VERTE VERTE. pracownia projektowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VERTE VERTE. pracownia projektowa"

Transkrypt

1 OBIEKT: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OGRODZENIEM WYS. 6m ZA BRAMKAMI I UTWARDZENIEM DOJŚCIA DO BOISKA LOKALIZACJA: działki nr 60/13, 60/15, 60/11 przy ul. J. Smoleńskiego w Krakowie (gmina - M. Kraków, jednostka ewidencyjna _9, Podgórze, obr. Nr 0088,88) INWESTOR: Gmina Miejska Kraków DATA: czerwiec 2007 AUTORZY PROJEKTU IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. arch. Anna Kuzon-Grzywna nr upr. MPOIA/025/2006 PODPIS mgr inż. arch. Piotr Grzywna czerwiec

2 SPIS TREŚCI I CZĘŚĆ OPISOWA: 1. Cel i zakres opracowania 2. Dane ogólne 3. Stan istniejący 4. Stan projektowany 4.1. Rodzaj robót 4.2. Zakres i sposób wykonywania robót 4.3. Przewidywany termin rozpoczęcia robót 5. Uwagi końcowe 5.1. Sposób postępowania i zagospodarowania mas ziemnych 5.2. Dane techniczne określające wpływ inwestycji na środowisko 5.3. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 5.4. Uwagi wykonawcze II CZĘŚĆ RYSUNKOWA: l.p. treść rysunku skala 1 SYTUACJA 1:500 2 RZUT PŁYTY BOISKA 1:100 3 RZUT - KOLORYSTYKA 1:200 4 PRZEKROJE A-A, B-B 1:100 5 PRZEKROJE C-C, D-D, E-E 1:100 6 DETALE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANYCH 1:10, 1:20 2

3 I CZĘŚĆ OPISOWA 1. Cel i zakres opracowania Tematem opracowania jest projekt boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z ogrodzeniem wys. 6m w formie piłkochwytów za bramkami oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu bezpośrednio związanym z inwestycją w tym z wyposażeniem stałym boiska. Projektowane boisko sportowe stanowi uzupełnienie istniejącego kompleksu sportowego Osiedlowego Stowarzyszenia Sportowego Opatkowianka. W przyszłości Inwestor planuje przekrycie boiska lekką konstrukcją namiotową. Projekt nie obejmuje przekrycia boiska lekką halą. Zaprojektowana lokalizacja oraz przyjęte wytyczne materiałowe umożliwiają docelowe przekrycie boiska. 2. Dane ogólne Na terenie na którym projektuje się boisko sportowe obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Nr CIII/1040/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2006 roku. Teren objęty opracowaniem określono na rysunku planu symbolem 37 ZP(p): teren z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń urządzoną, publiczną, z wykluczeniem zabudowy, (...). W obrębie wyznaczonych terenów dopuszcza się możliwość przeznaczenia gruntów pod: 1)tereny rekreacji i sportu. Na przedmiotowym terenie zaznaczono stanowisko archeologiczne 38/1. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROJEKTU A) Obiekty Budowa: - arena boiska o wym. 23x45m z obejściem o szer. 2,5m za bramkami, 1m wzdłuż dłuższych boków boiska powierzchnia trawy syntetycznej 25mx50m - ogrodzenie wysokości 6m za bramkami - piłkochwyt słupki stalowe ocynkowane fi 80 co 5m B) Lokalizacja działki nr 60/13, 60/15, 60/11 przy ul. J. Smoleńskiego w Krakowie (gmina - M. Kraków, jednostka ewidencyjna _9, Podgórze, obr. Nr 0088,88) C) Inwestor Gmina Miejska Kraków D) Wytyczne materiałowe Boisko trawa syntetyczna: 19mm 20mm np. LANO-Wimbledon 19 podbudowa - kruszywo, frakcja 0-4 gr.4cm, zaw. 0 15% - kruszywo łamane, frakcja gr.8cm - kruszywo łamane, frakcja gr.15cm - piasek gr.10cm - gewłóknina - drenaż płyty boiska Ogrodzenie za bramkami - elementy stalowe ocynkowane fi80 osadzane w tulejach fi90 + siatka wychwytująca polipropylenowa (oczka 45x45) np. HUCK Utwardzenie dojścia-dojazdu technicznego - kostka betonowa wibroprasowana, koloru czerwonego 8cm, - podsypka cementowo-piaskowa 3cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm, - warstwa żwiru 10cm E) Zastosowanie Boisko wielofunkcyjne treningowe; - piłka nożna i piłka ręczna (boisko treningowe), - tenis ziemny, - siatkówka - 2 boiska F) Projektowany poziom płyty boiska Poziom płyty zmienny: ± 0.00 = m npm spadek poprzeczny 0,5%, spadek podłużny 0,5% 3. Stan istniejący Przedmiotowe działki graniczą od strony zachodniej z istniejącym boiskiem trawiastym Osiedlowego Stowarzyszenia Sportowego Opatkowianka, od strony wschodniej z drogą gminną ul. Jerzego Smoleńskiego, od strony północnej z chodnikiem oraz drogą gminną ul. Inicjatywy Lokalnej. Wjazd na działkę istniejący z ul. Inicjatywy Lokalnej. 3

4 Przedmiotowe działki nie są zagospodarowane, są porośnięte trawą, niezadrzewione i częściowo ogrodzone. Parking oraz zaplecze dla użytkowników projektowanego boiska istniejące, przy budynku OSS Opatkowianka. Zgodnie z namierzonymi rzędnymi w trakcie prowadzenia prac projektowych stwierdzono, że teren na którym lokalizuje się boisko jest płaski. Rzędne wahają się od do m npm. Dane dotyczące gruntu: Na terenie na którym lokalizuje się boisko sportowe dokonano kilku odkrywek. Stwierdzono, że pod ok. 20cm warstwą wierzchnią humusu znajduje się gruz nasypowy, ubity. Na podstawie rozmowy z Inwestorem przyjęto, że gruz był zwożony od 3 lat i sukcesywnie mechanicznie ubijany. W trakcie prowadzenia prac ziemnych należy zweryfikować przyjęte do projektowania dane. W razie jakichkolwiek niezgodności należy powiadomić projektanta. 4. Stan projektowany 4.1. Rodzaj robót roboty budowlane Zakres i sposób wykonywania robót: - Budowa boiska sportowego wraz z podbudową, drenażem i wyposażeniem stałym. - Budowa ogrodzenia za bramkami - Utwardzenie dojścia i dojazdu technicznego na teren boiska Budowa boiska sportowego: Projektuje się płytę boiska o wymiarach 23x45m wraz z obejściem szerokości 2,5m za bramkami oraz 1m wzdłuż dłuższych boków boiska wraz ze wszystkimi wymaganymi technologią warstwami: - trawa syntetyczna - kruszywo, frakcja 0-4 gr.4cm, zaw. 0 15% - kruszywo łamane, frakcja gr.8cm - kruszywo łamane, frakcja gr.15cm - piasek gr.10cm - gewłóknina - drenaż Ze względu na wielofunkcyjne zastosowanie projektowanego boiska proponuje się trawę wysokości 19mm 20mm np. LANO-Wimbledon 19. Nawierzchnię należy wykonać z trawy syntetycznej z włókien polipropylenowych - odpornej na mróz, wysokie temperatury, promieniowanie UV, neutralnej dla środowiska naturalnego. Wypełnienie - płukany i suszony piasek kwarcowy Projektowana nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z warstwami podbudowy jest przepuszczalna (bez piasku: ± 60 L/m²/Min.) i nie zmienia przepływu wód opadowych. Wody opadowe zebrane przez drenaż płyty boiska Inwestor zamierza zbierać do zbiorników i wykorzystywać m. in. do podlewania istniejącego na sąsiedniej działce boiska trawiastego. Podbudowa wykonana z kruszywa kamiennego powinna być odpowiednio wyprofilowana i zagęszczona. Nawierzchnię boiska projektuje się z trawy syntetycznej w kolorze zielonym (510) oraz w kolorze czerwonym (310) zgodnie z załączoną do projektu kolorystyką. Linie pola gry do piłki nożnej, piłki ręcznej oraz tenisa ziemnego wklejane z trawy syntetycznej w kolorze białym. Linie pola gry do siatkówki wklejane z trawy syntetycznej w kolorze żółtym. Projektowana niwelacja terenu nie zmienia zasadniczo istniejącego ukształtowania terenu, jest jedynie wyrównaniem terenu. Od strony drogi, wzdłuż istniejącego ogrodzenia projektuje się betonowe korytko ściekowe zabezpieczające płytę boiska przed napływem wody. Wokół boiska projektuje się obrzeże betonowe 8/30cm oraz opaskę z płyt chodnikowych 50x50x6cm z przeciwspadkiem 2% w celu zabezpieczenia nawierzchni z trawy syntetycznej przed zabrudzeniem. PRZYKŁADOWE PARAMETRY TECHNICZNE TRAWY SYNTETYCZNEJ w oparciu o typ LANO-Wimbledon 19 POKAZANO W ZAŁĄCZNIKU 1. 4

5 PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO BOISKA - na podstawie opracowania firmy SPORTPLUS: SIATKÓWKA 2 BOISKA 1 Słupki do siatkówki cynkowane ogniowo, wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości kpl. 2 posiadające certyfikat bezpieczeństwa B 2 Tuleja montażowa słupka wielofunkcyjnego stalowego szt. 4 3 Rama podłogowa z deklem szt. 4 4 Siatka do siatkówki czarna z antenką, wzmocniona taśmą posiadająca certyfikat szt. 2 bezpieczeństwa B 5 Wieszak na siatkę szt. 2 TENIS 1 BOISKO 1 Słupki do tenisa aluminiowe z wewnętrznym naciągiem siatki posiadające certyfikat kpl. 1 bezpieczeństwa B 2 Tuleja montażowa słupka tenisowego szt. 2 3 Rama podłogowa z deklem szt. 2 4 Siatka do tenisa ziemnego posiadająca certyfikat bezpieczeństwa B szt. 2 PIŁKA NOŻNA, PIŁKA RĘCZNA BOISKO TRENINGOWE 1 Bramki stalowe (2mx3m) z łukami składanymi montowane do posadzki na talerzykach szt. 2 posiadające certyfikat bezpieczeństwa B 2 Siatki do bramek 2mx3m posiadające certyfikat bezpieczeństwa B szt Budowa ogrodzenia: Projektuje się ogrodzenie o wysokości 6m z elementów stalowych (słupki fi80) oraz systemowej siatki wychwytującej o wielkości oczek 45x45 przeznaczonej dla tego typu obiektów za bramkami np. HUCK wg rysunku sytuacji. Należy przyjąć systemowe rozwiązanie mocowania siatki do słupków. Odległość projektowanego ogrodzenia wynosi 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni. Słupki stalowe osadzane są w tulejach stalowych wbetonowanych w słupki fundamentowe. Słupki fundamentowe z betonu B-25 30x30cm posadowione poniżej strefy przemarzania Utwardzenie terenu: W miejscu gdzie w istniejącym ogrodzeniu jest brama wjazdowa i furtka projektuje się utwardzenie terenu dojścia i dojazdu technicznego. Warstwy utwardzenia: - kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego 8cm, - podsypka cementowo-piaskowa 3cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm, - warstwa żwiru 10cm Pozostałą część działki należy po zakończeniu inwestycji obsiać trawą. 5

6 5. Uwagi końcowe 5.1. Sposób postępowania i zagospodarowania mas ziemnych. W związku z realizacją inwestycji niewielka ilość mas ziemnych będzie przemieszczana lub przesuwana. Część z nich należy rozplantować na terenie działki, część należy przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora na odkład Dane techniczne określające wpływ inwestycji na środowisko Funkcja i charakter obiektu, jego eksploatacja nie powodują emisji pyłów, hałasu, wibracji i promieniowania. Obiekt nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko naturalne Dane określające wpływ eksploatacji górniczej. Teren na którym lokalizuje się inwestycję nie znajduje się w granicach terenu górniczego. Brak wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego Uwagi wykonawcze Wszystkie roboty wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane atesty i certyfikaty. Wymienione w opracowaniu nazwy produktów i firm należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zmianę zaproponowanych produktów lub firm pod warunkiem zachowania ich parametrów technicznych i jakości. Zmiany te należy skonsultować z Projektantem. W trakcie prowadzenia prac ziemnych należy zweryfikować przyjęte do projektowania dane dotyczące gruntu. W razie jakichkolwiek niezgodności należy powiadomić projektanta. Opracowali: mgr inż. arch. Anna Kuzon-Grzywna mgr inż. arch. Piotr Grzywna 6

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1 TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL. SPADKOWA 11 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu na budowę ogólnodostępnej hali sportowej w miejscowości Cieszkowy gmina Czarnocin

Dotyczy przetargu na budowę ogólnodostępnej hali sportowej w miejscowości Cieszkowy gmina Czarnocin Dotyczy przetargu na budowę ogólnodostępnej hali sportowej w miejscowości Cieszkowy gmina Czarnocin Z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia, prosimy o informację można dokonywać zmian w podstawach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 3 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie parkanu przy zespole kościelnych drewnianych obiektów zabytkowych, drogi i place. Zubrzyca Górna 2009 1 I.

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROJEKT KONCEPCYJNY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY STADION LEKKOATLETYCZNY W PILE PRZY UL. śeromskiego 90 REMONT, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU. EGZ. NR.. WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2012. 1. DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu na budowę ogólnodostępnej hali sportowej w miejscowości Cieszkowy gmina Czarnocin

Dotyczy przetargu na budowę ogólnodostępnej hali sportowej w miejscowości Cieszkowy gmina Czarnocin Dotyczy przetargu na budowę ogólnodostępnej hali sportowej w miejscowości Cieszkowy gmina Czarnocin Brak w przedmiarze balustrad i pochwytów schodowych w ilości 15,0mb. Czy uwzględnić? Odp: TAK Brak w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny przebudowy i rozbudowy amfiteatru

Opis techniczny przebudowy i rozbudowy amfiteatru Opis techniczny przebudowy i rozbudowy amfiteatru Inwestor: Sieradzkie Centrum Kultury, 98-200 Sieradz ul. Dominikańska 19 Adres inwestycji: Sieradz ul. Klonowa dz nr ewid. 245/10 obr geod. 3 Obiekt: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45000000-7 Roboty budowlane Zawartość: 1) Postanowienia ogólne a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego; b) Przedmiot zamówienia; c) Zakres robót

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo