Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata GAZETA BEZP ATNA MAJ 2010 WYDANIE SPECJALNE ROK II Dodatek Specjalny opracowany we wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego

2 Str.2 W PLANIE::. ECHA ZNAD DRAWY I GWDY Zlot Pojazdów Militarnych oraz inne ciekawe propozycje wybranych imprez na lato 2010 Czaplinek g Koncerty z Filharmoni¹ Koszaliñsk¹ 5 czerwca, 18 lipca, 15 sierpnia w Czaplinku oraz 11 lipca w Siemczynie g 26 czerwca - Turniej Rycerski, w Muzeum Zamek Drahim w Starym Drawsku g 5-6 czerwca XXXVIII Miêdzynarodowe Mistrzostwa w owiectwie Podwodnym OW Aqarius w Starym Drawsku g 2 lipca Z cyganami pod gwiazdami zespó³ Terne Roma, amfiteatr g lipca - Dni Czaplinka, wyst¹pi zespó³ Lady Pank, amfiteatr g lipca Festyn historyczny Oblê enie S³awogrodu - Staropolskie Gotowanie g 7-8 sierpnia Œwiêto Wody i Ryby oraz Czaplinecki Festiwal Wêdkarski Drawsko Pomorskie g 23 czerwca Widowisko plenerowe - Sobótki - noc pe³na czarów i dziwów ³¹ka nad Draw¹ g czerwca DNI ZIEMI DRAWSKIEJ - Festyn rekreacyjno rozrywkowy Park Chopina g 17 lipca Powiatowy Turniej Si³acza impreza sportowa, koncert muzyczny boisko sportowe w Jankowie g lipca - Drawski Jarmark Folkloru - Prezentacja zespo³ów folklorystycznych z regionu Pomorza Zachodniego oraz twórczoœci artystów ludowych o charakterze konkursu, Park Chopina Kalisz Pomorski g 2-3 lipca FESTIWAL OGNIA I BÊBNÓW PEGASUS g lipca JARMARK NAD JEZIOREM OGÓRKOWYM Szczecinek Niektóre imprezy z okazji obchodów 700 miasta Szczecinka pe³na informacja na stronie g 5 czerwca - Gala Karate Kyokushin hala sportowa ul. Jasna 18:00 g 18 czerwca 21:30 Teatry uliczne przed Ratuszem (Stacja Szamocin i Grupa Hybryda, Teatr Ognia SAURION) g czerwca - I Polsko-Niemiecki Festiwal Balonowy o Memoria³ Kurta Hummela g 20 czerwca - 20:00 Wielki koncert plenerowy: Kalwi&Remi, OSTROWSKA, KOMBII, pokaz sztucznych ogni plac koncertowy g 23 czerwca - Szczecinecka Noc Kabaretowa: KMN, Kabaret Skeczów Mêcz¹cych, Jacek Ziobro, Marcin Daniec, Smile, Limo plac Kamiñskiego g 25 czerwca Gala K1 Polska Rosja, hala OSiR ul. Jasna, Koncert Jerzego Po³omskiego kino Wolnoœæ 17:00 (bilety dostêpne w kasie kina Wolnoœæ 15z³) g 26 czerwca Koncert zespo³ów romskich. Taborowych Wspomnieñ Czar plac koncertowy g 27 czerwca KONCERT PLENEROWY: ZAKOPOWER, BUDKA SUFLERA plac koncertowy, godz g 9 lipca Kabaret RAK, Kabaret Pod Wyrwigroszem, Koñ Polski, Henryk SAWKA Regionalne Centrum Tenisowe 20:00 KABARETON (Muszla Koncertowa) g 11 lipca Zlot mi³oœników Harleya - 19:30 KONCERT PLENEROWY: Blenders, PERFECT plac koncertowy g 18 lipca Zespól HAMAK (anti-age music),cezary Pazura i Zbigniew Wodecki 17:00 Muszla Koncertowa g 25 lipca Koncert COVERÓW: Program dla Dzieci, Belfast (sounds of BONEY M), Panama (rockowe hity) Muszla koncertowa, godz. 17:00 g 29 sierpnia Po egnanie lata Liverpool, Kasia Kowalska plac koncertowy Barwice g CZERWIEC - II Rodzinny Festyn - rozpoczêcie wakacji - Dzieñ Starego Chwalimia - Imprezy plenerowe na terach wiejskich g LIPIEC - II Plener Plastyczny dla artystów amatorów - Imprezy plenerowe na terenach wiejskich - DNI BARWIC wystawa poplenerowa g SIERPIEÑ - Mini Plener Malarski dla dzieci - Wakacyjny turniej Dzikich Dru yn w pi³kê no n¹ - Po egnanie Wakacji - impreza plenerowa - imprezy plenerowe na terenach wiejskich g WRZESIEÑ - wystawa malarstwa g PA DZIERNIK - Jesienny konkurs Plastyczny - cykl warsztatów artystycznych dla dzieci g LISTOPAD - Turniej Bilardowy - Zabawa Andrzejkowa w kole Emerytów - cykl zabawa andrzejkowych dla dzieci g GRUDZIEÑ - II Gminny Kiermasz Œwi¹teczny - Koncert Pastora³ek - wystawa prac po rozstrzygniêciu Rejonowego Œwi¹tecznego Konkursu Plastycznego Drawno g II Festiwal Krasnali Ogrodowych: Wystêpy zespo³ów i sekcji DOK Teatry Uliczne, zespo³y muzyczne, orkiestra dêta g lipca 2010 Piknik nad Draw¹ g Lipiec-sierpieñ 2010 Festyny wakacyjne w zale noœci od propozycji ich wspó³organizacji od rad so³eckich i kó³ gospodyñ g sierpnia 2010 Festyn Bye, bye wakacje zespo³y muzyczne, uroczystoœci do ynkowe, festyn dla dzieci, m³odzie y i doros³ych na po egnanie lata:(warsztaty, wystêpy, atrakcje m.in Cyrk Ruphert & Rico, impreza plenerowa z Indianami i kowbojami g wrzeœnia 2010 Mini Festiwal Wakacyjnych hitów filmowych Z³ocieniec czerwca 2010 Ogólnopolskie Regaty o Puchar Ziemi Z³ocienieckiej. Jedna z wiêkszych imprez eglarskich na Pojezierzu Drawskim, organizowana cyklicznie od wielu lat na Jeziorze Siecino w Gminie Z³ocieniec. Kategoria wiekowa od 6 do 19 lat. Zawody w klasie Optymist grupa AiB ISA407 LASER 4,7. Miejsce regat: Jezioro Siecino Baza: Wyspa Ostrów - Oœrodek Island Camp. Organizator: UKS SZKWA w Z³ocieñcu, tel ,14,15 sierpnia 2010 roku Mistrzostwa eglarskie NSKO do lat 11 w klasie Optymist. Miejsce Regat: Jezioro Siecino Baza: Wyspa Ostrów - Oœrodek Island Camp. Organizator: UKS SZKWA w Z³ocieñcu, tel Koniec czerwca 2010r. Miêdzynarodowy Festiwal Folkloru Z³ocieniecki Interfolk. Spotkania i wystêpy zespo³ów folklorystycznych z ca³ego œwiata m.in. Grecji, Ekwadoru, Filipin, Ukrainy. Miejsce: Amfiteatr w Z³ocieñcu. Organizator: Z³ocieniecki Oœrodek Kultury tel Mimo up³ywu kilkunastu lat od rozpoczêcia cywilnego rozdzia³u w historii Bornego Sulinowa, klimat dawnej bazy wojskowej nadal jest tu obecny. Stanowi on doskona³e t³o dla odbywaj¹cych siê corocznie Miêdzynarodowych Zlotów Pojazdów Militarnych G¹sienice i Podkowy. W drugiej po³owie sierpnia spotykaj¹ siê w Bornem Sulinowie pasjonaci i kolekcjonerzy militariów. Nasze Zloty maj¹ charakter otwartych spotkañ integracyjnych mi³oœników wojskowoœci z Polski i zagranicy - Niemiec, Holandii, Danii, Czech, Ukrainy i Rosji. Jest to dla nich znakomita okazja do spotkañ, wymiany doœwiadczeñ i prezentacji w³asnych zbiorów. Dla odwiedzaj¹cych teren zlotowiska, jest to jedyna w swoim rodzaju szansa zobaczenia mundurów, ekwipunku, sprzêtu i pojazdów ró nych armii na prze- ³omie epok. Przybywaj¹ tu tak e grupy rekonstrukcyjne i u³ani, którzy zgodnie z nazw¹ borneñskiego Zlotu G¹sienice i Podkowy przyje d aj¹ tu systematycznie. Na samym ogl¹daniu nie musi zreszt¹ siê skoñczyæ - na odwiedzaj¹cych tradycyjnie czekaj¹: jarmark militariów, mo liwoœæ przeja d ki ró nego typu pojazdami militarnymi po tankodromie i moc innych atrakcji. Corocznie Zlot gromadzi liczne rzesze uczestników i publicznoœci; w Sztabie Zlotu rejestruje siê ponad 4 tys. uczestników militarnych oraz oko³o 600 historycznych pojazdów militarnych. Imprezê obserwuje, wed³ug szacunków przedstawicieli mediów, blisko 50 tysiêcy widzów z kraju i zagranicy. W 2008 roku Zlot otrzyma³ od Marsza³ka Województwa Zachodniopomorskiego tytu³ Najlepszego wydarzenia turystycznego promuj¹cego region zachodniopomorski w 2008 roku. A2 "XII PIKNIK NAD DRAW " W dniach od 02 do 04 lipca br. odbêdzie siê na terenie OSiR po raz dwunasty "Piknik nad Draw¹". Wyst¹pi¹ dla Pañstwa: 2 lipca 2010r. - Ró e Europy - Ania Wyszkoni - Andrzej Piaseczny - CRUSADER 03 lipca 2010r. - SoulInk - Afromental - Muniek - Edyta Górniak - Boys - Tede Imprezê poprowadzi: Pawe³ "Koñjo" Konnak i Hirek Wrona. Wiêcej informacji w terminie póÿniejszym..udanej zabawy!!! 04 lipca 2010r. HIP - HOP NAD DRAW - Hirek Wrona - O.S.T.R. - Pono i Sokó³ A1

3 MAJ WARTO ZOBACZYÆ::. Str.3 Miejscowe specja³y czyli zasmakuj lokalnoœci W ka dym z nas kryje siê chêæ poszukiwania, poznania czegoœ nowego. Coraz czêœciej przekonujemy siê o tym bez obowi¹zku ruszania siê z miejsca w którym mieszkamy. I takie jest nasze KRAINA JEZIOR Jezioro Drawsko Najwiêkszym jeziorem Pojezierza Drawskiego jest jezioro Drawsko, znajduj¹ce siê w œrodkowej czêœci regionu. Nad jego brzegami le y piêknie po³o one miasto - Czaplinek oraz kilka urokliwych wsi letniskowych: Stare Drawsko, Kluczewo, Uraz, Warni³êg, Piaseczno i Siemczyno. Jezioro jest ogromne, posiada powierzchniê 1.871,5 ha, a maksymalna g³êbokoœæ siêgaj¹ca 83 m sprawia, e jest to drugie pod wzglêdem g³êbokoœci jezioro w Polsce (najg³êbszym jest jezioro Hañcza 108 m). Akwen posiada ciekawy, nietypowy kszta³t i nies³ychanie rozwiniêt¹ liniê brzegow¹. Wszystko to dziêki dzia³alnoœci lodowca, który podczas ostatniego zlodowacenia zwanego Ba³tyckim formowa³ obecny kszta³t pojezierza. W³aœnie w tym miejscu powsta³o rzadko spotykane skrzy owanie kilku rynien, obecnie wype³nionych wodami jeziora. Kilka d³ugich i w¹skich zatok (Henrykowska, Rêkawicka, Rzepowska, Kluczewska i Czaplinecka) sprawiaj¹, e d³ugoœæ linii brzegowej wynosi a 75 km. Jezioro posiada 12 wysp: Lelum, Polelum, Mokra, Œrodkowa, Zachodnia, Bagienna, Samotna (z koloni¹ kormoranów), Dzika (Bobrowa), urawia, Czapla, Kacza oraz wyspa Bielawa, pi¹ta w kraju pod wzglêdem wielkoœci wyspa jeziorna. Ta licz¹ca 80 ha wyspa do niedawna by³a zamieszka³a i znajdowa³o siê tam gospodarstwo rolne. Dla turystów, którzy tam dotr¹ wytyczono atrakcyjn¹ œcie kê przyrodnicz¹ Wyspa Bielawa. Brzegi jeziora s¹ urozmaicone, przewa nie poroœniête wspania³ym lasem, miejscami wysokie, wypiêtrzaj¹ce siê 35 m ponad lustro wody, a miejscami p³askie, bagienne i trudno dostêpne. Na ca³ej d³ugoœci linii brzegowej spotkamy wiele dogodnych miejsc do k¹pieli i naturalnych pla. Przez jezioro przep³ywa rzeka Drawa, która bierze swój pocz¹tek w Dolinie Piêciu Jezior, kilka kilometrów na pó³noc od jeziora. Drawê nale y zaliczyæ do jednego z najpiêkniejszych szlaków kajakowych Polski, a pocz¹tek szlaku znajduje siê w³aœnie na jeziorze Drawsko. Poprzez rzekê (w tym miejscu to krótki, 100 metrowy, p³ytki kana³) Drawsko ³¹czy siê z jeziorem erdno, które w przesz³oœci by³o dawn¹ zatok¹ omawianego akwenu. erdno warte jest krótkiego omówienia, gdy jest to akwen atrakcyjny, zagospodarowany turystycznie i ³atwo dostêpny. Na brzegach znajdziemy du o ma³ych pomostów i k³adek, a w miejscowoœci erdno, Stare Drawsko i Nowe Drawsko bez trudu znajdziemy nocleg w oœrodku wypoczynkowym, gospodarstwie agroturystycznym czy na polu namiotowym. Jezioro nadaje siê do eglarstwa, kajakarstwa i p³ywania na desce windsurfingowej. Z uwagi na krystalicznie czyst¹ wodê i specyficzny odcieñ wiru zalegaj¹cego na dnie nazywane jest tak e mianem Srebrne. Jezioro Drawsko jest dobrze zagospodarowane turystycznie. Turyœci, którzy trafi¹ nad Drawsko spotkaj¹ tu bogat¹ i ró norodn¹ bazê noclegowa, zaplecze gastronomiczne, urz¹dzone i strze one k¹pieliska, przystanie eglarskie oraz wypo yczalnie sprzêtu wodnego. Baza turystyczna skupiona jest przede wszystkim w Czaplinku, który jest wa nym oœrodkiem turystycznym Pojezierza Drawskiego oraz w Starym Drawsku. Akwen jest wrêcz idealny dla eglarzy, którzy mog¹ wiele dni p³ywaæ i codziennie cumowaæ w innej zatoce. Dla mi³oœników p³ywania pod aglami przygotowano kilka przystani oraz dogodnych miejsc do wodowania jachtów. Jednoczeœnie z uwagi na liczne mielizny, podwodne g³azy i w¹skie zatoki, w których trudno manewrowaæ Drawsko to akwen dla doœwiadczonych eglarzy. Jak ju wczeœniej wspomniano, na jeziorze Drawsko rozpoczyna siê szlak kajakowy rzek¹ Draw¹ nazwany im. Ks. Kardyna³a Karola Wojty³y, który kilkakrotnie uczestniczy³ w sp³ywach Draw¹. Najlepszym miejscem na rozpoczêcie sp³ywów jest Czaplinek lub Stare Drawsko. Amatorzy windsurfingu tak e bêd¹ mieli powody do zadowolenia. Du e przestrzenie oraz sprzyjaj¹ce wiatry dostarcz¹ ka demu du o wra eñ. Drawsko to tak e raj dla wêdkarzy. Spotkamy tu praktycznie wszystkie gatunki ryb wystêpuj¹ce w polskich jeziorach. G³êbiny to ostoja szczupaka, okonia, siei, sielawy i wêgorza. Na p³ytszych wodach króluje leszcz i p³oæ. Na uwagê zas³uguje fakt, e praktycznie co roku na jeziorze Drawsko ³owione s¹ rekordowych rozmiarów za³o enie. Pomagaæ odkrywaæ piêkno w naszym najbli szym otoczeniu, bez koniecznoœci organizowania dalekich wyjazdów. Poszukiwaæ tego co piêkne wœród okolicznych krajobrazów, docieraæ do ciekawych ludzi ukrytych pomiêdzy szar¹ codziennoœci¹ i korzystaæ z atrakcji, lokalnie organizowanych przez miejscowych. Niby nic wielkiego. A jednak! Uczmy siê dostrzegaæ wielkoœæ tych terenów. Ich wyj¹tkowoœæ i magiê. Zakochujmy siê w tych terenach, szanujmy siê nawzajem i b¹dÿmy czêœci¹ tej ma³ej ojczyzny. Wtedy w zamian otrzymamy bogactwo nieocenione. Zdajmy sobie sprawê, e wielu p³aci du e pieni¹dze by móc na tych terenach choæby kilka dni. Pop³ywaæ kajakiem, eglowaæ, po³apaæ ryby, jeÿdziæ rowerem, ob eraæ siê smacznymi posi³kami czy te s³uchaæ ciszy. A my? B¹dŸmy przewodnikami po tej ziemi, dzielmy siê tym bogactwem z innymi. Chwalmy siê tym co mamy. Naszym zadaniem jako Lokalnej Grupy Dzia³ania jest m.in. pomagaæ wam w poznaniu tego œwiata. Tego na wyci¹gniêcie rêki, Gdzie spaæ: - Oœrodek Wypoczynkowy DRAWTUR ul. Piêciu Pomostów 1, Czaplinek, tel , - Oœrodek Wypoczynkowy OMEGA ul. Piêciu Pomostów 3, Czaplinek, tel , - Oœrodek Wypoczynkowy KUSY DWÓR ul. Piêciu Pomostów 5, Czaplinek, tel , tel./fax Camping U Jacka ul. Piêciu Pomostów 1a, Czaplinek, tel , - Camping Czaplinek ul. Drahimska 79, Czaplinek, tel Dom Wczasowy MARIZA Drahimska 59, Czaplinek, tel , - Marina Templariusz Jeziorna 4, Czaplinek, tel Oœrodek Sportów Wodnych ul. Nadbrze e Drawskie, Czaplinek, tel , kom Oœrodek Wypoczynkowo - Konferencyjny Aquarius Stare Drawsko, Czaplinek, tel , kom , fax , - Oœrodek Wczasowo-Wypoczynkowy Nad Srebrnym Stare Drawsko, Czaplinek, tel , fax Oœrodek Wypoczynkowy Camping WAJK Piaseczno 23, Siemczyno, tel , kom , fax Motel Pod Pa³acem Siemczyno 81, Siemczyno kom , - Gospodarstwo Agroturystyczne Stanis³awa Margie³ Siemczyno 61, Siemczyno, tel Gospodarstwo Agroturystyczne Grodzisko Stare Drawsko 7, Czaplinek, tel , kom Gospodarstwo Agroturystyczne Justynianka Nowe Drawsko 6, Czaplinek, tel , kom Gospodarstwo Agroturystyczne Chata Toniego Nowe Drawsko 5, Czaplinek, tel , kom Gospodarstwo Agroturystyczne Ma³gosia Nowe Drawsko 3, Czaplinek, kom Gospodarstwo Agroturystyczne U Marioli Nowe Drawsko 9, Czaplinek, kom Gospodarstwo Agroturystyczne Sara Nowe Drawsko 7, , Czaplinek, kom Gospodarstwo Agroturystyczne Hacjenda erdno 12, Czaplinek, tel , kom Pokoje goœcinne Drahim Stare Drawsko 24, Stare Drawsko, tel , fax Pole Namiotowe U Maleszy Stare Drawsko 27, Czaplinek, tel , Pole Namiotowe Henryk Su³ek Stare Drawsko 15, Czaplinek, tel , kom o którym tak naprawdê niewiele wiemy. Dla przyk³adu elis³awski Zapiecek, spichlerz w Jankowie, wrzosowiska K³omiñskie, Kusowskie bagna, prze³om rzeki Dêbnicy czy dworek w Luboradzy. Mo na by daæ wiêcej przyk³adów, które nie kojarz¹ siê wiêkszoœci z niczym. Przynajmniej wiêkszoœci z Was. Zadaniem miesiêcznika ECHA ZNAD GWDY i DRAWY jest personalizowaæ te has³a, odkrywaæ lokalne tajemnice i promowaæ ludzi b¹dÿ miejsca. Ale ten numer w sposób szczególny odnosi siê do tych zasobów. Pretekstem jest tutaj zbli aj¹cy siê sezon turystyczny. Dlatego zebraliœmy garœæ bie ¹cych informacji mog¹cych daæ wskazówki zarówno dla mieszkañca, jak i turysty. By w razie czego, móc staæ siê przewodnikiem turystycznym. Niech wiêc numer ten stanie siê informatorem na zbli aj¹cy siê sezon. Zarówno dla miejscowego jak i przyjezdnego. Do zobaczenia na szlaku Krzysztof Zacharzewski Prezes Miejscowego LGD Metryczka jeziora: po³o enie 128,7 m n.p.m.; powierzchnia 1.871,5 ha; max. g³êbokoœæ 83 m; d³ugoœæ 12,6 km; szerokoœæ 6,9 km. okazy. Tak wiêc dla wytrwa³ych i doœwiadczonych wêdkarzy Drawsko to wymarzone miejsce na zapolowanie na taaaak¹ rybê. Po jeziorze kursuje stateczek Europa, którym grupy zorganizowane i pojedynczy turyœci mog¹ wybraæ siê przyjemny na rejs(info Tel ). Du ¹ ³odzi¹ wo ¹ca turystów dysponuje tak e oœrodek wypoczynkowy Drawtur. Na jego terenie znajduje siê tak e Baza Zachodniopomorskiego Centrum Techniki Nurkowej - Jezioro le y w granicach Drawskiego Parku Krajobrazowego i objête jest tzw. stref¹ ciszy czyli zakazem u ywania silników spalinowych. Pozwoleñ na wêdkowanie udziela Gospodarstwo Rybackie Czaplinku. Koszt ca³osezonowego pozwolenia na spinningowanie z ³odzi to 115 z³.

4 Str.4 WARTO ZOBACZYÆ::. KRAINA JEZIOR Wed³ug przewa aj¹cej liczby mieszkañców i mi³oœników omawianego regionu najpiêkniejszym jeziorem Pojezierza Drawskiego jest jezioro Komorze. Akwen znajduje siê w zachodniej czêœci Drawskiego Parku Krajobrazowego, na terenie gminy Borne Sulinowo. Nad brzegami zbiornika rozlokowa³y siê trzy miejscowoœci: Sikory, Komorze i Rakowo. Krystaliczne wody jeziora wype³niaj¹ d³ug¹, u³o on¹ równole nikowo rynnê. Komorze ma powierzchniê 416,7 ha, a maksymalna g³êbokoœæ to 35 m. Na jeziorze znajduj¹ siê cztery wyspy, w tym malownicza i najwiêksza z nich Wydrza Wyspa po³o ona w zachodnim krañcu jeziora. Linia brzegowa jest bardzo urozmaicona. Urokliwe zatoczki, niedostêpne pó³wyspy i oraz liczne strumienie zasilaj¹ce wody jeziora stwarzaj¹ niesamowit¹ sceneriê. Dodatkow¹ atrakcj¹ s¹ poroœniête wspania³ym lasem bardzo wysokie brzegi (miejscami wznosz¹ce siê 65 m ponad lustro wody), poprzecinane licznymi jarami i w¹wozami. Z jeziora wyp³ywa rzeka Pi³awa jeden z bardziej malowniczych szlaków kajakowych na Pojezierzu Drawskim. Wiêkszoœæ sp³ywów kajakowych zaczyna siê w miejscowoœci Sikory, gdzie znajdziemy dogodne miejsce do wodowania ³odzi. Pi³awa uchodzi z Komorza we wschodniej czêœci zbiornika i stanowi ³¹cznik z jeziorem Rakowo. Kana³ ³¹cz¹cy jeziora jest nied³ugi (ok. 100m), przy tym p³ytki i kamienisty przez co sprawia nieco k³opotów kajakarzom. Baza turystyczna usytuowana jest w nadbrze nych Najlepiej zagospodarowanym turystycznie jeziorem na Pojezierzu Drawskim jest jezioro Trzesiecko. W odró nieniu od wiêkszoœci akwenów omawianego obszaru po³o enie jeziora jest nietypowe, poniewa le y praktycznie w centrum najwiêkszego miasta Pojezierza Drawskiego. Szczecinek rozlokowa³ siê wzd³u ca³ego pó³nocnego i wschodniego brzegu jeziora stanowi¹c jedn¹ nieroz³¹czn¹ ca³oœæ. Przeciwleg³y brzeg jeziora jest przewa nie zalesiony. Jest to typowe jezioro rynnowe, posiada 295 ha powierzchni, a maksymalna g³êbokoœæ to 12 m. Na jeziorze znajduje siê szeœæ niedu ych wysp (Ptasia, Biwakowa, Szczupaka, abêdzia, Sitowia i Œlusarska), które dodaj¹ jezioru wiele uroku. Linia brzegowa jest ciekawa i urozmaicona licznymi zatokami i pó³wyspami. Brzegi s¹ przyjazne i ³atwo dostêpne dla turystów. Zbiornik zasilany jest przez szeœæ rzek i strumieni, a uchodzi z niego tylko rzeka Nizica, nazywana tak e Niezdobn¹. Wzd³u miasta rozci¹ga siê bardzo ³adny Park Miejski, a po po³udniowej stronie tzw. Las Klasztorny. Szczecinek jest wa nym oœrodkiem turystycznym i oœrodkiem sportów wodnych. Nad brzegami jeziora znajduj¹ siê strze one i dobrze zagospodarowane k¹pieliska, oœrodek sportów wodnych z wypo yczalni¹ sprzêtu p³ywaj¹cego, pomosty i przystanie jachtowe. W sezonie po jeziorze kursuj¹ statek spacerowy Ksiê na Jadwiga, taksówki wodne oraz tramwaj wodny Bajern. Koniecznie trzeba wspomnieæ o najnowszej i nie wiem, czy nie najwiêkszej atrakcji jeziora czyli o wyci¹gu do nart wodnych. Jest to najwiêkszy tego typu obiekt w Polsce o d³ugoœci trasy wynosz¹cej 1,1 km. Wyci¹g umo liwia zarówno jazdê rekreacyjn¹, jak i organizacjê zawodów dla profesjonalistów i w sezonie cieszy siê du ¹ popularnoœci¹. Poza tym miasto posiada dobrze rozwiniêt¹ bazê noclegow¹, gastronomiczn¹ i sportowo-rekreacyjn¹. Zaraz obok Zamku Ksi¹ ¹t Pomorskich nad samym jeziorem znajduje siê siedziba Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, z jej Akademi¹ Nautica prowadz¹c¹ szereg dzia³añ propaguj¹cych sporty wodne i aktywny wypoczynek. Jezioro stanowi pocz¹tek malowniczego szlaku kajakowego Pêtla Szczecinecka, sk¹d poprzez rzekê Niezdobn¹ wyp³ywamy na jezioro Wielimie i na dalsz¹ czêœæ trasy. Akwen poza kajakarstwem i narciarstwem wodnym idealnie nadaje siê do eglarstwa. Posiada dobr¹ infrastrukturê w tym kierunku, a w mieœcie dzia³aj¹ kluby eglarskie organizuj¹ce wiele ciekawych regat. Dooko³a jeziora prowadzi atrakcyjny niebieski szlak rowerowy. Wêdkarze tak e znajd¹ coœ dla siebie. Jezioro obfituje w leszcze, p³ocie, okonie i szczupaki, ale mo na tu te spotkaæ sandacza. Jezioro nie jest objête strefa ciszy i jest otwarte dla motorowodniaków. Jezioro Komorze miejscowoœciach. Najwiêcej w tym wzglêdzie oferuje wieœ Komorze, gdzie do naszej dyspozycji mamy gospodarstwa agroturystyczne, pensjonat oraz oœrodek wypoczynkowy. Poza tym na nocleg mo emy zatrzymaæ siê w Rakowie lub w Sikorach. Na wschodnim krañcu jeziora, pomiêdzy Rakowem, a Komorzem znajduje siê rozleg³a, piaszczysta pla a i pole namiotowe. Jest to jedno z najbardziej malowniczych miejsc nad akwenem. Na ca³ej d³ugoœci jeziora Gdzie spaæ: ROSZAKÓWKA Komorze, ubowo, tel KALINA Komorze 5A, ubowo, tel , kom ŒNIEGÓRKA Rakowo 32, ubowo, tel./fax , kom TURYSTYCZNY DOM WIEJSKI Przystanek Komorze Komorze 3, ubowo, tel , PENSJONAT KOWALSKI Komorze 2, ubowo, tel Oœrodek Wypoczynkowy UROCZYSKO Komorze 12, ubowo, tel , Gospodarstwo Agroturystyczne Andrzej Kêdzierski: Komorze 16, ubowo, tel Gospodarstwo Agroturystyczne Stary Zajazd Sikory 8, Czaplinek, tel Gospodarstwo Agroturystyczne AZA Sikory 51, Czaplinek, tel Gospodarstwo Agroturystyczne OAZA Sikory 32, Czaplinek, tel Gospodarstwo Agroturystyczne Pod Lip¹ Sikory 61, Sikory, tel Gospodarstwo Agroturystyczne Kapitañskie Gniazdo Sikory, Czaplinek, tel , kom Pole biwakowe Rakowo Kontakt: Nadleœnictwo Czaplinek, tel Jezioro Trzesiecko ECHA ZNAD DRAWY I GWDY Metryczka jeziora: po³o enie 131,7 m n.p.m.; powierzchnia 416,7 ha; max. g³êbokoœæ 35 m; d³ugoœæ 7,6 km; szerokoœæ 1,1 km. spotkamy pomosty do wêdkowania. Wystêpuj¹ tu prawie wszystkie gatunki ryb jeziornych, a z³owienie dorodnego leszcza czy okaza³ej p³oci nie sprawia zbyt wielu trudnoœci. Jezioro le y w granicach Drawskiego Parku Krajobrazowego i objête jest tzw. stref¹ ciszy czyli zakazem u ywania silników spalinowych. Pozwoleñ na wêdkowanie udziela Gospodarstwo Rybackie Czaplinku. Koszt ca³osezonowego pozwolenia na spinningowanie z ³odzi to 115 z³. Metryczka jeziora: po³o enie 134,1 m n.p.m.; powierzchnia 295 ha; max. g³êbokoœæ 12,0 m; d³ugoœæ 5,6 km; szerokoœæ 0,9 km. Gdzie spaæ: Hotel Merkury ul. Cielaka 11, Szczecinek, tel , , fax Hotel Pojezierze ul. Wyszyñskiego 69A, Szczecinek, tel , fax Hotel Resiedence ul. Lelewela 12, Szczecinek, tel. centrala: , rezerwacja: , fax , Hotelik Oskar ul.ordona 7, Szczecinek, tel , kom Pokoje goœcinne GRYF ul. Fabryczna 17, Szczecinek, tel , , fax , kom , Pensjonat ó³ty Dom ul. Ordona 11, Szczecinek, tel , fax Szkolne Schronisko M³odzie owe Cegie³ka ul. Artyleryjska 9, Szczecinek, tel./fax , recepcja: Schronisko M³odzie owe ul. Koœciuszki 47-49, Szczecinek, tel./fax Gospodarstwo Agroturystyczne Jaros³aw Burgie³ Trzesieka 12, Szczecinek, tel , fax , kom Gospodarstwo Agroturystyczne Pó³wysep Natura Trzesieka 2a, Szczecinek tel , kom Pokoje Goœcinne Siedem Œwierków Trzesieka 40, Szczecinek tel fax

5 MAJ KRAINA JEZIOR Najd³u szym akwenem Pojezierza Drawskiego jest jezioro Lubie, którego rynna przekracza 14 km d³ugoœci. Po³o one jest 5 km na po³udniowy wschód od Drawska Pomorskiego, a nad jego brzegami znajduj¹ siê trzy miejscowoœci: Gudowo, Lubieszewo i Karwice. Po³udniowy brzeg jeziora formalnie wchodzi w sk³ad poligonu wojskowego, jednak poligon w³aœciwy zaczyna siê kilka kilometrów w g³¹b l¹du i dostêp do brzegu nie jest zabroniony. Lubie jest trzecim co do wielkoœci jeziorem Pojezierza Drawskiego, ma powierzchniê 1439 ha i maksymaln¹ g³êbokoœæ 46 m. Na jeziorze znajduje siê 5 wysp: Rybaki, So³tysia, Kamieniec, Ptaszyniec i bezimienna. Akwen posiada bardzo ciekaw¹ i dobrze rozwiniêt¹ liniê brzegow¹. Wystêpuj¹ tu liczne zatoki, pocz¹wszy od du ych i owalnych poprzez d³ugie, w¹skie a po ma³e ciche zatoczki schowane za pó³wyspami. Cech¹ charakterystyczn¹ jeziora s¹ tak e dwa du e pó³wyspy (Ostry Róg i Pó³wysep Mrówkowo) g³êboko wrzynaj¹ce siê w toñ jeziora, które mniej wiêcej w po³owie d³ugoœci jeziora tworz¹ znaczne przewê enie. Ca³y po³udniowy brzeg jest poroœniêty wspania³ymi lasami, a przepastne Bory Karwickie ci¹gn¹ siê wiele kilometrów na zachód i po³udnie od jeziora. Pó³nocny brzeg jeziora jest ³atwo dostêpny, zagospodarowany turystycznie i oferuj¹cy wiele miejsc przeznaczonych dla turystów. Nad Lubiem w wielu miejscach spotkamy piêkne klifowe urwiska, ze szczytu których roztacza siê piêkna panorama jeziora. Akwen posiada jeszcze jedn¹ bardzo ciekaw¹ cechê. Otó ze wzglêdu na anomaliê magnetyczn¹, pomiêdzy krañcem zachodnim i wschodnim wystêpuje ró nica poziomów lustra wody wynosz¹ca 23 cm. Jest to zjawisko bardzo rzadkie i jedyne na Pojezierzu Drawskim. Baza turystyczna nad jeziorem usytuowana jest po pó³nocnej stronie jeziora w miejscowoœciach letniskowych Gudowo i Lubieszewo. Zlokalizowane s¹ tam liczne oœrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, przystanie z pomostami i k¹pieliska. Na po³udniowym brzegu z uwagi na poligon wojskowy rozwój turystyki by³ bardzo ograniczony. Praktycznie nie ma tam bazy turystycznej, jedynie w Karwicach znajduje siê Wojskowy Oœrodek Wypoczynkowy z pe³n¹ infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ (pla a, pomosty, wypo yczalni¹ sprzêtu wodnego). Oœrodek obecnie nie jest dostêpny dla ogó³u turystów, a korzystaj¹ z niego tylko wojskowi. Na ca³ej d³ugoœci linii brzegowej spotkamy liczne naturalne, piaszczyste pla e. Przez jezioro przep³ywa rzeka Drawa, któr¹ nale y zaliczyæ do jednego z najpiêkniejszych szlaków kajakowych Polski. Szlak nazwany im. ks. Kardyna³a Karola Wojty³y przyci¹ga w sezonie letnim na jezioro wielu kajakarzy p³yn¹cych indywidualnie lub w du ych zorganizowanych grupach. Na kajakarzy na brzegach czeka wiele atrakcyjnych miejsc biwakowych, gdzie mo na wieczorem przycumowaæ kajak, rozbiæ namiot, a rano zwin¹æ biwak i pop³yn¹æ w dalsz¹ trasê. Akwen jest bardzo atrakcyjny dla eglarzy. Wiej¹ tu przychylne wiatry, w Gudowie i Lubieszewie znajdziemy przystanie z pomostami i slipami, a du a iloœæ urokliwych zatok i pó³wyspów dostarcza wielu wra eñ. Jezioro cieszy siê tak e powodzenie wœród mi³oœników windsurfingu. Z roku na rok obserwujemy coraz wiêcej kolorowych agli rozpiê- Jednym z nielicznych jezior moreny dennej na Pojezierzu Drawskim jest jezioro Wielimie. Jest to drugie pod wzglêdem wielkoœci jezioro na Pojezierzu Drawskim i ma powierzchniê 1865 ha. Zbiornik jest bardzo p³ytki, przeciêtna g³êbokoœæ to 2,2 m a maksymalna g³êbokoœæ to tylko 5,5 m, co w zestawieniu z ogromn¹ powierzchni¹ jest rzecz¹ rzadko spotykan¹ i nietypow¹. Jezioro przylega do pó³nocnych krañców Szczecinka, jednak brzegi od tej strony s¹ niedostêpne z uwagi na rozleg³e trzêsawiska ci¹gn¹ce siê na przestrzeni kilku kilometrów pomiêdzy miastem a jeziorem. Inn¹ miejscowoœci¹ nadbrze n¹ jest Gwda Wielka, która rozci¹ga siê przy po³udniowo-wschodnim brzegu jeziora. Pó³nocne i zachodnie brzegi jeziora porastaj¹ przepastne lasy. Na jeziorze znajduje siê 7 wysp, w tym najwiêksza co do wielkoœci œródjeziorna wyspa w Polsce Wielimska Wyspa (zwana tak e Wysp¹ Owcz¹) o powierzchni 96,13 ha. Wielimska Wyspa oddziela od g³ównej toni jeziora du ¹ zatokê siêgaj¹c¹ granic Szczecinka, która stanowi ostojê ró nych gatunków ptactwa wodnego. Na kilku innych wyspach rozlokowa³y siê kolonie ptactwa wodnego, w tym spora kolonia kormoranów. Pierwotnie jezioro by³o znacznie wiêksze i g³êbsze. Jednak z uwagi na wystêpowanie licznych powodzi i podtopieñ z inicjatywy mieszkañców Szczecinka w koñcu XVIII wieku wykonano prace melioracyjne, w efekcie których poziom wód jeziora znacznie siê obni y³. Zdeterminowa³o to obecny kszta³t jeziora oraz powstanie podmok³ych terenów przy po- ³udniowo-zachodnim brzegu jeziora. Zagospodarowanie turystyczne jest niewielkie. Dogodny dostêp do jeziora znajduje siê w okolicach Gwdy Wielkiej, gdzie znajduj¹ siê rozleg³e piasz- Jezioro Lubie tych na desce, mkn¹cych po b³êkitnej tafli jeziora. Lubie jest jednym z du ych jezior Pojezierza Drawskiego, na którym dozwolone jest korzystanie z ³odzi motorowych. Pozwala to na uprawianie narciarstwa wodnego i p³ywanie na skuterach wodnych. Wêdkarstwo to kolejny bardzo bogaty temat do omówienia. Jezioro jest bardzo zasobne we wszystkie gatunki ryb jeziornych. Z uwagi na swoj¹ g³êbokoœæ WARTO ZOBACZYÆ::. Gdzie spaæ: Oœrodek Wypoczynkowy RELAX Gudowo 64, Drawsko Pomorskie, tel , kom Oœrodek Wypoczynkowy TAURUS Linowno, Drawsko Pomorskie, tel , kom Oœrodek Wypoczynkowy HELENA Gudowo, Drawsko Pomorskie, tel Oœrodek Wypoczynkowy PPU JERMAK Gudowo, Drawsko Pomorskie, tel , kom Oœrodek Wypoczynkowy DELFIN Gudowo, Drawsko Pomorskie, tel./fax , kom Dom Wczasowy KARWICE.PL Karwice 1A, Drawsko Pomorskie, tel , kom M³odzie owy Oœrodek Zdrowego ycia Zatonie Zatonie 1, Z³ocieniec, tel , , kom Oœrodek Wczasów Wêdkarskich Lubieszewo, Z³ocieniec, tel Oœrodek Wypoczynkowy Sp. z o.o. Lubie Lubieszewo, Z³ocieniec, tel , kom Oœrodek Wypoczynkowy Margip Lubieszewo, Z³ocieniec, tel , kom , Gospodarstwo Agroturystyczne U Aliny Lubieszewo Z³ocieniec, tel , kom Gospodarstwo Agroturystyczne Przystañ nad Zatok¹ Lubieszewo 44, Z³ocieniec, tel Gospodarstwo Agroturystyczne Goœciniec OSTOJA Lubieszewo 10, Z³ocieniec, tel Gospodarstwo Agroturystyczne PAMOLAND - Klub JeŸdziecki, Camping. Wyspa So³tysia B³êdno 1, Z³ocieniec, tel , kom , Pole namiotowe JERMAK - Gudowo nad jez. Lubie Kontakt: tel , kom , Pole namiotowe OSTRY RÓG Linowno nad jez. Lubie Kontakt: tel , Jezioro Wielimie czyste pla e. We wsi znajduje siê kilka gospodarstw agroturystycznych, pole biwakowe oraz przebiegaj¹ tamtêdy szlaki turystyczne: rowerowy i konny. Przez jezioro przep³ywa rzeka Gwda, a poprzez rzekê Nizicê (Niezdobn¹) akwen po³¹czony jest z jeziorem Trzesiecko. Jezioro stanowi fragment atrakcyjnych szlaków kajakowych: Pêtla Szczecinecka i szlak rzeki Gwdy i z tej racji wykorzystywany jest przede wszystkim do turystyki kajakowej i windsurfingu. Wêdkarze tak e znajd¹ tu atrakcyjne ³owiska. Jezioro zasobne jest w przede wszystkim w dorodne p³ocie, leszcze, liny, ale tak e mo na z³owiæ tu du ego okonia czy szczupaka. Na jeziorze mo na wêdkowaæ tylko z brzegu. Pozwoleñ na wêdkowanie udziela Gospodarstwo Rybackie w Szczecinku. Koszt ca³osezonowego pozwolenia wêdkowanie to 70 z³. Gdzie spaæ: Oœrodek Agroturystyczny Wielim ul. Jeziorna 36, Gwda Wielka, tel Gospodarstwo Agroturystyczne - Wies³awa Szwa³ek ul. Szczecinecka 5, Gwda Wielka, tel Gospodarstwo Agroturystyczne - Andrzej Bieniek ul. Szczecinecka 20A, Gwda Wielka, tel , kom Izabela Agroturystyka Marcelin 8, Gwda Wielka, tel , , fax , kom , Pole biwakowe - nad jeziorem Wielimie w miejscowoœci Gwda Wielka Kontakt: Urz¹d Gminy w Szczecinku, tel , fax Str.5 Metryczka jeziora: po³o enie 95,5 m n.p.m.; powierzchnia ha; max. g³êbokoœæ 46 m; d³ugoœæ 14,1 km; szerokoœæ 2,2 km. spotkamy tu siejê i sielawê, a okaza³e p³ocie, leszcze i okonie to rzecz jak najbardziej normalna. Na uwagê zas³uguje fakt, e dominuj¹cym drapie nikiem jest tu sandacz (a nie szczupak jak to bywa w wiêkszoœci akwenów pojezierza) i to jego ³owi siê tu najczêœciej. Pozwoleñ na wêdkowanie udziela Gospodarstwo Rybackie w Z³ocieñcu. Koszt ca³osezonowego pozwolenia na spinningowanie z ³odzi to 110 z³. Metryczka jeziora: po³o enie m n.p.m.; powierzchnia ha; max. g³êbokoœæ 5,5 m; d³ugoœæ 6,5 km; szerokoœæ 5,0 km.

Baza noclegowa. Drawsko Pomorskie AGROTURYSTYKA HOTELE, MOTELE. Starostwo Powiatowe

Baza noclegowa. Drawsko Pomorskie AGROTURYSTYKA HOTELE, MOTELE. Starostwo Powiatowe 2009-03-30 14:14:52 Drawsko Pomorskie AGROTURYSTYKA Ranczo Ponderosa - Gospodarstwo agroturystyczne Golina 1, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 36 345 45, www.e-agro.pl/ponderosa e-mail: ranczoponderosa@yahoo.pl..

Bardziej szczegółowo

1/20. Charakterystyka przestrzenna. Czarnków. Czarnków. Lokalizacja przystani na szlaku noteckim

1/20. Charakterystyka przestrzenna. Czarnków. Czarnków. Lokalizacja przystani na szlaku noteckim Charakterystyka przestrzenna teren o wysokich walorach przestrzenno przyrodniczych do uporz¹dkowania, rehabilitacji istniej¹ce obiekty na terenie gminnym wyznaczonym pod projektowan¹ przystañ do wyburzenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów

Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów Projekt: Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów Projekt pt. Dla Kwisy dla Natury przygotowanie małej

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Nazwa Imprezy Data Organizatorzy Gmina Czaplinek Opera na Zamku Szczecin. czerwca )

Nazwa Imprezy Data Organizatorzy Gmina Czaplinek Opera na Zamku Szczecin. czerwca ) Czerwiec 2011 OPEROBUS Od stycznia do czerwca Opera na Zamku Szczecin Rejsy stateczkiem spacerowym od maja do końca OSW OW Drawtur Europa i Drawtur sierpnia Dzień Dziecka festyn w 1 czerwiec Sołectwo Kołomąt

Bardziej szczegółowo

Na ryby Gminie Przytoczna

Na ryby Gminie Przytoczna Na ryby Pasjonaci wędkarstwa znajdą w Gminie Przytoczna idealne warunki dla swojego hobby. Wędkować może tu każdy, zarówno amator, jak i profesjonalista. Wędkowanie w naszej gminie zapewnia nie tylko odprężenie

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu Ośrodek Wypoczynkowy KROKUS przylega bezpośrednio do morza. Niewątpliwym atutem miejsca jest czysta drobnoziarnista plaża o szerokości 35 45 m. Jednocześnie usytuowanie

Bardziej szczegółowo

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi)

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI. Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA DROGI Droga /powiatowa Nr..1937B..Stara Łomża Siemień Rybno - Pniewo.. (nazwa całego ciągu drogi) na terenie gminy..łomża.. w woj.....podlaskie... I. STAN ISTNIEJĄCY 1.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

IMPREZY TURYSTYCZNE ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM W 2017 R. oraz imprezy obce, w których bierzemy udział.

IMPREZY TURYSTYCZNE ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM W 2017 R. oraz imprezy obce, w których bierzemy udział. 1) Imprezy PTTK Drawsko Pomorskie 2) Imprezy ogólnopolskie 3) imprezy Łobez IMPREZY TURYSTYCZNE ODDZIAŁU PTTK W DRAWSKU POMORSKIM W 2017 R. oraz imprezy obce, w których bierzemy udział. Lp. Nazwa imprezy

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski Tel. 075 782 33 80; Faks 075 782 47 86 www.wroclaw.lasy.gov.pl e-mail: biuro.lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl Osoba do kontaktów: Marek

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

59-220 Legnica telefon. 76-862-04-44,

59-220 Legnica telefon. 76-862-04-44, (gwiazdki) Nazwa ulica kod miejscowość/ HOTEL**** QUBUS Legnica Skarbowa 2 220 Legnica tel.: 76-866- 21-00, legnica@qubushotel.com www.qubushotel.com Hotel*** i Restauracja ARKADIA Gliwicka 6 220 Legnica

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

LIFE+ Wisławarszawska.pl

LIFE+ Wisławarszawska.pl LIFE+ Wisławarszawska.pl RAPORT Z BADAŃ Projekt "Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej" otrzymał dofinansowanie z instrumentu

Bardziej szczegółowo

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

LOCJA ŚRÓDLĄDOWA. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego LOCJA ŚRÓDLĄDOWA Locja śródlądowa podręcznik nawigacyjny uzupełniający mapy, zawierający informacje o prądach, pływach, znakach nawigacyjnych, przeszkodach żeglugowych, lokalnych warunkach pogodowych,

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2011-10-31 08:31

1 z 6 2011-10-31 08:31 1 z 6 2011-10-31 08:31 Wczasy nad morzem Strona główna ; Targi turystyczne Targi z udziałem NadMorze.pl w latach 2003-2011 r. "GTT 2011" 14. ie Targi Turystyczne 15-17 kwietnia 2011 r. ie Targi Turystyczne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie TERRANOVA zaprasza na Warsztaty Pracy Wodnej w dniach 20.08 do 28.08.2016

Stowarzyszenie TERRANOVA zaprasza na Warsztaty Pracy Wodnej w dniach 20.08 do 28.08.2016 Stowarzyszenie TERRANOVA zaprasza na Warsztaty Pracy Wodnej w dniach 20.08 do 28.08.2016 Warsztaty odbędą się w Ośrodku Wczasowym STANICA WODNA na Mazurach w malowniczej miejscowości Stare Jabłonki (okolice

Bardziej szczegółowo

Numer indentyfikacyjny / NIP Wnioskodawcy WYZNACZENIE ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROW0- NARCIARSKIEJ WOKÓŁ MIEJSCOWOŚCI DUBECZNO ORAZ 0670266425/ 5651509670

Numer indentyfikacyjny / NIP Wnioskodawcy WYZNACZENIE ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROW0- NARCIARSKIEJ WOKÓŁ MIEJSCOWOŚCI DUBECZNO ORAZ 0670266425/ 5651509670 Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/3/2011 Rady LGD Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu z dnia 22 listopada 2011r. Lista ocenionych operacji na V Posiedzeniu Rady LGD Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu w dniu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

URZ D MIASTA I GMINY. W zwi¹zku z podjêciem prac projektowych zwi¹zanych z opracowaniem

URZ D MIASTA I GMINY. W zwi¹zku z podjêciem prac projektowych zwi¹zanych z opracowaniem W zwi¹zku z podjêciem prac projektowych zwi¹zanych z opracowaniem KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI PUBLICZNEJ W MIEŒCIE W REJONIE DOLINY RZEKI WIERZYCY (OD UL. STAROGARDZKIEJ DO OBWODNICY MIASTA)

Bardziej szczegółowo

Rodzinko poznaj nasz region

Rodzinko poznaj nasz region Rodzinko poznaj nasz region Będąc przejazdem lub na wakacjach w Górach Świętokrzyskich warto odwiedzić kieleckie rezerwaty przyrody nieożywionej, które nasza rodzina w składzie mama Aneta, tata-hubert

Bardziej szczegółowo

w odniesieniu do Celu ogólnego 1: Rozwój sektora rybactwa na Pojezierzu Gostynińskim,

w odniesieniu do Celu ogólnego 1: Rozwój sektora rybactwa na Pojezierzu Gostynińskim, 5.3. Rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie w ramach wdrażania LROR W ramach realizacji LSROR wsparcie uzyskają różnorodne operacje, spełniające wymogi określone w PO Zrównoważony rozwój sektora

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Klub Sportowy AMBER. Zaprasza na: Regulamin Informator. Impreza z Informatora Kajakarza 2015, NŚwK Strona 1 z 6

Klub Sportowy AMBER. Zaprasza na: Regulamin Informator. Impreza z Informatora Kajakarza 2015, NŚwK Strona 1 z 6 Klub Sportowy AMBER Zaprasza na: Impreza z Informatora Kajakarza 2015, Regulamin Informator NŚwK Strona 1 z 6 Komitet organizacyjny: Komandor Biuro spływu Pilot początkowy Pilot końcowy Marcin Suszka tel

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie Kurs Advanced Open Water Diver dedykowany jest dla młodzieży od 15 roku życia. Podczas szkolenia wprowadzimy Was do podwodnego Świata i nauczymy zaawansowanych umiejętności. Kurs bazuje na tym czego nauczyłeś

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

II warsztat strategiczny gmina Mełgiew

II warsztat strategiczny gmina Mełgiew II warsztat strategiczny gmina Mełgiew Misje Grupa 1: Łączymy tradycję z współczesnością, nowoczesnością, Jesteśmy otwarci zachęcający do działania Jesteśmy atrakcyjni turystycznie i gospodarczo, Unikalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R.

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. 1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej

Bardziej szczegółowo

Edukacja oraz świadomość społeczna. na przykładzie. programu edukacji ekologicznej ZAADOPTUJ RZEKĘ

Edukacja oraz świadomość społeczna. na przykładzie. programu edukacji ekologicznej ZAADOPTUJ RZEKĘ Edukacja oraz świadomość społeczna na przykładzie programu edukacji ekologicznej ZAADOPTUJ RZEKĘ O KLUBIE GAJA Klub Gaja jest jedną z najstarszych, niezależnych pozarządowych organizacji zajmujących

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Po obiedzie braliśmy udział w pracach czterech zespołów :

Po obiedzie braliśmy udział w pracach czterech zespołów : Po obiedzie braliśmy udział w pracach czterech zespołów : zespołu ds. historii i tradycji zespołu ds. regulaminów i odznak zespołu ds. szlaków zespołu ds. szkoleń i osób niepełnosprawnych a po kolacji

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA RYBNKA w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA IV EDYCJA KAJAKÓW

OFERTA SPONSORSKA IV EDYCJA KAJAKÓW OFERTA SPONSORSKA IV EDYCJA KAJAKÓW 2 0 1 6 6-7 sierpnia Spływ 500 KAJAKÓW w skrócie: wyjątkowe wydarzenie sportowo-rekreacyjne o bardzo rozwojowym charakterze dotychczas 3 edycje spływu; stale rosnąca

Bardziej szczegółowo

Spływ Kajakowy Czarną Hańczą

Spływ Kajakowy Czarną Hańczą Spływ Kajakowy Czarną Hańczą DZIEŃ 1 Spotkanie nad Wigrami (Suwałki jezioro Wigry, Rosochaty Róg) 1. Zbiórka a) - godzina 13:00 na stacji PKP w Suwałkach (dla osób przyjeżdżających pociągiem i autobusem)

Bardziej szczegółowo

Cennik działek rolnych - osada nad jeziorem Zaleckim

Cennik działek rolnych - osada nad jeziorem Zaleckim Cennik działek rolnych - osada nad jeziorem Zaleckim Nr Powierzchnia w m2 Cena zł / m 2 Cena łączna w zł Status 25/4 3002 59,0 177 118 dostępna 25/5 3002 59,0 177 118 dostępna 25/6 3002 59,0 177 118 dostępna

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 ROKU W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Karpia LISTY WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Dolina Karpia LISTY WNIOSKÓW LISTY WNIOSKÓW Złożonych w ramach naboru o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo

Dane podstawowe: Liczba mieszkańców: 5932 Powierzchnia: Gmina zajmuje 17198 ha powierzchni, miasto Rajgród 3518 ha powierzchni, ogółem - 20716 ha

Dane podstawowe: Liczba mieszkańców: 5932 Powierzchnia: Gmina zajmuje 17198 ha powierzchni, miasto Rajgród 3518 ha powierzchni, ogółem - 20716 ha Miasto Rajgród Dane podstawowe: Liczba mieszkańców: 5932 Powierzchnia: Gmina zajmuje 17198 ha powierzchni, miasto Rajgród 3518 ha powierzchni, ogółem - 20716 ha Adres urzędu: ul. Warszawska 32 19 206 Rajgród

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY POCZESNA, UL.WOLNOŚCI 2, 42-262 POCZESNA

URZĄD GMINY POCZESNA, UL.WOLNOŚCI 2, 42-262 POCZESNA Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 94/X/15 RADY GMNY POCZESNA z dnia 26.11.2015 r. POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK, POLA CEMNE WYPEŁNA PRACOWNK URZĘDU GMNY WYPEŁNĆ KOMPUTEROWO, NA MASZYNE LUB RĘCZNE, DUŻYM DRUKOWANYM

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA COSTA BRAVA WYSPY MEDES 22-29.08.2014

HISZPANIA COSTA BRAVA WYSPY MEDES 22-29.08.2014 Wyspy Medes 22.08.2014 13:43:00 HISZPANIA COSTA BRAVA WYSPY MEDES 22-29.08.2014 Położone w samym sercu Costa Brava, Wyspy Medes stanowią jeden z głównych rezerw morskiej flory i fauny w zachodniej części

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1

Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Przedmiot sprzeda y: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni u ytkowej 40,09 m2 usytuowany na I pi trze w budynku mieszkalno-u ytkowym, posadowionym na działce, oznaczonej numerem

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

27-29.08.2010 r. ZAPRASZAMY NA IV OGÓLNOPOLSKI RAJD ROWEROWY DOOKOŁA KOSZALINA

27-29.08.2010 r. ZAPRASZAMY NA IV OGÓLNOPOLSKI RAJD ROWEROWY DOOKOŁA KOSZALINA 27-29.08.2010 r. ZAPRASZAMY NA IV OGÓLNOPOLSKI RAJD ROWEROWY DOOKOŁA KOSZALINA www.roweriakoszalin.pl ksr@roweriakoszalin.pl 1 I. PATRONAT MEDIALNY Radio Koszalin Głos Koszaliński Tygodnik MIASTO II. ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Świnoujście - miasto o wielu obliczach

Świnoujście - miasto o wielu obliczach Świnoujście - miasto o wielu obliczach Mówi się, że to miejsce, w którym zaczyna się Polska. Miasto położone na 44 wyspach, cenione uzdrowisko, popularny cel nadmorskich wycieczek, który skupia młodzież

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla oznakowania tras rowerowych nr 1 i 2 w Będzinie realizowanych w ramach projektu subregionalnego Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji Centrum

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy Magurski Park Narodowy Lokalizacja punktów pomiarowych i wyniki badań. Na terenie Magurskiego Parku Narodowego zlokalizowano 3 punkty pomiarowe. Pomiary prowadzono od stycznia do grudnia 2005 roku. 32.

Bardziej szczegółowo

Odcinek Opis Km Km Nawierzchnia Uwagi

Odcinek Opis Km Km Nawierzchnia Uwagi Techniczny przebieg szlaku W KRAINIE BIZONÓW: Godkowo Kolonia Szymbory Osiek Dobry Łępno Podągi - Lesiska Godkowo, kolor znaków czerwony, oznakowany 31,5 km, Odcinek Opis Km Km Nawierzchnia Uwagi 0,0 Godkowo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu wc Wrześni Załącznik do uchwały nr 56/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 17 lutego 2015 r.

Zarząd Powiatu wc Wrześni Załącznik do uchwały nr 56/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 17 lutego 2015 r. Zarząd Powiatu wc Wrześni Załącznik do uchwały nr 56/2015 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 17 lutego 2015 r. Lp. Nazwa podmiotu i dokładny adres Tytuł zadania Całkowity koszt projektu Kwota wnioskowana

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZ TURYSTYCZNYCH, SPORTOWYCH I KULTURALNYCH 2015. Lp. Nazwa imprezy Data Trasa / miejsce Organizator Uwagi

KALENDARZ NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZ TURYSTYCZNYCH, SPORTOWYCH I KULTURALNYCH 2015. Lp. Nazwa imprezy Data Trasa / miejsce Organizator Uwagi KALENDARZ NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZ TURYSTYCZNYCH, SPORTOWYCH I KULTURALNYCH 2015 Lp. Nazwa imprezy Data Trasa / miejsce Organizator Uwagi STYCZEŃ 1. Rajd pieszy z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Parki narodowe w Polsceoferta edukacyjna i turystyczna. Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych 17 kwietnia 2013, NFOŚiGW

Parki narodowe w Polsceoferta edukacyjna i turystyczna. Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych 17 kwietnia 2013, NFOŚiGW Parki narodowe w Polsceoferta edukacyjna i turystyczna Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych 17 kwietnia 2013, NFOŚiGW Pierwsze parki narodowe na terenie Polski zostały utworzone w okresie międzywojennym.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 2034 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 23 maja 2016 r.

Gdańsk, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 2034 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 23 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 czerwca 2016 r. Poz. 2034 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 23 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej.

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT od pięciu lat wdraża Zintegrowany System Informacji o Trakcie Królewsko-Cesarskim. Realizowane każdego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski.

Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą Polski. Uczeń: odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych Mapa i jej przeznaczenie Wybierając się

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacja o lasach oraz deklaracja na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.

Bardziej szczegółowo

BIWAK NA PÓŁWYSPIE LIPA 2 DNI

BIWAK NA PÓŁWYSPIE LIPA 2 DNI BIWAK NA PÓŁWYSPIE LIPA 2 DNI indoor / outdoor 170 zł 14 100 osób 2 dni MIEJSCE Półwysep Lipa www.polwyseplipa.pl Półwysep Lipa to piękne miejsce na Kaszubach położone nad wschodnim brzegiem jeziora Wdzydze,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r.

REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r. REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r. 1 Przepisy wstępne 1. Organizatorami turnieju jest Urząd Miejski w Wołczynie, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ Załącznik do Uchwały Nr XLII/298/2006 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30.03.2006 roku TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ 1 W celu ochrony warunków naturalnych niezbędnych do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 29.11.2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa wg stanu w dniu 31 lipca

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku realizowaliśmy program,,przyroda dla nas my dla przyrody, którego działania finansowane były przez

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku realizowaliśmy program,,przyroda dla nas my dla przyrody, którego działania finansowane były przez W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku realizowaliśmy program,,przyroda dla nas my dla przyrody, którego działania finansowane były przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Ministerstwa Sprawiedliwości Albrechtówka. Albrechtówka

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Ministerstwa Sprawiedliwości Albrechtówka. Albrechtówka Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w Kazimierzu Dolnym malowniczo położony na skarpie wiślanej, jest jednym z najpiękniejszych miejsc na trasie Kazimierz Męćmierz. W otoczeniu lasu, ciszy i spokoju każdy

Bardziej szczegółowo

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów uszczęśliwiasz serce" Darząc uśmiechem Wincenty Faber PODZIĘKOWANIE W dniu 13 stycznia 2013 roku odbyła się impreza przygotowana w ramach kolejnej edycji społecznej akcji fundacji Jurka Owsiaka pn.: 21.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA...

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... MISJA Misja to du e s³owo, jednak w przypadku naszej dzia³alnoœci trudno go unikn¹æ. Oto czym m. in. zajmujemy siê: MISJA Szkolenia w zakresie doskonalenia techniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Aby uzyskad odpowiedź na tak postawione pytanie należy rozważyd kilka aspektów:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

KIEKRZ-Plaża PARKOWA i PLAŻA ŁABĘDZIA

KIEKRZ-Plaża PARKOWA i PLAŻA ŁABĘDZIA KIEKRZ-Plaża PARKOWA i PLAŻA ŁABĘDZIA I. Kiekrz-Plaża PARKOWA nad północnym brzegiem Jeziorem Kierskim Uszczegółowienie lokalizacji- miejsce realizacji projektu: Poznao, ul. ks. E. Nawrota, ul. Wilków

Bardziej szczegółowo