POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4"

Transkrypt

1 POZECHNE KRAJOE ZAADY YCENY (PKZ) KRAJOY TANDARD YCENY PECJALITYCZNY NR 4 K 4 INETYCJE LINIOE - ŁUŻEBNOŚĆ PRZEYŁU I BEZUMONE KORZYTANIE Z NIERUCHOMOŚCI 1. PROADZENIE 1.1. Nejszy stadard przedstawa reguły postępowaa rzeczozawcy majątkowego przy określau: wartośc służebośc przesyłu dla potrzeb ustalea wysokośc wyagrodzea z tytułu lokalzacj, budowy eksploatacj projektowaych urządzeń przesyłowych oraz urządzeń przesyłowych wybudowaych w przeszłośc bez prawa do eruchomośc; kwoty wyagrodzea za bezumowe korzystae z eruchomośc przez przedsęborstwa przesyłowe w przeszłośc artość służebośc przesyłu dotyczy całego okresu trwaa prawa służebośc przesyłu. Kwota ta może zostać przedstawoa jako płatość jedorazowa lub okresowa artość służebośc przesyłu określaa jest a podstawe daych rykowych, a w przypadku braku takch daych, sposobem pośredm (parametryczym), omówoym w stadardze Na wartość służebośc przesyłu składa sę obżee wartośc eruchomośc, spowodowae egatywym skutkam lokalzacj urządzea przesyłowego oraz wyagrodzee za dalsze współkorzystae z eruchomośc przez przedsęborstwo przesyłowe w pase służebośc przesyłu, w czase jego eksploatacj przypadku określaa wartośc służebośc dla stejących urządzeń frastruktury, rzeczozawca majątkowy wykazuje oddzele w operace szacukowym, obżee wartośc eruchomośc wyagrodzee za dalsze współkorzystae z eruchomośc przez przedsęborstwo przesyłowe Odszkodowae za szkody w pożytkach z eruchomośc w częścach składowych eruchomośc, powstałe podczas budowy urządzea przesyłowego jest określae oddzele e staow składka wartośc służebośc przesyłu Kwota wyagrodzea z tytułu bezumowego korzystaa z eruchomośc przez przedsęborstwo przesyłowe jest określaa a podstawe omalych, rykowych 1

2 stawek czyszu ajmu (dzerżawy), uzyskwaych z powerzch stref ochroych podobych urządzeń przesyłowych, zlokalzowaych a podobych eruchomoścach lub z powerzch eruchomośc faktycze wykorzystywaych przez przedsęborstwo przesyłowe albo sposobem pośredm (parametryczym) a podstawe wartośc rykowej eruchomośc w w/w okrese. 2. ZAKRE TOOANIA TANDARDU 2.1. Nejszy stadard stosuje sę do określaa: wartośc służebośc przesyłu dla urządzeń przesyłowych projektowaych do lokalzacj, budowy eksploatacj a eruchomoścach oraz w celu regulacj praw do eruchomośc dla urządzeń stejących a eruchomoścach, zlokalzowaych a ch bez tytułu prawego, wyagrodzea za bezumowe korzystae przez przedsęborstwo przesyłowe z eruchomośc, a których w przeszłośc bezprawe zlokalzowae zostały urządzea przesyłowe tadard zawera zasady, procedury sposoby określaa wartośc służebośc przesyłu a podstawe daych rykowych, a w przypadku ch braku sposobem pośredm (parametryczym), w oparcu o wartość rykową eruchomośc. yboru odpowedego sposobu określea wartośc służebośc przesyłu dokouje rzeczozawca majątkowy, po uprzedm przeprowadzeu aalzy daych rykowych, dotyczących ce trasakcyjych eruchomośc obcążoych podobym urządzeam lub wyagrodzeń za ustaowee służebośc przesyłu dla podobych urządzeń przesyłowych, zlokalzowaych a podobych eruchomoścach tadard e dotyczy określaa wartośc odszkodowań za szkody powstałe: w trakce budowy, apraw koserwacj urządzeń przesyłowych, w środowsku, w przyrodze oraz w krajobraze a ych eruchomoścach tadard zawera zasady, procedury sposoby określaa kwoty wyagrodzea z tytułu bezumowego korzystaa z eruchomośc a podstawe omalych, roczych stawek czyszu ajmu (dzerżawy) eruchomośc obcążoych podobym urządzeam frastruktury techczej, w okrese bezumowego korzystaa z eruchomośc, a w przypadku ch braku, sposobem pośredm (parametryczym), poprzez określee hpotetyczych, omalych czyszów ajmu (dzerżawy), w oparcu o wartość rykową eruchomośc Przedstawoe w ejszym stadardze zasady określaa wartośc służebośc przesyłu wyagrodzea z tytułu bezumowego korzystaa z eruchomośc dotyczą eruchomośc jako przedmotu prawa własośc oraz eruchomośc jako przedmotu prawa użytkowaa weczystego grutu. 3. DEFINICJE 3.1. Urządzea przesyłowe, pas służebośc przesyłu, służebość przesyłu 2

3 Urządzea przesyłowe są rozumae zgode z art Kodeksu cywlego jako urządzea służące do doprowadzaa lub odprowadzaa płyów, pary, gazu, eerg elektryczej oraz e urządzea podobe. ą to umeszczoe pod zemą, a zem lub ad zemą przewody, obekty budowlae, stude, komory oraz e urządzea stalacje z m współpracujące Podobe urządzea przesyłowe są urządzeam służącym do doprowadzaa lub odprowadzaa medum takego samego rodzaju, przy uwzględeu podobych parametrów techolog Pas służebośc przesyłu ozacza powerzchę eruchomośc ezbędą do posadowea prawdłowej eksploatacj urządzea przesyłowego, której szerokość zawarta jest w przepsach szczegółowych, w obowązujących ormach techczych albo w wytyczych techczych przedsęborstw przesyłowych Obszar oddzaływaa służebośc przesyłu ozacza eruchomość lub jej część, w której astąpło faktycze ograczee możlwośc jej wykorzystaa, z uwzględeem uwarukowań fzyczych, prawych ekoomczych trefa ochroa urządzea przesyłowego jest to część eruchomośc, z której korzystało przedsęborstwo przesyłowe w przeszłośc, ustaloa a podstawe obowązujących w tym czase przepsów prawych lub orm techczych łużebość przesyłu jest ograczoym prawem rzeczowym, uregulowaym w Kodekse cywlym, w art , dającym przedsęborcy przesyłowemu możlwość lokalzacj budowy urządzeń przesyłowych a eruchomośc oraz możlwość korzystaa, w ozaczoym zakrese z eruchomośc obcążoej, zgode z przezaczeem tych urządzeń łużebość przesyłu zajduje zastosowae do urządzeń przesyłowych stejących a eruchomośc, wybudowaych bez tytułu prawego oraz do urządzeń projektowaych do lokalzacj, budowy eksploatacj Bezumowe korzystae z eruchomośc Bezumowe korzystae z eruchomośc polega a korzystau z eruchomośc przez osobę euprawoą yagrodzee za bezumowe korzystae z eruchomośc jest zadośćuczyeem dla właśccela (użytkowka weczystego) eruchomośc za utracoe pożytk z eruchomośc a skutek korzystaa z ej przez osobę euprawoą Bezumowe korzystae z eruchomośc przez przedsęborstwo przesyłowe dotyczy powerzch stref ochroych urządzeń przesyłowych, obowązujących w okrese bezumowego korzystaa lub powerzch eruchomośc faktycze wykorzystywaych przez przedsęborstwo przesyłowe. 3

4 yagrodzee za bezumowe korzystae z w/w powerzch jest możlwe do określea a podstawe hpotetyczych, omalych, czyszów ajmu (dzerżawy), możlwych do uzyskaa przez właśccela (użytkowka weczystego) eruchomośc, w poszczególych latach bezumowego korzystaa z eruchomośc przez przedsęborstwo przesyłowe Hpotetycze, omale czysze ajmu (dzerżawy) określae są a podstawe daych rykowych albo sposobem pośredm, w oparcu o wartośc rykowe eruchomośc w poszczególych latach bezumowego korzystaa z eruchomośc. 4. KAZÓKI METODYCZNE OKREŚLANIA ARTOŚCI ŁUŻEBNOŚCI PRZEYŁU Rysuek lustrujący zmaę wartośc eruchomośc a skutek lokalzacj eksploatacj urządzea przesyłowego Ozaczea: P - wartość służebośc przesyłu, 1 - wartość rykowa eruchomośc eobcążoej służeboścą przesyłu, 1 * - wartość rykowa eruchomośc po uwzględeu obżea wartośc eruchomośc a skutek lokalzacj urządzea przesyłowego, 2 - wartość rykowa eruchomośc z ustaowoą służeboścą przesyłu, O - obżee wartośc eruchomośc a skutek lokalzacj urządzea przesyłowego a eruchomośc, 11 - wartość rykowa 1m 2 eruchomośc przed obcążeem służeboścą przesyłu, - współczyk obżea wartośc eruchomośc a skutek lokalzacj urządzea przesyłowego a eruchomośc, 4

5 P O - powerzcha eruchomośc, która została ograczoa w sposobe użytkowaa a skutek lokalzacj urządzea przesyłowego (pas służebośc przesyłu lub obszar oddzaływaa służebośc przesyłu), DK - wyagrodzee za dalsze korzystae z eruchomośc w pase służebośc przesyłu przez przedsęborstwo przesyłowe, K* - współczyk, ustalay przez rzeczozawcę majątkowego w celu określea wyagrodzea za współkorzystae z eruchomośc, P - powerzcha pasa służebośc przesyłu artość rykowa służebośc przesyłu określoa a podstawe daych rykowych artość rykowa służebośc przesyłu jest rówa różcy wartośc eruchomośc eobcążoej obcążoej, określoych w podejścu porówawczym lub w podejścu dochodowym, według wzoru: P (1) 1 2 Powyższy sposób określaa wartośc służebośc przesyłu jest prorytetowy do zastosowaa, w przypadku stea warygodych daych rykowych (cey trasakcyje, dochody z czyszów ajmu lub dzerżawy), dotyczących eruchomośc podobych, obcążoych podobym urządzeam przesyłowym artość rykowa służebośc przesyłu jest możlwa do określea a podstawe stawek wyagrodzeń dla 1m 2 powerzch pasa służebośc przesyłu, dla podobych urządzeń, zlokalzowaych a podobych eruchomoścach, stejących a ryku wykazaych w umowach zaweraych przez westora z właśccelam (użytkowkam weczystym) eruchomośc, z tytułu ustaowea służebośc przesyłu. ówczas wartość rykowa służebośc przesyłu określa wzór: P P (2) P11 gdze: P - powerzcha pasa służebośc przesyłu, P11 - wyagrodzee 1m 2 powerzch pasa służebośc przesyłu artość służebośc przesyłu określoa sposobem pośredm (parametryczym) artość służebośc przesyłu określoa sposobem pośredm jest sumą dwóch składków - obżea wartośc eruchomośc a skutek lokalzacj urządzea przesyłowego (O ) wyagrodzea za współkorzystae przez przedsęborstwo przesyłowe z eruchomośc w przyszłośc, w pase służebośc przesyłu ( DK ). P Ozaczea jak a rys. w p.4. O + (3) DK 5

6 przypadku, gdy lokalzacja urządzea e wpływa a zmaę walorów użytkowych eruchomośc, wówczas wartość służebośc przesyłu możlwa jest do określea według wzoru: P 11 K (4) P gdze: K - współczyk ustalay przez wyceającego, uwzględający czyk wpływające a wartość służebośc przesyłu, zakres współczyka jest w gracach [0 1]. P, 11 - jak a rys. w p przypadku, gdy lokalzacja urządzea wpływa a zmaę walorów użytkowych eruchomośc, wówczas wartość służebośc przesyłu możlwa jest do określea według wzoru: K 1 (5) P N gdze: K 1 - współczyk, ustalay przez wyceającego, uwzględający czyk wpływające a obżee wartośc eruchomośc oraz egatywe skutk zwązae ze współkorzystaem z eruchomośc przez przedsęborstwo przesyłowe w okrese eksploatacj urządzea. Zakres współczyka zawarty jest w gracach [0 1]. N - wartość rykowa eruchomośc eobcążoej służeboścą artość służebośc przesyłu określoa sposobem pośredm jest wartoścą rykową w przypadku przyjęca do oblczeń welkośc zmeych rykowych. Rzeczozawca majątkowy zameszcza w operace szacukowym formację o rodzaju wartośc służebośc przesyłu, określoej w trakce wycey Ustalee welkośc współczyków K K przypadku, gdy urządzee przesyłowe e wpływa a zmaę walorów użytkowych eruchomośc, wówczas współczyk K możlwy jest do określea według wzoru: K R + u k R ( 1 (6) ) gdze: - współczyk obżea wartośc eruchomośc a skutek lokalzacj urządzea przesyłowego, u - rykowa relacja potecjalego dochodu brutto (PDB) z czyszu ajmu (dzerżawy) do wartośc rykowej eruchomośc, 6

7 k - współczyk współkorzystaa z eruchomośc w pase służebośc przesyłu przez przedsęborstwo przesyłowe, R - stopa kaptalzacj. przypadku szczególym, kedy współczyk u jest rówy stope kaptalzacj R, wówczas współczyk K określa wzór: K + k ( 1 ) (7) przypadku, gdy urządzee wpływa a zmaę walorów użytkowych eruchomośc powoduje obżee wartośc częśc lub całej eruchomośc, wówczas a wartość służebośc przesyłu składa sę: obżee wartośc eruchomośc w obszarze oddzaływaa służebośc przesyłu, wyagrodzee za dalsze korzystae z eruchomośc w pase służebośc przesyłu O + P K P 11 (8) gdze: O - obżee wartośc eruchomośc określoe według wzoru (12), K* - welkość współczyka określoa według wzoru (14) lub (15) przypadku, gdy urządzee wpływa a zmaę sposobu użytkowaa eruchomośc, wartość służebośc przesyłu jest możlwa do określea a podstawe wzoru (5) zameszczoego w p ówczas welkość współczyka K 1 jest możlwa do określea wzorem: K 1 u k (1 ) P + P R gdze: P N - powerzcha eruchomośc. N (9) elkość współczyka K jest możlwa do określea jako średoważoa, poprzez ustalee czyków wpływających a obżee wartośc eruchomośc oraz egatywych skutków zwązaych ze współkorzystaem przedsęborstwa przesyłowego z pasa służebośc przesyłu, ch zakresu procetowego oraz udzałów uwzględających ujemy wpływ urządzea przesyłowego a wartość służebośc przesyłu. ówczas, welkość współczyka K możlwa jest do określea według wzoru: K Σ 1 U k 100 u (10) 7

8 gdze: U - zakres procetowy czyków składających sę a wartość służebośc przesyłu, k u - udzał urządzea przesyłowego w czykach składających sę a wartość służebośc przesyłu, - lość czyków wpływających a welkość K. Czyk decydujące o wartośc służebośc przesyłu: obżee wartośc eruchomośc - fukcja rodzaju urządzea welkośc obszaru oddzaływaa służebośc przesyłu, egatywe skutk zwązae ze współkorzystaem z pasa służebośc przesyłu przez przedsęborstwo przesyłowe, e czyk mające wpływ a obżee wartośc eruchomośc posób ustalea welkośc współczyka K 1 jest podoby do ustalea welkośc współczyka K. Różca dotyczy lośc welkośc parametrów U k u Ustalee welkośc współczyków, u, k R spółczyk jest możlwy do ustalea a podstawe daych rykowych według wzoru: Z (1 Z I ) gdze: Z - wartość eruchomośc (lub jej częśc) określoa dla przezaczea przed obcążeem służeboścą przesyłu, I - wartość eruchomośc (lub jej częśc) określoa dla ego sposobu użytkowaa, wymuszoego lokalzacją urządzea frastruktury techczej, I - współczyk obżea wartośc eruchomośc (lub jej częśc) dla ego sposobu użytkowaa ( I ), ustaloy z daych rykowych, a w przypadku ch braku przyjęty z zakresu (0,15 0,20). Dla grutów rolych, w przypadku braku daych rykowych, współczyk ustalć moża a podstawe ugrutowaego w dotychczasowej praktyce zakresu [0,15 0,20], a dla grutów leśych w wysokośc do 0, spółczyk u wyraża relację potecjalego dochodu brutto z czyszu ajmu (dzerżawy) eruchomośc eobcążoej do jej wartośc rykowej. Jego welkość określaa jest a podstawe daych rykowych. przypadku braku warygodych daych rykowych, welkość współczyka u dla grutów rolych leśych odpowada stope kaptalzacj etto R (ze względu a zkomy wpływ podatku rolego lub leśego a pozom stopy kaptalzacj). Dla grutów zurbazowaych współczyk u określć moża poprzez zwększee stopy kaptalzacj etto R o loraz wydatków operacyjych (podatek od grutu, opłata rocza z tytułu użytkowaa weczystego) do wartośc rykowej I (11) 8

9 grutu. Te sposób określea welkośc współczyka u powe być odpowedo uzasadoy w operace szacukowym Określee welkośc stopy kaptalzacj R astępuje a podstawe rozporządzea Rady Mstrów z da 21 wrześa 2004 r. w sprawe wycey eruchomośc sporządzaa operatu szacukowego spółczyk k utożsama stopeń współkorzystaa z eruchomośc w pase służebośc przesyłu przez przedsęborstwo przesyłowe, jego zakres jest w gracach [0 1]. Określee welkośc współczyka k astępuje przy uwzględeu: rodzaju eruchomośc, rodzaju urządzea przesyłowego, sposobu lokalzacj urządzea a eruchomośc, powerzch pasa służebośc przesyłu, sposobu częstotlwośc korzystaa z eruchomośc przez przedsęborstwo przesyłowe w pase służebośc przesyłu Określee dwóch składków wartośc służebośc przesyłu sposobem pośredm (parametryczym) Obżee wartośc eruchomośc lub jej częśc jest możlwe do określea a podstawe wzoru: O (1 ) Z I I (12) Ozaczea jak w p yagrodzee za dalsze współkorzystae z eruchomośc w pase służebośc przesyłu jest możlwe do określea a podstawe wzoru: P K DK 11 (13) gdze: K* - współczyk, określay przez wyceającego, uwzględający czyk wpływające a wartość wyagrodzea za współkorzystae z eruchomośc w pase służebośc przesyłu, zakres współczyka jest w gracach [0 (1 - )] elkość współczyka K* jest możlwa do określea według wzoru: K u k ( 1 ) R (14) szczególych przypadkach, gdy współczyk u jest rówy stope kaptalzacj R, welkość współczyka K* jest możlwa do określea według wzoru: 9

10 K k ( 1 ) (15) 4.6. yagrodzee jedorazowe okresowe przypadku koeczośc rozłożea kwoty jedorazowego wyagrodzea za służebość przesyłu a śwadczea okresowe (rocze), realzowaa w te sposób zapłata ma charakter rety. Kwota płatośc roczej jako rety, możlwa jest do określea przy zastosowau wzoru z matematyk fasowej: s (1 + s) R (16) j r (1 + s) 1 gdze: R r - kwota płatośc roczej (reta), j - kwota jedorazowego wyagrodzea dla służebośc przesyłu, s - retowość bezpeczych długoletch oblgacj karbu Państwa lub wskaźk uzgodoy przez stroy umowy albo wskazay przez sąd, - lczba okresów roczych płatośc rety. przypadku rozłożea kwoty jedorazowego wyagrodzea a beztermowe, rocze okresy płatośc, wzór a retę przybera postać: R s (17) r j 4.7. Uwzględee okresu stea urządzea przesyłowego a eruchomośc zależośc od progozowaego okresu stea urządzea przesyłowego a eruchomośc, może zasteć potrzeba określea wartośc służebośc przesyłu w ograczoym okrese w przyszłośc. ówczas, dla określea wartośc służebośc przesyłu może być wykorzystaa relacja łączego współczyka dyskota, ustaloego dla retowośc oblgacj okresu stea urządzea a eruchomośc do współczyka kaptalzacj ustaloego jako odwrotość retowośc długoletch oblgacj karbu Państwa. artość prawa służebośc przesyłu dla urządzea frastruktury techczej o ustaloym okrese ( lat) możlwa jest do określea według wzoru: gdze: P( lat) - P( lat ) P K ( s) ŁD( s) (18) wartość prawa służebośc przesyłu dla ustaloego okresu stea urządzea przesyłowego a eruchomośc w przyszłośc, P - wartość prawa służebośc przesyłu ustaawaej beztermowo, ŁD(s) - współczyk łączego dyskota dla ustaloego okresu lat 10

11 retowośc (s) długoletch oblgacj karbu Państwa lub wskaźka uzgodoego przez stroy umowy albo wskazaego przez sąd, K(s) - współczyk kaptalzacj dla ustaloej retowośc (s) długoletch oblgacj karbu Państwa Uwzględee wpływu welu urządzeń przesyłowych a obcążee eruchomośc służeboścą przesyłu przypadku stea welu urządzeń przesyłowych a eruchomośc, rzeczozawca majątkowy dokouje aalzy koeczośc uwzględea ch wpływu a obcążee eruchomośc podejmuje decyzję o ustaleu udzałów poszczególych urządzeń w całkowtym obcążeu eruchomośc służeboścą przesyłu celu ustalea wpływu welu urządzeń a obcążee eruchomośc służeboścą przesyłu ależy: dokoać szczegółowej aalzy dokumetacj geodezyjo-kartografczej, w celu detyfkacj poszczególych urządzeń przesyłowych, ustalć powerzche pasów służebośc przesyłu albo obszarów oddzaływaa służebośc przesyłu, ustalć powerzche wspóle pasów, j.w. ustalć stopeń wpływu poszczególych urządzeń a obżee wartośc eruchomośc (waga), określć udzały poszczególych urządzeń w obcążeu eruchomośc sumaryczą służeboścą przesyłu Neruchomość obcążoa klkoma urządzeam e mającym powerzch wspólych pasów służebośc przesyłu Rysuek lustrujący eruchomość obcążoą trzema urządzeam przesyłowym e mającym powerzch wspólych pasów służebośc przesyłu 11

12 przypadku stea klku urządzeń przesyłowych a eruchomośc, które e mają powerzch wspólych pasów służebośc przesyłu albo obszarów faktyczego oddzaływaa służebośc przesyłu, ch udzały w obcążeu eruchomośc służeboścą przesyłu możlwe są do określea a podstawe wzorów: P P Σ 1 p Σ P 1 w P w gdze: P - powerzche pasa służebośc przesyłu albo obszaru oddzaływaa służebośc przesyłu, P * - zrówoważoe powerzche pasów j. w. (waga 1,0), w - waga -tego urządzea w obcążeu eruchomośc służeboścą przesyłu, p - udzał -tego urządzea w obcążeu eruchomośc służeboścą przesyłu Neruchomość obcążoa klkoma urządzeam mającym powerzche wspóle pasów służebośc przesyłu (19) (20) Rysuek lustrujący eruchomość obcążoą dwoma urządzeam przesyłowym mającym powerzchę wspólą pasów służebośc przesyłu 12

13 przypadku stea klku urządzeń przesyłowych a eruchomośc, które mają powerzche wspóle pasów służebośc przesyłu lub powerzche wspóle obszarów oddzaływaa służebośc przesyłu, ch udzały w obcążeu eruchomośc służeboścą przesyłu możlwe są do określea według wzorów: w * wsp P P 1 w wsp (21) P ( P Pwsp + P wsp ) Σ 1 w w (22) p Σ 1 P P (23) gdze: P wsp - powerzche wspóle pasów służebośc przesyłu albo obszarów oddzaływaa służebośc przesyłu, pokrywające sę częścowo lub w całośc, P wsp * - powerzche wspóle pasów służebośc przesyłu albo obszarów oddzaływaa służebośc przesyłu, zredukowae z tytułu wzajemego pokrywaa. 13

14 5. KAZÓKI METODYCZNE OKREŚLANIA YNAGRODZENIA Z TYTUŁU BEZUMONEGO KORZYTANIA Z NIERUCHOMOŚCI Rysuek lustrujący wyagrodzee z tytułu bezumowego korzystaa z eruchomośc Ozaczea: 1,2,3 - lata bezumowego korzystaa z eruchomośc (maksmum 10 lat), bk - kwota wyagrodzea za bezumowe korzystae z eruchomośc Uwag ogóle dotyczące założeń do określea wyagrodzea yagrodzee za bezumowe korzystae z eruchomośc powo być określae a podstawe rykowych, omalych czyszów ajmu (dzerżawy) powerzch stref ochroych podobych urządzeń przesyłowych, zlokalzowaych a podobych eruchomoścach lub powerzch eruchomośc faktycze wykorzystywaych przez przedsęborstwo przesyłowe, w ustaloych okresach bezumowego korzystaa przypadku braku możlwośc ustalea powerzch stref ochroych lub powerzch eruchomośc faktycze wykorzystywaych przez przedsęborstwo przesyłowe, powerzche te ustalają stroy umowy albo sąd przypadku braku daych rykowych, hpotetycze, omale czysze ajmu (dzerżawy) w/w powerzch możlwe są do określea sposobem pośredm, w oparcu o wartośc rykowe eruchomośc w poszczególych latach bezumowego korzystaa z eruchomośc Hpotetycze, omale czysze ajmu (dzerżawy) powerzch stref ochroych lub powerzch faktycze wykorzystywaych przez przedsęborstwo przesyłowe podlegają waloryzacj a datę ustalea wysokośc wyagrodzea za bezumowe korzystae z eruchomośc. 14

15 przypadku określea wyagrodzea za bezumowe korzystae z eruchomośc w trybe umowym, waloryzacja hpotetyczych, omalych czyszów ajmu (dzerżawy) może być dokoaa wskaźkam uzgodoym przez stroy umowy przypadku określea wyagrodzea za bezumowe korzystae z eruchomośc w postępowau sądowym, o waloryzacj omalych czyszów ajmu (dzerżawy) decyduje sąd Określee kwoty wyagrodzea za bezumowe korzystae z eruchomośc w przypadku stea daych rykowych, w postac omalych czyszów ajmu (dzerżawy) powerzch stref ochroych urządzeń przesyłowych Jeżel steją dae rykowe dotyczące omalych czyszów ajmu (dzerżawy) powerzch stref ochroych urządzeń przesyłowych lub powerzch eruchomośc faktycze wykorzystywaych przez przedsęborstwo przesyłowe w przeszłośc, wówczas kwota wyagrodzea za bezumowe korzystae z eruchomośc możlwa jest do określea a podstawe wzoru: bk Σ 1 PDB 1 w P O (24) gdze: bk - kwota wyagrodzea za bezumowe korzystae z eruchomośc, PDB 1 - omale strumee potecjalego dochodu brutto z czyszów ajmu (dzerżawy) 1m 2 powerzch strefy ochroej lub powerzch eruchomośc faktycze wykorzystywaej przez przedsęborstwo przesyłowe, w - łącze wskaźk waloryzacyje omalych strume PDB 1 z poszczególych lat a datę ustalea wyagrodzea, P O - powerzcha strefy ochroej urządzea lub powerzcha, z której faktycze korzystało przedsęborstwo przesyłowe, - lczba lat (e węcej ż 10) Określee kwoty wyagrodzea za bezumowe korzystae z eruchomośc w przypadku braku daych rykowych przypadku braku daych rykowych, dotyczących czyszów ajmu (dzerżawy), wyagrodzee za bezumowe korzystae z eruchomośc jest możlwe do określea sposobem pośredm (parametryczym) uwzględając: wartość rykową 1 m 2 eruchomośc przed obcążeem służeboścą przesyłu w poszczególych latach bezumowego korzystaa ( 11 ), relację PDB z czyszów ajmu (dzerżawy) do wartośc eruchomośc, w poszczególych latach bezumowego korzystaa (u ), współczyk współkorzystaa z powerzch strefy ochroej urządzea lub z powerzch eruchomośc, z której przedsęborstwo przesyłowe faktycze korzystało (k), 15

16 powerzchę strefy ochroej urządzea (P O ) lub powerzchę, z której przedsęborstwo przesyłowe faktycze korzystało, łącze wskaźk waloryzacyje z poszczególych lat a datę ustalea wyagrodzea (w ) Hpotetycze, omale strumee PDB z czyszów ajmu (dzerżawy) możlwe są do określea sposobem parametryczym, według wzoru: PDB 11 P u k (25) O gdze: PDB - hpotetycze, omale strumee potecjalego dochodu brutto z czyszów ajmu (dzerżawy), z powerzch strefy ochroej lub powerzch, z której przedsęborstwo przesyłowe faktycze korzystało w przeszłośc, 11 - wartość rykowa 1m 2 eruchomośc eobcążoej urządzeem przesyłowym w poszczególych latach bezumowego korzystaa, P O - powerzcha strefy ochroej urządzea lub powerzcha, z której przedsęborstwo przesyłowe faktycze korzystało, u, k - jak w p Kwota wyagrodzea za bezumowe korzystae z eruchomośc możlwa jest do określea a podstawe wzoru: P u k w bk Σ 1 11 O (26) Ozaczea jak we wzorach (24) (25) 6. UAGI DODATKOE 6.1. Powerzche pasów służebośc przesyłu powerzche stref ochroych urządzeń przesyłowych powy być określae w oparcu o warygode dokumety, którym są: mejscowe play zagospodarowaa przestrzeego, obowązujące przepsy prawe, dokumetacja projektowa, aktuale ormy techcze przypadku braku źródeł dotyczących szerokośc pasów służebośc przesyłu stref ochroych urządzeń przesyłowych stejących a eruchomośc, ależy uzyskać warygode dae od zleceodawcy lub od właścwego przedsęborstwa przesyłowego przypadku określaa wartośc służebośc przesyłu lub kwoty wyagrodzea za bezumowe korzystae z eruchomośc w postępowau sądowym, jeżel brak jest warygodych źródeł dotyczących ustalea powerzch pasów służebośc przesyłu stref ochroych urządzeń przesyłowych, powerzche te powe ustalć sąd. 16

17 7. ODEJŚCIA OD TANDARDU 7.1. Przedstawoe w stadardze zasady określaa wartośc służebośc przesyłu wyagrodzea za bezumowe korzystae z eruchomośc e są jedyym sposobam określea w/w wartośc wyagrodzeń. Prezetowae zasady e obejmują róweż wszystkch sytuacj, z jakm spotka sę rzeczozawca majątkowy w praktyce wycey uzasadoych przypadkach rzeczozawca majątkowy może odstąpć od zasad określoych w ejszym stadardze. Zastosowae odstępstwa ależy jedozacze wskazać uzasadć Ne są dopuszczale odstępstwa od stadardu powodujące ezgodość z przepsam prawa stadardam zawodowym oraz zasadam dobrej praktyk zawartym w odrębych regulacjach PKZ. 8. OPRACOANIE I OBOIĄZYANIE TANDARDU 8.1. Założea do stadardu przygotował zespół pod kerowctwem Jerzego Dąbka w składze: Ryszard Cymerma, ładysław Mzer, Moka Nowakowska, Mara Trojaek, a opracowae stadardu powstało w ramach prac Komsj tadardów PFRM w składze: Radosław Gaca, Zbgew Brodaczewsk, Mrosław Chumek, ojcech Dael, Jerzy Dydeko, Krzysztof Grzesk, Łukasz Macak, Magdalea Małecka-Plujska, Moka Nowakowska, aba Źróbek Tadeusz Żurowsk Komsja tadardów Zawodowych, w składze: Radosław Gaca, Zbgew Brodaczewsk, Mrosław Chumek, ojcech Dael, Jerzy Dydeko, Krzysztof Grzesk, Łukasz Macak, Magdalea Małecka-Plujska, Moka Nowakowska, aba Źróbek Tadeusz Żurowsk przyjęła ostateczą wersję redakcyją tadardu tadard został uchwaloy przez Radę Krajową PFRM a posedzeu w du 11 kweta 2011 r. włączoy jako tadard zawodowy specjalstyczy r K 4 do zboru Powszechych Krajowych Zasad ycey (PKZ). tadard obowązuje od da., a od... zalecay jest do stosowaa. 17

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4 POZECHNE KRAJOE ZAADY YCENY (PKZ) KRAJOY TANDARD YCENY PECJALITYCZNY NR 4 K 4 YCENA ŁUŻEBNOŚCI PRZEYŁU I OKREŚLANIE KOTY YNAGRODZENIA ZA BEZUMONE KORZYTANIE Z NIERUCHOMOŚCI PRZY INETYCJACH LINIOYCH 1.

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4 POSZECHNE KRAJOE ZASADY YCENY (PKZ) KRAJOY STANDARD YCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSS 4 INESTYCJE LINIOE - SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I BEZUMONE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI 1. PROADZENIE 1.1. Nejszy stadard przedstawa

Bardziej szczegółowo

Jego zależy od wysokości i częstotliwości wypłat kuponów odsetkowych, ceny wykupu, oczekiwanej stopy zwrotu oraz zapłaconej ceny za obligację.

Jego zależy od wysokości i częstotliwości wypłat kuponów odsetkowych, ceny wykupu, oczekiwanej stopy zwrotu oraz zapłaconej ceny za obligację. Wrażlwość oblgacj Jedym z czyków ryzyka westowaa w oblgacje jest zmeość rykowych stóp procetowych. Iżyera fasowa dyspouje metodam pozwalającym zabezpeczyć portfel przed egatywym skutkam zma stóp procetowych.

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B

OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI METODĄ TYPU B W przypadku gdy e występuje statystyczy rozrzut wyków (wszystke pomary dają te sam wyk epewość pomaru wyzaczamy w y sposób. Główą przyczyą epewośc pomaru jest epewość

Bardziej szczegółowo

Planowanie eksperymentu pomiarowego I

Planowanie eksperymentu pomiarowego I POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Plaowae eksperymetu pomarowego I Laboratorum merctwa (M 0) Opracował: dr ż. Grzegorz Wcak

Bardziej szczegółowo

Zależność kosztów produkcji węgla w kopalni węgla brunatnego Konin od poziomu jego sprzedaży

Zależność kosztów produkcji węgla w kopalni węgla brunatnego Konin od poziomu jego sprzedaży Gawlk L., Kasztelewcz Z., 2005 Zależość kosztów produkcj węgla w kopal węgla bruatego Ko od pozomu jego sprzedaży. Prace aukowe Istytutu Górctwa Poltechk Wrocławskej r 2. Wyd. Ofcya Wydawcza Poltechk Wrocławskej,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyniku finansowego - analiza wstępna

Analiza wyniku finansowego - analiza wstępna Aalza wyku fasowego - aalza wstępa dr Potr Ls Welkość wyku fasowego determuje: etowość przedsęborstwa Welkość podatku dochodowego Welkość kaptałów własych Welkość dywded 1 Aalza wyku fasowego ma szczególe

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fasowy gospodark Zajęca r 6 Matematyka fasowa c.d. Rachuek retowy (autetowy) Maem rachuku retowego określa sę regulare płatośc w stałych odstępach czasu przy założeu stałej stopy procetowej. Przykłady

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fasowy gospodark Zajęca r 7 Krzywa retowośc, zadaa (mat. f.), marża w hadlu, NPV IRR, Ustawa o kredyce kosumeckm, fukcje fasowe Excela Krzywa retowośc (dochodowośc) Yeld Curve Krzywa ta jest grafczym

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WARTOŚCI ENERGII ROZPRASZANEJ PODCZAS ZDERZENIA CIAŁ

WYZNACZANIE WARTOŚCI ENERGII ROZPRASZANEJ PODCZAS ZDERZENIA CIAŁ 9 Cel ćwczea Ćwczee 9 WYZNACZANIE WARTOŚCI ENERGII ROZPRASZANE PODCZAS ZDERZENIA CIAŁ Celem ćwczea jest wyzaczee wartośc eerg rozpraszaej podczas zderzea cał oraz współczyka restytucj charakteryzującego

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4 POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4 WYCENA ODSZKODOWAŃ I WYNAGRODZEŃ DLA URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH 1. WPROWADZENIE 1.1. Niniejszy standard przedstawia

Bardziej szczegółowo

FINANSE II. Model jednowskaźnikowy Sharpe a.

FINANSE II. Model jednowskaźnikowy Sharpe a. ODELE RYNKU KAPITAŁOWEGO odel jedowskaźkowy Sharpe a. odel ryku kaptałowego - CAP (Captal Asset Prcg odel odel wycey aktywów kaptałowych). odel APT (Arbtrage Prcg Theory Teora artrażu ceowego). odel jedowskaźkowy

Bardziej szczegółowo

Modele wartości pieniądza w czasie

Modele wartości pieniądza w czasie Joaa Ceślak, Paula Bawej Modele wartośc peądza w czase Podstawowe pojęca ozaczea Kaptał (ag. prcpal), kaptał początkowy, wartośd początkowa westycj - peądze jake zostały wpłacoe a początku westycj (a początku

Bardziej szczegółowo

Wyrażanie niepewności pomiaru

Wyrażanie niepewności pomiaru Wyrażae epewośc pomaru Adrzej Kubaczyk Wydzał Fzyk, Poltechka Warszawska Warszawa, 05 Iformacje wstępe Każdy pomar welkośc fzyczej dokoyway jest ze skończoą dokładoścą, co ozacza, że wyk tego pomaru dokoyway

Bardziej szczegółowo

Badania Maszyn CNC. Nr 2

Badania Maszyn CNC. Nr 2 Poltechka Pozańska Istytut Techolog Mechaczej Laboratorum Badaa Maszy CNC Nr 2 Badae dokładośc pozycjoowaa os obrotowych sterowaych umerycze Opracował: Dr. Wojcech Ptaszy sk Mgr. Krzysztof Netter Pozań,

Bardziej szczegółowo

5. OPTYMALIZACJA NIELINIOWA

5. OPTYMALIZACJA NIELINIOWA 5. OPTYMALIZACJA NIELINIOWA Zdarza sę dość często, że zależośc występujące w aalzowaych procesach (p. ospodarczych) mają charakter elowy. Dlateo też, oprócz lowych zadań decyzyjych, formułujemy także elowe

Bardziej szczegółowo

UOGÓLNIONA ANALIZA WRAŻLIWOŚCI ZYSKU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKUJĄCYM N-ASORTYMENTÓW. 1. Wprowadzenie

UOGÓLNIONA ANALIZA WRAŻLIWOŚCI ZYSKU W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKUJĄCYM N-ASORTYMENTÓW. 1. Wprowadzenie B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y J E Nr 2 2007 Aa ĆWIĄKAŁA-MAŁYS*, Woletta NOWAK* UOGÓLNIONA ANALIA WRAŻLIWOŚCI YSKU W PREDSIĘBIORSTWIE PRODUKUJĄCYM N-ASORTYMENTÓW Przedstawoo ajważejsze elemety

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS OKREŚLANIE WARTOŚCI SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU I WYNAGRODZENIA ZA JEJ USTANOWIENIE ORAZ WYNAGRODZENIA ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza miesięcznych zmian współczynnika szkodowości kredytów hipotecznych

Statystyczna analiza miesięcznych zmian współczynnika szkodowości kredytów hipotecznych dr Ewa Wycka Wyższa Szkoła Bakowa w Gdańsku Wtold Komorowsk, Rafał Gatowsk TZ SKOK S.A. Statystycza aalza mesęczych zma współczyka szkodowośc kredytów hpoteczych Wskaźk szkodowośc jest marą obcążea kwoty/lczby

Bardziej szczegółowo

TARCIE CIĘGIEN O POWIERZCHNIĘ WALCOWĄ WZÓR EULERA

TARCIE CIĘGIEN O POWIERZCHNIĘ WALCOWĄ WZÓR EULERA Ćwczee 8 TARCIE CIĘGIEN O POWIERZCHNIĘ WALCOWĄ WZÓR EULERA 8.. Cel ćwczea Celem ćwczea jest wyzaczee statyczego współczyka tarca pomędzy walcową powerzchą cała a opasującą je lą. Poadto a drodze eksperymetalej

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie stateczności skarpy wykopu pod składowisko odpadów komunalnych

Sprawdzenie stateczności skarpy wykopu pod składowisko odpadów komunalnych Sprawdzee stateczośc skarpy wykopu pod składowsko odpadów koualych Ustalee wartośc współczyka stateczośc wykoae zostae uproszczoą etodą Bshopa, w oparcu o poższą forułę: [ W s( α )] ( φ ) ( φ ) W ta F

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS OKREŚLANIE WARTOŚCI SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ORAZ WYNAGRODZENIA ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE ZT.. Zagadee trasportowe w postac tablcy Z m puktów (odpowedo A,...,A m ) wysyłamy edorody produkt w loścach a,...,a m do puktów odboru (odpowedo B,...,B ), gdze est odberay w

Bardziej szczegółowo

Portfel złożony z wielu papierów wartościowych

Portfel złożony z wielu papierów wartościowych Portfel westycyy ćwczea Na odst. Wtold Jurek: Kostrukca aalza, rozdzał 4 dr Mchał Kooczyńsk Portfel złożoy z welu aerów wartoścowych. Zwrot ryzyko Ozaczea: w kwota ulokowaa rzez westora w aery wartoścowe

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy niepewności pomiarowych (I Pracownia Fizyki)

Podstawy analizy niepewności pomiarowych (I Pracownia Fizyki) Podstawy aalzy epewośc pomarowych (I Pracowa Fzyk) Potr Cygak Zakład Fzyk Naostruktur Naotecholog Istytut Fzyk UJ Pok. 47 Tel. 0-663-5838 e-mal: potr.cygak@uj.edu.pl Potr Cygak 008 Co to jest błąd pomarowy?

Bardziej szczegółowo

D P. Rys. 1 Schemat hydrauliczny obliczeń filtracji przez zaporę ziemną z drenażem

D P. Rys. 1 Schemat hydrauliczny obliczeń filtracji przez zaporę ziemną z drenażem Kostrukcje budowle zeme OBLICZENIA WSPÓŁCZYNNIKA STATECZNOŚCI SKAPY ODWODNEJ METODĄ FELLENIUSA DLA ZAPOY ZIEMNEJ BEZ ELEMENTÓW USZCZELNIAJĄCYCH Z DENAŻEM Zapora zema posadowoa a podłożu przepuszczalym

Bardziej szczegółowo

STANDARYZACJA PRZEPROWADZANIA NAPRAW JAKO ETAP WDROŻENIA TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM

STANDARYZACJA PRZEPROWADZANIA NAPRAW JAKO ETAP WDROŻENIA TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM STANDARYZACJA PRZEPROWADZANIA NAPRAW JAKO ETAP WDROŻENIA TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM Edward CHLEBUS, Joaa HELMAN, Mara ROSIENKIEWICZ, Paweł STEFANIAK Streszczee: Nejszy artykuł

Bardziej szczegółowo

Modelowanie niezawodności i wydajności synchronicznej elastycznej linii produkcyjnej

Modelowanie niezawodności i wydajności synchronicznej elastycznej linii produkcyjnej Dr hab. ż. Ato Śwć, prof. adzw. Istytut Techologczych ystemów Iformacyych oltechka Lubelska ul. Nadbystrzycka 36, 2-68 Lubl e-mal: a.swc@pollub.pl Dr ż. Lech Mazurek aństwowa Wyższa zkoła Zawodowa w Chełme

Bardziej szczegółowo

Miary statystyczne. Katowice 2014

Miary statystyczne. Katowice 2014 Mary statystycze Katowce 04 Podstawowe pojęca Statystyka Populacja próba Cechy zmee Szereg statystycze Wykresy Statystyka Statystyka to auka zajmująca sę loścowym metodam aalzy zjawsk masowych (występujących

Bardziej szczegółowo

3. OPTYMALIZACJA NIELINIOWA

3. OPTYMALIZACJA NIELINIOWA Wybrae zaadea badań operacyjych dr ż. Zbew Tarapata 3. OPTYMALIZACJA NIELINIOWA Zdarza sę dość często że zależośc występujące w aalzowaych procesach (p. ospodarczych) mają charakter elowy. Dlateo też oprócz

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4. PROJEKT ( r. )

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4. PROJEKT ( r. ) POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY NR 4 KSWS 4 OKREŚLANIE WARTOŚCI SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU ORAZ WYNAGRODZENIA ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

ρ (6) przy czym ρ ij to współczynnik korelacji, wyznaczany na podstawie następującej formuły: (7)

ρ (6) przy czym ρ ij to współczynnik korelacji, wyznaczany na podstawie następującej formuły: (7) PROCES ZARZĄDZANIA PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WSPOMAGANY PRZEZ ŚRODOWISKO AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH Ageszka ULFIK Streszczee: W pracy przedstawoo sposób zarządzaa portfelem paperów wartoścowych wspomagay

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DOBORU WARTOŚCI PROGOWEJ W BIOMETRYCZNYM SYSTEMIE UWIERZYTELNIANIA. Adrian Kapczyński Maciej Wolny

KONCEPCJA WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DOBORU WARTOŚCI PROGOWEJ W BIOMETRYCZNYM SYSTEMIE UWIERZYTELNIANIA. Adrian Kapczyński Maciej Wolny KONCEPCJA WIELOKRYTERIALNEGO WSPOMAGANIA DOBORU WARTOŚCI PROGOWEJ W BIOMETRYCZNYM SYSTEMIE UWIERZYTELNIANIA Adra Kapczyńsk Macej Woly Wprowadzee Rozwój całego spektrum coraz doskoalszych środków formatyczych

Bardziej szczegółowo

Pomiary parametrów napięć i prądów przemiennych

Pomiary parametrów napięć i prądów przemiennych Ćwczee r 3 Pomary parametrów apęć prądów przemeych Cel ćwczea: zapozae z pomaram wartośc uteczej, średej, współczyków kształtu, szczytu, zekształceń oraz mocy czyej, berej, pozorej współczyka cosϕ w obwodach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.

OGŁOSZENIE TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Taryfa obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12. OGŁOSZENIE Zgodne z Uchwałą Nr XXXIII/421/2013 Rady Mejskej w Busku-Zdroju z dna 14 lstopada 2013 r. w sprawe zatwerdzena taryf za zborowe zaopatrzene w wodę zborowe odprowadzane śceków dla Mejskego Przedsęborstwa

Bardziej szczegółowo

ZARYS METODY OCENY TRWAŁOSCI I NIEZAWODNOSCI OBIEKTU Z UWZGLEDNIENIEM CZYNNIKA LUDZKIEGO I PŁASZCZYZNY LICZB ZESPOLONYCH

ZARYS METODY OCENY TRWAŁOSCI I NIEZAWODNOSCI OBIEKTU Z UWZGLEDNIENIEM CZYNNIKA LUDZKIEGO I PŁASZCZYZNY LICZB ZESPOLONYCH Zdzsław IDZIASZEK 1 Mechatrocs ad Avato Faculty Mltary Uversty of Techology, 00-908 Warsaw 49, Kalskego street r zdzaszek@wat.edu.pl Norbert GRZESIK Avato Faculty Polsh Ar Force Academy, 08-51 Dębl, Dywzjou

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii. Fizyka. WSTiE Sucha Beskidzka Fizyka

Teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii. Fizyka. WSTiE Sucha Beskidzka Fizyka Nepewośc pomarowe. Teora praktka. Prowadząc: Dr ż. Adrzej Skoczeń Wższa Szkoła Turstk Ekolog Wdzał Iformatk, rok I Fzka 014 03 30 WSTE Sucha Beskdzka Fzka 1 Iformacje teoretcze zameszczoe a slajdach tej

Bardziej szczegółowo

Olejowe śrubowe sprężarki powietrza. Seria R55-75kW

Olejowe śrubowe sprężarki powietrza. Seria R55-75kW Olejowe śrubowe sprężark powetrza Sera R55-75kW Nowy pozom ezawodośc, efektywośc wydajośc Śrubowe sprężark powetrza ser R frmy Igersoll Rad to połączee ajlepszych, sprawdzoych kostrukcj techolog z owym,

Bardziej szczegółowo

Portfel. Portfel pytania. Portfel pytania. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 2. Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem

Portfel. Portfel pytania. Portfel pytania. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 2. Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Katedra Ietycj Faoych Zarządzaa yzykem Aalza Zarządzae Portfelem cz. Dr Katarzya Kuzak Co to jet portfel? Portfel grupa aktyó (trumetó faoych, aktyó rzeczoych), które zotały yelekcjooae, którym ależy zarządzać

Bardziej szczegółowo

Monika Jeziorska - Pąpka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Monika Jeziorska - Pąpka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu DYNAMICZNE MODELE EKONOMERYCZNE X Ogólopolske Semarum Naukowe, 4 6 wrześa 2007 w oruu Katedra Ekoometr Statystyk, Uwersytet Mkołaja Koperka w oruu Moka Jezorska - Pąpka Uwersytet Mkołaja Koperka w oruu

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA MORANA W ANALIZIE ROZKŁADU CEN NIERUCHOMOŚCI

STATYSTYKA MORANA W ANALIZIE ROZKŁADU CEN NIERUCHOMOŚCI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XII/, 0, tr. 3 STATYSTYKA MORANA W ANALIZIE ROZKŁADU CEN NIERUCHOMOŚCI Dorota Kozoł-Kaczorek Katedra Ekoomk Rolcta Mędzyarodoych Stoukó Gopodarczych Szkoła

Bardziej szczegółowo

SOWA - ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE METODYKA

SOWA - ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE METODYKA Załączk r do Regulamu I kokursu GIS PROGRAM PRIORYTETOWY: SOWA - ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE METODYKA. Cel opracowaa Celem opracowaa jest spója metodyka oblczaa efektu ograczaa emsj gazów ceplaraych,

Bardziej szczegółowo

1. Relacja preferencji

1. Relacja preferencji dr Mchał Koopczyńsk EKONOMIA MATEMATYCZNA Wykłady, 2, 3 (a podstawe skryptu r 65) Relaca preferec koszyk towarów: przestrzeń towarów: R + = { x R x 0} x = ( x,, x ) X X R+ x 0 x 0 =, 2,, x~y xf y x y x

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI

WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI GIEŁDOWYCH PRZY UŻYCIU ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH mgr ż. Marc Klmek Katedra Iformatyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa m. Papeża Jaa Pawła II w Bałej Podlaskej Streszczee:

Bardziej szczegółowo

Różniczkowanie funkcji rzeczywistych wielu zmiennych. Matematyka Studium doktoranckie KAE SGH Semestr letni 2008/2009 R. Łochowski

Różniczkowanie funkcji rzeczywistych wielu zmiennych. Matematyka Studium doktoranckie KAE SGH Semestr letni 2008/2009 R. Łochowski Różczkowae fukcj rzeczywstych welu zmeych rzeczywstych Matematyka Studum doktoracke KAE SGH Semestr let 8/9 R. Łochowsk Pochoda fukcj jedej zmeej e spojrzee Nech f : ( α, β ) R, α, β R, α < β Fukcja f

Bardziej szczegółowo

Elementy arytmetyki komputerowej

Elementy arytmetyki komputerowej Elemety arytmetyk komputerowej cz. I Elemety systemów lczbowych /materał pomocczy do wykładu Iformatyka sem II/ Sps treśc. Wprowadzee.... Wstępe uwag o systemach lczbowych... 3. Przegląd wybraych systemów

Bardziej szczegółowo

Przestrzenno-czasowe zróżnicowanie stopnia wykorzystania technologii informacyjno- -telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach

Przestrzenno-czasowe zróżnicowanie stopnia wykorzystania technologii informacyjno- -telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach dr ż. Jolata Wojar Zakład Metod Iloścowych, Wydzał Ekoom Uwersytet Rzeszowsk Przestrzeo-czasowe zróżcowae stopa wykorzystaa techolog formacyjo- -telekomukacyjych w przedsęborstwach WPROWADZENIE W czasach,

Bardziej szczegółowo

Statystyczne charakterystyki liczbowe szeregu

Statystyczne charakterystyki liczbowe szeregu Statystycze charakterystyk lczbowe szeregu Aalzę badaej zmeej moża uzyskać posługując sę parametram opsowym aczej azywaym statystyczym charakterystykam lczbowym szeregu. Sytetycza charakterystyka zborowośc

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH

FUNKCJE DWÓCH ZMIENNYCH FUNKCJE DWÓCH MIENNYCH De. JeŜel kaŝdemu puktow (, ) ze zoru E płaszczz XY przporządkujem pewą lczę rzeczwstą z, to mówm, Ŝe a zorze E określoa została ukcja z (, ). Gd zór E e jest wraźe poda, sprawdzam

Bardziej szczegółowo

OKREŚLANIE NIEPEWNOŚCI POMIARÓW (poradnik do Laboratorium Fizyki)

OKREŚLANIE NIEPEWNOŚCI POMIARÓW (poradnik do Laboratorium Fizyki) Adrzej Kubaczyk Laboratorum Fzyk I Wydzał Fzyk Poltechka Warszawska OKREŚLANIE NIEPEWNOŚCI POMIARÓW (poradk do Laboratorum Fzyk) ROZDZIAŁ Wstęp W roku 995 z cjatywy Mędzyarodowego Komtetu Mar (CIPM) zostały

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 3 Finanse II Robert Ślepaczuk. Teoria portfela papierów wartościowych

Ćwiczenia nr 3 Finanse II Robert Ślepaczuk. Teoria portfela papierów wartościowych Ćczea r 3 Fae II obert Ślepaczuk Teora portfela paperó artoścoych Teora portfela paperó artoścoych jet jedym z ajażejzych dzałó ooczeych faó. Dotyczy oa etycj faoych, a przede zytkm etycj dokoyaych a ryku

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb!

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb! Projekt wsp,ł.iasoway ze 4rodk,w Uii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Społeczego Materiał pomociczy dla auczycieli kształcących w zawodzieb "#$%&'( ")*+,"+(' -'#.,('#. przygotoway w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Materiały do wykładu 7 ze Statystyki

Materiały do wykładu 7 ze Statystyki Materał do wkładu 7 ze Statstk Aalza ZALEŻNOŚCI pomędz CECHAMI (Aalza KORELACJI REGRESJI) korelacj wkres rozrzutu (korelogram) rodzaje zależośc (brak, elowa, lowa) pomar sł zależośc lowej (współczk korelacj

Bardziej szczegółowo

Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych (P-12) Komputerowe stanowisko do wzorcowania generatorów podstawy czasu w częstościomierzach cyfrowych

Centralna Izba Pomiarów Telekomunikacyjnych (P-12) Komputerowe stanowisko do wzorcowania generatorów podstawy czasu w częstościomierzach cyfrowych Cetrala Izba Pomarów Telekomukacyjych (P-1) Komputerowe staowsko do wzorcowaa geeratorów podstawy czasu w częstoścomerzach cyrowych Praca r 1300045 Warszawa, grudzeń 005 Komputerowe staowsko do wzorcowaa

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SPÓŁEK AKCYJNYCH NA LOKALNY RYNEK PRACY

WPŁYW SPÓŁEK AKCYJNYCH NA LOKALNY RYNEK PRACY ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH Mara KLONOWSKA-MATYNIA Natala CENDROWSKA WPŁYW SPÓŁEK AKCYJNYCH NA LOKALNY RYNEK PRACY Zarys treśc: Nejsze opracowae pośwęcoe zostało spółkom akcyjym, które

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

POPULACJA I PRÓBA. Próba reprezentatywna. Dr Adam Michczyński - METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH 5 1

POPULACJA I PRÓBA. Próba reprezentatywna. Dr Adam Michczyński - METODY ANALIZY DANYCH POMIAROWYCH 5 1 POPULACJA I PRÓBA POPULACJĄ w statystyce matematyczej azywamy zbór wszystkch elemetów (zdarzeń elemetarych charakteryzujących sę badaą cechą opsywaą zmeą losową. Zbadae całej populacj (przeprowadzee tzw.

Bardziej szczegółowo

ROZMIESZCZENIE OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH W ŁODZI W 2013 ROKU W ŚWIETLE MIAR CENTROGRAFICZNYCH 1

ROZMIESZCZENIE OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH W ŁODZI W 2013 ROKU W ŚWIETLE MIAR CENTROGRAFICZNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA GEOGRAPHICA SOCIO-OECONOMICA 6, 204 Marta Nalej ROZMIESZCZENIE OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH W ŁODZI W 203 ROKU W ŚWIETLE MIAR CENTROGRAFICZNYCH Artykuł

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY SPECJALISTYCZNY KSWS OKREŚLANIE WARTOŚCI OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego standardu jest przedstawienie uzgodnionych

Bardziej szczegółowo

Projekt 3 Analiza masowa

Projekt 3 Analiza masowa Wydzał Mechaczy Eergetyk Lotctwa Poltechk Warszawskej - Zakład Saolotów Śgłowców Projekt 3 Aalza asowa Nejszy projekt składa sę z dwóch częśc. Perwsza polega projekce wstępy wętrza kaby (kadłuba). Druga

Bardziej szczegółowo

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa Matematyka fiasowa 8.05.0 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy LX Egzami dla Aktuariuszy z 8 maja 0 r. Część I Matematyka fiasowa WERJA EU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ

SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ AMI, zma 010/011 mgr Krzysztof Rykaczewsk System zalczeń Wydzał Matematyk Informatyk UMK SYSTEM ZALICZEŃ ĆWICZEŃ z Analzy Matematycznej I, 010/011 (na podst. L.G., K.L., J.M., K.R.) Nnejszy dokument dotyczy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gmny (mejscowość). dna Uwaga: 1. Osoba składająca ośwadczene obowązana jest do zgodnego z prawdą, starannego zupełnego wypełnena każdej z rubryk. 2. Jeżel poszczególne rubryk

Bardziej szczegółowo

Miary położenia wskazują miejsce wartości najlepiej reprezentującej wszystkie wielkości danej zmiennej. Mówią o przeciętnym poziomie analizowanej

Miary położenia wskazują miejsce wartości najlepiej reprezentującej wszystkie wielkości danej zmiennej. Mówią o przeciętnym poziomie analizowanej Podstawy Mary położea wskazują mejsce wartośc ajlepej reprezetującej wszystke welkośc daej zmeej. Mówą o przecętym pozome aalzowaej cechy. Średa arytmetycza suma wartośc zmeej wszystkch jedostek badaej

Bardziej szczegółowo

Ze względu na sposób zapisu wielkości błędu rozróżnia się błędy bezwzględne i względne.

Ze względu na sposób zapisu wielkości błędu rozróżnia się błędy bezwzględne i względne. Katedra Podsta Systemó Techczych - Podstay metrolog - Ćczee 3. Dokładość pomaró, yzaczae błędó pomaroych Stroa:. BŁĘDY POMIAROWE, PODSTAWOWE DEFINICJE Każdy yk pomaru bez określea dokładośc pomaru jest

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki tatystycza terpretacja wyków eksperymetu Małgorzata Jakubowska Katedra Chem Aaltyczej Wydzał IŜyer Materałowej Ceramk AGH Podstawowe zadae statystyk tatystyka to uwersale łatwo dostępe arzędze, które pomaga

Bardziej szczegółowo

L.Kowalski PODSTAWOWE TESTY STATYSTYCZNE WERYFIKACJA HIPOTEZ PARAMETRYCZNYCH

L.Kowalski PODSTAWOWE TESTY STATYSTYCZNE WERYFIKACJA HIPOTEZ PARAMETRYCZNYCH L.Kowalsk PODSTAWOWE TESTY STATYSTYCZNE TESTY STATYSTYCZNE poteza statystycza to dowole przypuszczee dotyczące rozkładu cechy X. potezy statystycze: -parametrycze dotyczą ezaego parametru, -parametrycze

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników pomiarów

Opracowanie wyników pomiarów Opracowae wków pomarów Praca w laboratorum fzczm polega a wkoau pomarów, ch terpretacj wcagęcem wosków. Ab dojść do właścwch wosków aleŝ szczególą uwagę zwrócć a poprawość wkoaa pomarów mmalzacj błędów

Bardziej szczegółowo

R j v tj, j=1. jest czynnikiem dyskontującym odpowiadającym efektywnej stopie oprocentowania i.

R j v tj, j=1. jest czynnikiem dyskontującym odpowiadającym efektywnej stopie oprocentowania i. c 27 Rafał Kucharsk Rety Wartość beżącą cągu kaptałów: {R t R 2 t 2 R t } gdze R jest kwotą omalą płacoą w chwl t = oblczamy jako sumę zdyskotowaych płatośc: przy czym = + R j tj j= jest czykem dyskotującym

Bardziej szczegółowo

Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej

Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej Podstawy matematy fasowej ubezpeczeowej oreślea, wzory, przyłady, zadaa z rozwązaam KIELCE 2 SPIS TREŚCI WSTEP... 7 STOPA ZWROTU...... 9 2 RACHUNEK CZASU W MATEMATYCE FINANSOWEJ. 0 2. DOKŁADNA LICZBA DNI

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ PONIŻEJ KOSZTU WŁASNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE WIELOASORTYMENTOWYM

SPRZEDAŻ PONIŻEJ KOSZTU WŁASNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE WIELOASORTYMENTOWYM ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS No 37 PRZEGLĄD PRAWA I ADMINISTRACJI LXXX WROCŁAW 009 ANNA ĆWIĄKAŁA-MAŁYS WIOLETTA NOWAK Uwersytet Wrocławsk SPRZEDAŻ PONIŻEJ KOSZTU WŁASNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE WIELOASORTYMENTOWYM

Bardziej szczegółowo

WSTĘP METODY OPRACOWANIA I ANALIZY WYNIKÓW POMIARÓW

WSTĘP METODY OPRACOWANIA I ANALIZY WYNIKÓW POMIARÓW WSTĘP METODY OPRACOWANIA I ANALIZY WYNIKÓW POMIARÓW U podstaw wszystkch auk przyrodczych leży zasada: sprawdzaem wszelkej wedzy jest eksperymet, tz jedyą marą prawdy aukowej jest dośwadczee Fzyka, to auka

Bardziej szczegółowo

Prawdopodobieństwo i statystyka r.

Prawdopodobieństwo i statystyka r. Prawdopodobeństwo statystyka 0.06.0 r. Zadae. Ura zawera kul o umerach: 0,,,,. Z ury cągemy kulę, zapsujemy umer kulę wrzucamy z powrotem do ury. Czyość tę powtarzamy, aż kula z każdym umerem zostae wycągęta

Bardziej szczegółowo

Analiza spektralna stóp zwrotu z inwestycji w akcje

Analiza spektralna stóp zwrotu z inwestycji w akcje Nasz rye aptałowy, 003 r3, str. 38-43 Joaa Góra, Magdalea Osńsa Katedra Eoometr Statysty Uwersytet Mołaja Kopera w Toruu Aalza spetrala stóp zwrotu z westycj w acje. Wstęp Agregacja w eoom eoometr bywa

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r. Matematyka fiasowa 08.10.2007 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLIII Egzami dla Aktuariuszy z 8 paździerika 2007 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:...

Bardziej szczegółowo

TMM-2 Analiza kinematyki manipulatora metodą analityczną

TMM-2 Analiza kinematyki manipulatora metodą analityczną Opracował: dr ż. Przemysław Szumńsk Laboratorum Teor Mechazmów Automatyka Robotyka, Mechatroka TMM- Aalza kematyk mapulatora metodą aaltyczą Celem ćwczea jest zapozae sę ze sposobem aalzy kematyk mechazmu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLVII Egzami dla Aktuariuszy z 6 paździerika 2008 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut . Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja Szereg czasowe, modele DL ADL, rzyczyowość, egracja Szereg czasowy, o cąg realzacj zmeej losowej, owedzmy y, w kolejych okresach czasu: { y } T, co rówoważe możemy zasać: = 1 y = { y1, y,..., y T }. Najogólej

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Metod Statystycznych ĆWICZENIE 2 WERYFIKACJA HIPOTEZ I ANALIZA WARIANCJI

Laboratorium Metod Statystycznych ĆWICZENIE 2 WERYFIKACJA HIPOTEZ I ANALIZA WARIANCJI Laboatoum Metod tatystyczych ĆWICZENIE WERYFIKACJA HIPOTEZ I ANALIZA WARIANCJI Oacowała: Katazya tąo Weyfkaca hotez Hoteza statystycza to dowole zyuszczee dotyczące ozkładu oulac. Wyóżamy hotezy: aametycze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH PODSTAWA WYMIARU ORAZ WYSOKOŚĆ EMERYTURY USTALANEJ NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH Z a k ł a d U b e z p e c z e ń S p o ł e c z n y c h Wprowadzene Nnejsza ulotka adresowana jest zarówno do osób dopero ubegających

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA INŻYNIERYJNA SEMESTR 6 STUDIA NIESTACJONARNE

GEODEZJA INŻYNIERYJNA SEMESTR 6 STUDIA NIESTACJONARNE GEODEZJ INŻNIERJN SEMESTR 6 STUDI NIESTCJONRNE CZNNIKI WPŁWJĄCE N GEOMETRIĘ UDNKU/OIEKTU Zmaę geometr budyku mogą powodować m.: czyk atmosferycze, erówomere osadae płyty fudametowej mogące skutkować wychyleem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r

ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dnia 22 listopada 2013r ZARZĄDZENIE NR 74/ 2013 BURMISTRZA MIASTA LUBOŃ z dna 22 lstopada 2013r w sprawe : planu wykorzystana gmnnego zasobu neruchomośc w latach 2014-2016. Na podstawe art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dna 8 marca

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna Ćwiczenia. J. de Lucas

Analiza Matematyczna Ćwiczenia. J. de Lucas Aalza Matematycza Ćwczea J. de Lucas Zadae. Oblczyć grace astępujących fucj a lm y 3,y 0,0 b lm y 3 y ++y,y 0,0 +y c lm,y 0,0 + 4 y 4 y d lm y,y 0,0 3 y 3 e lm,y 0,0 +y 4 +y 4 f lm,y 0,0 4 y 6 +y 3 g lm,y

Bardziej szczegółowo

METODY ANALIZY DANYCH DOŚWIADCZALNYCH

METODY ANALIZY DANYCH DOŚWIADCZALNYCH POLITECHNIKA Ł ÓDZKA TOMASZ W. WOJTATOWICZ METODY ANALIZY DANYCH DOŚWIADCZALNYCH Wybrae zagadea ŁÓDŹ 998 Przedsłowe Specyfką teor pomarów jest jej wtóry charakter w stosuku do metod badawczych stosowaych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO Agieszka Jakubowska ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO. Wstęp Skąplikowaie współczesego życia gospodarczego powoduje, iż do sterowaia procesem zarządzaia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012

Uchwała Nr XXVI 11/176/2012 Rada Gminy Jeleśnia z dnia 11 grudnia 2012 RADA GMNY JELEŚNA Uchwała Nr XXV 11/176/2012 Rada Gmny Jeleśna z dna 11 grudna 2012 w sprawe zatwerdzena taryfy na odprowadzane śceków dostarczane wody przedstawonej przez Zakład Gospodark Komunalnej w

Bardziej szczegółowo

MODELE OBIEKTÓW W 3-D3 część

MODELE OBIEKTÓW W 3-D3 część WYKŁAD 5 MODELE OBIEKTÓW W -D część la wykładu: Kocepcja krzywej sklejaej Jedorode krzywe B-sklejae ejedorode krzywe B-sklejae owerzche Bezera, B-sklejae URBS 1. Kocepcja krzywej sklejaej Istotą z praktyczego

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem

Analiza ryzyka jako instrument zarządzania środowiskiem WARSZTATY 2003 z cyklu Zagrożena naturalne w górnctwe Mat. Symp. str. 461 466 Elżbeta PILECKA, Małgorzata SZCZEPAŃSKA Instytut Gospodark Surowcam Mneralnym Energą PAN, Kraków Analza ryzyka jako nstrument

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Efektywność sektora publicznego na poziomie samorządu lokalnego. Zesz y t nr 242. Barbara Karbownik, Grzegorz Kula

MATERIAŁY I STUDIA. Efektywność sektora publicznego na poziomie samorządu lokalnego. Zesz y t nr 242. Barbara Karbownik, Grzegorz Kula MATERAŁY STUDA Zesz y t r 242 Efektywość sektora publczego a pozome samorządu lokalego Barbara Karbowk, Grzegorz Kula Warszawa 2009 Barbara Karbowk Narodowy Bak Polsk, barbara.karbowk@bp.pl Grzegorz Kula

Bardziej szczegółowo

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates)

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates) Struktura czasowa stóp procetowych (term structure of iterest rates) Wysokość rykowych stóp procetowych Na ryku istieje wiele różorodych stóp procetowych. Poziom rykowej stopy procetowej (lub omialej stopy,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dna 21 maja 2015 r. w sprawe uchwalena mejscowego planu zagospodarowana przestrzennego fragmentu Łącznka Pawłowckego przy ulcy Przedwośne we Wrocławu Na podstawe

Bardziej szczegółowo

EKSTREMA FUNKCJI EKSTREMA FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ. Tw. Weierstrassa Każda funkcja ciągła na przedziale domkniętym ma wartość najmniejszą i największą.

EKSTREMA FUNKCJI EKSTREMA FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ. Tw. Weierstrassa Każda funkcja ciągła na przedziale domkniętym ma wartość najmniejszą i największą. Joaa Ceślak, aula Bawej ESTREA FUNCJI ESTREA FUNCJI JEDNEJ ZIENNEJ Otoczeem puktu R jest każdy przedzał postac,+, gdze >. Sąsedztwem puktu jest każdy zbór postac,,+, gdze >. Nech R, : R oraz ech. De. ówmy,

Bardziej szczegółowo

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej PŁAKA GEOMETRIA MA Środek cężkośc fgury płaskej Mometam statyczym M x M y fgury płaskej względem os x lub y (rys. 7.1) azywamy gracę algebraczej sumy loczyów elemetarych pól d przez ch odległośc od os,

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA OPISOWA. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Materiały dydaktyczne 17 ARTUR ZIMNY

STATYSTYKA OPISOWA. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Materiały dydaktyczne 17 ARTUR ZIMNY Państwowa Wższa Szkoła Zawodowa w Koe Materał ddaktcze 17 ARTUR ZIMNY STATYSTYKA OPISOWA Materał pomoccze do ćwczeń wdae druge zmeoe Ko 010 Ttuł Statstka opsowa Materał pomoccze do ćwczeń wdae druge zmeoe

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI NADWOZI POJAZDÓW SZYNOWYCH PRZY UśYCIU ALGORYTMÓW MES.

OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI NADWOZI POJAZDÓW SZYNOWYCH PRZY UśYCIU ALGORYTMÓW MES. prof. dr hab. Ŝ. Tadeusz Uhl AGH Katedra Robotyk Dyamk Maszy prof. dr hab. Ŝ. Adrzej Chudzkewcz PW Wydzał Trasportu mgr Ŝ. Ireeusz Łuczak EC Egeerg mgr Ŝ. Grzegorz Lasko AGH Katedra Robotyk Dyamk Maszy

Bardziej szczegółowo

Janusz Górczyński. Moduł 1. Podstawy prognozowania. Model regresji liniowej

Janusz Górczyński. Moduł 1. Podstawy prognozowania. Model regresji liniowej Materały omoccze do e-leargu Progozowae symulacje Jausz Górczyńsk Moduł. Podstawy rogozowaa. Model regresj lowej Wyższa Szkoła Zarządzaa Marketgu Sochaczew Od Autora Treśc zawarte w tym materale były erwote

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu

Kształtowanie się firm informatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMY SŁU Nr 7 WARSZAWA KRAKÓW 2004 Akadema Pedagogczna, Kraków Kształtowane sę frm nformatycznych jako nowych elementów struktury przestrzennej przemysłu Postępujący proces rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU LOGITOWEGO DO ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU

ZASTOSOWANIE MODELU LOGITOWEGO DO ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU Haa Dudek a, Moka Dybcak b a Katedra Ekoometr Iformatyk SGGW b studetka Mędzywydzałowego Studum Iformatyk Ekoometr e-mal: hdudek@mors.sggw.waw.pl ZASTOSOWANIE MODELU LOGITOWEGO DO ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi.

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi. 3 Metody estymacj N ( µ, σ ) Wyzacz estymatory parametrów µ 3 Populacja geerala ma rozład ormaly mometów wyorzystując perwszy momet zwyły drug momet cetraly z prób σ metodą 3 Zmea losowa ma rozład geometryczy

Bardziej szczegółowo