lotniczego doliczana do ceny biletu lotniczego kalkulująca się z ETS lub doliczana do ceny biletu lotniczego kalkulowanego według taryf manualnych nieznajdujących się w systemie ETS. Strona 7 z 10

8 2. Wysokość prowizji o której mowa w pkt.1 uzależniona jest od ilości transakcji przeprowadzonych w danym miesiącu rozliczeniowym i wynosi: % opłaty transakcyjnej (TF) ilość transakcji w miesiącu do do do do > Wysokość opłaty transakcyjnej (TF) zależna jest od rodzaju trasy oraz linii lotniczej. 4. Wysokość prowizji za loty czarterowych linii lotniczych nie jest zależna od ilości transakcji przeprowadzonych w danym miesiącu i wynosi: 15,00 PLN/netto za każdą transakcję. 5. Prowizja jest naliczana partnerowi w momencie zaksięgowania przez esky.pl opłaty transakcyjnej (TF). Właściciel: esky.pl: Strona 8 z 10

9 Załącznik Moduł wyszukiwarki hoteli do umowy z dnia:.. zawarty w dniu:.. Zgodnie z i oraz 4.1 umowy, niniejszy załącznik reguluje zasady udostępnienia przez esky.pl modułu wyszukiwarki hoteli na stronę Właściciela. 1 Zobowiązania stron 1. Właściciel wyraża zgodę na umieszczenie modułu wyszukiwarki hoteli esky.pl na swojej stronie internetowej. 2. esky.pl wyraża zgodę na podpięcie modułu wyszukiwarki hoteli esky na stronę Właściciela. 3. esky.pl zobowiązuje się do udostępnienia kodu modułu wyszukiwarki hoteli za pośrednictwem systemu PartnerToolkit w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego dokumentu. 4. Właściciel oświadcza, iż nie będzie na swojej stronie WWW utrzymywał żadnego narzędzia wyszukującego, które miałoby funkcjonalność i przeznaczenie zbliżone do wyszukiwarki stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 5. W przypadku, gdy Właściciel ma zamiar zamieścić na swojej stronie WWW inny, niż objęte niniejszym załącznikiem moduły wyszukiwania, a mający funkcjonalność i przeznaczenie zbliżone do modułu określonego w tym załączniku winien ustalić pisemnie z esky.pl zasady ich umieszczenia pod rygorem wezwania do zapłaty kary określonej w par umowy. 2 Wynagrodzenie 1. Dla rezerwacji hotelowych prowizja jest równa 50% marży netto esky.pl niezależnie od poziomu sprzedaży w danym miesiącu rozliczeniowym. 2. Wysokość marży esky.pl to różnica pomiędzy kwotą netto pobraną od klienta, a kwotą należną dostawcy hotelowemu lub bezpośrednio hotelowi z tytułu rezerwacji. 3. Prowizja jest naliczana partnerowi w momencie wyliczenia marży jednak nie wcześniej niż w dacie wykwaterowania klienta z hotelu (zrealizowania usługi). Właściciel: esky.pl: Strona 9 z 10

10 Załącznik Moduł wyszukiwarki ubezpieczeń podróżnych do umowy z dnia:.. zawarty w dniu:.. Zgodnie z i oraz 4.1 umowy, niniejszy załącznik reguluje zasady udostępnienia przez esky.pl modułu wyszukiwarki ubezpieczeń podróżnych na stronę Właściciela. 1 Zobowiązania stron 6. Właściciel wyraża zgodę na umieszczenie modułu wyszukiwarki ubezpieczeń podróżnych esky.pl na swojej stronie internetowej. 7. esky.pl wyraża zgodę na podpięcie modułu wyszukiwarki ubezpieczeń podróżnych esky.pl na stronę Właściciela. 8. esky.pl zobowiązuje się do udostępnienia kodu modułu wyszukiwarki ubezpieczeń podróżnych za pośrednictwem systemu PartnerToolkit w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego dokumentu. 2 Rozliczenie prowizji 4. Dla rezerwacji ubezpieczeń podróżnych prowizja jest równa 5% opłaty netto pobranej od użytkowników niezależnie od poziomu sprzedaży w danym miesiącu rozliczeniowym. 5. Prowizja jest naliczana partnerowi nie wcześniej niż w dacie zrealizowania usługi (tj. po dacie ważności ubezpieczenia). Właściciel: esky.pl: Strona 10 z 10

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA AFILIACYJNA nr. zawarta w Warszawie, w dniu...stanowi podstawę prawną partnerstwa pomiędzy...... reprezentowanym przez...

UMOWA AFILIACYJNA nr. zawarta w Warszawie, w dniu...stanowi podstawę prawną partnerstwa pomiędzy...... reprezentowanym przez... UMOWA AFILIACYJNA nr zawarta w Warszawie, w dniu...stanowi podstawę prawną partnerstwa pomiędzy...... (nazwa firmy, adres, NIP, REGON lub imię i nazwisko właściciela witryny, adres zameldowania i NIP)

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne .. 2013 r. UMOWA PARTNERSKA Stronami umowy są: -. z siedzibą w przy ul..., zarejestrowaną w, nr KRS, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu..., zwaną dalej. -......, zwanym/ą Partnerem 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 zawarta w dniu... w Kielcach, pomiędzy: Izbą Celną w Kielcach z siedzibą przy ul. Wesołej 56, NIP: 657-265-21-32, Regon: 260036440, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy:

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Mobime Studio, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Raszyńskiej 38B/4, NIP: 972-116-27-66, zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, UMOWA O DZIEŁO zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, a Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną.

Bardziej szczegółowo

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy: BV Kontakty Międzynarodowe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 76/ 67, zarejestrowaną przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ W dniu.. 2011 r. strony: Firma Moccabi Technologie Internetowe Adam Balcerzak: ul. Gerarda Linkego 21, 62-330 Poznań, NIP: 789-163-64-75, REGON: 301-796-380 www.medialnapracownia.pl,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ W dniu.. 201.. r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA nr. reprezentowaną przez Jerzego Baranowskiego Prezesa Zarządu,

UMOWA HANDLOWA nr. reprezentowaną przez Jerzego Baranowskiego Prezesa Zarządu, UMOWA HANDLOWA nr Zawarta w dniu... pomiędzy B2B Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 31-404, przy ul. Kątowej 11/2, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Załącznik nr 4

Regulamin - Załącznik nr 4 Regulamin - Załącznik nr 4 Zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą Action S.A. a Użytkownikiem Zważywszy, że A. Użytkownik jest operatorem w pełni funkcjonalnego systemu sklepu internetowego dostępnego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa)

UMOWA POŚREDNICTWA. (dalej Umowa) UMOWA POŚREDNICTWA NR (dalej Umowa) zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy:.. z siedzibą w Warszawie (00-406), ul. Ludna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ID: [ID KLIENTA] Umowa najmu. Zawarta w dniu [data] w [miasto] pomiędzy:

ID: [ID KLIENTA] Umowa najmu. Zawarta w dniu [data] w [miasto] pomiędzy: Umowa najmu ID: [ID KLIENTA] Zawarta w dniu [data] w [miasto] pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

Wzór Umowy. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Wzór Umowy zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Miejską Infrastrukturą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Reymonta 20,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE SERWISU WWW (zwana dalej Umową )

UMOWA O POZYCJONOWANIE SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) UMOWA O POZYCJONOWANIE SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36,, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

emits (SEO) Umowa o Web Positioning Umowa o świadczenie usług z zakresu SEO (Web Positioning) emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12

emits (SEO) Umowa o Web Positioning Umowa o świadczenie usług z zakresu SEO (Web Positioning) emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 2010 emits (SEO) Umowa o Web Positioning Umowa o świadczenie usług z zakresu SEO (Web Positioning) emits [Wpisz nazwę firmy] 2010-02-12 EMITS Agnieszka Koch Emmerichstrasse 32 D-02826 Görlitz zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE SERWISU WWW (zwana dalej Umową )

UMOWA O POZYCJONOWANIE SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) UMOWA O POZYCJONOWANIE SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36,, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

legitymujący się dokumentami: Dowód Osobisty SERIA I NR :.; PESEL: Numer telefonu :..

legitymujący się dokumentami: Dowód Osobisty SERIA I NR :.; PESEL: Numer telefonu :.. UMOWA NAJMU NR. Zawarta dnia.. r. w miejscowości Żary pomiędzy firmą: SZALUNKI-STEMPLE SP. ZO.O. z siedzibą: 30-350 Kraków ul. ZACHODNIA 4/64 ODDZIAŁ Żary ul. Kilińskiego 41 68-200 Żary,Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.)

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Umowa nr na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Umowa nr na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Zawarta w dniu roku w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Nr sprawy KZP-2140-4/12 OGÓLNE WARUNKI UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu **.**.2012 roku Nr ********* Pomiędzy Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bałtyckiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto)

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto) UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROMOCJI PRODUKTÓW I USŁUG zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Asseco Business Solutions Spółką Akcyjną z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy:

Umowa licencyjna. zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: Umowa licencyjna zawarta w dniu w Warszawie, dalej Umowa, pomiędzy: z siedzibą w, ul. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr. Numer id lub nazwisko osoby polecającej... zawarta w dniu w., pomiędzy:

Umowa zlecenia nr. Numer id lub nazwisko osoby polecającej... zawarta w dniu w., pomiędzy: Numer id lub nazwisko osoby polecającej... Umowa zlecenia nr zawarta w dniu w., pomiędzy: 1. Zlecającym: INTERMEDIO SEBASTIAN DROZD Z siedzibą w: 72-518 Ładzin, Ładzin 67 NIP: 851-26-24-854, REGON: 320063949

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH. (dalej: Umowa)

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH. (dalej: Umowa) UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH (dalej: Umowa) Zawarta dnia [ ] we Wrocławiu, pomiędzy: 1. JetMail Ltd z siedzibą w Londynie, Anglia przy ul. Craven House, 40-44 Uxbridge Road, W5 2BS, wpisana do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do SIWZ. F-3500-2/12 UMOWA / WZÓR zawarta w dniu...... 2012 r. pomiędzy; Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Limanowej, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 19, NIP: 737-11-45-653

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI

UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI UMOWA POŚREDNICTWA WYNAJMU NR... NA ZASADACH WYŁĄCZNOŚCI zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji.......

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. Część III. Prawo gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. Część III. Prawo gospodarcze Część III. PRAWO GOSPODARCZE Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. I. Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić umowę nazwaną, określoną w Kodeksie cywilnym. Zlecenie przygotowania umowy pochodzi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez:

UMOWA NR. zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, NIP: 522-00-02-328, reprezentowana przez: Załącznik nr 4 UMOWA NR. na opracowanie graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk podręcznika metodologicznego, zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy: Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2.. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: UMOWA UDOSTĘPNIENIA.... reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a.. reprezentowaną przez: 1.. 2.. zwanym w dalszej części Spółką 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do zaproszenia UMOWA Nr.../13 zawarta w dniu... 2013 r. ( projekt )

Załącznik Nr 3 do zaproszenia UMOWA Nr.../13 zawarta w dniu... 2013 r. ( projekt ) Załącznik Nr 3 do zaproszenia UMOWA Nr.../13 zawarta w dniu... 2013 r. ( projekt ) pomiędzy Gminą Jedlina-Zdrój, będącą Partnerem Nr 2 Projektu, w imieniu, której działa: Leszek Orpel - Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta dnia...w... pomiędzy :

WZÓR UMOWY. Zawarta dnia...w... pomiędzy : WZÓR UMOWY Zawarta dnia...w... pomiędzy :, z siedzibą..., NIP, Regon.., reprezentowaną przez:. stanowisko :.. zwany w dalszej części Zamawiający a... z siedzibą w... NIP:... Regon... reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy:

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: Panią/Panem.., zam..., legitymującym się dowodem osobistym serii.. nr, posiadającym PESEL, zwanym dalej Cedentem oraz Centrum Windykacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CRU/P/ /2015/DU/UA

UMOWA NR CRU/P/ /2015/DU/UA UMOWA NR CRU/P/ /2015/DU/UA NR SAP CRU/U/1200/ /2015 zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. dzierżawy powierzchni witryny internetowej

Regulamin. dzierżawy powierzchni witryny internetowej Regulamin dzierżawy powierzchni witryny internetowej zawarty pomiędzy: 1. os. fizyczna / spółka cywilna: prowadzącym działalność gospodarczą [adres], wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: ZP. 272.1.16.2014 UMOWA projekt Załącznik nr 6 w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Andrzej Wilkoński Starosta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA KUPNA NR...

UMOWA POŚREDNICTWA KUPNA NR... UMOWA POŚREDNICTWA KUPNA NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP., REGON.. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R.../2015

U M O W A N R.../2015 16 Załącznik nr A P R O J E K T U M O W A N R.../2015 zawarta w dniu...pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Krotoszynie 63-700 Krotoszyn ul. Rawicka 41, wpisanym

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ

UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ UMOWA O WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ zawarta w dniu... 20... r., w Warszawie, pomiędzy: GODDEN Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 216, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo