Turystyczne marki. Egzemplarz bezpłatny. Hotel. Krasicki Zamek Ryn. Hotel. Anders. Fundacja Biebrzańska. Hotel. Szelment. Hotel. Hotel. Zbyszko.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Turystyczne marki. Egzemplarz bezpłatny. Hotel. Krasicki Zamek Ryn. Hotel. Anders. Fundacja Biebrzańska. Hotel. Szelment. Hotel. Hotel. Zbyszko."

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny Hotel Krasicki Zamek Ryn Hotel Szelment Mazurska Kraina SOT Hotel Szyszko SIRT Albatros Hotel Anders Hotel Gołębiewski Hotel Augustów Pałac na wodzie PTTK Fundacja Biebrzańska Turystyczne marki Polski Wschodniej Hotel Zbyszko ODR Szepietowo Kiermusy Gastro Strefa WSFiZ Hostel Podlasie Bial Tur Hotel Cristal Hotel Gołębiewski Hotel Esperanto Zielone Płuca Polski Sioło Budy Rozłogi Hotel Żubrówka EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

2 O znaczeniu klastrów w gospodarce i ich wpływie na rozwój branży turystycznej rozmawiamy z Tomaszem Kozłowskim, pomysłodawcą i koordynatorem Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej Klaster szansą dla turystki wywiad

3 Klastering staje się coraz ważniejszym elementem polskiej polityki gospodarczej. Czym są klastry i na czym polega ich znaczenie dla gospodarki? Za twórcę idei klasteringu powszechnie uznaje się Michaela Portera, amerykańskiego badacza struktur gospodarczych. Klaster (ang. cluster, czyli grono) to sieć współpracujących ze sobą podmiotów: przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, placówek naukowych, jednostek administracyjnych. Zachodząca w takiej strukturze naturalna wymiana wiedzy i doświadczeń sprzyja transferowi technologii i dyfuzji innowacji. Klastry wykorzystują efekty skali i synergii. Duża liczba współpracujących podmiotów pozwala zdobywać nowe rynki, poszerzać ofertę, kumulować potencjał poszczególnych firm. Tak rozumiane klastry są we współczesnej gospodarce najważniejszymi ośrodkami wiedzy, innowacji, inteligentnego rozwoju firm, jak i regionów. Na świecie klastry rozwijają się już od dobrych kilku dekad, w Polsce ich znaczenie dostrzeżono stosunkowo niedawno. Dzięki środkom unijnym, zwłaszcza z PO IG i PO RPW, udało się rozbudzić zainteresowanie przedsiębiorców tą formą współpracy. Powiązania kooperacyjne powstają w wielu branżach, m.in. w sektorach wysokich Technologii (IT, biotechnologia, farmakologia), ale także w bardziej tradycyjnych branżach, jak budownictwo czy turystyka. Czy klastering sprawdza się w tak specyficznej i wymagającej branży, jaką jest turystyka? Wyjątkowość turystyki polega na tym, że jest to sektor niezwykle rozbudowany, złożony z wielu podmiotów świadczących różnorodne usługi i oferujących często bardzo odmienne produktu. W branży tej działają hotele i cały szereg innych obiektów zapewniających bazę noclegową takich, jak hostele, pensjonaty, kwatery agroturystyczne. Są oczywiście touroperatorzy, którzy przygotowują i sprzedają określone pakiety usług turystycznych w postaci zorganizowanych wyjazdów. Turystyka to także organizacje i stowarzyszenia, działające na rzecz promocji danego regionu, dbające o zachowanie jego walorów przyrodniczych, architektonicznych. W branży tej, chyba jak w żadnej innej, duże znaczenie odgrywa również administracja. Władze, zwłaszcza samorządowe, mają duży wpływ na kształtowanie się wizerunku turystycznej marki miasta czy regionu, mogą animować aktywność kulturalną, stwarzać warunki do rozwoju sportu, rekreacji i rozrywki, co ma olbrzymie znaczenie dla branży turystycznej. Biorąc pod uwagę bogactwo i różnorodność branży turystycznej, zarówno pod względem oferty, jak i podmiotów, które ją tworzą, współpraca w ramach rozbudowanej sieci w postaci klastra jest rozwiązaniem idealnym. Klaster bowiem pozwala połączyć potencjał wielu podmiotów i stworzyć kompleksową ofertę turystyczną. Dzięki współpracy można zaproponować turyście po prostu więcej, realizując jego wszystkie potrzeby i oczekiwania począwszy od potrzeb podstawowych, takich jak nocleg, po tradycyjne usługi, takie jak chociażby wycieczki, aż po atrakcje wymagające specjalistycznej, profesjonalnej wiedzy, np. geoturystykę, czy infrastruktury, np. turystkę biznesową. W przypadku klastrów turystycznych największą korzyścią z ich funkcjonowania w szerszej perspektywie jest promowanie danego regionu jako atrakcyjnego dla turystów, pełnego niezwykłych miejsc, ale także bogatego w nowoczesną infrastrukturę turystyczną, obejmującą bazę noclegową, restauracyjną, punkty informacji turystycznej, itp. Turystyka jest więc sektorem wręcz predysponowanym do efektywnego wykorzystania potencjału klastrów. Skąd pomysł na utworzenie Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej? Wschodnia część Polski, a zwłaszcza województwo podlaskie i warmińskomazurskie, dysponują ponadprzeciętnymi walorami turystycznymi. Można powiedzieć, że turystyka jest przyszłością oby regionów. To właśnie z tym sektorem należy wiązać największe szanse rozwojowe. Naturalne walory makroregionu Polski Wschodniej poczynając od krajobrazów i rzeźby terenu, poprzez bogactwo jezior i rzek, a na wyjątkowym mikroklimacie kończąc predysponują go do bycia w centrum zainteresowania ruchu turystycznego. Do walorów przyrodniczych należy dodać także walory antropogeniczne, czyli kulturowe i społeczne. Liczne zabytki, różnorodność szlaków, wielokulturowość, silne osadzenie w tradycji to niewątpliwe atuty województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i sąsiednich. Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej pozwoli wykorzystać ten olbrzymi potencjał. Jego powstanie jest naturalną konsekwencją rozwoju branży turystycznej w regionie. Nasz Klaster pomoże zdynamizować ten proces, da nowe impulsy rozwojowe, wskaże najbardziej pożądane kierunki rozwoju. Jakie cele i zadania stoją przed Klastrem Marek Turystycznych Polski Wschodniej? Do głównych problemów sektora turystycznego w makroregionie Polski Wschodniej należy brak stałego powiązania kooperacyjnego pomiędzy podmiotami działającymi w branży turystycznej i okołoturystycznej, co jest warunkiem koniecznym do tworzenia atrakcyjnych produktów markowych. W wyniku takiej sytuacji w sektorze tym występują negatywne zjawiska, które są rezultatem braku kooperacji i możliwości stworzenia konkurencyjnych, markowych produktów dostosowanych do potrzeb współczesnego rynku. Jednym z największych problemów branży turystycznej na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach jest bardzo krótki sezon (aktywność turystyczna zarówno po stronie świadczących usługi turystyczne, jak ich ich odbiorców, czyli turystów, ogranicza się w praktyce jedynie do lata, 2-3 najcieplejszych miesięcy w ciągu roku). Niektóre podmioty turystyczne mają niejednokrotnie ciekawe pomysły na rozwój oferty posezonowej, ale działają intuicyjnie, rzadko wspierają się współpracą i komplementarnością usług, często działają na niezauważalną skalę. Niewielkie podmiot nie są w stanie, głównie z powodów finansowych, pozwolić sobie na poważne, docierające do szerokiego rynku kampanie reklamowo-promocyjne czy badania i analizy potrzeb turystów, które pozwoliłby udoskonalić im kierowaną do nich ofertę. Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej może zmienić tę sytuację. Będzie to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń. Planujemy wspólne działania promocyjne, budowanie turystycznej marki Podlasia oraz Warmii i Mazur, przeprowadzenie profesjonalnych badań, których celem będzie zidentyfikowanie nisz rynkowych i możliwości stworzenia adekwatnych dla tych nisz produktów turystycznych. Oczywiście nie zapominamy również o konferencjach, targach, misjach będziemy jako Klaster zarówno ich uczestnikiem, jak i organizatorem. Sądzę, że działania zakrojone na tak szeroką skalę, spowodują rozwój z jednej strony podmiotów tworzących nasze powiązanie, z drugiej całego makroregionu. 3

4 Kim jesteśmy? Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej Jesteśmy organizacją zrzeszającą podmioty działające w szeroko rozumianym sektorze turystycznym. Głównym celem naszej działalności jest indywidualny rozwój wszystkich organizacji tworzących Klaster, jak również promocja całego makroregionu Polski Wschodniej, szczególnie województw podlaskiego i warmińskomazurskiego, jako miejsc o bogatych walorach turystycznych. Klaster funkcjonuje w oparciu o zasady partnerstwa i współpracy, której jednym z najważniejszych efektów będzie zintegrowanie oferty turystycznej. W ramach wspólnych projektów zrealizowane zostaną m.in. kampanie promocyjne, branżowe konferencje i zagraniczne misje, targi oraz badania, które umożliwią zidentyfikowanie nisz rynkowych i stworzenie adekwatnych dla nich specjalistycznych produktów turystycznych. Projekt Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Działanie 1.4 Promocja i współpraca Umowę o dofinansowanie z PARP podpisano w dn r. Wartość projektu: ,00 zł Wartość dofinansowania: ,00 zł Okres realizacji projektu: lipiec maj 2015 Korzyści dla podmiotów tworzących Klaster Redukcja kosztów, np. marketingowych i efektywniejsza promocja Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego Wzrost liczby klientów i obrotów Wzrost zatrudnienia Skuteczniejszy lobbing Klaster odpowiedzią na oczekiwania turystów Wymagania i oczekiwania współczesnych turystów stale rosną. Część z nich oczekuje przede wszystkim ciszy i spokoju, inni liczą na wiele głośnych atrakcji w postaci koncertów czy imprez plenerowych. Niektórzy chcą biernego wypoczynku, inni poszukują aktywnej rekreacji. Dla jednego typu turysty kluczowe znaczenie ma wysoki standard infrastruktury (bazy noclegowej i gastronomicznej), ale są również tacy, którzy poszukują bliskości z naturą. Mamy więc do czynienia z indywidualizacją postaw turystów i ich oczekiwań. Zaspokojenie tych różnorodnych potrzeb wymaga przygotowania zintegrowanej oferty. Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej stwarza szansę na wypracowanie i urynkowienie takiej oferty. 4

5 Nasza misja Misją Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej jest wspieranie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze usług turystycznych, szkoleniowych i rekreacyjno-sportowych poprzez stworzenie trwałych ram współpracy opartych na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, a także samorządami. Korzyści dla regionu Wzmocnienie turystycznej marki regionu Promocja turystyczna regionu na rynku krajowym i zagranicznym Wzrost zatrudnienia w ramach sektora, spowodowany rosnącym ruchem turystycznym w regionie oraz wydłużeniem sezonu Zdynamizowanie rozwoju regionalnego Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez wzmocnienie sektora turystyki Koordynator Klastra Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe lider przedsięwzięcia i koordynator Klastra świadome roli, jaką przypisuje się działaniom zmierzającym do zdynamizowania rozwoju branży turystycznej dostrzegło konieczność powołania podmiotu mogącego odegrać ważną funkcję w integracji oraz wsparciu instytucji i przedsiębiorców do tej pory działających w konkurencji wobec siebie. Dostrzeżono również możliwość utorowania drogi dla wieloletniej współpracy oraz wytyczania z uwzględnieniem interesów poszczególnych członków Klastra wspólnych celów. Turystyczny potencjał Podlasia oraz Warmii i Mazur Walory przyrodnicze i klimatyczne Bogate dziedzictwo kulturowe Regionalne produkty kulinarne Tradycyjna architektura z dużą liczbą zabytków świeckich i sakralnych Liczne i różnorodne szlaki turystyczne (piesze, wodne, rowerowe, konne) Mili i gościnni mieszkańcy Łańcuch wartości i kompetencji Klastra Usługi i produkty turystyczne (m.in. turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna, turystyka biznesowa, turystyka rekreacyjna, itp.) Baza noclegowa (hotele, kwatery agroturystyczne, pensjonaty, zajazdy, hostele) Gastronomia Badania rynku turystycznego Szkolenia i warsztaty branżowe Organizacja konferencji, targów, misji zagranicznych Wsparcie sprzedażowe produktów i usług turystycznych (marketing i promocja) Udział w pracach i realizacji strategii rozwoju turystyki na poziomie władz lokalnych i wojewódzkich 5

6 Turystyczna marka Polski wywiad O potencjale turystycznym Polski i klastrach jako nowym kierunku rozwoju branży turystycznej rozmawiamy z Joanną Muchą, Ministrem Sportu i Turystyki

7 Chcemy kreować obraz Polski nowoczesnej, zamieszkałej przez ludzi z inicjatywą. Zamierzamy zwrócić uwagę na możliwość uprawiania w Polsce turystyki biznesowej, turystyki kulturowej oraz turystyki aktywnej w naturalnym środowisku. Będziemy prezentować miasta, a także produkty turystyki aktywnej: żeglarstwo, rowery, narciarstwo, camping i caravaning, SPA i agroturystykę, podglądanie ptaków oraz przemysł spotkań. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w Polsce i na Ukrainie, wbrew obawom pesymistów, nie okazały się strzałem samobójczym, lecz strzałem w dziesiątkę. Jak teraz ten wizerunkowy sukces przekuć na realne i trwałe korzyści w postaci zwiększonego ruchu turystycznego? Bardzo dobre postrzeganie Polski potwierdzają badania przeprowadzone tuż po EURO, z których wynika, iż ponad 79% kibiców deklaruje chęć ponownego przyjazdu do naszego kraju w ciągu najbliższych 3 lat. Najwięcej osób spośród pytanych chce w tym czasie powrócić do Warszawy. Ponadto odwiedzenie Polski poleci swoim znajomym bądź przyjaciołom 92% badanych. Ogólnie rzecz biorąc 48% zagranicznych kibiców wrażenia z pobytu oceniło powyżej swoich oczekiwań, 46% zaś zgodnie z oczekiwaniami. Oczekujemy więc, że powrócą oni ze swoimi rodzinami i znajomymi w celach turystycznych nie tylko do miast gospodarzy EURO, ale także do innych ciekawych zakątków Polski. Istotne dla ogólnego wrażenia wywiezionego przez turystów po EURO były niewątpliwie m.in. nawiązane kontakty osobiste z Polakami i zmodernizowana w ostatnich latach infrastruktura drogowa, kolejowa i lotnicza. Bez żadnych wątpliwości można stwierdzić, że dzięki turniejowi UEFA EURO 2012 Polska będzie również dużo lepiej rozpoznawalna przez zagranicznych turystów nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Euro 2012 już za nami. Jak zatem będzie wyglądała promocja Polski po zakończonym turnieju? Chcemy kontynuować kampanię promocyjną rozpoczętą przez Polską Organizację Turystyczną na rok przed turniejem UEFA EURO 2012, której celem jest budowa i wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski, zwiększenie rozpoznawalności i wiedzy o Polsce, a także budowa świadomości atrakcyjności turystycznej naszego kraju. Turystykę kulturową i wypoczynek poza miastem natura będziemy promować wśród młodych ludzi 20+, którzy szukają miejsca na nietypowe spędzenie wolnego czasu z przyjaciółmi. Promocję turystyki aktywnej i specjalistycznej będziemy kierować do osób w wieku 50+. Promocją turystyki biznesowej przemysłu spotkań obejmiemy osoby w wieku 35+ poszukujące miejsc na organizację konferencji, kongresu, podróży motywacyjnych w miejscach o wysokiej jakości usług, niestandardowych i zaskakujących bogactwem oferty. Ponadto Polska Organizacja Turystyczna będzie realizowała kampanię Wróć nie widziałeś wszystkiego, co pozwoli na dalszy wzrost zainteresowania naszym krajem. 7

8 Do tej pory Polska kojarzyła się przede wszystkim z II wojną światową, komunizmem, Solidarnością. O historii nie można oczywiście zapominać, ale zabiegając o zagranicznego turystę trzeba pokazywać też teraźniejszość i budować pozytywne skojarzenia. Jaki obraz Polski chce kreować resort sportu i turystyki? Dzięki dobrym wrażeniom z turnieju UEFA EURO 2012 nastąpiła poprawa wizerunku kraju w oczach obcokrajowców, którym dotychczas Polska kojarzyła się jako kraj konserwatywny z tradycyjnymi wartościami. Kibice powrócili do siebie z nowym obrazem Polski jako kraju z dobrą infrastrukturą i przyjaznymi mieszkańcami. Chcemy kreować obraz Polski nowoczesnej, zamieszkałej przez ludzi z inicjatywą. Zamierzamy zwrócić uwagę na możliwość uprawiania w Polsce turystyki biznesowej, turystyki kulturowej oraz turystyki aktywnej w naturalnym środowisku. Będziemy prezentować miasta, a także produkty turystyki aktywnej: żeglarstwo, rowery, narciarstwo, camping i caravaning, SPA i agroturystykę, podglądanie ptaków oraz przemysł spotkań. Zachodnim społeczeństwom proponujemy korzystanie z oferty wysokiej jakości usług medycznych za stosunkowo przystępną cenę, co jest ważnym czynnikiem zachęcającym do wyjazdów w okresie starzenia się społeczeństw. Turystom z krajów Europy Wschodniej chcemy pokazać możliwość dokonania atrakcyjnych, relatywnie tanich zakupów produktów spożywczych i przemysłowych. Podsumowując chcemy zaprezentować nasze polskie mocne strony, chociażby bogactwo i różnorodność dziedzictwa historyczno-kulturowego i walorów naturalnych, także zdrową, ekologiczną żywność oraz wysoką Warto zwrócić uwagę, że oprócz tworzenia komplementarnych produktów turystycznych o wysokim poziomie usług, klastry wpływają na rozwój innowacyjności w turystyce, pozwalają obniżyć koszty oraz usprawnić proces przepływu informacji. Z tych powodów przyczyniają się one do rozwoju kooperacji w turystyce, wzmacniają przewagę konkurencyjną Polski. Znaczenie klastrów dla turystyki dokumentuje fakt, że są wspierane w ramach funduszy europejskich , np. w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka czy też Programie Operacyjnym Polska Wschodnia. Źródłem dobrych praktyk dla innych mogą być np. Klaster Turystyczny Województwa Opolskiego e-kolot Kraina Miodu i Mleka, Klaster Uzdrowisko Supraśl czy też Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej. Ich doświadczenia pokazują, że współpraca sieciowa ułatwia pokonywanie ograniczeń i przyczynia się do wzmocnienia więzów nie tylko gospodarczych pomiędzy konkurentami. jakość gastronomii regionalnej i przede wszystkim tradycyjną polską gościnność, którą niewątpliwie w trakcie EURO Polacy powszechnie potwierdzili, do czego przyczyniła się też w dużej mierze kampania Wszyscy jesteśmy gospodarzami EURO Być może w brandingu kraju warto eksponować marki miast, które na wielu zagranicznych rynkach są silniejsze niż marka naszego kraju? Całkowicie się zgadzam ze stwierdzeniem, że branding kraju winien wykorzystać marki miast, które na wielu rynkach są silniejsze niż marka kraju jako całości. Takie podejście wynika czasem z braku rozpoznawalnych powszechnie produktów krajowych. Trzeba jednak pamiętać, że marka kraju i marka miasta wzajemnie się warunkują. Wyniki badań na kilku rynkach wykazały bowiem, iż przyjeżdża się przede wszystkim np. do Gdańska, do Krakowa nie do Polski, a wśród pozytywnych skojarzeń z Polską Niemcy, Brytyjczycy i Francuzi wskazali m.in. Kraków, a Brytyjczycy także Warszawę. Europejska Komisja Turystyki wskazuje, że 20% turystów odwiedzających Europę w ostatnich latach czyniło to z czysto kulturowych pobudek, a kultura jako główny komponent wyjazdów turystycznych dotyczyła kolejnych 60% wyjazdów. Obiekty zabytkowe i krajobraz kulturowy to główne katalizatory rozwoju ruchu turystycznego w miastach. Warto podkreślić, iż turystyka miejska, opierająca się w znacznej mierze na poznawaniu dziedzictwa kulturowego, jest podstawowym produktem turystycznym i generuje dla polskiej gospodarki najwięcej przyjazdów cudzoziemców. Warunkiem stworzenia efektywnej marki miasta jest właściwe uchwycenie jego tożsamości, podkreślające i eksponujące jego indywidualność. 8

9 Dla podkreślenia doniosłej roli miast w polskiej turystyce warto przytoczyć kilka danych. Pod względem liczby przyjazdów turystów krajowych i zagranicznych dominującą pozycję zajmują Warszawa i Kraków. Kraków, Warszawa, Wrocław i Gdańsk to miasta, do których goście zagraniczni przyjeżdżają przede wszystkim w celach typowo turystycznych. Głównym natomiast motywem przyjazdów do Katowic, Łodzi, Poznania i Szczecina są sprawy zawodowe. Myślę, że przytoczone tu informacje przekonują, iż warto eksponować i promować marki miast. Komisja Europejska prowadzi prace nad Europejskim Znakiem Turystyka wysokiej jakości. Na czym polega ta koncepcja? Utworzenie Europejskiego Znaku Turystyka wysokiej jakości zostało zapowiedziane w Komunikacie Komisji Europejskiej Europa najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie nowe ramy polityczne europejskiego sektora turystyki COM (2010)352, który określa 21 działań Unii Europejskiej w zakresie turystyki na najbliższe lata. Podejmowanie tych działań jest możliwe na podstawie nowych kompetencji UE w obszarze turystyki przyznanych w traktacie lizbońskim. Propozycja Komisji Europejskiej zakłada utworzenie na poziomie europejskim jednego czytelnego znaku jakości dla sektora turystycznego. W żadnym razie nie chodzi tu o próbę unifikacji już istniejących systemów jakości w państwach UE. Znak tworzyłby raczej wartość dodaną i funkcjonował jako tzw. system parasol. O przyznanie znaku mogłyby wnioskować już istniejące systemy certyfikacji. Znak nie byłby więc przyznawany pojedynczym podmiotom gospodarczym, ale systemom. Przyznanie znaku byłoby uwarunkowane spełnieniem jednolitych kryteriów ustanowionych na poziomie europejskim. Uczestnictwo w programie europejskiego znaku dla systemów jakości byłoby bezpłatne i dobrowolne. Komisja Europejska uznała, że istniejące systemy certyfikacji nie spełniają kryteriów porównywalności oraz nie są powszechnie rozpoznawalne przez konsumentów z różnych krajów Unii. Od wprowadzenia dodatkowego europejskiego znaku Komisja Europejska oczekuje więc podniesienia jakości usług turystycznych, co powinno przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw turystycznych. Istotne jest również umożliwienie konsumentom świadomego wyboru dostawcy usług poprzez stworzenie przejrzystego systemu informacji o ich jakości. Ostateczny kształt systemu oraz kryteria uczestnictwa nie są jeszcze znane. Od kwietnia do lipca 2012 r. trwały w Komisji Europejskiej konsultacje publiczne w tej sprawie. Do końca roku Komisja powinna przedstawić projekt aktu prawnego, który następnie zostanie poddany zwykłej procedurze ustawodawczej z udziałem Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Ministerstwo Sportu i Turystyki od samego początku aktywnie uczestniczy w pracach nad projektowaniem Europejskiego Znaku TWJ. Ostatnio widoczny jest trend integrowania się branży turystycznej i tworzenia sieci współpracy, tzw. klastrów? Co sądzi Pani Minister o tym kierunku rozwoju turystyki? Klastry, rozumiane jako innowacyjne porozumienia przedsiębiorców, ośrodków badawczych oparte o transfer wiedzy oraz bliskość geograficzną, to niezwykle ważny kierunek rozwoju turystyki w Polsce. Specyfika produktu turystycznego, na który składają się m.in. atrakcyjność kulturowa i przyrodnicza oraz marka danego miejsca, usługi hotelarskie, przewodnickie i inne świadczone turystom, powoduje, że przedsiębiorcom łatwiej jest działać w grupie. Efektem takich działań jest przede wszystkim zwiększenie pozytywnych wrażeń turystów z pobytu na danym obszarze. Warto zwrócić uwagę, że oprócz tworzenia komplementarnych produktów turystycznych o wysokim poziomie usług, klastry wpływają na rozwój innowacyjności w turystyce, pozwalają obniżyć koszty oraz usprawnić proces przepływu informacji. Z tych powodów przyczyniając się one do rozwoju kooperacji w turystyce i wzmacniają przewagę konkurencyjną Polski. Znaczenie klastrów dla turystyki dokumentuje fakt, że są wspierane w ramach funduszy europejskich , np. w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka czy też Programie Operacyjnym Polska Wschodnia. Źródłem dobrych praktyk dla innych mogą być np. Klaster Turystyczny Województwa Opolskiego e-kolot "Kraina Miodu i Mleka, Klaster Uzdrowisko Supraśl czy też Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej. Ich doświadczenia pokazują, że współpraca sieciowa ułatwia pokonywanie ograniczeń i przyczynia się do wzmocnienia więzów nie tylko gospodarczych pomiędzy konkurentami. Na koniec, proszę podzielić się swoimi największymi odkryciami turystycznymi w Polsce Polska jest piękna i różnorodna. Ciągle mnie czymś fascynuje i zaskakuje. Miejsca niezwykłe znajdują się zarówno blisko nas jak i w odległych zakątkach. Warto wspomnieć o kilku mniej znanych regionach atrakcyjnych dla turystów krajowych i zagranicznych. Województwo lubuskie, w którym tereny leśne zajmują prawie połowę powierzchni przyciąga miłośników i obserwatorów ptaków do parków narodowych: Drawieńskiego i Ujście Warty. Niewiele osób również wie, że lubuskie to także jedno z największych w Europie lęgowisk nietoperzy odwiedzane przez licznych przyrodników i pasjonatów nietoperzy z Polski i Europy. Dolny Śląsk to region o bogatej historii, pełnej tajemnic i niewyjaśnionych zagadek. Można tu zwiedzać sieć podziemnych fabryk, tuneli i schronów. Na terenie województwa istnieją też bogate i różnorodne złoża wód mineralnych i leczniczych i aż 11 uzdrowisk. Lubelskie to nie tylko obiekty światowego dziedzictwa i pomniki historii, jak Zamość i Kazimierz Dolny, ale również obszary o walorach wypoczynkowych: Pojezierze Łęczyńsko- Włodawskie, Roztocze oraz rozległy kompleks Puszczy Solskiej i Lasy Janowskie. Województwo łódzkie posiada unikatowe zespoły urbanistyczne, obejmujące XIX-wieczne obiekty produkcyjne, pałace ich właścicieli z otaczającymi parkami, domy zamieszkiwane przez robotników oraz obiekty towarzyszące; szpitale, kościoły, szkoły. Do tego dodajmy wiele innych, często jeszcze nieodkrytych miejsc, a sami zobaczymy, jak atrakcyjny dla turystów może być nasz kraj. 9

10 Turystka w strategii rozwoju regionalnego wyzwania i szanse. W opinii Marszałków Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim jest niewątpliwie strategicznym sektorem gospodarki. Nasz region jest uznawany za jedno najpiękniejszych miejsc na świecie, a Kraina Wielkich Jezior Mazurskich brała udział w prowadzonym przez szwajcarską fundację New7Wonders konkursie na 7 Nowych Cudów Natury. Choć nie znalazły się one w ścisłej siódemce, możemy powiedzieć, że Mazury to jedno z 28 najpiękniejszych krajobrazowo i przyrodniczo miejsc na świecie. Walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe województwa warmińsko-mazurskiego stanowią o jego wysokiej atrakcyjności turystycznej i budują przewagę konkurencyjną regionu. Ich wykorzystanie w tworzeniu oferty turystycznej w szerokim tego słowa znaczeniu stwarza szanse tworzenia nowych miejsc pracy, przyśpieszenia rozwoju województwa oraz wzrostu dochodów mieszkańców. Jednym z czynników wpływających również na wzrost potencjału regionu są kalstry i inicjatywy klastrowe. Klastry jako geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm działających w pokrewnych sektorach dają szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i stanowią szansę dla przedsiębiorstw w dzisiejszych realiach gospodarczych. Obecnie skłaniamy się ku wsparciu rozwoju klastrów o znaczeniu strategicznym dla województwa, czyli takich, które działają w sektorach wymienionych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku Zgodnie z przedmiotową strategią, województwo warmińsko-mazurskie buduje swoją markę poprzez nisze specjalizacyjne. W naszym regionie występuje duży potencjał do wypracowania specjalizacji przed wszystkim w sektorze turystyki oraz sektorach: ICT, meblarskim i spożywczym. Dlatego istotne jest, aby klastry w naszym województwie rozwijały się w tych właśnie sektorach. W województwie warmińsko-mazurskim funkcjonuje kilka klastrów o ugruntowanej pozycji, m.in. klastry: Mazurskie Okna, Mebel Elbląg czy Razem Cieplej. W sektorze turystycznym działa klaster Mazury Zachodnie. Każdy następny utworzony klaster, działający w jednym z obszarów strategicznych dla województwa, stanowi szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej regionu poprzez zbudowanie sieci współpracy i transferu nowych, często innowacyjnych technologii. Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej działa na rynku krótko, obejmuje swym zasięgiem także województwo podlaskie. Jeśli jednak zrealizuje założenia przedstawione w projekcie, przyczyni się to do wzrostu gospodarki w naszym regionie, a współpraca między podmiotami będącymi członkami Klastra transfer wiedzy, wymiana doświadczeń przyczynią się do podniesienia innowacyjności usług w sektorze turystycznym. 10

11 Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego Klastry, nie tylko te skupiające firmy z branży turystycznej, są świetnym narzędziem dla małych firm działających na terenie regionu. Działając razem, mają szanse na skuteczniejszą promocję czy pozyskiwanie środków na organizację wspólnych przedsięwzięć. W przypadku firm z branży turystycznej ma to szczególne znaczenie. Na Lubelszczyźnie jest wiele miejsc, które powstały z pasji i dzięki pomysłowości mieszkańców, ale niewiele osób wie, że one istnieją. Sam przez przypadek trafiłem do Muzeum Nietypowych Rowerów w Gołębiu niedaleko Nałęczowa. To niezwykłe miejsce, jedyne takie muzeum w Polsce i w Europie, w którym można przejechać się np. na galopujących rowerach. Bardzo często nie wiedzą o nich nie tylko turyści, którzy odwiedzają Lubelszczyznę, ale także mieszkańcy. Mikroprzedsiębiorcy nie reklamują się, bo nie mają na to środków. Działając w klastrze są wstanie zorganizować chociażby wspólną kampanię informacyjną i ofertę czy stronę internetową, na której znalazłyby się namiary na wszystkie miejsca warte odwiedzenia. To najprostsza metoda pozyskania nowych klientów, a obecnie turyści właśnie za pośrednictwem internetu planują wyjazdy. W realizację Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej jest zaangażowanych 20 podmiotów, nie ma wśród nich podmiotów z Lubelszczyzny, ale u nas działa z powodzeniem Klaster Restauratorów i Hotelarzy. Klaster ten skupia już kilkadziesiąt restauracji, ośrodków wypoczynkowych, hoteli i klubów. Właściciele tych miejsc postawili na promocję lokalnej kuchni, mam nadzieję, że firmy i mieszkańcy, którzy działają w branży turystycznej skorzystają z ich doświadczeń i zaczną działać wspólnie. Zachęcam do tego, bo nie mam wątpliwości, że klastry przyczyniają się do podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności firm w nich działających. Lubelszczyzna jest regionem, który może wykorzystać potencjał tkwiący w turystyce, ale nie uda się to, jeśli przedsiębiorcy nie zaczną szukać nowych sposobów na dotarcie do turystów i mieszkańców regionu. Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Turystyka jest ważnym narzędziem rozwoju województwa świętokrzyskiego, a także jego społeczno-gospodarczej aktywizacji. Rozwój turystyki w regionie oparty jest o efektywne i zrównoważone wykorzystanie posiadanych zasobów, będących inspiracją dla dynamicznie powstających i rozwijających się w ostatnich latach produktów i atrakcji turystycznych. Znaczenie turystyki w kształtowaniu województwa zostało podkreślone w uchwalonej 26 października 2006 r. przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku W dokumencie tym turystyka stanowi jeden z 6 głównych celów warunkujących osiągnięcie celu generalnego. Warto podkreślić, iż ponad pół roku wcześniej opracowana została Strategia rozwoju turystyki w województwie świętokrzyskim na lata , w której szczegółowo określone zostały cele i priorytety dotyczące opisywanego obszaru. To właśnie wtedy wypracowane zostało powszechnie już znane i kojarzone z regionem hasło Świętokrzyskie Miejsce Mocy, zdefiniowane zostały segmenty docelowych turystów, wskazano kierunki i obszary turystyki, które należałoby rozwijać w województwie. Cele i priorytety obu wymienionych Strategii są systematycznie realizowane poprzez szeroko zakrojone działania podmiotów zainteresowanych rozwojem turystyki w regionie. Inicjatywa powstania Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej jest więc w tym wypadku jak najbardziej pożądana. Jak do tej pory tylko w kilku przypadkach udało się stworzyć tego typu sieć skupiającą wzajemnie powiązane i wyspecjalizowane firmy oraz instytucje działające w sektorze turystyki (np. klaster usługowy Grono Targowe Kielce, Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka Uzdrowiska - Perły Polski Wschodniej ). Jednakże prawidłowe ich funkcjonowanie uzależnione jest w dużym stopniu od możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, stąd też po zakończeniu finansowania nie zawsze udaje się kontynuować rozpoczęte działania. Inicjatywa powstania Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej powinna być szczególnie interesująca dla przedsiębiorców branży turystycznej i okołoturystycznej. Przynależność do klastra, współpraca w ramach większego grona, wymiana doświadczeń oraz połączenie sił przyczynia się zwykle do znacznego podniesienia konkurencyjności, a w konsekwencji wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży produktów i świadczonych usług. Należałoby również zadbać o to, by w proces kształtowania i funkcjonowania klastra zaangażowane były organizacje turystyczne i samorządy z obszaru Polski Wschodniej. Powstanie Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej może okazać się niebywałą szansą, która umiejętnie wykorzystana zaowocuje w przyszłości wzrostem atrakcyjności i konkurencyjności na rynku krajowym i zagranicznym, wzmocnieniem spójności społecznogospodarczej wewnątrz regionu oraz rozwojem tej dziedziny gospodarki, jaką jest turystyka. 11

12 Nasi Klastrowicze cz. I Andrzej Malinowski Dyrektor Best Western Hotel Żubrówka**** Best Western Hotel Żubrówka **** ul. Olgi Gabiec 6, Białowieża Tel ; Fax W jednym z najbardziej urokliwych za kątków Północno Wschodniej Polski, w sercu Puszczy Białowieskiej znajduje się Best Western Hotel Żubrówka****. Relaks, wyciszenie i odpoczynek to główne powody, dla których się tutaj przyjeżdża. Przystępując do Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej mamy nadzieję, iż wspólne działania przedsiębiorców branży turystycznej przyczynią się do propagowania naszego regionu oraz lepszego funkcjonowania członków inicjatywy w oparciu o wymianę doświadczeń. Liczymy, że uda nam się wspólnie stworzyć nowe drogi dotarcia do klientów, a proponowana oferta będzie na tyle atrakcyjna, iż będą oni wracali do nas cyklicznie. Dużą zaletą Klastra jest możliwość pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania nowych pomysłów, a tych nam nie brakuje. Uczestnictwo w przedsięwzięciu moim zdaniem w perspektywie przyniesie zarówno regionowi, jak i poszczególnym członkom wiele korzyści. CENTRUM SPA Z myślą o wszystkich tych, którzy w otocze niu prastarej puszczy pragną wyciszyć swój umysł i zregenerować siły witalne powstało Centrum SPA, składające się z ośmiu gabi netów zabiegowych. Są wśród nich gabine ty masażu, kosmetyczne, manicurepedi cure, hydroterapii oraz specjalny gabinet dla par. Wszystkie zabiegi wykonywane są na bazie ekskluzywnych kosmetyków oraz na najnowocześniejszych urządzeniach. Nowo otwarta grota solna zachęca do sko rzystania z seansów zdrowotnych. KOMPLEKS BASENOWY Dopełnienie relaksu i odpoczynku będzie stanowić wizyta w niezwykle atrakcyj nym kompleksie basenowym. Niepowta rzalny wystrój basenu nawiązuje do sce nerii otaczającej puszczy, a jego wnętrza wypełniają pnie drzew, zieleń oraz skały. 12

13 W miesiącach letnich, goście mają moż liwość korzystania z kąpieli słonecznych na tarasie bezpośrednio połączonym z basenem. KOMPLEKS SPORTOWY Gości, którzy nie tylko lubią błogie lenistwo, ale również aktywne spędzanie wolnego czasu zapraszamy do korzystania z kom pleksu sportowego. W jego skład wchodzą: dwa profesjonalne korty tenisowe, wykona ne w technologii nawierzchni CONIPUR TENIS FORCE, pole do gry w mini golfa 18 dołkowego, boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci oraz tenis bar, gdzie moż na zjeść przepyszne dania z grilla i rozpalić ognisko. Zachęcamy również do wypoży czania rowerów i kijków Nordic Walking latem, a nart biegowych zimą. OTOCZENIE Bardzo ważnym atutem naszego hotelu jest położenie oferujemy wiele atrakcji z nim związanych. Oprócz zwiedzania obiektów Białowieskiego Parku Narodowego nasi Goście mają możliwość przejażdżki bryczką lub wieloosobowym wozem po puszczańskich ostępach, podróżowania kolejką wąskotorową połączonego z improwizowanym napadem radzieckich służb granicznych, organizacji ogniska w sercu puszczy z pieczeniem dzika. RESTAURACJA Położenie na styku kultur wschodnich przyczyniło się do tego, że specjalnością naszej kuchni są dania kuchni regionalnej i myśliwskiej. Szczególnie godne polecenia są dania z dziczyzny, które zadowolą gusta największych smakoszy. Restauracja mie ści się w trzech salach Sali Głównej, Ban kietowej oraz Kominkowej. Jest to idealne miejsce do organizacji różnego rodzaju spotkań okolicznościowych i bankietów. Warto również odwiedzić naszą kawiarnię i Klub Nocny Carski Buduar. BAZA NOCLEGOWA I CENTRUM KONFERENCYJNE Hotel może pomieścić 250 osób w 112 luk susowych pokojach jedno i dwuosobowych oraz stylowo urządzonych apartamentach. Wnętrza hotelu także cechują się orygi nalnością dominują w nich elementy drewniane, kamienne i kute, a pokoje sty lizowane są na komnaty Pałacu Carskiego. Centrum konferencyjne wyposażone jest w 4 sale konferencyjne oraz najwyższej klasy sprzęt audiowizualny. Istnieje możliwość organizacji konferencji nawet do 500 osób. 13

14 Nasi Klastrowicze cz. I wrzutowymi do gier zręcznościowych. Hotel oferuje całoroczne lodowisko o powierzchni 700 m2. W okresie jesienno-zimowym lodowisko czynne jest w weekendy. Hotel Gołębiewski w Mikołajkach ul. Mrągowska Mikołajki, Hotel Gołębiewski w Mikołajkach jest malowniczo położony w samym sercu Mazur. Oferuje gościom 688 pokoi, w tym pokoje 1-osobowe, 2-osobowe, pokoje rodzinne i pokoje typu studio. Hotel Gołębiewski to również największe na Mazurach Centrum Konferencyjne o powierzchni ponad 8000 m 2. Na Centrum Konferencyjne składa się 17 przestronnych, klimatyzowanych i nowocześnie wyposażonych sal konferencyjnych o różnej wielkości od 75 do 750 m2. Dumą hotelu są dwie SALE KONGRESOWE o powierzchni 1600 m 2 i 1800 m 2, położone na tym samym poziomie, mogące pomieścić podczas obrad do 1500 osób każda. Hotel posiada bogatą ofertę gastronomiczną: restaurację CZERWONĄ, gdzie podawane są posiłki w formie bufetów szwedzkich, restaurację ZIELONĄ z daniami a la carte kuchni polskiej i międzynarodowej, kawiarnię PATIO oferującą szeroki wybór ciast, deserów, koktajli, kaw i napojów oraz OBERŻĘ U MARKIZA przygotowaną z myślą o organizacji biesiad przy muzyce. Na przystani hotelowej znajduje się również TAWERNA NAD TAŁTAMI. Jest to idealne miejsce na organizację spotkania firmowego czy też wieczoru żeglarskiego z muzyką na żywo. Z kolei Klub Nocny zapewnia wspaniałą zabawę w rytmach największych muzycznych przebojów. Na terenie hotelu znajduje się również Studio Zdrowia i Urody Gołębiewska, gdzie można skorzystać z zabiegów kosmetycznych, masaży oraz zabiegów odnowy biologicznej. Hotel posiada rozległy teren, gdzie goście hotelowi mają możliwość skorzystania z jego atrakcji. Grupom zorganizowanym na terenie przynależącym do hotelu proponowane są zajęcia typu team-building. Atrakcje zapewnia Park Wodny Tropikana i przystań hotelowa położona nad brzegiem jeziora Tałty. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni odbywają się rejsy statkiem hotelowym m/s Grażyna, działa również wypożyczalnia sprzętu wodnego. Klub Jeździecki Stajnia oferuje możliwość jazdy konnej, przejażdżki bryczkami i wozami konnymi. Natomiast Akademia Golfa Gołębiewski oddalona o około 350 m od hotelu to idealne miejsce do nauki tej gry. Znajduje się tam strzelnica golfowa Driving Range z 30 stanowiskami do ćwiczeń i doskonalenia umiejętności gry w golfa. To doskonałe miejsce na organizację zabaw integracyjnych grupom konferencyjnym. Mini Las Vegas to z kolei atrakcja dla małych i dużych wraz z 4-torową kręgielnią, stołami bilardowymi, stołami do gry w snookera oraz automatami 14

15 Nasi Klastrowicze cz. I HOTEL GOŁĘBIEWSKI Białystok ul. Pałacowa 7 tel Ilość pokoi 218 Ilość miejsc 500 Liczba sal konferencyjnych 12 Liczba miejsc w salach konferencyjnych 1500 Hotel Gołębiewski**** w Białymstoku Hotel Gołębiewski**** w Białymstoku usytuowany jest w samym centrum miasta, w pobliżu XVIII-wiecznego, barokowego Pałacu Branickich, teatru oraz pięknego Parku Miejskiego. Kompleks oferuje swoim Gościom do 500 miejsc noclegowych w 218 pokojach, ze stałym łączem internetowym, telefonem, bezpłatną telewizją satelitarną. Skorzystać też można z 8 komfortowo wyposażonych apartamentów (1 i 2 pokojowe, łazienka z wanną i kabiną z hydromasażem) oraz 6 pokoi typu Studio, przystosowanych również dla osób niepełnosprawnych. Położenie obiektu blisko centrum kulturalnego oraz handlowego miasta spowodowało ukierunkowanie oferty hotelowej ku profilowi konferencyjno-biznesowemu. Hotel dysponuje 12 wielofunkcyjnymi salami, w tym salą kongresową mogącą pomieścić do 900 osób. Wszystkie wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Hotel dysponuje wielopoziomowym parkingiem, umożliwiającym swobodne zaparkowanie w centrum aglomeracji miejskiej do 250 aut. Ze względu na swoje położenie oraz bogatą ofertę rekreacyjną - Park Wodny Tropikana z 3 basenami, grotami solną i śnieżną, sauną, jacuzzi, solarium, gabinetem masażu; Salon Gier, Klub Nocny - Hotel stanowi również doskonałe miejsce relaksu i wypoczynku. Hotel Gołębiewski w Białymstoku szczyci się również bogatą ofertą gastronomiczną, o której można się przekonać odwiedzając: Restaurację Zieloną, w której serwowane są wyśmienite dania kuchni regionalnej oraz międzynarodowej. Restaurację Czerwoną, podejmującą Gości pysznymi śniadaniami w formie stołu szwedzkiego, jak również stanowiącą doskonałe miejsce na organizację wesel, bankietów, posiłków konferencyjnych i wszelkiego typu imprez okolicznościowych. Bar Patio, gdzie przy pysznej kawie lub drinku oraz akompaniamencie fortepianowej muzyki na żywo, każdy znajdzie chwilę relaksu po ciężkim dniu. Dodatkowym atutem białostockiego Hotelu Gołębiewski są piękne tereny Podlasia, zachwycające bogactwem przyrody i stanowiące doskonałą bazę dla imprez integracyjnych i wycieczek turystycznych. Hotel Gołębiewski jest jedynym obiektem w Białymstoku, który jest w stanie kompleksowo i profesjonalnie zrealizować konferencje, sympozja, kongresy dla grup od 10 do 1500 os. 15

16 Nasi Klastrowicze cz. I ALBATROS Hotel & Spa w Serwach k/augustowa Serwy Płaska tel fax Hotel ALBATROS znajduje się w miejscowości Serwy k. Augustowa - popularnej miejscowości letniskowej nad jeziorem Serwy. Hotel otacza Puszcza Augustowska, a Pojezierze Augustowskie, do którego należy jezioro, to jedno z najbardziej malowniczych i wciąż jeszcze mało odkrytych miejsc. Jezioro objęte jest strefą ciszy i związku z tym w Serwach jest spokojniej niż w pobliskim Augustowie czy na Mazurach. Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne PROSERWY - hotel ALBATROS dysponuje łącznie 100 pokojami, w tym 38 pokojami i 10 apartamentami typu KOMFORT w trzygwiazdkowym skrzydle B oraz pokojami i 2 apartamentami typu STANDARD w skrzydle A. Wszystkie pokoje typu KOMFORT oraz większość pokoi STANDARD posiada tarasy lub balkony. Hotel ALBATROS posiada znakomite warunki na wypoczynek nad jeziorami, zwłaszcza wypoczynek aktywny. Specjalnością obiektu są również konferencje, imprezy firmowe i integracyjne oraz szkolenia. Największa sala konferencyjna ma powierzchnię 310 m 2 16

17 i może być dzielona za pomocą systemu ruchomych ścian na 3 sale o powierzchniach 129 m2, 97 m2 i 84 m 2. Ponadto Hotel ALBATROS dysponuje salą o powierzchni 130 m 2 i mniejszymi salami oraz profesjonalną halą namiotową. Sale konferencyjne i zaplecze noclegowe umożliwiają organizację imprez do osób. Nowoczesne centrum SPA pozwala zrelaksować się po pracowitym dniu szkolenia lub konferencji, a duży 4-hektarowy teren pozwala na organizację atrakcyjnych imprez integracyjnych. Hotel ALBATROS to także znakomite miejsce do organizacji bankietów i przyjęć weselnych oraz imprez plenerowych. Do dyspozycji gości jest także kąpielisko z pomostami, plac zabaw dla dzieci i boiska sportowe. Hotel zapewnia też następujące możliwości spędzenia czasu wolnego i rekreacji: nowoczesne centrum SPA, w skład którego wchodzą: grota solna, sauny suche, parowe i na podczerwień, 3 wanny jacuzzi, kapsuła zabiegowa, ścieżka Kneippa, deszczownia i słoneczne łąki dyskoteki w klubie muzycznym, zabawy i bankiety z zespołem imprezy grillowe w wiatach przy ognisku wycieczki, w tym wycieczki na Litwę do Wilna, Kowna lub Druskiennik rejsy statkiem, przejazdy kolejką wąskotorową i wozami konnymi, kuligi spływy kajakowe Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim pobyty w najnowocześniejszym w regionie Parku Rozrywek Wodnych w Druskiennikach wypożyczalnia sprzętu pływającego i rowerów organizacja zajęć w parku linowym, turnieju w gigantyczne piłkarzyki, paintball itp. oraz przejazdów quadami bezpośrednio na terenie obiektu 17

18 Nasi Klastrowicze cz. I Best Western Hotel CRISTAL * * * Best Western Hotel CRISTAL * * * ul. Lipowa 3/ Białystok Tel ; Tel. Kom Fax Best Western Hotel CRISTAL * * * położony jest w samym centrum Białegostoku przy zabytkowej ulicy Lipowej sercu miasta. Jest bardzo nowoczesnym i jednocześnie kameralnym obiektem, mogącym pochwalić się bogatą, ponad 50-letnią tradycją hotelarską. Wpisany w architekturę i historię miasta jest jedną z jego wizytówek. O znaczeniu i randze hotelu mogą świadczyć chociażby liczne nagrody, które otrzymał (trzy Medale Europejskie, Certyfikat Jakości European Quality Club, Złoty Klucz, Malwa otrzymywana cztery lata z rzędu, Złoty Dzwonek) corocznie przyznawana rekomendacja Stowarzyszenia Konferencji i Kongresów w Polsce oraz Polskiej Izby Turystyki. Hotel CRISTAL jest również zrzeszony w największej sieci hoteli na świecie Best Western. Najważniejszym potwierdzeniem jakości świadczonych usług jest jednak duża liczba stałych gości, którzy odwiedzając Podlasie zatrzymują się zawsze w Hotel CRISTAL * * *. Best Western Hotel CRISTAL posiada 180 miejsc noclegowych w 89 pokojach jednoosobowych, dwuosobowych i apartamentach. Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację, łazienkę, telewizję (tv sat, pay tv), telefon i minibar. Każdy z pokoi jest przestronny, dyskretny i przytulny. Goście mogą korzystać z bezpłatnego i bezprzewodowego Internetu, a niedysponujących własnym komputerem Hotel zaprasza do całodobowej kafejki internetowej. Osoby szukające przyjemności kulinarnej na pewno odnajdą ją w hotelowej restauracji. Proponuje ona potrawy kuchni polskiej, francuskiej, ale i przede wszystkim regionalnej białoruskiej, tatarskiej, żydowskiej, rosyjskiej, litewskiej, jak również azjatyckiej i hiszpańskiej. Specjały te oczarowały już niejedno podniebienie osób goszczących w Hotelu, jak również uczestników bankietów organizowanych przez Cristal. Goście biznesowi korzystają często z nowoczesnego, klimatyzowanego CENTRUM KONFERENCYJNEGO, wyposażonego w najnowocześniejszy system prezentacji wizualnej i fonicznej (bezprzewodowe nagłośnienie, rzutniki multimedialne, flipcharty, laptopy). Hotel CRISTAL zapewnia kompleksową obsługę konferencji i bankietów na dowolną ilość osób. 18

19 19

20 Pięć województw, dziewięć Parków Narodowych, ponad 95 tys. ha rezerwatów, niezliczona ilość turystycznych atrakcji i... tylko jedna jedyna Polska Wschodnia. Prezentujemy wlory turystyczne Podlasia, Warmi i Mazur, Lubelszczyzny, Podkarpacia i ziemi świętokrzyskiej. Waldemar Wierżyński Turystyczna Polska Wschodnia PODLASKIE Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej części Polski. Naturalne walory regionu poczynając od krajobrazów i rzeźby terenu, poprzez bogactwo rzek, a na wyjątkowym mikroklimacie kończąc każdego roku przyciągają tysiące turystów. Narew, nazywana nie bez powodu polską Amazonią i Biebrza to raj dla ornitologów, można tutaj spotkać rzadkie gatunki ptaków, w tym zagrożoną wyginięciem wodniczkę. W Puszczy Białowieskiej niepodzielnie rządzą żubry, a w Knyszyńskiej czeka nas spacer tropem łosia. Województwo podlaskie w pełni zasługuje na miano Zielonych Płuc Polski czyste powietrze pozwala oddychać pełną piersią, pejzaże są ucztą dla oczu, a śpiew ptaków muzyką dla uszu. Do tego trzeba dodać bogactwo kultur i kulinarnych smaków. Nic dziwnego, że podlaskie powszechnie kojarzy się z atrakcjami turystycznymi i ekologią. Podlaskie to bogactwo różnorodności od wieków zgodnie tereny te zamieszkiwali Polacy. Białorusini, Ukraińcy, Tatarzy, Litwini, Rosjanie, a także Niemcy i Żydzi. Nic więc dziwnego, że to właśnie tutaj powstał międzynarodowy język esperanto. Liczne szlaki piesze, rowerowe wodne i konne prowadzą turystów w malownicze zakątki. Turyści mogą się raczyć specjałami lokalnej kuchni: babką i kiszką ziemniaczaną, sękaczem, serami korycińskimi czy narwiańskimi ogórkami. 20

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

BIULETYNINFORMACYJNY

BIULETYNINFORMACYJNY NR 4/2012 BIULETYNINFORMACYJNY P O D L A S K I E J R E G I O N A L N E J O R G A N I Z A C J I T U R Y S T Y C Z N E J W NUMERZE: Trasy rowerowe Polski Wschodniej str. 2 Meczety i mizary uznane za pomniki

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP, Warszawa 2011 Szybki rozwój wschodnich regionów Polski

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż

Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż Załącznik 1 do Uchwały nr 912/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Pomorska Podróż GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 Strategia promocji miasta KIELCE na lata 2006 2010 przygotowana n a zlecenie Urzędu M i asta Kielce Poznań 2005 SPIS TREŚCI: Wstęp... 4 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

a może tak nad nasze morze? Magazyn Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki Wypoczywaj w Polsce Odkryj Mazowsze Bezpieczne podróże

a może tak nad nasze morze? Magazyn Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki Wypoczywaj w Polsce Odkryj Mazowsze Bezpieczne podróże 96/129/2012 maj czerwiec ISNN 1507-9015 Magazyn Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki Wypoczywaj w Polsce a może tak nad nasze morze? Rowerem z PTTK Odkryj Mazowsze Bezpieczne podróże Turystyka i

Bardziej szczegółowo

Marketing terytorialny

Marketing terytorialny ZAŁOŻENIA PROGRAMU STRATEGICZNEGO Marketing terytorialny Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, lipiec 2012 r. Strona 1 ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU STRATEGICZNEGO MARKETING TERYTORIALNY KIERUNKI POLITYKI

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych

Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji Pszczyny

Strategia promocji Pszczyny Strategia promocji Pszczyny na lata 2012-2014 Opracowanie: Mieszkańcy Pszczyny mówią o swoim mieście, że jest perłą województwa śląskiego, że wystarczy minąć rogatki miejskie, by wkroczyć w inną, magiczną

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa SPIS TREŚCI str. 3 str. 4 str. 5 Przedmowa Lokalizacja O Stowarzyszeniu str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 10 str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 16 str. 17 str. 18 str. 19 str. 20 str.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020

Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014-2020 Dokument przygotowany przez Fundację Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc na zlecenie Gdańskiej Organizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 36/2009 Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Strategii promocyjnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii «Silesia» Działając na

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PROGRAM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Praca pod redakcją Marzeny Wanagos PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA GOSPODARKI I PRACY GDAŃSK 2004 WYDAWCA Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI OBSŁUGI GOŚCI. www.zlotystandard.info

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI OBSŁUGI GOŚCI. www.zlotystandard.info OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PODNOSZENIA JAKOŚCI OBSŁUGI GOŚCI w Obsłudze Klienta 95 16 94 04 09 02 11 07 10 92 08 91 01 03 05 06 13 14 15 12 63 56 90 93 55 60 66 62 64 58 65 61 59 Patroni honorowi: Patron merytoryczni:

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 16/150/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ZAŁOŻENIA DO STRATEGII PROMOCJI TURYSTYCZNEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY Dokument przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta Częstochowy w ramach projektu COESIMA Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA OŁAWA NA LATA 2010 2015 czerwiec 2010 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.... 3 1.1 Podejście marketingowe... 3 1.2 Wnioski z sytuacji zastanej... 4 2. DIAGNOZA OBECNEGO WIZERUNKU

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Miasta Sandomierza

Strategia Promocji Miasta Sandomierza PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Promocji Miasta Sandomierza 31.01.2010 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Strategia Promocji Miasta

Bardziej szczegółowo