SPIS TREŚCI: Rok założenia ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI: Rok założenia 1991. 2 ESKAPADA, Słupsk, tel. 598420216, fax 598426657, www.eskapada.pl"

Transkrypt

1 LATO 2013

2 SPIS TREŚCI: MORZE Międzyzdroje - Stilo 3 Mrzeżyno - Piramida 4 Łeba - Słoneczko 5 Jastrzębia Góra - Vis 6 MAZURY Pisz Camp Pisz 7 Kulka 8-9 GÓRY KLUSZKOWCE - U Benedykta 10 TRESNA - Odys 11 DUSZNIKI - Green Rest 12 KARPACZ - Stropnica 13 AKADEMIA MŁODEGO PILOTA Dęblin 14 ZAGRANICA WĘGRY 15 CHORWACJA 16 BUŁGARIA 17 GRECJA 18 WŁOCHY 19 FRANCJA 20 HISZPANIA - 10 dni 21 HISZPANIA - 9 dni 22 TURCJA 23 URLOPLANDIA Rok założenia 1991 Biuro Podróży Eskapada Słupsk, ul. Jedności Narodowej 2, tel./fax , tel OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ZASADY OGÓLNE Organizatorem imprez turystycznych zawartych w katalogu - organizatorem turystyki (w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych z dnia z późniejszymi zmianami) jest BIURO PODRÓŻY ESKAPADA. Dane organizatora: BIURO PODRÓŻY ESKAPADA z siedzibą w Słupsku, ul. Jedności Narodowej 2, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 24894, zezwolenie na działalność turystyczną Nr 248 wydane przez Wojewodę Pomorskiego, numer REGON , numer NIP ZAWARCIE UMOWY Zawarcie umowy udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez.b.p. Eskapada następuje po: a) zapoznaniu się z ofertą umieszczoną w aktualnym katalogu, niniejszymi warunkami uczestnictwa, które to, są integralną częścią umowy z klientem oraz informacjami dodatkowymi, dotyczącymi określonej oferty turystycznej b) złożeniu w B.P. Eskapada podpisanej UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG TURYSTYCZNYCH. Umowę każdy uczestnik podpisuje osobiście, a za osobę niepełnoletnią rodzice lub jej prawny opiekun. Umowę o Świadczeniu Usług Turystycznych zawrzeć może wyłącznie osoba prawna lub fizyczna, która posiada pełną zdolność do takich czynności. Zamówienie zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione, które zawierają umowę na rzecz zgłaszanych osób i są odpowiedzialne za informowanie pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących oferty c) Wpłacie zaliczki w wysokości 30% ceny imprezy. Wpłata pozostałej części ceny imprezy winna być dokonana w podanym przez B.P. Eskapada terminie d) Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia pełnych danych i ewentualnej dokumentacji wymaganych do realizacji imprezy ZAPŁATA ZA UCZESTNICTWO W IMPREZIE Po otrzymaniu potwierdzenia imprezy turystycznej, należy w dniu podpisania druku Umowy o Świadczeniu Usług Turystycznych wpłacić zaliczkę w wysokości 30% ceny imprezy. Dopłata do 100% powinna nastąpić na minimum 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Jeżeli zgłoszenie następuje na mniej niż 15 dni przed rozpoczęciem imprezy Klient wpłaca od razu 100%. Wpłata może nastąpić u agenta, organizatora lub bezpośrednio na rachunek bankowy. REZYGNACJA Z IMPREZY 1. W przypadku rezygnacji z imprezy uczestnik powinien natychmiast powiadomić pisemnie o tym fakcie B. P. Eskapada. 2. Uczestnik ponosi koszty rezygnacji poniesione przez B.P. Eskapada w związku z rezygnacją uczestnika. 3. Uczestnik może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa powyżej jest skuteczne wobec B.P Eskapada, jeżeli uczestnik zawiadomi go o tym nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez B.P Eskapada w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. REALIZACJA IMPREZY 1.B.P. Eskapada jest odpowiedzialne za przebieg imprezy zgodnie z ofertą oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy stanem faktycznym, a ofertą uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie przedstawiciela B.P. Eskapada (lub jego kontrahenta) w celu umożliwienia niezwłocznego naprawienia wady. 2. Gdy po zawarciu umowy nastąpią nieprzewidziane wcześniej odstępstwa lub zmiany w stosunku do informacji zawartych w umowie, uczestnik zostanie o nich powiadomiony przed rozpoczęciem podróży. Jeśli zmianie ulegną istotne warunki umowy (tzn.: zakres i standard oferowanych świadczeń) uczestnik powinien niezwłocznie poinformować organizatora, czy: przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń. 3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec B.P Eskapada za wyrządzone szkody podczas podróży i pobytu. 4. Jeśli wykonanie usług stanowiących istotną część programu jest niemożliwe, B.P. Eskapada zobowiązana jest, bez obciążania uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze, możliwe do zrealizowania w ramach danej imprezy. Uczestnik może nie wyrazić zgody na wykonanie świadczeń zastępczych i odstąpić od umowy. 5. Uczestnik ma prawo do świadczeń organizatora wykupionych zgodnie z Umową o Świadczenie Usług Turystycznych. 6. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania aktualnych dokumentów podróżnych. ODWOŁANIE IMPREZY/ ZMIANA CENY B.P. Eskapada zastrzega sobie prawo do: a) odwołania imprez z przyczyn od siebie niezależnych (działanie lub zaniechanie osób trzecich, nie uczestniczących w umowie, jeśli działań tych nie można było przewidzieć, siła wyższa, brak wymaganego minimum uczestników) bez ponoszenia dodatkowych kosztów własnych. Odwołanie z powodu braku wymaganego minimum uczestników (co najmniej 50% planowanej liczby uczestników wskazanej w umowie) może nastąpić jednak nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. W przypadku odwołania imprezy uczestnik ma prawo według własnego wyboru do:natychmiastowego otrzymania w całości wniesionych wcześniej wpłat,uczestnictwa w imprezie zastępczej o tym samym standardzie, b) podwyższenia ceny imprezy w przypadku znacznego wzrostu kursu walut, kosztów transportu, opłat urzędowych lub podatków. Wzrost cen będzie skuteczny w stosunku do uczestnika wyłącznie po doręczeniu mu pisemnego zawiadomienia co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. UBEZPIECZENIE B. P. Eskapada ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą. W trakcie trwania imprezy B. P. Eskapada jest zobowiązane pomóc Uczestnikowi w realizacji świadczeń wynikających z ubezpieczenia. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Uczestnika w towarzystwie ubezpieczeniowym. REKLAMACJA Wszelkie reklamacje w sprawie usług winny być wniesione indywidualnie, po powrocie do kraju, nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia imprezy. Na prawidłowo zgłoszone reklamacje B.P. Eskapada udzieli odpowiedzi w ciągu 21 dni od ich otrzymania, a w sprawach wymagających wyjaśnienia poza granicami kraju w ciągu 30 dni. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych zapisami Umowy i Ogólnymi warunkami uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy wydział cywilny sądu powszechnego. 2 ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

3 MIĘDZYZDROJE - PERŁA BAŁTYKU 1495 zł Słyną z pięknej i szerokiej plaży z wysokim nadmorskim klifem. Ich wizytówką jest imponujące molo o długości 395 metrów, Gabinet Figur Woskowych i słynna na całą Polskę Aleja Gwiazd. Międzyzdroje są kurortem modnym, chętnie odwiedzanym przez turystów... w ośrodku wypoczynkowym Stilo, położonym ok. 50 m od morza, 2.5 ha ogrodzony teren, pokoje 2, 3 os. i typu studio: (2+2) i (2+3) z łazienkami ZAPLECZE: jadalnia, kawiarnia, boisko sportowe, plac zabaw, stoły do tenisa, wypożyczalnia rowerów, sklep spożywczy CO ZWIEDZAMY I JAK SIĘ BAWIMY: wycieczki: AHLBECK pobyt w Termach Bałtyckich, ze słynną Jodosolanką z Heringsdorfu. Czeka tu na nas Świat kąpieli - kompleks nowoczesnych, wielofunkcyjnych basenów z wodą termalną o temperaturze od 30 C do 34 C, grota wodna z dwiema ślizgawkami, ciepły brodzik, mini dżungla ze ślizgawką i wodospadem WOLIŃSKI PARK NARODOWY - gdzie zobaczymy nie tylko zwierzęta żyjące w lasach Parku, ale też dużą kolekcję motyli i żyjące obok muzeum 2 orły bieliki. Potem przejdziemy do rezerwatu żubrów, gdzie spotkamy się oko w oko z tymi największymi zwierzętami w Europie. Będziemy podziwiać Jezioro Turkusowe w Wapnicy. Jego turkusowa barwa pochodzi od złóż kredy i jest zatopioną kopalnią tego surowca zwiedzimy MUZEUM KAMIENI w Kamieniu Pomorskim, gdzie możemy zobaczyć ciekawe minerały i skamieniałości, a także eksponaty pochodzące z kosmosu. Jednym z najciekawszych jest gniazdo jaj dinozaura kaczodziobego, fragmenty skamieniałych kości prehistorycznych zwierząt, w tym kompletny szkielet dinozaura Deinonychusa, a także meteoryt Gibeon. W muzeum wyświetlany jest na bieżąco film pokazujący życie olbrzymich prehistorycznych gadów WOLIN WIOSKA WIKINGÓW rekonstrukcje zabudowań mieszkalnych i rzemieślniczych z okresu wczesnego średniowiecza od IX do XI wieku. Tutaj zobaczymy jak wyglądało życie codzienne dawnych ludzi. Wszystkie eksponaty i całe wyposażenie można nie tylko oglądać, ale także dotykać, samodzielnie wypróbować działanie różnych narzędzi, czy siadać na historycznych krzesłach, położyć się na łóżku, czyli po prostu na chwilę przenieść się w czasy dawnych Słowian i Wikingów MUZEUM FIGUR WOSKOWYCH w Międzyzdrojach (spotkanie z Harrym Potterem, Jackiem Sparrowem, Shrekiem, Fioną, Barbi, Guliwerem) ALEJA GWIAZD w Międzyzdrojach 100-metrowa aleja z mosiężnymi płytami z odciskami dłoni wybitnych twórców sztuki i filmu I II zł III cena zawiera: noclegi, wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika, realizację programu, ubezpieczenie od nw, VAT Wyjazdy PKP rezerwacja przedziałów *Kraków** *Wrocław** *Katowice** Ostrów Wielkopolski** *Kędzierzyn Koźle** Poznań** *Opole** * wyjazd dzień wcześniej ** powrót dzień później dopłata za przejazd 195zł. w programie także: gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), zabawy integracyjne, baloniada, konkursy, kąpiele w morzu, ogniska z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki Wycieczki fakultatywne - realizowane przy min. 40 uczestnikach HANSA - PARK - całodniowa wycieczka autokarowa do nadmorskiego parku rozrywki w Niemczech 11 imprez tematycznych, różnorodne atrakcje przejażdżkowe i wiele widowisk i zabaw 280zł. OZEANEUM - całodniowa wycieczka do Straslundu - fascynująca podwodna podróż przez zimne morza północne: poczynając od basenu portowego w Stralsundzie, przez Morze Północne i Cieśniny Duńskie aż po otwarty Atlantyk i Morze Arktyczne 160zł. ESKAPADA, Słupsk, tel , fax , 3

4 MRZEŻYNO - PIRACKA PRZYGODA kolonie 7-13 lat, obóz młodzieżowy lat 1499 zł Nadmorska miejscowość wypoczynkowa położona na zachodnim wybrzeżu Bałtyku, niedaleko Kołobrzegu. W Mrzeżynie znajduje się port żeglarski i przystań rybacka z chatami z XVIII i XIX wieku. Zawartość jodu w tej okolicy jest najwyższa w warunkach klimatu morskiego na kontynencie europejskim kompleks kolonijny PIRAMIDA, położony na 1,5 hektarowej ogrodzonej działce, 200m od morza. Budynek 3-piętrowy z windą, w pokojach 2, 3 i 4-os. z łazienkami ZAPLECZE: jadalnia, stołówka, kawiarnia, sala dyskotekowa, sale do gier, sala gimnastyczna, biblioteka, gabinety rehabilitacyjne. Na terenie ośrodka basen kąpielowy odkryty z podgrzewaną wodą, boiska sportowe do siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego, piłki nożnej, stoły do tenisa stołowego PROGRAM: całodniowa wycieczka do KOŁOBRZEGU udział w PIRACKIEJ PRZYGODZIE - program oparty na starych, żeglarskich zabawach i konkursach oprawiony muzyką folkową i szantami. Program: walka na bomie, ławeczka bosmańska, konkurs na najlepszego cieślę okrętowego, taniec z odbijaczem, konkurs gastronomiczny, konkurs muzyczny, konkurs zręcznościowy, konkurs Ogniem i Mieczem, nauka szanty, tańce folkowe, cumowanie statku, wyścigi w szalupach. Czas trwania imprezy: ok. 2 godzin REJS STATKIEM po morzu w programie także: plażowanie i kąpiele pod okiem ratownika, kąpiele w basenie ośrodka, wycieczki rowerowe po okolicy, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, gry, konkursy, zabawy, turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, ping-pong, piłka nożna, piłka plażowa, badminton, OLIMPIADA KOLONIJNA MRZEŻYNO 2013, nauka podstawowych kroków tanecznych, konkurs fryzur i makijażu, pokaz mody, wybory Miss i Mistera, konkurs Rzeźby w Piasku, Neptunalia chrzest kolonijny, śluby kolonijne, konkursy plastyczne i muzyczne, nocny bieg na orientację, rajd i spacery, wręczanie dyplomów i nagród I II zł III cena zawiera: transport autokarem, 13 noclegów w pokojach z łazienkami, wyżywienie 4 posiłki dziennie (śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje), prowiant na drogę powrotną, opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej, całodobową opiekę medyczną (lekarz i pielęgniarka), ubezpieczenie NNW, realizację programu wraz z biletami wstępu wyjazdy z miejscowości + dopłata za przejazd Częstochowa+70zł Dębica+90zł Jędrzejów+20zł Katowice+60zł Kielce 0zł Kraków+60zł Lublin+100zł Łódź 0zł Opole+100zł Piotrków Tryb. 0zł Radom+60zł Rzeszów+100zł Skarżysko-Kamienna+20zł Tarnobrzeg+60zł Tarnów+70zł Wrocław+100zł Warszawa+60zł połączenia antenowe mogą być realizowane różnymi środkami transportu: busem, autokarem klasy turystycznej 4 ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

5 ŁEBA - TU PRZYJECHAĆ TRZEBA... kolonie 8-12 lat, obóz młodzieżowy lat 1499 zł Jedna z większych i najbardziej znanych miejscowości wypoczynkowych w Polsce. Posiada wspaniały mikroklimat, szerokie plaże, bliskość Słowińskiego Parku Narodowego gdzie można obejrzeć słynne ruchome wydmy. Jest idealnym miejscem do uprawiania sportów, szczególnie windsurfingu i jazdy konnej. Piękne okolice oraz szlaki rowerowe ośrodek kolonijny SŁONECZKO, położony blisko centrum, na ogrodzonym, dobrze zagospodarowanym i zielonym terenie, w odległości ok. 300m od plaży i ok. 150 m od trawiastego boiska do piłki nożnej. Pokoje 4 i 5 os. z łazienkami ZAPLECZE: jadalnia, świetlica ze sprzętem nagłaśniającym do organizacji dyskotek, imprez karaoke oraz projekcji filmów, salka gimnastyczna, 4 świetlice z TV, gabinet lekarski, izolatki, kawiarenka internetowa (14 komputerów), biblioteczka, stoły do tenisa, rowery o różnych wielkościach, 3 boiska plażowe (piłka nożna i siatkowa), 2 boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią z trawy syntetycznej (koszykówka, siatkówka, tenis, kometka), sklepik, plac zabaw z takimi atrakcjami jak: mrowisko oraz zestawy zabawowe; trampolina 4 stanowiskowa, 2 okrągłe stoły do grupowej gry w tenisa, piłkarzyki, zadaszony krąg ogniskowy PROGRAM wycieczka do SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO, wędrówka wydmami OLIMPIADA KOLONIJNA ŁEBA 2013 uczestnictwo w licznych imprezach organizowanych w Łebie w programie także: plażowanie i kąpiele pod okiem ratownika, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, konkursy, zabawy, Bal Przebierańców, turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, ping-pong, piłka nożna, piłka plażowa, badminton, turnieje grup w czteroboju kolonijnym, nauka podstawowych kroków tanecznych, KARAOKE, Neptunalia chrzest kolonijny, śluby kolonijne, konkursy plastyczne i muzyczne, nocny bieg na orientację, rajd i spacery I II zł III cena zawiera: transport autokarem, 13 noclegów w pokojach z łazienkami, wyżywienie 4 posiłki dziennie (śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje), prowiant na drogę powrotną, opieka doświadczonej kadry pedagogicznej, całodobowa opieka medyczna (lekarz i pielęgniarka), ubezpieczenie NNW, realizacja programu wraz z biletami wstępu wyjazdy z miejscowości + dopłata za przejazd Częstochowa+70zł Dębica+90zł Jędrzejów+20zł Katowice+60zł Kielce 0zł Kraków+60zł Lublin+100zł Łódź 0zł Opole+100zł Piotrków Tryb. 0zł Radom+60zł Rzeszów+100zł Skarżysko-Kamienna+20zł Tarnobrzeg+60zł Tarnów+70zł Wrocław+100zł Warszawa+60zł połączenia antenowe mogą być realizowane różnymi środkami transportu: busem, autokarem klasy turystycznej ESKAPADA, Słupsk, tel , fax , 5

6 JASTRZĘBIA GÓRA - NA KLIFOWYM WZGÓRZU kolonie 7-13 lat, obóz młodzieżowy lat 1499 zł Nadmorska miejscowość wypoczynkowa pięknie położona na wysokim, klifowym urwisku, otoczona Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym. Walory przyrodnicze miejscowości oraz mnóstwo innych atrakcji gwarantują udany wypoczynek. Bliska odległość od Trójmiasta oraz Mierzei Helskiej czy Łeby pozwala na realizację wielu wycieczek MIESZKAMY: Dom Wczasowy VIS, położony 300 m od linii brzegowej morza w pobliżu bezpiecznego dojścia do plaży, pokoje 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym ZAPLECZE: restauracja, kawiarnia z dyskoteką, sala gier sportowych, sala telewizyjna z TV, video, odtwarzacz CD, sala dyskotekowa ze sprzętem nagłaśniającym, boiska sportowe do piłki koszykowej i siatkowej, stoły do tenisa, bilard, piłkarzyki, rzutki, miejsce na ognisko, grill, bezpłatna wypożyczalnia sprzętu sportowego, ogólnodostępny telefon na kartę magnetyczną, plac zabaw PROGRAM: wycieczka autokarowa do Trójmiasta: GDAŃSK Stare Miasto, ratusz, Dwór Artusa, fontanna Neptuna, Żuraw, bazylika Mariacka, Złota Kamienica, Złota Brama, Brama Zielna, Panienka z okienka; SOPOT spacer po Molo, deptak Monte Cassino; GDYNIA port, Dar Pomorza, Akwarium, zwiedzanie Alei Gwiazd oraz Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie rejs statkiem po morzu OLIMPIADA KOLONIJNA Jastrzębia Góra 2013 I zł II cena zawiera: transport autokarem, 12 noclegów, wyżywienie: 4 posiłki dziennie (śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje), prowiant na drogę powrotną, opiekę doświadczonej kadry pedagogicznej, stałą opiekę medyczną (lekarz i pielęgniarka), opiekę ratownika w czasie kąpieli morskich, realizację programu KO, ubezpieczenie NNW wyjazdy z miejscowości + dopłata za przejazd Częstochowa+70zł Dębica+90zł Jędrzejów+20zł Katowice+60zł Kielce 0zł Kraków+60zł Lublin+100zł Łódź 0zł Opole+100zł Piotrków Tryb. 0zł Radom+60zł Rzeszów+100zł Skarżysko-Kamienna+20zł Tarnobrzeg+60zł Tarnów+70zł Wrocław+100zł Warszawa+60zł połączenia antenowe mogą być realizowane różnymi środkami transportu: busem, autokarem klasy turystycznej w programie także: plażowanie i kąpiele pod okiem ratownika, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wieczór integracyjny, dyskoteki, gry, konkursy, zabawy, Bal Przebierańców, turnieje sportowe: piłka siatkowa, koszykówka, ping-pong, piłka nożna, piłka plażowa, badminton, turnieje grup w czteroboju kolonijnym, nauka podstawowych kroków tanecznych, KARAOKE, Neptunalia chrzest kolonijny, śluby kolonijne, konkursy plastyczne i muzyczne, nocny bieg na orientację, rajd i spacery 6 ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

7 PISZ - OBÓZ ŻEGLARSKI z egzaminem na patent żeglarza jachtowego z wiatrem i pod wiatr po stopień żeglarza jachtowego 1550 zł Kraina Wielkich Jezior Mazurskich jest idealnym miejscem by nauczyć się żeglować. Żagle to nie tylko sport, lecz pasja i styl życia. Proponujemy dwa tygodnie szkolenia pod kierunkiem doświadczonych instruktorów. Kurs obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne, jest zakończony egzaminem na patent żeglarza jachtowego. Uczestnicy szkolą się grupach 4-5 osobowych na jachtach kabinowych i jachtach klasy Omega. Całodzienny wysiłek nagradzają wieczory przy ognisku i dźwiękach szant, oraz żeglarska bratnia atmosfera panująca w ośrodku. Dzięki nam patenty uzyskało już niemal trzy tysiące młodych adeptów żeglarstwa, a szkolenia organizujemy od 1995 roku domki campingowe 4 osobowe na terenie Camp Pisz lub w pensjonacie w pokojach 4 osobowych z łazienkami Wyżywienie: pełne w ośrodku Camp Pisz (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolacja) Sprzęt: jachty kabinowe, łódź żaglowo- wiosłowa DZ- ta, kajaki, rowery Kadra: kierownik szkolenia żeglarskiego, instruktorzy żeglarstwa Realizacja szkolenia zgodna z wymogami PZŻ zakończona egzaminem Opieka wychowawcza, zabezpieczenie ratownicze i medyczne Ogniska, dyskoteki Ubezpieczenie NW PZU W OFERCIE BIURA TAKŻE OBOZY: KOLONIA ŻEGLARSKA 1790 zł REJS SZKOLENIOWY 1590 zł REJS TURYSTYCZNO SZKOLENIOWY 1690 zł OBÓZ WINDSURFINGOWY 1550 zł SPŁYW KRUTYNIĄ 890 zł OBÓZ WĘDROWNY KAJAKIEM I ROWEREM 1590 zł I II zł - z zakwaterowaniem w domku campingowym II zł - z zakwaterowaniem w pensjonacie IV ( pokoje 4 osobowe z łazienkami) UWAGI: Wymagania: ukończone 12 lat, umiejętność pływania Zabierz ze sobą: płaszcz przeciwdeszczowy, obuwie na miękkiej podeszwie, ciepły sweter, okulary przeciwsłoneczne, czapkę z daszkiem, strój do kąpieli, zeszyt, długopis Egzamin: Osoby, które będą przystępować do egzaminu na stopień żeglarza jachtowego, zabierają ze sobą 2 zdjęcia, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów wodnych oraz zgodę rodziców na przystąpienie do szkolenia i egzaminu. Koszt egzaminu i patentu: 125 zł Przejazd PKP rezerwacja przedziałów Gdańsk 3) Katowice 4) Kraków 4) Łódź 3) Olsztyn 1) Poznań 3) Słupsk 4) Toruń 2) Warszawa 3) Wrocław 4) dopłata za przejazd: 1) - 120zł 2) - 140zł 3) - 150zł 4) - 200zł ESKAPADA, Słupsk, tel , fax , 7

8 KULKA MAZURY - AKTYWNE WAKACJE DLA NAPRAWDĘ AKTYWNYCH! kolonie 7-13 lat, obóz młodzieżowy lat 1257 zł Atrakcje: nocna gra terenowa, zajęcia terenoznawcze, gps, kosmiczny wycieczka autokarowa MIKOŁAJKI GIŻYCKO. W Mikołajkach czeka trener na Ciebie Tropikana wodny park rozrywki w hotelu Gołębiewski. Zobaczysz obrotowy most w Giżycku, zwiedzisz zabytkową Twierdzę Boyen, zamek krzyżacki i Żeglarski Port Giżycko, szkolenie z pierwszej ośrodek KULKA - pięknie usytuowany ośrodek kolonijny położony na pomocy, zajęcia terenoznawcze nauka posługiwania się kompasem, terenie o powierzchni 4 ha, około 15 km od Szczytna, nad brzegiem czytanie mapy, GPS, gwiaździsty bieg na orientację, nocna gra terenowa jeziora Łęsk, w okolicach Rezerwatu Przyrody Kulka. Pokoje 5-6 Świetliki warsztaty doskonalenia technik pływackich (w zależności od osobowe z łazienkami (w kilku pokojach piętrowe łóżka) w pawilonach warunków pogodowych) murowanych. Na terenie również: 2 obozowiska namiotowe na 90 osób, gry zespołowe: piłka nożna, siatkówka, zajęcia lekkoatletyczne hala namiotowa o wielkości 160m2 wyposażona w drewniany parkiet NOWOŚĆ! Żyroskop kosmiczny trener, symulator lotów kosmicznych, codzienna zaprawa poranna na wesoło dla naprawdę aktywnych, ZAPLECZE: SUPERNOWOCZESNY Cool CLUB super klimat, najnowsza Olimpiada Sportowa wybór najlepszego sportowca turnusu, muzyka, 100% dobrej zabawy, DJ, nowoczesny wystrój, oświetlenie: Cool CLUB klubowe klimaty; dyskoteki niezapomniane zabawy z DJ-em, super muzyką, kąpiele i plażowanie, ognisko z pieczeniem lasery, stroboskopy, profesjonalne nagłośnienie o mocy 5 tys. wat 2 sale: taneczna i barowa na biforki i afterki, z czerwonymi okrągłymi kiełbasek, gry i zabawy, konkursy. NOWOŚĆ - JEDYNY W POLSCE!!! Pakiet Super-Rodzica. Piknik kanapami, telewizorami LCD, kolonijnym barem i minisceną rodzinny - poczuj się jak prawdziwy kolonista! Zapraszamy rodziców do plaża z pomostem nad jeziorem Łęsk o I klasie czystości odwiedzenia swoich dzieci przebywających w Ośrodku Kulka i wzięcia tor quadowy udziału w pikniku rodzinnym. pole do paintballa Moc atrakcji dla każdej rodziny: quady, segway, żyroskop, walki nowa strzelnica paintballowa gladiatorów oraz wielkie grillowanie. Udział w pikniku dla rodziców dzieci park linowy przebywających na Kulce jest nieodpłatny. strzelnice (łuki, wiatrówki) Codzienne relacje z Kulki - sprawdź jak bawi się Twoje dziecko. Na stronie boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki będziesz mógł przeczytać relację, obejrzeć miejsce do zajęć dydaktycznych filmy i zdjęcia z każdego dnia obozu. Czas trwania pikniku od 11 do 16 kajaki, sprzęt sportowy WYŻYWIENIE: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja PROGRAM: QUADY - przejażdżka czterokołowcami po specjalnie przygotowanym torze (tylko u nas oryginalne quady Yamaha!) ZAJĘCIA LINOWE - przejście po parku linowym i wejście na wieżę ze skrzynek ZAJĘCIA INNE - nauka strzelania z łuku oraz broni pneumatycznej zakończona zawodami, przejście przez pole minowe przy pomocy wykrywacza metalu, poznawanie sposobów szyfrowania wiadomości, wyprawa kajakowa po jez. Łęsk, poznawanie technik samoobrony NOWOŚĆ! WALKI SUMO w zabawnym stroju japońskiego wojownika sumo stoczysz pojedynek na specjalnie przygotowanej arenie GLADIATORZY wykaż się odwagą i sprytem, pokonaj przeciwników na arenie do walk gladiatorów 8 ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

9 ZAPYTAJ W BIURZE O INNE PROGRAMY I WYBIERZ SPECJALNIE DLA SIEBIE: OBÓZ Z WARSZTATAMI 1177 zł Obóz Herosów - JEDYNY W POLSCE OBÓZ DLA DZIECI PÓŁKRWI 1197 zł Odkrywcy Nieznanego Świata - WYRUSZ Z NAMI W EDUKACYJNĄ PODRÓŻ W NAJDALSZE ZAKĄTKI ŚWIATA 1227 zł Monster High - ROZPOCZNIJ NAUKĘ W STRASZYCEUM 1227 zł Fabryka Gwiazd - TWÓJ PIERWSZY KROK W STRONĘ KARIERY 1257 zł Wyjazdy PKP rezerwacja przedziałów Turbo Przygoda! - POCZUJ DRESZCZYK PRAWDZIWYCH EMOCJI 1297 zł Leszno5) Białogard5) Super Misja Specjalna - SZKOLENIE QUADOWO - AKTYWNE 1497 zł 3) Białystok Lublin6) Gwiezdne Wojny - ZOSTAŃ MISTRZEM JEDI 1297 zł 3) Bydgoszcz Łódź 5) Can You Dance? - Obóz Taneczny - POKAŻ NA CO CIĘ STAĆ 1257 zł 4) Częstochowa Olsztyn1) Zumba-Fitness - OBÓZ W RYTMACH LATYNOAMERYKAŃSKICH 1197 zł Elbląg2) Piotrków Tryb.4) Kulka Stali Bywalcy - DRUGI STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA 1227 zł Ełk 2) Poznań 3) Paintballowa Przygoda 1297 zł Gdańsk3) Radom4) Akademia Młodego Agenta - ZOSTAŃ SUPER AGENTEM 827 zł 4) Gdynia Słupsk 4) Obóz Paintballowy - ZAGRAJ W REALU 977 zł 3) Gniezno Stargard Sz. 5) Robin Hood - PRZYGODA W LESIE SHERWOOD 827 zł Katowice5) Szczecin 5) Ekstremalne Wakacje - PAINTBALL, QUADY, ZORBA, KAJAKI 877 zł Kielce4) Toruń 2) Obóz Militarny - POCZUJ SIĘ JAK PRAWDZIWY TWARDZIEL 897 zł Koszalin 4) Warszawa3) 5) Obóz Survivalowo Paintballowy PRZYGODA, PRZETRWANIE I ZWYCIĘSTWO 927 zł Kraków Wrocław5) Akademia Superbohaterów - BATMAN, SUPERMAN, SPIDER-MAN, X-MEN 1227 zł Połączenia antenowe realizowane Hello Kitty - PRZYGODA W KRAINIE WYOBRAŹNI 1227 zł są pod opieką konwojenta PKP, autokarem lub busem Zygzak McQueen - CZTEROKOŁOWA PRZYGODA 1227 zł 35zł, 2)85zł, 3)95zł, 4)117zł, 5)127zł, 147zł 1) 6) FAKULTETY: OLSZTYN - wycieczka autokarowa - zwiedzanie starego miasta (zamek - Muzeum Warmii i Mazur, Stary Ratusz, kościół św. Jakuba, Wysoka Brama), wizyta w Planetarium Lotów Kosmicznych - 79 zł PAINTBALL - fabularyzowana gra taktyczna w maskach ochronnych z użyciem broni barwiącej Tippman (100 kulek) - 49 zł PAINTBALL PLUS - rozegrasz 2 gry fabularyzowane i 1 ekstremalną grę speedball z użyciem broni barwiącej Tippman, podczas których sprawdzisz swoje zdolności działania w grupie, zgłębisz sztukę kamuflażu. Dodatkowo sprawdzisz Swoje umiejętności podczas treningu snajperskiego na specjalnie przygotowanej strzelnicy (łącznie 430 kulek) zł PAKIET SUPER AKTYWNY Sprawdź jak to działa - ulepszony Pakiet Super Aktywny z dreszczykiem emocji! Segway - tylko u nas przejażdżka dwuśladowym pojazdem, który sam utrzyma Cię w stanie równowagi. Zorbing - przemieszczanie się wewnątrz kuli sferycznej. Quady - przeprawa po specjalnie przygotowanej trasie (tylko u nas oryginalne quady Yamaha!) - 99 zł turnus termin I II III IV V VI cena 1257 zł cena zawiera: zakwaterowanie: 10 noclegów (w I V turnusie) i 8 w VI ( 1047 zł), wyżywienie, realizację programu, opiekę pedagogiczną i medyczną, instruktorów warsztatowych, opiekę ratownika, ubezpieczenie nnw, transport wg dopłat z tabeli PAKIET SUPER AKTYWNY PLUS Emocje sięgną zenitu Pakiet specjalny quadów, zorbingu, segway a i bugga (rurowca) zawierający oprócz przejażdżki ekscytującą przygodę wyprawę na poligon, gdzie przeżyjesz rajdowe emocje pokonasz trudną trasę quadem, w ekstremalnych warunkach pojeździsz segwayem oraz buggiem (rurowcem) superpojazdem przeprawisz się po niezwykłym terenie. To Twoja szansa na zdobycie tytułu Super Aktywny Plus Kulka Dodatkowo otrzymasz pamiątkową koszulkę! zł PAKIET SUPER TANCERKI - NOWOŚĆ specjalnie dla dziewczyn! Pakiet dla wszystkich, którzy kochają ruch. Uwolnij swoje emocje w tańcu! Odkryj lub rozwiń swoją pasję, ucząc się niesamowitej choreografii tańca nowoczesnego (czas trwania zajęć 3 h). Stworzony układ zaprezentujecie na kolonijnej bitwie tanecznej! Dodatkowo czeka Cię wyjątkowy trening koordynacji na segwayu oraz mocno zakręcone szkolenie w kuli sferycznej - Zorbie - 99 zł BEZPIECZEŃSTWO KOSZTÓW REZYGNACJI - 37 zł GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY - 30 zł PAKIET ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH - w pakiecie taniej: Gwarancja Niezmienności Ceny wraz z Bezpieczeństwem Kosztów Rezygnacji - 52 zł ESKAPADA, Słupsk, tel , fax , 9

10 KLUSZKOWCE - W KRAINIE ŚPIĄCEGO WULKANU kolonia 7 12 lat, obóz młodzieżowy lat 1250 zł To jedno z najpiękniejszych miejsc w Pieninach. Góry, lasy, jezioro, piękne krajobrazy, Zamek w Czorsztynie i Zamek w Niedzicy tworzą cudowną atmosferę. W pobliżu Góra Wdżar, ścieżka edukacyjno przyrodnicza w Wąwozie Papieskim, Szczawnica i Wąwóz Homole. W miejscowości: kolejka górska typu alpinie coaster, park linowy, ścianki wspinaczkowe, trasy rowerowe (DH, XC, Dirt), mini farma, na której można zobaczyć m.in. strusie, owce, kozice alpejską oraz kucyka, przystań wodna (mała zatoka Jeziora Czorsztyńskiego) z trawiastą plażą, ogródkiem gastronomicznym, wypożyczalnią sprzętu wodnego oraz boiskiem do siatkówki plażowej pensjonat U Benedykta położony u podnóża góry Wdżar, na wysokości 640 m n.p.m. Nowoczesny, komfortowo wyposażony. Pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami, część z balkonami, z przepięknym widokiem na Pieniny, Gorce i Spisz I II zł cena zawiera: noclegi, wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej, medycznej, realizację programu, ubezpieczenie od nw, VAT Możliwość skorzystania z nowo utworzonego parku linowego - 22 zł. od osoby i ściany wspinaczkowej - 7 zł. od osoby w programie także: gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami, ogniska z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, wycieczki piesze Wyjazdy: *Gdynia** *Lębork** *Słupsk** Łódź Kaliska *Łęczyca ** *Kutno** *Włocławek** *Toruń** *Bydgoszcz** *Tczew ** *Gdańsk** *Wejherowo** * wyjazd dzień wcześniej ** powrót dzień później dopłata: 195 zł ZAPLECZE: restauracja, w której serwowane są pyszne, domowe posiłki sala konferencyjna, boisko do siatkówki, ping - pong, piłkarzyki, plac zabaw, sprzęt dyskotekowy, quad, karczma grillowa, sprzęt karaoke PROGRAM: spływ Dunajcem - główna atrakcja Pienin. Rozpoczyna się w Sromowcach Kątach (znajduje się tam pawilon z pamiątkami, pawilon wystawowy Pienińskiego Parku Narodowego, gdzie poznamy dzieje spływu Dunajcem, faunę Pienin, stroje flisaków itp.) i kończy się w Szczawnicy. Po drodze będziemy podziwiać piękne widoki z tratwy m.in. na Trzy Korony, Zbójnicki Skok, Siedem Mnichów, Sokolicę i posłuchamy interesujących historii opowiadanych przez flisaków zwiedzanie SZCZAWNICY jednego z najatrakcyjniejszych uzdrowisk polskich wjazd kolejką linową na PALENICĘ zwiedzanie zamków: w CZORSZTYNIE I NIEDZICY, w czasie którego poznamy barwne i tragiczne losy ich mieszkańców zwiedzanie ZAPORY I ELEKTROWNI WODNEJ, gdzie zapoznamy się z najnowszymi osiągnięciami techniki zjazd TOREM SANECZKOWYM ALPINE COASTER - ekscytujący zjazd kolejką występ kapeli góralskiej 10 ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

11 TRESNA - KILKA PROGRAMÓW TEMATYCZNYCH DO WYBORU OBÓZ 10 PRZYGÓD wiek lat 1469 zł w CENTRUM WYPOCZYNKOWYM ODYS przepięnie zlokalizowanym, na 2 ha terenu, posród stoków Beskidu, nad brzegiem jeziora Żywieckiego w cudownej, zielonej dolinie Soły. Mamy tutaj góry i jezioro na wyciagniecie ręki. I ileż atrakcji!!!pokoje 2 i 4 os. w segmentach szeregowych, z łazienkami ZAPLECZE: jadalnia, stylowa kawiarnia z kominkiem i dyskoteką, bilard, gry świetlicowe, gry zręcznościowe, sprzęt RTV, sprzęt sportowy, tenis stołowy, boiska do siatkówki, koszykówki, siatkówki plażowej, świetlice, plac zabaw, internet PROGRAM: Biegi w kuli ZORBINGOWEJ Rozgrywki PAINTBALLOWE Nauka WINDSURFINGU PARK LINOWY ŚCIANKA WSPINACZKOWA - paraalpinistyka TREKKING GÓRSKI marsz na orientację KAJAKARSTWO oglądamy okolicę wzdłuż brzegów jeziora TANIEC NOWOCZESNY poznajemy style TRUD PRACY NAD CIAŁEM aerobic, siłownia, siatkówka Wejścia na BASEN BOKS KANGURÓW Wycieczki górskie zdobywanie szczytów CZUPEL I MAGURKA Wycieczka do ŻYWCA MUZEUM BROWARU ŻYWIEC, MIASTO, ZAMEK HABSBURGÓW Zajęcia sportowo-rekreacyjne UNIHOC, KOSZYKÓWKA, SIATKÓWKA PLAŻOWA, TENIS STOŁOWY Imprezy i ogniska wieczorne wieczór kotów, bal przebierańców, wieczór piosenki. SPARTAKIADA SPORTOWA podchody, konkursy, filmy video, dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek I II III zł IV V cena zawiera: noclegi, wyżywienie - smaczna domowa kuchnia 4 posiłki dziennie, opiekę medyczną: dyżury lekarza + pielęgniarka na obiekcie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej: kierownika kolonii - koordynatora pracy wszystkich grup, instruktora w-f, ratownika, bosmana na przystani Rozkład jazdy przejazd PKP Rezerwacja przedziałów Bydgoszcz Częstochowa Gdańsk Gdynia Inowrocław Koluszki Kutno Lębork Łowicz Słupsk Żywiec Dopłata za przejazd 195 zł. WYBIERZ PROGRAM DLA SIEBIE: FOTOPASJA - OBÓZ FOTOGRAFICZNY zł JAK KOMANDOS zł KONIE - MOJA PASJA zł MOJA PIERWSZA KOLONIA zł ABC MŁODEGO PIŁKARZA zł REKREACJA I PRZYGODA zł SZTUKI WALK OBRONNYCH DALEKIEGO WSCHODU zł MASTER OF DANCE zł WINDSURFING I KAJAKI zł ESKAPADA, Słupsk, tel , fax , 11

12 DUSZNIKI ZDRÓJ - DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH GREEN REST 995 zł Duszniki Zdrój są jednym z czterech głównych uzdrowisk kłodzkich. Leżą na styku trzech pasm górskich: Orlickich, Bystrzyckich i Stołowych nad rzeczką Bystrzycą Dusznicką. Znane są także z odbywających się co roku Festiwali Chopinowskich o międzynarodowej sławie w perfekcyjnie przygotowanym do wypoczynku ośrodku (który przeszedł generalny remont w 2011 roku), położonym w strefie uzdrowiskowej, otoczony dużą ilościa zieleni, nieopodal Pijalni Wód Mineralnych, w pokojach 2,3,4 i 5 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym ZAPLECZE: świetlica, jadalnia, sala dyskotekowa, boiska sportowe, jacuzzi, sauna sucha i mokra CO ZWIEDZAMY I JAK SIĘ BAWIMY: wycieczka autokarowa do MORAWSKIEGO KRASU w CZECHACH, najwspanialszego regionu krasowego w środkowej Europie, połączona z przejazdem kolejką naziemną. Na całym terenie znajduje się więcej niż 1100 jaskiń, z których cztery udostępnione są dla zwiedzających. W jaskini Punkevní spłyniemy łodziami podziemną rzeczką Punkvią połączoną ze zwiedzaniem dna przepaści Macocha wycieczka autokarowa do ZŁOTEGO STOKU I KŁODZKA - w Kłodzku zwiedzimy Rynek, przejdziemy Podziemną Trasą Turystyczną Tysiąclecia prowadzacą do Twierdzy Kłodzkiej oraz zobaczymy bardzo ciekawy Kamienny Most z XIII wieku. Potem pojedziemy do Złotego Stoku, gdzie zwiedzimy najstarszą w Polsce Kopalnię Złota. Spotkamy tam Gnoma w Chodniku Śmierci, zjedziemy z ośmiometrowej zjeżdżalni a z kopalni wyjedziemy podziemnym pomarańczowym tramwajem niezapomniana wycieczka do AQUAPARKU W KUDOWIE ZDROJU, gdzie czekają na nas nie tylko baseny ale również zjeżdżalnie i wiele innych atrakcji zwiedzanie MUZEUM PAPIERNICTWA I DWORKU FRYDERYKA CHOPINA zabawy integracyjne konkursy, gry, zabawy baloniada gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka,koszykówka) ogniska z pieczeniem kiełbasek dyskoteki gry i zabawy w plenerze turnieje tenisa stołowego termin cena zł cena zawiera: noclegi, wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej, medycznej, ubezpieczenie od nw, realizację programu, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wyjazdy z miejscowości przejazd PKP (rezerwacja miejsc) Kalisz Łowicz Łódź Kaliska Ostrów Wlkp. Pabianice Sieradz Wałbrzych Gł. Warszawa Wrocław Zduńska Wola Dopłata za przejazd 150 zł 12 ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

13 KARPACZ - Z WYCIECZKĄ DO PARKU ROZRYWKI BELANTIS kolonie 7-14 lat, obóz młodzieżowy lat Malownicza miejscowość położona u stóp Śnieżki (1602 m), najwyższego szczytu w Karkonoszach. Liczne szlaki turystyczne zachęcają do wędrówek. Na nasze dzieci czeka tu mnóstwo atrakcji. Gestorzy bazy turystycznej i władze miasta dbają o uatrakcyjnienie wypoczynku organizując szereg koncertów zespołów estradowych, występów kabaretowych, spotkań z ciekawymi i znanymi ludźmi kultury i sportu, spartakiady, konkursy, dyskoteki 1399 zł w ośrodku wypoczynkowym STROPNICA położonym na wysokości 830 m n.p.m. w najbardziej malowniczej części Karpacza z widokiem na panoramę Karkonoszy. W pobliżu znajduje się słynna Świątynia Wang. Dogodna lokalizacja Stropnicy na obrzeżach Karkonoskiego Parku Narodowego w sąsiedztwie malowniczych szlaków turystycznych, jak również bliskość najwyższego szczytu Karkonoszy Śnieżki (1602 m n.p.m.) sprawiają, że Stropnica jest idealnym miejscem do aktywnego wypoczynku. Wszystkie pokoje z łazienkami i balkonami z widokiem na panoramę Karkonoszy i Śnieżkę ZAPLECZE: sala wielofunkcyjna (szkoleniowo/rekreacyjna), bar, grill PROGRAM: pojedziemy na wycieczki: do największego PARKU ROZRYWKI SAKSONII, niedaleko Lipska, gdzie na powierzchni 27 ha znajduje się 35 atrakcji rozmieszczonych w siedmiu krainach tematycznych: Zamek Belantis, Dolina Faraonów, Plaża Bogów, Kraina Hrabiów, Wyspa Rycerzy, Wybrzeże Odkrywców, Indiańska Preria. Od czerwca 2010 roku odwiedzający park mogą zmierzyć się ze strachem na nowym rollercoasterze Huracan, który wznosi się na 32 metry i ma z pięć pętli. Na terenie parku znajdują się również place zabaw dla dzieci, restauracje i sklepy z pamiątkami do WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO z basenami wewnętrznymi i solankowym zewnętrznym, zjeżdżalniami: Blac Hole, Turbo, Magic Eye - zjazd na pontonach, High-Fly, multimedialna, jacuzzi, leniwa rzeka HUTA SZKŁA JULIA W PIECHOWICACH, gdzie poznamy historię i magię tworzenia kryształów, zobaczymy piec hutniczy, formowanie gorącego szkła, tradycyjne, ręczne zdobienie szkła kryształowego, zabytkowe maszyny hutnicze wycieczka piesza na ŚNIEŻKĘ (1602 mnpm.) Gwarantowane niezapomniane widoki i wiele wrażeń w samym Karpaczu będziemy zwiedzać ŚWIĄTYNIĘ WANG przeniesioną tu z Norwegii, wybudowaną bez użycia choćby jednego gwoździa, MUZEUM LALEK, MUZEUM SPORTU, a w niedalekich Ścięgnach zabawimy się w kowboi w miasteczku westernowym WESTERN CITY I II zł III cena zawiera: noclegi, wyżywienie, opiekę kadry pedagogicznej, medycznej, realizację programu, ubezpieczenie od nw, VAT w programie także: gry zespołowe (piłka nożna, siatkówka, koszykówka), zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami, ogniska z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, wycieczki piesze i autokarowe. Rozkład jazdy przejazd PKP Rezerwacja przedziałów Białogard Koszalin Piła Poznań Słupsk Szczecinek Wrocław Dopłata za przejazd 195 zł ESKAPADA, Słupsk, tel , fax , 13

14 DĘBLIN - AKADEMIA MŁODEGO PILOTA w hotelu na terenie garnizonu Wyższej SzkoŁy Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Pokoje typu studio 2+2 lub 2+3 osobowych plus łazienka (WC z prysznicem). WYŻYWIENIE: wyżywienie: 3 razy dziennie (serwowane indywidualnie) plus podwieczorek w stołówce wojskowej, w której jadają przyszli piloci. Pobyt rozpoczyna sie wcześniejszą kolacją, kończy się śniadaniem plus suchy prowiant na drogę powrotną program : ZAJĘCIA LOTNICZE: (pod opieką instruktorów wojskowych) Symulator F-16 - wersja do nauki podstaw latania - procedury startowe i lądowania, podstawy pilotażu i zachowania się w powietrzu (2 razy po ok. 20 min., w tym 15 min. lotu) na symulatorze lotu: samolotu PZL-130 Orlik obejmują: procedury przedstartowe, zadania pilotażowe, oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych lub samolotu TS-11 Iskra procedury przedstartowe, zadania pilotażowe, zadania związane z użyciem uzbrojenia pokładowego oraz sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych (1x ok. 20 min), w laboratorium IFR - symulatory lotów samolotów śmigłowych Cesna, Seneko, Archer, Boron (1x 20 min.), na symulatorze Kontroli Ruchu Powietrznego w zakresie KONTROLI LOTNISKA oraz kontroli zbliżania i precyzyjnego podejścia samolotów do lądowania. W bazie danych 90 typów samolotów wojskowych i cywilnych (1x 20 min.) na sali lotniczych gimnastycznych przyrządów specjalistycznych: żyroskop (1x), koła reńskie (1x), lopingi (1x) UWAGA!! Zajęcia na przyrządach specjalistycznych tylko dla uczestników o wzroście min. 145 cm. Dla uczestników nie spełniających kryterium zaplanowano pokaz katapultowania w hangarze z samolotami bojowymi i śmigłowcami, w sali silników odrzutowych do samolotów, pokaz w sali tradycji Polskich Sił Powietrznych, pokaz katapultowania (dla uczestników nie mogących wziąć udziału w zajęciach na specjalistycznych przyrządach lotniczych), pokaz startu i lądowania samolotów szkoleniowych Iskra i Orlik, zajęcia z modelarstwa sklejanie dwóch drewnianych modeli samolotu (ok. 3 godz. lekcyjne) WOJSKOWE: jednodniowa szkoła przetrwania (z instruktorem), elementy musztry wojskowej, zbiórki, tworzenie szyków (2 razy po 45 min.) SPORTOWE: na basenie (3 x po 45 min. podczas turnusu), rozgrywki pomiędzy drużynami w piłkę siatkową, koszykówkę, piłkę nożną, zawody strzeleckie z łuku zawody w puszczaniu na odległość modeli samolotówzbudowanych przez samych uczestników, zawody pływackie ZWIEDZANIE LABORATORIUM: środków bojowych bliskiego zasięgu, sterowania pociskami rakietowymi, elaboracji klasycznych i lotniczych środków bojowych, uzbrojenia, naziemnego przygotowania do lotów wyposażone w samoloty SU-22, MIG-29 (2-osobowy), MIG-29 (1-osobowy), PZL-130 Orlik, TS-11 Iskra *, naziemnego przygotowania do lotu wyposażone w śmigłowce Mi-2 i W-3 Sokół**, symulatora sferycznego samolotu F-16 ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo odwołania zwiedzania w przypadku odbywania się manewrów wojskowych. Zamiennie dodatkowe zajęcia z musztry, tworzenia szyków lub zwiedzanie Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie WYCIECZKI AUTOKAROWE: do Kazimierza nad Wisłą i do Gołębia, Kazimierz Dolny - miasteczko położone u ujścia Grodarza do Wisły, powstałe w XIII w. na miejscu osady Wietrzna Góra. Miejsce to magnetyczną siłą przyciąga coraz większe rzesze jego miłośników. Dzieje Kazimierza Dolnego sięgają początków państwa polskiego. Ok r. kilka wsi wraz z Wietrzną Górą książę Kazimierz Sprawiedliwy podarował siostrom norbertankom z podkrakowskiego Zwierzyńca. W podzięce za ten dar siostry zmieniły nazwę Wietrznej Góry na Kazimierz Gołąb zasięgu I dni II dni 1599 zł III dni IV dni 1539 zł V dni cena zawiera: zakwaterowanie, wyżywienie (3 razy dziennie + podwieczorek), program pobytu zgodnie z ofertą, ubezpieczenie NNW SIGNAL IDUNA, opieka pedagogiczna, medyczna, ratownik wodny na basenie, instruktorzy wojskowi, koszulka pamiątkowa, model samolotu do sklejania, transport autokarowy na wycieczkę, przewodnik po Kazimierzu Dolnym, bilety wstępu do Muzeum Przyrodniczego w Kazimierzu, przejazd autokarem z i na Dworzec PKP w Dęblinie Uczestnicy powinni posiadać: ważną legitymacje szkolną, strój kąpielowy + czepek, niezbędnik (łyżka, nóż, widelec) + kubek na szkołę przetrwania, trampki lub tenisówki, mały, podręczny plecak wyjazdy PKP Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Tczew zł Gdynia zł Iława, Malbork, Poznań zł Łódź - 95 zł Olsztyn, Częstochowa, Koło, Konin, Opole zł Piotrków Trybunalski, Radom, Kutno, Wrocław, Poznań zł Szczecin zł Warszawa - 85 zł IMPREZY FAKULTATYWNE: - AIR SHOW RADOM zł/os. (bilet wstępu, transport, opieka) - przelot samolotem Cesna nad Dęblinem (ok.15 min) - 89 zł/os. - przelot samolotem Cesna nad Dęblinem, Kazimierzem nad Wisłą, Puławami - ok. 30 min) zł/os. - zakup dodatkowego samolotu do sklejania - 30 zł 14 ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

15 WĘGRY - HAJDUSZOBOSZLO - HOTEL THERMAL VICTORIA*** obóz młodzieżowy lat 1499 zł Hajduszoboszlo to światowej sławy kapielisko położone na ponad 30ha. Posiada 13 basenów, wśród nich baseny ze sztucznymi falami, masaże wodne, zjeżdżalnie, szalona rzeka itp. Miasto latem tętni życiem, przyjeżdżają tu goście z całej Europy Hotel THERMAL VICTORIA *** w pokojach 3, 4-os. z pełnym węzłem sanitarnym, TV, radiem i lodówką Położenie: w centrum miasta, ok 300 m od kąpieliska termalnego ZAPLECZE: restauracja, sala konferencyjna, basen zewnętrzny, dwa baseny wewnętrzne, sala fitnes, sauna, mini golf, stół do tenisa, boisko do koszykówki, sejf, plac zabaw, internet WYŻYWIENIE: 3x dziennie (śniadania, obiady, kolacje) - kuchnia węgierska, prowiant na drogę powrotną termin cena 1499zł cena zawiera: transport autokarem, 8 noclegów, wyżywienie 3x dziennie, prowiant na drogę powrotną, opiekę rezydenta, wychowawców, ratownika, węgierskiej opieki medycznej, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż, realizację programu, 4 całodzienne bilety na kąpielisko Uwaga! obowiązuje kaucja zwrotna 25 EUR (na ew. szkody wyrządzone przez uczestników). Proponujemy zabrać: z sobą ok HUF kieszonkowego + pieniądze na wybrane wycieczki - dewizy można zdeponować u wychowawców. Prosimy o zabranie ważnego paszportu, nakryć głowy, stroju kąpielowego, czepka i klapek oraz kremów z filtrem do opalania wyjazd z miejscowości Bielsko-Biała Częstochowa 2) Dębica 3) Gdynia 5) Jędrzejów Jędrzejów Katowice Kielce Kraków Lublin 4) Łódź 4) Opole 2) Piotrków Trybunalski 3) Radom 2) Rzeszów 4) Skarżysko-Kamienna 1) Słupsk 5) Tarnobrzeg 2) Tarnów 3) Warszawa 4) Wrocław 4) 1) 20zł 2) 50zł 3) 90zł 4) 100zł 5) 250zł realizowane od 6 uczestników Wycieczki fakultatywne: Aquaparku - ok HUF/za 2 godziny Eger - ok HUF Budapeszt - ok HUF Hortobagy (puszta, przejażdżka bryczką i pokazy hippiczne) - ok HUF PROGRAM RAMOWY: 1dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację na Węgry, 2 dzień: przyjazd do ośrodka w godzinach porannych, zakwaterowanie, obiad, zapoznanie z okolicą, kolacja, nocleg, 3 10 dzień: pobyt wypoczynkowy w Hajduszoboszlo - plażowanie i kąpiele w basenach (4 całodzienne bilety na kąpielisko), zajęcia rekreacyjne, rozgrywki sportowe m.in.: piłka siatkowa i wodna, turnieje tenisa stołowego, kometki, zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami, piesze wędrówki, dyskoteki; udział w licznych imprezach organizowanych przez kurort (festyny, koncerty, pikniki); realizacja wycieczek oraz imprez fakultatywnych, dzień 10: po śniadaniu wykwaterowanie, obiad + suchy prowiant. Wyjazd w godzinach wieczornych, nocny przejazd przez Słowację, 11 dzień: powrót do Polski w godzinach porannych ESKAPADA, Słupsk, tel , fax , 15

16 CHORWACJA - BAŚKA VODA HOTEL DUBRAVKA wiek uczestników: lat 1899 zł Miejscowość w Dalmacji, na Riwierze Makarskiej - bardzo popularna wśród młodzieży Hotel Dubravka*** - bardzo ładny, odnowiony hotel, położony przy plaży, pokoje 2-4 os. z łazienkami, TV (klimatyzacja dodatkowo płatna: 5 euro/dzień). Posiłki: śniadania, obiady oraz kolacje serwowane w restauracji przy plaży PROGRAM RAMOWY: 1 dzień: wyjazd z Polski. W okolicach granicy polskiej, postój i możliwość kupienia posiłku w przygranicznej restauracji ok. 20 zł, 2 dzień: przejazd przez: Czechy, Austrię, Słowenię. Przyjazd do Chorwacji w godzinach wieczornych, zakwaterowanie, kolacja, spotkanie organizacyjne z rezydentem, 3-11 dzień: słodkie lenistwo - czyli kąpiele słoneczne i morskie, gry i zabawy na plaży, zawody - wyścigi rzędów, zawody pływackie - pod nadzorem ratownika WOPR, zabawy ruchowe - zajęcia terenowe nad brzegiem morza, kalambury, podchody i biegi terenowe, konkursy z nagrodami - największy zamek z piasku, najładniejsza ozdoba zrobiona z rzeczy znalezionych na plaży, najlepsze- najśmieszniejsze zdjęcie z obozu, pokaz mody, wybór miss i mistera, konkurs piosenki polskiej, rozgrywki sportowe - piłka wodna, siatkówka plażowa, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, igrzyska sportowe, nauka gry w BALOTY, kometka, ringo, talerz, wyścigi rzędów, skoki, wieloboje z wymyślonymi zadaniami, mecz kadra kontra koloniści, dyskoteki, 11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie i podsumowanie obozu. Pamiątkowe zdjęcie. Obiad, wieczorny wyjazd do kraju, 12 dzień: w okolicach granicy czesko-austriackiej, w godzinach rannych, postój i możliwość zakupienia posiłku w przygranicznej restauracji. Powrót do kraju w godzinach późnowieczornych cena zawiera: zakwaterowanie, 9 noclegów, 9 śniadań, 9 obiadów oraz 9 kolacji, transport autokarem klasy LUX (barek, klimatyzacja, DVD, toaleta), opieka wykwalifikowanej kadry i rezydenta na miejscu cena nie zawiera: ubezpieczenia KL, NNW - 60 zł, opłata klimatyczna: 10 euro/os/turnus płatne w autokarze, klimatyzacja dodatkowo płatna 5 euro/ pok./dzień, 5-10 euro na prowiant na drogę powrotną Sugerowane kieszonkowe: 70 euro/os UWAGA: należy wziąć paszport lub dowód osobisty WYCIECZKI FAKULTATYWNE: Dubrovnik - 42 euro Split i Trogir - 30 euro Medjugorje - 30 euro Fish picnic - 30 euro Wodospady rzeki Krka i Sibenik - 50 euro Mostar - Poćitelj (szlak turecki) - 40 euro Rafting - 30 euro I II III IV V VI zł Rozkłady jazdy na stronie ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

17 BUŁGARIA - ZŁOTE PIASKI - HOTEL TINTIAVIA*** kolonia 9 13 lat, obóz młodzieżowy lat 1590 zł Najsłynniejszy kurort Bułgarskiej Riwiery, położony w pobliżu Warny. Skąpana w słońcu piaszczysta, szeroka plaża, ciepłe morze, piękny stary las, lecznicze źródła mineralne - to walory przyciągające turystów. Na smakoszy czekają liczne restauracje, pizzerie, kawiarnie. Tętniące życiem kluby, puby, dyskoteki gwarantują szalone wieczory i nocne zabawy Hotel TINTIAVA*** Położenie: w centrum Złotych Piasków, ok. 150 m od piaszczystej plaży ZAPLECZE: restauracja, bar z miejscem do grillowania, pub irlandzki, basen (leżaki, parasole bezpłatnie), w ogrodzie plac zabaw dla dzieci, bilard, rzutki, tenis stołowy. Zakwaterowanie: pokoje 3, 4 -osobowe z łazienkami, TV-SAT Wyżywienie: SOFT ALL INCLUSIVE: 3 posiłki dziennie, lokalne napoje bezalkoholowe, kawa, herbata, ciastka, lody. Suchy prowiant na drogę powrotną PROGRAM: 1 dzień: wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry, Rumunię. Po drodze postój na gorący posiłek (płatny we własnym zakresie ok. 5 EUR). Nocny przejazd przez Rumunię, 2 11 dzień: realizacja programu: plażowanie, kąpiele w morzu i basenie, poznawanie barwnej kultury bułgarskiej, 11 dzień: opuszczenie pokoi, śniadanie, czas wolny na ostatnie zakupy na drogę. Obiad, suchy prowiant na drogę powrotną. Wieczorem wyjazd z Bułgarii. Nocny przejazd przez Rumunię, 12/13 dzień: dalsza podróż przez Rumunię, dłuższy przystanek na gorący posiłek (płatny we własnym zakresie ok 5 EUR), Słowację. Powrót w godzinach nocnych I II III zł IV V cena zawiera: 9 noclegów, wyżywienie SOFT ALL INCLUSIVE, prowiant na drogę powrotną, transport autokarem LUX, opieka pilota, wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ubezpieczenie NNW i KL cena nie zawiera: wycieczki fakultatywne oraz własne wydatki Uwagi: proponowane kieszonkowe ok. 50 EUR + opłaty za wybrane wycieczki fakultatywne. W drodze na opłacenie posiłków przydatne drobne pieniądze. Koniecznie zabrać nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe. Obowiązuje kaucja zwrotna 25 EUR. wyjazd z miejscowości Bielsko-Biała Częstochowa 2) Dębica 3) Gdynia 5) Jędrzejów Katowice Kielce Kraków Lublin 4) Łódź 4) Opole 2) Piotrków Trybunalski 3) Radom 2) Rzeszów 4) Skarżysko-Kamienna 1) Słupsk 5) Tarnobrzeg 2) Tarnów 3) Warszawa 4) Wrocław 4) 1) 20zł. 2) 70zł. 3) 80zł. 4) 100zł. 5) 250zł. krajowe połączenia antenowe mogą być realizowane różnymi środkami transportu: busem, autokarem klasy turystycznej WYCIECZKI FAKULTATYWNE: Delfinarium + Warna ok. 24 EUR Neseber (z obiadem) ok. 24 EUR Bałczyk i Przylądek Kaliakra (z wieczorkiem) ok. 24 EUR Wielkie Tyrnowo i Klasztory (z pokazem światło dźwięk) ok. 54 EUR Istambuł (1 dzień) ok. 60 EUR + 10 USD (wiza) rejs jachtem (z obiadem, 3 godz) ok. 25 EUR Safari ok. 20 EUR Aquapolis ok. 15 EUR Dyskoteki ok. 3 EUR. ESKAPADA, Słupsk, tel , fax , 17

18 GRECJA - SŁOŃCE, MORZE, STAROŻYTNE RUINY wiek uczestników: lat I WSPANIAŁA ZABAWA 1399 zł Zapraszamy na wspaniałą podróż po starożytnej Grecji! Obóz w Grecji to wpaniała okazja by wziąć udział w igrzyskach olimpijskich i spędzić wakacje ze sportem, ale również z tańcem, śpiewem i świetną zabawą. Tutaj możesz wcielić się w rolę antycznych aktorów i odkryć swoje talenty, rozwinąć się muzycznie i plastycznie. Gorąca i pełna tajemnic Grecja czeka na Ciebie w KOKKINO NERO spokojnej, pięknej miejscowości położonej na Wybrzeżu Tesalskim (Morze Egejskie) w obiektach typu Studio Kokkino Nero *** 2 lub 3 osobowych, składających się z sypialni, łazienki i kuchni wyposażonej w lodówkę, kuchenkę elektryczną, garnki, naczynia i sztućce (ręczniki i środki czystości we własnym zakresie), odległość studiów od plaży od 50 do 300 metrów PROGRAM: 1 dzień: wyjazd z Polski, w okolicach granicy polskiej, w godzinach wieczornych postój i możliwość zakupienia posiłku (ok. 20 zł) w przygranicznej restauracji, przejazd przez Czechy, Słowację, 2 dzień: przejazd przez Węgry, Serbię, Macedonię, przyjazd do Grecji w ok. godz uroczyste otwarcie Igrzysk Olimpijskich (zapalenie znicza, zapoznanie z zasadami), kolacja, spotkanie organizacyjne z rezydentem, 3 dzień: zajęcia sportowe na plaży, poznanie tubylców, wieczorne zajęcia Historia sportu i olimpiady Greckiej wieczór niesamowitych historii na plaży połączony z nocną kąpielą pod okiem ratowników, 4 dzień: gra terenowa (wędrówka po starożytnej Grecji) - zaopatrzeni w napoje i czekoladę dzielimy się na grupy i idziemy zwiedzać okolicę. Każda grupa otrzymuje mapę z punktami i zadaniami. Zapoznanie się z okolicą i Grekami oraz poznanie ciekawostek o Grecji. Warszaty tradycyjnych tańców greckich, koronacja zwycięzców, dyskoteka, 5 dzień: poznajemy Delfy tutaj odbywały się igrzyska ku czci Apollina. Głównymi konkurencjami były zawody poetycko muzyczne. Poranna gimnastyka, plażowanie, budowanie największych budowli z piasku. Teatr Grecki warsztaty robienia strojów i masek greckich. Tworzenie scenariuszy i odgrywanie ról, 6 dzień: plażowanie i leniuchowanie, pokaz mody greckiej, wieczorne przedstawienia i kalambury na plaży, śpiewanie, dyskoteka, 7 dzień: poznajemy Istimię odbywały się tu igrzyska ku czci Posejdona głównie zawody hippiczne oraz muzyczne, wycieczka rowerowa (wypożyczenie roweru ok. 5 euro), zawody muzyczne X factor, wieczorne warsztaty ze zdrowego trybu życia i dietetyki, ognisko i pieczenie kiełbasek, 8 dzień: Nemea to tutaj głownie odbywały się zapasy - mocowanie na rękę oraz gry i zabawy na plaży, nurkowanie z maskami, wieczorny spacer po okolicy, 9 dzień: Olimpia tutaj odbywały się główne igrzyska ku czci Zeusa, to od Olimpii pochodzi nazwa olimpiada, chrzest obozowy, wieczorna uczta królów, 10 dzień: ostatnie rozgrywki sportowe, zamknięcie igrzysk olimpijskich, koronacja uczestników (dyplomy, medale, wieńce laurowe), wielki bal sportowca, dyskoteka! 11 dzień: śniadanie, wykwaterowanie i podsumowanie obozu, pamiątkowe zdjęcie, obiad, w godzinach wieczornych wyjazd do kraju, 12 dzień: powrót do kraju, w okolicach granicy polskiej postój i możliwość zakupienia posiłku (ok. 20 zł) w przygranicznej restauracji. Przyjazd do większości miast w Polsce dnia 13 w nocy i rano I II III zł IV V cena zawiera: zakwaterowanie w studio 2, 3 os., 9 noclegów, 9 śniadań, 9 obiadów, 9 kolacji, transport autokarem klasy LUX (barek, klimatyzacja, DVD, toaleta), opieka wykwalifikowanej kadry i rezydenta na miejscu cena nie zawiera: ubezpieczenia KL, NW - 60 zł, prowiant w drodze powrotnej (ok euro) Sugerowane kieszonkowe: ok. 70 euro na drobne wydatki i na wycieczki fakultatywne UWAGA: należy mieć paszport lub dowód osobisty WYCIECZKI FAKULTATYWNE: Ateny - 45 euro Meteory - 35 euro Skiathos - 40 euro Wieczór Grecki - 25 euro wyjazd z miejscowości Bielsko Biała Bydgoszcz 2) Chodzież Cieszyn Czechowice-Dziedzice Częstochowa Gdańsk2 ) Gdynia 2) Gliwice Głogów 1) Gorzów Wielkopolski 2) Grudziądz 2) Katowice Kłodzko 1) Konin Koszalin 2) Kościan Kraków Legnica 1) Leszno Lubin 2) Łagiewniki 1) Łódź Kaliska Międzyrzecz 2) Mysłowice Nowa Sól 2) Oborniki Wlkp. Opole Piła 2) Piotrków Trybunalski Polkowice 2) Poznań Poznań Rawa Mazowiecka Rawicz Rogoźno Skwierzyna 2) Sopot 2) Starogard Gdański 2) Szczecin 2) Szczecinek 2) Świebodzi n2) Świecie 2) Tczew 2) Toruń 2) Tychy Warszawa Zachodni Włocławek 2) Wrocław Ząbkowice 1) Zielona Góra 2) Dopłaty: 1) 70zł 2) 100zł 18 ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

19 WŁOCHY - RIMINI obóz młodzieżowy lat 1695 zł Nadmorskie miasteczko, największe kąpielisko włoskie nad Adriatykiem. Szeroka, piaszczysta, plaża. W mieście na turystów czeka mnóstwo atrakcji: Aquapark, kluby, dyskoteki, lunaparki, sklepiki Hotel COMO**+ położony w dyskotekowej dzielnicy Bellariva zwanej PARTY Rimini, ok. 250 m do bezpłatnej plaży i 10 min spacerkiem od dużego centrum handlowego LE BEFANE (150 sklepów). Pokoje 3, 4 i 5-osobowe z łazienkami, TV, balkonami, sejfem (płatnym dodatkowo) i wentylatorem (możliwe łóżko piętrowe) ZAPLECZE: klimatyzowana restauracja, 2 tarasy z widokiem na morze, holl, bar, recepcja, sala TV, winda, obszerny ogród ze stolikami i huśtawką, WI-FI (płatne w recepcji) Wyżywienie: 3x dziennie (śniadania, obiady, kolacje), suchy prowiant na drogę powrotną PROGRAM: 1 dzień: wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch, 2 10 dzień: obiad, realizacja programu: plażowanie, kąpiele w morzu, sporty wodne, dyskoteki, gry, zabawy, konkursy, wycieczki po okolicy, poznawanie włoskiej kultury, 10 dzień: śniadanie, wykwaterowanie, pobranie prowiantu na drogę powrotną. Przejazd do parku rozrywki MIRABILANDIA. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną. Nocny przejazd przez Austrię, Czechy, 11 dzień: dalsza podróż przez Czechy, postój na posiłek we własnym zakresie, powrót do Polski w godzinach popołudniowych I II III IV zł V VI cena zawiera: 8 noclegów, transport autokarem klasy LUX, noclegi, wyżywienie 3x dziennie, prowiant na drogę powrotną, opieka pilota, kadry wychowawców, realizację programu, ubezpieczenie NNW, KL, bagaż cena nie zawiera: obowiązkowych : opłaty klimatycznej 6 EUR i wstępu do MIRABILANDIA - 30 EUR WYCIECZKI FAKULTATYWNE: Atlantica ok. 20 euro Aquafan 32 euro Oltremare 28 euro Italia w Miniaturze 26 euro San Marino ok. 18 euro Rzym ok. 55 euro Delfinarium ok. 20 euro Rejs statkiem po Adriatyku ok. 18 euro Cesenatico ok. 15 euro Dyskoteka w Rimini ok. 10 euro Uwagi: koniecznie: nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe. Sugerowane kieszonkowe: ok. 100 euro. Konieczny paszport lub dowód tymczasowy. Obowiązuje kaucja zwrotna 25 euro Rozkłady jazdy na stronie 17 ESKAPADA, Słupsk, tel , fax , 19

20 FRANCJA - LAZUROWE WYBRZEŻE...POCZUJ ATMOSFERĘ WIELKIEGO ŚWIATA... obóz młodzieżowy - wiek lat ZE ZWIEDZANIEM PARYŻA I POBYTEM W DISNEYLANDZIE 1990 zł W trakcie, którego zwiedzimy ANTIBES przepiękny kurort z urokliwym starym miastem, piaszczystą plażą i targiem prowansalskim, poszalejemy w miasteczku wodnym AQUASPLASH, pojedziemy do NICEI zobaczymy Plac Massena, słynną promenadę des Anglais, Wzgórze Parc du Chateau, Katedra St Reparate, do MONAKO jednego z najmniejszych krajów świata, zwiedzimy muzeum oceanografii - które posiada wspaniałą kolekcję żywej podwodnej fauny i flory oraz bogate zbiory techniki morskiej, zmiana warty przy Pałacu Księcia Rainera, Katedra Św. Mikołaja - z grobowcem księżnej Grace Kelly, znanej amerykańskiej aktorki, do MONTE CARLO leżącego na wzgórzach Księstwa słynnego z hazardu, posiadającego najstarsze w Europie kasyna gry, port jachtowy, Ogród Japoński, park z rzeźbami Adama i Ewy. W Monte Carlo znajduje się trasa znanego rajdu samochodowego oraz rozgrywany jest coroczny wyścig Formuły 1 - Grand Prix Monako. Odwiedzimy też fabrykę perfum FRAGONARD MIESZKAMY w CANNES - stolicy światowego kina, mody, sztuki w miejscowości położonej na Lazurowym Wybrzeżu we Francji. Przepiękne plaże, przystanie, zatoki, wzgórza Le Suquet i promenadę biegnącą wzdłuż słonecznej plaży. Turkusowa woda morska oraz słoneczna pogoda przyciąga całą rzeszę turystów z całego świata. Co roku w mieście odbywa się festiwal filmowy, który jest najważniejszą impreza tego typu. Wybierane zostają najlepsze filmy przyznając im nagrody m.in. Złotą Palmę. Przybywają tam największe gwiazdy z całego świata Mieszkamy w Hotelu Residence CANNES VERRERIE ***, w apartamentach 4-7os, 1 lub 2 sypialnie, pokój dzienny z aneksem kuchennym (zmywarka), łazienka, balkon usytuowanych w sercu Cannes w dzielnicy La Bocca na Lazurowym Wybrzeżu. Wszystkie apartamenty z widokiem na morze Śródziemne, 50 metrów od piaszczystej plaży (trzeba przejść przejściem podziemnym). ZAPLECZE: kompleks basenowy z leżakami i parasolami, restauracja, bar, sala gier, sala fitness W drodze powrotnej zwiedzanie PARYŻA z noclegiem i z pobytem w DISNEYLANDZIE termin cena PLN euro cena zawiera: przejazd autokarem (klimatyzacja, wideo, barek, toaleta), trasa przejazdu: Czechy, Austria, Włochy ok. 30 godz., 7 noclegów w Cannes, wyżywienie 3 razy dziennie (kuchnia polska przygotowana na miejscu przez polską obsługę. posiłki są wydawane o wyznaczonych godzinach i spożywane we własnych pokojach, naczynia po posiłkach myte są przez uczestników), podczas wycieczek całodniowych lunch pakiet, prowiant na drogę powrotną, nocleg w ok. PARYŻA - pokoje 3-6 os. łazienki na korytarzu z 1 obiadokolacją, 1 śniadaniem kontynentalnym, opiekę rezydenta i wychowawców, ubezpieczenie Warta KL Euro i nw pln Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej (obowiązkowej) 10 euro/os. Sugerowane kieszonkowe: euro na drobne wydatki + kaucja: 10 euro, pobierana od uczestnika na ew. szkody wyrządzone przez uczestników i oddawana w ostatnim dniu pobytu wyjazd z miejscowości Bydgoszcz 3) Gdańsk 6) Gdynia 6) Gniezno 2) Jarocin 1) Kalisz Katowice4) Kępno 1) Kluczbork 3) Konin 1) Koszalin 6) Kraków 5) Leszno 3) Łowicz 4) Łódź 3) Opole 4) Ostrów Wlkp. Ozorków 3) Pabianice 3) Poznań 3) Sieradz 1) Słupsk 6) Toruń 4) Warszawa 5) Wrocław 3) Zduńska Wola 2) dopłaty za dojazd: 1) 60zł. 2) 90zł. 3) 100zł. 4) 120zł. 5) 150zł. 6) 210 zł. realizowany od sześciu uczestników 20 ESKAPADA, Słupsk, tel , fax ,

SEZON 2015 ZIELONE SZKOŁY. W KULCE Biwaki edukacyjne i Zielone Szkoły na Mazurach

SEZON 2015 ZIELONE SZKOŁY. W KULCE Biwaki edukacyjne i Zielone Szkoły na Mazurach SEZON 2015 ZIELONE SZKOŁY W KULCE Biwaki edukacyjne i Zielone Szkoły na Mazurach projekt i przygotowanie: Studio Gravite zdjęcia: Bartosz Cirut, Jakub Obarek SŁOWA UCZĄ, PRZYKŁADY POCIĄGAJĄ Tytus Liwiusz

Bardziej szczegółowo

SEZON 2014 ZIELONE SZKOŁY Z KLASĄ. Biwaki edukacyjne i Zielone Szkoły na Mazurach

SEZON 2014 ZIELONE SZKOŁY Z KLASĄ. Biwaki edukacyjne i Zielone Szkoły na Mazurach SEZON 2014 ZIELONE SZKOŁY Z KLASĄ Biwaki edukacyjne i Zielone Szkoły na Mazurach projekt i przygotowanie: Studio Gravite zdjęcia: Bartosz Cirut SŁOWA UCZĄ, PRZYKŁADY POCIĄGAJĄ Tytus Liwiusz facebook.com/kulka.mazury

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Oferta 1 Zakynthos Zante Village 01.05.2015 08.05.2015 1333.00 PLN 2667.71 * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) z: do Zakinthos dnia: 01.05.2015 godz. 02:45-06:10

Bardziej szczegółowo

www.wasilewski-felska.pl

www.wasilewski-felska.pl 2015 wszystkie www.wasilewski-felska.pl wasilewski-felska * TURYSTYKA DZIECIĘCA Spis treści Jastrzębia Góra dom wczasowy vis www.visjastrzebia.pl 28.06-08.07.15 r. 10 STR. WAKACJE Z GWIAZDAMI 11 STR. Wakacje

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER ZIMA 2014/15. Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie BIURO PODRÓŻY. sylwester w kraju i zagranicą, obozy zimowe, wczasy narciarskie

SYLWESTER ZIMA 2014/15. Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie BIURO PODRÓŻY. sylwester w kraju i zagranicą, obozy zimowe, wczasy narciarskie 20 lat pracujemy dla Was! Naszym Klientom dziękujemy za zaufanie 2014/15 SYLWESTER ZIMA sylwester w kraju i zagranicą, obozy zimowe, wczasy narciarskie Praga Wiedeń Budapeszt Berlin Paryż Wilno Lwów Rzym

Bardziej szczegółowo

LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO

LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO Spełniamy marzenia! LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO Już dziś zaplanuj z nami swoje wakacje LATO 2014 Dziecko już od 690 PLN* Polska ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

Informator Turystyczny

Informator Turystyczny Noclegi Informator Turystyczny T rzygwiazdkowy hotel Cesarskie Ogrody to zabytkowy 100 letni budynek, położony w dzielnicy uzdrowiskowej w Świnoujściu, otoczony własnym parkiem, w odległości około 600

Bardziej szczegółowo

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael www.sunfun.pl Lato 2012 lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael Szanowni Państwo, przed nami kolejne wakacje. Zazwyczaj na krótko przed rozpoczęciem urlopu dociera do

Bardziej szczegółowo

Program obozów został objęty Honorowym Patronatem: www.hajdasz.pl

Program obozów został objęty Honorowym Patronatem: www.hajdasz.pl Program obozów został objęty Honorowym Patronatem: 2015 OBOZY wszystkie www.hajdasz.pl HAJDasz * TURYSTYKA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA...INNE NIŻ WSZYSTKIE? PRAWBNIE NAJLEPSZE? w program, który proponujemy

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI DLA NAUCZYCIELI I ZAKŁADÓW PRACY CZŁONEK WIELKOPOLSKIEJ IZBY TURYSTYCZNEJ - KONCESJA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR 0148K STYCZEŃ LUTY MARZEC

WYCIECZKI DLA NAUCZYCIELI I ZAKŁADÓW PRACY CZŁONEK WIELKOPOLSKIEJ IZBY TURYSTYCZNEJ - KONCESJA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO NR 0148K STYCZEŃ LUTY MARZEC WYCIECZKI DLA NAUCZYCIELI I ZAKŁADÓW PRACY STYCZEŃ LUTY 6 0 7 4 5 7 8 0 4 5 6 7 8 4 5 6 8 0 0 7 4 MARZEC 4 5 6 7 8 4 5 6 8 0 5 6 7 8 KWIECIEŃ MAJ 7 8 4 5 8 6 0 4 5 6 0 7 8 0 4 5 6 7 5 6 6 0 7 7 4 8 8 5

Bardziej szczegółowo

Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001

Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001 POLSKA ISSN 1429-3145 Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001 POLSKA Z A P R A S Z A Kim jesteśmy? Jesteśmy jednym z wiodących, Polskich touroperatorów, którzy spełniają najbardziej egzotyczne marzenia Klientów.

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Hiszpania Teneryfa. Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Hiszpania Teneryfa. Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012 Oferta 1 Teneryfa Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012 2799 PLN 5598 PLN* * Brak dokładnych informacji o cenie całkowitej Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Teneryfa dnia: 07.12.2012 godz. 11:00-15:50

Bardziej szczegółowo

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl 178 CYPR CYPR MORZE ŚRÓDZIEMNE Skała Afrodyty Polis Latchi Klasztor Neophytos Coral Bay Paphos Limassol Petra tou Zamek Romion Kolossi G ó r y CYPR T r o o d o s Larnaca Alaminos Protaras Ayia Napa Stała

Bardziej szczegółowo

Gdynia i Północne Kaszuby

Gdynia i Północne Kaszuby SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18 19 20. 21. 22. Gdynia i Północne Kaszuby zapraszają na sezon letni 2013... Gminy i powiaty Forum NORDA.. Gdynia.. Cewice.. Choczewo.

Bardziej szczegółowo

WYBIERAJ W PRZYWILEJACH

WYBIERAJ W PRZYWILEJACH WYBIERAJ W PRZYWILEJACH SPIS TREŚCI WSTĘP............................................................................................ 3 WYPOCZYNEK I ROZRYWKA........................................................................

Bardziej szczegółowo

Rewita WDW Jurata / Hel. Rewita WDW Unieście. Rewita WDW Międzyzdroje. Rewita WDW Waplewo. Rewita WDW Pieczyska. Rewita WDW Łochowice

Rewita WDW Jurata / Hel. Rewita WDW Unieście. Rewita WDW Międzyzdroje. Rewita WDW Waplewo. Rewita WDW Pieczyska. Rewita WDW Łochowice Rewita WDW Sopot CENNIK HOTELOWY CENNIK WCZASOWY Rewita WDW Jurata CENNIK HOTELOWY / WCZASOWY JANTAR / DELFIN CENNIK WCZASOWY CZAJKA CENNIK HOTELOWY / WCZASOWY ALBATROS CENNIK WCZASOWY KORMORAN Rewita

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI OBSŁUGI GOŚCI. www.zlotystandard.info

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI OBSŁUGI GOŚCI. www.zlotystandard.info OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI OBSŁUGI GOŚCI w Obsłudze Klienta 95 16 94 04 09 02 11 07 10 92 08 91 01 03 05 06 13 14 15 12 63 56 90 93 55 60 66 62 64 58 65 61 59 Patroni honorowi: Patron merytoryczni:

Bardziej szczegółowo

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30 ... ŁĄCZNA CENA ZA OSOBY... Biuro Podróży TRAVELS tel. 81/ 532 39 53, fax. 81/ 532 39 51 Al. Tysiąclecia 3, 20-121 Lublin Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Usł. Cena Sultan Beach Back View DB1 1349.00 PLN

Bardziej szczegółowo

-200 PLN. 2-tygodniowe. zniżka na kursy -300 PLN. 3-tygodniowe

-200 PLN. 2-tygodniowe. zniżka na kursy -300 PLN. 3-tygodniowe ZNIŻKA FIRST MINUTE Zarezerwuj poniższy kurs językowy przed 15 marca 2015, a otrzymasz zniżkę*: 200 PLN kursy 2-tygodniowe 300 PLN kursy 3-tygodniowe i dłuższe * zniżka na kursy: JAL Londyn, KAA-09 Oxford,

Bardziej szczegółowo

został objęty Honorowym Patronatem: www.ctgabi.pl 501 370 900

został objęty Honorowym Patronatem: www.ctgabi.pl 501 370 900 Program KOLONII został objęty Honorowym Patronatem: 2015 wszystkie www.ctgabi.pl 501 370 900 Spis treści DEKLARACJA WSTĘPNA DEKLARUJĘ CHĘĆ WYJAZDU MOJEGO DZIECKA na kolonię ZAKREŚL PRAWIDŁOWE: CENTRUM

Bardziej szczegółowo

a może tak nad nasze morze? Magazyn Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki Wypoczywaj w Polsce Odkryj Mazowsze Bezpieczne podróże

a może tak nad nasze morze? Magazyn Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki Wypoczywaj w Polsce Odkryj Mazowsze Bezpieczne podróże 96/129/2012 maj czerwiec ISNN 1507-9015 Magazyn Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki Wypoczywaj w Polsce a może tak nad nasze morze? Rowerem z PTTK Odkryj Mazowsze Bezpieczne podróże Turystyka i

Bardziej szczegółowo

został objęty Honorowym Patronatem: www.tanmuz.pl

został objęty Honorowym Patronatem: www.tanmuz.pl Program KOLONII został objęty Honorowym Patronatem: 2015 wszystkie www.tanmuz.pl Spis treści TANMUZ * TURYSTYKA DZIECIĘCA 3-4 STR. INFORMACJE DLA RODZICÓW 5 STR. OPIS PLACÓWEK WYPOCZYNKOWYCH 12-13 STR.

Bardziej szczegółowo

Jeden dzień to za mało!

Jeden dzień to za mało! Jeden dzień to za mało! Informator Turystyczny Spis treści 4 Jak do nas dojedziesz? 5 Blask przeszłości 7 Zamek 9 Przewodnicy po zamku i mieście 10 Murowane oczarowanie 14 Serce miasta 16 Pomnik Króla

Bardziej szczegółowo

Warszawa Warszawa 2dni Centrum nauki Kopernika + zwiedzanie. Warszawa 2 dni Szlakiem Marii Curie Skłodowskiej.

Warszawa Warszawa 2dni Centrum nauki Kopernika + zwiedzanie. Warszawa 2 dni Szlakiem Marii Curie Skłodowskiej. Spis treści: Kraków Kraków 1 dzień Muzeum Armii Krajowej, Rynek i inne. Kraków 1 dzień Zamek Królewski, Rynek i inne. Kraków 1 dzień - czasów wojny 1939-1945. Kraków 1 dzień Śladami Jana Matejki. Kraków

Bardziej szczegółowo

Pikniki firmowe - organizatorzy, miejsca, atrakcje

Pikniki firmowe - organizatorzy, miejsca, atrakcje Tw ó j p r z e w o d n i k p o e v e n t a c h Pikniki firmowe - organizatorzy, miejsca, atrakcje Maj 2010 Podróże biznesowe z EventMapa.pl Cykl e-przewodników po Atrakcjach i Destynacjach dla biznesu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy Rok III nr 7(30) lipiec 2009 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566 PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ W dniach od 2 5 lipca Bystra świętowała swoje, XIV już Dni Bystrej. Jak nigdy dotąd dopisywała im

Bardziej szczegółowo

Turystyka DOKĄD NA WEEKEND? Weekendowa 2013. Wydanie specjalne KRÓTKIE WYPADY TO PRZYSZŁOŚĆ

Turystyka DOKĄD NA WEEKEND? Weekendowa 2013. Wydanie specjalne KRÓTKIE WYPADY TO PRZYSZŁOŚĆ Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem, ul. Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16 www.wiadomosciturystyczne.pl e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo