Regulamin Aplikacji Internetowej Remanent Web HR. I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Aplikacji Internetowej Remanent Web HR. I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Aplikacji Internetowej Remanent Web HR I. Postanowienia ogólne 1. Aplikacja Internetowa Remanent Web HR zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Aplikacją stanowi wyłączna własność Remanent Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 148, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS o kapitale zakładowym w wysokości ,00PLN o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): zwanej w dalszej części Regulaminu Spółką. 2. Aplikacja zamieszczona na stronie o adresie internetowym przeznaczona jest dla osób chcących podjąć współpracę i współpracujących ze Spółką, zwanych w dalszej części niniejszego Regulaminu Użytkownikami i służy m.in. do nawiązania i utrzymywania kontaktu, przechowywania i zarządzania danymi osobowymi, przekazywania informacji dotyczących warunków współpracy ze Spółką, działań marketingowych. Aplikacja służy również do aktualizacji wszystkich danych osobowych oraz danych niezbędnych dla dokonywania rozliczeń za wykonaną usługę. II. PIERWSZY ETAP REJESTRACJI 1. Warunkiem koniecznym dla uzyskania dostępu do Aplikacji jest przejście I ETAPU, polegającego na zarejestrowaniu się potencjalnego Użytkownika na stronie internetowej lub przesłaniu drogą mailową na adres danych kontaktowych. z jednoczesnym zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 2. W trakcie I ETAPU rejestracji potencjalny Użytkownik zobowiązany jest do rubryki podania następujących danych: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES MAILOWY. III. DRUGI ETAP REJESTRACJI 1. W II ETAPIE rejestracji administrator Aplikacji, zwany w dalszej części Regulaminu Administratorem, zakłada Użytkownikowi indywidualne konto Użytkownika z jednoczesnym przydzieleniem do niego LOGINU. Informacja o założeniu konta, wraz z linkiem aktywacyjnym są przesyłane Użytkownikowi na jego adres mailowy wskazany w trakcie I ETAPU rejestracji. Z chwilą uzyskania HASŁA i LOGINU Użytkownik uzyskuje możliwość zalogowania się w Aplikacji wpisując na stronie internetowej przydzielone mu HASŁO i LOGIN i zatwierdzając tak wpisane dane. 2. Po zalogowaniu się w Aplikacji po raz pierwszy, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła tymczasowego na własne posiadające minimum 8 znaków a w tym duże, małe litery cyfry i znaki specjalne. Do przejścia do kolejnego etapu rejestracji w Aplikacji, niezbędne jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. Wypełnienie prawidłowo wszystkich 1

2 rubryk wraz z zaznaczeniem rubryki o zapoznaniu i zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu, a następnie zaakceptowanie wpisanych danych poprzez wciśnięcie ikony Akceptuję jest jednoznaczne z przyjęciem Regulaminu bez zastrzeżeń. Potencjalny Użytkownik, który nie zaakceptował Regulaminu kończy proces rejestracji i nie uzyskuje dostępu do Aplikacji, zaś jego dane osobowe nie podlegają przetworzeniu. W następnym kroku użytkownik wypełnia w zakładce FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH wszystkich rubryk, w których wpisuje swoje dane osobowe tj. PŁEĆ, NAZWISKO, NAZWISKO RODOWE, IMIĘ 1, IMIĘ 2, IMIONA RODZICÓW, OBYWATELSTWO, DATA URODZENIA, MIEJSCE URODZENIA, PESEL, NIP, NR DOWODU OSOBISTEGO, NR PASZPORTU, NR LEGITYMACJI, ADRES ZAMELDOWANIA, ODDZIAŁ NFZ, URZĄD SKARBOWY, NR KONTA OSOBISTEGO, TEL. KOMÓRKOWY, STAN CYWILNY, PRAWO JAZDY, JĘZYKI OBCE, DEKLARATYWNE MIEJSCE PRACY. 3. Nieprawidłowe, niepełne lub nie wypełnienie rubryk Obligatoryjnych uniemożliwia nawiązanie współpracy Użytkownika ze Spółką. 4. W przypadku zmiany lub dezaktualizacji danych ujawnionych przez Użytkownika w II ETAPIE rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego każdorazowego uaktualnienia lub zmiany swoich danych, pod rygorem negatywnych skutków prawnych przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub umowie o współpracy. 5. Warunkiem koniecznym nawiązania współpracy pomiędzy Użytkownikiem i Spółką jest zapoznanie się z treścią i następne zaakceptowanie przez Użytkownika Ogólnych Warunków Współpracy zwanych w dalszej części Regulaminu OWW, których treść jest dostępna w Aplikacji. Akceptacja OWW następuje poprzez wejście do zakładki OWW a następnie zaakceptowanie ich treści poprzez wciśnięcie ikony AKCEPTUJĘ. IV. Postępowanie formularzowe 1. Użytkownik, który przeszedł I i II Etap rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Oświadczenia dla celów ubezpieczenia społecznego i podatkowego, zwanego w dalszej części Regulaminu Oświadczeniem, a zamieszczonego w Aplikacji w zakładce OŚWIADCZENIE ZUS 2. Po zapoznaniu się z treścią Oświadczenia, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić wszystkie wolne rubryki, następnie cały dokument wydrukować, czytelnie podpisać z podaniem imienia i nazwiska wraz ze wskazaniem daty złożenie podpisu, a następnie listem poleconym przesłać na adres Spółki tj. Remanent Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 148, Warszawa. 3. Podpisany i doręczony dokument Oświadczenia stanowi podstawę i warunek konieczny do zawarcia z Użytkownikiem umowy o współpracy. W przypadku niedoręczenia Oświadczenia przed przystąpieniem do realizacji usługi przez Użytkownika, Spółka ma uprawnienie uzupełnić brakujące Oświadczenie wraz z zawarciem umowy o współpracy poprzez odebranie od Użytkownika stosownych pisemnych oświadczeń stanowiących załącznik do umowy. 2

3 V. Zasady Korzystania z aplikacji 1. Korzystanie z Aplikacji jest całkowicie dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi obowiązkowymi kosztami ze strony osób z niej korzystających. 2. Użytkownikami Aplikacji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub też tej zdolności nie posiadające acz legitymujące się zgodą przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Aplikacji i nawiązanie współpracy ze Spółką. 3. Czas funkcjonowania Aplikacji jest nieokreślony. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia działalności Aplikacji w dowolnie wybranym przez siebie momencie bez podania przyczyn. 4. Osoby chcące nawiązać współpracę ze Spółką oraz korzystać z Aplikacji zobowiązane są postępować zgodnie z treścią niniejszego Regulamin. 5. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w poufności informacji tyczących się przypisanego im HASŁA i LOGINU. W przypadku powzięcia informacji o dokonaniu zaboru przypisanego Użytkownikowi konta lub bezprawnego posługiwania się przez osoby trzecie LOGINEM lub HASŁEM, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Administratora serwisu przesyłając wiadomość mailową na adres 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji, treści dokumentów lub danych w niej zamieszczonych - Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Administratora serwisu przesyłając wiadomość mailową na adres przypadku uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych innej osoby Użytkownik jest zobowiązany przerwać swoją pracę z aplikacją a o powyższym fakcie zawiadomić Administratora. 7. Przejście procesu rejestracji i uzyskanie dostępu do Aplikacji nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy o pracę czy też umowy cywilnoprawnej jak i nie stanowi przyjęcia oferty. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie o nawiązanie stosunku pracy czy też ustalenie innego stosunku prawnego. Ukończenie procesu rejestracji potwierdza gotowość Użytkownika do zawarcia umowy o współpracy ze Spółką i wymiany w związku z tym faktem wszystkich niezbędnych informacji i danych osobowych. 8. Administratorowi Aplikacji przysługuje uprawnienie do weryfikowania danych osobowych zamieszczonych w Aplikacji przez Użytkownika. 9. Administratorowi Aplikacji przysługuje uprawnienie do zablokowania lub usunięcia z Aplikacji Użytkownika, który: nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu, podaje w procesie rejestracji dane osobowe lub adresowe osoby trzeciej lub osoby fikcyjnej, zamieszcza w Aplikacji zapisy godzące w dobre imię lub interes Spółki lub osób trzecich, nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z zawartej ze Spółką umowy o współpracy. 10. Każdy z Użytkowników jest uprawniony do zakończenia procesu korzystania z Aplikacji. W tym celu niezbędne jest dokonanie czynności wyrejestrowania 3

4 polegającej na zgłoszeniu administratorowi za pomocą wiadomości mailowej na adres żądania dezaktywacji konta. O dezaktywacji konta Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości przesłanej na adres podany w aplikacji. VI. Dane Osobowe 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Aplikacji następuje na podstawie ich zgody w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 2. Administratorem danych jest Spółka. 3. Celem zbierania danych jest umożliwienia nawiązania potencjalnej współpracy pomiędzy Spółką a Użytkownikami, wymiana informacji i komunikacja a nadto działania marketingowe. Odbiorcami danych osobowych są Spółka, kontrahenci Spółki, którym ta świadczy usługi lub też, z którymi jest powiązana umową o współpracy w zakresie marketingu i reklamy. 4. Każdy Użytkownik Aplikacji ma prawo: uzyskania wyczerpującej informacji o prowadzonym zbiorze danych, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 5. Spółka działa w dobrej wierze i z poszanowaniem przepisów prawa oraz danych osobowych zamieszczonych w Aplikacji. Spółka stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 6. Użytkownik odpowiada za zgodność wszystkich podanych przez niego danych z prawdą i przepisami prawa. Jeżeli okaże się, że dane zamieszczone w rejestracji przez Użytkownika naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, Użytkownik poniesie wynikającą z tego odpowiedzialność. W przypadku takim Użytkownik podejmie wszelkie przewidziane prawem działania do usunięcia naruszenia, w szczególności dokona aktualizacji lub zmiany zamieszczonych danych, sporządzi 4

5 oświadczenie w specjalnej treści lub formie, ewentualnie naprawi zaistniałą szkodę lub lub wynikłą krzywdę. 7. W przypadku skierowania do Spółki jakiegokolwiek żądania, wniosku, w tym arbitrażowego, pozwu lub wezwania do udziału w sprawie danych podanych przez Użytkownika w Aplikacji, Użytkownik zobowiązuje się ją indemnizować w sposób przewidziany właściwą procedurą, co obejmuje w szczególności zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów. 8. Spółka jest zwolniona z obowiązku rejestracji zbioru danych utworzonych przez Użytkowników Aplikacji na zasadzie art. 43 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 9. Z chwilą zaakceptowania niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie ujawnionych w procesie rejestracji danych osobowych w celu określonym w pkt VI ppkt 3 niniejszego Regulaminu. 10. Spółka jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych Użytkowników do czasu otrzymania pisemnej informacji o cofnięciu zgody na ich przetwarzania lub też skutecznego zakończenia procesu wyrejestrowania Użytkownika z Aplikacji. Powyższy zapis nie wyklucza możliwości dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie zawartej z nim umowy o współpracy lub przepisów obowiązującego prawa. VII. Postanowienia Końcowe 1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu bez obowiązku indywidualnego doręczania nowej treści każdemu z Użytkowników. Nowy Regulamin będzie dostępny w Aplikacji, o czym Użytkownicy zostaną poinformowania drogą mailową. 2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Aplikacji a zakładce. a nadto w siedzibie Spółki. 3. Spółka oświadcza, iż jest właścicielem praw autorskich i innych praw pokrewnych do nazw, wizerunków, znaków graficznych, grafik, tekstów, i innych rozwiązań zamieszczonych na stronie internetowej Aplikacji pod adresem Prawa te znajdują się pod ochroną obowiązujących przepisów. 4. W przypadku całkowitej lub częściowej nieważności poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają ważne 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Spółki. 5

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE].

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. a. Operator Firma CashHome sp. z o.o. KRS 0000 393 107, NIP 957 10 58 144, REGON 221 486 365, b. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta

Ogólne Warunki Umów I. Postanowienia wstępne II. Panel Klienta I. Postanowienia wstępne 1. Ogólne Warunki Umów zwane w dalszej części OWU określają zasady na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez nazwa.pl Spółka Akcyjna (dawniej NetArt Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL...,

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL..., UMOWA RAMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mieszcząca się pod adresem ul.grójecka 194 lok.169, 02-390 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną Decydując się na korzystanie z usług Poland Car Parking sp. z o.o. za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja

Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Regulamin użytkowania i polityka prywatności Serwisu AssetsNinja Postanowienia ogólne i definicje. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi AssetsNinja ( Usługa ) świadczonej przez SmartMedia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo