Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2007 r."

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 5 stycznia 2007 r. Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje Plagiat.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Plagiat.pl Sp.z o.o., ul. Przanowskiego 32 lok.53, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , posługująca się numerem NIP: oraz z kapitałem zakładowym zł. 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług za pośrednictwem sieci internet, przez Plagiat.pl Sp.z o.o., a także tryb postępowania reklamacyjnego. Rozdział II Definicje Serwis to stworzony przez Plagiat.pl Sp. z o. o. Internetowy System Antyplagiatowy Plagiat.pl, który umożliwia sprawdzanie tekstów, z punktu widzenia występowania w nich fragmentów identycznych ze znajdującymi się w zasobach Internetu lub ew. w bazie danych, o ile Serwis udostępni Użytkownikowi możliwość jej przeszukiwania; 2. Użytkownik jest to podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu; 3. Operator i Administrator to firma Plagiat.pl sp. z o. o., właściciel Serwisu; 4. Usługi oznaczają wszelkie usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem sieci internet; 5. Provider jest to firma współpracująca z Operatorem, zajmująca się pośrednictwem finansowym, posiadająca serwis, który zapewnia otrzymywanie Kodów i obsługuje Płatności internetowe; 6. Płatności internetowe są to płatności dokonywane drogą elektroniczną, służące do zakupu Tokenów; 7. Token jest to wirtualna jednostka płatnicza, uprawniająca do skorzystania z usług Serwisu, w określonym wymiarze; 8. Kod jest to ciąg znaków, automatycznie generowany przez Providera, wysyłany w formie wiadomości tekstowej SMS, w odpowiedzi na żądanie otrzymania Kodu. Kod jest niezbędny do zakupu Tokena za pomocą telefonu komórkowego; 9. Opłata manipulacyjna jest to opłata pobierana przez Operatora za obsłużenie płatności, dokonanej przez Użytkownika, wykonanej z pominięciem pośrednictwa Providera; 10. Raport podobieństwa zawiera dane dotyczące dokumentu, Współczynniki podobieństwa, pominięte adresy URL, o ile Użytkownik wpisał adres strony internetowej, którą Serwis ma pominąć przy analizie dokumentu, a także listę tekstów, w których Serwis odnalazł fragmenty identyczne z fragmentami badanego dokumentu. Elementy te występują zarówno w skróconym, jak i pełnym Raporcie podobieństwa. Kolejną częścią Raportu podobieństwa, ale tylko w wersji pełnej (wersja skrócona nie zawiera tego elementu), jest treść badanego dokumentu z zaznaczonymi fragmentami, które zostały odnalezione w przeszukanych przez Serwis tekstach; 11. Współczynnik podobieństwa 1 jest to wielkość otrzymana poprzez podzielenie liczby słów dokumentu, które znaleziono w innych tekstach, przez całkowitą liczbę słów w dokumencie. Minimalna objętość fragmentów, zaznaczanych jako podobne jest równa bądź większa 5 słowom występującym w tej samej formie i kolejności; 12. Współczynnik podobieństwa 2 jest wyliczany na podstawie tego samego algorytmu, co Współczynnik podobieństwa 1. Minimalna objętość fragmentów, zaznaczanych jako podobne jest równa bądź większa 25 słowom występującym w tej samej formie i kolejności. Współczynniki podobieństwa są wyrażone w procentach; 13. Sprawdzanie 500k/24h jest usługą płatną w ramach, której maksymalna objętość sprawdzanego dokumentu tekstowego wynosi znaków. Rozdział III Warunki świadczenia usług W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest połączenie z siecią internet, a w szczególności: 1) korzystanie z przeglądarki internetowej Internet Explorer (wersja 8.x lub nowsza), Firefox (wersja 4.x lub nowsza) lub Google Chrome (4.x lub nowsza); 2) przeglądarka powinna mieć włączony mechanizm cookies; 3) przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript; 4) przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę CSS; 5) niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta . Strona 1 z 9

2 4. Sesja w Serwisie może odbywać się tylko w ramach jednego konta. Oznacza to, że próby korzystania z kilku kont jednocześnie na jednym komputerze w kilku otwartych okienkach przeglądarki WWW mogą zakończyć się niepowodzeniem. 5. Do skorzystania z płatnych usług Serwisu niezbędne jest posiadanie możliwości wykonania płatności internetowych, przelewem z konta bankowego lub kartą kredytową, bądź posiadania aktywnego numeru telefonu komórkowego jednego z krajowych operatorów telefonii komórkowej oraz aparatu telefonicznego, pozwalającego na wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS, w ramach jednej z krajowych sieci telefonii komórkowej, a przynajmniej dostęp do takiego numeru i aparatu Usługi świadczone przez Operatora polegają na porównaniu dokumentu tekstowego, zgłoszonego przez Użytkownika, z bazą ogólnodostępnych tekstów zgromadzonych w zasobach Internetu. Wynikiem takiego porównania jest Raport podobieństwa, zawierający Współczynnik podobieństwa 1 oraz Współczynnik podobieństwa Operator zastrzega sobie prawo do dowolnego zmieniania długości wyszukiwanych fraz wliczanych do Współczynnika podobieństwa 1 i Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem witryny internetowej mogą być płatne lub bezpłatne. Usługą bezpłatną jest rejestracja w Serwisie oraz przetestowanie Serwisu na krótkich fragmentach tekstów (można sprawdzić teksty o wielkości do 500 znaków, z ograniczeniem do 5 testów dziennie). Operator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do bezpłatnych usług. Usługą płatną jest Sprawdzanie 500k/24h. Katalog dostępnych usług płatnych może ulegać zmianie W celu uzyskania dostępu do usług oferowanych przez Serwis należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie 1) W zakładce MOJE KONTO>REJESTRACJA należy wypełnić formularz rejestracyjny; 2) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza; 3) W polach: "Imię", "Nazwisko", "Telefon" i "Firma" Użytkownik może umieścić, z zastrzeżeniem w 9, dowolne treści. Podanie faktycznych danych Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Mogą one ułatwić postępowanie reklamacyjne w razie wystąpienia trudności w funkcjonowaniu Serwisu. Jeśli Użytkownik nie chce podawać danych, wpisuje w te pola słowo "ERSATZ". Niezbędne jest podanie aktywnego adresu , gdyż na ten adres zostanie przesłane hasło dostępu do konta. Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do konta. Użytkownik uzyskuje możliwość sprawdzania dokumentów po wpisaniu loginu (tzn. adresu mailowego, podanego w trakcie rejestracji) i hasła, otrzymanego mailem, w oknie logowania na stronie głównej Serwisu. 9. Niedozwolone jest celowe "podszywanie" się pod inną osobę, polegające na podawaniu w formularzu rejestracyjnym jej danych oraz danych zawierających słowa wulgarne, obrażające osoby trzecie lub niezgodne ze standardami netykiety. 10. Użytkownik ma możliwość zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym i w razie chęci zmiany tych danych, Użytkownikowi przysługuje prawo do ich skorygowania. W celu skorygowania informacji podanych w formularzu rejestracyjnym należy zalogować się w Serwisie i wejść na zakładkę DANE UŻYTKOWNIKA, gdzie można dokonać edycji pól formularza. 11. W przypadku utraty hasła Użytkownik może uzyskać nowe hasło. W tym celu należy skorzystać z linku zapomniałem hasła umieszczonego na stronie i wykonać zamieszczoną tam instrukcję, tzn. wpisać w odpowiednie pole adres używany jako login w Serwisie i wysłać zapytanie (przycisk WYŚLIJ). Po wykonaniu powyższych czynności Serwis wygeneruje automatycznego maila z linkiem. Użycie go spowoduje utworzenie nowego hasła i przesłanie go na podany adres . Strona 2 z 9

3 Rozdział IV Dane osobowe i polityka prywatności W momencie rejestracji i złożenia oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności (załącznik nr 1). 2. Administratorem danych osobowych jest Plagiat.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz ze zm.). 3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Serwisu. 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. 6. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności: 1) wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych, 2) natychmiastowego zablokowania konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy. 7. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa. 13. W przypadku akceptacji przez Użytkownika trzech oświadczeń złożonych podczas rejestracji, dane Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym, mogą zostać wykorzystane przez Administratora do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, statystycznej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych, dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Serwis, jak i podmioty trzecie. Rozdział V Cennik usług 14. Sprawdzanie dokumentów w Serwisie w ramach usługi Sprawdzanie 500k/24h jest możliwe po zalogowaniu się na swoje konto na stronie Aby Serwis rozpoczął analizę dokumentu, konieczne jest zakupienie Tokenu Tokeny są jednorazowe. Jeden Token umożliwia sprawdzenie dokumentu lub jego części o maksymalnej objętości znaków. Jeśli dokument ma większy rozmiar niż znaków, to sprawdzenie całości dokumentu będzie możliwe po zakupie właściwej liczby Tokenów, zależnej od rozmiaru pracy. Aby ułatwić Użytkownikom oszacowanie liczby potrzebnych Tokenów do sprawdzenia całości pracy, strona pozwalająca wprowadzić tekst do sprawdzenia jest wyposażona w licznik znaków. W przypadku posiadania mniejszej liczby aktywnych Tokenów, niż potrzebna do sprawdzenia całego dokumentu, Serwis nie dokona analizy dokumentu, do momentu pojawienia się na koncie Użytkownika odpowiedniej liczby Tokenów. W przypadku zgłoszenia do analizy kilku dokumentów, przed zakupem Tokenów, dokumenty będą sprawdzane w kolejności, w jakiej zostały zgłoszone do analizy, po dokonaniu zakupu odpowiedniej liczby Tokenów. Każdy Token jest ważny przez 6 miesięcy od daty zakupu. 2. Tokeny można zakupić za pośrednictwem Providera za pomocą otrzymanego Kodu lub Płatności internetowych. 3. Kod uzyskuje się wysyłając wiadomość SMS o treści AP.PLGT na numer System generuje automatycznie ciąg znaków, będący Kodem i przesyła go jako wiadomość SMS na numer telefonu, z którego zostało wysłane żądanie podania Kodu (tzn. wysłanie wiadomości SMS o treści AP.PLGT). Strona 3 z 9

4 4. Maksymalna objętość dokumentu tekstowego, który można sprawdzić korzystając z usługi Sprawdzanie 500k/24h wynosi znaków. 5. Sprawdzenie dokumentu tekstowego o objętości przekraczającej znaków wymaga podzielenia go na części o objętości nieprzekraczającej znaków. 6. Cennik Tokenów i Kodów podany jest na stronie na koncie Użytkownika, w sekcji PŁATNOŚCI. Cennik jest ustalany przez Operatora i może ulec zmianie. Ceny Tokenów i Kodów mogą się różnić. 7. Użytkownik ma możliwość nabycia dowolnej liczby Kodów, jednak nie więcej, niż dwóch w ciągu 60 sekund z jednego numeru telefonu. Każdy Kod ma czas ważności, określony na 2 tygodnie; po upływie tego okresu nie można zamienić Kodu na Token. 8. Należność za Kody, jest doliczana przez operatora telefonii komórkowej (za pośrednictwem Providera) do należności za korzystanie z numeru telefonu w sieci komórkowej. Sposób rozliczenia należności Użytkownika z operatorem sieci komórkowej nie wchodzi w zakres regulaminu, jest on zależny od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z operatorem telefonii komórkowej Użytkownik ma prawo do otrzymania faktury VAT za zakupione Tokeny. W tym celu powinien w ciągu siedmiu dni od dnia dokonania płatności internetowych przesłać na adres prośbę o wystawienie faktury oraz dane: 1) imię i nazwisko bądź firmę Użytkownika, 2) adres 3) NIP 4) adres konta Użytkownika 2. Faktura zostanie wystawiona po zaksięgowaniu płatności na koncie Providera 3. Serwis zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w płatnościach leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty, systemów płatności internetowej itp. 4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu faktury elektronicznej bez podpisu zgodnie z rozporządzenia Ministra Finansów z 9 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 244, poz. 1627). 5. Faktury papierowe będą wysyłane wyłącznie na specjalną prośbę Użytkownika. Opłaty związane z wysyłką faktury, zostaną dodane do faktury. Koszt wysyłki 5 zł-list polecony 2 zł-list zwykły. Faktury będą wysyłane jedynie do adresatów w Polsce. Rozdział VI Zastrzeżenia dotyczące usług Przy interpretacji Raportu podobieństwa należy pamiętać, że: 1) Serwis jest programem mechanicznie wykrywającym podobieństwa pomiędzy dokumentami, bez zrozumienia tekstu. Z tego powodu Raport podobieństwa powinien być zawsze poddany analizie przez kompetentną osobę. W szczególności nie wolno opierać się jedynie na wielkości Współczynników podobieństwa - należy w każdym wypadku dokładnie przestudiować Raport podobieństwa i sprawdzić, czy zaznaczone fragmenty nie są cytatami opatrzonymi przypisami; 2) Serwis nie analizuje, która praca powstała wcześniej - ta zgłoszona, czy ta znaleziona i potraktowana jako źródło. W związku z tym na podstawie samego Raportu podobieństwa nie można określić, która praca jest oryginałem, a która kopią. Do takich wniosków można dojść jedynie w drodze analizy obydwu dokumentów; 3) Ze względu na przyjęte metody poszukiwania podobieństw Serwis może czasami zaznaczyć jako podobne wyrażenia, które są często wykorzystywane w języku polskim, jak np: "można odnieść takie wrażenie, że", "warto pamiętać o tym, że". 2. Serwis wyszukuje fragmenty identyczne do znajdujących się w badanym dokumencie w dostępnych bazach danych, jednak bez 100% gwarancji, że podobieństwo z którymś z występujących tam dokumentów zostanie wykryte. Zastrzeżenie to wynika z dynamicznej struktury Internetu oraz z natury dostępnych mechanizmów wyszukujących. Skuteczność przeszukiwania w Internecie wynosi około 95%. 3. W wersji płatnej Serwisu wyniki pojawiają się na ogół w czasie nie dłuższym, niż 24 godziny od momentu zgłoszenia dokumentu do analizy. W niektórych okresach, w szczególności w czasie sesji egzaminacyjnych na uczelniach wyższych (zarówno letnich, jak i zimowych) oraz w okresach bezpośrednio je poprzedzających, termin ten może się wydłużyć do 10 dni. Jeżeli powyższy termin nie zostanie dotrzymany, Użytkownik może się domagać do Operatora zwrotu kosztów związanych z zakupem Tokenów. 4. W przypadku usługi bezpłatnej ust. 3 nie stosuje się. Strona 4 z 9

5 Rozdział VII Tryb postępowania reklamacyjnego Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres z wyjątkiem reklamacji w sprawie niedotrzymania terminu o którym mowa w 17 ust. 3, którą należy zgłosić w formie pisemnej. 2. Reklamacyjna musi zawierać dane Użytkownika w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e- mail, login do konta w Serwisie, liczbę Tokenów oraz informację o tytule i autorze dokumentu, którego dotyczy reklamacja. 19. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 2 dni roboczych z wyjątkiem reklamacji zgłoszonych w formie pisemnej. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej w formie pisemnej wynosi 7 dni od momentu doręczenia. 20. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana w pierwszej kolejności na adres owy Użytkownika. 21. Operator zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania reklamacji z tytułu kilkukrotnego sprawdzenia tego samego dokumentu i uzyskania różnych wyników Współczynników podobieństwa przy każdorazowym sprawdzeniu. Różnice, na ogół nie przekraczające 1%, mogą wynikać z dynamicznej struktury Internetu, który, traktowany jako baza tekstów, zmienia się bardzo szybko. Różnice te nie obniżają zasadniczo jakości Raportu podobieństwa Przesłanie jakiejkolwiek wiadomości SMS na numer powoduje obciążenie rachunku telefonu komórkowego kwotą 9 zł netto+vat (11,07 zł brutto). Tylko podanie ciągu znaków AP.PLGT w treści wiadomości gwarantuje otrzymanie kodu zwrotnego, który upoważnia do zgłoszenia pracy do analizy. W związku z tym zalecamy staranność przy wysyłaniu wiadomości SMS. Operator nie zwraca pieniędzy za błędnie sformułowane wiadomości SMS. 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieumyślne lub niezgodne z wolą właściciela lub posiadacza telefonu komórkowego wykorzystanie telefonu komórkowego. Serwis generuje opłatę za wiadomości SMS wysłane na numery niezależnie od ich treści, liczby wysłanych wiadomości, świadomości lub jej braku ze strony wysyłającego wiadomości SMS, że wiąże się to z naliczeniem opłaty. Reklamacje z tytułu niewłaściwego lub nieupoważnionego korzystania z telefonu komórkowego nie będą uwzględniane Do złożenia reklamacji związanej z usługą wysyłania Kodu dostępu niezbędny jest: 1) numer telefonu, z którego wysłano zapytanie o kod (SMS o treści AP.PLGT); 2) orientacyjny czas wysłania wiadomości SMS. 2. Po przesłaniu tych informacji na adres (w temacie maila należy wpisać tekst "PROBLEMY Z KODEM") nastąpi rozpatrzenie reklamacji. 3. Na maile zatytułowane w ten sposób odpowiadamy w terminie 8 godzin od poniedziałku do piątku w godz. 2:00 15:00 oraz w terminie 16 godzin w godz. 15:01-1:59. Maile wysłane od 16:00 w piątek do 1:59 w poniedziałek traktujemy jak przesłane w poniedziałek o 2: Z powyższych terminów wyłączone są dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wolne w zamian za święta przypadające w soboty. W takich przypadkach traktujemy nadesłane maile jak przesłane w najbliższy dzień roboczy o 2:00 przypadający po dniu wolnym od pracy. 24. Zwrot kosztów poniesionych przez Użytkownika na zakup Tokenów w przypadku niedotrzymania terminu o którym mowa w 17 ust. 3 następuje po rozpatrzeniu reklamacji. Zwrot następuje poprzez przelanie odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w terminie 14 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 25. Operator zastrzega, że edytory tekstu mogą nie uwzględniać w swoich statystykach wszystkich znaków, które Strona 5 z 9

6 zostaną policzone przez Serwis. Dotyczy to w szczególności znaków spacji, przejścia do nowego wiersza, innych znaków niedrukowanych. Serwis wykazuje liczbę wprowadzonych znaków do sprawdzenia i ta liczba jest wiążąca przy określaniu liczby Tokenów, które są potrzebne do sprawdzenia całości dokumentu. Reklamacje z tytułu rozbieżności liczby znaków wykazanych przez Serwis, a inne programy komputerowe nie będą uwzględniane. 26. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu wynikający z przyczyn nie leżących po stronie Operatora. 27. Operator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. 28. W razie dokonania wpłaty za Token w inny sposób niż za pośrednictwem Providera, Użytkownik obciążany jest opłatą manipulacyjną w wysokości 20 złotych. Jeżeli wpłata dokonana przez Użytkownika jest wyższa niż Opłata manipulacyjna to różnica ta pomniejszona o koszt przelewu zwracana jest Użytkownikowi. Jeżeli natomiast wpłata dokonana przez Użytkownika jest niższa niż Opłata manipulacyjna, Operator rezygnuje z dochodzenia od Użytkownika pozostałej kwoty Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług i zablokowania konta na rzecz Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystywania Serwisu. W szczególności dotyczy to działania na szkodę Operatora, wykorzystywania Serwisu przez podmioty zajmujące się pisaniem prac na zamówienie lub wykorzystywania Serwisu do celów niezgodnych z polskim prawem. Zablokowanie konta powoduje zwrot Użytkownikowi przez Operatora pieniędzy za niewykorzystane Tokeny w terminie 14 dni od zablokowania konta. 2. W wypadku ponownej rejestracji Użytkownika, który został uprzednio usunięty z Serwisu na skutek łamania postanowień niniejszego regulaminu Operator zastrzega sobie prawo do ponownego zablokowania konta takiego Użytkownika. Rozdział VIII Postanowienia końcowe 30. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o własnych planach w tej materii. 31. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, jak również w poszanowaniu prawa autorskiego. 32. Operator zastrzega, że: 1) korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, 2) nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie będzie przebiegało bez wad, błędów, czy przerw, 3) nie udziela żadnej gwarancji, że rezultat poddania dokumentów procedurze sprawdzania sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że gwarancja taka została wprost sformułowana w dokumencie sygnowanym przez Plagiat.pl. Sp. z o.o, 4) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Zamawiając usługę, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora, a także, że bezwarunkowo akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu. 2. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być zmienione przez Operatora bez podania przyczyn. Zmiany będą publikowane na stronie Serwisu. 3. Użytkownik powinien zapoznać się ze zmianami regulaminu niezwłocznie po ukazaniu się stosownej informacji w Serwisie. Zalogowanie przez Użytkownika na konto po ogłoszeniu informacji o zmianie regulaminu, będzie Strona 6 z 9

7 stanowiło akceptację zmiany regulaminu. 4. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian w regulaminie, to powinien niezwłocznie przesłać prośbę o usunięcie konta zgodnie art. 4 Polityki Ochrony Prywatności oraz powstrzymać się od logowania na konto Użytkownika. Nie zaakceptowanie zmienionego regulaminu wiąże się z rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz pociąga za sobą usunięcie konta Użytkownika przez Administratora Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją zadań Serwisu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Użytkownika, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 2. Wszelkie wynikłe spory oraz związane z nim roszczenia będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw. 35. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach internetowej Serwisu 36. Operator zastrzega sobie prawo do odstępstw od niniejszego Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika. Strona 7 z 9

8 Załącznik nr 1 Polityka Ochrony Prywatności Art. 1 Dane osobowe Plagiat.pl Sp.z o.o., z siedzibą przy ul. Przanowskiego 32 lok.53, Warszawa zwana dalej Plagiat.pl, jako Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Plagiat.pl zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez Serwis została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Art. 2 Kwestie techniczne Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane np. IP.Plagiat.pl. wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Serwis może wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Art. 3 Informacja handlowa Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, ze zm.) Art. 4 Usunięcie konta 1. Rozwiązanie umowy lub cofnięcie zgodny na przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie maila o odpowiedniej treści na adres Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje usunięciem konta Użytkownika. 2. Konto Użytkownika, które nie zostało aktywowane przez Użytkownika w terminie 30 dni po zarejestrowaniu się w Serwisie jest automatycznie kasowane. Przez aktywację konta należy rozumieć zalogowanie się Użytkownika na swoje konto. Strona 8 z 9

9 3. Aktywne konto Użytkownika jest automatycznie kasowane po upływie 730 dni od ostatniego zalogowania się Użytkownika. Art. 5 Kontakt Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta na adres Strona 9 z 9

Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje

Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Plagiat.pl Sp. z o.o. z dnia 9 września 2016 r. Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

Art. 1 PRZEDMIOT. Art. 2 DEFINICJE. Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE. Regulamin Serwisu Domino s Pizza. Data opublikowania: 2010-04-05

Art. 1 PRZEDMIOT. Art. 2 DEFINICJE. Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE. Regulamin Serwisu Domino s Pizza. Data opublikowania: 2010-04-05 Regulamin Serwisu Domino s Pizza Data opublikowania: 2010-04-05 Art. 1 PRZEDMIOT Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu pod adresem www.dominospizza.pl. Jest to serwis internetowy oferujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - Automation Trader Maciej Szczotka z siedzibą przy ul.browarowa 21, 43-100 Tychy, NIP: 6462558521, REGON: 243655030, wpisana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl Regulamin serwisu I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym CHIC CHIC działającym pod adresem: www.chicchic.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 - Postanowienia wstępne Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Polityka prywatności 1. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FRANCISZEK OGRODOWICZ prowadzący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin przeprowadzania egzaminów za pośrednictwem Systemu Egzaminacyjnego SMART przez TDM TOTAL DIPLAY Sp. z o.o. Regulamin obowiązuje od 01-01-2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 TDM Total Display

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO FSM POLSKA Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A.

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Serwisu (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja REGULAMIN 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu służącego do zarządzania firmą przez Internet znajdującego się pod adresem elektronicznym https:\\bizin.pl. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne)

Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl. 1 (Postanowienia wstępne) Regulamin korzystania z serwisu faktura.pl 1 (Postanowienia wstępne) 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

- Login ciąg znaków podawany przez Klienta w czasie procesu rejestracji w serwisie ebok, identyfikujący Użytkownika podczas procesu logowania,

- Login ciąg znaków podawany przez Klienta w czasie procesu rejestracji w serwisie ebok, identyfikujący Użytkownika podczas procesu logowania, REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA ebok Data aktualizacji: 01.07.2016 Zapisy niniejszego Regulaminu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta ebok, (zwanego dalej Regulaminem ), stanowią zasady

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA

REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA REGULAMIN USŁUGI WŁASNA STRONA FIRMOWA DLA ABONENTÓW PLAY KORZYSTAJĄCYCH Z OFERTY FORMUŁA BIZNES BOX Z NIELIMITOWANYM INTERNETEM DO BIURA ważny od 16 czerwca 2016 r. do odwołania I. DEFINICJE W tym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY

Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY Regulamin promocji Samsung Smart TV 52 POWODY 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem towarowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi HostedSMS

Regulamin usługi HostedSMS Regulamin usługi HostedSMS Regulamin usługi HostedSMS określany dalej jako Regulamin - określa podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., zwanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Przepowiednia na rok DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.

Regulamin Usługi Przepowiednia na rok DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin Usługi Przepowiednia na rok 2013 1 DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - MNI Premium S.A. z siedziba w Warszawie, ulica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ 1. Serwis Wydawnictwa Czelej, zwany dalej Serwisem, adresowany jest w szczególności do Użytkowników zainteresowanych tematyką medyczną. 2. Podmiotem prowadzącym Serwis

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA z Portalu www.polskirynekwegla.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA z Portalu www.polskirynekwegla.pl REGULAMIN KORZYSTANIA z Portalu www.polskirynekwegla.pl Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu www.polskirynekwegla.pl, zwanego dalej Portalem. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-kuźnia.pl i platformy e-learningowej

Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-kuźnia.pl i platformy e-learningowej Regulamin korzystania z portalu szkoleniowego E-kuźnia.pl i platformy e-learningowej Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia: Usługodawca właścicielem i administratorem

Bardziej szczegółowo