Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2007 r."

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2007 r. Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje Plagiat.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Plagiat.pl Sp.z o.o., ul. Przanowskiego 32 lok.53, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , posługująca się numerem NIP: oraz z kapitałem zakładowym zł. 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług za pośrednictwem sieci internet, przez Plagiat.pl Sp.z o.o., a także tryb postępowania reklamacyjnego. Rozdział II Definicje Serwis to stworzony przez Plagiat.pl Sp. z o. o. Internetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl, który umożliwia sprawdzanie tekstów, z punktu widzenia występowania w nich fragmentów identycznych ze znajdującymi się w zasobach Internetu lub ew. w bazie danych, o ile Serwis udostępni Użytkownikowi możliwość jej przeszukiwania; 2. Użytkownik jest to podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu; 3. Operator i Administrator to firma Plagiat.pl sp. z o. o., właściciel Serwisu; 4. Usługi oznaczają wszelkie usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem sieci internet; 5. Provider jest to firma współpracująca z Operatorem, zajmująca się pośrednictwem finansowym, posiadająca serwis, który zapewnia otrzymywanie Kodów i obsługuje Płatności internetowe; 6. Płatności internetowe są to płatności dokonywane drogą elektroniczną, służące do zakupu Tokenów; 7. Token jest to wirtualna jednostka płatnicza, uprawniająca do skorzystania z usług Serwisu, w określonym wymiarze; 8. Kod jest to ciąg znaków, automatycznie generowany przez Providera, wysyłany w formie wiadomości tekstowej SMS, w odpowiedzi na żądanie otrzymania Kodu. Kod jest niezbędny do zakupu Tokena za pomocą telefonu komórkowego; 9. Opłata manipulacyjna jest to opłata pobierana przez Operatora za obsłużenie płatności, dokonanej przez Użytkownika, wykonanej z pominięciem pośrednictwa Providera; 10. Raport podobieństwa zawiera dane dotyczące dokumentu, Współczynniki podobieństwa, pominięte adresy URL, o ile Użytkownik wpisał adres strony internetowej, którą Serwis ma pominąć przy analizie dokumentu, a także listę tekstów, w których Serwis odnalazł fragmenty identyczne z fragmentami badanego dokumentu. Elementy te występują zarówno w skróconym, jak i pełnym Raporcie podobieństwa. Kolejną częścią Raportu podobieństwa, ale tylko w wersji pełnej (wersja skrócona nie zawiera tego elementu), jest treść badanego dokumentu z zaznaczonymi fragmentami, które zostały odnalezione w przeszukanych przez Serwis tekstach; 11. Współczynnik podobieństwa 1 jest to wielkość otrzymana poprzez podzielenie liczby słów dokumentu, które znaleziono w innych tekstach, przez całkowitą liczbę słów w dokumencie. Minimalna objętość fragmentów, zaznaczanych jako podobne jest równa bądź większa 5 słowom występującym w tej samej formie i kolejności; 12. Współczynnik podobieństwa 2 jest wyliczany na podstawie tego samego algorytmu, co Współczynnik podobieństwa 1. Minimalna objętość fragmentów, zaznaczanych jako podobne jest równa bądź większa 25 słowom występującym w tej samej formie i kolejności. Współczynniki podobieństwa są wyrażone w procentach; 13. Sprawdzanie 500k/24h jest usługą płatną w ramach, której maksymalna objętość sprawdzanego dokumentu tekstowego wynosi znaków. Rozdział III Warunki świadczenia usług W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest połączenie z siecią internet, a w szczególności: 1) korzystanie z przeglądarki internetowej Internet Explorer (wersja 8.x lub nowsza), Firefox (wersja 4.x lub nowsza) lub Google Chrome (4.x lub nowsza); 2) przeglądarka powinna mieć włączony mechanizm cookies; 3) przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript; 4) przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę CSS; 5) niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta . Strona 1 z 9

2 4. Sesja w Serwisie może odbywać się tylko w ramach jednego konta. Oznacza to, że próby korzystania z kilku kont jednocześnie na jednym komputerze w kilku otwartych okienkach przeglądarki WWW mogą zakończyć się niepowodzeniem. 5. Do skorzystania z płatnych usług Serwisu niezbędne jest posiadanie możliwości wykonania płatności internetowych, przelewem z konta bankowego lub kartą kredytową, bądź posiadania aktywnego numeru telefonu komórkowego jednego z krajowych operatorów telefonii komórkowej oraz aparatu telefonicznego, pozwalającego na wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS, w ramach jednej z krajowych sieci telefonii komórkowej, a przynajmniej dostęp do takiego numeru i aparatu Usługi świadczone przez Operatora polegają na porównaniu dokumentu tekstowego, zgłoszonego przez Użytkownika, z bazą ogólnodostępnych tekstów zgromadzonych w zasobach Internetu. Wynikiem takiego porównania jest Raport podobieństwa, zawierający Współczynnik podobieństwa 1 oraz Współczynnik podobieństwa Operator zastrzega sobie prawo do dowolnego zmieniania długości wyszukiwanych fraz wliczanych do Współczynnika podobieństwa 1 i Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem witryny internetowej mogą być płatne lub bezpłatne. Usługą bezpłatną jest rejestracja w Serwisie oraz przetestowanie Serwisu na krótkich fragmentach tekstów (można sprawdzić teksty o wielkości do 500 znaków, z ograniczeniem do 5 testów dziennie). Operator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do bezpłatnych usług. Usługą płatną jest Sprawdzanie 500k/24h. Katalog dostępnych usług płatnych może ulegać zmianie W celu uzyskania dostępu do usług oferowanych przez Serwis należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie 1) W zakładce MOJE KONTO>REJESTRACJA należy wypełnić formularz rejestracyjny; 2) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza; 3) W polach: "Imię", "Nazwisko", "Telefon" i "Firma" Użytkownik może umieścić, z zastrzeżeniem w 9, dowolne treści. Podanie faktycznych danych Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Mogą one ułatwić postępowanie reklamacyjne w razie wystąpienia trudności w funkcjonowaniu Serwisu. Jeśli Użytkownik nie chce podawać danych, wpisuje w te pola słowo "ERSATZ". Niezbędne jest podanie aktywnego adresu , gdyż na ten adres zostanie przesłane hasło dostępu do konta. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do konta. Użytkownik uzyskuje możliwość sprawdzania dokumentów po wpisaniu loginu (tzn. adresu mailowego, podanego w trakcie rejestracji) i hasła, otrzymanego mailem, w oknie logowania na stronie głównej Serwisu. 9. Niedozwolone jest celowe "podszywanie" się pod inną osobę, polegające na podawaniu w formularzu rejestracyjnym jej danych oraz danych zawierających słowa wulgarne, obrażające osoby trzecie lub niezgodne ze standardami netykiety. 10. Użytkownik ma możliwość zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym i w razie chęci zmiany tych danych, Użytkownikowi przysługuje prawo do ich skorygowania. W celu skorygowania informacji podanych w formularzu rejestracyjnym należy zalogować się w Serwisie i wejść na zakładkę DANE UŻYTKOWNIKA, gdzie można dokonać edycji pól formularza. 11. W przypadku utraty hasła Użytkownik może uzyskać nowe hasło. W tym celu należy skorzystać z linku zapomniałem hasła umieszczonego na stronie i wykonać zamieszczoną tam instrukcję, tzn. wpisać w odpowiednie pole adres używany jako login w Serwisie i wysłać zapytanie (przycisk WYŚLIJ). Po wykonaniu powyższych czynności Serwis wygeneruje automatycznego maila z linkiem. Użycie go spowoduje utworzenie nowego hasła i przesłanie go na podany adres . Strona 2 z 9

3 Rozdział IV Dane osobowe i polityka prywatności W momencie rejestracji i złożenia oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności (załącznik nr 1). 2. Administratorem danych osobowych jest Plagiat.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz ze zm.). 3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Serwisu. 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. 6. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności: 1) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych, 2) natychmiastowego zablokowania konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy. 7. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa. 13. W przypadku akceptacji przez Użytkownika trzech oświadczeń złożonych podczas rejestracji, dane Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym, mogą zostać wykorzystane przez Administratora do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, statystycznej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych, dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Serwis, jak i podmioty trzecie. Rozdział V Cennik usług 14. Sprawdzanie dokumentów w Serwisie w ramach usługi Sprawdzanie 500k/24h jest możliwe po zalogowaniu się na swoje konto na stronie Aby Serwis rozpoczął analizę dokumentu, konieczne jest zakupienie Tokenu Tokeny są jednorazowe. Jeden Token umożliwia sprawdzenie dokumentu lub jego części o maksymalnej objętości znaków. Jeśli dokument ma większy rozmiar niż znaków, to sprawdzenie całości dokumentu będzie możliwe po zakupie właściwej liczby Tokenów, zależnej od rozmiaru pracy. Aby ułatwić Użytkownikom oszacowanie liczby potrzebnych Tokenów do sprawdzenia całości pracy, strona pozwalająca wprowadzić tekst do sprawdzenia jest wyposażona w licznik znaków. W przypadku posiadania mniejszej liczby aktywnych Tokenów, niż potrzebna do sprawdzenia całego dokumentu, Serwis nie dokona analizy dokumentu, do momentu pojawienia się na koncie Użytkownika odpowiedniej liczby Tokenów. W przypadku zgłoszenia do analizy kilku dokumentów, przed zakupem Tokenów, dokumenty będą sprawdzane w kolejności, w jakiej zostały zgłoszone do analizy, po dokonaniu zakupu odpowiedniej liczby Tokenów. Każdy Token jest ważny przez 6 miesięcy od daty zakupu. 2. Tokeny można zakupić za pośrednictwem Providera za pomocą otrzymanego Kodu lub Płatności internetowych. 3. Kod uzyskuje się wysyłając wiadomość SMS o treści AP.PLGT na numer System generuje automatycznie ciąg znaków, będący Kodem i przesyła go jako wiadomość SMS na numer telefonu, z którego zostało wysłane żądanie podania Kodu (tzn. wysłanie wiadomości SMS o treści AP.PLGT). Strona 3 z 9

4 4. Maksymalna objętość dokumentu tekstowego, który można sprawdzić korzystając z usługi Sprawdzanie 500k/24h wynosi znaków. 5. Sprawdzenie dokumentu tekstowego o objętości przekraczającej znaków wymaga podzielenia go na części o objętości nieprzekraczającej znaków. 6. Cennik Tokenów i Kodów podany jest na stronie na koncie Użytkownika, w sekcji PŁATNOŚCI. Cennik jest ustalany przez Operatora i może ulec zmianie. Ceny Tokenów i Kodów mogą się różnić. 7. Użytkownik ma możliwość nabycia dowolnej liczby Kodów, jednak nie więcej, niż dwóch w ciągu 60 sekund z jednego numeru telefonu. Każdy Kod ma czas ważności, określony na 2 tygodnie; po upływie tego okresu nie można zamienić Kodu na Token. 8. Należność za Kody, jest doliczana przez operatora telefonii komórkowej (za pośrednictwem Providera) do należności za korzystanie z numeru telefonu w sieci komórkowej. Sposób rozliczenia należności Użytkownika z operatorem sieci komórkowej nie wchodzi w zakres regulaminu, jest on zależny od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z operatorem telefonii komórkowej Użytkownik ma prawo do otrzymania faktury VAT za zakupione Tokeny. W tym celu powinien w ciągu siedmiu dni od dnia dokonania płatności internetowych przesłać na adres prośbę o wystawienie faktury oraz dane: 1) imię i nazwisko bądź firmę Użytkownika, 2) adres 3) NIP 4) adres konta Użytkownika 2. Faktura zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności na koncie Providera 3. Serwis zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w płatnościach leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty, systemów płatności internetowej itp. 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu faktury elektronicznej bez podpisu zgodnie z rozporządzenia Ministra Finansów z 9 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 244, poz. 1627). 5. Faktury papierowe będą wysyłane wyłącznie na specjalną prośbę Użytkownika. Opłaty związane z wysyłką faktury, zostaną dodane do faktury. Koszt wysyłki 5 zł-list polecony 2 zł-list zwykły. Faktury będą wysyłane jedynie do adresatów w Polsce. Rozdział VI Zastrzeżenia dotyczące usług Przy interpretacji Raportu podobieństwa należy pamiętać, że: 1) Serwis jest programem mechanicznie wykrywającym podobieństwa pomiędzy dokumentami, bez zrozumienia tekstu. Z tego powodu Raport podobieństwa powinien być zawsze poddany analizie przez kompetentną osobę. W szczególności nie wolno opierać się jedynie na wielkości Współczynników podobieństwa - należy w każdym wypadku dokładnie przestudiować Raport podobieństwa i sprawdzić, czy zaznaczone fragmenty nie są cytatami opatrzonymi przypisami; 2) Serwis nie analizuje, która praca powstała wcześniej - ta zgłoszona, czy ta znaleziona i potraktowana jako źródło. W związku z tym na podstawie samego Raportu podobieństwa nie można określić, która praca jest oryginałem, a która kopią. Do takich wniosków można dojść jedynie w drodze analizy obydwu dokumentów; 3) Ze względu na przyjęte metody poszukiwania podobieństw Serwis może czasami zaznaczyć jako podobne wyrażenia, które są często wykorzystywane w języku polskim, jak np: "można odnieść takie wrażenie, że", "warto pamiętać o tym, że". 2. Serwis wyszukuje fragmenty identyczne do znajdujących się w badanym dokumencie w dostępnych bazach danych, jednak bez 100% gwarancji, że podobieństwo z którymś z występujących tam dokumentów zostanie wykryte. Zastrzeżenie to wynika z dynamicznej struktury Internetu oraz z natury dostępnych mechanizmów wyszukujących. Skuteczność przeszukiwania w Internecie wynosi około 95%. 3. W wersji płatnej Serwisu wyniki pojawiają się na ogół w czasie nie dłuższym, niż 24 godziny od momentu zgłoszenia dokumentu do analizy. W niektórych okresach, w szczególności w czasie sesji egzaminacyjnych na uczelniach wyższych (zarówno letnich, jak i zimowych) oraz w okresach bezpośrednio je poprzedzających, termin ten może się wydłużyć do 10 dni. Jeżeli powyższy termin nie zostanie dotrzymany, Użytkownik może się domagać do Operatora zwrotu kosztów związanych z zakupem Tokenów. 4. W przypadku usługi bezpłatnej ust. 3 nie stosuje się. Strona 4 z 9

5 Rozdział VII Tryb postępowania reklamacyjnego Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres z wyjątkiem reklamacji w sprawie niedotrzymania terminu o którym mowa w 17 ust. 3, którą należy zgłosić w formie pisemnej. 2. Reklamacyjna musi zawierać dane Użytkownika w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e- mail, login do konta w Serwisie, liczbę Tokenów oraz informację o tytule i autorze dokumentu, którego dotyczy reklamacja. 19. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 2 dni roboczych z wyjątkiem reklamacji zgłoszonych w formie pisemnej. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej w formie pisemnej wynosi 7 dni od momentu doręczenia. 20. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana w pierwszej kolejności na adres owy Użytkownika. 21. Operator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania reklamacji z tytułu kilkukrotnego sprawdzenia tego samego dokumentu i uzyskania różnych wyników Współczynników podobieństwa przy każdorazowym sprawdzeniu. Różnice, na ogół nie przekraczające 1%, mogą wynikać z dynamicznej struktury Internetu, który, traktowany jako baza tekstów, zmienia się bardzo szybko. Różnice te nie obniżają zasadniczo jakości Raportu podobieństwa Przesłanie jakiejkolwiek wiadomości SMS na numer powoduje obciążenie rachunku telefonu komórkowego kwotą 9 zł netto+vat (11,07 zł brutto). Tylko podanie ciągu znaków AP.PLGT w treści wiadomości gwarantuje otrzymanie kodu zwrotnego, który upoważnia do zgłoszenia pracy do analizy. W związku z tym zalecamy staranność przy wysyłaniu wiadomości SMS. Operator nie zwraca pieniędzy za błędnie sformułowane wiadomości SMS. 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślne lub niezgodne z wolą właściciela lub posiadacza telefonu komórkowego wykorzystanie telefonu komórkowego. Serwis generuje opłatę za wiadomości SMS wysłane na numery niezależnie od ich treści, liczby wysłanych wiadomości, świadomości lub jej braku ze strony wysyłającego wiadomości SMS, że wiąże się to z naliczeniem opłaty. Reklamacje z tytułu niewłaściwego lub nieupoważnionego korzystania z telefonu komórkowego nie będą uwzględniane Do złożenia reklamacji związanej z usługą wysyłania Kodu dostępu niezbędny jest: 1) numer telefonu, z którego wysłano zapytanie o kod (SMS o treści AP.PLGT); 2) orientacyjny czas wysłania wiadomości SMS. 2. Po przesłaniu tych informacji na adres (w temacie maila należy wpisać tekst "PROBLEMY Z KODEM") nastąpi rozpatrzenie reklamacji. 3. Na maile zatytułowane w ten sposób odpowiadamy w terminie 8 godzin od poniedziałku do piątku w godz. 2:00 15:00 oraz w terminie 16 godzin w godz. 15:01-1:59. Maile wysłane od 16:00 w piątek do 1:59 w poniedziałek traktujemy jak przesłane w poniedziałek o 2: Z powyższych terminów wyłączone są dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wolne w zamian za święta przypadające w soboty. W takich przypadkach traktujemy nadesłane maile jak przesłane w najbliższy dzień roboczy o 2:00 przypadający po dniu wolnym od pracy. 24. Zwrot kosztów poniesionych przez Użytkownika na zakup Tokenów w przypadku niedotrzymania terminu o którym mowa w 17 ust. 3 następuje po rozpatrzeniu reklamacji. Zwrot następuje poprzez przelanie odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w terminie 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 25. Operator zastrzega, że edytory tekstu mogą nie uwzględniać w swoich statystykach wszystkich znaków, które Strona 5 z 9

6 zostaną policzone przez Serwis. Dotyczy to w szczególności znaków spacji, przejścia do nowego wiersza, innych znaków niedrukowanych. Serwis wykazuje liczbę wprowadzonych znaków do sprawdzenia i ta liczba jest wiążąca przy określaniu liczby Tokenów, które są potrzebne do sprawdzenia całości dokumentu. Reklamacje z tytułu rozbieżności liczby znaków wykazanych przez Serwis, a inne programy komputerowe nie będą uwzględniane. 26. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu wynikający z przyczyn nie leżących po stronie Operatora. 27. Operator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. 28. W razie dokonania wpłaty za Token w inny sposób niż za pośrednictwem Providera, Użytkownik obciążany jest opłatą manipulacyjną w wysokości 20 złotych. Jeżeli wpłata dokonana przez Użytkownika jest wyższa niż Opłata manipulacyjna to różnica ta pomniejszona o koszt przelewu zwracana jest Użytkownikowi. Jeżeli natomiast wpłata dokonana przez Użytkownika jest niższa niż Opłata manipulacyjna, Operator rezygnuje z dochodzenia od Użytkownika pozostałej kwoty Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług i zablokowania konta na rzecz Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystywania Serwisu. W szczególności dotyczy to działania na szkodę Operatora, wykorzystywania Serwisu przez podmioty zajmujące się pisaniem prac na zamówienie lub wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z polskim prawem. Zablokowanie konta powoduje zwrot Użytkownikowi przez Operatora pieniędzy za niewykorzystane Tokeny w terminie 14 dni od zablokowania konta. 2. W wypadku ponownej rejestracji Użytkownika, który został uprzednio usunięty z Serwisu na skutek łamania postanowień niniejszego regulaminu Operator zastrzega sobie prawo do ponownego zablokowania konta takiego Użytkownika. Rozdział VIII Postanowienia końcowe 30. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o własnych planach w tej materii. 31. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, jak również w poszanowaniu prawa autorskiego. 32. Operator zastrzega, że: 1) korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, 2) nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie będzie przebiegało bez wad, błędów, czy przerw, 3) nie udziela żadnej gwarancji, że rezultat poddania dokumentów procedurze sprawdzania sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że gwarancja taka została wprost sformułowana w dokumencie sygnowanym przez Plagiat.pl. Sp. z o.o, 4) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora, a także, że bezwarunkowo akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu. 2. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być zmienione przez Operatora bez podania przyczyn. Zmiany będą publikowane na stronie Serwisu. 3. Użytkownik powinien zapoznać się ze zmianami regulaminu niezwłocznie po ukazaniu się stosownej informacji w Serwisie. Zalogowanie przez Użytkownika na konto po ogłoszeniu informacji o zmianie regulaminu, będzie Strona 6 z 9

7 stanowiło akceptację zmiany regulaminu. 4. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian w regulaminie, to powinien niezwłocznie przesłać prośbę o usunięcie konta zgodnie art. 4 Polityki Ochrony Prywatności oraz powstrzymać się od logowania na konto Użytkownika. Nie zaakceptowanie zmienionego regulaminu wiąże się z rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz pociąga za sobą usunięcie konta Użytkownika przez Administratora Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją zadań Serwisu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Użytkownika, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 2. Wszelkie wynikłe spory oraz związane z nim roszczenia będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. 35. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach internetowej Serwisu 36. Operator zastrzega sobie prawo do odstępstw od niniejszego Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika. Strona 7 z 9

8 Załącznik nr 1 Polityka Ochrony Prywatności Art. 1 Dane osobowe Plagiat.pl Sp.z o.o., z siedzibą przy ul. Przanowskiego 32 lok.53, Warszawa zwana dalej Plagiat.pl, jako Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Plagiat.pl zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez Serwis została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Art. 2 Kwestie techniczne Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane np. IP.Plagiat.pl. wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Serwis może wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Art. 3 Informacja handlowa Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, ze zm.) Art. 4 Usunięcie konta 1. Rozwiązanie umowy lub cofnięcie zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie maila o odpowiedniej treści na adres Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje usunięciem konta Użytkownika. 2. Konto Użytkownika, które nie zostało aktywowane przez Użytkownika w terminie 30 dni po zarejestrowaniu się w Serwisie jest automatycznie kasowane. Przez aktywację konta należy rozumieć zalogowanie się Użytkownika na swoje konto. Strona 8 z 9

9 3. Aktywne konto Użytkownika jest automatycznie kasowane po upływie 730 dni od ostatniego zalogowania się Użytkownika. Art. 5 Kontakt Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta na adres Strona 9 z 9

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE

R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1. DEFINICJE R E G U L A M I N REZERWACJI I ZAKUPU BILETÓW LUB PRODUKTÓW ON-LINE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.TEATRROMA.PL 1 1. DEFINICJE Regulamin oznacza niniejszy regulamin zakupu i rezerwacji biletów i/lub produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE

REGULAMIN BIZNES.PL II. DEFINICJE REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa dostępu do bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo