Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku"

Transkrypt

1 Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków Komisji oraz Skarbnika Powiatu Ewę Smoczyńską, Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Grażynę Sterczak i stwierdził, iż na 11 osobowy skład Komisji, zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych. Nieobecny radny Piotr Kandulski. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Posiedzenie odbyło się w salce konferencyjnej budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1. Przewodniczący Komisji zapytał, czy są wnioski o zmianę bądź uzupełnienie porządku obrad dzisiejszego posiedzenia. Radni nie zgłosili uwag ani uzupełnień do porządku obrad. Wobec powyższego Przewodniczący Komisji przedstawił i poddał pod głosowanie następujący porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie. 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2008 rok. 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Powiatu w sprawie: a) nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Grodziskiego z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok, b) regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski, c) uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Grodziski umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, d) zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2009 rok, e) zmiany uchwały Nr XXI/141/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie: uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gmin Powiatu Grodziskiego, f) powierzenia prowadzenia zadań publicznych, g) powierzenia prowadzenia zadań publicznych. 6. Sprawy bieżące. 7. Wolne głosy i wnioski. Komisja Budżetowa w obecności 10 radnych jednogłośnie przyjęła ww. porządek obrad. ad 3 Nie było uwag i pytań do protokołu. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia. Komisja Budżetowa w obecności 10 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 26/09 z posiedzenia Komisji w dniu 26 marca 2009 roku.

2 2 ad 4 Skarbnik Powiatu nawiązując do poprzedniego posiedzenia w części dotyczącej analizy sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2008 rok udzieliła odpowiedzi na pytania radnego Mirosława Basińskiego dotyczące: sprzedanego w roku 2008 mieszkania na Osiedlu Wojska Polskiego oraz wydatków na administrację publiczną od 2005 roku. Odpowiedź Skarbnika: W roku 2008 sprzedano lokal mieszkalny o pow. 45,8 m 2 oraz lokal przynależny (piwnica) o pow. 7,9 m 2 za kwotę zł. Procentowe wykonanie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna przedstawia się nastepująco: - rok ,05%, Starostwo Powiatowe 14,52% (bez wydatków na inwestycje i remonty), wydatki na płace w Starostwie 5,69%, - rok ,78%, Starostwo Powiatowe 12,25% (bez wydatków na inwestycje i remonty), wydatki na płace w Starostwie 6,03%, - rok ,12%, Starostwo Powiatowe 13,46% (bez wydatków na inwestycje i remonty), wydatki na płace w Starostwie 6,82%, - rok ,54%, Starostwo Powiatowe 11,99% (bez wydatków na inwestycje i remonty), wydatki na płace w Starostwie 6,15%, Następnie Skarbnik Powiatu odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2008 rok. Opinia RIO jest pozytywna. Pani Skarbnik ustosunkowała się także do uwag RIO. Radni nie mieli pytań i uwag, wobec czego Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Komisja Budżetowa w obecności 10 radnych 7 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2008 rok. Opinię zarejestrowano pod numerem sprawy znak BR /09. ad 5 lit. a Przewodniczący Komisji odczytał projekt uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Grodziskiego z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok, przygotowany przez Przewodniczącego Rady na sesję absolutoryjną, w związku z wnioskiem Komisji Rewizyjnej. Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii o projekcie uchwały. Wynik głosowania 3 głosy za, 7 głosów przeciw. Komisja Budżetowa w obecności 10 radnych większością głosów negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie jw. Opinię zarejestrowano pod numerem sprawy znak BR /09. ad 5 lit. b Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury przedstawiła projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski. Pani Naczelnik poinformowała, że Karta Nauczyciela zobowiązuje samorządy prowadzące szkoły i placówki oświatowe do uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków płacowych

3 3 dla nauczycieli. Rada Powiatu Grodziskiego w dniu 24 lutego 2009r. podjęła uchwałę nr XXX/185/2009 w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Grodziski. W uchwale tej nie określono zasad przyznawania dodatków za trudne warunki pracy, które nadal określa jednostka samorządu terytorialnego. Otrzymaliśmy również rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego, który orzekł nieważność czterech ustępów (ust. 4, 5, 6, 7) paragrafu 18 regulaminu, które określają wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, w których zostały przekroczone kompetencje prawotwórcze zawarte w przepisie art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela. W regulaminie organ prowadzący nie może decydować o przypadkach zachowania lub niezachowania przez nauczyciela prawa do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, które to kwestie regulowane są wyłącznie przepisami prawa pracy. Uwzględniając rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego zostały wykreślone nieważne ustępy tego paragrafu. Ponieważ Regulamin jest podejmowany bezterminowo celowym jest wprowadzenie tekstu jednolitego zamiast dokonywania zmian w podjętej wcześniej uchwale. Zgodnie z zapisami KN regulamin po uwzględnieniu proponowanych zmian został uzgodniony ze związkami zawodowymi i zostanie skierowany do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Komisja Budżetowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie jw. Opinię zarejestrowano pod numerem sprawy znak BR /09. ad 5 lit. c Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Grodziski umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości. Pani Naczelnik poinformowała, że w latach powiaty Województwa Wielkopolskiego w tym Powiat Grodziski realizowały program stypendialny w ramach Priorytetu 2 ZPORR. W wyniku oszczędności powstałych przy realizacji projektów w ramach ZPORR oraz wysokiego kursu Euro wystąpiły tzw. wolne środki do dodatkowego kontraktowania. Środki te należy wykorzystać do 30 czerwca 2009r. Kwota do wykorzystania dla całego województwa wynosi ,72 zł. W celu wykorzystania przyznanej kwoty Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił przygotować i przystąpić do realizacji projektu, którego partnerami będą powiaty. Jednym z warunków przystąpienia do realizacji projektu jest podjęcie do 30 kwietna 2009r. uchwały zatwierdzającej regulamin. Wstępnie zaproponowano środki dla Powiatu Grodziskiego w wysokości ok zł. Ostateczna kwota zostanie określona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 kwietnia 2009r. Starosta nawiązując do wypowiedzi Naczelnika Wydziału poinformował, że na sesji 28 kwietnia br. środki na stypendia powinny być wprowadzone do budżetu, dlatego Zarząd wystąpi z autopoprawką (jeżeli będzie informacja z Urzędu Marszałkowskiego). Radny Mirosław Basiński zapytał, czy uczniowie otrzymają spłatę oraz czy zasady i warunki przyznawania stypendium ( 4 regulaminu) zostały narzucone. Pani Naczelnik poinformowała, że stypendium będzie ze spłatą od września. Regulamin jest zgodny z założeniami Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarząd proponuje zapisy dotyczące m.in. wyboru komisji stypendialnej, kto zatwierdza listę stypendystów, do kiedy

4 4 należy składać wnioski. Dodała, że dochody muszą być udokumentowane wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Więcej pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Komisja Budżetowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie jw. Opinię zarejestrowano pod numerem sprawy znak BR /09. ad 5 lit. d Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2009 rok. Proponowane zmiany: Dochody zwiększa się o kwotę zł: - dział Opieka społeczna, rozdział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wprowadza się środki w wysokości zł. Ww. środki stanowią wysokość czynszu z umowy najmu pomieszczeń dla Poradni Zdrowia Psychicznego za okres od stycznia do kwietnia 2009r. Wydatki zwiększa się o kwotę zł. Z rozliczenia roku budżetowego 2008 pozostały wolne środki w kwocie zł. Uchwałą Rady Powiatu Grodziskiego Nr XXXI/197/2009 z dnia 17 marca 2009r. zaangażowano kwotę wolnych środków w wysokości zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Grodzisk Wielkopolski i Rakoniewice na realizację zadań inwestycyjnych na drogach gminnych. Pozostały do rozdysponowania środki w wysokości zł, z tego proponuje się przeznaczyć kwotę zł na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych. - dział Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się budżet PZD o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań remontowych: 1) Powierzchniowe utrwalenie na drogach powiatowych (zadania realizowane będą przy współudziale gmin) zł, w tym: - Zemsko Bielawy (nr 2459P) - Gmina Granowo zł, - Granowo Granówko (nr 3587P) - Gmina Granowo zł, - Gradowice (nr 3572P) - Gmina Wielichowo zł. 2) Remont nawierzchni dróg (zadania realizowane przy współudziale gmin) zł, w tym: - droga Lubiechowo (nr 3594P) - Gmina Kamieniec zł, - Wolkowo- Łęki Wielkie (nr 3589P) - Gmina Kamieniec zł, - Komorówko Jabłonna (nr 3567P) - Gmina Rakoniewice zł, - droga Dębsko (nr 3571P) - Gmina Wielichowo zł, - ul. Powst. Chocieszyńskich - Gmina Grodzisk Wlkp zł. Kwotę zł zaplanowaną w budżecie w paragrafie zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont drogi w m. Gola Gmina Rakoniewice ( zł) oraz remont ul. Ks. Cz. Tuszyńskiego w m. Grodzisk Wlkp. Gmina Grodzisk Wlkp. ( zł) przenosi się do paragrafu dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazanie ich gminom do realizacji, - dział 852 Opieka społeczna, rozdział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się wydatki o kwotę zł w następujących paragrafach:

5 5 * składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 363 zł, * zakup akcesoriów komputerowych o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup jednostanowiskowego programu LEX. W załączniku nr 6 plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zmiana polega na przeniesieniach między paragrafami. Po stronie wydatków zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę zł, zwiększa się wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 300 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę zł, szkolenia pracowników o kwotę zł, zakup artykułów papierniczych o kwotę zł oraz tworzy się nowy opłaty na rzecz budżetu państwa z planem 50 zł. W załączniku nr 4 Wieloletnie programy realizowane z funduszy strukturalnych zmienia się w projekcie Wykwalifikowani ratownicy = bezpieczne społeczeństwo źródła finansowania na środki z budżetu państwa w wysokości zł oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości zł. Głos w dyskusji zabrali: Radny Mirosław Basiński stwierdził, że remont drogi Jabłonna Komorówko był wykonywany w roku ubiegłym. Czy jest to kontynuacja tego zadania. Wicestarosta poinformowała, że jest to kontynuacja remontu tej drogi w kierunku Jabłonnej. Zostanie jeszcze do remontu odcinek od Woli Jabłońskiej do granicy Powiatu. Radny Mirosław Basiński poinformował, że Rada Miejska w Rakoniewicach podjęła uchwałę na udzielenie pomocy Powiatowi Grodziskiemu w wykonaniu ciągu pieszo rowerowego na odcinku Wioska Jabłonna. Zapytał, czy w planach Powiatu jest realizacja tego zadania i na jaką kwotę (bo nie ma takiej pozycji w projekcie). Wicestarosta poinformowała, że Gmina Rakoniewice chce przygotować dokumentację. Radny Mirosław Basiński poinformował, że powinno się także wykonać ścieżkę na odcinku od Os. Wygoda do krzyżówki Narożniki Gola. Radny Antoni Kłak powiedział, że z rachunków wynika, iż nie cała kwota wolnych środków jest rozdysponowana. Do rozdysponowania pozostało ok. milion złotych. Zapytał na co planowane są te środki. Starosta poinformował, że prowadzone były rozmowy, m.in. z Przewodniczącym Klubu Forum Obywatelskie o służbie zdrowia. Ponadto są inne przesłanki, aby nie rozdysponować całej kwoty. Za okres 3 miesięcy tego roku są niższe dochody z tytułu podatku o ok zł. Wzrasta bezrobocie jest ok osób na bezrobociu, za które trzeba zapłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Dlatego na te ewentualności trzeba być przygotowanym. Radny Jan Grochowy poinformował, że w środkach masowego przekazu mówi się o zwrocie pieniędzy za karty pojazdów, dlatego na tą ewentualność też należy zabezpieczyć środki w budżecie. Starosta dodał, że sprawa ta omawiana była na Związku Powiatów Polskich. Jeżeli w naszym Powiecie będą pozwy do sądu o zwrot środków za wydanie kart pojazdów, to należy się liczyć, że z tego tytułu będzie potrzebna kwota ok zł. Radny Antoni Kłak stwierdził, że z wypowiedzi Starosty rozumie, iż teoretycznie z 1 miliona wolnych środków większa część planowana jest na niedobory w przychodach. W związku z tym zapytał, czy można sobie pozwolić na takie wydatki na drogi. Radny Kłak zastanawiał się nad wysokością proponowanych środków na niektóre zadania, np. dlaczego na krótszy odcinek jednego zadania potrzeba więcej środków niż na dłuższy przy innym remoncie. Zapytał z czego to wynika i dlaczego właśnie te drogi są remontowane (np. droga w Dębsku).

6 6 Starosta poinformował, że różnica w cenie spowodowana jest zakresem robót oraz wynika ze stopnia zniszczenia nawierzchni. Drogi te zostały wskazane przez Burmistrzów i Wójtów oraz Powiatowy Zarząd Dróg. Radny Kłak stwierdził, że rozumie, iż są to zadania, których oczekują mieszkańcy i według nich są to wydatki racjonalne, ale czy w tym bilansie środków powinno się (czy Powiat może) takie wydatki zaplanować na drogi. Starosta powiedział, że priorytetem jest SPZOZ, ale dzisiaj przy takim stanie dróg każde pieniądze zostałyby wydane na ich remont. Dodał, że proponowane zadania drogowe zdaniem drogowców są konieczne, a ponadto warto w nie wchodzić, bo gminy je dofinansowują w 50%. W sprawie SPZOZ Starosta poinformował, że na zadania w SPZOZ należy wziąć kredyt, bo nie ma na dzisiaj alternatywy. Szpital musi być dostosowany do wymogów do roku Narodowy Fundusz Zdrowia będzie decydował, czy szpital będzie mógł wykonywać usługi medyczne. Starosta poinformował, że było już spotkanie w sprawie kontenerowej nadbudowy. Rada musi podjąć decyzję w tej sprawie. Na dzień dzisiejszy będzie dodatkowo zakupiony sprzęt przy dofinansowaniu z zewnątrz. Pozostanie do kupienia aparat RTG. Radny Ryszard Balcerek stwierdził, że byłby to grzech zaniechania, gdyby Powiat nie przyjął pomocy gmin na remonty dróg. Radny Jan Grochowy poinformował, że nie należy zapomnieć o drodze Wielichowo Celinki oraz Łubnica Zielęcin. Radny Mirosław Basiński zapytał, czy są szanse na uzyskanie dofinansowania na modernizacje drogi Łubnica Grodzisk Wlkp. Starosta poinformował, że Starostwo jest na etapie przygotowania studium wykonalności. Do końca czerwca należy złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Starosta dodał, że dobrze by było, aby w tym roku rozpocząć, należy być dobrej myśli. Starosta zapewnił, że pieniądze nie są wydawane bezmyślnie. Środki na sfinansowanie hali namiotowej w Kotowie mają być z kredytu, więc najprawdopodobniej odstąpimy od tego zadania. Radny Jan Grochowy powiedział, że na temat modernizacji tej drogi rozmowy trwają już trzy lata i ciągle powtarza się to samo. Radny Mirosław Basiński uznał, że jeżeli droga Grodzisk Łubnica nie byłaby realizowana, to w to miejsce można by inne zadania drogowe zrobić. Radny Antoni Kłak zaproponował, że gdyby nie była kontynuowana modernizacja drogi Łubnica Grodzisk Wlkp., to przed zimą powinno się zaplanować chociaż powierzchniowe utrwalenie na odcinku Łubnica Zielęcin, na którym są sypiące się fragmenty. Radny Tadeusz Pańczak powiedział, że drogi są ważne, tylko sposób podziału środków na zadania drogowe uznał za dziwny. Zapytał, czy przy tej sytuacji nie postępujemy zbyt pochopnie. Radny wyliczył, że trzeba by wziąć ok. 15 milionów kredytu, czego Powiat nie jest w stanie wytrzymać. Nadwyżka, która pozostanie, to ok zł, a aby robić resztę potrzebny jest kredyt. Zamiast ORLIKA w Kotowie ma być hala namiotowa (również z kredytu). Stwierdził, że trzeba odważnie powiedzieć, iż nie ma pieniędzy i podjąć decyzję. Podkreślił, że drogę do Wielichowa trzeba koniecznie zrobić, bo nie da się nią jechać. Więcej pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Komisja Budżetowa w obecności 10 radnych 9 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie jw. Opinię zarejestrowano pod numerem sprawy znak BR /09.

7 7 ad 5 lit. e Wicestarosta przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/141/2008 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie: uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gmin Powiatu Grodziskiego. Wicestarosta poinformowała, że zgodnie z 11 Regulaminu udzielania pomocy finansowej w realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gmin powiatu grodziskiego, stanowiącego załącznik nr 5 do Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gmin Powiatu Grodziskiego., uwzględnia się corocznie wysokość środków zadeklarowanych przez uczestników Programu. Wysokość środków finansowych na udzielenie dofinansowania w roku 2009 określa załącznik nr 3 do Regulaminu - Zaangażowanie finansowe jednostek biorących udział w dofinansowaniu programu Usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gmin Powiatu Grodziskiego w roku Sporządzony projekt jest zgodny z opracowanym i przyjętym planem i regulaminem do realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z gmin Powiatu Grodziskiego. Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Komisja Budżetowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie jw. Opinię zarejestrowano pod numerem sprawy znak BR /09. ad 5 lit. f Starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych. Starosta poinformował, że Burmistrz Grodziska Wlkp. pismem z dnia 7 kwietnia 2009 roku zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu, o wyrażenie zgody na przejęcie zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego - remontu nawierzchni ulicy ks. Cz. Tuszyńskiego w Grodzisku Wlkp. i dofinansowanie realizacji zadania. Ulica ks. Cz. Tuszyńskiego w Grodzisku Wlkp. jest ulicą powiatową nr 3607P. Nawierzchnia ulicy jest w złym stanie technicznym, co powoduje konieczność częstych i kosztownych napraw. W budżecie Powiatu na rok 2009 na realizację powyższego zadania przewidziane są środki w wysokości zł. Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Komisja Budżetowa w obecności 10 radnych 9 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie jw. Opinię zarejestrowano pod numerem sprawy znak BR /09. ad 5 lit. g Starosta przedstawił projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych. Starosta poinformował, że Burmistrz Rakoniewic pismem z dnia 7 kwietnia 2009 roku zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu, o wyrażenie zgody na przekazania zadania z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego - remontu drogi powiatowej nr 3568P w m. Gola i podjęcie stosownej uchwały w celu realizacji zadania przez Gminę Rakoniewice, informując jednocześnie, że Rada Miejska Gminy Rakoniewice planuje na najbliższej sesji zabezpieczenie środków finansowych w kwocie zł na realizację powyższego zadania. Droga przez miejscowość Gola posiada częściowo nawierzchnię brukową, a częściowo gruntową w bardzo złym stanie technicznym. Po wystąpieniu opadów deszczu przejazd jest

8 8 utrudniony. Remont tej drogi spowoduje znaczące udogodnienia przede wszystkim dla mieszkańców oraz poprawi estetykę miejscowości. W budżecie Powiatu na rok 2009 na realizację powyższego zadania przewidziane są środki w wysokości zł. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach pierwszy w roku 2009, drugi w Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie. Komisja Budżetowa w obecności 10 radnych 9 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie jw. Opinię zarejestrowano pod numerem sprawy znak BR /09. ad 6 Spraw bieżących nie było. ad 7 Wolnych głosów i wniosków nie było. Przewodniczący Komisji o godz zakończył posiedzenie. Protokołowała Maria Nolka Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.7.2013 Protokół nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo