SPIS TREŚCI: Rok założenia ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI: Rok założenia 1991. 2 ESKAPADA, Słupsk, tel. 598420216, fax 598426657, www.eskapada.pl"

Transkrypt

1 LATO 2013

2 SPIS TREŚCI: MORZE Międzyzdroje - Stilo 3 Mrzeżyno - Piramida 4 Łeba - Słoneczko 5 Jastrzębia Góra - Vis 6 MAZURY Pisz Camp Pisz 7 Kulka 8-9 GÓRY KLUSZKOWCE - U Benedykta 10 TRESNA - Odys 11 DUSZNIKI - Green Rest 12 KARPACZ - Stropnica 13 AKADEMIA MŁODEGO PILOTA Dęblin 14 ZAGRANICA WĘGRY 15 CHORWACJA 16 BUŁGARIA 17 GRECJA 18 WŁOCHY 19 FRANCJA 20 HISZPANIA - 10 dni 21 HISZPANIA - 9 dni 22 TURCJA 23 URLOPLANDIA Rok założenia 1991 Biuro Podróży Eskapada Słupsk, ul. Jedności Narodowej 2, tel./fax , tel OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ZASADY OGÓLNE Organizatorem imprez turystycznych zawartych w katalogu - organizatorem turystyki (w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych z dnia z późniejszymi zmianami) jest BIURO PODRÓŻY ESKAPADA. Dane organizatora: BIURO PODRÓŻY ESKAPADA z siedzibą w Słupsku, ul. Jedności Narodowej 2, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 24894, zezwolenie na działalność turystyczną Nr 248 wydane przez Wojewodę Pomorskiego, numer REGON , numer NIP ZAWARCIE UMOWY Zawarcie umowy udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez.b.p. Eskapada następuje po: a) zapoznaniu się z ofertą umieszczoną w aktualnym katalogu, niniejszymi warunkami uczestnictwa, które to, są integralną częścią umowy z klientem oraz informacjami dodatkowymi, dotyczącymi określonej oferty turystycznej b) złożeniu w B.P. Eskapada podpisanej UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG TURYSTYCZNYCH. Umowę każdy uczestnik podpisuje osobiście, a za osobę niepełnoletnią rodzice lub jej prawny opiekun. Umowę o Świadczeniu Usług Turystycznych zawrzeć może wyłącznie osoba prawna lub fizyczna, która posiada pełną zdolność do takich czynności. Zamówienie zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione, które zawierają umowę na rzecz zgłaszanych osób i są odpowiedzialne za informowanie pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących oferty c) Wpłacie zaliczki w wysokości 30% ceny imprezy. Wpłata pozostałej części ceny imprezy winna być dokonana w podanym przez B.P. Eskapada terminie d) Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia pełnych danych i ewentualnej dokumentacji wymaganych do realizacji imprezy ZAPŁATA ZA UCZESTNICTWO W IMPREZIE Po otrzymaniu potwierdzenia imprezy turystycznej, należy w dniu podpisania druku Umowy o Świadczeniu Usług Turystycznych wpłacić zaliczkę w wysokości 30% ceny imprezy. Dopłata do 100% powinna nastąpić na minimum 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Jeżeli zgłoszenie następuje na mniej niż 15 dni przed rozpoczęciem imprezy Klient wpłaca od razu 100%. Wpłata może nastąpić u agenta, organizatora lub bezpośrednio na rachunek bankowy. REZYGNACJA Z IMPREZY 1. W przypadku rezygnacji z imprezy uczestnik powinien natychmiast powiadomić pisemnie o tym fakcie B. P. Eskapada. 2. Uczestnik ponosi koszty rezygnacji poniesione przez B.P. Eskapada w związku z rezygnacją uczestnika. 3. Uczestnik może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa powyżej jest skuteczne wobec B.P Eskapada, jeżeli uczestnik zawiadomi go o tym nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez B.P Eskapada w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. REALIZACJA IMPREZY 1.B.P. Eskapada jest odpowiedzialne za przebieg imprezy zgodnie z ofertą oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a ofertą uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie przedstawiciela B.P. Eskapada (lub jego kontrahenta) w celu umożliwienia niezwłocznego naprawienia wady. 2. Gdy po zawarciu umowy nastąpią nieprzewidziane wcześniej odstępstwa lub zmiany w stosunku do informacji zawartych w umowie, uczestnik zostanie o nich powiadomiony przed rozpoczęciem podróży. Jeśli zmianie ulegną istotne warunki umowy (tzn.: zakres i standard oferowanych świadczeń) uczestnik powinien niezwłocznie poinformować organizatora, czy: przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń. 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec B.P Eskapada za wyrządzone szkody podczas podróży i pobytu. 4. Jeśli wykonanie usług stanowiących istotną część programu jest niemożliwe, B.P. Eskapada zobowiązana jest, bez obciążania uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, możliwe do zrealizowania w ramach danej imprezy. Uczestnik może nie wyrazić zgody na wykonanie świadczeń zastępczych i odstąpić od umowy. 5. Uczestnik ma prawo do świadczeń organizatora wykupionych zgodnie z Umową o Świadczenie Usług Turystycznych. 6. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania aktualnych dokumentów podróżnych. ODWOŁANIE IMPREZY/ ZMIANA CENY B.P. Eskapada zastrzega sobie prawo do: a) odwołania imprez z przyczyn od siebie niezależnych (działanie lub zaniechanie osób trzecich, nie uczestniczących w umowie, jeśli działań tych nie można było przewidzieć, siła wyższa, brak wymaganego minimum uczestników) bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych. Odwołanie z powodu braku wymaganego minimum uczestników (co najmniej 50% planowanej liczby uczestników wskazanej w umowie) może nastąpić jednak nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. W przypadku odwołania imprezy uczestnik ma prawo według własnego wyboru do:natychmiastowego otrzymania w całości wniesionych wcześniej wpłat,uczestnictwa w imprezie zastępczej o tym samym standardzie, b) podwyższenia ceny imprezy w przypadku znacznego wzrostu kursu walut, kosztów transportu, opłat urzędowych lub podatków. Wzrost cen będzie skuteczny w stosunku do uczestnika wyłącznie po doręczeniu mu pisemnego zawiadomienia co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. UBEZPIECZENIE B. P. Eskapada ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą. W trakcie trwania imprezy B. P. Eskapada jest zobowiązane pomóc Uczestnikowi w realizacji świadczeń wynikających z ubezpieczenia. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Uczestnika w towarzystwie ubezpieczeniowym. REKLAMACJA Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być wniesione indywidualnie, po powrocie do kraju, nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia imprezy. Na prawidłowo zgłoszone reklamacje B.P. Eskapada udzieli odpowiedzi w ciągu 21 dni od ich otrzymania, a w sprawach wymagających wyjaśnienia poza granicami kraju w ciągu 30 dni. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych zapisami Umowy i Ogólnymi warunkami uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy wydział cywilny sądu powszechnego. 2 ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

3 MIĘDZYZDROJE - PERŁA BAŁTYKU 1495 zł Słyną z pięknej i szerokiej plaży z wysokim nadmorskim klifem. Ich wizytówką jest imponujące molo o długości 395 metrów, Gabinet Figur Woskowych i słynna na całą Polskę Aleja Gwiazd. Międzyzdroje są kurortem modnym, chętnie odwiedzanym przez turystów... w ośrodku wypoczynkowym Stilo, położonym ok. 50 m od morza, 2.5 ha ogrodzony teren, pokoje 2, 3 os. i typu studio: (2+2) i (2+3) z łazienkami ZAPLECZE: jadalnia, kawiarnia, boisko sportowe, plac zabaw, stoły do tenisa, wypożyczalnia rowerów, sklep spożywczy CO ZWIEDZAMY I JAK SIĘ BAWIMY: wycieczki: AHLBECK pobyt w Termach Bałtyckich, ze słynną Jodosolanką z Heringsdorfu. Czeka tu na nas Świat kąpieli - kompleks nowoczesnych, wielofunkcyjnych basenów z wodą termalną o temperaturze od 30 C do 34 C, grota wodna z dwiema ślizgawkami, ciepły brodzik, mini dżungla ze ślizgawką i wodospadem WOLIŃSKI PARK NARODOWY - gdzie zobaczymy nie tylko zwierzęta żyjące w lasach Parku, ale też dużą kolekcję motyli i żyjące obok muzeum 2 orły bieliki. Potem przejdziemy do rezerwatu żubrów, gdzie spotkamy się oko w oko z tymi największymi zwierzętami w Europie. Będziemy podziwiać Jezioro Turkusowe w Wapnicy. Jego turkusowa barwa pochodzi od złóż kredy i jest zatopioną kopalnią tego surowca zwiedzimy MUZEUM KAMIENI w Kamieniu Pomorskim, gdzie możemy zobaczyć ciekawe minerały i skamieniałości, a także eksponaty pochodzące z kosmosu. Jednym z najciekawszych jest gniazdo jaj dinozaura kaczodziobego, fragmenty skamieniałych kości prehistorycznych zwierząt, w tym kompletny szkielet dinozaura Deinonychusa, a także meteoryt Gibeon. W muzeum wyświetlany jest na bieżąco film pokazujący życie olbrzymich prehistorycznych gadów WOLIN WIOSKA WIKINGÓW rekonstrukcje zabudowań mieszkalnych i rzemieślniczych z okresu wczesnego średniowiecza od IX do XI wieku. Tutaj zobaczymy jak wyglądało życie codzienne dawnych ludzi. Wszystkie eksponaty i całe wyposażenie można nie tylko oglądać, ale także dotykać, samodzielnie wypróbować działanie różnych narzędzi, czy siadać na historycznych krzesłach, położyć się na łóżku, czyli po prostu na chwilę przenieść się w czasy dawnych Słowian i Wikingów MUZEUM FIGUR WOSKOWYCH w Międzyzdrojach (spotkanie z Harrym Potterem, Jackiem Sparrowem, Shrekiem, Fioną, Barbi, Guliwerem) ALEJA GWIAZD w Międzyzdrojach 100-metrowa aleja z mosiężnymi płytami z odciskami dłoni wybitnych twórców sztuki i filmu I II zł III cena zawiera: noclegi, wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika, realizację programu, ubezpieczenie od nw, VAT Wyjazdy PKP rezerwacja przedziałów *Kraków** *Wrocław** *Katowice** Ostrów Wielkopolski** *Kędzierzyn Koźle** Poznań** *Opole** * wyjazd dzień wcześniej ** powrót dzień później dopłata za przejazd 195zł. w programie także: gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), zabawy integracyjne, baloniada, konkursy, kąpiele w morzu, ogniska z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki Wycieczki fakultatywne - realizowane przy min. 40 uczestnikach HANSA - PARK - całodniowa wycieczka autokarowa do nadmorskiego parku rozrywki w Niemczech 11 imprez tematycznych, różnorodne atrakcje przejażdżkowe i wiele widowisk i zabaw 280zł. OZEANEUM - całodniowa wycieczka do Straslundu - fascynująca podwodna podróż przez zimne morza północne: poczynając od basenu portowego w Stralsundzie, przez Morze Północne i Cieśniny Duńskie aż po otwarty Atlantyk i Morze Arktyczne 160zł. ESKAPADA, Słupsk, tel , fax , 3

4 MRZEŻYNO - PIRACKA PRZYGODA kolonie 7-13 lat, obóz młodzieżowy lat 1499 zł Nadmorska miejscowość wypoczynkowa położona na zachodnim wybrzeżu Bałtyku, niedaleko Kołobrzegu. W Mrzeżynie znajduje się port żeglarski i przystań rybacka z chatami z XVIII i XIX wieku. Zawartość jodu w tej okolicy jest najwyższa w warunkach klimatu morskiego na kontynencie europejskim kompleks kolonijny PIRAMIDA, położony na 1,5 hektarowej ogrodzonej działce, 200m od morza. Budynek 3-piętrowy z windą, w pokojach 2, 3 i 4-os. z łazienkami ZAPLECZE: jadalnia, stołówka, kawiarnia, sala dyskotekowa, sale do gier, sala gimnastyczna, biblioteka, gabinety rehabilitacyjne. Na terenie ośrodka basen kąpielowy odkryty z podgrzewaną wodą, boiska sportowe do siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego, piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego PROGRAM: całodniowa wycieczka do KOŁOBRZEGU udział w PIRACKIEJ PRZYGODZIE - program oparty na starych, żeglarskich zabawach i konkursach oprawiony muzyką folkową i szantami. Program: walka na bomie, ławeczka bosmańska, konkurs na najlepszego cieślę okrętowego, taniec z odbijaczem, konkurs gastronomiczny, konkurs muzyczny, konkurs zręcznościowy, konkurs Ogniem i Mieczem, nauka szanty, tańce folkowe, cumowanie statku, wyścigi w szalupach. Czas trwania imprezy: ok. 2 godzin REJS STATKIEM po morzu w programie także: plażowanie i kąpiele pod okiem ratownika, kąpiele w basenie ośrodka, wycieczki rowerowe po okolicy, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, gry, konkursy, zabawy, turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, ping-pong, piłka nożna, piłka plażowa, badminton, OLIMPIADA KOLONIJNA MRZEŻYNO 2013, nauka podstawowych kroków tanecznych, konkurs fryzur i makijażu, pokaz mody, wybory Miss i Mistera, konkurs Rzeźby w Piasku, Neptunalia chrzest kolonijny, śluby kolonijne, konkursy plastyczne i muzyczne, nocny bieg na orientację, rajd i spacery, wręczanie dyplomów i nagród I II zł III cena zawiera: transport autokarem, 13 noclegów w pokojach z łazienkami, wyżywienie 4 posiłki dziennie (śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje), prowiant na drogę powrotną, opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej, całodobową opiekę medyczną (lekarz i pielęgniarka), ubezpieczenie NNW, realizację programu wraz z biletami wstępu wyjazdy z miejscowości + dopłata za przejazd Częstochowa+70zł Dębica+90zł Jędrzejów+20zł Katowice+60zł Kielce 0zł Kraków+60zł Lublin+100zł Łódź 0zł Opole+100zł Piotrków Tryb. 0zł Radom+60zł Rzeszów+100zł Skarżysko-Kamienna+20zł Tarnobrzeg+60zł Tarnów+70zł Wrocław+100zł Warszawa+60zł połączenia antenowe mogą być realizowane różnymi środkami transportu: busem, autokarem klasy turystycznej 4 ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

5 ŁEBA - TU PRZYJECHAĆ TRZEBA... kolonie 8-12 lat, obóz młodzieżowy lat 1499 zł Jedna z większych i najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych w Polsce. Posiada wspaniały mikroklimat, szerokie plaże, bliskość Słowińskiego Parku Narodowego gdzie można obejrzeć słynne ruchome wydmy. Jest idealnym miejscem do uprawiania sportów, szczególnie windsurfingu i jazdy konnej. Piękne okolice oraz szlaki rowerowe ośrodek kolonijny SŁONECZKO, położony blisko centrum, na ogrodzonym, dobrze zagospodarowanym i zielonym terenie, w odległości ok. 300m od plaży i ok. 150 m od trawiastego boiska do piłki nożnej. Pokoje 4 i 5 os. z łazienkami ZAPLECZE: jadalnia, świetlica ze sprzętem nagłaśniającym do organizacji dyskotek, imprez karaoke oraz projekcji filmów, salka gimnastyczna, 4 świetlice z TV, gabinet lekarski, izolatki, kawiarenka internetowa (14 komputerów), biblioteczka, stoły do tenisa, rowery o różnych wielkościach, 3 boiska plażowe (piłka nożna i siatkowa), 2 boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią z trawy syntetycznej (koszykówka, siatkówka, tenis, kometka), sklepik, plac zabaw z takimi atrakcjami jak: mrowisko oraz zestawy zabawowe; trampolina 4 stanowiskowa, 2 okrągłe stoły do grupowej gry w tenisa, piłkarzyki, zadaszony krąg ogniskowy PROGRAM wycieczka do SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO, wędrówka wydmami OLIMPIADA KOLONIJNA ŁEBA 2013 uczestnictwo w licznych imprezach organizowanych w Łebie w programie także: plażowanie i kąpiele pod okiem ratownika, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, konkursy, zabawy, Bal Przebierańców, turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, ping-pong, piłka nożna, piłka plażowa, badminton, turnieje grup w czteroboju kolonijnym, nauka podstawowych kroków tanecznych, KARAOKE, Neptunalia chrzest kolonijny, śluby kolonijne, konkursy plastyczne i muzyczne, nocny bieg na orientację, rajd i spacery I II zł III cena zawiera: transport autokarem, 13 noclegów w pokojach z łazienkami, wyżywienie 4 posiłki dziennie (śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje), prowiant na drogę powrotną, opieka doświadczonej kadry pedagogicznej, całodobowa opieka medyczna (lekarz i pielęgniarka), ubezpieczenie NNW, realizacja programu wraz z biletami wstępu wyjazdy z miejscowości + dopłata za przejazd Częstochowa+70zł Dębica+90zł Jędrzejów+20zł Katowice+60zł Kielce 0zł Kraków+60zł Lublin+100zł Łódź 0zł Opole+100zł Piotrków Tryb. 0zł Radom+60zł Rzeszów+100zł Skarżysko-Kamienna+20zł Tarnobrzeg+60zł Tarnów+70zł Wrocław+100zł Warszawa+60zł połączenia antenowe mogą być realizowane różnymi środkami transportu: busem, autokarem klasy turystycznej ESKAPADA, Słupsk, tel , fax , 5

6 JASTRZĘBIA GÓRA - NA KLIFOWYM WZGÓRZU kolonie 7-13 lat, obóz młodzieżowy lat 1499 zł Nadmorska miejscowość wypoczynkowa pięknie położona na wysokim, klifowym urwisku, otoczona Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym. Walory przyrodnicze miejscowości oraz mnóstwo innych atrakcji gwarantują udany wypoczynek. Bliska odległość od Trójmiasta oraz Mierzei Helskiej czy Łeby pozwala na realizację wielu wycieczek MIESZKAMY: Dom Wczasowy VIS, położony 300 m od linii brzegowej morza w pobliżu bezpiecznego dojścia do plaży, pokoje 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym ZAPLECZE: restauracja, kawiarnia z dyskoteką, sala gier sportowych, sala telewizyjna z TV, video, odtwarzacz CD, sala dyskotekowa ze sprzętem nagłaśniającym, boiska sportowe do piłki koszykowej i siatkowej, stoły do tenisa, bilard, piłkarzyki, rzutki, miejsce na ognisko, grill, bezpłatna wypożyczalnia sprzętu sportowego, ogólnodostępny telefon na kartę magnetyczną, plac zabaw PROGRAM: wycieczka autokarowa do Trójmiasta: GDAŃSK Stare Miasto, ratusz, Dwór Artusa, fontanna Neptuna, Żuraw, bazylika Mariacka, Złota Kamienica, Złota Brama, Brama Zielna, Panienka z okienka; SOPOT spacer po Molo, deptak Monte Cassino; GDYNIA port, Dar Pomorza, Akwarium, zwiedzanie Alei Gwiazd oraz Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie rejs statkiem po morzu OLIMPIADA KOLONIJNA Jastrzębia Góra 2013 I zł II cena zawiera: transport autokarem, 12 noclegów, wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje), prowiant na drogę powrotną, opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej, stałą opiekę medyczną (lekarz i pielęgniarka), opiekę ratownika w czasie kąpieli morskich, realizację programu KO, ubezpieczenie NNW wyjazdy z miejscowości + dopłata za przejazd Częstochowa+70zł Dębica+90zł Jędrzejów+20zł Katowice+60zł Kielce 0zł Kraków+60zł Lublin+100zł Łódź 0zł Opole+100zł Piotrków Tryb. 0zł Radom+60zł Rzeszów+100zł Skarżysko-Kamienna+20zł Tarnobrzeg+60zł Tarnów+70zł Wrocław+100zł Warszawa+60zł połączenia antenowe mogą być realizowane różnymi środkami transportu: busem, autokarem klasy turystycznej w programie także: plażowanie i kąpiele pod okiem ratownika, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, konkursy, zabawy, Bal Przebierańców, turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, ping-pong, piłka nożna, piłka plażowa, badminton, turnieje grup w czteroboju kolonijnym, nauka podstawowych kroków tanecznych, KARAOKE, Neptunalia chrzest kolonijny, śluby kolonijne, konkursy plastyczne i muzyczne, nocny bieg na orientację, rajd i spacery 6 ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

7 PISZ - OBÓZ ŻEGLARSKI z egzaminem na patent żeglarza jachtowego z wiatrem i pod wiatr po stopień żeglarza jachtowego 1550 zł Kraina Wielkich Jezior Mazurskich jest idealnym miejscem by nauczyć się żeglować. Żagle to nie tylko sport, lecz pasja i styl życia. Proponujemy dwa tygodnie szkolenia pod kierunkiem doświadczonych instruktorów. Kurs obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne, jest zakończony egzaminem na patent żeglarza jachtowego. Uczestnicy szkolą się grupach 4-5 osobowych na jachtach kabinowych i jachtach klasy Omega. Całodzienny wysiłek nagradzają wieczory przy ognisku i dźwiękach szant, oraz żeglarska bratnia atmosfera panująca w ośrodku. Dzięki nam patenty uzyskało już niemal trzy tysiące młodych adeptów żeglarstwa, a szkolenia organizujemy od 1995 roku domki campingowe 4 osobowe na terenie Camp Pisz lub w pensjonacie w pokojach 4 osobowych z łazienkami Wyżywienie: pełne w ośrodku Camp Pisz (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolacja) Sprzęt: jachty kabinowe, łódź żaglowo- wiosłowa DZ- ta, kajaki, rowery Kadra: kierownik szkolenia żeglarskiego, instruktorzy żeglarstwa Realizacja szkolenia zgodna z wymogami PZŻ zakończona egzaminem Opieka wychowawcza, zabezpieczenie ratownicze i medyczne Ogniska, dyskoteki Ubezpieczenie NW PZU W OFERCIE BIURA TAKŻE OBOZY: KOLONIA ŻEGLARSKA 1790 zł REJS SZKOLENIOWY 1590 zł REJS TURYSTYCZNO SZKOLENIOWY 1690 zł OBÓZ WINDSURFINGOWY 1550 zł SPŁYW KRUTYNIĄ 890 zł OBÓZ WĘDROWNY KAJAKIEM I ROWEREM 1590 zł I II zł - z zakwaterowaniem w domku campingowym II zł - z zakwaterowaniem w pensjonacie IV ( pokoje 4 osobowe z łazienkami) UWAGI: Wymagania: ukończone 12 lat, umiejętność pływania Zabierz ze sobą: płaszcz przeciwdeszczowy, obuwie na miękkiej podeszwie, ciepły sweter, okulary przeciwsłoneczne, czapkę z daszkiem, strój do kąpieli, zeszyt, długopis Egzamin: Osoby, które będą przystępować do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego, zabierają ze sobą 2 zdjęcia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów wodnych oraz zgodę rodziców na przystąpienie do szkolenia i egzaminu. Koszt egzaminu i patentu: 125 zł Przejazd PKP rezerwacja przedziałów Gdańsk 3) Katowice 4) Kraków 4) Łódź 3) Olsztyn 1) Poznań 3) Słupsk 4) Toruń 2) Warszawa 3) Wrocław 4) dopłata za przejazd: 1) - 120zł 2) - 140zł 3) - 150zł 4) - 200zł ESKAPADA, Słupsk, tel , fax , 7

8 KULKA MAZURY - AKTYWNE WAKACJE DLA NAPRAWDĘ AKTYWNYCH! kolonie 7-13 lat, obóz młodzieżowy lat 1257 zł Atrakcje: nocna gra terenowa, zajęcia terenoznawcze, gps, kosmiczny wycieczka autokarowa MIKOŁAJKI GIŻYCKO. W Mikołajkach czeka trener na Ciebie Tropikana wodny park rozrywki w hotelu Gołębiewski. Zobaczysz obrotowy most w Giżycku, zwiedzisz zabytkową Twierdzę Boyen, zamek krzyżacki i Żeglarski Port Giżycko, szkolenie z pierwszej ośrodek KULKA - pięknie usytuowany ośrodek kolonijny położony na pomocy, zajęcia terenoznawcze nauka posługiwania się kompasem, terenie o powierzchni 4 ha, około 15 km od Szczytna, nad brzegiem czytanie mapy, GPS, gwiaździsty bieg na orientację, nocna gra terenowa jeziora Łęsk, w okolicach Rezerwatu Przyrody Kulka. Pokoje 5-6 Świetliki warsztaty doskonalenia technik pływackich (w zależności od osobowe z łazienkami (w kilku pokojach piętrowe łóżka) w pawilonach warunków pogodowych) murowanych. Na terenie również: 2 obozowiska namiotowe na 90 osób, gry zespołowe: piłka nożna, siatkówka, zajęcia lekkoatletyczne hala namiotowa o wielkości 160m2 wyposażona w drewniany parkiet NOWOŚĆ! Żyroskop kosmiczny trener, symulator lotów kosmicznych, codzienna zaprawa poranna na wesoło dla naprawdę aktywnych, ZAPLECZE: SUPERNOWOCZESNY Cool CLUB super klimat, najnowsza Olimpiada Sportowa wybór najlepszego sportowca turnusu, muzyka, 100% dobrej zabawy, DJ, nowoczesny wystrój, oświetlenie: Cool CLUB klubowe klimaty; dyskoteki niezapomniane zabawy z DJ-em, super muzyką, kąpiele i plażowanie, ognisko z pieczeniem lasery, stroboskopy, profesjonalne nagłośnienie o mocy 5 tys. wat 2 sale: taneczna i barowa na biforki i afterki, z czerwonymi okrągłymi kiełbasek, gry i zabawy, konkursy. NOWOŚĆ - JEDYNY W POLSCE!!! Pakiet Super-Rodzica. Piknik kanapami, telewizorami LCD, kolonijnym barem i minisceną rodzinny - poczuj się jak prawdziwy kolonista! Zapraszamy rodziców do plaża z pomostem nad jeziorem Łęsk o I klasie czystości odwiedzenia swoich dzieci przebywających w Ośrodku Kulka i wzięcia tor quadowy udziału w pikniku rodzinnym. pole do paintballa Moc atrakcji dla każdej rodziny: quady, segway, żyroskop, walki nowa strzelnica paintballowa gladiatorów oraz wielkie grillowanie. Udział w pikniku dla rodziców dzieci park linowy przebywających na Kulce jest nieodpłatny. strzelnice (łuki, wiatrówki) Codzienne relacje z Kulki - sprawdź jak bawi się Twoje dziecko. Na stronie boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki będziesz mógł przeczytać relację, obejrzeć miejsce do zajęć dydaktycznych filmy i zdjęcia z każdego dnia obozu. Czas trwania pikniku od 11 do 16 kajaki, sprzęt sportowy WYŻYWIENIE: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja PROGRAM: QUADY - przejażdżka czterokołowcami po specjalnie przygotowanym torze (tylko u nas oryginalne quady Yamaha!) ZAJĘCIA LINOWE - przejście po parku linowym i wejście na wieżę ze skrzynek ZAJĘCIA INNE - nauka strzelania z łuku oraz broni pneumatycznej zakończona zawodami, przejście przez pole minowe przy pomocy wykrywacza metalu, poznawanie sposobów szyfrowania wiadomości, wyprawa kajakowa po jez. Łęsk, poznawanie technik samoobrony NOWOŚĆ! WALKI SUMO w zabawnym stroju japońskiego wojownika sumo stoczysz pojedynek na specjalnie przygotowanej arenie GLADIATORZY wykaż się odwagą i sprytem, pokonaj przeciwników na arenie do walk gladiatorów 8 ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

9 ZAPYTAJ W BIURZE O INNE PROGRAMY I WYBIERZ SPECJALNIE DLA SIEBIE: OBÓZ Z WARSZTATAMI 1177 zł Obóz Herosów - JEDYNY W POLSCE OBÓZ DLA DZIECI PÓŁKRWI 1197 zł Odkrywcy Nieznanego Świata - WYRUSZ Z NAMI W EDUKACYJNĄ PODRÓŻ W NAJDALSZE ZAKĄTKI ŚWIATA 1227 zł Monster High - ROZPOCZNIJ NAUKĘ W STRASZYCEUM 1227 zł Fabryka Gwiazd - TWÓJ PIERWSZY KROK W STRONĘ KARIERY 1257 zł Wyjazdy PKP rezerwacja przedziałów Turbo Przygoda! - POCZUJ DRESZCZYK PRAWDZIWYCH EMOCJI 1297 zł Leszno5) Białogard5) Super Misja Specjalna - SZKOLENIE QUADOWO - AKTYWNE 1497 zł 3) Białystok Lublin6) Gwiezdne Wojny - ZOSTAŃ MISTRZEM JEDI 1297 zł 3) Bydgoszcz Łódź 5) Can You Dance? - Obóz Taneczny - POKAŻ NA CO CIĘ STAĆ 1257 zł 4) Częstochowa Olsztyn1) Zumba-Fitness - OBÓZ W RYTMACH LATYNOAMERYKAŃSKICH 1197 zł Elbląg2) Piotrków Tryb.4) Kulka Stali Bywalcy - DRUGI STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA 1227 zł Ełk 2) Poznań 3) Paintballowa Przygoda 1297 zł Gdańsk3) Radom4) Akademia Młodego Agenta - ZOSTAŃ SUPER AGENTEM 827 zł 4) Gdynia Słupsk 4) Obóz Paintballowy - ZAGRAJ W REALU 977 zł 3) Gniezno Stargard Sz. 5) Robin Hood - PRZYGODA W LESIE SHERWOOD 827 zł Katowice5) Szczecin 5) Ekstremalne Wakacje - PAINTBALL, QUADY, ZORBA, KAJAKI 877 zł Kielce4) Toruń 2) Obóz Militarny - POCZUJ SIĘ JAK PRAWDZIWY TWARDZIEL 897 zł Koszalin 4) Warszawa3) 5) Obóz Survivalowo Paintballowy PRZYGODA, PRZETRWANIE I ZWYCIĘSTWO 927 zł Kraków Wrocław5) Akademia Superbohaterów - BATMAN, SUPERMAN, SPIDER-MAN, X-MEN 1227 zł Połączenia antenowe realizowane Hello Kitty - PRZYGODA W KRAINIE WYOBRAŹNI 1227 zł są pod opieką konwojenta PKP, autokarem lub busem Zygzak McQueen - CZTEROKOŁOWA PRZYGODA 1227 zł 35zł, 2)85zł, 3)95zł, 4)117zł, 5)127zł, 147zł 1) 6) FAKULTETY: OLSZTYN - wycieczka autokarowa - zwiedzanie starego miasta (zamek - Muzeum Warmii i Mazur, Stary Ratusz, kościół św. Jakuba, Wysoka Brama), wizyta w Planetarium Lotów Kosmicznych - 79 zł PAINTBALL - fabularyzowana gra taktyczna w maskach ochronnych z użyciem broni barwiącej Tippman (100 kulek) - 49 zł PAINTBALL PLUS - rozegrasz 2 gry fabularyzowane i 1 ekstremalną grę speedball z użyciem broni barwiącej Tippman, podczas których sprawdzisz swoje zdolności działania w grupie, zgłębisz sztukę kamuflażu. Dodatkowo sprawdzisz Swoje umiejętności podczas treningu snajperskiego na specjalnie przygotowanej strzelnicy (łącznie 430 kulek) zł PAKIET SUPER AKTYWNY Sprawdź jak to działa - ulepszony Pakiet Super Aktywny z dreszczykiem emocji! Segway - tylko u nas przejażdżka dwuśladowym pojazdem, który sam utrzyma Cię w stanie równowagi. Zorbing - przemieszczanie się wewnątrz kuli sferycznej. Quady - przeprawa po specjalnie przygotowanej trasie (tylko u nas oryginalne quady Yamaha!) - 99 zł turnus termin I II III IV V VI cena 1257 zł cena zawiera: zakwaterowanie: 10 noclegów (w I V turnusie) i 8 w VI ( 1047 zł), wyżywienie, realizację programu, opiekę pedagogiczną i medyczną, instruktorów warsztatowych, opiekę ratownika, ubezpieczenie nnw, transport wg dopłat z tabeli PAKIET SUPER AKTYWNY PLUS Emocje sięgną zenitu Pakiet specjalny quadów, zorbingu, segway a i bugga (rurowca) zawierający oprócz przejażdżki ekscytującą przygodę wyprawę na poligon, gdzie przeżyjesz rajdowe emocje pokonasz trudną trasę quadem, w ekstremalnych warunkach pojeździsz segwayem oraz buggiem (rurowcem) superpojazdem przeprawisz się po niezwykłym terenie. To Twoja szansa na zdobycie tytułu Super Aktywny Plus Kulka Dodatkowo otrzymasz pamiątkową koszulkę! zł PAKIET SUPER TANCERKI - NOWOŚĆ specjalnie dla dziewczyn! Pakiet dla wszystkich, którzy kochają ruch. Uwolnij swoje emocje w tańcu! Odkryj lub rozwiń swoją pasję, ucząc się niesamowitej choreografii tańca nowoczesnego (czas trwania zajęć 3 h). Stworzony układ zaprezentujecie na kolonijnej bitwie tanecznej! Dodatkowo czeka Cię wyjątkowy trening koordynacji na segwayu oraz mocno zakręcone szkolenie w kuli sferycznej - Zorbie - 99 zł BEZPIECZEŃSTWO KOSZTÓW REZYGNACJI - 37 zł GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY - 30 zł PAKIET ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH - w pakiecie taniej: Gwarancja Niezmienności Ceny wraz z Bezpieczeństwem Kosztów Rezygnacji - 52 zł ESKAPADA, Słupsk, tel , fax , 9

10 KLUSZKOWCE - W KRAINIE ŚPIĄCEGO WULKANU kolonia 7 12 lat, obóz młodzieżowy lat 1250 zł To jedno z najpiękniejszych miejsc w Pieninach. Góry, lasy, jezioro, piękne krajobrazy, Zamek w Czorsztynie i Zamek w Niedzicy tworzą cudowną atmosferę. W pobliżu Góra Wdżar, ścieżka edukacyjno przyrodnicza w Wąwozie Papieskim, Szczawnica i Wąwóz Homole. W miejscowości: kolejka górska typu alpinie coaster, park linowy, ścianki wspinaczkowe, trasy rowerowe (DH, XC, Dirt), mini farma, na której można zobaczyć m.in. strusie, owce, kozice alpejską oraz kucyka, przystań wodna (mała zatoka Jeziora Czorsztyńskiego) z trawiastą plażą, ogródkiem gastronomicznym, wypożyczalnią sprzętu wodnego oraz boiskiem do siatkówki plażowej pensjonat U Benedykta położony u podnóża góry Wdżar, na wysokości 640 m n.p.m. Nowoczesny, komfortowo wyposażony. Pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami, część z balkonami, z przepięknym widokiem na Pieniny, Gorce i Spisz I II zł cena zawiera: noclegi, wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej, medycznej, realizację programu, ubezpieczenie od nw, VAT Możliwość skorzystania z nowo utworzonego parku linowego - 22 zł. od osoby i ściany wspinaczkowej - 7 zł. od osoby w programie także: gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami, ogniska z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, wycieczki piesze Wyjazdy: *Gdynia** *Lębork** *Słupsk** Łódź Kaliska *Łęczyca ** *Kutno** *Włocławek** *Toruń** *Bydgoszcz** *Tczew ** *Gdańsk** *Wejherowo** * wyjazd dzień wcześniej ** powrót dzień później dopłata: 195 zł ZAPLECZE: restauracja, w której serwowane są pyszne, domowe posiłki sala konferencyjna, boisko do siatkówki, ping - pong, piłkarzyki, plac zabaw, sprzęt dyskotekowy, quad, karczma grillowa, sprzęt karaoke PROGRAM: spływ Dunajcem - główna atrakcja Pienin. Rozpoczyna się w Sromowcach Kątach (znajduje się tam pawilon z pamiątkami, pawilon wystawowy Pienińskiego Parku Narodowego, gdzie poznamy dzieje spływu Dunajcem, faunę Pienin, stroje flisaków itp.) i kończy się w Szczawnicy. Po drodze będziemy podziwiać piękne widoki z tratwy m.in. na Trzy Korony, Zbójnicki Skok, Siedem Mnichów, Sokolicę i posłuchamy interesujących historii opowiadanych przez flisaków zwiedzanie SZCZAWNICY jednego z najatrakcyjniejszych uzdrowisk polskich wjazd kolejką linową na PALENICĘ zwiedzanie zamków: w CZORSZTYNIE I NIEDZICY, w czasie którego poznamy barwne i tragiczne losy ich mieszkańców zwiedzanie ZAPORY I ELEKTROWNI WODNEJ, gdzie zapoznamy się z najnowszymi osiągnięciami techniki zjazd TOREM SANECZKOWYM ALPINE COASTER - ekscytujący zjazd kolejką występ kapeli góralskiej 10 ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

11 TRESNA - KILKA PROGRAMÓW TEMATYCZNYCH DO WYBORU OBÓZ 10 PRZYGÓD wiek lat 1469 zł w CENTRUM WYPOCZYNKOWYM ODYS przepięnie zlokalizowanym, na 2 ha terenu, posród stoków Beskidu, nad brzegiem jeziora Żywieckiego w cudownej, zielonej dolinie Soły. Mamy tutaj góry i jezioro na wyciagniecie ręki. I ileż atrakcji!!!pokoje 2 i 4 os. w segmentach szeregowych, z łazienkami ZAPLECZE: jadalnia, stylowa kawiarnia z kominkiem i dyskoteką, bilard, gry świetlicowe, gry zręcznościowe, sprzęt RTV, sprzęt sportowy, tenis stołowy, boiska do siatkówki, koszykówki, siatkówki plażowej, świetlice, plac zabaw, internet PROGRAM: Biegi w kuli ZORBINGOWEJ Rozgrywki PAINTBALLOWE Nauka WINDSURFINGU PARK LINOWY ŚCIANKA WSPINACZKOWA - paraalpinistyka TREKKING GÓRSKI marsz na orientację KAJAKARSTWO oglądamy okolicę wzdłuż brzegów jeziora TANIEC NOWOCZESNY poznajemy style TRUD PRACY NAD CIAŁEM aerobic, siłownia, siatkówka Wejścia na BASEN BOKS KANGURÓW Wycieczki górskie zdobywanie szczytów CZUPEL I MAGURKA Wycieczka do ŻYWCA MUZEUM BROWARU ŻYWIEC, MIASTO, ZAMEK HABSBURGÓW Zajęcia sportowo-rekreacyjne UNIHOC, KOSZYKÓWKA, SIATKÓWKA PLAŻOWA, TENIS STOŁOWY Imprezy i ogniska wieczorne wieczór kotów, bal przebierańców, wieczór piosenki. SPARTAKIADA SPORTOWA podchody, konkursy, filmy video, dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek I II III zł IV V cena zawiera: noclegi, wyżywienie - smaczna domowa kuchnia 4 posiłki dziennie, opiekę medyczną: dyżury lekarza + pielęgniarka na obiekcie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej: kierownika kolonii - koordynatora pracy wszystkich grup, instruktora w-f, ratownika, bosmana na przystani Rozkład jazdy przejazd PKP Rezerwacja przedziałów Bydgoszcz Częstochowa Gdańsk Gdynia Inowrocław Koluszki Kutno Lębork Łowicz Słupsk Żywiec Dopłata za przejazd 195 zł. WYBIERZ PROGRAM DLA SIEBIE: FOTOPASJA - OBÓZ FOTOGRAFICZNY zł JAK KOMANDOS zł KONIE - MOJA PASJA zł MOJA PIERWSZA KOLONIA zł ABC MŁODEGO PIŁKARZA zł REKREACJA I PRZYGODA zł SZTUKI WALK OBRONNYCH DALEKIEGO WSCHODU zł MASTER OF DANCE zł WINDSURFING I KAJAKI zł ESKAPADA, Słupsk, tel , fax , 11

12 DUSZNIKI ZDRÓJ - DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH GREEN REST 995 zł Duszniki Zdrój są jednym z czterech głównych uzdrowisk kłodzkich. Leżą na styku trzech pasm górskich: Orlickich, Bystrzyckich i Stołowych nad rzeczką Bystrzycą Dusznicką. Znane są także z odbywających się co roku Festiwali Chopinowskich o międzynarodowej sławie w perfekcyjnie przygotowanym do wypoczynku ośrodku (który przeszedł generalny remont w 2011 roku), położonym w strefie uzdrowiskowej, otoczony dużą ilościa zieleni, nieopodal Pijalni Wód Mineralnych, w pokojach 2,3,4 i 5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym ZAPLECZE: świetlica, jadalnia, sala dyskotekowa, boiska sportowe, jacuzzi, sauna sucha i mokra CO ZWIEDZAMY I JAK SIĘ BAWIMY: wycieczka autokarowa do MORAWSKIEGO KRASU w CZECHACH, najwspanialszego regionu krasowego w środkowej Europie, połączona z przejazdem kolejką naziemną. Na całym terenie znajduje się więcej niż 1100 jaskiń, z których cztery udostępnione są dla zwiedzających. W jaskini Punkevní spłyniemy łodziami podziemną rzeczką Punkvią połączoną ze zwiedzaniem dna przepaści Macocha wycieczka autokarowa do ZŁOTEGO STOKU I KŁODZKA - w Kłodzku zwiedzimy Rynek, przejdziemy Podziemną Trasą Turystyczną Tysiąclecia prowadzacą do Twierdzy Kłodzkiej oraz zobaczymy bardzo ciekawy Kamienny Most z XIII wieku. Potem pojedziemy do Złotego Stoku, gdzie zwiedzimy najstarszą w Polsce Kopalnię Złota. Spotkamy tam Gnoma w Chodniku Śmierci, zjedziemy z ośmiometrowej zjeżdżalni a z kopalni wyjedziemy podziemnym pomarańczowym tramwajem niezapomniana wycieczka do AQUAPARKU W KUDOWIE ZDROJU, gdzie czekają na nas nie tylko baseny ale również zjeżdżalnie i wiele innych atrakcji zwiedzanie MUZEUM PAPIERNICTWA I DWORKU FRYDERYKA CHOPINA zabawy integracyjne konkursy, gry, zabawy baloniada gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka,koszykówka) ogniska z pieczeniem kiełbasek dyskoteki gry i zabawy w plenerze turnieje tenisa stołowego termin cena zł cena zawiera: noclegi, wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej, medycznej, ubezpieczenie od nw, realizację programu, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wyjazdy z miejscowości przejazd PKP (rezerwacja miejsc) Kalisz Łowicz Łódź Kaliska Ostrów Wlkp. Pabianice Sieradz Wałbrzych Gł. Warszawa Wrocław Zduńska Wola Dopłata za przejazd 150 zł 12 ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

13 KARPACZ - Z WYCIECZKĄ DO PARKU ROZRYWKI BELANTIS kolonie 7-14 lat, obóz młodzieżowy lat Malownicza miejscowość położona u stóp Śnieżki (1602 m), najwyższego szczytu w Karkonoszach. Liczne szlaki turystyczne zachęcają do wędrówek. Na nasze dzieci czeka tu mnóstwo atrakcji. Gestorzy bazy turystycznej i władze miasta dbają o uatrakcyjnienie wypoczynku organizując szereg koncertów zespołów estradowych, występów kabaretowych, spotkań z ciekawymi i znanymi ludźmi kultury i sportu, spartakiady, konkursy, dyskoteki 1399 zł w ośrodku wypoczynkowym STROPNICA położonym na wysokości 830 m n.p.m. w najbardziej malowniczej części Karpacza z widokiem na panoramę Karkonoszy. W pobliżu znajduje się słynna Świątynia Wang. Dogodna lokalizacja Stropnicy na obrzeżach Karkonoskiego Parku Narodowego w sąsiedztwie malowniczych szlaków turystycznych, jak również bliskość najwyższego szczytu Karkonoszy Śnieżki (1602 m n.p.m.) sprawiają, że Stropnica jest idealnym miejscem do aktywnego wypoczynku. Wszystkie pokoje z łazienkami i balkonami z widokiem na panoramę Karkonoszy i Śnieżkę ZAPLECZE: sala wielofunkcyjna (szkoleniowo/rekreacyjna), bar, grill PROGRAM: pojedziemy na wycieczki: do największego PARKU ROZRYWKI SAKSONII, niedaleko Lipska, gdzie na powierzchni 27 ha znajduje się 35 atrakcji rozmieszczonych w siedmiu krainach tematycznych: Zamek Belantis, Dolina Faraonów, Plaża Bogów, Kraina Hrabiów, Wyspa Rycerzy, Wybrzeże Odkrywców, Indiańska Preria. Od czerwca 2010 roku odwiedzający park mogą zmierzyć się ze strachem na nowym rollercoasterze Huracan, który wznosi się na 32 metry i ma z pięć pętli. Na terenie parku znajdują się również place zabaw dla dzieci, restauracje i sklepy z pamiątkami do WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO z basenami wewnętrznymi i solankowym zewnętrznym, zjeżdżalniami: Blac Hole, Turbo, Magic Eye - zjazd na pontonach, High-Fly, multimedialna, jacuzzi, leniwa rzeka HUTA SZKŁA JULIA W PIECHOWICACH, gdzie poznamy historię i magię tworzenia kryształów, zobaczymy piec hutniczy, formowanie gorącego szkła, tradycyjne, ręczne zdobienie szkła kryształowego, zabytkowe maszyny hutnicze wycieczka piesza na ŚNIEŻKĘ (1602 mnpm.) Gwarantowane niezapomniane widoki i wiele wrażeń w samym Karpaczu będziemy zwiedzać ŚWIĄTYNIĘ WANG przeniesioną tu z Norwegii, wybudowaną bez użycia choćby jednego gwoździa, MUZEUM LALEK, MUZEUM SPORTU, a w niedalekich Ścięgnach zabawimy się w kowboi w miasteczku westernowym WESTERN CITY I II zł III cena zawiera: noclegi, wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej, medycznej, realizację programu, ubezpieczenie od nw, VAT w programie także: gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami, ogniska z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, wycieczki piesze i autokarowe. Rozkład jazdy przejazd PKP Rezerwacja przedziałów Białogard Koszalin Piła Poznań Słupsk Szczecinek Wrocław Dopłata za przejazd 195 zł ESKAPADA, Słupsk, tel , fax , 13

14 DĘBLIN - AKADEMIA MŁODEGO PILOTA w hotelu na terenie garnizonu Wyższej SzkoŁy Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Pokoje typu studio 2+2 lub 2+3 osobowych plus łazienka (WC z prysznicem). WYŻYWIENIE: wyżywienie: 3 razy dziennie (serwowane indywidualnie) plus podwieczorek w stołówce wojskowej, w której jadają przyszli piloci. Pobyt rozpoczyna sie wcześniejszą kolacją, kończy się śniadaniem plus suchy prowiant na drogę powrotną program : ZAJĘCIA LOTNICZE: (pod opieką instruktorów wojskowych) Symulator F-16 - wersja do nauki podstaw latania - procedury startowe i lądowania, podstawy pilotażu i zachowania się w powietrzu (2 razy po ok. 20 min., w tym 15 min. lotu) na symulatorze lotu: samolotu PZL-130 Orlik obejmują: procedury przedstartowe, zadania pilotażowe, oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych lub samolotu TS-11 Iskra procedury przedstartowe, zadania pilotażowe, zadania związane z użyciem uzbrojenia pokładowego oraz sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych (1x ok. 20 min), w laboratorium IFR - symulatory lotów samolotów śmigłowych Cesna, Seneko, Archer, Boron (1x 20 min.), na symulatorze Kontroli Ruchu Powietrznego w zakresie KONTROLI LOTNISKA oraz kontroli zbliżania i precyzyjnego podejścia samolotów do lądowania. W bazie danych 90 typów samolotów wojskowych i cywilnych (1x 20 min.) na sali lotniczych gimnastycznych przyrządów specjalistycznych: żyroskop (1x), koła reńskie (1x), lopingi (1x) UWAGA!! Zajęcia na przyrządach specjalistycznych tylko dla uczestników o wzroście min. 145 cm. Dla uczestników nie spełniających kryterium zaplanowano pokaz katapultowania w hangarze z samolotami bojowymi i śmigłowcami, w sali silników odrzutowych do samolotów, pokaz w sali tradycji Polskich Sił Powietrznych, pokaz katapultowania (dla uczestników nie mogących wziąć udziału w zajęciach na specjalistycznych przyrządach lotniczych), pokaz startu i lądowania samolotów szkoleniowych Iskra i Orlik, zajęcia z modelarstwa sklejanie dwóch drewnianych modeli samolotu (ok. 3 godz. lekcyjne) WOJSKOWE: jednodniowa szkoła przetrwania (z instruktorem), elementy musztry wojskowej, zbiórki, tworzenie szyków (2 razy po 45 min.) SPORTOWE: na basenie (3 x po 45 min. podczas turnusu), rozgrywki pomiędzy drużynami w piłkę siatkową, koszykówkę, piłkę nożną, zawody strzeleckie z łuku zawody w puszczaniu na odległość modeli samolotówzbudowanych przez samych uczestników, zawody pływackie ZWIEDZANIE LABORATORIUM: środków bojowych bliskiego zasięgu, sterowania pociskami rakietowymi, elaboracji klasycznych i lotniczych środków bojowych, uzbrojenia, naziemnego przygotowania do lotów wyposażone w samoloty SU-22, MIG-29 (2-osobowy), MIG-29 (1-osobowy), PZL-130 Orlik, TS-11 Iskra *, naziemnego przygotowania do lotu wyposażone w śmigłowce Mi-2 i W-3 Sokół**, symulatora sferycznego samolotu F-16 ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo odwołania zwiedzania w przypadku odbywania się manewrów wojskowych. Zamiennie dodatkowe zajęcia z musztry, tworzenia szyków lub zwiedzanie Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie WYCIECZKI AUTOKAROWE: do Kazimierza nad Wisłą i do Gołębia, Kazimierz Dolny - miasteczko położone u ujścia Grodarza do Wisły, powstałe w XIII w. na miejscu osady Wietrzna Góra. Miejsce to magnetyczną siłą przyciąga coraz większe rzesze jego miłośników. Dzieje Kazimierza Dolnego sięgają początków państwa polskiego. Ok r. kilka wsi wraz z Wietrzną Górą książę Kazimierz Sprawiedliwy podarował siostrom norbertankom z podkrakowskiego Zwierzyńca. W podzięce za ten dar siostry zmieniły nazwę Wietrznej Góry na Kazimierz Gołąb zasięgu I dni II dni 1599 zł III dni IV dni 1539 zł V dni cena zawiera: zakwaterowanie, wyżywienie (3 razy dziennie + podwieczorek), program pobytu zgodnie z ofertą, ubezpieczenie NNW SIGNAL IDUNA, opieka pedagogiczna, medyczna, ratownik wodny na basenie, instruktorzy wojskowi, koszulka pamiątkowa, model samolotu do sklejania, transport autokarowy na wycieczkę, przewodnik po Kazimierzu Dolnym, bilety wstępu do Muzeum Przyrodniczego w Kazimierzu, przejazd autokarem z i na Dworzec PKP w Dęblinie Uczestnicy powinni posiadać: ważną legitymacje szkolną, strój kąpielowy + czepek, niezbędnik (łyżka, nóż, widelec) + kubek na szkołę przetrwania, trampki lub tenisówki, mały, podręczny plecak wyjazdy PKP Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Tczew zł Gdynia zł Iława, Malbork, Poznań zł Łódź - 95 zł Olsztyn, Częstochowa, Koło, Konin, Opole zł Piotrków Trybunalski, Radom, Kutno, Wrocław, Poznań zł Szczecin zł Warszawa - 85 zł IMPREZY FAKULTATYWNE: - AIR SHOW RADOM zł/os. (bilet wstępu, transport, opieka) - przelot samolotem Cesna nad Dęblinem (ok.15 min) - 89 zł/os. - przelot samolotem Cesna nad Dęblinem, Kazimierzem nad Wisłą, Puławami - ok. 30 min) zł/os. - zakup dodatkowego samolotu do sklejania - 30 zł 14 ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

15 WĘGRY - HAJDUSZOBOSZLO - HOTEL THERMAL VICTORIA*** obóz młodzieżowy lat 1499 zł Hajduszoboszlo to światowej sławy kapielisko położone na ponad 30ha. Posiada 13 basenów, wśród nich baseny ze sztucznymi falami, masaże wodne, zjeżdżalnie, szalona rzeka itp. Miasto latem tętni życiem, przyjeżdżają tu goście z całej Europy Hotel THERMAL VICTORIA *** w pokojach 3, 4-os. z pełnym węzłem sanitarnym, TV, radiem i lodówką Położenie: w centrum miasta, ok 300 m od kąpieliska termalnego ZAPLECZE: restauracja, sala konferencyjna, basen zewnętrzny, dwa baseny wewnętrzne, sala fitnes, sauna, mini golf, stół do tenisa, boisko do koszykówki, sejf, plac zabaw, internet WYŻYWIENIE: 3x dziennie (śniadania, obiady, kolacje) - kuchnia węgierska, prowiant na drogę powrotną termin cena 1499zł cena zawiera: transport autokarem, 8 noclegów, wyżywienie 3x dziennie, prowiant na drogę powrotną, opiekę rezydenta, wychowawców, ratownika, węgierskiej opieki medycznej, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż, realizację programu, 4 całodzienne bilety na kąpielisko Uwaga! obowiązuje kaucja zwrotna 25 EUR (na ew. szkody wyrządzone przez uczestników). Proponujemy zabrać: z sobą ok HUF kieszonkowego + pieniądze na wybrane wycieczki - dewizy można zdeponować u wychowawców. Prosimy o zabranie ważnego paszportu, nakryć głowy, stroju kąpielowego, czepka i klapek oraz kremów z filtrem do opalania wyjazd z miejscowości Bielsko-Biała Częstochowa 2) Dębica 3) Gdynia 5) Jędrzejów Jędrzejów Katowice Kielce Kraków Lublin 4) Łódź 4) Opole 2) Piotrków Trybunalski 3) Radom 2) Rzeszów 4) Skarżysko-Kamienna 1) Słupsk 5) Tarnobrzeg 2) Tarnów 3) Warszawa 4) Wrocław 4) 1) 20zł 2) 50zł 3) 90zł 4) 100zł 5) 250zł realizowane od 6 uczestników Wycieczki fakultatywne: Aquaparku - ok HUF/za 2 godziny Eger - ok HUF Budapeszt - ok HUF Hortobagy (puszta, przejażdżka bryczką i pokazy hippiczne) - ok HUF PROGRAM RAMOWY: 1dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację na Węgry, 2 dzień: przyjazd do ośrodka w godzinach porannych, zakwaterowanie, obiad, zapoznanie z okolicą, kolacja, nocleg, 3 10 dzień: pobyt wypoczynkowy w Hajduszoboszlo - plażowanie i kąpiele w basenach (4 całodzienne bilety na kąpielisko), zajęcia rekreacyjne, rozgrywki sportowe m.in.: piłka siatkowa i wodna, turnieje tenisa stołowego, kometki, zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami, piesze wędrówki, dyskoteki; udział w licznych imprezach organizowanych przez kurort (festyny, koncerty, pikniki); realizacja wycieczek oraz imprez fakultatywnych, dzień 10: po śniadaniu wykwaterowanie, obiad + suchy prowiant. Wyjazd w godzinach wieczornych, nocny przejazd przez Słowację, 11 dzień: powrót do Polski w godzinach porannych ESKAPADA, Słupsk, tel , fax , 15

16 CHORWACJA - BAŚKA VODA HOTEL DUBRAVKA wiek uczestników: lat 1899 zł Miejscowość w Dalmacji, na Riwierze Makarskiej - bardzo popularna wśród młodzieży Hotel Dubravka*** - bardzo ładny, odnowiony hotel, położony przy plaży, pokoje 2-4 os. z łazienkami, TV (klimatyzacja dodatkowo płatna: 5 euro/dzień). Posiłki: śniadania, obiady oraz kolacje serwowane w restauracji przy plaży PROGRAM RAMOWY: 1 dzień: wyjazd z Polski. W okolicach granicy polskiej, postój i możliwość kupienia posiłku w przygranicznej restauracji ok. 20 zł, 2 dzień: przejazd przez: Czechy, Austrię, Słowenię. Przyjazd do Chorwacji w godzinach wieczornych, zakwaterowanie, kolacja, spotkanie organizacyjne z rezydentem, 3-11 dzień: słodkie lenistwo - czyli kąpiele słoneczne i morskie, gry i zabawy na plaży, zawody - wyścigi rzędów, zawody pływackie - pod nadzorem ratownika WOPR, zabawy ruchowe - zajęcia terenowe nad brzegiem morza, kalambury, podchody i biegi terenowe, konkursy z nagrodami - największy zamek z piasku, najładniejsza ozdoba zrobiona z rzeczy znalezionych na plaży, najlepsze- najśmieszniejsze zdjęcie z obozu, pokaz mody, wybór miss i mistera, konkurs piosenki polskiej, rozgrywki sportowe - piłka wodna, siatkówka plażowa, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, igrzyska sportowe, nauka gry w BALOTY, kometka, ringo, talerz, wyścigi rzędów, skoki, wieloboje z wymyślonymi zadaniami, mecz kadra kontra koloniści, dyskoteki, 11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie i podsumowanie obozu. Pamiątkowe zdjęcie. Obiad, wieczorny wyjazd do kraju, 12 dzień: w okolicach granicy czesko-austriackiej, w godzinach rannych, postój i możliwość zakupienia posiłku w przygranicznej restauracji. Powrót do kraju w godzinach późnowieczornych cena zawiera: zakwaterowanie, 9 noclegów, 9 śniadań, 9 obiadów oraz 9 kolacji, transport autokarem klasy LUX (barek, klimatyzacja, DVD, toaleta), opieka wykwalifikowanej kadry i rezydenta na miejscu cena nie zawiera: ubezpieczenia KL, NNW - 60 zł, opłata klimatyczna: 10 euro/os/turnus płatne w autokarze, klimatyzacja dodatkowo płatna 5 euro/ pok./dzień, 5-10 euro na prowiant na drogę powrotną Sugerowane kieszonkowe: 70 euro/os UWAGA: należy wziąć paszport lub dowód osobisty WYCIECZKI FAKULTATYWNE: Dubrovnik - 42 euro Split i Trogir - 30 euro Medjugorje - 30 euro Fish picnic - 30 euro Wodospady rzeki Krka i Sibenik - 50 euro Mostar - Poćitelj (szlak turecki) - 40 euro Rafting - 30 euro I II III IV V VI zł Rozkłady jazdy na stronie ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

17 BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI - HOTEL TINTIAVIA*** kolonia 9 13 lat, obóz młodzieżowy lat 1590 zł Najsłynniejszy kurort Bułgarskiej Riwiery, położony w pobliżu Warny. Skąpana w słońcu piaszczysta, szeroka plaża, ciepłe morze, piękny stary las, lecznicze źródła mineralne - to walory przyciągające turystów. Na smakoszy czekają liczne restauracje, pizzerie, kawiarnie. Tętniące życiem kluby, puby, dyskoteki gwarantują szalone wieczory i nocne zabawy Hotel TINTIAVA*** Położenie: w centrum Złotych Piasków, ok. 150 m od piaszczystej plaży ZAPLECZE: restauracja, bar z miejscem do grillowania, pub irlandzki, basen (leżaki, parasole bezpłatnie), w ogrodzie plac zabaw dla dzieci, bilard, rzutki, tenis stołowy. Zakwaterowanie: pokoje 3, 4 -osobowe z łazienkami, TV-SAT Wyżywienie: SOFT ALL INCLUSIVE: 3 posiłki dziennie, lokalne napoje bezalkoholowe, kawa, herbata, ciastka, lody. Suchy prowiant na drogę powrotną PROGRAM: 1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię. Po drodze postój na gorący posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5 EUR). Nocny przejazd przez Rumunię, 2 11 dzień: realizacja programu: plażowanie, kąpiele w morzu i basenie, poznawanie barwnej kultury bułgarskiej, 11 dzień: opuszczenie pokoi, śniadanie, czas wolny na ostatnie zakupy na drogę. Obiad, suchy prowiant na drogę powrotną. Wieczorem wyjazd z Bułgarii. Nocny przejazd przez Rumunię, 12/13 dzień: dalsza podróż przez Rumunię, dłuższy przystanek na gorący posiłek (płatny we własnym zakresie ok 5 EUR), Słowację. Powrót w godzinach nocnych I II III zł IV V cena zawiera: 9 noclegów, wyżywienie SOFT ALL INCLUSIVE, prowiant na drogę powrotną, transport autokarem LUX, opieka pilota, wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ubezpieczenie NNW i KL cena nie zawiera: wycieczki fakultatywne oraz własne wydatki Uwagi: proponowane kieszonkowe ok. 50 EUR + opłaty za wybrane wycieczki fakultatywne. W drodze na opłacenie posiłków przydatne drobne pieniądze. Koniecznie zabrać nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe. Obowiązuje kaucja zwrotna 25 EUR. wyjazd z miejscowości Bielsko-Biała Częstochowa 2) Dębica 3) Gdynia 5) Jędrzejów Katowice Kielce Kraków Lublin 4) Łódź 4) Opole 2) Piotrków Trybunalski 3) Radom 2) Rzeszów 4) Skarżysko-Kamienna 1) Słupsk 5) Tarnobrzeg 2) Tarnów 3) Warszawa 4) Wrocław 4) 1) 20zł. 2) 70zł. 3) 80zł. 4) 100zł. 5) 250zł. krajowe połączenia antenowe mogą być realizowane różnymi środkami transportu: busem, autokarem klasy turystycznej WYCIECZKI FAKULTATYWNE: Delfinarium + Warna ok. 24 EUR Neseber (z obiadem) ok. 24 EUR Bałczyk i Przylądek Kaliakra (z wieczorkiem) ok. 24 EUR Wielkie Tyrnowo i Klasztory (z pokazem światło dźwięk) ok. 54 EUR Istambuł (1 dzień) ok. 60 EUR + 10 USD (wiza) rejs jachtem (z obiadem, 3 godz) ok. 25 EUR Safari ok. 20 EUR Aquapolis ok. 15 EUR Dyskoteki ok. 3 EUR. ESKAPADA, Słupsk, tel , fax , 17

18 GRECJA - SŁOŃCE, MORZE, STAROŻYTNE RUINY wiek uczestników: lat I WSPANIAŁA ZABAWA 1399 zł Zapraszamy na wspaniałą podróż po starożytnej Grecji! Obóz w Grecji to wpaniała okazja by wziąć udział w igrzyskach olimpijskich i spędzić wakacje ze sportem, ale również z tańcem, śpiewem i świetną zabawą. Tutaj możesz wcielić się w rolę antycznych aktorów i odkryć swoje talenty, rozwinąć się muzycznie i plastycznie. Gorąca i pełna tajemnic Grecja czeka na Ciebie w KOKKINO NERO spokojnej, pięknej miejscowości położonej na Wybrzeżu Tesalskim (Morze Egejskie) w obiektach typu Studio Kokkino Nero *** 2 lub 3 osobowych, składających się z sypialni, łazienki i kuchni wyposażonej w lodówkę, kuchenkę elektryczną, garnki, naczynia i sztućce (ręczniki i środki czystości we własnym zakresie), odległość studiów od plaży od 50 do 300 metrów PROGRAM: 1 dzień: wyjazd z Polski, w okolicach granicy polskiej, w godzinach wieczornych postój i możliwość zakupienia posiłku (ok. 20 zł) w przygranicznej restauracji, przejazd przez Czechy, Słowację, 2 dzień: przejazd przez Węgry, Serbię, Macedonię, przyjazd do Grecji w ok. godz uroczyste otwarcie Igrzysk Olimpijskich (zapalenie znicza, zapoznanie z zasadami), kolacja, spotkanie organizacyjne z rezydentem, 3 dzień: zajęcia sportowe na plaży, poznanie tubylców, wieczorne zajęcia Historia sportu i olimpiady Greckiej wieczór niesamowitych historii na plaży połączony z nocną kąpielą pod okiem ratowników, 4 dzień: gra terenowa (wędrówka po starożytnej Grecji) - zaopatrzeni w napoje i czekoladę dzielimy się na grupy i idziemy zwiedzać okolicę. Każda grupa otrzymuje mapę z punktami i zadaniami. Zapoznanie się z okolicą i Grekami oraz poznanie ciekawostek o Grecji. Warszaty tradycyjnych tańców greckich, koronacja zwycięzców, dyskoteka, 5 dzień: poznajemy Delfy tutaj odbywały się igrzyska ku czci Apollina. Głównymi konkurencjami były zawody poetycko muzyczne. Poranna gimnastyka, plażowanie, budowanie największych budowli z piasku. Teatr Grecki warsztaty robienia strojów i masek greckich. Tworzenie scenariuszy i odgrywanie ról, 6 dzień: plażowanie i leniuchowanie, pokaz mody greckiej, wieczorne przedstawienia i kalambury na plaży, śpiewanie, dyskoteka, 7 dzień: poznajemy Istimię odbywały się tu igrzyska ku czci Posejdona głównie zawody hippiczne oraz muzyczne, wycieczka rowerowa (wypożyczenie roweru ok. 5 euro), zawody muzyczne X factor, wieczorne warsztaty ze zdrowego trybu życia i dietetyki, ognisko i pieczenie kiełbasek, 8 dzień: Nemea to tutaj głownie odbywały się zapasy - mocowanie na rękę oraz gry i zabawy na plaży, nurkowanie z maskami, wieczorny spacer po okolicy, 9 dzień: Olimpia tutaj odbywały się główne igrzyska ku czci Zeusa, to od Olimpii pochodzi nazwa olimpiada, chrzest obozowy, wieczorna uczta królów, 10 dzień: ostatnie rozgrywki sportowe, zamknięcie igrzysk olimpijskich, koronacja uczestników (dyplomy, medale, wieńce laurowe), wielki bal sportowca, dyskoteka! 11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie i podsumowanie obozu, pamiątkowe zdjęcie, obiad, w godzinach wieczornych wyjazd do kraju, 12 dzień: powrót do kraju, w okolicach granicy polskiej postój i możliwość zakupienia posiłku (ok. 20 zł) w przygranicznej restauracji. Przyjazd do większości miast w Polsce dnia 13 w nocy i rano I II III zł IV V cena zawiera: zakwaterowanie w studio 2, 3 os., 9 noclegów, 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji, transport autokarem klasy LUX (barek, klimatyzacja, DVD, toaleta), opieka wykwalifikowanej kadry i rezydenta na miejscu cena nie zawiera: ubezpieczenia KL, NW - 60 zł, prowiant w drodze powrotnej (ok euro) Sugerowane kieszonkowe: ok. 70 euro na drobne wydatki i na wycieczki fakultatywne UWAGA: należy mieć paszport lub dowód osobisty WYCIECZKI FAKULTATYWNE: Ateny - 45 euro Meteory - 35 euro Skiathos - 40 euro Wieczór Grecki - 25 euro wyjazd z miejscowości Bielsko Biała Bydgoszcz 2) Chodzież Cieszyn Czechowice-Dziedzice Częstochowa Gdańsk2 ) Gdynia 2) Gliwice Głogów 1) Gorzów Wielkopolski 2) Grudziądz 2) Katowice Kłodzko 1) Konin Koszalin 2) Kościan Kraków Legnica 1) Leszno Lubin 2) Łagiewniki 1) Łódź Kaliska Międzyrzecz 2) Mysłowice Nowa Sól 2) Oborniki Wlkp. Opole Piła 2) Piotrków Trybunalski Polkowice 2) Poznań Poznań Rawa Mazowiecka Rawicz Rogoźno Skwierzyna 2) Sopot 2) Starogard Gdański 2) Szczecin 2) Szczecinek 2) Świebodzi n2) Świecie 2) Tczew 2) Toruń 2) Tychy Warszawa Zachodni Włocławek 2) Wrocław Ząbkowice 1) Zielona Góra 2) Dopłaty: 1) 70zł 2) 100zł 18 ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

19 WŁOCHY - RIMINI obóz młodzieżowy lat 1695 zł Nadmorskie miasteczko, największe kąpielisko włoskie nad Adriatykiem. Szeroka, piaszczysta, plaża. W mieście na turystów czeka mnóstwo atrakcji: Aquapark, kluby, dyskoteki, lunaparki, sklepiki Hotel COMO**+ położony w dyskotekowej dzielnicy Bellariva zwanej PARTY Rimini, ok. 250 m do bezpłatnej plaży i 10 min spacerkiem od dużego centrum handlowego LE BEFANE (150 sklepów). Pokoje 3, 4 i 5-osobowe z łazienkami, TV, balkonami, sejfem (płatnym dodatkowo) i wentylatorem (możliwe łóżko piętrowe) ZAPLECZE: klimatyzowana restauracja, 2 tarasy z widokiem na morze, holl, bar, recepcja, sala TV, winda, obszerny ogród ze stolikami i huśtawką, WI-FI (płatne w recepcji) Wyżywienie: 3x dziennie (śniadania, obiady, kolacje), suchy prowiant na drogę powrotną PROGRAM: 1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch, 2 10 dzień: obiad, realizacja programu: plażowanie, kąpiele w morzu, sporty wodne, dyskoteki, gry, zabawy, konkursy, wycieczki po okolicy, poznawanie włoskiej kultury, 10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie prowiantu na drogę powrotną. Przejazd do parku rozrywki MIRABILANDIA. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną. Nocny przejazd przez Austrię, Czechy, 11 dzień: dalsza podróż przez Czechy, postój na posiłek we własnym zakresie, powrót do Polski w godzinach popołudniowych I II III IV zł V VI cena zawiera: 8 noclegów, transport autokarem klasy LUX, noclegi, wyżywienie 3x dziennie, prowiant na drogę powrotną, opieka pilota, kadry wychowawców, realizację programu, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż cena nie zawiera: obowiązkowych : opłaty klimatycznej 6 EUR i wstępu do MIRABILANDIA - 30 EUR WYCIECZKI FAKULTATYWNE: Atlantica ok. 20 euro Aquafan 32 euro Oltremare 28 euro Italia w Miniaturze 26 euro San Marino ok. 18 euro Rzym ok. 55 euro Delfinarium ok. 20 euro Rejs statkiem po Adriatyku ok. 18 euro Cesenatico ok. 15 euro Dyskoteka w Rimini ok. 10 euro Uwagi: koniecznie: nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe. Sugerowane kieszonkowe: ok. 100 euro. Konieczny paszport lub dowód tymczasowy. Obowiązuje kaucja zwrotna 25 euro Rozkłady jazdy na stronie 17 ESKAPADA, Słupsk, tel , fax , 19

20 FRANCJA - LAZUROWE WYBRZEŻE...POCZUJ ATMOSFERĘ WIELKIEGO ŚWIATA... obóz młodzieżowy - wiek lat ZE ZWIEDZANIEM PARYŻA I POBYTEM W DISNEYLANDZIE 1990 zł W trakcie, którego zwiedzimy ANTIBES przepiękny kurort z urokliwym starym miastem, piaszczystą plażą i targiem prowansalskim, poszalejemy w miasteczku wodnym AQUASPLASH, pojedziemy do NICEI zobaczymy Plac Massena, słynną promenadę des Anglais, Wzgórze Parc du Chateau, Katedra St Reparate, do MONAKO jednego z najmniejszych krajów świata, zwiedzimy muzeum oceanografii - które posiada wspaniałą kolekcję żywej podwodnej fauny i flory oraz bogate zbiory techniki morskiej, zmiana warty przy Pałacu Księcia Rainera, Katedra Św. Mikołaja - z grobowcem księżnej Grace Kelly, znanej amerykańskiej aktorki, do MONTE CARLO leżącego na wzgórzach Księstwa słynnego z hazardu, posiadającego najstarsze w Europie kasyna gry, port jachtowy, Ogród Japoński, park z rzeźbami Adama i Ewy. W Monte Carlo znajduje się trasa znanego rajdu samochodowego oraz rozgrywany jest coroczny wyścig Formuły 1 - Grand Prix Monako. Odwiedzimy też fabrykę perfum FRAGONARD MIESZKAMY w CANNES - stolicy światowego kina, mody, sztuki w miejscowości położonej na Lazurowym Wybrzeżu we Francji. Przepiękne plaże, przystanie, zatoki, wzgórza Le Suquet i promenadę biegnącą wzdłuż słonecznej plaży. Turkusowa woda morska oraz słoneczna pogoda przyciąga całą rzeszę turystów z całego świata. Co roku w mieście odbywa się festiwal filmowy, który jest najważniejszą impreza tego typu. Wybierane zostają najlepsze filmy przyznając im nagrody m.in. Złotą Palmę. Przybywają tam największe gwiazdy z całego świata Mieszkamy w Hotelu Residence CANNES VERRERIE ***, w apartamentach 4-7os, 1 lub 2 sypialnie, pokój dzienny z aneksem kuchennym (zmywarka), łazienka, balkon usytuowanych w sercu Cannes w dzielnicy La Bocca na Lazurowym Wybrzeżu. Wszystkie apartamenty z widokiem na morze Śródziemne, 50 metrów od piaszczystej plaży (trzeba przejść przejściem podziemnym). ZAPLECZE: kompleks basenowy z leżakami i parasolami, restauracja, bar, sala gier, sala fitness W drodze powrotnej zwiedzanie PARYŻA z noclegiem i z pobytem w DISNEYLANDZIE termin cena PLN euro cena zawiera: przejazd autokarem (klimatyzacja, wideo, barek, toaleta), trasa przejazdu: Czechy, Austria, Włochy ok. 30 godz., 7 noclegów w Cannes, wyżywienie 3 razy dziennie (kuchnia polska przygotowana na miejscu przez polską obsługę. posiłki są wydawane o wyznaczonych godzinach i spożywane we własnych pokojach, naczynia po posiłkach myte są przez uczestników), podczas wycieczek całodniowych lunch pakiet, prowiant na drogę powrotną, nocleg w ok. PARYŻA - pokoje 3-6 os. łazienki na korytarzu z 1 obiadokolacją, 1 śniadaniem kontynentalnym, opiekę rezydenta i wychowawców, ubezpieczenie Warta KL Euro i nw pln Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej (obowiązkowej) 10 euro/os. Sugerowane kieszonkowe: euro na drobne wydatki + kaucja: 10 euro, pobierana od uczestnika na ew. szkody wyrządzone przez uczestników i oddawana w ostatnim dniu pobytu wyjazd z miejscowości Bydgoszcz 3) Gdańsk 6) Gdynia 6) Gniezno 2) Jarocin 1) Kalisz Katowice4) Kępno 1) Kluczbork 3) Konin 1) Koszalin 6) Kraków 5) Leszno 3) Łowicz 4) Łódź 3) Opole 4) Ostrów Wlkp. Ozorków 3) Pabianice 3) Poznań 3) Sieradz 1) Słupsk 6) Toruń 4) Warszawa 5) Wrocław 3) Zduńska Wola 2) dopłaty za dojazd: 1) 60zł. 2) 90zł. 3) 100zł. 4) 120zł. 5) 150zł. 6) 210 zł. realizowany od sześciu uczestników 20 ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

K O L O N I E. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA***

K O L O N I E. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** H I S Z P A N I A - C O S T A B R A V A Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** Do centrum miejscowości Lloret ok.500m. Do plaży w Fanals ok.250 m. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami,klimatyzacją.

Bardziej szczegółowo

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,-

TERMIN: 04-16 CZERWIEC 2012 CENA: 1.290,- Zniżki dla dzieci: 4-10 lat 960,- ; do 3 lat bez wyżywienia 380,- A U T O K A R Międzywodzie to niewielka, kameralna miejscowość w woj. zachodnio-pomorskim. Ośrodek Rzemieślnik jest oddalony o 30 metrów od morza, wyposażony jest w przychodnię rehabilitacyjną, boiska

Bardziej szczegółowo

Obóz ogólnosportowy. Mrągowo 18.07 28.07.2016 r.

Obóz ogólnosportowy. Mrągowo 18.07 28.07.2016 r. Obóz ogólnosportowy Mrągowo 18.07 28.07.2016 r. Informacje ogólne Termin: 18 28 lipca 2016 r. Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Polonez w Mrągowie www.osrodekpolonez.pl Baza noclegowa: w hotelu w pokojach

Bardziej szczegółowo

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO

KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO KOLONIE NAD MORZEM MRZEŻYNO Ośrodek Wypoczynkowy PERŁA - 150m do morza pokoje 3,4 osobowe z łazienkami Do dyspozycji boiska do siatkówki i koszykówki, świetlice ze sprzętem dyskotekowym, stoły do ping-ponga,

Bardziej szczegółowo

Obóz Sportowo-Rekreacyjny JK Sport 8-14 lat -Jarosławiec

Obóz Sportowo-Rekreacyjny JK Sport 8-14 lat -Jarosławiec Obóz Sportowo-Rekreacyjny JK Sport 8-14 lat -Jarosławiec Podróż-Transport Zapewniamy transport autokarem wysokiej klasy z klimatyzacją, DVD itp. na trasie Warszawa-Jarosławiec- Warszawa Firma transportowa

Bardziej szczegółowo

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI

OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI OBÓZ MŁODZIEŻOWY BUŁGARIA ZŁOTE PIASKI Kurort Złote Piaski ulokowany jest w północnej części bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego zaledwie 18 km od Warny. Znajduje się on na terytorium Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM.

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM. INFORMATOR OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OŚRODKI ŚWIADCZENIA CENY TABELA ODPŁATNOŚCI INFORMACJE TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Obóz pływacki. Wilkasy. 31 lipca 10 sierpnia

Obóz pływacki. Wilkasy. 31 lipca 10 sierpnia Obóz pływacki Wilkasy 31 lipca 10 sierpnia Informacje ogólne Termin: 31 lipca 10 sierpnia 2016 r. Miejsce: Hotel AZS w Wilkasach, www.azs-wilkasy.com.pl Baza noclegowa: w hotelu w pokojach 6-8 osobowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony ( zamieszczone w BZP w dniu 23/05/2008, nr ogłoszenia: )

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony ( zamieszczone w BZP w dniu 23/05/2008, nr ogłoszenia: ) Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony ( zamieszczone w BZP w dniu 23/05/2008, nr ogłoszenia: 109613-2008) Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Wołoska 137 02-507 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat

BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat BUŁGARIA-Złote Piaski ZŁOTE PIASKI Hotel Mak ***+/**** Obóz młodzieżowy 12-18 lat Wyjazd 12 dni - pobyt w hotelu 10 dni - 9 nocy Bułgaria to kraj niezwykle atrakcyjny turystycznie, a Złote Piaski to najpopularniejszy

Bardziej szczegółowo

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com

KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com KLUB SPORTOWY JISSEN INTERNATIONAL FULL CONTACT TEAM 38-211 Dąbrówka 41 a Tel. 519 767 692 www.jissenteam.pl oyamajaslo@gmail.com OBÓZ SPORTOWO-WYPOCZYNKOWY 2013 WĘGRY - VARGESZTES VILLA PARK Terminy:

Bardziej szczegółowo

LATO 2012 W PIECZYSKACH Obóz Wakacyjna Przygoda

LATO 2012 W PIECZYSKACH Obóz Wakacyjna Przygoda LATO 2012 W PIECZYSKACH Obóz Wakacyjna Przygoda Kameralny Ośrodek malowniczo położony wśród lasów nad brzegiem Jeziora Koronowskiego, na samym skraju Borów Tucholskich, jednego z najstarszych i najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Willa IVAN Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 7 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

K O L O N I E H I S Z P A N I A - C O S T A B R A V A. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA***

K O L O N I E H I S Z P A N I A - C O S T A B R A V A. Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** H I S Z P A N I A - C O S T A B R A V A Miejscowość LLoret De Mar. Zakwaterowanie w hotelu SAMBA*** Do centrum miejscowości Lloret ok.400m. Do plaży w Fanals ok.250 m. Pokoje 3 i 4 osobowe z łazienkami,klimatyzacją.

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA

WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA WŁOCHY MARINA DI VARCATURO LIDO DI LICOLA Miejscowość położona w Kampanii ok. 30 km od Neapolu. Ze względu na swoje położenie to świetne miejsce do odkrywania piękna wybrzeża regionu Kampanii, poznania

Bardziej szczegółowo

Obóz/Chorwacja/Hotel Dubravka

Obóz/Chorwacja/Hotel Dubravka Obóz/Chorwacja/Hotel Dubravka Obozy młodzieżowe > Chorwacja > Baśka Voda > 06.07.2012-17.07.2012 1899 pln/osobę 15.07.2012-26.07.2012 1899 pln/osobę 24.07.2012-04.08.2012 1899 pln/osobę 02.08.2012-13.08.2012

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY w TARNOWIE TARNÓW ul. Krakowska 24 tel fax

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY w TARNOWIE TARNÓW ul. Krakowska 24 tel fax TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ OKRĘGOWY w TARNOWIE 33-100 TARNÓW ul. Krakowska 24 tel. 14 655 95 40 fax 14 655 95 41 tpdtarnow@poczta.onet.pl L A T O 2014 Wszystkie nasze kolonie są zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Apartament Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Apartament Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Apartament Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Termin wycieczki potwierdzony Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój:

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA - Obóz młodzieżowy

HISZPANIA - Obóz młodzieżowy HISZPANIA - Obóz młodzieżowy Miejsce: Hiszpania Oferta: Obóz młodzieżowy Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 1130 zł + 280 Euro /os.pln Długość: 12 Nazwa hotelu: Hotel Samba *** Typ dojazdu:

Bardziej szczegółowo

OBÓZ SPORTOWY pływanie taniec

OBÓZ SPORTOWY pływanie taniec OBÓZ SPORTOWY pływanie taniec karta pływacka 10-20.07.2014 cena 1499 zł 20-27.07.2014 cena 1299 zł KREATYWNI instruktorzy zapraszają nowoczesny triathlon, piłka nożna, koszykówka, siatkówka rabaciki! info

Bardziej szczegółowo

Obóz sportów wodnych. Wilkasy. 31 lipca - 10 sierpnia

Obóz sportów wodnych. Wilkasy. 31 lipca - 10 sierpnia Obóz sportów wodnych Wilkasy 31 lipca - 10 sierpnia Informacje ogólne Termin: 31 lipca 10 sierpnia 2016 r. Miejsce: Hotel AZS w Wilkasach, www.azs-wilkasy.com.pl Baza noclegowa: w hotelu w pokojach 6-8

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

BIWAK NA PÓŁWYSPIE LIPA 3 DNI

BIWAK NA PÓŁWYSPIE LIPA 3 DNI BIWAK NA PÓŁWYSPIE LIPA 3 DNI indoor / outdoor 250 270 zł 10 100 osób 3 dni MIEJSCE Półwysep Lipa www.polwyseplipa.pl Półwysep Lipa to piękne miejsce na Kaszubach położone nad wschodnim brzegiem jeziora

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DYSPONUJE BAZĄ 200 MIEJSC NOCLEGOWYCH:

OŚRODEK DYSPONUJE BAZĄ 200 MIEJSC NOCLEGOWYCH: POŁOŻENIE Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Neptun jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych terenów rekreacyjno- wypoczynkowych położonych nad Jeziorem Żywieckim (Beskid Żywiecki). Najpopularniejszym

Bardziej szczegółowo

Program Wakacyjnych Obozów Naukowych w Poroninie Ośrodek Wypoczynkowy Limba ul. Kośne Hamry 15A 34-520 Poronin

Program Wakacyjnych Obozów Naukowych w Poroninie Ośrodek Wypoczynkowy Limba ul. Kośne Hamry 15A 34-520 Poronin Program Wakacyjnych Obozów Naukowych w Poroninie Ośrodek Wypoczynkowy Limba ul. Kośne Hamry 15A 34-520 Poronin ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 1 Organizator: Małgorzata Pielecka-Sikorska NIP: 712-168-66-32, REGON

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Grecja \ Riwiera Olimpijska \ Leptokaria Oferta: GRECJA LEPTOKARIA hotel FILOXENIA BEACH Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 05.07.2016-17.07.2016 10 dni Autokar od 997,70 zł / os 08.07.2016-20.07.2016

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA Z POBYTEM W SUCHYM BORZE

WYCIECZKA SZKOLNA Z POBYTEM W SUCHYM BORZE Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy SUCHY BÓR Sp. z o.o. Suchy Bór ul. Pawlety 26 46-053 Chrząstowice tel./fax (77) 421 97 96 e-mail: suchybor@interia.pl www.suchy-bor.pl wypoczynek - rekreacja uroczystości

Bardziej szczegółowo

Obóz Sportowo-Przygodowy JK Sport 6-12 lat Jarosławiec nad morzem

Obóz Sportowo-Przygodowy JK Sport 6-12 lat Jarosławiec nad morzem Obóz Sportowo-Przygodowy JK Sport 6-12 lat Jarosławiec nad morzem Podróż-Transport Zapewniamy transport autokarem wysokiej klasy z klimatyzacją, DVD itp. na trasie Warszawa-Jarosławiec- Warszawa Firma

Bardziej szczegółowo

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 12 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Willa MLADENKA IVANA Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Termin wycieczki potwierdzony Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

MRZEŻYNO i Bieszczady

MRZEŻYNO i Bieszczady KRAV MAGA KIDS - JUDO WAKACJE NAD MORZEM OBÓZ SPORTÓW WALKI MRZEŻYNO i Bieszczady 2014 MRZEŻYNO KMK / JUDO 2014 TYLKO Z NAMI OBÓZ SPORTÓW WALKI, KMK - JUDO NAD MORZEM CIEKAWE ZAJĘCIA i WSPANIAŁA ZABAWA!!!

Bardziej szczegółowo

Hotel SARANDA PALACE Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda

Hotel SARANDA PALACE Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel SARANDA PALACE Albania / Wybrzeże Jońskie / Saranda Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta

Bardziej szczegółowo

BIWAK NA PÓŁWYSPIE LIPA 2 DNI

BIWAK NA PÓŁWYSPIE LIPA 2 DNI BIWAK NA PÓŁWYSPIE LIPA 2 DNI indoor / outdoor 150 160 zł 10 100 osób 2 dni MIEJSCE Półwysep Lipa www.polwyseplipa.pl Półwysep Lipa to piękne miejsce na Kaszubach położone nad wschodnim brzegiem jeziora

Bardziej szczegółowo

OBÓZ WINDSURFINGOWY DŹWIRZYNO, 29.06-11.07.2015 R.

OBÓZ WINDSURFINGOWY DŹWIRZYNO, 29.06-11.07.2015 R. OBÓZ WINDSURFINGOWY DŹWIRZYNO, 29.06-11.07.2015 R. Fun Active NASZA OFERTA KIEROWANA JEST DO OSÓB, KTÓRE CENIĄ SOBIE: Komfort i absolutne bezpieczeństwo Wysoki profesjonalizm Odpowiedzialność Otwartość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOLONII LETNIEJ Z NAUKĄ PŁYWANIA

PROGRAM KOLONII LETNIEJ Z NAUKĄ PŁYWANIA Ośrodek Wypoczynkowy Sabat w Lubiatowie PROGRAM KOLONII LETNIEJ Z NAUKĄ PŁYWANIA Dzień pobytu 1 Wyszczególnienie zajęć programowych 9.00 Zbiórka dzieci, sprawdzanie obecności, zapoznanie dzieci z zasadami

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE OPIEKUNOWIE OTRZYMAJĄ ZAKWATEROWANIE W APARTAMENTACH DE

Bardziej szczegółowo

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 801 003 104 biuro@oskar.com.pl Pokoj Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 3 Dzień wyjazdu Terminy:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI IMPREZ

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI IMPREZ BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI IMPREZ Wszystkie imprezy, które organizujemy i zamieszczamy w naszej ofercie są zorganizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawsze są zgłaszane we właściwych kuratoriach

Bardziej szczegółowo

RASC FAMILY CAMP Razem, a jednak osobno Wilkasy, 23-30 sierpnia 2015

RASC FAMILY CAMP Razem, a jednak osobno Wilkasy, 23-30 sierpnia 2015 RASC FAMILY CAMP Razem, a jednak osobno Wilkasy, 23-30 sierpnia 2015 Profesjonalne szkolenie z tenisa ziemnego dla dzieci i rodziców (1,5 h dziennie) Zajęcia sportowe oraz animacje dla dzieci i rodziców

Bardziej szczegółowo

Pokoj - PREMIUM ELITE Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Pokoj - PREMIUM ELITE Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Pokoj - PREMIUM ELITE Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza

Bardziej szczegółowo

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 ALFA STAR Hotel: TRITON SEA BEACH RESORT (DAWNIEJ HOLIDAY BEACH)- ****+ All inclusive http://www.alfastar.com.pl/egipt,kraj/kurort,marsa+el+alam/hotel,triton+sea+beach+resort+%28dawniej+holiday+beach%29

Bardziej szczegółowo

KOLONIA LETNIA 2015 W ŻERKOWIE. 15 lipiec 28 lipiec 2015

KOLONIA LETNIA 2015 W ŻERKOWIE. 15 lipiec 28 lipiec 2015 KOLONIA LETNIA 2015 W ŻERKOWIE 15 lipiec 28 lipiec 2015 DZIEŃ 1 15.07.2015 PRZYJAZD DO ŻERKOWA I ORGANIZOWANIE SIĘ 1. Przejazd z miejsca zbiórki do Żerkowa 2. W Żerkowie: podział dzieci na grupy; zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

KOLONIA LETNIA 2015 W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM. 29 czerwiec 12 lipiec 2015

KOLONIA LETNIA 2015 W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM. 29 czerwiec 12 lipiec 2015 KOLONIA LETNIA 2015 W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM 29 czerwiec 12 lipiec 2015 DZIEŃ 1 29.06.2015 PRZYJAZD DO KROŚCIENKA I ORGANIZOWANIE SIĘ 1. Przejazd z miejsca zbiórki do Krościenka n. D; 2. W Krościenku:

Bardziej szczegółowo

KONFERENCYJNE e-mail: zajazd@zajazdpiastowski.pl

KONFERENCYJNE e-mail: zajazd@zajazdpiastowski.pl 20 A NI ZE DC IA ŚW DO t la *** Hotel *** Zajazd Piastowski KONFERENCJE w Kazimierzu Dolnym ZAPLECZE KONFERENCYJNE 6 SAL KONFERENCYJNYCH *** SALA A B C D E HALA NAMIOTOWA powierzchnia 296 m2 160 m2 34

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie działań o charakterze środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu Równe szanse.

Rozeznanie cenowe na zorganizowanie działań o charakterze środowiskowym dla beneficjentów ostatecznych projektu Równe szanse. Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pabianice, dnia 25.04.2014 r. Pomocy Rodzinie w Pabianicach ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Akcja Lato 2015 harmonogram

Akcja Lato 2015 harmonogram Akcja Lato 2015 harmonogram Półkolonie 3 turnusy (zajęcia od godziny 7.30-16.30) Zajęcia bezpłatne na obiektach POSiR Turnieje piłki nożnej Turnieje siatkówki plażowej Spływy kajakowe Jednodniowe wycieczki

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY - obóz młodzieżowy

WŁOCHY - obóz młodzieżowy WŁOCHY - obóz młodzieżowy Miejsce: Włochy Oferta: Lato 2015 Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 880 zł + 240 Euro/os. PLN Długość: 11 Nazwa hotelu: HOTEL ARON *** Typ dojazdu: Autokar Wyżywienie:

Bardziej szczegółowo

ZIELONA SZKOŁA - REWAL

ZIELONA SZKOŁA - REWAL www.greentravel.com.pl Biuro Turystyczne Green Travel S.C. Małgorzata Majewska tel. 501 596 667 Ul. Harcerska 2a lok. 47 Wioleta Kwapisz tel. 517 126 121 44-335 Jastrzębie Zdrój e-mail: biuro@greentravel.com.pl

Bardziej szczegółowo

BIWAK W HOTELU GOŁUŃ 2 DNI

BIWAK W HOTELU GOŁUŃ 2 DNI BIWAK W HOTELU GOŁUŃ 2 DNI indoor / outdoor 170 zł 14 100 osób 2 dni MIEJSCE hotel Gołuń www.hotel-golun.com.pl Hotel Gołuń położony jest na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, wśród lasów, bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Wakacje z ks. Bosko 2015

Wakacje z ks. Bosko 2015 Wakacje z ks. Bosko 2015 RELAKSIK ŚRÓDZIEMNOMORSKI W HISZPANII Termin: 01.07 13.07.2015 r. Kolonie Letnie - uczestnicy: 7-13 lat SZALONA ZABAWA W ZNANYM KURORCIE Termin: 01.07 13.07.2015 r. Obóz młodzieżowy

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA HOTEL DUBRAVKA *** nasza propozycja na Lato 2016

CHORWACJA HOTEL DUBRAVKA *** nasza propozycja na Lato 2016 CHORWACJA HOTEL DUBRAVKA *** nasza propozycja na Lato 2016 Hotel Dubravka *** Hotel Dubravka *** Atuty oferty Atrakcyjna oferta cenowa hotelu. Położony tuż przy złocistej plaży z długim wybrzeżem oraz

Bardziej szczegółowo

JAROSŁAWIEC NAD MORZEM

JAROSŁAWIEC NAD MORZEM JAROSŁAWIEC NAD MORZEM JAROSŁAWIEC SŁOŃCE, MORZE I PRZYGODA! INFORMACJE OGÓLNE: Jarosławiec leży nad Morzem Bałtyckim, 11 km na północ od drogi łączącej Darłowo z Ustką. Położony jest w sosnowych lasach

Bardziej szczegółowo

DLA DZIECI W WIEKU 10-18 LAT

DLA DZIECI W WIEKU 10-18 LAT PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE 10 546 Olsztyn, ul. Kajki 7/19, tel. +48 89 / 527 20 04, +48 89 / 527 71 68, +48 89 / 527 23 28, e-mail: glob11@wp.pl, www.globolsztyn.pl DLA DZIECI W WIEKU 10-18 LAT DZIEWCZĘTA

Bardziej szczegółowo

W krainie Liczyrzepy. Wielkość grupy i cena. Dolny Śląsk osoby 737 zł

W krainie Liczyrzepy. Wielkość grupy i cena. Dolny Śląsk osoby 737 zł W krainie Liczyrzepy Dolny Śląsk Kraj: Polska Miejscowość: Brak danych Transport: Autokar Data ważności: 2017-06-30 Nr katalogowy: Wyc/2016 Wielkość grupy i cena 20-24 osoby 737 zł 25-29 osób 699 zł 30-34

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Chorwacja \ Środkowa Dalmacja \ VODICE Oferta: CHORWACJA VODICE apartamenty Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 01.07.2016-10.07.2016 7 dni Autokar od 989,11 zł / os 01.07.2016-17.07.2016 14 dni

Bardziej szczegółowo

Zakwaterowanie. Pokoje Do dyspozycji młodzieży oddajemy pokoje 2, 3 oraz 4 osobowe. wszystkie pokoje wyposażone są w pełny węzeł sanitarny

Zakwaterowanie. Pokoje Do dyspozycji młodzieży oddajemy pokoje 2, 3 oraz 4 osobowe. wszystkie pokoje wyposażone są w pełny węzeł sanitarny Zakwaterowanie Dom Wczasowy Kolejarz Ośrodek położony jest w przepięknych rejonach Beskidu Sądeckiego, w uzdrowiskowej części Muszyny, pośród gór i lasów. Położenie ośrodka z dala od dużych miejscowości

Bardziej szczegółowo

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe

OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe OFERTA Centrum Turystyczno - Sportowe Najczęściej i najchętniej wybierany ośrodek przez młodych sportowców. Wielokrotny organizator imprez rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej. Za sprawa posiadanej bazy

Bardziej szczegółowo

COSTA BRAVA LLORET DE MAR HOTEL CLIPPER 2* OBÓZ MŁODZIEŻOWY 13-18 LAT

COSTA BRAVA LLORET DE MAR HOTEL CLIPPER 2* OBÓZ MŁODZIEŻOWY 13-18 LAT COSTA BRAVA LLORET DE MAR HOTEL CLIPPER 2* OBÓZ MŁODZIEŻOWY 13-18 LAT W programie: zwiedzanie Paryża, pobyt w Lloret de Mar, zwiedzanie Barcelony, La Siesta, Water World, dyskoteki, Marineland, rejs statkiem

Bardziej szczegółowo

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo /

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / Kategoria *** Region Wyspa Brac/Dalmacja/Chorwacja Atuty bezpośrednio przy morzu, animacje,

Bardziej szczegółowo

ZIELONE SZKOŁY 2013 CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU BOREK

ZIELONE SZKOŁY 2013 CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU BOREK ZIELONE SZKOŁY 2013 CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU BOREK Doskonałe zaplecze i ciekawy program, który dostarczy uczestnikom wielu niezapomnianych wrażeń. Oferta zielonych szkół przygotowana została z myślą

Bardziej szczegółowo

Wakacje w sąsiedztwie plan dnia:

Wakacje w sąsiedztwie plan dnia: Wakacje w sąsiedztwie plan dnia: 21 lipca 2012 rok (sobota) dzień integracyjny 11.00-12.00 przyjazd uczestników 12.00-12.30 Spotkanie organizacyjne; zapoznanie z przepisami BHP; przedstawienie uczestników,

Bardziej szczegółowo

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe Hotel Brioni 2* Pula Hotel położony jest blisko morza. Oferuje 222 pokoje od strony morza, parku lub parkingu. Do dyspozycji gości: room service,

Bardziej szczegółowo

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna.

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna. Wczasy na Malcie, Hotel Mellieha Bay****, All Inclusive Symbol oferty: 672/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Mellieha Samolot

Bardziej szczegółowo

TERMINY: maj, czerwiec, wrzesień

TERMINY: maj, czerwiec, wrzesień MAZURY - TYSIĄC MOŻLIWOŚCI DLA AKTYWNYCH!! 4 dni Zapraszamy Was do krainy tysiąca jezior, gdzie na tle dziewiczej przyrody znajdziemy mnóstwo zabytków i atrakcji. Mazury to przede wszystkim piękne krajobrazy,

Bardziej szczegółowo

Z+W Studio Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska

Z+W Studio Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska 801 003 104 biuro@oskar.com.pl Z+W Studio Chorwacja / Dalmacja Południowa / Makarska Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Wybierz skąd wyjedziesz Osoby: 2 - dorośli 0 - dzieci Noclegi: 9 Dzień wyjazdu

Bardziej szczegółowo

adres: 32-566 Alwernia ul. Zięby 1, tel: +48 504 384 224;

adres: 32-566 Alwernia ul. Zięby 1, tel: +48 504 384 224; 14.08. 1 dzień podróż ( ok 900km) wyjazd (ok 4-5 rano) przyjazd do Zagrzebia zwiedzanie z przewodnikiem (ok 3 godziny) Kolacja (ok 18:00) nocleg w hotelu w okolicach Zagrzebia Dzień 2 Śniadanie w Zagrzebiu

Bardziej szczegółowo

Hotel BACOLI Grecja / Epirus / Parga

Hotel BACOLI Grecja / Epirus / Parga 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel BACOLI Grecja / Epirus / Parga Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta First Minute cena

Bardziej szczegółowo

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec

FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec FERIE W BUŁGARII Hotel ****, miejscowość Borovec OBÓZ MŁODZIEŻOWY Borovec to dziś nowoczesny kurort, który stał się w ostatnich latach niezwykle popularnym kierunkiem turystycznym związanym ze sportami

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MŁODEGO AGENTA zostań super agentem! Ośrodek Kolonijny KULKA

AKADEMIA MŁODEGO AGENTA zostań super agentem! Ośrodek Kolonijny KULKA AKADEMIA MŁODEGO AGENTA zostań super agentem! Ośrodek Kolonijny KULKA Polska Warmia i Mazury Kulka Wiek: od 10 do 15 lat Obozy i Kolonie Letnie 2014 Obozy Aktywne, Obozy Quadowe, Obozy Survivalowe i Szkoły

Bardziej szczegółowo

Gdzie jedziemy Jarosławiec Gdzie mieszkamy

Gdzie jedziemy Jarosławiec Gdzie mieszkamy Gdzie jedziemy Jarosławiec miejscowośd położona na północy Polski między Darłowem a Ustką w samym sercu środkowego wybrzeża, jest uroczą wioską rybacką otoczoną pięknymi lasami i dwoma dużymi jeziorami.

Bardziej szczegółowo

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Symbol oferty: 1402/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Inne Lloret De

Bardziej szczegółowo

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive Kuba są miejsca, które warto zobaczyć! Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive 1. Ilość nocy/dni: 14 nocy/ 15 dni 2. Trasa: wg programu 3. Miejsce rozpoczęcia programu: Hawana 4. Miejsce zakończenia programu:

Bardziej szczegółowo

ZIMOWY OBÓZ PIŁKARSKI KS BŁONIANKA KIELCE 2015

ZIMOWY OBÓZ PIŁKARSKI KS BŁONIANKA KIELCE 2015 ZIMOWY OBÓZ PIŁKARSKI KS BŁONIANKA KIELCE 2015 Termin: 17.01.2015 24.01.2015 (U-13, U-12, U-11, U10) Miejsce: Kielce. Stolica województwa świętokrzyskiego położona w Górach Świętokrzyskich nad rzeką Silnicą,

Bardziej szczegółowo

1 DZIEŃ Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

1 DZIEŃ Zbiórka uczestników i wyjazd z kraju według rozkładu. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. Sylwester Praga Karlowe Wary 29.12-01.01.2017 Kraj: Czechy-Austria-Węgry Miejscowość: Praga Transport: Autokar Data ważności: 2016-12-29 Nr katalogowy: Syl/2017 Termin i cena 29.12-01.01.2017 639 zł 1

Bardziej szczegółowo

NOWĘCIN k. ŁEBY - OBÓZ KONNY.Obóz sportowo-szkoleniowy lub jeździeckie ABC (11-18 lat)

NOWĘCIN k. ŁEBY - OBÓZ KONNY.Obóz sportowo-szkoleniowy lub jeździeckie ABC (11-18 lat) NOWĘCIN k. ŁEBY - OBÓZ KONNY.Obóz sportowo-szkoleniowy lub jeździeckie ABC (11-18 lat) Symbol oferty: 144/18337 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA

WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA WCZASY ZAGRANICZNE BUŁGARIA SŁONECZNY BRZEG : Słoneczny Brzeg to najbardziej znana miejscowość wypoczynkowa wybrzeża Morza Czarnego. Najpiękniejsza część wybrzeża posiadająca przepiękną piaszczystą plażę,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ znak sprawy GOPS.SAIK.231.81.2013 Przedmiotem zamówienia jest : zadanie 1 przedmiotu zamówienia: Zapewnienie bazy dydaktycznej, zakwaterowania, wyżywienia

Bardziej szczegółowo

Plan kolonii letniej w Stegnie zawiera elementy stałe tworzące ramowy rozkład dnia. ROZKŁAD DNIA

Plan kolonii letniej w Stegnie zawiera elementy stałe tworzące ramowy rozkład dnia. ROZKŁAD DNIA Plan kolonii letniej w Stegnie zawiera elementy stałe tworzące ramowy rozkład dnia. ROZKŁAD DNIA 8 00- Pobudka 8 00 8 30 Poranna toaleta, gimnastyka 8 30 9 00 Przygotowanie do śniadania, sprzątanie pokojów.

Bardziej szczegółowo

Zamki Bawarii. Terminy i cena. 6 dni zł

Zamki Bawarii. Terminy i cena. 6 dni zł Zamki Bawarii 6 dni Kraj: Niemcy Miejscowość: Brak danych Transport: Autokar Data ważności: 2017-09-05 Nr katalogowy: Wyc/2017 PBPO DZIEŃ 1: Wyjazd z Polski według rozkładu. Przejazd na nocleg w okolicy

Bardziej szczegółowo

KOLONIE LETNIE W BIAŁYM DUNAJCU ZORGANIZOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W ELBLĄGU

KOLONIE LETNIE W BIAŁYM DUNAJCU ZORGANIZOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W ELBLĄGU KOLONIE LETNIE W BIAŁYM DUNAJCU ZORGANIZOWANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W ELBLĄGU Termin kolonii: 29 czerwca ( niedziela)- 12 lipca ( sobota) 2014 Uczestnicy kolonii: uczniowie klas

Bardziej szczegółowo

OBÓZ TURYSTYKI AKTYWNEJ KAJAKOWY /kajakowo pieszo - rowerowy/ 01.07.2014-05.07.2014.

OBÓZ TURYSTYKI AKTYWNEJ KAJAKOWY /kajakowo pieszo - rowerowy/ 01.07.2014-05.07.2014. OBÓZ TURYSTYKI AKTYWNEJ KAJAKOWY /kajakowo pieszo - rowerowy/ 01.07.2014-05.07.2014. ROZPOCZĘCIE OBOZU Zdjęcie: panorama Ślemienia TERMIN : 01.07.2014 (wtorek) godzina 9:00 MIEJSCE : Schronisko Młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

SMOŁDZIŃSKIM LESIE NAD BAŁTYKIEM

SMOŁDZIŃSKIM LESIE NAD BAŁTYKIEM WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH zaprasza dzieci i młodzież do udziału w letnich obozach wypoczynkowych w SMOŁDZIŃSKIM LESIE NAD BAŁTYKIEM Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Grecja 2016 dla Seniorów! - teren Riviery Olimpijskiej. Specjalizujemy się w wyjazdach do Grecji - stąd też nasza strona to www.tylkogrecja.com; Zapraszamy także na facebooka: www.facebook.com/szavel-travel-wojciech-szawel

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli Solidarność oraz Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Region Mazowsze

Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli Solidarność oraz Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Region Mazowsze Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli Solidarność oraz Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Region Mazowsze Z A P R A S Z A J Ą dzieci członków Związku oraz dzieci rodziców niezrzeszonych

Bardziej szczegółowo

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i żeglarstwo Ilość dni: 5 lub 7 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Jeżeli uwielbiasz żeglować, bądź chcesz się tego nauczyć to

Bardziej szczegółowo

Górskim Szlakiem bez komórki i laptopa

Górskim Szlakiem bez komórki i laptopa Beskid Żywiecki Górskim Szlakiem bez komórki i laptopa Dzień 1: Zbiórka uczestników i wyjazd we wczesnych godzinach porannych. Wizyta w Żywcu, jednym z najbardziej znanych miast regionu, zwiedzanie miasta,

Bardziej szczegółowo

Zapraszają na. Obóz odbędzie się w dniach: r. (45 osób) r. (45 osób)

Zapraszają na. Obóz odbędzie się w dniach: r. (45 osób) r. (45 osób) Akademia Piłkarska Champions oraz Ośrodek Wczasowo-Rekreacyjny JAZ Zapraszają na Letni obóz w Węgierskiej Górce 2016 Obóz odbędzie się w dniach: 23.07.- 30.07.2016 r. (45 osób) 13.08.-20.08.2016 r. (45

Bardziej szczegółowo

TERMINY: 7 DNI PROPONUJEMY OBOZY: 14 DNI WINDSURFINGOWY ŻEGLARSKI PŁYWACKI PIŁKARSKI SURVIVALOWY ZUMBA

TERMINY: 7 DNI PROPONUJEMY OBOZY: 14 DNI WINDSURFINGOWY ŻEGLARSKI PŁYWACKI PIŁKARSKI SURVIVALOWY ZUMBA TERMINY: PROPONUJEMY OBOZY: WINDSURFINGOWY ŻEGLARSKI PŁYWACKI PIŁKARSKI SURVIVALOWY ZUMBA 7 DNI I termin: 12 VII-19 VII II termin: 19 VII-26 VII 14 DNI 12 VII-26 VII IMPREZY OBOZOWE: Igrzyska Extreme Ognisko

Bardziej szczegółowo

WCZASY RODZINNE!!! JAK WCZASY, TO TYLKO Z FRAJDĄ!!!

WCZASY RODZINNE!!! JAK WCZASY, TO TYLKO Z FRAJDĄ!!! WCZASY RODZINNE!!! Dla wszystkich miłośników sportów zimowych, dla rodzin którym marzą się dni czynnego wypoczynku, region narciarski Villach okaże się idealnym miejscem. W sezonie zimowym 2016 czekać

Bardziej szczegółowo

Grecja, Riwiera Olimpijska, Olimpic Beach, Turcja Europejska / Istambuł

Grecja, Riwiera Olimpijska, Olimpic Beach, Turcja Europejska / Istambuł GRECJA RIWIERA + TURCJA 12 dni Pragniemy Państwu zaproponować naszą nową ofertę: wczasy z pobytem na plażach Morza Egejskiego wraz z wycieczką do Turcji/Istambuł Grecja, Riwiera Olimpijska,, Turcja Europejska

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: A/ Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego 3 dniowego w województwie wielkopolskim 1. Liczba uczestników 85 osób: 63 BO niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

GRECJA!!! - KOLONIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WCZASY DLA RODZICÓW 12 dni - cena tylko 1 650 zł!!!

GRECJA!!! - KOLONIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WCZASY DLA RODZICÓW 12 dni - cena tylko 1 650 zł!!! GRECJA!!! - KOLONIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WCZASY DLA RODZICÓW 12 dni - cena tylko 1 650 zł!!! Związek Młodzież Wiejskiej wspólnie z Biurem Podróży,,Lech serdecznie zaprasza na kolonię letnią w Grecji.

Bardziej szczegółowo

Francja / Les 2 Alpes / Les Deux Alpes / La Cime de Lans /

Francja / Les 2 Alpes / Les Deux Alpes / La Cime de Lans / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Francja / Les 2 Alpes / Les Deux Alpes / La Cime de Lans / Kategoria brak Region Les 2 Alpes/Isere/Francja Atuty Free Ski cały sezon, blisko wyciągów, strefa

Bardziej szczegółowo

od 679 zł os. / 8 dni Sianożęty 2015 10 km od Kołobrzegu

od 679 zł os. / 8 dni Sianożęty 2015 10 km od Kołobrzegu od 679 zł os. / 8 dni Sianożęty 2015 10 km od Kołobrzegu Dla naszych Gości, ceniących relaks i komfort, przygotowaliśmy nowe 3-pokojowe apartamenty (43 m2) z łazienką i tarasem. W każdym znajduje się pokój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NA OBOZIE LETNIM Z ELEMENTAMI SPORTU I TURYSTYKI. 01 lipiec 14 lipiec 2011 AUGUSTÓW WIEK UCZESTNIKÓW 8-16 LAT

PROGRAM PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NA OBOZIE LETNIM Z ELEMENTAMI SPORTU I TURYSTYKI. 01 lipiec 14 lipiec 2011 AUGUSTÓW WIEK UCZESTNIKÓW 8-16 LAT Stowarzyszenie Apetyt na Aktywność 02-764 Warszawa ul. Iberyjska 4 lok. 4 tel. 601 736 573,501 134 490, 22 550 57 28 apetytnaaktywnosc@gmail.com PROGRAM PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NA OBOZIE LETNIM Z ELEMENTAMI

Bardziej szczegółowo

Zielona Szkoła. Straduń "'? 25.05.-28.05.2010.

Zielona Szkoła. Straduń '? 25.05.-28.05.2010. Zielona Szkoła Straduń "'? 25.05.-28.05.2010. Dzień I 9:00 - wyjazd wycieczki ze szkoły 11:00 - przyjazd do Smolarni - spotkanie z leśniczym i spacer ścieżką dydaktyczną po terenie Rezerwatu w Smolarni

Bardziej szczegółowo

Czeskie morze surfing & wypoczynek

Czeskie morze surfing & wypoczynek Czeskie morze surfing & wypoczynek Termin. 23 do 25 lipiec 2010r Zapraszamy Paostwa na 3 dniową imprezę wypoczynkowo windsurfingową ze szkoleniem i możliwością pełnego korzystania ze sprzętu i surf bazy.

Bardziej szczegółowo

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 .Hotele na Costa BRAVA. WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 Hotel MONTEMAR MARITIM Hotel LUNA CLUB WIOSNA 2012 JESIEŃ 2012 Hotel SIRIUS Hotel AUGUSTA CLUB HOTEL MONTEMAR MARITIM * * * * Hotel położony

Bardziej szczegółowo