REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PTASIEMLECZKO.PL"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin, przygotowany przez Packaging Factory Sp. z o.o., reguluje wszelkie zagadnienia związane z zamawianiem przez Klientów wytwarzanego przez LOTTE Wedel Sp. z o.o. produktu Ptasie Mleczko w przygotowanych przez Packaging Factory Sp. z o.o. na zlecenie Klienta spersonalizowanych opakowaniach. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy i odpowiedzialnym za wszelkie zagadnienia związane z produkcją i dostarczaniem Klientom produktu Ptasie Mleczko w spersonalizowanych opakowaniach jest Packaging Factory Sp. z o.o., chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 1. DEFINICJE 1.1 W celach związanych z interpretacją niniejszego Regulaminu, pojęcia zawarte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają znaczenie określone poniżej: Klient oznacza zarówno Konsumenta jak i Przedsiębiorcę (b) Konsument oznacza konsumenta w rozumieniu art Kodeksu cywilnego; Konto Klienta konto przypisane danemu Klientowi w ramach Sklepu Internetowego, za pośrednictwem którego składane są Zamówienia i dokonywane transakcje w Sklepie Internetowym (d) LOTTE Wedel - LOTTE WEDEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 28/30, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , z kapitałem zakładowym w wysokości zł, adres elektroniczny do kontaktu: (e) (f) Pliki Cookies pliki tekstowe, które zapisywane są przez Sklep Internetowy na urządzeniu końcowym Klienta; Personalizacja Produktu proces wyboru przez Klienta ostatecznej formy opakowania Produktu, zawierającej elementy tekstowe i graficzne dostarczone przez Klienta; Strona 1 z 11

2 (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) Produkt oznacza piankę w czekoladzie, wytwarzaną przez LOTTE Wedel i oferowaną do sprzedaży pod znakiem towarowym Ptasie Mleczko ; Produkt Spersonalizowany Produkt w opakowaniu zawierającym elementy tekstowe i graficzne dostarczone przez Klienta, przygotowanym przez Sprzedającego; Przedsiębiorca osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą; Regulamin niniejszy Regulamin; Sklep Internetowy oznacza sklep internetowy pod adresem uruchomiony przez Sprzedającego i działający zgodnie z Regulaminem; Sprzedający Packaging Factory Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Julianowskiej 45, Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , z kapitałem zakładowym w wysokości zł, adres elektroniczny do kontaktu: Weryfikacja Zamówienia proces kontroli przez Sprzedającego zgodności Zamówienia na Personalizację Produktu z postanowieniami niniejszego Regulaminu; (n) Zamówienia zamówienia Klientów na dostawę Produktu w spersonalizowanych opakowaniach, określonych przez Klienta; (o) (p) Zamówienia Biznesowe Zamówienia składane przez Klientów będących Przedsiębiorcami oraz Zamówienia, z których charakteru wynika, że przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej. Realizacja Zamówień Biznesowych nie jest objęta postanowieniami niniejszego Regulaminu; Znaki Towarowe LOTTE Wedel należące do LOTTE Wedel Znaki Towarowe: Ptasie Mleczko i E.Wedel, wraz z wszystkimi ich wariantami słownymi, graficznymi i słowno-graficznymi. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1 Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedającego działa w oparciu o niniejszy Regulamin. Zawieranie transakcji sprzedaży Produktów Spersonalizowanych za jego pośrednictwem ma miejsce na warunkach określonych w Regulaminie. Strona 2 z 11

3 2.2 Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie transakcji zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami. Warunki transakcji pomiędzy Klientami będącymi Przedsiębiorcami a Sprzedającym będą ustalane na podstawie odrębnych porozumień. W celu realizacji transakcji przez Klientów będących Przedsiębiorcami lub w celu realizacji Zamówień Biznesowych w rozumieniu ust. 5.4 niniejszego Regulaminu należy kontaktować się z Działem Obsługi Sprzedającego pod adresem wskazanym w ust niniejszego Regulaminu. 2.3 W momencie złożenia przez Klienta Zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przesłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi między Stronami do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży. Warunkiem realizacji umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest pozytywna Weryfikacja Zamówienia zgodnie z postanowieniami ust. 5.3 niniejszego Regulaminu. 3. KONTO KLIENTA 3.1 Każdy Klient ma prawo do rejestracji w Sklepie Internetowym i utworzenia w nim Konta Klienta. 3.2 Konto Klienta zawiera dane Klienta konieczne do realizacji jego zamówień, historię dokonanych transakcji oraz wybrane przez Klienta ustawienia funkcjonowania Sklepu Internetowego. 3.3 Prowadzenie Konta Klienta przez Sprzedającego jest nieodpłatne i stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klient w każdej chwili ma prawo do rezygnacji ze świadczenia przedmiotowej usługi poprzez złożenie dyspozycji o zamknięciu Konta Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 3.4 W przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji o zamknięciu Konta Klienta dane zgromadzone w ramach Konta Klienta zostaną usunięte bezzwłocznie, z wyjątkiem danych koniecznych do realizacji Zamówień Klienta, które nie zostały jeszcze zrealizowane i rozliczone. Dane takie zostaną przez Sprzedającego usunięte natychmiast po zakończeniu realizacji ostatniego z Zamówień złożonych przez Klienta. 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 4.1 Klient składa Zamówienia w Sklepie Internetowym wyłącznie za pośrednictwem Konta Klienta. 4.2 W celu dokonania Zamówienia należy: dokonać wyboru zamawianego Produktu; Strona 3 z 11

4 (b) dokonać Personalizacji Produktu zgodnie z postanowieniami ust. 5 niniejszego Regulaminu; podać adres dostawy oraz dokonać wyboru sposobu dostawy; (d) dokonać płatności za Zamówienie zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego Regulaminu. 4.3 Zamówienia realizowane będą wyłącznie w Dni Robocze. Początek realizacji Zamówienia złożonego w Dni Wolne od Pracy nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym po Dniu Wolnym od Pracy, w którym złożono Zamówienie. 4.4 Warunkiem realizacji Zamówienia przez Sprzedającego jest pozytywna Weryfikacja Zamówienia zgodnie z postanowieniami ust. 5.3 niniejszego Regulaminu. 5. PERSONALIZACJA PRODUKTÓW 5.1 Personalizacja Produktów przez Klienta następuje poprzez wybór za pośrednictwem Sklepu Internetowego elementów graficznych umieszczanych na opakowaniu Produktów. W ramach Personalizacji Klient korzystać może zarówno z elementów graficznych (zdjęcia, grafiki) udostępnionych przez Sklep Internetowy, jak też z dostarczonych przez siebie elementów tekstowych i graficznych, w tym z dedykacji. 5.2 Sprzedający nie będzie realizował Zamówień na Personalizację Produktów przy wykorzystaniu elementów tekstowych i graficznych: (b) naruszających godność, cześć, prawo do wizerunku lub inne dobra osobiste osób trzecich; naruszających reguły współżycia społecznego, moralność, uczucia religijne, o charakterze dyskryminacyjnym, poniżającym, wulgarne lub z innych względów nieakceptowalnym społecznie; naruszających prawa, w tym w szczególności prawa własności intelektualnej, osób trzecich; (d) naruszających renomę lub sprzecznych z wizerunkiem Znaków Towarowych Wedla. 5.3 Sprzedający ma prawo do kontroli składanych Zamówień pod kątem ich zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności z postanowieniami ust. 5.2, ust. 5.4 oraz ust Sprzedający weryfikuje Zamówienia w ciągu 1 Dnia Roboczego od ich złożenia. W przypadku stwierdzenia, że Zamówienie narusza Strona 4 z 11

5 postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności postanowienia ust. 5.2, ust. 5.4 oraz ust Regulaminu, Umowa Sprzedaży Produktu Personalizowanego nie dochodzi do skutku, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. W takim wypadku Klient ma prawo, zależnie od swojej decyzji, do zmiany Personalizacji, lub do niezwłocznego otrzymania zwrotu dokonanej na poczet realizacji Zamówienia płatności zgodnie z postanowieniami ust. 6.4 Regulaminu. 5.4 Wszelkie Zamówienia na realizację Personalizacji Produktów złożone przez Klientów będących Przedsiębiorcami, posługujących się przy składaniu Zamówienia numerem NIP lub nazwą (firmą) przedsiębiorstwa, oraz wszelkie Personalizacje, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej (Personalizacje zawierające np. znaki towarowe, lokowanie produktu, reklamy, materiały promocyjne i informujące o działalności gospodarczej itp.) nie podlegają pod niniejszy Regulamin ( Zamówienia Biznesowe ). 5.5 Sprzedający poinformuje Klienta, jeżeli stwierdzi, ze jego Zamówienie jest Zamówieniem Biznesowym, jeśli w trakcie Weryfikacji Zamówienia zgodnie z postanowieniami ust. 5.3 niniejszego Regulaminu zostanie to stwierdzone. 6. PŁATNOŚCI, ZWROT NALEŻNOŚCI 6.1 Wysokość płatności za realizację Zamówienia stanowi sumę cen zamówionych przez Klienta Produktów oraz kosztu ich dostawy zgodnie z postanowieniami ust. 7 niniejszego Regulaminu. 6.2 Ceny Produktów Spersonalizowanych podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto i zawierają podatek VAT. 6.3 Wszelkie płatności w Sklepie Internetowym dokonywane są przez Klientów za pośrednictwem systemu PayU (www.payu.pl). 6.4 W każdym przypadku, w którym Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Klientowi uiszczonej przez niego płatności, zwrot ten następuje niezwłocznie, na rachunek wskazany przez Klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zwrocie płatności, jeśli Klient, pomimo otrzymania stosownego wezwania pocztą elektroniczną, nie wskaże rachunku bankowego, na który Sprzedający ma dokonać zwrotu, lub rachunek bankowy wskazany zostanie błędnie. 7. DOSTAWA 7.1 Czas realizacji Zamówienia wynosi do 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.5 niniejszego Regulaminu. Za dzień złożenia Zamówienia uważa się dzień dokonania płatności za Zamówienie zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego Regulaminu. Strona 5 z 11

6 7.2 Dostawy realizowane są przez Sprzedającego wyłącznie na terytorium Polski, na podany przez Klienta adres. 7.3 Dostawy realizowane są przez Sprzedającego za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. 7.4 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w realizacji Zamówienia wynikające z podania przez Klienta nieprawidłowych danych adresowych. 7.5 W okresie letnim, tj. od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2015 r., z uwagi na podwyższone temperatury i związane z tym ewentualne ryzyko dla jakości Produktu, dostawy nie będą realizowane. Wszystkie Zamówienia złożone w przedmiotowym okresie zrealizowane zostaną do dnia 3 września 2015 r. 8. REKLAMACJE 8.1 W przypadku stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem niezgodności Produktu Spersonalizowanego z Zamówieniem, Klient taki prawo do złożenia reklamacji. 8.2 Reklamacje składane będą bezpośrednio do producenta Produktu, t.j. LOTTE Wedel. 8.3 Klient określony w ust. 8.1 powyżej może złożyć reklamację w formie pisemnej, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie Sklepu Internetowego, na adres LOTTE Wedel wskazany w ust niniejszego Regulaminu. W reklamacji Klient podaje swoje imię i nazwisko, numer Zamówienia oraz opis przedmiotu reklamacji. Po złożeniu Reklamacji Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi mu przez LOTTE Wedel. LOTTE Wedel rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 Dni Kalendarzowych. 8.4 Reklamację dotyczącą niezgodności Produktu Spersonalizowanego z Zamówieniem należy zgłosić, w związku z treścią art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176), i 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. z 2003 r., nr 31, poz. 258), w terminie 7 Dni Kalendarzowych od jej stwierdzenia (tj. otwarcia opakowania Produktu Spersonalizowanego). 8.5 W przypadku uznania przez LOTTE Wedel reklamacji złożonej przez Klienta, Sprzedający, wg. wyboru Klienta: Strona 6 z 11

7 (b) zwróci mu całość uiszczonej w związku z Zamówieniem kwoty, tj. wysokość ceny Produktu Spersonalizowanego, kosztów dostawy oraz kosztów odesłania Produktu Spersonalizowanego do Sprzedającego; prześle mu nowy, pozbawiony wad Produkt Spersonalizowany; umożliwi mu, w ramach kwoty uiszczonej zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego Regulaminu, zakup nowego Produktu Spersonalizowanego. 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225), Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Prawo to wykonuje się, składając na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysyłając je przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzednim. Niemniej jednak, art. 10 ust. 3 przedmiotowej ustawy przewiduje sytuacje, w których Konsumentom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Ma to miejsce w następujących przypadkach: 1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy; 2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; 3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; 4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; 5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; 6) dostarczania prasy; 7) usług w zakresie gier hazardowych. Ponieważ Produkty Spersonalizowane wykonywane są na zamówienie Konsumenta i ściśle związane, poprzez wybrane przez niego elementy Strona 7 z 11

8 Personalizacji Produktu, z jego osobą, zawarta przez Konsumenta ze Sprzedającym umowa sprzedaży takich produktów objęta jest wyjątkiem wskazanym w art. 10 ust. 3 pkt. 4 ustawy. Tym samym Klientom będącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktów Spersonalizowanych. 10. DANE OSOBOWE, PRYWATNOŚĆ 10.1 Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji Konta Klienta oraz realizacji Zamówień przez Sprzedającego Administratorem danych osobowych oraz podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest Sprzedający. Sprzedający zbiera następujące dane osobowe Klientów: (b) (d) imię i nazwisko; adresy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo); adresy poczty elektronicznej; numery telefonów kontaktowych Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w następujących celach: (b) prowadzenia Konta Klienta; realizacji Zamówień Klienta; z zastrzeżeniem wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, w celu przesyłania mu informacji marketingowych, takich jak informacje o promocjach w Sklepie Internetowym, informacje o innych ofertach Sprzedającego itp Zakres przetwarzania danych obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, opracowywanie, przechowywanie, aktualizację, korektę, oraz usuwanie Klient ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przechowywanych przez Sprzedającego oraz ich poprawiania. Klient ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, które zostaną usunięte w zakresie, w jakim ich przechowywania nie Strona 8 z 11

9 wymagają od Sprzedającego przepisy prawne (np. przechowywanie faktur VAT) Sprzedający przechowuje pliki cookies w urządzeniu końcowym Klienta, za pomocą którego korzysta on ze Sklepu Internetowego (komputer, tablet, telefon, itp.). Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego urządzenia końcowego ani jego oprogramowania, nie są przetwarzane przez inne serwisy komputerowe i mogą być w każdej chwili usunięte przez Klienta Pliki cookies przechowywane są przez Sprzedającego w urządzeniu końcowym Klienta w następujących celach: (b) (d) utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu w Sklepie Internetowym; realizacji funkcjonalności Sklepu Internetowego; prowadzeniu ankiet na wewnętrzne potrzeby Sprzedającego; tworzenia zbiorczych, zanonimizowanych statystyk oglądalności Klient ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej w taki sposób, by całkowicie lub częściowo uniemożliwić Sprzedającemu przechowywanie plików cookies w swoim urządzeniu końcowym. W takiej sytuacji jednak Klient godzi się na utratę części funkcjonalności Sklepu Internetowego. 11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU 11.1 Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa własności intelektualnej, w szczególności autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste do utworów, prawa z rejestracji znaków towarowych itp. do wszelkich elementów tekstowych i graficznych dostarczanych Sprzedającemu w ramach Personalizacji Produktu określonej w ust. 5 niniejszego Regulaminu, w celu wytworzenia przez Sprzedającego Produktu Spersonalizowanego. Klient oświadcza ponadto, że posiada nieodwołalne i bezterminowe zgody na wykorzystanie wizerunków wszelkich osób, które znajdują się na wszelkich elementach tekstowych i graficznych dostarczonych Sprzedającemu, w zakresie określonym w ust oraz 11.3 poniżej Klient oświadcza, że udziela Sprzedającemu bezterminowej, nieograniczonej i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w ramach Personalizacji Produktu, oraz, na podstawie zgód określonych w ust powyżej, wizerunków wszelkich osób, które znajdują się na wszelkich elementach tekstowych i graficznych dostarczonych Sprzedającemu. Niniejsza Strona 9 z 11

10 zgoda dotyczy wszystkich działań określonych w ust poniżej, w tym w szczególności wykorzystania wizerunku w prasie, telewizji, sieci Internet itp., w tym także w celach promocyjnych i reklamowych Sprzedającego oraz LOTTE Wedel związanych z promocją Personalizacji Produktów. Niniejsza zgoda dotyczy też wykorzystania części wizerunku/wizerunków, w tym w połączeniu z innymi materiałami, przypisami i komentarzami. Niniejsza zgoda dotyczy również udzielania sublicencji i dalszych zgód na korzystanie z wizerunków w zakresie określonym w ust poniżej, w szczególności na rzecz LOTTE Wedel Klient oświadcza, że udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410) lub ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631) zależnie, która z tych ustaw znajduje zastosowanie, na używanie Znaków Towarowych Klienta bądź elementów tekstowych lub graficznych stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedający ma prawo do udzielania sublicencji swoim podwykonawcom zaangażowanym w proces przygotowania Produktu Spersonalizowanego, jak też innym podmiotom trzecim, w szczególności LOTTE Wedel. Licencja dotycząca elementów tekstowych lub graficznych stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udzielana jest przez Klienta Sprzedającemu na czas nieokreślony, na następujących polach eksploatacji: Utrwalanie i zwielokrotnianie; (b) Rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie (publikowanie, odtwarzanie, wyświetlanie itp.), w szczególności w prasie, telewizji, sieci Internet itp.), w tym także w celach promocyjnych i reklamowych Sprzedającego oraz LOTTE Wedel; Wprowadzanie zmian i opracowywanie (tłumaczenie, przeróbki, adaptacje itp.); W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Klient oświadcza, że udzielona przez niego licencja obejmuje zgodę na wykonywanie praw zależnych do utworów bez każdorazowej zgody autora Klient zobowiązuje się zwolnić Sprzedającego, jego pracowników, współpracowników oraz podwykonawców, jak również LOTTE Wedel z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia przez Sprzedającego lub LOTTE Wedel praw z własności intelektualnej do wszelkich elementów tekstowych i graficznych dostarczonych przez Klienta Sprzedającemu, jak też praw do utrwalonych na tych elementach wizerunków. Klient zobowiązuje się również pokryć Sprzedającemu, jego pracownikom, Strona 10 z 11

11 współpracownikom oraz podwykonawcom lub LOTTE Wedel wszelkie szkody poniesione z uwagi na takie roszczenia osób trzecich oraz koszty związane z obroną przed takimi roszczeniami Sprzedający ma prawo do weryfikacji prawdziwości oświadczenia Klienta określonego w ust powyżej zgodnie z postanowieniami ust. 5.3 Regulaminu i uzależnienia realizacji Zamówienia od przedstawienia dowodu na posiadanie przez Klienta praw wskazanych w tym oświadczeniu. 12. DANE KONTAKTOWE 12.1 Dane kontaktowe Sprzedającego są następujące: Packaging Factory Sp. z o.o. Ul. Julianowska Piaseczno 12.2 Dane kontaktowe LOTTE Wedel są następujące: Dział Obsługi Klienta LOTTE Wedel Sp. z o.o. Ul. Zamoyskiego 28/ Warszawa Tel: (opłata według taryfy lokalnej) 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 13.1 Żadna zmiana niniejszego Regulaminu przez Sprzedającego nie narusza praw nabytych Klientów i nie dotyczy umów sprzedaży Produktów Spersonalizowanych zawartych przed jej wejściem w życie Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z niniejszego Regulaminu i sporów związanych ze sprzedażą przez Sprzedającego Produktów Spersonalizowanych Klientowi jest sąd właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Strona 11 z 11

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18

Telefoniczny System Zamówień Towarów. w sklepie nr 18 Podwawelska Spółdzielnia Spożywców z siedzibą w Krakowie Telefoniczny System Zamówień Towarów w sklepie nr 18 (obszar obejmujacy usługę: al. Pokoju, ul. Zwycięstwa i ul. Świtezianki) Regulamin I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obowiązywał do 23.12.2014 roku) I. Słownik pojęć Sprzedawca Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy al.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.serowarpodlaski.pl prowadzony jest przez firmę Nocna Pizza Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy WIDZI MISIE [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ]. 2. Właścicielem Sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALLEGRO KOMPUTER_MEDIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.

REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes. REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem Sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.pl, prowadzącego sprzedaż m.in. za pośrednictwem platformy handlowej Allegro,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

1 Zakres usług. 2 Warunki przyjmowania i realizacji zamówień

1 Zakres usług. 2 Warunki przyjmowania i realizacji zamówień REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Obowiązuje od 2009-11-01 Sklep internetowy EVS Education, działający pod adresem www.evs.edu.pl, prowadzony jest przez: EVS Education Feliński i Wspólnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.oneled.pl prowadzony jest przez Magdalenę Rewucką prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.triathlonenergy.pl Sprzedającym jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne

Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne Regulamin Sklepu internetowego ZAKSA S.A. 1 Informacje ogólne 1. Internetowy Sklep kibica ZAKSA S.A., funkcjonujący pod adresem elektronicznym www.zaksa.pl, prowadzony jest przez sprzedawcę: ZAKSA S.A.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro.

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Regulamin Allegro jest dostępny tutaj i znajduje on zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław REGULAMIN SELLO.PL 1 Definicje 1. Abonament prawo do korzystania z oprogramowania Sello przez Kupującego przez okres odpowiednio 30 dni, 365 lub 730 dni, będący treścią cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy CAVALIADA stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dermasova.pl Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dermasova.pl. I. Dane kontaktowe 1. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu online www.karpmania.com. Definicje. 1. Sklep online, Sklep sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.karpmania.

Regulamin sklepu online www.karpmania.com. Definicje. 1. Sklep online, Sklep sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.karpmania. Regulamin sklepu online www.karpmania.com Definicje 1. Sklep online, Sklep sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.karpmania.com 2. Regulamin niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C.

Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Regulamin Sklepu Internetowego KODER S.C. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.koder.krakow.pl prowadzony jest przez KODER S.C. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Szczęśliwej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.pzugdyniapolmaraton.pl Sprzedającym jest spółka

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK System Rezerwacji Stanowisk wymiany opon działający pod adresem http://oponyanwim.pl/rezerwacje.html prowadzony jest przez ANWIM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego La Barbe

Regulamin sklepu internetowego La Barbe Regulamin sklepu internetowego La Barbe I. Słownik pojęć 1. Sprzedawca Equi Store Michał Pec, ul. Marsylska 3/52, NIP: 521-297-34-25. REGON: 140319233. 2. Sklep, sklep.labarbe.pl - serwis internetowy należący

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego unifund.pl, składania zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepów internetowych

Regulamin sklepów internetowych 1. Postanowienia ogólne Regulamin sklepów internetowych www.sklep.fotofocus.pl i www.digi.fotofocus.pl 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady składania oraz realizacji zamówień

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.muzyczna-kawiarnia.pl. Sprzedającym jest INVESTMUSIC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. www.alkomaty.org REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym www.alkomaty.org Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PGN RUBICON JAKUB BAUMGART 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PGN RUBICON JAKUB BAUMGART 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PGN RUBICON JAKUB BAUMGART 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy pod adresem system.pgnrubicon.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez PGN RUBICON JAKUB BAUMGART,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego: anielskiekartyonline.pl

1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego: anielskiekartyonline.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego: anielskiekartyonline.pl 2. Sprzedawcą jest: Wydawnictwo "Serafinus" Anna Wiechowska z siedzibą w Warszawie, 00-316 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.fotoujarka.pl

Regulamin sklepu internetowego www.fotoujarka.pl Regulamin sklepu internetowego www.fotoujarka.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy fotoujarka.pl, działający pod adresem http://www.fotoujarka.pl/, prowadzony jest przez: Zakład Fotograficzny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Siedziba/adres korespondencyjny: Terrano Sp. z o.o. ul.obornicka 337 60-689 Poznań NIP: 9721236602 Regon: 301963270

Siedziba/adres korespondencyjny: Terrano Sp. z o.o. ul.obornicka 337 60-689 Poznań NIP: 9721236602 Regon: 301963270 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://terrano.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, przekopiowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Marcina Dudka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z dnia 9 grudnia 2013 roku ustalony przez ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 "

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 " 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Informacje ogólne 1. Serwis działający pod adresem www.brw.com.pl prowadzony jest przez "BLACK RED WHITE" Spółka Akcyjna (S.A.) z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne warunki zakupów

I. Ogólne warunki zakupów Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej "Regulaminem") I. Ogólne warunki zakupów 1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem "www.drzwiipodlogi.vox.pl", zwany dalej "Sklepem", umożliwia zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.mprfish.com

Regulamin sklepu internetowego www.mprfish.com Podmiot prowadzący sklep internetowy: Nip: 958-13-69-377 Regulamin sklepu internetowego www.mprfish.com 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. HASŁO ciąg znaków alfanumerycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.royal.info.pl (dla zamówień złożonych i zrealizowanych przed 25 grudnia 2014 r.) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.royal.info.pl (dla zamówień złożonych i zrealizowanych przed 25 grudnia 2014 r.) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.royal.info.pl (dla zamówień złożonych i zrealizowanych przed 25 grudnia 2014 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep Internetowy www.www.royal.info.pl jest prowadzony i stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem WWW.e-herbata.pl. Sprzedającym jest PROGRESSIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest:

1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest: Regulamin Sklepu Massada The Natural Therapy Poland I. Informacje Ogólne 1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest: Transformulas-Poland Adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW

Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW Regulamin promocji Samsung Smart TV 200 FILMÓW 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Ceresit Pro

Regulamin Portalu Ceresit Pro Regulamin Portalu Ceresit Pro Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin, wraz Polityką prywatności, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu, określa zasady korzystania z i funkcjonowania Portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble

Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble Regulamin promocji dla konsumentów Pralki z Eco Bubble 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu.

REGULAMIN. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów produktów w Sklepie ULTER-SPORT za pośrednictwem Internetu. 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Platformy Cdp.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin. Regulamin Platformy Cdp.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Regulamin Platformy Cdp.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Serwis internetowy cdp.pl [dalej Serwis bądź Sklep ] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ladyspace pod adresem

Bardziej szczegółowo