INFORMACJA DODATKOWA. (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DODATKOWA. (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)"

Transkrypt

1

2

3

4 INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników) Dane identyfikujące jednostkę: Fundacja Pomocy Młodzieży I Dzieciom Niepełnosprawnym Hej, Koniku! Dalej zwana Fundacja Hej, Koniku! Nr statystyczny regon: Nr podatkowy NIP: Fundacja Hej, Koniku!, prowadzi działalność na podstawie oświadczenia o ustanowieniu Fundacji sporządzonego w formie aktu notarialnego Nr 104/95 z dnia r. Wpisu do rejestru sądowego dokonano dnia 11 kwietnia 1995 roku w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy pod nr W dniu 30 sierpnia 2004 roku Fundacja Hej, Koniku! uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Przedmiotem działalności Fundacji jest między innymi: -upowszechnianie hipoterapii jako metody rehabilitacji w wybranych schorzeniach dzieci i młodzieży, -niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, przez rehabilitację, aktywizację społeczną i zawodową, integrację środowiskową, -wspieranie i tworzenie form samopomocy środowisk osób niepełnosprawnych, -propagowanie idei sportu dla niepełnosprawnych Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, przy założeniu kontynuowania działalności w nie zmniejszonym zakresie, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej, nie są nam znane okoliczności, które byłyby zagrożeniem dla dalszej działalności Fundacji. Księgi rachunkowe Fundacji prowadzone są przy pomocy komputera, system informatyczny jest oparty na programie Raks Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru: W bilansie wg cen nabycia wyceniono: środki trwałe wartości niematerialne i prawne pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) Środki trwałe o większej wartości powyżej 3500,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, odpisy amortyzacyjne ustala się metodą linową za pomocą stawek podatkowych. Środki trwałe o mniejszej wartości od 1600,00 zł do 3500,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, natomiast odpisy amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej. 1

5 Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3500,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych. Odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych) wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się wg zasad obowiązujących dla środków trwałych, okres dokonywania odpisów nie może być krótszy niż: - dla wartości oprogramowania komputerów 2 lata - dla poniesionych kosztów prac rozwojowych 3 lata - dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 5 lat Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty, środki pieniężne w wartości nominalnej. Aktywa lub pasywa wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy zostały wycenione wg kursu średniego tabeli NBP. 2. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych: Zwiększenie wartości majątku trwałego w 2005 roku stanowią zakupy na ogólną wartość ,40 zł w tym: -koń do prowadzenia zajęć hipoterapii o wartości 5000,00 zł darowizna osoby fizycznej. -koń do prowadzenia zajęć hipoterapii o wartości 5500,00 zł sfinansowany środkami własnymi-z darowizn osób prawnych i fizycznych dla Fundacji. -hala namiotowa o wartości 31622,40 zł do prowadzenia zajęć hipoterapii pod dachem sfinansowana w kwocie 20000,00 zł środkami z dotacji Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych natomiast w kwocie 11622,40 zł sfinansowana środkami własnymi z darowizn osób prawnych oraz fizycznych dla Fundacji. Zmniejszenie wartości majątku trwałego w 2005 roku stanowi przekazanie w drodze darowizny osobie fizycznej konia o wartości 5000,00 zł z uwagi na jego zły stan zdrowia i brak przydatności do prowadzenia zajęć hipoterapii. Szczegółowe zmiany majątku trwałego zawarto w załączniku nr 1 do Informacji dodatkowej. 3. Fundacja posiada następujące zobowiązania krótkoterminowe: -zobowiązania z tytułu dostaw usług ujęte na koncie Rozrachunki z dostawcami na dzień r. wynoszą 4977,92 zł -zobowiązania z tytułu wynagrodzeń ujęte na koncie Rozrachunki z tytułu umów o pracę oraz na koncie Rozrachunki z tytułu umów zleceń na dzień wynoszą 8470,72 zł Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych na dzień r. nie występują. 4. Fundacja posiada następujące należności krótkoterminowe: -należności z tytułu nadpłaconych składek ZUS na dzień r. wynoszą 672,03 zł. -kaucja za wynajem butli od firmy Nestle Waters na dzień wynosi 88,00 zł. 2

6 5. Struktura funduszu statutowego jednostki: Wyszczególnienie Wartość funduszu statutowego razem: z tego: Kwota PLN 83287,92 -fundusz założycielski 180,00 -fundusz statutowy z lat ubiegłych /nadwyżka przychodów nad kosztami/ 24450,84 -fundusz statutowy wynik finansowy 2005 roku /nadwyżka przychodów nad kosztami/ 58657,08 Fundusz statutowy Fundacji ustala się z nadwyżki przychodów nad kosztami za poprzednie lata obrotowe oraz za rok bieżący. 6. Podział przychodów działalności statutowej: L.P. Wyszczególnienie Dotacje zagraniczne przekazane na , ,07 działalność statutową: Program Phare 2002 Asystent osoby , ,17 niepełnosprawnej Program Phare 2001 Rozwój 41617, ,90 Społeczeństwa Obywatelskiego 2. Dotacje krajowe przekazane na 42555, ,68 działalność statutową: Ministerstwo Polityki Społecznej ,00 Fundusz Rehabilitacji Osób ,68 Niepełnosprawnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki 5000, ,00 Urząd Miasta-Wydział Polityki Społecznej 21000, ,00 Ministerstwo Zdrowia 11500,00 Biuro Sportu i Turystyki 5055,00 3. Darowizny osób prawnych i fizycznych , ,89 przekazane na działalność statutową: Bonair S.A ,00 Polskie Towarzystwo Stwardnienia 2220, ,00 Rozsianego PGR Bródno Sp. Z o.o. 6889, ,00 Prószyński i S-ka Spółka Akcyjna 3454,19 Elżbieta Kornberger Sokołowska 4000,00 Piotr Osiecki 3000,00 Darowizny rodziców na hipoterapię 70307, ,20 Darowizny rodziców na rehabilitację 39981, ,00 Darowizny rodziców na Asystenta ON 25474,20 Inne darowizny 10971, ,49 4. Przychody finansowe: 324,34 269,70 Dodatnie różnice kursowe 169,63 160,76 Odsetki od lokaty i r-ków bankowych 154,71 108,94 5. Pozostałe przychody: 500,32 0,59 Zasądzona grzywna na cele społeczne 500,00 Drobne nadpłaty 0,32 0,59 OGÓŁEM PRZYCHODY , ,93 3

7 Prawie dwukrotne zwiększenie przychodów w 2005 roku w stosunku do roku 2004 stanowią przede wszystkim przychody związane z realizacją programów finansowanych ze środków krajowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Polityki Społecznej Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 31 lipca 2005 roku Fundacja Hej, Koniku! zakończyła realizację projektu Integracja społeczna bezrobotnych poprzez przysposobienie do zawodu Asystent osoby niepełnosprawnej finansowanego z bezzwrotnych środków Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2002 na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ze środków krajowych na podstawie umowy zawartej z Urzędem M.ST. Warszawy, Biuro Polityki Społecznej oraz przy współpracy z Urzędem Pracy M.ST. Warszawy Bezpośrednim zadaniem projektu była aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych i przysposobienie tych osób do zawodu Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Natomiast pośrednim zadaniem tego projektu była aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w likwidowaniu barier utrudniających im funkcjonowanie w społeczeństwie. Sprawozdania finansowe z wykorzystanych funduszy zostały pozytywnie przyjęte i zaakceptowane przez jednostki kontraktujące powyższy projekt. W roku bilansowym otrzymaliśmy dotację Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która obejmowała od dnia do dnia roku program dotyczący prowadzenia zajęć hipoterapii oraz od dnia do dnia roku program dotyczący usług Asystenta ON. Otrzymaliśmy również dotację z Ministerstwa Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację programu Społeczna aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie profesjonalnych usług Asystenta Osobistego. 7. Struktura kosztów działalności Fundacji: L.P. Wyszczególnienie Koszty działalności statutowej w tym: -koszty programu PHARE koszty programu PHARE koszty programu FIO -koszty programu PFRON -koszty projektu Asystent ON , , , , , , , , ,00 2. Koszty administracyjne 16347, ,44 3. Pozostałe koszty w tym: -wartość nieumorzona wyksięgowanego z ewidencji bilansowej konia do hipoterapii 8900, , ,97 -wartość nieumorzona urządzenia komputerowego utraconego w wyniku kradzieży 3900,00 -wartość nieumorzona konia do 4958,34 hipoterapii przekazanego w drodze darowizny 4. Koszty finansowe -ujemne różnice kursowe 2597,69 Ogółem koszty , ,85 4

8 Zwiększenie kosztów Fundacji w 2005 roku wynika ze zwiększonej ilości realizowanych programów. Dochód bilansowy Fundacji w 2005 roku 58657,08 Koszty nie stanowiące uzyskania przychodu w 2005 roku dotyczyły: -nie wypłaconych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę 8470,72 zł. Wyliczenie kosztów uzyskania przychodu Fundacji w 2005 roku: Koszty działalności ogółem ,85 minus koszty nie stanowiące uzyskania przychodu 8470,72 Ogółem koszty uzyskania przychodu w 2005 roku ,13 Wyliczenie dochodu wolnego od opodatkowania Fundacji w 2005 roku: Przychody statutowe ,93 Minus koszty uzyskania przychodu ,13 Dochód wolny od opodatkowania w 2005 roku 67127,80 Fundacja Hej, Koniku! jest zwolniona ustawowo z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1192r. o podatku o podatku dochodowym od osób prawnych. 8. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe: Lp. Stan na: Wyszczególnienie pierwszy dzień roku obrotowego ostatni dzień roku obrotowego 1 Rozliczenia międzyokresowe kosztów 609,70 405,34 a) abonamenty telefoniczne dotyczące 2006 r. 92,52 405,34 b) ubezpieczenia majątkowe i cywilne 517,18 dotyczące 2005 r. 2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów , ,89 w tym: a) niewykorzystany fundusz PHARE ,82 b) niewykorzystane fundusze PHARE 2001 i 2002 w środkach trwałych c) niewykorzystany fundusz PFRON w środkach trwałych d) niewykorzystane fundusze PFRON i FIOodsetki od r-ków bankowych zwrócone w 2006 roku 46830, , ,32 226,43 W pasywach bilansu 2005 roku w pozycji Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazano wartość funduszy zagranicznych i krajowych przypadających do rozliczenia w następnych okresach sprawozdawczych. 9. Średnioroczne zatrudnienie w roku sprawozdawczym wyniosło 6 osób. 5

9

10 Zmiana środków trwałych oraz wartości niematerialnych i trwałych zmiana wartości w ciągu roku obrotowego Stan aktywów na początek roku Stan aktywów na koniec roku Odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Stan na początek roku Odpis aktualizac Zmniejsze nia Stan na koniec roku Załącznik nr 1 Wartość netto Na koniec roku obrotoweg SKŁADNIKI MAJĄTKU Aktualizacj Zwiększen Zmiejszeni Amortyzacja L.p. TRWAŁEGO obrotowego a ia a obrotowego obrotowego yjny za rok odpisów obrotowego obrotowego o Oprogram.komputer. Itp.. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 RAZEM wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Na początek roku 3 Budynki i budowle 4 666,54 0,00 0, , ,54 0, ,54 0,00 0,00 4 Urządz. Techn. I maszyny 6 885,00 0,00 0, , ,00 499, , , ,08 5 Pozostałe środki trwałe , , , , , ,28 41, , , ,50 6 RAZEM śr.trw./ 3 do 5/ , , , , , ,20 41, , , ,58 RAZEM RZECZOWY MAJĄTEK 7 TRWAŁY /2 + 6/ , , , , , ,20 41, , , ,58

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Sprawozdanie Finansowe Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego str. 3 2. Bilans str. 7 3. Rachunek zysków i strat str. 8 4. Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, przy ul. Przemysłowej 47 działa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Parking Osiedlowy nr 1 Gorkiego 36 za rok obrotowy 2014 Łódź, 08 maj 2015 r. 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Parking

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku Wprowadzenie do sprawozdania finansowego QUMAK-SEKOM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2007 roku I Przedmiot działalności: Spółka Akcyjna Qumak-Sekom z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w KOŚMINIE 7 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA OKRES 01.01.2012-30.06.2012

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA OKRES 01.01.2012-30.06.2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA OKRES 01.01.2012-30.06.2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Za okres: Od 01-09-2011r. do 31-08-2012r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Za okres: Od 01-09-2011r. do 31-08-2012r. Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół I SLO Siedziba: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 22 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres: Od 01-09-2011r. do 31-08-2012r. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół I SLO przedstawia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO ul. Nowogrodzka 31 lok. 213 00-511 Warszawa SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 R A P O R T z badania sprawozdania finansowego GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 za rok obrotowy obejmujący okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. 1 A. I N F O R M A C J E O G Ó L N E 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo