Instrukcja rejestracji kodu pre-lei

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja rejestracji kodu pre-lei"

Transkrypt

1 Instrukcja rejestracji kodu pre-lei Spis treści 1. O KDPW KOD PRE-LEI SŁOWNICZEK POJĘĆ PROCES REJESTRACJI KODU PRE-LEI... 5 Poniższe instrukcje zostały utworzone w dniu i są na bieżąco aktualizowane, zgodnie ze zmianami w standardzie ISO 17441, rekomendacjami Financial Stability Board (FSB) oraz dokumentem Common Data File Format przyjętym przez ROC. Wszystkie ekrany zamieszczone w tej instrukcji są ekranami przykładowymi, nie odzwierciedlają widoku rzeczywistego aplikacji, ale są zgodne z jej zakresem informacyjnym. 1

2 1. O KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. jest centralnym depozytem papierów wartościowych w Polsce. Krajowy Depozyt powstał w 1991 roku jako jeden z departamentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1994 roku funkcjonuje jako niezależna spółka, stale umacniając swoją pozycję na polskim i międzynarodowym rynku finansowym poprzez konsekwentną realizację strategii rozwoju oraz wdrażanie nowatorskich rozwiązań. Do zadań KDPW należy rejestrowanie, nadzór oraz przechowywanie instrumentów finansowych, rozrachunek transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz poza rynkiem regulowanym, realizacja usług dla emitentów, nadawanie kodów ISIN dla papierów wartościowych, zarządzanie Systemem Rekompensat, zarządzanie Funduszem Gwarancyjnym, tworzonym ze składek Powszechnych Towarzystw Emerytalnych. 2 listopada 2012 r. KDPW uruchomił usługę repozytorium transakcji (KDPW_TR). To odpowiedź KDPW na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR). Wprowadza ono obowiązek raportowania kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji, niezależnie od rynku, na którym zostały one zawarte. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorstw zawierających kontrakty pochodne, w tym podmiotów prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Rozporządzenie określa również zasady funkcjonowania repozytoriów oraz procedurę ich rejestracji w ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych). 7 listopada br. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA (European Securities Market Authority) zarejestrował Repozytorium Transakcji w KDPW, stwierdzając tym samym, że spełnia ono wszelkie wymagania stawiane repozytoriom zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR. Repozytorium KDPW (KDPW_TR) jest jedną z czterech pierwszych tego typu instytucji zarejestrowanych w Europie i jedynym działającym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 2

3 2. Kod pre-lei Zgodnie z rozporządzeniem EMIR wszystkie podmioty, będące osobami prawnymi, które zawierają transakcje w instrumentach pochodnych są zobowiązane do raportowania informacji o nich do repozytoriów transakcji. W celu umożliwienia identyfikacji podmiotów będących stroną transakcji w instrumentach pochodnych niezbędne jest nadanie im odpowiedniego, unikatowego numeru. Numer LEI jest takim unikatowym identyfikatorem. Jednocześnie ESMA w swoich wytycznych wskazuje jednoznacznie, że jest to identyfikator wymagany dla wszystkich podmiotów raportujących do repozytorium transakcji. Do momentu uformowania się ostatecznego kształtu systemu GLEIS (m.in. powołanie COU), kod LEI funkcjonuje w postaci kodu pre-lei. 19 sierpnia 2013 r. KDPW otrzymał prefix (2594) umożliwiający nadawanie osobom prawnym numerów identyfikujących pre-lei, które w przyszłości staną się numerami LEI. Prefix został nadany przez ROC Secretariat (Regulatory Oversight Committee Secretariat) i identyfikuje nadane przez KDPW kody w globalnym systemie GLEIS (pre-lei). 29 listopada 2013 r. KDPW rozpoczął działalność operacyjną w zakresie nadawania numerów identyfikujących KDPW Entity Identifier (KEI), o statusie opartym na normie ISO17442, zgodnych ze standardem LEI. 27 grudnia 2013 r. KDPW otrzymał autoryzację od ROC, stając się jednocześnie autoryzowaną jednostką pre-lou. 3

4 3. Słowniczek pojęć Legal Entity Identifier - 20-znakowy kod alfa-numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje podmioty zawierające transakcje na światowych rynkach finansowych. GLEIS - Global LEI System - system do nadawania unikalnych w skali globalnej numerów identyfikacyjnych LEI. Funkcjonowanie systemu GLEIS opiera się na współpracujących ze sobą lokalnych jednostkach operacyjnych (tzw. LOU) nadających kody uczestnikom rynku na całym świecie w ramach jednego systemu. ROC - Regulatory Oversight Committee - regulacyjne ciało nadzorcze nad GLEIS, powołane przez Financial Stability Board i zaakceptowane przez grupę G-20. LOU - Local Operating Unit - lokalna jednostka uprawniona do nadawania numerów LEI w ramach globalnego systemu GLEIS oraz utrzymywania danych referencyjnych dla podmiotów, którym zostały nadane te numery. Na polskim rynku KDPW. COU Central Operating Unit Centralna Jednostka Operacyjna globalnego systemu LEI, której zadaniem jest operacyjny nadzór nad systemem LEI, utrzymanie standardów i spójność w wydawaniu kodów LEI przez instytucje lokalne (LOU) PRE-LOU lokalna jednostka uprawniona do nadawania numerów LEI w ramach globalnego systemu GLEIS oraz utrzymywania danych referencyjnych dla podmiotów, którym zostały nadane te numery, do momentu uzyskania statusu jednostki LOU. PRE-LEI 20-znakowy kod alfa-numeryczny, identyfikujący podmioty zawierające transakcje na światowych rynkach finansowych nadawany przez jednostki PRE_LOU Common Data File Format dokument przyjęty przez ROC 19 czerwca 2014 r. ujednolicający i systematyzujący sposób przekazywania danych pomiędzy jednostkami pre-lou. Dokument obowiązuje wszystkie jednostki pre-lou od 19 sierpnia 2014 r. 4

5 4. Proces rejestracji kodu pre-lei 4.1. Wymagane dokumenty Upoważnienie do aplikowania o kod pre-lei Wniosek o kod pre-lei może być złożony jedynie przez osobę wskazaną w odpowiednim rejestrze gospodarczym jako reprezentującą podmiot, bądź posiadającą notarialnie poświadczone pełnomocnictwo do aplikowania. W przypadku pełnomocnictwa, wymagana jest kopia dokumentu (skan) poświadczającego upoważnienie osoby do aplikowania o kod pre-lei. Upoważnienie musi być podpisane przez osobę reprezentującą podmiot w odpowiednim rejestrze podmiotów nie wcześniej niż 60 dni przed datą rejestracji wniosku o kod pre-lei. Wzór upoważnienia można pobrać na stronie internetowej KDPW pre-lou. https://lei.kdpw.pl/documents/p2_pl-pl.docx KDPW wymaga upoważnienia w języku polskim lub angielskim, bądź w innym języku wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub angielski. Informacje z rejestru podmiotów Do aplikacji o kod pre-lei wymagane są kompletne i aktualne dane dot. podmiotu wpisanego do odpowiedniego rejestru podmiotów gospodarczych. Inne dokumenty potwierdzające tożsamość podmiotu. Według wymagań ROC dot. nadawania kodów pre-lei, tylko osoba prawnie reprezentująca podmiot może wystąpić o kod pre-lei dla danego podmiotu. Każdy z podmiotów może otrzymać tylko jeden taki kod nadany w globalnym systemie. Wnioski o kod podlegają bardzo szczegółowym procesom weryfikacji podmiotów. W celu ułatwienia tych procesów przydatne są wszelkie informacje i dokumenty świadczące o istnieniu i działalności podmiotu. Pożądanym dokumentem jest wypis z rejestru podmiotów gospodarczych wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski lub angielski. Inne przydatne dokumenty to np. status, raport roczny, regulaminy, akty notarialne itp Rejestracja konta internetowego Aby aplikować o kod pre-lei należy posiadać konto internetowe założone na stronie KDPW pre- LOU. W celu rejestracji konta internetowego proszę wejść na stronę sekcja KDPW_LEI/Rejestracja i utrzymanie kodu https://lei.kdpw.pl/ i postępować zgodnie z poniższą procedurą: 5

6 Przejdź do zakładki Rejestracja/Logowanie; Wypełnij formularz rejestracyjny zgodnie ze wskazówkami. UWAGA: Pola oznaczone! są obowiązkowe 6

7 Dane firmy Podaj swoją nazwę użytkownika (login), która będzie także wykorzystywana przy późniejszym logowaniu do systemu, a następnie w prawej kolumnie w polu Kraj jurysdykcji z rozwijanej listy podaj kraj siedziby prawnej podmiotu który reprezentujesz. Nie zapomnij zanotować swojej nazwy użytkownika (loginu), pamiętaj o nieudostępnianiu tej informacji osobom trzecim. Podaj pełną nazwę firmy (zgodnie z odpowiednim rejestrem) i dowolną nazwę skróconą. W polu NIP podaj numer NIP podmiotu, pole Regon jest polem nieobowiązkowym. Z rozwijanej listy Nazwa rejestru podmiotów wybierz odpowiedni rejestr: KRS, Rejestr Funduszy Inwestycyjnych lub Inny oraz wpisz Numer ewidencyjny w rejestrze podmiotów nadany podmiotowi we wskazanym rejestrze. Jeśli podmiot nie jest zarejestrowany w żadnym rejestrze, wybierz opcje INNY, a w polu numer podaj nazwę rejestru i numer ewidencyjny nadany podmiotowi w tym rejestrze, bądź jakąkolwiek informację, która pomoże nam zidentyfikować podmiot. Uwaga: Zanim wybierzesz rejestr podmiotów, upewnij się, że pole Kraj jurysdykcji jest wypełnione. Adres siedziby prawnej i administracyjnej 7

8 Wypełnij pola wpisując adres siedziby prawnej i administracyjnej firmy. Adres siedziby prawnej jest adresem, który jest podany w dokumentach rejestracyjnych danej firmy. Natomiast adres administracyjny to adres gdzie mieści się siedziba Zarządu. Jeżeli obydwa adresy są identyczne, użyj przycisku Jak wyżej i skopiuj Adres siedziby administracyjnej z Adresu siedziby prawnej. Inne Wpisz Imię i nazwisko osoby do kontaktu. Pamiętaj, że wniosek o kod może złożyć tylko osoba do tego uprawniona, tj. osoba wpisana w odpowiednim rejestrze podmiotów gospodarczych jako osoba reprezentująca firmę. Jeśli o kod aplikuje pracownik firmy - osoba niewskazana w tym rejestrze, konieczne jest załączenie aktualnego upoważnienia, podpisanego przynajmniej przez jedną z osób wymienionych w odpowiednim rejestrze gospodarczym. Wzór upoważnienia jest dostępny na stronie internetowej KDPW https://lei.kdpw.pl/documents/p2_pl-pl.docx W polu adres telefon/ (użytkownika) podaj nr telefonu/adres mailowy osoby, z którą będziemy się kontaktować w sprawach dotyczących kodu pre-lei. Na ten adres otrzymasz e- mail z linkiem aktywującym konto. Potwierdź ten adres w polu Potwierdzenie. W polu adres (firmy) podaj dodatkowy adres firmowy, na które będą wysyłane powiadomienia związane z procesami nadawania i obsługi kodu pre-lei. Potwierdź ten adres w polu Potwierdzenie. Wpisz hasło i potwierdź je w polu Potwierdzenie. Hasło powinno zawierać przynajmniej 8 znaków, w tym literę wielką, małą, znak szczególny i cyfrę. Wpisz kod 8

9 wyświetlający się na obrazku. Jeśli nie możesz odczytać kodu, użyj przycisku Inny obrazek z kodem. W przypadku błędnego wpisu, obrazek wygeneruje się ponownie. Przeczytaj Regulamin Usługi i zaakceptuj go naciskając pole Jeśli wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione i zaakceptowałeś warunki korzystania ze strony internetowej oraz regulamin KDPW pre-lou, wciśnij przycisk Wyślij w celu założenia konta. Jeśli którekolwiek z pól obowiązkowych nie zostało wypełnione, wprowadzone hasła lub adresy nie są identyczne, na stronie pojawi się komunikat z prośbą o sprawdzenie poprawności danych. Jeśli wszystkie informacje zostały wprowadzone poprawnie, na stronie internetowej pojawi się potwierdzenie tego faktu, oraz informacja o tym, że na Twoje konto został przesłany link aktywacyjny. Potwierdzenie adresu odbywa się poprzez aktywowanie linku wysłanego na adres użytkownika. Zanim konto internetowe zostanie aktywowane, następuje weryfikacja adresu użytkownika podanego w formularzu rejestracyjnym. Na Twoje konto zostanie przesłany link aktywacyjny. Po wejściu na stronę podaną w linku aktywacyjnym zostaniesz przekierowany na stronę KDPW pre-lou, gdzie wyświetlony zostanie komunikat o aktywowaniu konta oraz okienko umożliwiające zalogowanie się na konto. Wpisz podaną przez Ciebie w formularzu aktywacyjnym nazwę użytkownika oraz hasło i wciśnij przycisk Zaloguj; Na stronie internetowej pokażą się wprowadzone przez Ciebie informacje z formularza rejestracji. Wciśnij przycisk OK celem potwierdzenia poprawności wprowadzonych danych Złożenie wniosku o kod pre-lei Aby złożyć wniosek o kod pre-lei przejdź do zakładki Moje konto/ Obsługa kodów LEI, a następnie Nowy kod LEI. 9

10 Na stronie internetowej pojawi się formularz aplikowania o kod pre-lei: Wybierz profil podmiotu z listy wyboru. Jeśli składasz wniosek o nadanie kodu pre-lei dla podmiotu wskazanego w formularzu rejestracji, wybierz opcje Zarząd. W przeciwnym przypadku wybierz opcję "Pełnomocnik - Agent LEI. W przypadku wyboru opcji "Pełnomocnik - Agent LEI należy dołączyć plik zawierający kopię upoważnienia reprezentanta przez osobę wpisaną w odpowiednim rejestrze podmiotów. Koniecznie dołącz kopię pełnomocnictwa. W przeciwnym przypadku Twoja aplikacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona. Wzór pełnomocnictwa dla agenta otworzysz po naciśnięciu linku Przykład upoważnienia. 10

11 Wpisz Nazwę prawną (zgodną z informacją w odpowiednim rejestrze) i wybierz język, w którym ta nazwa została wyrażona. Uzupełnij pole nazwa zgodna z normą ASCII wpisz nazwę firmy używając tylko znaków anglojęzycznych np. Krajowy Depozyt Papierow Wartosciowych. Dodatkowo, istnieje możliwość dodania nazwy w innym języku poprzez użycie przycisku Dodaj inną nazwę. W przypadku składania wniosków dla subfunduszy należy założyć konto dla danego TFI/ Funduszu, a następnie wnioskować o kod pre-lei dla TFI/funduszu/subfunduszu wybierając opcję Agent LEI. W polu nr rejestracyjny należy podać odpowiedni numer w zależności od przyjętego modelu (dla TFI KRS, nr rejestracyjny RFI danego Funduszu, dla subfunduszu RFI). Konieczne jest ponumerowanie poszczególnych subfunduszy dla których chcemy wnioskować o kod, oddzielając je ukośnikiem od nr RFI. Przykład: RFI XXX/1 RFI XXX/2 RFIXXX/3 W przypadku aplikacji dla funduszy i subfunduszy należy wypełnić pole Nazwa instytucji powiązanej wpisując np. nazwę TFI, które zarządza funduszami i nr LEI (jeśli istnieje) tej instytucji. W polu Inne pliki możesz dołączyć do wniosku inne dokumenty, które mogą być pomocne w procesie identyfikacji Twojego podmiotu (np. raport roczny, statut). Użyj przycisku Dodaj plik jeśli chcesz dołączyć więcej plików. Zgodnie z obowiązującymi wymogami każdy podmiot może posiadać tylko jeden kod pre-lei. W tym celu Krajowy Depozyt przeprowadza proces weryfikacji, polegający na sprawdzeniu 11

12 w lokalnej bazie danych KDPW pre-lou oraz w bazach danych innych jednostek nadających kody pre-lei czy podmiot aplikujący nie posiada już nadanego kodu lub czy nie została przez niego złożona aplikacja o ten kod w innym pre-lou. Zanim złożysz aplikację, upewnij się, że podmiot przez Ciebie reprezentowany nie posiada już kodu pre-lei oraz nie oczekuje na jego nadanie w innym pre-lou. Potwierdź te fakty naciskając. Po wpisaniu wszystkich danych i zaakceptowaniu regulaminu i oświadczenia o nieposiadaniu kodu pre-lei naciśnij przycisk Wyślij aplikację. Jeśli wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie, Twoja aplikacja zostanie umieszczona w koszyku. Aplikacja pozwala na umieszczenie w koszyku wielu aplikacji w przypadku podmiotu będącego Pełnomocnikiem Agentem LEI. Jeśli chcesz dodać kolejny wniosek, powróć do zakładki Obsługa kodów LEI i użyj przycisku Nowy kod LEI. Jeśli wszystkie aplikacje o kod pre-lei zostały już wysłane, przejdź do zakładki Koszyk w celu kontynuacji procesu. W zakładce Koszyk umieszczone są wszystkie Twoje aplikacje o kod pre-lei oraz podana jest opłata, którą będzie należało wnieść po poprawnej weryfikacji wniosku/ów. Jeśli chcesz usunąć jeden ze swoich wniosków wybierz przycisk Usuń umieszczony pod listą złożonych aplikacji. Jeśli chcesz zmienić dane podmiotu, wprowadzone w formularzu rejestracyjnym, wybierz przycisk Edytuj. 12

13 Wypełnij oświadczenie czy jesteś płatnikiem VAT, poprawne wypełnienie oświadczenia pozwoli naliczyć odpowiednia opłatę. Jeśli wszystkie dane są poprawne, wybierz przycisk Złóż zamówienie. Po złożeniu zamówienia nastąpi proces weryfikacji wniosku/ów. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany na adres mailowy podany w procesie rejestracji zostanie przesłana informacja wraz z numerem konta bankowego, na który należy uiścić opłatę. Po otrzymaniu płatności i zaksięgowaniu środków informacja o nadaniu kodu pre-lei zostanie przesłana na ten sam adres . Faktura będzie dostępna na Państwa koncie w aplikacji weblei. W przypadku odrzucenia wniosku należy poprawić błędy na koncie w aplikacji weblei Moje konto/moje dane i złożyć nową aplikację. W przypadku wszelkich wątpliwości lub pytań związanych z procesem rejestracji prosimy o kontakt na adres 13

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 3 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 4 SPOSOBY DOSTĘPU DO RACHUNKU... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Nowy Przewodnik po Panelu Klienta AZ.pl

Nowy Przewodnik po Panelu Klienta AZ.pl Nowy Przewodnik po Panelu Klienta AZ.pl 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 4 KORZYSTANIE Z PRZEWODNIKA PO PANELU KLIENTA... 6 LOGOWANIE... 7 BUDOWA PANELU KLIENTA... 9 MOJE DOMENY... 13 ZMIANA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 3. 1. Moduł klient niezalogowany (anonimowy)... 4. 2. Moduł klient zalogowany (bezumowny, umowny)... 28

Spis treści. Wstęp... 3. 1. Moduł klient niezalogowany (anonimowy)... 4. 2. Moduł klient zalogowany (bezumowny, umowny)... 28 S E R W I S WWW-MKP EKSPRES PIENIĘŻNY PRZEKAZ POCZTOWY D OKUMENTACJA U Ż YTKOWA M ARZEC 2015 Spis treści Wstęp... 3 1. Moduł klient niezalogowany (anonimowy)... 4 1.1. Sprawdzenie stanu realizacji przekazu/zlecenia...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 56 23 lutego 2013. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy L 52. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 56 23 lutego 2013. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ISSN 1977-0766 L 52 Wydanie polskie Legislacja Tom 56 23 lutego 2013 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie delegowane Komisji

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą UWAGA: Poniższa procedura nie dotyczy osób, które dokonywały już wcześniej zmian poprzez system teleinformatyczny rejestru

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Załącznik do uchwały nr 15/2014/DS/GOS Prezesa Zarządu BGK z dnia 21 stycznia 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TRANSAKCJI POCHODNYCH Z KLIENTAMI BANKU GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A.

Spis treści. Regulamin świadczenia usług bankowości. Gospodarki Żywnościowej S.A. Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Spis treści Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 02 Rozdział 2. DEFINICJE... 02 Rozdział 3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking

CitiDirect Online Banking CitiDirect Online Banking Administrowanie systemem CitiDirect - przez portal CitiDirect EB CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISACH INTERNETOWYCH

PRZEWODNIK PO SERWISACH INTERNETOWYCH PRZEWODNIK PO SERWISACH INTERNETOWYCH SPIS TREŚCI WITAMY W NOWEJ WITRYNIE VULCAN 3 Kilka słów o budowie witryny 5 Jedno logowanie dostęp do wielu witryn 6 PIERWSZE KROKI 7 Pierwsze logowanie do portalu

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża

[mswf] Proces nominacji sędziego. Portal e-nominacje. Opracowane przez ServiceDesk Łomża [mswf] Proces nominacji sędziego Portal e-nominacje Opracowane przez ServiceDesk Łomża Spis treści 1. Rejestracja i logowanie... 3 2. Złożenie kandydatury... 7 2.1. Wypełnianie karty zgłoszenia... 8 2.2.

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza

System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza System Numerowania Recept Lekarskich instrukcja obsługi modułu lekarza Strona 1 Spis treści 1. Wstęp... 03 2. Rozpoczęcie pracy z Systemem Numerowania Recept Lekarskich... 04 2.1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo