REGULAMIN sklepu internetowego. 1. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN sklepu internetowego. 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN sklepu internetowego 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: lub 2. Sklep jest prowadzony przez MWS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Tychach przy ul. Strefowej 13, Tychy. 2. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1) Regulamin niniejszy regulamin; 2) Sklep sklep internetowy dostępny pod adresem: lub 3) Sprzedający MWS Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Tychach przy ul. Strefowej 13, Tychy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , REGON ; 4) Zamawiający osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli składa/złożyła w Sklepie zamówienie na Towary; 5) Towar towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie, obejmujące artykuły spożywcze opatrzone spersonalizowanymi etykietami oraz inne towary; 6) Cena wyrażona w złotych polskich cena Towaru brutto (zawierająca podatek VAT), umieszczona na stronie www Sklepu obok informacji o Towarze, nie zawierająca kosztów dostarczenia Towaru; 7) Kurier wskazana na stronie www Sklepu firma kurierska współpracująca ze Sprzedającym, dostarczająca Zamówienie na adres wskazany przez Zamawiającego; 8) Opłata za dostarczenie Zamówienia opłata za dostarczenie Zamówienia do Zamawiającego. Opłata ta uwidoczniona jest na stronie www Sklepu w procesie składania zamówienia na Towar; 9) Zamówienie Towar każdorazowo zamówiony przez Zamawiającego w Sklepie; 10) Konsument Zamawiający, będący osobą fizyczną dokonującą zakupu w Sklepie, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 3. Warunki korzystania ze Sklepu 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest dysponowanie przez Zamawiającego następującym wyposażeniem: a) komputerem PC; b) szerokopasmowym łączem internetowym; c) przeglądarką internetową;

2 d) zainstalowaną wtyczką Macromedia Flashplayer oraz włączoną obsługą języka Javascript, ramek i stylów CSS; e) aktywnym kontem Składanie zamówień na Towar możliwe jest po dokonaniu rejestracji Zamawiającego na stronie www Sklepu w drodze prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www Sklepu, a następnie korzystania z utworzonego w wyniku rejestracji indywidualnego konta, dla którego podany adres stanowić będzie login, a hasło wybrane zostanie przez Zamawiającego; login i hasło mają charakter poufny; konto utworzone na stronie umożliwia składanie zamówień również na stronie i odwrotnie. Logowanie do w/w konta możliwe jest również za pośrednictwem konta z portalu społecznościowego Facebook. 3. Przyjęcie zmówienia jest każdorazowo potwierdzane przez Sprzedającego w formie wiadomości przesłanej na adres wskazany przy składaniu zamówienia lub dokonaniu rejestracji. 4. Rejestracja i składanie zamówień w Sklepie możliwe jest 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 5. Zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego udostępnionych mu danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyłącznie w celu realizacji zawartych umów sprzedaży Towarów. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Administratorem danych osobowych osób dokonujących zakupów w Sklepie jest Sprzedający, a w przypadku, gdy Zamawiający dokonuje płatności w sposób określony w 6 ust. 1 pkt a), także PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Marcelińska Zamawiający może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Zamawiającego w celach marketingowych i handlowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Sprzedającego, w formie wiadomości lub sms, a także w postaci pisemnej, informacji o charakterze handlowym lub reklamowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz z późn. zm.). 7. W zakresie ochrony udostępnionych przez Zamawiających danych osobowych, Sprzedający spełnia wymagania określone przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U Nr 100, poz. 1024). 8. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad. 9. Na Towary oferowane w Sklepie przez Sprzedającego nie jest udzielana gwarancja. Sprzedający nie oferuje usług posprzedażnych w odniesieniu do Towarów. 10. Umowy pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.

3 4. Zamówienia 1. Zamawiający zamawia w Sklepie Towary, przy czym oferowane artykuły spożywcze dostępne są tylko w opakowaniach spersonalizowanych, tj. opatrzonych etykietą, na której w wyodrębnionym w tym celu polu, za pomocą aplikacji dostępnej na stronie www Sklepu, Zamawiający zamieścić może dowolny, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, plik JPG i/lub wpisać tekst. Zamawiający może także zamówić dodatkowy bilecik prezentowy o treści wskazanej przez Zamawiającego, który zostanie dołączony do zamówionych Towarów. Na Towary w opakowaniach spersonalizowanych obowiązuje minimum zamówieniowe wskazane na stronie www Sklepu. 2. Składając zamówienie Zamawiający dokonuje akceptacji etykiety ze wstawionym przez niego plikiem JPG/PNG. Projekty stworzonych przez Zamawiającego etykiet przechowywane są na serwerze Sprzedającego przez okres 3 miesięcy w celu umożliwienia Zamawiającemu ponowne ich wykorzystanie. 3. Elementem etykiety zaprojektowanej przez Zamawiającego zgodnie z ust. 1 powyżej może być wstawiony przez niego obraz (w tym zdjęcie) i/lub tekst. 4. Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia na Towar w przypadku, gdy obraz i/lub tekst zamieszczone na etykiecie przez Zamawiającego zawierać będą treści sprzeczne z prawem, w szczególności: a) naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawo do ochrony wizerunku; b) treści o charakterze obscenicznym lub pornograficznym; c) treści o charakterze wulgarnym lub obraźliwym; d) treści o charakterze dyskryminacyjnym. 5. Rozpoczęcie realizacji Zamówień płatnych za pobraniem następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, natomiast Zamówień płatnych poprzez przedpłatę, z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. 5. Dostawa 1. Zamówienie będzie dostarczane przesyłką kurierską na adres podany przez Zamawiającego, wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W przypadku dokonania zamówienia Towarów z bilecikiem prezentowym, Zamawiający może otrzymać fakturę VAT drogą mailową na wskazany przez niego adres, po podaniu przez niego danych niezbędnych do wystawienia faktury. 2. Opłata za dostarczenie Zamówienia jest wskazywana w procesie składania zamówienia i jest ponoszona w całości przez Zamawiającego. 3. Termin dostawy wynosi maksymalnie 28 dni od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia. 6. Płatności 1. Płatność za Zamówienie, w przypadku, gdy Zamawiający jest Konsumentem, może nastąpić w jeden z następujących sposobów, stosownie do wyboru Konsumenta:

4 a) płatność dokonywana w momencie składania zamówienia (przedpłata), za pośrednictwem operatora PayU przy wykorzystaniu przelewu bankowego lub karty płatniczej VISA lub MASTERCARD; b) płatność dokonywana przy odbiorze Zamówienia (dostawa za pobraniem), do rąk przedstawiciela Kuriera. 2. W przypadku gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, płatność następuje wyłącznie w sposób opisany w ust. 1 pkt a) powyżej. 7. Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od daty otrzymania ostatniego Towaru lub daty, w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Zamawiającego weszła w posiadanie ostatniego Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane w dowolnej formie, np. pismem, faksem lub pocztą elektroniczną. 2. Zamawiający może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, jednak skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe, wystarczy że Zamawiający powiadomi Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Zamawiającemu wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposób płatności, jakie zostały wybrane przez Zamawiającego w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 4. Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeżeli Zamawiający odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 5. Zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat związanych ze zwrotem, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru. 6. Zamawiający ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż to było konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do Towarów opatrzonych etykietami zaprojektowanymi przez Zamawiającego.

5 8. Reklamacje 1. Reklamacje związane z realizacją zamówień złożonych w Sklepie powinny być składane e- mailowo odpowiednio na adres: lub lub pisemnie na adres Sprzedającego: MWS Sp. z o.o. Sp.k. ul. Strefowa 13, Tychy 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania, włączając w to powiadomienie Zamawiającego o wyniku postępowania reklamacyjnego. 3. Sprzedający powiadomi Zamawiającego o wyniku postępowania reklamacyjnego za pośrednictwem wiadomości owej lub pisemnie (w zależności od formy złożenia reklamacji). 9. Rękojmia 1.Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, jeżeli Towar wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), przy czym wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) od dnia wydania produktu Zamawiającemu. W przypadku, gdy Zamawiający jest Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. 2. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli: 1) nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Zamawiającego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 3) nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia; 4) został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym Wada prawna występuje w przypadku gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 3. Jeżeli Towar ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

6 4. Jeżeli Zamawiającym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia. 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. 6. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 7. Jeżeli Towar ma wadę, Zamawiający może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. 8. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego. 9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Zamawiającym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru. 10. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Towar wadliwy Sprzedającemu. 11. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Zamawiającego Towar wadliwy w razie wymiany Towaru na wolny od wad lub odstąpienia od umowy. 12. Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 10. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem oraz w formie umożliwiającej jego pobranie i utrwalenie. 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą dotyczyć zamówień już złożonych, jak również nie będą w jakikolwiek sposób naruszać praw nabytych Zamawiających. Zmiany będą każdorazowo komunikowane poprzez zamieszczenie na stronie www Sklepu oraz przesłanie nowej wersji zarejestrowanym Zamawiającym na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiana może być dokonana w związku ze zmianą oferty Zamawiającego, zmianą zasad dokonywania zakupów w Sklepie lub celem dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.

7 3. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www Sklepu lub za pośrednictwem adresów mailowych: lub Sprzedający nie pobiera żadnych opłat z tytułu komunikowania się z nim przy użyciu środków porozumiewania na odległość. 4. Zamawiający będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich. 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

8 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) MWS Sp. z o.o. Sp.k. ul. Strefowa Tychy Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów: Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*) Imię i nazwisko konsumenta(-ów) Adres konsumenta(-ów) Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data (*) Niepotrzebne skreślić.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI. Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.

Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI. Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązuje od 4 lutego 2015 r.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązuje od 4 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ Obowiązuje od 4 lutego 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość pomiędzy Abonentami oraz spółką pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

1 Słownik pojęć. 2 Składanie zamówienia. Regulamin sprzedaży wysyłkowej

1 Słownik pojęć. 2 Składanie zamówienia. Regulamin sprzedaży wysyłkowej Regulamin sprzedaży wysyłkowej 1 Słownik pojęć 1. Sprzedawca oznacza Polski Koks Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Paderewskiego 41, 40 282 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Online oraz dostępnego za jego pośrednictwem sklepu internetowego Flavon Group Polska Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Biura Online oraz dostępnego za jego pośrednictwem sklepu internetowego Flavon Group Polska Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Biura Online oraz dostępnego za jego pośrednictwem sklepu internetowego Flavon Group Polska Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Biura Online,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Hortmasz Sp. z o.o. obowiązujący do 24.12.2014

Regulamin sklepu internetowego Hortmasz Sp. z o.o. obowiązujący do 24.12.2014 Regulamin sklepu internetowego Hortmasz Sp. z o.o. obowiązujący do 24.12.2014 Informacje o firmie. 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.hortmasz.pl, hortmasz.pl, www.hortmasz.com.pl, hortmasz.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo