Postępowanie przetargowe przetarg nieograniczony nr 2/2015. Tel.. fax.:.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postępowanie przetargowe przetarg nieograniczony nr 2/2015. Tel..EMAIL: fax.:."

Transkrypt

1 ADRESAT: Tel.. fax.:. PYTAJĄCY: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa), ul. Wojska Polskiego 28 A, Tczew, tel. 058/ , fax. 058/ NIP , REGON PRZEDMIOT ZAPYTANIA: Umowa serwisowa na obsługę, konserwację urządzeń oraz utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznych w następujących lokalizacjach: 1. Budynek kompleksu pływalni i przyległej Kanonki, 2. budynek socjalny stadionu piłkarskiego przy ul. Ceglarskiej, 3. budynek socjalny stadionu piłkarskiego przy ul. Elżbiety, 4. budynek przystani przy ul. Nad Wisłą. Okres trwania umowy 12 miesięcy od podpisania umowy. Termin związania ofertą 30 dni. WARUNKI STAWIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwis zobowiązuje się realizować w/w lokalizacjach: a. obsługę i konserwację stacji transformatorowej T-5373, b. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR (z wyłączeniem obsługi automatyki kotłowni gazowo-olejowej), c. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej zewnętrznej należącej do TCSiR (skrzynki z bezpiecznikami, lampy oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją zasilającą itp.), d. usuwać awarię urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR przez całą dobę. 2. Okresowy badania wykonane do 30 maja br. Polegające na : a) wykonanie wymaganych przepisami okresowych pomiarów skuteczności zerowania, b) rezystancji inst. elektrycznych. przewodów odgromowych, c) rezystancji uziomów instalacji odgromowej budynków i sporządzenie stosownej dokumentacji. Dotyczy następ. obiektów sportowych TCSiR: pływ. kryta, baseny odkryte z bud. socjalnym i oświetleniem terenu, korty przy ul. Wojska Polskiego i Sienkiewicza z pawilonami socjalnymi, stadiony piłkarski. przy ul. Bałdowskiej, Ceglarskiej i Św. Elżbiety ( z bud. socjalnymi i pawilonami sanitariatów ), hala namiotowa przy ul. W. Polskiego 28 A, budynek gospodarczy na zapleczu pływalni krytej, budynek przystani przy ul. Nad Wisłą Serwis awaryjny określonych w punkcie 1(d) polegać będzie na nieodpłatnym wykonywaniu napraw w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 12 godzin od zgłoszenia awarii. TERMIN SKŁADANIA OFERT - godz styczeń 2015r., pisemnie na adres Pytającego lub skan dokumentów potwierdzonych adnotacją za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą Wykonawcę. TERMIN OTWARCIA OFERT - GODZ styczeń 2015r. Sprawę prowadzi: Krzysztof Szlagowski tel. kom , WARUNKI PŁATNOŚCI przelew 14 dni. Posiadamy środki na ten cel. 1

2 Informacje i wymogi dodatkowe a) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. b) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1.1 O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 1.2 Zamawiający uzna warunki wskazane w pkt 1.1. za spełnione jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiada wiedzę i doświadczenie - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 2.1 Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Wykonawca złoży: a. oświadczenie (w ramach oświadczenia według Formularza Nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ), 2.2 Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca złoży oświadczenie (w ramach oświadczenia według Formularza Nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ) 2.3 Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca złoży oświadczenie (w ramach oświadczenia według Formularza Nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 2

3 postępowaniu Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ); 2.4 Na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca złoży oświadczenie (w ramach oświadczenia według Formularza Nr 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ), 2.5 Dokumenty i oświadczenia składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia: a. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (według Formularza Nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Kwestionariusza Wykonawcy SIWZ); b. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 2.6 Zamawiający wyjaśnia, iż informacje-oświadczenia określone w dokumentach wymienionych w dziale 2 i 3 SIWZ (Formularz Oferty, Kwestionariusz Wykonawcy) - nie muszą być złożone na przekazanych przez Zamawiającego drukach - formularzach. Wykonawcy mogą przedstawić informacje - oświadczenia w innej formie graficznej, muszą natomiast zawierać wszystkie informacje, zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu. 2.7 Zakres i forma ww. dokumentów muszą być zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn r. (Dz. U. Nr 226 poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamawiając zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 2.8 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 2.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 3.1 Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawcę podczas postępowania o udzielenie zamówienia wymagają dla zachowania ważności formy pisemnej. 3.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje (wyłącznie w formie dopuszczonej w niniejszym postępowaniu, tj. w formie pisemnej) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Dopuszczamy możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. 3

4 3.3 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Andrzej Błaszkowskidyrektor Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz Pan Krzysztof Szlagowski- kierownik ds. technicznych w Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji. 3.4 Wykonawcy mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3.5 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (pisma o wyjaśnienie treści SIWZ), Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM W niniejszym postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium. 5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 5.1 Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 5.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium (jeżeli jest wymagane w postępowaniu). 5.3 Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli jest wymagane w postępowaniu) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5.4 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 6.1 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6.2 Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim pod rygorem nieważności w 1 egzemplarzu (wskazane napisanie oferty na maszynie lub komputerze) oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 6.3 Zaleca się, aby wszelkie strony oferty były ponumerowane. 4

5 6.4 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę. 6.5 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6.6 Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne dla przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 6.7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, tj. oferty przewidującej odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza również składania ofert częściowych. 6.8 Pełnomocnictwo, tj. dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy powinno być dołączone do oferty, o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów, załączonych do oferty oraz powinno odpowiadać w zakresie formy przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis). 6.9 Zamawiający wyjaśnia, iż informacje-oświadczenia określone w dokumentach wymienionych w Dziale 2 i 3 (Formularz Oferty, Kwestionariusz Wykonawcy) niniejszej SIWZ - nie muszą być złożone w ofercie na przekazanych przez Zamawiającego drukach - formularzach. Wykonawcy mogą przedstawić informacje - oświadczenia w innej formie graficznej, muszą natomiast zawierać wszystkie informacje, zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: 6.11 Oferta w sprawie: 4. Umowa serwisowa z Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji na Serwis usług elektryczny realizowany dla TCSiR w jego obiektach oraz jednorazowe badania instalacji elektrycznej: e. obsługę i konserwację stacji transformatorowej T-5373, f. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR (z wyłączeniem obsługi automatyki kotłowni gazowo-olejowej), g. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej zewnętrznej należącej do TCSiR (skrzynki z bezpiecznikami, lampy oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją zasilającą itp.), h. usuwać awarię urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR przez całą dobę. Nie otwierać przed dniem r.. godz. 10:00 Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po upływie terminu składania ofert. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca. 7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 7.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 28A, w sekretariacie lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na 7.2 Termin składania ofert upływa dnia r. godz. 10:00 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte. 7.3 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane oznaczona określeniami ZMIANA lub WYCOFANIE. 5

6 Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 7.4 Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu r. o godz. 10:15 w swojej siedzibie w pokoju zlokalizowanym na pierwszym piętrze za kawiarnią. Otwarcie ofert będzie jawne. Koperty oznaczone WYCOFANIE zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne ofert, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta będzie otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach. 8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 8.1 Ceną oferty jest wartość wraz z podatkiem VAT za cały przedmiot zamówienia, podana w Formularzu oferty. 8.2 Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w pełnym zakresie - obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszej SIWZ. 8.3 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Powinna być ona podana liczbowo i słownie. 8.4 Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 9. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 8.5 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa (wartość łącznie z 23% podatkiem VAT) stanowi 100%. 8.6 Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów: 8.7 Oferta najkorzystniejsza, tj.: z najniższą ceną (wartość łącznie z 23% podatkiem VAT) spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska 100 pkt. Oferty z ceną (wartość łącznie z 23% podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów. W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru: gdzie: An - liczba punktów uzyskanych przez ofertę n z tytułu kryterium ceny - najniższa cena ofertowa w danym przetargu; Cn - cena oferty n 8.8 Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny ofert. W przypadku podania w ofercie informacji o udzieleniu Zamawiającemu upustu lub innej ulgi w stosunku do zaoferowanej ceny, fakt taki uważany będzie za złożenie dwóch ofert i powodować będzie jej odrzucenie. 8.9 Cena oferty powinna być wyrażona w walucie polskiej. 6

7 8.10 Ceny/cena określone/a przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą/będzie podlegały/a zmianom W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert które uzyskają tą samą ilość punktów zostanie przeprowadzona dogrywka tj. dodatkowe zapytanie do tych oferentów o złożenie ponownie oferty. 10. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 10.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 10.2 Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 10.3 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 10.4 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty z Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa powyżej, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie do 7 dni W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 7 dni. 11. INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA OFERT 11.1 W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert Zamawiający poprawia w ofercie: 11.3 oczywiste omyłki pisarskie; 11.4 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek; Przykładowo, Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 1. w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: a. jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową, b. jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 2. w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: a. jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia, b. jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą przyjmuje się, że prawidłowo 7

8 podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny, c. jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie; 3. w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa): a. przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia, b. jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie, c. jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 12. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 12.1 Wykonawca wskaże w ofercie, którą część zamówienia powierzy Podwykonawcom W przypadku zatrudnienia Podwykonawców, Wykonawca załączy do oferty informację wg Formularza nr 4 dotyczącą Podwykonawców W przypadku nie powierzenia dostaw Podwykonawcom, Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczenia (druk formularza Podwykonawcy) w tym zakresie. W przypadku nie załączenia do oferty przedmiotowego oświadczenia (druku-formularza) Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie będzie powierzał robót Podwykonawcom. 13. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O ZAMÓWIENIE W przypadku składania jednej oferty przez dwóch lub więcej podmiotów (przedsiębiorców) oferta spełniać powinna następujące wymagania: - w odniesieniu do wymagań dotyczących udokumentowania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidziane niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oświadczenia i dokumenty (wymienione w pkt 4) winni złożyć wszyscy przedsiębiorcy (chyba, że poniższe zapisy niniejszego punktu stanowią inaczej), - w odniesieniu do warunku wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji finansowej i ekonomicznej, przedsiębiorcy w sumie muszą spełniać wymagane warunki, - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich przedsiębiorców występujących wspólnie, - do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy przedsiębiorcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera), a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem, tj. dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców. W zakresie formy pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis); wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako reprezentant pozostałych (liderem). 8

9 2. FORMULARZ OFERTY Postępowanie przetargowe przetarg nieograniczony OFERTAPRZETARGOWA Do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji ul. Wojska Polskiego 28A Tczew Po szczegółowym zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj.: Instrukcją dla Wykonawców, Formularzem oferty, Kwestionariuszem Wykonawcy, Firma o nazwie z siedzibą w... ul... nr.. kod pocztowy... poczta... tel.fax... REGON.NIP 5. oferuje realizację przedmiotu zamówienia p.n.: Umowa serwisowa na Serwis usług elektryczny realizowany dla TCSiR w jego obiektach oraz jednorazowe badania instalacji elektrycznej: i. obsługę i konserwację stacji transformatorowej T-5373, j. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR (z wyłączeniem obsługi automatyki kotłowni gazowo-olejowej), k. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej zewnętrznej należącej do TCSiR (skrzynki z bezpiecznikami, lampy oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją zasilającą itp.), l. usuwać awarię urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR przez całą dobę. i zarządzanych przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę jak niżej: Cena oferty netto: Wynagrodzenie miesięczne (ryczałt). zł netto za 1 miesiąc =.złotych (słownie: ) - podatek VAT (23%) wartość:... zł (słownie: ) -cena oferty brutto:... zł (słownie: ) Wynagrodzenie za badania wykonane do końca maja. zł netto za miesiąc maj =.złotych (słownie: ) - podatek VAT (23%) wartość:... zł (słownie: ) -cena oferty brutto:... zł (słownie: ) 2.Zobowiązujemy się, jeśli nasza oferta zostanie przyjęta, wykonać zamówienie w terminie do dnia r. do r. 3. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 jest ceną faktyczną na dzień składania oferty. 4. Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności. 5. Oświadczamy, że szczegółowo zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, akceptujemy jej treść i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 6. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na okres 30 dni., dn.. Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 9

10 3. KWESTIONARIUSZ WYKONAWCY FORMULARZE 1. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 2. OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, 3. INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 4. PODWYKONAWCY (dotyczy Wykonawców zlecających prace Podwykonawcom) INFORMACJE 1. Odpowiedzi winny być oparte o posiadane przez Wykonawcę dokumenty. 2. W razie potrzeby można wstawić dodatkowe stronice. 10

11 1. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.. Nazwa Wykonawcy, adres Do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji ul. Wojska Polskiego 28A Oświadczenie 6. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Umowa serwisowa na Serwis usług elektryczny realizowany dla TCSiR w jego obiektach oraz jednorazowe badania instalacji elektrycznej: m. obsługę i konserwację stacji transformatorowej T-5373, n. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR (z wyłączeniem obsługi automatyki kotłowni gazowo-olejowej), o. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej zewnętrznej należącej do TCSiR (skrzynki z bezpiecznikami, lampy oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją zasilającą itp.), p. usuwać awarię urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR przez całą dobę. zarządzanych przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, oświadczam że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z późn. zm.): 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadam wiedzę i doświadczenie; 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej;..dn.. Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Opracował:TCSiR,

12 2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.. Nazwa Wykonawcy, adres Do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji ul. Wojska Polskiego 28A Oświadczenie* 7. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Umowa serwisowa na Serwis usług elektryczny realizowany dla TCSiR w jego obiektach oraz jednorazowe badania instalacji elektrycznej: q. obsługę i konserwację stacji transformatorowej T-5373, r. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR (z wyłączeniem obsługi automatyki kotłowni gazowo-olejowej), s. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej zewnętrznej należącej do TCSiR (skrzynki z bezpiecznikami, lampy oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją zasilającą itp.), t. usuwać awarię urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR przez całą dobę. zarządzanych przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, oświadczam, że: nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z późn. zm.)...dn.. Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Opracował:TCSiR,

13 *Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę *W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum (każdy z przedsiębiorców składających wspólną ofertę) w imieniu swojej firmy. 3. INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ.. Nazwa Wykonawcy, adres Do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji ul. Wojska Polskiego 28A 8. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Umowa serwisowa na Serwis usług elektryczny realizowany dla TCSiR w jego obiektach oraz jednorazowe badania instalacji elektrycznej: u. obsługę i konserwację stacji transformatorowej T-5373, v. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR (z wyłączeniem obsługi automatyki kotłowni gazowo-olejowej), w. konserwację i utrzymanie w sprawności instalacji elektrycznej zewnętrznej należącej do TCSiR (skrzynki z bezpiecznikami, lampy oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją zasilającą itp.), x. usuwać awarię urządzeń elektrycznych w obiektach TCSiR przez całą dobę.. i zarządzanych przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, oświadczam, że: nie należę do żadnej grupy kapitałowej.* należę do grupy kapitałowej i poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.* Lp. Nazwa Podmiotu Adres Organ założycielski dn.. *Niewłaściwe skreślić Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Opracował:TCSiR,

14 4. PODWYKONAWCY (dotyczy Wykonawców zlecających prace Podwykonawcom).. Nazwa Wykonawcy, adres Do Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji ul. Wojska Polskiego 28A LP. CZĘSC ZAMÓWIENIA, KTÓRĄ WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM..dn.. Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Opracował:TCSiR,

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 Goszczyn ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5 68-131 Wymiarki ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia "Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi Gmina Bojadła 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska

Bardziej szczegółowo