Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç."

Transkrypt

1 Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç.

2 organizator CENTRUM EDUKACYJNO-KULTURALNE OWICKA ul. owicka 21, Warszawa tel , tel./fax

3

4 2

5 Wystawa Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. Êwiadomie nawiàzuje do zainspirowanego w 1936 roku przez prezydenta Warszawy Stefana Starzyƒskiego cyklu wystaw poêwi conych stolicy. Zrealizowane: w 1936 roku Warszawa przysz oêci, w 1937 Dawna Warszawa i w 1938 Warszawa wczoraj, dzisiaj, jutro podkreêla y wag ciàg oêci w rozwoju miasta, znaczenie tradycji a tak e, co niezwykle istotne, próbowa y okreêliç wizje przysz oêci. Wystawa Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. adresowana jest zarówno do zwyk ego warszawiaka, jak i polityków, i urbanistów decydujàcych o kierunkach rozwoju miasta. Wszystkim nam potrzebna jest chwila refleksji nad tym, co ju si w mieêcie sta o nad sukcesami dynamicznego rozwoju, ale tak e nad jego ewidentnymi pora kami. Wystawa akcentuje dzieƒ dzisiejszy i przysz oêç stolicy. Nie podsuwa gotowych odpowiedzi przedstawia obraz miasta roku 2000 przyk ad dobrej i z ej architektury, osiàgni ç i niepowodzeƒ urbanistycznych, skutków dotychczas podejmowanych dzia aƒ. Jest próbà pokazania zamierzeƒ, projektów i idei rozwoju Warszawy. Zobaczymy tu obiekty niedawno zbudowane i te, które powstanà w najbli szym czasie, a tak e dopiero projektowane. Zobaczymy propozycje rozwiàzaƒ komunikacyjnych (metra, mostów, stref parkingowych, obwodnic) oraz nowe, niekiedy Êmia e, ca oêciowe koncepcje urbanistyczne Portu Praskiego, dzielnicy uniwersyteckiej, obiektów sportowych. Warszawie potrzebna jest, tak charakterystyczna dla prezydentury Stefana Starzyƒskiego, umiej tnoêç jasnego okreêlenia wizji przysz oêci i woli przeprowadzenia zmian. Z historii Warszawy zachowajmy to co stanowi o jej to samoêci i wyjàtkowoêci, i uczyƒmy z tego fundament pod budow przysz oêci. Pozwol sobie przywo aç s owa Stefana Starzyƒskiego zawarte w s owie wst pnym do katalogu z wystawy z 1938 tylko wówczas spe nimy dobrze nasze zadania, gdy w prac nad rozwojem Warszawy wniesiemy twórczà myêl i twórczà inicjatyw. Przekonany jestem, e wystawa Warszawa. Miasto dziê. Plany na przysz oêç. wniesie twórczà inspiracj w nasze myêlenie o przysz oêci Warszawy. Pawe Piskorski Prezydent m. st. Warszawy 3

6 Zbiór luênych myêli o Architekturze S Raz w historii zdarzy o si, e prostota zachwyci a i zadziwi a. By a to piramida Cheopsa. Ka da nast pna próba koƒczy a si ponurà kl skà: jak skromnoêç polityka czy artysty. S Majàc 17 lat próbowa em z pozycji awangardzisty wyt umaczyç zalety nowych, prostych mebli: nie znalaz em innych argumentów, ni e je atwiej odkurzaç. S Archi tektura s owo patetyczne, znaczy pi trzenie uków, tworzenie adu. Architekta XIX-wiecznego, który zebra doêwiadczenia XXV wieków, rozwa ania o harmonii by y jednym z najwi kszych osiàgni ç ludzkiej myêli. Tak z o onymi, e dziê ju nawet za nimi nie umiemy nadà yç. Strach przed niepoj tym i kryteria artystyczne usprawiedliwiajàce nieumiej tnoêç. S Gdy jestem na dnie, jad do Rzymu by pochodziç po Bazylice Êw. Piotra. Tam wêród nieludzko wznios ych wymiarów sklepieƒ, uków, kolumn, gzymsów i perspektyw znajduj radoêç i spokój. S Na wydzia ach architektury sà dwie godziny tygodniowo rysunku, zamiast czterech godzin dziennie. Rysunek odr czny jest jedynym sposobem opanowania odruchu harmonii. Staro ytni robili tysiàce ulotnych projektów i szkiców rysikiem na kamiennych tabliczkach lub na wosku. S Katalog eliwnej dekoracji Societe Val d Osne z 1885 roku zawiera pozycji. S Polskie prawo budowlane to zbiór pojedynczych przepisów nie kierowanych adnà nadrz dnà myêlà. S Miasta nie majà architektów miejskich, nie stworzono wizji tak czytelnej w latach jak Polska ma wyglàdaç. Dlatego pojedyncze cz sto Êwietne budowle nie siedzà w miejskim czy wiejskim paysage u. Dà enia aby byç Êwiatowym dotkn a nawet koêció. To jakby ca y czas nowoczesnoêç stanowi a marzenia twórców w okowach realizmu socjalistycznego. Nasze kryteria artystyczne: paskudne bo komunistyczne, paskudne bo faszystowskie, kacapskie czy szwabskie. S Nowe technologie i nowe materia y stwarzajà mo liwoêci jakich budownictwo nigdy przedtem nie mia o: wykorzystuje si ledwo ich powierzchowne efekty. S Rozwa ania o filozofii tworzenia praktycznie nie istniejà. Prostactwo promotorów nie daje adnych mo liwoêci dla myêli wy szego rz du ni ekonomia. S Wspania e osiàgni cia konstruktorów sta y si jedynà w aêciwie prawdziwà wartoêcià estetycznà, które jednak w warunkach dziwacznej antynarodowej demokracji dajà smutny orwellowski Êwiat. Franciszek Starowieyski 4

7 Styl koczowiska Dla mnie wiele miejsc w Warszawie jest jakby nie na swoim miejscu. Ciàgle biedne nasze miasto ma zrujnowany kr gos up. To wynik chyba zniszczenia wi kszoêci tradycyjnego uk adu stolicy. Powstanie ulic tam gdzie ich nie by o. Przesuwania, tworzenia uk adu komunikacyjnego w czasach pierwszej odbudowy i w aêciwie generalnej przebudowy. Stworzenia miasta biurokratów. Niestety, nie wiem czy si da wróciç do tego, co by o w Warszawie naturalne. Na ca e szcz Êcie mimo, e odbudowane troch teatralnie pewne miejsca jak Starówka czy Trakt Królewski zachowa y one coê ze swojej duszy. Ale generalnie Warszawa ma za wiele budynków z nadania. KtoÊ wymyêli, e tak b dzie strasznie po polsku i mamy Pa ac Kultury niby dziki ekstrakt stylu najpi kniejszych polskich budynków. No, ale mchy obros y, legenda powsta a i Pa ac jakoê jest w swym szaleƒstwie cz Êcià Warszawy. Jest nawet cz Êcià jej folkloru architektonicznego. Mo e to stanie si z MDM. A wi c mo e ta nowa architektura z dzisiejszego biurokratycznego nadania te szklane wie e, piramidy, erekcja banków te kiedyê omszejà i wrosnà w folklor. Chcia bym w to wierzyç. Ale dla mnie na razie istotà Warszawy jest jej istnienie jako obozowiska. Koczowiska. Te szklane piramidy sà jakby namioty, które za chwil czas zwinie. Ja zresztà akceptuj to koczowisko miejskie. Istnienie wielkiego miasta, które w sobie ma tajemnic takà, e mo e si zwinàç. Przestaç istnieç. Przesunàç domy w przeró ne miejsca. W Krakowie by oby to niewyobra alne. No bo przecie naruszonoby prastare groby. A tu w ogóle wszystko posk adane jako namioty i budki na cmentarzysku, wsz dzie pami ç narodowych cierpieƒ wi c ju nikt nie pami ta. Miasto o niezniszczalnej trwa oêci, ale jednoczeênie ulotne jak spalony kawa ek papieru. Miasto ciàg ego kurzu jaki jest tylko w miejscach, gdzie si rujnuje i buduje. A te szklane nijakie wie owce. Mo e jednak si osadzà w mieêcie. Mo e stanà si nie tylko koncepcjà budowy, ale yciem ulicy. Nie wiem. Niektórzy mówià, e po prostu Warszawie brak ludzkiego parteru. CzegoÊ co da si oglàdaç i lubiç z punktu widzenia przechodnia, który patrzy mniej wi cej do pierwszego pi tra. Tego rojowiska miejsc do posiedzenia, do spotkaƒ, do kupowania. Warszawa jest rzeczywiêcie o wiele pi kniejsza i sk adniejsza z daleka. Ale wcià nie ma tej Warszawy ludzkiego parteru, jakà pami tam, kiedy powsta a wêród gruzów zaraz po zniszczeniu. Szed eê Marsza kowskà i ycie wokó a kipia o. Nad odbudowanymi parterami wszystko wypalone. A jednak by a to stolica. By y miejsca magiczne. Miejsca, które Êciàga y ludzi. Zbli a y ich do siebie. A teraz jak trudno taki ludzki Êwiat parterowy zbudowaç wokó tych gmachów niebywa ych co prezentujà si adnie, ale tylko z daleka gdzieê tam jak si na nie patrzy z miejsc o dwadzieêcia kilometrów odleg ych. Ernest Bryll 5

8 6

9

10 8

11 Stefan Starzyƒski zosta prezydentem Warszawy w roku 1934 i od razu wytyczy g ówne kierunki swojej polityki. Potrzeby miasta by y wówczas ogromne. Za najwa niejsze zadanie stojàce przed nowymi w adzami stolicy uznano realizacj planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego jeszcze przez zespó Stanis awa Ró aƒskiego w 1928 roku. Aktualizowany w latach 30. sta si podstawà rozwoju miasta. Dla usprawnienia prac planistycznych z inicjatywy prezydenta powo ano liczàcy ponad 400 osób samodzielny Wydzia Planowania Miasta. Zorganizowano dwie du e urbanistyczne wystawy, w 1936 i 1938 roku. Warszawa, w myêl has a: Frontem do Wis y zacz a si zbli aç do rzeki (bulwary, aleje na Skarpie i pod Skarpà), otwieraç komunikacyjnie (arterie wlotowe i przelotowe: Pó noc Po udnie, Wschód Zachód). OkreÊlono dok adnie funkcje poszczególnych cz Êci miasta. Zaprojektowano nowe dzielnice, ulice, mosty, parki, gmachy, linie tramwajowe, autobusowe a nawet metro. Starzyƒski w skutecznym dzia aniu udowodni, e jest nie tylko wizjonerem wyznaczajàcym plany na przysz oêç. Pi cioletni okres jego prezydentury to w dziejach Warszawy czas wielkich zmian i rozbudowy. Miasto mimo wielu problemów sta o si jednà z najdynamiczniej rozwijajàcych si metropolii w Europie. Niestety wybuch wojny uniemo liwi zrealizowanie wielu planów i projektów. Gwa townie przerwa wizj wspaniale zapowiadajàcej si przysz oêci Warszawy. Plany powojennej odbudowy realizowano zgodnie z duchem i stylem tamtych czasów, a jednak mimo tego wrócono do niektórych dawnych rozwiàzaƒ urbanistycznych. Wizje Starzyƒskiego okaza y si ponadczasowe. Niektóre jak np. projekty przepraw mostowych czeka y na spe nienie ponad 60 lat. 9

12 METRO Plany budowy szybkiej kolei miejskiej w Warszawie powsta y w 1925 roku. Szkicowy projekt dwóch krzy ujàcych si linii: A od pl. Unii Lubelskiej do Muranowa oraz B z Woli (ul. Wolska) na Prag (Dworzec Wschodni) gotowy by ju w 1927 roku. W Zarzàdzie Miejskim utworzono referat kolei podziemnej i przystàpiono do próbnych wierceƒ. Niestety kryzys lat zahamowa prace. W roku 1938 wobec narastajàcych trudnoêci komunikacyjnych prezydent miasta Stefan Starzyƒski wróci do projektu i powo a Biuro Studiów Kolei Podziemnej. Rozpocz to aktualizacj przebiegu linii wczeêniej zaprojektowanych. Linia A bardzo Warszawie potrzebna, ca kowicie podziemna, poczàtek mia a na ulicy Pu awskiej, dalej bieg a przez plac Zbawiciela, Dworzec G ówny, place: Napoleona (obecnie Powstaƒców Warszawy), Pi sudskiego, Teatralny, Krasiƒskich, Muranowski na plac Wilsona. D ugoêç linii 7,5 km, cz stotliwoêç ruchu pociàgów co trzy minuty, odleg oêç mi dzy przystankami oko o 650 m; szacowane koszty oko o 10 mln z za 1 km. Projekt drugiej linii (B) pozosta na razie w sferze ogólnych rozwa aƒ. W roku 1939 zaawansowanie prac wskazywa o, e obydwie linie metra zostanà uruchomione do po owy lat czterdziestych. Wybuch wojny unicestwi jednak te plany na wiele lat. wg Kronika Warszawy, 1982, nr 1 10

13 MOST NA KAROWEJ Projekt przekomponowania Ogrodu Saskiego w celu po àczenia Marsza kowskiej z pl. Bankowym, ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Za prezydentury Stefana Starzyƒskiego planowano budow dwóch nowych, ulicznych mostów. W pierwszej kolejnoêci mostu na wysokoêci ulic: Karowa Brukowa (dziê Okrzei), a w dalszej perspektywie mostu Siekierkowskiego. Istniejàcy most Kierbedzia wybudowany w latach szeêçdziesiàtych XIX wieku by przecià ony i wymaga co najmniej dwuletniego, generalnego remontu. Z kolei most Poniatowskiego, nowoczeêniejszy i wi kszy obs ugiwa g ównie po udniowà cz Êç miasta. W roku 1935 rozpocz to wst pne prace nad projektem mostu przy ul. Karowej. Projekt po raz pierwszy w historii polskiego mostownictwa potraktowano kompleksowo: technicznie, urbanistycznie i architektonicznie. Nowy most stanowiç mia fragment wielkiej arterii komunikacyjnej Wschód Zachód (W-Z) àczàcej Prag z Wolà. Jej poczàtek to ulica Wolska, nast pnie tunel pod Ogrodem Saskim i placem Pi sudskiego, wreszcie most i ulica Radzymiƒska. Nagrodzony projekt na konkursie w 1936 roku, wybrany spoêród osiemnastu prac, przewidywa budow mostu stalowego na kamiennych filarach z komunikacjà puszczonà górà. Ca oêç w rysunku przypomina a zrealizowany po wojnie most Âlàsko-Dàbrowski. Prace nad projektem technicznym mostu, któremu nadano imi Marsza ka Józefa Pi sudskiego trwa y od 1937 roku, rozpocz cie robót planowano na rok Konkurs na most przy ulicy Karowej, I nagroda, wg Wac aw Sterner, Mosty Warszawy, Warszawa

14 DZIELNICA IM. MARSZA KA JÓZEFA PI SUDSKIEGO W drugiej po owie lat trzydziestych znacznym nak adem prac rozplanowano nowà, reprezentacyjnà dzielnic Warszawy nazwanà imieniem Marsza ka Józefa Pi sudskiego. Opracowana zosta a przez znakomitego urbanist Jana Chmielewskiego. Tworzy jà obszar obejmujàcy od Wis y, Zamek Ujazdowski i Kana Piaseczyƒski oraz zwiàzane z nimi tereny zielone, dalej plac Na Rozdro u i po przekroczeniu Marsza kowskiej, obszar Pola Mokotowskiego do Grójeckiej i Rac awickiej. Osià za o enia by a szeroka aleja, która rozpoczyna a si na placu Na Rozdro u i dochodzi a przez Pole Mokotowskie do skrzy owania z Grójeckà i Szcz Êliwickà. G ównymi akcentami alei by y: pomnik Józefa Pi sudskiego na placu Na Rozdro u i Âwiàtynia OpatrznoÊci Bo ej w po owie odleg oêci mi dzy al. Niepodleg oêci i Grójeckà. Dzielnica Marsza ka Pi sudskiego, wg Rozwój Stolicy, Warszawa 1938 Projekt Pola Chwa y na Polu Mokotowskim, ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Projekty Âwiàtyni pod tym wezwaniem powsta y ju w koƒcu XVIII wieku, ale do realizacji nie dosz o. Temat jednak powraca wielokrotnie. W roku 1931 w wyniku konkursu zwyci y monumentalny projekt prof. Bohdana Pniewskiego, najpierw ze Âwiàtynià umieszczonà na osi alei Sejmowej, potem w Dzielnicy Pi sudskiego, jako jej wyraêna dominanta. Zaprojektowany trzynawowy koêció o ogromnej wie y z wyglàdu przypominajàcej najwy szy budynek Warszawy, czyli Prudential, przed wejêciem posiada obszerny plac zgromadzeƒ publicznych nazwany Polem Chwa y. Do wybuchu wojny z zaplanowanych wielu reprezentacyjnych gmachów na Polu Mokotowskim zdo ano zrealizowaç tylko jeden, siedzib G ównego Urz du Patentowego. KoÊció OpatrznoÊci Bo ej, projekt prof. Bohdana Pniewskiego, wg Architektura i Budownictwo, 1938, R.14 12

15 BULWARY NAD WIS Ñ Has o zwrócenia Warszawy Frontem do Wis y by o popularyzowane i konsekwentnie realizowane w latach trzydziestych przez prezydenta Warszawy Stefana Starzyƒskiego. Wzd u Wis y mia y powstaç arterie komunikacyjne i bulwary z reprezentacyjnymi gmachami. Wytyczono i wyasfaltowano Wybrze e Gdaƒskie i Gdyƒskie (od mostu Kierbedzia do ul. Krasiƒskiego na oliborzu, w planach do koêcio a Kamedu ów na Bielanach), uporzàdkowano m.in. zabudow PowiÊla przy Wybrze u KoÊciuszkowskim, ogrody Zamkowe, stoki Cytadeli. Autorem studium przebudowy pó nocnej dzielnicy Warszawy by wybitny architekt, profesor Oskar Sosnowski. Powsta y te plany przed u enia bulwarów w kierunku po udniowym, od mostu Poniatowskiego do Siekierek i Wilanowa. W roku 1935 rozpocz to najbardziej efektownà inwestycj, czyli budow dwupoziomowego, kamiennego Bulwaru Gdaƒskiego. I chocia do wybuchu wojny z zaplanowanych 3 km, zrealizowano tylko fragment o d ugoêci 600 m, od mostu Kierbedzia do ul. BoleÊç, sta si on ulubionà trasà spacerów mieszkaƒców Warszawy. Równolegle zacz to myêleç o wyzyskaniu niepospolitych wartoêci widokowych nadwiêlaƒskiej Skarpy. UrbaniÊci zaproponowali wzd u jej ca ego przebiegu od Natolina do wiaduktu projektowanego mostu przy ul. Karowej, dwie reprezentacyjne aleje: Alej na Skarpie o charakterze spacerowym i równoleg à do niej, przebiegajàcà poni ej Alej pod Skarpà, dla ruchu miejskiego. Prace rozpocz te w 1937 roku na odcinku: plac Na Rozdro u ul. Karowa przerwa wybuch wojny. Wybrze e Gdaƒskie, ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Skarpa WiÊlana, projekt arterii spacerowych i widokowych, wg Warszawa Przysz oêci, Warszawa, 1935 Bulwary nad Wis à, fot. Z. Chom towska, ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy 13

16 TERENY WYSTAWOWE Idea organizowania wielkich wystaw zwanych Êwiatowymi lub powszechnymi narodzi a si wraz z uprzemys owieniem w XIXwiecznej Europie. Oko o roku 1904 powsta pomys zorganizowania i w Warszawie tego typu sta ej ekspozycji. Od poczàtku lokalizowano jà na Saskiej K pie, ze wzgl du na p aski, pusty teren, bliskoêç miasta i dobre z nim po àczenie planowanym mostem (Poniatowskiego). W latach przedstawiono wiele projektów, nie zrealizowano adnego. Zgodnie z postulatami prezydenta miasta Stefana Starzyƒskiego otwarcie wystawy mia o si odbyç w 1944 roku, by uczciç w ten sposób 25. rocznic odzyskania niepodleg oêci. Autorem najciekawszej, pe nej rozmachu propozycji by architekt Juliusz Nagórski. Projekt z 1934 roku przewidywa wykorzystanie w jednakowym stopniu dwóch brzegów Wis y m.in. Wybrze a KoÊciuszkowskiego, Portu Praskiego, Saskiej K py, Wa u Miedzeszyƒskiego. Nowo powsta e pawilony, gmachy, tereny rekreacyjne i aleje po àczono podziemnymi tunelami; brzeg Wis y trzema nowymi mostami. Projekt Nagórskiego ze wzgl dów finansowych zosta okrojony w 1938 roku. Teraz zasadniczy teren ekspozycji stanowi obszar dzisiejszego Stadionu Dziesi ciolecia i dalej za mostem kolejowym po rejon Portu Praskiego. Tylko wyjàtkowo móg by byç powi kszony o Park Paderewskiego i Wybrze e KoÊciuszkowskie. Wzd u Zielenieckiej mia a biec centralna aleja wystawowa zakoƒczona pawilonem o imponujàcych rozmiarach 150 na 200 m. Nad Wis à pomi dzy mostem Poniatowskiego i kolejowym przewidziano otoczony zieleƒcami, monumentalny gmach Muzeum Przemys u i Techniki, projekt prof. Bohdana Pniewskiego, wzorowany na s ynnym paryskim kompleksie Trocadero. 25 listopada 1938 roku powo ano Komitet Organizacyjny Wystawy pod przewodnictwem prezydenta miasta. Wystawa mia a byç przedsi wzi ciem przynoszàcym znaczny dochód a przede wszystkim impulsem do dalszej rozbudowy Warszawy. To dzi ki niej przed wojnà powsta a na Saskiej K pie dzielnica mieszkaniowa o jednolitym charakterze zabudowy. Perspektywa terenów wystawienniczych, projekt Juliusza Nagórskiego, wg Rozwój stolicy, Warszawa, 1938 Muzeum Przemys u i Techniki, projekt Bohdana Pniewskiego, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie 14

17 PARK SPORTOWY NA SIEKIERKACH Dolina Wis y tradycyjnie dzieli a Warszaw na dwie cz Êci. W roku 1916 ten nadwiêlaƒski klin zieleni postanowiono zaczàç zagospodarowywaç. W pierwszym nowoczesnym planie urbanistycznym opracowanym przez Ko o Architektów pod kierunkiem prof. Tadeusza To wiƒskiego przewidziano nowe tereny wypoczynkowo-sportowe, m.in. na Siekierkach Wielki Park Narodowy. By y to jednak w ówczesnej, trudnej sytuacji gospodarczej, projekty niemo liwe do zrealizowania. Pomys utworzenia Parku Sportowo-Wypoczynkowego na uku Siekierkowskim ze stadionami, boiskami, basenami, kortami, zagospodarowanym brzegiem Wis y wróci z ca à mocà za prezydentury Stefana Starzyƒskiego. Stanowi jeden z najwa niejszych projektów lat trzydziestych. Pracowano nad nim w Zespole Planu Ogólnego kierowanym przez architekta Mariana Spychalskiego, przy wspó udziale najwybitniejszych polskich sportowców. Park mia rozciàgaç si na ogromnym obszarze ponad 160 ha odwodnionej niziny Siekierkowsko-Czerniakowskiej. Przygotowania by y na tyle zawansowane, e na 36. Sesji Mi dzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w 1937 roku w Warszawie prezydent Starzyƒski wyrazi ch ç zorganizowania w niedalekiej przysz oêci, w 1944 lub 1948 roku, w stolicy Igrzysk Olimpijskich. W Dolinie Wis y, w jej pó nocnej cz Êci, na K pie Potockiej zaprojektowano równolegle drugi, du y Sportowy Park Ludowy. wg Rozwój stolicy, Warszawa,

18 OKUPACYJNE PLANY ODBUDOWY W okresie okupacji w oficjalnych pracowniach urbanistycznych dzia a y konspiracyjne zespo y architektów i urbanistów pracujàce nad planami przysz ej odbudowy i przebudowy miasta. Koncepcje dalszego rozwoju Warszawy by y ró ne. DoÊç spójnà i jednolità wizj jej przysz ego kszta tu przestrzennego kreêlono w tajnych pracowniach Wydzia u Planowania Miasta Zarzàdu Miejskiego, Komisji Rzeczoznawców Urbanizacyjnych i Pracowni Urbanistycznej Wydzia u Architektury Politechniki Warszawskiej. Plany, które tam powsta y by y kontynuacjà projektów przedwojennych. Po wojnie zak adano odbudow wi kszoêci obiektów zabytkowych i ca ych fragmentów Warszawy. Zespo em, w którym kszta towa a si inna wizja miasta by a oliborska Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna, kontynuujàca tradycje przedwojennej grupy Praesens. Skupia a architektów o poglàdach lewicowych i zwiàzana by a z tzw. mi dzynarodowà awangardà propagujàcà radykalne zmiany w urbanistyce miasta. Poza oficjalnà dzia alnoêcià polegajàcà m.in. na tworzeniu projektów odbudowy zniszczonych osiedli Rakowiec i Ko o, pracowano nad utopijnà wizjà miasta doskona ego. Szczegó owo rozplanowane osiedla mieszkaniowe, niekiedy z tzw. pasem wspó ycia spo ecznego, w rzucie przypomina y bardziej obozy ni dzielnice mieszkaniowe. Wi kszoêç tych planów nigdy nie doczeka a si realizacji. Przy odbudowie Warszawy obszar zabytkowy ograniczono do Starego Miasta i Traktu Królewskiego (z azienkami i Wilanowem). Materia y i projekty zebrane, i opracowane w czasie okupacji w tajnych pracowniach architektonicznych, których znacznà cz Êç uda o si uratowaç, po zakoƒczeniu wojny stanowi y cenne êród o informacji dla sporzàdzania inwentaryzacji zniszczeƒ, szkicowych planów odbudowy i kolejnych studiów urbanistycznych. Projekt Szymona i Heleny Syrkusów, wg Niels Gutschow, Barbara Klain, Vernichtung und Utopie, Stadtplanung Warschau , Hamburg,

19 PLANY ODBUDOWY MACIEJA NOWICKIEGO Projekt kompozycji przestrzennej ÂródmieÊcia Warszawy opracowany w roku 1945 w ramach prac Biura Odbudowy Stolicy (BOS) przez jednego z najwybitniejszych polskich architektów Macieja Nowickiego, nazywany bywa wizjà Nowickiego. Ju na pierwszy rzut oka projekt jest oryginalny i nowatorski. Przysz e City, czyli centrum handlowo-administracyjne to wie owce mieszczàce biura, hotele, urz dy; domy handlowe na tarasach, podwy szonych w stosunku do reszty zabudowy, a nawet Sala Kongresowa z podwieszanym dachem. Dla sprawniejszego funkcjonowania komunikacji zaproponowano dwupoziomowe niekiedy jezdnie i skrzy owania, na przyk ad Alei Jerozolimskich z Marsza kowskà. Nowatorskim pomys em Nowickiego by a te propozycja zastosowania w budownictwie wielkich zespo ów prefabrykowanych. Zaprojektowane centrum mia o byç powiàzane z Wis à w ten sposób, aby nadwiêlaƒskie tereny wypoczynkowe stanowi y pewnà kontynuacj osi stanis awowskiej. Na górnym tarasie Skarpy, powy ej zieleni, przewidziano m.in. okràg y, lekki w konstrukcji budynek parlamentu, rozbudowanà bry Muzeum Narodowego i odbudowany Zamek Ujazdowski. Projekt Nowickiego mimo, e nie zosta zrealizowany, do dziê fascynuje nie tylko architektów i urbanistów. Fragment ÊródmieÊcia, szkic perspektywiczny, wg Tadeusz Barucki, Maciej Nowicki, Warszawa, 1986 Parlament w Warszawie, szkic perspektywiczny, wg Tadeusz Barucki, Maciej Nowicki, Warszawa, 1986 Fragment ÊródmieÊcia, szkic perspektywiczny, wg Tadeusz Barucki, Maciej Nowicki, Warszawa,

20 PRZYSZ A I DAWNA SYLWETA PowiÊle przedwojenne to klasyczny przyk ad z ej, chaotycznej zabudowy miasta. Zieleƒ skarpy wiêlanej i pi kna historyczna sylweta Warszawy by y zas oni te tandetnymi czynszówkami pomieszanymi z budowlami fabrycznymi i u ytkowymi ró nego charakteru. Wysi ki okresu mi dzywojennego dla uporzàdkowania wybrze a, nie mog y osiàgnàç kilka wysokich kominów, ale blaszane nym wyciàgu zadymia y nadal miasto i i przeplatywa y si bocznicami kolejo 1. Dzisiejsza elektrownia warszawska na Wybrze u KoÊciuszkowskim b dzie przeniesiona ju nied ugo do dzielnicy przemys owej na eraniu. Ods oni si przez to dawny zamek ks. Ostrogskich (A), siedziba dzisiejszego Konserwatorium, centrum przysz ej dzielnicy szopenowskiej. 2. Budynek Prudentialu, silnie zniszczony, zostanie prawdopodobnie obni ony i zniknie wêród innych wie owców dzielnicy handlowej (B). U podnó a Skarpy wêród obfitej zieleni rozrzucone b dà lekkie pawilony terenów wypoczynkowych. 3. KoÊció Êw. Krzy a, którego tylko wierzcho ki wie by y widoczne spoza chaosu czynszówek zostanie ods oni ty. Obok niego widoczne b dà: oêrodek nauki polskiej pa ac Staszica i oêrodek kultury Teatr Polski (C). Wie a budynków ubezpieczeƒ, przyt aczajàca ca e otoczenie, zniknie. 4. Dymiàce kominy warsztatów nie zostanà odbudowane. Wzamian uka- e si patrzàcemu z Wis y widzowi charakterystyczna kopu a zboru ewangelickiego (D). 5. Dawny plac Kazimierzowski, obecnie siedziba Uniwersytetu Warszawskiego, upodobni si do postaci, w jakiej go widzia Dahlberg w 1656 roku. Otoczone zielenià tarasy zwià à go z brzegiem Wis y. 6. Szlachetna sylweta koêcio a Wizytek nie b dzie ju przyt oczona wznoszàcymi si obok budynkami. Otoczenie b dzie mia o skal w aêciwà dla tej lekkiej architektury. 7. Masyw hotelu Bristol ustàpi z czasem szeroko roz o onym budynkom obramiajàcym wylot osiemnastowiecznej pa acowej osi saskiej (E). 18

21 WARSZAWY OD STRONY WIS Y w aêciwego rezultatu. Znik o wprawdzie tuby zast pujàcych je kominów o sztuczwybrze e. Asfalty autostrady sàsiadowa y wymi. Podstawowà koncepcjà nowego ukszta towania Warszawy b dzie ods oni cie skarpy, stworzenie z niej monumentalnej podstawy pod gmachy najwa niejszej dzielnicy miasta oêrodka dyspozycji spo ecznej. Przywrócona zostanie jednoczeênie dawna historyczna sylweta Warszawy znana z siedemnastowiecznych dahlberghowskich sztychów. 8. Pa ac Radziwi owski, dzisiejsza siedziba Rady Ministrów, po àczony b dzie pe nymi powietrza tarasami z wybrze em, tak jak to by o w chwili jego powstania. 9. KoÊció Karmelitów stanowiç b dzie jednà ca oêç kompozycyjnà z ods oni tymi zabudowaniami klasztornymi (F). 10. Odbudowa pa acu Jab onowskich póêniejszego Ratusza jest pod znakiem zapytania. Z sylwety Warszawy zniknie byç mo e, niezbyt z nià zharmonizowana wie a ratuszowa. 11. Przyt aczajàcy wybrze e dom na Nowym Zjeêdzie, znany z reklamy Schichta zniknie, ods aniajàc zabytkowe budynki Towarzystwa DobroczynnoÊci (G). 12. Ods oni ty równie b dzie jeden z najpi kniejszych koêcio ów warszawskich Bernardynów. Uwidoczniona zostanie, przywrócona na kilka lat przed wojnà do pierwotnego stanu, gotycka absyda. 13. Przechodnie Nowego Zjazdu widywali dotàd jedynie dach pa acu pod Blachà. Po skasowaniu szpetnego wiaduktu Pancera, znów uka e si ca oêç jego architektury. 14. Zamek Królewski odbudowany b dzie w dawnej postaci. Jedyny z budynków stojàcych na Skarpie by on dobrze zwiàzany z wybrze em. Obecnie skasowane zostanà równie ograniczajàce rozleg oêç parkowego za o enia koszary kompanii zamkowej. 15. Dom mieszkalny PKO, który ju w okresie mi dzywojennym zeszpeci gruntownie wznoszàcà si ponad nim urozmaiconà sylwet Starego Miasta, zniknie. Przywrócona do swej dawnej postaci (z okresu przed przebudowà Idzikowskiego) katedra, b dzie mia a godne sobie otoczenie. wg Przeglàd Budowlany 1946, R. 18 z

22 PLAN SZEÂCIOLETNI Rok 1949 zamknà umownie pierwszy okres odbudowy Warszawy, nawiàzujàc do przedwojennego dorobku i prac okupacyjnych polskich urbanistów. Po 1948 roku do projektowania wesz a polityka i wraz ze stopniowà likwidacjà Biura Odbudowy Stolicy zacz y obowiàzywaç inne koncepcje rozwoju miasta. W latach zgodnie z za o eniami planu szeêcioletniego, Warszaw próbowano przekszta ciç w zupe nie nowe miasto. W twórczoêci urbanistycznej i architektonicznej pojawi si tzw. socrealistyczny monumentalizm. Wielka skala projektowanych za o eƒ i wznoszonych gmachów odpowiadaç mia a ogromowi przedsi wzi ç socjalistycznego ustroju i s awiç go. Pod tym kàtem zaplanowano generalnà przebudow ÊródmieÊcia oraz rozwój nowych dzielnic przemys owych i osiedli mieszkaniowych. Cz Êç zrealizowana to mi dzy innymi oddanie Pa acu Kultury i Nauki z placem Defilad, Marsza kowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej czyli tzw. MDM z placem Konstytucji, biurowców w rejonie ulicy Kruczej. Kompleksowa wizja Warszawy roku 1955 ukazana w albumie SzeÊcioletni plan odbudowy Warszawy, zupe nie obca tradycji polskiej urbanistyki, na szcz Êcie w du ym stopniu pozosta a na deskach projektantów. Nowa Marsza kowska widok od Pola Mokotowskiego, wg Boles aw Bierut, Plan szeêcioletni, Warszawa, 1951 Marsza kowska róg Al. Jerozolimskich, wg Boles aw Bierut, Plan szeêcioletni, Warszawa, Plac Trzech Krzy y, wg Boles aw Bierut, Plan szeêcioletni, Warszawa, 1951

23

24 22

25 W ciàgu ostatnich dziesi ciu lat Warszawa sta a si jednà z najszybciej zabudowujàcych si stolic europejskich. Zmieni si wyglàd miasta. Panoram Warszawy poprzecina y liczne wie owce. Powsta y centra biurowo finansowe, zabudowano i zamkni to niektóre place. O nieokie znanym ruchu inwestycyjnym Êwiadczà nowe tereny g stej zabudowy miejsca siedzib wielkich firm, banków, centrów handlowych. Prezentowane zdj cia pokazujà wybrane fragmenty miasta przyk ady trafnych decyzji lub ich braku. To architekci, urbaniêci i decydenci kreujà nowy wizerunek stolicy. 23

26 24 ul. Nowy Âwiat

27 pl. Zamkowy ul. Âwi tojaƒska ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 25

28 PLAC TRZECH KRZY Y KoÊció Êw. Aleksandra, Holland Park 26 ul. Ksià ca, w g bi gmach Centrum Gie dowego Hotel Sheraton

29 PLAC TEATRALNY KoÊció Ârodowisk Twórczych, Pa ac Jab onowskich Pa ac Jab onowskich Teatr Wielki 27

30 PLAC KRASI SKICH Pa ac Krasiƒskich, gmach Sàdu Najwy szego Pa ac Krasiƒskich, gmach Sàdu Najwy szego ul. Miodowa W g bi KoÊció Garnizonowy 28

31 PLAC PI SUDSKIEGO 29

32 30 PLAC DEFILAD I OKOLICE

33 Rondo im. Romana Dmowskiego PLAC KONSTYTUCJI 31

34 Al. Jerozolimskie róg ul. Cha ubiƒskiego 32 Al. Jerozolimskie, siedziba Centrali TUiR WARTA S.A. pl. Zawiszy

35 Reform Plaza Al. Jerozolimskie 33

36 ul. Towarowa, budynek Kolmexu ul. Towarowa, Centrum Daewoo ul. Towarowa róg al. SolidarnoÊci, zespól biurowo-hotelowy 34

37 ul. Z ota, hotel Holiday Inn ul. Emilii Plater, Warszawskie Centrum Finansowe 35

38 al. Jana Paw a II, zespó Atrium al. Jana Paw a II, Atrium Business Center Rondo ONZ 36 al. Jana Paw a II, Atrium Plaza

39 ul. Prosta, kompleks Ilmet al. Jana Paw a II, Hala Mirowska al. Jana Paw a II, Les Tours BRC al. Jana Paw a II, hotel Mercure 37

40 ul. elazna, Sienna Center ul. Koszykowa, Norway House 38 ul. Koszykowa, IPC Business Center

41 ul. Marsza kowska, Saski Point ul. Nowogrodzka, Nautilus ul. Ksià ca, Centrum Gie dowe 39

42 al. Armii Ludowej, Focus Filtrowa ul. Pu awska, budynek biurowy firmy Rodan System ul. Chmielna, Aktyn Business Center 40

43 ul. Pu awska, Centrum Finansowe Pu awska ul. Pu awska, kino Silver Screen 41

44 ul. Pu awska ul. Ostrobramska Al. Jerozolimskie ul. Marsza kowska 42

45 Plac Defilad Rejon Dworca Ochota 43

46 44 Wybrze e Szczeciƒskie, Stadion Dziesi ciolecia

47 ul. Merliniego, baseny Warszawianka ul. Jagielloƒska, p ywalnia ul. azienkowska, hala sportowa Torwar 45

ISSN 1643-7861. NA PRZYSZ OÂå PLANY RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI

ISSN 1643-7861. NA PRZYSZ OÂå PLANY RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI ISSN 1643-7861 RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI 2002 PLANY NA PRZYSZ OÂå MIEJSCE EKSPOZYCJI UL. CHODKIEWICZA 11, WARSZAWA WYSTAWA POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 W lutym br. mija dzia alnoêci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji chcieliêmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu WiadomoÊci

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN

STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN KARTY 1) Komunikat nr 1 Komisji Krajowej NSZZ SolidarnoÊç z 13 grudnia 1981 r. og oszony w zwiàzku z wprowadzeniem stanu wojennego. Zbiory prywatne. 1 KARTY

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Monety kolekcjonerskie

Monety kolekcjonerskie N a r o d o w y B a n k P o l s k i Monety kolekcjonerskie 10 z 925/1000Ag oraz farby: czerwona, zielona i czarna 32,00 mm 14,14 g 40.000 szt. 2 z stop CuAl5Zn5Sn1 zwyk y 8,15 g 680.000 szt. Awers: Z lewej

Bardziej szczegółowo

Kryzys ma wielkie oczy

Kryzys ma wielkie oczy ÂRODA 23 STYCZNIA 2008 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 15 (15812) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Kryzys ma wielkie oczy Zwyczajnie jak wszystko, kryzys

Bardziej szczegółowo