Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç."

Transkrypt

1 Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç.

2 organizator CENTRUM EDUKACYJNO-KULTURALNE OWICKA ul. owicka 21, Warszawa tel , tel./fax

3

4 2

5 Wystawa Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. Êwiadomie nawiàzuje do zainspirowanego w 1936 roku przez prezydenta Warszawy Stefana Starzyƒskiego cyklu wystaw poêwi conych stolicy. Zrealizowane: w 1936 roku Warszawa przysz oêci, w 1937 Dawna Warszawa i w 1938 Warszawa wczoraj, dzisiaj, jutro podkreêla y wag ciàg oêci w rozwoju miasta, znaczenie tradycji a tak e, co niezwykle istotne, próbowa y okreêliç wizje przysz oêci. Wystawa Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. adresowana jest zarówno do zwyk ego warszawiaka, jak i polityków, i urbanistów decydujàcych o kierunkach rozwoju miasta. Wszystkim nam potrzebna jest chwila refleksji nad tym, co ju si w mieêcie sta o nad sukcesami dynamicznego rozwoju, ale tak e nad jego ewidentnymi pora kami. Wystawa akcentuje dzieƒ dzisiejszy i przysz oêç stolicy. Nie podsuwa gotowych odpowiedzi przedstawia obraz miasta roku 2000 przyk ad dobrej i z ej architektury, osiàgni ç i niepowodzeƒ urbanistycznych, skutków dotychczas podejmowanych dzia aƒ. Jest próbà pokazania zamierzeƒ, projektów i idei rozwoju Warszawy. Zobaczymy tu obiekty niedawno zbudowane i te, które powstanà w najbli szym czasie, a tak e dopiero projektowane. Zobaczymy propozycje rozwiàzaƒ komunikacyjnych (metra, mostów, stref parkingowych, obwodnic) oraz nowe, niekiedy Êmia e, ca oêciowe koncepcje urbanistyczne Portu Praskiego, dzielnicy uniwersyteckiej, obiektów sportowych. Warszawie potrzebna jest, tak charakterystyczna dla prezydentury Stefana Starzyƒskiego, umiej tnoêç jasnego okreêlenia wizji przysz oêci i woli przeprowadzenia zmian. Z historii Warszawy zachowajmy to co stanowi o jej to samoêci i wyjàtkowoêci, i uczyƒmy z tego fundament pod budow przysz oêci. Pozwol sobie przywo aç s owa Stefana Starzyƒskiego zawarte w s owie wst pnym do katalogu z wystawy z 1938 tylko wówczas spe nimy dobrze nasze zadania, gdy w prac nad rozwojem Warszawy wniesiemy twórczà myêl i twórczà inicjatyw. Przekonany jestem, e wystawa Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. wniesie twórczà inspiracj w nasze myêlenie o przysz oêci Warszawy. Pawe Piskorski Prezydent m. st. Warszawy 3

6 Zbiór luênych myêli o Architekturze S Raz w historii zdarzy o si, e prostota zachwyci a i zadziwi a. By a to piramida Cheopsa. Ka da nast pna próba koƒczy a si ponurà kl skà: jak skromnoêç polityka czy artysty. S Majàc 17 lat próbowa em z pozycji awangardzisty wyt umaczyç zalety nowych, prostych mebli: nie znalaz em innych argumentów, ni e je atwiej odkurzaç. S Archi tektura s owo patetyczne, znaczy pi trzenie uków, tworzenie adu. Architekta XIX-wiecznego, który zebra doêwiadczenia XXV wieków, rozwa ania o harmonii by y jednym z najwi kszych osiàgni ç ludzkiej myêli. Tak z o onymi, e dziê ju nawet za nimi nie umiemy nadà yç. Strach przed niepoj tym i kryteria artystyczne usprawiedliwiajàce nieumiej tnoêç. S Gdy jestem na dnie, jad do Rzymu by pochodziç po Bazylice Êw. Piotra. Tam wêród nieludzko wznios ych wymiarów sklepieƒ, uków, kolumn, gzymsów i perspektyw znajduj radoêç i spokój. S Na wydzia ach architektury sà dwie godziny tygodniowo rysunku, zamiast czterech godzin dziennie. Rysunek odr czny jest jedynym sposobem opanowania odruchu harmonii. Staro ytni robili tysiàce ulotnych projektów i szkiców rysikiem na kamiennych tabliczkach lub na wosku. S Katalog eliwnej dekoracji Societe Val d Osne z 1885 roku zawiera pozycji. S Polskie prawo budowlane to zbiór pojedynczych przepisów nie kierowanych adnà nadrz dnà myêlà. S Miasta nie majà architektów miejskich, nie stworzono wizji tak czytelnej w latach jak Polska ma wyglàdaç. Dlatego pojedyncze cz sto Êwietne budowle nie siedzà w miejskim czy wiejskim paysage u. Dà enia aby byç Êwiatowym dotkn a nawet koêció. To jakby ca y czas nowoczesnoêç stanowi a marzenia twórców w okowach realizmu socjalistycznego. Nasze kryteria artystyczne: paskudne bo komunistyczne, paskudne bo faszystowskie, kacapskie czy szwabskie. S Nowe technologie i nowe materia y stwarzajà mo liwoêci jakich budownictwo nigdy przedtem nie mia o: wykorzystuje si ledwo ich powierzchowne efekty. S Rozwa ania o filozofii tworzenia praktycznie nie istniejà. Prostactwo promotorów nie daje adnych mo liwoêci dla myêli wy szego rz du ni ekonomia. S Wspania e osiàgni cia konstruktorów sta y si jedynà w aêciwie prawdziwà wartoêcià estetycznà, które jednak w warunkach dziwacznej antynarodowej demokracji dajà smutny orwellowski Êwiat. Franciszek Starowieyski 4

7 Styl koczowiska Dla mnie wiele miejsc w Warszawie jest jakby nie na swoim miejscu. Ciàgle biedne nasze miasto ma zrujnowany kr gos up. To wynik chyba zniszczenia wi kszoêci tradycyjnego uk adu stolicy. Powstanie ulic tam gdzie ich nie by o. Przesuwania, tworzenia uk adu komunikacyjnego w czasach pierwszej odbudowy i w aêciwie generalnej przebudowy. Stworzenia miasta biurokratów. Niestety, nie wiem czy si da wróciç do tego, co by o w Warszawie naturalne. Na ca e szcz Êcie mimo, e odbudowane troch teatralnie pewne miejsca jak Starówka czy Trakt Królewski zachowa y one coê ze swojej duszy. Ale generalnie Warszawa ma za wiele budynków z nadania. KtoÊ wymyêli, e tak b dzie strasznie po polsku i mamy Pa ac Kultury niby dziki ekstrakt stylu najpi kniejszych polskich budynków. No, ale mchy obros y, legenda powsta a i Pa ac jakoê jest w swym szaleƒstwie cz Êcià Warszawy. Jest nawet cz Êcià jej folkloru architektonicznego. Mo e to stanie si z MDM. A wi c mo e ta nowa architektura z dzisiejszego biurokratycznego nadania te szklane wie e, piramidy, erekcja banków te kiedyê omszejà i wrosnà w folklor. Chcia bym w to wierzyç. Ale dla mnie na razie istotà Warszawy jest jej istnienie jako obozowiska. Koczowiska. Te szklane piramidy sà jakby namioty, które za chwil czas zwinie. Ja zresztà akceptuj to koczowisko miejskie. Istnienie wielkiego miasta, które w sobie ma tajemnic takà, e mo e si zwinàç. Przestaç istnieç. Przesunàç domy w przeró ne miejsca. W Krakowie by oby to niewyobra alne. No bo przecie naruszonoby prastare groby. A tu w ogóle wszystko posk adane jako namioty i budki na cmentarzysku, wsz dzie pami ç narodowych cierpieƒ wi c ju nikt nie pami ta. Miasto o niezniszczalnej trwa oêci, ale jednoczeênie ulotne jak spalony kawa ek papieru. Miasto ciàg ego kurzu jaki jest tylko w miejscach, gdzie si rujnuje i buduje. A te szklane nijakie wie owce. Mo e jednak si osadzà w mieêcie. Mo e stanà si nie tylko koncepcjà budowy, ale yciem ulicy. Nie wiem. Niektórzy mówià, e po prostu Warszawie brak ludzkiego parteru. CzegoÊ co da si oglàdaç i lubiç z punktu widzenia przechodnia, który patrzy mniej wi cej do pierwszego pi tra. Tego rojowiska miejsc do posiedzenia, do spotkaƒ, do kupowania. Warszawa jest rzeczywiêcie o wiele pi kniejsza i sk adniejsza z daleka. Ale wcià nie ma tej Warszawy ludzkiego parteru, jakà pami tam, kiedy powsta a wêród gruzów zaraz po zniszczeniu. Szed eê Marsza kowskà i ycie wokó a kipia o. Nad odbudowanymi parterami wszystko wypalone. A jednak by a to stolica. By y miejsca magiczne. Miejsca, które Êciàga y ludzi. Zbli a y ich do siebie. A teraz jak trudno taki ludzki Êwiat parterowy zbudowaç wokó tych gmachów niebywa ych co prezentujà si adnie, ale tylko z daleka gdzieê tam jak si na nie patrzy z miejsc o dwadzieêcia kilometrów odleg ych. Ernest Bryll 5

8 6

9

10 8

11 Stefan Starzyƒski zosta prezydentem Warszawy w roku 1934 i od razu wytyczy g ówne kierunki swojej polityki. Potrzeby miasta by y wówczas ogromne. Za najwa niejsze zadanie stojàce przed nowymi w adzami stolicy uznano realizacj planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego jeszcze przez zespó Stanis awa Ró aƒskiego w 1928 roku. Aktualizowany w latach 30. sta si podstawà rozwoju miasta. Dla usprawnienia prac planistycznych z inicjatywy prezydenta powo ano liczàcy ponad 400 osób samodzielny Wydzia Planowania Miasta. Zorganizowano dwie du e urbanistyczne wystawy, w 1936 i 1938 roku. Warszawa, w myêl has a: Frontem do Wis y zacz a si zbli aç do rzeki (bulwary, aleje na Skarpie i pod Skarpà), otwieraç komunikacyjnie (arterie wlotowe i przelotowe: Pó noc Po udnie, Wschód Zachód). OkreÊlono dok adnie funkcje poszczególnych cz Êci miasta. Zaprojektowano nowe dzielnice, ulice, mosty, parki, gmachy, linie tramwajowe, autobusowe a nawet metro. Starzyƒski w skutecznym dzia aniu udowodni, e jest nie tylko wizjonerem wyznaczajàcym plany na przysz oêç. Pi cioletni okres jego prezydentury to w dziejach Warszawy czas wielkich zmian i rozbudowy. Miasto mimo wielu problemów sta o si jednà z najdynamiczniej rozwijajàcych si metropolii w Europie. Niestety wybuch wojny uniemo liwi zrealizowanie wielu planów i projektów. Gwa townie przerwa wizj wspaniale zapowiadajàcej si przysz oêci Warszawy. Plany powojennej odbudowy realizowano zgodnie z duchem i stylem tamtych czasów, a jednak mimo tego wrócono do niektórych dawnych rozwiàzaƒ urbanistycznych. Wizje Starzyƒskiego okaza y si ponadczasowe. Niektóre jak np. projekty przepraw mostowych czeka y na spe nienie ponad 60 lat. 9

12 METRO Plany budowy szybkiej kolei miejskiej w Warszawie powsta y w 1925 roku. Szkicowy projekt dwóch krzy ujàcych si linii: A od pl. Unii Lubelskiej do Muranowa oraz B z Woli (ul. Wolska) na Prag (Dworzec Wschodni) gotowy by ju w 1927 roku. W Zarzàdzie Miejskim utworzono referat kolei podziemnej i przystàpiono do próbnych wierceƒ. Niestety kryzys lat zahamowa prace. W roku 1938 wobec narastajàcych trudnoêci komunikacyjnych prezydent miasta Stefan Starzyƒski wróci do projektu i powo a Biuro Studiów Kolei Podziemnej. Rozpocz to aktualizacj przebiegu linii wczeêniej zaprojektowanych. Linia A bardzo Warszawie potrzebna, ca kowicie podziemna, poczàtek mia a na ulicy Pu awskiej, dalej bieg a przez plac Zbawiciela, Dworzec G ówny, place: Napoleona (obecnie Powstaƒców Warszawy), Pi sudskiego, Teatralny, Krasiƒskich, Muranowski na plac Wilsona. D ugoêç linii 7,5 km, cz stotliwoêç ruchu pociàgów co trzy minuty, odleg oêç mi dzy przystankami oko o 650 m; szacowane koszty oko o 10 mln z za 1 km. Projekt drugiej linii (B) pozosta na razie w sferze ogólnych rozwa aƒ. W roku 1939 zaawansowanie prac wskazywa o, e obydwie linie metra zostanà uruchomione do po owy lat czterdziestych. Wybuch wojny unicestwi jednak te plany na wiele lat. wg Kronika Warszawy, 1982, nr 1 10

13 MOST NA KAROWEJ Projekt przekomponowania Ogrodu Saskiego w celu po àczenia Marsza kowskiej z pl. Bankowym, ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Za prezydentury Stefana Starzyƒskiego planowano budow dwóch nowych, ulicznych mostów. W pierwszej kolejnoêci mostu na wysokoêci ulic: Karowa Brukowa (dziê Okrzei), a w dalszej perspektywie mostu Siekierkowskiego. Istniejàcy most Kierbedzia wybudowany w latach szeêçdziesiàtych XIX wieku by przecià ony i wymaga co najmniej dwuletniego, generalnego remontu. Z kolei most Poniatowskiego, nowoczeêniejszy i wi kszy obs ugiwa g ównie po udniowà cz Êç miasta. W roku 1935 rozpocz to wst pne prace nad projektem mostu przy ul. Karowej. Projekt po raz pierwszy w historii polskiego mostownictwa potraktowano kompleksowo: technicznie, urbanistycznie i architektonicznie. Nowy most stanowiç mia fragment wielkiej arterii komunikacyjnej Wschód Zachód (W-Z) àczàcej Prag z Wolà. Jej poczàtek to ulica Wolska, nast pnie tunel pod Ogrodem Saskim i placem Pi sudskiego, wreszcie most i ulica Radzymiƒska. Nagrodzony projekt na konkursie w 1936 roku, wybrany spoêród osiemnastu prac, przewidywa budow mostu stalowego na kamiennych filarach z komunikacjà puszczonà górà. Ca oêç w rysunku przypomina a zrealizowany po wojnie most Âlàsko-Dàbrowski. Prace nad projektem technicznym mostu, któremu nadano imi Marsza ka Józefa Pi sudskiego trwa y od 1937 roku, rozpocz cie robót planowano na rok Konkurs na most przy ulicy Karowej, I nagroda, wg Wac aw Sterner, Mosty Warszawy, Warszawa

14 DZIELNICA IM. MARSZA KA JÓZEFA PI SUDSKIEGO W drugiej po owie lat trzydziestych znacznym nak adem prac rozplanowano nowà, reprezentacyjnà dzielnic Warszawy nazwanà imieniem Marsza ka Józefa Pi sudskiego. Opracowana zosta a przez znakomitego urbanist Jana Chmielewskiego. Tworzy jà obszar obejmujàcy od Wis y, Zamek Ujazdowski i Kana Piaseczyƒski oraz zwiàzane z nimi tereny zielone, dalej plac Na Rozdro u i po przekroczeniu Marsza kowskiej, obszar Pola Mokotowskiego do Grójeckiej i Rac awickiej. Osià za o enia by a szeroka aleja, która rozpoczyna a si na placu Na Rozdro u i dochodzi a przez Pole Mokotowskie do skrzy owania z Grójeckà i Szcz Êliwickà. G ównymi akcentami alei by y: pomnik Józefa Pi sudskiego na placu Na Rozdro u i Âwiàtynia OpatrznoÊci Bo ej w po owie odleg oêci mi dzy al. Niepodleg oêci i Grójeckà. Dzielnica Marsza ka Pi sudskiego, wg Rozwój Stolicy, Warszawa 1938 Projekt Pola Chwa y na Polu Mokotowskim, ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Projekty Âwiàtyni pod tym wezwaniem powsta y ju w koƒcu XVIII wieku, ale do realizacji nie dosz o. Temat jednak powraca wielokrotnie. W roku 1931 w wyniku konkursu zwyci y monumentalny projekt prof. Bohdana Pniewskiego, najpierw ze Âwiàtynià umieszczonà na osi alei Sejmowej, potem w Dzielnicy Pi sudskiego, jako jej wyraêna dominanta. Zaprojektowany trzynawowy koêció o ogromnej wie y z wyglàdu przypominajàcej najwy szy budynek Warszawy, czyli Prudential, przed wejêciem posiada obszerny plac zgromadzeƒ publicznych nazwany Polem Chwa y. Do wybuchu wojny z zaplanowanych wielu reprezentacyjnych gmachów na Polu Mokotowskim zdo ano zrealizowaç tylko jeden, siedzib G ównego Urz du Patentowego. KoÊció OpatrznoÊci Bo ej, projekt prof. Bohdana Pniewskiego, wg Architektura i Budownictwo, 1938, R.14 12

15 BULWARY NAD WIS Ñ Has o zwrócenia Warszawy Frontem do Wis y by o popularyzowane i konsekwentnie realizowane w latach trzydziestych przez prezydenta Warszawy Stefana Starzyƒskiego. Wzd u Wis y mia y powstaç arterie komunikacyjne i bulwary z reprezentacyjnymi gmachami. Wytyczono i wyasfaltowano Wybrze e Gdaƒskie i Gdyƒskie (od mostu Kierbedzia do ul. Krasiƒskiego na oliborzu, w planach do koêcio a Kamedu ów na Bielanach), uporzàdkowano m.in. zabudow PowiÊla przy Wybrze u KoÊciuszkowskim, ogrody Zamkowe, stoki Cytadeli. Autorem studium przebudowy pó nocnej dzielnicy Warszawy by wybitny architekt, profesor Oskar Sosnowski. Powsta y te plany przed u enia bulwarów w kierunku po udniowym, od mostu Poniatowskiego do Siekierek i Wilanowa. W roku 1935 rozpocz to najbardziej efektownà inwestycj, czyli budow dwupoziomowego, kamiennego Bulwaru Gdaƒskiego. I chocia do wybuchu wojny z zaplanowanych 3 km, zrealizowano tylko fragment o d ugoêci 600 m, od mostu Kierbedzia do ul. BoleÊç, sta si on ulubionà trasà spacerów mieszkaƒców Warszawy. Równolegle zacz to myêleç o wyzyskaniu niepospolitych wartoêci widokowych nadwiêlaƒskiej Skarpy. UrbaniÊci zaproponowali wzd u jej ca ego przebiegu od Natolina do wiaduktu projektowanego mostu przy ul. Karowej, dwie reprezentacyjne aleje: Alej na Skarpie o charakterze spacerowym i równoleg à do niej, przebiegajàcà poni ej Alej pod Skarpà, dla ruchu miejskiego. Prace rozpocz te w 1937 roku na odcinku: plac Na Rozdro u ul. Karowa przerwa wybuch wojny. Wybrze e Gdaƒskie, ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Skarpa WiÊlana, projekt arterii spacerowych i widokowych, wg Warszawa Przysz oêci, Warszawa, 1935 Bulwary nad Wis à, fot. Z. Chom towska, ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy 13

16 TERENY WYSTAWOWE Idea organizowania wielkich wystaw zwanych Êwiatowymi lub powszechnymi narodzi a si wraz z uprzemys owieniem w XIXwiecznej Europie. Oko o roku 1904 powsta pomys zorganizowania i w Warszawie tego typu sta ej ekspozycji. Od poczàtku lokalizowano jà na Saskiej K pie, ze wzgl du na p aski, pusty teren, bliskoêç miasta i dobre z nim po àczenie planowanym mostem (Poniatowskiego). W latach przedstawiono wiele projektów, nie zrealizowano adnego. Zgodnie z postulatami prezydenta miasta Stefana Starzyƒskiego otwarcie wystawy mia o si odbyç w 1944 roku, by uczciç w ten sposób 25. rocznic odzyskania niepodleg oêci. Autorem najciekawszej, pe nej rozmachu propozycji by architekt Juliusz Nagórski. Projekt z 1934 roku przewidywa wykorzystanie w jednakowym stopniu dwóch brzegów Wis y m.in. Wybrze a KoÊciuszkowskiego, Portu Praskiego, Saskiej K py, Wa u Miedzeszyƒskiego. Nowo powsta e pawilony, gmachy, tereny rekreacyjne i aleje po àczono podziemnymi tunelami; brzeg Wis y trzema nowymi mostami. Projekt Nagórskiego ze wzgl dów finansowych zosta okrojony w 1938 roku. Teraz zasadniczy teren ekspozycji stanowi obszar dzisiejszego Stadionu Dziesi ciolecia i dalej za mostem kolejowym po rejon Portu Praskiego. Tylko wyjàtkowo móg by byç powi kszony o Park Paderewskiego i Wybrze e KoÊciuszkowskie. Wzd u Zielenieckiej mia a biec centralna aleja wystawowa zakoƒczona pawilonem o imponujàcych rozmiarach 150 na 200 m. Nad Wis à pomi dzy mostem Poniatowskiego i kolejowym przewidziano otoczony zieleƒcami, monumentalny gmach Muzeum Przemys u i Techniki, projekt prof. Bohdana Pniewskiego, wzorowany na s ynnym paryskim kompleksie Trocadero. 25 listopada 1938 roku powo ano Komitet Organizacyjny Wystawy pod przewodnictwem prezydenta miasta. Wystawa mia a byç przedsi wzi ciem przynoszàcym znaczny dochód a przede wszystkim impulsem do dalszej rozbudowy Warszawy. To dzi ki niej przed wojnà powsta a na Saskiej K pie dzielnica mieszkaniowa o jednolitym charakterze zabudowy. Perspektywa terenów wystawienniczych, projekt Juliusza Nagórskiego, wg Rozwój stolicy, Warszawa, 1938 Muzeum Przemys u i Techniki, projekt Bohdana Pniewskiego, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie 14

17 PARK SPORTOWY NA SIEKIERKACH Dolina Wis y tradycyjnie dzieli a Warszaw na dwie cz Êci. W roku 1916 ten nadwiêlaƒski klin zieleni postanowiono zaczàç zagospodarowywaç. W pierwszym nowoczesnym planie urbanistycznym opracowanym przez Ko o Architektów pod kierunkiem prof. Tadeusza To wiƒskiego przewidziano nowe tereny wypoczynkowo-sportowe, m.in. na Siekierkach Wielki Park Narodowy. By y to jednak w ówczesnej, trudnej sytuacji gospodarczej, projekty niemo liwe do zrealizowania. Pomys utworzenia Parku Sportowo-Wypoczynkowego na uku Siekierkowskim ze stadionami, boiskami, basenami, kortami, zagospodarowanym brzegiem Wis y wróci z ca à mocà za prezydentury Stefana Starzyƒskiego. Stanowi jeden z najwa niejszych projektów lat trzydziestych. Pracowano nad nim w Zespole Planu Ogólnego kierowanym przez architekta Mariana Spychalskiego, przy wspó udziale najwybitniejszych polskich sportowców. Park mia rozciàgaç si na ogromnym obszarze ponad 160 ha odwodnionej niziny Siekierkowsko-Czerniakowskiej. Przygotowania by y na tyle zawansowane, e na 36. Sesji Mi dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w 1937 roku w Warszawie prezydent Starzyƒski wyrazi ch ç zorganizowania w niedalekiej przysz oêci, w 1944 lub 1948 roku, w stolicy Igrzysk Olimpijskich. W Dolinie Wis y, w jej pó nocnej cz Êci, na K pie Potockiej zaprojektowano równolegle drugi, du y Sportowy Park Ludowy. wg Rozwój stolicy, Warszawa,

18 OKUPACYJNE PLANY ODBUDOWY W okresie okupacji w oficjalnych pracowniach urbanistycznych dzia a y konspiracyjne zespo y architektów i urbanistów pracujàce nad planami przysz ej odbudowy i przebudowy miasta. Koncepcje dalszego rozwoju Warszawy by y ró ne. DoÊç spójnà i jednolità wizj jej przysz ego kszta tu przestrzennego kreêlono w tajnych pracowniach Wydzia u Planowania Miasta Zarzàdu Miejskiego, Komisji Rzeczoznawców Urbanizacyjnych i Pracowni Urbanistycznej Wydzia u Architektury Politechniki Warszawskiej. Plany, które tam powsta y by y kontynuacjà projektów przedwojennych. Po wojnie zak adano odbudow wi kszoêci obiektów zabytkowych i ca ych fragmentów Warszawy. Zespo em, w którym kszta towa a si inna wizja miasta by a oliborska Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna, kontynuujàca tradycje przedwojennej grupy Praesens. Skupia a architektów o poglàdach lewicowych i zwiàzana by a z tzw. mi dzynarodowà awangardà propagujàcà radykalne zmiany w urbanistyce miasta. Poza oficjalnà dzia alnoêcià polegajàcà m.in. na tworzeniu projektów odbudowy zniszczonych osiedli Rakowiec i Ko o, pracowano nad utopijnà wizjà miasta doskona ego. Szczegó owo rozplanowane osiedla mieszkaniowe, niekiedy z tzw. pasem wspó ycia spo ecznego, w rzucie przypomina y bardziej obozy ni dzielnice mieszkaniowe. Wi kszoêç tych planów nigdy nie doczeka a si realizacji. Przy odbudowie Warszawy obszar zabytkowy ograniczono do Starego Miasta i Traktu Królewskiego (z azienkami i Wilanowem). Materia y i projekty zebrane, i opracowane w czasie okupacji w tajnych pracowniach architektonicznych, których znacznà cz Êç uda o si uratowaç, po zakoƒczeniu wojny stanowi y cenne êród o informacji dla sporzàdzania inwentaryzacji zniszczeƒ, szkicowych planów odbudowy i kolejnych studiów urbanistycznych. Projekt Szymona i Heleny Syrkusów, wg Niels Gutschow, Barbara Klain, Vernichtung und Utopie, Stadtplanung Warschau , Hamburg,

19 PLANY ODBUDOWY MACIEJA NOWICKIEGO Projekt kompozycji przestrzennej ÂródmieÊcia Warszawy opracowany w roku 1945 w ramach prac Biura Odbudowy Stolicy (BOS) przez jednego z najwybitniejszych polskich architektów Macieja Nowickiego, nazywany bywa wizjà Nowickiego. Ju na pierwszy rzut oka projekt jest oryginalny i nowatorski. Przysz e City, czyli centrum handlowo-administracyjne to wie owce mieszczàce biura, hotele, urz dy; domy handlowe na tarasach, podwy szonych w stosunku do reszty zabudowy, a nawet Sala Kongresowa z podwieszanym dachem. Dla sprawniejszego funkcjonowania komunikacji zaproponowano dwupoziomowe niekiedy jezdnie i skrzy owania, na przyk ad Alei Jerozolimskich z Marsza kowskà. Nowatorskim pomys em Nowickiego by a te propozycja zastosowania w budownictwie wielkich zespo ów prefabrykowanych. Zaprojektowane centrum mia o byç powiàzane z Wis à w ten sposób, aby nadwiêlaƒskie tereny wypoczynkowe stanowi y pewnà kontynuacj osi stanis awowskiej. Na górnym tarasie Skarpy, powy ej zieleni, przewidziano m.in. okràg y, lekki w konstrukcji budynek parlamentu, rozbudowanà bry Muzeum Narodowego i odbudowany Zamek Ujazdowski. Projekt Nowickiego mimo, e nie zosta zrealizowany, do dziê fascynuje nie tylko architektów i urbanistów. Fragment ÊródmieÊcia, szkic perspektywiczny, wg Tadeusz Barucki, Maciej Nowicki, Warszawa, 1986 Parlament w Warszawie, szkic perspektywiczny, wg Tadeusz Barucki, Maciej Nowicki, Warszawa, 1986 Fragment ÊródmieÊcia, szkic perspektywiczny, wg Tadeusz Barucki, Maciej Nowicki, Warszawa,

20 PRZYSZ A I DAWNA SYLWETA PowiÊle przedwojenne to klasyczny przyk ad z ej, chaotycznej zabudowy miasta. Zieleƒ skarpy wiêlanej i pi kna historyczna sylweta Warszawy by y zas oni te tandetnymi czynszówkami pomieszanymi z budowlami fabrycznymi i u ytkowymi ró nego charakteru. Wysi ki okresu mi dzywojennego dla uporzàdkowania wybrze a, nie mog y osiàgnàç kilka wysokich kominów, ale blaszane nym wyciàgu zadymia y nadal miasto i i przeplatywa y si bocznicami kolejo 1. Dzisiejsza elektrownia warszawska na Wybrze u KoÊciuszkowskim b dzie przeniesiona ju nied ugo do dzielnicy przemys owej na eraniu. Ods oni si przez to dawny zamek ks. Ostrogskich (A), siedziba dzisiejszego Konserwatorium, centrum przysz ej dzielnicy szopenowskiej. 2. Budynek Prudentialu, silnie zniszczony, zostanie prawdopodobnie obni ony i zniknie wêród innych wie owców dzielnicy handlowej (B). U podnó a Skarpy wêród obfitej zieleni rozrzucone b dà lekkie pawilony terenów wypoczynkowych. 3. KoÊció Êw. Krzy a, którego tylko wierzcho ki wie by y widoczne spoza chaosu czynszówek zostanie ods oni ty. Obok niego widoczne b dà: oêrodek nauki polskiej pa ac Staszica i oêrodek kultury Teatr Polski (C). Wie a budynków ubezpieczeƒ, przyt aczajàca ca e otoczenie, zniknie. 4. Dymiàce kominy warsztatów nie zostanà odbudowane. Wzamian uka- e si patrzàcemu z Wis y widzowi charakterystyczna kopu a zboru ewangelickiego (D). 5. Dawny plac Kazimierzowski, obecnie siedziba Uniwersytetu Warszawskiego, upodobni si do postaci, w jakiej go widzia Dahlberg w 1656 roku. Otoczone zielenià tarasy zwià à go z brzegiem Wis y. 6. Szlachetna sylweta koêcio a Wizytek nie b dzie ju przyt oczona wznoszàcymi si obok budynkami. Otoczenie b dzie mia o skal w aêciwà dla tej lekkiej architektury. 7. Masyw hotelu Bristol ustàpi z czasem szeroko roz o onym budynkom obramiajàcym wylot osiemnastowiecznej pa acowej osi saskiej (E). 18

21 WARSZAWY OD STRONY WIS Y w aêciwego rezultatu. Znik o wprawdzie tuby zast pujàcych je kominów o sztuczwybrze e. Asfalty autostrady sàsiadowa y wymi. Podstawowà koncepcjà nowego ukszta towania Warszawy b dzie ods oni cie skarpy, stworzenie z niej monumentalnej podstawy pod gmachy najwa niejszej dzielnicy miasta oêrodka dyspozycji spo ecznej. Przywrócona zostanie jednoczeênie dawna historyczna sylweta Warszawy znana z siedemnastowiecznych dahlberghowskich sztychów. 8. Pa ac Radziwi owski, dzisiejsza siedziba Rady Ministrów, po àczony b dzie pe nymi powietrza tarasami z wybrze em, tak jak to by o w chwili jego powstania. 9. KoÊció Karmelitów stanowiç b dzie jednà ca oêç kompozycyjnà z ods oni tymi zabudowaniami klasztornymi (F). 10. Odbudowa pa acu Jab onowskich póêniejszego Ratusza jest pod znakiem zapytania. Z sylwety Warszawy zniknie byç mo e, niezbyt z nià zharmonizowana wie a ratuszowa. 11. Przyt aczajàcy wybrze e dom na Nowym Zjeêdzie, znany z reklamy Schichta zniknie, ods aniajàc zabytkowe budynki Towarzystwa DobroczynnoÊci (G). 12. Ods oni ty równie b dzie jeden z najpi kniejszych koêcio ów warszawskich Bernardynów. Uwidoczniona zostanie, przywrócona na kilka lat przed wojnà do pierwotnego stanu, gotycka absyda. 13. Przechodnie Nowego Zjazdu widywali dotàd jedynie dach pa acu pod Blachà. Po skasowaniu szpetnego wiaduktu Pancera, znów uka e si ca oêç jego architektury. 14. Zamek Królewski odbudowany b dzie w dawnej postaci. Jedyny z budynków stojàcych na Skarpie by on dobrze zwiàzany z wybrze em. Obecnie skasowane zostanà równie ograniczajàce rozleg oêç parkowego za o enia koszary kompanii zamkowej. 15. Dom mieszkalny PKO, który ju w okresie mi dzywojennym zeszpeci gruntownie wznoszàcà si ponad nim urozmaiconà sylwet Starego Miasta, zniknie. Przywrócona do swej dawnej postaci (z okresu przed przebudowà Idzikowskiego) katedra, b dzie mia a godne sobie otoczenie. wg Przeglàd Budowlany 1946, R. 18 z

22 PLAN SZEÂCIOLETNI Rok 1949 zamknà umownie pierwszy okres odbudowy Warszawy, nawiàzujàc do przedwojennego dorobku i prac okupacyjnych polskich urbanistów. Po 1948 roku do projektowania wesz a polityka i wraz ze stopniowà likwidacjà Biura Odbudowy Stolicy zacz y obowiàzywaç inne koncepcje rozwoju miasta. W latach zgodnie z za o eniami planu szeêcioletniego, Warszaw próbowano przekszta ciç w zupe nie nowe miasto. W twórczoêci urbanistycznej i architektonicznej pojawi si tzw. socrealistyczny monumentalizm. Wielka skala projektowanych za o eƒ i wznoszonych gmachów odpowiadaç mia a ogromowi przedsi wzi ç socjalistycznego ustroju i s awiç go. Pod tym kàtem zaplanowano generalnà przebudow ÊródmieÊcia oraz rozwój nowych dzielnic przemys owych i osiedli mieszkaniowych. Cz Êç zrealizowana to mi dzy innymi oddanie Pa acu Kultury i Nauki z placem Defilad, Marsza kowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej czyli tzw. MDM z placem Konstytucji, biurowców w rejonie ulicy Kruczej. Kompleksowa wizja Warszawy roku 1955 ukazana w albumie SzeÊcioletni plan odbudowy Warszawy, zupe nie obca tradycji polskiej urbanistyki, na szcz Êcie w du ym stopniu pozosta a na deskach projektantów. Nowa Marsza kowska widok od Pola Mokotowskiego, wg Boles aw Bierut, Plan szeêcioletni, Warszawa, 1951 Marsza kowska róg Al. Jerozolimskich, wg Boles aw Bierut, Plan szeêcioletni, Warszawa, Plac Trzech Krzy y, wg Boles aw Bierut, Plan szeêcioletni, Warszawa, 1951

23

24 22

25 W ciàgu ostatnich dziesi ciu lat Warszawa sta a si jednà z najszybciej zabudowujàcych si stolic europejskich. Zmieni si wyglàd miasta. Panoram Warszawy poprzecina y liczne wie owce. Powsta y centra biurowo finansowe, zabudowano i zamkni to niektóre place. O nieokie znanym ruchu inwestycyjnym Êwiadczà nowe tereny g stej zabudowy miejsca siedzib wielkich firm, banków, centrów handlowych. Prezentowane zdj cia pokazujà wybrane fragmenty miasta przyk ady trafnych decyzji lub ich braku. To architekci, urbaniêci i decydenci kreujà nowy wizerunek stolicy. 23

26 24 ul. Nowy Âwiat

27 pl. Zamkowy ul. Âwi tojaƒska ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 25

28 PLAC TRZECH KRZY Y KoÊció Êw. Aleksandra, Holland Park 26 ul. Ksià ca, w g bi gmach Centrum Gie dowego Hotel Sheraton

29 PLAC TEATRALNY KoÊció Ârodowisk Twórczych, Pa ac Jab onowskich Pa ac Jab onowskich Teatr Wielki 27

30 PLAC KRASI SKICH Pa ac Krasiƒskich, gmach Sàdu Najwy szego Pa ac Krasiƒskich, gmach Sàdu Najwy szego ul. Miodowa W g bi KoÊció Garnizonowy 28

31 PLAC PI SUDSKIEGO 29

32 30 PLAC DEFILAD I OKOLICE

33 Rondo im. Romana Dmowskiego PLAC KONSTYTUCJI 31

34 Al. Jerozolimskie róg ul. Cha ubiƒskiego 32 Al. Jerozolimskie, siedziba Centrali TUiR WARTA S.A. pl. Zawiszy

35 Reform Plaza Al. Jerozolimskie 33

36 ul. Towarowa, budynek Kolmexu ul. Towarowa, Centrum Daewoo ul. Towarowa róg al. SolidarnoÊci, zespól biurowo-hotelowy 34

37 ul. Z ota, hotel Holiday Inn ul. Emilii Plater, Warszawskie Centrum Finansowe 35

38 al. Jana Paw a II, zespó Atrium al. Jana Paw a II, Atrium Business Center Rondo ONZ 36 al. Jana Paw a II, Atrium Plaza

39 ul. Prosta, kompleks Ilmet al. Jana Paw a II, Hala Mirowska al. Jana Paw a II, Les Tours BRC al. Jana Paw a II, hotel Mercure 37

40 ul. elazna, Sienna Center ul. Koszykowa, Norway House 38 ul. Koszykowa, IPC Business Center

41 ul. Marsza kowska, Saski Point ul. Nowogrodzka, Nautilus ul. Ksià ca, Centrum Gie dowe 39

42 al. Armii Ludowej, Focus Filtrowa ul. Pu awska, budynek biurowy firmy Rodan System ul. Chmielna, Aktyn Business Center 40

43 ul. Pu awska, Centrum Finansowe Pu awska ul. Pu awska, kino Silver Screen 41

44 ul. Pu awska ul. Ostrobramska Al. Jerozolimskie ul. Marsza kowska 42

45 Plac Defilad Rejon Dworca Ochota 43

46 44 Wybrze e Szczeciƒskie, Stadion Dziesi ciolecia

47 ul. Merliniego, baseny Warszawianka ul. Jagielloƒska, p ywalnia ul. azienkowska, hala sportowa Torwar 45

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 v Spis Treści Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O.... 3 Inwestor... 3 Zakres działalności... 3 Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 Okolica... 5 Połączenia komunikacyjne... 6 Komunikacja miejska...

Bardziej szczegółowo

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 v Spis Treści Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O.... 3 Inwestor... 3 Zakres działalności... 3 Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 Okolica... 5 Połączenia komunikacyjne... 6 Komunikacja miejska...

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI PUBLICZNYCH STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI KOMERCYJNYCH

Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI PUBLICZNYCH STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI KOMERCYJNYCH 1. KONCEPCJA PLANU 1.1. Główne założenia koncepcji planu Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: TERENY ZIELENI DO ZACHOWANIA, OCHRONY I REAWLORYZACJI ZACHOWANIA I OCHRONY ZACHOWANIA, OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Szczyt NATO w Warszawie zmiany w parkowaniu

Szczyt NATO w Warszawie zmiany w parkowaniu Warszawa, 22 czerwca 2016 r. Szczyt NATO w Warszawie zmiany w parkowaniu W dniach 8 i 9 lipca w Warszawie odbędzie się szczyt Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. W tych dniach wprowadzone będą

Bardziej szczegółowo

parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy

parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy Analiza możliwości lokalizacji parkingów P + R w rejonie głównych wlotów drogowych do Warszawy BPRW S.A. 1 ZAKRES OPRACOWANIA Przedstawiono: układ komunikacyjny Warszawy w roku 2012 zapotrzebowanie na

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow.

Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow. Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego przy Dworcu Wschodnim w Warszawie wraz z jego analizą funkcjonalno-ruchow ruchową Koncepcja rozwiązania zania komunikacyjnego dworca autobusowego

Bardziej szczegółowo

Wstępna koncepcja osiedla Na Kotlinę

Wstępna koncepcja osiedla Na Kotlinę Wstępna koncepcja osiedla Na Kotlinę Opracowanie: Mgr. Inż. Arch. Michał Włudzik Mgr Inż. Arch. Ewelina Węgrzynowicz - Włudzik Data : 23 Lipiec 2009 Głównym zamierzeniem projektowym było opracowanie koncepcji

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka POROZUMIENIE Załącznik do uchwały Nr XLVIII/1342/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka Zawarte

Bardziej szczegółowo

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz Miasto Sieradz Urząd Miasta Sieradza plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz tel.: 43-826-61-16, 43-826-61-65 fax: 43-822-30-05

Bardziej szczegółowo

Zespó 3 budynków wielorodzinnych

Zespó 3 budynków wielorodzinnych Zespó 3 budynków wielorodzinnych w Katowicach na osiedlu Ba antów Dwa budynki zaprojektowano jako galeriowce po o one równolegle wzgl dem siebie z szerokim bulwarem publicznym mi dzy nimi. Trzeci to apartamentowiec.

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz 4/DT/ 2013 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Jak dojechać i wrócić z meczu Polska-Portugalia

Jak dojechać i wrócić z meczu Polska-Portugalia Jak dojechać i wrócić z meczu Polska-Portugalia W najbliższą środę (29 lutego), na Stadionie Narodowym zostanie rozegrane towarzyskie spotkanie pomiędzy reprezentacjami Polski i Portugalii. Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO dr inż. Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. I ETAP > 3 STACJE > 3,4 km. ODCINEK CENTRALNY > 7 STACJI > 6,5 km. II ETAP > 2 STACJE > 2,1 km. I ETAP > 3 STACJE > 3,2 km

WSTĘP. I ETAP > 3 STACJE > 3,4 km. ODCINEK CENTRALNY > 7 STACJI > 6,5 km. II ETAP > 2 STACJE > 2,1 km. I ETAP > 3 STACJE > 3,2 km WSTĘP II linia metra, dla potrzeb przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, została podzielona na odcinki zachodni, centralny i wschodni-północny. Zgodnie z decyzją Inwestora odcinek centralny II linii metra,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia programów szczegółowych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 2015 Społeczny

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia inwestycyjne Gdańska do 2020 roku. 22 kwietnia 2016 r.

Zamierzenia inwestycyjne Gdańska do 2020 roku. 22 kwietnia 2016 r. Zamierzenia inwestycyjne Gdańska do 2020 roku 22 kwietnia 2016 r. Cel Pozyskanie kolejnych funduszy, aby poprawić warunki życia Gdańszczan, zadbać o warunki życia w dzielnicach i kontynuować rozpoczęte

Bardziej szczegółowo

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu:

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu: Wiedeń Opis Cena od: 1500 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Austria Wiedeń to stolica Austrii, leży u stóp Lasów Wiedeńskich, północno-wschodniego pogórza Alp. Położony jest przy skrzyżowaniu starych szlaków

Bardziej szczegółowo

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie.

Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie. Położenie. Położenie azwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Miłkowice Obręb: Rzeszotary Gmina Miłkowice legnicki Dolnośląskie Powierzchnia nieruchomości Informacje

Bardziej szczegółowo

Iławie. Wieża ciśnień przy ul1.maja w Iławie

Iławie. Wieża ciśnień przy ul1.maja w Iławie L.p.Tytuł Projektu 1 Centrum Kreatywnej Nauki 2 3 4 Aktywna przestrzeń - kontra cyber przestrzeń Akumulator ładowania pozytywnej energii Budynek komunalny w Wnioskodawca Krótki opis Zabytkowy budynek magazynu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Archigraf MICHAŁ BRUTKOWSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA: ul. J. Rosołą 58 lokal 113, 02-786 Warszawa, tel./fax:0224468089, e-mail: pracownia@archigraf.eu, e-mail: mb@archigraf.eu PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/1330/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku

Uchwała Nr XLIX/1330/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku Uchwała Nr XLIX/1330/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.:

Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.: Fundusze europejskie dla kultury Kraków, 22 maja 2009 r. Finansowanie kultury Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.: - Funduszy strukturalnych - Programów

Bardziej szczegółowo

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Foresight technologiczny rozwoju sektora usług ug publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Wnioski z analizy dokument kumentów w strategicznych Konferencja Otwierająca Politechnika Śląska, Zabrze

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Badanie Ruchu 2015

Warszawskie Badanie Ruchu 2015 Seminarium: Rola mobilności w rozwoju Warszawy Warszawskie Badanie Ruchu 2015 dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK Warszawa, 28 czerwca 2016 r. Czym jest mobilność? Mobilność w szerokim ujęciu (socjologicznym):

Bardziej szczegółowo

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej Etap II oraz Etap III Efekt prorozwojowy inwestycji: Układ komunikacyjny Bytomia wpleciony jest w sieć drogową Aglomeracji Górnośląskiej,

Bardziej szczegółowo

www.chojnypark.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl

www.chojnypark.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl Chojny Park Domy to prestiżowa inwestycja, która powstanie w pobliżu ulic Kurczaki i Rolniczej Szeregowa zabudowa o nowoczesnej architekturze idealnie

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ

TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ Załącznik do Uchwały Nr XLII/298/2006 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30.03.2006 roku TYMCZASOWY STATUT UZDROWISKA POLANICA-ZDRÓJ 1 W celu ochrony warunków naturalnych niezbędnych do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje. ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy

Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje. ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy Kancelaria EURO CONSULTING dr Marek Wiszniewski k Kancelaria Prawna Nieruchomości Komercyjne Inwestycje ALEJA SOLIDARNOŚCI widok z Placu Zamkowego TRASA WZ - Plac Zamkowy Ekskluzywna oferta dla inwestora

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta BYCZYNA na lata 2015-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta BYCZYNA na lata 2015-2020 Rewitalizacja zgodnie z definicją, jaką podaje słownik języka polskiego to odbudowa zniszczonych budynków lub dzielnic miasta. Samo słowo rewitalizacja z łaciny oznacza re- na powrót + vita- życie = ożywienie

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle, ul. Wojska Polskiego 2 Działki nr: 1188/33, 1188/34 Powierzchnia gruntu: 1 686 m² Działka zabudowana

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. SPIS TREŚCI/ Strona 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. INWESTOR. 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4. PODSTAWY OPRACOWANIA. 3 5. STAN ISTNIEJĄCY TERENU. 3 6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 4 7.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE P.P.U.H. MARKER P.P.U.H. MARKER OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE 1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstêpna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 2013 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Formularz poprawkowy projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015

Formularz poprawkowy projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 Formularz poprawkowy projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015 1. Informacje o projekcie a) Numer projektu: 498 b) Nazwa projektu: Zielona Trasa Śródmiejska c) Lokalizacja projektu: (wypełnić

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla oznakowania tras rowerowych nr 1 i 2 w Będzinie realizowanych w ramach projektu subregionalnego Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji Centrum

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rewitalizacji

Ustawa o rewitalizacji Ustawa o rewitalizacji W przypadku ubiegania się beneficjentów o wsparcie FUE wystarczy przygotowanie programu rewitalizacji w oparciu o Wytyczne (okres przejściowy wskazany w ustawie o rewitalizacji mija

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych Strategii ORSG Powiatu Wąbrzeskiego

Uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych Strategii ORSG Powiatu Wąbrzeskiego Uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych Strategii ORSG Powiatu Wąbrzeskiego Lp. Imię i nazwisko/nazwa 1 Krzysztof Bas/Zarząd Dróg Powiatowych 2 Marcin Zdziebłowski/Gmin a 3 Marcin Zdziebłowski/Gmin

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY I PLANOWANIA ARCH. PIOTR SUDRA Podkowa Le na, ul. Bło ska Pruszków, ul. Wojska Polskiego 16a paw.

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY I PLANOWANIA ARCH. PIOTR SUDRA Podkowa Le na, ul. Bło ska Pruszków, ul. Wojska Polskiego 16a paw. AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY I PLANOWANIA ARCH. PIOTR SUDRA 05-807 Podkowa Le na, ul. Bło ska 36 siedziba: pracownia: 05-800 Pruszków, ul. Wojska Polskiego 16a paw. 43 PRZESTRZENNEGO Sp. z o.o. tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBIANISTYCZNEJ ODBUDOWY I ROZBDOWY TEATRU MIEJSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM RYNKU W GŁOGOWIE. OPIS Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej.

Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Pierwsza w Polsce kompleksowo oznakowana linia komunikacji miejskiej. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT od pięciu lat wdraża Zintegrowany System Informacji o Trakcie Królewsko-Cesarskim. Realizowane każdego

Bardziej szczegółowo

1. Ustalenia przebiegu i zaliczeniu do kategorii dróg gminnych następujących ulic:

1. Ustalenia przebiegu i zaliczeniu do kategorii dróg gminnych następujących ulic: Łomża dnia. marca 2009r. GKO.7040-9-3/09 Rada Miejska Łomży W załączeniu przedstawiam projekty Uchwał Rady Miejskiej w Łomży w sprawie dotyczącej ustalenia przebiegów dróg gminnych i powiatowych oraz zaliczenia

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJATRASY ARMII KRAJOWEJ DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ na odcinku: węzeł Modlińska w Warszawie ul. Piłsudskiego w Markach

MODERNIZACJATRASY ARMII KRAJOWEJ DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ na odcinku: węzeł Modlińska w Warszawie ul. Piłsudskiego w Markach MODERNIZACJATRASY ARMII KRAJOWEJ DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ na odcinku: węzeł Modlińska w Warszawie ul. Piłsudskiego w Markach LXXVII Forum dyskusyjne Dom Technika NOT, 30 CZERWIEC 2011 R. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA WARSZAWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA WARSZAWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA WARSZAWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 28 września 2011 roku, godz. 16.00 Obecni na posiedzeniu członkowie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRP):

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Seminarium eksperckie Rozwój innowacyjnej gospodarki dzięki rynkowi venture capital Pałac Prezydencki Warszawa, 7 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/17/98 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 1 grudnia 1998 ROKU

UCHWAŁA NR IV/17/98 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 1 grudnia 1998 ROKU UCHWAŁA NR IV/17/98 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 1 grudnia 1998 ROKU w sprawie: zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GRAFICZNA KONCEPCJA FUNKCJONALNO - U YTKOWA, NA DOSTOSOWANIE ISTNIEJ CEGO PROJEKTU REWITALIZACJI BUDYNKU F PRZY UL. ZYTY 26 w ZIELONEJ GÓRZE

GRAFICZNA KONCEPCJA FUNKCJONALNO - U YTKOWA, NA DOSTOSOWANIE ISTNIEJ CEGO PROJEKTU REWITALIZACJI BUDYNKU F PRZY UL. ZYTY 26 w ZIELONEJ GÓRZE GRAFICZNA KONCEPCJA FUNKCJONALNO - U YTKOWA, NA DOSTOSOWANIE ISTNIEJ CEGO PROJEKTU REWITALIZACJI BUDYNKU F PRZY UL. ZYTY 26 w ZIELONEJ GÓRZE Inwestor: URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

Inwestycje rozpocz te i realizowane przez GMIN KOZY w latach 2011-2014

Inwestycje rozpocz te i realizowane przez GMIN KOZY w latach 2011-2014 Inwestycje rozpocz te i realizowane przez GMIN KOZY w latach 2011-2014 TWORZENIE PRZESTRZENI DLA KULTURY I SZTUKI BEZ GRANIC MODERNIZACJA TEATRU LALEK W YLINIE oraz PA ACU CZECZÓW W KOZACH Projekt wspó

Bardziej szczegółowo

1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK

1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK 1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK Kod Klasyfikacja Nazwa i zadania Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia w latach 2011 2012

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Pierwsza prezentacja: Szybka Kolej Miejska marzenie czy pilna konieczność?

Pierwsza prezentacja: Szybka Kolej Miejska marzenie czy pilna konieczność? Pierwsza prezentacja: Szybka Kolej Miejska marzenie czy pilna konieczność? Przedstawiony został temat zbliżającego się otwarcia sklepu IKEA, który swoim oddziaływaniem obejmować będzie region co najmniej

Bardziej szczegółowo

Warszawa Przyjazna Seniorom

Warszawa Przyjazna Seniorom Katalog ofert Warszawa Przyjazna Seniorom W przyjętym przez Radę m.st. Warszawy Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 określono cele i działania Miasta, które mają na celu podniesienie

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI

NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI ul. Obrońców Pokoju 2, 59-600 Lwówek Śląski Tel. 075 782 33 80; Faks 075 782 47 86 www.wroclaw.lasy.gov.pl e-mail: biuro.lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl Osoba do kontaktów: Marek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik.

Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. Regulamin Konkursu Chemicznego Młody All-Chemik. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie chemicznym Młody All-Chemik na najciekawsze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu

Bardziej szczegółowo

Park Źródliska I wraz z Parkiem Źródliska II uznany został w całości za pomnik przyrody oraz wpisany do rejestru zabytków.

Park Źródliska I wraz z Parkiem Źródliska II uznany został w całości za pomnik przyrody oraz wpisany do rejestru zabytków. Zimowy spacer Park Źródliska I 24.01.2016 r. Autorzy: Igor i tata Trochę historii: Park Źródliska I oraz Park Źródliska II, są najstarszymi łódzkimi parkami. Tworzyły one niegdyś jeden park zwany Ogrodem

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski. ekslibrisu dzień dzisiejszy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski. ekslibrisu dzień dzisiejszy Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski ekslibrisu dzień dzisiejszy Gryfów Śląski 2013 Joanna Budzyńska Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski ekslibrisu dzień dzisiejszy 18 lutego

Bardziej szczegółowo

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy Program działania Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy pracujących w dzielnicy Warszawa Praga Południe na rok szkolny: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oprac. Bożena Dawidowska-Langer Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD Spis treści Podstawa opracowania... 3 Zakres opracowania... 3 1. Przedmiot i cel opracowania.... 4 2. Ogólna charakterystyka istniejącego obiektu.... 4 3. Stan techniczny mostu.... 4 4. Zakres i sposób

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Powierzchnia rewitalizowanego obszaru wynosi 193 ha, co stanowi 10% powierzchni Dzielnicy Liczba ludności zamieszkującej obszar wynosi 5 500 osób, co stanowi 25,5% ogółu populacji Dzielnicy Koszty planowanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU 1 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Przebudowa i budowa ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach, powiat kamieński, woj. zachodniopomorskie. Obiekt : Oznakowanie pionowe i poziome. Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW

PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Biuro Projektowania Mosty, Tunele, Fundamenty Jerzy Baranowski 91-028 ŁÓDŹ ul. Wincentego Pola 45/47/24 NIP 726-002-03-68 tel./fax 42 651 97 77 tel. kom. 501 129 779 REGON 470807603 UMOWA NR 5/04/U/2012

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231

PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY MARYSIA W CZĘSTOCHOWIE na działkach ew. o nr : 124/2; obręb: Częstochowa 229 155/2; obręb: Częstochowa 231 TOM I Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 1 DR DROGI

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo