REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PTASIEMLECZKO.PL"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin, przygotowany przez Packaging Factory Sp. z o.o., reguluje wszelkie zagadnienia związane z zamawianiem przez Klientów wytwarzanego przez LOTTE Wedel Sp. z o.o. produktu Ptasie Mleczko w przygotowanych przez Packaging Factory Sp. z o.o. na zlecenie Klienta spersonalizowanych opakowaniach. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy i odpowiedzialnym za wszelkie zagadnienia związane z produkcją i dostarczaniem Klientom produktu Ptasie Mleczko w spersonalizowanych opakowaniach jest Packaging Factory Sp. z o.o., chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 1. DEFINICJE 1.1 W celach związanych z interpretacją niniejszego Regulaminu, pojęcia zawarte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają znaczenie określone poniżej: Klient oznacza zarówno Konsumenta jak i Przedsiębiorcę (b) Konsument oznacza konsumenta w rozumieniu art Kodeksu cywilnego; Konto Klienta konto przypisane danemu Klientowi w ramach Sklepu Internetowego, za pośrednictwem którego składane są Zamówienia i dokonywane transakcje w Sklepie Internetowym (d) LOTTE Wedel - LOTTE WEDEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 28/30, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , z kapitałem zakładowym w wysokości zł, adres elektroniczny do kontaktu: (e) (f) Pliki Cookies pliki tekstowe, które zapisywane są przez Sklep Internetowy na urządzeniu końcowym Klienta; Personalizacja Produktu proces wyboru przez Klienta ostatecznej formy opakowania Produktu, zawierającej elementy tekstowe i graficzne dostarczone przez Klienta; Strona 1 z 11

2 (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) Produkt oznacza piankę w czekoladzie, wytwarzaną przez LOTTE Wedel i oferowaną do sprzedaży pod znakiem towarowym Ptasie Mleczko ; Produkt Spersonalizowany Produkt w opakowaniu zawierającym elementy tekstowe i graficzne dostarczone przez Klienta, przygotowanym przez Sprzedającego; Przedsiębiorca osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą; Regulamin niniejszy Regulamin; Sklep Internetowy oznacza sklep internetowy pod adresem uruchomiony przez Sprzedającego i działający zgodnie z Regulaminem; Sprzedający Packaging Factory Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Julianowskiej 45, Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , z kapitałem zakładowym w wysokości zł, adres elektroniczny do kontaktu: Weryfikacja Zamówienia proces kontroli przez Sprzedającego zgodności Zamówienia na Personalizację Produktu z postanowieniami niniejszego Regulaminu; (n) Zamówienia zamówienia Klientów na dostawę Produktu w spersonalizowanych opakowaniach, określonych przez Klienta; (o) (p) Zamówienia Biznesowe Zamówienia składane przez Klientów będących Przedsiębiorcami oraz Zamówienia, z których charakteru wynika, że przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej. Realizacja Zamówień Biznesowych nie jest objęta postanowieniami niniejszego Regulaminu; Znaki Towarowe LOTTE Wedel należące do LOTTE Wedel Znaki Towarowe: Ptasie Mleczko i E.Wedel, wraz z wszystkimi ich wariantami słownymi, graficznymi i słowno-graficznymi. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1 Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedającego działa w oparciu o niniejszy Regulamin. Zawieranie transakcji sprzedaży Produktów Spersonalizowanych za jego pośrednictwem ma miejsce na warunkach określonych w Regulaminie. Strona 2 z 11

3 2.2 Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie transakcji zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami. Warunki transakcji pomiędzy Klientami będącymi Przedsiębiorcami a Sprzedającym będą ustalane na podstawie odrębnych porozumień. W celu realizacji transakcji przez Klientów będących Przedsiębiorcami lub w celu realizacji Zamówień Biznesowych w rozumieniu ust. 5.4 niniejszego Regulaminu należy kontaktować się z Działem Obsługi Sprzedającego pod adresem wskazanym w ust niniejszego Regulaminu. 2.3 W momencie złożenia przez Klienta Zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przesłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi między Stronami do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży. Warunkiem realizacji umowy sprzedaży przez Sprzedającego jest pozytywna Weryfikacja Zamówienia zgodnie z postanowieniami ust. 5.3 niniejszego Regulaminu. 3. KONTO KLIENTA 3.1 Każdy Klient ma prawo do rejestracji w Sklepie Internetowym i utworzenia w nim Konta Klienta. 3.2 Konto Klienta zawiera dane Klienta konieczne do realizacji jego zamówień, historię dokonanych transakcji oraz wybrane przez Klienta ustawienia funkcjonowania Sklepu Internetowego. 3.3 Prowadzenie Konta Klienta przez Sprzedającego jest nieodpłatne i stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Klient w każdej chwili ma prawo do rezygnacji ze świadczenia przedmiotowej usługi poprzez złożenie dyspozycji o zamknięciu Konta Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 3.4 W przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji o zamknięciu Konta Klienta dane zgromadzone w ramach Konta Klienta zostaną usunięte bezzwłocznie, z wyjątkiem danych koniecznych do realizacji Zamówień Klienta, które nie zostały jeszcze zrealizowane i rozliczone. Dane takie zostaną przez Sprzedającego usunięte natychmiast po zakończeniu realizacji ostatniego z Zamówień złożonych przez Klienta. 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 4.1 Klient składa Zamówienia w Sklepie Internetowym wyłącznie za pośrednictwem Konta Klienta. 4.2 W celu dokonania Zamówienia należy: dokonać wyboru zamawianego Produktu; Strona 3 z 11

4 (b) dokonać Personalizacji Produktu zgodnie z postanowieniami ust. 5 niniejszego Regulaminu; podać adres dostawy oraz dokonać wyboru sposobu dostawy; (d) dokonać płatności za Zamówienie zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego Regulaminu. 4.3 Zamówienia realizowane będą wyłącznie w Dni Robocze. Początek realizacji Zamówienia złożonego w Dni Wolne od Pracy nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym po Dniu Wolnym od Pracy, w którym złożono Zamówienie. 4.4 Warunkiem realizacji Zamówienia przez Sprzedającego jest pozytywna Weryfikacja Zamówienia zgodnie z postanowieniami ust. 5.3 niniejszego Regulaminu. 5. PERSONALIZACJA PRODUKTÓW 5.1 Personalizacja Produktów przez Klienta następuje poprzez wybór za pośrednictwem Sklepu Internetowego elementów graficznych umieszczanych na opakowaniu Produktów. W ramach Personalizacji Klient korzystać może zarówno z elementów graficznych (zdjęcia, grafiki) udostępnionych przez Sklep Internetowy, jak też z dostarczonych przez siebie elementów tekstowych i graficznych, w tym z dedykacji. 5.2 Sprzedający nie będzie realizował Zamówień na Personalizację Produktów przy wykorzystaniu elementów tekstowych i graficznych: (b) naruszających godność, cześć, prawo do wizerunku lub inne dobra osobiste osób trzecich; naruszających reguły współżycia społecznego, moralność, uczucia religijne, o charakterze dyskryminacyjnym, poniżającym, wulgarne lub z innych względów nieakceptowalnym społecznie; naruszających prawa, w tym w szczególności prawa własności intelektualnej, osób trzecich; (d) naruszających renomę lub sprzecznych z wizerunkiem Znaków Towarowych Wedla. 5.3 Sprzedający ma prawo do kontroli składanych Zamówień pod kątem ich zgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności z postanowieniami ust. 5.2, ust. 5.4 oraz ust Sprzedający weryfikuje Zamówienia w ciągu 1 Dnia Roboczego od ich złożenia. W przypadku stwierdzenia, że Zamówienie narusza Strona 4 z 11

5 postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności postanowienia ust. 5.2, ust. 5.4 oraz ust Regulaminu, Umowa Sprzedaży Produktu Personalizowanego nie dochodzi do skutku, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. W takim wypadku Klient ma prawo, zależnie od swojej decyzji, do zmiany Personalizacji, lub do niezwłocznego otrzymania zwrotu dokonanej na poczet realizacji Zamówienia płatności zgodnie z postanowieniami ust. 6.4 Regulaminu. 5.4 Wszelkie Zamówienia na realizację Personalizacji Produktów złożone przez Klientów będących Przedsiębiorcami, posługujących się przy składaniu Zamówienia numerem NIP lub nazwą (firmą) przedsiębiorstwa, oraz wszelkie Personalizacje, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej (Personalizacje zawierające np. znaki towarowe, lokowanie produktu, reklamy, materiały promocyjne i informujące o działalności gospodarczej itp.) nie podlegają pod niniejszy Regulamin ( Zamówienia Biznesowe ). 5.5 Sprzedający poinformuje Klienta, jeżeli stwierdzi, ze jego Zamówienie jest Zamówieniem Biznesowym, jeśli w trakcie Weryfikacji Zamówienia zgodnie z postanowieniami ust. 5.3 niniejszego Regulaminu zostanie to stwierdzone. 6. PŁATNOŚCI, ZWROT NALEŻNOŚCI 6.1 Wysokość płatności za realizację Zamówienia stanowi sumę cen zamówionych przez Klienta Produktów oraz kosztu ich dostawy zgodnie z postanowieniami ust. 7 niniejszego Regulaminu. 6.2 Ceny Produktów Spersonalizowanych podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto i zawierają podatek VAT. 6.3 Wszelkie płatności w Sklepie Internetowym dokonywane są przez Klientów za pośrednictwem systemu PayU (www.payu.pl). 6.4 W każdym przypadku, w którym Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Klientowi uiszczonej przez niego płatności, zwrot ten następuje niezwłocznie, na rachunek wskazany przez Klienta. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zwrocie płatności, jeśli Klient, pomimo otrzymania stosownego wezwania pocztą elektroniczną, nie wskaże rachunku bankowego, na który Sprzedający ma dokonać zwrotu, lub rachunek bankowy wskazany zostanie błędnie. 7. DOSTAWA 7.1 Czas realizacji Zamówienia wynosi do 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.5 niniejszego Regulaminu. Za dzień złożenia Zamówienia uważa się dzień dokonania płatności za Zamówienie zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego Regulaminu. Strona 5 z 11

6 7.2 Dostawy realizowane są przez Sprzedającego wyłącznie na terytorium Polski, na podany przez Klienta adres. 7.3 Dostawy realizowane są przez Sprzedającego za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. 7.4 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w realizacji Zamówienia wynikające z podania przez Klienta nieprawidłowych danych adresowych. 7.5 W okresie letnim, tj. od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2015 r., z uwagi na podwyższone temperatury i związane z tym ewentualne ryzyko dla jakości Produktu, dostawy nie będą realizowane. Wszystkie Zamówienia złożone w przedmiotowym okresie zrealizowane zostaną do dnia 3 września 2015 r. 8. REKLAMACJE 8.1 W przypadku stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem niezgodności Produktu Spersonalizowanego z Zamówieniem, Klient taki prawo do złożenia reklamacji. 8.2 Reklamacje składane będą bezpośrednio do producenta Produktu, t.j. LOTTE Wedel. 8.3 Klient określony w ust. 8.1 powyżej może złożyć reklamację w formie pisemnej, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie Sklepu Internetowego, na adres LOTTE Wedel wskazany w ust niniejszego Regulaminu. W reklamacji Klient podaje swoje imię i nazwisko, numer Zamówienia oraz opis przedmiotu reklamacji. Po złożeniu Reklamacji Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi mu przez LOTTE Wedel. LOTTE Wedel rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 Dni Kalendarzowych. 8.4 Reklamację dotyczącą niezgodności Produktu Spersonalizowanego z Zamówieniem należy zgłosić, w związku z treścią art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176), i 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz. U. z 2003 r., nr 31, poz. 258), w terminie 7 Dni Kalendarzowych od jej stwierdzenia (tj. otwarcia opakowania Produktu Spersonalizowanego). 8.5 W przypadku uznania przez LOTTE Wedel reklamacji złożonej przez Klienta, Sprzedający, wg. wyboru Klienta: Strona 6 z 11

7 (b) zwróci mu całość uiszczonej w związku z Zamówieniem kwoty, tj. wysokość ceny Produktu Spersonalizowanego, kosztów dostawy oraz kosztów odesłania Produktu Spersonalizowanego do Sprzedającego; prześle mu nowy, pozbawiony wad Produkt Spersonalizowany; umożliwi mu, w ramach kwoty uiszczonej zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego Regulaminu, zakup nowego Produktu Spersonalizowanego. 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225), Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Prawo to wykonuje się, składając na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysyłając je przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzednim. Niemniej jednak, art. 10 ust. 3 przedmiotowej ustawy przewiduje sytuacje, w których Konsumentom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Ma to miejsce w następujących przypadkach: 1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy; 2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; 3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; 4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; 5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; 6) dostarczania prasy; 7) usług w zakresie gier hazardowych. Ponieważ Produkty Spersonalizowane wykonywane są na zamówienie Konsumenta i ściśle związane, poprzez wybrane przez niego elementy Strona 7 z 11

8 Personalizacji Produktu, z jego osobą, zawarta przez Konsumenta ze Sprzedającym umowa sprzedaży takich produktów objęta jest wyjątkiem wskazanym w art. 10 ust. 3 pkt. 4 ustawy. Tym samym Klientom będącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktów Spersonalizowanych. 10. DANE OSOBOWE, PRYWATNOŚĆ 10.1 Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji Konta Klienta oraz realizacji Zamówień przez Sprzedającego Administratorem danych osobowych oraz podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie jest Sprzedający. Sprzedający zbiera następujące dane osobowe Klientów: (b) (d) imię i nazwisko; adresy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo); adresy poczty elektronicznej; numery telefonów kontaktowych Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w następujących celach: (b) prowadzenia Konta Klienta; realizacji Zamówień Klienta; z zastrzeżeniem wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, w celu przesyłania mu informacji marketingowych, takich jak informacje o promocjach w Sklepie Internetowym, informacje o innych ofertach Sprzedającego itp Zakres przetwarzania danych obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, opracowywanie, przechowywanie, aktualizację, korektę, oraz usuwanie Klient ma pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przechowywanych przez Sprzedającego oraz ich poprawiania. Klient ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, które zostaną usunięte w zakresie, w jakim ich przechowywania nie Strona 8 z 11

9 wymagają od Sprzedającego przepisy prawne (np. przechowywanie faktur VAT) Sprzedający przechowuje pliki cookies w urządzeniu końcowym Klienta, za pomocą którego korzysta on ze Sklepu Internetowego (komputer, tablet, telefon, itp.). Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego urządzenia końcowego ani jego oprogramowania, nie są przetwarzane przez inne serwisy komputerowe i mogą być w każdej chwili usunięte przez Klienta Pliki cookies przechowywane są przez Sprzedającego w urządzeniu końcowym Klienta w następujących celach: (b) (d) utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu w Sklepie Internetowym; realizacji funkcjonalności Sklepu Internetowego; prowadzeniu ankiet na wewnętrzne potrzeby Sprzedającego; tworzenia zbiorczych, zanonimizowanych statystyk oglądalności Klient ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej w taki sposób, by całkowicie lub częściowo uniemożliwić Sprzedającemu przechowywanie plików cookies w swoim urządzeniu końcowym. W takiej sytuacji jednak Klient godzi się na utratę części funkcjonalności Sklepu Internetowego. 11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU 11.1 Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa własności intelektualnej, w szczególności autorskie prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste do utworów, prawa z rejestracji znaków towarowych itp. do wszelkich elementów tekstowych i graficznych dostarczanych Sprzedającemu w ramach Personalizacji Produktu określonej w ust. 5 niniejszego Regulaminu, w celu wytworzenia przez Sprzedającego Produktu Spersonalizowanego. Klient oświadcza ponadto, że posiada nieodwołalne i bezterminowe zgody na wykorzystanie wizerunków wszelkich osób, które znajdują się na wszelkich elementach tekstowych i graficznych dostarczonych Sprzedającemu, w zakresie określonym w ust oraz 11.3 poniżej Klient oświadcza, że udziela Sprzedającemu bezterminowej, nieograniczonej i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w ramach Personalizacji Produktu, oraz, na podstawie zgód określonych w ust powyżej, wizerunków wszelkich osób, które znajdują się na wszelkich elementach tekstowych i graficznych dostarczonych Sprzedającemu. Niniejsza Strona 9 z 11

10 zgoda dotyczy wszystkich działań określonych w ust poniżej, w tym w szczególności wykorzystania wizerunku w prasie, telewizji, sieci Internet itp., w tym także w celach promocyjnych i reklamowych Sprzedającego oraz LOTTE Wedel związanych z promocją Personalizacji Produktów. Niniejsza zgoda dotyczy też wykorzystania części wizerunku/wizerunków, w tym w połączeniu z innymi materiałami, przypisami i komentarzami. Niniejsza zgoda dotyczy również udzielania sublicencji i dalszych zgód na korzystanie z wizerunków w zakresie określonym w ust poniżej, w szczególności na rzecz LOTTE Wedel Klient oświadcza, że udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410) lub ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631) zależnie, która z tych ustaw znajduje zastosowanie, na używanie Znaków Towarowych Klienta bądź elementów tekstowych lub graficznych stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedający ma prawo do udzielania sublicencji swoim podwykonawcom zaangażowanym w proces przygotowania Produktu Spersonalizowanego, jak też innym podmiotom trzecim, w szczególności LOTTE Wedel. Licencja dotycząca elementów tekstowych lub graficznych stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udzielana jest przez Klienta Sprzedającemu na czas nieokreślony, na następujących polach eksploatacji: Utrwalanie i zwielokrotnianie; (b) Rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie (publikowanie, odtwarzanie, wyświetlanie itp.), w szczególności w prasie, telewizji, sieci Internet itp.), w tym także w celach promocyjnych i reklamowych Sprzedającego oraz LOTTE Wedel; Wprowadzanie zmian i opracowywanie (tłumaczenie, przeróbki, adaptacje itp.); W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Klient oświadcza, że udzielona przez niego licencja obejmuje zgodę na wykonywanie praw zależnych do utworów bez każdorazowej zgody autora Klient zobowiązuje się zwolnić Sprzedającego, jego pracowników, współpracowników oraz podwykonawców, jak również LOTTE Wedel z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia przez Sprzedającego lub LOTTE Wedel praw z własności intelektualnej do wszelkich elementów tekstowych i graficznych dostarczonych przez Klienta Sprzedającemu, jak też praw do utrwalonych na tych elementach wizerunków. Klient zobowiązuje się również pokryć Sprzedającemu, jego pracownikom, Strona 10 z 11

11 współpracownikom oraz podwykonawcom lub LOTTE Wedel wszelkie szkody poniesione z uwagi na takie roszczenia osób trzecich oraz koszty związane z obroną przed takimi roszczeniami Sprzedający ma prawo do weryfikacji prawdziwości oświadczenia Klienta określonego w ust powyżej zgodnie z postanowieniami ust. 5.3 Regulaminu i uzależnienia realizacji Zamówienia od przedstawienia dowodu na posiadanie przez Klienta praw wskazanych w tym oświadczeniu. 12. DANE KONTAKTOWE 12.1 Dane kontaktowe Sprzedającego są następujące: Packaging Factory Sp. z o.o. Ul. Julianowska Piaseczno 12.2 Dane kontaktowe LOTTE Wedel są następujące: Dział Obsługi Klienta LOTTE Wedel Sp. z o.o. Ul. Zamoyskiego 28/ Warszawa Tel: (opłata według taryfy lokalnej) 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 13.1 Żadna zmiana niniejszego Regulaminu przez Sprzedającego nie narusza praw nabytych Klientów i nie dotyczy umów sprzedaży Produktów Spersonalizowanych zawartych przed jej wejściem w życie Sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z niniejszego Regulaminu i sporów związanych ze sprzedażą przez Sprzedającego Produktów Spersonalizowanych Klientowi jest sąd właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Strona 11 z 11

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015)

Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) Regulamin sklepu internetowego www.superprezenty.eu (ważny od 25.12.2014 do 20.02.2015) 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.amelis-colour.com stanowi własność DELTIM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu online www.karpmania.com. Definicje. 1. Sklep online, Sklep sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.karpmania.

Regulamin sklepu online www.karpmania.com. Definicje. 1. Sklep online, Sklep sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.karpmania. Regulamin sklepu online www.karpmania.com Definicje 1. Sklep online, Sklep sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.karpmania.com 2. Regulamin niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo