Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata GAZETA BEZP ATNA MAJ 2010 WYDANIE SPECJALNE ROK II Dodatek Specjalny opracowany we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego

2 Str.2 W PLANIE::. ECHA ZNAD DRAWY I GWDY Zlot Pojazdów Militarnych oraz inne ciekawe propozycje wybranych imprez na lato 2010 Czaplinek g Koncerty z Filharmoni¹ Koszaliñsk¹ 5 czerwca, 18 lipca, 15 sierpnia w Czaplinku oraz 11 lipca w Siemczynie g 26 czerwca - Turniej Rycerski, w Muzeum Zamek Drahim w Starym Drawsku g 5-6 czerwca XXXVIII Miêdzynarodowe Mistrzostwa w owiectwie Podwodnym OW Aqarius w Starym Drawsku g 2 lipca Z cyganami pod gwiazdami zespó³ Terne Roma, amfiteatr g lipca - Dni Czaplinka, wyst¹pi zespó³ Lady Pank, amfiteatr g lipca Festyn historyczny Oblê enie S³awogrodu - Staropolskie Gotowanie g 7-8 sierpnia Œwiêto Wody i Ryby oraz Czaplinecki Festiwal Wêdkarski Drawsko Pomorskie g 23 czerwca Widowisko plenerowe - Sobótki - noc pe³na czarów i dziwów ³¹ka nad Draw¹ g czerwca DNI ZIEMI DRAWSKIEJ - Festyn rekreacyjno rozrywkowy Park Chopina g 17 lipca Powiatowy Turniej Si³acza impreza sportowa, koncert muzyczny boisko sportowe w Jankowie g lipca - Drawski Jarmark Folkloru - Prezentacja zespo³ów folklorystycznych z regionu Pomorza Zachodniego oraz twórczoœci artystów ludowych o charakterze konkursu, Park Chopina Kalisz Pomorski g 2-3 lipca FESTIWAL OGNIA I BÊBNÓW PEGASUS g lipca JARMARK NAD JEZIOREM OGÓRKOWYM Szczecinek Niektóre imprezy z okazji obchodów 700 miasta Szczecinka pe³na informacja na stronie g 5 czerwca - Gala Karate Kyokushin hala sportowa ul. Jasna 18:00 g 18 czerwca 21:30 Teatry uliczne przed Ratuszem (Stacja Szamocin i Grupa Hybryda, Teatr Ognia SAURION) g czerwca - I Polsko-Niemiecki Festiwal Balonowy o Memoria³ Kurta Hummela g 20 czerwca - 20:00 Wielki koncert plenerowy: Kalwi&Remi, OSTROWSKA, KOMBII, pokaz sztucznych ogni plac koncertowy g 23 czerwca - Szczecinecka Noc Kabaretowa: KMN, Kabaret Skeczów Mêcz¹cych, Jacek Ziobro, Marcin Daniec, Smile, Limo plac Kamiñskiego g 25 czerwca Gala K1 Polska Rosja, hala OSiR ul. Jasna, Koncert Jerzego Po³omskiego kino Wolnoœæ 17:00 (bilety dostêpne w kasie kina Wolnoœæ 15z³) g 26 czerwca Koncert zespo³ów romskich. Taborowych Wspomnieñ Czar plac koncertowy g 27 czerwca KONCERT PLENEROWY: ZAKOPOWER, BUDKA SUFLERA plac koncertowy, godz g 9 lipca Kabaret RAK, Kabaret Pod Wyrwigroszem, Koñ Polski, Henryk SAWKA Regionalne Centrum Tenisowe 20:00 KABARETON (Muszla Koncertowa) g 11 lipca Zlot mi³oœników Harleya - 19:30 KONCERT PLENEROWY: Blenders, PERFECT plac koncertowy g 18 lipca Zespól HAMAK (anti-age music),cezary Pazura i Zbigniew Wodecki 17:00 Muszla Koncertowa g 25 lipca Koncert COVERÓW: Program dla Dzieci, Belfast (sounds of BONEY M), Panama (rockowe hity) Muszla koncertowa, godz. 17:00 g 29 sierpnia Po egnanie lata Liverpool, Kasia Kowalska plac koncertowy Barwice g CZERWIEC - II Rodzinny Festyn - rozpoczêcie wakacji - Dzieñ Starego Chwalimia - Imprezy plenerowe na terach wiejskich g LIPIEC - II Plener Plastyczny dla artystów amatorów - Imprezy plenerowe na terenach wiejskich - DNI BARWIC wystawa poplenerowa g SIERPIEÑ - Mini Plener Malarski dla dzieci - Wakacyjny turniej Dzikich Dru yn w pi³kê no n¹ - Po egnanie Wakacji - impreza plenerowa - imprezy plenerowe na terenach wiejskich g WRZESIEÑ - wystawa malarstwa g PA DZIERNIK - Jesienny konkurs Plastyczny - cykl warsztatów artystycznych dla dzieci g LISTOPAD - Turniej Bilardowy - Zabawa Andrzejkowa w kole Emerytów - cykl zabawa andrzejkowych dla dzieci g GRUDZIEÑ - II Gminny Kiermasz Œwi¹teczny - Koncert Pastora³ek - wystawa prac po rozstrzygniêciu Rejonowego Œwi¹tecznego Konkursu Plastycznego Drawno g II Festiwal Krasnali Ogrodowych: Wystêpy zespo³ów i sekcji DOK Teatry Uliczne, zespo³y muzyczne, orkiestra dêta g lipca 2010 Piknik nad Draw¹ g Lipiec-sierpieñ 2010 Festyny wakacyjne w zale noœci od propozycji ich wspó³organizacji od rad so³eckich i kó³ gospodyñ g sierpnia 2010 Festyn Bye, bye wakacje zespo³y muzyczne, uroczystoœci do ynkowe, festyn dla dzieci, m³odzie y i doros³ych na po egnanie lata:(warsztaty, wystêpy, atrakcje m.in Cyrk Ruphert & Rico, impreza plenerowa z Indianami i kowbojami g wrzeœnia 2010 Mini Festiwal Wakacyjnych hitów filmowych Z³ocieniec czerwca 2010 Ogólnopolskie Regaty o Puchar Ziemi Z³ocienieckiej. Jedna z wiêkszych imprez eglarskich na Pojezierzu Drawskim, organizowana cyklicznie od wielu lat na Jeziorze Siecino w Gminie Z³ocieniec. Kategoria wiekowa od 6 do 19 lat. Zawody w klasie Optymist grupa AiB ISA407 LASER 4,7. Miejsce regat: Jezioro Siecino Baza: Wyspa Ostrów - Oœrodek Island Camp. Organizator: UKS SZKWA w Z³ocieñcu, tel ,14,15 sierpnia 2010 roku Mistrzostwa eglarskie NSKO do lat 11 w klasie Optymist. Miejsce Regat: Jezioro Siecino Baza: Wyspa Ostrów - Oœrodek Island Camp. Organizator: UKS SZKWA w Z³ocieñcu, tel Koniec czerwca 2010r. Miêdzynarodowy Festiwal Folkloru Z³ocieniecki Interfolk. Spotkania i wystêpy zespo³ów folklorystycznych z ca³ego œwiata m.in. Grecji, Ekwadoru, Filipin, Ukrainy. Miejsce: Amfiteatr w Z³ocieñcu. Organizator: Z³ocieniecki Oœrodek Kultury tel Mimo up³ywu kilkunastu lat od rozpoczêcia cywilnego rozdzia³u w historii Bornego Sulinowa, klimat dawnej bazy wojskowej nadal jest tu obecny. Stanowi on doskona³e t³o dla odbywaj¹cych siê corocznie Miêdzynarodowych Zlotów Pojazdów Militarnych G¹sienice i Podkowy. W drugiej po³owie sierpnia spotykaj¹ siê w Bornem Sulinowie pasjonaci i kolekcjonerzy militariów. Nasze Zloty maj¹ charakter otwartych spotkañ integracyjnych mi³oœników wojskowoœci z Polski i zagranicy - Niemiec, Holandii, Danii, Czech, Ukrainy i Rosji. Jest to dla nich znakomita okazja do spotkañ, wymiany doœwiadczeñ i prezentacji w³asnych zbiorów. Dla odwiedzaj¹cych teren zlotowiska, jest to jedyna w swoim rodzaju szansa zobaczenia mundurów, ekwipunku, sprzêtu i pojazdów ró nych armii na prze- ³omie epok. Przybywaj¹ tu tak e grupy rekonstrukcyjne i u³ani, którzy zgodnie z nazw¹ borneñskiego Zlotu G¹sienice i Podkowy przyje d aj¹ tu systematycznie. Na samym ogl¹daniu nie musi zreszt¹ siê skoñczyæ - na odwiedzaj¹cych tradycyjnie czekaj¹: jarmark militariów, mo liwoœæ przeja d ki ró nego typu pojazdami militarnymi po tankodromie i moc innych atrakcji. Corocznie Zlot gromadzi liczne rzesze uczestników i publicznoœci; w Sztabie Zlotu rejestruje siê ponad 4 tys. uczestników militarnych oraz oko³o 600 historycznych pojazdów militarnych. Imprezê obserwuje, wed³ug szacunków przedstawicieli mediów, blisko 50 tysiêcy widzów z kraju i zagranicy. W 2008 roku Zlot otrzyma³ od Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego tytu³ Najlepszego wydarzenia turystycznego promuj¹cego region zachodniopomorski w 2008 roku. A2 "XII PIKNIK NAD DRAW " W dniach od 02 do 04 lipca br. odbêdzie siê na terenie OSiR po raz dwunasty "Piknik nad Draw¹". Wyst¹pi¹ dla Pañstwa: 2 lipca 2010r. - Ró e Europy - Ania Wyszkoni - Andrzej Piaseczny - CRUSADER 03 lipca 2010r. - SoulInk - Afromental - Muniek - Edyta Górniak - Boys - Tede Imprezê poprowadzi: Pawe³ "Koñjo" Konnak i Hirek Wrona. Wiêcej informacji w terminie póÿniejszym..udanej zabawy!!! 04 lipca 2010r. HIP - HOP NAD DRAW - Hirek Wrona - O.S.T.R. - Pono i Sokó³ A1

3 MAJ WARTO ZOBACZYÆ::. Str.3 Miejscowe specja³y czyli zasmakuj lokalnoœci W ka dym z nas kryje siê chêæ poszukiwania, poznania czegoœ nowego. Coraz czêœciej przekonujemy siê o tym bez obowi¹zku ruszania siê z miejsca w którym mieszkamy. I takie jest nasze KRAINA JEZIOR Jezioro Drawsko Najwiêkszym jeziorem Pojezierza Drawskiego jest jezioro Drawsko, znajduj¹ce siê w œrodkowej czêœci regionu. Nad jego brzegami le y piêknie po³o one miasto - Czaplinek oraz kilka urokliwych wsi letniskowych: Stare Drawsko, Kluczewo, Uraz, Warni³êg, Piaseczno i Siemczyno. Jezioro jest ogromne, posiada powierzchniê 1.871,5 ha, a maksymalna g³êbokoœæ siêgaj¹ca 83 m sprawia, e jest to drugie pod wzglêdem g³êbokoœci jezioro w Polsce (najg³êbszym jest jezioro Hañcza 108 m). Akwen posiada ciekawy, nietypowy kszta³t i nies³ychanie rozwiniêt¹ liniê brzegow¹. Wszystko to dziêki dzia³alnoœci lodowca, który podczas ostatniego zlodowacenia zwanego Ba³tyckim formowa³ obecny kszta³t pojezierza. W³aœnie w tym miejscu powsta³o rzadko spotykane skrzy owanie kilku rynien, obecnie wype³nionych wodami jeziora. Kilka d³ugich i w¹skich zatok (Henrykowska, Rêkawicka, Rzepowska, Kluczewska i Czaplinecka) sprawiaj¹, e d³ugoœæ linii brzegowej wynosi a 75 km. Jezioro posiada 12 wysp: Lelum, Polelum, Mokra, Œrodkowa, Zachodnia, Bagienna, Samotna (z koloni¹ kormoranów), Dzika (Bobrowa), urawia, Czapla, Kacza oraz wyspa Bielawa, pi¹ta w kraju pod wzglêdem wielkoœci wyspa jeziorna. Ta licz¹ca 80 ha wyspa do niedawna by³a zamieszka³a i znajdowa³o siê tam gospodarstwo rolne. Dla turystów, którzy tam dotr¹ wytyczono atrakcyjn¹ œcie kê przyrodnicz¹ Wyspa Bielawa. Brzegi jeziora s¹ urozmaicone, przewa nie poroœniête wspania³ym lasem, miejscami wysokie, wypiêtrzaj¹ce siê 35 m ponad lustro wody, a miejscami p³askie, bagienne i trudno dostêpne. Na ca³ej d³ugoœci linii brzegowej spotkamy wiele dogodnych miejsc do k¹pieli i naturalnych pla. Przez jezioro przep³ywa rzeka Drawa, która bierze swój pocz¹tek w Dolinie Piêciu Jezior, kilka kilometrów na pó³noc od jeziora. Drawê nale y zaliczyæ do jednego z najpiêkniejszych szlaków kajakowych Polski, a pocz¹tek szlaku znajduje siê w³aœnie na jeziorze Drawsko. Poprzez rzekê (w tym miejscu to krótki, 100 metrowy, p³ytki kana³) Drawsko ³¹czy siê z jeziorem erdno, które w przesz³oœci by³o dawn¹ zatok¹ omawianego akwenu. erdno warte jest krótkiego omówienia, gdy jest to akwen atrakcyjny, zagospodarowany turystycznie i ³atwo dostêpny. Na brzegach znajdziemy du o ma³ych pomostów i k³adek, a w miejscowoœci erdno, Stare Drawsko i Nowe Drawsko bez trudu znajdziemy nocleg w oœrodku wypoczynkowym, gospodarstwie agroturystycznym czy na polu namiotowym. Jezioro nadaje siê do eglarstwa, kajakarstwa i p³ywania na desce windsurfingowej. Z uwagi na krystalicznie czyst¹ wodê i specyficzny odcieñ wiru zalegaj¹cego na dnie nazywane jest tak e mianem Srebrne. Jezioro Drawsko jest dobrze zagospodarowane turystycznie. Turyœci, którzy trafi¹ nad Drawsko spotkaj¹ tu bogat¹ i ró norodn¹ bazê noclegowa, zaplecze gastronomiczne, urz¹dzone i strze one k¹pieliska, przystanie eglarskie oraz wypo yczalnie sprzêtu wodnego. Baza turystyczna skupiona jest przede wszystkim w Czaplinku, który jest wa nym oœrodkiem turystycznym Pojezierza Drawskiego oraz w Starym Drawsku. Akwen jest wrêcz idealny dla eglarzy, którzy mog¹ wiele dni p³ywaæ i codziennie cumowaæ w innej zatoce. Dla mi³oœników p³ywania pod aglami przygotowano kilka przystani oraz dogodnych miejsc do wodowania jachtów. Jednoczeœnie z uwagi na liczne mielizny, podwodne g³azy i w¹skie zatoki, w których trudno manewrowaæ Drawsko to akwen dla doœwiadczonych eglarzy. Jak ju wczeœniej wspomniano, na jeziorze Drawsko rozpoczyna siê szlak kajakowy rzek¹ Draw¹ nazwany im. Ks. Kardyna³a Karola Wojty³y, który kilkakrotnie uczestniczy³ w sp³ywach Draw¹. Najlepszym miejscem na rozpoczêcie sp³ywów jest Czaplinek lub Stare Drawsko. Amatorzy windsurfingu tak e bêd¹ mieli powody do zadowolenia. Du e przestrzenie oraz sprzyjaj¹ce wiatry dostarcz¹ ka demu du o wra eñ. Drawsko to tak e raj dla wêdkarzy. Spotkamy tu praktycznie wszystkie gatunki ryb wystêpuj¹ce w polskich jeziorach. G³êbiny to ostoja szczupaka, okonia, siei, sielawy i wêgorza. Na p³ytszych wodach króluje leszcz i p³oæ. Na uwagê zas³uguje fakt, e praktycznie co roku na jeziorze Drawsko ³owione s¹ rekordowych rozmiarów za³o enie. Pomagaæ odkrywaæ piêkno w naszym najbli szym otoczeniu, bez koniecznoœci organizowania dalekich wyjazdów. Poszukiwaæ tego co piêkne wœród okolicznych krajobrazów, docieraæ do ciekawych ludzi ukrytych pomiêdzy szar¹ codziennoœci¹ i korzystaæ z atrakcji, lokalnie organizowanych przez miejscowych. Niby nic wielkiego. A jednak! Uczmy siê dostrzegaæ wielkoœæ tych terenów. Ich wyj¹tkowoœæ i magiê. Zakochujmy siê w tych terenach, szanujmy siê nawzajem i b¹dÿmy czêœci¹ tej ma³ej ojczyzny. Wtedy w zamian otrzymamy bogactwo nieocenione. Zdajmy sobie sprawê, e wielu p³aci du e pieni¹dze by móc na tych terenach choæby kilka dni. Pop³ywaæ kajakiem, eglowaæ, po³apaæ ryby, jeÿdziæ rowerem, ob eraæ siê smacznymi posi³kami czy te s³uchaæ ciszy. A my? B¹dŸmy przewodnikami po tej ziemi, dzielmy siê tym bogactwem z innymi. Chwalmy siê tym co mamy. Naszym zadaniem jako Lokalnej Grupy Dzia³ania jest m.in. pomagaæ wam w poznaniu tego œwiata. Tego na wyci¹gniêcie rêki, Gdzie spaæ: - Oœrodek Wypoczynkowy DRAWTUR ul. Piêciu Pomostów 1, Czaplinek, tel , - Oœrodek Wypoczynkowy OMEGA ul. Piêciu Pomostów 3, Czaplinek, tel , - Oœrodek Wypoczynkowy KUSY DWÓR ul. Piêciu Pomostów 5, Czaplinek, tel , tel./fax Camping U Jacka ul. Piêciu Pomostów 1a, Czaplinek, tel , - Camping Czaplinek ul. Drahimska 79, Czaplinek, tel Dom Wczasowy MARIZA Drahimska 59, Czaplinek, tel , - Marina Templariusz Jeziorna 4, Czaplinek, tel Oœrodek Sportów Wodnych ul. Nadbrze e Drawskie, Czaplinek, tel , kom Oœrodek Wypoczynkowo - Konferencyjny Aquarius Stare Drawsko, Czaplinek, tel , kom , fax , - Oœrodek Wczasowo-Wypoczynkowy Nad Srebrnym Stare Drawsko, Czaplinek, tel , fax Oœrodek Wypoczynkowy Camping WAJK Piaseczno 23, Siemczyno, tel , kom , fax Motel Pod Pa³acem Siemczyno 81, Siemczyno kom , - Gospodarstwo Agroturystyczne Stanis³awa Margie³ Siemczyno 61, Siemczyno, tel Gospodarstwo Agroturystyczne Grodzisko Stare Drawsko 7, Czaplinek, tel , kom Gospodarstwo Agroturystyczne Justynianka Nowe Drawsko 6, Czaplinek, tel , kom Gospodarstwo Agroturystyczne Chata Toniego Nowe Drawsko 5, Czaplinek, tel , kom Gospodarstwo Agroturystyczne Ma³gosia Nowe Drawsko 3, Czaplinek, kom Gospodarstwo Agroturystyczne U Marioli Nowe Drawsko 9, Czaplinek, kom Gospodarstwo Agroturystyczne Sara Nowe Drawsko 7, , Czaplinek, kom Gospodarstwo Agroturystyczne Hacjenda erdno 12, Czaplinek, tel , kom Pokoje goœcinne Drahim Stare Drawsko 24, Stare Drawsko, tel , fax Pole Namiotowe U Maleszy Stare Drawsko 27, Czaplinek, tel , Pole Namiotowe Henryk Su³ek Stare Drawsko 15, Czaplinek, tel , kom o którym tak naprawdê niewiele wiemy. Dla przyk³adu elis³awski Zapiecek, spichlerz w Jankowie, wrzosowiska K³omiñskie, Kusowskie bagna, prze³om rzeki Dêbnicy czy dworek w Luboradzy. Mo na by daæ wiêcej przyk³adów, które nie kojarz¹ siê wiêkszoœci z niczym. Przynajmniej wiêkszoœci z Was. Zadaniem miesiêcznika ECHA ZNAD GWDY i DRAWY jest personalizowaæ te has³a, odkrywaæ lokalne tajemnice i promowaæ ludzi b¹dÿ miejsca. Ale ten numer w sposób szczególny odnosi siê do tych zasobów. Pretekstem jest tutaj zbli aj¹cy siê sezon turystyczny. Dlatego zebraliœmy garœæ bie ¹cych informacji mog¹cych daæ wskazówki zarówno dla mieszkañca, jak i turysty. By w razie czego, móc staæ siê przewodnikiem turystycznym. Niech wiêc numer ten stanie siê informatorem na zbli aj¹cy siê sezon. Zarówno dla miejscowego jak i przyjezdnego. Do zobaczenia na szlaku Krzysztof Zacharzewski Prezes Miejscowego LGD Metryczka jeziora: po³o enie 128,7 m n.p.m.; powierzchnia 1.871,5 ha; max. g³êbokoœæ 83 m; d³ugoœæ 12,6 km; szerokoœæ 6,9 km. okazy. Tak wiêc dla wytrwa³ych i doœwiadczonych wêdkarzy Drawsko to wymarzone miejsce na zapolowanie na taaaak¹ rybê. Po jeziorze kursuje stateczek Europa, którym grupy zorganizowane i pojedynczy turyœci mog¹ wybraæ siê przyjemny na rejs(info Tel ). Du ¹ ³odzi¹ wo ¹ca turystów dysponuje tak e oœrodek wypoczynkowy Drawtur. Na jego terenie znajduje siê tak e Baza Zachodniopomorskiego Centrum Techniki Nurkowej - Jezioro le y w granicach Drawskiego Parku Krajobrazowego i objête jest tzw. stref¹ ciszy czyli zakazem u ywania silników spalinowych. Pozwoleñ na wêdkowanie udziela Gospodarstwo Rybackie Czaplinku. Koszt ca³osezonowego pozwolenia na spinningowanie z ³odzi to 115 z³.

4 Str.4 WARTO ZOBACZYÆ::. KRAINA JEZIOR Wed³ug przewa aj¹cej liczby mieszkañców i mi³oœników omawianego regionu najpiêkniejszym jeziorem Pojezierza Drawskiego jest jezioro Komorze. Akwen znajduje siê w zachodniej czêœci Drawskiego Parku Krajobrazowego, na terenie gminy Borne Sulinowo. Nad brzegami zbiornika rozlokowa³y siê trzy miejscowoœci: Sikory, Komorze i Rakowo. Krystaliczne wody jeziora wype³niaj¹ d³ug¹, u³o on¹ równole nikowo rynnê. Komorze ma powierzchniê 416,7 ha, a maksymalna g³êbokoœæ to 35 m. Na jeziorze znajduj¹ siê cztery wyspy, w tym malownicza i najwiêksza z nich Wydrza Wyspa po³o ona w zachodnim krañcu jeziora. Linia brzegowa jest bardzo urozmaicona. Urokliwe zatoczki, niedostêpne pó³wyspy i oraz liczne strumienie zasilaj¹ce wody jeziora stwarzaj¹ niesamowit¹ sceneriê. Dodatkow¹ atrakcj¹ s¹ poroœniête wspania³ym lasem bardzo wysokie brzegi (miejscami wznosz¹ce siê 65 m ponad lustro wody), poprzecinane licznymi jarami i w¹wozami. Z jeziora wyp³ywa rzeka Pi³awa jeden z bardziej malowniczych szlaków kajakowych na Pojezierzu Drawskim. Wiêkszoœæ sp³ywów kajakowych zaczyna siê w miejscowoœci Sikory, gdzie znajdziemy dogodne miejsce do wodowania ³odzi. Pi³awa uchodzi z Komorza we wschodniej czêœci zbiornika i stanowi ³¹cznik z jeziorem Rakowo. Kana³ ³¹cz¹cy jeziora jest nied³ugi (ok. 100m), przy tym p³ytki i kamienisty przez co sprawia nieco k³opotów kajakarzom. Baza turystyczna usytuowana jest w nadbrze nych Najlepiej zagospodarowanym turystycznie jeziorem na Pojezierzu Drawskim jest jezioro Trzesiecko. W odró nieniu od wiêkszoœci akwenów omawianego obszaru po³o enie jeziora jest nietypowe, poniewa le y praktycznie w centrum najwiêkszego miasta Pojezierza Drawskiego. Szczecinek rozlokowa³ siê wzd³u ca³ego pó³nocnego i wschodniego brzegu jeziora stanowi¹c jedn¹ nieroz³¹czn¹ ca³oœæ. Przeciwleg³y brzeg jeziora jest przewa nie zalesiony. Jest to typowe jezioro rynnowe, posiada 295 ha powierzchni, a maksymalna g³êbokoœæ to 12 m. Na jeziorze znajduje siê szeœæ niedu ych wysp (Ptasia, Biwakowa, Szczupaka, abêdzia, Sitowia i Œlusarska), które dodaj¹ jezioru wiele uroku. Linia brzegowa jest ciekawa i urozmaicona licznymi zatokami i pó³wyspami. Brzegi s¹ przyjazne i ³atwo dostêpne dla turystów. Zbiornik zasilany jest przez szeœæ rzek i strumieni, a uchodzi z niego tylko rzeka Nizica, nazywana tak e Niezdobn¹. Wzd³u miasta rozci¹ga siê bardzo ³adny Park Miejski, a po po³udniowej stronie tzw. Las Klasztorny. Szczecinek jest wa nym oœrodkiem turystycznym i oœrodkiem sportów wodnych. Nad brzegami jeziora znajduj¹ siê strze one i dobrze zagospodarowane k¹pieliska, oœrodek sportów wodnych z wypo yczalni¹ sprzêtu p³ywaj¹cego, pomosty i przystanie jachtowe. W sezonie po jeziorze kursuj¹ statek spacerowy Ksiê na Jadwiga, taksówki wodne oraz tramwaj wodny Bajern. Koniecznie trzeba wspomnieæ o najnowszej i nie wiem, czy nie najwiêkszej atrakcji jeziora czyli o wyci¹gu do nart wodnych. Jest to najwiêkszy tego typu obiekt w Polsce o d³ugoœci trasy wynosz¹cej 1,1 km. Wyci¹g umo liwia zarówno jazdê rekreacyjn¹, jak i organizacjê zawodów dla profesjonalistów i w sezonie cieszy siê du ¹ popularnoœci¹. Poza tym miasto posiada dobrze rozwiniêt¹ bazê noclegow¹, gastronomiczn¹ i sportowo-rekreacyjn¹. Zaraz obok Zamku Ksi¹ ¹t Pomorskich nad samym jeziorem znajduje siê siedziba Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, z jej Akademi¹ Nautica prowadz¹c¹ szereg dzia³añ propaguj¹cych sporty wodne i aktywny wypoczynek. Jezioro stanowi pocz¹tek malowniczego szlaku kajakowego Pêtla Szczecinecka, sk¹d poprzez rzekê Niezdobn¹ wyp³ywamy na jezioro Wielimie i na dalsz¹ czêœæ trasy. Akwen poza kajakarstwem i narciarstwem wodnym idealnie nadaje siê do eglarstwa. Posiada dobr¹ infrastrukturê w tym kierunku, a w mieœcie dzia³aj¹ kluby eglarskie organizuj¹ce wiele ciekawych regat. Dooko³a jeziora prowadzi atrakcyjny niebieski szlak rowerowy. Wêdkarze tak e znajd¹ coœ dla siebie. Jezioro obfituje w leszcze, p³ocie, okonie i szczupaki, ale mo na tu te spotkaæ sandacza. Jezioro nie jest objête strefa ciszy i jest otwarte dla motorowodniaków. Jezioro Komorze miejscowoœciach. Najwiêcej w tym wzglêdzie oferuje wieœ Komorze, gdzie do naszej dyspozycji mamy gospodarstwa agroturystyczne, pensjonat oraz oœrodek wypoczynkowy. Poza tym na nocleg mo emy zatrzymaæ siê w Rakowie lub w Sikorach. Na wschodnim krañcu jeziora, pomiêdzy Rakowem, a Komorzem znajduje siê rozleg³a, piaszczysta pla a i pole namiotowe. Jest to jedno z najbardziej malowniczych miejsc nad akwenem. Na ca³ej d³ugoœci jeziora Gdzie spaæ: ROSZAKÓWKA Komorze, ubowo, tel KALINA Komorze 5A, ubowo, tel , kom ŒNIEGÓRKA Rakowo 32, ubowo, tel./fax , kom TURYSTYCZNY DOM WIEJSKI Przystanek Komorze Komorze 3, ubowo, tel , PENSJONAT KOWALSKI Komorze 2, ubowo, tel Oœrodek Wypoczynkowy UROCZYSKO Komorze 12, ubowo, tel , Gospodarstwo Agroturystyczne Andrzej Kêdzierski: Komorze 16, ubowo, tel Gospodarstwo Agroturystyczne Stary Zajazd Sikory 8, Czaplinek, tel Gospodarstwo Agroturystyczne AZA Sikory 51, Czaplinek, tel Gospodarstwo Agroturystyczne OAZA Sikory 32, Czaplinek, tel Gospodarstwo Agroturystyczne Pod Lip¹ Sikory 61, Sikory, tel Gospodarstwo Agroturystyczne Kapitañskie Gniazdo Sikory, Czaplinek, tel , kom Pole biwakowe Rakowo Kontakt: Nadleœnictwo Czaplinek, tel Jezioro Trzesiecko ECHA ZNAD DRAWY I GWDY Metryczka jeziora: po³o enie 131,7 m n.p.m.; powierzchnia 416,7 ha; max. g³êbokoœæ 35 m; d³ugoœæ 7,6 km; szerokoœæ 1,1 km. spotkamy pomosty do wêdkowania. Wystêpuj¹ tu prawie wszystkie gatunki ryb jeziornych, a z³owienie dorodnego leszcza czy okaza³ej p³oci nie sprawia zbyt wielu trudnoœci. Jezioro le y w granicach Drawskiego Parku Krajobrazowego i objête jest tzw. stref¹ ciszy czyli zakazem u ywania silników spalinowych. Pozwoleñ na wêdkowanie udziela Gospodarstwo Rybackie Czaplinku. Koszt ca³osezonowego pozwolenia na spinningowanie z ³odzi to 115 z³. Metryczka jeziora: po³o enie 134,1 m n.p.m.; powierzchnia 295 ha; max. g³êbokoœæ 12,0 m; d³ugoœæ 5,6 km; szerokoœæ 0,9 km. Gdzie spaæ: Hotel Merkury ul. Cielaka 11, Szczecinek, tel , , fax Hotel Pojezierze ul. Wyszyñskiego 69A, Szczecinek, tel , fax Hotel Resiedence ul. Lelewela 12, Szczecinek, tel. centrala: , rezerwacja: , fax , Hotelik Oskar ul.ordona 7, Szczecinek, tel , kom Pokoje goœcinne GRYF ul. Fabryczna 17, Szczecinek, tel , , fax , kom , Pensjonat ó³ty Dom ul. Ordona 11, Szczecinek, tel , fax Szkolne Schronisko M³odzie owe Cegie³ka ul. Artyleryjska 9, Szczecinek, tel./fax , recepcja: Schronisko M³odzie owe ul. Koœciuszki 47-49, Szczecinek, tel./fax Gospodarstwo Agroturystyczne Jaros³aw Burgie³ Trzesieka 12, Szczecinek, tel , fax , kom Gospodarstwo Agroturystyczne Pó³wysep Natura Trzesieka 2a, Szczecinek tel , kom Pokoje Goœcinne Siedem Œwierków Trzesieka 40, Szczecinek tel fax

5 MAJ KRAINA JEZIOR Najd³u szym akwenem Pojezierza Drawskiego jest jezioro Lubie, którego rynna przekracza 14 km d³ugoœci. Po³o one jest 5 km na po³udniowy wschód od Drawska Pomorskiego, a nad jego brzegami znajduj¹ siê trzy miejscowoœci: Gudowo, Lubieszewo i Karwice. Po³udniowy brzeg jeziora formalnie wchodzi w sk³ad poligonu wojskowego, jednak poligon w³aœciwy zaczyna siê kilka kilometrów w g³¹b l¹du i dostêp do brzegu nie jest zabroniony. Lubie jest trzecim co do wielkoœci jeziorem Pojezierza Drawskiego, ma powierzchniê 1439 ha i maksymaln¹ g³êbokoœæ 46 m. Na jeziorze znajduje siê 5 wysp: Rybaki, So³tysia, Kamieniec, Ptaszyniec i bezimienna. Akwen posiada bardzo ciekaw¹ i dobrze rozwiniêt¹ liniê brzegow¹. Wystêpuj¹ tu liczne zatoki, pocz¹wszy od du ych i owalnych poprzez d³ugie, w¹skie a po ma³e ciche zatoczki schowane za pó³wyspami. Cech¹ charakterystyczn¹ jeziora s¹ tak e dwa du e pó³wyspy (Ostry Róg i Pó³wysep Mrówkowo) g³êboko wrzynaj¹ce siê w toñ jeziora, które mniej wiêcej w po³owie d³ugoœci jeziora tworz¹ znaczne przewê enie. Ca³y po³udniowy brzeg jest poroœniêty wspania³ymi lasami, a przepastne Bory Karwickie ci¹gn¹ siê wiele kilometrów na zachód i po³udnie od jeziora. Pó³nocny brzeg jeziora jest ³atwo dostêpny, zagospodarowany turystycznie i oferuj¹cy wiele miejsc przeznaczonych dla turystów. Nad Lubiem w wielu miejscach spotkamy piêkne klifowe urwiska, ze szczytu których roztacza siê piêkna panorama jeziora. Akwen posiada jeszcze jedn¹ bardzo ciekaw¹ cechê. Otó ze wzglêdu na anomaliê magnetyczn¹, pomiêdzy krañcem zachodnim i wschodnim wystêpuje ró nica poziomów lustra wody wynosz¹ca 23 cm. Jest to zjawisko bardzo rzadkie i jedyne na Pojezierzu Drawskim. Baza turystyczna nad jeziorem usytuowana jest po pó³nocnej stronie jeziora w miejscowoœciach letniskowych Gudowo i Lubieszewo. Zlokalizowane s¹ tam liczne oœrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, przystanie z pomostami i k¹pieliska. Na po³udniowym brzegu z uwagi na poligon wojskowy rozwój turystyki by³ bardzo ograniczony. Praktycznie nie ma tam bazy turystycznej, jedynie w Karwicach znajduje siê Wojskowy Oœrodek Wypoczynkowy z pe³n¹ infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ (pla a, pomosty, wypo yczalni¹ sprzêtu wodnego). Oœrodek obecnie nie jest dostêpny dla ogó³u turystów, a korzystaj¹ z niego tylko wojskowi. Na ca³ej d³ugoœci linii brzegowej spotkamy liczne naturalne, piaszczyste pla e. Przez jezioro przep³ywa rzeka Drawa, któr¹ nale y zaliczyæ do jednego z najpiêkniejszych szlaków kajakowych Polski. Szlak nazwany im. ks. Kardyna³a Karola Wojty³y przyci¹ga w sezonie letnim na jezioro wielu kajakarzy p³yn¹cych indywidualnie lub w du ych zorganizowanych grupach. Na kajakarzy na brzegach czeka wiele atrakcyjnych miejsc biwakowych, gdzie mo na wieczorem przycumowaæ kajak, rozbiæ namiot, a rano zwin¹æ biwak i pop³yn¹æ w dalsz¹ trasê. Akwen jest bardzo atrakcyjny dla eglarzy. Wiej¹ tu przychylne wiatry, w Gudowie i Lubieszewie znajdziemy przystanie z pomostami i slipami, a du a iloœæ urokliwych zatok i pó³wyspów dostarcza wielu wra eñ. Jezioro cieszy siê tak e powodzenie wœród mi³oœników windsurfingu. Z roku na rok obserwujemy coraz wiêcej kolorowych agli rozpiê- Jednym z nielicznych jezior moreny dennej na Pojezierzu Drawskim jest jezioro Wielimie. Jest to drugie pod wzglêdem wielkoœci jezioro na Pojezierzu Drawskim i ma powierzchniê 1865 ha. Zbiornik jest bardzo p³ytki, przeciêtna g³êbokoœæ to 2,2 m a maksymalna g³êbokoœæ to tylko 5,5 m, co w zestawieniu z ogromn¹ powierzchni¹ jest rzecz¹ rzadko spotykan¹ i nietypow¹. Jezioro przylega do pó³nocnych krañców Szczecinka, jednak brzegi od tej strony s¹ niedostêpne z uwagi na rozleg³e trzêsawiska ci¹gn¹ce siê na przestrzeni kilku kilometrów pomiêdzy miastem a jeziorem. Inn¹ miejscowoœci¹ nadbrze n¹ jest Gwda Wielka, która rozci¹ga siê przy po³udniowo-wschodnim brzegu jeziora. Pó³nocne i zachodnie brzegi jeziora porastaj¹ przepastne lasy. Na jeziorze znajduje siê 7 wysp, w tym najwiêksza co do wielkoœci œródjeziorna wyspa w Polsce Wielimska Wyspa (zwana tak e Wysp¹ Owcz¹) o powierzchni 96,13 ha. Wielimska Wyspa oddziela od g³ównej toni jeziora du ¹ zatokê siêgaj¹c¹ granic Szczecinka, która stanowi ostojê ró nych gatunków ptactwa wodnego. Na kilku innych wyspach rozlokowa³y siê kolonie ptactwa wodnego, w tym spora kolonia kormoranów. Pierwotnie jezioro by³o znacznie wiêksze i g³êbsze. Jednak z uwagi na wystêpowanie licznych powodzi i podtopieñ z inicjatywy mieszkañców Szczecinka w koñcu XVIII wieku wykonano prace melioracyjne, w efekcie których poziom wód jeziora znacznie siê obni y³. Zdeterminowa³o to obecny kszta³t jeziora oraz powstanie podmok³ych terenów przy po- ³udniowo-zachodnim brzegu jeziora. Zagospodarowanie turystyczne jest niewielkie. Dogodny dostêp do jeziora znajduje siê w okolicach Gwdy Wielkiej, gdzie znajduj¹ siê rozleg³e piasz- Jezioro Lubie tych na desce, mkn¹cych po b³êkitnej tafli jeziora. Lubie jest jednym z du ych jezior Pojezierza Drawskiego, na którym dozwolone jest korzystanie z ³odzi motorowych. Pozwala to na uprawianie narciarstwa wodnego i p³ywanie na skuterach wodnych. Wêdkarstwo to kolejny bardzo bogaty temat do omówienia. Jezioro jest bardzo zasobne we wszystkie gatunki ryb jeziornych. Z uwagi na swoj¹ g³êbokoœæ WARTO ZOBACZYÆ::. Gdzie spaæ: Oœrodek Wypoczynkowy RELAX Gudowo 64, Drawsko Pomorskie, tel , kom Oœrodek Wypoczynkowy TAURUS Linowno, Drawsko Pomorskie, tel , kom Oœrodek Wypoczynkowy HELENA Gudowo, Drawsko Pomorskie, tel Oœrodek Wypoczynkowy PPU JERMAK Gudowo, Drawsko Pomorskie, tel , kom Oœrodek Wypoczynkowy DELFIN Gudowo, Drawsko Pomorskie, tel./fax , kom Dom Wczasowy KARWICE.PL Karwice 1A, Drawsko Pomorskie, tel , kom M³odzie owy Oœrodek Zdrowego ycia Zatonie Zatonie 1, Z³ocieniec, tel , , kom Oœrodek Wczasów Wêdkarskich Lubieszewo, Z³ocieniec, tel Oœrodek Wypoczynkowy Sp. z o.o. Lubie Lubieszewo, Z³ocieniec, tel , kom Oœrodek Wypoczynkowy Margip Lubieszewo, Z³ocieniec, tel , kom , Gospodarstwo Agroturystyczne U Aliny Lubieszewo Z³ocieniec, tel , kom Gospodarstwo Agroturystyczne Przystañ nad Zatok¹ Lubieszewo 44, Z³ocieniec, tel Gospodarstwo Agroturystyczne Goœciniec OSTOJA Lubieszewo 10, Z³ocieniec, tel Gospodarstwo Agroturystyczne PAMOLAND - Klub JeŸdziecki, Camping. Wyspa So³tysia B³êdno 1, Z³ocieniec, tel , kom , Pole namiotowe JERMAK - Gudowo nad jez. Lubie Kontakt: tel , kom , Pole namiotowe OSTRY RÓG Linowno nad jez. Lubie Kontakt: tel , Jezioro Wielimie czyste pla e. We wsi znajduje siê kilka gospodarstw agroturystycznych, pole biwakowe oraz przebiegaj¹ tamtêdy szlaki turystyczne: rowerowy i konny. Przez jezioro przep³ywa rzeka Gwda, a poprzez rzekê Nizicê (Niezdobn¹) akwen po³¹czony jest z jeziorem Trzesiecko. Jezioro stanowi fragment atrakcyjnych szlaków kajakowych: Pêtla Szczecinecka i szlak rzeki Gwdy i z tej racji wykorzystywany jest przede wszystkim do turystyki kajakowej i windsurfingu. Wêdkarze tak e znajd¹ tu atrakcyjne ³owiska. Jezioro zasobne jest w przede wszystkim w dorodne p³ocie, leszcze, liny, ale tak e mo na z³owiæ tu du ego okonia czy szczupaka. Na jeziorze mo na wêdkowaæ tylko z brzegu. Pozwoleñ na wêdkowanie udziela Gospodarstwo Rybackie w Szczecinku. Koszt ca³osezonowego pozwolenia wêdkowanie to 70 z³. Gdzie spaæ: Oœrodek Agroturystyczny Wielim ul. Jeziorna 36, Gwda Wielka, tel Gospodarstwo Agroturystyczne - Wies³awa Szwa³ek ul. Szczecinecka 5, Gwda Wielka, tel Gospodarstwo Agroturystyczne - Andrzej Bieniek ul. Szczecinecka 20A, Gwda Wielka, tel , kom Izabela Agroturystyka Marcelin 8, Gwda Wielka, tel , , fax , kom , Pole biwakowe - nad jeziorem Wielimie w miejscowoœci Gwda Wielka Kontakt: Urz¹d Gminy w Szczecinku, tel , fax Str.5 Metryczka jeziora: po³o enie 95,5 m n.p.m.; powierzchnia ha; max. g³êbokoœæ 46 m; d³ugoœæ 14,1 km; szerokoœæ 2,2 km. spotkamy tu siejê i sielawê, a okaza³e p³ocie, leszcze i okonie to rzecz jak najbardziej normalna. Na uwagê zas³uguje fakt, e dominuj¹cym drapie nikiem jest tu sandacz (a nie szczupak jak to bywa w wiêkszoœci akwenów pojezierza) i to jego ³owi siê tu najczêœciej. Pozwoleñ na wêdkowanie udziela Gospodarstwo Rybackie w Z³ocieñcu. Koszt ca³osezonowego pozwolenia na spinningowanie z ³odzi to 110 z³. Metryczka jeziora: po³o enie m n.p.m.; powierzchnia ha; max. g³êbokoœæ 5,5 m; d³ugoœæ 6,5 km; szerokoœæ 5,0 km.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 DIAGNOZA SYTUACJI WYJ CIOWEJ Opracowanie: zespó konsultantów firmy Doradztwo i Szkolenia TREK w sk adzie: dr hab. Jacek So

Bardziej szczegółowo

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj 100 LAT SKAUTINGU 2 1 sierpnia 1907 r. na angielskiej wyspie Brownsea sygna³ z rogu antylopy kudu da³ znak do rozpoczêcia pierwszego obozu skautowego zorganizowanego dla m³odych ch³opców przez brytyjskiego

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nie tylko dla turysty wademekum na wakacje!

Nie tylko dla turysty wademekum na wakacje! Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki Bangladesz: Tygrysy zostan¹ policzone W najbli szy czwartek

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann.

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann. OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Żeby ta przestrzeń stała się atrakcyjna. Prezydent: Szpitaln¹ otworzymy, barierki na Chrobrego zlikwidujemy.

Żeby ta przestrzeń stała się atrakcyjna. Prezydent: Szpitaln¹ otworzymy, barierki na Chrobrego zlikwidujemy. r e k l a m a Codziennie nowe informacje na www.echogorzowa.pl MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY CZERWIEC 2015 NR 6/2015 Fot. Waldemar Kućko Kronikarz wytrwały, czyli Waldemar Kućko i jego życiowe pasje 70. lat polskiego

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo