SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Z A M A W I A J Ą C Y: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła A d r e s : u l. 1. P r a s k i e g o P u ł k u n r W a r s z a w a - W e s o ł a Tel , fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp p.n. OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Nr sprawy 56 / 2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została przygotowana przez członków Komisji Przetargowej w składzie: 1. Marian MAHOR - Przewodniczący Piotr SIWEK - Sekretarz Komisji Renata MROCZKOWSKA - Członek Komisji Paweł MALINOWSKI - Członek Komisji Opinia Z A T W I E R D Z A M: Warszawa, dn r

2 Pan Edward KŁOS Burmistrz Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy ul. 1. Praskiego Pułku 33, Warszawa Tel , fax działając na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-IX z dnia r. oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.). zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1.1 Zamawiającym jest: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła ul. 1. Praskiego Pułku 33, Warszawa-Wesoła Regon: NIP: Znak Postępowania: 56 / 2014 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) zwaną dalej Ustawą lub Prawem zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. 3. GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU 3.1 Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ. 3.2 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.1 Przedmiotem zamówienia jest obsługa obiektu sztucznego lodowiska, którego miejscem usytuowania jest działka ewidencyjna nr 102 z obrębu położona w Warszawie przy ul. Armii Krajowej 72. 2

3 Obiekt lodowiska jest obiektem krytym o wymiarach: 1. Hala o pow. 805 m 2 dł. 35,15 m, szer. 23,25 m, wys. od 3,50 m w okapie do 7,00 m w kalenicy, 2. Lodowisko o pow. 600 m 2 dl. 30 m, szer. 20 m ograniczone bandami z łukami w narożach o promieniu 4, 50 m Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z obsługą sztucznego lodowiska, oraz do nadzoru nad terenem, na którym umiejscowiony jest obiekt. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności związane z obsługą lodowiska zgodnie z przeznaczeniem obiektu oraz zgodnie z zasadami zapisanymi w Regulaminie Lodowiska (załącznik nr 2 do umowy). W ramach obsługi obiektu lodowiska Wykonawca bezpłatnie udostępni obiekt lodowiska użytkownikom, w tym: szatni ubraniowej oraz wypożyczalni łyżew w godzinach pracy lodowiska w dni powszednie w godzinach od do (z przerwami technologicznymi w godz ), w soboty, niedziele i święta w godzinach od do (z przerwami technologicznymi w godz , , ), a w czasie ferii zimowych w godz. od do (z przerwami technologicznymi w godz , , ). Wykonawca zapewni pełną obsługę obiektu lodowiska, w tym obsługę wypożyczalni łyżew i kasków ochronnych, prowadzenie szatni samoobsługowej oraz dostarczenie i obsługę: rolby (o promieniu skrętu 4,50 m), ostrzalni łyżew, suszarki na łyżwy (urządzenie na 30 par łyżew), termy/bojlera na gorącą wodę o poj. co najmniej 400 l i węża gumowego zbrojonego o przekroju 25 mm o dł. 40 mb. Wykonawca zapewni podstawową opiekę przedmedyczną użytkownikom korzystającym z obiektu lodowiska przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników obsługi lodowiska. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo użytkownikom korzystającym z obiektu lodowiska poprzez wykonywanie stałego nadzoru nad użytkownikami korzystającymi z kompleksu lodowiska przez osoby pilnujące porządku, które egzekwować będą przestrzeganie Regulaminu Lodowiska. Wykonawca zapewni podstawowy serwis rolby (maszyny do pielęgnacji tafli lodowej) zgodny z instrukcją obsługi i książką serwisową w okresie trwania umowy. Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy przy organizacji imprez i eventów sportowych, które odbywać się będą na terenie obiektu lodowiska. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać taflę lodowiska o grubości 5-10 cm i teren do niego przylegający w stanie pozwalającym na bezpieczne korzystanie z obiektu lodowiska. Wykonawca będzie dbać o estetykę i porządek obiektu lodowiska oraz terenu do niego bezpośrednio przyległego. Wykonawca będzie uprzątać śnieg zalegający na nadzorowanym terenie oraz na dachu namiotu lodowiska. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o konieczności wywozu składowanego śniegu i zgromadzonych w pojemnikach odpadów oraz serwisu kabin toaletowych, których koszty ponosi Zamawiający. Wykonawca będzie dbał o powierzone mienie i utrzymywał go będzie w stanie niepogarszającym się ponad normalne zużycie. Do realizacji umowy Wykonawca zapewni pracowników posiadających wymagane uprawnienia oraz stosowne kwalifikacje. Wykonawca dopełni wszelkich formalności i pokryje koszty związane z korzystaniem z utworów muzycznych podczas pracy związanej z funkcjonowaniem lodowiska. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku celowego działania pracowników obsługi lodowiska, szkody powstałe w wyniku niedbalstwa oraz wyrządzone wobec 3

4 osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności zmierzających do zapobieżenia powstania szkody, a w razie jej zaistnienia do ograniczenia jej rozmiarów. 4.2 Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają wykonawcę. 4.3 Przedmiot główny zamówienia zakwalifikowano we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) pod nr: Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 5. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 5.1 Termin realizacji: 31 marca 2015 r. 5.2 Miejscem wykonania zamówienia jest Dzielnica Wesoła m.st. Warszawy 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) Wykonawcy spełniający wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania tj: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: - wykażą wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej usługi obiektu sztucznego lodowiska o wartości nie mniejszej niż ,- zł (brutto) - z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym: a) wykażą, że dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje minimum: - maszyną do konserwacji tafli lodowej o promieniu skrętu 4,50 m szt. 1, - ostrzałką do łyżew szt. 1, - suszarką do łyżew na 30 par szt. 1, - termą/bojlerem o pojemności co najmniej 400 l szt. 1, - wężem gumowym zbrojonym o przekroju 25 mm i długości 40 mb szt. 1, - wykładziną gumową ażurową (100cmx150cm) o grub. 22 mm 80 m 2, - wykładziną gumową ażurową zbrojoną (100cmx150cm) o grub. 10 mm 40 m 2 4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) dysponują jednym pracownikiem posiadającym przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który przy realizacji zamówienia będzie sprawować opiekę nad użytkownikami lodowiska. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia a) przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) złożą oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych. 4

5 Uwaga: Zamawiający dokona oceny powyższych warunków dopuszczających Wykonawców do udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z punktem 7 niniejszej SIWZ. 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ, W TYM DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1, (w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie woli składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu). 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6. miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają wszyscy Wykonawcy działający na podstawie wpisu do rejestru). 3. wypełniony wykaz usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wg wzoru określonego w zał. Nr 4. Należy wykazać wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej usługi obiektu sztucznego lodowiska o wartości nie mniejszej niż ,- zł (brutto) - z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają Ci Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu). 4. wykaz sprzętu wg. wzoru załącznika Nr 6. Wykonawca jest zobowiązany wykazać w zestawieniu sprzęt, narzędzia i urządzenia niezbędne od realizacji zamówienia, opracowanym wg wzoru stanowiącego załącznik do siwz, że dysponuje minimum: - maszyną do konserwacji tafli lodowej o promieniu skrętu 4,50 m szt. 1, - ostrzałką do łyżew szt. 1, - suszarką do łyżew na 30 par szt. 1, - termą/bojlerem o pojemności co najmniej 400 l szt. 1, - wężem gumowym zbrojonym o przekroju 25 mm i długości 40 mb szt. 1, - wykładziną gumową ażurową (100cmx150cm) o grub. 22 mm 80 m 2, - wykładziną gumową ażurową zbrojoną (100cmx150cm) o grub. 10 mm 40 m 2 (W przypadku podmiotów występujących wspólnie, dokument ten składają Ci Wykonawcy (lub Wykonawca), którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu), 5. oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wg wzoru określonego w załączniku nr 2a. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa Pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu). 6. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania wg wzoru określonego w załączniku nr 2b. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum), 7. informację o nienależeniu do grupy kapitałowej wg wzoru określonego w załączniku nr 9 lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) W przypadku podmiotów występujących wspólnie informację/listę podmiotów składa każdy wykonawca (uczestnik konsorcjum), 8. wykaz części zamówienia które wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom wg wzoru załącznika nr 7 (załączyć w przypadku gdy Wykonawca zamierza zlecać prace podwykonawcom lub polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 5

6 zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego z nim stosunków). W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składa pełnomocnik reprezentujący Wykonawców w postępowaniu, 9. Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby - wg wzoru określonego w załączniku nr 8. (Dokument ten składa podmiot oddający do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby). 10. dowód wniesienia wadium w wysokości 2 000,- zł. (wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert). 11. oświadczenie wykonawcy wg wzoru zał. Nr 3, że dysponuje jednym pracownikiem posiadającym przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który przy realizacji zamówienia będzie sprawować opiekę nad użytkownikami lodowiska. (w przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument ten składają Ci Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu). Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być załączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7a W celu wspólnej realizacji zamówienia objętego niniejszym przetargiem, zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przez podmioty działające wspólnie. 1) Zamawiający w stosunku do uczestników występujących wspólnie wymaga załączenia do oferty pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich członków i pełnomocnika określającego m. in.: a) temat postępowania b) wykonawców biorących udział w złożeniu oferty wspólnej c) wyznaczenie pełnomocnika d) zakres umocowania pełnomocnika (np. do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). 2) W powyższym przypadku złożenia oferty wspólnej do oferty muszą być załączone: a) przez pełnomocnika komplet dokumentów wymienionych w punkcie 7 SIWZ wraz oryginałem pełnomocnictwa zawierającego wszystkie postanowienia wyszczególnione w pkt 7a, pkt 1, lit a) do lit. d) oraz dokumentami stwierdzającymi, iż osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnionymi do składania oświadczeń woli. b) przez każdego z pozostałych uczestników wymienionych w pełnomocnictwie komplet dokumentów wymienionych w punkcie 7 ppkt 2 i ppkt 6 SIWZ. 7.b Oferta składana przez spółkę cywilną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, wykonawca zobowiązany jest do złożenia: a) dokumentów wymienionych w pkt 7 SIWZ oraz pełnomocnictwo określone w pkt 7a - w imieniu spółki, b) dokumentów wymienionych w pkt 7 ppkt 2 i ppkt 6 dotyczące każdego ze wspólników. Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie - wymagania dopuszczające do udziału w przetargu podlegają sumowaniu. 7.c Oferta składana przez podmioty zagraniczne 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Części 7 pkt 2 i ppkt 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6. miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 1) zastępuje się je 6

7 dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzane w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być poświadczone przez Wykonawcę. 8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 8.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie faksem - z zastrzeżeniem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Numer faksu Zamawiającego: Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ul. 1. Praskiego Pułku Warszawa-Wesoła 8.2 Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: w zakresie procedury: p. Jerzy Błaszczyk, Zespół Zamówień Publicznych, tel , w zakresie przedmiotu zamówienia: p. Paweł Malinowski Główny specjalista, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu tel Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: Oferty muszą być złożone w formie pisemnej. 9. WADIUM PRZETARGOWE 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2 000,- zł (słownie: dwa tysiące złotych). Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, wymaganej wysokości i formie, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 2. Wadium może być wniesione w: a) w pieniądzu wniesione przelewem bankowym na konto Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy - Nr konta: wymogiem jest, aby wadium wniesione zostało przed upływem terminu składania ofert; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązania kasy są zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 B ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz z późn. zm.) 7

8 3. Wadium wniesione w formach określonych w pkt. b, c, d, e, należy złożyć w kasie Urzędu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, a kserokopię dokumentu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę dołączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kopię dowodu wniesienia wadium, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę należy dołączyć do oferty. 5. Zwrot jak i zatrzymanie wadium opisuje art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wykonawca powinien sporządzić jeden komplet dokumentów tworzących ofertę składającą się z elementów wymienionych w rozdziale 7. Oferta wraz z załącznikami może być sporządzona na formularzach przygotowanych przez Wykonawcę, lecz w formie i treści określonej przez Zamawiającego. 2. Ofertę należy napisać na maszynie lub komputerze lub czytelnie odręcznie. Wszystkie dokumenty powinny być napisane w języku polskim. 3. W przypadku załączenia do oferty materiałów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych materiałów na język polski poświadczone przez Wykonawcę. 4. Formularz oferty wraz z załącznikami musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy. Miejsca naniesienia poprawek (również przy użyciu korektora) w treści oferty lub załączników muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 5. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty (włącznie z załącznikami) były zszyte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki, ponumerowane, parafowane oraz ułożone w kolejności przedstawionej w punkcie We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu o treści pieczęci: np. nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej. 7. W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 8. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on nie dotyczy 9. Wszystkie dołączane do oferty dokumenty i oświadczenia muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (na każdej zapisanej stronie) przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy lub notariusza. 10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz ze zm.) i dołączone w sposób nie budzący wątpliwości najlepiej w osobnej kopercie lecz w tym samym opakowaniu co oferta. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 11. Wszystkie koszty związane ze sporządzaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca. 8

9 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Miejsce i termin składania ofert. Oferty należy składać w dni robocze (oprócz sobót) w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy, nie później niż do dnia 3 grudnia 2014 r. do godz w Urzędzie m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wesoła, ul. 1. Praskiego Pułku Nr 33, Warszawa-Wesoła, Wydział Obsługi Mieszkańców, Sala Obsługi, stanowisko nr 5 lub nr 6 Ofertę (formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami) należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu. Opakowanie powinno być zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach). Opakowanie powinno być zaadresowane do Zamawiającego: Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wesoła ul. 1. Praskiego Pułku 33, Warszawa-Wesoła OFERTA PRZETARGOWA NA: OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY z dopiskiem: - nie otwierać przed 3 grudnia 2014 r. do godz Opakowanie musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) wykonawcy składającego daną ofertę. 2. Miejsce i termin otwarcia ofert. Publiczne otwarcie złożonych ofert jest jawne i nastąpi w dniu upływu ostatecznego terminu składania ofert. t.j. 3 grudnia 2014 r. o godz w siedzibie Zamawiającego przy ul. 1. Praskiego Pułku 33, I piętro, sala nr OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty (załącznik Nr 1) cenę brutto (z należnym podatkiem VAT) wyrażoną w złotych polskich, która nie będzie uzależniona od zmiany kursów walut obcych i nie ulegnie podwyższeniu. 2. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 3. W przypadku, gdy ofertę składa podmiot zagraniczny, należy uwzględnić cenę z 0% stawką podatku VAT. Obowiązek podatkowy w tej sytuacji będzie spoczywał na Zamawiającym. W związku z tym, przy porównywaniu ofert, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT. 14. TRYB OCENY OFERT 1. Oceny ofert będzie dokonywać Komisja Przetargowa. 2. Oferty oceniane będą w 2 etapach: I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną uznane za odrzucone. 9

10 II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu. Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: KRYTERIA OCENY OFERT 1. Cena 85 % Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia - 85 % Punkty przyznane za kryterium Cena (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia będą liczone wg następującego wzoru: gdzie: W x = (C min : C x) 85 W x ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto, C min cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród ofert ocenianych C x - cena (z VAT) podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany. 2. Liczba wykonanych usług obsługi sztucznego lodowiska - 15% Zamawiający przyzna punkty w kryterium Liczba wykonanych usług obsługi sztucznego lodowiska, jeżeli wykonawca przedstawi wykonanie więcej niż jednej usługi obsługi sztucznego lodowiska o wartości minimum ,- zł. Punkty przyznane za kryterium Liczba wykonanych usług obsługi sztucznego lodowiska będą liczone na podstawie ilości wykonanych usług utrzymania obsługi sztucznego lodowiska o wartości minimum ,- zł podanych przez wykonawcę w załączniku Nr 4 wg następującego wzoru: L = (L x : L max) 15 gdzie: L ilość punktów przyznanych danej ofercie za Liczba wykonanych usług obsługi sztucznego lodowiska, L x - liczba wykonanych usług utrzymania sztucznego lodowiska o wartości minimum ,- zł podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany. L max największa usług utrzymania sztucznego lodowiska o wartości minimum ,- zł - zaoferowana w przetargu spośród ofert ocenianych, Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ogólna danej oferty polegać będzie na zsumowaniu punktów wyliczonych w poszczególnych kryteriach: P = W + L 10

11 Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 15. INFORMACJĘ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Po wyborze oferty Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 2. Wybrany w postępowaniu wykonawca, przed podpisaniem umowy przestawi polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Nie dotyczy 17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAWIERA WZÓR UMOWY STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W niniejszym postępowaniu wykonawcom przysługują Środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI Prawa zamówień publicznych. 19. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 20. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ. 21. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. 22. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH. 23. ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE DOKONYWAŁ ROZLICZEŃ Z WYKONAWCĄ W WALUCIE POLSKIEJ (ZŁ). 24. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z ZASTRZEŻENIEM OKOLICZNOŚCI PRZEWIDZIANYCH W ART. 93 ust. 4 USTAWY. 25. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELANIA ZALICZEK 26. INNE INFORMACJE Do spraw nie uregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.). 11

12 Załącznik nr 1 O F E R T A P R Z E T A R G O W A (pieczęć Wykonawcy) NIP Wykonawcy:... REGON:... e- MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA WESOŁA WARSZAWA ul. 1. Praskiego Pułku 33 ( Z a m a w i a j ą c y ) W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY 1. Oferujemy realizację zamówienia za wynagrodzenie za łączną kwotę...zł (brutto). słownie... 1a. Stawka ryczałtowa dzienna brutto w wysokości.. zł (słownie:.. ). 2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia obejmującego zakres określony w SIWZ, w terminie do 31 marca 2015 r. Oświadczamy, że cena podana w pkt 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 3. Oświadczamy, iż cena nie będzie podlegać podwyższeniu lub waloryzacji. 4. Uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 12

13 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która jest częścią specyfikacji i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej zawarcia na warunkach określonych przez zamawiającego. 6. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej i odstępujemy od własnych warunków realizacji zamówienia. 7. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty niezwłocznie poinformujemy o nich zamawiającego. 8. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30. dni od daty terminu otwarcia ofert. 9. Do niniejszej oferty przedkładamy poniższe załączniki przygotowane zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia: a.... b.... c... d.... e.... f Wnieśliśmy wadium przetargowe w wysokości..,- zł w formie... Po przeprowadzonym postępowaniu proszę zwrócić wadium (dot. Wykonawców, którzy wnieśli wadium w postaci przelewu gotówkowego) na konto w banku... nr rachunku W przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do: - podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 12. Podajemy nr Fax..Tel... Pieczęć i podpis(y) osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym: data podpisania oferty... 13

14 Załącznik Nr 2a (pieczęć Wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wesoła prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Ja (Imię i Nazwisko)... reprezentując Wykonawcę (nazwa)... Oświadczam, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.). data podpisania oferty podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 14

15 Załącznik Nr 2b (pieczęć Wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E Przystępując do udziału w postępowaniu ogłoszonym przez Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wesoła prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Ja (Imię i Nazwisko)... reprezentując Wykonawcę (nazwa)... Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.). data podpisania oferty podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 15

16 Załącznik nr 3 (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZAM, że dysponuję pracownikiem posiadającym przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który przy realizacji zamówienia będzie sprawować opiekę nad użytkownikami lodowiska. który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia p.n. OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Pieczęć i podpis(y) osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym: data podpisania oferty... 16

17 Załącznik nr 4 (pieczęć Wykonawcy) W Y K A Z USŁUG ODPOWIADAJĄCYCH SWOIM RODZAJEM PRZEDMIOTOWI ZAMÓWIENIA p.n. OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Zamawiający Nazwa i adres Przedsięwzięcie Zakres prac Wartość prac w złotych Terminy realizacji ogółem siłami rozpoczęcie zakończenie własnymi * Dołączam dowody potwierdzające że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np: referencje, itp.) Pieczęć i podpis(y) osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym: data podpisania oferty... 17

18 Załącznik nr 6 (pieczęć Wykonawcy) WYKAZ SPRZĘTU JAKIM DYSPONUJE WYKONAWCA dla realizacji zadania p.n. OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Oświadczam, że dysponuję niżej wymienionym sprzętem: L. p. Nazwa Ilość 1 Maszyna do konserwacji tafli lodowej o promieniu skrętu 4,50 m 1 Forma władania 2 Ostrzałka do łyżew 3 Suszarka do łyżew na 30 par 4 Terma/bojler o pojemności co najmniej 400 l 5 Wąż gumowy zbrojony o przekroju 25 mm mb 6 Wykładzina gumowa ażurowa 80 m (100cmx150cm) o grub. 22 mm 2 7 Wykładzina gumowa ażurowa zbrojona (100cmx150cm) o grub. 10 mm 40 m 2 Pieczęć i podpis(y) osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym: data podpisania oferty... 18

19 (wzór) UMOWA Nr WES / ZP /.. / 56 / 2014 Załącznik Nr 5 W dniu roku, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Wesoła, ul. 1. Praskiego Pułku 33, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictw Prezydenta m.st. Warszawy: Nr... r. oraz Nr... przez: 1. Pana.. - Burmistrza Dzielnicy Wesoła 2. Pana - Z-cę Burmistrza Dzielnicy Wesoła zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a.., zwanym dalej WYKONAWCĄ, wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) zawarta została umowa następującej treści: PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Przedmiotem umowy jest obsługa obiektu sztucznego lodowiska, którego miejscem usytuowania jest działka ewidencyjna nr 102 z obrębu , położona w Warszawie przy ul. Armii Krajowej Strony umowy ustalają, że czynności związane z obsługą obiektu sztucznego lodowiska zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście. 3. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości techniczne i organizacyjne, niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy. 4. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z realizacją umowy. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. Jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej na skutek wypadku i zdarzeń mających miejsce w trakcie wykonywania usługi. Wykonawca w pełnym okresie realizacji umowy posiada aktualną polisę/umowę OC w zakresie prowadzonej działalności, której kopię przekazuje Zamawiającemu w dniu podpisania umowy i w przypadku konieczności dokonania stosownego przedłużenia terminu jej ważności zobowiązuje się do dokonania przedłużenia ważności polisy na czas obowiązywania umowy 5. Umieszczanie na terenie obiektu sztucznego lodowiska reklam, plansz informacyjnych, znaków firmowych, ogłoszeń, napisów, liter lub innych oznaczeń graficznych lub graficzno-słownych jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. OBSŁUGA OBIEKTU SZTUCZNEGO LODOWISKA 2 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obsługi obiektu sztucznego lodowiska, w tym administrowania terenem, na którym umiejscowiony jest obiekt sztucznego lodowiska, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej umowie. 19

20 2. Wykonawca w ramach przyjętego zakresu obowiązków i realizacji wymagań Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, określonych w załączniku nr 1, zobowiązuje się także w szczególności do: 1) prowadzenia obiektu sztucznego lodowiska, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Lodowiska, który stanowi załącznik nr 2 do umowy, 2) bezpłatnego udostępnienia tafli lodowiska, szatni ubraniowej oraz wypożyczalni łyżew i kasków ochronnych osobom korzystającym z obiektu sztucznego lodowiska: a) w dni powszednie w godzinach od do 21.00, a w okresie ferii zimowych w godz ) b) w soboty, niedziele i święta w godzinach od do 22.00, 3) zapewnienia pełnej obsługi obiektu sztucznego lodowiska, w tym obsługi wypożyczalni łyżew i kasków ochronnych wraz z usługą ostrzenia łyżew i ich konserwacją, 4) zapewnienia maszyny do pielęgnacji lodu rolby o promieniu skrętu 4,5 m wraz z obsługą 5) utrzymania odpowiedniego stanu technicznego tafli lodowiska o grubości lodu 5-10 cm i terenu do niej przylegającego w stanie pozwalającym na bezpieczne korzystanie z obiektu sztucznego lodowiska, 6) przeprowadzenie wszelkich prac związanych z procesem rozmrażania tafli lodowiska na zakończenie sezonu, 7) udostępnienia co najmniej dwóch urządzeń do nauki jazdy na łyżwach, 8) udostępnienia suszarki do łyżew do 30 par oraz urządzenia do ostrzenia łyżew, 9) uprzątania śniegu zalegającego na administrowanym terenie oraz na dachu namiotu przykrywającego lodowisko w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 10) ustalenia z Zamawiającym i realizacji odpowiedniego harmonogramu serwisu toalet i pojemników na odpady 11) zapewnienia podstawowej opieki przedmedycznej użytkownikom korzystającym z obiektu sztucznego lodowiska przez przeszkolonych w tym zakresie pracowników, 12) zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z obiektu sztucznego lodowiska, 13) wykonywania stałego nadzoru nad użytkownikami korzystającymi z obiektu sztucznego lodowiska przez osoby pilnujące porządku, 14) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Lodowiska przez użytkowników korzystających z obiektu sztucznego lodowiska, 15) współpracy z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu Dzielnicy Wesoła przy organizacji imprez na terenie obiektu sztucznego lodowiska, 16) dbania o powierzone mienie i utrzymywania go w stanie niepogarszającym się ponad normalne zużycie; 17) zapewnienia do realizacji umowy pracowników, posiadających wymagane uprawnienia i stosowne kwalifikacje, 18) dopełnienia wszelkich formalności i wniesienia odpowiednich opłat z tytułu publicznego odtwarzania utworów słownych, muzycznych czy słowno-muzycznych pokrycia kosztów związanych z korzystaniem z utworów muzycznych podczas realizacji przedmiotu umowy, 19) dbałości o estetykę i porządek obiektu sztucznego lodowiska oraz terenu do niego przyległego, 20) przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 3. Zamawiający zapewni: 1) przekazanie zadaszonego obiektu sztucznego lodowiska wraz z pomieszczeniem na wypożyczalnię sprzętu sportowego; 2) przekazanie sprzętu sportowego na wyposażenie obiektu, 3) dostarczenie kabin toaletowych i pojemników na odpady oraz pokrycie kosztów wynikających z ich eksploatacji, 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 Goszczyn ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony ZP/04/2013 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Usługa monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Gmina Bojadła 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 68-131 Wymiarki ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo