OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW I WYSTAW POLSKIEJ FEDERACJI ORNITOLOGICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW I WYSTAW POLSKIEJ FEDERACJI ORNITOLOGICZNEJ"

Transkrypt

1 R A D A F E D E R A C J I OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW I WYSTAW POLSKIEJ FEDERACJI ORNITOLOGICZNEJ Katowice, październik 2010 r.

2 SPIS TREŚCI Str. I. REGULAMIN KONKURSÓW 3 Rozdział 1. Rodzaje i cele konkursów 3 Rozdział 2. Warunki uczestnictwa.. 3 Rozdział 3. Zgłoszenie konkursów. 4 Rozdział 4. Organizacja Ornitologicznych Mistrzostw Polski. 5 Rozdział 5. Organizacja mistrzostw regionalnych Rozdział 6. Obsługa konkursów.. 7 Rozdział 7. Obowiązki organizatora konkursu.. 7 Rozdział 8. Organizacja konkursów 9 Rozdział 9. Organizacja konkursów kanarków harceńskich, wodnotokowych i timbradosów.. 9 Rozdział 10. Organizacja konkursów kanarków kolorowych, kształtnych i małej egzotyki 12 Rozdział 11. Organizacja konkursów dużej egzotyki 13 Rozdział 12. Tytuły i nagrody II. REGULAMIN WYSTAW 15 Rozdział 13. Cel wystaw. 15 Rozdział 14. Organizacja wystaw. 16 Rozdział 15. Postanowienia końcowe.. 16 Załączniki: 1. Zapotrzebowanie na sędziów Protokół sędziowski dla kolekcji ptaków Protokół sędziowski dla ptaków pojedynczych Wzory klatek konkursowych Formularz zgłoszenia ptaków do konkursu i wystawy Ankieta konkursu i wystawy. 23 2

3 I. REGULAMIN KONKURSÓW Rozdział 1 Rodzaje i cele konkursów 1.1. Stowarzyszenia należące do Polskiej Federacji Ornitologicznej (PFO) organizują pod jej patronatem konkursy o następujących rangach: a) ornitologiczne mistrzostwa Polski (OMP), b) ornitologiczne mistrzostwa regionu (np. Mistrzostwa Śląska, Mistrzostwa Pomorza itp.), c) ornitologiczne mistrzostwa stowarzyszenia (np. Mistrzostwa PZHKiPE), d) ornitologiczne mistrzostwa oddziału stowarzyszenia, e) ornitologiczne mistrzostwa specjalistyczne (np. Ogólnopolskie Mistrzostwa Papużki Falistej, Ogólnopolskie Mistrzostwa Egzotyki, Puchar Polski Kanarków Kształtnych, Czempionat Kanarków Kędzierzawych, Mistrzostwa Klubowe itp.) Celem konkursów jest: a) przegląd osiągnięć hodowlanych zarówno indywidualnych członków PFO jak i organizacji w zakresie awifauny w danym roku kalendarzowym, b) wyłonienie kolekcji mistrzowskich w danych klasach ptaków, c) wyróżnienie najlepszych hodowców w Polsce poprzez przyznanie odpowiednich do rangi mistrzostw tytułów (np. Mistrz Polski, Mistrz Śląska, Mistrz Stowarzyszenia ) i nagród. Rozdział 2 Warunki uczestnictwa 2.1. Prawo udziału w konkursach mają członkowie stowarzyszeń należących do PFO, po uiszczeniu opłaty ustalonej przez organizatora Prawo udziału w konkursach mogą mieć również zaproszeni goście krajowi i zagraniczni Ilość zgłaszanych do konkursu kolekcji ptaków i ptaków pojedynczych jest nielimitowana, za wyjątkiem ustaleń określonych w pkt 9.3 oraz przypadków, kiedy organizator ze względów technicznych zmuszony jest wprowadzić 3

4 ograniczenie liczby przyjmowanych ptaków. Fakt ten powinien być uzgodniony z Radą Federacji i podany w regulaminie mistrzostw Hodowca wystawiający więcej niż jedną kolekcję w danej klasie zachowuje wszelkie prawa wynikające z zajętej lokaty do: wyróżnień, nagród, medali, dyplomów itp We wszystkich sekcjach dopuszcza się do konkursu ptaki z obrączkami zamkniętymi PFO z cechą identyfikacyjną hodowcy (CIH) wystawiającego W szczególnych przypadkach, spowodowanych błędami lub opóźnieniem w realizacji zamówienia obrączek, do konkursu mogą być dopuszczone ptaki z obrączkami PFO z CIH innego hodowcy lub z obrączkami rezerwowymi Hodowca wystawiający ptaki nieposiadające obrączek PFO z jego CIH, składa oświadczenie potwierdzone przez władze stowarzyszenia do którego należy, że jest hodowcą wystawionych ptaków Ostateczną decyzję o dopuszczeniu do konkursu ptaków z obrączkami PFO z CIH innego hodowcy lub z obrączkami rezerwowymi podejmuje organizator konkursu Goście zaproszeni do udziału w konkursie wystawiają ptaki posiadające ich obrączki rodowe W sekcjach od A do E oraz O i P dopuszcza się jedynie ptaki z hodowli własnej, z obrączkami z danego roku hodowlanego (ptaki jednoroczne, młode) W sekcjach M i N wiek ptaka nie ma znaczenia We wszystkich sekcjach te same ptaki mogą tylko raz brać udział w konkursie tej samej rangi (np. raz w mistrzostwach regionu, raz w mistrzostwach Polski) Ptaki wydawane są hodowcom po zakończeniu wystawy, zgodnie z ustaleniami zawartymi w regulaminie (programie) wystawy. Rozdział 3 Zgłaszanie konkursów 3.1. Organizatorzy konkursów zgłaszają konkursy oraz Zapotrzebowanie na sędziów (załącznik nr 1), poprzez swoje stowarzyszenie prawne, do Biura Rady Federacji i do Sekcji Sędziów Rady Federacji do dnia 30 września roku, w którym odbyć ma się konkurs. 4

5 3.2. Zgłoszenie konkursu do obsługi przez sędziów powinno zawierać dane dotyczące: a) terminu konkursu, b) organizatora konkursu (nazwisko, adres, nr telefonu), c) adresu lokalu, w którym ma się konkurs odbyć, d) klasy ptaków zgłoszonych do konkursu, e) ilości kolekcji (przybliżone określenie ilości kolekcji do oceny śpiewu, koloru, kształtu, egzotyki) Konkursy: stowarzyszeń, oddziałów stowarzyszeń, regionalne i specjalistyczne muszą odbyć się przed OMP, we wrześniu, październiku lub listopadzie danego roku hodowlanego. Rozdział 4 Organizacja Ornitologicznych Mistrzostw Polski 4.1. Organizacja OMP przyznawana jest stowarzyszeniom na podstawie konkursu ofert na ich organizację. Konkurs ofert ogłaszany jest na stronie internetowej PFO, w terminie do 30 lipca roku poprzedzającego OMP Przeprowadzenie OMP planowane jest w pierwszej połowie grudnia każdego roku. Ostateczny termin OMP w danym roku ustala Rada Federacji OMP trwają 8 dni (od niedzieli do niedzieli). Część otwarta dla zwiedzających nie może trwać krócej niż 3 dni i musi obejmować obowiązkowo dni od piątku do niedzieli. Jeśli oferent uzna to za stosowne, to czas trwania mistrzostw może być krótszy lub dłuższy. Ostateczną decyzje w tej sprawie podejmuje Rada Federacji Ubiegających się o organizację OMP obowiązuje: a) pisemne zgłoszenie oferty w terminie do 30 września roku poprzedzającego mistrzostwa, b) podanie proponowanego terminu OMP, zgodnie z wymogami określonymi w pkt. 4.2 i 4.3, c) przedstawienie miejsca organizacji OMP, charakterystyki pomieszczeń do oceny i wystawy oraz dokonanie rezerwacji terminu ich wynajęcia, d) przedstawienie kosztorysu imprezy, 5

6 e) określenie źródeł finansowania oraz sposobu utrzymania porządku i bezpieczeństwa podczas OMP, f) określenie sposobu opieki nad ptakami oraz nadzoru weterynaryjnego, g) podanie składu komitetu organizacyjnego z danymi kontaktowymi jego przewodniczącego, h) przedstawienie bazy hotelowej i gastronomicznej dla hodowców Prawo do organizacji OMP przyznaje komisja złożona z członków Rady Federacji po rozpatrzeniu wszystkich ofert złożonych w terminie, W przypadku braku ofert na organizację OMP decyzję o ich organizacji podejmuje Rada Federacji. Rozdział 5 Organizacja mistrzostw regionalnych 5.1. Organizacja mistrzostw regionalnych przyznawana jest stowarzyszeniom na podstawie ofert stowarzyszeń na ich organizację Ubiegających się o organizację mistrzostw regionalnych obowiązuje: a) pisemne zgłoszenie oferty w terminie do 30 września roku poprzedzającego konkurs, b) podanie terminu proponowanego konkursu (zalecany termin dwa tygodnie przed OMP), c) przedstawienie miejsca na konkurs: charakterystyka pomieszczeń do oceny i wystawy, rezerwacja terminu wynajęcia na organizację mistrzostw, d) przedstawienie kosztorysu imprezy, e) określenie źródeł finansowania konkursu, f) określenie sposobu utrzymania porządku i bezpieczeństwa, g) określenie sposobu opieki nad ptakami oraz nadzoru weterynaryjnego, h) podanie składu komitetu organizacyjnego z danymi kontaktowymi jego przewodniczącego, i) przedstawienie bazy hotelowej i gastronomicznej dla hodowców Prawo do organizacji mistrzostw regionalnych przyznaje komisja złożona z członków Rady Federacji po rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń złożonych w terminie. 6

7 Rozdział 6 Obsługa konkursów 6.1. Ocenę ptaków w konkursach prowadzą uprawnieni sędziowie PFO oraz zaproszeni sędziowie zagraniczni Sędziowie oceniający ptaki mogą brać udział w konkursie tylko w przypadku nie oceniania własnych ptaków Na konkursy organizowane przez stowarzyszenia i oddziały stowarzyszeń oraz konkursy regionalne i specjalistyczne sędziów typuje Sekcja Sędziów Rady Federacji na zaproszenie organizatora konkursu Na OMP oraz konkursy organizowane przez inne związki lub federacje (również zagraniczne) sędziów wyznacza Rada Federacji PFO na wniosek Sekcji Sędziów Rady Federacji Związki niestowarzyszone w PFO mogą korzystać z usług sędziów PFO po uprzednim złożeniu pisemnego zamówienia do Rady Federacji i spełnieniu warunków przez nią określonych. Rozdział 7 Obowiązki organizatora konkursu 7.1. Organizator konkursu ma obowiązek sprawdzenia przyjmowanych ptaków pod względem zdrowotnym Organizator przyjmuje ptaki od hodowcy i przejmuje za nie odpowiedzialność przez cały okres konkursu Organizator powinien zapewnić odpowiednie pomieszczenie dla: a) komisji rejestracyjnej, b) oddzielnie dla każdego zespołu sędziów do oceny śpiewu kanarków harceńskich, wodnotokowych i timbradosów, c) zespołu sędziów do oceny kanarków kolorowych, d) zespołu sędziów do oceny kanarków kształtnych, e) zespołu sędziów do oceny egzotyki Pomieszczenie do oceny ptaków sekcji A, B i C powinno mieć odpowiednie oświetlenie sztuczne. 7

8 7.5. Pomieszczenie dla ptaków sekcji D J powinno mieć odpowiednie światło dzienne, albo odpowiednie stoły ze sztucznym światłem Dla oceny ptaków sekcji K P pomieszczenie powinno mieć odpowiednie światło dzienne uzupełnione światłem sztucznym Temperatura pomieszczeń, w których odbywa się ocena powinna mieścić się w granicach o C Organizator zapewnia dostarczenie ptakom odpowiedniej karmy i wody w odpowiedniej ilości przez cały czas trwania konkursu Obsługa ptaków odbywa się po godzinie wieczorem i do 8.00 rano Organizator tworzy, w zależności od potrzeb samodzielne lub łączone, następujące komisje do obsługi konkursu: a) komisja rejestracyjna (przyjmowanie, rejestracja i wydawanie ptaków), b) komisja obsługi (przenoszenie, odnoszenie klatek dla zespołów sędziowskich), c) komisja opracowanie wyników konkursu, d) komisja porządkowa (karmienie, pojenie, czyszczenie klatek i sprzątanie sali), e) komisja ochrony (utrzymanie porządku i bezpieczeństwa), f) komisja konkursowa kanarków harceńskich, wodnotokowych i timbradosów Członkowie komisji do obsługi konkursu powinni wyróżniać się strojem lub identyfikatorem Po zakończeniu oceny ptaków w danej klasie konkursowej sędziowie ustalają w protokole sędziowskim kolejność zajętych miejsc W przypadku zachorowania ptaka (stwierdzonego przez lekarza weterynarza) w czasie trwania konkursu organizator wydaje zezwolenie na wycofanie go z mistrzostw Organizator odpowiada za kradzież i za padniecie ptaka w trakcie konkursu. W przypadku zaistnienia takich zdarzeń organizator wypłaca właścicielowi ptaka odszkodowanie w wysokości średniej ceny rynkowej. Sytuacje sporne rozstrzyga organizator Organizator powinien wydać katalog konkursu w trakcie trwania wystawy Nie dopuszcza się łączenia ras ptaków w tzw. klasy konkursowe Obowiązujący wykaz sekcji i klas ptaków Światowej Konfederacji Ornitologicznej (COM) Rada Federacji ogłasza na stronie internetowej PFO. 8

9 Rozdział 8 Organizacja konkursów 8.1. Podczas konkursów ptaki są oceniane zgodnie ze standardami COM lub PFO W ocenie ptaków podczas konkursów wszystkich rang obowiązują karty ocen PFO, których wzory, ustalone przez Radę Federacji, przedstawione są na stronie internetowej PFO Oprócz kart ocen sędzia wypełnia dla każdej klasy protokół sędziowski, którego wzory określają załączniki nr 2 i Protokóły sędziowskie i katalogi przechowywane są przez organizatora konkursu przez okres 5 lat i w razie potrzeby udostępniane Radzie Federacji Liczbę sędziów oceniających ptaki określa Sekcja Sędziów na podstawie podanej w zapotrzebowaniu na sędziów przewidywanej liczby kolekcji i pojedynczych ptaków, które zgłoszone zostaną do konkursu Sędzia ocenia tylko do 100 ptaków w ciągu jednego dnia (kanarków kolorowych, kształtnych oraz egzotyki) oraz do 80 kanarków harceńskich, wodnotokowych lub timbradosów Ocena jest prowadzona jednoetapowo, tzn. każdy ptak jest oceniany w danym konkursie tylko jeden raz (bez eliminacji, półfinałów lub finałów) Na czas konkursu ptaki umieszcza się w klatkach zgodnych ze standardami określonymi przez Radę Federacji, których wzór określa załącznik nr 4. Rozdział 9 Organizacja konkursów kanarków harceńskich, wodnotokowych i timbradosów 9.1. Konkursy śpiewu kanarków harceńskich, wodnotokowych i timbradosów, zwanych dalej kanarkami śpiewającymi, połączone są z wystawami, w czasie których organizator ma obowiązek przeprowadzić pokazy śpiewu ocenionych ptaków Do udziału w konkursach organizowanych wewnątrz stowarzyszeń i w oddziałach stowarzyszeń można zgłaszać nieograniczoną ilość kolekcji i ptaków pojedynczych. 9

10 9.3. Do udziału w konkursach organizowanych w ramach OMP można zgłaszać nie więcej jak dwie kolekcje i nie więcej jak po trzy ptaki pojedyncze w poszczególnych klasach Zgłaszający kanarki do konkursu zobowiązany jest do: a) czytelnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego, którego wzór określa załącznik nr 5, b) ustawienia szafki z ptakami w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, c) przyklejenia do każdej klatki z kolekcji numerków od jeden do cztery (górna klatka nr 1 dolna nr 4), d) właściwego rozmieszczenia drążków w klatce; przedni na trzecim pręcie, tylny na szóstym pręcie od końca e) pozostawienia na szafce: formularza zgłoszeniowego, pokarmu ze wskazaniem, jak należy karmić kanarki (na kartce można napisać, w jaki sposób karmić i przygotowywać ptaki do konkursu), informacji, jakie mają być karmnik i pojniki w trakcie oceny puste czy pełne; brak zaznaczenia spowoduje opróżnienie wspomnianych przed oddaniem ptaków do oceny Przyjmowanie ptaków odbywa się w dniu i w godzinach wyznaczonych przez organizatora konkursu Po przyjęciu wszystkich zgłoszonych ptaków przez komisję konkursową wyznaczoną przez organizatora do obsługi konkursu kanarków śpiewających sala - przechowalnia jest zamykana. W niej odbywa się nadanie numerów poszczególnym kolekcjom Nadany numer wpisuje się do formularza i przykleja do szafki Pół godziny po zakończeniu przyjmowania ptaków odbywa się zebranie wszystkich hodowców, którzy zgłosili kanarki śpiewające do konkursu Przesłuchania ptaków rozpoczynają się w dniu następnym. Ilość kolekcji i pojedynczych ptaków przewidzianych do przesłuchania w danym dniu ustalają sędziowie Losowanie numerów kolekcji i pojedynczych ptaków do przesłuchania wykonują sędziowie. 10

11 9.11. Komisja konkursowa przygotowuje ptaki i donosi je do pokoju przesłuchań. Po przesłuchaniu wyniki poszczególnych kolekcji i pojedynczych ptaków są wypisywane na tablicy w pokoju ogólnodostępnym Kolekcje i pojedyncze ptaki oczekujące na swoją kolejkę są przechowywane w dużej sali całkowicie zaciemnionej Przygotowywanie kolekcji odbywa się w innym, dobrze oświetlonym pomieszczeniu Standardowe przygotowywanie polega na: a) wystawieniu ptaków na działanie światła, b) uzupełnieniu jedzenia i picia, umożliwienie ptakom, aby w spokoju mogły się najeść i napić, przy czym należy pilnować, aby nie śpiewały, c) wykonaniu tych czynności, o które hodowcy wnosili zapisując je na formularzach zgłoszeniowych Po zakończeniu prezentacji komisja konkursowa sprawdzi każdemu ptakowi dane zawarte na obrączce i porówna je z danymi zawartymi w zgłoszeniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych ptak podlega dyskwalifikacji Na zakończenie każdego dnia komisja konkursowa jest zobowiązana do wymiany ptakom karmy i wody na świeżą Po przesłuchaniu ostatniej kolekcji następuje przerwa organizacyjna, w czasie której ptaki zostaną ustawione według kolejności zdobytych miejsc w poszczególnych klasach. Na klatkach umieszcza się karty ocen zabezpieczone przed zabrudzeniem. W tym momencie kończy się część konkursowa i rozpoczyna część wystawowa Właściciele ptaków są zobowiązani do pomocy organizatorowi wystawy w przeprowadzeniu pokazów śpiewu, jak również informowaniu zainteresowanych o sztuce hodowli i śpiewu tych ras ptaków Wszystkie kolekcje kanarków i wszystkie ptaki pojedyncze biorące udział w ocenie śpiewu uczestniczą w części wystawowej. Wydaje się je właścicielom wraz z kartami ocen w ostatnim dniu wystawy o godzinie wyznaczonej przez organizatora wystawy Nie dopuszcza się w żadnym przypadku zabierania i podmieniania ptaków ocenionych w konkursie. Wszystkie ptaki konkursowe muszą uczestniczyć w wystawie bez względu na uzyskaną punktację (zarówno wyróżnione, jak i nie). Zabranie lub podmienienie ptaka równoznaczne jest z dyskwalifikacją, 11

12 anulowaniem karty ocen, zwrotem i unieważnieniem nadanych tytułów oraz nagród. Jednocześnie hodowca ukarany zostanie stosowną karą regulaminową. Rozdział 10 Organizacja konkursów kanarków kolorowych, kształtnych i małej egzotyki Konkursy kanarków kolorowych, kształtnych i małej egzotyki połączone są z wystawami, w czasie których organizator ma obowiązek zapewnić warunki pozwalające wyeksponować ocenione ptaki Do udziału w konkursach można zgłaszać nieograniczoną ilość kolekcji ptaków i ptaków pojedynczych Zgłaszający ptaki do konkursu zobowiązany jest do: a) umieszczenia ptaków w klatkach, b) czytelnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego, c) przyklejenia do każdej klatki numeru nadanego przez komisję rejestracyjną, d) ustawienia ptaków w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu Zgłaszający może pozostawić organizatorowi konkursu swój pokarm do karmienia ptaków Przyjmowanie ptaków odbywa się w dniu i w godzinach wyznaczonych przez organizatora Ocena ptaków rozpoczyna się w dniu następnym O kolejności oceniania ptaków w danej klasie decyduje sędzia Komisja obsługi przygotowuje ptaki i donosi je do miejsca, w którym odbywa się ocena Organizator musi zapewnić sędziemu odpowiednie warunki do oceny ptaków Po ocenieniu ostatniej kolekcji następuje przerwa organizacyjna, w czasie której ptaki zostaną ustawione według kolejności zdobytych miejsc. Na klatkach umieszcza się karty ocen zabezpieczone przed zabrudzeniem. W tym momencie kończy się część konkursowa i rozpoczyna część wystawowa Pkt niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio. 12

13 Rozdział 11 Organizacja konkursów dużej egzotyki Konkursy dużej egzotyki połączone są z wystawami, w czasie których organizator ma obowiązek zapewnić warunki pozwalające wyeksponować ocenione ptaki Do udziału w konkursach można zgłaszać nieograniczoną ilość ptaków, chyba, że organizator ustali inaczej Zgłaszający ptaki do konkursu zobowiązany jest do: a) umieszczenia ptaków w swoich klatkach lub wolierach, albo w klatkach przygotowanych przez organizatora, b) czytelnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego, c) przyklejenia do każdej klatki lub woliery numeru nadanego przez komisję przyjmującą ptaki, d) ustawienia ptaków w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu Zgłaszający może pozostawić organizatorowi wystawy swój pokarm do karmienia ptaków Przyjmowanie ptaków odbywa się w dniu i w godzinach wyznaczonych przez organizatora Ocena ptaków rozpoczyna się w dniu następnym O kolejności oceniania ptaków w danej klasie decyduje sędzia Organizator musi zapewnić sędziemu odpowiednie warunki do oceny ptaków Po ocenieniu ptaków następuje przerwa organizacyjna, w czasie której na klatkach lub wolierach umieszcza się karty ocen zabezpieczone przed zabrudzeniem. W tym momencie kończy się część konkursowa i rozpoczyna część wystawowa Pkt niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio. Rozdział 12 Tytuły i nagrody Zwycięzcy konkursów mistrzowskich w poszczególnych klasach ptaków otrzymują, stosownie do rangi konkursu, tytuły mistrzów, np. Mistrza Polski, 13

14 mistrza stowarzyszenia itd. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymują odpowiednio tytuły pierwszego lub drugiego wicemistrza We wszystkich konkursach przyjmuje się zasadę nagradzania zdobywców trzech pierwszych miejsc w poszczególnych klasach kolekcji i pojedynczych ptaków Rozróżnia się dwa rodzaje nagród: a) honorowe, b) rzeczowe W konkursach mistrzowskich nagrodami honorowymi są medal i puchar. Wyróżnieniem honorowym jest dyplom Każdy uczestnik konkursu powinien otrzymać dyplom uczestnictwa zawierający personalia hodowcy, oznaczenie słowne i kodowe (sekcja i klasa) wystawianych ptaków oraz zajęte miejsce w klasie We wszystkich konkursach organizatorzy i sponsorzy mogą fundować nagrody rzeczowe i wyróżnienia specjalne. Fundatorzy nagród mają prawo wskazania zwycięskich kolekcji i pojedynczych ptaków, które chcą wyróżnić Wręczenie zwycięzcom nagród i wyróżnień odbywa się uroczyście Szczegółowe ustalenia dotyczące rodzaju i liczby nagród oraz warunków ich przyznania określa, z zastrzeżeniem pkt 12.5, organizator w regulaminie konkursu, z którym hodowcy muszą mieć możliwość zapoznania się przed zgłoszeniem ptaków do konkursu Podczas konkursu Ornitologicznych Mistrzostw Polski obowiązują następujące ustalenia szczegółowe: Tytuły: Mistrz Polski, I Wicemistrz Polski i II Wicemistrz Polski przyznaje się zwycięzcom poszczególnych klas bez względu na ilość ocenianych i sklasyfikowanych kolekcji lub pojedynczych ptaków Dyplomy przyznawane będą w każdej klasie za trzy pierwsze miejsca we wszystkich sekcjach niezależnie od ilości zdobytych punktów Medale, zgodnie z decyzją sędziego, odpowiednio złoty, srebrny lub brązowy, przyznawane będą we wszystkich klasach wszystkich sekcji jedynie w przypadku uzyskania minimum 360 pkt przez kolekcję lub 90 pkt przez pojedynczego ptaka. Dla sekcji A, B i C nie ustala się limitów punktowych. 14

15 Puchary przyznawane będą kolekcjom ptaków w zależności od ilości wystawianych kolekcji ptaków w klasie, przy jednoczesnym spełnieniu warunku uzyskania minimum 360 pkt przez kolekcję w następującej ilości: a) do trzech wystawionych i sklasyfikowanych kolekcji 1 puchar, b) do siedmiu wystawionych i sklasyfikowanych kolekcji 2 puchary, c) powyżej siedmiu wystawionych i sklasyfikowanych kolekcji 3 puchary. Dla sekcji A, B i C nie ustala się limitów punktowych Nagrody rzeczowe przyznawane będą najlepszym kolekcjom i pojedynczym ptakom w zależności od ich ilości, stosownie do zajętych miejsc. II. REGULAMIN WYSTAW Rozdział 13 Cel wystaw 13. Cele wystaw: a) rekreacyjny ukazanie społeczeństwu sposobu na racjonalne, pożyteczne i celowe spędzenie czasu wolnego, b) edukacyjny promocja wśród społeczności osiągnięć hodowlanych członków stowarzyszonych w PFO, c) ekologiczny pokazanie zwiedzającym bioróżnorodności hodowanej awifauny, d) sportowy - zaspokojenie potrzeby sensownej rywalizacji hodowców w zakresie hodowli ptaków, e) kulturalny - zaprezentowanie zwiedzającym walorów wizualnych i wokalnych hodowanych ptaków, f) naukowy - uwidocznienie przez hodowców umiejętności i wiedzy w zakresie etologii, genetyki etc. poprzez pokazanie nowych ras i odmian barwnych ptaków. 15

16 Rozdział 14 Organizacja wystaw Wystawy ptaków hodowlanych organizuje się po konkursach ptaków, a ich organizatorem jest organizator konkursu W sytuacjach szczególnych organizowania wystawy bez poprzedzającego ją konkursu przepisy regulaminu dotyczące organizacji oraz obowiązków organizatora i hodowców stosuje się odpowiednio W czasie trwania wystawy działają następujące komisje: a) komisja rejestracyjna (wydawanie ptaków na podstawie pokwitowań), b) komisja porządkowa (karmienie i pojenie ptaków, czyszczenie klatek i sprzątanie sali), c) komisja ochrony (zapewnienie porządku i bezpieczeństwa uczestników wystawy). Rozdział 15 Postanowienia końcowe Sprawy nie ujęte w treści niniejszego regulaminu rozstrzyga doraźnie organizator, zgodnie z duchem tego dokumentu Skargi i wnioski w sprawach spornych można składać pisemnie do Rady Federacji w ciągu 2 tygodni od zakończenia konkursu i wystawy Organizator jest zobowiązany w terminie do 14 dni, licząc od dnia zakończenia wystawy, przesłać droga elektroniczną do Rady Federacji i do Sekcji Sędziów, wypełnioną Ankietę konkursu i wystawy, określoną w załączniku nr 6. 16

17 Załącznik nr 1 Nazwa stowarzyszenia składającego zapotrzebowanie Data złożenia zapotrzebowania:. ZAPOTRZEBOWANIE NA SĘDZIÓW Rada Federacji PFO Sekcja Sędziów Nazwa wystawy: Typ wystawy: ogólnopolska regionalna stowarzyszeniowa klubowa oddziałowa (właściwe zaznaczyć kolorem niebieskim) nazwa obiektu: Miejsce konkursu: miejscowość: ulica: nr kodu: nr domu: Dane teleadresowe organizatora konkursu: nazwisko: miejscowość: imię: nr kodu: ulica: nr domu: nr Tel. Plan konkursu i wystawy Data przyjęcia ptaków: Data konkursu: Data wystawy: Data zakończenia: w godzinach: od godziny: w godzinach: godzina: Oznaczenia sekcji wg COM (kolorem zielonym zaznaczyć sekcje ptaków, które będą oceniane, a w szare pola wpisać spodziewaną ilość ptaków: kolekcji/ptaków pojedynczych ) A - kanarki harceńskie L - papugi Azji i Afryki G1 - fauna europejska z fenotypem naturalnym (dzikim) B - kanarki wodnotokowe G2 - udomowione odmiany gatunków fauny europejskiej M - papugi Ameryki C - kanarki timbrados H - hybrydy (bastardy) N - kakadu, ary, lory, lorysy, zwisogłówki D - kanarki kolorowe I1 - papużki faliste posturalne O - gołąbki, gołębie egzotyce. E - kanarki kształtne (posturalne) I2 - papużki faliste kolorowe P - przepiórki, Trzepióry F1- egzotyka J - nierozłączki, łąkówki, wróbliczki F2 - egzotyka K - papugi Australii Prezes stowarzyszenia: 17

18 Wypełnia Sekcja Sędziów: Decyzja o wyznaczeniu obsady sędziowskiej Oznaczenie sekcji Nazwisko i imię sędziego Oznaczenie sekcji Nazwisko i imię sędziego.. Data Prezes Sekcji Sędziów Uwagi: Zapotrzebowanie należy wysłać drogą elektroniczną na adresy e mail: i Ostateczny termin nadsyłania zapotrzebowań - 30 września roku, w którym ma odbyć się konkurs Organizator konkursu zostanie powiadomiony o decyzji o wyznaczeniu obsady sędziowskiej drogą elektroniczną, na adres podany do korespondencji pomiędzy stowarzyszeniem a PFO. 18

19 Załącznik nr 2 PROTOKÓŁ SĘDZIOWSKI DLA KOLEKCJI PTAKÓW Protokół sędziowski kolekcje ptaków... Miejscowość, data Klasa wystawowa... Nr klatki Ilość zdobytych punktów Suma punktów kolekcji Harmonia Ocena końcowa kolekcji Zajęte miejsce.. Miejsce na pieczątkę sędziego. Podpis sędziego 19

20 PROTOKÓŁ SĘDZIOWSKI DLA PTAKÓW POJEDYNCZYCH Załącznik nr 3 Protokół sędziowski ptaki pojedyncze... Miejscowość, data Klasa wystawowa... Nr klatki Ilość zdobytych punktów Zajęte miejsce.. Miejsce na pieczątkę sędziego. Podpis sędziego 20

21 WZORY KLATEK KONKURSOWYCH STOSOWANYCH W PFO Załącznik nr 4 Typ A Kanarki: harceński, wodnotokowy. Typ D Kanarki: kolorowe, gloster, krested, krestbret, norwik, lizard, niemiecki z koroną. Typ E1 Kanarki: jorkszyr, kędzierzawy południowy kędzierzawy szwajcarski garbus belgijski, garbus hiszpański, lankeszer, monachijski, berneński. Typ E2 Kanarki: kędzierzawy paryski, kędzierzawy północny, kędzierzawy AGI, kędzierzawy padwański. Typ E3 Kanarki: garbus japoński, garbus szkodzki, miniatura hiszpańska, border, border miniatura. Typ F Egzotyka: sekcja F, sekcja H, sekcja I, sekcja J. 21

22 Nazwa wystawy Załącznik nr 5 FORMULARZ ZGŁOSZENIA PTAKÓW DO KONKURSU I WYSTAWY Oryginał (dla wystawcy) Data: Dane teleadresowe wystawcy: Nazwisko i imię: Miejscowość: CIH: Nr kodu: Ulica: Nr domu: Nr tel. Nazwa stowarzyszenia: Ptaki zgłoszone do konkursu: Ilość kolekcji zgłoszonych do konkursu: Numery klatek: Ilość ptaków pojedynczych zgłoszonych do konkursu: Numery klatek:.... Potwierdzenie przyjęcia ptaków przez organizatora Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych teleadresowych na kartach ocen i w katalogu wystawy.. Podpis wystawcy Nazwa wystawy Kopia (dla organizatora wystawy) Data: Nazwisko i imię: CIH: Dane teleadresowe wystawcy: Miejscowość: Nr kodu: Ulica: Nr domu: Nr tel. Nazwa stowarzyszenia: Ptaki zgłoszone do konkursu: Ilość kolekcji zgłoszonych do konkursu: Numery klatek: Ilość ptaków pojedynczych zgłoszonych do konkursu: Numery klatek:... Potwierdzenie przyjęcia ptaków przez organizatora Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych teleadresowych na kartach ocen i w katalogu wystawy.... Podpis wystawcy 22

23 ZGŁOSZENIE KOLEKCJI PTAKÓW DO KONKURSU CIH Nazwisko i imię Sekcja i klasa Nr obrączki Nr klatki ZGŁOSZENIE KOLEKCJI PTAKÓW DO KONKURSU CIH Nazwisko i imię Sekcja i klasa Nr obrączki Nr klatki ZGŁOSZENIE KOLEKCJI PTAKÓW DO KONKURSU CIH Nazwisko i imię Sekcja i klasa Nr obrączki Nr klatki ZGŁOSZENIE KOLEKCJI PTAKÓW DO KONKURSU CIH Nazwisko i imię Sekcja i klasa Nr obrączki Nr klatki ZGŁOSZENIE POJEDYNCZEGO PTAKA DO KONKURSU CIH Nazwisko i imię Sekcja i klasa Nr obrączki Nr klatki ZGŁOSZENIE POJEDYNCZEGO PTAKA DO KONKURSU CIH Nazwisko i imię Sekcja i klasa Nr obrączki Nr klatki ZGŁOSZENIE POJEDYNCZEGO PTAKA DO KONKURSU CIH Nazwisko i imię Sekcja i klasa Nr obrączki Nr klatki 23

24 Załącznik nr 6 ANKIETA KONKURSU I WYSTAWY ANKIETA KONKURSU I WYSTAWY* Data wypełnienia DANE ORGANIZACYJNE Organizator Nazwa konkursu i wystawy Data konkursu Data wystawy UCZESTNICY KONKURSU I WYSTAWY Ilość hodowców uczestniczących w: konkursie Wystawie ogółem w tym poniżej 18 roku życia ogółem w tym poniżej 18 roku życia PTAKI Sekcje ptaków Kanarki śpiewające Kanarki kolorowe Kanarki kształtne Mała egzotyka Duża egzotyka Ilość kolekcji i ptaków pojedynczych uczestniczących w: konkursie wystawie kolekcje ptaki pojed. kolekcje ptaki pojed. SĘDZIOWIE Uwagi Nazwisko i imię sędziego Punktualność rozpoczęcia oceny ptaków (niepotrzebne skreślić) Posiadanie przez sędziego standardów ocenianych ptaków (niepotrzebne skreślić) 1. tak / nie tak / nie 2. tak / nie tak / nie 3. tak / nie tak / nie 4. tak / nie tak / nie OCENA PRACY SĘDZIÓW (właściwe zakreślić) bardzo dobra dobra dostateczna niedostateczna 24

25 INNE UWAGI DO PRACY SĘDZIÓW * Wypełnioną ankietę organizator przesyła w terminie nie późniejszym niż 14 dni od zakończenia wystawy na adresy e mail: i (podpis wypełniającego) 25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KLUB HODOWCÓW KANARKÓW KSZTAŁTNYCH 43 170 Łaziska Górne ul. Świerczewskiego 2 http://www.klubkhkk.pl e-mail: khkk@klubkhkk.pl ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

LANKESZER PROGRAM WYSTAWY CZĘŚĆ ZAMKNIĘTA. 19 październik 2017 (czwartek) Przyjmowanie ptaków. 20 październik 2017 (piątek)

LANKESZER PROGRAM WYSTAWY CZĘŚĆ ZAMKNIĘTA. 19 październik 2017 (czwartek) Przyjmowanie ptaków. 20 październik 2017 (piątek) LANKESZER PROGRAM WYSTAWY CZĘŚĆ ZAMKNIĘTA 19 październik 2017 (czwartek) 10 00 17 00 Przyjmowanie ptaków 20 październik 2017 (piątek) Od godz. 8 00 Ocena CZĘŚĆ OTWARTA 21 październik 2017 (sobota) 9 00

Bardziej szczegółowo

Opolską Wystawę Rasowych Królików, Drobiu i Gołębi

Opolską Wystawę Rasowych Królików, Drobiu i Gołębi Opolskie Towarzystwo Hodowców Drobnego Inwentarza ZAPROSZENIE NA Opolską Wystawę Rasowych Królików, Drobiu i Gołębi która odbędzie się w Opolu-Bierkowicach przy ul. Wrocławskiej 172 (obok Muzeum Wsi Opolskiej),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWY WARSZAWA, styczeń 2015

REGULAMIN WYSTAWY WARSZAWA, styczeń 2015 REGULAMIN WYSTAWY WARSZAWA, styczeń 2015 Wystawa Gołębi, Drobiu, połączona z pokazem Świnek Morskich i innych Zwierząt Hobbystycznych WARSZAWA 2015 odbywa się w dniach 10 11.01.2015 na terenie Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWEJ WYSTAWY GOŁEBI RASOWYCH DROBIU RASOWEGO I KRÓLIKÓW KIELCE 2015

REGULAMIN KRAJOWEJ WYSTAWY GOŁEBI RASOWYCH DROBIU RASOWEGO I KRÓLIKÓW KIELCE 2015 REGULAMIN KRAJOWEJ WYSTAWY GOŁEBI RASOWYCH DROBIU RASOWEGO I KRÓLIKÓW KIELCE 2015 Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu rasowego i Królików KIELCE 2015 odbędzie się w dniach 24 25.01.2015r. na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWY WARSZAWSKIEJ

REGULAMIN WYSTAWY WARSZAWSKIEJ REGULAMIN WYSTAWY WARSZAWSKIEJ - 2018 Wystawa Gołębi, Drobiu, połączona z pokazem innych Zwierząt Hobbystycznych WARSZAWA 2018 odbywa się w dniach 13 14. 01. 2018 r. na terenie Warszawskiego Centrum Wystawienniczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚLĄSKIEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH, DROBIU I KRÓLIKÓW ORAZ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GOŁĘBIA POCZTOWY STANDARD

REGULAMIN ŚLĄSKIEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH, DROBIU I KRÓLIKÓW ORAZ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GOŁĘBIA POCZTOWY STANDARD REGULAMIN ŚLĄSKIEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH, DROBIU I KRÓLIKÓW ORAZ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GOŁĘBIA POCZTOWY STANDARD I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Organizatorem wystawy jest Wojewódzki Związek Hodowców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRÓLIKOW MŁODYCH VI SPECJALISTYCZNA WYSTAWA KRÓLIKÓW RASOWYCH Gniezno 10-11 października 2015 roku

REGULAMIN KRÓLIKOW MŁODYCH VI SPECJALISTYCZNA WYSTAWA KRÓLIKÓW RASOWYCH Gniezno 10-11 października 2015 roku REGULAMIN KRÓLIKOW MŁODYCH VI SPECJALISTYCZNA WYSTAWA KRÓLIKÓW RASOWYCH Gniezno 10-11 października 2015 roku ORGANIZATOR; KRAJOWY ZWIĄZEK HODOWCÓW KRÓLIKÓW. Dział I WARUNKI UCZESTNICTWA 1. 1. Na wystawie

Bardziej szczegółowo

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI V. REGULAMIN MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Art. 801. 1. W rozgrywkach biorą udział drużyny polskich klubów, które posiadają ważne licencje PZM, otrzymaną na podstawie regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚLĄSKIEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH, DROBIU I KRÓLIKÓW EXPO 2016 SOSNOWIEC

REGULAMIN ŚLĄSKIEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH, DROBIU I KRÓLIKÓW EXPO 2016 SOSNOWIEC REGULAMIN ŚLĄSKIEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH, DROBIU I KRÓLIKÓW EXPO 2016 SOSNOWIEC I. Informacje organizacyjne: Organizatorem wystawy jest Wojewódzki Związek Hodowców Gołębi Rasowych w Katowicach. Mogą

Bardziej szczegółowo

Poznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego Zaprasza na Regionalną Wystawę Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików

Poznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego Zaprasza na Regionalną Wystawę Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików Poznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego Zaprasza na Regionalną Wystawę Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików Poznań 13 14 luty 2016r. Regulamin wystawy 1. Organizatorem wystawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH I DROBNEGO INWENTARZA - KIELCE 2013

REGULAMIN KRAJOWEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH I DROBNEGO INWENTARZA - KIELCE 2013 REGULAMIN KRAJOWEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH I DROBNEGO INWENTARZA - KIELCE 2013 Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu, Królików i innych Zwierząt Hodowlanych, KIELCE 2013 odbędzie się w dniach 26 27.01.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEKCJI SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI ORNITOLOGICZNEJ

REGULAMIN SEKCJI SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI ORNITOLOGICZNEJ Tekst ujednolicony 1 REGULAMIN SEKCJI SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI ORNITOLOGICZNEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Sekcja Sędziów Polskiej Federacji Ornitologicznej, zwaną dalej Sekcją Sędziów, działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DYPLOM DLA PŁOCKA

REGULAMIN KONKURSU DYPLOM DLA PŁOCKA Załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 15/06 z dnia 13 grudnia 2006 roku. w sprawie ogłoszenia II edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie w roku

Bardziej szczegółowo

Krajową Wystawę Młodych Gołębi Rasowych. Drobiu Ozdobnego, Królików i Ptaków Egzotycznych. oraz

Krajową Wystawę Młodych Gołębi Rasowych. Drobiu Ozdobnego, Królików i Ptaków Egzotycznych. oraz Poznański Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego zaprasza na Krajową Wystawę Młodych Gołębi Rasowych Drobiu Ozdobnego, Królików i Ptaków Egzotycznych oraz III Europejską Wystawę Garłacza Górnośląskiego

Bardziej szczegółowo

III Konkurs Chóralny Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Małe Trójmiasto Kaszubskie śpiewa kolędy i pastorałki.

III Konkurs Chóralny Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Małe Trójmiasto Kaszubskie śpiewa kolędy i pastorałki. III Konkurs Chóralny Małego Trójmiasta Kaszubskiego Małe Trójmiasto Kaszubskie śpiewa kolędy i pastorałki. Organizator: Stowarzyszenie Gmin Małe Trójmiasto Kaszubskie. Konkurs jest ukierunkowany na amatorską

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH i DROBNEGO INWENTARZA. Regulamin Wystaw I. WSTĘP

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH i DROBNEGO INWENTARZA. Regulamin Wystaw I. WSTĘP POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH i DROBNEGO INWENTARZA Regulamin Wystaw I. WSTĘP 1. 1. Celem niniejszego Regulaminu jest ujednolicenie zasad organizowania Wystaw i pokazów w strukturach PZHGR i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWY - WARSZAWA 2014

REGULAMIN WYSTAWY - WARSZAWA 2014 REGULAMIN WYSTAWY - WARSZAWA 2014 Wystawa Gołębi, Drobiu, połączona z pokazem Świnek Morskich i innych Zwierząt Hodowlanych WARSZAWA 2014 odbywa się w dniach 11 12. 01. 2014 r. na terenie Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWY DROBIU RASOWEGO "Najpiękniejsze kury świata".

REGULAMIN WYSTAWY DROBIU RASOWEGO Najpiękniejsze kury świata. REGULAMIN WYSTAWY DROBIU RASOWEGO "Najpiękniejsze kury świata". I. Organizator 1. Organizatorem Wystawy są: Stowarzyszenie Hodowców Drobiu Rasowego "Czubatka Polska" oraz Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWEJ WYSTAWY - WARSZAWA 2011

REGULAMIN KRAJOWEJ WYSTAWY - WARSZAWA 2011 REGULAMIN KRAJOWEJ WYSTAWY - WARSZAWA 2011 1/5 Krajowa Wystawa Gołębi, Drobiu, Królików, Świnek Morskich i innych Zwierząt Hodowlanych WARSZAWA 2011 odbywa się w 150-tą rocznicę zorganizowanego ruchu hodowlanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 2 Cele konkursu. 3 Tematyka konkursu, prace konkursowe

Regulamin. 2 Cele konkursu. 3 Tematyka konkursu, prace konkursowe Konkurs na Piosenkę Autorską Piosenka, której nie da się przestać śpiewać (w 80. rocznicę urodzin Edwarda Stachury Aleksandrów Kujawski 2017) Regulamin 1 Organizator Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWEJ WYSTAWY KRÓLIKÓW MŁODYCH I ŚLĄSKIEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH, DROBIU I KRÓLIKÓW EXPO 2017 SOSNOWIEC

REGULAMIN KRAJOWEJ WYSTAWY KRÓLIKÓW MŁODYCH I ŚLĄSKIEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH, DROBIU I KRÓLIKÓW EXPO 2017 SOSNOWIEC REGULAMIN KRAJOWEJ WYSTAWY KRÓLIKÓW MŁODYCH I ŚLĄSKIEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH, DROBIU I KRÓLIKÓW EXPO 2017 SOSNOWIEC I. Informacje organizacyjne: Organizatorem wystawy jest Wojewódzki Związek Hodowców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH, DROBIU RASOWEGO I KRÓLIKÓW KIELCE 2017

REGULAMIN KRAJOWEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH, DROBIU RASOWEGO I KRÓLIKÓW KIELCE 2017 REGULAMIN KRAJOWEJ WYSTAWY GOŁĘBI RASOWYCH, DROBIU RASOWEGO I KRÓLIKÓW KIELCE 2017 Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego i Królików KIELCE 2017 odbędzie się w dniach 28 29.01.2017r. na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSKU PLASTYCZNEGO - BEZPIECZNIE, BO W KASKU REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA / 2012 KONKURS PLASTYCZNY "BEZPIECZNIE, BO W KASKU"

REGULAMIN KONKURSKU PLASTYCZNEGO - BEZPIECZNIE, BO W KASKU REGULAMIN KONKURSU II EDYCJA / 2012 KONKURS PLASTYCZNY BEZPIECZNIE, BO W KASKU REGULAMIN KONKURSKU PLASTYCZNEGO - BEZPIECZNIE, BO W KASKU Autor: Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zapraszają młodych sympatyków sportów zimowych do udziału w konkursie plastycznym pt.: BEZPIECZNIE,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. dotyczący 50 Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych BRZEG DOLNY 2010

KOMUNIKAT. dotyczący 50 Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych BRZEG DOLNY 2010 Brzeg Dolny, 01.09.2010 r. KOMUNIKAT dotyczący 50 Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych BRZEG DOLNY 2010 Nawiązując do ustaleń z posiedzenia zarządu Okręgu, podczas którego organizację 50 Okręgowej Wystawy

Bardziej szczegółowo

I Konkurs Chóralny Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Małe Trójmiasto Kaszubskie śpiewa kolędy i pastorałki.

I Konkurs Chóralny Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Małe Trójmiasto Kaszubskie śpiewa kolędy i pastorałki. I Konkurs Chóralny Małego Trójmiasta Kaszubskiego Małe Trójmiasto Kaszubskie śpiewa kolędy i pastorałki. Grudzień 2015 r. Organizator: Miasto Wejherowo i Stowarzyszenie Gmin Małe Trójmiasto Kaszubskie.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Standaryzacyjnej

Regulamin Komisji Standaryzacyjnej POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH i DROBNEGI INWENTARZA Regulamin Komisji Standaryzacyjnej i rejestracji nowych ras zwierząt Komisja Standaryzacyjna 1. W strukturach Polskiego Związku Hodowców Gołębi

Bardziej szczegółowo

28. Wystawa EE drobiu, gołębi, królików, ptaków egzotycznych i świnek morskich listopad 2015 w Metz we Francji REGULAMIN

28. Wystawa EE drobiu, gołębi, królików, ptaków egzotycznych i świnek morskich listopad 2015 w Metz we Francji REGULAMIN 28. Wystawa EE drobiu, gołębi, królików, ptaków egzotycznych i świnek morskich 13-15 listopad 2015 w Metz we Francji REGULAMIN Wystawcy zgadzają się na umieszczenie ich adresu i numeru telefonu w katalogu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin V Otwartych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski

Regulamin V Otwartych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski Regulamin V Otwartych Mistrzostw Pierwszej Pomocy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski 1 Organizator Mistrzostw Współorganizatorami Mistrzostw są: 1) Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PS-WR-063-1/17. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. z dnia 10 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie nr PS-WR-063-1/17. Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. z dnia 10 kwietnia 2017 roku Zarządzenie nr PS-WR-063-1/17 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia XI Małopolskiego Plebiscytu Poza Stereotypem Senior Roku 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016

Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016 Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Regulamin X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1419/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2015 roku.

Zarządzenie Nr 1419/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2015 roku. Zarządzenie Nr 1419/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 2015 roku. w sprawie: ogłoszenia XI edycji konkursu Dyplom dla Płocka na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienie Konkursu

REGULAMIN. 1 Postanowienie Konkursu REGULAMIN I FESTIWALU AMATORSKICH ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH Muzyczny GALIMATIAS - 2015, zwane dalej Organizatorem, ogłasza I Festiwal Amatorskich Zespołów Muzycznych pod nazwą,, Muzyczny GALIMATIAS'' 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

ENERGOOSZCZĘDNA ŚWIĄTECZNA DEKORACJA POSESJI 2012/2013

ENERGOOSZCZĘDNA ŚWIĄTECZNA DEKORACJA POSESJI 2012/2013 REGULAMIN KONKURSU ENERGOOSZCZĘDNA ŚWIĄTECZNA DEKORACJA POSESJI 2012/2013 NA TERENIE MIASTA I GMINY POLKOWICE 1. CEL KONKURSU Celem konkursu jest propagowanie tradycji i świątecznego nastroju poprzez oświetlenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regionalna Wystawa Królików, Poznań 13-14 lutego 2016 roku ORGANIZATOR: KRAJOWY ZWIĄZEK HODOWCÓW KRÓLIKÓW w GNIEŹNIE

REGULAMIN. Regionalna Wystawa Królików, Poznań 13-14 lutego 2016 roku ORGANIZATOR: KRAJOWY ZWIĄZEK HODOWCÓW KRÓLIKÓW w GNIEŹNIE REGULAMIN Regionalna Wystawa Królików, Poznań 13-14 lutego 2016 roku ORGANIZATOR: KRAJOWY ZWIĄZEK HODOWCÓW KRÓLIKÓW w GNIEŹNIE Dział I WARUNKI UCZESTNICTWA 1. 1. Na wystawie mogą być prezentowane i oceniane

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NA RODZINNY FESTIWAL

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NA RODZINNY FESTIWAL ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NA RODZINNY FESTIWAL BĘDZIE DUŻO MUZYKI, W ROLACH GŁÓWNYCH ŚPIEWAJĄCE DZIECI I ZAPROSZENI GOŚCIE DATA: MIEJSCE: 04-06-2016 (SOBOTA) WOK W MIESZKOWIE ORGANIZATORZY: PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI I INSCENIZACJI O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI I INSCENIZACJI O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI I INSCENIZACJI O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM "HOW ABOUT CHRISTMAS" DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY URSYNÓW IV EDYCJA POD PATRONATEM BURMISTRZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLABISCYTU KOBIETA ZŁOTEGO WIEKU- EDYCJA 2017

REGULAMIN PLABISCYTU KOBIETA ZŁOTEGO WIEKU- EDYCJA 2017 REGULAMIN PLABISCYTU KOBIETA ZŁOTEGO WIEKU- EDYCJA 2017 I. Organizator i informacje podstawowe: 1. Ośrodek Wsparcia Dziennego, ul. Mickiewicza 7 tel. 75 722 39 69, e-mail ddzpluban@poczta.onet.pl 2. Plebiscyt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski PTT Formacji Tanecznych

Regulamin Mistrzostw Polski PTT Formacji Tanecznych Regulamin Mistrzostw Polski PTT Formacji Tanecznych 1. ZASADY ORGANIZACYJNE Kategoria i styl: Mistrzostwa Polski PTT Formacji Tanecznych rozegrane zostaną w następujących kategoriach: - Kat. dziecięca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NASZ BIAŁYSTOK JEST EKO - konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku

REGULAMIN KONKURSU NASZ BIAŁYSTOK JEST EKO - konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku REGULAMIN KONKURSU NASZ BIAŁYSTOK JEST EKO - konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku REGULAMIN KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR KRAJOWEJ WYSTAWY i POMORSKI KLUB HODOWCÓW SOKOŁA GDAŃSKIEGO. informuje, że

ORGANIZATOR KRAJOWEJ WYSTAWY i POMORSKI KLUB HODOWCÓW SOKOŁA GDAŃSKIEGO. informuje, że ORGANIZATOR KRAJOWEJ WYSTAWY i POMORSKI KLUB HODOWCÓW SOKOŁA GDAŃSKIEGO www.golebietrojmiejskie.pl www.sokolgdanski.xt.pl tel. +48 605 204 980 tel. +48 606 390 554 oraz KLUB HODOWCÓW BIAŁOGŁÓWKI GUMBIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 Zatwierdzony uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 163/2017 z dnia 20 września 2017 roku SPIS TREŚCI: 1. Podział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 REGULAMIN ROZGRYWEK O WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 SPIS TREŚCI: 1. Podział na grupy województw. 2. System rozgrywek o wejście do II ligi. 3. Turnieje półfinałowe o wejście do II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Ogólnopolskiego Konkursu pt. Wiem jak uczyć o energii jądrowej, organizowanego przez Ministerstwo Energii w roku 2017.

REGULAMIN. I Ogólnopolskiego Konkursu pt. Wiem jak uczyć o energii jądrowej, organizowanego przez Ministerstwo Energii w roku 2017. REGULAMIN I Ogólnopolskiego Konkursu pt. Wiem jak uczyć o energii jądrowej, organizowanego przez Ministerstwo Energii w roku 2017. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu pt.

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Szachowy

Polski Związek Szachowy Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation Tel./fax: (+48 22) 841 41 92 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 Fax/tel.: (+48 22) 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Przypieczętuj Małopolski miniszlak Funduszy Europejskich i jest zwany dalej: "Konkursem". 2. Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II SOLECKIEJ GRY MIEJSKIEJ - Niedziela 1 Czerwca 2014 r.

REGULAMIN II SOLECKIEJ GRY MIEJSKIEJ - Niedziela 1 Czerwca 2014 r. REGULAMIN II SOLECKIEJ GRY MIEJSKIEJ - Niedziela 1 Czerwca 2014 r. 1. Organizatorzy i uczestnicy 1. Organizatorami gry miejskiej "Porwanie Świętego Stanisława!" (zwanej dalej Grą ), rozgrywanej 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5. Turniej finałowy odbędzie się w dniu 18 listopada 2017 w Gdańsku, w trakcie jesiennej edycji Festiwalu GRAMY.

REGULAMIN. 5. Turniej finałowy odbędzie się w dniu 18 listopada 2017 w Gdańsku, w trakcie jesiennej edycji Festiwalu GRAMY. REGULAMIN 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem Mistrzostw Polski w Domek, zwanych dalej Mistrzostwami, jest firma Rebel Sp. z o.o., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich

REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich I. Postanowienia ogólne. 1. Turniej jest organizowany w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ

TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ TOWARZYSKI TURNIEJ SIATKÓWKI MIĘDZYZAKŁADOWEJ 1.ORGANIZATOR UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SZÓSTKA RAWICZ ul. Dąbrowskiego 33 63-900 RAWICZ tel. 607401361, 609773599, e-mail: tobi50@op.pl, kubazd@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków

W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem? Dylematy Polaków Regulamin ogólnopolskiego konkursu historycznego organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej w roku szkolnym 2011/2012 W kalejdoskopie pamięci Polska i Polacy w latach 1939-1989. W kraju czy poza krajem?

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę. licencjacką i magisterską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę. licencjacką i magisterską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A., mając na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I MIĘDZYGMINNEGO TURNIEJU TAŃCA o Puchar Burmistrza Pisza

REGULAMIN I MIĘDZYGMINNEGO TURNIEJU TAŃCA o Puchar Burmistrza Pisza PISZ 2017 REGULAMIN I MIĘDZYGMINNEGO TURNIEJU TAŃCA o Puchar Burmistrza Pisza I. Organizator: Piski Dom Kultury pl. Daszyńskiego 16 12 200 Pisz tel./fax. 87 423 26 75 e-meil: pdkpisz@op.pl II. Termin i

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu VI Turniej Piątek Piłkarskich Honorowych Dawców Krwi o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu Regulamin: Organizatorzy: ne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. dotyczący 51. Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych WROCŁAW-DŁUGOŁĘKA 2011

KOMUNIKAT. dotyczący 51. Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych WROCŁAW-DŁUGOŁĘKA 2011 1 Wrocław 30.09.2011r KOMUNIKAT dotyczący 51. Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych WROCŁAW-DŁUGOŁĘKA 2011 Nawiązując do ustaleń z posiedzenia Zarządu Okręgu, podczas którego organizację 51. Okręgowej Wystawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin V Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy edycja 2016/2017

Regulamin V Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy edycja 2016/2017 Regulamin V Powiatowego Konkursu Historycznego Kazimierz Wielki i jego czasy edycja 2016/2017 1 Organizator Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czchowie Zespół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2014

REGULAMIN. Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2014 Załącznik: do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na organizację VIII edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk. 24.05.2013r. Ogólne zasady organizacyjne.

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk. 24.05.2013r. Ogólne zasady organizacyjne. Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 24.05.2013r. Ogólne zasady organizacyjne. 1. Olimpiada składa się z dwóch konkurencji: A. Konkurencja pierwsza temat KS Lechia Gdańsk Zawodnicy

Bardziej szczegółowo

I Mistrzostwa Polski. w makijażu permanentnym OŚWIADCZENIE DLA UCZESTNIKA OŚWIADCZENIE DLA MODELKI

I Mistrzostwa Polski. w makijażu permanentnym OŚWIADCZENIE DLA UCZESTNIKA OŚWIADCZENIE DLA MODELKI OŚWIADCZENIE DLA UCZESTNIKA Ja niżej podpisana (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystywanie przez Organizatora i Współorganizatorów, mojego wizerunku na zdjęciach i materiałach wideo z

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa. Cele konkursu. Forma i zawartość prac

Zasady uczestnictwa. Cele konkursu. Forma i zawartość prac Zasady uczestnictwa 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w powiecie buskim. 2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami indywidualnymi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych

REGULAMIN. Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych REGULAMIN Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych, zwanego dalej Konkursem, jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Najpiękniejsza iluminacja świąteczna w Czeladzi w 2015 roku. posesji i balkonów, znajdujących się na terenie Miasta Czeladź.

Regulamin konkursu Najpiękniejsza iluminacja świąteczna w Czeladzi w 2015 roku. posesji i balkonów, znajdujących się na terenie Miasta Czeladź. Regulamin konkursu Najpiękniejsza iluminacja świąteczna w Czeladzi w 2015 roku Wprowadzenie 1. Organizatorem konkursu jest Miasto Czeladź. 2. Celem konkursu jest: podniesienie walorów estetycznych Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU POLSKI PZN AMATORÓW W BIEGACH NARCIARSKICH 2015/2016

REGULAMIN PUCHARU POLSKI PZN AMATORÓW W BIEGACH NARCIARSKICH 2015/2016 Strona 1 z 5 REGULAMIN PUCHARU POLSKI PZN AMATORÓW W BIEGACH NARCIARSKICH 2015/2016 1. Organizator Komitety Organizacyjne (zwane dalej KO) poszczególnych zawodów pod Patronatem Polskiego Związku Narciarskiego.

Bardziej szczegółowo

Klub sportowy GOKKEN, ul. Kochanowskiego 1A Chwaszczyno oraz Urząd Gminy Żukowo Patronat Urząd Gminy Żukowo II. Cel

Klub sportowy GOKKEN, ul. Kochanowskiego 1A Chwaszczyno oraz Urząd Gminy Żukowo Patronat Urząd Gminy Żukowo II. Cel I. Organizator Klub sportowy GOKKEN, ul. Kochanowskiego 1A Chwaszczyno oraz Urząd Gminy Żukowo Patronat Urząd Gminy Żukowo II. Cel Celem Mistrzostw jest wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Bałtyckiej Wystawy Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików Organizowanej przez Trójmiejski Związek HGRDPOKiDZ

REGULAMIN Bałtyckiej Wystawy Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików Organizowanej przez Trójmiejski Związek HGRDPOKiDZ 1 REGULAMIN Bałtyckiej Wystawy Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików Organizowanej przez Trójmiejski Związek HGRDPOKiDZ Gdańsk 06 07 grudnia 2014r. I. ORGANIZATOR Trójmiejski Związek Hodowców Gołębi

Bardziej szczegółowo

K a s a R o l n i c z e g o U b e z p i e c z e n i a S p o ł e c z n e g o O d d z i a ł R e g i o n a l n y w B i a ł y m s t o k u

K a s a R o l n i c z e g o U b e z p i e c z e n i a S p o ł e c z n e g o O d d z i a ł R e g i o n a l n y w B i a ł y m s t o k u K a s a R o l n i c z e g o U b e z p i e c z e n i a S p o ł e c z n e g o O d d z i a ł R e g i o n a l n y w B i a ł y m s t o k u Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI KIEROWCA ROKU

MAZOWIECKI KIEROWCA ROKU Celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa na drogach Mazowsza, promowanie bezpiecznej, ekonomicznej, ekologicznej i kulturalnej jazdy. Podnoszenie wiedzy i umiejętności kierowców zawodowych. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Konkurs Liga Młodych Logistyków 2014 REGULAMIN KONKURSU

Konkurs Liga Młodych Logistyków 2014 REGULAMIN KONKURSU Konkurs Liga Młodych Logistyków 2014 I. Organizatorzy konkursu REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania. 2. Przygotowaniem i przebiegiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU RYNKU FINANSOWEGO 1)

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU RYNKU FINANSOWEGO 1) REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ DOKTORSKĄ Z ZAKRESU RYNKU FINANSOWEGO 1) [tekst ujednolicony] 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek Młodzieżowej Ligi Kibica

Regulamin rozgrywek Młodzieżowej Ligi Kibica Regulamin rozgrywek Młodzieżowej Ligi Kibica Lato 2017 1 Warunki i zasady uczestnictwa 1. Organizatorami rozgrywek Młodzieżowej Ligi Kibica jest Kibice Razem Śląsk Wrocław oraz Stowarzyszenie Kibiców Wielki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci klas I VI oraz młodzieży gimnazjum 70 lat Banku Spółdzielczego w Chojnie

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci klas I VI oraz młodzieży gimnazjum 70 lat Banku Spółdzielczego w Chojnie Załącznik do uchwały nr 35/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnie z dnia 30.03.2017 Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci klas I VI oraz młodzieży gimnazjum 70 lat Banku Spółdzielczego w Chojnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Dotyczący Oddziałowej Wystawy Gołębi Pocztowych BRZEG 2010

REGULAMIN. Dotyczący Oddziałowej Wystawy Gołębi Pocztowych BRZEG 2010 REGULAMIN Dotyczący Oddziałowej Wystawy Gołębi Pocztowych BRZEG Patronat honorowy Panorama Powiatu Brzeskiego Komitet Organizacyjny Oddziałowej Wystawy Gołębi Pocztowych Oddziału Brzeg BRZEG informuje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych. Kwitnące rośliny pożytkowe dla pszczół

REGULAMIN. Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych. Kwitnące rośliny pożytkowe dla pszczół REGULAMIN 1 Organizatorami konkursu jest Ogród Botaniczny. Nagrody są finansowane przez WFOŚiGW w Toruniu. 2 Konkurs prowadzony jest w ramach programu Ptaki wokół nas przyroda częścią nas Celem konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu IV edycja. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu IV edycja. 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu IV edycja 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĄTECZNA DEKORACJA POSESJI 2013/2014

ŚWIĄTECZNA DEKORACJA POSESJI 2013/2014 REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNA DEKORACJA POSESJI 2013/2014 NA TERENIE MIASTA I GMINY POLKOWICE 1. CEL KONKURSU Celem konkursu jest propagowanie tradycji i świątecznego nastroju poprzez oświetlenie posesji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskich Wystaw

Regulamin Europejskich Wystaw 1 Grupa zwierząt: gołębie Uwagi wstępne: Regulamin Europejskich Wystaw Dot. konkretnej rasy lub grupy rasowej Zgodnie z ustępem 12.11 Statutu Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców Drobiu, Gołębi, Ptaków,

Bardziej szczegółowo

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE!

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Konińskiego DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI NAUCZYCIELE! Już po raz

Bardziej szczegółowo

Regulamin gry terenowej

Regulamin gry terenowej Regulamin gry terenowej 1. Organizatorzy 1. Organizatorem gry terenowej, zwanej dalej grą, jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych przy współpracy Miasta Czeladź. 2. W grze nie mogą brać udziału pracownicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie XI Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi Ostrzeszów, 11.09.2016 rok REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO REGULAMIN GRAND PRIX SENIORÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO Tylko do użytku wewnętrzorganizacyjnego Opracowanie: M.Trzemżalski K.

Bardziej szczegółowo

WYSOKOLOTNY -SOKÓŁ GDAŃSKI

WYSOKOLOTNY -SOKÓŁ GDAŃSKI 1 REGULAMIN Europejskiej Wystawy Gołębi Rasy GDAŃSKI WYSOKOLOTNY -SOKÓŁ GDAŃSKI Organizowanej przez Trójmiejski Związek HGRDPOKiDZ oraz Pomorski Klub Hodowców Sokoła Gdańskiego Gdańsk 26 27 listopada 2016r.

Bardziej szczegółowo

I MIEDZYSZKOLNY TURNIEJ ŁADNEGO PISANIA

I MIEDZYSZKOLNY TURNIEJ ŁADNEGO PISANIA Prezydent Miasta Gdańska i Szkoła Podstawowa nr 76 w Gdańsku zapraszają na dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej który odbędzie się 21 maja 2015r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 76 w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MŁODY PREZENTER

REGULAMIN KONKURSU MŁODY PREZENTER REGULAMIN KONKURSU MŁODY PREZENTER Konkurs Młody Prezenter ma na celu edukację i aktywizację młodzieży zainteresowanej sportem kynologicznym i jest jedną z form realizacji zadań statutowych Związku Kynologicznego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Komitet Organizacyjny 52. Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych Okręgu Wrocław OLEŚNICA 2012 informuje:

KOMUNIKAT. Komitet Organizacyjny 52. Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych Okręgu Wrocław OLEŚNICA 2012 informuje: 1 Oleśnica 1.10.2012r KOMUNIKAT Dotyczący: 52. Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych OLEŚNICA 2012 Nawiązując do ustaleń z posiedzenia Zarządu Okręgu, podczas którego organizację 52. Okręgowej Wystawy Gołębi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA JUNIORÓW W SZACHACH 2015

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA JUNIORÓW W SZACHACH 2015 REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA JUNIORÓW W SZACHACH 2015 Cele wyłonienie Mistrza Województwa Mazowieckiego Juniorów w Szachach oraz drużyn awansujących do II Ligi Juniorów 2015; popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Trójmiejski Związek Hodowców Gołębi Rasowych

Trójmiejski Związek Hodowców Gołębi Rasowych 1 REGULAMIN Bałtyckiej Wystawy Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików Organizowanej przez Trójmiejski Związek HGRDPOKiDZ Gdańsk 02 03 grudnia 2017 r. I. ORGANIZATOR Trójmiejski Związek Hodowców Gołębi

Bardziej szczegółowo

BILETY NA MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE RĘCZNEJ. MISTRZOSTWA Z KAN-therm! WYGRAJ. SYSTEM KAN therm. Innowacyjne instalacje wodne i grzewcze

BILETY NA MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE RĘCZNEJ. MISTRZOSTWA Z KAN-therm! WYGRAJ. SYSTEM KAN therm. Innowacyjne instalacje wodne i grzewcze SYSTEM KAN therm Innowacyjne instalacje wodne i grzewcze MISTRZOSTWA Z KAN-therm! WYGRAJ BILETY NA MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE RĘCZNEJ www.kan-therm.com ISO 9001 Potwierdź zakup elementów SYSTEMU KAN-therm

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ŻYĆ EKOLOGICZNIE, CZYLI JAK? "

REGULAMIN KONKURSU ŻYĆ EKOLOGICZNIE, CZYLI JAK? REGULAMIN KONKURSU ŻYĆ EKOLOGICZNIE, CZYLI JAK? " 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie "PERSPEKTYWY- ZST SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI w Częstochowie oraz Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XV edycji WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O SENACIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. rok szkolny 2016/2017 I CELE KONKURSU

REGULAMIN XV edycji WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O SENACIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. rok szkolny 2016/2017 I CELE KONKURSU REGULAMIN XV edycji WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O SENACIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ rok szkolny 2016/2017 I CELE KONKURSU 1 Zadaniem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historii i współczesnej działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2014

Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2014 Regulamin Konkursu Nauczyciel Roku 2014 1 Postanowienia Ogólne 1) Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Nauczyciel Roku ( Konkurs ). 2) Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

www.kanaria.pl www.kanaria.pl www.kanaria.pl www.kanaria.pl www.kanaria.pl PATRONAT MEDIALNY www.kanaria.pl 6 www.kanaria.pl 7 9 MIEJSCE Nr. obrączki SUMA HARMONIA KOLEKCJA KANARKI KOLOROWE CZERWONE -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Młodzieżowego Turnieju Siatkówki 2016

Regulamin Młodzieżowego Turnieju Siatkówki 2016 Regulamin Młodzieżowego Turnieju Siatkówki 2016 1. ORGANIZATOR Organizatorem turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej 2. TERMIN i MIEJSCE - Turniej odbędzie się 5 marca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin XIV WOPP, Wrocław, 22 X 2016r. REGULAMIN

Regulamin XIV WOPP, Wrocław, 22 X 2016r. REGULAMIN REGULAMIN WROCŁAWSKIEJ OLIMPIADY PIERWSZEJ POMOCY dla szkół ponadgimnazjalnych Wrocław, 22 października 2016r. I Postanowienia ogólne 1. Olimpiada organizowana jest pod patronatem Wydziału Zdrowia i Spraw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i współczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 Data publikacji: 31.10.2014 80-840 Gdańsk ul. Świętojańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Fotograficznego

REGULAMIN Konkursu Fotograficznego REGULAMIN Konkursu Fotograficznego MOJA MIEJSCOWOŚĆ W KADRZE WCZORAJ I DZIŚ I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Moja miejscowość w kadrze wczoraj i dziś jest Stowarzyszenie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego Mój sposób na odpady dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

Regulamin konkursu plastycznego Mój sposób na odpady dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych Regulamin konkursu plastycznego Mój sposób na odpady dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych 1) Organizator Organizatorem konkursu jest z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wspólnej 19/3. Konkurs stanowi część

Bardziej szczegółowo

Regulamin badania konsumenckiego Najlepszy Produkt Wybór Konsumentów 2017

Regulamin badania konsumenckiego Najlepszy Produkt Wybór Konsumentów 2017 Regulamin badania konsumenckiego Najlepszy Produkt Wybór Konsumentów 2017 I. ORGANIZATOR I CEL BADANIA 1. Organizatorem badania Najlepszy Produkt Wybór Konsumentów 2017 zwanego dalej Badaniem, jest Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk

Regulamin konkursu. Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk Regulamin konkursu Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk 1. Organizator konkursu: Burmistrz Nasielska 2. Cele Konkursu Celem konkursu jest: 1. Propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców

Bardziej szczegółowo

w XVII KONKURSIE POETYCKIM CYPRIAN NORWID- POETA NASZEJ ZIEMI

w XVII KONKURSIE POETYCKIM CYPRIAN NORWID- POETA NASZEJ ZIEMI WÓJT GMINY DĄBRÓWKA GMINNE CENTRUM KULTURY W DĄBRÓWCE RYS. MAGDALENA KARŁOWICZ IWANICKA zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół licealnych do wzięcia udziału w XVII KONKURSIE POETYCKIM

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ DEBIUTY PRZEDSZKOLNE

R E G U L A M I N KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ DEBIUTY PRZEDSZKOLNE R E G U L A M I N KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ DEBIUTY PRZEDSZKOLNE Konkurs Piosenki Dziecięcej organizowany jest przez Gminę Ozimek przy udziale Domu Kultury w Ozimku 1 I. Postanowienia ogólne: a) konkurs

Bardziej szczegółowo