Postępowanie przetargowe przetarg nieograniczony nr 2/2015. Tel.. fax.:.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie przetargowe przetarg nieograniczony nr 2/2015. Tel..EMAIL: fax.:."

Transkrypt

1 ADRESAT: Tel.. fax.:. PYTAJĄCY: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa), ul. Wojska Polskiego 28 A, Tczew, tel. 058/ , fax. 058/ NIP , REGON PRZEDMIOT ZAPYTANIA: Umowa serwisowa na obsługę, konserwację urządzeń oraz utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznych w następujących lokalizacjach: 1. Budynek kompleksu pływalni i przyległej Kanonki, 2. budynek socjalny stadionu piłkarskiego przy ul. Ceglarskiej, 3. budynek socjalny stadionu piłkarskiego przy ul. Elżbiety, 4. budynek przystani przy ul. Nad Wisłą. Okres trwania umowy 12 miesięcy od podpisania umowy. Termin związania ofertą 30 dni. WARUNKI STAWIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwis zobowiązuje się realizować w/w lokalizacjach: a. obsługę i konserwację stacji transformatorowej T-5373, b. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR (z wyłączeniem obsługi automatyki kotłowni gazowo-olejowej), c. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej zewnętrznej należącej do TCSiR (skrzynki z bezpiecznikami, lampy oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją zasilającą itp.), d. usuwać awarię urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR przez całą dobę. 2. Okresowy badania wykonane do 30 maja br. Polegające na : a) wykonanie wymaganych przepisami okresowych pomiarów skuteczności zerowania, b) rezystancji inst. elektrycznych. przewodów odgromowych, c) rezystancji uziomów instalacji odgromowej budynków i sporządzenie stosownej dokumentacji. Dotyczy następ. obiektów sportowych TCSiR: pływ. kryta, baseny odkryte z bud. socjalnym i oświetleniem terenu, korty przy ul. Wojska Polskiego i Sienkiewicza z pawilonami socjalnymi, stadiony piłkarski. przy ul. Bałdowskiej, Ceglarskiej i Św. Elżbiety ( z bud. socjalnymi i pawilonami sanitariatów ), hala namiotowa przy ul. W. Polskiego 28 A, budynek gospodarczy na zapleczu pływalni krytej, budynek przystani przy ul. Nad Wisłą Serwis awaryjny określonych w punkcie 1(d) polegać będzie na nieodpłatnym wykonywaniu napraw w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 12 godzin od zgłoszenia awarii. TERMIN SKŁADANIA OFERT - godz styczeń 2015r., pisemnie na adres Pytającego lub skan dokumentów potwierdzonych adnotacją za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą Wykonawcę. TERMIN OTWARCIA OFERT - GODZ styczeń 2015r. Sprawę prowadzi: Krzysztof Szlagowski tel. kom , WARUNKI PŁATNOŚCI przelew 14 dni. Posiadamy środki na ten cel. 1

2 Informacje i wymogi dodatkowe a) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. b) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1.1 O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 1.2 Zamawiający uzna warunki wskazane w pkt 1.1. za spełnione jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiada wiedzę i doświadczenie - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 2.1 Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Wykonawca złoży: a. oświadczenie (w ramach oświadczenia według Formularza Nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ), 2.2 Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca złoży oświadczenie (w ramach oświadczenia według Formularza Nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ) 2.3 Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży oświadczenie (w ramach oświadczenia według Formularza Nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 2

3 postępowaniu Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ); 2.4 Na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca złoży oświadczenie (w ramach oświadczenia według Formularza Nr 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ), 2.5 Dokumenty i oświadczenia składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia: a. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (według Formularza Nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ); b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 2.6 Zamawiający wyjaśnia, iż informacje-oświadczenia określone w dokumentach wymienionych w dziale 2 i 3 SIWZ (Formularz Oferty, Kwestionariusz Wykonawcy) - nie muszą być złożone na przekazanych przez Zamawiającego drukach - formularzach. Wykonawcy mogą przedstawić informacje - oświadczenia w innej formie graficznej, muszą natomiast zawierać wszystkie informacje, zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu. 2.7 Zakres i forma ww. dokumentów muszą być zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn r. (Dz. U. Nr 226 poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamawiając zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 2.8 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 2.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 3.1 Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawcę podczas postępowania o udzielenie zamówienia wymagają dla zachowania ważności formy pisemnej. 3.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje (wyłącznie w formie dopuszczonej w niniejszym postępowaniu, tj. w formie pisemnej) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Dopuszczamy możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 3

4 3.3 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Andrzej Błaszkowskidyrektor Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz Pan Krzysztof Szlagowski- kierownik ds. technicznych w Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji. 3.4 Wykonawcy mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3.5 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (pisma o wyjaśnienie treści SIWZ), Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM W niniejszym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium. 5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 5.1 Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 5.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium (jeżeli jest wymagane w postępowaniu). 5.3 Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli jest wymagane w postępowaniu) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5.4 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 6.1 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6.2 Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim pod rygorem nieważności w 1 egzemplarzu (wskazane napisanie oferty na maszynie lub komputerze) oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 6.3 Zaleca się, aby wszelkie strony oferty były ponumerowane. 4

5 6.4 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę. 6.5 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6.6 Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne dla przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 6.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, tj. oferty przewidującej odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza również składania ofert częściowych. 6.8 Pełnomocnictwo, tj. dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy powinno być dołączone do oferty, o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów, załączonych do oferty oraz powinno odpowiadać w zakresie formy przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis). 6.9 Zamawiający wyjaśnia, iż informacje-oświadczenia określone w dokumentach wymienionych w Dziale 2 i 3 (Formularz Oferty, Kwestionariusz Wykonawcy) niniejszej SIWZ - nie muszą być złożone w ofercie na przekazanych przez Zamawiającego drukach - formularzach. Wykonawcy mogą przedstawić informacje - oświadczenia w innej formie graficznej, muszą natomiast zawierać wszystkie informacje, zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: 6.11 Oferta w sprawie: 4. Umowa serwisowa z Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji na Serwis usług elektryczny realizowany dla TCSiR w jego obiektach oraz jednorazowe badania instalacji elektrycznej: e. obsługę i konserwację stacji transformatorowej T-5373, f. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR (z wyłączeniem obsługi automatyki kotłowni gazowo-olejowej), g. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej zewnętrznej należącej do TCSiR (skrzynki z bezpiecznikami, lampy oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją zasilającą itp.), h. usuwać awarię urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR przez całą dobę. Nie otwierać przed dniem r.. godz. 10:00 Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po upływie terminu składania ofert. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca. 7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 7.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 28A, w sekretariacie lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na 7.2 Termin składania ofert upływa dnia r. godz. 10:00 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte. 7.3 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane oznaczona określeniami ZMIANA lub WYCOFANIE. 5

6 Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 7.4 Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu r. o godz. 10:15 w swojej siedzibie w pokoju zlokalizowanym na pierwszym piętrze za kawiarnią. Otwarcie ofert będzie jawne. Koperty oznaczone WYCOFANIE zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne ofert, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach. 8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 8.1 Ceną oferty jest wartość wraz z podatkiem VAT za cały przedmiot zamówienia, podana w Formularzu oferty. 8.2 Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w pełnym zakresie - obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszej SIWZ. 8.3 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Powinna być ona podana liczbowo i słownie. 8.4 Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 8.5 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa (wartość łącznie z 23% podatkiem VAT) stanowi 100%. 8.6 Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów: 8.7 Oferta najkorzystniejsza, tj.: z najniższą ceną (wartość łącznie z 23% podatkiem VAT) spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska 100 pkt. Oferty z ceną (wartość łącznie z 23% podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów. W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru: gdzie: An - liczba punktów uzyskanych przez ofertę n z tytułu kryterium ceny - najniższa cena ofertowa w danym przetargu; Cn - cena oferty n 8.8 Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny ofert. W przypadku podania w ofercie informacji o udzieleniu Zamawiającemu upustu lub innej ulgi w stosunku do zaoferowanej ceny, fakt taki uważany będzie za złożenie dwóch ofert i powodować będzie jej odrzucenie. 8.9 Cena oferty powinna być wyrażona w walucie polskiej. 6

7 8.10 Ceny/cena określone/a przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą/będzie podlegały/a zmianom W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert które uzyskają tą samą ilość punktów zostanie przeprowadzona dogrywka tj. dodatkowe zapytanie do tych oferentów o złożenie ponownie oferty. 10. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 10.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 10.2 Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 10.3 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 10.4 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty z Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa powyżej, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 7 dni W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 7 dni. 11. INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA OFERT 11.1 W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Zamawiający poprawia w ofercie: 11.3 oczywiste omyłki pisarskie; 11.4 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; Przykładowo, Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 1. w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: a. jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, b. jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 2. w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: a. jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, b. jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że prawidłowo 7

8 podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, c. jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie; 3. w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa): a. przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, b. jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, c. jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 12. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 12.1 Wykonawca wskaże w ofercie, którą część zamówienia powierzy Podwykonawcom W przypadku zatrudnienia Podwykonawców, Wykonawca załączy do oferty informację wg Formularza nr 4 dotyczącą Podwykonawców W przypadku nie powierzenia dostaw Podwykonawcom, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia (druk formularza Podwykonawcy) w tym zakresie. W przypadku nie załączenia do oferty przedmiotowego oświadczenia (druku-formularza) Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie będzie powierzał robót Podwykonawcom. 13. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O ZAMÓWIENIE W przypadku składania jednej oferty przez dwóch lub więcej podmiotów (przedsiębiorców) oferta spełniać powinna następujące wymagania: - w odniesieniu do wymagań dotyczących udokumentowania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidziane niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oświadczenia i dokumenty (wymienione w pkt 4) winni złożyć wszyscy przedsiębiorcy (chyba, że poniższe zapisy niniejszego punktu stanowią inaczej), - w odniesieniu do warunku wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji finansowej i ekonomicznej, przedsiębiorcy w sumie muszą spełniać wymagane warunki, - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich przedsiębiorców występujących wspólnie, - do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera), a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem, tj. dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców. W zakresie formy pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis); wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem). 8

9 2. FORMULARZ OFERTY Postępowanie przetargowe przetarg nieograniczony OFERTAPRZETARGOWA Do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji ul. Wojska Polskiego 28A Tczew Po szczegółowym zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: Instrukcją dla Wykonawców, Formularzem oferty, Kwestionariuszem Wykonawcy, Firma o nazwie z siedzibą w... ul... nr.. kod pocztowy... poczta... tel.fax... REGON.NIP 5. oferuje realizację przedmiotu zamówienia p.n.: Umowa serwisowa na Serwis usług elektryczny realizowany dla TCSiR w jego obiektach oraz jednorazowe badania instalacji elektrycznej: i. obsługę i konserwację stacji transformatorowej T-5373, j. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR (z wyłączeniem obsługi automatyki kotłowni gazowo-olejowej), k. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej zewnętrznej należącej do TCSiR (skrzynki z bezpiecznikami, lampy oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją zasilającą itp.), l. usuwać awarię urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR przez całą dobę. i zarządzanych przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę jak niżej: Cena oferty netto: Wynagrodzenie miesięczne (ryczałt). zł netto za 1 miesiąc =.złotych (słownie: ) - podatek VAT (23%) wartość:... zł (słownie: ) -cena oferty brutto:... zł (słownie: ) Wynagrodzenie za badania wykonane do końca maja. zł netto za miesiąc maj =.złotych (słownie: ) - podatek VAT (23%) wartość:... zł (słownie: ) -cena oferty brutto:... zł (słownie: ) 2.Zobowiązujemy się, jeśli nasza oferta zostanie przyjęta, wykonać zamówienie w terminie do dnia r. do r. 3. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną na dzień składania oferty. 4. Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności. 5. Oświadczamy, że szczegółowo zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, akceptujemy jej treść i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 6. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 30 dni., dn.. Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 9

10 3. KWESTIONARIUSZ WYKONAWCY FORMULARZE 1. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 2. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, 3. INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 4. PODWYKONAWCY (dotyczy Wykonawców zlecających prace Podwykonawcom) INFORMACJE 1. Odpowiedzi winny być oparte o posiadane przez Wykonawcę dokumenty. 2. W razie potrzeby można wstawić dodatkowe stronice. 10

11 1. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.. Nazwa Wykonawcy, adres Do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji ul. Wojska Polskiego 28A Oświadczenie 6. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Umowa serwisowa na Serwis usług elektryczny realizowany dla TCSiR w jego obiektach oraz jednorazowe badania instalacji elektrycznej: m. obsługę i konserwację stacji transformatorowej T-5373, n. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR (z wyłączeniem obsługi automatyki kotłowni gazowo-olejowej), o. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej zewnętrznej należącej do TCSiR (skrzynki z bezpiecznikami, lampy oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją zasilającą itp.), p. usuwać awarię urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR przez całą dobę. zarządzanych przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, oświadczam że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z późn. zm.): 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadam wiedzę i doświadczenie; 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej;..dn.. Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Opracował:TCSiR,

12 2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.. Nazwa Wykonawcy, adres Do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji ul. Wojska Polskiego 28A Oświadczenie* 7. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Umowa serwisowa na Serwis usług elektryczny realizowany dla TCSiR w jego obiektach oraz jednorazowe badania instalacji elektrycznej: q. obsługę i konserwację stacji transformatorowej T-5373, r. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR (z wyłączeniem obsługi automatyki kotłowni gazowo-olejowej), s. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej zewnętrznej należącej do TCSiR (skrzynki z bezpiecznikami, lampy oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją zasilającą itp.), t. usuwać awarię urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR przez całą dobę. zarządzanych przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, oświadczam, że: nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z późn. zm.)...dn.. Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Opracował:TCSiR,

13 *Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę *W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum (każdy z przedsiębiorców składających wspólną ofertę) w imieniu swojej firmy. 3. INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ.. Nazwa Wykonawcy, adres Do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji ul. Wojska Polskiego 28A 8. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Umowa serwisowa na Serwis usług elektryczny realizowany dla TCSiR w jego obiektach oraz jednorazowe badania instalacji elektrycznej: u. obsługę i konserwację stacji transformatorowej T-5373, v. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR (z wyłączeniem obsługi automatyki kotłowni gazowo-olejowej), w. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej zewnętrznej należącej do TCSiR (skrzynki z bezpiecznikami, lampy oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją zasilającą itp.), x. usuwać awarię urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR przez całą dobę.. i zarządzanych przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, oświadczam, że: nie należę do żadnej grupy kapitałowej.* należę do grupy kapitałowej i poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.* Lp. Nazwa Podmiotu Adres Organ założycielski dn.. *Niewłaściwe skreślić Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Opracował:TCSiR,

14 4. PODWYKONAWCY (dotyczy Wykonawców zlecających prace Podwykonawcom).. Nazwa Wykonawcy, adres Do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji ul. Wojska Polskiego 28A LP. CZĘSC ZAMÓWIENIA, KTÓRĄ WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM..dn.. Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Opracował:TCSiR,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. WYKONAWCA:... (pieczęć firmowa) Gmina Ostrowice Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice... tel... fax...

O F E R T A. WYKONAWCA:... (pieczęć firmowa) Gmina Ostrowice Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice... tel... fax... Załącznik Nr 2 O F E R T A WYKONAWCA:......... (pieczęć firmowa) Gmina Ostrowice Ostrowice 6, 78-506 Ostrowice Nawiązując do przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP z dnia 26.02.2014 r. Nr 39623-2014

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-631/VI/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 28.08.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Wykonanie druku ulotek, kopert i deklaracji oraz ich zakopertowanie i dostarczenie (dystrybucja) na terenie miasta Płocka.

Wykonanie druku ulotek, kopert i deklaracji oraz ich zakopertowanie i dostarczenie (dystrybucja) na terenie miasta Płocka. Wykonanie druku ulotek, kopert i deklaracji oraz ich zakopertowanie i dostarczenie (dystrybucja) na terenie miasta Płocka. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/38/2014 Wrocław, dnia 03 października 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejsze zapytanie nie jest składane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przytkowice 30 sierpnia 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Energy 2000 Technico M.A. Goczał spółka jawna z siedzibą w Przytkowicach przystępuje do realizowania projektu Budowa innowacyjnego Parku Rozrywki połączenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo Miasta Płocka PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/47/2015 Wrocław, dnia 30 października 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów Włoszczowa

Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów Włoszczowa ... (Pełna nazwa oferenta lub pieczęć z NIP) tel/fax : / e-mail:.. Gmina Włoszczowa ul. Partyzantów 14 29-100 Włoszczowa Załącznik Nr 2 Formularz oferty OFERTA PRZETARGOWA na realizację zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/52/2015 Wrocław, dnia 16 listopada 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Formularz Ofertowy. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem na sprzedaż energii elektrycznej

Formularz Ofertowy. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem na sprzedaż energii elektrycznej Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Ofertowy Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Sprzedaż energii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE "SOLGAM" SP. Z O. O. Jasło, 01. 10. 2014 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYTŁACZARKA WRAZ Z GŁOWICĄ REOLOGICZNĄ ZAPYTANIE OFERTOWE JASŁO 2014 "Solgam" Sp.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ATI-443/X/LJ/2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Dokonanie wyceny wywłaszczonych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz wyliczenie wysokości zwaloryzowanego odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na ochronę fizyczną budynku zamku oświęcimskiego wraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zawiercie, dnia 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników projektu na szkolenia w ramach projektu Lepsza droga do przyszłości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu Adres: ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom 2. Opis przedmiotu przetargu 2.1. Przedmiotem przetargu jest prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/48/2014 Wrocław, dnia 26 listopada 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ZBASZYNEK,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 20 stycznia 2015 r. Nasz znak: IZ/3840/1/1/2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 03 czerwca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/1/21/2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38

Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38 KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38 Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 znak sprawy: Odbiór, transport, i składowanie odpadów 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Odbiór, transport, unieszkodliwianie i składowanie odpadów o kodzie (20 03 01), zgodnie z przedmiotem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY.... ( pieczątka Oferenta ) (data )

FORMULARZ OFERTY.... ( pieczątka Oferenta ) (data ) ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY...... ( pieczątka Oferenta ) (data ) Samorządowy Zakład Budżetowy Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie ul. Słowackiego 5C 76 004 Sianów Nawiązując do ogłoszenia o przetargu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

1. Nazwa i adres Zamawiającego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KONKURSU OFERTOWEGO NA SCENARIUSZ (PROGRAM ZAJĘĆ) KURSU KWALIFIKACYJNEGO, RADY PEDAGOGICZNEJ I KURSU DOSKONALĄCEGO I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ W TYM ZAKRESIE ORGANIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: KN-ZZ-930/X/LJ/2014 Bielsko-Biała, dn. 25.11.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie zapytanie ofertowe Zamawiający. Gmina Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 96-127 Lipce Reymontowskie Tel.: (46) 831 61 66 Fax: (46) 831 62 68 http://www.lipcereymontowskie.pl/ Postanowienia ogólne. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie warsztatów SZKOŁA DLA RODZICÓW

Przeprowadzenie warsztatów SZKOŁA DLA RODZICÓW Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. 3 Maja 16 07-200 Wyszków SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/016/NZU/1345/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Ciekły hel. Kod CPV: 24.11.13.00 Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

... FORMULARZ OFERTY. Nr tel. :. Nr faksu : W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

... FORMULARZ OFERTY. Nr tel. :. Nr faksu : W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Załącznik Nr 1 do SIWZ. ( pieczęć Wykonawcy) ( ) FORMULARZ OFERTY Ja/My, niżej podpisany/i... działając w imieniu i na rzecz:. ( Nazwa i adres wykonawcy/ów).... NIP... REGON.... Nr tel. :. Nr faksu :.

Bardziej szczegółowo